Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97"

Transkript

1 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013

2 Obsah OBSAH ÚVOD POPIS METODIKY VSTUPNÍ ÚDAJE ÚDAJE O ZDROJÍCH METEOROLOGICKÉ PODKLADY ÚDAJE O TOPOGRAFICKÉM ROZLOŽENÍ REFERENČNÍCH BODŮ ÚDAJE O IMISNÍCH LIMITECH A PŘÍPUSTNÝCH KONCENTRACÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK VÝSLEDKY VÝPOČTU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI TUHÝMI LÁTKAMI PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZENU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZO(A)PYRENU PŘÍSPĚVEK NAVRŽENÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÝCH VÝPOČTOVÝCH BODECH STÁVAJÍCÍ A CELKOVÁ ÚROVEŇ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ ZÁVĚRY PŘÍLOHY GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ POLOHA VÝPOČTOVÝCH BODŮ MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ HODINOVÉ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ 24HODINOVÉ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM 2, PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZENU PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZO(A)PYRENU...29 text-rs_rančířov_np.doc 3(29)

3 1. Úvod Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Colas CZ a.s. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem stávajícího kamenolomu Rančířov a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu 6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO 2 ), benzenem, benzo(a)pyrenem a tuhými látkami (frakce PM 10 a PM 2,5 ). Ostatní škodliviny pro něž je stanoven imisní limit nejsou (v případě řešeného záměru) s ohledem na poměr jejich emise a hodnoty imisního limitu významné. Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 2. Popis metodiky Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. Metodika SYMOS 97 umožňuje: výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů výpočet znečištění od většího počtu zdrojů stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru roční průměrné koncentrace dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity) Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí vypočítat spad prachu vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi Programové vybavení Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné metodiky SYMOS'97. Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. text-rs_rančířov_np.doc 4(29)

4 Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hpa na meteorologické stanici Praha-Libuš. Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu. V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu. Fyzikální a chemické procesy Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu. Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Kategorie znečišťujících látek Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. Kat. I - 20 hodin Kat. II - 6 dní Kat. III - 2 roky Výpočet průměrných ročních koncentrací Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0 do 359 při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1 (předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5 do 5. Klimatické vstupní údaje Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: slabý vítr 1.7 m/s střední vítr 5 m/s text-rs_rančířov_np.doc 5(29)

5 silný vítr 11 m/s Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. Teplotní stabilita atmosféry její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek. Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. text-rs_rančířov_np.doc 6(29)

6 3. Vstupní údaje 3.1. Údaje o zdrojích V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc zdroje emisí: linka na zpracování kamene nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem linka na zpracování kamene Proces výroby kameniva se skládá z následujících základních technologických uzlů: doprava rubaniny z lomu primární drcení sekundární drcení a třídění terciální drcení manipulace s kamenivem kapacita výroby Pro účely výpočtu byla uvažována následující kapacita: primární drcení 250 t za den sekundární drcení 240 t za den terciální drcení 190 t za den Celková roční těžba činí tun, z toho cca 170 tis. tun je určeno pro výrobu asfaltových směsí v obalovně v areálu, cca 230 tis. tun se expeduje k externím spotřebitelům. automobilové doprava vyvolaná provozem lomu Nárůst automobilové dopravy bude vyvolán jednak nutností dovozu některých surovin (asi 7%, zbytek je kamenivo těžené v prostoru lomu) a expedice hotové asfaltové směsi. Ve výpočtu byly uvažovány následující příjezdy vozidel (a stejný počet odjezdů: Emisní faktory osobní dodávky kamiony vozidel.24h Emise z těžby a úpravy kameniva byly použity dle metodického pokynu OOO MŽP k zákonu 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 7(29)

7 Emisní faktory pro automobilovou dopravu byly vygenerovány programem MEFA Meteorologické podklady Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité větrné růžice je uveden v následující tabulce: N NE E SE S SW W NW calm 10,01 5,00 6,00 15,95 12,00 11,01 16,00 16,98 7, Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK ( , až , ). Dále byl proveden výpočet pro 1 výpočtový bod mimo pravidelnou síť umístěných do prostoru okna v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objekt v okolí záměru (Puklice č.p.20). Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl z programem SYMOS vygenerován výškopis. text-rs_rančířov_np.doc 8(29)

8 3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze 1 zákona č. 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 9(29)

