HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Budgetary organization economy: Case study of selected the basic school. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Autor: Nikola Chobotová Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: CHOBOTOVÁ Nikola Veřejná ekonomika a správa HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZŠ Budgetary organization economy: Case study of selected the basic school Zásady pro vypracování Cíl práce: Na základě analýzy hospodaření a financování příspěvkových organizací (konkrétně ZŠ) zjistit, jaké problémy organizaci v tomto směru ohrožují a navrhnout jejich možná řešení. Postup práce a použité metody: 1. Charakteristika specifik ekonomiky příspěvkové organizace. 2. Analýza sekundárních zdrojů (rozpočty, plány, apod.). 3. Identifikace problémů v následujících oblastech - dodržování financování z fondů zřizovatele i krajského rozpočtu, rozdělení závazných ukazatelů na pedagogické a nepedagogické pracovníky v ZŠ, apod. 4. Zhodnocení možných dopadů zjištěných problémů na kvalitu výukového procesu. 5. Návrhy řešení vybraných problémů.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: SVOBODOVÁ, Jaroslava. Abeceda účetnictví 2008 :pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. 4. roz. vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN JANEČEK, Jan. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2008, 6, 1 s. ISSN KOUCKÝ, Jan a Aleš BARTUŠEK a Martin ZELENKA. Účast na vzdělávání, financování škol a uplatnění absolventů. 1. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2013 Nikola Chobotová Hospodaření a financování příspěvkové organizace. Případová studie konkrétní základní školy. Budgetary organization economy: Case study of selected the basic school veřejné ekonomie Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Anotace Bakalářská práce se zabývá hospodařením a financováním příspěvkových organizací. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizován neziskový sektor, potom je práce zaměřena na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. V praktické části na příkladu ZŠ je provedena analýza hospodaření a financování, tato část poukazuje na problémy, které v praxi škola musí řešit. Annotation This thesis deals with the economy and financing of budgetary organizations. It is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, nonprofit sector is being described and characterized. Special attention is paid on budgetary organizations established by local governments. The second part is represented by the case study of selected educational institution (basic school). Analysis is focused on economy and financing. In this part, practical problems of the school are emphasized and analyzed. Klíčová slova Neziskový sektor, příspěvková organizace, škola, hospodaření, financování Keywords Non-profit sector, budgetary organization, school, economy, financing

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Hospodaření a financování příspěvkové organizace: Případová studie konkrétní základní školy vypracovala samostatně pod vedením Ing. Vladimíra Hyánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 17. května 2013 vlast no ruč ní podpis aut o ra

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Vladimíru Hyánkovi, Ph.D. za vedení této bakalářské práce, za odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytl během zpracování této práce. Dále děkuji za ochotu spolupracovat řediteli a účetní ZŠ a MŠ Dobšice.

8

9 Obsah 1 Úvod Neziskový sektor (Neziskové organizace) Členění neziskových organizací Příspěvkové organizace Charakteristika příspěvkové organizace Podle zřizovatele rozlišujeme dva základní typy příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC Hospodaření s majetkem Finanční hospodaření Rezervní fond Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Kontrola hospodaření PO Financování PO ÚZC Přímé náklady na vzdělání Provozní prostředky od zřizovatele Dotace a příspěvky z jiných zdrojů Doplňková činnost Dary Ze zahraničí Identifikace problémů ZŠ Dodržování čerpání jednotlivých příspěvků Transfery od zřizovatele Transfery od JMK Další závazné ukazatelé - členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky

10 5.3.2 Přesuny neinvestičních ukazatelů Limity zaměstnanců Charakteristika Základní školy a Mateřské školy Dobšice, Brněnská 52, okres Znojmo 29 7 Hospodaření, Financování Hlavní činnost Transfery od zřizovatele Transfery ze státního rozpočtu Fondy Cizí zdroje Doplňková činnost Zhodnocení možných dopadů zjištěných problémů na kvalitu výukového procesu Závěr Seznam použité literatura Literatura Elektronické zdroje Legislativní dokumenty Ostatní zdroje Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam použitých zkratek a jejich vysvětlení Seznam příloh Přílohy... 58

11 1 Úvod Ve své bakalářské práci na téma Hospodaření a financování příspěvkové organizace: Případová studie konkrétní základní školy se budu věnovat jednomu typu neziskových organizací především příspěvkovým organizacím. Jak již vyplývá z názvu neziskových organizací, hlavním cílem těchto organizací není zisk. Tyto organizace nejsou zřízeny za účelem podnikání a jejich služby jsou poskytovány často bezplatně, nebo za malý poplatek. Do neziskových organizací řadíme i příspěvkové organizace. S příspěvkovými organizacemi se setkáváme ve školství, kultuře, zdravotnictví a v dalších oblastech. Tyto organizace jsou závislé na ekonomické situaci svých zřizovatelů, státu. V práci se zaměřuji na hospodaření a financování příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Cílem je prostřednictvím analýzy forem financování zjistit, jak Základní a Mateřská škola Dobšice hospodaří se svými získanými prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od svého zřizovatele Dobšic a z ostatních zdrojů. Na základě analýzy hospodaření a financování příspěvkových organizací (konkrétně základní škola) zjistit, jaké problémy organizaci v tomto směru ohrožují a navrhnout jejich možná řešení. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části teoretické - čerpám z odborné literatury, zákonů, vyhlášek Jsou zde popsány charakteristiky neziskových organizací jako celek. Potom se zaměřuji pouze na příspěvkové organizace. Zabývám se zde hospodařením a financováním příspěvkových organizací a zmiňuji problémy, které musí organizace řešit. Ve druhé části praktické - se věnuji konkrétní příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Dobšice, okres Znojmo. Na začátku bude stručně představena škola. Následně je vypracována analýza hospodaření a financování. Analýza je provedena zvlášť pro hlavní a vedlejší činnost. U hlavní činnosti se zabývám transfery od zřizovatele, ze státního rozpočtu a cizími zdroji. U transferů ze státního rozpočtu jsou zmíněny činnosti, které musí organizace řešit. S tímto členěním je v praxi spojena řada problémů. V této části se zabývám problémy, které si myslím, že jsou 11

