O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str."

Transkript

1 O b s a h region A - Praha a okolí... str RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str RZ Koøenov... str Lesní chata Koøenov... str RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str Chata Nymburk... str Nymburská chalupa... str Chata Vavøinka... str Chata Vozové depo Nymburk... str Borek pod Troskami železnièní zastávka... str RZ Harrachov - apartmán... str RZ Rokytnice - apartmán... str RZ Høíbìcí bouda... str RZ Benecko... str Hotel Oddech... str RZ Hájovna Mostek... str RZ Vrkoslavice... str Chata Jelenky... str RZ Bajama... str. 21 region C - Èeskolipsko... str RZ Doksy... str RZ Staré Splavy... str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø... str. 25 region D - Pošumaví - Lipno... str RZ Babylon... str Hotel Ostrý v Železné Rudì... str RZ Èerná v Pošumaví... str Horní Planá è str Horní Planá - buòky... str Rekr. objekt OSŽ ST Strakonice, H. Planá... str Rekreaèka u nádraží... str RZ Horní Planá AŽD... str. 34 region E - Tøeboòsko... str Vlkov... str Karavantur Lásenice... str RZ Chlum u Tøebonì... str Albeø... str. 39 region F - Vysoèina a Podorlicko... str Kraskov... str LT Chrudimka... str Tábor Ráj v Letohradì... str Letní tábor Železnièáø Potštejn... str RZ Medlov - Tøi studnì... str Rekreaèní støedisko Prudká... str RZ Pastviny... str Tábor Orlice, Klášterec nad Orlicí... str RZ Ruská chata, Klášterec nad Orlicí... str RZ Twigy, Pastviny u Klášterce nad Orlicí... str. 50 region G - Podyjí... str Rekreaèní zaøízení Nové Mlýny... str Rekreaèní zaøízení Pohansko - Bøeclav... str. 53 region H - Støední Morava a Beskydy... str Dìtský tábor v Èekyni... str Chata Prostøední Beèva... str Rekreaèní chata Beèvice... str Chata Bumbálka... str Chata Patriotka... str RZ Horní Lomná, Koupalištì... str RS Dolní Lomná - Jestøábský potok... str. 61 region I - Jeseníky... str Chata ZO OSŽ DKV Pøerov Ostružná... str Ostružná II... str Ramzová I... str Ramzová II... str Branná... str Chata Lenka... str Rekreaèní chata Manka, Horní Lipová... str RS Kouty nad Des. - chaty pod vlekem... str Penzion Pacifik Ramzová... str RS Skrbovice... str. 72 zahranièí - Slovensko; - Øecko... str Hotel Skalka... str Rekreaèní chata Štrba...str Telgárt... str RZ Velký Meder - Èalovo... str Apartmánový dùm Orion, Leptokárie... str. 78 (Aktualizace dat: kvìten 2013) / 1 /

2 region A: Praha a okolí 1 RZ Skochovice 2 / 2 /

3 1 RZ Skochovice Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ DKV Praha RZ Skochovice camp U mostu, Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ, Støedoèeský kraj Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: objednávky ubytování pøímo u nájemce - tel.: ; Popis lokality: rekreaèní zaøízení u øeky Vltavy Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 4 tøílùžkové apartmány se sociálním zaøízením v roce 2009 probíhá rekonstrukce. rybáøský ráj, pøímo u øeky, vodní lyžování, jachting, možnost celodenních výletù do Prahy vlakem cca 30 minut. Stravovací možnosti: vlastní, v místì trampská hospoda s omezeným sortimentem. Další vybavení: areál s místem pro relaxaci a míèové hry, pískovištì, ohništì. Doprava, parkování: vlakem (zastávka Skochovice cca 10 min. pìšky), autem parkování pøímo v místì. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - øíjen. / 3 /

4 region B: Jizerské hory, Krkonoše (Podkrkonoší) 2 RZ Koøenov, str. 5 3 Lesní chata Koøenov, str. 6 4 RZ ZO OSŽ EÚ Praha, str. 7 5 Chata Nymburk, str. 8 6 Nymburská chalupa, str. 9 7 Chata Vavøinka, str Chata Vozové depo Nymburk, str Borek pod Troskami, železnièní zastávka, str RZ Harrachov - apartmán, str RZ Rokytnice - apartmán, str RZ Høíbìcí bouda, str RZ Benecko, str Hotel Oddech, str RZ Hájovna Mostek, str RZ Vrkoslavice, str Chata Jelenky, str RZ Bajama, str. 21 / 4 /

