Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Akad. soch. Jiří Dostál Schvaluje Školská rada SUPŠ: Petr Vobořil Školská rada VOŠ: Mgr. Libor Křapka V Jablonci nad Nisou 31. října 2011

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy.5 4. Údaje o počtu ţáků, studentů 7 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské sluţby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy.25 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, adresa: Právní forma: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1/800, příspěvková organizace příspěvková organizace IČ: IZO: SUPŠ VOŠ Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, IČ Ředitel školy: Druh školy: Akad. soch. Jiří Dostál Střední škola (SUPŠ) Vyšší odborná škola (VOŠ) Datum zápisu do rejstříku: SUPŠ (č. j / ) VOŠ vzdělávací program N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne (č. j / ) Kapacita školy: SUPŠ cílová 135 skutečná 117 VOŠ cílová 24 skutečná 23 Školská rada: volby (sloţení příloha č. 6) 3

4 2. ORGANIZACE STUDIA Střední škola 1) M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika 2) M/054 Tvorba a vzorování biţuterie tvarování a rytectví raznic 3) M/055 Tvorba a vzorování biţuterie pasířství 4) M/056 Tvorba a vzorování biţuterie povrchové zušlechťování 5) M/057 Tvorba a vzorování biţuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů 6) M/15 Tvorba a vzorování biţuterie 7) M/05 Grafický design Vyšší odborná škola N/06 Raţená medaile a mince Škola vyučuje dle schválených učebních dokumentů: - SUPŠ učební plán ze dne , č. j / s platností od (příloha č. 3), - od (počínaje 1. ročníkem) - učební plány: RVP vydalo MŠMT dne , čj. 6907/ názvy ŠVP: Styl biţuterie design Grafický design - VOŠ od vyučuje podle vzdělávacího programu N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne , č. j / (příloha č. 4 a 5). 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 3,30 6,30 2,10 5,10 5,30 22,10 z toho ženy 2,70 3,00 1,10 1,00 1,00 8,80 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 22,10 2,40 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 0,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Výkaz R (k ) Ţádný pedagog nemá absolvované studium pro výchovné poradce, koordinátorka ŠVP ukončila studium, po dohodě s PPP v Jablonci nad Nisou je sloučena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence. Koordinátora environmentální výchovy vykonává vyučující ZEK. ICT sluţby byly částečně prováděny dodavatelsky. Počet nepedagogických pracovníků, externistů - celkem nepedagogů 7, přepočteno 6,08 - celkem externistů 1, přepočteno 0,14 Změny v pedagogickém sboru (viz bod 11. Řízení školy) 5

6 Mzdové podmínky pracovníků 2009/ /2011 Celkový počet pracovníků 28,39 27,87 Počet pedagogických pracovníků 23,14 22,28 Průměrná výše měs. mzdy pedagog. prac Průměrná výše měs. mzdy nepedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy pedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy nepedagog. prac Výkaz P 1-04 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Typ vzdělávání Počet účastníků Studium pedagogiky 2 Koordinátor S1 (ŠVP) 1 Semináře, školení - nová maturita 10 - matematika, fyzika 1 - dějiny výtvarné kultury 1 - český jazyk a literatura 1 - občanská nauka 1 - právní předpisy 1 - PO a BOZP všichni pracovníci 6

7 4. ÚDAJE O POČTU ŢÁKŮ, STUDENTŮ Škola Počet tříd Počet ţáků Průměr ţáků na třídu SUPŠ ,25 VOŠ ,5 Celkem Počty ţáků a studentů podle studijních oborů Škola Obor Počet ţáků SUPŠ M/054 Tvorba a vzorování biţuterie 20 tvarování a rytectví raznic M/055 Tvorba a vzorování biţuterie 9 pasířství M/056 Tvorba a vzorování biţuterie 23 povrchové zušlechťování M/057 Tvorba a vzorování biţuterie 13 uměleckoprůmyslové zpracování kovů M/007 Propagační výtvarnictví 24 propagační grafika M/15 Tvorba a vzorování biţuterie M/05 Grafický design 8 VOŠ N/06 Raţená medaile a mince 23 V tabulkách jsou uvedeny počty ţáků a studentů podle výkazů M 8 a M 10 (k ). 7

