Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Akad. soch. Jiří Dostál Schvaluje Školská rada SUPŠ: Petr Vobořil Školská rada VOŠ: Mgr. Libor Křapka V Jablonci nad Nisou 31. října 2011

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy.5 4. Údaje o počtu ţáků, studentů 7 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské sluţby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy.25 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, adresa: Právní forma: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1/800, příspěvková organizace příspěvková organizace IČ: IZO: SUPŠ VOŠ Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, IČ Ředitel školy: Druh školy: Akad. soch. Jiří Dostál Střední škola (SUPŠ) Vyšší odborná škola (VOŠ) Datum zápisu do rejstříku: SUPŠ (č. j / ) VOŠ vzdělávací program N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne (č. j / ) Kapacita školy: SUPŠ cílová 135 skutečná 117 VOŠ cílová 24 skutečná 23 Školská rada: volby (sloţení příloha č. 6) 3

4 2. ORGANIZACE STUDIA Střední škola 1) M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika 2) M/054 Tvorba a vzorování biţuterie tvarování a rytectví raznic 3) M/055 Tvorba a vzorování biţuterie pasířství 4) M/056 Tvorba a vzorování biţuterie povrchové zušlechťování 5) M/057 Tvorba a vzorování biţuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů 6) M/15 Tvorba a vzorování biţuterie 7) M/05 Grafický design Vyšší odborná škola N/06 Raţená medaile a mince Škola vyučuje dle schválených učebních dokumentů: - SUPŠ učební plán ze dne , č. j / s platností od (příloha č. 3), - od (počínaje 1. ročníkem) - učební plány: RVP vydalo MŠMT dne , čj. 6907/ názvy ŠVP: Styl biţuterie design Grafický design - VOŠ od vyučuje podle vzdělávacího programu N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne , č. j / (příloha č. 4 a 5). 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 3,30 6,30 2,10 5,10 5,30 22,10 z toho ženy 2,70 3,00 1,10 1,00 1,00 8,80 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 22,10 2,40 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 0,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Výkaz R (k ) Ţádný pedagog nemá absolvované studium pro výchovné poradce, koordinátorka ŠVP ukončila studium, po dohodě s PPP v Jablonci nad Nisou je sloučena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence. Koordinátora environmentální výchovy vykonává vyučující ZEK. ICT sluţby byly částečně prováděny dodavatelsky. Počet nepedagogických pracovníků, externistů - celkem nepedagogů 7, přepočteno 6,08 - celkem externistů 1, přepočteno 0,14 Změny v pedagogickém sboru (viz bod 11. Řízení školy) 5

6 Mzdové podmínky pracovníků 2009/ /2011 Celkový počet pracovníků 28,39 27,87 Počet pedagogických pracovníků 23,14 22,28 Průměrná výše měs. mzdy pedagog. prac Průměrná výše měs. mzdy nepedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy pedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy nepedagog. prac Výkaz P 1-04 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Typ vzdělávání Počet účastníků Studium pedagogiky 2 Koordinátor S1 (ŠVP) 1 Semináře, školení - nová maturita 10 - matematika, fyzika 1 - dějiny výtvarné kultury 1 - český jazyk a literatura 1 - občanská nauka 1 - právní předpisy 1 - PO a BOZP všichni pracovníci 6

7 4. ÚDAJE O POČTU ŢÁKŮ, STUDENTŮ Škola Počet tříd Počet ţáků Průměr ţáků na třídu SUPŠ ,25 VOŠ ,5 Celkem Počty ţáků a studentů podle studijních oborů Škola Obor Počet ţáků SUPŠ M/054 Tvorba a vzorování biţuterie 20 tvarování a rytectví raznic M/055 Tvorba a vzorování biţuterie 9 pasířství M/056 Tvorba a vzorování biţuterie 23 povrchové zušlechťování M/057 Tvorba a vzorování biţuterie 13 uměleckoprůmyslové zpracování kovů M/007 Propagační výtvarnictví 24 propagační grafika M/15 Tvorba a vzorování biţuterie M/05 Grafický design 8 VOŠ N/06 Raţená medaile a mince 23 V tabulkách jsou uvedeny počty ţáků a studentů podle výkazů M 8 a M 10 (k ). 7

