UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD. Obor: Teorie a dějiny výtvarných umění Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě citovaných pramenů a literatury. V Olomouci, 12. srpna 2013 Veronika Chmelařová

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Prof. PhDr. Ladislavovi Danielovi, PhD. za jeho cenné rady, podněty a pokyny, které mi umožnily práci vytvořit i za jeho trpělivost, s níž vedl mé badatelské úsilí. Poděkování patří také mým blízkým, za jejich trpělivost a podporu, kterou mi po celou dobu poskytovali.

4 Obsah 1 Úvod Raně novověké dějiny města Těšína a souvislosti uměleckého vývoje Rok 1653 nový začátek uměleckého zájmu? Objednavatelská role těšínských jezuitů Vstup milosrdných bratrů na těšínskou kulturní scénu Farní exkurz - katolické vs. protestantské objednávky uměleckých děl Závěr Použité prameny Použitá literatura Seznam zkratek Seznam vyobrazení Obrazové přílohy Resume Anotace... 91

5 1 Úvod Umění barokního období, jež se (nejen) v českém prostředí těší zejména v několika posledních letech velkému zájmu jak z odborné, tak laické strany, představuje svébytný fenomén, jenž byl výrazným způsobem formován nejen stylovým vývojem, ale rovněž děním v raně novověké společnosti. Vedle politických a ekonomických proměn, kterými v 17. a 18. století procházela habsburská monarchie, sehrávalo stěžejní roli náboženství a jeho bouřlivý dobový vývoj spjatý s reformačním děním a ostrým vymezováním konfesí. Věroučné rozdíly nacházely své médium v mluveném slově či písemné produkci, stejně jako ve výtvarném umění, jehož symbolická hodnota, působivost a sdělitelnost nabízela nové možnosti komunikace s věřícími a dávala tak umění nový význam. Význam, jenž umělecké tvorbě umožpoval posunout se do pozice hybatele, který ovlivpoval a formoval okolní společnost. Tento smysl byl přitom do značné míry formován osobami, s nimiž byl vznik uměleckých děl spojen nejen s umělci samotnými, ale také s jejich zákazníky, patrony či mecenáši. Osobnost objednavatele, jeho zájem, společenské postavení, konfese, vzdělání, to vše ovlivpovalo jeho vztah k umění, účel, který jej vedl k zájmu o umělecká díla, a tedy také význam, který umění přikládal a které umění ve společenském kontextu mít mělo. Přiblížit tuto zajímavou problematiku uměleckých objednavatelů a objednávek a nahlédnout do jejich světa se tematickou sondou pokouší tato práce. Činí tak na příkladu signifikantní sféry umělecké tvorby, kterou představovalo malířství, v němž se efektivně (na stylové, tematické, kvalitativní i kvantitativní úrovni) odrážely proměny uměleckého i společenského vývoje. Svou pozornost přitom zaměří na lokalitu, která se sice nachází na geografické i badatelské periférii, při sledování problematiky transformace a společenské role barokního malířství v konfesijně vyhroceném období však nabízí stejně zajímavé možnosti výzkumu jako centrální lokality. Na mysli máme slezské město Těšín, které je dnes rozděleno česko-polskou hranicí na dva samostatné celky. V minulosti šlo o jednotné sídlo, jež náleželo k předním urbánním celkům Horního Slezska. Jako sídelní rezidence těšínského knížecího rodu Piastovců soustředil Těšín již od středověku politickou, ekonomickou, náboženskou i kulturní správu Těšínského knížectví, díky čemuž nabízel bohaté zázemí šlechtě, církevním představitelům, diplomatům, obchodníkům a v neposlední řadě též umělcům, mezi kterými náleželo jedno z předních míst malířům. Právě jejich služeb využívaly různé sociální vrstvy těšínské městské společnosti nejvíce, ať již při své 5