12 nejdůležitější a s kterými se příspěvkové organizace (školy a školská zařízení) musejí potýkat během své výchovné a vzdělávací činnosti. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 2 Neziskový sektor (Neziskové organizace) Neziskové organizace jsou součástí neziskového sektoru. Charakteristika neziskových organizací není v české literatuře jednoznačně definována. Vychází z definice, která je uvedena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 1 Za neziskové považujeme takové organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. O jejich činnost je jiný zájem státu, společnosti, určité skupiny lidí. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Klade se větší důraz na důležitost výsledku hlavního poslání, než na zisk. To ale neznamená, že zisku nemůžou dosahovat. Mezi neziskové organizace patří i obce, kraje, státní fondy, u nichž je převažující charakter veřejné správy, a služby. Podle zákona o daních z příjmů nejsou neziskovými organizacemi obchodní společnosti a družstva, i když také nejsou založeny za účelem podnikání. Neziskové organizace mají svého zřizovatele, jsou založeny na základě různých právních předpisů a podléhají registraci na místech, které jim určil zákon. Neziskové organizace jsou vedeny Českým statistickým úřadem v Seznamu ekonomických subjektů Členění neziskových organizací Existují různá kritéria členění neziskových organizací. Za nejdůležitější považuji členění podle právní normy, podle financování a podle vlastnictví. A) Členění podle právní normy Podle zákona o daních z příjmů členíme neziskové organizace na: - zájmová sdružení právnických osob, - občanská sdružení včetně odborových organizací, - politické strany a politická hnutí, - registrované církve a náboženské společnosti, - nadace, nadační fondy, 1 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. akt. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010, 39 s. ISBN MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 8-9 s. ISBN

14 - obecně prospěšné společnosti, - veřejné vysoké školy, - veřejné výzkumné instituce, - školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, - obce, - organizační složky státu, - kraje, - příspěvkové organizace, - státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a další. 3 B) Členění podle kritéria financování - financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu, územních celků), - financované zčásti z veřejných rozpočtů (příspěvkové organizace, ), - financované z různých zdrojů (dary, sbírky, ), - financované z výsledků realizace svého poslání. 4 C) Členění podle vlastnictví - vládní (státní, veřejné) neziskové organizace (VNO) podílejí se na výkonu veřejné správy (příspěvkové organizace, organizační složky státu, kraje, obce), - nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace (NNO) vycházejí z principu sebeřízení společnosti (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, ) Příspěvkové organizace Charakteristika příspěvkové organizace Jak bylo uvedeno výše, příspěvkové organizace jsou součástí neziskového sektoru. Jejich prostřednictvím Česká republika a ÚSC zabezpečují plnění svých povinností. 3 ČESKO. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. In: Daňové zákony v úplném znění k , Olomouc : ANAG, s. 18 odst. 8. ISNB REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. akt. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010, 41 s. ISBN ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. [cit ]. Dostupné na: 14

15 Příspěvkové organizace z hrubého domácího produktu čerpají prostředky formou dotací a příspěvků pro pokrytí svých potřeb. 6 Základní legislativní předpisy: - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazující pokyny MF, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., - vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 413/2004 Sb., - České účetní standardy č pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - daňové zákony. 7 Dle zákona jsou příspěvkové organizace povinny: - plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržovat stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, - vynakládat peněžní prostředky, které má k dispozici, jen na účely, na které jsou určeny, převážně na krytí nezbytných potřeb, na krytí opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu příspěvkové organizace, 6 PODHORSKÝ, Josef; SVOBODOVÁ, Jaroslava. Účetnictví příspěvkových organizací upr. vyd. Olomouc: ANAG, 2003, 12 s. ISBN MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 6-7 s. ISBN

16 - dodržet, aby úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváže v účetním období (běžném roce), nepřekračovaly její rozpočet na příslušné účetní období, - v případě, že skutečná výše výnosů a nákladů v průběhu rozpočtového roku neodpovídá jejich rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen rozpočtovaný hospodářský výsledek, musí učinit taková opatření, která zajistí jeho vyrovnání, - do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří; výjimku tvoří příjmy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace získala darem nebo dědictvím Podle zřizovatele rozlišujeme dva základní typy příspěvkových organizací - příspěvková organizace státu, - příspěvková organizace územních samosprávných celků. A) Příspěvková organizace státu Příspěvková organizace státu je právnickou osobou, kterou zřídil některý ústřední orgán státní správy. Legislativní úpravou je zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je založena zřizovací listinou v souladu se zákonem, zřizovatel oznámí její založení v Ústředním věstníku ČR. Na základě zřizovací listiny nebo zvláštního zákona vykonává hlavní činnosti. B) Příspěvková organizace územních samosprávných celků Příspěvková organizace územních samosprávných celků (dále ÚSC) je právnickou osobou zřízenou krajem, obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtový zákon). Vzniká (zaniká) rozhodnutím zřizovatele a musí být zapsána do obchodního rejstříku. Je zřizována na základě zřizovací listiny, která musí být v souladu se zákonem. V ní je vymezen hlavní účel, předmět činnosti, 8 ČESKO. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). In: Úplné znění. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2012, č ISBN:

