Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 4

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 579 zápis č. 1/ sociálně zdravotní a bytové komise ze dne přehled pohledávek města Strážnice k plnění rozpočtu Města Strážnice k ) Rada města Strážnice schvaluje 584 výsledek hospodaření příspěvkové organizace: ZŠ Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,50 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši ,89 Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,92 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice zisk ve výši ,02 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,99 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace: Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 555,89 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,93 Kč, do fondu odměn ve výši 8 794,99 Kč, MŠ Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,02 Kč, KD Strážničan ve Strážnici zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,99 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,50 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let. 585 Směrnici pro zadávání tzv. zakázek malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/06 Sb., v platném znění, 586 v rámci výběrového řízení na dodavatele akce Oprava polních cest ve vinohradech výzvu k podání nabídky, komisi pro hodnocení nabídek ve složení Jaroslav Gazda, Petr Helísek, Ladislav Sovič a seznam obeslaných firem: STRABAG a. s., Swietelsky stavební s. r. o. Hodonín, Správa a údržba silnic Slovácka s. r. o Uherské Hradiště a Horáček zemní a výkopové práce Rohatec, 587 v návaznosti na žádost Správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín ze dne výstavbu informačního panelu na části pozemku parc. č. 4467/1 v k. ú. Strážnice na Moravě (část travnaté plochy na kopci Žerotín ) a vydání uzavření Souhlasu vlastníka s umístěním a stavbou informačního panelu, 588 přidělení bytu č. 7 Újezd 426, Strážnice Ladislavu Tomečkovi,, s okamžitou platností, 589 pronájem pozemku čp v k. ú. Strážnice na Moravě, zahrádka situovaná v ul. Za Valy mezi komunikací a tratí ČD, dle žádosti Ing. Horňáčka Kamila,, Strážnice za cenu 329 Kč/rok, 590 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodu v ul. Příční na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Prodloužení STL plynovodu, ul. Příční, Strážnice na pozemcích čp. 54 a čp mezi organizací JMP Net s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako 3

4 povinným z věcného břemene, 591 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Janáčkova na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro rodinný dům ul. Janáčkova ve Strážnici manželé Maňákovi na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a manž. p. Maňákem Liborem a Maňákovou Blaženou, jako investory, 592 prodloužení nájemního vztahu mezi organizací Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, jako pronajímatelem a městem Strážnice, jako nájemcem, na část pozemku čp. 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě o výměře 315 m 2 (pravý břeh obratiště u přístaviště Baťova kanálu ) pro krátkodobé vyvazování lodí návštěvníků Baťova kanálu v lokalitě Strážnice Skanzen, 593 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku plynu na pozemku města Strážnice čp. 1322/1 vedoucí k RD čp. 134, 594 v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, Orel jednota Strážnice ve výši Kč, TJ Sokol Strážnice ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, Sbor dobrovolných hasičů Strážnice ve výši Kč, 595 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz (celkem 15 žáků) a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 280 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (celkem žáků), 596 přijetí účelových finančních darů pro PO. ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne od externích dárců, 597 přičlenění místnosti nevyužité sušárny k bytu č. 9 v budově hasičské zbrojnice nám. 17. listopadu čp. 1052, 598 v rámci přípravy výběrového řízení na dodavatele těžebních a pěstebních prací v lesích města Strážnice znění výzvy k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace, a seznam obeslaných firem, 599 uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory na zdravotním středisku (č. místnosti 1) o výměře 22,7 m 2 mezi městem Strážnice a paní Petrou Jamnou,, a to na dobu neurčitou od za cenu 250 Kč/m 2 /rok, 600 žádost paní Somogyiové na předčasné ukončení nájemní smlouvy dohodou na nebytové prostory na zdravotním středisku, a to ke dni , 601 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč o. p. s. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko na činnost v r., 602 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Domu dětí a mládeže Strážnice na pořádání akce Strážnický korbáč. Jedná se o 2. ročník znovuobnovené modelářské soutěžní výstavy, která se bude konat dne 3. 5., 603 přijetí účelových finančních darů pro příspěvkovou organizaci ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne. 2. od externích dárců, 604 přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na základě smlouvy č //OŠ na realizaci projektu Zlepšení vybavení venkovního areálu školy vhodnými úpravami, 605 podmínky pro zabezpečení obřadů sňatků v roce, zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů sňatků (obřadní síň MěÚ Strážnice, Penzion Roseta Radějov a obřadní síň OÚ Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za obřad sňatku zahrnující mzdu externího ceremoniáře, květinovou vý- 4

