37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)"

Transkript

1 Zprostředkování zaměstnání úřady práce (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit. K Podle ustanovení 37 je úřad práce povinen vést evidenci volných pracovních míst, která obsahuje základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou, nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Charakteristika může dále obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit. 2. Správně charakterizovat pracovní místo je důležité pro efektivní výkon státní správy i pro zaměstnavatele samotného. Správná charakteristika pracovního místa, tj. úplné, přesné a správné uvedení všech údajů, které jsou v souladu s platnými právními předpisy (údaje o pracovním zařazení, kvalifikačních požadavcích, pracovních a mzdových podmínkách), včetně účelných, doplňujících a charakteristiku pracovního místa dotvářejících informací, umožní úřadům práce nejen správně a úplně informovat uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání o volných pracovních místech na trhu práce, ale i zprostředkovávat zaměstnání s pozitivním ekonomickým dopadem na výkon státní správy, zaměstnavatele i občany. Tímto se zamezí neúčelnému zatěžování (časovému a finančnímu) občanů hledajících práci a stejně tak zaměstnavatelů, kteří si mnohdy oprávněné stěžují na své ekonomické ztráty způsobené ztrátou času stráveného pohovory s uchazeči o práci a vyplňováním doporučenek do zaměstnání vydaných úřady práce. Související ustanovení: 89 a násl. zaměstnávání cizinců Související předpisy: zákon o pobytu cizinců na území České republiky 57

2 37a Zprostředkování zaměstnání 37a (Centrální evidence pro zelené karty) (1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v 37. (2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se rozumí pracovní místo, a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků 32e) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu 32f), nebo b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál. Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit souhlas. (3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, a den vydání zelené karty. (4) Neprodleně po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace oprodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku. (5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu ministra práce a sociálních věcí. K 37a 1. Zelená karta je institutem zavedeným od pro cizince z vybraných států s cílem umožnit rychlejší přístup k zaměstnání na vybraných pracovních místech. Zelená karta je typem duálního povolení, neboť opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnávání na území ČR akvýkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou, a vydává ji Ministerstvo vnitra. Právní úprava zelených karet je obsažena jednak v zákoně o zaměstnanosti, ale především v pobytovém zákoně; seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávnění požádat o vydání zelené karty, stanoví prováděcím předpisem Ministerstvo vnitra. Veškerý režim spojený s centrální evidencí je upraven v tomto ustanovení ZoZ, jakož 32e) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 32f) Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 58

3 Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37a i kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a zastupitelských úřadů spojené s vedením s obsazováním volných pracovních míst. Veškerý režim spojený s vydáváním zelených karet je upraven v pobytovém zákoně a je plně v gesci Ministerstva vnitra; z hlediska systematiky se tímto režimem zabýváme v komentáři k části páté ZoZ. 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí vede podle ustanovení 37a centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty (dále jen centrální evidence ). Údaje o volných pracovních místech v této centrální evidenci jsou ve své podstatě shodné s údaji vedenými v evidenci volných pracovních míst na úřadech práce; do centrální evidence jsou z evidence hlášených volných pracovních míst po 30 dnech převáděna ta místa, u kterých k tomu zaměstnavatel udělil souhlas. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty, které po 30 dnech propadlo do centrální evidence, se tak vyjímá z běžného režimu nabídek pro zprostředkování uchazečům o zaměstnání vedeným v evidenci úřadů práce na území ČR, tj. není již nabízeno občanům ČR nebo občanům EU, popřípadě jejich rodinným příslušníkům. Na tato místa pak mohou podávat žádosti pouze zájemci ze států, které jsou uvedeny v prováděcím předpisu. Nedá-li zaměstnavatel souhlas se zveřejněním volného pracovního místa v centrální evidenci, pracovní místo může být dále vedeno v databázi volných pracovních míst v klasickém režimu a lze na ně zprostředkovávat uchazeče o zaměstnání z databáze úřadů práce, tak i přijmout zcela volně jakéhokoliv vhodného zaměstnance dle výběru zaměstnavatele; přijímat lze rovněž v souladu s platnou právní úpravou cizince ze třetích států. Zákon výslovně nevylučuje, aby zaměstnavatel svůj souhlas se zveřejněním pracovního místa v průběhu času odvolal. 3. Lhůta 30 dnů jako podmínka pro vedení v centrální evidenci naopak není stanovena u pracovních míst, která Ministerstvo průmyslu a obchodu označí jako místa vhodná pro klíčový personál. Definice klíčového personálu není v našem právním řádu nikde přímo upravena, v kontextu s mezinárodními zvyklostmi (například s Dohodou o přidružení s Evropskými společenstvími a ČR, článek 53) bývají za klíčový personál nositelů podnikatelských práv zpravidla považováni výše postavení zaměstnanci, kteří přímo řídí chod organizace, oddělení nebo nižší článek organizace nebo dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka nebo jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám; osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti nebo znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování; klíčový personál může též zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí. Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací. 4. Ustanovení 37a zároveň upravuje, kdy do centrální evidence vzhledem ke svému specifickému charakteru nemohou být převedena některá volná pracovní místa, a to pracovní místa úředníků územních samosprávných celků (zákon o úřednících územních samosprávných celků) a pracovní místa zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají 59