5 2 Rekreaèní zaøízení Koøenov ZO OSŽ SDC Pardubice Závodní výbor ZO OSŽ SDC Pardubice Hlaváèova 206, Pardubice pí Zdena Taichmanová, ; p. Petr Stoev, , Popis lokality: Rekreaèní chata je umístìna v bezprostøední blízkosti železnièní stanice Koøenov na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce, mezi Harrachovem a Tanvaldem v blízkosti hranic s Polskou republikou v nadmoøské výšce 754 m. Díky vhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i Jizerských horách. Ve vzdálenosti 10 km je jich hned nìkolik, napø.: Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: dvì samostatné obytné bunky (každá maximálnì pro 5 osob), které se skládají z kuchyòky, pokoje s jídelnou a ložnicí. Každá buòka je vybavena lednicí, TV, kuch. nádobím, umyvadlem a v prostoru vstupní haly je pro každou buòku WC, sprchový kout a lyžárna (sklad, zahradní nábytek, vysavaè apod.). Vytápìní objektu - akumulaèními kamna. pro zaèáteèníky a rodiny s dìtmi lze využít sjezdovku 300 m dlouhou v Horním Polubném, vzdáleném od chaty cca 600 m, pro pokroèilejší lyžaøe svah Bavorák v obci Koøenov (3 km), lyžaøský areál Rejdice (7 km), areály v Harrachovì (7 km - možnost využít pro dopravu vlak), lyžaøský areál Pøíchovice (5 km), Tanvaldský Špièák a Paseky (9 km). Pro vyznavaèe bílé stopy je pøipraveno 50 km upravených bìžeckých tratí na Jizerské magistrále. V letním období v obci a okolí je v souèasné dobì vyznaèeno pøes 100 km cyklotras. Koøenov je výborné místo pro cykloturistiku a turistiku do Jizerských hor nebo Krkonoš. Od kvìtna do záøí projíždí obcí cyklobus, který doveze zájemce až na Pomezní boudy v blízkosti Snìžky nástupní místo je u nádraží ÈD v Koøenovì. V okolí je øada turisticky zajímavých míst rozhledna Štìpánka (959 m n.m. - vrch Hvìzda), osada Jezerka, kostelík v Tesaøovì, budova bývalého mlýna v Polubném, kostel v Pøíchovcích, ozubnicová tra Tanvald Harrachov, sklárna v Harrachovì (možnost prohlídky výroby spojené s ochutnávkou piva ze soukromého pivovaru, skláøské muzeum a prodejna). Dále je možnost výletù do Liberce (ZOO, Botanická zahrada, zábavné centrum Babylon, lanovka na Ještìd). Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Doprava, parkování: Auto, vlak (Pardubice Železný Brod Tanvald Koøenov). Pøed chatou je oplocený prostor, kde je v létì možno zaparkovat auto. V zimì se parkuje pøed nádražní budovou. Domácí zvíøata (pes): po dohodì. Doba provozu: celoroèní. / 5 /

6 3 Lesní chata Koøenov Ústøedí OSŽ Hotel Lesní chata, Koøenov 463, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj pí Švábová, tel Popis lokality: hotel Lesní chata Koøenov je umístìn v dynamicky se rozvíjejícím turistickém centru na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v klidné èásti obce Koøenov, mezi Harrachovem a Tanvaldem. Díky výhodné poloze je z Koøenova snadný pøístup do významných zimních lyžaøských støedisek jak v Krkonoších, tak i v Jizerských horách. Ve vzdálenosti do 10 km je jich hned nìkolik, napøíklad Harrachov, Tanvald èi Rokytnice nad Jizerou. Jeho nespornou výhodou je pro jarní, letní i podzimní období, že je umístìn pøímo na hlavní cyklistické a turistické trase spojující Jizerské hory a Krkonoše. Hotel je vhodný pro klienty, kteøí hledají stylové komfortní ubytování na horách s možností lyžování a dalších zimních i letních sportovních aktivit. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel má kapacitu 109 lùžek ve 39 pokojích. Všechny pokoje jsou úèelnì vybaveny praktickým pohodlným nábytkem, televizí se satelitním pøíjmem a telefonem s pøímou provolbou. Nìkteré vìtší pokoje a apartmány jsou vybaveny minibarem. Bezbariérový pøístup. Sociální zaøízení: pokoje mají samostatné koupelny se sprchovým koutem nebo vanou a WC. pøíroda Jizerských hor uchvacuje své návštìvníky svým drsným severským rázem a množstvím pøekrásných míst s ojedinìlými pøírodními útvary. Vyskytují se zde èetná rašeliništì, smrkové pralesy a jednou ze zajímavostí jsou èetné pomníèky pøipomínající rùzná neštìstí. Turisté mohou využít 24 cyklist. tras, pøevážnì po lesních cestách (- tipy na trasy viz Okolí Koøenova nabízí spoustu turistických zajímavostí ozubnicová železnièní tra Tanvald-Koøenov- Harrachov (nejprudší stoupání v Èechách), železnièní muzeum, Harrachov - bobová dráha, minipivovar, skláøské a dùlní museum, Mumlavský vodopád, Jablonec nad Nisou muzeum skla a bižuterie, Liberec ZOO, aquapark Babylon, botanická zahrada. Stravovací možnosti: hostùm jsou k dispozici 2 restaurace, bar, salonek s krbem. Zajiš ujeme ucelený gastronomický servis - coffee breaky, slavnostní menu, bankety, rauty Další vybavení: dvì veøejnì pøístupná místa s PC s využítím pro internet. Dále je v hotelu umístìno relaxaèní centrum se dvìma whirlpooly, saunou, fitness centrem a stolním tenisem. Souèástí služeb relaxaèního centra je i poskytování masáží. K hotelu patøí velký areál vèetnì, vlastního lyžaøského vleku se sjezdovkou, víceúèelového høištì, malého dìtského høištì a místa pro grilování a venkovní posezení u ohnì. Prostory a vybavení pro meetingy a firemní akce variabilní konferenèní prostory s ozvuèením (plátno, flipchart a další kongresové vybavení). Prostory pro úschovu jízdních kol a lyží. Doprava, parkování: zabezpeèeného parkovištì, vlakové nádraží Koøenov cca 800 m od hotelu Domácí zvíøata: za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 6 /