6 reprezentaci, sbírkotvorné činnosti či v souvislosti se svou zbožností, čemuž nasvědčují nejen samotná díla, ale také dochované archivní zprávy. I z tohoto důvodu se tato práce zaměřuje právě na sondu do problematiky malířství a objednavatelství malířských děl a jiné, ovšem interpretačně stejně zajímavé sféry umělecké tvorby (zejména sochařství) si dovoluje ponechat stranou. Tématika uměleckých objednávek, mecenátu a patronátu umění se přitom dlouhodobě těší poměrně velkému zájmu, jenž je spojen i s definováním konkrétních pojmů. 1 Současná historiografie při tomto definování pracuje s faktory, jakými jsou rozsah a charakter aktivit objednavatele, i vztah mezi ním a umělcem. Pojem mecenátu je v těchto ohledech podmíněn širším záběrem podpory kulturních aktivit, které jsou zárovep spojeny s utvářením intenzivnějších vztahů mezi mecenášem a umělcem. 2 Typickým se stává jeho realizace v dlouhodobějším horizontu, tedy navázání dlouhodobého objednavatelského, resp. investorského vztahu zadavatele k umělci. 3 Za významný je však považován také aspekt spjatý s účelem, s jakým dílo vzniká, jistý prvek záměrnosti vycházející z cílevědomé motivace objednávání uměleckých děl [ ]a jeho záměrné využití. 4 Za těchto podmínek můžeme hovořit o mecenáši či slovy Petera Burke patronovi umění. 5 Pokud je ovšem tento dlouhodobý, osobní vztah mecenáše a umělce nahrazen časově omezenou, mnohdy jednorázovou objednávkou a vztahem převážně finančního charakteru, transformuje se objednávka uměleckého díla v kulturní investici, zakázku, jež je motivována specifickými požadavky a podněty, a jež posunuje mecenáše do pozice objednavatele/zákazníka. 6 Může také dojít k absenci podílu objednavatele na tvůrčím procesu a dílo je získáváno již hotové koupí prostřednictvím nákupčích či v rámci vznikajícího trhu, typického zejména pro 18. století. 7 V těchto terminologických mezích se pohybuje také tato práce, jež se pokouší definovat typ, pojetí a význam realizace malířských objednávek v těšínském prostředí. Signifikantní pro ni proto bude i další historiograficky frekventované téma či badatelský pohled, jenž souvisí s problematikou objednávek a mecenátu. Jde o roli uměleckých (zde malířských) děl a jejich význam v kontextu společensko-kulturní situace, jejímiž byla díla produktem, pro niž vznikala a v níž naplpovala určitý účel a funkci odvíjející se od představ a potřeb svého objednavatele. 8 Aktivity objednavatelů je možné v tomto kontextu rozdělovat do kategorií podle společenského postavení a určení na světské či církevní, soukromé či veřejné, 6

7 kolektivní či individuální atp., což přispívá k důkladnějšímu pochopení díla. 9 Samotný účel, jenž objednavatele k zadání díla vedl, a jenž determinoval volbu umělce i vzhled děl, jejich přijetí a roli ve společnosti, sehrává v interpretacích objednavatelských strategií neméně důležitou roli, neboť svým reprezentativním, náboženským, komemorativním či sběratelským charakterem odkrývá více ze života daného díla, samotného objednavatele i společnosti, pro niž bylo určeno. Sledování co nejširšího možného spektra okolností a souvislostí vzniku díla, opřené o jeho pečlivé studium, stejně jako o studium souvisejících archivních materiálů, tak umožpuje vnímat dílo v jeho celistvosti a obohacovat jeho prostřednictvím a prostřednictvím osob, které s ním byly spojeny, poznatky o dobové společnosti. Slezské město Těšín nabízí pro zkoumání těchto otázek zajímavé a poměrně bohaté badatelské zázemí, jež vyniká řadou specifik. Tím nejsignifikantnějším je otázka náboženství a střetu konfesí, jež po celé raně novověké období rozhodujícím způsobem determinovala zdejší vývoj včetně kulturní sféry. V průběhu jednoho století se toto původně většinově protestantské město transformovalo pod narůstajícím rekatolizačním tlakem nových habsburských vládců v město katolické, v němž si rozhodující vliv udržovali vedle katolické světské strany především reprezentanti katolické církve z řad duchovních i církevních řádových komunit v čele se členy řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří do Těšína zavítali v průběhu 2. poloviny 17. století. Jejich aktivity, stejně jako aktivity zbývajících rekatolizačních agentů, ovlivpovaly zdejší komplikovanou, konfesijně diferencovanou situaci i politickou, ekonomickou a kulturní sféru zdejšího života. Vytvářely nové podmínky a nové objednavatele umění, proměpovaly jejich tematické preference i zájem o tvorbu cizích autorů, díky nimž do města pronikaly nové umělecké tendence a vlivy. Je zajímavé sledovat, jak se všechny probíhající změny odrážely ve tvorbě těšínských malířů, jakým způsobem a do jaké míry je byli schopni reflektovat, stejně jako pod jakým vlivem a jak konkrétně se proměpoval charakter lokální tvorby a uměleckých objednávek. Výchozím bodem podobného pozorování zůstává především vědomí konfesijní různorodosti těšínské společnosti, jež se po roce 1709 nově vyhrotilo spolu se založením protestantského milostivého kostela a přidruženého evangelického sboru a školy, díky kterému se protestanté v Těšíně dostali z pozice pronásledované do pozice trpěné konfese. Fakt takřka permanentní konfesijní konkurence, jež byla pro slezské prostředí typická a v Těšíně o to významnější, 7