8 Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 59 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 30 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 25 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 5 z toho vyřešeno autoremedurou 5 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 17 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 4 z toho vyřešeno autoremedurou 4 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 0 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 0 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky probíhají v lednu (SUPŠ) a červnu (VOŠ) ve formě talentových zkoušek. SUPŠ kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, test všeobecných znalostí (CJL, MAT, CHE, DEJ, kultura), pohovor. VOŠ kresba, modelování, pohovor. V obou případech se hodnotí také domácí práce (asi 10 ks) a klasifikace z posledních dvou ročníků předcházejícího stupně vzdělání. 8

9 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 12 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 14 9

10 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0* 0* napomenutí 5 4 důtka třídního učitele 2 4 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 2 3 sníž. známka z chování 5 5 Na VOŠ se chování nehodnotí. * Ţáci a studenti získávají ocenění za vítězství v soutěţích, za výborné práce u maturitních zkoušek a absolutoria (cena předsedy komise, cena ředitele školy, ateliérová cena). 10

11 Přehled prospěchu ţáků a studentů Prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 8 nehodnocen 2 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Pololetí Zapsáno ţáků Prům. absence na ţáka (hod.) Prům. neomluveno (hod.) 1. I. II ,4 82,6 0 0,2 2. I. II ,7 101,5 1,1 2,5 3. I. II ,7 127, I. II ,8 65,3 1,2 6,3 Na VOŠ se docházka sleduje, ale celkově nehodnotí a počty zameškaných hodin se neuvádí. Uplatnění absolventů Škola Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Jiné SUPŠ VOŠ

12 6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Škola zatím neposkytuje další vzdělávání. Ve zřizovací listině z je povolena doplňková činnost pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Výpis z ţivnostenského rejstříku ze dne , č. j. MUJNZU/2767/2008/K/2. Přehled programů dalšího vzdělávání Nejsou realizovány. Doplňující informace Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 2 Počet inovovaných vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 12

13 7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Spolupráce se Svazem výrobců biţuterie, Hospodářskou komorou a Muzeem skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou v akci Trienále Oděv a doplněk 2011 je pro školu prioritní i ve smyslu odborného zaměření školy. Partnerem školy tvořící oděvy pro módní přehlídku byla SUPŠ textilní v Jihlavě. Školy tvořily oděv a jeho doplňky na téma Baroko. Partnerství s příbuzně zaměřenou a historicky spjatou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Kaufbeuren-Neugablonz, které je i partnerským městem Jablonce nad Nisou, bylo v tomto roce v září demonstrováno účastí studentů německé školy na třetím Sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Ve škole pracovali účastníci z Německa a vystřídali se dva pedagogové. V měsíci květnu pedagogové a další pracovníci naší školy uskutečnili návštěvu partnerské německé školy, prohlídli si školu, část Neugablonz a dohodli se na dalších oboustranných akcích. Česká mincovna a.s. při akci pořádané ke svému 18. výročí trvání vybídla školu k prezentaci absolventských prací 2010 na VOŠ. Škola se zúčastnila i tiskové konference k výročí mincovny a představila absolventské práce věnované k významným regionálním tématům. Spolupráce se Znakem Malá Skála v.d. spočívá v odborné rovině při realizaci absolventských prací VOŠ. Znak Malá Skála v.d. vychází škole vstříc při zalisování razicích nástrojů a náročných raţbách. V závěru školního roku byla oboustrannou spoluprací realizovaná raţba medaile k výročí znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem, jejímţ autorem je student vyšší školy Petr Šťastný. Dokument ilustrující tuto akci z pohledu přípravy a realizace medaile včetně společenského slavnostního vyvrcholení akce byl odvysílán na ČT 1 v pořadu Toulavá kamera. Student VOŠ Petr Šťastný vytvořil v rámci své absolventské práce medaili k 100. výročí jablonecké přehrady, která byla ředitelem školy slavnostně předána při akci Dny evropského dědictví vedoucímu pracovníkovi jablonecké přehrady panu Chmelařovi. Studentka VOŠ Alţběta Slámová vytvořila v rámci své absolventské práce medaili ke slavnostnímu znovuosazení desky v údolí Štolpichu v Jizerských horách, která je věnovaná císařovně Sissi. Medaili autorka předala při společenské slavnosti na místě zástupci rakouského velvyslanectví a řediteli Lesů ČR. Preciosa a.s. prostřednictví své Nadace Preciosa je stálým partnerem školy v grantových řízeních. V závěru školního roku škola díky grantu Nadace Preciosa pořídila vybavení počítačové učebny pro předmět ICT. Jiţ popáté škola realizuje návrhy scény pro pěvce Národního divadla v Praze v rámci benefičních koncertů na hradě Grabštejn. Pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové ţáci vytvořili návrhy scény pro Mozartovu operu Figarova svatba a realizovali je pro představení. S firmou ABB škola dohodla spolupráci na vytvoření designu nové řady porcelánových vypínačů. Úkol byl zadán ţákovi 4. ročníku střední školy Vilému Nájemníkovi jako odborná maturitní práce. Ţák řešil v rámci oboru Povrchové zušlechťování design dekorů, které odprezentoval v materiálu i formou tiskového provedení. Zástupci firmy se zúčastnili obhajoby maturitní práce a byli spokojení. Škola se zapojila do nového městského informačního systému podporujícího turistický ruch. 13

