Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům"

Transkript

1 Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení 1. Zařízení jak registrvaný pskytvatel sciálních služeb nabízí svým klientům běžný rzsah základních činnstí stanvených v 48, dst. 2 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách. 2. Tyt záknem vymezené základní činnsti má každý klient vyjmenvány ve sjednané smluvě. 3. Za tyt základní činnsti hradí klient smluvně sjednanu úhradu, která se skládá z částek za stravvání, za ubytvání a za úkny péče (ve výši 100% přiznanéh příspěvku na péči). 4. Krmě základních činnstí může zařízení pskytvat svým klientům i fakultativní služby, a t pět v případě, že jsu předem vzájemně sjednány ve smluvě, případně v jejím ddatku a jejich výčet i základní sazby jsu uvedeny v platném Sazebníku pskytvaných služeb. 5. Fakultativní služby jsu činnsti, které klientvi pskytuje zařízení pravidelně neb nepravidelně, jsu pskytvány nad rámec základních činnstí a zařízení z nich plynu vyšší, jinu frmu nehrazené, náklady. 6. Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje záknná pvinnst zachvání minimálníh zůstatku vlastních příjmů klienta v pbytvé službě. Úhradu fakultativních služeb si klient hradí ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspr p zaplacení úhrady za stravvání a za ubytvání. 7. Kncesinářské pplatky za TV a rzhlas nejsu fakultativní službu a každý klient, který má ve svém vlastnictví příslušný přístrj, je pvinen hradit tyt pplatky sám dle zákna rzhlasvých a televizních pplatcích. 8. Pplatky za pvinné revize elektrsptřebičů v sbním vlastnictví klienta, které v zařízení využívá, nejsu fakultativní službu, ale klient je hradí jak jinu službu na základě dkladu vystavenéh dbrnu firmu, která revize prvádí. 9. Zařízení pskytuje tyt paušální (měsíční) a nepaušální (jedntlivě účtvané) fakultativní služby: paušální správa sbních finančních prstředků klienta; paušální úschva cenných věcí malých rzměrů; paušální úkny péče pr klienty bez přiznanéh příspěvku na péči; nepaušální sukrmá dprava autmbilem; nepaušální kpírvání a tisk dkumentů nepaušální dprvd klienta. 1

2 II. Paušální fakultativní služby 1. Správa sbních finančních prstředků klienta: Služba je v případě využívání knkrétně sjednána ve smluvě pskytvání sciální služby a klient za ní hradí 60,- za každý kalendářní měsíc. V případě mluvenéh nepřítmnéh dne klienta ve službě se pměrná část platby za tut fakultativní službu nevrací. V rámci tét služby jsu klientvi pskytvány veškeré činnsti spjené s htvstními i bezhtvstními peracemi vlastních finančních prstředků (vedení depzitníh účtu, platba úhrady za služby, zaúčtvání vratky za mluvené nepřítmné dny, vyúčtvání sbních nákupů, veřejných služeb, vedení vkladních knížek apd.). 2. Úschva cenných věcí malých rzměrů: Služba je určena klientům, kteří vlastní různé cenné předměty (šperky, drahé kvy a kameny, umělecká díla, cenné papíry, vkladní knížky atd.), které chtějí při pbytu v zařízení bezpečně uschvat, aby nedšl k jejich ztrátě neb zcizení. Uschvat lze puze přiměřený pčet cenných věcí, a t v celkvé hdntě max. 10 tis. u jednh klienta (mim vkladní knížky a cenné papíry). Služba je v případě využívání knkrétně sjednána ve smluvě pskytvání sciální služby a převzetí cenných předmětů d úschvy je s klientem sepsán prtkl s uvedením jedntlivých uschvaných plžek včetně jejich cenění. Klient za tut službu hradí 30,- za každý kalendářní měsíc bez hledu na pčet uschvaných předmětů. V případě mluvenéh nepřítmnéh dne klienta ve službě se pměrná část platby za tut fakultativní službu nevrací. 3. Úkny péče pr klienty bez přiznanéh příspěvku na péči: Služba je určena klientvi, kterému nebyl přiznán příspěvek na péči z důvdu, že nesplnil pdmínky pr jeh přiznání, neb nevyužil mžnsti si něj pžádat, a t puze tehdy, pkud ji bjektivně ptřebuje neb ji sám nadstandardně vyžaduje. Služba bsahuje jedntlivé základní činnsti uvedené v 48, dst. 2, písm. c) až h) zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, které jsu v běžných případech statním klientům pskytvány a hrazeny v rámci příspěvku na péči (pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu; pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu; výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti; zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím; sciálně terapeutické činnsti; pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí). Rzsah jedntlivých fakultativně pskytvaných úknů je knkrétně sjednán ve smluvě pskytvání sciální služby a klient za službu hradí pevně stanvenu měsíční úhradu v rzsahu 300,- až 1.800,- (10,- až 60,- denně). Jedntlivé dílčí úkny dle druhu neb četnsti zařízení denně ani měsíčně nevykazuje, stejně jak u úknů péče hrazených statním klientům frmu příspěvku na péči. V případě mluvenéh nepřítmnéh dne klienta ve službě se pměrná část platby za tut fakultativní službu vrací. 2