17 označení statutárních orgánů, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, okruhy doplňkové činnosti 9 Mezi příspěvkové organizace byla od ledna 2003 zařazena předškolní a školská zařízení a školy, na základě novely zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Tento zákon byl zrušen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Což znamenalo velký průlom v dosavadním právním postavení škol, které k přešly do právní subjektivity. 10 Dále se pro potřeby této práce budu zabývat pouze příspěvkovými organizacemi ÚZC. 3 Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno jejím rozpočtem, který musí být sestaven jako vyrovnaný. Obsahuje pouze náklady a výnosy, které souvisí s poskytovanými službami příspěvkové organizace, jež jsou předmětem její hlavní činnosti. Do rozpočtu musí organizace zahrnout příspěvek jak ze státního rozpočtu, (případně stanovený odvod do státního rozpočtu), tak i z rozpočtu svého zřizovatele. 11 Jak bylo výše zmíněno, příspěvkové organizace jsou sice neziskové organizace, ale mohou v některých případech dosahovat zisku (zlepšeného hospodářského výsledku). Jedná se právě o výsledek z činností, které nepatří do hlavní činnosti, ale jsou předmětem daně (doplňková činnost). Doplňková činnost Příspěvková organizace může, pokud to zřizovatel dovolí, provádět vedle hlavní činnosti také doplňkovou činnost (hospodářská činnost). Jejím cílem je lepší využití hospodářských prostředků a kvalifikovaného personálu. Doplňková činnost by měla navazovat na hlavní účel příspěvkové organizace, nesmí však narušovat jeho plnění. To znamená, že pokud by došlo někdy ke kolizi mezi hlavní a 9 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. akt. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010, s. ISBN MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. ISBN PODHORSKÝ, Josef; SVOBODOVÁ, Jaroslava. Účetnictví příspěvkových organizací upr. vyd. Olomouc: ANAG, 2003, 13 s. ISBN

18 doplňkovou činností, musí mít přednost vždycky hlavní, nikoliv doplňková činnost. Příspěvková organizace má povinnost ze zákona sledovat doplňkovou činnost odděleně. Podmínky provozování jsou stanoveny zřizovatelem ve zřizovací listině, nebo prostřednictvím jiných správních aktů, např. pokynů zřizovatele. Nejčastější podmínkou je, aby doplňková činnost nebyla ztrátová. Tato podmínka ze zákona nevyplývá u příspěvkových organizací zřízených ÚSC (ztrátu nesmí vykazovat pouze PO státní zákon č. 218/2000 Sb.). Pokud by však byla tato činnost trvale, nebo delší dobu ztrátová, mělo by se zvážit, zda se nejedná o nehospodárné a neúčelové využívání veřejných prostředků a zda by nebylo lepší ji zrušit. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti, nebo může zřizovatel povolit organizaci i jiné využití těchto prostředků Hospodaření s majetkem Dle zákona č. 250/2000 Sb. odst. 4 všeobecně platí, že Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Musíme zde rozlišovat termín svěřený majetek a termín majetek. Termínem majetek se rozumí majetek, který příspěvková organizace získá pro svého zřizovatele. Svěřeným majetkem se rozumí majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný příspěvkové organizaci k hospodaření. Vlastníkem majetku je tedy zásadně zřizovatel, i když konkrétní právní úkon, kterým se nabývá vlastnictví (smlouvou), provádí samotná příspěvková organizace. Rozhodnutí, zda bude příspěvková organizace hospodařit s majetkem zřizovatele (svěřený majetek), nebo bude moci některý majetek nabýt i do svého vlastnictví, je na zřizovateli. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace získat pouze majetek, který je potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to - bezúplatným převodem od svého zřizovatele, - darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 12 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 57-58,73 s. ISBN

19 - děděním bez předchozího souhlasu zřizovatele musí příspěvková organizace dědictví odmítnout, - jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. Způsoby, jimiž může příspěvková organizace vlastnictví nabýt, jsou tzv. taxativním (uzavřeným) výčtem způsobů. Jiné způsoby nabytí vlastnictví nejsou možné Finanční hospodaření Příspěvková organizace hospodaří dle zákona č. 250/2000 Sb., s peněžními prostředky, které získala z vlastní činnosti, a s prostředky, které přijala z rozpočtu svého zřizovatele. Dále také hospodaří s prostředky svých fondů, s dary od fyzických a právnických osob. Využívá dále prostředky přijaté z Národního fondu nebo ze zahraničí. Příspěvková organizace dále hospodaří: - s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou kryty z rozpočtu Evropské unie, - s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska, programu švýcarsko-české spolupráce. Nevyčerpané prostředky (dotace) nevyčerpané do konce kalendářního roku je možno převést do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech, pokud se jedná o dotace neúčelové. U ostatních (účelových) se musí dodržet stanovený účel. Musí se sledovat odděleně, podléhají finančnímu vypořádání v roce, na který byla dotace poskytnuta. 14 Podrobněji se budu touto otázkou zabývat v oddílu financování příspěvkových organizací. Příspěvková organizace vytváří a hospodaří s těmito fondy: - Rezervní fond, - Investiční fond, - Fond odměn, - Fond kulturních a sociálních potřeb. 13 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. ISBN SVOBODOVÁ, Jaroslava. Abeceda účetnictví 2008: pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Olomouc: ANAG, 2008-, 244 s. ISBN