14 Ředitel školy se zúčastňuje rady Muzea skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou, Mgr. Petr Horák pracuje ve vedení Asociace umělců medailérů ČR a vedení školy se pravidelně zúčastňuje zasedání Asociace uměleckoprůmyslových škol ČR. 14

15 8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Byl podán projektový záměr pro grant Nadace Preciosa s cílem inovovat hardwarové komponenty 6 počítačů systému PC a 2 počítačů systému McIntosh, včetně pořízení nové laserové tiskárny. Dosavadní hardwarové vybavení počítačových sestav je jiţ poruchové a zastaralé. Tímto krokem inovujeme parametry počítačových sestav s vyuţitím stávajících licencí. Cena projektu byla ,- Kč, z toho je 50% účast školy, coţ činí částku ,- Kč. Projekt byl schválen. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Grant z prostředků NIF Nadace Preciosa, oblast činnosti: Vzdělání a školy Příjemce ,- Kč 15

16 9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Veletrhy, výstavy - svou expozicí se škola prezentovala na veletrhu vzdělávání Amos 2010 v Jablonci nad Nisou a veletrhu vzdělávání Educa Jobdays 2010 v liberecké Tipsport aréně - práce ţáků SUPŠ v Jablonci nad Nisou a školy v Neugablonz byly vystavovány v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou - kaţdoročně se konají výstavy prací ţáků v PCV (leden a červen), klauzurních prací (prosinec a červen), prací z malovacího pobytu v Brloze a maturitních prací pro veřejnost (květen) - v Severočeském muzeu v Liberci se konala výstava Jablonecká medailérská škola - výstava Jablonecká medailérská škola se na počátku nového kalendářního roku přesunula do Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou a byla spojena s uvedením publikace o patnáctiletém působení vyšší odborné školy - ţáci se zúčastnili Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Oděv a jeho doplněk - ţáci uspořádali výstavu u příleţitosti otevření ZUŠ v budově školy na Horním náměstí ZNIČEHONIC Vítání - v Muzeu města Ústí nad Labem proběhla výstava, která dokumentovala vznik medaile ke znovuotevření muzea (součástí projektu byla i odvysílaná reportáţ v pořadu Toulavá kamera) - Mgr. A. Tomáš Plesl výstava v Galerii N Absolventi školy V. Kopeckého - MgA. Hana Šuranská výstava v Galerii výtvarného umění v Náchodě Rostlinné transformace - výstava prací ze sympozia v muzeu v Novém Boru Akce V průběhu školního roku se škola zúčastnila nebo uspořádala tyto akce: - Den památek Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje - Den otevřených dveří - schůzky rodičů - zasedání školské rady - setkání se starostou - přijímací zkoušky - otevření Stezky Jany a Josefa V. Scheybalových (6 plachet kramářských písní pro folklorní soubor Nisanka) - návrh scény pro operu Figarova svatba (hrad Grabštejn, pěvci Národního divadla) - návštěva Neugablonz (předání exponátů z výstavy, cen ze sympozia a knih Jablonecká medailérská škola ak. soch. J. Dostál, Mgr. M. Baumannová, ak. soch. J. Lukáš a A. Slámová) - návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové Vzdělávání V oblasti vzdělávání škola zajistila tyto akce: - seznamovací pobyt (1. ročník SUPŠ) - maturitní generálka MAG`10 (4. ročník SUPŠ) - odborná stáţ Itálie (3. ročník SUPŠ) - plenérový pobyt Brloh (2. ročník SUPŠ) - Mgr. Bc. M. Baumannová předseda komise pro absolutorium VOŠMOA Jablonec nad Nisou - Mgr. P. Horák předseda maturitní komise SUPŠS Ţelezný Brod - Mgr. P. Horák školní maturitní komisař VOŠMOA Jablonec nad Nisou - R. Rudolf předseda zkušební komise pro závěrečné zkoušky SŠŘS Jablonec nad Nisou 16