8 bezesporu působil na zdejší malířskou tvorbu, na její roli v životě těšínské společnosti, na její charakter i na uplatnění samotných umělců a význam jejich děl pro místní objednavatele. Předchozí řádky již naznačily, že se otázka charakteru uměleckého mecenátu, stejně jako vývoje barokního malířství na Těšínsku, nacházela spíše na okraji badatelského zájmu. V případě širšího slezského prostředí tomu bylo naopak, zejména díky badatelským aktivitám několika posledních let, během nichž bylo v rámci rozsáhlých a úspěšných výstav Slezsko představováno jako kulturně cenná a bohatá součást zemí Koruny české, barokní období nevyjímaje. 10 Těšínska se tato bádání dotýkala minimálně, větší prostor byl těšínské barokní malbě věnován ve specificky zaměřených studiích. V českém prostředí šlo dlouhou dobu o práce mající spíše přehledový či biografický charakter, případně o studie zabývající se konkrétními umělci, jejichž aktivita byla s Těšínskem či přímo s Těšínem spojena. 11 Mnohdy tyto práce přibližovaly primárně dění v západní části českého Slezska s centrem v Opavě, která představovala jeden z hlavních zdrojů kvalitních malířů i pro východní hornoslezské oblasti. 12 Významný posun ve výzkumu barokního umění na Těšínsku (včetně Těšína) nastal zejména v posledním desetiletí zárovep s realizováním výzkumného projektu pod vedením Marie Schenkové a Jaromíra Olšovského, jehož cílem bylo zmapovat malířskou a sochařskou tvorbu v západní i východní části českého Slezska. 13 Katalogy, které byly výsledkem projektu, představují vyčerpávající přehled dochovaných děl, z nichž mnohé získaly novou autorskou identifikaci. Oba souhrny doplněné odborným komentářem působily zárovep jako podnět pro další bádání podobného charakteru, na jehož konci stanuly muzejní katalogy sumarizující díla barokních malířů (a sochařů) ve sbírkách těšínských městských muzejních institucí a to jak na české, tak na polské straně. 14 V porovnání s českým badatelským prostředím věnovali problematice barokního malířství na Těšínsku i v samotném Těšíně větší pozornost polští historici umění a to již od 70. let minulého století. Pohlíželi na ni jako na součást geograficky širšího okruhu Horního Slezska a zdejšího kulturního světa. Vedle přehledových prací, jež sumarizovaly a v obecném kontextu hodnotily jednotlivá díla 15, šlo především o studie z 90. let, jež pohlížely na hornoslezské umění včetně jeho těšínských představitelů v širším kontextu dobového kulturního vývoje. 16 V téže době se uměnovědný zájem stočil také protestantským směrem, jehož specifické umělecké projevy prezentovaly odborné výstavy. 17 V duchu těchto tendencí 8

