UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD. Obor: Teorie a dějiny výtvarných umění Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě citovaných pramenů a literatury. V Olomouci, 12. srpna 2013 Veronika Chmelařová

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Prof. PhDr. Ladislavovi Danielovi, PhD. za jeho cenné rady, podněty a pokyny, které mi umožnily práci vytvořit i za jeho trpělivost, s níž vedl mé badatelské úsilí. Poděkování patří také mým blízkým, za jejich trpělivost a podporu, kterou mi po celou dobu poskytovali.

4 Obsah 1 Úvod Raně novověké dějiny města Těšína a souvislosti uměleckého vývoje Rok 1653 nový začátek uměleckého zájmu? Objednavatelská role těšínských jezuitů Vstup milosrdných bratrů na těšínskou kulturní scénu Farní exkurz - katolické vs. protestantské objednávky uměleckých děl Závěr Použité prameny Použitá literatura Seznam zkratek Seznam vyobrazení Obrazové přílohy Resume Anotace... 91

5 1 Úvod Umění barokního období, jež se (nejen) v českém prostředí těší zejména v několika posledních letech velkému zájmu jak z odborné, tak laické strany, představuje svébytný fenomén, jenž byl výrazným způsobem formován nejen stylovým vývojem, ale rovněž děním v raně novověké společnosti. Vedle politických a ekonomických proměn, kterými v 17. a 18. století procházela habsburská monarchie, sehrávalo stěžejní roli náboženství a jeho bouřlivý dobový vývoj spjatý s reformačním děním a ostrým vymezováním konfesí. Věroučné rozdíly nacházely své médium v mluveném slově či písemné produkci, stejně jako ve výtvarném umění, jehož symbolická hodnota, působivost a sdělitelnost nabízela nové možnosti komunikace s věřícími a dávala tak umění nový význam. Význam, jenž umělecké tvorbě umožpoval posunout se do pozice hybatele, který ovlivpoval a formoval okolní společnost. Tento smysl byl přitom do značné míry formován osobami, s nimiž byl vznik uměleckých děl spojen nejen s umělci samotnými, ale také s jejich zákazníky, patrony či mecenáši. Osobnost objednavatele, jeho zájem, společenské postavení, konfese, vzdělání, to vše ovlivpovalo jeho vztah k umění, účel, který jej vedl k zájmu o umělecká díla, a tedy také význam, který umění přikládal a které umění ve společenském kontextu mít mělo. Přiblížit tuto zajímavou problematiku uměleckých objednavatelů a objednávek a nahlédnout do jejich světa se tematickou sondou pokouší tato práce. Činí tak na příkladu signifikantní sféry umělecké tvorby, kterou představovalo malířství, v němž se efektivně (na stylové, tematické, kvalitativní i kvantitativní úrovni) odrážely proměny uměleckého i společenského vývoje. Svou pozornost přitom zaměří na lokalitu, která se sice nachází na geografické i badatelské periférii, při sledování problematiky transformace a společenské role barokního malířství v konfesijně vyhroceném období však nabízí stejně zajímavé možnosti výzkumu jako centrální lokality. Na mysli máme slezské město Těšín, které je dnes rozděleno česko-polskou hranicí na dva samostatné celky. V minulosti šlo o jednotné sídlo, jež náleželo k předním urbánním celkům Horního Slezska. Jako sídelní rezidence těšínského knížecího rodu Piastovců soustředil Těšín již od středověku politickou, ekonomickou, náboženskou i kulturní správu Těšínského knížectví, díky čemuž nabízel bohaté zázemí šlechtě, církevním představitelům, diplomatům, obchodníkům a v neposlední řadě též umělcům, mezi kterými náleželo jedno z předních míst malířům. Právě jejich služeb využívaly různé sociální vrstvy těšínské městské společnosti nejvíce, ať již při své 5