17 Soutěţe Ţáci, studenti a pedagogové školy se zúčastňují v průběhu školního roku nejrůznějších soutěţí: - Olympiáda v anglickém jazyce (J. Pacal 1. místo) - jednotná architektonická koncepce části města Jablonec nad Nisou Mšeno - Oděv a doplněk (A. Kocumová, D. Herbrichová, J. Nitsche) - Mistr křišťálu (L. Caha 1. místo, N. Uhlířová 2. místo, D. Klimtová 3. místo) - Jablonecká grešle (P. Kobrlová) - medaile ke znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem (P. Šťastný) - medaile Prokop Diviš bleskosvod (P. Kobrlová) - medaile Univerzita třetího věku Svitavy (P. Šťastný) - pamětní zlatá mince Důl Michal v Ostravě (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Barokní most v Náměšti nad Oslavou (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (L. Charvát 2. cena) dukát Vratislav první český král (L. Charvát) - 50 dukát Břetislav a Jitka (L. Charvát) - pamětní stříbrná mince Jiří Trnka (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - medaile Hrad Křivoklát (MgA. J. Oplištil, DiS.) - cena pro Osobnost města Chrudimi (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Petr Vok z Roţmberka (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České pověsti (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České historické vrchy (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Hrad Bouzov (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Rudolf II. (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá mince 2500 Kč Barokní most v Náměšti nad Oslavou (V. Dostál, DiS.) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Kamil Lhoták (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá medaile Zámek Lednice (V. Dostál, DiS.) - Mistrovství Evropy v biatlonu (G. Soukalová 1. a 2. místo) - Mistrovství ČR v atletice (K. Michalská 1. místo) Exkurze V průběhu školního roku se konaly tyto exkurze: - ČNB Praha (VOŠ) - Muzeum skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou výstava vánočních ozdob (SUPŠ) - Muzeum Českého ráje v Turnově (2. a 3. ročník SUPŠ) - Praha (2., 3. a 4. ročník SUPŠ) - Znak Malá Skála v.d., provoz Ţelezný Brod (VOŠ) - Severočeské muzeum v Liberci (VOŠ) - Preciosa a.s. (3. ročník SUPŠ) - Krajský úřad Libereckého kraje (1. a 3. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - tiskárna Turnov (1. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - Okresní soud v Jablonci nad Nisou (2. ročník SUPŠ) - Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz (zaměstnanci školy) Divadelní a filmová představení Pro ţáky byla zajištěna tato představení: - Home (výtěţek na veřejnou sbírku na obnovu jablonecké zeleně) - Persepolis - Romeo a Julie - Salesiánské divadlo Praha (v anglickém originálu) 17

