O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str."

Transkript

1 O b s a h region A - Praha a okolí... str RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str RZ Koøenov... str Lesní chata Koøenov... str RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str Chata Nymburk... str Nymburská chalupa... str Chata Vavøinka... str Chata Vozové depo Nymburk... str Borek pod Troskami železnièní zastávka... str RZ Harrachov - apartmán... str RZ Rokytnice - apartmán... str RZ Høíbìcí bouda... str RZ Benecko... str Hotel Oddech... str RZ Hájovna Mostek... str RZ Vrkoslavice... str Chata Jelenky... str RZ Bajama... str. 21 region C - Èeskolipsko... str RZ Doksy... str RZ Staré Splavy... str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø... str. 25 region D - Pošumaví - Lipno... str RZ Babylon... str Hotel Ostrý v Železné Rudì... str RZ Èerná v Pošumaví... str Horní Planá è str Horní Planá - buòky... str Rekr. objekt OSŽ ST Strakonice, H. Planá... str Rekreaèka u nádraží... str RZ Horní Planá AŽD... str. 34 region E - Tøeboòsko... str Vlkov... str Karavantur Lásenice... str RZ Chlum u Tøebonì... str Albeø... str. 39 region F - Vysoèina a Podorlicko... str Kraskov... str LT Chrudimka... str Tábor Ráj v Letohradì... str Letní tábor Železnièáø Potštejn... str RZ Medlov - Tøi studnì... str Rekreaèní støedisko Prudká... str RZ Pastviny... str Tábor Orlice, Klášterec nad Orlicí... str RZ Ruská chata, Klášterec nad Orlicí... str RZ Twigy, Pastviny u Klášterce nad Orlicí... str. 50 region G - Podyjí... str Rekreaèní zaøízení Nové Mlýny... str Rekreaèní zaøízení Pohansko - Bøeclav... str. 53 region H - Støední Morava a Beskydy... str Dìtský tábor v Èekyni... str Chata Prostøední Beèva... str Rekreaèní chata Beèvice... str Chata Bumbálka... str Chata Patriotka... str RZ Horní Lomná, Koupalištì... str RS Dolní Lomná - Jestøábský potok... str. 61 region I - Jeseníky... str Chata ZO OSŽ DKV Pøerov Ostružná... str Ostružná II... str Ramzová I... str Ramzová II... str Branná... str Chata Lenka... str Rekreaèní chata Manka, Horní Lipová... str RS Kouty nad Des. - chaty pod vlekem... str Penzion Pacifik Ramzová... str RS Skrbovice... str. 72 zahranièí - Slovensko; - Øecko... str Hotel Skalka... str Rekreaèní chata Štrba...str Telgárt... str RZ Velký Meder - Èalovo... str Apartmánový dùm Orion, Leptokárie... str. 78 (Aktualizace dat: kvìten 2013) / 1 /

2 region A: Praha a okolí 1 RZ Skochovice 2 / 2 /

3 1 RZ Skochovice Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha RZ Skochovice camp U mostu, Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ, Støedoèeský kraj Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: objednávky ubytování pøímo u nájemce - tel.: ; Popis lokality: rekreaèní zaøízení u øeky Vltavy Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 4 tøílùžkové apartmány se sociálním zaøízením v roce 2009 probíhá rekonstrukce. rybáøský ráj, pøímo u øeky, vodní lyžování, jachting, možnost celodenních výletù do Prahy vlakem cca 30 minut. Stravovací možnosti: vlastní, v místì trampská hospoda s omezeným sortimentem. Další vybavení: areál s místem pro relaxaci a míèové hry, pískovištì, ohništì. Doprava, parkování: vlakem (zastávka Skochovice cca 10 min. pìšky), autem parkování pøímo v místì. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - øíjen. / 3 /

4 region B: Jizerské hory, Krkonoše (Podkrkonoší) 2 RZ Koøenov, str. 5 3 Lesní chata Koøenov, str. 6 4 RZ ZO OSŽ EÚ Praha, str. 7 5 Chata Nymburk, str. 8 6 Nymburská chalupa, str. 9 7 Chata Vavøinka, str Chata Vozové depo Nymburk, str Borek pod Troskami, železnièní zastávka, str RZ Harrachov - apartmán, str RZ Rokytnice - apartmán, str RZ Høíbìcí bouda, str RZ Benecko, str Hotel Oddech, str RZ Hájovna Mostek, str RZ Vrkoslavice, str Chata Jelenky, str RZ Bajama, str. 21 / 4 /