6 reprezentaci, sbírkotvorné činnosti či v souvislosti se svou zbožností, čemuž nasvědčují nejen samotná díla, ale také dochované archivní zprávy. I z tohoto důvodu se tato práce zaměřuje právě na sondu do problematiky malířství a objednavatelství malířských děl a jiné, ovšem interpretačně stejně zajímavé sféry umělecké tvorby (zejména sochařství) si dovoluje ponechat stranou. Tématika uměleckých objednávek, mecenátu a patronátu umění se přitom dlouhodobě těší poměrně velkému zájmu, jenž je spojen i s definováním konkrétních pojmů. 1 Současná historiografie při tomto definování pracuje s faktory, jakými jsou rozsah a charakter aktivit objednavatele, i vztah mezi ním a umělcem. Pojem mecenátu je v těchto ohledech podmíněn širším záběrem podpory kulturních aktivit, které jsou zárovep spojeny s utvářením intenzivnějších vztahů mezi mecenášem a umělcem. 2 Typickým se stává jeho realizace v dlouhodobějším horizontu, tedy navázání dlouhodobého objednavatelského, resp. investorského vztahu zadavatele k umělci. 3 Za významný je však považován také aspekt spjatý s účelem, s jakým dílo vzniká, jistý prvek záměrnosti vycházející z cílevědomé motivace objednávání uměleckých děl [ ]a jeho záměrné využití. 4 Za těchto podmínek můžeme hovořit o mecenáši či slovy Petera Burke patronovi umění. 5 Pokud je ovšem tento dlouhodobý, osobní vztah mecenáše a umělce nahrazen časově omezenou, mnohdy jednorázovou objednávkou a vztahem převážně finančního charakteru, transformuje se objednávka uměleckého díla v kulturní investici, zakázku, jež je motivována specifickými požadavky a podněty, a jež posunuje mecenáše do pozice objednavatele/zákazníka. 6 Může také dojít k absenci podílu objednavatele na tvůrčím procesu a dílo je získáváno již hotové koupí prostřednictvím nákupčích či v rámci vznikajícího trhu, typického zejména pro 18. století. 7 V těchto terminologických mezích se pohybuje také tato práce, jež se pokouší definovat typ, pojetí a význam realizace malířských objednávek v těšínském prostředí. Signifikantní pro ni proto bude i další historiograficky frekventované téma či badatelský pohled, jenž souvisí s problematikou objednávek a mecenátu. Jde o roli uměleckých (zde malířských) děl a jejich význam v kontextu společensko-kulturní situace, jejímiž byla díla produktem, pro niž vznikala a v níž naplpovala určitý účel a funkci odvíjející se od představ a potřeb svého objednavatele. 8 Aktivity objednavatelů je možné v tomto kontextu rozdělovat do kategorií podle společenského postavení a určení na světské či církevní, soukromé či veřejné, 6

7 kolektivní či individuální atp., což přispívá k důkladnějšímu pochopení díla. 9 Samotný účel, jenž objednavatele k zadání díla vedl, a jenž determinoval volbu umělce i vzhled děl, jejich přijetí a roli ve společnosti, sehrává v interpretacích objednavatelských strategií neméně důležitou roli, neboť svým reprezentativním, náboženským, komemorativním či sběratelským charakterem odkrývá více ze života daného díla, samotného objednavatele i společnosti, pro niž bylo určeno. Sledování co nejširšího možného spektra okolností a souvislostí vzniku díla, opřené o jeho pečlivé studium, stejně jako o studium souvisejících archivních materiálů, tak umožpuje vnímat dílo v jeho celistvosti a obohacovat jeho prostřednictvím a prostřednictvím osob, které s ním byly spojeny, poznatky o dobové společnosti. Slezské město Těšín nabízí pro zkoumání těchto otázek zajímavé a poměrně bohaté badatelské zázemí, jež vyniká řadou specifik. Tím nejsignifikantnějším je otázka náboženství a střetu konfesí, jež po celé raně novověké období rozhodujícím způsobem determinovala zdejší vývoj včetně kulturní sféry. V průběhu jednoho století se toto původně většinově protestantské město transformovalo pod narůstajícím rekatolizačním tlakem nových habsburských vládců v město katolické, v němž si rozhodující vliv udržovali vedle katolické světské strany především reprezentanti katolické církve z řad duchovních i církevních řádových komunit v čele se členy řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří do Těšína zavítali v průběhu 2. poloviny 17. století. Jejich aktivity, stejně jako aktivity zbývajících rekatolizačních agentů, ovlivpovaly zdejší komplikovanou, konfesijně diferencovanou situaci i politickou, ekonomickou a kulturní sféru zdejšího života. Vytvářely nové podmínky a nové objednavatele umění, proměpovaly jejich tematické preference i zájem o tvorbu cizích autorů, díky nimž do města pronikaly nové umělecké tendence a vlivy. Je zajímavé sledovat, jak se všechny probíhající změny odrážely ve tvorbě těšínských malířů, jakým způsobem a do jaké míry je byli schopni reflektovat, stejně jako pod jakým vlivem a jak konkrétně se proměpoval charakter lokální tvorby a uměleckých objednávek. Výchozím bodem podobného pozorování zůstává především vědomí konfesijní různorodosti těšínské společnosti, jež se po roce 1709 nově vyhrotilo spolu se založením protestantského milostivého kostela a přidruženého evangelického sboru a školy, díky kterému se protestanté v Těšíně dostali z pozice pronásledované do pozice trpěné konfese. Fakt takřka permanentní konfesijní konkurence, jež byla pro slezské prostředí typická a v Těšíně o to významnější, 7