18 Besedy, přednášky V průběhu školního roku se uskutečnily tyto besedy a přednášky: - Jeden svět (SUPŠ) - Den vody (1. ročník SUPŠ) - České historické bankovky (VOŠ) - Městská knihovna (1. ročník SUPŠ) - Úřad práce (2. ročník SUPŠ) - Kriminalita mládeţe (2. ročník SUPŠ) - Medaile a mince z jáchymovské mincovny (VOŠ) - Umělecká vazba knih (SUPŠ, obor Grafický design) - S tebou o tobě (dívky 1. ročník SUPŠ) - Právní odpovědnost (4. ročník SUPŠ) - Šikana a kyberšikana (2. ročník SUPŠ) - Dějiny výtvarné kultury (2 přednášky Mgr. S. Francové pro ţáky školy a veřejnost) celostátní dílna komplexní estetické výuky (pořádalo Sdruţení pro tvořivou dramatiku Praha a Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s.) - Cesta krve (konference, ČČK Jablonec nad Nisou) 18

19 10. PORADENSKÉ SLUŢBY Poradenské sluţby ve škole zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy. Po dohodě s vedením Pedagogicko-psychologické poradny byla také pro školní rok 2010/2011 funkce výchovného poradce a školního metodika prevence sloučena (Mgr. Bc. Martina Baumannová). Pro řešení záškoláctví je ustavena výchovná komise (sloţení je pro kaţdý rok uvedeno v plánu práce výchovného poradce). Výchovný poradce zajišťuje - registraci ţáků s vývojovými poruchami učení a zdravotními problémy, spolupráci s rodiči, ţáky, studenty, PPP, ostatními vyučujícími, pokyn MŠMT č.j /92-21, - Profitesty 3. ročníku s následnou interpretací výsledků, - pomoc ţákům 4. ročníku SUPŠ a studentům 3. ročníku VOŠ při výběru VŠ a VOŠ, vyplňování přihlášek, uplatnění na trhu práce, - pomoc při besedách pro dívky 1. ročníku, program S tebou o tobě (viz bod 9), - řešení záškoláctví ve výchovné komisi (ve školním roce nebyl řešen ţádný případ), - spolupráci s vedením školy, s ostatními pedagogy při práci s talentovanými ţáky, - zajištění besed z oblasti patologických jevů, rasismu atd. (viz bod 9). Školní metodik prevence zajišťuje - tvorbu a realizaci preventivního programu, - spolupráci s vedením školy a ostatními vyučujícími, - účast na seminářích PPP v Jablonci nad Nisou a schůzkách školních metodiků prevence. Realizace preventivního programu - práce se ţáky i studenty ve všech předmětech i mimoškolních akcích, vedení ke zdravému ţivotnímu stylu, - vymezení prostoru v okolí školy se zákazem kouření, - spolupráce s Oblastním spolkem ČČK v Jablonci nad Nisou (viz bod 9), - spolupráce s organizací Jeden svět (viz bod 9). Úvod do světa práce - zajišťují vyučující předmětu EKO (Z. Plívová, Mgr. J. Kopalová), OBN (Mgr. V. Hloţková, Mgr. J. Kopalová), - informace o uplatnění absolventů SUPŠ i VOŠ, - příprava tematických plánů podle metodického pokynu k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů SUPŠ i VOŠ, - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy a rodiči (porady, třídní schůzky). V oblasti mimoškolní práce se ţáky a studenty jsou přínosem kurzy kreslení pro uchazeče o studium na SUPŠ a pro uchazeče o přijetí na VOŠ a VŠ (MgA. BcA. Veronika Švajdová, DiS., Mgr. A. Jitka Jelínková). Opatření, úkoly - aktualizovat pro další školní rok funkční program výchovného poradce a preventivní program, - účinněji bojovat proti vyšší absenci ţáků a studentů, spolupráce s rodiči a třídními učiteli (průběţně), - zaměřovat se na práci se ţáky s PUP (nová maturita), - působit na ţáky a studenty v oblasti právní odpovědnosti, šikany a kyberšikany (přednášky, besedy). 19