9 se objevila také řada studií, jež zásadním způsobem přispěly k debatě o vlivu reformačního dění na vývoj slezského umění (s primárním zaměřením na období 16. a 17. století). 18 Doplnění se tyto práce dočkávají v současnosti, kdy se výzkum orientuje nejen na klasické studie o umělcích a obecném vývoji, ale nabízí také pohled na problematiku významu a vývoje konfesijního umění v jeho vzájemných souvislostech i souvislostech dobového konfesijního vývoje, těšínské prostředí nevyjímaje. 19 Obrácení pozornosti směrem ke konfesím a jejich vlivu na uměleckou tvorbu zapojuje uměnovědné bádání do jednoho z nejvlivnějších výzkumných konceptů moderní historiografie raného novověku, konceptu konfesionalizace, jenž od 50. let poukazoval na provázanost konfesijního dění nejen s náboženskou, ale také s politickou, ekonomickou a kulturní sférou života evropské společnosti. 20 V současnosti čelí tento koncept spíše kritickým názorům, které vidí budoucnost konfesionalizačního výzkumu v soustředění se na problematiku každodennosti včetně specifického světa kultury. Společně s metodologií historické antropologie zkoumající člověka jako hlavní postavu dějin by tento přístup pomohl odkrýt více i z podnětů, motivů a forem, jež ovlivpovaly umělecký vývoj. 21 Potenciálu a přínosnosti takového pohledu odpovídá posunující se zájem současných historiků umění, jež tyto otázky sledují v rovině obecné i té konkrétní, spjaté s malířstvím jak renesanční a manýristické, tak barokní doby. 22 Na sledování umění, konkrétně malířské tvorby, jejího charakteru a objednavatelského zájmu, jehož byla produktem, jako součásti procesu formování a vymezování konfesí, se v konfesijně smíšeném centru Těšínského knížectví zaměřuje také tato práce. Ráda by přispěla k diskusi, jež se o barokním malířství a jeho bezesporu bohaté konfesijní roli (hybatele dění, komunikačního prostředníka, určujícího faktoru působení umělců) rozběhla, a jež stojí v těšínském prostředí na svém počátku. Na základě práce s konkrétními i dnes již nedochovanými díly, jejich stylistickým rozborem, zhodnocením a komparací, stejně jako důkladným rozborem souvisejících archivních materiálů (dochovaných smluv, matričních záznamů, kronik, účtů atp.) studie demonstruje, jakým způsobem se malířství vyvíjelo, jakou funkci mělo v konfesijně rozdělené společnosti a jakou roli sehrávali v této problematice objednavatelé a to včetně rozboru otázky, jaký charakter měly jejich objednavatelské aktivity. Rámcem výzkumu je období mezi lety 1653 a 1779, tedy mezi přechodem Těšínského knížectví pod vládu Habsburského rodu, a vrcholem této éry 9

10 spjaté s uzavřením Těšínského míru, jehož signování ukončilo roku 1779 nejen války o bavorské dědictví, ale stalo se rovněž jedním z přelomových bodů ve vývoji města. Jde o období, jež bylo svědkem ostrého vymezování i následného sžívání konfesí ve městě, stejně jako transformací uměleckých tendencí, jejichž doznívající renesanční a manýristické rysy poloviny 17. století pozvolna nahrazovalo emotivní baroko, klasicizující ve 2. polovině 18. století. V kontextu tohoto vývoje práce neusiluje o pouhý popis stylistických proměn, ale o nový pohled vázáný na společensko-nábožensko-kulturní kontext a tedy o hledání tematických preferencí, stěžejních objednavatelů a jejich motivů, lokalizaci a kvalitativní i kvantitativní komparaci děl v církevním i světském prostředí, jejich úrovně a možného působení na věřící, na základě čehož definuje objednavatelské strategie mecenášů a jejich souvislost s okolním děním. Společně s tím sleduje otázku konfesijní konkurence pojetí katolické a protestantské tvorby a její srovnání, vliv konfesijních rozdílů na tvorbu umělců, stejně jako na problematiku konfesijní identifikace tvůrců a objednavatelů, tedy na zhodnocení celkového životadárného charakteru, který konfesijní problematika na těšínskou malířskou tvorbu a kulturní prostředí měla. Zaměřuje se přitom nejen na tvorbu autorů působících a fyzicky spjatých s městem, ale i těch, kteří tvořili v městech okolních či zahraničních, a jejichž práce přitahovala místní objednavatele, což studie využívá jako cenný interpretační podnět nejen pro zhodnocení postojů dotyčných objednavatelů, ale také ke sledování uměleckých vlivů, jež do města pronikaly a tedy pro zhodnocení úrovně místní tvorby a její zařazení do kontextu širšího vývoje dobové umělecké tvorby. Na závěr si dovolím zmínit, že ucelený katalog zkoumaných děl je v této práci vynechán, neboť jde o díla již dříve katalogizovaná, případně do dnešní doby nedochovaná, u nichž s výjimkou archivních zpráv chybí jakékoliv bližší údaje, což možnost realizace katalogu znemožpuje. Pro přílohy pak byla zvolena vyobrazení některých signifikantních prací, jež představují výzkumný základ této práce. 1 K tématice mecenátu a jeho definici blíže např. Ewa Śnieżyoska-Stolot, Pojęcie mecenatu artystycznego, Folia historiae atrium 17, 1981, s Zdeněk Hojda, Kultura pobělohorských měst, in: Jaroslav Pánek (ed.), Česká města v století, Praha 1991, s Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha Ondřej Jakubec, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby, Olomouc Viz Hojda (pozn. 1), s

