Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1

2 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/ Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 a prostředky jejich realizace 1.Organizace školního roku 2013/14 2.Oblast vzdělávání 3.Oblast výchovy 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost 5.Oblast plavecké výuky a sportovní třídy 6.Evaluace školy - Závěr 2

3 I.Úvod analýza výchovně vzdělávací práce Školní rok 2013/2014 bude velmi náročný pro celý pedagogický sbor i žáky. Budeme učit podle školního vzdělávacího programu Škola plná pohybu ve všech ročnících. Žáci na prvním stupni se budou učit maximálně 26 hodin týdně, na druhém stupni maximálně 32 vyučovacích hodin týdně. V sedmém a osmém ročníku nově přibývá výuka dalšího cizího jazyku. V prvních až pátých třídách máme letos v průměru po 28 žácích. Tyto skutečnosti kladou zvýšené nároky na práci všech učitelů. Na druhém stupni je naplněnost tříd na optimální úrovni, v průměru 25 žáků. Ve školním roce 2013/2014 otvíráme 24 tříd, z toho 4 třídy s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na basketbal na II. stupni. Na I.stupni bude 15 tříd s 416 žáky a na II.stupni bude 9 tříd s 225 žáky. Ve školní družině otvíráme 8 oddělení s celkovým počtem 240 žáků. Letos se potýkáme s větším počtem zájemců o ŠD. Do budoucna je k zvážení možnost otevřít další oddělení. Podobně jako v minulých letech budeme zajišťovat výuku plavání pro žáky I. stupně základních škol okresu Prostějov a i pro mateřské školy. V novém školním roce dochází k těmto personálním změnám: na I. stupeň nastupují p.učitelky Mgr. Lenka Frelichová a Mgr. Kateřina Slámová, na výuku plavání přichází Bc. Karolína Peková. Změny proběhly také ve školní družině. Nově přichází Bc Leona Bendová. Opět otvíráme 8 oddělení družiny. Při práci s integrovanými žáky budeme vycházet z dobrých zkušeností z minulých roků důsledná spolupráce třídního učitele s rodiči, výchovnou poradkyní, dyslektickou asistentkou a v případě potřeby s PPP. Základním předpokladem bude systematická a pravidelná práce s žáky ve výuce i mimo vyučování. Výchovné působení všech pedagogických pracovníků se zaměří na prevenci negativních jevů vzájemné vztahy, vyjadřování žáků, záškoláctví (i skryté), krádeže a poškozování osobních věcí a společného majetku, šikanu, rasismus, xenofobii, toxikomanii a kyberšikanu. Proto bude nutné důslednější provádění kontroly ze strany třídních učitelů i vykonávaných pedagogických dozorů a spolupráce s rodiči (mít přesné podklady pro navázání rychlého kontaktu při okamžitém řešení vzniklých problémů). Přitom ale nebudeme opomíjet potřeby dětí jejich seberealizaci, potřeby uznání, sounáležitosti a bezpečí. Budeme využívat námětů projektu Zdravá škola a Zdravé město Prostějov. Tak jako minulý rok budeme výchovně využívat akcí mimoškolních zařízení divadlo, kino, hvězdárnu, muzeum, botanickou zahradu a další přednost budou mít zařízení, která předem nabídnou scénář akce vhodné pro školní mládež. Základem výchovného působení bude členství České republiky v Evropské unii, zejména při výuce cizích jazyků a při výchově k volbě povolání. Ve zvýšené míře se bude do učiva vybraných předmětů zařazovat tematika ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovu a výchovu ke zdraví. Součástí výchovného působení musí být i výchova k volbě povolání. V rámci činnosti MS a PK se pedagogové v loňském roce snažili sjednocovat vzdělávací i výchovné působení v oblasti plánování, provádět prověřování znalostí a dovedností žáků, zlepšovat materiální vybavení školy a systematicky pracovat s talentovanými i problémovými žáky. V podobné činnosti budeme pokračovat i v letošním roce. Pozornost bude věnována sjednocování klasifikace s cílem zohlednit aktivitu žáků a jejich zájem o předmět v závěrečné a pololetní klasifikaci. Od září na I. a II. stupni pokračujeme s elektronickou klasifikací s možností kontroly známek přes internet. Do průběžné elektronické klasifikace budou zapisovány důležitější známky, do žákovské knížky všechny. Na II. stupni budou v elektronické podobě zapisovány všechny známky, žákovské knížky budou využívány pro výchovná opatření a omluvenky. 3