20 11. ŘÍZENÍ ŠKOLY Po odchodu Mgr. Zuzany Kleknerové z pedagogického sboru nastoupil pro předmět ČJL Mgr. Petr Hudec a pro předmět DVK absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové Simona Francová, jeţ se zároveň stala třídní učitelkou 1. ročníku. Po odchodu ak. mal. Marcely Poloprudské posílila školu v grafickém oboru absolventka AVU Praha (profesor Jiří Lindovský) MgA. Hana Šuranská. Na uvolněné místo učitele TEV po odchodu Mgr. Veroniky Hloţkové začátkem školního roku nastoupil Mgr. Vladimír Tuţ. Během začátku školního roku odešel ze zdravotních důvodů nový pedagog Mgr. Petr Hudec a na jeho místo v průběhu začátku školního roku nastoupila Mgr. Jaroslava Kopalová, která se zároveň stala třídní učitelkou 2. ročníku. Začátkem školního roku nastoupila z důvodu rizikového těhotenství na nemocenskou Petra Čapounová, Dis. a na její místo nastoupil odborný pedagog v dílnách Povrchového zušlechťování Iva Kolorenčová. V průběhu školního roku nastoupila na mateřskou dovolenou MgA., BcA. Veronika Švajdová, DiS. a její místo v oboru Povrchové zušlechťování zaujala MgA. Kateřina Krausová. Po odchodu ak. soch. Jana Lukáše do důchodu, převzal funkci zástupce ředitele pro VOŠ MgA. Josef Oplištil, DiS. V prosinci roku 2010 byly dokončeny konečné verze školních vzdělávacích programů pro biţuterní a grafické studijní zaměření. Zásadním rozhodnutím pro obsazení uvolněných prostor v budově školy po odchodu SPŠ strojnické, která zde působila od roku 1953, byla dohoda s MÚ Jablonec nad Nisou o přestěhování Základní umělecké školy do těchto prostor. Vyklizení prostor bylo strojnickou školou dokončeno v závěru prázdnin a okamţitě byly zahájeny stavební úpravy pro působení ZUŠ v přízemí, v 1. patře a v suterénních prostorách. Začátkem pololetí zahajuje ZUŠ své působení v budově školy za slavnostního uvedení starostou města. Instalaci výtvarných prací k tomuto slavnostnímu zahájení zorganizovali ţáci naší školy. Zároveň byla ve spolupráci s MÚ Jablonec nad Nisou zahájena příprava prostor v suterénu školy pro usazení redukčního stroje. Tyto práce byly během školního roku dokončeny a stroj je připraven pro uvedení do provozu. Začátkem školního roku byla v uvolněných prostorách 1. patra zřízena učebna ICT a vybavena počítači, stoly a ţidlemi, jejichţ pořízení bylo financováno z projektu grantu Nadace Preciosa a byly zakoupeny v sousední Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii. Okamţitě byla zahájena výuka pod dohledem nového správce počítačové sítě Ivo Cilicha. V září se škola zapojila do třetího ročníku Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje a připravila dvě dílny: negativní rytinu s následnou raţbou do hliníkové fólie a návlek jako módní doplněk. Kromě hostujících studentů z českých škol se zúčastnili 4 studenti z německé spřízněné školy Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck, kteří byli doprovázeni pedagogy Susanne Kindler-Bodammer a Mathiasem Geigerem. Během sympozia byli studenti přijati starostou města Jablonec nad Nisou. Výsledné práce studentů byly vystaveny v muzeu v Novém Boru, kde byly slavnostně předány ceny. Katalog k sympoziu byl dokončen a vydán v závěru roku První ročník střední školy v rámci stmelovacího pobytu odjel na několikadenní výlet do Janoviček na broumovsku za doprovodu své třídní učitelky Mgr. S. Francové, MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a Z. Linky. Ředitel školy je přijel na motorce krátce navštívit. 20

