Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 4

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 579 zápis č. 1/ sociálně zdravotní a bytové komise ze dne přehled pohledávek města Strážnice k plnění rozpočtu Města Strážnice k ) Rada města Strážnice schvaluje 584 výsledek hospodaření příspěvkové organizace: ZŠ Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,50 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši ,89 Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,92 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice zisk ve výši ,02 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,99 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace: Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 555,89 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,93 Kč, do fondu odměn ve výši 8 794,99 Kč, MŠ Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,02 Kč, KD Strážničan ve Strážnici zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,99 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,50 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let. 585 Směrnici pro zadávání tzv. zakázek malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/06 Sb., v platném znění, 586 v rámci výběrového řízení na dodavatele akce Oprava polních cest ve vinohradech výzvu k podání nabídky, komisi pro hodnocení nabídek ve složení Jaroslav Gazda, Petr Helísek, Ladislav Sovič a seznam obeslaných firem: STRABAG a. s., Swietelsky stavební s. r. o. Hodonín, Správa a údržba silnic Slovácka s. r. o Uherské Hradiště a Horáček zemní a výkopové práce Rohatec, 587 v návaznosti na žádost Správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín ze dne výstavbu informačního panelu na části pozemku parc. č. 4467/1 v k. ú. Strážnice na Moravě (část travnaté plochy na kopci Žerotín ) a vydání uzavření Souhlasu vlastníka s umístěním a stavbou informačního panelu, 588 přidělení bytu č. 7 Újezd 426, Strážnice Ladislavu Tomečkovi,, s okamžitou platností, 589 pronájem pozemku čp v k. ú. Strážnice na Moravě, zahrádka situovaná v ul. Za Valy mezi komunikací a tratí ČD, dle žádosti Ing. Horňáčka Kamila,, Strážnice za cenu 329 Kč/rok, 590 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodu v ul. Příční na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Prodloužení STL plynovodu, ul. Příční, Strážnice na pozemcích čp. 54 a čp mezi organizací JMP Net s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako 3

4 povinným z věcného břemene, 591 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Janáčkova na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro rodinný dům ul. Janáčkova ve Strážnici manželé Maňákovi na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a manž. p. Maňákem Liborem a Maňákovou Blaženou, jako investory, 592 prodloužení nájemního vztahu mezi organizací Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, jako pronajímatelem a městem Strážnice, jako nájemcem, na část pozemku čp. 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě o výměře 315 m 2 (pravý břeh obratiště u přístaviště Baťova kanálu ) pro krátkodobé vyvazování lodí návštěvníků Baťova kanálu v lokalitě Strážnice Skanzen, 593 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku plynu na pozemku města Strážnice čp. 1322/1 vedoucí k RD čp. 134, 594 v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, Orel jednota Strážnice ve výši Kč, TJ Sokol Strážnice ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, Sbor dobrovolných hasičů Strážnice ve výši Kč, 595 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz (celkem 15 žáků) a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 280 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (celkem žáků), 596 přijetí účelových finančních darů pro PO. ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne od externích dárců, 597 přičlenění místnosti nevyužité sušárny k bytu č. 9 v budově hasičské zbrojnice nám. 17. listopadu čp. 1052, 598 v rámci přípravy výběrového řízení na dodavatele těžebních a pěstebních prací v lesích města Strážnice znění výzvy k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace, a seznam obeslaných firem, 599 uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory na zdravotním středisku (č. místnosti 1) o výměře 22,7 m 2 mezi městem Strážnice a paní Petrou Jamnou,, a to na dobu neurčitou od za cenu 250 Kč/m 2 /rok, 600 žádost paní Somogyiové na předčasné ukončení nájemní smlouvy dohodou na nebytové prostory na zdravotním středisku, a to ke dni , 601 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč o. p. s. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko na činnost v r., 602 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Domu dětí a mládeže Strážnice na pořádání akce Strážnický korbáč. Jedná se o 2. ročník znovuobnovené modelářské soutěžní výstavy, která se bude konat dne 3. 5., 603 přijetí účelových finančních darů pro příspěvkovou organizaci ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne. 2. od externích dárců, 604 přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na základě smlouvy č //OŠ na realizaci projektu Zlepšení vybavení venkovního areálu školy vhodnými úpravami, 605 podmínky pro zabezpečení obřadů sňatků v roce, zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů sňatků (obřadní síň MěÚ Strážnice, Penzion Roseta Radějov a obřadní síň OÚ Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za obřad sňatku zahrnující mzdu externího ceremoniáře, květinovou vý- 4