5 2 Rekreaèní zaøízení Koøenov ZO OSŽ SDC Pardubice Závodní výbor ZO OSŽ SDC Pardubice Hlaváèova 206, Pardubice pí Zdena Taichmanová, ; p. Petr Stoev, , Popis lokality: Rekreaèní chata je umístìna v bezprostøední blízkosti železnièní stanice Koøenov na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce, mezi Harrachovem a Tanvaldem v blízkosti hranic s Polskou republikou v nadmoøské výšce 754 m. Díky vhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i Jizerských horách. Ve vzdálenosti 10 km je jich hned nìkolik, napø.: Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: dvì samostatné obytné bunky (každá maximálnì pro 5 osob), které se skládají z kuchyòky, pokoje s jídelnou a ložnicí. Každá buòka je vybavena lednicí, TV, kuch. nádobím, umyvadlem a v prostoru vstupní haly je pro každou buòku WC, sprchový kout a lyžárna (sklad, zahradní nábytek, vysavaè apod.). Vytápìní objektu - akumulaèními kamna. pro zaèáteèníky a rodiny s dìtmi lze využít sjezdovku 300 m dlouhou v Horním Polubném, vzdáleném od chaty cca 600 m, pro pokroèilejší lyžaøe svah Bavorák v obci Koøenov (3 km), lyžaøský areál Rejdice (7 km), areály v Harrachovì (7 km - možnost využít pro dopravu vlak), lyžaøský areál Pøíchovice (5 km), Tanvaldský Špièák a Paseky (9 km). Pro vyznavaèe bílé stopy je pøipraveno 50 km upravených bìžeckých tratí na Jizerské magistrále. V letním období v obci a okolí je v souèasné dobì vyznaèeno pøes 100 km cyklotras. Koøenov je výborné místo pro cykloturistiku a turistiku do Jizerských hor nebo Krkonoš. Od kvìtna do záøí projíždí obcí cyklobus, který doveze zájemce až na Pomezní boudy v blízkosti Snìžky nástupní místo je u nádraží ÈD v Koøenovì. V okolí je øada turisticky zajímavých míst rozhledna Štìpánka (959 m n.m. - vrch Hvìzda), osada Jezerka, kostelík v Tesaøovì, budova bývalého mlýna v Polubném, kostel v Pøíchovcích, ozubnicová tra Tanvald Harrachov, sklárna v Harrachovì (možnost prohlídky výroby spojené s ochutnávkou piva ze soukromého pivovaru, skláøské muzeum a prodejna). Dále je možnost výletù do Liberce (ZOO, Botanická zahrada, zábavné centrum Babylon, lanovka na Ještìd). Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Doprava, parkování: Auto, vlak (Pardubice Železný Brod Tanvald Koøenov). Pøed chatou je oplocený prostor, kde je v létì možno zaparkovat auto. V zimì se parkuje pøed nádražní budovou. Domácí zvíøata (pes): po dohodì. Doba provozu: celoroèní. / 5 /

6 3 Lesní chata Koøenov Ústøedí OSŽ Hotel Lesní chata, Koøenov 463, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj pí Švábová, tel Popis lokality: hotel Lesní chata Koøenov je umístìn v dynamicky se rozvíjejícím turistickém centru na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce Koøenov, mezi Harrachovem a Tanvaldem. Díky výhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných zimních lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i v Jizerských horách. Ve vzdálenosti do 10 km je jich hned nìkolik, napøíklad Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Jeho nespornou výhodou je pro jarní, letní i podzimní období, že je umístìn pøímo na hlavní cyklistické a turistické trase spojující Jizerské hory a Krkonoše. Hotel je vhodný pro klienty, kteøí hledají stylové komfortní ubytování na horách s možností lyžování a dalších zimních i letních sportovních aktivit. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel má kapacitu 109 lùžek ve 39 pokojích. Všechny pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem s pøímou provolbou. Nìkteré vìtší pokoje a apartmány jsou vybaveny minibarem. Bezbariérový pøístup. Sociální zaøízení: pokoje mají samostatné koupelny se sprchovým koutem nebo vanou a WC. pøíroda Jizerských hor uchvacuje své návštìvníky svým drsným severským rázem a množstvím pøekrásných míst s ojedinìlými pøírodními útvary. Vyskytují se zde èetná rašeliništì, smrkové pralesy a jednou ze zajímavostí jsou èetné pomníèky pøipomínající rùzná neštìstí. Turisté mohou využít 24 cyklist. tras, pøevážnì po lesních cestách (- tipy na trasy viz Okolí Koøenova nabízí spoustu turistických zajímavostí ozubnicová železnièní tra Tanvald-Koøenov- Harrachov (nejprudší stoupání v Èechách), železnièní muzeum, Harrachov - bobová dráha, minipivovar, skláøské a dùlní museum, Mumlavský vodopád, Jablonec nad Nisou muzeum skla a bižuterie, Liberec ZOO, aquapark Babylon, botanická zahrada. Stravovací možnosti: hostùm jsou k dispozici 2 restaurace, bar, salonek s krbem. Zajiš ujeme ucelený gastronomický servis - coffee breaky, slavnostní menu, bankety, rauty Další vybavení: dvì veøejnì pøístupná místa s PC s využítím pro internet. Dále je v hotelu umístìno relaxaèní centrum se dvìma whirlpooly, saunou, fitness centrem a stolním tenisem. Souèástí služeb relaxaèního centra je i poskytování masáží. K hotelu patøí velký areál vèetnì, vlastního lyžaøského vleku se sjezdovkou, víceúèelového høištì, malého dìtského høištì a místa pro grilování a venkovní posezení u ohnì. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce variabilní konferenèní prostory s ozvuèením (plátno, flipchart a další kongresové vybavení). Prostory pro úschovu jízdních kol a lyží. Doprava, parkování: zabezpeèeného parkovištì, vlakové nádraží Koøenov cca 800 m od hotelu Domácí zvíøata: za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 6 /

