Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrletní zpravodaj města Úštěk"

Transkript

1 Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského) potoka a několika kolmých úžlabin. Okolní planiny mají charakter mírně zvlněné obdělávané zemědělské krajiny se zalesněnými svahy. Ves Vědlice je v písemných záznamech poprvé doložena k roku Je doloženo, že v této době zde existovalo zemanské sídlo (tvrz) obývané panem Hynkem z Vetlé. V samotné vsi a okolí byly učiněny předhistorické nálezy z keltské doby. Některé historické a geologické nálezy jsou uloženy v Litoměřickém muzeu. V průběhu let byla ves často dělena. Například v 17. století došlo k dělení na část liběšickou, část patřila Litoměřické kapitule a další část náležela koleji Karlovy University. Ve vsi se dochoval velmi hodnotný soubor lidové architektury z oblasti Litoměřicka. Zachovány jsou patrové roubené, hrázděné i kombinované zděné domy a chalupy. Kromě toho jsou zastoupeny i mladší, zděné klasicistní domy, často s bohatými fasádami. Vědlice značně utrpěly událostmi po druhé světové válce. Vysídlená vesnice byla poškozena častými demolicemi, které rozrušily do té doby kompaktnější urbanistickou strukturu. Naštěstí zde nevznikly vysloveně rušivé novostavby - až na malé výjimky (ohrady). Názory historiků poukazují na mimořádně hodnotný a ucelený soubor roubené, hrázděné i zděné lidové architektury, která řadí Vědlice k památkově nejvýznamnějším obcím v širokém okolí. Ve skutečnosti jsou pokračujícími správci v údržbě a ochraně životního prostředí zcela pochopitelně stálí obyvatelé vesnice, neboť ti mají největší vztah ke kulturní krajině. Ves, která se zmítala v minulosti v prostoru bezprizorního stavu, dostala v posledních letech pomocí aktivistů komunikační vzestup mezi občany vesnice, tak i směrem k městu. Rušivými momenty v jinak poklidné vesnici jsou časté rozmary počasí a jejich následků. Vesnice se trápí se zaplavenými komunikacemi a lokalitami obytných domů. Občané Vědlic věří, že dojde k vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala daným problémem. Otázky kulturního dědictví a vztahu obyvatel ke krajině se dostává zvláště v posledních letech na patřičnou úroveň. Názorně se to promítá do opečovávání svého i veřejného majetku. Za zmínku stojí zájem obyvatel nejen o vzhled svého okolí. Například: v průběhu několika posledních let bylo ve vesnici nově opraveno 14 střech. (Dokončení na další straně) O parkování a parkovacích automatech Úštěcké náměstí, jak ho známe ze starých dobových pohlednic, je v poslední době jedno velké parkoviště. Již v minulých letech si městská rada a zastupitelstvo lámalo hlavu, jak parkování vozidel na náměstí usměrnit na přijatelnou míru. Odvaha k nějakému posunu a k vyřešení se vždy odsunula na (jindy) a nyní je stav již neúnosný. Městská rada proto využila pozvání pana starosty města Kadaně, Jiřího Kulhánka, k pracovní návštěvě se zaměřením na parkování uvnitř městských památkových rezervací a smysluplném využití památkově chráněných objektů. Kadaň má v samotném historickém centru i několik pěších zón a vše vcelku funguje ke spokojenosti občanů, obchodníků i návštěvníků města. V této době se mění vše okolo nás - ať jsou to klimatické změny, sociální prostředí či okolní ekonomiky - snad jen naše mentalita se brání změnám, které jsou nezbytné k nějakému posunu z pasti zvané pohodlnost. Oblast parkování automobilů začíná být v celku zásadní problém v dalším rozvoji města Úštěku a dopravní značení na náměstí není některými řidiči automobilů vůbec respektováno. O parkování začíná být ve městě nouze a v oblasti dopravní obslužnosti není vše také v pořádku. Poloprázdné autobusy se v zimních měsících (dokončení na další straně) Další obsah čísla : - zprávy z radnice o odpadech přívalové srážky z města a okolí barokní areál Ostré sportovní zprávy kultura a turizmus nové knihy tip na výlet Úštěk v nové reklamě inzerce a reklama drobnosti a zajímavosti kulturní kalendář ZVEME VÁS 26. ZÁŘÍ 2011 OD 18 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA Od vydání 2. letošního Zpravodaje zasedala rada města třikrát. Rada města v organizačních záležitostech schválila : - zakoupení HI-FI systému a sady náhradních jehel do gramofonu pro Základní uměleckou školu v Úštěku - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč místní části Konojedy na dětské sportovní hry v Konojedech - podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí - zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany - Protipovodňová opatření města Úštěku. - pořádání akce,,běh po Úštěckých schodech dne poskytnutí propagačního materiálu města a finančního příspěvku ve výši Kč SK Parta Litoměřicko na pořádání závodů MČR v cyklistice pro mentálně postižené sportovce žáky základních škol, praktických a speciálních škol, odborných učilišť a klienty ÚSP pořádaných ve dnech 13. a rozpočet na akci 30. ročník,,běh kolem jezera Chmelař konaný dne přijetí sponzorských darů poskytnutých MŠ Pastelka Úštěk od : paní Kateřiny Velechové, Levín, paní Kateřiny Toulové, ALLES GUTE, Úštěk a MUDr. Anny Greyerové, Úštěk - pronájem pozemků v k. ú. Dubičná, Starý Týn, - zveřejnění pronájmu pozemků v k.