11 3 Jiří Pešek, Poznámky ke struktuře a zaměření mecenátu císaře Rudolfa II., Folia historica Bohemica 11, 1987, s , cit. s Viz Jakubec, Kulturní prostředí (pozn. 1), s Burke vidí intenzivní, primární formu uměleckého patronátu takřka v soužití patrona a umělce, během nějž patron nabízí umělci materiální zázemí svého domu, za což umělec pro patrona vytváří svá díla. Typickým se tento typ patronátu stával především na aristokratických dvorech. Viz Burke (pozn. 1), s Termín kulturní investice představil Zdeněk Hojda, který také navrhl základní třídění těchto děl na městské, kolektivní a individuální a soukromé či veřejné. Viz Hojda (pozn. 1), s Viz Burke (pozn. 100), s Radmila Pavlíčková, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelcorna , Olomouc 2001, s Tyto kategorie uvádí Burke (pozn. 1), s Kolektivní a individuální v městském prostředí dále rozlišuje Hojda (pozn. 1), s Jde především o katalogy výstav Slezsko - perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, (kat. výstavy), NG v Praze, Vít Vlnas Andrzej Niedzielenko (edd.), Praha Slezsko - perla v České koruně: historie, kultura, umění, (kat. výstavy), NG v Praze, Mateusz Kapustka (ed.), Praha Slezsko - země Koruny české: historie a kultura , (kat. výstavy), NG v Praze, Helena Dápová Jan Klípa Lenka Stolárová (edd.), Praha Jde především o biografické slovníky umělců, např. Witold Iwanek, Słownik artystόw na Śląsku Cieszyoskim, Rocznik Muzeum Gόrnośląskiego w Bytomiu, Sztuka. Z.2, Bytom Marie Schenková, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, s Eadem, Kapitoly z dějin malířství 18. století ve Slezsku (disertační práce FF UJEP), Brno Eadem, Dílo Ignáce Günthera, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 3, 1997, s Marie Schenková Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001 Iidem, Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska, Opava Irena Adamczyk, Sztuka baroku. Malarstwo, rzeźba, Cieszyn Jiřina Pavlíková, Baroko na Těšínsku, Havířov Český Těšín Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VI: Województwo katowickie, z. 3, Miasto Cieszyn i powiat cieszyoski. Red. Izabela Rejduch-Samkowa - Jan Samek, Warszawa Stěžejní význam si v této souvislosti udržují především práce předních odborníků na téma umění Horního Slezska, Ewy Chojecké a Jerzyho Gorzelika. Viz Ewa Chojecka (red.), Przestrzeo, architektura, malarstwo: wybrane zagadnienia sztuki gόrnośląskiej, Katowice Eadem (red.), Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych: materiały V. Seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach listopada 1997 roku w Katowicach, Katowice Eadem, Sztuka Gόrnego Śląska od średniowiecza do kόnca XX wieku, Katowice Jerzy Gorzelik, Sztuka Cieszyna , in: Wacław Gojniczek Janusz Spyra (edd.), Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. T. 2. Cieszyn w czasach nowożytnych , Cieszyn 2010, s Oblicza sztuki protestanckiej na Gόrnym Śląsku, (kat. výstavy), Muzeum Śląskie w Katowicach, Ewa Chojecka Jan Harasimowicz (ed.), Katowice Zásadní roli v těchto odborných diskuzích sehrávaly práce Jana Harasimowicze, kterého je možné považovat za jednoho z průkopníků tohoto směru uměnovědného bádání ve Slezsku. Viz Jan Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji: ( ), Wroclaw Idem, Rola sztuki w religijnych i społecznych konfliktach wieku Reformacji na Śląsku, in: Roczniki Historii Sztuki. T