7 4 Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ EÚ Praha ZO OSŽ EÚ Praha pøi OØ Praha Koøenov 405 (naproti obecnímu úøadu) p. Jindøich Bašta, tel.: , , mob.: : Popis lokality: chalupa je ideálnì položená v nadmoøské výšce cca 780 metrù n. m. na konci Jizerské magistrály na rozhraní Jizerských hor (Malá Jizerka cca 8 km) a Krkonoš (Harrachov 6 km) Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 1-patrová zdìná budova s ústøedním topením, kapacita 30 lùžek (1 x 6-lùžkový pokoj, 3 x 4-lùžkový pokoj, 4 x 3-lùžkový pokoj). Klubovna pro 24 osob (televizor, videopøehrávaè, radio). Sociální zaøízení: spoleèné oddìlené pro muže a ženy umístìné v pøízemí objektu. pøímo nad chalupou se nachází nejkrásnìjší rozhledna Jizerských hor Štìpánka. V létì horská turistika, cyklistika, sbìr borùvek a hub. V zimì lyžování na bìžkách (Jizerská a Krkonošská magistrála), sjezdové lyžování (vleky Koøenov, Pøíchovice, Desná, Rejdice, Paseky, Vysoké nad Jizerou, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou). Celoroènì možnost výletù (Rokytnice nad Jizerou, Harrachov-sklárny, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Liberec, Ještìd). Hotel Pøíchovice bowling, motorest Pøíchovice vnitøní bazén. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò pro individuální pøípravu stravy (2 elektr. sporáky, mikrovlnná trouba, varné konvice, 2 lednice, nádobí pro 30 osob). V nejbližším okolí jídelna, nìkolik restaurací, samoobsluha asi 100 m. Další vybavení: lyžárna, kolárna Doprava, parkování: vlakem - žst. Tanvald, pøed budovou je autobusová zastávka, z ní na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Autobusem z Praha-Èerný most, smìr Harrachov, na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Vlastní parkovištì pøímo u chalupy. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 7 /

8 5 Chata Nymburk ZO OSŽ ST Nymburk , Dolní Dvùr 139 p. Zdenìk Èermák, tel.: Popis lokality: krásná, malá vesnièka nedaleko Vrchlabí. Chata je postavena v kopci s velkým výhledem do obce. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 3 dvoulùžkové, ètyølùžkové, 1 pìtilùžkový a 1 šestilùžkový pokoj, spoleèná kuchyò Sociální zaøízení: oddìlené koupelny (1 pánská a 1 dámská), toalety chata vybavena ping-pongem a mapou okolí, pìší turistika, cyklistika, sjezdové lyžování (pøímo u chaty), bìžecké trasy. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò (jídlo možno vaøit zde) nebo se stravovat v nìkteré z blízkých restaurací. Další vybavení: spoleèenská místnost (vybavení: TV, rádio, šipky, spoleèenské hry, ), sušárna (pro sušení napøíklad zimního obleèení), dílnièka pro menší opravy. Doprava, parkování: dobrý pøístup k parkovišti, které je pod kopcem s chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 8 /

9 6 Nymburská chalupa ZO OSŽ Elektroúsek, Nádražní 408, Nymburk Nymburská chalupa, Soušská 678, Desná Jiøí Salfický - tel.: Popis lokality: Jizerské hory, okres Jablonec n.n., Desná III - Souš Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje 2, 3, 4 a 5 lùžkové (29 lùžek). Vybavení pokojù - válendy s ložním prádlem, umyvadlo s T+S vodou, televizor. Vytápìní objektu akumulaèní kamna a akumulaèní ohøívaè vody. V rekreaèním zaøízení je pøítomen správce. Sociální zaøízení: sprchy a WC oddìlené pro muže a pro ženy na chodbì. LÉTO - Cyklistika, koleèkové brusle, pìší turistika, sbìr hub a borùvek. Na kole nebo pìšky - na Jizerku, pøekroèit hranice do polské osady Orle a zpìt pøes Harrachov (26 km). Smržovka - sáòkaøská dráha, skalní vyhlídka, železnièní viadukt, rozhledna Èerná studnice. ZIMA - Lyžaøský areál Desná - Èerná Øíèka, vzdálen 200 m. Talíøový vlek a tøi sjezdovky rùzné obtížnosti, dìtský vlek, pùjèovna lyžaøského vybavení, obèerstvení. V areálu upravený okruh pro bìžkaøe, Jizerská magistrála vzdálena 2 km. Pro nejmenší svah pro sáòkování, bobování a lyžaøe zaèáteèníky u Nymburské chalupy. Stravovací možnosti: jídelna pro 30 osob a 3 kuchyòky vybavené nádobím pro pøípravu a konzumaci stravy. Stravování vlastní, nebo v okolních restauracích. Doprava, parkování: auto - v Desné odboèit smìr Souš, další køižovatka vlevo, stoupat na kopec a témìø na vrcholu vlevo u silnice leží Nymburská chalupa. Vlak, autobus: do žst. Tanvald. Od nádraží autobusem na zastávku Desná, Èerná Øíèka u Švýcar, poté cca 600 m pìšky. Objekt je u silnice a má vlastní, v zimì udržované parkovištì. Domácí zvíøata: neuvedeno. Doba provozu: celoroèní. / 9 /