9 4. Výsledky výpočtu 4.1. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži NO 2 Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů a záměrem vyvolanou autodopravou, dosahuje nejvýše 1,5 µg.m -3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší. Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdové komunikace. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace NO 2 maximální hodinové koncentrace NO 2 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 10(29)

10 4.2. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži tuhými látkami Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 6 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 158% limitu (40 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Průměrné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši cca 40 µg.m -3, tedy 80% imisního limitu (50 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru drtící linky. V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty příspěvku nižší. Průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 4 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 16% limitu (25 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 maximální hodinové koncentrace PM 10 průměrné roční koncentrace PM 25 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 11(29)

11 4.3. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzenu Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,4% limitu (5 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace benzenu 4.4. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzo(a)pyrenu Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,2 ng.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20% limitu (1 ng.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 12(29)

12 4.4. Příspěvek navržených zdrojů ve vybraných výpočtových bodech Pro vyhodnocení imisního příspěvku hodnocených zdrojů na obytnou zástavbu byl vybrán 1 výpočtový bod umístěný do prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objektu Puklice č.p.20. Výsledky výpočtu imisního příspěvku v tomto bodě je uveden v následující tabulce: NO 2 benzen BaP PM 2,5 PM 10 roční hodinové roční roční roční roční 24hodinové objekt číslo průměr maximum průměr průměr průměr průměr maximum č.p limit 40, , ,000 50,000 (Poznámka: Imisní zátěž je uváděna v µg.m -3, u škodliviny BaP pak v ng.m -3.) Z výsledků výpočtu tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem technologických a tepelných zdrojů a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající kvalitu ovzduší. text-rs_rančířov_np.doc 13(29)

13 5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území Nejbližší stanice 1 imisního monitoringu je stanice ČHMU č Jihlava (JJIHA), vzdálená od lokality záměru 1,4 km jihozápadním směrem. Dále je možno využít údaje ze stanice ZÚ č. 505 Jihlava -Znojemská (JJIZM), která se nachází ve vzdálenosti cca 2 km východním směrem, a stanici ČHMU č České Budějovice (CCBDA), vzdálená od lokality záměru 1,7 km severozápadním směrem. Oxid dusičitý (NO 2 ) V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO 2 na stanici ČHMÚ 15,9 µg.m -3, což činí cca 40% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace NO 2 v roce 2011 byla naměřena 78,8 µg.m -3 což činí cca 39% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO 2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace NO 2 jsou v prostoru záměru do cca 8 µg.m -3, směrem k Jihlavě imisní zátěž roste až na cca 12,4 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající vypočtené hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace NO 2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území dosahuje hodnoty do 1,5 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v 1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území text-rs_rančířov_np.doc 14(29)

14 předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM 10 Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ a ZÚ v roce 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 10 na stanici č ve výši 22,2 µg.m - 3. Což činí cca 56% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Na stanici č. 505 byla naměřena průměrná roční koncentrace ve výši 25,7 µg.m -3, tedy cca 64% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální 24hodinové koncentrace PM 10 se v prostoru obou stanic dosáhly v roce 2011 hodnoty nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty byla v roce 2011 pod hranicí limitní četnosti, 36. nejvyšší naměřená koncentrace dosáhla hodnoty 41,7 µg.m -3 (stanice ČHMÚ), respektive 48,0 µg.m -3 (stanice ZÚ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je v okolí hodnoceného záměru dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 15(29)

15 Průměrné roční koncentrace PM 10 jsou v prostoru záměru na úrovni 20 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 24 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Maximální 36. denní koncentrace uvádí hodnotu po odečtení 35 limitem tolerovaných překročení limitní hodnoty 50 µg.m -3. V prostoru záměru tato koncentrace dosahuje hodnoty 35 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 40 µg.m -3. Imisní limit je 50 µg.m -3, stávající hodnoty jsou tedy pod hranicí platných imisních limitů.. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 6 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 15 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální denní koncentrace PM 10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 40 µg.m -3, tedy do 80 % imisního limitu (50 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM2,5 V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 2,5 na stanici č ve výši 14,9 µg.m - 3. Což činí cca 60% imisního limitu (25 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 16(29)

