Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97"

Transkript

1 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013

2 Obsah OBSAH ÚVOD POPIS METODIKY VSTUPNÍ ÚDAJE ÚDAJE O ZDROJÍCH METEOROLOGICKÉ PODKLADY ÚDAJE O TOPOGRAFICKÉM ROZLOŽENÍ REFERENČNÍCH BODŮ ÚDAJE O IMISNÍCH LIMITECH A PŘÍPUSTNÝCH KONCENTRACÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK VÝSLEDKY VÝPOČTU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI TUHÝMI LÁTKAMI PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZENU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZO(A)PYRENU PŘÍSPĚVEK NAVRŽENÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÝCH VÝPOČTOVÝCH BODECH STÁVAJÍCÍ A CELKOVÁ ÚROVEŇ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ ZÁVĚRY PŘÍLOHY GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ POLOHA VÝPOČTOVÝCH BODŮ MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ HODINOVÉ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ 24HODINOVÉ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM 2, PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZENU PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZO(A)PYRENU...29 text-rs_rančířov_np.doc 3(29)

3 1. Úvod Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Colas CZ a.s. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem stávajícího kamenolomu Rančířov a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu 6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO 2 ), benzenem, benzo(a)pyrenem a tuhými látkami (frakce PM 10 a PM 2,5 ). Ostatní škodliviny pro něž je stanoven imisní limit nejsou (v případě řešeného záměru) s ohledem na poměr jejich emise a hodnoty imisního limitu významné. Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 2. Popis metodiky Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. Metodika SYMOS 97 umožňuje: výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů výpočet znečištění od většího počtu zdrojů stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru roční průměrné koncentrace dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity) Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí vypočítat spad prachu vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi Programové vybavení Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné metodiky SYMOS'97. Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. text-rs_rančířov_np.doc 4(29)

4 Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hpa na meteorologické stanici Praha-Libuš. Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu. V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu. Fyzikální a chemické procesy Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu. Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Kategorie znečišťujících látek Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. Kat. I - 20 hodin Kat. II - 6 dní Kat. III - 2 roky Výpočet průměrných ročních koncentrací Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0 do 359 při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1 (předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5 do 5. Klimatické vstupní údaje Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: slabý vítr 1.7 m/s střední vítr 5 m/s text-rs_rančířov_np.doc 5(29)

5 silný vítr 11 m/s Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. Teplotní stabilita atmosféry její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek. Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. text-rs_rančířov_np.doc 6(29)

6 3. Vstupní údaje 3.1. Údaje o zdrojích V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc zdroje emisí: linka na zpracování kamene nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem linka na zpracování kamene Proces výroby kameniva se skládá z následujících základních technologických uzlů: doprava rubaniny z lomu primární drcení sekundární drcení a třídění terciální drcení manipulace s kamenivem kapacita výroby Pro účely výpočtu byla uvažována následující kapacita: primární drcení 250 t za den sekundární drcení 240 t za den terciální drcení 190 t za den Celková roční těžba činí tun, z toho cca 170 tis. tun je určeno pro výrobu asfaltových směsí v obalovně v areálu, cca 230 tis. tun se expeduje k externím spotřebitelům. automobilové doprava vyvolaná provozem lomu Nárůst automobilové dopravy bude vyvolán jednak nutností dovozu některých surovin (asi 7%, zbytek je kamenivo těžené v prostoru lomu) a expedice hotové asfaltové směsi. Ve výpočtu byly uvažovány následující příjezdy vozidel (a stejný počet odjezdů: Emisní faktory osobní dodávky kamiony vozidel.24h Emise z těžby a úpravy kameniva byly použity dle metodického pokynu OOO MŽP k zákonu 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 7(29)

7 Emisní faktory pro automobilovou dopravu byly vygenerovány programem MEFA Meteorologické podklady Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité větrné růžice je uveden v následující tabulce: N NE E SE S SW W NW calm 10,01 5,00 6,00 15,95 12,00 11,01 16,00 16,98 7, Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK ( , až , ). Dále byl proveden výpočet pro 1 výpočtový bod mimo pravidelnou síť umístěných do prostoru okna v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objekt v okolí záměru (Puklice č.p.20). Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl z programem SYMOS vygenerován výškopis. text-rs_rančířov_np.doc 8(29)

8 3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze 1 zákona č. 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 9(29)

9 4. Výsledky výpočtu 4.1. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži NO 2 Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů a záměrem vyvolanou autodopravou, dosahuje nejvýše 1,5 µg.m -3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší. Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdové komunikace. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace NO 2 maximální hodinové koncentrace NO 2 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 10(29)

10 4.2. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži tuhými látkami Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 6 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 158% limitu (40 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Průměrné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši cca 40 µg.m -3, tedy 80% imisního limitu (50 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru drtící linky. V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty příspěvku nižší. Průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 4 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 16% limitu (25 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 maximální hodinové koncentrace PM 10 průměrné roční koncentrace PM 25 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 11(29)