7 4 Rekreaèní zaøízení ZO OSŽ EÚ Praha ZO OSŽ EÚ Praha pøi OØ Praha Koøenov 405 (naproti obecnímu úøadu) p. Jindøich Bašta, tel.: , , mob.: : Popis lokality: chalupa je ideálnì položená v nadmoøské výšce cca 780 metrù n. m. na konci Jizerské magistrály na rozhraní Jizerských hor (Malá Jizerka cca 8 km) a Krkonoš (Harrachov 6 km) Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 1-patrová zdìná budova s ústøedním topením, kapacita 30 lùžek (1 x 6-lùžkový pokoj, 3 x 4-lùžkový pokoj, 4 x 3-lùžkový pokoj). Klubovna pro 24 osob (televizor, videopøehrávaè, radio). Sociální zaøízení: spoleèné oddìlené pro muže a ženy umístìné v pøízemí objektu. pøímo nad chalupou se nachází nejkrásnìjší rozhledna Jizerských hor Štìpánka. V létì horská turistika, cyklistika, sbìr borùvek a hub. V zimì lyžování na bìžkách (Jizerská a Krkonošská magistrála), sjezdové lyžování (vleky Koøenov, Pøíchovice, Desná, Rejdice, Paseky, Vysoké nad Jizerou, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou). Celoroènì možnost výletù (Rokytnice nad Jizerou, Harrachov-sklárny, Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Liberec, Ještìd). Hotel Pøíchovice bowling, motorest Pøíchovice vnitøní bazén. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò pro individuální pøípravu stravy (2 elektr. sporáky, mikrovlnná trouba, varné konvice, 2 lednice, nádobí pro 30 osob). V nejbližším okolí jídelna, nìkolik restaurací, samoobsluha asi 100 m. Další vybavení: lyžárna, kolárna Doprava, parkování: vlakem - žst. Tanvald, pøed budovou je autobusová zastávka, z ní na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Autobusem z Praha-Èerný most, smìr Harrachov, na autobusovou zastávku Koøenov, Pøíchovice, Motorest. Vlastní parkovištì pøímo u chalupy. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 7 /

8 5 Chata Nymburk ZO OSŽ ST Nymburk , Dolní Dvùr 139 p. Zdenìk Èermák, tel.: Popis lokality: krásná, malá vesnièka nedaleko Vrchlabí. Chata je postavena v kopci s velkým výhledem do obce. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 3 dvoulùžkové, ètyølùžkové, 1 pìtilùžkový a 1 šestilùžkový pokoj, spoleèná kuchyò Sociální zaøízení: oddìlené koupelny (1 pánská a 1 dámská), toalety chata vybavena ping-pongem a mapou okolí, pìší turistika, cyklistika, sjezdové lyžování (pøímo u chaty), bìžecké trasy. Stravovací možnosti: spoleèná kuchyò (jídlo možno vaøit zde) nebo se stravovat v nìkteré z blízkých restaurací. Další vybavení: spoleèenská místnost (vybavení: TV, rádio, šipky, spoleèenské hry, ), sušárna (pro sušení napøíklad zimního obleèení), dílnièka pro menší opravy. Doprava, parkování: dobrý pøístup k parkovišti, které je pod kopcem s chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 8 /

9 6 Nymburská chalupa ZO OSŽ Elektroúsek, Nádražní 408, Nymburk Nymburská chalupa, Soušská 678, Desná Jiøí Salfický - tel.: Popis lokality: Jizerské hory, okres Jablonec n.n., Desná III - Souš Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje 2, 3, 4 a 5 lùžkové (29 lùžek). Vybavení pokojù - válendy s ložním prádlem, umyvadlo s T+S vodou, televizor. Vytápìní objektu akumulaèní kamna a akumulaèní ohøívaè vody. V rekreaèním zaøízení je pøítomen správce. Sociální zaøízení: sprchy a WC oddìlené pro muže a pro ženy na chodbì. LÉTO - Cyklistika, koleèkové brusle, pìší turistika, sbìr hub a borùvek. Na kole nebo pìšky - na Jizerku, pøekroèit hranice do polské osady Orle a zpìt pøes Harrachov (26 km). Smržovka - sáòkaøská dráha, skalní vyhlídka, železnièní viadukt, rozhledna Èerná studnice. ZIMA - Lyžaøský areál Desná - Èerná Øíèka, vzdálen 200 m. Talíøový vlek a tøi sjezdovky rùzné obtížnosti, dìtský vlek, pùjèovna lyžaøského vybavení, obèerstvení. V areálu upravený okruh pro bìžkaøe, Jizerská magistrála vzdálena 2 km. Pro nejmenší svah pro sáòkování, bobování a lyžaøe zaèáteèníky u Nymburské chalupy. Stravovací možnosti: jídelna pro 30 osob a 3 kuchyòky vybavené nádobím pro pøípravu a konzumaci stravy. Stravování vlastní, nebo v okolních restauracích. Doprava, parkování: auto - v Desné odboèit smìr Souš, další køižovatka vlevo, stoupat na kopec a témìø na vrcholu vlevo u silnice leží Nymburská chalupa. Vlak, autobus: do žst. Tanvald. Od nádraží autobusem na zastávku Desná, Èerná Øíèka u Švýcar, poté cca 600 m pìšky. Objekt je u silnice a má vlastní, v zimì udržované parkovištì. Domácí zvíøata: neuvedeno. Doba provozu: celoroèní. / 9 /