ú Starý Týn, Líčenice, Bílý Kostelec a Konojedy - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na akci Tkalcovna Anima Společnosti pro obnovu památek Úštěcka - záměr pronájmu pozemků v Úštěku - pronájem nebytových prostor v Úštěku - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč místní části Vědlice na akci,,rozloučení s prázdninami ve Vědlicích - pronájem kulturního domu za účelem výuky Zumby pouze ve dnech pondělí, úterý a středa - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč. místní části Starý Týn na zakoupení cen pro ocenění účastníků turnaje XVI. ročníku v nohejbalu - zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí nebytové prostory čp (bývalá elektra Kovařík) na Mírovém náměstí v Úštěku. Úplné znění usnesení rady města lze vyhledat na internetových stránkách města Úštěk (www.mesto-ustek.cz) Petr Elísek, místostarosta (O parkování - dokončení ze strany 1.)...nejsou schopny na náměstí vůbec dostat a v letním období kličkují mezi živelně postávajícími osobními automobily. Nezbývá než ještě v letošním roce vypracovat studii, pokud možno s výhledem na rok 2020 a začít zvyšovat počet parkovacích míst mimo samotné Mírové náměstí a ulici 1. máje. Mírové náměstí je v celé délce podsklepené a již v sedmdesátých letech minulého století byl vyřešen zvýšený provoz automobilů zabetonováním sklepních kleneb a přeložkou silnice č.15 mimo město. Dnes po čtyřiceti letech se situace opakuje jak přes kopírák a přicházejí petice od občanů volající po omezení dopravy a odklonění autobusové dopravy mimo náměstí. Jak devastující jsou vibrace projíždějících vozidel je patrné na prasklinách ve zdivu kostela sv.petra a Pavla. Řešení s cílem naředit zaplněné náměstí automobily se nabízí několik od předplacených parkovacích karet po parkovací automaty s časovým omezením parkování. Závěrem bych rád připomenul jednání městského zastupitelstva v r. 1997, kdy bývalý starosta města, pan Jan Kovář, navrhoval již před 14 lety osadit centrum Mírového náměstí parkovacími automaty. Tehdy se to nepodařilo prosadit a realizovat Dovoluji si tedy požádat touto cestou Vás, občany našeho města, o názor a stanovisko, jak se do budoucna s tímto nelehkým problémem vypořádáme. Pavel Kundrát, starosta INVALIDNÍ DŮCHOD - KDO, KDY, JAK... V případě změny životní situace občana z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, řeší tuto situaci dávka důchodového pojištění - invalidní důchod. Tato dávka souvisí s invaliditou a nárok na ni má občan-pojištěnec, při splnění podmínek stanovených zákonem. Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost poklesla: 35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, o 70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně. Žádost o invalidní důchod může podat: oprávněná osoba, nebo zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále "MSSZ"), příslušné dle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. (Dokončení na straně 3.) (Vědlice - dokončení ze strany 1.) Názory na kulturní tradici se často různí. Část obyvatel využívá kulturního dění v oblasti celého Úštěckého regionu. Na druhé straně se iniciativa zaobírá činností mládeže, převážně ve formě dětských dnů. Daří se aktivizovat i generačně starší děti. Vznikl šipkařský klub, který je zapojen do ligové soutěže. Totéž je možné zaznamenat v další herní činnosti nohejbalu. Sportovní aktivity ve vsi jsou na vzestupu. Organizují se soutěže za účasti okolních vesnic. 2 Aktivita některých občanů přesahuje v této oblasti i vlastní lokalitu. Například paní Böhmová založila ve městě Úštěku Florbalový kroužek, ve kterém působí v roli trenérky. Ing. František Strejc napomáhá při organizování sportovního dění ve městě. Za zmínku stojí i to, že zvláště v letních měsících ožívá ves turistickým ruchem, který často zaznívá cizojazyčně a to díky panu Michalu Klegovi, kterému se podařilo v obci obratně přebudovat interiér překrásné chalupy, při zachování podmínek památkové péče na penzion. Centrem kladného vlivu na přeměnu kulturního dění a vlivu ve vesnici se stává vybudovaný komplex prodejny s restaurační místností i parketem. Spolu s hřištěm je naplněn do jisté míry společenský a sportovní život ve vesnici. Tuto lokalitu vybudoval a dále rozšiřuje a obstarává pan Jaroslav Dragoun, který se stal patronem i sponzorem dění ve vesnici. Dalším cílem vesnice je opečovávání příjezdových ploch k jednotlivým domům, oprava zvonice z 18. století a revitalizace místního rybníka. Bronislav Kráčmar

3 KAŽDÝ Z NÁS produkuje odpad a to až 250kg za rok. KAŽDÝ Z NÁS se může pokusit produkovat co nejméně odpadu. KAŽDÝ Z NÁS může měnit odpad v surovinu tím, že jej vytřídí. Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o třídění odpadu. Společnost EKO KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny. Informace o místních specificích třídění odpadu, která je potřeba vždy respektovat, se dozvíte na městském úřadě nebo u příslušné svozové firmy. CO KAM PATŘÍ A NEPATŘÍ Žlutý kontejner na plasty ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Pozor: v místech kde nejsou instalovány samostatné kontejnery na nápojový karton, (Důchody - Dokončení ze strany 2.) K poskytnutí odborné pomoci a k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti je příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ. Vlastní rozhodování o invalidním důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ"). Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k posouzení zdravotního stavu a k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte: občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost), doklady o studiu, eventuelně učení (i neukončeném), doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání, doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby), rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti). Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci při splnění následujících podmínek: Krátce o třídění odpadů lze tento odpad ukládat společně do nádoby na plasty. NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky Modrý kontejner na papír ANO - Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. NE - do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice Zelený kontejner na sklo ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné nedosáhl ještě 65 let, stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně, získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nesplnil podmínky na řádný starobní důchod, nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný starobní důchod. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku: do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky, nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity. Nově od platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků.získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu. Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton ANO - Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. NE - Nepatří sem měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. K převzatému materiálu o třídění odpadů od společnosti EKO-KOM zdůrazňujeme, že v současné době není v působnosti města Úštěk instalován žádný samostatný kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton. Tento odpad se u nás ukládá do kontejneru na plasty. Po odvozu je tříděn a dále zpracováván. Petr Elísek, místostarosta Upozornění pro občany s trvalým pobytem na městském úřadě Občané hlášení k trvalému pobytu na Městském úřadě v Úštěku, tzn. na adrese Mírové náměstí 83, NEJSOU osvobozeni od povinnosti platit poplatek za komunální odpad. vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká dnem, pokud jeho poživatel dosáhl věku 65 let. Tímto dnem vzniká tomuto poživateli důchodu nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Nárok na tento druh starobního důchodu však nevylučuje nárok na řádný starobní důchod podle ustanovení 29 odst. 1 až 3 zákona o důchodovém pojištění. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Kromě sepsání žádosti o důchod, jejího vybavení potřebnými doklady a ověření podpisem, se požaduje podrobit se nezbytnému vyšetření zdravotního stavu. Ve výjimečných případech může být žadatel vyzván k součinnosti při šetření neprokázaných dob pojištění. Svatoslava Ranšová, odbor soc.věcí a zdravotnictví 3

4 Do současné doby správa majetku města zajistila v Robči vyčištění asi poloviny potřebné délky vodního příkopu a odvoz bahna. Část čištění provedli sami občané Robče a vytěženou zeminu použili na zbudování provizorního poldru na polní cestě hlavní přívalové trase. Pro dokončení čištění příkopů jsme jednali o spolufinancování s Ing. Pajonkem a p. Sixtou. Ti původně přislíbili výpomoc svojí mechanizací, která se ale bohužel ukázala pro tyto účely nepoužitelnou. Ve Vědlicích veškeré čištění komunikací a veřejných ploch provedl pan Šťastný. Plán změn osevních postupů na svazích nad obcemi Vědlice a Rochov je stále v jednání. Na čištění komunikací a veřejných prostranství v Rochově se podílel zemědělec pan Šťastný, Správa a údržba silnic, město Úštěk a občané, kteří vlastními náklady zajistili i odklonění přirozeného toku části přívalů na nevyužívané pozemky v majetku města Úštěku. V obci Lukov správa majetku města zajistila opravu kanalizační šachty, která se propadla následkem nadměrných srážek. Poslední prázdninová bouřka způsobila v této obci záplavu s přívalem bahna v okolí křižovatky s hlavní silnicí. Bahno odklidila Správa a údržba silnic, která má tuto komunikaci ve své správě. Ještě je třeba připomenout, že město Úštěk spravuje rozsáhlé území o rozloze 75 km2 a je pouze samosprávním orgánem. Nemůže zastupovat státní správu a není proto v jeho kompetenci se jakkoliv (s výjimkou poradenství) podílet na řešení problémů v souvislosti se soukromým majetkem ostatních subjektů.. Mirko Mojžíšek, správa majetku Přívalové srážky na Úštěcku Letošní chladné a deštivé léto nám všem znepříjemnilo prázdniny a dovolené, a k tomu ještě leckomu způsobilo spoustu starostí. To platí zejména pro obyvatele obcí Robeč, Rochov a Vědlice, jež odnepaměti sužují po prudkých bouřkách pustošivé vodní přívaly. Ty letošní ale opakovaně přinášely na komunikace, do dvorů a zahrad kromě vody i štěrk, kameny a spousty bahna. Do čištění komunikací se bezprostředně zapojili hasiči i sami občané, ve Vědlicích a Rochově navíc za pomoci mechanizace soukromého zemědělce pana Šťastného, Správy a údržby silnic a MěÚ v Úštěku. Správa majetku města provedla v okolí ohrožených obcí podrobné šetření se zmapováním vzniku a směrů toků přívalů pomocí GPS navigace, která umožňuje trojrozměrné mapové zobrazení situace. Tato zobrazení jsou pomůckou pro úpravy osevních plánů a slouží i jako podklad pro vytipovávání míst pro preventivní opatření do budoucna. Starosta města Úštěku, pan Pavel Kundrát, vyvolal v postižených obcích jednání občanů společně se soukromými zemědělci panem Šťastným, Ing. Pajonkem a panem Sixtou, správcem městských lesů panem Matičkou a Správou majetku města Úštěk, směřujícím k nalezení řešení stávající situace i přijetí opatření