8 bezesporu působil na zdejší malířskou tvorbu, na její roli v životě těšínské společnosti, na její charakter i na uplatnění samotných umělců a význam jejich děl pro místní objednavatele. Předchozí řádky již naznačily, že se otázka charakteru uměleckého mecenátu, stejně jako vývoje barokního malířství na Těšínsku, nacházela spíše na okraji badatelského zájmu. V případě širšího slezského prostředí tomu bylo naopak, zejména díky badatelským aktivitám několika posledních let, během nichž bylo v rámci rozsáhlých a úspěšných výstav Slezsko představováno jako kulturně cenná a bohatá součást zemí Koruny české, barokní období nevyjímaje. 10 Těšínska se tato bádání dotýkala minimálně, větší prostor byl těšínské barokní malbě věnován ve specificky zaměřených studiích. V českém prostředí šlo dlouhou dobu o práce mající spíše přehledový či biografický charakter, případně o studie zabývající se konkrétními umělci, jejichž aktivita byla s Těšínskem či přímo s Těšínem spojena. 11 Mnohdy tyto práce přibližovaly primárně dění v západní části českého Slezska s centrem v Opavě, která představovala jeden z hlavních zdrojů kvalitních malířů i pro východní hornoslezské oblasti. 12 Významný posun ve výzkumu barokního umění na Těšínsku (včetně Těšína) nastal zejména v posledním desetiletí zárovep s realizováním výzkumného projektu pod vedením Marie Schenkové a Jaromíra Olšovského, jehož cílem bylo zmapovat malířskou a sochařskou tvorbu v západní i východní části českého Slezska. 13 Katalogy, které byly výsledkem projektu, představují vyčerpávající přehled dochovaných děl, z nichž mnohé získaly novou autorskou identifikaci. Oba souhrny doplněné odborným komentářem působily zárovep jako podnět pro další bádání podobného charakteru, na jehož konci stanuly muzejní katalogy sumarizující díla barokních malířů (a sochařů) ve sbírkách těšínských městských muzejních institucí a to jak na české, tak na polské straně. 14 V porovnání s českým badatelským prostředím věnovali problematice barokního malířství na Těšínsku i v samotném Těšíně větší pozornost polští historici umění a to již od 70. let minulého století. Pohlíželi na ni jako na součást geograficky širšího okruhu Horního Slezska a zdejšího kulturního světa. Vedle přehledových prací, jež sumarizovaly a v obecném kontextu hodnotily jednotlivá díla 15, šlo především o studie z 90. let, jež pohlížely na hornoslezské umění včetně jeho těšínských představitelů v širším kontextu dobového kulturního vývoje. 16 V téže době se uměnovědný zájem stočil také protestantským směrem, jehož specifické umělecké projevy prezentovaly odborné výstavy. 17 V duchu těchto tendencí 8