10 7 Chata VAVØINKA ZO OSŽ Správa sdìlovací a zabezpeèovací techniky Praha východ Velká Úpa è.p. 265, Pec pod Snìžkou 1, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký - pí Sládková, tel , mob p. Mach (správce chaty), tel , mob internet: Popis lokality: chata se nachází ve východní èásti Krkonoš na okraji Velké Úpy ve Vavøincovì Dole. Do centra Velké Úpy cca 2 km, do centra Pece pod Snìžkou cca 4 km a cca 12 km od Svobody nad Úpou - leží v nadmoøské výšce 700 m. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: chata má 7 pokojù s celkovou kapacitou 30 lùžek (2 x 2 lùžka, 2 x 4 lùžka, 2 x 5 lùžek, 1 x 8 lùžek). Vytápìní centrální z vlastní kotelny. Sociální zaøízení: sprchy, umývárny a toalety spoleèné rozdìlené na dámské a pánské. za chatou je vlastní lyžaøský vlek, sjezd po stráni v délce cca 180 m, blízká dostupnost jiných sjezdovek (umìle zasnìžovaných), v létì turistické výlety po okolí, cykloturistika, výlet kabinovou lanovkou na Èernou Horu z Janských Lázní, sbìr hub a borùvek. Stravovací možnosti: stravování vlastní, kuchyòka je spoleèná, vybavená el. sporáky, lednicemi, mikrovlnkou, každý pokoj má pøidìlenou skøíòku na ukládání potravin. Další vybavení: spoleèenská místnost, pro stravování, sledování TV (SAT pøíjem), poslech rozhlasu. Doprava, parkování: vlakem do žst. Trutnov nebo Svoboda nad Úpou, odtud autobusem do zastávky Vavøincùv Dùl, poté cca 300 m pìšky. Parkování u chaty není možné. Parkování je možno použít po dohodì u jiných chat (za úhradu), aktuální informace sdìlí správce chaty. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 10 /

11 8 Chata Vozové depo Nymburk ZO OSŽ OV+STP Nymburk Albrechtice v Jizerských horách, Mariánská hora 714, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj Správce - p. Jaroslav Bašek, ÈD-Cargo a. s., OKV Nymburk, tel.: , Popis lokality: chata se nachází u místní komunikace, udržované i v zimním období Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková kapacita je 23 lùžek = 2x 4 a 3x 5, kuchyòky na pokojích, vèetnì vybavení nádobím a kulturní místnost s televizí (sat.). Sociální zaøízení: sprcha, umyvárna, WC 2x. lyžování sjezdové i bìžecké, kola, sport, výlety. Stravovací možnosti: vlastní vaøení na chatì nebo stravování ve 100 metrù vzdálené chatì Mariánka. Další vybavení: udírna s krbem, nohejbalové høištì, dìtské houpaèky. Doprava, parkování: - vlakem do žst. Tanvaldský Špièák, pak asi 2 km pìšky; - autem až k chatì parkovištì pøed chatou. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroèní. / 11 /

12 9 Borek pod Troskami, žel. zastávka SŽDC, s. o., SDC Liberec (ZO OSŽ SDC È. Budìjovice; Pod Rafandou 882; Veselí nad Lužnicí) Hrubá Skála-Borek. Zastávka Borek pod Troskami na trati Jièín-Turnov. ZO OSŽ - p. Vondrušková, mob: Popis lokality: Hrubá Skála-Borek - Èeský ráj Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: upravený obytný železnièní objekt (bývalá služebna a èekárna), nepitná voda ze studny, vlastní kuchyòka v pokojích s teplou a studenou vodou - vybavena nádobím, elektrickým dvouvaøièem a lednicí. 1x 4 lùžka, 1x 6 lùžek, celková kapacita: 10 lùžek. Sociální zaøízení: umístìné venku, 5 metrù od pokojù v budovì zastávky Borek pod Troskami. WC dámské se spoleènou sprchou, i pánské, s vlastním klíèem, vyhrazené pro rekreanty. výlety do nejatraktivnìjších míst Èeského ráje!!! Velmi vhodné pro pìší turistiku a cykloturistiku. Hustá železnièní sí v okolí. Stravovací možnosti: restaurace v Hrubé Skále - Maruška (výborná kuchynì, 2 km). Prodejna potravin v Hrubé Skále, na vìtší nákup vhodný Diskont plus pøímo u zastávky Trutnov mìsto na téže trati. Další vybavení: místnost na kola na pánském WC. Doprava, parkování: vlakem do žst. Borek pod Troskami. Parkování auta u objektu. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: èerven-øíjen. / 12 /