pro budoucnost. Všichni pozvaní zemědělci se ale - bohužel - postupně z jednání omluvili. Na vzniku přívalů se podílí mnoho příčin. Souběžně s aktuálním počasím je to konfigurace terénu, bezohledné rozorání mezí, ulehávání ornice způsobené těžkou technikou i absencí dříve zaorávané slámy, která zeminu provzdušňovala a zvyšovala schopnost sorpce vody. Svým dílem také přispívá lesní hospodaření s těžbou dřeva i zanedbaná údržba příkopů a struh podél komunikací. Za důležitou okolnost ovlivňující vznik přívalů je považován také výběr plodin pěstovaných na svazích nad obcemi. Ze širokořádkových kultur, jako je kukuřice, mák, řepa a podobné, je odplavováno mnohonásobně více ornice, než z kultur jiných plodin. Důkazem pro toto tvrzení je mimo jiné i připravovaná novela zákona, kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který předkládá Ministerstvo životního prostředí. Proto v průběhu jednání bylo ve všech obcích konstatováno, že je třeba dohodnout s pěstiteli přijatelnější osevní plány. Tam, kde to terén umožňuje, je třeba změnit přirozené směry toků přívalových vod, vyčistit stávající příkopy a vytipovat místa pro zbudování tzv. suchých poldrů na zachycení částí přívalů a jejich zpomalení. 4 Zkvalitnění dopravní obslužnosti. V měsících červenec a září 2011 došlo ke zkvalitnění dopravní obslužnosti autobusové dopravy úpravou jízdního řádu, linky Úštěk-Litoměřice a zpět městský autobus. Rovněž došlo prodloužením spoje číslo 4 k zavedení nové zastávky U nemocnice. Autobus Města Úštěku jezdí v pracovních dnech - pondělí až pátek mimo svátky a prázdniny. V době prázdnin jezdí pouze ve středu. Autobus vyjíždí v hodin ze Sídliště pionýrů v Úštěku a končí u nemocnice v Litoměřicích, odkud ve hodin vyjíždí zpět do Úštěku. Autobusovou zastávkou, kterou znáte pod názvem u bývalé elektry Petráš v Litoměřicích, autobus dříve jenom projížděl. Další úpravou je zahrnutí do základní dopravní obslužnosti autobusová linka číslo Úštěk Lukov, která je určená v odpoledních hodinách s odjezdem ze zastávky Mírové náměstí Úštěk v hodin do Lukova. Linka je určena pro zajištění odvozu školou povinných žáků do místa bydliště. Legnavský Petr, správa majetku města

5 Uctění památky Ivana Zapadla Dne 13. července 2011 v 10 hodin se na hřbitově v Úštěku konal pietní akt k 10. výročí úmrtí ppor. Ivana Zapadla, který v r tragicky zahynul jako voják Armády České republiky v mírové misi SFOR v Bosně. Za účasti bratra a dalších pozůstalých byly položeny věnce k hrobu zesnulého. Při aktu přednesl proslov ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem plk. gšt. Ing Rostislav Domorák, který zdůraznil důležitost a opodstatnění mírových misí naší armády v zahraničí. Pietního aktu se dále zúčastnil, mjr. Ing. František Procházka, kpt. Ing Jan Šverma, oba z Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Za 15.ženijní brigádu Bechyně se pietního aktu zúčastnil vrchní praporčík nprap. Milan Sviták a kaplan kpt. Mgr. Jan Blažek, který u hrobu pronesl Boží slovo. Československou obec legionářskou, Sdružení válečných veteránů zastupoval prap. Pavel Kucler, Město Úštěk místostarosta Petr Elísek a přítomna byla čestná stráž Ministerstva obrany České republiky. Čestná stráž u hrobu ppor. Ivana Zapadla a salutující plk. gšt. Ing Rostislav Domorák. Za účasti stovek lidí požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obnovené křížové cestě barokního areálu Ostré. Pozvání přijali senátor a ministr obrany ČR RNDr. Alexandr Vondra a náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková. Umístění deskových maleb do výklenkových kaplí křížo- Petr Elísek, místostarosta vé cesty a autorské plastiky do úvodní kaple je jedním z dalších významných kroků k revitalizaci barokního areálu Ostré. Tato dominanta Úštěcké kotliny byla totiž doslova "vzkříšena" z iniciativy občanského sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Znovuzrození barokního areálu na Ostré Náměstkyně ministra pro kulturní dědictví PhDr. Anna Matoušková k této mimořádně kulturněhistorické události uvedla: uplatnění vysoce odborného přístupu k celému procesu záchrany, obnovy a propagace památkového fondu. "Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka lze v oblasti nakládání s památkovým fondem bez nadsázky označit jako jednu z nejlépe fungujících neziskových organizací v rámci celé České republiky. Výsledky jeho práce jsou obdivuhodné, působení v obci a celém regionu příkladné. Předseda sdružení pan Tomáš Hlaváček nejen dokáže udržet a podněcovat nadšení členů sdružení k systematické a dlouhodobé péči o památky, ale prosazuje i Dnešní slavnostní okamžiky spojené s dokončením obnovy křížové cesty barokního areálu na Ostré jsou odměnou všem těm, kteří se zde na akci obnovy podíleli, a inspirací pro všechny ty občany naší vlasti, kteří se v místech, které mají v srdci, již také vydali, či vydat chtějí na cestu dobrovolné pomoci našim památkám. Jsem ráda, že Ministerstvo kultury mohlo finančně participovat na záchraně této působivé sakrální památky." Barokní areál u obce Ostré pochází z počátku 18. století a jeho autorství se připisuje přednímu architektovi této doby, Octavianu Broggiovi. Z blízké obce Ostré vede křížová cesta s prostými barokními výklenkovými kaplemi, která je na vrcholu kopce zakončena třemi symetricky rozmístěnými kaplemi. V areálu se nacházejí i četné barokní pískovcové sochy. Ačkoliv se jedná o významnou památku, nebyla jí