8 Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 59 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 30 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 25 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 5 z toho vyřešeno autoremedurou 5 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 17 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 4 z toho vyřešeno autoremedurou 4 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 0 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 0 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky probíhají v lednu (SUPŠ) a červnu (VOŠ) ve formě talentových zkoušek. SUPŠ kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, test všeobecných znalostí (CJL, MAT, CHE, DEJ, kultura), pohovor. VOŠ kresba, modelování, pohovor. V obou případech se hodnotí také domácí práce (asi 10 ks) a klasifikace z posledních dvou ročníků předcházejícího stupně vzdělání. 8

9 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 12 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 14 9

10 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0* 0* napomenutí 5 4 důtka třídního učitele 2 4 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 2 3 sníž. známka z chování 5 5 Na VOŠ se chování nehodnotí. * Ţáci a studenti získávají ocenění za vítězství v soutěţích, za výborné práce u maturitních zkoušek a absolutoria (cena předsedy komise, cena ředitele školy, ateliérová cena). 10

11 Přehled prospěchu ţáků a studentů Prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 8 nehodnocen 2 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Pololetí Zapsáno ţáků Prům. absence na ţáka (hod.) Prům. neomluveno (hod.) 1. I. II ,4 82,6 0 0,2 2. I. II ,7 101,5 1,1 2,5 3. I. II ,7 127, I. II ,8 65,3 1,2 6,3 Na VOŠ se docházka sleduje, ale celkově nehodnotí a počty zameškaných hodin se neuvádí. Uplatnění absolventů Škola Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Jiné SUPŠ VOŠ

12 6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Škola zatím neposkytuje další vzdělávání. Ve zřizovací listině z je povolena doplňková činnost pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Výpis z ţivnostenského rejstříku ze dne , č. j. MUJNZU/2767/2008/K/2. Přehled programů dalšího vzdělávání Nejsou realizovány. Doplňující informace Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 2 Počet inovovaných vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 12

13 7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Spolupráce se Svazem výrobců biţuterie, Hospodářskou komorou a Muzeem skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou v akci Trienále Oděv a doplněk 2011 je pro školu prioritní i ve smyslu odborného zaměření školy. Partnerem školy tvořící oděvy pro módní přehlídku byla SUPŠ textilní v Jihlavě. Školy tvořily oděv a jeho doplňky na téma Baroko. Partnerství s příbuzně zaměřenou a historicky spjatou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Kaufbeuren-Neugablonz, které je i partnerským městem Jablonce nad Nisou, bylo v tomto roce v září demonstrováno účastí studentů německé školy na třetím Sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Ve škole pracovali účastníci z Německa a vystřídali se dva pedagogové. V měsíci květnu pedagogové a další pracovníci naší školy uskutečnili návštěvu partnerské německé školy, prohlídli si školu, část Neugablonz a dohodli se na dalších oboustranných akcích. Česká mincovna a.s. při akci pořádané ke svému 18. výročí trvání vybídla školu k prezentaci absolventských prací 2010 na VOŠ. Škola se zúčastnila i tiskové konference k výročí mincovny a představila absolventské práce věnované k významným regionálním tématům. Spolupráce se Znakem Malá Skála v.d. spočívá v odborné rovině při realizaci absolventských prací VOŠ. Znak Malá Skála v.d. vychází škole vstříc při zalisování razicích nástrojů a náročných raţbách. V závěru školního roku byla oboustrannou spoluprací realizovaná raţba medaile k výročí znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem, jejímţ autorem je student vyšší školy Petr Šťastný. Dokument ilustrující tuto akci z pohledu přípravy a realizace medaile včetně společenského slavnostního vyvrcholení akce byl odvysílán na ČT 1 v pořadu Toulavá kamera. Student VOŠ Petr Šťastný vytvořil v rámci své absolventské práce medaili k 100. výročí jablonecké přehrady, která byla ředitelem školy slavnostně předána při akci Dny evropského dědictví vedoucímu pracovníkovi jablonecké přehrady panu Chmelařovi. Studentka VOŠ Alţběta Slámová vytvořila v rámci své absolventské práce medaili ke slavnostnímu znovuosazení desky v údolí Štolpichu v Jizerských horách, která je věnovaná císařovně Sissi. Medaili autorka předala při společenské slavnosti na místě zástupci rakouského velvyslanectví a řediteli Lesů ČR. Preciosa a.s. prostřednictví své Nadace Preciosa je stálým partnerem školy v grantových řízeních. V závěru školního roku škola díky grantu Nadace Preciosa pořídila vybavení počítačové učebny pro předmět ICT. Jiţ popáté škola realizuje návrhy scény pro pěvce Národního divadla v Praze v rámci benefičních koncertů na hradě Grabštejn. Pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové ţáci vytvořili návrhy scény pro Mozartovu operu Figarova svatba a realizovali je pro představení. S firmou ABB škola dohodla spolupráci na vytvoření designu nové řady porcelánových vypínačů. Úkol byl zadán ţákovi 4. ročníku střední školy Vilému Nájemníkovi jako odborná maturitní práce. Ţák řešil v rámci oboru Povrchové zušlechťování design dekorů, které odprezentoval v materiálu i formou tiskového provedení. Zástupci firmy se zúčastnili obhajoby maturitní práce a byli spokojení. Škola se zapojila do nového městského informačního systému podporujícího turistický ruch. 13

