Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 4

3 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 579 zápis č. 1/ sociálně zdravotní a bytové komise ze dne přehled pohledávek města Strážnice k plnění rozpočtu Města Strážnice k ) Rada města Strážnice schvaluje 584 výsledek hospodaření příspěvkové organizace: ZŠ Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,50 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši ,89 Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,92 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice zisk ve výši ,02 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,99 Kč. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace: Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 555,89 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,93 Kč, do fondu odměn ve výši 8 794,99 Kč, MŠ Strážnice, Smetanova 1539, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,02 Kč, KD Strážničan ve Strážnici zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,99 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,50 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let. 585 Směrnici pro zadávání tzv. zakázek malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/06 Sb., v platném znění, 586 v rámci výběrového řízení na dodavatele akce Oprava polních cest ve vinohradech výzvu k podání nabídky, komisi pro hodnocení nabídek ve složení Jaroslav Gazda, Petr Helísek, Ladislav Sovič a seznam obeslaných firem: STRABAG a. s., Swietelsky stavební s. r. o. Hodonín, Správa a údržba silnic Slovácka s. r. o Uherské Hradiště a Horáček zemní a výkopové práce Rohatec, 587 v návaznosti na žádost Správy CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín ze dne výstavbu informačního panelu na části pozemku parc. č. 4467/1 v k. ú. Strážnice na Moravě (část travnaté plochy na kopci Žerotín ) a vydání uzavření Souhlasu vlastníka s umístěním a stavbou informačního panelu, 588 přidělení bytu č. 7 Újezd 426, Strážnice Ladislavu Tomečkovi,, s okamžitou platností, 589 pronájem pozemku čp v k. ú. Strážnice na Moravě, zahrádka situovaná v ul. Za Valy mezi komunikací a tratí ČD, dle žádosti Ing. Horňáčka Kamila,, Strážnice za cenu 329 Kč/rok, 590 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodu v ul. Příční na pozemcích v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Prodloužení STL plynovodu, ul. Příční, Strážnice na pozemcích čp. 54 a čp mezi organizací JMP Net s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako 3

4 povinným z věcného břemene, 591 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Janáčkova na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro rodinný dům ul. Janáčkova ve Strážnici manželé Maňákovi na pozemku KN čp. 12/4 mezi organizací JMP Net, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a manž. p. Maňákem Liborem a Maňákovou Blaženou, jako investory, 592 prodloužení nájemního vztahu mezi organizací Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, jako pronajímatelem a městem Strážnice, jako nájemcem, na část pozemku čp. 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě o výměře 315 m 2 (pravý břeh obratiště u přístaviště Baťova kanálu ) pro krátkodobé vyvazování lodí návštěvníků Baťova kanálu v lokalitě Strážnice Skanzen, 593 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku plynu na pozemku města Strážnice čp. 1322/1 vedoucí k RD čp. 134, 594 v souladu s pravidly Grantového programu Města Strážnice na podporu občanských aktivit týkajících se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : Sarkander, oddíl Scarabeus Strážnice ve výši Kč, Orel jednota Strážnice ve výši Kč, TJ Sokol Strážnice ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, Sbor dobrovolných hasičů Strážnice ve výši Kč, 595 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz (celkem 15 žáků) a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 280 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (celkem žáků), 596 přijetí účelových finančních darů pro PO. ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne od externích dárců, 597 přičlenění místnosti nevyužité sušárny k bytu č. 9 v budově hasičské zbrojnice nám. 17. listopadu čp. 1052, 598 v rámci přípravy výběrového řízení na dodavatele těžebních a pěstebních prací v lesích města Strážnice znění výzvy k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace, a seznam obeslaných firem, 599 uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory na zdravotním středisku (č. místnosti 1) o výměře 22,7 m 2 mezi městem Strážnice a paní Petrou Jamnou,, a to na dobu neurčitou od za cenu 250 Kč/m 2 /rok, 600 žádost paní Somogyiové na předčasné ukončení nájemní smlouvy dohodou na nebytové prostory na zdravotním středisku, a to ke dni , 601 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč o. p. s. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko na činnost v r., 602 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Domu dětí a mládeže Strážnice na pořádání akce Strážnický korbáč. Jedná se o 2. ročník znovuobnovené modelářské soutěžní výstavy, která se bude konat dne 3. 5., 603 přijetí účelových finančních darů pro příspěvkovou organizaci ZŠ M. Kudeříkové Strážnice na soutěž Bible a my v roce dle žádosti ze dne. 2. od externích dárců, 604 přijetí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na základě smlouvy č //OŠ na realizaci projektu Zlepšení vybavení venkovního areálu školy vhodnými úpravami, 605 podmínky pro zabezpečení obřadů sňatků v roce, zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů sňatků (obřadní síň MěÚ Strážnice, Penzion Roseta Radějov a obřadní síň OÚ Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za obřad sňatku zahrnující mzdu externího ceremoniáře, květinovou vý- 4