5 zdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících (podmínky roku zůstávají totožné s podmínkami schválenými pro rok 13), 606 prodloužení nájemní smlouvy s p. Romanem Stanislavem na nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 ve Strážnici do , 607 příspěvek ve výši Kč na uhrazení nájmu hřiště od TJ Jiskra Strážnice pro lakrosový tým Šohajé Strážnice (organizovaný pod TJ Orel Strážnice) na pořádání dvoukola Moravské lakrosové ligy ve dnech Účast: 8 týmů z Moravy a Čech, 608 finanční příspěvek ve výši Kč Základní organizaci zdravotně postižených ve Strážnici na úhradu dopravy žen ze Strážnice na preventivní lékařskou prohlídku v Brně. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 189 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ostatní plocha, neplodná půda o vým. cca 286 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, výhradně do vlastnictví p. Lipy Martina, bytem, Strážnice, 190 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města pozemků: čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Strážnice na Moravě, které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno směrem ke skládce TKO, 191 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 0 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem, Strážnice. Jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s rodinným domem čp. na pozemku čp. 641, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 192 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč SLPT Žerotín v roce na činnost. USNESENÍ ze 79. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 582 aktualizaci Akčního plánu města 2/, 583 zápis a usnesení školské komise ze dne , 584 zápis č. 1 ze zasedání komise životního prostředí ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 609 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení SPRONK na pořádání kulturních akcí v roce (mimo jiné autorská čtení, besedy s lidskoprávní tématikou a další neziskové umělecké formy), 610 inventarizační zprávu města Strážnice za rok 13 včetně příloh, 611 finanční příspěvek ve výši Kč organizátorům festivalu Feast for Sirens 2 s datem , místo konání Strážnice. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 26 poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSOP Buchlovice. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 193 záměr odprodeje pozemků čp. 806/3 o výměře 121 m 2 a části čp. 806/4 o výměře 26 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Moravě (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem, Strážnice. Jedná se o plochy, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem, Strážnice, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 194 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu Festival Slunce Strážnice v termínu , 195 rada města schválila na návrh komise sociálně zdravotní přidělení bytu č. 12/426 v ul. Újezd ve Strážnici p. Olze Nožičkové. 5

6 Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu v souladu se zákonem č. 62/03 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a vyhlášky č. 409/03 Sb. Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Občan jiného členského státu EU může volit, pokud alespoň druhý den dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR a požádal do o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Volič může hlasovat na voličský průkaz, který vydává obecní úřad. Požádat o něj může volič do 8. května, a to osobně nebo písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Je vhodné, aby o vydání voličského průkazu požádali i voliči, kteří se budou v době voleb zdržovat mimo domov ve zdravotnickém, lázeňském nebo obdobném zařízení a nespoléhali se na zápis do seznamu voličů v místě léčení. Volební místnosti ve Strážnici zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. VO č. 1 INTERSTUDENT, ul. Smetanova VO č. 2 PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, ul. Masarykova VO č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. Školní VO č. 4 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ul. Radějovská Správní odbor Odbor investic a správy budov Hřiště Staré město Ve spolupráci s občany dané lokality se dopracovala konečná podoba a umístění jednotlivých herních prvků. Tyto herní prvky byly na základě smlouvy s firmou TR Antoš, s. r. o. z Trutnova následně objednány a budou nainstalovány nejpozději do Oprava vstupní brány na hřbitově V současnosti dochází k postupné odborné opravě historických říms a ozdobných prvků pod neustálým dozorem pracovníků památkové péče. Předpoklad ukončení sanace vstupní brány hřbitova je v červnu tohoto roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Město Strážnice podalo koncem dubna žádosti na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně Práce na revitalizace zeleně ve Strážnici se dokončují dle předem schváleného harmonogramu. Chodníky podél I/55 Skalická ulice Město Strážnice se chystá provést v měsících květen-červen opravu chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Nyní dochází k výběru zhotovitele akce. ZŠ Školní oprava fasády V průběhu letních měsíců dojde k opravě havarijní fasády staré části budovy ZŠ Školní. Město dnes chystá projekt opravy a výběrové řízení na dodavatele akce. Dům dětí a mládeže Práce na zateplení budovy DDM jsou již téměř u svého konce. Uživatelé, návštěvníci, ale 6

7 i občané města dnes mohou vidět zlepšení vlastností budovy z pohledu funkčnosti a estetičnosti. Provozovatel budovy zase ocení lepší hospodaření s výdaji za energie. Sociální zařízení v přístavišti na Baťově kanále Každým dnem se očekává od poskytovatele dotace (ROP Jihovýchod) schválení malých změn souvisejících s celkovou architektonickou studií celého prostoru přístaviště na Baťově kanále (ukázka viz. obálka na str. 2). Ihned poté započne výběrové řízení na dodavatele stavby. Silnice II/426 (Bzenec Strážnice) Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace ze Bzence-Přívozu do Strážnice (Černý Orel). Předpoklad provádění prací je v letech Město Strážnice úzce spolupracuje s investorem (SÚS Hodonín) na podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Ing. Petr Helísek Sběr použitých oděvů a textilií v našem městě S podporou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s firmami Dimatex CS, spol. s. r. o., Stará 24, Stráž nad Nisou a REVENGE a. s., Dřevařská 18/7, Boskovice probíhá již od konce roku 12 v našem městě sběr použitých oděvů a textilu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří, a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž nositelná obuv v páru. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno! Ing. Jaromír Michálek Kontejnery na textil jsou nyní v našem městě umístěny na těchto stanovištích: u základní školy Školní lokalita Dúbrava (křižovatka ul. Jiráskova a ul. Dúbrava) ul. Kovářská parkoviště před nákupním střediskem Žerotín parkoviště za kulturním domem vzadu ul. Radějovská u DDM lokalita Ořechovka Termíny svozu tříděného odpadu Květen : Papír (modré pytle): úterý 6. května Plast (žluté pytle):. úterý 13. května 7