3 II. Nepaušální fakultativní služby 1. Nepaušální fakultativní služby hradí klient zásadně pdle skutečnéh využití v daném měsíci, hradí se tedy prti paušálním fakultativním službám zpětně vždy až v následujícím měsíci. 2. U nepaušálních fakultativních služeb je nezbytné přesně zaznamenávat jedntlivá využití klientem, aby byl mžné z pdkladů sestavit přesnu měsíční evidenci. 3. Nepaušální fakultativní služby nejsu sjednány ve smluvě pskytvání sciální služby knkrétně, ale puze becně s dkazem na pzdější evidenci dle přesné sptřeby a vyúčtvání. 4. Sukrmá dprava autmbilem: Služba je určena klientům, kteří chtějí využít dpravu sbním autmbilem zařízení k zabezpečení sbních záležitstí. Osbními záležitstmi jsu nákupy, kultura a splečenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apd. s výjimku cest na bjednaná neb akutní lékařská vyšetření (zajišťvání dpvídající a dstupné lékařské péče je základní pvinnstí pskytvatele sciální služby). Dprava klienta sbním autem je zpplatněna částku 6,- /km bez hledu na t, zda se jedná pětimístné neb devítimístné aut. V případě jízdy více klientů najednu se ale celkvé náklady na jízdu rzpčítávají pdle pčtu sb. I v případě jednsměrné dpravy klienta autem se zpplatňují kilmetry stejným způsbem (tj. za jízdu, kdy aut jede prázdné na míst určení pr klienta, neb se bez klienta vrací zpět d zařízení). Každá zpplatněná jízda musí být předem schválena buď přím sbně klientem (pkud není mezen neb zbaven způsbilsti k právním úknům) neb jeh patrvníkem. Tent suhlas se nevyžaduje v případě, kdy předpkládaná částka nepřevyšuje univerzálně stanvenu částku v suhlasu pr nakládání s finančními prstředky (1.500,- ). Případný písemný suhlas patrvníka zajišťuje na základě sdělení pracvníka v přímé péči sciální pracvník, a t na běžném frmuláři využívaném k pvěření k nákupům věcí a služeb nad rámec finančníh limitu. Uskutečněné jízdy sbním autem jsu p sknčení zaznamenány řidičem d příslušné evidence v rzsahu: datum, seznam dpravvaných klientů, cíl cesty, čísl žádanky, ujet km a pdpis řidiče. Všechny jízdy jsu následně vyúčtvány veducím prvzníh úseku a předány pvěřenému sciálnímu pracvníkvi. Ten zpracuje jejich celkvý přehled d vyúčtvání fakultativních služeb (viz přílha č. 3 tét směrnice), které následně předkládá finančnímu referentvi k vytvření pdkladu pr zaúčtvání na depzitním účtu rganizace. 5. Kpírvání a tisk dkumentů: Služba je určena klientům, kteří ptřebují v zařízení zkpírvat neb vytisknut různé dkumenty pr vlastní ptřebu. 3