5 zdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících (podmínky roku zůstávají totožné s podmínkami schválenými pro rok 13), 606 prodloužení nájemní smlouvy s p. Romanem Stanislavem na nebytové prostory v budově J. Skácela 1325 ve Strážnici do , 607 příspěvek ve výši Kč na uhrazení nájmu hřiště od TJ Jiskra Strážnice pro lakrosový tým Šohajé Strážnice (organizovaný pod TJ Orel Strážnice) na pořádání dvoukola Moravské lakrosové ligy ve dnech Účast: 8 týmů z Moravy a Čech, 608 finanční příspěvek ve výši Kč Základní organizaci zdravotně postižených ve Strážnici na úhradu dopravy žen ze Strážnice na preventivní lékařskou prohlídku v Brně. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 189 záměr odprodeje části pozemku čp /7 ostatní plocha, neplodná půda o vým. cca 286 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města, výhradně do vlastnictví p. Lipy Martina, bytem, Strážnice, 190 podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do majetku města pozemků: čp. 59/ o vým. 44 m 2 a čp. 59/21 o vým. 43 m 2, obojí ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Strážnice na Moravě, které jsou situovány v zastavěném území obce a jsou součástí zpevněné místní komunikace vedoucí kolem areálu firmy Prefa Brno směrem ke skládce TKO, 191 záměr odprodeje pozemků čp. 644/1 o vým. 0 m 2 a čp. 644/2 o úhrnné výměře 23 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, dle žádosti p. Šárky Grabcové, bytem, Strážnice. Jedná se o plochu, která bezprostředně sousedí s rodinným domem čp. na pozemku čp. 641, obojí ve spoluvlastnictví rodičů žadatelky p. Šárky Grabcové, 192 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč SLPT Žerotín v roce na činnost. USNESENÍ ze 79. zasedání Rady města Strážnice konané dne ) Rada města Strážnice bere na vědomí 582 aktualizaci Akčního plánu města 2/, 583 zápis a usnesení školské komise ze dne , 584 zápis č. 1 ze zasedání komise životního prostředí ze dne ) Rada města Strážnice schvaluje 609 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení SPRONK na pořádání kulturních akcí v roce (mimo jiné autorská čtení, besedy s lidskoprávní tématikou a další neziskové umělecké formy), 610 inventarizační zprávu města Strážnice za rok 13 včetně příloh, 611 finanční příspěvek ve výši Kč organizátorům festivalu Feast for Sirens 2 s datem , místo konání Strážnice. 3) Rada města Strážnice neschvaluje 26 poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSOP Buchlovice. 4) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 193 záměr odprodeje pozemků čp. 806/3 o výměře 121 m 2 a části čp. 806/4 o výměře 26 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Veselská, v k. ú. Strážnice na Moravě (dle grafické přílohy), z majetku města, dle žádosti p. Radka Sasína, bytem, Strážnice. Jedná se o plochy, které jsou součástí příjezdové komunikace do areálu firmy Vladimír Němeček Elektromontáž, se sídlem, Strážnice, v blízkosti žel. přejezdu směr Veselí nad Moravou, 194 dohodu o spolupráci při pořádání hudebního festivalu Festival Slunce Strážnice v termínu , 195 rada města schválila na návrh komise sociálně zdravotní přidělení bytu č. 12/426 v ul. Újezd ve Strážnici p. Olze Nožičkové. 5

6 Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu v souladu se zákonem č. 62/03 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a vyhlášky č. 409/03 Sb. Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Občan jiného členského státu EU může volit, pokud alespoň druhý den dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR a požádal do o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Volič může hlasovat na voličský průkaz, který vydává obecní úřad. Požádat o něj může volič do 8. května, a to osobně nebo písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Je vhodné, aby o vydání voličského průkazu požádali i voliči, kteří se budou v době voleb zdržovat mimo domov ve zdravotnickém, lázeňském nebo obdobném zařízení a nespoléhali se na zápis do seznamu voličů v místě léčení. Volební místnosti ve Strážnici zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. VO č. 1 INTERSTUDENT, ul. Smetanova VO č. 2 PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, ul. Masarykova VO č. 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. Školní VO č. 4 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ul. Radějovská Správní odbor Odbor investic a správy budov Hřiště Staré město Ve spolupráci s občany dané lokality se dopracovala konečná podoba a umístění jednotlivých herních prvků. Tyto herní prvky byly na základě smlouvy s firmou TR Antoš, s. r. o. z Trutnova následně objednány a budou nainstalovány nejpozději do Oprava vstupní brány na hřbitově V současnosti dochází k postupné odborné opravě historických říms a ozdobných prvků pod neustálým dozorem pracovníků památkové péče. Předpoklad ukončení sanace vstupní brány hřbitova je v červnu tohoto roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Město Strážnice podalo koncem dubna žádosti na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně Práce na revitalizace zeleně ve Strážnici se dokončují dle předem schváleného harmonogramu. Chodníky podél I/55 Skalická ulice Město Strážnice se chystá provést v měsících květen-červen opravu chodníku v ulici Skalická (levá strana v úseku od ulice Školní po Skalickou bránu). Nyní dochází k výběru zhotovitele akce. ZŠ Školní oprava fasády V průběhu letních měsíců dojde k opravě havarijní fasády staré části budovy ZŠ Školní. Město dnes chystá projekt opravy a výběrové řízení na dodavatele akce. Dům dětí a mládeže Práce na zateplení budovy DDM jsou již téměř u svého konce. Uživatelé, návštěvníci, ale 6

7 i občané města dnes mohou vidět zlepšení vlastností budovy z pohledu funkčnosti a estetičnosti. Provozovatel budovy zase ocení lepší hospodaření s výdaji za energie. Sociální zařízení v přístavišti na Baťově kanále Každým dnem se očekává od poskytovatele dotace (ROP Jihovýchod) schválení malých změn souvisejících s celkovou architektonickou studií celého prostoru přístaviště na Baťově kanále (ukázka viz. obálka na str. 2). Ihned poté započne výběrové řízení na dodavatele stavby. Silnice II/426 (Bzenec Strážnice) Při této akci má dojít k rozsáhlé opravě komunikace ze Bzence-Přívozu do Strážnice (Černý Orel). Předpoklad provádění prací je v letech Město Strážnice úzce spolupracuje s investorem (SÚS Hodonín) na podobě a rozsahu oprav a samozřejmě také jedná o termínu provádění. Ing. Petr Helísek Sběr použitých oděvů a textilií v našem městě S podporou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s firmami Dimatex CS, spol. s. r. o., Stará 24, Stráž nad Nisou a REVENGE a. s., Dřevařská 18/7, Boskovice probíhá již od konce roku 12 v našem městě sběr použitých oděvů a textilu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří, a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž nositelná obuv v páru. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno! Ing. Jaromír Michálek Kontejnery na textil jsou nyní v našem městě umístěny na těchto stanovištích: u základní školy Školní lokalita Dúbrava (křižovatka ul. Jiráskova a ul. Dúbrava) ul. Kovářská parkoviště před nákupním střediskem Žerotín parkoviště za kulturním domem vzadu ul. Radějovská u DDM lokalita Ořechovka Termíny svozu tříděného odpadu Květen : Papír (modré pytle): úterý 6. května Plast (žluté pytle):. úterý 13. května 7