8 Odbor technických služeb S nástupem jarního počasí zahájili pracovníci odboru v měsíci dubnu sečení trávy na plochách města. V letošním roce se tyto práce zahájily téměř o měsíc dřív než po jiné roky. Taktéž v rámci jarních prací bylo potřeba upravit lokality návozem zeminy pro vysázení nových stromů v rámci projektu revitalizace zeleně. Pracovalo se zejména v ulici Hraničky a ul. Smetanova. Zahradníci při údržbě města provedli postřik růží proti plísňovým chorobám v ul. Předměstí, náměstí Svobody, Kostelní a Staré město. Taktéž byl proveden jarní sestřih ibišků na kmínku v ulicích Předměstí, Komenského a Dvorského. Pokračovalo se v zalévání stromů a nových výsadeb. Ke konci měsíce dešťové počasí lépe zavlažilo starší i nově vysázené plochy zeleně. V rámci údržby komunikací byla provedena oprava největších výtluků na komunikacích a to v ulici Rumunské a v ul. Za Drahou u železničního přejezdu. V rámci těchto prací byla provedena oprava vjezdu do školy M. Kudeříkové. Zde byl nájezd vydrolen a i pro chodce a děti ze školy by mohl být zdrojem úrazu. Vzhledem k proměnlivému a chladnému počasí další práce na údržbě komunikací nebylo možné provádět. Teplota při těchto vysprávkách se předpokládá okolo 15 stupňů a povrch komunikací musí být suchý. Jakmile bude vhodné počasí, práce na komunikacích budou pokračovat. Ladislav Sovič Ze sociální oblasti Úklid města patří mezi priority, proto je sestavena nová pracovní skupina, která nastoupí do zaměstnání jako pracovníci VPP od Mezi ukončením činnosti jedné skupiny, a to , a nástupem další skupiny tedy vznikla časová mezera jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že naše město je už nyní dost navštěvované turisty, obávali jsme se, jak to bude s čistotou ve městě. Je proto velice příjemným překvapením, že šest pracovníků z osmi chodí pravidelně vždy v pondělí, středu a pátek od osmi hodin rána uklízet svoje úseky. Dělají to zcela zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu, ve svém osobním volném čase. Natolik si váží toho, že budou zaměstnaní. Není bez zajímavosti, že pět z nich už u města jako VPP pracovalo a osvědčilo se, je vidět, že mají už osobní vztah k pořádku ve městě, a s nimi i jeden nový pracovník, který zatím jako VPP nepracoval. Jsou to tito občané: Bureš Petr, Hudeček Jaroslav, Hřibňák František, Múčka Petr, Můčková Pavla a Štípský Milan. Všem těmto pracovníkům patří za jejich postoj velká pochvala a ocenění. Bc. Helena Tomčalová K dopravní situaci v našem městě Opět připomínáme přednost zprava. V našem městě je už několik let řada komunikací bez dopravního značení. Tato úprava byla provedena pro zklidnění a lepší bezpečností na místních komunikacích. Bohužel stále je mnoho řidičů, kteří nedávají na křižovatkách přednost zprava. Toto počínání je velmi nebezpečné a snižuje bezpečnost na komunikacích. Touto cestou bych chtěl požádat řidiče, kteří projíždějí křižovatky bez dopravního značení, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali jedno ze základních ustanovení pravidel silničního provozu. Ing. Zdeněk Grulich, Městská policie 8

9 Ze života města Vydařený oblastní Josefský košt vína Dovolte alespoň malým poděkováním a několika fotografi emi na obálce tohoto zpravodaje vrátit se k Josefskému koštu vína, pořádanému strážnickou organizací vinařů a zahrádkářů - letos jako velká výstava vína z celé družební oblasti skalicko-sudoměřsko-petrovsko - strážnické (pouze 1x za čtyři roky). Tato tradice družebního překoštovávání a celkové širší spolupráce výše jmenované oblasti se traduje pravidelně od roku 1965 ze zakládající iniciativy pana Bedřicha Tomáše, dnes třiadevadesátiletého vzácného strážnického občana. Není tedy těžké dopočítat, že příští rok oslaví tato družba lidí na pomezí dvou republik krásné zlaté půlstoleté jubileum! Všem, kteří se o to kdykoli v minulosti zasloužili, patří obdiv a poděkování nás všech, jež si výsledek jejich společného úsilí rádi vždy užíváme. Také letošní březnová sobota přivedla do našeho města velké množství návštěvníků, domácích i hostů. V neobyčejně teplém, až letním počasí si většinou užívali krásně prosluněnou terasu kulturního domu a se skleničkami v rukou je dovnitř vrátila až zase Strážnická cimbálová muzika M. Miltáka a samozřejmě vinný apetit. Pořadatelům se podařilo shromáždit reprezentativní výběr vín, a to i přesto, že uplynulý pěstitelský rok hodnotili jako přírodou těžce zkoušený. Pohár starostky za nejvýše hodnocené víno ze Strážnice přisoudili odborníci Ivo Kuželovi s jeho Cabernetem Franc z roku 08. Toto ocenění, stejně jako další v jiných kategoriích, jsem s velkým potěšením předala. Potlesk si však dozajista za svoji vynikající práci zasluhují všichni vystavovatelé (jak výstižně píše pan Jiří Mrenka v katalogu k výstavě, není vždy lehké vystavit svou kůži na trh ), neúnavní odborní degustátoři a především velmi obětaví a houževnatí organizátoři. Jmenovitě alespoň ti hlavní Otakar Kolesík, Pavel Lessl, František Svoboda, Pavel Novák, Pavel Kulda, Jaroslav Michna, Stanislav Berčík a garant Ing. Ladislav Mrkva, a také všichni jejich další pomocníci, včetně rodinných příslušníků. Děkujeme, že i díky Vám je Strážnice tak osobitá! Renata Smutná, starostka města Piaristé na radnici Představitelé katolické církve řádu piaristů ve Strážnici P. ThLic. Lukáš Karpinski a P. Mgr. Jacek Nowakowski zavítali dne na přátelské pracovní setkání na radnici, kde starostce Renatě Smutné a jejím kolegům z Petrova a Radějova představili oficiální zástupce tohoto řádu působící v Itálii a Rakousku. Předmětem jednání bylo mimo jiné další prohlubování vzájemné spolupráce mezi státem (samosprávou) a církví, přičemž tak jak to udává status piaristů s hlavním důrazem na děti a práci s mládeží. Byla připomenuta akce z roku 12, kdy se účastníci mezinárod- 9