13 10 RZ Harrachov - apartmán ZO OSŽ DKV Praha; Chodovská 3b/1476, Praha 4 apartmánový dùm VILLA HØEBENKA, Harrachov, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: , ZV OSŽ DKV Praha Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì v živém turistickém mìsteèku s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika i cykloturistika, tenis. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Množství zábavních podnikù a restaurací, možnost prohlídky sklárny a pivovaru, pivní láznì. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace i obchody v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: vlakem (od vlaku cca 3 km autobus od vlaku jezdí jen v sezónì), autobusem, autem parkování pøímo u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 13 /

14 11 RZ Rokytnice - apartmán ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm K, Horní námìstí, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: internet: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì s výbornou dostupností k lyžaøským vlekùm. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro max. 3 nebo 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio, koupelna, WC. v zimì sjezdovky nebo snowboard i bìžky, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v bezprostøední blízkosti. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování v létì u objektu, v zimì na centrálním parkovišti cca 200 m od objektu. Domácí zvíøata (pes): vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 14 /

15 12 RZ Høíbìcí bouda ZO OSŽ DKV Praha Strážné, Krkonoše, okres Trutnov, Královéhradecký kraj tel.: ; ; internet: písemnì: Høíbìcí bouda Strážné Strážné Popis lokality: penzion se nachází v nadmoøské výšce 800 m n.m. nad obcí Strážné v Krkonošském národním parku. Možnost lyžování, výletù na bìžkách, v létì turistika i cykloturistika, možnost sbìru hub a borùvek. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: penzion pro 45 osob, ubytování ve 2 5 lùžkových pokojích, 2 apartmány. Èást pokojù má samostatnou koupelnu a WC, èást vždy pro 2 pokoje. zaøízení v klidném místì, pøímo u penzionu menší lyžaøský vlek, velké vleky ve Strážném pøíp. v Herlíkovicích. Ideální pro výuku lyžování, dobré východisko na bìžky. V létì turistika i cykloturistika. Stravovací možnosti: v pøízemí restaurace. Pobyty se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí. Další vybavení: fotbálek, na pokojích TV a pøípojky na internet, sušáky obuvi, lyžaøský vlek. Doprava, parkování: autobusem (zastávka Strážné - lom), autem v létì až na místo, v zimì na parkovištì Strážné - lom (odvoz zavazadel na vyžádání). Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 15 /

16 13 RZ Benecko ZO OSŽ DKV Praha Apartmánový dùm Bellevue Benecko, okres Trutnov, Královéhradecký kraj zimní sezóna vìtšinou obsazena vlastními èleny, ostatní termíny možno objednat nejdøíve 14 dní pøedem. tel.: písemnì: ZV OSŽ DKV Praha Chodovská 3b/ Praha 4 internet: Popis lokality: apartmán v apartmánovém domì mimo obec v úchvatném pøírodním prostøedí Krkonošského národního parku. Ideální východisko na bìžky, sjezdové tratì a lyžaøské vleky nedaleko. V létì turistika a cykloturistika. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: komfortní apartmán pro maximálnì 5 osob, plnì vybavená kuchyò, TV, radio s CD pøehrávaèem, koupelna s WC. v zimì bìžky i sjezdovky nebo snowboard, snowtubing, v létì turistika a cykloturistika. Stravovací možnosti: vlastní, restaurace a obchod v obci 1 km. Další vybavení: sklep pro úschovu lyží a kol. Doprava, parkování: autobusem, autem parkování u objektu vlastní parkovací místo. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: celoroènì s libovolným dnem nástupu a konce. / 16 /

17 14 Hotel ODDECH Ústøedí OSŽ Hotel Oddech è. p. 213, Èerný Dùl p. Švábová, tel.: Popis lokality: nový horský hotel Oddech*** se nachází na jednom z krkonošských høebenù v nadmoøské výšce 1120 m n.m. s pøekrásným výhledem na Hnìdý vrch, Obøí dùl a Snìžku. Svou polohou je ideálním výchozím bodem pro zimní a letní aktivity, nabízí pohodlné ubytování a také pøíjemnì strávené chvíle oddechu, jak napovídá sám název hotelu. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: hotel Oddech*** nabízí celoroèní ubytování v prostorných, modernì vybavených 20 dvoulùžkových pokojích s možností 1 pøistýlky se sociálním zázemím S/WC/TV-SAT. 3 apartmány / 2 oddìlené místnosti se 3 lùžky a možností 3 pøistýlek/ vybavené S/WC/TV-SAT a malou lednicí, poskytují pohodlné ubytování rodinám s dìtmi. Jeden z pokojù v pøízemí je bezbariérový. Hotelový výtah zajiš uje komfort a pohodlí ubytovaným hostùm. hotel se nachází pøímo v lyžaøském areálu Pec pod Snìžkou a má také ideální podmínky pro bìžecké lyžování. Hostùm je k dispozici restaurace s barem, wellness centrum-sauna, infra-sauna, whirpool, posilovna. Prostorný venkovní areál hotelu nabízí sluneèní terasu s posezením a relaxaèními lehátky, grilem a ohništìm, koutkem pro dìti s houpaèkami a pískovištìm. Novì vybudované venkovní multifunkèní sportovní høištì (fotbal, nohejbal, tenis, pétanque) slouží k aktivnímu prožití volného èasu ubytovaných hostù. Stravovací možnosti: prostorná restaurace nabízí snídanì formou švédského stolu, obìdy na objednávku, veèeøe výbìrem ze 3 menu. Hotelová kuchynì nabízí kromì klasických èeských jídel i krkonošské speciality a minutková jídla. Dále domácí koláèe, buchty, zákusky a dennì èerstvé peèivo z nedaleké pekárny. Další vybavení: pùjèovna kol a nordic walkingových holí. Doprava, parkování: v letním období je možné parkovat pøímo u hotelu na vyhrazeném parkovišti. V zimním období je parkování na centrálních parkovištích v Peci pod Snìžkou, nebo v Èerném Dole, odkud hosty i zavazadla dopravíme do hotelu a zpìt snìžnými vozidly. Domácí zvíøata: ano, za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 17 /