8 Odbor technických služeb S nástupem jarního počasí zahájili pracovníci odboru v měsíci dubnu sečení trávy na plochách města. V letošním roce se tyto práce zahájily téměř o měsíc dřív než po jiné roky. Taktéž v rámci jarních prací bylo potřeba upravit lokality návozem zeminy pro vysázení nových stromů v rámci projektu revitalizace zeleně. Pracovalo se zejména v ulici Hraničky a ul. Smetanova. Zahradníci při údržbě města provedli postřik růží proti plísňovým chorobám v ul. Předměstí, náměstí Svobody, Kostelní a Staré město. Taktéž byl proveden jarní sestřih ibišků na kmínku v ulicích Předměstí, Komenského a Dvorského. Pokračovalo se v zalévání stromů a nových výsadeb. Ke konci měsíce dešťové počasí lépe zavlažilo starší i nově vysázené plochy zeleně. V rámci údržby komunikací byla provedena oprava největších výtluků na komunikacích a to v ulici Rumunské a v ul. Za Drahou u železničního přejezdu. V rámci těchto prací byla provedena oprava vjezdu do školy M. Kudeříkové. Zde byl nájezd vydrolen a i pro chodce a děti ze školy by mohl být zdrojem úrazu. Vzhledem k proměnlivému a chladnému počasí další práce na údržbě komunikací nebylo možné provádět. Teplota při těchto vysprávkách se předpokládá okolo 15 stupňů a povrch komunikací musí být suchý. Jakmile bude vhodné počasí, práce na komunikacích budou pokračovat. Ladislav Sovič Ze sociální oblasti Úklid města patří mezi priority, proto je sestavena nová pracovní skupina, která nastoupí do zaměstnání jako pracovníci VPP od Mezi ukončením činnosti jedné skupiny, a to , a nástupem další skupiny tedy vznikla časová mezera jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že naše město je už nyní dost navštěvované turisty, obávali jsme se, jak to bude s čistotou ve městě. Je proto velice příjemným překvapením, že šest pracovníků z osmi chodí pravidelně vždy v pondělí, středu a pátek od osmi hodin rána uklízet svoje úseky. Dělají to zcela zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu, ve svém osobním volném čase. Natolik si váží toho, že budou zaměstnaní. Není bez zajímavosti, že pět z nich už u města jako VPP pracovalo a osvědčilo se, je vidět, že mají už osobní vztah k pořádku ve městě, a s nimi i jeden nový pracovník, který zatím jako VPP nepracoval. Jsou to tito občané: Bureš Petr, Hudeček Jaroslav, Hřibňák František, Múčka Petr, Můčková Pavla a Štípský Milan. Všem těmto pracovníkům patří za jejich postoj velká pochvala a ocenění. Bc. Helena Tomčalová K dopravní situaci v našem městě Opět připomínáme přednost zprava. V našem městě je už několik let řada komunikací bez dopravního značení. Tato úprava byla provedena pro zklidnění a lepší bezpečností na místních komunikacích. Bohužel stále je mnoho řidičů, kteří nedávají na křižovatkách přednost zprava. Toto počínání je velmi nebezpečné a snižuje bezpečnost na komunikacích. Touto cestou bych chtěl požádat řidiče, kteří projíždějí křižovatky bez dopravního značení, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali jedno ze základních ustanovení pravidel silničního provozu. Ing. Zdeněk Grulich, Městská policie 8

