Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Akad. soch. Jiří Dostál Schvaluje Školská rada SUPŠ: Petr Vobořil Školská rada VOŠ: Mgr. Libor Křapka V Jablonci nad Nisou 31. října 2011

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy.5 4. Údaje o počtu ţáků, studentů 7 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské sluţby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy.25 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, adresa: Právní forma: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1/800, příspěvková organizace příspěvková organizace IČ: IZO: SUPŠ VOŠ Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj, IČ Ředitel školy: Druh školy: Akad. soch. Jiří Dostál Střední škola (SUPŠ) Vyšší odborná škola (VOŠ) Datum zápisu do rejstříku: SUPŠ (č. j / ) VOŠ vzdělávací program N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne (č. j / ) Kapacita školy: SUPŠ cílová 135 skutečná 117 VOŠ cílová 24 skutečná 23 Školská rada: volby (sloţení příloha č. 6) 3

4 2. ORGANIZACE STUDIA Střední škola 1) M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika 2) M/054 Tvorba a vzorování biţuterie tvarování a rytectví raznic 3) M/055 Tvorba a vzorování biţuterie pasířství 4) M/056 Tvorba a vzorování biţuterie povrchové zušlechťování 5) M/057 Tvorba a vzorování biţuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů 6) M/15 Tvorba a vzorování biţuterie 7) M/05 Grafický design Vyšší odborná škola N/06 Raţená medaile a mince Škola vyučuje dle schválených učebních dokumentů: - SUPŠ učební plán ze dne , č. j / s platností od (příloha č. 3), - od (počínaje 1. ročníkem) - učební plány: RVP vydalo MŠMT dne , čj. 6907/ názvy ŠVP: Styl biţuterie design Grafický design - VOŠ od vyučuje podle vzdělávacího programu N/06 Raţená medaile a mince, akreditace ze dne , č. j / (příloha č. 4 a 5). 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 3,30 6,30 2,10 5,10 5,30 22,10 z toho ženy 2,70 3,00 1,10 1,00 1,00 8,80 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 22,10 2,40 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 0,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Výkaz R (k ) Ţádný pedagog nemá absolvované studium pro výchovné poradce, koordinátorka ŠVP ukončila studium, po dohodě s PPP v Jablonci nad Nisou je sloučena funkce výchovného poradce a školního metodika prevence. Koordinátora environmentální výchovy vykonává vyučující ZEK. ICT sluţby byly částečně prováděny dodavatelsky. Počet nepedagogických pracovníků, externistů - celkem nepedagogů 7, přepočteno 6,08 - celkem externistů 1, přepočteno 0,14 Změny v pedagogickém sboru (viz bod 11. Řízení školy) 5

6 Mzdové podmínky pracovníků 2009/ /2011 Celkový počet pracovníků 28,39 27,87 Počet pedagogických pracovníků 23,14 22,28 Průměrná výše měs. mzdy pedagog. prac Průměrná výše měs. mzdy nepedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy pedagog. prac Průměrná výše nenárok. sloţek mzdy nepedagog. prac Výkaz P 1-04 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Typ vzdělávání Počet účastníků Studium pedagogiky 2 Koordinátor S1 (ŠVP) 1 Semináře, školení - nová maturita 10 - matematika, fyzika 1 - dějiny výtvarné kultury 1 - český jazyk a literatura 1 - občanská nauka 1 - právní předpisy 1 - PO a BOZP všichni pracovníci 6

7 4. ÚDAJE O POČTU ŢÁKŮ, STUDENTŮ Škola Počet tříd Počet ţáků Průměr ţáků na třídu SUPŠ ,25 VOŠ ,5 Celkem Počty ţáků a studentů podle studijních oborů Škola Obor Počet ţáků SUPŠ M/054 Tvorba a vzorování biţuterie 20 tvarování a rytectví raznic M/055 Tvorba a vzorování biţuterie 9 pasířství M/056 Tvorba a vzorování biţuterie 23 povrchové zušlechťování M/057 Tvorba a vzorování biţuterie 13 uměleckoprůmyslové zpracování kovů M/007 Propagační výtvarnictví 24 propagační grafika M/15 Tvorba a vzorování biţuterie M/05 Grafický design 8 VOŠ N/06 Raţená medaile a mince 23 V tabulkách jsou uvedeny počty ţáků a studentů podle výkazů M 8 a M 10 (k ). 7