14 Ředitel školy se zúčastňuje rady Muzea skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou, Mgr. Petr Horák pracuje ve vedení Asociace umělců medailérů ČR a vedení školy se pravidelně zúčastňuje zasedání Asociace uměleckoprůmyslových škol ČR. 14

15 8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Byl podán projektový záměr pro grant Nadace Preciosa s cílem inovovat hardwarové komponenty 6 počítačů systému PC a 2 počítačů systému McIntosh, včetně pořízení nové laserové tiskárny. Dosavadní hardwarové vybavení počítačových sestav je jiţ poruchové a zastaralé. Tímto krokem inovujeme parametry počítačových sestav s vyuţitím stávajících licencí. Cena projektu byla ,- Kč, z toho je 50% účast školy, coţ činí částku ,- Kč. Projekt byl schválen. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Grant z prostředků NIF Nadace Preciosa, oblast činnosti: Vzdělání a školy Příjemce ,- Kč 15

16 9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Veletrhy, výstavy - svou expozicí se škola prezentovala na veletrhu vzdělávání Amos 2010 v Jablonci nad Nisou a veletrhu vzdělávání Educa Jobdays 2010 v liberecké Tipsport aréně - práce ţáků SUPŠ v Jablonci nad Nisou a školy v Neugablonz byly vystavovány v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou - kaţdoročně se konají výstavy prací ţáků v PCV (leden a červen), klauzurních prací (prosinec a červen), prací z malovacího pobytu v Brloze a maturitních prací pro veřejnost (květen) - v Severočeském muzeu v Liberci se konala výstava Jablonecká medailérská škola - výstava Jablonecká medailérská škola se na počátku nového kalendářního roku přesunula do Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou a byla spojena s uvedením publikace o patnáctiletém působení vyšší odborné školy - ţáci se zúčastnili Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Oděv a jeho doplněk - ţáci uspořádali výstavu u příleţitosti otevření ZUŠ v budově školy na Horním náměstí ZNIČEHONIC Vítání - v Muzeu města Ústí nad Labem proběhla výstava, která dokumentovala vznik medaile ke znovuotevření muzea (součástí projektu byla i odvysílaná reportáţ v pořadu Toulavá kamera) - Mgr. A. Tomáš Plesl výstava v Galerii N Absolventi školy V. Kopeckého - MgA. Hana Šuranská výstava v Galerii výtvarného umění v Náchodě Rostlinné transformace - výstava prací ze sympozia v muzeu v Novém Boru Akce V průběhu školního roku se škola zúčastnila nebo uspořádala tyto akce: - Den památek Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje - Den otevřených dveří - schůzky rodičů - zasedání školské rady - setkání se starostou - přijímací zkoušky - otevření Stezky Jany a Josefa V. Scheybalových (6 plachet kramářských písní pro folklorní soubor Nisanka) - návrh scény pro operu Figarova svatba (hrad Grabštejn, pěvci Národního divadla) - návštěva Neugablonz (předání exponátů z výstavy, cen ze sympozia a knih Jablonecká medailérská škola ak. soch. J. Dostál, Mgr. M. Baumannová, ak. soch. J. Lukáš a A. Slámová) - návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové Vzdělávání V oblasti vzdělávání škola zajistila tyto akce: - seznamovací pobyt (1. ročník SUPŠ) - maturitní generálka MAG`10 (4. ročník SUPŠ) - odborná stáţ Itálie (3. ročník SUPŠ) - plenérový pobyt Brloh (2. ročník SUPŠ) - Mgr. Bc. M. Baumannová předseda komise pro absolutorium VOŠMOA Jablonec nad Nisou - Mgr. P. Horák předseda maturitní komise SUPŠS Ţelezný Brod - Mgr. P. Horák školní maturitní komisař VOŠMOA Jablonec nad Nisou - R. Rudolf předseda zkušební komise pro závěrečné zkoušky SŠŘS Jablonec nad Nisou 16