4 Provoz školní družiny bude organizován podle Metodického pokynu MŠMT O postavení, organizaci a činnosti školních družin a za využití provozního řádu ŠD. Počty se mohou v průběhu roku měnit a budou kolísat podle zapojení žáků do zájmových útvarů, které budou moci navštěvovat i nedružinové děti za úplatu. Při organizaci bude nutné dodržovat hledisko hospodárnosti. Provoz kroužků bude pouze za předpokladu dostatečného množství zapsaných dětí (12). Provoz družiny je od 6.30 do V mimoškolní činnosti budeme pokračovat v rozvoji tradičních zájmových útvarů a vytváření tradic jednorázových akcí den otevřených dveří, hodina s interaktivní tabulí pro budoucí žáky, soutěže v netradičních sportech, školní hrátky bez aktovek, předvánoční akce, přehlídky vítězů pěveckých a recitačních soutěží,soutěž o Sedm klíčů apod. Mimoškolní činnost se bude rozvíjet s cílem účelně ovlivnit volný čas dětí jako prevenci negativních jevů a jako součást projektu Zdravá škola a akce Prostějov Zdravé město. Na základě zkušenosti z minulého roku budeme besedy a přednášky o negativních jevech pořádat nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče. V rámci možností budeme využívat i vhodné mimoškolní akce nabízené vzdělávacími a výchovnými institucemi. Vedení školy se zaměří ve výchovně vzdělávací práci na realizaci hlavních úkolů školy a poskytování metodické pomoci méně zkušeným pedagogickým pracovníkům. Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj pedagogických schopností pedagogických pracovníků jejich dalším vzděláváním rozvoj jazykových schopností, školní management a práce s počítačem. Nemalá pozornost bude věnována zlepšování materiálních a provozních podmínek pro výuku i mimoškolní činnost. Úkoly školního roku jsou stanoveny rámcově. V průběhu roku budou upřesňovány v měsíčních plánech, v plánech předmětových komisí a metodického sdružení, v tématických časových plánech, v plánech školní družiny, v plánech výchovných poradkyň, v plánu protidrogové prevence a operativních plánech akcí. Daleko zodpovědněji je potřeba koordinovat jednotlivé akce, aby nedocházelo k narušování výuky. Vytvořme na škole dobrou pracovní atmosféru, ve které se bude dobře pracovat našim žákům i nám dospělým. Proto buďme k sobě i k našim dětem vstřícní. Snažme se řešit vzniklé problémy v klidu a bez emocí. Buďme pro naše žáky opravdovým příkladem. Jednou budou naši žáci jednat nejen podle toho, co jsme je dnes naučili v jednotlivých předmětech, ale také podle toho, jak jsme je naučili se chovat a jednat s jinými lidmi. Přeji nám všem, aby naši žáci byli hrdí na to, že byli žáky naší školy. 4

5 II. Hlavní úkoly školního roku 2013/ Oblast vzdělávání Zajištění výuky podle školního vzdělávacího programu Škola plná pohybu 3. verze od v 1. 9.ročníku. Rozvíjet a zkvalitňovat systém počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí žáků pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Využívat poznatky ze seminářů a kurzů DVU ve vyučovacích hodinách s cílem zvýšit efektivnost výuky. Rozvíjet práci s talentovanými žáky vést je k samostatnému myšlení využívat referáty, soutěže, problémové úkoly a další. Do výuky zařadit témata ochrany obyvatelstva za mimořádných situací, dopravní výchovy atd. dle RVP. Ve výuce více využívat počítačových programů a vhodných internetových stránek k doplnění učiva a dále při procvičování a prověřování úrovně vědomostí a dovedností žáků. Důsledně pracovat s integrovanými žáky, dodržovat pokyny z vyšetření, při reedukaci vývojových problémů využívat počítačových programů a didaktických pomůcek. Maximálně využívat odborných učeben a fondu učebních pomůcek s cílem praktické aplikace teoretických poznatků, pokračovat v efektivní práci s interaktivními tabulemi. Soustavně rozvíjet mluvený i psaný projev žáků dodržovat mluvnická pravidla, rozvíjet slovní zásobu, odbourávat jednoslovné odpovědi, rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Ve výuce využívat netradiční metody práce, na I. stupni využívat manipulativní činnosti vycházející z Tvořivé školy. Vhodně využívat motivaci žáků úvodní, průběžnou i závěrečnou. Realizovat stanovená průřezová témata dle ŠVP a plnit klíčové kompetence. Při pololetní a závěrečné klasifikaci zohledňovat aktivitu a zájem žáka o předmět. V naukových předmětech minimálně jednou za pololetí provést ústní zkoušení. Dodržovat psychohygienické zásady výuky zařazovat relaxaci, odpočinkové činnosti, střídání pracovního tempa a metod práce, časové rozvržení, větrání apod. Zajistit vzdělávání žáků v prostředí bezpečné školy. V závislosti na věku žáků jim poskytovat informace ze sféry výkonu práce a pomáhat jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 2.Oblast výchovy Motivačně využít členství České republiky v Evropské unii k rozvoji jazykových schopností a výchově k volbě povolání. Rozvíjet estetické cítění žáků od zlepšování prostředí přes pořádání kulturních akcí na škole až po návštěvu kulturních a vzdělávacích akcí v mimoškolních zařízeních. Pracovat nadále s naším projektem Zdravá škola a Zdravé zuby. Vést žáky k tvorbě zdravého jídelníčku, pokračovat v projektu Ovoce a mléko do škol. Vytvářet dobré vztahy mezi dospělými i žáky na základě vzájemné úcty a porozumění. 5