8 Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 59 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 30 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 25 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 5 z toho vyřešeno autoremedurou 5 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 17 Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 4 z toho vyřešeno autoremedurou 4 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 0 Domovy mládeže počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 0 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 0 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky probíhají v lednu (SUPŠ) a červnu (VOŠ) ve formě talentových zkoušek. SUPŠ kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, test všeobecných znalostí (CJL, MAT, CHE, DEJ, kultura), pohovor. VOŠ kresba, modelování, pohovor. V obou případech se hodnotí také domácí práce (asi 10 ks) a klasifikace z posledních dvou ročníků předcházejícího stupně vzdělání. 8

9 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 0 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 12 o opakování ročníku 1 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 14 9

10 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli kt. konali zkoušku kteří prospěli kt. neprospěli Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0* 0* napomenutí 5 4 důtka třídního učitele 2 4 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 2 3 sníž. známka z chování 5 5 Na VOŠ se chování nehodnotí. * Ţáci a studenti získávají ocenění za vítězství v soutěţích, za výborné práce u maturitních zkoušek a absolutoria (cena předsedy komise, cena ředitele školy, ateliérová cena). 10

11 Přehled prospěchu ţáků a studentů Prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 8 nehodnocen 2 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Třída Pololetí Zapsáno ţáků Prům. absence na ţáka (hod.) Prům. neomluveno (hod.) 1. I. II ,4 82,6 0 0,2 2. I. II ,7 101,5 1,1 2,5 3. I. II ,7 127, I. II ,8 65,3 1,2 6,3 Na VOŠ se docházka sleduje, ale celkově nehodnotí a počty zameškaných hodin se neuvádí. Uplatnění absolventů Škola Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Jiné SUPŠ VOŠ

12 6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Škola zatím neposkytuje další vzdělávání. Ve zřizovací listině z je povolena doplňková činnost pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Výpis z ţivnostenského rejstříku ze dne , č. j. MUJNZU/2767/2008/K/2. Přehled programů dalšího vzdělávání Nejsou realizovány. Doplňující informace Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 2 Počet inovovaných vzdělávacích programů pro střední vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání rok 2009: 0 rok 2010: 0 12

13 7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Spolupráce se Svazem výrobců biţuterie, Hospodářskou komorou a Muzeem skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou v akci Trienále Oděv a doplněk 2011 je pro školu prioritní i ve smyslu odborného zaměření školy. Partnerem školy tvořící oděvy pro módní přehlídku byla SUPŠ textilní v Jihlavě. Školy tvořily oděv a jeho doplňky na téma Baroko. Partnerství s příbuzně zaměřenou a historicky spjatou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Kaufbeuren-Neugablonz, které je i partnerským městem Jablonce nad Nisou, bylo v tomto roce v září demonstrováno účastí studentů německé školy na třetím Sympoziu uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Ve škole pracovali účastníci z Německa a vystřídali se dva pedagogové. V měsíci květnu pedagogové a další pracovníci naší školy uskutečnili návštěvu partnerské německé školy, prohlídli si školu, část Neugablonz a dohodli se na dalších oboustranných akcích. Česká mincovna a.s. při akci pořádané ke svému 18. výročí trvání vybídla školu k prezentaci absolventských prací 2010 na VOŠ. Škola se zúčastnila i tiskové konference k výročí mincovny a představila absolventské práce věnované k významným regionálním tématům. Spolupráce se Znakem Malá Skála v.d. spočívá v odborné rovině při realizaci absolventských prací VOŠ. Znak Malá Skála v.d. vychází škole vstříc při zalisování razicích nástrojů a náročných raţbách. V závěru školního roku byla oboustrannou spoluprací realizovaná raţba medaile k výročí znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem, jejímţ autorem je student vyšší školy Petr Šťastný. Dokument ilustrující tuto akci z pohledu přípravy a realizace medaile včetně společenského slavnostního vyvrcholení akce byl odvysílán na ČT 1 v pořadu Toulavá kamera. Student VOŠ Petr Šťastný vytvořil v rámci své absolventské práce medaili k 100. výročí jablonecké přehrady, která byla ředitelem školy slavnostně předána při akci Dny evropského dědictví vedoucímu pracovníkovi jablonecké přehrady panu Chmelařovi. Studentka VOŠ Alţběta Slámová vytvořila v rámci své absolventské práce medaili ke slavnostnímu znovuosazení desky v údolí Štolpichu v Jizerských horách, která je věnovaná císařovně Sissi. Medaili autorka předala při společenské slavnosti na místě zástupci rakouského velvyslanectví a řediteli Lesů ČR. Preciosa a.s. prostřednictví své Nadace Preciosa je stálým partnerem školy v grantových řízeních. V závěru školního roku škola díky grantu Nadace Preciosa pořídila vybavení počítačové učebny pro předmět ICT. Jiţ popáté škola realizuje návrhy scény pro pěvce Národního divadla v Praze v rámci benefičních koncertů na hradě Grabštejn. Pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové ţáci vytvořili návrhy scény pro Mozartovu operu Figarova svatba a realizovali je pro představení. S firmou ABB škola dohodla spolupráci na vytvoření designu nové řady porcelánových vypínačů. Úkol byl zadán ţákovi 4. ročníku střední školy Vilému Nájemníkovi jako odborná maturitní práce. Ţák řešil v rámci oboru Povrchové zušlechťování design dekorů, které odprezentoval v materiálu i formou tiskového provedení. Zástupci firmy se zúčastnili obhajoby maturitní práce a byli spokojení. Škola se zapojila do nového městského informačního systému podporujícího turistický ruch. 13