9 se objevila také řada studií, jež zásadním způsobem přispěly k debatě o vlivu reformačního dění na vývoj slezského umění (s primárním zaměřením na období 16. a 17. století). 18 Doplnění se tyto práce dočkávají v současnosti, kdy se výzkum orientuje nejen na klasické studie o umělcích a obecném vývoji, ale nabízí také pohled na problematiku významu a vývoje konfesijního umění v jeho vzájemných souvislostech i souvislostech dobového konfesijního vývoje, těšínské prostředí nevyjímaje. 19 Obrácení pozornosti směrem ke konfesím a jejich vlivu na uměleckou tvorbu zapojuje uměnovědné bádání do jednoho z nejvlivnějších výzkumných konceptů moderní historiografie raného novověku, konceptu konfesionalizace, jenž od 50. let poukazoval na provázanost konfesijního dění nejen s náboženskou, ale také s politickou, ekonomickou a kulturní sférou života evropské společnosti. 20 V současnosti čelí tento koncept spíše kritickým názorům, které vidí budoucnost konfesionalizačního výzkumu v soustředění se na problematiku každodennosti včetně specifického světa kultury. Společně s metodologií historické antropologie zkoumající člověka jako hlavní postavu dějin by tento přístup pomohl odkrýt více i z podnětů, motivů a forem, jež ovlivpovaly umělecký vývoj. 21 Potenciálu a přínosnosti takového pohledu odpovídá posunující se zájem současných historiků umění, jež tyto otázky sledují v rovině obecné i té konkrétní, spjaté s malířstvím jak renesanční a manýristické, tak barokní doby. 22 Na sledování umění, konkrétně malířské tvorby, jejího charakteru a objednavatelského zájmu, jehož byla produktem, jako součásti procesu formování a vymezování konfesí, se v konfesijně smíšeném centru Těšínského knížectví zaměřuje také tato práce. Ráda by přispěla k diskusi, jež se o barokním malířství a jeho bezesporu bohaté konfesijní roli (hybatele dění, komunikačního prostředníka, určujícího faktoru působení umělců) rozběhla, a jež stojí v těšínském prostředí na svém počátku. Na základě práce s konkrétními i dnes již nedochovanými díly, jejich stylistickým rozborem, zhodnocením a komparací, stejně jako důkladným rozborem souvisejících archivních materiálů (dochovaných smluv, matričních záznamů, kronik, účtů atp.) studie demonstruje, jakým způsobem se malířství vyvíjelo, jakou funkci mělo v konfesijně rozdělené společnosti a jakou roli sehrávali v této problematice objednavatelé a to včetně rozboru otázky, jaký charakter měly jejich objednavatelské aktivity. Rámcem výzkumu je období mezi lety 1653 a 1779, tedy mezi přechodem Těšínského knížectví pod vládu Habsburského rodu, a vrcholem této éry 9

10 spjaté s uzavřením Těšínského míru, jehož signování ukončilo roku 1779 nejen války o bavorské dědictví, ale stalo se rovněž jedním z přelomových bodů ve vývoji města. Jde o období, jež bylo svědkem ostrého vymezování i následného sžívání konfesí ve městě, stejně jako transformací uměleckých tendencí, jejichž doznívající renesanční a manýristické rysy poloviny 17. století pozvolna nahrazovalo emotivní baroko, klasicizující ve 2. polovině 18. století. V kontextu tohoto vývoje práce neusiluje o pouhý popis stylistických proměn, ale o nový pohled vázáný na společensko-nábožensko-kulturní kontext a tedy o hledání tematických preferencí, stěžejních objednavatelů a jejich motivů, lokalizaci a kvalitativní i kvantitativní komparaci děl v církevním i světském prostředí, jejich úrovně a možného působení na věřící, na základě čehož definuje objednavatelské strategie mecenášů a jejich souvislost s okolním děním. Společně s tím sleduje otázku konfesijní konkurence pojetí katolické a protestantské tvorby a její srovnání, vliv konfesijních rozdílů na tvorbu umělců, stejně jako na problematiku konfesijní identifikace tvůrců a objednavatelů, tedy na zhodnocení celkového životadárného charakteru, který konfesijní problematika na těšínskou malířskou tvorbu a kulturní prostředí měla. Zaměřuje se přitom nejen na tvorbu autorů působících a fyzicky spjatých s městem, ale i těch, kteří tvořili v městech okolních či zahraničních, a jejichž práce přitahovala místní objednavatele, což studie využívá jako cenný interpretační podnět nejen pro zhodnocení postojů dotyčných objednavatelů, ale také ke sledování uměleckých vlivů, jež do města pronikaly a tedy pro zhodnocení úrovně místní tvorby a její zařazení do kontextu širšího vývoje dobové umělecké tvorby. Na závěr si dovolím zmínit, že ucelený katalog zkoumaných děl je v této práci vynechán, neboť jde o díla již dříve katalogizovaná, případně do dnešní doby nedochovaná, u nichž s výjimkou archivních zpráv chybí jakékoliv bližší údaje, což možnost realizace katalogu znemožpuje. Pro přílohy pak byla zvolena vyobrazení některých signifikantních prací, jež představují výzkumný základ této práce. 1 K tématice mecenátu a jeho definici blíže např. Ewa Śnieżyoska-Stolot, Pojęcie mecenatu artystycznego, Folia historiae atrium 17, 1981, s Zdeněk Hojda, Kultura pobělohorských měst, in: Jaroslav Pánek (ed.), Česká města v století, Praha 1991, s Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha Ondřej Jakubec, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby, Olomouc Viz Hojda (pozn. 1), s