10 7 Chata VAVØINKA ZO OSŽ Správa sdìlovací a zabezpeèovací techniky Praha východ Velká Úpa è.p. 265, Pec pod Snìžkou 1, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký - pí Sládková, tel , mob p. Mach (správce chaty), tel , mob internet: Popis lokality: chata se nachází ve východní èásti Krkonoš na okraji Velké Úpy ve Vavøincovì Dole. Do centra Velké Úpy cca 2 km, do centra Pece pod Snìžkou cca 4 km a cca 12 km od Svobody nad Úpou - leží v nadmoøské výšce 700 m. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: chata má 7 pokojù s celkovou kapacitou 30 lùžek (2 x 2 lùžka, 2 x 4 lùžka, 2 x 5 lùžek, 1 x 8 lùžek). Vytápìní centrální z vlastní kotelny. Sociální zaøízení: sprchy, umývárny a toalety spoleèné rozdìlené na dámské a pánské. za chatou je vlastní lyžaøský vlek, sjezd po stráni v délce cca 180 m, blízká dostupnost jiných sjezdovek (umìle zasnìžovaných), v létì turistické výlety po okolí, cykloturistika, výlet kabinovou lanovkou na Èernou Horu z Janských Lázní, sbìr hub a borùvek. Stravovací možnosti: stravování vlastní, kuchyòka je spoleèná, vybavená el. sporáky, lednicemi, mikrovlnkou, každý pokoj má pøidìlenou skøíòku na ukládání potravin. Další vybavení: spoleèenská místnost, pro stravování, sledování TV (SAT pøíjem), poslech rozhlasu. Doprava, parkování: vlakem do žst. Trutnov nebo Svoboda nad Úpou, odtud autobusem do zastávky Vavøincùv Dùl, poté cca 300 m pìšky. Parkování u chaty není možné. Parkování je možno použít po dohodì u jiných chat (za úhradu), aktuální informace sdìlí správce chaty. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 10 /

11 8 Chata Vozové depo Nymburk ZO OSŽ OV+STP Nymburk Albrechtice v Jizerských horách, Mariánská hora 714, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj Správce - p. Jaroslav Bašek, ÈD-Cargo a. s., OKV Nymburk, tel.: , Popis lokality: chata se nachází u místní komunikace, udržované i v zimním období Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková kapacita je 23 lùžek = 2x 4 a 3x 5, kuchyòky na pokojích, vèetnì vybavení nádobím a kulturní místnost s televizí (sat.). Sociální zaøízení: sprcha, umyvárna, WC 2x. lyžování sjezdové i bìžecké, kola, sport, výlety. Stravovací možnosti: vlastní vaøení na chatì nebo stravování ve 100 metrù vzdálené chatì Mariánka. Další vybavení: udírna s krbem, nohejbalové høištì, dìtské houpaèky. Doprava, parkování: - vlakem do žst. Tanvaldský Špièák, pak asi 2 km pìšky; - autem až k chatì parkovištì pøed chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 11 /

12 9 Borek pod Troskami, žel. zastávka SŽDC, s. o., SDC Liberec (ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou 882; Veselí nad Lužnicí) Hrubá Skála-Borek. Zastávka Borek pod Troskami na trati Jièín-Turnov. ZO OSŽ - p. Vondrušková, mob: Popis lokality: Hrubá Skála-Borek - Èeský ráj Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: upravený obytný železnièní objekt (bývalá služebna a èekárna), nepitná voda ze studny, vlastní kuchyòka v pokojích s teplou a studenou vodou - vybavena nádobím, elektrickým dvouvaøièem a lednicí. 1x 4 lùžka, 1x 6 lùžek, celková kapacita: 10 lùžek. Sociální zaøízení: umístìné venku, 5 metrù od pokojù v budovì zastávky Borek pod Troskami. WC dámské se spoleènou sprchou, i pánské, s vlastním klíèem, vyhrazené pro rekreanty. výlety do nejatraktivnìjších míst Èeského ráje!!! Velmi vhodné pro pìší turistiku a cykloturistiku. Hustá železnièní sí v okolí. Stravovací možnosti: restaurace v Hrubé Skále - Maruška (výborná kuchynì, 2 km). Prodejna potravin v Hrubé Skále, na vìtší nákup vhodný Diskont plus pøímo u zastávky Trutnov mìsto na téže trati. Další vybavení: místnost na kola na pánském WC. Doprava, parkování: vlakem do žst. Borek pod Troskami. Parkování auta u objektu. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven-øíjen. / 12 /