14 Ředitel školy se zúčastňuje rady Muzea skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou, Mgr. Petr Horák pracuje ve vedení Asociace umělců medailérů ČR a vedení školy se pravidelně zúčastňuje zasedání Asociace uměleckoprůmyslových škol ČR. 14

15 8. ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Byl podán projektový záměr pro grant Nadace Preciosa s cílem inovovat hardwarové komponenty 6 počítačů systému PC a 2 počítačů systému McIntosh, včetně pořízení nové laserové tiskárny. Dosavadní hardwarové vybavení počítačových sestav je jiţ poruchové a zastaralé. Tímto krokem inovujeme parametry počítačových sestav s vyuţitím stávajících licencí. Cena projektu byla ,- Kč, z toho je 50% účast školy, coţ činí částku ,- Kč. Projekt byl schválen. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Grant z prostředků NIF Nadace Preciosa, oblast činnosti: Vzdělání a školy Příjemce ,- Kč 15

16 9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Veletrhy, výstavy - svou expozicí se škola prezentovala na veletrhu vzdělávání Amos 2010 v Jablonci nad Nisou a veletrhu vzdělávání Educa Jobdays 2010 v liberecké Tipsport aréně - práce ţáků SUPŠ v Jablonci nad Nisou a školy v Neugablonz byly vystavovány v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou - kaţdoročně se konají výstavy prací ţáků v PCV (leden a červen), klauzurních prací (prosinec a červen), prací z malovacího pobytu v Brloze a maturitních prací pro veřejnost (květen) - v Severočeském muzeu v Liberci se konala výstava Jablonecká medailérská škola - výstava Jablonecká medailérská škola se na počátku nového kalendářního roku přesunula do Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou a byla spojena s uvedením publikace o patnáctiletém působení vyšší odborné školy - ţáci se zúčastnili Mezinárodního trienále JABLONEC 2011 Oděv a jeho doplněk - ţáci uspořádali výstavu u příleţitosti otevření ZUŠ v budově školy na Horním náměstí ZNIČEHONIC Vítání - v Muzeu města Ústí nad Labem proběhla výstava, která dokumentovala vznik medaile ke znovuotevření muzea (součástí projektu byla i odvysílaná reportáţ v pořadu Toulavá kamera) - Mgr. A. Tomáš Plesl výstava v Galerii N Absolventi školy V. Kopeckého - MgA. Hana Šuranská výstava v Galerii výtvarného umění v Náchodě Rostlinné transformace - výstava prací ze sympozia v muzeu v Novém Boru Akce V průběhu školního roku se škola zúčastnila nebo uspořádala tyto akce: - Den památek Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje - Den otevřených dveří - schůzky rodičů - zasedání školské rady - setkání se starostou - přijímací zkoušky - otevření Stezky Jany a Josefa V. Scheybalových (6 plachet kramářských písní pro folklorní soubor Nisanka) - návrh scény pro operu Figarova svatba (hrad Grabštejn, pěvci Národního divadla) - návštěva Neugablonz (předání exponátů z výstavy, cen ze sympozia a knih Jablonecká medailérská škola ak. soch. J. Dostál, Mgr. M. Baumannová, ak. soch. J. Lukáš a A. Slámová) - návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové Vzdělávání V oblasti vzdělávání škola zajistila tyto akce: - seznamovací pobyt (1. ročník SUPŠ) - maturitní generálka MAG`10 (4. ročník SUPŠ) - odborná stáţ Itálie (3. ročník SUPŠ) - plenérový pobyt Brloh (2. ročník SUPŠ) - Mgr. Bc. M. Baumannová předseda komise pro absolutorium VOŠMOA Jablonec nad Nisou - Mgr. P. Horák předseda maturitní komise SUPŠS Ţelezný Brod - Mgr. P. Horák školní maturitní komisař VOŠMOA Jablonec nad Nisou - R. Rudolf předseda zkušební komise pro závěrečné zkoušky SŠŘS Jablonec nad Nisou 16