17 Soutěţe Ţáci, studenti a pedagogové školy se zúčastňují v průběhu školního roku nejrůznějších soutěţí: - Olympiáda v anglickém jazyce (J. Pacal 1. místo) - jednotná architektonická koncepce části města Jablonec nad Nisou Mšeno - Oděv a doplněk (A. Kocumová, D. Herbrichová, J. Nitsche) - Mistr křišťálu (L. Caha 1. místo, N. Uhlířová 2. místo, D. Klimtová 3. místo) - Jablonecká grešle (P. Kobrlová) - medaile ke znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem (P. Šťastný) - medaile Prokop Diviš bleskosvod (P. Kobrlová) - medaile Univerzita třetího věku Svitavy (P. Šťastný) - pamětní zlatá mince Důl Michal v Ostravě (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Barokní most v Náměšti nad Oslavou (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (L. Charvát 2. cena) dukát Vratislav první český král (L. Charvát) - 50 dukát Břetislav a Jitka (L. Charvát) - pamětní stříbrná mince Jiří Trnka (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - medaile Hrad Křivoklát (MgA. J. Oplištil, DiS.) - cena pro Osobnost města Chrudimi (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Petr Vok z Roţmberka (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České pověsti (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České historické vrchy (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Hrad Bouzov (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Rudolf II. (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá mince 2500 Kč Barokní most v Náměšti nad Oslavou (V. Dostál, DiS.) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Kamil Lhoták (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá medaile Zámek Lednice (V. Dostál, DiS.) - Mistrovství Evropy v biatlonu (G. Soukalová 1. a 2. místo) - Mistrovství ČR v atletice (K. Michalská 1. místo) Exkurze V průběhu školního roku se konaly tyto exkurze: - ČNB Praha (VOŠ) - Muzeum skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou výstava vánočních ozdob (SUPŠ) - Muzeum Českého ráje v Turnově (2. a 3. ročník SUPŠ) - Praha (2., 3. a 4. ročník SUPŠ) - Znak Malá Skála v.d., provoz Ţelezný Brod (VOŠ) - Severočeské muzeum v Liberci (VOŠ) - Preciosa a.s. (3. ročník SUPŠ) - Krajský úřad Libereckého kraje (1. a 3. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - tiskárna Turnov (1. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - Okresní soud v Jablonci nad Nisou (2. ročník SUPŠ) - Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz (zaměstnanci školy) Divadelní a filmová představení Pro ţáky byla zajištěna tato představení: - Home (výtěţek na veřejnou sbírku na obnovu jablonecké zeleně) - Persepolis - Romeo a Julie - Salesiánské divadlo Praha (v anglickém originálu) 17

18 Besedy, přednášky V průběhu školního roku se uskutečnily tyto besedy a přednášky: - Jeden svět (SUPŠ) - Den vody (1. ročník SUPŠ) - České historické bankovky (VOŠ) - Městská knihovna (1. ročník SUPŠ) - Úřad práce (2. ročník SUPŠ) - Kriminalita mládeţe (2. ročník SUPŠ) - Medaile a mince z jáchymovské mincovny (VOŠ) - Umělecká vazba knih (SUPŠ, obor Grafický design) - S tebou o tobě (dívky 1. ročník SUPŠ) - Právní odpovědnost (4. ročník SUPŠ) - Šikana a kyberšikana (2. ročník SUPŠ) - Dějiny výtvarné kultury (2 přednášky Mgr. S. Francové pro ţáky školy a veřejnost) celostátní dílna komplexní estetické výuky (pořádalo Sdruţení pro tvořivou dramatiku Praha a Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s.) - Cesta krve (konference, ČČK Jablonec nad Nisou) 18