6 Pokračovat v prevenci negativních jevů šikany, kyberšikany, drogové závislosti, projevy rasismu a xenofobie vzniklé problémy okamžitě řešit podle nového metodického pokynu. Zvýšit účinnost pedagogických dozorů s cílem předcházet poškozování majetku školy i osobních věcí žáků a zajistit jejich bezpečnost. Dodržovat metodický pokyn k omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a potlačovat zjevné i skryté záškoláctví. Při řešení výchovných problémů využívat spolupráci s výchovnými poradkyněmi, PPP a s rodiči. Zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy v duchu školního řádu. Do výchovné činnosti začlenit výchovu k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí podle pokynů MŠMT, dopravní výchovu, výchovu ke zdraví. Rozvíjet výchovu k volbě povolání dle stanovených témat MŠMT. Výše uvedené úkoly plnit i formou třídnických hodin, minimálně 1x měsíčně. 3.Oblast plavání a sportovní třídy Výuka probíhá denně ve školním bazénu a v lázních. Zpracovat s předstihem optimální rozvrh výuky plavání s ohledem na počet přihlášených žáků, na provozní a ekonomické podmínky škol. Ve spolupráci s oddílem basketbalu zajistit výuku sportovních tříd. Vytvářet plavecké dovednosti žáků s cílem snižovat počet neplavců mezi dětmi. Rozvíjet plavecký talent žáků v mimoškolní činnosti pořádat soutěže, zábavné akce. Zajistit zimní a letní soustředění sportovních tříd, dle domluvy zopakovat sportovně turistický kurz. 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost Pokračovat v dobrém provozu školní družiny. V činnosti ŠD více využívat i mimoškolních akcí s cílem účelně ovlivnit volný čas dětí. Pokračovat v obnově materiálního vybavení i výzdoby zlepšovat estetickou úroveň prostředí. Zvýšit počet jednorázových i dlouhodobých akcí (soutěže,turnaje apod.). 5.Oblast řízení Pokračovat v optimální kontrolní a hospitační činnosti s cílem získat dostatečný přehled o všech činnostech školy i jednotlivých pracovnících. Zaměřit se zvláště na výuku dle ŠVP s důrazem na výuku 2. cizího jazyka a povinností ústního zkoušení při klasifikaci. Pracovat s výsledky autoevaluace školy a analýzy projektu Zdravá škola a výsledky NIQES 2. celoplošné generální testování 5. a 9. ročníků. Vytvářet dobré materiální zázemí pro práci školy ve všech oblastech, důraz klást na BOZP a hlavně na požadavky Zákona č.258/2000 Sb. Vést všechny pracovníky školy k rozvoji jejich pedagogické a odborné způsobilosti dalším vzděláváním s cílem zvýšit odbornost výuky. Dbát na využívání poznatků získaných z proškolení pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Rozvíjet aktivity žáků v době mimo výuku a mimo školu s cílem účelně ovlivnit jejich volný čas. 6