17 Soutěţe Ţáci, studenti a pedagogové školy se zúčastňují v průběhu školního roku nejrůznějších soutěţí: - Olympiáda v anglickém jazyce (J. Pacal 1. místo) - jednotná architektonická koncepce části města Jablonec nad Nisou Mšeno - Oděv a doplněk (A. Kocumová, D. Herbrichová, J. Nitsche) - Mistr křišťálu (L. Caha 1. místo, N. Uhlířová 2. místo, D. Klimtová 3. místo) - Jablonecká grešle (P. Kobrlová) - medaile ke znovuotevření Muzea města Ústí nad Labem (P. Šťastný) - medaile Prokop Diviš bleskosvod (P. Kobrlová) - medaile Univerzita třetího věku Svitavy (P. Šťastný) - pamětní zlatá mince Důl Michal v Ostravě (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Barokní most v Náměšti nad Oslavou (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (studenti VOŠ) - pamětní zlatá mince Negrelliho viadukt v Praze (L. Charvát 2. cena) dukát Vratislav první český král (L. Charvát) - 50 dukát Břetislav a Jitka (L. Charvát) - pamětní stříbrná mince Jiří Trnka (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - medaile Hrad Křivoklát (MgA. J. Oplištil, DiS.) - cena pro Osobnost města Chrudimi (MgA. J. Oplištil, DiS. 1. cena) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Petr Vok z Roţmberka (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České pověsti (Mgr. P. Horák) - 4 kusy zlatých pamětních medailí České historické vrchy (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Hrad Bouzov (Mgr. P. Horák) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Rudolf II. (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá mince 2500 Kč Barokní most v Náměšti nad Oslavou (V. Dostál, DiS.) - pamětní stříbrná mince 200 Kč Kamil Lhoták (V. Dostál, DiS.) - pamětní zlatá medaile Zámek Lednice (V. Dostál, DiS.) - Mistrovství Evropy v biatlonu (G. Soukalová 1. a 2. místo) - Mistrovství ČR v atletice (K. Michalská 1. místo) Exkurze V průběhu školního roku se konaly tyto exkurze: - ČNB Praha (VOŠ) - Muzeum skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou výstava vánočních ozdob (SUPŠ) - Muzeum Českého ráje v Turnově (2. a 3. ročník SUPŠ) - Praha (2., 3. a 4. ročník SUPŠ) - Znak Malá Skála v.d., provoz Ţelezný Brod (VOŠ) - Severočeské muzeum v Liberci (VOŠ) - Preciosa a.s. (3. ročník SUPŠ) - Krajský úřad Libereckého kraje (1. a 3. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - tiskárna Turnov (1. ročník SUPŠ, obor Grafický design) - Okresní soud v Jablonci nad Nisou (2. ročník SUPŠ) - Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz (zaměstnanci školy) Divadelní a filmová představení Pro ţáky byla zajištěna tato představení: - Home (výtěţek na veřejnou sbírku na obnovu jablonecké zeleně) - Persepolis - Romeo a Julie - Salesiánské divadlo Praha (v anglickém originálu) 17