10 ního setkání piaristické mládeže ve Strážnici prezentovali v rámci Strážnického kulturního léta na jednom z nedělních podvečerů na náměstí. Tato akce se v řadách piaristické mládeže setkala s tak kladným ohlasem, že založila novou tradici i na setkáních dalších v loňském roce v Maďarsku a v roce letošním se plánovala na Ukrajině. Dále bylo vyzdviženo obnovení tradice krojované pouti na vrch Žerotín, které se v loňském roce zúčastnili zástupci všech okolních obcí. Pochvalně bylo komentováno i budování poutní Cyrilometodějské stezky, která povede ze sv. Hostýna přes město Strážnici, obec Petrov a Sudoměřice až do slovenského poutního místa Šaštín. Tato stezka bude lemována naučnými panely pojednávajícími o výrazných církevních osobnostech a bude napojena na síť mezinárodních poutních stezek. Měla by být dobudována ještě v letošním roce. Místostarosta obce Radějov Patrik Winkler a starostka Petrova Eva Mlýnková vyzvedli důležitost existence fary a působení místního faráře jako hlavního činitele rozvoje spolupráce církve s občany, včetně zastupitelů obce. I když jednání nebylo příliš dlouhé, přineslo řadu podnětů a výměnu cenných zkušeností. Obě strany, představitelé církve i samosprávy všech tří obcí, projevili velkou snahu a ochotu se i nadále často setkávat a prohlubovat vzájemnou spolupráci. Lenka Gronská T. J. Sokol Strážnice uc l památku osvobození města Členové T. J. Sokol Strážnice se zúčastnili spolu s občany města, tajemníkem MěÚ a p. starostkou Mgr. R. Smutnou pietního aktu v rámci oslav 222 dnů osvobození města Strážnice. V pátek se uskutečnil pietní akt na hřbitově, kde jsme položili věnec k pomníku osvoboditelů města (Bulharské armádě) a členové jednoty položili kytičku na hrob zesnulých členů T. J. Sokol Strážnice. V sobotu tento program pokračoval výstavou o historii druhé světové války. V rámci této výstavy klub vojenské historie uspořádal přehlídku uniforem vojáků druhé světové války ve sklepení městského muzea a na jeho dvoře vojáci ukázali výzbroj, výstroj a vojenskou techniku. Vojtěch Studénka S jarem přiletěly Fčeličky už i do Strážnice A to zrovna tam, kam mohly přinést i trochu radosti. Do Domova pro seniory Strážnice. Počasí v ten den nesvědčilo zrovna o teplém a slunečném dnu, ale ve společenské místnosti už čekali senioři a seniorky na vystoupení Fčeliček. Bylo jich 12 i s vedoucím Mgr. Zdeňkem Musilem, většinou všichni Strážničané. Holky měly s sebou klávesy a pan učitel kytaru. Nejmenší děvčátka si dokonce oblékla svá typická černožlutá trička. Téměř hodinový program obsahoval různé líbivé melodie, zpívané i v cizích jazycích. Ale bylo vidět, že písničky, které vydávaly dětské hlásky, byly srozumitelné všem. Ozývaly se pochvaly nejen od seniorů, ale i od personálu. Děkujeme jim za reprezentaci školy, pěkná vystoupení, pro která vynakládají hodně sil, času i umění, a lásku pro hudbu a zpěv. Jarmila Lenzová, in memoriam Se zármutkem oznamujeme, že se paní učitelka Jarmila Lenzová vydání toho příspěvku už nedočkala. Zemřela náhle v neděli

11 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Žáci z Čápovky adoptovali čápa Mgr. V. Tihlaříková U nás ve škole se schází pravidelně (již několikátý rok školní parlament. Každá třída je v něm zastoupena jedním žákem. Ti zde podávají návrhy týkající se zlepšení chodu školy. A právě na jednom parlamentu začali žáci přemýšlet o adopci nějakého zvířete ze ZOO v Hodoníně. V čem taková adopce spočívá? Zvolenému zvířátku se zaplatí náklady na potravu na 1 rok. Jednoznačně zvítězil čáp bílý. Na jeho adopci bylo třeba odeslat zoologické zahradě Kč. Proto byl ve dvou fázích organizován sběr papíru. Žáci se chopili úkolu zodpovědně a přinesli ho téměř 2,5 tuny. Škola tak odeslala požadovanou částku. Na základě toho obdržela Osvědčení o adopci. Snad se nám na konci školního roku podaří zajet se na čápa a další zvířata, o kterých se učíme, podívat. Zájezd do divadla Mgr. V. Tihlaříková 2. dubna si všichni žáci 1. stupně udělali výlet do Zlína na divadelní představení, které se jmenovalo O medvědu Ondřejovi. Na motivy lidové pohádky ho napsala Dana Pražáková. Pohádka v podání hostujícího divadla J. Jurištové z Prahy zaujala velké i malé. Byla plná zpěvu, tance, legrace, lidové moudrosti a lásky. Kdo chtěl, mohl si na závěr s hlavními hrdiny této pohádky na pódiu také zatancovat. Již nyní tito herci připravují na podzim další pohádku tentokrát O princezně se zlatou hvězdou na čele, na kterou nás srdečně zvali. 11