12 Wroclaw-Warszawa-Krakόw-Gdaosk-Lόdż 1990, s Idem, Kunst als Glaubensbekenntnis: Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Reformationszeit, Baden-Baden Pro těšínské prostředí jsou zásadní práce Jerzyho Gorzelika, jehož je možného považovat za průkopníka bádání na poli zdejšího umění a jeho konfesijních souvislostí. Viz Jerzy Gorzelik, Uwagi o sztuce Śląska Cieszyoskiego w dobie konfesjonalizacji, in: Cieszyoskie Studia Muzealne/Těšínský muzejní sborník. T. 2. Cieszyn 2005, s Idem, Homo quidquid cognoscit sive sensu, sive intellectu, per imagines cognoscit. Katolicki głos v barokowym dialogu wyznao w księstwie cieszyoskim ( ), in: Renata Czyż Wacław Gojniczek Daniel Spratek, Daniel (edd.), Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyoskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, Cieszyn 2010, s Definování konceptu je spjato se jmény německých historiků Wolfganga Reinharda a Heinze Schillinga, kteří výsledky své práce publikovali v několika zásadních studiích - Wolfgang Reinhard, Konfession und Konfessionalisierung in Europa, in: Idem (Hg.), Bekenntnis und Geschichte. Die Confessio Augustana im historischen Zusammenhang. München 1981, s Heinz Schilling, Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620, in: Historische Zeitschrift, 246, 1988, s Wolfgang Reinhard Heinz Schilling (Hg.), Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte, Gütersloh Přehled revizí konfesionalizačního konceptu včetně poukázání na význam role kultury nabídl ve své studii Ute Lotz-Heumann, The concept of confessionalisation : A historiographical Paradigm in Dispute, in: Memoria y Civilizacion, 4, 2001, s K problematice historické antropologie blíže Richard van Dülmen, Historická antropologie, Praha Velmi přínosným se pro slezské prostředí ukázala být konference a následující sborník Jan Harasimowicz (ed.), Sztuka i dialog wyznao w XVI. i XVII. wieku: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wroclaw, listopad 1999, Warszawa Konfesionalizačnímu konceptu či lépe řečeno jeho kritice a možnosti aplikování na sféru umění se podrobně a přínosně věnovali také Ondřej Jakubec - Tomáš Malý, Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace, in: Dějiny - Teorie Kritika, 2010, č. 1, s Na roli konfese obrátil pozornost také Milan Togner, Národnost nebo konfese: Morava v baroku, in: Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: problémy, otázky, výzvy, Praha 2004, s

13 2 Raně novověké dějiny města Těšína a souvislosti uměleckého vývoje Chceme-li se důkladně seznámit a kompaktně zhodnotit těšínské malířství a osobnosti jeho objednavatelů, je v prvé řadě nutné zasadit je do souvislostí obecného historického vývoje, kterým procházela těšínská městská společnost. Určujícím faktorem byl po dlouhou dobu především statut rezidenčního sídla, kterým Těšín disponoval a díky kterému se nacházel ve specifickém postavení spjatém s řadou výhod. Šlo o vrchnostenské město, které však zárovep neoficiálně zaujímalo pozici města královského (resp. knížecího), což jeho správě a obyvatelům přinášelo větší míru nezávislosti a privilegií. 23 V čele sídla (a knížectví) stála knížata z těšínské větve Piastovců, jež se díky svému politickému, majetkovému i společenskému významu řadila v rámci slezského regionu k předním rodům. Jejich volba Těšína za místo pobytu přenášela odlesk rodové důležitosti také na hornoslezské město, čímž byla předurčena jeho role správního, hospodářského a kulturního centra knížectví. Tento fakt ovlivpoval postavení města, stejně jako jeho chod i sociální skladbu zdejší společnosti. Ve městě se nacházelo sídlo správy a to jak té knížecí, tak stavovské, neboť zde působili vedle přímých úředníků knížete také hlavní orgány stavovské obce v čele se zemským sněmem a soudem. 24 Díky tomu tvořily podstatnou složku těšínské komunity osoby vzdělané, zámožné a v mnoha případech šlechtického původu. Doplpovaly je správní elity samotného města, konkrétně městský magistrát tvořený purkmistrem a čtyřmi konšely, jejichž kontrole podléhalo nejen centrum města, ale také Horní předměstí, jediná výjimka ze skupiny několika těšínských předměstí, jež náležela do přímého majetku knížete a byla spravována jeho úředníky a tzv. velkým shromážděním v čele s knížetem pověřeným fojtem. 25 Tato specifická skupina těšínských správních elit byla totožná s plnoprávnými obyvateli města označovanými podobně jako v jiných městech knížectví a monarchie za měšťanstvo, jehož základním znakem bylo užívání městského práva a s ním spojených výhod a povinností. 26 Tuto početnou, ne-li nejpočetnější část těšínské společnosti doplpovali obyvatelé těšínských předměstí, kteří byli jako přímí poddaní knížete označováni za předměšťany, jejichž život se řídil podle nařízení a práv udělených knížetem. Nutno podotknout, že to byli právě oni, kteří nejvíce usilovali o zisk statutu těšínského měšťana a také jej nejčastěji získávali