18 Besedy, přednášky V průběhu školního roku se uskutečnily tyto besedy a přednášky: - Jeden svět (SUPŠ) - Den vody (1. ročník SUPŠ) - České historické bankovky (VOŠ) - Městská knihovna (1. ročník SUPŠ) - Úřad práce (2. ročník SUPŠ) - Kriminalita mládeţe (2. ročník SUPŠ) - Medaile a mince z jáchymovské mincovny (VOŠ) - Umělecká vazba knih (SUPŠ, obor Grafický design) - S tebou o tobě (dívky 1. ročník SUPŠ) - Právní odpovědnost (4. ročník SUPŠ) - Šikana a kyberšikana (2. ročník SUPŠ) - Dějiny výtvarné kultury (2 přednášky Mgr. S. Francové pro ţáky školy a veřejnost) celostátní dílna komplexní estetické výuky (pořádalo Sdruţení pro tvořivou dramatiku Praha a Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s.) - Cesta krve (konference, ČČK Jablonec nad Nisou) 18

19 10. PORADENSKÉ SLUŢBY Poradenské sluţby ve škole zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy. Po dohodě s vedením Pedagogicko-psychologické poradny byla také pro školní rok 2010/2011 funkce výchovného poradce a školního metodika prevence sloučena (Mgr. Bc. Martina Baumannová). Pro řešení záškoláctví je ustavena výchovná komise (sloţení je pro kaţdý rok uvedeno v plánu práce výchovného poradce). Výchovný poradce zajišťuje - registraci ţáků s vývojovými poruchami učení a zdravotními problémy, spolupráci s rodiči, ţáky, studenty, PPP, ostatními vyučujícími, pokyn MŠMT č.j /92-21, - Profitesty 3. ročníku s následnou interpretací výsledků, - pomoc ţákům 4. ročníku SUPŠ a studentům 3. ročníku VOŠ při výběru VŠ a VOŠ, vyplňování přihlášek, uplatnění na trhu práce, - pomoc při besedách pro dívky 1. ročníku, program S tebou o tobě (viz bod 9), - řešení záškoláctví ve výchovné komisi (ve školním roce nebyl řešen ţádný případ), - spolupráci s vedením školy, s ostatními pedagogy při práci s talentovanými ţáky, - zajištění besed z oblasti patologických jevů, rasismu atd. (viz bod 9). Školní metodik prevence zajišťuje - tvorbu a realizaci preventivního programu, - spolupráci s vedením školy a ostatními vyučujícími, - účast na seminářích PPP v Jablonci nad Nisou a schůzkách školních metodiků prevence. Realizace preventivního programu - práce se ţáky i studenty ve všech předmětech i mimoškolních akcích, vedení ke zdravému ţivotnímu stylu, - vymezení prostoru v okolí školy se zákazem kouření, - spolupráce s Oblastním spolkem ČČK v Jablonci nad Nisou (viz bod 9), - spolupráce s organizací Jeden svět (viz bod 9). Úvod do světa práce - zajišťují vyučující předmětu EKO (Z. Plívová, Mgr. J. Kopalová), OBN (Mgr. V. Hloţková, Mgr. J. Kopalová), - informace o uplatnění absolventů SUPŠ i VOŠ, - příprava tematických plánů podle metodického pokynu k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů SUPŠ i VOŠ, - spolupráce s třídními učiteli, vedením školy a rodiči (porady, třídní schůzky). V oblasti mimoškolní práce se ţáky a studenty jsou přínosem kurzy kreslení pro uchazeče o studium na SUPŠ a pro uchazeče o přijetí na VOŠ a VŠ (MgA. BcA. Veronika Švajdová, DiS., Mgr. A. Jitka Jelínková). Opatření, úkoly - aktualizovat pro další školní rok funkční program výchovného poradce a preventivní program, - účinněji bojovat proti vyšší absenci ţáků a studentů, spolupráce s rodiči a třídními učiteli (průběţně), - zaměřovat se na práci se ţáky s PUP (nová maturita), - působit na ţáky a studenty v oblasti právní odpovědnosti, šikany a kyberšikany (přednášky, besedy). 19