7 6.Oblast materiální I.st. II.st. Školní družina - pokračovat v obnově školního nábytku - postupně nakupovat učebnice odpovídající ŠVP - malování tříd dle naléhavosti, obměna podlahové krytiny - zakoupit tabuli do učebny hudební výchovy - obnova vestavěných skříní v učebnách - postupně nakupovat učebnice dle ŠVP - dokončit obnovu vestavěných skříní ve třídách - malování dle naléhavosti - rekonstrukce kabinetu fyziky - vybudování přírodovědné učebny - rekonstrukce atria II. stupně - výměna poškozeného a nevhodného nábytku - malování oddělení v 2.poschodí - zakoupení společenských her a fotbalových míčů - rekonstrukce okolí hřiště ŠD Bazén Celkové vybavení školy - opravit dlažbu v chodbě u bazénu - dokoupit fény - oprava povrchu venkovních odpočinkových ploch mezi pavilony a před školou - malování chodeb školy - postupná výměna podlahové krytiny - postupná výměna rozvodů vody - zavedení klimatizace do druhé počítačové učebny - ve spolupráci s městem zrekonstruovat atletické hřiště - vybudovat záliv pro auta před školou 7. Oblast administrativní Provádět pravidelné rozbory čerpání mzdových a provozních prostředků s předstihem připravit podklady pro rozpočet na příští školní rok. Provést pravidelná školení a prověrky BOZP. Včas připravovat rozborové zprávy o hospodaření dle požadavků zřizovatele. 7

8 III.Hlavní úkoly školní roku 2013/2014 a prostředky jejich realizace 1.Organizace školní roku 2013/2014 Zahájení školního roku pondělí 2. září Ukončení školního roku pátek 27. června První pololetí školního roku končí čtvrtek 30. ledna Druhé pololetí školního roku začíná pondělí 3. února Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října Vánoční prázdniny sobota 21. prosince až neděle 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. ledna Jarní prázdniny pondělí 17.února až pátek 23. února Velikonoční prázdniny čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny sobota 28.června do neděle 31.srpna Ředitelské volno Zahájení školního roku 2014/2015 pondělí 1.září Zápis do 1.tříd ZŠ od 15.ledna do 15.února Talentové zkoušky od.3.do18.ledna Přijímací zkoušky stanoví ředitel SŠ v období Přihlášky na SŠ odevzdají žáci řediteli SŠ do 15. března 2013 Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou odevzdají žáci řediteli SŠ do Státní svátky den pracovního klidu v průběhu školního roku 20013/14: 28. září - sobota 28. říjen - pondělí 17. listopadu - neděle 21. dubna pondělí velikonoční 1.května - čtvrtek 8.května čtvrtek Třídní schůzky SRPŠ 1. úterý 1.října 2. úterý 10. prosince 3. úterý 29. dubna Pedagogické rady 18. listopadu 27. ledna 22. dubna 23. června 8

9 2.Oblast vzdělávání termín: odpovídá: - v 1.-9.ročníku. vyučovat dle zpracovaného ŠVP Škola plná pohybu 3. verze - tvořivě doplňovat a rozvíjet časově tématický plán ročníku ŠVP Škola plná pohybu - zdravotně postiženým žákům ustanovit dyslektické asistentky, zpracovat finanční požadavky na speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky, speciální učebnice a na mzdové prostředky - připravit pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného doporučení PPP či SPC, na žádost zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 18, Zákon 561/2004 Sb. - věnovat zvláštní pozornost hodnocení výkonu a klasifikaci zdravotně postižených žáků - podle výkonu žáků a jejich vzdělávacích problémů včas projednat s rodiči a podle potřeby zajistit potřebná vyšetření v PPP o jednáních vést evidenci průběžně průběžně do do x ročně ped. prac. ped.prac. ZŘ J. Marková VP I. Čeplová TU + dys. asistentky ZŘ J. Marková VP I. Čeplová TU + dys. Asistentky TU + dys. asistentky TU VP I.Čeplová - s předstihem zajistit kontrolní vyšetření žáků v PPP duben VP I.Čeplová - v rámci PK a MS řešit aktuální problémy ve výuce zejména se zaměřit na sjednocování klasifikace, provádění srovnávacích vědomostních prověrek, metodickou pomoc ostatním pedagogům, práci s nadanými i problémovými žáky - provádět pravidelné hodnocení a klasifikaci žáků a výsledky zapisovat do ŽK a školní matriky a klasifikačních katalogů TU provedou 1x měsíčně kontrolu ZŘ + ved.ms a PK ped.prac. + TU - zkontrolovat a upravit data ve školní matrice TU - ve výchovných předmětech rozvíjet schopnosti talentovaných žáků, u netalentovaných žáků individuálním přístupem rozvíjet zájem o daný předmět - odevzdat p. uč. Doleželovi podklady pro aktualizaci www stránek školy průběžně uč.hv, TV, VV všichni - na základě zkušenosti z minulých let rozvíjet spolupráci MS a PK s cílem zlepšovat celkovou úroveň výuky na škole, 1x za půl roku k a ved.ms a PK 9