12 Okresní kolo v basketbale mladších žáků Strážnice Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnil basketbalový turnaj. Pořadatelství se ujal pan učitel Běhal. I při malé účasti družstev byl k vidění pěkný basketbal. Pořadí: 1. ZŠ Blatnice, 2. ZŠ a MŠ Lipov, ZŠ Školní Strážnice. Nejlepší školní výlet A. Solaříková a T. Janečková, žákyně 5. A Dne jsme se my, žáci 5. ročníku, společně se spolužáky ze 4. ročníku vypravili na výlet do Brna. Nejdříve jsme navštívili Anthropos, kde nás ve vitrínách přivítaly kostry našich předchůdců a zaujaly nás výjevy ze života pravěkých lidí. Mohli jsme si podržet v ruce pěstní klín starý let, ale nejvíce upoutal naši pozornost mamut v životní velikosti. Bylo to úžasné. Pak jsme pokračovali do Planetária na Kraví hoře, kde se náš program odehrával v digitáriu. Nejdříve jsme si prohlédli hvězdnou oblohu a pak jsme jako Měsíc obíhali Zemi. Poučili nás o tréninku kosmonautů, co musí podstoupit, aby se jimi stali, a co dělá jejich mozek ve stavu beztíže. Po programu v Planetáriu, který v nás zanechal úžasný zážitek, jsme se ještě prošli centrem Brna a prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla, radnici a fontánu na náměstí. Byli jsme pořádně unaveni, ale stálo to zato. Byl to rozhodně super výlet. Návštěva Okresní chovatelské přehlídky trofejí Mgr. V. Obrtlíková Před několika týdny se děti zúčastnily výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. V krajském kole se sešlo téměř sedm set výkresů. Žákyně 5. A Nicolka Galečková se v dané kategorii umístila na 1. místě s obrázkem pod názvem Pes. Vítězné práce, ale i všechny ostatní zaslané do soutěže, byly vystaveny na Okresní chovatelské přehlídce mysliveckých trofejí v Kyjově. Konala se v pátek 4. dubna a my jsme ji spolu se žáky 4. a 5. třídy navštívili. Děti se tady při přednáškách dozvídaly vše o myslivosti, nebo jak se mají chovat k přírodě, lesu a zvířatům. Určitě nejvíce ale zaujaly vystavené myslivecké trofeje. Všichni si mohli také vyzkoušet své znalosti o přírodě. Bezesporu největším zážitkem však asi byla beseda se sokolníkem a možnost pohladit si dravce. Z návštěvy jsme odcházeli s novými poznatky a za zvuku lesního rohu. 12

13 Velická laťka Mgr. R. Lanová se ve Velké nad Veličkou konalo tradiční klání ve skoku vysokém. Letos proběhl už 16. ročník. Naší školu reprezentovala dvě družstva ve složení: P. Kvapil, K. Hlúpiková, M. Chocholáčková, R. Chmelař, M. Janča, M. Otevřelová, L. Tomanová, L. Černá, D. Vitnerová, V. Vratislavský a Z. Dvořák. Ve velké konkurenci 90 sportovců si nejlépe vedl Richard Chmelař, který se umístil na 3. místě v mladších žácích výkonem 0 cm. Ostatní borci také bojovali a všichni si zlepšili své osobní rekordy. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Monika Stoláriková, Bohumila Náhlíková, Svátek čtenářů měl premiéru Jiří Machálek Čtení knih můžeme vyhledávat, milovat, nesnášet, chápat jako nejlepší formu odpočinku, nebo také jako nutné zlo, to však nic nemění na tom, že číst a správně rozumět přečtenému textu je v dnešní době naprostou nezbytností. Svátek čtenářů, jak jsme tuto akci nazvali, byl dnem vyhrazeným různým aktivitám spojeným s knihami. Pozvali jsme k nám hodonínského spisovatele Petra Grubera, který je autorem knih s válečnou tématikou, a žákům představil svou knihu Voják říše a svědomí a kněždubskou rodačku spisovatelku Marii Novotnou, autorku knihy Život pod Šumárníkem. Díky ní mohli někteří žáci nahlédnout do každodenního života svých předků. Starší žáci četli svým mladším spolužákům z knížek a formou zábavných aktivit s přečtenými ukázkami společně dále pracovali. Že se jim čtení líbilo, dokázali svými zdařilými ilustracemi. Šesťáci navštívili městskou knihovnu, kde pro ně byla připravená zajímavá beseda o vzniku knihy. Do akce byli zapojení také všichni učitelé naší školy. Ve třídách probíhaly čtenářské dílny, kdy se žáci společně s učiteli vzájemně inspirovali svými přinesenými knihami, sdíleli společně zážitky z četby, pracovali se zajímavými literárními texty a nakonec si také zkusili vytvořit svůj vlastní text. Ti nejzapálenější čtenáři přišli přestrojení za oblíbeného literárního hrdinu, a tak jste u nás mohli potkat například Saturnina, Fiorellu či strýčka Pagáča. V průběhu dne byly také vystaveny čtenářské deníky, kam si mnozí žáci pravidelně zaznamenávají své přečtené knihy. Svátek čtenářů měl letos svou premiéru, ale přesvědčili jsme se, že ti, kdo knihy milují, si tento den užili a ti, kteří čtení příliš neholdují, snad zjistili, že kniha může být zábavným společníkem všedních dnů. Světový den zdraví Zdeňka Dudová Dne 7. dubna se na celém světě každoročně připomíná Světový den zdraví. V roce 1948 byla v tento den založena Organizací spojených národů Světová zdravotnická organizace, jejímž cílem je boj se světově rozšířenými chorobami, poskytování pomoci postiženým oblastem a koordinace zdravotnického výzkumu. V letošním roce bylo cílem zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnostech jejich prevence. Žáci byli seznámeni s nemocemi přenášenými klíšťaty, děti na 1. stupni si mohli zahrát hru na klíšťata. Na 2. stupni žáci luštili křížovky, vyplňovali dotazníky, seznamovali se s webovými stránkami které se týkají zdravého životního stylu. 13

