Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97"

Transkript

1 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013

2 Obsah OBSAH ÚVOD POPIS METODIKY VSTUPNÍ ÚDAJE ÚDAJE O ZDROJÍCH METEOROLOGICKÉ PODKLADY ÚDAJE O TOPOGRAFICKÉM ROZLOŽENÍ REFERENČNÍCH BODŮ ÚDAJE O IMISNÍCH LIMITECH A PŘÍPUSTNÝCH KONCENTRACÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK VÝSLEDKY VÝPOČTU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI TUHÝMI LÁTKAMI PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZENU PŘÍSPĚVEK HODNOCENÝCH ZDROJŮ KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI BENZO(A)PYRENU PŘÍSPĚVEK NAVRŽENÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÝCH VÝPOČTOVÝCH BODECH STÁVAJÍCÍ A CELKOVÁ ÚROVEŇ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ ZÁVĚRY PŘÍLOHY GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ POLOHA VÝPOČTOVÝCH BODŮ MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ HODINOVÉ KONCENTRACE NO PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ 24HODINOVÉ KONCENTRACE PM PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM 2, PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZENU PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACÍ BENZO(A)PYRENU...29 text-rs_rančířov_np.doc 3(29)

3 1. Úvod Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Colas CZ a.s. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem stávajícího kamenolomu Rančířov a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu 6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO 2 ), benzenem, benzo(a)pyrenem a tuhými látkami (frakce PM 10 a PM 2,5 ). Ostatní škodliviny pro něž je stanoven imisní limit nejsou (v případě řešeného záměru) s ohledem na poměr jejich emise a hodnoty imisního limitu významné. Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 2. Popis metodiky Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. Metodika SYMOS 97 umožňuje: výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů výpočet znečištění od většího počtu zdrojů stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu stability a rychlost větru roční průměrné koncentrace dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity) Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí vypočítat spad prachu vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi Programové vybavení Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné metodiky SYMOS'97. Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. text-rs_rančířov_np.doc 4(29)

4 Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hpa na meteorologické stanici Praha-Libuš. Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu. V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu. Fyzikální a chemické procesy Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu. Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Kategorie znečišťujících látek Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. Kat. I - 20 hodin Kat. II - 6 dní Kat. III - 2 roky Výpočet průměrných ročních koncentrací Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0 do 359 při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1 (předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5 do 5. Klimatické vstupní údaje Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů. Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: slabý vítr 1.7 m/s střední vítr 5 m/s text-rs_rančířov_np.doc 5(29)

5 silný vítr 11 m/s Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. Teplotní stabilita atmosféry její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek. Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. text-rs_rančířov_np.doc 6(29)

6 3. Vstupní údaje 3.1. Údaje o zdrojích V rámci navrhovaného záměru jsou uvažovány následujíc zdroje emisí: linka na zpracování kamene nárůst automobilové dopravy vyvolaný záměrem linka na zpracování kamene Proces výroby kameniva se skládá z následujících základních technologických uzlů: doprava rubaniny z lomu primární drcení sekundární drcení a třídění terciální drcení manipulace s kamenivem kapacita výroby Pro účely výpočtu byla uvažována následující kapacita: primární drcení 250 t za den sekundární drcení 240 t za den terciální drcení 190 t za den Celková roční těžba činí tun, z toho cca 170 tis. tun je určeno pro výrobu asfaltových směsí v obalovně v areálu, cca 230 tis. tun se expeduje k externím spotřebitelům. automobilové doprava vyvolaná provozem lomu Nárůst automobilové dopravy bude vyvolán jednak nutností dovozu některých surovin (asi 7%, zbytek je kamenivo těžené v prostoru lomu) a expedice hotové asfaltové směsi. Ve výpočtu byly uvažovány následující příjezdy vozidel (a stejný počet odjezdů: Emisní faktory osobní dodávky kamiony vozidel.24h Emise z těžby a úpravy kameniva byly použity dle metodického pokynu OOO MŽP k zákonu 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 7(29)

7 Emisní faktory pro automobilovou dopravu byly vygenerovány programem MEFA Meteorologické podklady Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité větrné růžice je uveden v následující tabulce: N NE E SE S SW W NW calm 10,01 5,00 6,00 15,95 12,00 11,01 16,00 16,98 7, Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK ( , až , ). Dále byl proveden výpočet pro 1 výpočtový bod mimo pravidelnou síť umístěných do prostoru okna v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objekt v okolí záměru (Puklice č.p.20). Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl z programem SYMOS vygenerován výškopis. text-rs_rančířov_np.doc 8(29)