21 Z podnětu města Jablonce nad Nisou, České mincovny a.s. a polské obchodní společnosti byli studenti VOŠ vyzváni k vytvoření návrhu a sádrových modelů na platidlo Jablonecká grešle, která byla vydána v závěru roku 2010 jako obchodně-turistická aktivita. U příleţitosti 130. výročí školy a k pětašedesátinám ředitele školy byla v libereckém muzeu otevřena výstava tematicky zaměřená na medailérství. Na jaře 2011 byla za přítomnosti vzácných hostů v Městské galerii MY zahájena výstava Jablonecká medailérská školy, kde byla slavnostně představena nová publikace Jablonecká medailérská škola mapující na 160 stránkách tradici a soudobé působení školy v tomto uměleckém řemesle. Publikaci vydalo město Jablonec nad Nisou u příleţitosti 15 let trvání VOŠ při uměleckoprůmyslové škole za přispění České mincovny a.s., Libereckého kraje a firmy Graphis DTP studio, Liberec. Ţáci oborů Povrchového zušlechťování a Uměleckoprůmyslového zpracování kovů vytvořili biţuterní doplňky na oděvy zrealizované ţáky SPŠ textilní v Jihlavě. Náročná práce ţáků v soutěţi Mistr křišťálu 2011 organizované firmou Preciosa a.s. byla korunována úspěchem ţáků z oboru Povrchové zušlechťování, kteří získali ceny: hlavní cenu Mistr křišťálu získal ţák 3. ročníku Lukáš Caha a další ceny získaly Daniela Klimtová a Nora Uhlířová. Součástí hlavní ceny bylo pozvání Lukáše Cahy na biţuterní Paříţ Pro utuţení pedagogického kolektivu a rozvíjení vztahů se školou z partnerského města Kaufbeuren Neugablonz byl organizován dvoudenní zájezd s cílem navštívit školu v Neugablonz a prohlédnout si střed města. Během cesty bylo navštíveno město Regensburg a jihočeská obec Brloh, kam ţáci 2. ročníku jiţ 18 let jezdí na týdenní plenérový malovací kurz. I tento rok byl pod vedením Mgr. Petra Horáka, ak. soch. Vladimíra Komňackého a Mgr. Jaroslavy Kopalové v půlce měsíce června uskutečněn malovací pobyt v jiţních Čechách. Ředitel školy tradičně kurz navštívil na motocyklu a zúčastnil se velké korektury, tzv. jízdárny, namalovaných prací. Osmidenní odborná stáţ v rámci předmětu DVK ve smyslu 2, odst. 2, písmena f) školského zákona byla opět zrealizována v měsíci dubnu v Itálii s cílem prohloubení si znalostí výtvarného umění doby od antiky po baroko. Kurzy přípravného kreslení pro ţáky ZŠ pokračují pod vedením MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové pokračují kurzy večerního kreslení jako příprava pro přijetí na VŠ. V závěru školního roku rozhodl ředitel školy změnit obsazení funkce vedoucího výtvarníka oboru Propagační grafika. Ak. mal. Václav Benda, který tuto funkci vykonával, nemohl na naší škole vzhledem k souběţnému působení na TU Liberec působit na plný úvazek, byl vystřídán MgA. Hanou Šuranskou. Ak. mal. Václav Benda zůstává nadále pedagogem školy. 21

22 12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR Navazujíc na text pod kapitolou č. 12 loňské výroční zprávy, musíme konstatovat, ţe seskupení v budově školy naše škola a Základní umělecká škola zhruba od pololetí tohoto školního roku trvá. Nedá se zatím říci, zda tato skutečnost ovlivnila zájem uchazečů o studium na naší škole. Zahájení provozu ZUŠ začalo aţ po talentových zkouškách počátkem ledna, takţe aţ příští podání přihlášek naznačí, i přes klesající počty ţáků odcházejících ze ZŠ, jaký bude přínosový efekt působení ZUŠ v historické budově uměleckoprůmyslové školy. Škola v přijímacím řízení odeslala 30 rozhodnutí o přijetí a 25 rozhodnutí o nepřijetí. Kaţdopádně půlrok společného vztahu naznačil, ţe obě školy si budou rozumět, budou mít chuť spolupracovat a projevit se ve vztahu k veřejnosti. Provoz v budově se během půlroku zaběhl, je vyváţený, tzn. dopoledne a odpoledne je budova vyuţívána převáţně naší školou a v odpoledních a pozdně odpoledních hodinách nás střídají ţáci ZUŠ. To ovšem přináší energetické zatíţení a především zvýšené nároky na dodávky tepla v chladnějších měsících a tak stoupá i zatíţení našeho rozpočtu za teplo. Na druhé straně je však nutno konstatovat, ţe vlastník budovy, město Jablonec nad Nisou, vychází vstříc našim poţadavkům na údrţbu prostor, ve kterých působí naše škola. Škola i nadále zaujímá důleţité místo v kulturním a společenském dění města. 22

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 za školní rok 2013/2014 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 za školní rok 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 Identifikátor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více