14 Na biologické olympiádě postoupila žákyně školy do krajského kola Ludmila Rosíková Každý rok na jaře se žáci naší školy pravidelně zúčastňují žákovské biologické olympiády. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 26. březen si bude zcela jistě pamatovat Maruška Hrdoušková, žákyně 9. A třídy. Tohoto dne se spolu s Jirkou Kubálkem z 9. B zúčastnila okresního kola biologické olympiády ve Veselí nad Moravou. Oba statečně bojovali a neztratili se v konkurenci ostatních žáků. Maruška si dokonce odvezla ocenění nejvyšší 1. místo s postupem do krajského kola. Takže jí všichni budeme držet palce 16. května, kdy bude reprezentovat naši školu na krajském kole v Brně. Škola se účastní projektu gymnázia Exkurze na Vodní dílo Dalešice Božena Berčíková Purkyňovo gymnázium Strážnice nabídlo také naší škole účast na projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Naše škola této nabídky využila a žáci 8. a 9. tříd tak měli možnost zúčastnit se aktivit zaměřených na prohloubení znalostí v předmětech fyzika a chemie. Deváťáci měli tematické zaměření na elektrické pole, náboj, elektrický proud a obvody. Žáci mohli vidět zajímavé pokusy s elektřinou a někteří nadšenci se i sami aktivně zapojili do práce s pomůckami. Osmáci si pomocí praktických ukázek, pokusů a aktivit zopakovali téma hydromechanika. Při práci ve skupinách si žáci vyrobili fyzikální hračku karteziánek. Projekt i zvolené aktivity se všem líbily a těšíme se na další spolupráci na projektu, který pokračuje i v příštím školním roce. Petr Svoboda a Jan Lžičař (9. A) Dne 2. dubna se tak jako každoročně žáci 8. a 9. ročníků vypravili na exkurzi do elektrárny, jenže tento rok ne do jaderné elektrárny Dukovany, nýbrž do vodní elektrárny Dalešice. Po vyčerpávající cestě autobusem jsme konečně dorazili do určené destinace. Najednou nám byl nabídnut pohled na obrovskou masu vody v celém komplexu. Byli jsme uvítání průvodkyní a vydali jsme se na prohlídku. Shlédli jsme obrovské vodní turbíny, roztodivné části elektrárny a zjistili, jak že se vůbec elektřina obecně vyrábí. Po dlouhé prohlídce byl čas na prezentaci systému spolupráce Dalešic a Dukovan. Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí a hlavně zahnali některé předsudky o jaderné energii.