5 zdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících (podmínky roku zůstávají totožné s podmínkami schválenými pro rok 13), 606 prodloužení nájemní smlouvy s p. Romanem Stanislavem na nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 ve Strážnici do , 607 příspěvek ve výši Kč na uhrazení nájmu hřiště od TJ Jiskra Strážnice pro lakrosový tým Šohajé Strážnice (organizovaný pod TJ Orel Strážnice) na pořádání dvoukola Moravské lakrosové ligy ve dnech Účast: 8 týmů z Moravy a Čech, 608 finanční příspěvek ve výši Kč Základní organizaci zdravotně postižených ve Strážnici na úhradu dopravy žen ze Strážnice na preventivní lékařskou prohlídku v Brně. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 189 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ostatní plocha, neplodná půda o vým. cca 286 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, výhradně do vlastnictví p. Lipy Martina, bytem, Strážnice, 190 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města pozemků: čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Strážnice na Moravě, které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno směrem ke skládce TKO, 191 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 0 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem, Strážnice. Jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s rodinným domem čp. na pozemku čp. 641, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 192 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč SLPT Žerotín v roce na činnost. USNESENÍ ze 79. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 582 aktualizaci Akčního plánu města 2/, 583 zápis a usnesení školské komise ze dne , 584 zápis č. 1 ze zasedání komise životního prostředí ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 609 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení SPRONK na pořádání kulturních akcí v roce (mimo jiné autorská čtení, besedy s lidskoprávní tématikou a další neziskové umělecké formy), 610 inventarizační zprávu města Strážnice za rok 13 včetně příloh, 611 finanční příspěvek ve výši Kč organizátorům festivalu Feast for Sirens 2 s datem , místo konání Strážnice. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 26 poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSOP Buchlovice. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 193 záměr odprodeje pozemků čp. 806/3 o výměře 121 m 2 a části čp. 806/4 o výměře 26 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Moravě (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem, Strážnice. Jedná se o plochy, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem, Strážnice, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 194 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu Festival Slunce Strážnice v termínu , 195 rada města schválila na návrh komise sociálně zdravotní přidělení bytu č. 12/426 v ul. Újezd ve Strážnici p. Olze Nožičkové. 5

6 Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu v souladu se zákonem č. 62/03 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a vyhlášky č. 409/03 Sb. Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Občan jiného členského státu EU může volit, pokud alespoň druhý den dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR a požádal do o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Volič může hlasovat na voličský průkaz, který vydává obecní úřad. Požádat o něj může volič do 8. května, a to osobně nebo písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Je vhodné, aby o vydání voličského průkazu požádali i voliči, kteří se budou v době voleb zdržovat mimo domov ve zdravotnickém, lázeňském nebo obdobném zařízení a nespoléhali se na zápis do seznamu voličů v místě léčení. Volební místnosti ve Strážnici zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. VO č. 1 INTERSTUDENT, ul. Smetanova VO č. 2 PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, ul. Masarykova VO č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. Školní VO č. 4 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ul. Radějovská Správní odbor Odbor investic a správy budov Hřiště Staré město Ve spolupráci s občany dané lokality se dopracovala konečná podoba a umístění jednotlivých herních prvků. Tyto herní prvky byly na základě smlouvy s firmou TR Antoš, s. r. o. z Trutnova následně objednány a budou nainstalovány nejpozději do Oprava vstupní brány na hřbitově V současnosti dochází k postupné odborné opravě historických říms a ozdobných prvků pod neustálým dozorem pracovníků památkové péče. Předpoklad ukončení sanace vstupní brány hřbitova je v červnu tohoto roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Město Strážnice podalo koncem dubna žádosti na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně Práce na revitalizace zeleně ve Strážnici se dokončují dle předem schváleného harmonogramu. Chodníky podél I/55 Skalická ulice Město Strážnice se chystá provést v měsících květen-červen opravu chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Nyní dochází k výběru zhotovitele akce. ZŠ Školní oprava fasády V průběhu letních měsíců dojde k opravě havarijní fasády staré části budovy ZŠ Školní. Město dnes chystá projekt opravy a výběrové řízení na dodavatele akce. Dům dětí a mládeže Práce na zateplení budovy DDM jsou již téměř u svého konce. Uživatelé, návštěvníci, ale 6

7 i občané města dnes mohou vidět zlepšení vlastností budovy z pohledu funkčnosti a estetičnosti. Provozovatel budovy zase ocení lepší hospodaření s výdaji za energie. Sociální zařízení v přístavišti na Baťově kanále Každým dnem se očekává od poskytovatele dotace (ROP Jihovýchod) schválení malých změn souvisejících s celkovou architektonickou studií celého prostoru přístaviště na Baťově kanále (ukázka viz. obálka na str. 2). Ihned poté započne výběrové řízení na dodavatele stavby. Silnice II/426 (Bzenec Strážnice) Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace ze Bzence-Přívozu do Strážnice (Černý Orel). Předpoklad provádění prací je v letech Město Strážnice úzce spolupracuje s investorem (SÚS Hodonín) na podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Ing. Petr Helísek Sběr použitých oděvů a textilií v našem městě S podporou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s firmami Dimatex CS, spol. s. r. o., Stará 24, Stráž nad Nisou a REVENGE a. s., Dřevařská 18/7, Boskovice probíhá již od konce roku 12 v našem městě sběr použitých oděvů a textilu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří, a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž nositelná obuv v páru. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno! Ing. Jaromír Michálek Kontejnery na textil jsou nyní v našem městě umístěny na těchto stanovištích: u základní školy Školní lokalita Dúbrava (křižovatka ul. Jiráskova a ul. Dúbrava) ul. Kovářská parkoviště před nákupním střediskem Žerotín parkoviště za kulturním domem vzadu ul. Radějovská u DDM lokalita Ořechovka Termíny svozu tříděného odpadu Květen : Papír (modré pytle): úterý 6. května Plast (žluté pytle):. úterý 13. května 7