14 Ve struktuře těšínské měšťanské vrstvy zaujímaly nejvýznamnější prostor jednak osoby vážených zaměstnání, jakými byli například učitelé či lékaři, jednak (a nejvíce) osoby spjaté s hospodářstvím města, místním obchodem, řemeslem a bohatou cechovní organizací. Jako největší zdroj knížecích příjmů stál Těšín v čele ekonomických zájmů knížat, kteří zdejší obchodní a řemeslné aktivity nadšeně podporovali. 28 Domácí i čerstvě příchozí řemeslníci a obchodníci sdružovaní v cechovních organizacích svou činností přispívali k hospodářskému rozvoji města, což mnohým z nich otevíralo brány měšťanských, elitních řad a stávali se důležitým článkem těšínské společnosti. 29 Své místo mezi nimi měli i umělci v čele s malíři, jejichž počet se v průběhu let lišil, přesto však Těšínu žádné jiné hornoslezské město v koncentraci umělců nekonkurovalo. 30 Do města je bezesporu přitahovala vidina knížecího dvora, jeho bohatého byrokratického i společenského zázemí, které do těšínské metropole přivádělo řadu význačných návštěv a osobností. Nebyla mezi nimi nouze jak o příslušníky šlechtických rodů, z nichž mnozí ve městě pobývali déle a zakupovali se zde nemovitostmi, čímž přispívali k diverzifikaci stávajícího spektra uměleckých objednavatelů, tak také duchovenstva, jak katolického, tak později protestantského. Těšín, jenž spolu s celým knížectvím náležel pod správu slezského vratislavského biskupství, byl sídlem farnosti i těšínského děkanátu, jehož představený měl na starosti dohled nad duchovním životem knížectví. Pozici náboženského centra podporovala rovněž působnost dvou městských, mendikantských řádů dominikánů a františkánů, kteří spolu se světským kněžstvem nejvíce působili na zbožný život těšínských věřících. 31 Primárně náboženská role duchovenstva, jejíž význam rostl zárovep s postupující diferenciací konfesijní situace ve městě, byla současně doplpována o prvek vzdělání a řada duchovních tvořila základ intelektuální a kulturní elity města. 32 Díky nesporným nárokům na reprezentaci i následování dobových trendů života vyšších společenských vrstev se raně novověký Těšín dlouhodobě řadil k předním kulturním centrům Horního Slezska s poměrně vitálním a variabilním zázemím umělecké tvorby, jež se opírala především o zájem vládnoucího knížecího rodu, který udržoval kontakty i s pražským královským dvorem a usiloval o povznesení svého knížectví na reprezentativnější úrovep. 33 Oporou jeho rozvoje jako hybatele kulturního dění byla rovněž obě výše zmipovaná fakta významu Těšína jako ekonomického a náboženského centra. Zejména druhý prvek se po vystoupení Martina Luthera v roce 1517 a s jeho pronikajícím reformačním učením ukázal 14