4 Služba je zpplatněna částku 2,- za jednu černbílu stranu A4. V případě bustrannéh tisku neb kpie, frmátu A3 neb barevnéh tisku neb kpie, je tat částka dvjnásbná. Službu v zařízení zajišťují sbně sciální pracvníci na tiskárnách, které mají k dispzici ve své kanceláři, ppř. na černbílém kpírvacím strji v kanceláři finančníh referenta. Sciální pracvníci průběžně vedu měsíční evidenci využívání tét služby, a t v rzsahu datum, jmén klienta, pčet stran (v případě bustranné kpie neb tisku, frmátu A3 neb barevnéh tisku příslušně přepčtený) a částka k úhradě. Na knci měsíce zapíše pvěřený sciální pracvník celkvé využití služby d vyúčtvání fakultativních služeb (viz přílha č. 3 tét směrnice), které následně předkládá finančnímu referentvi k vytvření pdkladu pr zaúčtvání na depzitním účtu rganizace. 6. Dprvd klienta: Tut fakultativní službu se rzumí jedndenní i vícedenní dprvd klienta, při kterém vzniknu další náklady na straně zařízení. Dalšími náklady se rzumí veškeré náklady dprvázejícíh zaměstnance vzniklé v suvislsti s dprvdem (ubytvání a stravné při zájezdu neb rekreaci klientů, další náklady z cestvníh příkazu, vstupné d různých kulturních zařízení, ppř. jízdné veřejnými hrmadnými prstředky). Náklady, které vzniknu zaměstnanci při takvém dprvdu, hradí dprvázený klient, případně je rvným dílem spluhradí všichni dprvázení klienti. Plat zaměstnance se d dalších nákladů nepčítá a hradí jej pskytvatel. S tut fakultativní službu musí předem sbně suhlasit klient (pkud není mezen neb zbaven způsbilsti k právním úknům) neb jeh patrvník. Suhlasem se rzumí jeh pdpis na Objednávkvém listu (viz přílha č. 1 tét směrnice). Tent písemný suhlas se nevyžaduje v případě, kdy předpkládaná částka nepřevyšuje univerzálně stanvenu částku v suhlasu pr nakládání s finančními prstředky (1.500,- ). Objednávkvý list vyplňuje zaměstnanec pvěřený rganizváním akce, patrvníkvi h zasílá prstřednictvím sciálních pracvníků. Zúčastní-li se akce s bjednanu fakultativní službu Dprvd klienta více klientů, pdílejí se na nákladech zaměstnanců rvným dílem. Zúčastní-li se akce s bjednanu fakultativní službu Dprvd klienta více zaměstnanců, pdílejí se klienti rvným dílem na nákladech za všechny tyt zaměstnance. P sknčení akce je fakultativní služba (náklady zaměstnance/ů) vyúčtvána zaměstnancem pvěřeným rganizací akce, a t u finančníh referenta (hlavní pkladna) na frmuláři Vyúčtvání fakultativní služby Dprvd klienta (viz přílha č. 2 tét směrnice), splu s přilženými prvtními dklady (paragny). Finanční referent na knci kalendářníh měsíce devzdá všechny frmuláře pvěřenému sciálnímu pracvníkvi, který zpracuje jejich celkvý přehled d vyúčtvání fakultativních služeb (viz přílha č. 3 tét směrnice). T následně předkládá finančnímu referentvi k vytvření pdkladu pr zaúčtvání na depzitním účtu rganizace. 4