9 Ze života města Vydařený oblastní Josefský košt vína Dovolte alespoň malým poděkováním a několika fotografi emi na obálce tohoto zpravodaje vrátit se k Josefskému koštu vína, pořádanému strážnickou organizací vinařů a zahrádkářů - letos jako velká výstava vína z celé družební oblasti skalicko-sudoměřsko-petrovsko - strážnické (pouze 1x za čtyři roky). Tato tradice družebního překoštovávání a celkové širší spolupráce výše jmenované oblasti se traduje pravidelně od roku 1965 ze zakládající iniciativy pana Bedřicha Tomáše, dnes třiadevadesátiletého vzácného strážnického občana. Není tedy těžké dopočítat, že příští rok oslaví tato družba lidí na pomezí dvou republik krásné zlaté půlstoleté jubileum! Všem, kteří se o to kdykoli v minulosti zasloužili, patří obdiv a poděkování nás všech, jež si výsledek jejich společného úsilí rádi vždy užíváme. Také letošní březnová sobota přivedla do našeho města velké množství návštěvníků, domácích i hostů. V neobyčejně teplém, až letním počasí si většinou užívali krásně prosluněnou terasu kulturního domu a se skleničkami v rukou je dovnitř vrátila až zase Strážnická cimbálová muzika M. Miltáka a samozřejmě vinný apetit. Pořadatelům se podařilo shromáždit reprezentativní výběr vín, a to i přesto, že uplynulý pěstitelský rok hodnotili jako přírodou těžce zkoušený. Pohár starostky za nejvýše hodnocené víno ze Strážnice přisoudili odborníci Ivo Kuželovi s jeho Cabernetem Franc z roku 08. Toto ocenění, stejně jako další v jiných kategoriích, jsem s velkým potěšením předala. Potlesk si však dozajista za svoji vynikající práci zasluhují všichni vystavovatelé (jak výstižně píše pan Jiří Mrenka v katalogu k výstavě, není vždy lehké vystavit svou kůži na trh ), neúnavní odborní degustátoři a především velmi obětaví a houževnatí organizátoři. Jmenovitě alespoň ti hlavní Otakar Kolesík, Pavel Lessl, František Svoboda, Pavel Novák, Pavel Kulda, Jaroslav Michna, Stanislav Berčík a garant Ing. Ladislav Mrkva, a také všichni jejich další pomocníci, včetně rodinných příslušníků. Děkujeme, že i díky Vám je Strážnice tak osobitá! Renata Smutná, starostka města Piaristé na radnici Představitelé katolické církve řádu piaristů ve Strážnici P. ThLic. Lukáš Karpinski a P. Mgr. Jacek Nowakowski zavítali dne na přátelské pracovní setkání na radnici, kde starostce Renatě Smutné a jejím kolegům z Petrova a Radějova představili oficiální zástupce tohoto řádu působící v Itálii a Rakousku. Předmětem jednání bylo mimo jiné další prohlubování vzájemné spolupráce mezi státem (samosprávou) a církví, přičemž tak jak to udává status piaristů s hlavním důrazem na děti a práci s mládeží. Byla připomenuta akce z roku 12, kdy se účastníci mezinárod- 9

10 ního setkání piaristické mládeže ve Strážnici prezentovali v rámci Strážnického kulturního léta na jednom z nedělních podvečerů na náměstí. Tato akce se v řadách piaristické mládeže setkala s tak kladným ohlasem, že založila novou tradici i na setkáních dalších v loňském roce v Maďarsku a v roce letošním se plánovala na Ukrajině. Dále bylo vyzdviženo obnovení tradice krojované pouti na vrch Žerotín, které se v loňském roce zúčastnili zástupci všech okolních obcí. Pochvalně bylo komentováno i budování poutní Cyrilometodějské stezky, která povede ze sv. Hostýna přes město Strážnici, obec Petrov a Sudoměřice až do slovenského poutního místa Šaštín. Tato stezka bude lemována naučnými panely pojednávajícími o výrazných církevních osobnostech a bude napojena na síť mezinárodních poutních stezek. Měla by být dobudována ještě v letošním roce. Místostarosta obce Radějov Patrik Winkler a starostka Petrova Eva Mlýnková vyzvedli důležitost existence fary a působení místního faráře jako hlavního činitele rozvoje spolupráce církve s občany, včetně zastupitelů obce. I když jednání nebylo příliš dlouhé, přineslo řadu podnětů a výměnu cenných zkušeností. Obě strany, představitelé církve i samosprávy všech tří obcí, projevili velkou snahu a ochotu se i nadále často setkávat a prohlubovat vzájemnou spolupráci. Lenka Gronská T. J. Sokol Strážnice uc l památku osvobození města Členové T. J. Sokol Strážnice se zúčastnili spolu s občany města, tajemníkem MěÚ a p. starostkou Mgr. R. Smutnou pietního aktu v rámci oslav 222 dnů osvobození města Strážnice. V pátek se uskutečnil pietní akt na hřbitově, kde jsme položili věnec k pomníku osvoboditelů města (Bulharské armádě) a členové jednoty položili kytičku na hrob zesnulých členů T. J. Sokol Strážnice. V sobotu tento program pokračoval výstavou o historii druhé světové války. V rámci této výstavy klub vojenské historie uspořádal přehlídku uniforem vojáků druhé světové války ve sklepení městského muzea a na jeho dvoře vojáci ukázali výzbroj, výstroj a vojenskou techniku. Vojtěch Studénka S jarem přiletěly Fčeličky už i do Strážnice A to zrovna tam, kam mohly přinést i trochu radosti. Do Domova pro seniory Strážnice. Počasí v ten den nesvědčilo zrovna o teplém a slunečném dnu, ale ve společenské místnosti už čekali senioři a seniorky na vystoupení Fčeliček. Bylo jich 12 i s vedoucím Mgr. Zdeňkem Musilem, většinou všichni Strážničané. Holky měly s sebou klávesy a pan učitel kytaru. Nejmenší děvčátka si dokonce oblékla svá typická černožlutá trička. Téměř hodinový program obsahoval různé líbivé melodie, zpívané i v cizích jazycích. Ale bylo vidět, že písničky, které vydávaly dětské hlásky, byly srozumitelné všem. Ozývaly se pochvaly nejen od seniorů, ale i od personálu. Děkujeme jim za reprezentaci školy, pěkná vystoupení, pro která vynakládají hodně sil, času i umění, a lásku pro hudbu a zpěv. Jarmila Lenzová, in memoriam Se zármutkem oznamujeme, že se paní učitelka Jarmila Lenzová vydání toho příspěvku už nedočkala. Zemřela náhle v neděli