20 Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. 15 Tvorba a použití fondů vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, až na FKSP, který je řízen samostatnou vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů Rezervní fond Je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření (dále jen VH) PO po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Výši VH a příděl do fondu schvaluje zřizovatel, dle žádosti organizace. Zlepšený VH je vytvořen, pokud skutečné výnosy spolu s přijatými prostředky přesahují provozní náklady. U rezervního fondu rozlišujeme, zda je tvořený ze zlepšeného VH, nebo z ostatních titulů. Podle toho se účtuje na účty 413 (zlepšený VH) nebo 414 (z ostatních titulů, kdy jsou zdrojem peněžní dary a jiné prostředky - dotace ze zahraničí). Na každém fondu se zvlášť sledují jednotlivá čerpání. Použití rezervního fondu vymezuje taxativním výčtem zákon. Může být použit pouze na úhradu provozních nákladů, nikoliv investičních. PO používá tento fond: - k dalšímu rozvoji své činnosti, - k časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady, - k úhradě případných sankcí za porušení rozpočtové kázně, - k úhradě ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát také souhlas k převedení části rezervního fondu na svého investičního fondu. 17 posílení Investiční fond Je vytvářen k financování investičních potřeb PO. Jeho zdroje jsou taxativně vymezené v zákoně, jedná se např. o peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, 15 ČESKO. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Úplné znění. Ostrava- Hrabůvka: Sagit, 2012, č ISBN: MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 41 s. ISBN VORBOVÁ, Helena. Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace v roce Praha: POLY+, 2012, s. ISSN

21 Používá se k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k posílení zdrojů na údržby a opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který PO používá pro svoji činnost. Ke všemu musí organizace získat souhlas od zřizovatele Fond odměn Je tvořen také ze zlepšeného výsledku hospodaření PO. Výše přídělu je omezena. Příděl nesmí být vyšší než 80% zlepšeného VH, nejvýše však do 80% stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Výši VH a příděl do fondu tak jako u rezervního fondu schvaluje zřizovatel dle žádosti organizace. Z fondu se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně je z něj hrazeno případné překročení prostředků na platy, které jsou státem přiděleny organizaci na kalendářní rok Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen: - základním přídělem do fondu (1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady plat, na odměny za pracovní pohotovost), - dalšími příjmy (náhrady škod, pojistná plnění od pojišťoven, která se vztahují k majetku pořízeného z fondu, peněžní a jiné dary od jiných fyzických nebo právnických osob, příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení). 19 Fond se netvoří z mimopracovních vztahů, jako jsou dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Prostředky tohoto fondu se sledují na samostatném účtu u banky. Organizace může přispívat zaměstnancům pouze na činnosti, které sama organizuje nebo pořizuje od jiné právnické či fyzické osoby. Příspěvek lze poskytnout dle vyhlášky FKSP na: - provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců ( 4), - pořízení hmotného majetku ( 5), - půjčky na bytové účely ( 6), 18 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. ISBN KRBEČKOVÁ, Marie; PLESNÍKOVÁ, Jindřiška. FKSP. 2. akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 8-9 s. ISBN

22 - stravování zaměstnanců ( 7), - příspěvek na dovolenou a rekreaci ( 8), - kultura, vzdělávání a sport ( 9), - dary k životním jubileum ( 14), - a další sociální příspěvky pro své zaměstnance a jejich rodinu. 20 Z tohoto fondu se nesmí hradit žádné jiné příspěvky, které nejsou uvedeny ve vyhlášce. Výdaje z fondu FKSP nejsou náklady příspěvkové organizace, jde pouze o čerpání tohoto fondu. Pokud by se tyto výdaje účtovaly jako náklady, došlo by ke zkreslení hospodářského výsledku a tím k porušení rozpočtové kázně, k čemuž v praxi dost často dochází Kontrola hospodaření PO Obce prostřednictvím příspěvkových organizací realizují část své samostatné působnosti, proto za kontrolu hospodaření (za zajištění řádného plnění daných úkolů) je odpovědná obec. Tato problematika je upravována na několika místech našeho právního řádu. Základním dokumentem, který určuje i mimo jiné vztah PO k jejímu zřizovateli, je zřizovací listina, o jejím konkrétním obsahu rozhoduje zastupitelstvo obce. Zřizovatel zde má možnost řešit budoucí vztahy řízení a kontroly. Ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřizovatel provádí kontrolu hospodaření své příspěvkové organizace. Není stanovena konkrétní forma provádění kontrol, obec musí danou záležitost upravit s ohledem na obsah zřizovací listiny PO, např. vnitřním předpisem. Podle zákona o finanční kontrole provádí obec veřejnoprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky (bez ohledu na jejich původce). Proces provádění kontroly je v tomto případě upraven zákonem o finanční kontrole. Zvláštním prostředkem kontroly je také oprávnění člena zastupitelstva obce při výkonu své funkce vznášet své dotazy, připomínky a podněty na vedoucí příspěvkových organizací, které obec zřídila, a dostat písemnou odpověď do 30 dnů. 20 ČESKO. Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. In: Úplné znění. Ostrava- Hrabůvka: Sagit, 2012, č ISBN: Zápis z porady obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, konané dne