15 Purkyňovo gymnázium Strážnice Nizozemští studenti ve Strážnici Petr Flašar (sexta) Na začátku dubna přivítalo 18 studentů z Purkyňova gymnázia své výměnné studenty z nizozemského Middelburgu. V pondělí, hned po příjezdu o půl druhé, na studenty čekal v naší škole teplý oběd, následně si poslechli prezentace o České republice v angličtině, a pondělní program končil krátkou prohlídkou Strážnice. Před gymnáziem čekaly na studenty rodiny, ve kterých po celý týden Nizozemci bydleli, a které jim zajišťovaly stravu a dovoz do školy. Pro nás ale pondělní program zcela nekončil. Večer jsme se sešli v Kozojídkách, rozdělili na týmy a hráli proti sobě fotbal. Druhý den pokračoval výletem do Punkevních jeskyní, kde jsme za pomoci průvodkyně společně poznávali život pod zemí. Odpoledne cesta vedla do lázeňského města Luhačovice, kde někteří odvážní ochutnávali typickou léčivou vodu. S luhačovickými oplatky však neměl problém nikdo. Ve středu začal program brzo ráno, protože vlak do našeho hlavního města jel již před sedmou hodinou. V Praze jsme viděli klasická místa Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, a přesně v poledne jsme zhlédli Staroměstský orloj. Prohlídka pokračovala přes Karlův most na Pražský hrad. Poté jsme dostali čas navštívit různé obchody v centru města. Následující den byl program opět pestrý. Pronajatý autobus jel do Mikulova, kde jsme se vydali na Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled. Naše cesta poté vedla do Vídně. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme byli rádi za možnost navštívit muzeum umění či přírodních věd. Na zpáteční cestě byla zastávka ve velkém nákupním centru, kde si mnoho z nás nakoupilo nové oblečení nebo alespoň dárky pro svou rodinu. Poslední den vedl do blízkého okolí Strážnice. Linkový autobus nás vzal do Radějova, odkud nás čekala túra na rozhlednu Travičná, okruh přes Lučinu, Čertoryje a zpátky autobusem do petrovských Plží. Tam jsme se měli možnost podívat dovnitř jednoho z osmdesáti vinných sklepů, společně s občerstvením a ukázkou vinných pomůcek. Týdenní program skončil ve strážnickém skanzenu s výtečnou večeří, za doprovodu folklorní hudby, který nám předváděly Velické Trnečky, kde hráli i čtyři studenti našeho gymnázia. Jedna Holanďanka nás překvapila svým vystoupením s jednou písničkou, kterou se během týdne naučila. V sobotu ráno se nizozemští studenti rozloučili s Českou republikou a letěli zpět ke svým rodinám. Úspěch v celostátním kole olympiády z němčiny PhDr. M. Štipčáková V budově Goethe institutu v Praze se dne 8. dubna konalo celostátní kolo olympiády v němčině. Purkyňovo gymnázium zde mělo dva zástupce. Za Jihomoravský kraj soutěžil v kategorii IIIA žák kvinty Richard Průžek a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra. Naši studenti v silné konkurenci obstáli na výbornou a rozhodně nezklamali naše očekávání. Richard Průžek obsadil krásné 8. místo, Benjamin S. Ondra nenašel ve své kategorii přemožitele a zvítězil. Stal se tedy ve své kategorii nejlepším němčinářem České republiky. Nádherný úspěch! Je třeba poděkovat oběma studentům za vzornou 15

16 reprezentaci našeho gymnázia i celého Jihomoravského kraje. Je to krásný pocit, když v historickém sále Lobkovického paláce, v němž sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, slyšíte jména našich studentů a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Co však stojí za tímto úspěchem? Jen a jen hodiny tvrdé práce a příprav, což v kombinaci s ambicemi a talentem našich žáků vede k tak skvělému úspěchu. Doufáme, že příští školní rok se naši němčináři pokusí tento výsledek zopakovat. SOČky opět oceněny Den Země RNDr. Jana Hálková Středoškolská odborná činnost má za úkol rozšířit znalosti studentů a podporovat jejich osobní rozvoj. Purkyňovo gymnázium se již třetím rokem zapojuje do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, a tak někteří žáci vypracovávali experimentální část své odborné práce na vysokých školách v Brně. Pro mnohé účastníky byly SOČ projekty prvním krokem k samostatné odborné práci a získané zkušenosti žáci určitě využijí v dalším studiu i praxi. Každý rok probíhá celostátně i soutěž o nejlepší práci, do které se letos přihlásilo 19 našich žáků. Nejmladší žáci pocházeli z kvinty, nejstarší z maturitních ročníků. Po březnovém školním kole následovalo 10. dubna okresní kolo ve Veselí nad Moravou, kde žáci naší školy byli velmi úspěšní. Celkem devět z nich vybojovalo první místo, dva druhé místo a jeden třetí místo. Svou práci obhájili v různých kategoriích od matematiky přes zemědělství a tvorbu učebních pomůcek až po informatiku a stavebnictví. Vítězné práce budou reprezentovat okres Hodonín v krajském kole, které proběhne 13. května v Brně. Tereza Vojtíšková (kvarta) Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem v pondělí. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, tak se celé nižší gymnázium čtvrtou vyučovací hodinu vypravilo do parku, kde nás již očekávala paní profesorka Uhrová se žáky třídy septima. Rozdělili jsme se do skupinek a čekali, co přijde. Po krátkém vysvětlení situace jsme se rozutekli do částí parku. V platanové aleji pro nás bylo připraveno několik otázek, na které jsme ve skupinkách hledali správné odpovědi. V okolí stadionu Zámek septimáni přichystali tu zábavnější část. Rozmístili zde asi dvanáct stanovišť s různými úlohami. Všechny úkoly se skládaly z otázek, týkající se přírody a Země. Potom už se mohlo jít na věc. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jaké to je mít k pohybu jen jednu nohu, pantomimicky předvést sluneční energii, zachránit velrybu a v neposlední řadě si vyzkoušet střelbu z luku. Naši starší spolužáci se místo her v parku pustili do práce. Díky jejich úsilí v okolí školy proběhlo pár změn za krátkou dobu. Přece jen víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového. 16

17 Základní umělecká škola Strážnice Gratulujeme žákům Základní umělecké školy Strážnice k úspěchům v letošních soutěžích Okresní kola Hra na housle: Petr Tomšej 4. kategorie 1. místo Štěpánka Vrhelová 5. kategorie 2. místo Hra na kytaru: Petr Sochor 4. kategorie 3. místo Eva Odrazilová 8. kategorie 1. místo Hra na klavír: Aneta Třísková 0. kategorie 2. místo Agáta Hořáková 0. kategorie 1. místo Kateřina Múčková 1. kategorie 2. místo Hana Straková 3. kategorie 1. místo Antonín Cáb 3. kategorie 1. místo s postupem Krajské kolo H ra na klavír: Antonín Cáb 3. kategorie čestné uznání ZUŠ Strážnice srdečně zve na CELOŠKOLSKÉ VYSTOUPENÍ v v KD Strážničan 17