8 Odbor technických služeb S nástupem jarního počasí zahájili pracovníci odboru v měsíci dubnu sečení trávy na plochách města. V letošním roce se tyto práce zahájily téměř o měsíc dřív než po jiné roky. Taktéž v rámci jarních prací bylo potřeba upravit lokality návozem zeminy pro vysázení nových stromů v rámci projektu revitalizace zeleně. Pracovalo se zejména v ulici Hraničky a ul. Smetanova. Zahradníci při údržbě města provedli postřik růží proti plísňovým chorobám v ul. Předměstí, náměstí Svobody, Kostelní a Staré město. Taktéž byl proveden jarní sestřih ibišků na kmínku v ulicích Předměstí, Komenského a Dvorského. Pokračovalo se v zalévání stromů a nových výsadeb. Ke konci měsíce dešťové počasí lépe zavlažilo starší i nově vysázené plochy zeleně. V rámci údržby komunikací byla provedena oprava největších výtluků na komunikacích a to v ulici Rumunské a v ul. Za Drahou u železničního přejezdu. V rámci těchto prací byla provedena oprava vjezdu do školy M. Kudeříkové. Zde byl nájezd vydrolen a i pro chodce a děti ze školy by mohl být zdrojem úrazu. Vzhledem k proměnlivému a chladnému počasí další práce na údržbě komunikací nebylo možné provádět. Teplota při těchto vysprávkách se předpokládá okolo 15 stupňů a povrch komunikací musí být suchý. Jakmile bude vhodné počasí, práce na komunikacích budou pokračovat. Ladislav Sovič Ze sociální oblasti Úklid města patří mezi priority, proto je sestavena nová pracovní skupina, která nastoupí do zaměstnání jako pracovníci VPP od Mezi ukončením činnosti jedné skupiny, a to , a nástupem další skupiny tedy vznikla časová mezera jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že naše město je už nyní dost navštěvované turisty, obávali jsme se, jak to bude s čistotou ve městě. Je proto velice příjemným překvapením, že šest pracovníků z osmi chodí pravidelně vždy v pondělí, středu a pátek od osmi hodin rána uklízet svoje úseky. Dělají to zcela zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu, ve svém osobním volném čase. Natolik si váží toho, že budou zaměstnaní. Není bez zajímavosti, že pět z nich už u města jako VPP pracovalo a osvědčilo se, je vidět, že mají už osobní vztah k pořádku ve městě, a s nimi i jeden nový pracovník, který zatím jako VPP nepracoval. Jsou to tito občané: Bureš Petr, Hudeček Jaroslav, Hřibňák František, Múčka Petr, Můčková Pavla a Štípský Milan. Všem těmto pracovníkům patří za jejich postoj velká pochvala a ocenění. Bc. Helena Tomčalová K dopravní situaci v našem městě Opět připomínáme přednost zprava. V našem městě je už několik let řada komunikací bez dopravního značení. Tato úprava byla provedena pro zklidnění a lepší bezpečností na místních komunikacích. Bohužel stále je mnoho řidičů, kteří nedávají na křižovatkách přednost zprava. Toto počínání je velmi nebezpečné a snižuje bezpečnost na komunikacích. Touto cestou bych chtěl požádat řidiče, kteří projíždějí křižovatky bez dopravního značení, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali jedno ze základních ustanovení pravidel silničního provozu. Ing. Zdeněk Grulich, Městská policie 8

9 Ze života města Vydařený oblastní Josefský košt vína Dovolte alespoň malým poděkováním a několika fotografi emi na obálce tohoto zpravodaje vrátit se k Josefskému koštu vína, pořádanému strážnickou organizací vinařů a zahrádkářů - letos jako velká výstava vína z celé družební oblasti skalicko-sudoměřsko-petrovsko - strážnické (pouze 1x za čtyři roky). Tato tradice družebního překoštovávání a celkové širší spolupráce výše jmenované oblasti se traduje pravidelně od roku 1965 ze zakládající iniciativy pana Bedřicha Tomáše, dnes třiadevadesátiletého vzácného strážnického občana. Není tedy těžké dopočítat, že příští rok oslaví tato družba lidí na pomezí dvou republik krásné zlaté půlstoleté jubileum! Všem, kteří se o to kdykoli v minulosti zasloužili, patří obdiv a poděkování nás všech, jež si výsledek jejich společného úsilí rádi vždy užíváme. Také letošní březnová sobota přivedla do našeho města velké množství návštěvníků, domácích i hostů. V neobyčejně teplém, až letním počasí si většinou užívali krásně prosluněnou terasu kulturního domu a se skleničkami v rukou je dovnitř vrátila až zase Strážnická cimbálová muzika M. Miltáka a samozřejmě vinný apetit. Pořadatelům se podařilo shromáždit reprezentativní výběr vín, a to i přesto, že uplynulý pěstitelský rok hodnotili jako přírodou těžce zkoušený. Pohár starostky za nejvýše hodnocené víno ze Strážnice přisoudili odborníci Ivo Kuželovi s jeho Cabernetem Franc z roku 08. Toto ocenění, stejně jako další v jiných kategoriích, jsem s velkým potěšením předala. Potlesk si však dozajista za svoji vynikající práci zasluhují všichni vystavovatelé (jak výstižně píše pan Jiří Mrenka v katalogu k výstavě, není vždy lehké vystavit svou kůži na trh ), neúnavní odborní degustátoři a především velmi obětaví a houževnatí organizátoři. Jmenovitě alespoň ti hlavní Otakar Kolesík, Pavel Lessl, František Svoboda, Pavel Novák, Pavel Kulda, Jaroslav Michna, Stanislav Berčík a garant Ing. Ladislav Mrkva, a také všichni jejich další pomocníci, včetně rodinných příslušníků. Děkujeme, že i díky Vám je Strážnice tak osobitá! Renata Smutná, starostka města Piaristé na radnici Představitelé katolické církve řádu piaristů ve Strážnici P. ThLic. Lukáš Karpinski a P. Mgr. Jacek Nowakowski zavítali dne na přátelské pracovní setkání na radnici, kde starostce Renatě Smutné a jejím kolegům z Petrova a Radějova představili oficiální zástupce tohoto řádu působící v Itálii a Rakousku. Předmětem jednání bylo mimo jiné další prohlubování vzájemné spolupráce mezi státem (samosprávou) a církví, přičemž tak jak to udává status piaristů s hlavním důrazem na děti a práci s mládeží. Byla připomenuta akce z roku 12, kdy se účastníci mezinárod- 9