po dlouho dobu věnována žádná pozornost, takže v průběhu času zcela zchátrala. Jedna z kaplí na vrcholu kopce vyhořela, vnitřní vybavení postupně zmizelo. Celý areál časem zarostl tak, že nebyl téměř odnikud vidět a některé z kaplí křížové cesty doslova zmizely pod zemí. tů se finančně na záchraně památky podílelo i MK ČR, Ústecký kraj, MAS České středohoří, SZIF a Nadační fond Kalich. Na počátku srpna 2011 byly do výklenkových kaplí křížové cesty umístěny obrazy akademického malíře Radomila Klouzy, které vytvořil dle dobových analogií. Úvodní vstupní kapli zdobí autorská plastika Rozloučení Spasitele s matkou akademického sochaře Davida O záchranu areálu začalo od jara Janoucha. roku 2005 usilovat místní občan- Barokní areál Ostré, kteréské sdružení Společnost pro obno- mu před šesti lety hrozil vu památek Úštěcka. Tomuto sdružení se podařilo ve spolupráci zánik, dnes tvoří opět hrs turistickým oddílem TOM Hru- dou dominantu celé krajiny šovany a TOM Bobři Úštěk okolí a stal se i oblíbeným výletkapliček vyčistit a nadchnout širo- ním místem. ké okolí pro záchranu objektu. Eva Tichá, Kromě sponzorských darů, výtěžspolečnost pro obnovu památek ků ze sbírek a benefičních koncerúštěcka, o.s. 5

6 S t Ří P k Y občanům panu Bohuslavu Košťálovi, paní Janě Punčochářové, manželům Haně a Vladimíru Sassmanovým, panu Petru Schusterovi, Tomáši Hlaváčkovi, Bronislavu Kráčmarovi a přespolním fotografům panu Vlastimilu Šafránkovi a Aleši Pospíchalovi. Konečnou grafickou úpravu provedla grafička firmy DIGON s.r.o. Louny. U městského úřadu, u rybníka Barvíř a na Panském dvoře byly umístěny psí toalety. Věříme, že se nám podaří, aby se stalo naše město v tomto ohledu čistším. Z důvodu změny zákonů v sociální oblasti a zaměstnanosti dojde od v rámci Sociální reformy I. ke sloučení sociálních pracovníků obce a referentů Úřadu práce pod K 650.výročí města byla vyrobejeden úřad, kterým bude Úřad práce ČR. Pro klienty se na pamětní mince, v provedení moc nezmění, docházet budou stále do stejných míst a zlato, stříbro. Grafický návrh ujmout by se jich měli stejní referenti, jen pod jiným zazpracoval pan Jiří Doležal, místměstnavatelem. Pod obcí, tedy Městem Úštěk zůstane jeden sociální pracovník na šetření v terénu, veškeré výní zlatník. Případní zájemci si platy dávek by měly probíhat prostřednictvím Úřadu prámohou minci zakoupit ce. V současné době probíhají jednání Úřadu práce v informačním středisku. s jednotlivými obcemi, upravené zákony plánuje vláda Město získalo dotaci v rámci schválit v listopadu a změny mají být spuštěny od fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na revitalizaci V současné době je pro nás okolo tohoto problému ještě mnoho nivy Červeného potoka., ve výši Kč. Jedná se o 1. neznámého, postupně budeme na stránkách zpravodaje o vývoji etapu úpravy oblasti potoka a okolí, kdy budou zbudovány informovat. menší vodní nádrže a chodníčky. BABYBOX V LITOMĚŘICÍCH Nedávno jsem čekal na manželku před litoměřickou nemocnicí. Upoutalo mne něco, co jsem nedokázal v první chvíli na padesát metrů rozpoznat. Nejlepší je, řekl jsem si, udělat pár kroků... udělal jsem jich asi třicet - a hele: už i v Litoměřicích máme Babybox! Měl jsem radost - jsem přívržencem BB (a to nejen bájné bohyně Brigitty Bardot) -jč- Od měsíce července pracuje pod městem v rámci dotace z Úřadu práce ČR 6 zaměstnanců. Provádějí údržbu majetku města, úklidové práce a úpravu veřejné zeleně. V letošním roce bylo v Úštěku prozatím oddáno 23 manželských párů. Zájem párů o oddání jsme zaznamenali v letních měsících, kdy neplánovaně proběhlo několik obřadů. Velký zájem je o uspořádání obřadu na kostelíčkách na Ostré, či v soukromí mimo obřadní síň. Letošní srpnový jarmark opět přilákal do Úštěku mnoho návštěvníků. I přes počáteční nepřízeň počasí se akce zúčastnilo cca 8000 osob. Průvodcovskou službu, která byla obnovena po dobu letních měsíců vyhledalo malé množství návštěvníků města. Město je velmi často dotazováno na problém sekání trávy a s tím spojené nepříjemné vrčení sekaček. Je to činnost, která se provést musí, jinak bychom tu žili na zarostlých plochách. Buďte však při této své činnosti ohleduplní ke svým sousedům, činnost provádějte ve vhodnou denní dobu a uvědomte si, že jak se k druhým chováme, tak se oni chovají k nám. Zveme Vás na 30. ročník běhu kolem jezera Chmelař, který se Ve dvoře domu č.p. 47 na Mírovém náměstí ( informační střev areálu jezera uskuteční 1. října Děkujeme místním pod- disko ) byla provedena kompletní rekonstrukce topného kanálu nikatelům za sponzorské dary. Bližší informace z kotelny pro tuto budovu a jsou uvedeny na podrobné pozvánce. zdravotní středisko. Snímek vle- Na nevyužité nebytové prostory v areálu Úštěckých služeb se podařilo uzavřít nájemní smlouvy s místními živnostníky. Prostory budou využity jako truhlárna a dílna k lakýrnickým pracím a drobným úpravám povrchu. Naše město opět přivítalo filmaře. Netočil se tu film, jen reklama na Bohemia chips, ale i to je důkaz toho, že pro filmaře jsme stále vyhledávaným cílem. Od 14. září 2011 opět probíhá v kulturním domě ve středu do 19 do 20 hodin výuka zumby, pod vedením paní Ilony Chaloupkové z Litoměřic. Město Úštěk vydalo u příležitosti 650. výročí povýšení na město brožuru, která byla vydána za pomoci poskytnuté dotace Ministerstvem kultury ČR ve výši 50tis. Kč. Poděkování na její přípravě patří nejen zaměstnancům města, ale také našim spolu6 vo... Zrušení přechodů pro chodce. Krajský úřad v Ústí n/l jako správce komunikace, na základě rozhodnutí dopravního inspektorátu Policie České republiky zrušil přechody pro pěší na hlavní komunikaci po obchvatu města Úštěk. Důvodem je, že na hlavní komunikaci před přechodem by musela být omezena rychlost pro motorová vozidla na 50 km/h. Tyto přechody KÚ ÚL zrušil z důvodů bezpečnosti plynulosti provozu. Vladislava Šarkadyová, tajemnice