18 Dům dětí a mládeže Strážnice ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO STRÁŽNICKÝ KORBÁČ Kroužek plastikových modelářů při DDM Strážnice srdečně zve na 2. ročník modelářské výstavy. Kde: v prostorách DDM Strážnice Program: 8.00 přejímka modelů 9.00 slavnostní zahájení výstavy ukázka vojenské techniky během dne prodejní stánky, doprovodný program: RC modely, výstavka zbraní, uniforem a výstroje odpoledne vyhodnocení soutěže formou líbí/ nelíbí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vstupné dobrovolné! Prodejci mají prodejní místa zdarma. Kontakt: Filip Stanislav tel , Lukáš Lexa tel web: Vedoucí akce: Jaroslav Semelka tel ČT JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ Začátek: v 9 hodin, Kde: tělocvična ZŠ Školní Děvčata a chlapci se utkají se soupeři TJ Sokol Újezd u Brna, HK Ivančice, Handball KP Brno. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová tel SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé Výroba drátěných předmětů. Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel NE AKADEMKA DOMEČKU Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice vystoupení zájmových útvarů. Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v 15 hodin Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč, všechny vstupenky jsou slosovatelné. Pro členy kroužku při Domečku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobně nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová tel PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN SO Radostí ke zdraví doprovodný program Voda je život (viz strana 38 39) SO Pražec savování textilu Dětská Strážnice doprovodný program 18

19 OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK středa, pátek 9 12 h ODPOLEDNÍ KLUBovna středa h PŘÍPRAVA K PORODU středa 17 h (aktuálně na facebooku a webu RC) Vzhledem k příznivému počasí je k dispozici Zahrada u sv. Martina. Prostor Zahrady u sv. Martina přednostně slouží rodinám s malými dětmi (herní prvky jsou určeny pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, mimo kuželky a některé z houpaček). PROSÍME respektujte řád zahrady, aby mohla plnit daný účel. Děkujeme! ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK VE SPOLUPRÁCI S ORLEM STRÁŽNICE neděle od 15 h (Zahrada u sv. Martina, za nepříznivého počasí v prostorách orelské tělocvičny) NOC KOSTELŮ pátek h na Zahradě u sv. Martina (Program pro rodiny táborákové pozpívání, videoprojekce z rodinného prostředí, stolní hry ) PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ neděle 1. června od 15 h na Zahradě u sv. Martina LETNÍ TÁBORY: HOBIT (pro kluky 7 let) termín: HOBIT (pro holky7 let) termín: (ceny 1500Kč) RADOSTÍ KE ZDRAVÍ viz str Kontakt: mob Přišlo do redakce Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v sobotu 10. května sběr železného šrotu. Pokud máte zájem železo hasičům věnovat, připravte je do 8 hodin před dům. Kdo potřebuje pomoci s naložením, nahlaste se prosím u p. Mrákové v prodejně jízdních kol. 19

20 Sport T. J. Jiskra Strážnice šachy 5. místo pro šachisty Strážnice Šachový oddíl Jiskra Strážnice hraje okresní přebor první třídy (tzv. OP 1). V minulé sezoně náš oddíl prožil jeden z nejhorších ročníků v této soutěži vůbec, když skončil na posledním místě tabulky. Proto se vedení týmu v letní přestávce zasadilo o značné posílení kádru. Díky němu Jiskra vstoupila do nové sezony jako uragán. Výhrami v prvních dvou zápasech okamžitě opanovala první příčku tabulky, kterou držela až do předposledního 6. kola základní části, kdy přišla její první prohra. Právě smolná domácí porážka s Kyjovem nakonec stála strážnické šachisty výraznější úspěch. Osmičlenná tabulka se totiž po sedmi kolech základní části dělí na první čtyři týmy, které hrají skupinu o postup (tzv. PLAY-OFF) a poslední čtyři týmy. Ty se spolu utkávají ve skupině o udržení (tzv. PLAY-OUT). Díky obrovské vyrovnanosti letošního ročníku okresního přeboru došlo na situaci, že před posledním kolem bojovalo o první čtyřku hned šest týmů tabulky. Jiskra zajížděla na horkou půdu Vacenovic, kde utkání vůbec nezvládla, a černý Petr v podobě pátého místa nakonec zbyl jí. Viz tabulka po základní části: Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie 1. Dubňany Vacenovice Prušánky C Veselí C Strážnice Kyjov B Hodonín B Ježov Výsledky Jiskry Strážnice v jednotlivých kolech základní části: 1. kolo: Hodonín B Jiskra Strážnice 2:5 2. kolo: Jiskra Strážnice Ježov 5:2 3. kolo: Dubňany Jiskra Strážnice 3,5:3,5 4. kolo: Jiskra Strážnice Veselí nad Moravou C 4,5:2,5 5. kolo: Prušánky C Jiskra Strážnice 3,5:3,5 6. kolo: Jiskra Strážnice Kyjov B 2,5:4,5 7. kolo: Vacenovice Jiskra Strážnice 5:2 Skupinu o udržení však sehrál náš tým znovu ve velkém stylu, když si po dvou výhrách zajistil konečné 5. místo v tabulce, a tak si mohl dovolit luxus v podobě nasazení pouze dvou

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více