10 ního setkání piaristické mládeže ve Strážnici prezentovali v rámci Strážnického kulturního léta na jednom z nedělních podvečerů na náměstí. Tato akce se v řadách piaristické mládeže setkala s tak kladným ohlasem, že založila novou tradici i na setkáních dalších v loňském roce v Maďarsku a v roce letošním se plánovala na Ukrajině. Dále bylo vyzdviženo obnovení tradice krojované pouti na vrch Žerotín, které se v loňském roce zúčastnili zástupci všech okolních obcí. Pochvalně bylo komentováno i budování poutní Cyrilometodějské stezky, která povede ze sv. Hostýna přes město Strážnici, obec Petrov a Sudoměřice až do slovenského poutního místa Šaštín. Tato stezka bude lemována naučnými panely pojednávajícími o výrazných církevních osobnostech a bude napojena na síť mezinárodních poutních stezek. Měla by být dobudována ještě v letošním roce. Místostarosta obce Radějov Patrik Winkler a starostka Petrova Eva Mlýnková vyzvedli důležitost existence fary a působení místního faráře jako hlavního činitele rozvoje spolupráce církve s občany, včetně zastupitelů obce. I když jednání nebylo příliš dlouhé, přineslo řadu podnětů a výměnu cenných zkušeností. Obě strany, představitelé církve i samosprávy všech tří obcí, projevili velkou snahu a ochotu se i nadále často setkávat a prohlubovat vzájemnou spolupráci. Lenka Gronská T. J. Sokol Strážnice uc l památku osvobození města Členové T. J. Sokol Strážnice se zúčastnili spolu s občany města, tajemníkem MěÚ a p. starostkou Mgr. R. Smutnou pietního aktu v rámci oslav 222 dnů osvobození města Strážnice. V pátek se uskutečnil pietní akt na hřbitově, kde jsme položili věnec k pomníku osvoboditelů města (Bulharské armádě) a členové jednoty položili kytičku na hrob zesnulých členů T. J. Sokol Strážnice. V sobotu tento program pokračoval výstavou o historii druhé světové války. V rámci této výstavy klub vojenské historie uspořádal přehlídku uniforem vojáků druhé světové války ve sklepení městského muzea a na jeho dvoře vojáci ukázali výzbroj, výstroj a vojenskou techniku. Vojtěch Studénka S jarem přiletěly Fčeličky už i do Strážnice A to zrovna tam, kam mohly přinést i trochu radosti. Do Domova pro seniory Strážnice. Počasí v ten den nesvědčilo zrovna o teplém a slunečném dnu, ale ve společenské místnosti už čekali senioři a seniorky na vystoupení Fčeliček. Bylo jich 12 i s vedoucím Mgr. Zdeňkem Musilem, většinou všichni Strážničané. Holky měly s sebou klávesy a pan učitel kytaru. Nejmenší děvčátka si dokonce oblékla svá typická černožlutá trička. Téměř hodinový program obsahoval různé líbivé melodie, zpívané i v cizích jazycích. Ale bylo vidět, že písničky, které vydávaly dětské hlásky, byly srozumitelné všem. Ozývaly se pochvaly nejen od seniorů, ale i od personálu. Děkujeme jim za reprezentaci školy, pěkná vystoupení, pro která vynakládají hodně sil, času i umění, a lásku pro hudbu a zpěv. Jarmila Lenzová, in memoriam Se zármutkem oznamujeme, že se paní učitelka Jarmila Lenzová vydání toho příspěvku už nedočkala. Zemřela náhle v neděli

11 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Žáci z Čápovky adoptovali čápa Mgr. V. Tihlaříková U nás ve škole se schází pravidelně (již několikátý rok školní parlament. Každá třída je v něm zastoupena jedním žákem. Ti zde podávají návrhy týkající se zlepšení chodu školy. A právě na jednom parlamentu začali žáci přemýšlet o adopci nějakého zvířete ze ZOO v Hodoníně. V čem taková adopce spočívá? Zvolenému zvířátku se zaplatí náklady na potravu na 1 rok. Jednoznačně zvítězil čáp bílý. Na jeho adopci bylo třeba odeslat zoologické zahradě Kč. Proto byl ve dvou fázích organizován sběr papíru. Žáci se chopili úkolu zodpovědně a přinesli ho téměř 2,5 tuny. Škola tak odeslala požadovanou částku. Na základě toho obdržela Osvědčení o adopci. Snad se nám na konci školního roku podaří zajet se na čápa a další zvířata, o kterých se učíme, podívat. Zájezd do divadla Mgr. V. Tihlaříková 2. dubna si všichni žáci 1. stupně udělali výlet do Zlína na divadelní představení, které se jmenovalo O medvědu Ondřejovi. Na motivy lidové pohádky ho napsala Dana Pražáková. Pohádka v podání hostujícího divadla J. Jurištové z Prahy zaujala velké i malé. Byla plná zpěvu, tance, legrace, lidové moudrosti a lásky. Kdo chtěl, mohl si na závěr s hlavními hrdiny této pohádky na pódiu také zatancovat. Již nyní tito herci připravují na podzim další pohádku tentokrát O princezně se zlatou hvězdou na čele, na kterou nás srdečně zvali. 11