16 Průměrné roční koncentrace PM 2,5 jsou v prostoru záměru na úrovni 13,3 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 17,8 µg.m -3. Imisní limit je 25 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 4 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 16 % limitu (25 µg.m -3 ). Benzen V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace benzenu na stanici ČHMÚ ve výši 0,5 µg.m -3. Což činí cca 10% imisního limitu (5 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru na úrovni 0,6 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,8 µg.m -3. Imisní limit je 5 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. text-rs_rančířov_np.doc 17(29)

17 Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace benzenu dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4 % limitu (5 µg.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Benzo(a)pyren (BaP) Nejbližší stanice měřící tuto škodlivinu jsou v Košeticích a vež ďáře nad Sázavou V roce 2011 tam byla naměřena průměrná roční koncentrace BaP ve výši 0,4 ng.m -3 (Košetice) a 0,6 ng.m -3 (Žďár). Což činí 40%, respektive 60% imisního limitu (1 ng.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru na úrovni 0,44 ng.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,91 ng.m -3. Imisní limit je 1 ng.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,2 ng.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20 % limitu (1 ng.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. text-rs_rančířov_np.doc 18(29)

18 6. Kompenzační opatření Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z 27, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.: "Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem." Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu 2 limitní hodnota imisní zátěže pro: oxid dusičitý (NO 2 ) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována benzen benzo(a)pyren v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována Na základě výše uvedených údajů tedy konstatuji, že kompenzační opatření není třeba ukládat. 2 průměrná hodnota imisní zátěže průměrných ročních koncentrací za posledních 5 let text-rs_rančířov_np.doc 19(29)

19 7. Závěry Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného kamenolomu mimo vlastní areál je nízký a podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace Maxima imisních příspěvků vycházejí především do vlasního areálu a příjezdových tras, tedy do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že v předmětném areálu již v současné době je provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Výpočty byly provedeny pro maximální předpokládané emise vycházející z maximálního předpokládaného výkonu zařízení. V Brně ing. Pavel Cetl autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií číslo autorizace 3151/740/03 text-rs_rančířov_np.doc 20(29)

20 8. Přílohy 8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů Poznámka: vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m text-rs_rančířov_np.doc 21(29)

21 8.2. Poloha výpočtových bodů mimo pravidelnou síť text-rs_rančířov_np.doc 22(29)

22 8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 23(29)

23 8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 24(29)

24 8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 25(29)

25 8.6. Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 26(29)

26 8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 2,5 text-rs_rančířov_np.doc 27(29)

27 8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzenu text-rs_rančířov_np.doc 28(29)

28 8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzo(a)pyrenu text-rs_rančířov_np.doc 29(29)

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE. STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec - odkaliště

Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE. STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec - odkaliště Geologie, ekologie, těžební servis Sídlo: Perucká 11a, 120 00 Praha 2 Tel.: 233 370 741, E-mail: get@get.cz Příloha č. 2 ROZPTYLOVÁ STUDIE NÁZEV ZÁMĚRU STANOVENÍ DOBÝVACÍHO O PROSTORU CÍNOVEC I a následná

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE)

SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva SYMOS 97 modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Zpracoval: Ing. Jiří BARTA RNDr. Ing. Tomáš

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013..

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Poliklinika Spořilov I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Jiří Skorkovský Úvod a cíle studie vlivu PM10 na denní

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. GEMO Olomouc, spol. s r.o. OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L

PARALELNÍ RWY 06R/24L Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ frakce PM 10 včetně sekundární prašnosti vypracoval:

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Recyklace FV panelů Lhota Rapotina OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Recyklace FV panelů Lhota Rapotina OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Recyklace FV panelů Lhota Rapotina OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, březen 2015 OZNÁMENÍ

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Znečištění atmosféry atmosféra popis, členění znečištění atmosféry: zdroje znečištění smog + inverze hodnocení znečištění - limity skleníkový efekt ozón, ozónová díra Atmosféra je: plynný

Více

ATLAS Ostravského. ovzduší. Petr Jančík a kolektiv. Atlas ostravského ovzduší Petr Jančík a kolektiv

ATLAS Ostravského. ovzduší. Petr Jančík a kolektiv. Atlas ostravského ovzduší Petr Jančík a kolektiv ATLAS Ostravského ovzduší Mapy byly v historii lidstva vždy strategicky významným zdrojem informací. Někdy životně důležitým. Mapy umožňují uchovávat informace po staletí. Mapy byly vytvářeny tak, aby

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více