4 37a Zprostředkování zaměstnání státní správu (služební zákon). Tato pracovní místa jsou vždy vedena pouze v evidenci volných pracovních míst podle 37 ZoZ. Vzhledem k tomu, že 147 ZoZ vylučuje povinnost hlásit volná pracovní místa u příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, u zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, u báňských inspektorů a u vedoucích pracovních míst obsazených jmenováním, nejsou tato pracovní místa vedena v evidenci volných pracovních míst, a tudíž nemohou být ani vedena v centrální evidenci jako místa obsaditelná držiteli zelené karty. 5. Zveřejňována v centrální evidenci nejsou rovněž pracovní místa, popřípadě jsou z ní následně vyjmuta tehdy, jestliže Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnotí zveřejnění jako ohrožení situace na trhu práce. Toto posouzení se děje na základě informací příslušného úřadu práce, v souladu s koncepcí a strategií a opatřeními trhu práce; nezařazení, popřípadě vyřazení, z centrální evidence nemá charakter správního řízení. Další režim související s centrální evidencí je upraven tak, že volná pracovní místa jsou v nabídce do doby, než o ně projeví zájem vhodný cizinec a podá žádost o vydání zelené karty. Žádost o vydání zelené karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území ČR je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat Ministerstvu vnitra pouze cizinec, který zde již pobývá na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě 60 dnů poté, co předčasně skončil jeho předchozí pracovní poměr z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) nebo 56 zákoníku práce, na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, a prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci. Zastupitelský úřad České republiky/ministerstvo vnitra v případě zájmu cizince vyznačí v centrální evidenci podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, a den vydání zelené karty. Byla-li vydána zelená karta, pracovní místo se z centrální evidence vyjme, nebyla-li vydána, vede se pracovní místo v centrální evidenci nadále jako volné. 6. Podle ustanovení odst. 4 tohoto paragrafu Ministerstvo vnitra neprodleně po vydání zelené karty elektronicky sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí identifikační údaje cizince, kterému byla vydána zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána; rovněž tak sděluje tomuto ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o jejím zrušení, případně zániku. Tato informace následně slouží k informovanosti příslušného úřadu práce, který vede evidenci držitelů zelených karet ve svém územním obvodu ( 102 ZoZ). 7. Zaměstnavatel se o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci aoosobě cizince dozví až poté, co jej Ministerstvo vnitra písemně informuje o tom, že žádosti cizince o vydání zelené karty bylo vyhověno; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní příslušnost cizince, datum vyhovění žádosti a označí pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána. Ministerstvo následně písemně informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí ( 42g odst. 11 zákona o pobytu cizinců na území České republiky). 60

5 Zprostředkování zaměstnání úřady práce 38 Související ustanovení: část čtvrtá 85 až 103 zaměstnávání cizinců a občanů EU, 147 vyloučení povinnost hlásit volná pracovní místa u příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru Související předpisy: zákon o pobytu cizinců na území České republiky 38 (Podmínky zveřejnění volných pracovních míst) Úřad práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích. Úřad práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními ( 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Úřad práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů ( 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. K Podle tohoto ustanovení úřady práce nemohou nabízet (uchazečům a zájemcům o zaměstnání) a zveřejňovat volná pracovní místa, která jim nahlásí zaměstnavatel, pokud tato místa jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními nebo služebními předpisy nebo odporují dobrým mravům ( 12 odst. 1) zveřejněním těchto míst by se naopak dopustil provinění sám úřad práce. V případě, že zaměstnavatel své požadavky přehodnotí a nabídku míst uvede do souladu s platnými předpisy (například v oblasti odměňování, kde dochází k nejčastějšímu porušení), nic nebrání v jejich následném zveřejnění. 2. Úřad práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému uložil pokutu za porušení povinnosti vyplývající ze ZoZ a předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ( 126 odst. 2). Totéž činí úřad práce v případě pravomocných pokut uložených za porušení pracovněprávních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, tj. především zákoníku práce a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Cílem úpravy je ochrana zaměstnanců před problémovými zaměstnavateli, doba 3 měsíců byla shledána jako dostatečně dlouhá ke zjednání nápravy. Uvedené ustanovení však v žádném případě nemá vliv na eventuální přijímání zaměstnanců zaměstnavatelem na volném trhu práce. 3. Úprava daná tímto paragrafem je tedy svého druhu sankční povahy vůči zaměstnavateli, který je vyloučen ze služeb úřadu práce. Uvedené ustanovení má pak i vliv na povolování zaměstnávání cizincům, neboť jestliže úřad práce po dobu 3 měsíců nemůže u tohoto konkrétního zaměstnavatele formou nabídek míst uchazečům o zaměstnání ověřit skutečnou situaci na trhu práce, nelze tomuto zaměstnavateli vydávat povolení k zaměstnání podle

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více