18 15 RZ Hájovna Mostek ZO OSŽ SDC Hradec Králové Mostek u Dvora Králové p. Filip: p. Tomeš: Popis lokality: rekreaèní zaøízení Hájovna je situováno v pøírodì u lesa. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 6 pokojù, spoleèné sociální zaøízení (sprchy + WC) v pøízemí i v 1. podlaží. U ètyø pokojù vlastní sociální zaøízení. Pro letní tábory nabízíme pìkné stany s døevìnou podsadou (20x). Stravovací možnosti: vlastní vaøení, jídelna + zasedací místnost. Další vybavení: spoleèenská místnost s krbem. / 18 /

19 16 RZ Vrkoslavice ZO OSŽ SDC Hradec Králové Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice Kontakty pro objednávky, kontaktní osoba: pí Romana Konèická, p. Tomeš, Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 8x tøílùžkový pokoj, 1x ètyølùžkový pokoj (ve všech pokojích je možnost pøistýlky) nìkteré pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem s umyvadlem. Hlavní budova je vytápìna ústøednì. Další možnost je tzv. "SRUB", kde jsou 2 tøílùžkové pokoje a 1 osmilùžkový s lokálním vytápìním. jízda na koních, lyžaøský vlek, bowling s celodenním provozem, jachting a koupání v Jablonecké pøehradì, krytý plavecký bazén. Stravovací možnosti: možnost zajištìní stravování v pøípadì pøedem naplánovaných akcí. / 19 /

20 17 Chata Jelenky Majitel resp. provozovatel: ZO OSŽ ŽSP Praha Rekreaèní objekt ŽSP, Jelení Boudy, Špindlerùv Mlýn tel.: Popis lokality: chata se nachází v malebném údolí Bílého Labe v Krkonošském národním parku, v nadmoøské výšce 923 m n.m., cca 3 km od skiareálu a centra mìsta Špindlerùv Mlýn. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: celková ubytovací kapacita je 20 míst v šesti pokojích, rozdìlených na 1x 2L, 2x 3L a 3x 4L pokoje. V chatì jsou 4 toalety, 2 v každém patøe (pánská a dámská). Dvì umývárny se tøemi umyvadly a sprchou se nachází v pøízemí. v zimì lyžování, bìžkování. V létì turistika a cyklistika. Celoroènì aquapark ve Špindlerovì Mlýnì. Stravovací možnosti: spoleèná kuchynì je vybavena veškerým potøebným nádobím (dva elektrické sporáky, mikrovlnná trouba, 2 varné konvice, 3 lednice s mrazáky. Další vybavení: souèástí je spoleèenská místnost v pøízemí s malým krbem, televizí a satelitem, stolní fotbal, šipky, stolní hry, knihovna, dìtský kuleèník. Pøed chatou je døevìný stùl s lavicí, který slouží pøedevším letním návštìvníkùm. Je možné je využít k posezení u grilu. Lyžárna a venkovní ohništì. V blízkosti je soukromý vlek vhodný pro rodiny s dìtmi. Doprava, parkování: poèet parkovacích míst - v zimì 2 auta (cca 250 m od chaty), v létì 5 aut (pøímo u chaty). Domácí zvíøata: po dohodì za poplatek. Doba provozu: celoroèní. / 20 /

21 18 RZ BAJAMA ZO OSŽ ÈD SDC Ústí nad Labem Bedøichov 129 manželé Hofmanovi tel , Popis lokality: chata Bajama nabízí ubytování v rekreaèní obci Bedøichov, která je jedním z nejoblíbenìjší ch letovisek regionu Jizerské hory. Nachází se 7 km severnì od mìsta Jablo - nec nad Nisou a asi 3 km východnì od Liberce. Leží v nadmoøské výšce 720 mn.m. a rozkládá se po obou stranách údolí øíèky Nisy. Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: pokoje jsou umístìny v 1 patøe a v podkroví. Pùlka pokojù má sociální zaøízení pod uzavøením. Další pùlka má sociální zaøízení pro ženy a muže v tìsné blízkosti pokojù na chodbì, jak v 1 patøe tak i v podkroví. V zimním období je možnost v Bedøichovì využít sjezdovky s vleky a v regionu upravené trasy pro bìžecké lyžování. V dalším období se využívají trasy pro turistiku a cykloturistiku. V rekreaèním objektu je zajištìn servis jízdních kol. Stravovací možnosti: zajištìna plná penze, ale lze domluvit polopenzi. Další vybavení: v pøízemí je jídelna s barem, spoleèenská místnost vybavena televizorem a satelitem. V letních mìsících je pro hosty pøipraveno na zahradì posezení, pro dìti houpaèky. Doprava, parkování: autobusová zastávka vzdálená cca 300 m, parkovištì pro cca 20 aut pøímo u objektu. Domácí zvíøata: po dohodì Doba provozu: celoroènì / 21 /