11 4.3. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzenu Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,4% limitu (5 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace benzenu 4.4. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzo(a)pyrenu Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,2 ng.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20% limitu (1 ng.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 12(29)

12 4.4. Příspěvek navržených zdrojů ve vybraných výpočtových bodech Pro vyhodnocení imisního příspěvku hodnocených zdrojů na obytnou zástavbu byl vybrán 1 výpočtový bod umístěný do prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objektu Puklice č.p.20. Výsledky výpočtu imisního příspěvku v tomto bodě je uveden v následující tabulce: NO 2 benzen BaP PM 2,5 PM 10 roční hodinové roční roční roční roční 24hodinové objekt číslo průměr maximum průměr průměr průměr průměr maximum č.p limit 40, , ,000 50,000 (Poznámka: Imisní zátěž je uváděna v µg.m -3, u škodliviny BaP pak v ng.m -3.) Z výsledků výpočtu tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem technologických a tepelných zdrojů a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající kvalitu ovzduší. text-rs_rančířov_np.doc 13(29)

13 5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území Nejbližší stanice 1 imisního monitoringu je stanice ČHMU č Jihlava (JJIHA), vzdálená od lokality záměru 1,4 km jihozápadním směrem. Dále je možno využít údaje ze stanice ZÚ č. 505 Jihlava -Znojemská (JJIZM), která se nachází ve vzdálenosti cca 2 km východním směrem, a stanici ČHMU č České Budějovice (CCBDA), vzdálená od lokality záměru 1,7 km severozápadním směrem. Oxid dusičitý (NO 2 ) V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO 2 na stanici ČHMÚ 15,9 µg.m -3, což činí cca 40% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace NO 2 v roce 2011 byla naměřena 78,8 µg.m -3 což činí cca 39% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO 2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace NO 2 jsou v prostoru záměru do cca 8 µg.m -3, směrem k Jihlavě imisní zátěž roste až na cca 12,4 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající vypočtené hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace NO 2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území dosahuje hodnoty do 1,5 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v 1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území text-rs_rančířov_np.doc 14(29)

14 předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM 10 Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ a ZÚ v roce 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 10 na stanici č ve výši 22,2 µg.m - 3. Což činí cca 56% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Na stanici č. 505 byla naměřena průměrná roční koncentrace ve výši 25,7 µg.m -3, tedy cca 64% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální 24hodinové koncentrace PM 10 se v prostoru obou stanic dosáhly v roce 2011 hodnoty nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty byla v roce 2011 pod hranicí limitní četnosti, 36. nejvyšší naměřená koncentrace dosáhla hodnoty 41,7 µg.m -3 (stanice ČHMÚ), respektive 48,0 µg.m -3 (stanice ZÚ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je v okolí hodnoceného záměru dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 15(29)

15 Průměrné roční koncentrace PM 10 jsou v prostoru záměru na úrovni 20 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 24 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Maximální 36. denní koncentrace uvádí hodnotu po odečtení 35 limitem tolerovaných překročení limitní hodnoty 50 µg.m -3. V prostoru záměru tato koncentrace dosahuje hodnoty 35 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 40 µg.m -3. Imisní limit je 50 µg.m -3, stávající hodnoty jsou tedy pod hranicí platných imisních limitů.. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 6 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 15 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální denní koncentrace PM 10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 40 µg.m -3, tedy do 80 % imisního limitu (50 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM2,5 V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 2,5 na stanici č ve výši 14,9 µg.m - 3. Což činí cca 60% imisního limitu (25 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 16(29)

16 Průměrné roční koncentrace PM 2,5 jsou v prostoru záměru na úrovni 13,3 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 17,8 µg.m -3. Imisní limit je 25 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 4 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 16 % limitu (25 µg.m -3 ). Benzen V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace benzenu na stanici ČHMÚ ve výši 0,5 µg.m -3. Což činí cca 10% imisního limitu (5 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru na úrovni 0,6 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,8 µg.m -3. Imisní limit je 5 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. text-rs_rančířov_np.doc 17(29)

17 Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace benzenu dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4 % limitu (5 µg.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Benzo(a)pyren (BaP) Nejbližší stanice měřící tuto škodlivinu jsou v Košeticích a vež ďáře nad Sázavou V roce 2011 tam byla naměřena průměrná roční koncentrace BaP ve výši 0,4 ng.m -3 (Košetice) a 0,6 ng.m -3 (Žďár). Což činí 40%, respektive 60% imisního limitu (1 ng.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru na úrovni 0,44 ng.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,91 ng.m -3. Imisní limit je 1 ng.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,2 ng.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20 % limitu (1 ng.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. text-rs_rančířov_np.doc 18(29)