13 10 RZ Harrachov - apartmán ZO OSŽ DKV Praha; Chodovská 3b/1476, Praha 4 apartmánový dùm VILLA HØEBENKA, Harrachov, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: , ZV OSŽ DKV Praha Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì v živém turistickém mìsteèku s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika i cykloturistika, tenis. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Množství zábavních podnikù a restaurací, možnost prohlídky sklárny a pivovaru, pivní láznì. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: vlakem (od vlaku cca 3 km autobus od vlaku jezdí jen v sezónì), autobusem, autem parkování pøímo u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 13 /

14 11 RZ Rokytnice - apartmán ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm K, Horní námìstí, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: internet: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro max. 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování v létì u objektu, v zimì na centrálním parkovišti cca 200 m od objektu. Domácí zvíøata (pes): vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 14 /

15 12 RZ Høíbìcí bouda ZO OSŽ DKV Praha Strážné, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj tel.: ; ; internet: písemnì: Høíbìcí bouda Strážné Strážné Popis lokality: penzion se nachází v nadmoøské výšce 800 m n.m. nad obcí Strážné v Krkonošském národním parku. Možnost lyžování, výletù na bìžkách, v létì turistika i cykloturistika, možnost sbìru hub a borùvek. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: penzion pro 45 osob, ubytování ve 2 5 lùžkových pokojích, 2 apartmány. Èást pokojù má samostatnou koupelnu a WC, èást vždy pro 2 pokoje. zaøízení v klidném místì, pøímo u penzionu menší lyžaøský vlek, velké vleky ve Strážném pøíp. v Herlíkovicích. Ideální pro výuku lyžování, dobré východisko na bìžky. V létì turistika i cykloturistika. Stravovací možnosti: v pøízemí restaurace. Pobyty se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí. Další vybavení: fotbálek, na pokojích TV a pøípojky na internet, sušáky obuvi, lyžaøský vlek. Doprava, parkování: autobusem (zastávka Strážné - lom), autem v létì až na místo, v zimì na parkovištì Strážné - lom (odvoz zavazadel na vyžádání). Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 15 /

16 13 RZ Benecko ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm Bellevue Benecko, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 internet: Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì mimo obec v úchvatném pøírodním prostøedí Krkonošského národního parku. Ideální východisko na bìžky, sjezdové tratì a lyžaøské vleky nedaleko. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio s CD pøehrávaèem, koupelna s WC. v zimì bìžky i sjezdovky nebo snowboard, snowtubing, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v obci 1 km. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 16 /

17 14 Hotel ODDECH Ústøedí OSŽ Hotel Oddech è. p. 213, Èerný Dùl p. Švábová, tel.: Popis lokality: nový horský hotel Oddech*** se nachází na jednom z krkonošských høebenù v nadmoøské výšce 1120 m n.m. s pøekrásným výhledem na Hnìdý vrch, Obøí dùl a Snìžku. Svou polohou je ideálním výchozím bodem pro zimní a letní aktivity, nabízí pohodlné ubytování a také pøíjemnì strávené chvíle oddechu, jak napovídá sám název hotelu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel Oddech*** nabízí celoroèní ubytování v prostorných, modernì vybavených 20 dvoulùžkových pokojích s možností 1 pøistýlky se sociálním zázemím S/WC/TV-SAT. 3 apartmány / 2 oddìlené místnosti se 3 lùžky a možností 3 pøistýlek/ vybavené S/WC/TV-SAT a malou lednicí, poskytují pohodlné ubytování rodinám s dìtmi. Jeden z pokojù v pøízemí je bezbariérový. Hotelový výtah zajiš uje komfort a pohodlí ubytovaným hostùm. hotel se nachází pøímo v lyžaøském areálu Pec pod Snìžkou a má také ideální podmínky pro bìžecké lyžování. Hostùm je k dispozici restaurace s barem, wellness centrum-sauna, infra-sauna, whirpool, posilovna. Prostorný venkovní areál hotelu nabízí sluneèní terasu s posezením a relaxaèními lehátky, grilem a ohništìm, koutkem pro dìti s houpaèkami a pískovištìm. Novì vybudované venkovní multifunkèní sportovní høištì (fotbal, nohejbal, tenis, pétanque) slouží k aktivnímu prožití volného èasu ubytovaných hostù. Stravovací možnosti: prostorná restaurace nabízí snídanì formou švédského stolu, obìdy na objednávku, veèeøe výbìrem ze 3 menu. Hotelová kuchynì nabízí kromì klasických èeských jídel i krkonošské speciality a minutková jídla. Dále domácí koláèe, buchty, zákusky a dennì èerstvé peèivo z nedaleké pekárny. Další vybavení: pùjèovna kol a nordic walkingových holí. Doprava, parkování: v letním období je možné parkovat pøímo u hotelu na vyhrazeném parkovišti. V zimním období je parkování na centrálních parkovištích v Peci pod Snìžkou, nebo v Èerném Dole, odkud hosty i zavazadla dopravíme do hotelu a zpìt snìžnými vozidly. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 17 /