8 3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze 1 zákona č. 201/2012 Sb.: text-rs_rančířov_np.doc 9(29)

9 4. Výsledky výpočtu 4.1. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži NO 2 Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů a záměrem vyvolanou autodopravou, dosahuje nejvýše 1,5 µg.m -3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně nižší. Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru příjezdové komunikace. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace NO 2 maximální hodinové koncentrace NO 2 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 10(29)

10 4.2. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži tuhými látkami Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 6 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 158% limitu (40 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Průměrné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem nově instalovaných zdrojů z výpočtu vycházejí ve výši cca 40 µg.m -3, tedy 80% imisního limitu (50 µg.m -3 ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru drtící linky. V ostatních částech hodnoceného území budou hodnoty příspěvku nižší. Průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem posuzovaných zdrojů, dosahuje nejvýše 4 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 16% limitu (25 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 maximální hodinové koncentrace PM 10 průměrné roční koncentrace PM 25 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 11(29)

11 4.3. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzenu Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,02 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,4% limitu (5 µg.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace benzenu 4.4. Příspěvek hodnocených zdrojů ke stávající imisní zátěži benzo(a)pyrenu Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem hodnocených zdrojů, dosahuje nejvýše 0,2 ng.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20% limitu (1 ng.m -3 ).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. Celkově se tedy jedná o poměrně malé příspěvky významným způsobem neovlivňující stávající kvalitu ovzduší. Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: průměrné roční koncentrace PM 10 Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. text-rs_rančířov_np.doc 12(29)

12 4.4. Příspěvek navržených zdrojů ve vybraných výpočtových bodech Pro vyhodnocení imisního příspěvku hodnocených zdrojů na obytnou zástavbu byl vybrán 1 výpočtový bod umístěný do prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližšího obytného objektu Puklice č.p.20. Výsledky výpočtu imisního příspěvku v tomto bodě je uveden v následující tabulce: NO 2 benzen BaP PM 2,5 PM 10 roční hodinové roční roční roční roční 24hodinové objekt číslo průměr maximum průměr průměr průměr průměr maximum č.p limit 40, , ,000 50,000 (Poznámka: Imisní zátěž je uváděna v µg.m -3, u škodliviny BaP pak v ng.m -3.) Z výsledků výpočtu tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem technologických a tepelných zdrojů a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající kvalitu ovzduší. text-rs_rančířov_np.doc 13(29)

13 5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území Nejbližší stanice 1 imisního monitoringu je stanice ČHMU č Jihlava (JJIHA), vzdálená od lokality záměru 1,4 km jihozápadním směrem. Dále je možno využít údaje ze stanice ZÚ č. 505 Jihlava -Znojemská (JJIZM), která se nachází ve vzdálenosti cca 2 km východním směrem, a stanici ČHMU č České Budějovice (CCBDA), vzdálená od lokality záměru 1,7 km severozápadním směrem. Oxid dusičitý (NO 2 ) V roce 2011 byla průměrná roční koncentrace NO 2 na stanici ČHMÚ 15,9 µg.m -3, což činí cca 40% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace NO 2 v roce 2011 byla naměřena 78,8 µg.m -3 což činí cca 39% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO 2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u průměrné roční koncentrace NO 2 jsou v prostoru záměru do cca 8 µg.m -3, směrem k Jihlavě imisní zátěž roste až na cca 12,4 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající vypočtené hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace NO 2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území dosahuje hodnoty do 1,5 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty do 10 µg.m -3, tedy do 5 % imisního limitu (200 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v 1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území text-rs_rančířov_np.doc 14(29)

14 předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM 10 Výsledky naměřené na stanici imisního monitoringu ČHMÚ a ZÚ v roce 2011 jsou uvedeny v následující tabulce: V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 10 na stanici č ve výši 22,2 µg.m - 3. Což činí cca 56% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Na stanici č. 505 byla naměřena průměrná roční koncentrace ve výši 25,7 µg.m -3, tedy cca 64% imisního limitu (40 µg.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Maximální 24hodinové koncentrace PM 10 se v prostoru obou stanic dosáhly v roce 2011 hodnoty nad hranicí imisního limitu. Četnost dosažení limitní hodnoty byla v roce 2011 pod hranicí limitní četnosti, 36. nejvyšší naměřená koncentrace dosáhla hodnoty 41,7 µg.m -3 (stanice ČHMÚ), respektive 48,0 µg.m -3 (stanice ZÚ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny je v okolí hodnoceného záměru dodržován. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 15(29)