5 Fakultativní službu Dprvd klienta je mžné uskutečnit v 5 frmách: a) zájezd neb rekreace plná penze, b) zájezd neb rekreace plpenze, c) zájezd neb rekreace bez zajištěné stravy, d) vstupné (lze samstatně i v kmbinaci s výše uvedenými rekreacemi a cestvným níže), e) cestvné veřejnými hrmadnými prstředky (lze samstatně i v kmbinaci s výše uvedenými rekreacemi a vstupným). Zájezd neb rekreace plná penze Sjedná-li si klient fakultativní službu Dprvd klienta" pr účel dprvdu při zájezdu neb rekreaci s plnu penzí, pdílí se na nákladech zaměstnance tak, že mu ze svých prstředků uhradí v plné výši ubytvání, stravu a náklady cestvníh příkazu. Částky za ubytvání a stravu musí být vždy zvlášť fakturvány pr náklady zaměstnanců a zvlášť pr náklady klientů. Zájezd neb rekreace plpenze Sjedná-li si klient fakultativní službu Dprvd klienta" pr účel dprvdu při zájezdu neb rekreaci s plpenzí, pdílí se na nákladech zaměstnance tak, že mu ze svých prstředků uhradí v plné výši ubytvání, stravu a náklady cestvníh příkazu. Částky za ubytvání a stravu musí být vždy zvlášť fakturvány pr náklady zaměstnanců a zvlášť pr náklady klientů. Stravvání nad rámec plpenze (běd) prbíhá na takvém zájezdu neb rekreaci dalšími mžnými frmami stravvání restaurace, splečné vaření neb nákup jídla. Zaměstnanec se stravuje ze svých vlastních prstředků a náklady jsu mu kmpenzvány v cestvním příkazu ve výši dle příslušné směrnice rganizace. Zájezd neb rekreace - bez zajištěné stravy Sjedná-li si klient fakultativní službu Dprvd klienta" pr účel dprvdu při zájezdu neb rekreaci, při níž není předem zajištěna strava, pdílí se na nákladech zaměstnance tak, že mu ze svých prstředků uhradí v plné výši ubytvání a náklady cestvníh příkazu. Částky za ubytvání musí být vždy zvlášť fakturvány pr náklady zaměstnanců a zvlášť pr náklady klientů. Vstupné Stravvání (snídaně, běd, večeře) prbíhá na takvém zájezdu neb rekreaci dstupnými frmami stravvání restaurace, splečné vaření neb nákup jídla. Zaměstnanec se stravuje ze svých vlastních prstředků a náklady jsu mu kmpenzvány v cestvním příkazu ve výši dle příslušné směrnice rganizace. Sjedná-li si klient fakultativní službu Dprvd klienta" pr účel dprvdu při návštěvě kina, divadla, muzea, kncertu, sprtvníh utkání apd., pdílí se na nákladech zaměstnance tak, že mu ze svých prstředků uhradí v plné výši vstupné na takvé akce. Rzhdující částku je pr tent účel částka uvedená na vstupence (případně jiném dkladu) zaměstnance, která musí být vždy ddělena d vstupenky (případně jinéh dkladu) klienta. 5

6 Zúčastní-li se takvé akce více klientů, pdílí se na nákladech zaměstnanců rvným dílem. Zúčastní-li se takvé návštěvy či akce více zaměstnanců, pdílí se klienti rvným dílem na nákladech za všechny tyt zaměstnance. Cestvné veřejnými hrmadnými prstředky Sjedná-li si klient fakultativní službu Dprvd klienta" pr účel dprvdu při cestě hrmadným veřejným prstředkem, pdílí se na případných nákladech zaměstnance tak, že mu ze svých prstředků uhradí v plné výši cenu jízdenky. Rzhdující částku je pr tent účel částka uvedená na jízdence (případně jiném dkladu) zaměstnance, která musí být vždy ddělena d jízdenky (případně jinéh dkladu) klienta. Zúčastní-li se takvé akce více klientů, pdílí se na nákladech zaměstnanců rvným dílem. Zúčastní-li se takvé návštěvy či akce více zaměstnanců, pdílí se klienti rvným dílem na nákladech za všechny tyt zaměstnance. III. Vykazvání a evidence fakultativních služeb 1. Paušální i nepaušální fakultativní služby na základě předlžených pdkladů za celý kalendářní měsíc zpracvává pvěřený sciální pracvník, který tt vyúčtvání v suhrnné frmě (viz přílha č. 3 tét směrnice) dále předkládá finančním referentům. Ty zajistí pdklad pr zaúčtvání částky na depzitním účtu rganizace (finanční referent hlavní pkladna) a rzúčtvání částek jedntlivým klientům v IS Cygnus (finanční referent depzitní pkladna). 2. Veškeré prvtní pdklady k vyúčtvání těcht fakultativních služeb (evidence jízd klientů, vyúčtvání kpírvání a tisku, bjednávky a vyúčtvání fakultativní služby Dprvd klienta) zůstávají ulženy v příslušné slžce spravvané sciálním pracvníkem. 3. Aktuální měsíční vyúčtvání všech fakultativních služeb je klientvi neb patrvníkvi k dispzici u pracvníků sciálníh úseku, a t vždy d 15. dne následujícíh měsíce pté, kdy byly klientvi tyt služby pskytnuty. Tent vnitřní předpis směrnice nabývá účinnsti dne Sučasně k tmut dni ruším vnitřní předpis směrnici č. 109/2013 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům ze dne V Pístině dne Přílhy: 1. Objednávkvý list fakultativní služby Dprvd klienta 2. Vyúčtvání fakultativní služby Dprvd klienta 3. Měsíční evidence čerpání fakultativních služeb Mgr. Aleš Adamec veducí Dmva Pístina 6