18 15 RZ Hájovna Mostek ZO OSŽ SDC Hradec Králové Mostek u Dvora Králové p. Filip: p. Tomeš: Popis lokality: rekreaèní zaøízení Hájovna je situováno v pøírodì u lesa. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 6 pokojù, spoleèné sociální zaøízení (sprchy + WC) v pøízemí i v 1. podlaží. U ètyø pokojù vlastní sociální zaøízení. Pro letní tábory nabízíme pìkné stany s døevìnou podsadou (20x). Stravovací možnosti: vlastní vaøení, jídelna + zasedací místnost. Další vybavení: spoleèenská místnost s krbem. / 18 /

19 16 RZ Vrkoslavice ZO OSŽ SDC Hradec Králové Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: pí Romana Konèická, p. Tomeš, Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 8x tøílùžkový pokoj, 1x ètyølùžkový pokoj (ve všech pokojích je možnost pøistýlky) nìkteré pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem s umyvadlem. Hlavní budova je vytápìna ústøednì. Další možnost je tzv. "SRUB", kde jsou 2 tøílùžkové pokoje a 1 osmilùžkový s lokálním vytápìním. jízda na koních, lyžaøský vlek, bowling s celodenním provozem, jachting a koupání v Jablonecké pøehradì, krytý plavecký bazén. Stravovací možnosti: možnost zajištìní stravování v pøípadì pøedem naplánovaných akcí. / 19 /

20 17 Chata Jelenky Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ ŽSP Praha Rekreaèní objekt ŽSP, Jelení Boudy, Špindlerùv Mlýn tel.: Popis lokality: chata se nachází v malebném údolí Bílého Labe v Krkonošském národním parku, v nadmoøské výšce 923 m n.m., cca 3 km od skiareálu a centra mìsta Špindlerùv Mlýn. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková ubytovací kapacita je 20 míst v šesti pokojích, rozdìlených na 1x 2L, 2x 3L a 3x 4L pokoje. V chatì jsou 4 toalety, 2 v každém patøe (pánská a dámská). Dvì umývárny se tøemi umyvadly a sprchou se nachází v pøízemí. v zimì lyžování, bìžkování. V létì turistika a cyklistika. Celoroènì aquapark ve Špindlerovì Mlýnì. Stravovací možnosti: spoleèná kuchynì je vybavena veškerým potøebným nádobím (dva elektrické sporáky, mikrovlnná trouba, 2 varné konvice, 3 lednice s mrazáky. Další vybavení: souèástí je spoleèenská místnost v pøízemí s malým krbem, televizí a satelitem, stolní fotbal, šipky, stolní hry, knihovna, dìtský kuleèník. Pøed chatou je døevìný stùl s lavicí, který slouží pøedevším letním návštìvníkùm. Je možné je využít k posezení u grilu. Lyžárna a venkovní ohništì. V blízkosti je soukromý vlek vhodný pro rodiny s dìtmi. Doprava, parkování: poèet parkovacích míst - v zimì 2 auta (cca 250 m od chaty), v létì 5 aut (pøímo u chaty). Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 20 /

21 18 RZ BAJAMA ZO OSŽ ÈD SDC Ústí nad Labem Bedøichov 129 manželé Hofmanovi tel , Popis lokality: chata Bajama nabízí ubytování v rekreaèní obci Bedøichov, která je jedním z nejoblíbenìjší ch letovisek regionu Jizerské hory. Nachází se 7 km severnì od mìsta Jablo - nec nad Nisou a asi 3 km východnì od Liberce. Leží v nadmoøské výšce 720 mn.m. a rozkládá se po obou stranách údolí øíèky Nisy. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje jsou umístìny v 1 patøe a v podkroví. Pùlka pokojù má sociální zaøízení pod uzavøením. Další pùlka má sociální zaøízení pro ženy a muže v tìsné blízkosti pokojù na chodbì, jak v 1 patøe tak i v podkroví. V zimním období je možnost v Bedøichovì využít sjezdovky s vleky a v regionu upravené trasy pro bìžecké lyžování. V dalším období se využívají trasy pro turistiku a cykloturistiku. V rekreaèním objektu je zajištìn servis jízdních kol. Stravovací možnosti: zajištìna plná penze, ale lze domluvit polopenzi. Další vybavení: v pøízemí je jídelna s barem, spoleèenská místnost vybavena televizorem a satelitem. V letních mìsících je pro hosty pøipraveno na zahradì posezení, pro dìti houpaèky. Doprava, parkování: autobusová zastávka vzdálená cca 300 m, parkovištì pro cca 20 aut pøímo u objektu. Domácí zvíøata: po dohodì Doba provozu: celoroènì / 21 /