11 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Žáci z Čápovky adoptovali čápa Mgr. V. Tihlaříková U nás ve škole se schází pravidelně (již několikátý rok školní parlament. Každá třída je v něm zastoupena jedním žákem. Ti zde podávají návrhy týkající se zlepšení chodu školy. A právě na jednom parlamentu začali žáci přemýšlet o adopci nějakého zvířete ze ZOO v Hodoníně. V čem taková adopce spočívá? Zvolenému zvířátku se zaplatí náklady na potravu na 1 rok. Jednoznačně zvítězil čáp bílý. Na jeho adopci bylo třeba odeslat zoologické zahradě Kč. Proto byl ve dvou fázích organizován sběr papíru. Žáci se chopili úkolu zodpovědně a přinesli ho téměř 2,5 tuny. Škola tak odeslala požadovanou částku. Na základě toho obdržela Osvědčení o adopci. Snad se nám na konci školního roku podaří zajet se na čápa a další zvířata, o kterých se učíme, podívat. Zájezd do divadla Mgr. V. Tihlaříková 2. dubna si všichni žáci 1. stupně udělali výlet do Zlína na divadelní představení, které se jmenovalo O medvědu Ondřejovi. Na motivy lidové pohádky ho napsala Dana Pražáková. Pohádka v podání hostujícího divadla J. Jurištové z Prahy zaujala velké i malé. Byla plná zpěvu, tance, legrace, lidové moudrosti a lásky. Kdo chtěl, mohl si na závěr s hlavními hrdiny této pohádky na pódiu také zatancovat. Již nyní tito herci připravují na podzim další pohádku tentokrát O princezně se zlatou hvězdou na čele, na kterou nás srdečně zvali. 11

12 Okresní kolo v basketbale mladších žáků Strážnice Mgr. R. Lanová se na naší škole uskutečnil basketbalový turnaj. Pořadatelství se ujal pan učitel Běhal. I při malé účasti družstev byl k vidění pěkný basketbal. Pořadí: 1. ZŠ Blatnice, 2. ZŠ a MŠ Lipov, ZŠ Školní Strážnice. Nejlepší školní výlet A. Solaříková a T. Janečková, žákyně 5. A Dne jsme se my, žáci 5. ročníku, společně se spolužáky ze 4. ročníku vypravili na výlet do Brna. Nejdříve jsme navštívili Anthropos, kde nás ve vitrínách přivítaly kostry našich předchůdců a zaujaly nás výjevy ze života pravěkých lidí. Mohli jsme si podržet v ruce pěstní klín starý let, ale nejvíce upoutal naši pozornost mamut v životní velikosti. Bylo to úžasné. Pak jsme pokračovali do Planetária na Kraví hoře, kde se náš program odehrával v digitáriu. Nejdříve jsme si prohlédli hvězdnou oblohu a pak jsme jako Měsíc obíhali Zemi. Poučili nás o tréninku kosmonautů, co musí podstoupit, aby se jimi stali, a co dělá jejich mozek ve stavu beztíže. Po programu v Planetáriu, který v nás zanechal úžasný zážitek, jsme se ještě prošli centrem Brna a prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla, radnici a fontánu na náměstí. Byli jsme pořádně unaveni, ale stálo to zato. Byl to rozhodně super výlet. Návštěva Okresní chovatelské přehlídky trofejí Mgr. V. Obrtlíková Před několika týdny se děti zúčastnily výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. V krajském kole se sešlo téměř sedm set výkresů. Žákyně 5. A Nicolka Galečková se v dané kategorii umístila na 1. místě s obrázkem pod názvem Pes. Vítězné práce, ale i všechny ostatní zaslané do soutěže, byly vystaveny na Okresní chovatelské přehlídce mysliveckých trofejí v Kyjově. Konala se v pátek 4. dubna a my jsme ji spolu se žáky 4. a 5. třídy navštívili. Děti se tady při přednáškách dozvídaly vše o myslivosti, nebo jak se mají chovat k přírodě, lesu a zvířatům. Určitě nejvíce ale zaujaly vystavené myslivecké trofeje. Všichni si mohli také vyzkoušet své znalosti o přírodě. Bezesporu největším zážitkem však asi byla beseda se sokolníkem a možnost pohladit si dravce. Z návštěvy jsme odcházeli s novými poznatky a za zvuku lesního rohu. 12

13 Velická laťka Mgr. R. Lanová se ve Velké nad Veličkou konalo tradiční klání ve skoku vysokém. Letos proběhl už 16. ročník. Naší školu reprezentovala dvě družstva ve složení: P. Kvapil, K. Hlúpiková, M. Chocholáčková, R. Chmelař, M. Janča, M. Otevřelová, L. Tomanová, L. Černá, D. Vitnerová, V. Vratislavský a Z. Dvořák. Ve velké konkurenci 90 sportovců si nejlépe vedl Richard Chmelař, který se umístil na 3. místě v mladších žácích výkonem 0 cm. Ostatní borci také bojovali a všichni si zlepšili své osobní rekordy. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Monika Stoláriková, Bohumila Náhlíková, Svátek čtenářů měl premiéru Jiří Machálek Čtení knih můžeme vyhledávat, milovat, nesnášet, chápat jako nejlepší formu odpočinku, nebo také jako nutné zlo, to však nic nemění na tom, že číst a správně rozumět přečtenému textu je v dnešní době naprostou nezbytností. Svátek čtenářů, jak jsme tuto akci nazvali, byl dnem vyhrazeným různým aktivitám spojeným s knihami. Pozvali jsme k nám hodonínského spisovatele Petra Grubera, který je autorem knih s válečnou tématikou, a žákům představil svou knihu Voják říše a svědomí a kněždubskou rodačku spisovatelku Marii Novotnou, autorku knihy Život pod Šumárníkem. Díky ní mohli někteří žáci nahlédnout do každodenního života svých předků. Starší žáci četli svým mladším spolužákům z knížek a formou zábavných aktivit s přečtenými ukázkami společně dále pracovali. Že se jim čtení líbilo, dokázali svými zdařilými ilustracemi. Šesťáci navštívili městskou knihovnu, kde pro ně byla připravená zajímavá beseda o vzniku knihy. Do akce byli zapojení také všichni učitelé naší školy. Ve třídách probíhaly čtenářské dílny, kdy se žáci společně s učiteli vzájemně inspirovali svými přinesenými knihami, sdíleli společně zážitky z četby, pracovali se zajímavými literárními texty a nakonec si také zkusili vytvořit svůj vlastní text. Ti nejzapálenější čtenáři přišli přestrojení za oblíbeného literárního hrdinu, a tak jste u nás mohli potkat například Saturnina, Fiorellu či strýčka Pagáča. V průběhu dne byly také vystaveny čtenářské deníky, kam si mnozí žáci pravidelně zaznamenávají své přečtené knihy. Svátek čtenářů měl letos svou premiéru, ale přesvědčili jsme se, že ti, kdo knihy milují, si tento den užili a ti, kteří čtení příliš neholdují, snad zjistili, že kniha může být zábavným společníkem všedních dnů. Světový den zdraví Zdeňka Dudová Dne 7. dubna se na celém světě každoročně připomíná Světový den zdraví. V roce 1948 byla v tento den založena Organizací spojených národů Světová zdravotnická organizace, jejímž cílem je boj se světově rozšířenými chorobami, poskytování pomoci postiženým oblastem a koordinace zdravotnického výzkumu. V letošním roce bylo cílem zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnostech jejich prevence. Žáci byli seznámeni s nemocemi přenášenými klíšťaty, děti na 1. stupni si mohli zahrát hru na klíšťata. Na 2. stupni žáci luštili křížovky, vyplňovali dotazníky, seznamovali se s webovými stránkami které se týkají zdravého životního stylu. 13