11 3 Jiří Pešek, Poznámky ke struktuře a zaměření mecenátu císaře Rudolfa II., Folia historica Bohemica 11, 1987, s , cit. s Viz Jakubec, Kulturní prostředí (pozn. 1), s Burke vidí intenzivní, primární formu uměleckého patronátu takřka v soužití patrona a umělce, během nějž patron nabízí umělci materiální zázemí svého domu, za což umělec pro patrona vytváří svá díla. Typickým se tento typ patronátu stával především na aristokratických dvorech. Viz Burke (pozn. 1), s Termín kulturní investice představil Zdeněk Hojda, který také navrhl základní třídění těchto děl na městské, kolektivní a individuální a soukromé či veřejné. Viz Hojda (pozn. 1), s Viz Burke (pozn. 100), s Radmila Pavlíčková, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelcorna , Olomouc 2001, s Tyto kategorie uvádí Burke (pozn. 1), s Kolektivní a individuální v městském prostředí dále rozlišuje Hojda (pozn. 1), s Jde především o katalogy výstav Slezsko - perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, (kat. výstavy), NG v Praze, Vít Vlnas Andrzej Niedzielenko (edd.), Praha Slezsko - perla v České koruně: historie, kultura, umění, (kat. výstavy), NG v Praze, Mateusz Kapustka (ed.), Praha Slezsko - země Koruny české: historie a kultura , (kat. výstavy), NG v Praze, Helena Dápová Jan Klípa Lenka Stolárová (edd.), Praha Jde především o biografické slovníky umělců, např. Witold Iwanek, Słownik artystόw na Śląsku Cieszyoskim, Rocznik Muzeum Gόrnośląskiego w Bytomiu, Sztuka. Z.2, Bytom Marie Schenková, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, s Eadem, Kapitoly z dějin malířství 18. století ve Slezsku (disertační práce FF UJEP), Brno Eadem, Dílo Ignáce Günthera, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 3, 1997, s Marie Schenková Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001 Iidem, Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska, Opava Irena Adamczyk, Sztuka baroku. Malarstwo, rzeźba, Cieszyn Jiřina Pavlíková, Baroko na Těšínsku, Havířov Český Těšín Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VI: Województwo katowickie, z. 3, Miasto Cieszyn i powiat cieszyoski. Red. Izabela Rejduch-Samkowa - Jan Samek, Warszawa Stěžejní význam si v této souvislosti udržují především práce předních odborníků na téma umění Horního Slezska, Ewy Chojecké a Jerzyho Gorzelika. Viz Ewa Chojecka (red.), Przestrzeo, architektura, malarstwo: wybrane zagadnienia sztuki gόrnośląskiej, Katowice Eadem (red.), Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych: materiały V. Seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach listopada 1997 roku w Katowicach, Katowice Eadem, Sztuka Gόrnego Śląska od średniowiecza do kόnca XX wieku, Katowice Jerzy Gorzelik, Sztuka Cieszyna , in: Wacław Gojniczek Janusz Spyra (edd.), Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. T. 2. Cieszyn w czasach nowożytnych , Cieszyn 2010, s Oblicza sztuki protestanckiej na Gόrnym Śląsku, (kat. výstavy), Muzeum Śląskie w Katowicach, Ewa Chojecka Jan Harasimowicz (ed.), Katowice Zásadní roli v těchto odborných diskuzích sehrávaly práce Jana Harasimowicze, kterého je možné považovat za jednoho z průkopníků tohoto směru uměnovědného bádání ve Slezsku. Viz Jan Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji: ( ), Wroclaw Idem, Rola sztuki w religijnych i społecznych konfliktach wieku Reformacji na Śląsku, in: Roczniki Historii Sztuki. T