7 Léto na jezeru Chmelař INFORMAČNÍ CENTRUM Při ohlédnutí za uplynulou sezónou musím uznat, že charakter tohoto léta dopřál vysokou návštěvnost turistů právě informačním centrům, hradům a zámkům a pod. Provozovatelé kempů a koupališť se mnou určitě souhlasit nebudou, a já se jim vůbec nedivím, ale prázdninové měsíce byly doopravdy turisticky mimořádně úspěšné. Pravda, u nás tomu dost dopomohlo zdejší muzeum čertů a reportáž odvysílaná v televizním pořadu Toulavá kamera, kdy jsme po dva následují týdny zažili doslova invazi turistů pátrajících po čertovském sklepení. Velký zájem vzbudilo též předem avizované vydání publikace o Úštěku, která byla uvedena do prodeje koncem července. Brožura, která byla zpracována a vydána za přispění Ministerstva kultury ČR k příležitosti 650 let města Úštěk, je celobarevná, v kvalitním a velice zajímavém grafickém zpracování, v rozsahu 43 stran. V úvodu najdeme obsah jednotlivých stran, plán města a geografickou polohu města, která byla použita z předchozí, již vyprodané publikace. Další kapitola se zabývá podrobnou historií města od prvních zmínek osídlení až do konce 2. světové války. Následující dva odstavce popisují život ve městě od roku 1945 až po léta devadesátá. Současnost přibližuje hlavně příznivý vývoj a změny, ale i nedostatky v životě ve městě po roce V další části najdeme místní turistické zajímavosti a pamětihodnosti, které většinou prošly v posledních letech většími údržbami a rekonstrukcemi, jsou zde také zmiňovány. Poslední obsáhlou kapitolou jsou tipy na výlety do okolí s podrobnými popisy, vzdáleností od města, odkazy na webové stránky, dopravním spojením a turistickými trasami. Poslední strana obsahuje důležité informace a kontakty. Texty jsou doplněny 66 barevnými fotografiemi. Ohlasy na publikaci jsou příznivé, zájem o koupi velký, přestože jsme, bohužel, až po vydání objevili tři drobné chyby v textech, v popiskách pod fotografiemi. Právě tyto texty na popisky jsme svěřili na poslední chvíli před vydáním firmě, která nám publikaci graficky zpracovala a vydala, a právě tam došlo ke zmiňovaným chybám. Jistě jde o nechtěné překlepy na klávesnici a následnou špatnou kontrolu, což už po vydání nelze vrátit a napravit. Ale to jen pro vysvětlení, protože už se našli neomylní jedinci, kteří se nikdy nepřepsali, nespletli a s evidentní radostí nám to přišli natřít, někteří pouze Již od jara začaly probíhat přípravy na sezónu u jezera Chmelař. Mimo běžného úklidu kempu proběhlo letos ještě důkladné ošetření zeleně v areálu pláže i kempu a bylo natřeno přes dvacet chatek. Dále byla opravena venkovní fasáda na budově restaurace a herny v kempu, kterou zajistil z vlastních finančních prostředků provozovatel restaurace Miroslav Suchý, a proto mu touto cestou děkujeme. Z důvodu snížení nákladů na provoz areálu byly dány do pronájmu soukromým provozovatelům méně využívané chatky v zadní části kempu tzv. kemp II (bývalé Rudné doly) a kemp IV (bývalá Juta) včetně malé pláže a s ní spojeného prostranství. Během května a června navštívilo kemp několik škol, které ho tradičně využívají k ubytování během výletů na konci školního roku. Zhruba od poloviny června se začal kemp postupně naplňovat i dalšími hosty. Celková návštěvnost byla letos vlivem špatného počasí o něco nižší než v minulém roce, přijelo především méně,,stanařů a návštěvníků koupaliště. Většina rekreantů zde ale byla spokojená. Hojně využívali půjčovnu lodiček a šlapadel, méně pak hernu v kempu, kde si mohli zahrát stolní tenis, fotbálek či kulečník. Několikrát za léto měli možnost pobavit se a zatančit si při živé hudbě v restauraci u pana Suchého, nebo ve stánku na pláži u pana Gutha. Pro děti byly k dispozici kolotoče, autodrom a trampolíny v areálu pláže, kde 16. července proběhlo také tradiční Dobývání jezera piráty, kterého se zúčastnilo téměř sedm tisíc lidí. Kvalita vody v přírodním koupališti po celé léto odpovídala hygienickým normám a nebyl tedy vyhlášen zákaz koupání. Po ukončení letošního provozu kempu budou ještě natřeny střechy na několika chatičkách a do budoucna plánujeme vybudování parkovacích míst pro karavany, včetně přípojek elektrického proudu a vody. Zájemci o ubytování v příštím roce si mohou místa rezervovat telefonicky na čísle a to již od ledna. Také Není nad takový lehce pohodový závěr léta na břehu našeho jezera... mohou navštívit naše aktualizované internetové stránky které obsahují i pestrou fotogalerii. Luděk Tichý, jednatel ÚS, s.r.o. taktně upozornili. Tady platí přesně ono známé rčení: kdo nic nedělá, nic nezkazí. V informačním centru je letos k dispozici velké množství informačních letáků a tiskovin zdarma, ještě stále jsou k dispozici skládačky a mapy z projektu Brána do Čech, na kterém se již rok také podílíme, dále je zde Výletník Českého středohoří, na kterém jsme spolupracovali s Informačním centrem v Litoměřicích. Z nových prodejních materiálů je k dispozici výše zmiňovaná brožura, pohledy k 650 letům města, pohled 3D mapa, stolní kalendář rozhleden na rok Na konci září přibude pamětní mince města k příležitosti 650 let, návrhu a zpracování se ujal pan J. Doležal ml. V nejbližších dnech se zde objeví další sběratelská záležitost, zatím poměrně málo známé medaile města, které vydává firma Turistické známky, s.r.o. Na závěr bych chtěla zmínit, že letošní návštěvnost informačního centra v těchto dnech již dávno překonala tu loňskou. Jen pro srovnání, loni využilo našich služeb za celý rok turistů a návštěvníků, letos od ledna do konce srpna již 4 200, z toho 1820 v srpnu, což je slušný nárůst. Z náhodného průzkumu a zjištění však vyplývá, že se jedná především o jednodenní až dvoudenní návštěvníky města se zájmem o místní památky a dostupné historické a turistické zajímavosti. Za informační centrum Břešťanová Danuše 7