7 Přílha č. 1 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 109/2014 Objednávkvý list fakultativní služby Dprvd klienta Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárku Objednávkvý list fakultativní služby Dprvd klienta Jmén a příjmení klienta: Objednávám fakultativní službu Dprvd klienta : Zájezd neb rekreace plná penze Zájezd neb rekreace plpenze Zájezd neb rekreace bez zajištěné stravy Datum pbytu: Míst pbytu: Celkvý pčet účastníků klientů: Celkvý pčet dprvázejících zaměstnanců: Předpkládaná cena, kteru hradí za sebe klient: Předpkládaná rzpčítaná cena za náklady zaměstnance/ů: Předpkládaná cena zájezdu neb rekreace pr klienta celkem: Vstupné: Datum (není-li již výše): Druh akce (ppř. míst): Celkvý pčet účastníků klientů: Celkvý pčet dprvázejících zaměstnanců: Předpkládaná cena, kteru hradí za sebe klient: Předpkládaná rzpčítaná cena za náklady zaměstnance/ů: Předpkládaná cena vstupnéh pr klienta celkem: 7

8 Cestvné veřejným hrmadným prstředkem: Datum (není-li již výše): Cíl cesty: Celkvý pčet účastníků klientů: Celkvý pčet dprvázejících zaměstnanců: Předpkládaná cena, kteru hradí za sebe klient: Předpkládaná rzpčítaná cena za náklady zaměstnance/ů: Předpkládaná cena cestvnéh pr klienta celkem: Celkvá předpkládaná cena pr klienta za celu bjednávku: V dne Zpracval pdpis pracvníka:... Pdpis klienta (patrvníka):... 8

9 Přílha č. 2 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 109/2014 Vyúčtvání fakultativní služby Dprvd klienta Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárku Vyúčtvání fakultativní služby Dprvd klienta Datum uskutečněné akce: Ppis akce (název, míst atd.): Jmén a příjmení dpvědnéh pracvníka: Jmén a příjmení dprvázejícíh zaměstnance neb zaměstnanců: Celkvé přilžené náklady zaměstnance/ů při fakultativní službě Dprvd klienta: Ubytvání: Stravvání: Cestvní příkazy: Vstupné: Jízdné veřejnu hrmadnu dpravu: NÁKLADY ZAMĚSTNANCŮ CELKEM: 9

10 Jmén a příjmení klienta: Rzpčítaná částka nákladů zaměstnance: Upraven: Pdpis klienta: CELKEM: V dne Zpracval pdpis pracvníka:... Zkntrlval finanční referent:... 10

11 Přílha č. 3 k vnitřnímu předpisu směrnici č. 109/2014 Měsíční evidence čerpání fakultativních služeb Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, Stráž nad Nežárku Měsíční evidence čerpání fakultativních služeb Za měsíc: Příjmení a jmén klienta: Správa finančních prstředků: Úschva cenných věcí klienta: Úkny péče u sb bez PnP: Kpírvání neb tisk: Sukrmá dprava autem: Dprvd klienta: Celkem: CELKEM: V dne Zpracval..., sciální pracvník:... 11

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ účinnost od 1. 9. 2018 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 6. 2018 UBYTOVÁNÍ: 190,- Kč za 1 den/1 lůžkový pokoj 175,- Kč za 1 den/2 lůžkový pokoj zahrnuje: ubytování, inventář

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ účinnost od 1. 7. 2019 V souladu se zákonem

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ účinnost od 1. 1. 2018 V souladu se zákonem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 2 2019 UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj Služba ubytování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Všeobecné podmínky 2017

Všeobecné podmínky 2017 Všebecné pdmínky 2017 Vzájemný vztah a právní pměr mezi cestvní kanceláří EVROPA, zastupenu Mirslavem Hrušku, (dále jen CK) a účastníky zájezdů se řídí ustanveními bčanskéh zákníku č. 89/2012 Sb. a případně

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QG120 SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117,70218 Ostrava iífff ^ f liz J j zastupen: Lfi ' '* pr.cni í'os 7-kr.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Typ: Řízená kpie elektrnická Datum:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více