12 Okresní kolo v basketbale mladších žáků Strážnice Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnil basketbalový turnaj. Pořadatelství se ujal pan učitel Běhal. I při malé účasti družstev byl k vidění pěkný basketbal. Pořadí: 1. ZŠ Blatnice, 2. ZŠ a MŠ Lipov, ZŠ Školní Strážnice. Nejlepší školní výlet A. Solaříková a T. Janečková, žákyně 5. A Dne jsme se my, žáci 5. ročníku, společně se spolužáky ze 4. ročníku vypravili na výlet do Brna. Nejdříve jsme navštívili Anthropos, kde nás ve vitrínách přivítaly kostry našich předchůdců a zaujaly nás výjevy ze života pravěkých lidí. Mohli jsme si podržet v ruce pěstní klín starý let, ale nejvíce upoutal naši pozornost mamut v životní velikosti. Bylo to úžasné. Pak jsme pokračovali do Planetária na Kraví hoře, kde se náš program odehrával v digitáriu. Nejdříve jsme si prohlédli hvězdnou oblohu a pak jsme jako Měsíc obíhali Zemi. Poučili nás o tréninku kosmonautů, co musí podstoupit, aby se jimi stali, a co dělá jejich mozek ve stavu beztíže. Po programu v Planetáriu, který v nás zanechal úžasný zážitek, jsme se ještě prošli centrem Brna a prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla, radnici a fontánu na náměstí. Byli jsme pořádně unaveni, ale stálo to zato. Byl to rozhodně super výlet. Návštěva Okresní chovatelské přehlídky trofejí Mgr. V. Obrtlíková Před několika týdny se děti zúčastnily výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. V krajském kole se sešlo téměř sedm set výkresů. Žákyně 5. A Nicolka Galečková se v dané kategorii umístila na 1. místě s obrázkem pod názvem Pes. Vítězné práce, ale i všechny ostatní zaslané do soutěže, byly vystaveny na Okresní chovatelské přehlídce mysliveckých trofejí v Kyjově. Konala se v pátek 4. dubna a my jsme ji spolu se žáky 4. a 5. třídy navštívili. Děti se tady při přednáškách dozvídaly vše o myslivosti, nebo jak se mají chovat k přírodě, lesu a zvířatům. Určitě nejvíce ale zaujaly vystavené myslivecké trofeje. Všichni si mohli také vyzkoušet své znalosti o přírodě. Bezesporu největším zážitkem však asi byla beseda se sokolníkem a možnost pohladit si dravce. Z návštěvy jsme odcházeli s novými poznatky a za zvuku lesního rohu. 12

13 Velická laťka Mgr. R. Lanová se ve Velké nad Veličkou konalo tradiční klání ve skoku vysokém. Letos proběhl už 16. ročník. Naší školu reprezentovala dvě družstva ve složení: P. Kvapil, K. Hlúpiková, M. Chocholáčková, R. Chmelař, M. Janča, M. Otevřelová, L. Tomanová, L. Černá, D. Vitnerová, V. Vratislavský a Z. Dvořák. Ve velké konkurenci 90 sportovců si nejlépe vedl Richard Chmelař, který se umístil na 3. místě v mladších žácích výkonem 0 cm. Ostatní borci také bojovali a všichni si zlepšili své osobní rekordy. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Monika Stoláriková, Bohumila Náhlíková, Svátek čtenářů měl premiéru Jiří Machálek Čtení knih můžeme vyhledávat, milovat, nesnášet, chápat jako nejlepší formu odpočinku, nebo také jako nutné zlo, to však nic nemění na tom, že číst a správně rozumět přečtenému textu je v dnešní době naprostou nezbytností. Svátek čtenářů, jak jsme tuto akci nazvali, byl dnem vyhrazeným různým aktivitám spojeným s knihami. Pozvali jsme k nám hodonínského spisovatele Petra Grubera, který je autorem knih s válečnou tématikou, a žákům představil svou knihu Voják říše a svědomí a kněždubskou rodačku spisovatelku Marii Novotnou, autorku knihy Život pod Šumárníkem. Díky ní mohli někteří žáci nahlédnout do každodenního života svých předků. Starší žáci četli svým mladším spolužákům z knížek a formou zábavných aktivit s přečtenými ukázkami společně dále pracovali. Že se jim čtení líbilo, dokázali svými zdařilými ilustracemi. Šesťáci navštívili městskou knihovnu, kde pro ně byla připravená zajímavá beseda o vzniku knihy. Do akce byli zapojení také všichni učitelé naší školy. Ve třídách probíhaly čtenářské dílny, kdy se žáci společně s učiteli vzájemně inspirovali svými přinesenými knihami, sdíleli společně zážitky z četby, pracovali se zajímavými literárními texty a nakonec si také zkusili vytvořit svůj vlastní text. Ti nejzapálenější čtenáři přišli přestrojení za oblíbeného literárního hrdinu, a tak jste u nás mohli potkat například Saturnina, Fiorellu či strýčka Pagáča. V průběhu dne byly také vystaveny čtenářské deníky, kam si mnozí žáci pravidelně zaznamenávají své přečtené knihy. Svátek čtenářů měl letos svou premiéru, ale přesvědčili jsme se, že ti, kdo knihy milují, si tento den užili a ti, kteří čtení příliš neholdují, snad zjistili, že kniha může být zábavným společníkem všedních dnů. Světový den zdraví Zdeňka Dudová Dne 7. dubna se na celém světě každoročně připomíná Světový den zdraví. V roce 1948 byla v tento den založena Organizací spojených národů Světová zdravotnická organizace, jejímž cílem je boj se světově rozšířenými chorobami, poskytování pomoci postiženým oblastem a koordinace zdravotnického výzkumu. V letošním roce bylo cílem zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnostech jejich prevence. Žáci byli seznámeni s nemocemi přenášenými klíšťaty, děti na 1. stupni si mohli zahrát hru na klíšťata. Na 2. stupni žáci luštili křížovky, vyplňovali dotazníky, seznamovali se s webovými stránkami které se týkají zdravého životního stylu. 13