12 Wroclaw-Warszawa-Krakόw-Gdaosk-Lόdż 1990, s Idem, Kunst als Glaubensbekenntnis: Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit, Baden-Baden Pro těšínské prostředí jsou zásadní práce Jerzyho Gorzelika, jehož je možného považovat za průkopníka bádání na poli zdejšího umění a jeho konfesijních souvislostí. Viz Jerzy Gorzelik, Uwagi o sztuce Śląska Cieszyoskiego w dobie konfesjonalizacji, in: Cieszyoskie Studia Muzealne/Těšínský muzejní sborník. T. 2. Cieszyn 2005, s Idem, Homo quidquid cognoscit sive sensu, sive intellectu, per imagines cognoscit. Katolicki głos v barokowym dialogu wyznao w księstwie cieszyoskim ( ), in: Renata Czyż Wacław Gojniczek Daniel Spratek, Daniel (edd.), Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyoskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, Cieszyn 2010, s Definování konceptu je spjato se jmény německých historiků Wolfganga Reinharda a Heinze Schillinga, kteří výsledky své práce publikovali v několika zásadních studiích - Wolfgang Reinhard, Konfession und Konfessionalisierung in Europa, in: Idem (Hg.), Bekenntnis und Geschichte. Die Confessio Augustana im historischen Zusammenhang. München 1981, s Heinz Schilling, Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Historische Zeitschrift, 246, 1988, s Wolfgang Reinhard Heinz Schilling (Hg.), Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte, Gütersloh Přehled revizí konfesionalizačního konceptu včetně poukázání na význam role kultury nabídl ve své studii Ute Lotz-Heumann, The concept of confessionalisation : A historiographical Paradigm in Dispute, in: Memoria y Civilizacion, 4, 2001, s K problematice historické antropologie blíže Richard van Dülmen, Historická antropologie, Praha Velmi přínosným se pro slezské prostředí ukázala být konference a následující sborník Jan Harasimowicz (ed.), Sztuka i dialog wyznao w XVI. i XVII. wieku: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wroclaw, listopad 1999, Warszawa Konfesionalizačnímu konceptu či lépe řečeno jeho kritice a možnosti aplikování na sféru umění se podrobně a přínosně věnovali také Ondřej Jakubec - Tomáš Malý, Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace, in: Dějiny - Teorie Kritika, 2010, č. 1, s Na roli konfese obrátil pozornost také Milan Togner, Národnost nebo konfese: Morava v baroku, in: Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: problémy, otázky, výzvy, Praha 2004, s