22 region C: Èeskolipsko 19 RZ Doksy, str RZ Staré Splavy, str Úštìk - buòky v kempu Chmelaø, str / 22 /

23 19 RZ Doksy u Máchova jezera ZO OSŽ žst. Kralupy nad Vltavou Doksy u Máchova jezera, ul. U Nádraží, Èeská Lípa, Liberecký kraj pí Kvìta Brožová, tel.: , Zdenìk Gõrner, tel.: , tel.: , , Kralupy nad Vltavou, Nádražní Popis lokality: pìší zóna mezi nádražím ÈD a záchytným parkovištìm pøed rekreaèním areálem jezera Celková kapacita, lùžková skladba pokojù: 25 míst, 4x ètyølùžkový pokoj, 1x jednolùžkový, vždy dva pokoje mají spoleènou kuchyòku. Každý pokoj má v kuchyòce svoji uzamykatelnou dvojskøíòku s nádobím pro 4 osoby. Pokoje mají spoleènou kuchyòku se samostatným bojlerem a jedním WC. Jednolùžkový pokoj má vlastní samostatnou kuchyòku. Spoleèné sociální zaøízení je umístìno pøi vstupu do objektu. V každém pokoji je pro pøípad chladného poèasí pøímotop, který po dohodì zapíná správce objektu. 4x mobilní domek s vlastním soc. zaøízením (sprcha, WC), kuchyòka vybavená nádobím pro ètyøi osoby, obýv. pokoj, dvì ložnice, plynový krb, po dohodì se správcovou i horkovzdušný ventilátor. Z toho dva mobilní domky jsou v majetku ZO OSŽ žst. Pardubice, kontakt na obsazení tìchto dvou mobilních domkù je pí Daniela Ilková, tel.: Máchovo jezero a možnost koupání, výlety lodí po jezeøe, pro sportování je možné využít høištì na plážích, se zamìøením na plážový volejbal. Vstupné na pláž je øešeno celodenní vstupenkou s možností nìkolikrát odejít a vrátit se zpìt na stejnou vstupenku pøes turnikety. Na velice dobré úrovni jsou zde cyklostezky. V nejbližším okolí je hrad Houska a Bezdìz, zøícenina u Zahrádek, cca 20 km Kokoøínský dùl, s hradem Kokoøín, cca 25 km Harasov. Vlakem do Liberce ZOO, jedna z posledních lanovek v majetku ÈD na Ještìd. Pod Nosálovem cca 16 km skalní mìsto. Stravovací možnosti: možnost využití kuchynìk, pøípadnì v dosahu max. 5 min. chùze nìkolik velice slušných restaurací. Stravovat se lze i na pláži, kde je hojnì kioskù s rozmanitou nabídkou. Další vybavení: pøímo v objektu, vedle hlavního vchodu do budovy je umístìna krytá a uzavíratelná spoleèenská místnost, vybavená selským nábytkem, televizí a další lednicí. Pøed spoleèenskou místností je zakryté ohništì s lavicemi a stoly. Pod okny je umístìn bazén s bazénkem pro dìti. Pøed oploceným pozemkem RZ je k dispozici udržovaná louka s možností her. Kola je možné umístit v oploceném areálu, kde je na nì vyhrazené místo. Doprava, parkování: doprava vlakem do žst. Doksy a cca 5 minut chùze k rekreaènímu zaøízení, parkovištì je pøímo na jeho oploceném pozemku. Domácí zvíøata: vstup není povolen. Doba provozu: kvìten - záøí. / 23 /

Léto 2006. Česká Slovenská republika

Léto 2006. Česká Slovenská republika Léto 2006 Česká Slovenská republika Úvod katalogu Vážení přátelé, děkujeme za váš zájem o zájezdy cestovní kanceláře ČD travel. Věříme, že v naší nabídce najdete právě to, co hledáte. Přejeme vám krásnou

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78 ČESKO... 2 BRNO... 2 PRAHA... 3-5 Jižní Čechy - NOVOSEDLY N. NEŽÁRKOU... 6 - ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ... 6 - SEZIMOVO ÚSTÍ... 7 Šumava - STACHY... 7 - ŽELEZNÁ RUDA... 7-8 - KUBOVA HUŤ... 8 Západní Čechy - CHEB...

Více

To nej od nás! ČESKO - SLOVENSKO - NEJ PRESTIGE TOUR

To nej od nás! ČESKO - SLOVENSKO - NEJ PRESTIGE TOUR 2008 / 2009 ČESKO - SLOVENSKO - NEJ To nej od nás! DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE DOVOLENÁ NA SLOVENSKU FIREMNÍ AKCE, ŠKOLENÍ SEMINÁŘE, WORKSHOPY ŠKOLY V PŘÍRODĚ LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY OZDRAVNÉ POBYTY SPORTOVNÍ

Více

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU JEN POCKEJ, ZAJICI! ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11.