10 zapojovat ped. pracovníky do dalšího vzdělávání, podávat vedení školy náměty na zlepšení práce a odstraňování nedostatků jako součást podkladů pro závěrečné hodnocení a nový plán práce Za práci metodických orgánů odpovídají: Metodické sdružení I.st. Předmětové komise II.st. ČJ Matematika Z D OV TV Garant pro: CH F AJ NJ Pěstitelství a pozemky Ekologie a Zdravé město HV Tech. vých. dílny Zdravá škola TV VV VT Drogovou prevenci Dopravní výchova I.st. II.st. Zdravé zuby I.st. Přírodopis Výuka ke zdraví Zápisy z ped. rad K. Francová H. Vlková L. Krčová J. Kyzlink I. Čeplová M. Nováčková J. Strachoňová P. Žůrek P. Hlavica N. Dudová, M. Nováčková P. Žůrek P. Žůrek P.Radičová J. Fajkusová Kissová,Sedláčk. J. Strachoňová J. Chmelařová L. Doležel K. Sedláčková J. Peková I. Novotný E. Zlámalová V. Homolka D.Sekaninová M. Hrubá A.Lorencová Zlámalová J.Peková Výchovný poradce Uvádějící učitel Protidrogový preventista Zdravotník I.stupeň II.stupeň ŠD Technik BOZP konzultační hodiny středa I.Čeplová M.Nováčková Zlámalová K. Sedláčková A. Lorencová K.Sedláčková K. Vorálková ing. Skřebský Vlková E. Správci pomůcek: Čj M D Z F Ch K. Sedláčková L. Krčová I. Čeplová J. Kyzlink P. Hlavica P. Žůrek J. Chytilová R. Kratochvílová 10

11 Př Cj Hv Vv Dílny Keramická dílna Cvič. kuch. On Výpočetní technika Školní knihovna Pč, Vv Plavání V. Homolka N. Dudová P.Radičová J. Chmelařová J. Fajkusová E.Vlková D. Sekaninová M. Nováčková L. Doležel K. Sedláčková P. Klvačová J. Kalová J. Novotná A.Lorencová E.Zlámalová A. Lorencová 3.Oblast výchovy - v úvodních hodinách projednat Školní řád a na kázeňská hned TU opatření při jeho porušování zejména chování o přestávkách u bufetu, vzájemné vztahy, šikanu, vyjadřování, krádeže a poškozování cizích věcí, záškoláctví a všechny projevy rasismu, xenofobie a kyberšikany - poučit žáky o používání mobilních telefonů, viz. ŠŘ hned TU - upozornit na šetrné zacházení s šatními skříňkami hned - závažné přestupky projednat s rodiči, soc.odborem a policií okamžitě všichni - upozornit na zákaz nošení cenných a pro výuku nevhodných TU věcí a důsledně řešit - účinně provádět preventivní práci v oblasti drogové závislosti na základě rozboru výchovné situace ve třídě a na celé škole zpracovat plán preventivní činnosti využívat spolupráce s mimoškolními institucemi ARCHA, DROP IN, PPP, Policií, IRIS, muzeem a další - výchovné působení koordinovat s projektem Prostějov zdravé město bez drog - vést žáky k hospodárnému zacházení s učebnicemi, kontrolovat jejich stav a důsledně dbát na obaly plán do průběžně TU + p.uč. K.Sedláčková TU + p.uč. K.Sedláčková všichni - provést rozbor výchovné situace ve třídě a stanovit postup dalšího výchovného působení u žáků: a) integrovaných se zdravotním postižením b) zdravotně znevýhodněných c) problémových a sociálně znevýhodněných d) nadaných, talentovaných a studijních typů se zjištěným stavem a opatřeními seznámit vyučující své třídy a výchovného poradce - zvýraznit výchovné působení dozorů při potlačování negativních jevů v chování žáků chodby, šatny, školní jídelna a bufet školy - podle profilu předmětu a věku žáků provádět přiměřenou sexuální výchovu, seznamovat s problematiku pohlavních nemocí a zneužívání dětí využít besed s lékařem do do při nových skutečnostech okamžitě podle plánu všichni vyučující TU stávající TU noví TU ped.prac. ped.prac. 11