22 region C: Èeskolipsko 19 RZ Doksy, str RZ Staré Splavy, str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø, str / 22 /

23 19 RZ Doksy u Máchova jezera ZO OSŽ žst. Kralupy nad Vltavou Doksy u Máchova jezera, ul. U Nádraží, Èeská Lípa, Liberecký kraj pí Kvìta Brožová, tel.: , Zdenìk Gõrner, tel.: , tel.: , , Kralupy nad Vltavou, Nádražní Popis lokality: pìší zóna mezi nádražím ÈD a záchytným parkovištìm pøed rekreaèním areálem jezera Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 25 míst, 4x ètyølùžkový pokoj, 1x jednolùžkový, vždy dva pokoje mají spoleènou kuchyòku. Každý pokoj má v kuchyòce svoji uzamykatelnou dvojskøíòku s nádobím pro 4 osoby. Pokoje mají spoleènou kuchyòku se samostatným bojlerem a jedním WC. Jednolùžkový pokoj má vlastní samostatnou kuchyòku. Spoleèné sociální zaøízení je umístìno pøi vstupu do objektu. V každém pokoji je pro pøípad chladného poèasí pøímotop, který po dohodì zapíná správce objektu. 4x mobilní domek s vlastním soc. zaøízením (sprcha, WC), kuchyòka vybavená nádobím pro ètyøi osoby, obýv. pokoj, dvì ložnice, plynový krb, po dohodì se správcovou i horkovzdušný ventilátor. Z toho dva mobilní domky jsou v majetku ZO OSŽ žst. Pardubice, kontakt na obsazení tìchto dvou mobilních domkù je pí Daniela Ilková, tel.: Máchovo jezero a možnost koupání, výlety lodí po jezeøe, pro sportování je možné využít høištì na plážích, se zamìøením na plážový volejbal. Vstupné na pláž je øešeno celodenní vstupenkou s možností nìkolikrát odejít a vrátit se zpìt na stejnou vstupenku pøes turnikety. Na velice dobré úrovni jsou zde cyklostezky. V nejbližším okolí je hrad Houska a Bezdìz, zøícenina u Zahrádek, cca 20 km Kokoøínský dùl, s hradem Kokoøín, cca 25 km Harasov. Vlakem do Liberce ZOO, jedna z posledních lanovek v majetku ÈD na Ještìd. Pod Nosálovem cca 16 km skalní mìsto. Stravovací možnosti: možnost využití kuchynìk, pøípadnì v dosahu max. 5 min. chùze nìkolik velice slušných restaurací. Stravovat se lze i na pláži, kde je hojnì kioskù s rozmanitou nabídkou. Další vybavení: pøímo v objektu, vedle hlavního vchodu do budovy je umístìna krytá a uzavíratelná spoleèenská místnost, vybavená selským nábytkem, televizí a další lednicí. Pøed spoleèenskou místností je zakryté ohništì s lavicemi a stoly. Pod okny je umístìn bazén s bazénkem pro dìti. Pøed oploceným pozemkem RZ je k dispozici udržovaná louka s možností her. Kola je možné umístit v oploceném areálu, kde je na nì vyhrazené místo. Doprava, parkování: doprava vlakem do žst. Doksy a cca 5 minut chùze k rekreaènímu zaøízení, parkovištì je pøímo na jeho oploceném pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - záøí. / 23 /

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl.

43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. 43 RZ Twigy, Pastviny u Klášterce n.orl. ZO OSŽ SDC Pardubice, Správa tratí, prac. Èeská Tøebová Sadová 1170, 560 02 Èeská Tøebová Adresa: RZ Twigy, è.p. 92, Pastviny (U kaplièky) p. M. Holánek (pøedseda

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY

ZIMNÍ NABÍDKA JIZERSKÉ HORY ČESKÁ REPUBLIKA JIZERSKÉ HORY Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím v České republice. Část pohoří se nachází v Polsku. Toto pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na úpatí své nejvyšší

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník

Jižní Morava. Penzion a chaty Erat. RS Prudká. www.cdtravel.cz Česká republika. Vranovská přehrada Oslnovice. Českomoravská vrchovina Doubravník Jižní Morava Penzion a chaty Erat Vranovská přehrada Oslnovice 32 Penzion s chatovou osadou se nachází v rekreační oblasti, asi 50 m od písečné pláže Vranovské přehrady, která je centrem vodních sportů.