15 Průměrné roční koncentrace PM 10 jsou v prostoru záměru na úrovni 20 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 24 µg.m -3. Imisní limit je 40 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Maximální 36. denní koncentrace uvádí hodnotu po odečtení 35 limitem tolerovaných překročení limitní hodnoty 50 µg.m -3. V prostoru záměru tato koncentrace dosahuje hodnoty 35 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 40 µg.m -3. Imisní limit je 50 µg.m -3, stávající hodnoty jsou tedy pod hranicí platných imisních limitů.. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 6 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 15 % limitu (40 µg.m -3 ). Příspěvek hodnoceného kamenolomu u maximální denní koncentrace PM 10, v zájmovém území dosahuje hodnoty do 40 µg.m -3, tedy do 80 % imisního limitu (50 µg.m -3 ). Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy nízký, podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace a vycházejí do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Tuhé látky - PM2,5 V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace PM 2,5 na stanici č ve výši 14,9 µg.m - 3. Což činí cca 60% imisního limitu (25 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM 2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: text-rs_rančířov_np.doc 16(29)

16 Průměrné roční koncentrace PM 2,5 jsou v prostoru záměru na úrovni 13,3 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 17,8 µg.m -3. Imisní limit je 25 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 4 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 16 % limitu (25 µg.m -3 ). Benzen V roce 2011 byla naměřena průměrná roční koncentrace benzenu na stanici ČHMÚ ve výši 0,5 µg.m -3. Což činí cca 10% imisního limitu (5 µg.m -3 ). Stávající hodnota tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru na úrovni 0,6 µg.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,8 µg.m -3. Imisní limit je 5 µg.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. text-rs_rančířov_np.doc 17(29)

17 Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace benzenu dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,4 % limitu (5 µg.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Benzo(a)pyren (BaP) Nejbližší stanice měřící tuto škodlivinu jsou v Košeticích a vež ďáře nad Sázavou V roce 2011 tam byla naměřena průměrná roční koncentrace BaP ve výši 0,4 ng.m -3 (Košetice) a 0,6 ng.m -3 (Žďár). Což činí 40%, respektive 60% imisního limitu (1 ng.m -3 ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu. Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky publikované na stránkách ČHMÚ: Průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru na úrovni 0,44 ng.m -3, směrem k centru Jihlavy imisní zátěž roste až na cca 0,91 ng.m -3. Imisní limit je 1 ng.m -3. Tedy stávající hodnoty jsou pod hranicí platných imisních limitů. Příspěvek hodnoceného kamenolomu u průměrné roční koncentrace PM 2,5 v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,2 ng.m -3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 20 % limitu (1 ng.m -3 ). Zde však je třeba zdůraznit skutečnost, že tato technologie je již v předmětném areálu v současné době provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. text-rs_rančířov_np.doc 18(29)

18 6. Kompenzační opatření Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z 27, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.: "Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem." Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu 2 limitní hodnota imisní zátěže pro: oxid dusičitý (NO 2 ) v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována tuhé látky frakce PM 2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována benzen benzo(a)pyren v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována Na základě výše uvedených údajů tedy konstatuji, že kompenzační opatření není třeba ukládat. 2 průměrná hodnota imisní zátěže průměrných ročních koncentrací za posledních 5 let text-rs_rančířov_np.doc 19(29)

19 7. Závěry Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného kamenolomu mimo vlastní areál je nízký a podstatně nezmění stávající kvalitu ovzduší ani nevyvolá navýšení stávající imisní zátěže nad hodnotu imisního limitu, ani navýšení stávající četnosti dosažení limitní hodnoty pro průměrné denní koncentrace Maxima imisních příspěvků vycházejí především do vlasního areálu a příjezdových tras, tedy do míst bez obytné zástavby. Dále je třeba připomenout skutečnost, že v předmětném areálu již v současné době je provozována, výše vypočtený příspěvek imisní zátěže tedy stávající imisní zátěž v území nenavyšuje. Výpočty byly provedeny pro maximální předpokládané emise vycházející z maximálního předpokládaného výkonu zařízení. V Brně ing. Pavel Cetl autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií číslo autorizace 3151/740/03 text-rs_rančířov_np.doc 20(29)

20 8. Přílohy 8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů Poznámka: vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m text-rs_rančířov_np.doc 21(29)

21 8.2. Poloha výpočtových bodů mimo pravidelnou síť text-rs_rančířov_np.doc 22(29)

22 8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 23(29)