14 Na biologické olympiádě postoupila žákyně školy do krajského kola Ludmila Rosíková Každý rok na jaře se žáci naší školy pravidelně zúčastňují žákovské biologické olympiády. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 26. březen si bude zcela jistě pamatovat Maruška Hrdoušková, žákyně 9. A třídy. Tohoto dne se spolu s Jirkou Kubálkem z 9. B zúčastnila okresního kola biologické olympiády ve Veselí nad Moravou. Oba statečně bojovali a neztratili se v konkurenci ostatních žáků. Maruška si dokonce odvezla ocenění nejvyšší 1. místo s postupem do krajského kola. Takže jí všichni budeme držet palce 16. května, kdy bude reprezentovat naši školu na krajském kole v Brně. Škola se účastní projektu gymnázia Exkurze na Vodní dílo Dalešice Božena Berčíková Purkyňovo gymnázium Strážnice nabídlo také naší škole účast na projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Naše škola této nabídky využila a žáci 8. a 9. tříd tak měli možnost zúčastnit se aktivit zaměřených na prohloubení znalostí v předmětech fyzika a chemie. Deváťáci měli tematické zaměření na elektrické pole, náboj, elektrický proud a obvody. Žáci mohli vidět zajímavé pokusy s elektřinou a někteří nadšenci se i sami aktivně zapojili do práce s pomůckami. Osmáci si pomocí praktických ukázek, pokusů a aktivit zopakovali téma hydromechanika. Při práci ve skupinách si žáci vyrobili fyzikální hračku karteziánek. Projekt i zvolené aktivity se všem líbily a těšíme se na další spolupráci na projektu, který pokračuje i v příštím školním roce. Petr Svoboda a Jan Lžičař (9. A) Dne 2. dubna se tak jako každoročně žáci 8. a 9. ročníků vypravili na exkurzi do elektrárny, jenže tento rok ne do jaderné elektrárny Dukovany, nýbrž do vodní elektrárny Dalešice. Po vyčerpávající cestě autobusem jsme konečně dorazili do určené destinace. Najednou nám byl nabídnut pohled na obrovskou masu vody v celém komplexu. Byli jsme uvítání průvodkyní a vydali jsme se na prohlídku. Shlédli jsme obrovské vodní turbíny, roztodivné části elektrárny a zjistili, jak že se vůbec elektřina obecně vyrábí. Po dlouhé prohlídce byl čas na prezentaci systému spolupráce Dalešic a Dukovan. Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí a hlavně zahnali některé předsudky o jaderné energii.