19 10. PORADENSKÉ SLUŢBY Poradenské sluţby ve škole zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy. Po dohodě s vedením Pedagogicko-psychologické poradny byla také pro školní rok 2010/2011 funkce výchovného poradce a školního metodika prevence sloučena (Mgr. Bc. Martina Baumannová). Pro řešení záškoláctví je ustavena výchovná komise (sloţení je pro kaţdý rok uvedeno v plánu práce výchovného poradce). Výchovný poradce zajišťuje - registraci ţáků s vývojovými poruchami učení a zdravotními problémy, spolupráci s rodiči, ţáky, studenty, PPP, ostatními vyučujícími, pokyn MŠMT č.j /92-21, - Profitesty 3. ročníku s následnou interpretací výsledků, - pomoc ţákům 4. ročníku SUPŠ a studentům 3. ročníku VOŠ při výběru VŠ a VOŠ, vyplňování přihlášek, uplatnění na trhu práce, - pomoc při besedách pro dívky 1. ročníku, program S tebou o tobě (viz bod 9), - řešení záškoláctví ve výchovné komisi (ve školním roce nebyl řešen ţádný případ), - spolupráci s vedením školy, s ostatními pedagogy při práci s talentovanými ţáky, - zajištění besed z oblasti patologických jevů, rasismu atd. (viz bod 9). Školní metodik prevence zajišťuje - tvorbu a realizaci preventivního programu, - spolupráci s vedením školy a ostatními vyučujícími, - účast na seminářích PPP v Jablonci nad Nisou a schůzkách školních metodiků prevence. Realizace preventivního programu - práce se ţáky i studenty ve všech předmětech i mimoškolních akcích, vedení ke zdravému ţivotnímu stylu, - vymezení prostoru v okolí školy se zákazem kouření, - spolupráce s Oblastním spolkem ČČK v Jablonci nad Nisou (viz bod 9), - spolupráce s organizací Jeden svět (viz bod 9). Úvod do světa práce - zajišťují vyučující předmětu EKO (Z. Plívová, Mgr. J. Kopalová), OBN (Mgr. V. Hloţková, Mgr. J. Kopalová), - informace o uplatnění absolventů SUPŠ i VOŠ, - příprava tematických plánů podle metodického pokynu k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů SUPŠ i VOŠ, - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy a rodiči (porady, třídní schůzky). V oblasti mimoškolní práce se ţáky a studenty jsou přínosem kurzy kreslení pro uchazeče o studium na SUPŠ a pro uchazeče o přijetí na VOŠ a VŠ (MgA. BcA. Veronika Švajdová, DiS., Mgr. A. Jitka Jelínková). Opatření, úkoly - aktualizovat pro další školní rok funkční program výchovného poradce a preventivní program, - účinněji bojovat proti vyšší absenci ţáků a studentů, spolupráce s rodiči a třídními učiteli (průběţně), - zaměřovat se na práci se ţáky s PUP (nová maturita), - působit na ţáky a studenty v oblasti právní odpovědnosti, šikany a kyberšikany (přednášky, besedy). 19