8 Workcamp Brusov 2011 na, a tak našim novým přátelům ze světa ukázat část české kultury a historie. Po práci jsme vždy podnikali různé výlety po krásách okolí Úštěka. Navštívili jsme hrad Helfenburk, kostelní věžičky a křížovou cestu v Ostré, klášterní komplex v Konojedech, skanzen a železniční museum v Zubrnicích, Víseckou rychtu v Kravařích, kostelík na náměstí v Levíně, od něj pak nedaleké mausoleum, zaplavali si v rybníku Chmelař, ochutnali kozí a ovčí sýry na farmě v Držovicích, vystoupali na vrchol Velkého Sedla. K tomu řekli někteří účastníci Workcampu: Yuno Nakao (19 let, Japonsko) Bylo pro mě moc zajímavé pracovat ve městě s místními obyvateli. Sama žiji v Tokiu, kde bydlí 14 milionů lidí. Děkuji za tuto zkušenost. Ve dnech se na táborové základně Brusov (6 km severně od Úštěka) uskutečnil Mezinárodní tábor (workcamp), kterého se zúčastnili dobrovolníci z Japonska, Jižní Koree, Turecka, Řecka, Maďarska, Polska, Francie, Španělska a České republiky. Mezinárodní krátkodobé dobrovolnické projekty v zahraničí, tzv. workcampy, jsou zpravidla dvoutýdenní akce, během kterých se pěti až dvacetičlenná skupina lidí z celého světa podílí na výpomoci u veřejně prospěšných projektů. Workcampy ale nejsou jenom o práci výlety, sport, a hlavně zábava mají v programu dostatek prostoru. Letošní průběh tábora se však od těch minulých lišil v tom, že po 4 dny naše skupinka pracovala přímo ve městě Úštěku, kde pomáhala mimo jiné se zvelebováním zelených ploch nad poštou, s natíráním zábradlí, se sbíráním odpadků, kopáním kanálu pro odtok vody. Pro všechny účastníky byl veliký zážitek chvíli participovat na chodu české obce a přímo pracovat s místními zaměstnanci, což je i jedno z poslání workcampů setkávání dobrovolníků s místní komunitou. Světlo jedné duše uhaslo, však její teplo hřeje naše srdce dál. Odešel člověk, jehož jsme milovali, v našich vzpomínkách však bude žít dál. Dne 30. srpna 2011 to bylo již rok, co nás navždy opustil pan Stanislav Hampejs z Lukova. S láskou vzpomínají manželka Alena s rodinou. 8 Odměnou za vykonanou práci nám byla mimo dobrý pocit prohlídka města a zapůjčení městského autobusu, díky čemuž jsme mohli podniknout celodenní výlet na Ostré, do Ploskovic, Litoměřic a Terezí- Juhee Park (24 let, Jižní Korea) Moc se mi líbilo město Úštěk. Rád jsem troškou přispěl ke zlepšího prostředí obce. Tímto bych rád za celou skupinu poděkoval představitelům města Úštěk za vřelé přijetí, zázemí a možnost přispět troškou k rozvoji této malebné obce... Víťa Jarý (26 let) campleader Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat. Dne 15. září 2011 by oslavil 65 let pan Jan Ondič z Lukova. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Magda a dcery Renata a Sylva s rodinami.

9 Rozhovory - aneb Ani v Čechách není život peříčko V dnešním rozhovoru se vrátím ze zahraničí do Čech, protože i tady je život zajímavý, ač ne vždy jednoduchý. Po dvou mladých mužích přichází na řadu konečně slečna. Feministky upozorňuji, že pořadí je opravdu náhoda. Pokud se Vám bude zdát, že je rozhovor jemnější, nedá se nic dělat. Jako většina otců, mám i já syndrom zvýšené tolerance vůči své dceři - a v jejím věku je i dnešní zpovídaná slečna Barbara Čurdová z Úštěku. Ahoj Báro, co jsi vystudovala? Vystudovala jsem Střední odbornou školu obalové techniky ve Štětí a Vyšší grafickou školu v Praze v oboru Vydavatelská činnost a reklama. Skončila jsem teď v červnu. Chceš někdy pokračovat ve studiu? A jestli ano, tak v jakém? Chtěla jsem hned po škole, ale bohužel se mi to nepodařilo. Jelikož má škola neumožňuje přímou návaznost na vysokou školu, musela jsem hledat obor, který by byl alespoň trochu podobný. Charakteristickým znakem vydavatelské činnost jsou média a tento obor je v Praze bohužel jen na Karlově univerzitě, kam se hlásí kvůli jedinečnosti oboru spousta lidí. Bohužel jsem se na tuto školu zatím nedostala. Rozhodně jsem to ještě nevzdala. Je v tvém oboru dostatek pracovních příležitostí? Když jsem na tuto školu nastupovala, tak mi bylo řečeno, že redaktorů a vydavatelů je všeobecně nedostatek. Během tříletého studia se doba dost změnila. Přišla krize a Ze starých kronik: Držovice Rok 1956 se vyrovnal roku 1955, samé deště po celý rok, špatně se sklízelo, pro urychlení sklizně se prvně použily 2 kombajny, podmítka jen částečná, zimní orba pozdní, žito i pšenice zaseto na 5ha, zato ovoce narostlo mnoho, ale pro nedostatek česáčů zůstalo na stromech asi 60q jablek, které spadly a shnily, distribuce ovoce byla špatná, nebyly bedny. V tomto roce začalo JZD kolísat ihned v začátku roku, peníze na zálohy dostával každý