13 2 Raně novověké dějiny města Těšína a souvislosti uměleckého vývoje Chceme-li se důkladně seznámit a kompaktně zhodnotit těšínské malířství a osobnosti jeho objednavatelů, je v prvé řadě nutné zasadit je do souvislostí obecného historického vývoje, kterým procházela těšínská městská společnost. Určujícím faktorem byl po dlouhou dobu především statut rezidenčního sídla, kterým Těšín disponoval a díky kterému se nacházel ve specifickém postavení spjatém s řadou výhod. Šlo o vrchnostenské město, které však zárovep neoficiálně zaujímalo pozici města královského (resp. knížecího), což jeho správě a obyvatelům přinášelo větší míru nezávislosti a privilegií. 23 V čele sídla (a knížectví) stála knížata z těšínské větve Piastovců, jež se díky svému politickému, majetkovému i společenskému významu řadila v rámci slezského regionu k předním rodům. Jejich volba Těšína za místo pobytu přenášela odlesk rodové důležitosti také na hornoslezské město, čímž byla předurčena jeho role správního, hospodářského a kulturního centra knížectví. Tento fakt ovlivpoval postavení města, stejně jako jeho chod i sociální skladbu zdejší společnosti. Ve městě se nacházelo sídlo správy a to jak té knížecí, tak stavovské, neboť zde působili vedle přímých úředníků knížete také hlavní orgány stavovské obce v čele se zemským sněmem a soudem. 24 Díky tomu tvořily podstatnou složku těšínské komunity osoby vzdělané, zámožné a v mnoha případech šlechtického původu. Doplpovaly je správní elity samotného města, konkrétně městský magistrát tvořený purkmistrem a čtyřmi konšely, jejichž kontrole podléhalo nejen centrum města, ale také Horní předměstí, jediná výjimka ze skupiny několika těšínských předměstí, jež náležela do přímého majetku knížete a byla spravována jeho úředníky a tzv. velkým shromážděním v čele s knížetem pověřeným fojtem. 25 Tato specifická skupina těšínských správních elit byla totožná s plnoprávnými obyvateli města označovanými podobně jako v jiných městech knížectví a monarchie za měšťanstvo, jehož základním znakem bylo užívání městského práva a s ním spojených výhod a povinností. 26 Tuto početnou, ne-li nejpočetnější část těšínské společnosti doplpovali obyvatelé těšínských předměstí, kteří byli jako přímí poddaní knížete označováni za předměšťany, jejichž život se řídil podle nařízení a práv udělených knížetem. Nutno podotknout, že to byli právě oni, kteří nejvíce usilovali o zisk statutu těšínského měšťana a také jej nejčastěji získávali

14 Ve struktuře těšínské měšťanské vrstvy zaujímaly nejvýznamnější prostor jednak osoby vážených zaměstnání, jakými byli například učitelé či lékaři, jednak (a nejvíce) osoby spjaté s hospodářstvím města, místním obchodem, řemeslem a bohatou cechovní organizací. Jako největší zdroj knížecích příjmů stál Těšín v čele ekonomických zájmů knížat, kteří zdejší obchodní a řemeslné aktivity nadšeně podporovali. 28 Domácí i čerstvě příchozí řemeslníci a obchodníci sdružovaní v cechovních organizacích svou činností přispívali k hospodářskému rozvoji města, což mnohým z nich otevíralo brány měšťanských, elitních řad a stávali se důležitým článkem těšínské společnosti. 29 Své místo mezi nimi měli i umělci v čele s malíři, jejichž počet se v průběhu let lišil, přesto však Těšínu žádné jiné hornoslezské město v koncentraci umělců nekonkurovalo. 30 Do města je bezesporu přitahovala vidina knížecího dvora, jeho bohatého byrokratického i společenského zázemí, které do těšínské metropole přivádělo řadu význačných návštěv a osobností. Nebyla mezi nimi nouze jak o příslušníky šlechtických rodů, z nichž mnozí ve městě pobývali déle a zakupovali se zde nemovitostmi, čímž přispívali k diverzifikaci stávajícího spektra uměleckých objednavatelů, tak také duchovenstva, jak katolického, tak později protestantského. Těšín, jenž spolu s celým knížectvím náležel pod správu slezského vratislavského biskupství, byl sídlem farnosti i těšínského děkanátu, jehož představený měl na starosti dohled nad duchovním životem knížectví. Pozici náboženského centra podporovala rovněž působnost dvou městských, mendikantských řádů dominikánů a františkánů, kteří spolu se světským kněžstvem nejvíce působili na zbožný život těšínských věřících. 31 Primárně náboženská role duchovenstva, jejíž význam rostl zárovep s postupující diferenciací konfesijní situace ve městě, byla současně doplpována o prvek vzdělání a řada duchovních tvořila základ intelektuální a kulturní elity města. 32 Díky nesporným nárokům na reprezentaci i následování dobových trendů života vyšších společenských vrstev se raně novověký Těšín dlouhodobě řadil k předním kulturním centrům Horního Slezska s poměrně vitálním a variabilním zázemím umělecké tvorby, jež se opírala především o zájem vládnoucího knížecího rodu, který udržoval kontakty i s pražským královským dvorem a usiloval o povznesení svého knížectví na reprezentativnější úrovep. 33 Oporou jeho rozvoje jako hybatele kulturního dění byla rovněž obě výše zmipovaná fakta významu Těšína jako ekonomického a náboženského centra. Zejména druhý prvek se po vystoupení Martina Luthera v roce 1517 a s jeho pronikajícím reformačním učením ukázal 14