15 Purkyňovo gymnázium Strážnice Nizozemští studenti ve Strážnici Petr Flašar (sexta) Na začátku dubna přivítalo 18 studentů z Purkyňova gymnázia své výměnné studenty z nizozemského Middelburgu. V pondělí, hned po příjezdu o půl druhé, na studenty čekal v naší škole teplý oběd, následně si poslechli prezentace o České republice v angličtině, a pondělní program končil krátkou prohlídkou Strážnice. Před gymnáziem čekaly na studenty rodiny, ve kterých po celý týden Nizozemci bydleli, a které jim zajišťovaly stravu a dovoz do školy. Pro nás ale pondělní program zcela nekončil. Večer jsme se sešli v Kozojídkách, rozdělili na týmy a hráli proti sobě fotbal. Druhý den pokračoval výletem do Punkevních jeskyní, kde jsme za pomoci průvodkyně společně poznávali život pod zemí. Odpoledne cesta vedla do lázeňského města Luhačovice, kde někteří odvážní ochutnávali typickou léčivou vodu. S luhačovickými oplatky však neměl problém nikdo. Ve středu začal program brzo ráno, protože vlak do našeho hlavního města jel již před sedmou hodinou. V Praze jsme viděli klasická místa Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, a přesně v poledne jsme zhlédli Staroměstský orloj. Prohlídka pokračovala přes Karlův most na Pražský hrad. Poté jsme dostali čas navštívit různé obchody v centru města. Následující den byl program opět pestrý. Pronajatý autobus jel do Mikulova, kde jsme se vydali na Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled. Naše cesta poté vedla do Vídně. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme byli rádi za možnost navštívit muzeum umění či přírodních věd. Na zpáteční cestě byla zastávka ve velkém nákupním centru, kde si mnoho z nás nakoupilo nové oblečení nebo alespoň dárky pro svou rodinu. Poslední den vedl do blízkého okolí Strážnice. Linkový autobus nás vzal do Radějova, odkud nás čekala túra na rozhlednu Travičná, okruh přes Lučinu, Čertoryje a zpátky autobusem do petrovských Plží. Tam jsme se měli možnost podívat dovnitř jednoho z osmdesáti vinných sklepů, společně s občerstvením a ukázkou vinných pomůcek. Týdenní program skončil ve strážnickém skanzenu s výtečnou večeří, za doprovodu folklorní hudby, který nám předváděly Velické Trnečky, kde hráli i čtyři studenti našeho gymnázia. Jedna Holanďanka nás překvapila svým vystoupením s jednou písničkou, kterou se během týdne naučila. V sobotu ráno se nizozemští studenti rozloučili s Českou republikou a letěli zpět ke svým rodinám. Úspěch v celostátním kole olympiády z němčiny PhDr. M. Štipčáková V budově Goethe institutu v Praze se dne 8. dubna konalo celostátní kolo olympiády v němčině. Purkyňovo gymnázium zde mělo dva zástupce. Za Jihomoravský kraj soutěžil v kategorii IIIA žák kvinty Richard Průžek a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra. Naši studenti v silné konkurenci obstáli na výbornou a rozhodně nezklamali naše očekávání. Richard Průžek obsadil krásné 8. místo, Benjamin S. Ondra nenašel ve své kategorii přemožitele a zvítězil. Stal se tedy ve své kategorii nejlepším němčinářem České republiky. Nádherný úspěch! Je třeba poděkovat oběma studentům za vzornou 15

16 reprezentaci našeho gymnázia i celého Jihomoravského kraje. Je to krásný pocit, když v historickém sále Lobkovického paláce, v němž sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, slyšíte jména našich studentů a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Co však stojí za tímto úspěchem? Jen a jen hodiny tvrdé práce a příprav, což v kombinaci s ambicemi a talentem našich žáků vede k tak skvělému úspěchu. Doufáme, že příští školní rok se naši němčináři pokusí tento výsledek zopakovat. SOČky opět oceněny Den Země RNDr. Jana Hálková Středoškolská odborná činnost má za úkol rozšířit znalosti studentů a podporovat jejich osobní rozvoj. Purkyňovo gymnázium se již třetím rokem zapojuje do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, a tak někteří žáci vypracovávali experimentální část své odborné práce na vysokých školách v Brně. Pro mnohé účastníky byly SOČ projekty prvním krokem k samostatné odborné práci a získané zkušenosti žáci určitě využijí v dalším studiu i praxi. Každý rok probíhá celostátně i soutěž o nejlepší práci, do které se letos přihlásilo 19 našich žáků. Nejmladší žáci pocházeli z kvinty, nejstarší z maturitních ročníků. Po březnovém školním kole následovalo 10. dubna okresní kolo ve Veselí nad Moravou, kde žáci naší školy byli velmi úspěšní. Celkem devět z nich vybojovalo první místo, dva druhé místo a jeden třetí místo. Svou práci obhájili v různých kategoriích od matematiky přes zemědělství a tvorbu učebních pomůcek až po informatiku a stavebnictví. Vítězné práce budou reprezentovat okres Hodonín v krajském kole, které proběhne 13. května v Brně. Tereza Vojtíšková (kvarta) Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem v pondělí. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, tak se celé nižší gymnázium čtvrtou vyučovací hodinu vypravilo do parku, kde nás již očekávala paní profesorka Uhrová se žáky třídy septima. Rozdělili jsme se do skupinek a čekali, co přijde. Po krátkém vysvětlení situace jsme se rozutekli do částí parku. V platanové aleji pro nás bylo připraveno několik otázek, na které jsme ve skupinkách hledali správné odpovědi. V okolí stadionu Zámek septimáni přichystali tu zábavnější část. Rozmístili zde asi dvanáct stanovišť s různými úlohami. Všechny úkoly se skládaly z otázek, týkající se přírody a Země. Potom už se mohlo jít na věc. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jaké to je mít k pohybu jen jednu nohu, pantomimicky předvést sluneční energii, zachránit velrybu a v neposlední řadě si vyzkoušet střelbu z luku. Naši starší spolužáci se místo her v parku pustili do práce. Díky jejich úsilí v okolí školy proběhlo pár změn za krátkou dobu. Přece jen víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového. 16

17 Základní umělecká škola Strážnice Gratulujeme žákům Základní umělecké školy Strážnice k úspěchům v letošních soutěžích Okresní kola Hra na housle: Petr Tomšej 4. kategorie 1. místo Štěpánka Vrhelová 5. kategorie 2. místo Hra na kytaru: Petr Sochor 4. kategorie 3. místo Eva Odrazilová 8. kategorie 1. místo Hra na klavír: Aneta Třísková 0. kategorie 2. místo Agáta Hořáková 0. kategorie 1. místo Kateřina Múčková 1. kategorie 2. místo Hana Straková 3. kategorie 1. místo Antonín Cáb 3. kategorie 1. místo s postupem Krajské kolo H ra na klavír: Antonín Cáb 3. kategorie čestné uznání ZUŠ Strážnice srdečně zve na CELOŠKOLSKÉ VYSTOUPENÍ v v KD Strážničan 17