23 Právní řád dává dobrý předpoklad provádění kontroly, respektive řízení hospodaření PO jejich zřizovatelem. Dále je jenom na zřizovateli, jak této možnosti využije Financování PO ÚZC Činnost příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky bývá jako u většiny ostatních neziskových organizací podporována z různých zdrojů. Školy a školská zařízení zřizované ÚSC jsou financovány ze dvou zdrojů z ústředního státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatelů: stát hradí tzv. přímé náklady na vzdělávání (účelové dotace), zřizovatel (obec, kraj) hradí investiční a neinvestiční náklady, tzv. provozní výdaje Přímé náklady na vzdělání Tyto státní prostředky dostávají příspěvkové organizace přes odbory školství na krajských úřadech, které nahradily školské úřady působících v jednotlivých okresech. Musí se sledovat odděleně od provozních příspěvků. Jsou to prostředky účelové, které se musí ke konci každého ročního období vyúčtovávat. Musí se přesně dodržovat jejich účel. Náklady na vzdělání se podle školského zákona člení: na přímé a ostatní neinvestiční výdaje Mezi přímé náklady řadíme: - prostředky na platy, náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost, - odměny za práci na základě dohod z mimopracovních poměrů (DPP, DPČ), - odstupné, - výdaje na úhradu pojistného na OSSZ a ZP, - příděly do FKSP (viz výše uvedené 1%), - prostředky na nezbytné náklady spojené s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, - výdaje na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům neposkytují bezplatně, a další. 22 JANEČEK, Jan. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2008, 6, 55 s. ISSN ČR Financování předškolního a školního vzdělávání. EURYPEDIA [online] [cit ]. Dostupné z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%c4%8cesk%c3%a1- republika:financov%c3%a1n%c3%ad_vzd %C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 23

24 Mezi ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) patří: - především zákonné pojištění zaměstnanců, - výdaje na školení pracovníků (tzv. DVPP), - odporné pracovní oděvy, - cestovné, - stravování, Tyto prostředky se udělují školám na základě jednotlivých normativů (NIV) na jednotku výkonu. Jednotkou výkonu rozumíme jednoho žáka, studenta nebo strávníka dle typu školy. Přímé prostředky na platy jsou to platy a OPPP. Ostatní neinvestiční náklady (ONIV) se můžou přesouvat z různých položek na jiné. Musí se však vždy zažádat o schválení příslušný odbor školství, pod který organizace spadá. 4.2 Provozní prostředky od zřizovatele Provozní výdaje zahrnují výdaje na úhradu energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup kancelářského, školního a hygienického materiálu, pohonných hmot, úhradu poštovného, služeb telekomunikací, nájemného, pojistného, pořízení nábytku do škol atd. Obec hradí všechny neinvestiční náklady kromě přímých na vzdělávání, což jsou výše uvedené učebnice, učební pomůcky, mzdy včetně odvodů, Tyto prostředky jsou neúčelové, organizace je může čerpat dle schváleného rozpočtu zřizovatele. Nevyčerpané se nemusí ke konci roku vracet, převádí se do výše zmíněných fondů organizace Dotace a příspěvky z jiných zdrojů Doplňková činnost Příspěvková organizace může se souhlasem zřizovatele vykonávat kromě hlavní činnosti již zmiňovanou doplňkovou činnost. Důvodem proč příspěvkové organizace tuto činnost vykonávají je, že jim přináší další možnost získat finanční prostředky, které mohou použít jako další zdroj financování. 24 HYÁNEK, Vladimír; PROUZOVÁ, Zuzana; ŠKARABELOVÁ, Simona a kol. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. ISBN

25 Jde o prostředky neúčelové, taktéž se nemusí ke konci roku vyúčtovávat, v praxi se pouze doloží zřizovateli čerpání nákladů a výnosů za tuto činnost a promítne se v celkovém výsledku hospodaření organizace. 25 Doplňkovou činností jsem se zabývala již v kapitole: 3 Hospodaření, proto ji již nebudu více rozvádět Dary Peněžité dary jsou další zdrojem finančních prostředků, které může organizace získat jak od tuzemských, tak i od zahraničních subjektů. Pro dárce jsou většinou neziskové organizace dobrým cílem k poskytnutí daru, poněvadž tyto dary mohou dle zákona o daních z příjmu použít jako odečitatelnou položku od základu daně. Organizace může přijmout dary pouze se schválením zřizovatele. Tyto zdroje musí vést odděleně od ostatních zdrojů. Dar může být poskytnut buď neúčelově, nebo účelově, v tom případě se musí dodržet účel, na který byl poskytnut (např. na nákup učebních pomůcek, na školní výlet, ) Ze zahraničí Česká republika může jako člen EU využívat možnosti čerpání finančních prostředků z fondu EU. Jde především o Evropský sociální fond, což je fond pro investice do rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím podpory zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. projekt EU peníze školám, kterým se budu zabývat podrobněji v praktické části). Tyto dotace přispívají pro zlepšování kvality vzdělávacího systému jednotlivých škol i tříd. 27 Jak jsem již uvedla, jsou tyto dotace účelové a organizace musí striktně dodržet účel, na který jsou přidělovány. Dotace z těchto fondů bývají často poskytovány na delší období než na 1 rok. Vyúčtovávají se za období, na které jsou přiděleny. Pokud se nevyčerpají ke konci kalendářnímu období, převádí se jejich zůstatek do fondu z jiných titulů (zmiňované SÚ 414) jako zdroj financování v následujících letech 25 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. ISBN MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 75 s. ISBN HYÁNEK, Vladimír; PROUZOVÁ, Zuzana; ŠKARABELOVÁ, Simona a kol. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 174 s. ISBN