20 11. ŘÍZENÍ ŠKOLY Po odchodu Mgr. Zuzany Kleknerové z pedagogického sboru nastoupil pro předmět ČJL Mgr. Petr Hudec a pro předmět DVK absolventka Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové Simona Francová, jeţ se zároveň stala třídní učitelkou 1. ročníku. Po odchodu ak. mal. Marcely Poloprudské posílila školu v grafickém oboru absolventka AVU Praha (profesor Jiří Lindovský) MgA. Hana Šuranská. Na uvolněné místo učitele TEV po odchodu Mgr. Veroniky Hloţkové začátkem školního roku nastoupil Mgr. Vladimír Tuţ. Během začátku školního roku odešel ze zdravotních důvodů nový pedagog Mgr. Petr Hudec a na jeho místo v průběhu začátku školního roku nastoupila Mgr. Jaroslava Kopalová, která se zároveň stala třídní učitelkou 2. ročníku. Začátkem školního roku nastoupila z důvodu rizikového těhotenství na nemocenskou Petra Čapounová, Dis. a na její místo nastoupil odborný pedagog v dílnách Povrchového zušlechťování Iva Kolorenčová. V průběhu školního roku nastoupila na mateřskou dovolenou MgA., BcA. Veronika Švajdová, DiS. a její místo v oboru Povrchové zušlechťování zaujala MgA. Kateřina Krausová. Po odchodu ak. soch. Jana Lukáše do důchodu, převzal funkci zástupce ředitele pro VOŠ MgA. Josef Oplištil, DiS. V prosinci roku 2010 byly dokončeny konečné verze školních vzdělávacích programů pro biţuterní a grafické studijní zaměření. Zásadním rozhodnutím pro obsazení uvolněných prostor v budově školy po odchodu SPŠ strojnické, která zde působila od roku 1953, byla dohoda s MÚ Jablonec nad Nisou o přestěhování Základní umělecké školy do těchto prostor. Vyklizení prostor bylo strojnickou školou dokončeno v závěru prázdnin a okamţitě byly zahájeny stavební úpravy pro působení ZUŠ v přízemí, v 1. patře a v suterénních prostorách. Začátkem pololetí zahajuje ZUŠ své působení v budově školy za slavnostního uvedení starostou města. Instalaci výtvarných prací k tomuto slavnostnímu zahájení zorganizovali ţáci naší školy. Zároveň byla ve spolupráci s MÚ Jablonec nad Nisou zahájena příprava prostor v suterénu školy pro usazení redukčního stroje. Tyto práce byly během školního roku dokončeny a stroj je připraven pro uvedení do provozu. Začátkem školního roku byla v uvolněných prostorách 1. patra zřízena učebna ICT a vybavena počítači, stoly a ţidlemi, jejichţ pořízení bylo financováno z projektu grantu Nadace Preciosa a byly zakoupeny v sousední Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii. Okamţitě byla zahájena výuka pod dohledem nového správce počítačové sítě Ivo Cilicha. V září se škola zapojila do třetího ročníku Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje a připravila dvě dílny: negativní rytinu s následnou raţbou do hliníkové fólie a návlek jako módní doplněk. Kromě hostujících studentů z českých škol se zúčastnili 4 studenti z německé spřízněné školy Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck, kteří byli doprovázeni pedagogy Susanne Kindler-Bodammer a Mathiasem Geigerem. Během sympozia byli studenti přijati starostou města Jablonec nad Nisou. Výsledné práce studentů byly vystaveny v muzeu v Novém Boru, kde byly slavnostně předány ceny. Katalog k sympoziu byl dokončen a vydán v závěru roku První ročník střední školy v rámci stmelovacího pobytu odjel na několikadenní výlet do Janoviček na broumovsku za doprovodu své třídní učitelky Mgr. S. Francové, MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a Z. Linky. Ředitel školy je přijel na motorce krátce navštívit. 20