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 Tomík tomíkovi 2013 Ubytovací možnosti oddílů Asociace TOM ČR (a také Ligy lesní moudrosti) V nákladu 800 výtisků vydala na jaře roku 2013 Asociace TOM ČR jako

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2013 ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Kompletní nabídka na www.daen.cz SLOVO ÚVODEM Vážení klien, děkujeme Vám. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR 2012 Vážení klienti, právě jste obdrželi nabídkový katalog Lázeňských pobytů pro rok 2012 se širokou škálou poskytovaných služeb prestižních lázeňských subjektů České republiky

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

ZIMA 2012/13. 18.let. s vámi ITÁLIE RAKOUSKO SLOVENSKO MAĎARSKO. skvělé lyžařské podmínky, dobré jídlo, sluneční svit

ZIMA 2012/13. 18.let. s vámi ITÁLIE RAKOUSKO SLOVENSKO MAĎARSKO. skvělé lyžařské podmínky, dobré jídlo, sluneční svit SLOVENSKO termální lázně a lyžování, víno, přátelská atmosféra RAKOUSKO země nekonečných turistických možností a zážitků MAĎARSKO lázně, historie, skvělá architektura a proslulá gastronomie ITÁLIE skvělé

Více

kontakt sleva 10% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 8% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 6% při zakoupení zájezdu do 15.12.

kontakt sleva 10% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 8% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 6% při zakoupení zájezdu do 15.12. JADRAN pro kolektivy 2010 Chorvatsko Pula Fažana Medulin Rabac Pag Povljana Biograd na Moru Vodice Baška Voda Promajna Gradac Itálie Lignano Sabbiadoro Bibione Caorle Rimini Riccione Cupra Marittima Martinsicuro

Více

Česká republika Francie Itálie Rakousko Švýcarsko Heliski Lyžařské maratony

Česká republika Francie Itálie Rakousko Švýcarsko Heliski Lyžařské maratony Česká republika Francie Itálie Rakousko Švýcarsko Heliski Lyžařské maratony 22. sezona Zájezdy za sportem Olympijské hry 2012 Víkendy a dovolená na kole www.skitur.cz Vážení sportovní přátelé, dostává

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR Autobusové zájezdy 2011 11. sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR 739 95 Bystřice n. O. č. 265 Tel.:

Více

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 CENA 15 KČ/OS./DEN předloňská novinka s překvapivě vysokou návratností a n e b T a r v i s i o, R a v a s c l e t t o a Piancavallo se právem zařadily mezi lyžařská střediska, která nezůstávají nespravedlivě opomíjena! pro

Více

VZP pojišťovna na celý život

VZP pojišťovna na celý život VZP pojišťovna na celý život Staňte se členy Klubu pevného zdraví VZP a získejte celoroční výhody a slevy nejen ve svém regionu. Pro všechny klienty VZP, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví, jsme připravili

Více

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat CHORVATSKO 2014 40.000 plus Domyšlené cestovní pojištění od odborníka na cestovní pojištění tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru) 00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí) www.unionpojistovna.cz

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 28 a řecké ostrovy, Itálie pobytové zájezdy 1. sezóna www.jihospol.tours.cz ŘECKO KRÉTA Vážení přátelé, milí zákazníci, již desátým rokem za Vámi přicházíme s nabídkou našich

Více

ZIMA 15-16 LYŽOVÁNÍ ADVENT RAKOUSKO, NĚMECKO, ITÁLIE...

ZIMA 15-16 LYŽOVÁNÍ ADVENT RAKOUSKO, NĚMECKO, ITÁLIE... ZIMA 15-16 LYŽOVÁNÍ ADVENT RAKOUSKO, NĚMECKO, ITÁLIE... Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je Cestovní kancelář DATOUR s r. o., IČO 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO

ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO Podrobné informace ke všem zájezdům Vám rádi poskytneme v naší cestovní kanceláři! profesionální přístup k zákazníkům O v prodeji

Více

RAKOUSKO ZIMA 2014 2015

RAKOUSKO ZIMA 2014 2015 RAKOUSKO ZIMA 2014 2015 ITÁLIE FRANCIE SLOVINSKO Využijte možnosti získat slevu až 9% a výhodné BONUSY SLEVY ČASOVÉ: 5% do 30.09. 2014 3% do 31.10. 2014 Slevy časové se nevztahují na děti a dospělé osoby

Více

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy DĚTSKÉ CENY DO 15 LET NOVINKA ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO... U O T O MAĎARSKO CESTOVÁNÍ S JIST SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

Více

2010-2011 ČESKO SLOVENSKO NEJ

2010-2011 ČESKO SLOVENSKO NEJ ČESKO SLOVENSKO NEJ 2010-2011 PRESTIGE TOUR s.r.o., Tř.Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín Specialista na pobyty a firemní akce v České a Slovenské republice. www.prestigetour.cz www.cesko-slovenskonej.com J06-2-01

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY REZERVUJTE IHNED

NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY REZERVUJTE IHNED MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA SLEV NAŠÍ JIŽ 23. SEZÓNY NYNÍ SLEVY AŽ 30% do vyprodání kapacit DĚTI ZDARMA REZERVUJTE IHNED SLEVY AŽ 30% PLATÍ DO 31. 3. 2014 Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI AŽ DO 15% - hotely,

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více