20 11. ŘÍZENÍ ŠKOLY Po odchodu Mgr. Zuzany Kleknerové z pedagogického sboru nastoupil pro předmět ČJL Mgr. Petr Hudec a pro předmět DVK absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové Simona Francová, jeţ se zároveň stala třídní učitelkou 1. ročníku. Po odchodu ak. mal. Marcely Poloprudské posílila školu v grafickém oboru absolventka AVU Praha (profesor Jiří Lindovský) MgA. Hana Šuranská. Na uvolněné místo učitele TEV po odchodu Mgr. Veroniky Hloţkové začátkem školního roku nastoupil Mgr. Vladimír Tuţ. Během začátku školního roku odešel ze zdravotních důvodů nový pedagog Mgr. Petr Hudec a na jeho místo v průběhu začátku školního roku nastoupila Mgr. Jaroslava Kopalová, která se zároveň stala třídní učitelkou 2. ročníku. Začátkem školního roku nastoupila z důvodu rizikového těhotenství na nemocenskou Petra Čapounová, Dis. a na její místo nastoupil odborný pedagog v dílnách Povrchového zušlechťování Iva Kolorenčová. V průběhu školního roku nastoupila na mateřskou dovolenou MgA., BcA. Veronika Švajdová, DiS. a její místo v oboru Povrchové zušlechťování zaujala MgA. Kateřina Krausová. Po odchodu ak. soch. Jana Lukáše do důchodu, převzal funkci zástupce ředitele pro VOŠ MgA. Josef Oplištil, DiS. V prosinci roku 2010 byly dokončeny konečné verze školních vzdělávacích programů pro biţuterní a grafické studijní zaměření. Zásadním rozhodnutím pro obsazení uvolněných prostor v budově školy po odchodu SPŠ strojnické, která zde působila od roku 1953, byla dohoda s MÚ Jablonec nad Nisou o přestěhování Základní umělecké školy do těchto prostor. Vyklizení prostor bylo strojnickou školou dokončeno v závěru prázdnin a okamţitě byly zahájeny stavební úpravy pro působení ZUŠ v přízemí, v 1. patře a v suterénních prostorách. Začátkem pololetí zahajuje ZUŠ své působení v budově školy za slavnostního uvedení starostou města. Instalaci výtvarných prací k tomuto slavnostnímu zahájení zorganizovali ţáci naší školy. Zároveň byla ve spolupráci s MÚ Jablonec nad Nisou zahájena příprava prostor v suterénu školy pro usazení redukčního stroje. Tyto práce byly během školního roku dokončeny a stroj je připraven pro uvedení do provozu. Začátkem školního roku byla v uvolněných prostorách 1. patra zřízena učebna ICT a vybavena počítači, stoly a ţidlemi, jejichţ pořízení bylo financováno z projektu grantu Nadace Preciosa a byly zakoupeny v sousední Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii. Okamţitě byla zahájena výuka pod dohledem nového správce počítačové sítě Ivo Cilicha. V září se škola zapojila do třetího ročníku Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje a připravila dvě dílny: negativní rytinu s následnou raţbou do hliníkové fólie a návlek jako módní doplněk. Kromě hostujících studentů z českých škol se zúčastnili 4 studenti z německé spřízněné školy Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck, kteří byli doprovázeni pedagogy Susanne Kindler-Bodammer a Mathiasem Geigerem. Během sympozia byli studenti přijati starostou města Jablonec nad Nisou. Výsledné práce studentů byly vystaveny v muzeu v Novém Boru, kde byly slavnostně předány ceny. Katalog k sympoziu byl dokončen a vydán v závěru roku První ročník střední školy v rámci stmelovacího pobytu odjel na několikadenní výlet do Janoviček na broumovsku za doprovodu své třídní učitelky Mgr. S. Francové, MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a Z. Linky. Ředitel školy je přijel na motorce krátce navštívit. 20