21 Z podnětu města Jablonce nad Nisou, České mincovny a.s. a polské obchodní společnosti byli studenti VOŠ vyzváni k vytvoření návrhu a sádrových modelů na platidlo Jablonecká grešle, která byla vydána v závěru roku 2010 jako obchodně-turistická aktivita. U příleţitosti 130. výročí školy a k pětašedesátinám ředitele školy byla v libereckém muzeu otevřena výstava tematicky zaměřená na medailérství. Na jaře 2011 byla za přítomnosti vzácných hostů v Městské galerii MY zahájena výstava Jablonecká medailérská školy, kde byla slavnostně představena nová publikace Jablonecká medailérská škola mapující na 160 stránkách tradici a soudobé působení školy v tomto uměleckém řemesle. Publikaci vydalo město Jablonec nad Nisou u příleţitosti 15 let trvání VOŠ při uměleckoprůmyslové škole za přispění České mincovny a.s., Libereckého kraje a firmy Graphis DTP studio, Liberec. Ţáci oborů Povrchového zušlechťování a Uměleckoprůmyslového zpracování kovů vytvořili biţuterní doplňky na oděvy zrealizované ţáky SPŠ textilní v Jihlavě. Náročná práce ţáků v soutěţi Mistr křišťálu 2011 organizované firmou Preciosa a.s. byla korunována úspěchem ţáků z oboru Povrchové zušlechťování, kteří získali ceny: hlavní cenu Mistr křišťálu získal ţák 3. ročníku Lukáš Caha a další ceny získaly Daniela Klimtová a Nora Uhlířová. Součástí hlavní ceny bylo pozvání Lukáše Cahy na biţuterní Paříţ Pro utuţení pedagogického kolektivu a rozvíjení vztahů se školou z partnerského města Kaufbeuren Neugablonz byl organizován dvoudenní zájezd s cílem navštívit školu v Neugablonz a prohlédnout si střed města. Během cesty bylo navštíveno město Regensburg a jihočeská obec Brloh, kam ţáci 2. ročníku jiţ 18 let jezdí na týdenní plenérový malovací kurz. I tento rok byl pod vedením Mgr. Petra Horáka, ak. soch. Vladimíra Komňackého a Mgr. Jaroslavy Kopalové v půlce měsíce června uskutečněn malovací pobyt v jiţních Čechách. Ředitel školy tradičně kurz navštívil na motocyklu a zúčastnil se velké korektury, tzv. jízdárny, namalovaných prací. Osmidenní odborná stáţ v rámci předmětu DVK ve smyslu 2, odst. 2, písmena f) školského zákona byla opět zrealizována v měsíci dubnu v Itálii s cílem prohloubení si znalostí výtvarného umění doby od antiky po baroko. Kurzy přípravného kreslení pro ţáky ZŠ pokračují pod vedením MgA., BcA. V. Švajdové, DiS. a pod vedením Mgr. A. Jitky Jelínkové pokračují kurzy večerního kreslení jako příprava pro přijetí na VŠ. V závěru školního roku rozhodl ředitel školy změnit obsazení funkce vedoucího výtvarníka oboru Propagační grafika. Ak. mal. Václav Benda, který tuto funkci vykonával, nemohl na naší škole vzhledem k souběţnému působení na TU Liberec působit na plný úvazek, byl vystřídán MgA. Hanou Šuranskou. Ak. mal. Václav Benda zůstává nadále pedagogem školy. 21

22 12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR Navazujíc na text pod kapitolou č. 12 loňské výroční zprávy, musíme konstatovat, ţe seskupení v budově školy naše škola a Základní umělecká škola zhruba od pololetí tohoto školního roku trvá. Nedá se zatím říci, zda tato skutečnost ovlivnila zájem uchazečů o studium na naší škole. Zahájení provozu ZUŠ začalo aţ po talentových zkouškách počátkem ledna, takţe aţ příští podání přihlášek naznačí, i přes klesající počty ţáků odcházejících ze ZŠ, jaký bude přínosový efekt působení ZUŠ v historické budově uměleckoprůmyslové školy. Škola v přijímacím řízení odeslala 30 rozhodnutí o přijetí a 25 rozhodnutí o nepřijetí. Kaţdopádně půlrok společného vztahu naznačil, ţe obě školy si budou rozumět, budou mít chuť spolupracovat a projevit se ve vztahu k veřejnosti. Provoz v budově se během půlroku zaběhl, je vyváţený, tzn. dopoledne a odpoledne je budova vyuţívána převáţně naší školou a v odpoledních a pozdně odpoledních hodinách nás střídají ţáci ZUŠ. To ovšem přináší energetické zatíţení a především zvýšené nároky na dodávky tepla v chladnějších měsících a tak stoupá i zatíţení našeho rozpočtu za teplo. Na druhé straně je však nutno konstatovat, ţe vlastník budovy, město Jablonec nad Nisou, vychází vstříc našim poţadavkům na údrţbu prostor, ve kterých působí naše škola. Škola i nadále zaujímá důleţité místo v kulturním a společenském dění města. 22

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Obsah: A - Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 4. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Směrnici o poskytování informací

Směrnici o poskytování informací Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, vydává ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s pokynem MŠMT ČR č.j.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 příspěvková organizace tel: 483 443 111 fax: 483 320 803 e-mail: skola@sosjbc.cz www stránky: www.sosjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-4/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-4/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace tel.: 483 443 111 fax: 483 320 803 e-mail: skola@sosjbc.cz www stránky: www.sosjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více