12 - vést žáky ke zdravému způsobu života zařazovat do hodin relaxační chvilky, vést žáky k pohybovým aktivitám, umožnit žákům pobyt na čerstvém vzduchu v průběhu vyučovacího dne, především I. stupeň - k výchovnému působení na žáky a k doplnění učiva využívat mimoškolních výchovných a vzdělávacích zařízení - divadlo, kino, knihovnu, muzeum, DUHU, Sportcentrum, hvězdárnu, botanickou zahradu tématické plány do v měsíčních plánech školy upřesnit ZŘ I.,II.,PK TV ped.pr.,zř, MS,PK - zpracovat plán zapojení žáků školy do sportovních soutěží okresu Prostějov ved.pk TV a MS I.st. - termín LVZ a soustředění ST LVZ ved. PK TV ST-roz Úkoly výchovného poradenství: Garant práce s integrovanými a problémovými žáky : I. Čeplová - zpracovat ve spolupráci se ZŘ I.st. a TU předepsanou dokumentaci u integrovaných žáků provádět průběžnou kontrolu plnění závěrů vyšetření v PPP průběžně - včas připravit potřebné podklady pro kontrolní vyšetření k VP+TU - poskytnout odbornou pomoc učitelům i rodičům při řešení průběžně obtížných nebo naléhavých výchovných a vzdělávacích situací, o jednáních vést záznam podepsaný zúčastněnými - spolupracovat se speciálními pedagogy školy E.Vlkovou, průběžně ped.pracovníci P.Klvačovou, A.Štullerovou, L. Frélichovou, L.Bendovou, D. Sekaninovou, za PPP pí.mgr. Duškovou Garant pro otázky profesní - orientace žáků a řešení výchovně vzdělávacích problémů M. Nováčková žáků II.stupně a 5. ročníku - předávat žákům i jejich rodičům informace o studijních a TU učebních oborech a podmínkách přijímacího řízení spolupracovat s TU 5.,7.,9.ročníku - zajistit administrativní úkoly spojené s přijímacím řízením VP+TU na SŠ, SOU, OU vydat přihlášky a zápisové lístky na SŠ - podílet se na řešení vzdělávacích a výchovných problémů průběžně žáků II.st., nově vzniklé závažné problémy okamžitě projednat s rodiči, PPP, se sociálním odborem MÚ - důsledně spolupracovat s TU II.st. 4.Oblast školní družiny a zájmová činnost: - seznámit rodiče žáků s provozním řádem školní družiny do VŠD - činnost dětí ve školní družině směrovat do zájmových zájmové VŠD aktivit s výchovným zaměřením,využívat spolupráce útvary ustanovit s mimoškolními zařízeními města Prostějova akce upřesnit do v měsíčních plánech školy - pokračovat v obnově a modernizaci vybavení školní družiny VŠD+ŘŠ 12

13 - připravit návrh na finanční požadavky z rozpočtu SRPŠ pro do zájmovou činnost a zlepšení materiálních podmínek školy - podle zájmu rodičů zajistit zajímavou činnost pro děti v době dle plánu vedlejších prázdnin prázdnin ZŘ, VŠD VŠD 5.Oblast plavecké výuky a sportovní třídy - s dostatečným předstihem provést organizaci plavecké květen J. Kalová výuky pro škol.r.2014/15 pro školy okresu Prostějov - provoz bazénu i vlastní výuku realizovat v souladu s VUP+uč. plavání. provozním řádem schváleným Hygienickou stanicí v PV - zejména dodržovat preventivní opatření proti nákazám - zajistit činnost pravidelných kroužků plavání k VUP. - uskutečnit tradiční plavecké soutěže pro žáky školy i okresu PV průběžně VUP - IV.Závěr Pracovní plán školy pro školní rok 2013/14 byl projednán na pedagogické radě dne 2. září 2013 V Prostějově 30. srpna 2013 Mgr. Ivan Pospíšil ředitel školy 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více