23 8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO 2 text-rs_rančířov_np.doc 24(29)

24 8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 25(29)

25 8.6. Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM 10 text-rs_rančířov_np.doc 26(29)

26 8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM 2,5 text-rs_rančířov_np.doc 27(29)

27 8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzenu text-rs_rančířov_np.doc 28(29)

28 8.9. Příspěvek průměrné roční koncentrací benzo(a)pyrenu text-rs_rančířov_np.doc 29(29)

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín držitel osvědčení odborné

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy Jak to vlastně je.? Exponenciální nárůst počtu vozidel po roce 1989 Saturace komunikací v sídlech (tranzitní, obslužná a cílová doprava) až 80 tisíc vozidel/24

Více

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ROZPTYLOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ŘÍJEN 2009 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 tel.: 236 080 575 1. ÚVOD...4

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav . Rozptylová studie Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav Investor: COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. Vančurova 569 293 01 Mladá Boleslav Zpracovatel: Obsah str. 1. Úvod 1 2. Metodika

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Areál Semmelrock Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Datum: srpen 2016 Zpracovatel: Amec Foster Wheeler s.r.o. Záznam o vydání dokumentu Název

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

Autor Organizace Název textu

Autor Organizace Název textu Autor Organizace Název textu Mgr. Jan Macoun, PhD. Český hydrometeorologický ústav, Praha Porovnání vybraných modelů z hlediska konstrukce a provozních podmík BK7 - Specializované modelové systémy Blok

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Závěrečná zpráva workshopu

Závěrečná zpráva workshopu Závěrečná zpráva workshopu Posouzení změny palivové základny a výšky komína na kvalitu ovzduší - Náhrada kotlů na těžký topný olej kotlem na zemní plyn s nižším komínem Zpracovatel: Pracovní skupina 2

Více

ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2001

ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2001 PŘÍLOHA ODBORNÝ POSUDEK NA STANOVENÍ PODÍLŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NA IMISNÍ ZÁTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 001 1. Úvod Výpočet podílů zdrojů znečišťování ovzduší na imisním zatížení Královéhradeckého

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Závěrečná zpráva workshopu

Závěrečná zpráva workshopu Závěrečná zpráva workshopu Posouzení změny palivové základny na kvalitu ovzduší - Náhrada kotlů na těžký topný olej kotlem na biomasu Zpracovatel: Pracovní skupina 1 VŠB TU Ostrava Téma workshopu: Spalovací

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Blanka Krejčí, Libor Černikovský, Josef Keder, Lucie Hellebrandová, Ivan Tomášek, Vladimír Lollek Zakázka MŽP Řešitel: ČHMÚ Termín: 11.12.2013

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice.

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice. Zelená bariéra Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér podél silničních a dálničních komunikací, z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM 10 a PM 2.5 a benzo(a)pyrenu. Software

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, SRPEN 2013, ČÁSTKA 8 resortní PředPisY metodický pokyn mžp, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje 2 metodický

Více

LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV

LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV LAKOVNA ZAKO TURČÍN, SPOL. S R.O. PROVODOV Rozptylová studie Objednatel: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. Březnice 363 760 01 Březnice Datum zpracování: 5. 5. 2017 Zpracovatel: Ing. Josef Gresl držitel autorizace

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

PROSTOR A TĚŽBA GRAFITU V LOMU HOSTY

PROSTOR A TĚŽBA GRAFITU V LOMU HOSTY A T E M Ateliér ekologických modelů, Červenec 2015 ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU Dobývací prostor a těžba grafitu v lomu Hosty Vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší ZADAL: DHW s.r.o. Na Příkopě 988/31 110

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE

KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA KOPŘIVNICE ROZPTYLOVÁ STUDIE OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: SUBZHOTOVITEL: MĚSTO KOPŘIVNICE Štefánikova 1163, Kopřivnice IČ: 00298077 UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, Ostrava

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31 VÝROBNÍ ZÁVOD KNAUF FÁZE II VÝROBNÍ LINKA ČESKÁ REPUBLIKA OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁK. Č.100/2001 SB. VE ZNĚNÍ ZÁK. Č. 93/2004 SB. Rozptylová studie zákazník stupeň KNAUF INSULATION S.A. STUDIE zakázkové číslo

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014 Ing. Jana Kočová Autorizovaná osoba v ochraně ovzduší Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav ZHODNOENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ČETNOSTI VÝSKYTU PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍH LIMITŮ ESTOU REGULAE EMISÍ Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav MOTIVAE Potřeba aplikace vhodných opatření k expozici

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více