15 být jedním ze stěžejních faktorů ovlivpujících kvantitativně i kvalitativně zdejší malířskou tvorbu a to nejen díky svému odlišnému postoji k výtvarnému umění, ale také díky (proti)reakcím, jež v průběhu následujících staletí vyvolával. Právě reformační otázka a spory, které způsobovala, představovala úhelný kámen vývoje Těšína v raném novověku. Proměpovala dosavadní konfesijní skladbu společnosti, působila však také na spirituální, správní, hospodářskou a kulturní sféru městského života včetně uměleckých objednávek malířské tvorby. Reformační učení strhlo nejen běžné obyvatele Těšínského knížectví a jeho urbánního centra, ale postupně také piastovská knížata. Jeho šíření bylo přitom natolik rychlé, že již v roce 1545 byl Těšín charakterizován jako převážně luterský. 34 V témže roce se ujal vlády kníže Václav III. Adam, který se stal jedním z nejvýraznějších vládců na knížecím stolci, byť poněkud kontroverzním. 35 Bylo tomu tak i díky jeho postoji k reformaci, jenž byl mnohými vnímán jako překvapivý. Přestože sám dlouho zůstával katolíkem, podporoval šíření nové víry mezi těšínským obyvatelstvem a to do takové míry, že přispěl k odchodu katolických kněží z města, kteří byli jen záhy poté následováni dominikány i františkány. Jejich majetky kníže zkonfiskoval, aby část z nich předal svým šlechtickým oblíbencům či těšínskému magistrátu, který byl již v dané době zcela luterský. 36 Zásadní změnu však přinesla až polovina 50. let, kdy dal kníže plně najevo své osobní náboženské preference, konvertoval k luterství a následným vydáním nového Řádu církevního v roce 1568, který později doplnila jeho žena Kateřina Sidonie, novou víru ve městě i v celém knížectví oficiálně zaštítil. 37 V duchu reformačního učení zaváděl nový církevní řád mnohé změny, jež měnily dosavadní bohoslužebnou praxi, zbožnost a ve svém důsledku též pojetí malířské tvorby. Díky odlišnému teologickému přístupu k podstatě eucharistie byla odmítnuta dosavadní adorace Nejsvětější svátosti, spojená s jejím uchováváním v ciboriu i s konáním procesí, podobně jako stavění replik Božího hrobu Krista v období Velikonoc, světecké kulty, zádušní zbožnost či jakékoliv jiné další bezbožnosti. 38 Východiskem a oporou víry bylo luteránům slovo, jež pramenilo z Bible. Protestantská kultura se tak na rozdíl od vizuálního katolicismu stala kulturou slova. Martin Luther obrazy odmítal jako předmět modloslužebné úcty i jako prvek, který ve svatostáncích odvracel pozornost věřících od Boha, později však zmírnil své stanovisko, když posunul jejich význam do ryze didaktické roviny. 39 Obraz měl v kostelích ilustrovat text a vycházet pouze a jen z něj, což ovlivnilo tematické možnosti i charakter 15

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628) Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí K osvětlení závažné otázky současnosti Je možno dopustit obnovení památníku oslavy: nesvobody, totality, ztráty lidských práv, nesnášenlivosti a krveprolévání

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Sylabus Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., Seminář dějin umění FF MU projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

2. První úplný soupis daňových povinností v Českém království, vzniklý roku 1654, nese jméno:

2. První úplný soupis daňových povinností v Českém království, vzniklý roku 1654, nese jméno: číslo otázky Otázka Body 1. V případě zapůjčení sochařského díla, které je zapsáno v ústředním seznamu movitých kulturních památek, na výstavu do zahraničí, je jeho majitel povinen: vyžádat si předchozí

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více