26 opět ke stejnému účelu. Pokud organizace má více těchto dotací na různé účely, musí se dodržovat každý zvlášť, nelze je spojovat Identifikace problémů ZŠ S výše uvedeným členěním financování základních škol dochází v praxi k různým problémům. Závazné zásady stanovuje SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: / ze dne 12. prosince 2005, v platném znění. 5.1 Dodržování čerpání jednotlivých příspěvků Základní školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků (dotací schválených na příslušný rok). Nelze samovolně přesouvat tyto prostředky z jednotlivých zdrojů. 5.2 Transfery od zřizovatele Škola musí dodržovat čerpání příspěvků od zřizovatele. Někteří zřizovatelé schvalují rozpočty škol dle položek. Pak se tyto položky musí dodržovat. Jde např. o položky na učební pomůcky, dlouhodobý majetek, spotřební materiál, energie, opravy, služby, Opět je s tím spojena velká spousta administrativní práce. Pokud škola nevyčerpá schválené finance na opravy, nemůže za nevyčerpané peníze např. nakoupit majetek, ale musí žádat svého zřizovatele, který jí to může povolit, ale také nemusí je to plně v pravomoci zřizovatele. Jinak škola poruší rozpočtovou kázeň. Z těchto provozních příspěvků nelze platit platy zaměstnanců. Pouze v některých případech zřizovatelé přispívají na platy učitelům, popř. i provozním, pokud se jim nedostává dostatek financí z kraje. Dochází k tomu v případě nenaplněných tříd, kdy zřizovatel si chce udržet školu a musí proto dofinancovat tyto nadnormativní náklady sám. 5.3 Transfery od JMK Přímé náklady na vzdělání se týkají pouze nákladů spojených se vzděláním, nelze z toho hradit prostředky na provoz, pokud je škola zřízena ÚSC. U těchto prostředků se dále musí 28 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 78 s. ISBN

27 dodržovat závazné ukazatele na platy a na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), které jsou přiděleny jednotlivým školám dle normativů na počty dětí Další závazné ukazatelé - členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky Od roku 2011 jsou tyto ukazatele na platy členěny dle směrnice MŠMT č.j / ze dne 17. ledna 2011 zvlášť na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Z prostředku na platy na pedagogické pracovníky nelze platit provozní zaměstnance a naopak z prostředků na provozní pracovníky nelze proplácet mzdy učitelům. V jednotlivých školách dochází často z tohoto důvodů k velkým neshodám mezi těmito skupinami. Dříve mohl ředitel z nevyčerpaných prostředků odměnit obě dvě skupiny. V současné době to tak nelze udělat. Z rozhovoru s účetní školy jsem se dozvěděla, že na některých školách přebývají finance na pedagogické pracovníky, na jiných zase na provozní. Přesuny mezi těmito kategoriemi jsou v pravomoci ředitele, který o ně musí žádat příslušný kraj tzv. rozpočtovou změnou. Závisí tedy na řediteli, zda tyto finance převede, či nikoliv. Je s tím spojena velká administrativní práce. Na jednotlivých školách dochází často i k tomu, že ředitel nechce přesunout peníze, a proto mnohdy na jednotlivou kategorii nevychází finance na nenárokové složky (osobní ohodnocení a odměny) a zaměstnanci jsou odměňováni pouze dle tabulek (nárokových složek). A ve druhé skupině jsou vypláceny vysoké osobní ohodnocení i odměny Přesuny neinvestičních ukazatelů Na konci roku každá škola provádí tzv. přesuny neinvestičních ukazatelů, ale pouze v rámci stejných skupin. Školám jsou totiž přiděleny finance ve členění na jednotlivé paragrafy např MŠ, 3113 ( 3117) ZŠ, 3141 Školní jídelny, 3143 Školní družiny. Škola může přesouvat prostředky mezi těmito paragrafy v rámci pedagogických pracovníků, popř. v rámci provozních pracovníků, nelze je přesouvat křížem, jak bylo výše zmíněno. 29 Rozpočty škol z pohledu krajských úřadů. Týdeník ŠKOLSTVÍ [online]. roč. 2011, č. 11 [cit ]. Dostupné z: 27

28 5.3.3 Limity zaměstnanců Dále musí dodržet i tzv. limity zaměstnanců. O povolené překročení limitu se musí žádat opět příslušný kraj. Lze to však pouze v případě např. dlouhodobých zástupů, kdy onemocní zaměstnanec a ředitel musí vzít za něho náhradu, jinak je překročení nepřípustné KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Schválení rozpočtového opatření