14 Na biologické olympiádě postoupila žákyně školy do krajského kola Ludmila Rosíková Každý rok na jaře se žáci naší školy pravidelně zúčastňují žákovské biologické olympiády. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 26. březen si bude zcela jistě pamatovat Maruška Hrdoušková, žákyně 9. A třídy. Tohoto dne se spolu s Jirkou Kubálkem z 9. B zúčastnila okresního kola biologické olympiády ve Veselí nad Moravou. Oba statečně bojovali a neztratili se v konkurenci ostatních žáků. Maruška si dokonce odvezla ocenění nejvyšší 1. místo s postupem do krajského kola. Takže jí všichni budeme držet palce 16. května, kdy bude reprezentovat naši školu na krajském kole v Brně. Škola se účastní projektu gymnázia Exkurze na Vodní dílo Dalešice Božena Berčíková Purkyňovo gymnázium Strážnice nabídlo také naší škole účast na projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Naše škola této nabídky využila a žáci 8. a 9. tříd tak měli možnost zúčastnit se aktivit zaměřených na prohloubení znalostí v předmětech fyzika a chemie. Deváťáci měli tematické zaměření na elektrické pole, náboj, elektrický proud a obvody. Žáci mohli vidět zajímavé pokusy s elektřinou a někteří nadšenci se i sami aktivně zapojili do práce s pomůckami. Osmáci si pomocí praktických ukázek, pokusů a aktivit zopakovali téma hydromechanika. Při práci ve skupinách si žáci vyrobili fyzikální hračku karteziánek. Projekt i zvolené aktivity se všem líbily a těšíme se na další spolupráci na projektu, který pokračuje i v příštím školním roce. Petr Svoboda a Jan Lžičař (9. A) Dne 2. dubna se tak jako každoročně žáci 8. a 9. ročníků vypravili na exkurzi do elektrárny, jenže tento rok ne do jaderné elektrárny Dukovany, nýbrž do vodní elektrárny Dalešice. Po vyčerpávající cestě autobusem jsme konečně dorazili do určené destinace. Najednou nám byl nabídnut pohled na obrovskou masu vody v celém komplexu. Byli jsme uvítání průvodkyní a vydali jsme se na prohlídku. Shlédli jsme obrovské vodní turbíny, roztodivné části elektrárny a zjistili, jak že se vůbec elektřina obecně vyrábí. Po dlouhé prohlídce byl čas na prezentaci systému spolupráce Dalešic a Dukovan. Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí a hlavně zahnali některé předsudky o jaderné energii.