18 6. Kompenzační opatření Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z 27, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.: "Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem." Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu 2 limitní hodnota imisní zátěže pro: oxid dusičitý (NO 2 ) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována benzen benzo(a)pyren v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována Na základě výše uvedených údajů tedy konstatuji, že kompenzační opatření není třeba ukládat. 2 průměrná hodnota imisní zátěže průměrných ročních koncentrací za posledních 5 let text-rs_rančířov_np.doc 19(29)

19 7. Závěry Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného kamenolomu mimo vlastní areál je nízký a podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace Maxima imisních příspěvků vycházejí především do vlasního areálu a příjezdových tras, tedy do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že v předmětném areálu již v současné době je provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Výpočty byly provedeny pro maximální předpokládané emise vycházející z maximálního předpokládaného výkonu zařízení. V Brně ing. Pavel Cetl autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií číslo autorizace 3151/740/03 text-rs_rančířov_np.doc 20(29)

20 8. Přílohy 8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů Poznámka: vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m text-rs_rančířov_np.doc 21(29)

21 8.2. Poloha výpočtových bodů mimo pravidelnou síť text-rs_rančířov_np.doc 22(29)

22 8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 23(29)

23 8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 24(29)

24 8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 25(29)

25 8.6. Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 26(29)

26 8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 2,5 text-rs_rančířov_np.doc 27(29)

27 8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzenu text-rs_rančířov_np.doc 28(29)

28 8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzo(a)pyrenu text-rs_rančířov_np.doc 29(29)

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín držitel osvědčení odborné

Více

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav . Rozptylová studie Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav Investor: COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. Vančurova 569 293 01 Mladá Boleslav Zpracovatel: Obsah str. 1. Úvod 1 2. Metodika

Více

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ROZPTYLOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ŘÍJEN 2009 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 tel.: 236 080 575 1. ÚVOD...4

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Závěrečná zpráva workshopu

Závěrečná zpráva workshopu Závěrečná zpráva workshopu Posouzení změny palivové základny a výšky komína na kvalitu ovzduší - Náhrada kotlů na těžký topný olej kotlem na zemní plyn s nižším komínem Zpracovatel: Pracovní skupina 2

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Závěrečná zpráva workshopu

Závěrečná zpráva workshopu Závěrečná zpráva workshopu Posouzení změny palivové základny na kvalitu ovzduší - Náhrada kotlů na těžký topný olej kotlem na biomasu Zpracovatel: Pracovní skupina 1 VŠB TU Ostrava Téma workshopu: Spalovací

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2001

ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2001 PŘÍLOHA ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 001 1. Úvod Výpočet podílů zdrojů znečišťování ovzduší na imisním zatížení Královéhradeckého

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: SUBZHOTOVITEL: MĚSTO KOPŘIVNICE Štefánikova 1163, Kopřivnice IČ: 00298077 UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, Ostrava

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, SRPEN 2013, ČÁSTKA 8 resortní PředPisY metodický pokyn mžp, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje 2 metodický

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31 VÝROBNÍ ZÁVOD KNAUF FÁZE II VÝROBNÍ LINKA ČESKÁ REPUBLIKA OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁK. Č.100/2001 SB. VE ZNĚNÍ ZÁK. Č. 93/2004 SB. Rozptylová studie zákazník stupeň KNAUF INSULATION S.A. STUDIE zakázkové číslo

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014 Ing. Jana Kočová Autorizovaná osoba v ochraně ovzduší Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Znalecký posudek 3-114/2012

Znalecký posudek 3-114/2012 Znalecký posudek 3-114/2012 Stanovení imisní zátěže v důsledku provozu plánovaného parkoviště osobních automobilů na pozemku č. 3630, v prostoru vnitrobloku ulic Koliště, Milady Horákové, Lidická a tř.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Zápis ze schůze Místního výboru Přední Lhota ze dne 3.6.2015

Zápis ze schůze Místního výboru Přední Lhota ze dne 3.6.2015 Zápis ze schůze Místního výboru Přední Lhota ze dne 3.6.2015 Přítomní členové: Mgr. Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan Jirka, Mgr. František Laluch, Jaroslav Stehlík

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek. Josef Keder Hana Škáchová

Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek. Josef Keder Hana Škáchová Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek Josef Keder Hana Škáchová VENTILAČNÍ INDEX Jako parametr hodnotící podmínky rozptylu navržen ventilační index (VI), který

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA

EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA Brno, červen 29 Zhotovitel: ÚDAJE O ZAKÁZCE Český hydrometeorologický ústav Na

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,

Více

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ Vlivy hodnocených záměrů na ovzduší jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na změnu emisní zátěže, resp. imisní situace řešeného území. V případě silničních staveb

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO BK7 - Specializované modelové systémy

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO BK7 - Specializované modelové systémy Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO Blok BK7 - Specializované modelové systémy Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více