29 PRAKTICKÁ ČÁST Pro svoji práci jsem si zvolila ZŠ a MŠ Dobšice. Na příkladu této ZŠ se budu snažit objasnit výše identifikované problémy ve školství. 6 Charakteristika Základní školy a Mateřské školy Dobšice, Brněnská 52, okres Znojmo Základní škola a Mateřská škola Dobšice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Dobšice. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Školu tvoří dvě samostatné budovy, v jedné budově na adrese Brněnská 52 se nachází základní škola a školní družina a ve druhé budově s adresou Brněnská 172 mateřská škola a školní jídelna. Obě budovy jsou od sebe vzdálené cca 1 km. 31 Ředitelem organizace je Mgr. Milan Březovský. Mateřská škola a Školní jídelna má své samostatné vedení. Organizační struktura školy je znázorněna na obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Organizační struktura Zdroj: ZŠ a MŠ Dobšice [cit ] 31 Úvodní informace. ZŠ a MŠ Dobšice [online] [cit ]. Dostupné z: 29

30 Základní škola Dobšice je škola s plným pětitřídním vyučováním. Každá třída má svoji samostatnou učebnu, která slouží i jako učebna odborná (hudební třída, informační třída, třída s interaktivní tabulí apod.) Dvě třídy jsou plně vybaveny počítači a jedna interaktivní tabulí. Do ZŠ Dobšice mohou chodit děti z obce Dobšice a z okolních vesnic, ale i z města Znojma. V současné době navštěvuje školu 100 dětí, ve třídách je průměrně 20 dětí Hospodaření, Financování Škola hospodaří: v hlavní činnosti - s příspěvkem zřizovatele, obce Dobšice, - s příspěvkem ze státního rozpočtu je stanovený dle normativů krajského úřadu - s vlastními zdroji příspěvky od žáků, - s fondy FKSP, fondy škola vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., - s cizími zdroji, o s dary od fyzických nebo právnických osob, jsou buď účelové (na provoz, učební pomůcky ), nebo neúčelové, o s dotací z Evropské unie jak již bylo zmíněno, škola čerpá dotaci z projektu EU peníze školám, ve vedlejší (doplňkové) činnosti - škola hospodaří i s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má škola uvedenou ve zřizovací listině, jedná se o hospodářskou činnost školní jídelny stravování cizích strávníků. Jednotlivé zdroje je nutno v účetnictví vést odděleně pro potřeby jednotlivých poskytovatelů. Z těchto důvodů jsem se v práci snažila na příkladu této základní a mateřské školy podchytit nutnost potřeby členit jednotlivé náklady a výnosy již při pořízení. Za nejvhodnější považuji členění podle účelových znaků, které si každá škola volí sama, stejné pro všechny školy jsou pouze účelové znaky kraje a EU. 32 Třídy, učitelé a žáci naší školy. ZŠ a MŠ Dobšice [online] [cit ]. Dostupné z: 30

31 7.1 Hlavní činnost K analýze hospodaření jsem použila roky Tabulka č. 1: Náklady a výnosy v hlavní činnosti Kč SU Název položky A. NÁKLADY CELKEM , , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění , , , Zákonné sociální náklady , , , Jiné sociální náklady , ,00 0, Manka a škody 0,00 0, , Ostatní náklady z činnosti 7 825, ,50 0, Odpisy dlouhodobého majetku , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, ,76 B. VÝNOSY CELKEM , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Úroky 8 242, , , Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů ,00 0,00 0, Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů , , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , ,14 Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010, 2011, 2012 V tabulce vidíme souhrnné náklady a výnosy v hlavní činnosti, které škola za sledované období vykazovala. V roce 2010 dosahovala záporného výsledku hospodaření, v dalších letech potom kladného. 31

32 Graf č. 1: Struktura nákladů na hlavní činnost 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 3% 19% 19% 19% 56% 56% 56% 4% 4% 4% 6% 7% 6% 10% 12% 9% Náklady z drobného dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Manka a škody Jiné sociální náklady Zákonné sociální náklady Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady Ostatní služby Cestovné Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady, představují 56% celkových nákladů na hlavní činnost. Se mzdovými náklady je spjato zákonné sociální pojištění, které, jak vidíme, je druhou nejvýznamnější nákladovou položkou (19%). Z přílohy č. 1 vyčteme, že ve sledovaném období mzdy rostly, v roce 2011 o 4,37% a v roce 2012 o 8,04% oproti předchozímu období. Spolu s růstem mezd rostlo i zákonné sociální pojištění v roce 2011 o 5,81% a 5,87% v roce Růst mezd je závislý na schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje, který se každý rok odvíjí od počtu dětí a žáků na škole. Další nezanedbatelnou položkou je spotřeba materiálu, potom spotřeba energie. V roce 2011 obě položky zaznamenaly nárůst, spotřeba materiálu o 20%, spotřeba energie o 12%, v roce 2012 se škola snažila o snížení spotřeby, to se jí také podařilo. U spotřeby materiálu pokles o 16%, a u spotřeby energie o 5%. 32

33 Graf č. 2: Struktura výnosů v hlavní činnosti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 91% 91% 7% 7% 8% Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů Úroky Ostatní výnosy z cinnosti Čerpání fondů Výnosy z prodeje služeb Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování Nejvýznamnější výnosovou položkou jsou výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, které zaznamenaly růst o 6,37% v roce 2011 a v roce 2012 růst o 5,61%. Zvyšování těchto transferů se opět odvíjí od počtu žáků a dětí. Z dotací (výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů) jsou kryté mzdové náklady, tyto dotace školy dostávají z krajských rozpočtů. Jak již bylo výše řečeno, tyto dotace musí být vyčerpány do nuly. V následujících tabulkách jsou členěny pro přehlednost náklady a výnosy dle již zmíněných účelových znaků (dále jen UZ) Transfery od zřizovatele - UZ je příspěvek od zřizovatele na provoz - UZ příspěvek od zřizovatele na potraviny - UZ pracovní sešity žáci - UZ dary věcné Tato UZ si škola zvolila sama pro hospodaření s prostředky od zřizovatele. Jedná se o příspěvky na provoz hlavní činnosti z rozpočtu zřizovatele obce Dobšice. Provozní náklady jsou tvořeny energií, opravami, službami, které jsou spojeny s provozem (telefonní poplatky, poštovné ). Členění těchto nákladů a výnosů je vhodné pouze z důvodu pro přehlednost v případě, kdy se zřizovatel obrátí na školu s požadavkem o zjištění stavu jednotlivého čerpání rozpočtu, což se 33