21 Z podnětu města Jablonce nad Nisou, České mincovny a.s. a polské obchodní společnosti byli studenti VOŠ vyzváni k vytvoření návrhu a sádrových modelů na platidlo Jablonecká grešle, která byla vydána v závěru roku 2010 jako obchodně-turistická aktivita. U příleţitosti 130. výročí školy a k pětašedesátinám ředitele školy byla v libereckém muzeu otevřena výstava tematicky zaměřená na medailérství. Na jaře 2011 byla za přítomnosti vzácných hostů v Městské galerii MY zahájena výstava Jablonecká medailérská školy, kde byla slavnostně představena nová publikace Jablonecká medailérská škola mapující na 160 stránkách tradici a soudobé působení školy v tomto uměleckém řemesle. Publikaci vydalo město Jablonec nad Nisou u příleţitosti 15 let trvání VOŠ při uměleckoprůmyslové škole za přispění České mincovny a.s., Libereckého kraje a firmy Graphis DTP studio, Liberec. Ţáci oborů Povrchového zušlechťování a Uměleckoprůmyslového zpracování kovů vytvořili biţuterní doplňky na oděvy zrealizované ţáky SPŠ textilní v Jihlavě. Náročná práce ţáků v soutěţi Mistr křišťálu 2011 organizované firmou Preciosa a.s. byla korunována úspěchem ţáků z oboru Povrchové zušlechťování, kteří získali ceny: hlavní cenu Mistr křišťálu získal ţák 3. ročníku Lukáš Caha a další ceny získaly Daniela Klimtová a Nora Uhlířová. Součástí hlavní ceny bylo pozvání Lukáše Cahy na biţuterní Paříţ Pro utuţení pedagogického kolektivu a rozvíjení vztahů se školou z partnerského města Kaufbeuren Neugablonz byl organizován dvoudenní zájezd s cílem navštívit školu v Neugablonz a prohlédnout si střed města. Během cesty bylo navštíveno město Regensburg a jihočeská obec Brloh, kam ţáci 2. ročníku jiţ 18 let jezdí na týdenní plenérový malovací kurz. I tento rok byl pod vedením Mgr. Petra Horáka, ak. soch. Vladimíra Komňackého a Mgr. Jaroslavy Kopalové v půlce měsíce června uskutečněn malovací pobyt v jiţních Čechách. Ředitel školy tradičně kurz navštívil na motocyklu a zúčastnil se velké korektury, tzv. jízdárny, namalovaných prací. Osmidenní odborná stáţ v rámci předmětu DVK ve smyslu 2, odst. 2, písmena f) školského zákona byla opět zrealizována v měsíci dubnu v Itálii s cílem prohloubení si znalostí výtvarného umění doby od antiky po baroko. Kurzy přípravného kreslení pro ţáky ZŠ pokračují pod vedením MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové pokračují kurzy večerního kreslení jako příprava pro přijetí na VŠ. V závěru školního roku rozhodl ředitel školy změnit obsazení funkce vedoucího výtvarníka oboru Propagační grafika. Ak. mal. Václav Benda, který tuto funkci vykonával, nemohl na naší škole vzhledem k souběţnému působení na TU Liberec působit na plný úvazek, byl vystřídán MgA. Hanou Šuranskou. Ak. mal. Václav Benda zůstává nadále pedagogem školy. 21

22 12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR Navazujíc na text pod kapitolou č. 12 loňské výroční zprávy, musíme konstatovat, ţe seskupení v budově školy naše škola a Základní umělecká škola zhruba od pololetí tohoto školního roku trvá. Nedá se zatím říci, zda tato skutečnost ovlivnila zájem uchazečů o studium na naší škole. Zahájení provozu ZUŠ začalo aţ po talentových zkouškách počátkem ledna, takţe aţ příští podání přihlášek naznačí, i přes klesající počty ţáků odcházejících ze ZŠ, jaký bude přínosový efekt působení ZUŠ v historické budově uměleckoprůmyslové školy. Škola v přijímacím řízení odeslala 30 rozhodnutí o přijetí a 25 rozhodnutí o nepřijetí. Kaţdopádně půlrok společného vztahu naznačil, ţe obě školy si budou rozumět, budou mít chuť spolupracovat a projevit se ve vztahu k veřejnosti. Provoz v budově se během půlroku zaběhl, je vyváţený, tzn. dopoledne a odpoledne je budova vyuţívána převáţně naší školou a v odpoledních a pozdně odpoledních hodinách nás střídají ţáci ZUŠ. To ovšem přináší energetické zatíţení a především zvýšené nároky na dodávky tepla v chladnějších měsících a tak stoupá i zatíţení našeho rozpočtu za teplo. Na druhé straně je však nutno konstatovat, ţe vlastník budovy, město Jablonec nad Nisou, vychází vstříc našim poţadavkům na údrţbu prostor, ve kterých působí naše škola. Škola i nadále zaujímá důleţité místo v kulturním a společenském dění města. 22

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Předkládá: Mgr. Bc. Martina Baumannová Schvaluje Školská rada SUPŠ a VOŠ: Mgr. Libor Křapka V Jablonci nad Nisou 31. října 2012 OBSAH 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Předkládá: Akad. soch. Jiří Dostál Schvaluje Školská rada SUPŠ: Petr Vobořil Školská rada VOŠ: Mgr. Libor Křapka V Jablonci nad Nisou 27. října 2010

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzory tiskopisů podle 1 odst. 3 písm. c) Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více