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Haus Buchacher Rattendorf

Haus Buchacher Rattendorf Haus Buchacher Rattendorf Apt. komplex jen 2 km od lyžování Apartmánový dům se společenskou místností se nachází ve vesničce Rattendorf, 2 km od lanovky Millénium. V Rattendorfu se nachází hospůdka a malý

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko

UBYTOVACÍ OBJEKT TWINHOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko UBYTOVACÍ OBJEKT TWINOUSE Pruggern 52, oblast Schladming - Dachstein, Rakousko JEKA CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice info@jekacs.cz www.jekacs.cz SKYPE: jekacs ( +420 257 712 049 ( +420 602 215 376

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Residence je rozdìlena do nìkolika vìtších chaletù v tradièním savojském stylu a nachází se pøímo u sjezdovky. Kryté garáže (79 /týden, možnost rezervace pøedem). Vstup

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období

Pobyty na 3 nebo 7 nocí v období JIZERSKÉ HORY Desná Apartmány KAČENKA 4-lůžkový apartmán: vstupní předsíňka, obývací místnost s TV-SAT a s vybavenou kuchyňskou linkou. Schodiště do podkroví, kde jsou dvě oddělené 2-lůžkové ložnice a

Více

... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY. dovolená víkendy. www.santinitour.cz

... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY. dovolená víkendy. www.santinitour.cz ... Vysočina Velké Dářko Východní Čechy Jižní Čechy Rychlebské hory... CHATY CHALUPY dovolená víkendy www.santinitour.cz Račín 305 Nový Jimramov 306 Velké Dářko 308 Popis místa: malá vesnička 10 km od

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Apartmány Dolní Morava

Apartmány Dolní Morava Apartmány Dolní Morava Apartmány na Větrné Hůrce Apartmánové domy jsou situovány nad místní cestou, nachází se ve vyšší části obce s panoramatickým výhledem na vrchol Kralického Sněžníku přes svahy protější

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Česká republika. www.cdtravel.cz Česká republika

Česká republika. www.cdtravel.cz Česká republika Česká republika www.cdtravel.cz Česká republika Srbská Kamenice Boží Dar Litice PRAHA Železná Ruda Černá v Pošumaví Bílý Potok Kořenov Strážný Brandlín Pec pod Sněžkou Teplice nad Metují Ramzová Loučná

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky

Slovenská republika. Slovenská republika. Obsah. Z naší nabídky BRATISLAVA Žilina 066 063 067 064 Banská Bystrica Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2010 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit i ve Slovenské republice. Slovenskou republiku,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko

Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vila Paula Vytisknout PDF Miholaščica / Ostrov Cres / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p.

DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. ČESKÉ POSTY s.p. DOVOLENÁ V REKREAČNÍCH A ŠKOLICÍCH-REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH ČESKÉ POSTY s.p. Zpracoval Útvar Datum vytvoření 01. 04. 2011 Datum aktualizace 00. 00. 0000 Počet stran 14 Počet příloh 3 Ing. Helena Kadlecová

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011

SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 Skiservis Ploc spol.s r.o. SKISERVIS PLOC, NABÍDKA LETNÍCH PROGRAMŮ 2011 CYKLISTIKA, VYSOKOHORSKÁ CYKLISTIKA Nabízíme vybrané trasy dle náročnosti pro všechny věkové skupiny Výlet s instruktorem do okolí

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění.

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění. ZIMA 2010/ 2011 České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. ve spolupráci s ČD travel, s.r.o. připravily pro nastávající zimní sezónu nabídku rekreačních pobytů, určenou pro zaměstnance ČD a.s., ČD

Více

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko

Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Apartmány Alexa Vytisknout PDF Brist / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás

Tešíme se na Vás. Tešíme se na Vás O nás Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou a lázeňským městem Karlovy Vary. Nachází se ve velmi pohostinné a klidné krajině s velkými možnostmi

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

UBYTOVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU

UBYTOVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU Hotely (14) Turistické ubytovny, tábory, rekreační zařízení (16) Penziony, ubytování v soukromí, chalupy a chaty (34) Agroturistika (2) Autocampingy (3) UBYTOVÁNÍ NA FRÝDLANTSKU HOTELY Frýdlant Motel DANIELA

Více

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená Hotely a penziony Pytloun -komfortní ubytování pro každého. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb za cenu přístupnou širokým vrstvám z našich poboček si každý vybere

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

25 C 24 C CARLTON PALACE HOTEL ***** Aktuální počasí. Informace o hotelu. Informace o pokoji. Destinace: Emiráty - DUBAI

25 C 24 C CARLTON PALACE HOTEL ***** Aktuální počasí. Informace o hotelu. Informace o pokoji. Destinace: Emiráty - DUBAI CARLTON PALACE HOTEL ***** Destinace: Emiráty - DUBAI Carlton Palace Hotel nabízí výbornou polohu a dobré dopravní spojení. Nachází se na prestižní ulici Al Maktoum. Apartmány a pokoje mají klimatizaci,

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Ubytování v Koutech nad Desnou

Ubytování v Koutech nad Desnou Ubytování v Koutech nad Desnou Nově zrekonstruovaný apartmánový dům se nachází přímo v centru Kout nad Desnou. Je dobře dostupný z nádraží (cca 200 m), v blízkosti objektu se nachází ski areál Kouty (cca

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 CK TURISTA Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 5,7 - denní zájezd Nádherné lyžování v Alpách takřka na rakousko italské hranici. Výborné ubytování v

Více