15 Purkyňovo gymnázium Strážnice Nizozemští studenti ve Strážnici Petr Flašar (sexta) Na začátku dubna přivítalo 18 studentů z Purkyňova gymnázia své výměnné studenty z nizozemského Middelburgu. V pondělí, hned po příjezdu o půl druhé, na studenty čekal v naší škole teplý oběd, následně si poslechli prezentace o České republice v angličtině, a pondělní program končil krátkou prohlídkou Strážnice. Před gymnáziem čekaly na studenty rodiny, ve kterých po celý týden Nizozemci bydleli, a které jim zajišťovaly stravu a dovoz do školy. Pro nás ale pondělní program zcela nekončil. Večer jsme se sešli v Kozojídkách, rozdělili na týmy a hráli proti sobě fotbal. Druhý den pokračoval výletem do Punkevních jeskyní, kde jsme za pomoci průvodkyně společně poznávali život pod zemí. Odpoledne cesta vedla do lázeňského města Luhačovice, kde někteří odvážní ochutnávali typickou léčivou vodu. S luhačovickými oplatky však neměl problém nikdo. Ve středu začal program brzo ráno, protože vlak do našeho hlavního města jel již před sedmou hodinou. V Praze jsme viděli klasická místa Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, a přesně v poledne jsme zhlédli Staroměstský orloj. Prohlídka pokračovala přes Karlův most na Pražský hrad. Poté jsme dostali čas navštívit různé obchody v centru města. Následující den byl program opět pestrý. Pronajatý autobus jel do Mikulova, kde jsme se vydali na Svatý kopeček, odkud je nádherný výhled. Naše cesta poté vedla do Vídně. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme byli rádi za možnost navštívit muzeum umění či přírodních věd. Na zpáteční cestě byla zastávka ve velkém nákupním centru, kde si mnoho z nás nakoupilo nové oblečení nebo alespoň dárky pro svou rodinu. Poslední den vedl do blízkého okolí Strážnice. Linkový autobus nás vzal do Radějova, odkud nás čekala túra na rozhlednu Travičná, okruh přes Lučinu, Čertoryje a zpátky autobusem do petrovských Plží. Tam jsme se měli možnost podívat dovnitř jednoho z osmdesáti vinných sklepů, společně s občerstvením a ukázkou vinných pomůcek. Týdenní program skončil ve strážnickém skanzenu s výtečnou večeří, za doprovodu folklorní hudby, který nám předváděly Velické Trnečky, kde hráli i čtyři studenti našeho gymnázia. Jedna Holanďanka nás překvapila svým vystoupením s jednou písničkou, kterou se během týdne naučila. V sobotu ráno se nizozemští studenti rozloučili s Českou republikou a letěli zpět ke svým rodinám. Úspěch v celostátním kole olympiády z němčiny PhDr. M. Štipčáková V budově Goethe institutu v Praze se dne 8. dubna konalo celostátní kolo olympiády v němčině. Purkyňovo gymnázium zde mělo dva zástupce. Za Jihomoravský kraj soutěžil v kategorii IIIA žák kvinty Richard Průžek a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra. Naši studenti v silné konkurenci obstáli na výbornou a rozhodně nezklamali naše očekávání. Richard Průžek obsadil krásné 8. místo, Benjamin S. Ondra nenašel ve své kategorii přemožitele a zvítězil. Stal se tedy ve své kategorii nejlepším němčinářem České republiky. Nádherný úspěch! Je třeba poděkovat oběma studentům za vzornou 15

16 reprezentaci našeho gymnázia i celého Jihomoravského kraje. Je to krásný pocit, když v historickém sále Lobkovického paláce, v němž sídlí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, slyšíte jména našich studentů a Purkyňovo gymnázium Strážnice. Co však stojí za tímto úspěchem? Jen a jen hodiny tvrdé práce a příprav, což v kombinaci s ambicemi a talentem našich žáků vede k tak skvělému úspěchu. Doufáme, že příští školní rok se naši němčináři pokusí tento výsledek zopakovat. SOČky opět oceněny Den Země RNDr. Jana Hálková Středoškolská odborná činnost má za úkol rozšířit znalosti studentů a podporovat jejich osobní rozvoj. Purkyňovo gymnázium se již třetím rokem zapojuje do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, a tak někteří žáci vypracovávali experimentální část své odborné práce na vysokých školách v Brně. Pro mnohé účastníky byly SOČ projekty prvním krokem k samostatné odborné práci a získané zkušenosti žáci určitě využijí v dalším studiu i praxi. Každý rok probíhá celostátně i soutěž o nejlepší práci, do které se letos přihlásilo 19 našich žáků. Nejmladší žáci pocházeli z kvinty, nejstarší z maturitních ročníků. Po březnovém školním kole následovalo 10. dubna okresní kolo ve Veselí nad Moravou, kde žáci naší školy byli velmi úspěšní. Celkem devět z nich vybojovalo první místo, dva druhé místo a jeden třetí místo. Svou práci obhájili v různých kategoriích od matematiky přes zemědělství a tvorbu učebních pomůcek až po informatiku a stavebnictví. Vítězné práce budou reprezentovat okres Hodonín v krajském kole, které proběhne 13. května v Brně. Tereza Vojtíšková (kvarta) Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem v pondělí. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, tak se celé nižší gymnázium čtvrtou vyučovací hodinu vypravilo do parku, kde nás již očekávala paní profesorka Uhrová se žáky třídy septima. Rozdělili jsme se do skupinek a čekali, co přijde. Po krátkém vysvětlení situace jsme se rozutekli do částí parku. V platanové aleji pro nás bylo připraveno několik otázek, na které jsme ve skupinkách hledali správné odpovědi. V okolí stadionu Zámek septimáni přichystali tu zábavnější část. Rozmístili zde asi dvanáct stanovišť s různými úlohami. Všechny úkoly se skládaly z otázek, týkající se přírody a Země. Potom už se mohlo jít na věc. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jaké to je mít k pohybu jen jednu nohu, pantomimicky předvést sluneční energii, zachránit velrybu a v neposlední řadě si vyzkoušet střelbu z luku. Naši starší spolužáci se místo her v parku pustili do práce. Díky jejich úsilí v okolí školy proběhlo pár změn za krátkou dobu. Přece jen víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového. 16

17 Základní umělecká škola Strážnice Gratulujeme žákům Základní umělecké školy Strážnice k úspěchům v letošních soutěžích Okresní kola Hra na housle: Petr Tomšej 4. kategorie 1. místo Štěpánka Vrhelová 5. kategorie 2. místo Hra na kytaru: Petr Sochor 4. kategorie 3. místo Eva Odrazilová 8. kategorie 1. místo Hra na klavír: Aneta Třísková 0. kategorie 2. místo Agáta Hořáková 0. kategorie 1. místo Kateřina Múčková 1. kategorie 2. místo Hana Straková 3. kategorie 1. místo Antonín Cáb 3. kategorie 1. místo s postupem Krajské kolo H ra na klavír: Antonín Cáb 3. kategorie čestné uznání ZUŠ Strážnice srdečně zve na CELOŠKOLSKÉ VYSTOUPENÍ v v KD Strážničan 17