34 v průběhu roku často stává. Zastupitelstvo obce mnohdy zajímá, kolik se vyčerpá financí např. na čisticí prostředky, kancelářský materiál, různé opravy apod. Proto organizace používá v účetnictví i jednotlivé položky viz příloha č. 2: účtový rozvrh. Některý zřizovatel dokonce požaduje i přiděluje (schvaluje) rozpočet škole dle těchto položek. Není to dáno zákonem, ale pouze z důvodu přehlednější sledovatelnosti jednotlivého čerpání rozpočtu školy. Pokud škola obdrží takto schválený rozpočet (na jednotlivé položky), musí toto čerpání striktně dodržet, jinak by se dopustila porušení rozpočtové kázně (dostala by pokutu). Zřizovatel obce Dobšice toto po ZŠ nevyžaduje, což snižuje administrativu. Škola by jinak musela každé přečerpání řešit žádostí a obracení se na zřizovatele. Takhle si může jednotlivé položky čerpat dle skutečné potřeby. Ke konci roku pouze předloží zřizovateli přehled tohoto čerpání. Tabulka č. 2: Náklady a výnosy dle UZ 00000, , 00200, Kč SU Název položky A. NÁKLADY CELKEM , , , Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Opravy a udržování , , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění 225,00 980,70 559, Zákonné sociální náklady 2 037,72 963, , Manka a škody 0,00 0, , Ostatní náklady z činnosti 7 825, ,50 0, Odpisy dlouhodobého majetku , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, ,76 B. VÝNOSY CELKEM , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti , , , Úroky 8 242, , , Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů , , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , ,54 Zdroj: Čerpání nákladů, čerpání výnosů výpis dle účelových znaků 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování 34

35 Graf č. 3: Struktura nákladů UZ 00000, 00100, 00200, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 2% 5% 5% 16% 15% 8% 26% 3% 29% 41% 45% 6% 2% 5% 15% 6% 26% 39% Náklady z drobného dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Manka a škody Zákonné sociální náklady Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady Ostatní služby Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu Zdroj: Čerpání nákladů výpis dle účelových znaků 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování Nejvýznamnější nákladovou položkou je spotřeba materiálu, která představuje okolo 40%. Druhým nejvýznamnějším nákladem je spotřeba energie 26% a potom ostatní služby 15%. Mzdové náklady tvoří necelých 5% Transfery ze státního rozpočtu Oproti transferům od zřizovatele se veškeré transfery od Jihomoravského kraje přidělují školám pod jednotlivými UZ. Tyto účelové znaky se musí sledovat odděleně, z důvodu vypořádání každého účelového znaku zvlášť za kalendářní rok Rozlišení UZ UZ JMK Jedná se o dotace z kraje na hlavní činnost. Tento účelový znak zahrnuje nejdůležitější finance od JMK, které škola získává. Dotace je určená na mzdy zaměstnanců včetně odvodů, na učební pomůcky a ostatní ONIVY související s pracovněprávními vztahy, jako jsou školení pedagogických pracovníků, cestovné, atd. Z těchto dotací nelze hradit provozní náklady (energie, majetek, provozní služby, ). Následné čerpání je uvedeno v tabulce č

36 Tabulka č. 3: Náklady a výnosy dle UZ Kč SU Název položky A. NÁKLADY CELKEM , , , Spotřeba materiálu , , , Cestovné , , , Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění , , , Zákonné sociální náklady , , , Jiné sociální náklady , ,00 0,00 B. VÝNOSY CELKEM , , , Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů ,00 0,00 0, Výnosy vybraných míst. vl. institucí z transferů 0, , ,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 Zdroj: Čerpání nákladů, čerpání výnosů výpis dle účelových znaků 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady, které tvoří 74% celkových nákladů, dále potom zákonné a sociální náklady s 25% celkových nákladů. Ostatní nákladové položky mají podíl nižší než 1% celkových nákladů. Jak již bylo řečeno výše, zaznamenaly mzdové náklady každoročně růst. Graf č. 4: Struktura nákladů UZ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 72% 25% 73% 25% 74% Jiné sociální náklady Zákonné sociální náklady Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady Ostatní služby Cestovné Spotřeba materiálu Zdroj: Čerpání nákladů výpis dle účelových znaků 2010, 2011, 2012, vlastní zpracování 36

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Ing.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955, Sestaveno k 31.12.2014 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Město Miletín. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Miletín. Č. j.: 524/2010

Město Miletín. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Miletín. Č. j.: 524/2010 Město Miletín Č. j.: 524/2010 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Miletín vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina Č. j.: VO/3455/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské části Brno-Slatina č. 3/1994 v úplném znění vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více