18 Dům dětí a mládeže Strážnice ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO STRÁŽNICKÝ KORBÁČ Kroužek plastikových modelářů při DDM Strážnice srdečně zve na 2. ročník modelářské výstavy. Kde: v prostorách DDM Strážnice Program: 8.00 přejímka modelů 9.00 slavnostní zahájení výstavy ukázka vojenské techniky během dne prodejní stánky, doprovodný program: RC modely, výstavka zbraní, uniforem a výstroje odpoledne vyhodnocení soutěže formou líbí/ nelíbí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vstupné dobrovolné! Prodejci mají prodejní místa zdarma. Kontakt: Filip Stanislav tel , Lukáš Lexa tel web: Vedoucí akce: Jaroslav Semelka tel ČT JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ Začátek: v 9 hodin, Kde: tělocvična ZŠ Školní Děvčata a chlapci se utkají se soupeři TJ Sokol Újezd u Brna, HK Ivančice, Handball KP Brno. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová tel SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé Výroba drátěných předmětů. Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel NE AKADEMKA DOMEČKU Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice vystoupení zájmových útvarů. Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v 15 hodin Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč, všechny vstupenky jsou slosovatelné. Pro členy kroužku při Domečku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobně nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová tel PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN SO Radostí ke zdraví doprovodný program Voda je život (viz strana 38 39) SO Pražec savování textilu Dětská Strážnice doprovodný program 18

19 OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK středa, pátek 9 12 h ODPOLEDNÍ KLUBovna středa h PŘÍPRAVA K PORODU středa 17 h (aktuálně na facebooku a webu RC) Vzhledem k příznivému počasí je k dispozici Zahrada u sv. Martina. Prostor Zahrady u sv. Martina přednostně slouží rodinám s malými dětmi (herní prvky jsou určeny pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, mimo kuželky a některé z houpaček). PROSÍME respektujte řád zahrady, aby mohla plnit daný účel. Děkujeme! ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK VE SPOLUPRÁCI S ORLEM STRÁŽNICE neděle od 15 h (Zahrada u sv. Martina, za nepříznivého počasí v prostorách orelské tělocvičny) NOC KOSTELŮ pátek h na Zahradě u sv. Martina (Program pro rodiny táborákové pozpívání, videoprojekce z rodinného prostředí, stolní hry ) PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ neděle 1. června od 15 h na Zahradě u sv. Martina LETNÍ TÁBORY: HOBIT (pro kluky 7 let) termín: HOBIT (pro holky7 let) termín: (ceny 1500Kč) RADOSTÍ KE ZDRAVÍ viz str Kontakt: mob Přišlo do redakce Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v sobotu 10. května sběr železného šrotu. Pokud máte zájem železo hasičům věnovat, připravte je do 8 hodin před dům. Kdo potřebuje pomoci s naložením, nahlaste se prosím u p. Mrákové v prodejně jízdních kol. 19

20 Sport T. J. Jiskra Strážnice šachy 5. místo pro šachisty Strážnice Šachový oddíl Jiskra Strážnice hraje okresní přebor první třídy (tzv. OP 1). V minulé sezoně náš oddíl prožil jeden z nejhorších ročníků v této soutěži vůbec, když skončil na posledním místě tabulky. Proto se vedení týmu v letní přestávce zasadilo o značné posílení kádru. Díky němu Jiskra vstoupila do nové sezony jako uragán. Výhrami v prvních dvou zápasech okamžitě opanovala první příčku tabulky, kterou držela až do předposledního 6. kola základní části, kdy přišla její první prohra. Právě smolná domácí porážka s Kyjovem nakonec stála strážnické šachisty výraznější úspěch. Osmičlenná tabulka se totiž po sedmi kolech základní části dělí na první čtyři týmy, které hrají skupinu o postup (tzv. PLAY-OFF) a poslední čtyři týmy. Ty se spolu utkávají ve skupině o udržení (tzv. PLAY-OUT). Díky obrovské vyrovnanosti letošního ročníku okresního přeboru došlo na situaci, že před posledním kolem bojovalo o první čtyřku hned šest týmů tabulky. Jiskra zajížděla na horkou půdu Vacenovic, kde utkání vůbec nezvládla, a černý Petr v podobě pátého místa nakonec zbyl jí. Viz tabulka po základní části: Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie 1. Dubňany Vacenovice Prušánky C Veselí C Strážnice Kyjov B Hodonín B Ježov Výsledky Jiskry Strážnice v jednotlivých kolech základní části: 1. kolo: Hodonín B Jiskra Strážnice 2:5 2. kolo: Jiskra Strážnice Ježov 5:2 3. kolo: Dubňany Jiskra Strážnice 3,5:3,5 4. kolo: Jiskra Strážnice Veselí nad Moravou C 4,5:2,5 5. kolo: Prušánky C Jiskra Strážnice 3,5:3,5 6. kolo: Jiskra Strážnice Kyjov B 2,5:4,5 7. kolo: Vacenovice Jiskra Strážnice 5:2 Skupinu o udržení však sehrál náš tým znovu ve velkém stylu, když si po dvou výhrách zajistil konečné 5. místo v tabulce, a tak si mohl dovolit luxus v podobě nasazení pouze dvou

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více