18 Dům dětí a mládeže Strážnice ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO STRÁŽNICKÝ KORBÁČ Kroužek plastikových modelářů při DDM Strážnice srdečně zve na 2. ročník modelářské výstavy. Kde: v prostorách DDM Strážnice Program: 8.00 přejímka modelů 9.00 slavnostní zahájení výstavy ukázka vojenské techniky během dne prodejní stánky, doprovodný program: RC modely, výstavka zbraní, uniforem a výstroje odpoledne vyhodnocení soutěže formou líbí/ nelíbí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vstupné dobrovolné! Prodejci mají prodejní místa zdarma. Kontakt: Filip Stanislav tel , Lukáš Lexa tel web: Vedoucí akce: Jaroslav Semelka tel ČT JIHOMORAVSKÁ LIGA MINIHÁZENÁ Začátek: v 9 hodin, Kde: tělocvična ZŠ Školní Děvčata a chlapci se utkají se soupeři TJ Sokol Újezd u Brna, HK Ivančice, Handball KP Brno. Vstup zdarma. Možnost na místě zakoupení občerstvení. Přijďte povzbudit naše děvčata a chlapce!! Srdečně Vás zvou děti, trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová tel SO PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé Výroba drátěných předmětů. Kurz je akreditován MŠMT! Kde: keramická dílna DDM. Začátek: v 9 hodin. Cena jedné lekce činí 400 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel NE AKADEMKA DOMEČKU Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Strážnice vystoupení zájmových útvarů. Místo konání: KD STRÁŽNIČAN. Začátek: v 15 hodin Vstupné: 30 Kč / rodinné 60 Kč, všechny vstupenky jsou slosovatelné. Pro členy kroužku při Domečku vstupenky ZDARMA. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci osobně nebo na tel Vedoucí akce: Marie Flašarová tel PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN SO Radostí ke zdraví doprovodný program Voda je život (viz strana 38 39) SO Pražec savování textilu Dětská Strážnice doprovodný program 18

19 OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK středa, pátek 9 12 h ODPOLEDNÍ KLUBovna středa h PŘÍPRAVA K PORODU středa 17 h (aktuálně na facebooku a webu RC) Vzhledem k příznivému počasí je k dispozici Zahrada u sv. Martina. Prostor Zahrady u sv. Martina přednostně slouží rodinám s malými dětmi (herní prvky jsou určeny pro děti PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, mimo kuželky a některé z houpaček). PROSÍME respektujte řád zahrady, aby mohla plnit daný účel. Děkujeme! ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK VE SPOLUPRÁCI S ORLEM STRÁŽNICE neděle od 15 h (Zahrada u sv. Martina, za nepříznivého počasí v prostorách orelské tělocvičny) NOC KOSTELŮ pátek h na Zahradě u sv. Martina (Program pro rodiny táborákové pozpívání, videoprojekce z rodinného prostředí, stolní hry ) PŘIPRAVUJEME: ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ neděle 1. června od 15 h na Zahradě u sv. Martina LETNÍ TÁBORY: HOBIT (pro kluky 7 let) termín: HOBIT (pro holky7 let) termín: (ceny 1500Kč) RADOSTÍ KE ZDRAVÍ viz str Kontakt: mob Přišlo do redakce Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v sobotu 10. května sběr železného šrotu. Pokud máte zájem železo hasičům věnovat, připravte je do 8 hodin před dům. Kdo potřebuje pomoci s naložením, nahlaste se prosím u p. Mrákové v prodejně jízdních kol. 19

20 Sport T. J. Jiskra Strážnice šachy 5. místo pro šachisty Strážnice Šachový oddíl Jiskra Strážnice hraje okresní přebor první třídy (tzv. OP 1). V minulé sezoně náš oddíl prožil jeden z nejhorších ročníků v této soutěži vůbec, když skončil na posledním místě tabulky. Proto se vedení týmu v letní přestávce zasadilo o značné posílení kádru. Díky němu Jiskra vstoupila do nové sezony jako uragán. Výhrami v prvních dvou zápasech okamžitě opanovala první příčku tabulky, kterou držela až do předposledního 6. kola základní části, kdy přišla její první prohra. Právě smolná domácí porážka s Kyjovem nakonec stála strážnické šachisty výraznější úspěch. Osmičlenná tabulka se totiž po sedmi kolech základní části dělí na první čtyři týmy, které hrají skupinu o postup (tzv. PLAY-OFF) a poslední čtyři týmy. Ty se spolu utkávají ve skupině o udržení (tzv. PLAY-OUT). Díky obrovské vyrovnanosti letošního ročníku okresního přeboru došlo na situaci, že před posledním kolem bojovalo o první čtyřku hned šest týmů tabulky. Jiskra zajížděla na horkou půdu Vacenovic, kde utkání vůbec nezvládla, a černý Petr v podobě pátého místa nakonec zbyl jí. Viz tabulka po základní části: Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie 1. Dubňany Vacenovice Prušánky C Veselí C Strážnice Kyjov B Hodonín B Ježov Výsledky Jiskry Strážnice v jednotlivých kolech základní části: 1. kolo: Hodonín B Jiskra Strážnice 2:5 2. kolo: Jiskra Strážnice Ježov 5:2 3. kolo: Dubňany Jiskra Strážnice 3,5:3,5 4. kolo: Jiskra Strážnice Veselí nad Moravou C 4,5:2,5 5. kolo: Prušánky C Jiskra Strážnice 3,5:3,5 6. kolo: Jiskra Strážnice Kyjov B 2,5:4,5 7. kolo: Vacenovice Jiskra Strážnice 5:2 Skupinu o udržení však sehrál náš tým znovu ve velkém stylu, když si po dvou výhrách zajistil konečné 5. místo v tabulce, a tak si mohl dovolit luxus v podobě nasazení pouze dvou

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více