15 být jedním ze stěžejních faktorů ovlivpujících kvantitativně i kvalitativně zdejší malířskou tvorbu a to nejen díky svému odlišnému postoji k výtvarnému umění, ale také díky (proti)reakcím, jež v průběhu následujících staletí vyvolával. Právě reformační otázka a spory, které způsobovala, představovala úhelný kámen vývoje Těšína v raném novověku. Proměpovala dosavadní konfesijní skladbu společnosti, působila však také na spirituální, správní, hospodářskou a kulturní sféru městského života včetně uměleckých objednávek malířské tvorby. Reformační učení strhlo nejen běžné obyvatele Těšínského knížectví a jeho urbánního centra, ale postupně také piastovská knížata. Jeho šíření bylo přitom natolik rychlé, že již v roce 1545 byl Těšín charakterizován jako převážně luterský. 34 V témže roce se ujal vlády kníže Václav III. Adam, který se stal jedním z nejvýraznějších vládců na knížecím stolci, byť poněkud kontroverzním. 35 Bylo tomu tak i díky jeho postoji k reformaci, jenž byl mnohými vnímán jako překvapivý. Přestože sám dlouho zůstával katolíkem, podporoval šíření nové víry mezi těšínským obyvatelstvem a to do takové míry, že přispěl k odchodu katolických kněží z města, kteří byli jen záhy poté následováni dominikány i františkány. Jejich majetky kníže zkonfiskoval, aby část z nich předal svým šlechtickým oblíbencům či těšínskému magistrátu, který byl již v dané době zcela luterský. 36 Zásadní změnu však přinesla až polovina 50. let, kdy dal kníže plně najevo své osobní náboženské preference, konvertoval k luterství a následným vydáním nového Řádu církevního v roce 1568, který později doplnila jeho žena Kateřina Sidonie, novou víru ve městě i v celém knížectví oficiálně zaštítil. 37 V duchu reformačního učení zaváděl nový církevní řád mnohé změny, jež měnily dosavadní bohoslužebnou praxi, zbožnost a ve svém důsledku též pojetí malířské tvorby. Díky odlišnému teologickému přístupu k podstatě eucharistie byla odmítnuta dosavadní adorace Nejsvětější svátosti, spojená s jejím uchováváním v ciboriu i s konáním procesí, podobně jako stavění replik Božího hrobu Krista v období Velikonoc, světecké kulty, zádušní zbožnost či jakékoliv jiné další bezbožnosti. 38 Východiskem a oporou víry bylo luteránům slovo, jež pramenilo z Bible. Protestantská kultura se tak na rozdíl od vizuálního katolicismu stala kulturou slova. Martin Luther obrazy odmítal jako předmět modloslužebné úcty i jako prvek, který ve svatostáncích odvracel pozornost věřících od Boha, později však zmírnil své stanovisko, když posunul jejich význam do ryze didaktické roviny. 39 Obraz měl v kostelích ilustrovat text a vycházet pouze a jen z něj, což ovlivnilo tematické možnosti i charakter 15

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Náboženský život města Těšína v raném novověku

Náboženský život města Těšína v raném novověku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra historie Veronika CHMELAŘOVÁ Náboženský život města Těšína v raném novověku Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Martin ELBEL, Ph.D. Obor:

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33 Úvod 16 Politický a společenský vývoj Plzně 31 Politický a společenský vývoj 1788-1848 Tomáš Bernhardt 33 Tvář m ěsta 38 Obyvatelstvo 51 Národnostní pom ěry 63 S polečnost 68 Významné úřady se sídlem v

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017

Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 Můj český svět 4. a 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a materiály: Lidé a čas (Dějepis) Vlastivěda 5, Významné události nových českých dějin, Nová Škola, s.r.o., 2011(VLD) Vlastivěda

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Periodizace starší české literatury

Periodizace starší české literatury Periodizace starší české literatury Časová osa 885 Panonské první období 885 Panonské 1057 prvá česká věta druhé období J. Dobrovský, Geschichte der böhmische Sprache und Literatur, Prag 1792 třetí období

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Střet středověku a novověku

Střet středověku a novověku Proboha, co tu budov a jak velikých! Pokrývají jednak celé údolí, jednak jsou jakoby přilepeny na horských svazích v takovém množství, jako kdyby se jedna budova o druhou opírala. Myslím, že se dívám na

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce OBSAH Hlava první BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ I. Odvrácení osmanské ofenzivy (1683 1699) 11 I/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher 11 Vysvobození

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více