člen vždy za 15 dní, tedy v předešlém roce, zbytek na dobírku za odpracované jednotky nedostal nikdo, a to z důvodů: ministerstvo zemědělství povolilo placení splátek na 3 roky pozadu tento odklad se družstevníkům nevyplatil, jelikož v roce 1955 muselo vše zaplatit, plánovaná pracovní jednotka byla 20 kč, ale nemohla býti dodržena, jelikož banka už během druhého ročníku začaly dohady o tom, kolik lidí se z našeho ročníku uplatní. Již ročník před námi měl problémy najít si práci. A to nemluvím o pracovních pozicích ve vydavatelsví na severu Čech. Tam bych práci hledala marně. Jediná možnost je otevření vlastního vydavatelství, což je můj tajný sen. V Praze je ovšem pracovních příležitostí více, ale bez praxe se člověk dostane (pro začátek) jen do komerčních plátků. Dělala bys méně kvalifikovanou práci? Samozřejmě, že bych takovou práci dělala. Při studiu je to většinou jediná možnost, jak si přivydělat. Nyní sháním práci v zahraničí. Třeba v Irsku nebo v Británii. Například bych chtěla zkusit práci na farmě. Hlavně si chci zdokonalit jazyk. Máš nějakou představu, co by měla společnost udělat pro to, aby se mladí lidé po studiu snadněji uplatnili? Na tuto otázku nedokáži odpovědět. Jaké máš koníčky a o co se zajímáš? Ráda cestuji. Každoročně sbalím stan a jedu někam do zahraničí. Naposledy jsem byla ve Slovinsku,v Polsku. Lublaň se pro mě stala jedním z nejkrásnějších měst, kde jsem zatím byla. Dále se zajímám o hudbu, divadlo a film. Velmi ráda navštěvuji hlavně Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jaký je Tvůj úspěch, kterého si nejvíce ceníš? Věřím, že mě ten největší úspěch ještě čeká... Mám dojem, že mladým lidem je politika a dění ve společnosti celkem putna. Dobrovolně tím ztrácejí vliv. Souhlasíš s tím? (u soudu by tato sugestivní otázka neprošla). Dá se říci, že nesouhlasím. Většina mladých lidí, mezi kterými se pohybuji, se o politiku zajímá. Mohu říci, že někteří se v ní i angažují. Máš džina v láhvi a jedno přání. A nebo dvě, ale to druhé musíš vyplácat na Úštěk. První přání: to bych si nechala pro sebe. A druhé : aby nám nápojkáři nestáli věčně u vchodu... Jestli má Barbara na mysli stejné nápojkáře jako já, tak na ty bude i GIN krátký... Díky za rozhovor a přeji hodně štěstí. Jaroslav Noga všechny příjmy družstva zadržela na placení splátek, takže připadlo na 1 pracovní jednotku 6 kč a také jen 5kč, a to výplaty byly nepravidelně vypláceny, což mělo za následek nedostatek peněz u družstevníků, nastala nedbalost, špatná pracovní morálka - neříkám všech, a to družstvu neprospívalo. Jak jsem poukázal v minulém roce, že M.N.V. i strana v takovích to věcích si nevšímá družstvu nepomáhaly, ačkoliv to bylo jejich povinností kdyby se věci ujmuly nemuselo se státi, že družstevníci požádali O.N.V. by schválil žádost o předání družstva a jeho majetku Č.S.S.S., žádosti O.N.V. schválil, majetek JZD - Č.S.S.S.ho převzaly v tomto roce 1956 dne 20. října. Též předal usedlost Č.S.S.S. soukromník Bíža Josef. Meliorační práce žádné. Pospíšil Václav, kronikář 9

10 Úštěk v nové reklamě na českou značku Dnes už ne divadelní prkna, ale filmové plátno a zejména televizní obrazovka znamenají svět. Naše město se v tomto světě objevuje poměrně často. Naposledy jsme mohli filmový štáb potkat na Mírovém náměstí začátkem srpna. Tentokrát se zde, a také v Držovicích, natáčela reklama pro značku Bohemia Chips, tradiční české bramborové lupínky. Režisérem i hlavním protagonistou byl Petr Čtvrtníček. Reklamu natáčela agentura McCann Erickson, která patří Při natáčení vlastně není velký rozdíl, jestli výsledný film bude k největším světovým reklamním agenturám, respektive její dlouhý 30 vteřin nebo hodinu, vysvětluje Lucie Srbková. pražská pobočka, pro svého klienta Intersnack a.s. Ten na podzim chystá zajímavou soutěž pro konzumenty chipsů značky Bohemia Chips a vsadil na humor a vtip, který se dlouhodobě řadí k vlastnostem, jež čeští spotřebitelé na reklamách oceňují nejvíce. Petr Čtvrtníček patří na českém reklamním nebi k největším hvězdám, a je podepsán pod řadou vtipných reklam, které uvízly v paměti spotřebitelů. K nejznámějším dodnes patří předvánoční kampaň s falešnými soby pro telefonního operátora Vodafone. Tentokrát Petr Čtvrtníček jako usměvavý traktorista s nákladem chipsů projíždí českou krajinou a sbírá od lidí tipy na jejich nové příchutě. Protože taková je i myšlenka soutěže nechat milovníky slaných chipsů, aby si sami určili nové příchutě, se kterými se Bohemia Chips objeví na trhu. Fantazii se v této soutěži meze nekladou, a tak si každý může přát podle svého gusta stejně jako v reklamě od bylinkářky přes myslivce až po Profesně při natáčení reklamy potřebujete mít na place stejné děti, které by měly chipsy nejraději slaďoučké, jahodové. lidi a techniku, jako při natáčení celovečerního filmu. Od osvětproč se tato reklama natáčela právě v Úštěku, na to jsme se lovače, zvukové techniky, architekta, stavbu, rekvizitáře, pozeptali account manažerky agentury McCann Erickson Lu- mocný personál až po catering. Celkem se na natáčení podílí 60 až 70 lidí. V celovečerním filmu má režisér obvykle hodinu a cie Srbkové. půl na to, aby divák pochopil zprávu, kterou mu chce předat. V reklamě ji musí dokázat sdělit za třicet vteřin. Takže velmi důležitá je propracovanost jednotlivých záběrů a všech detailů, které se při natáčení klasického filmu ani nemusí řešit. Průměrně se pro reklamní spot natočí 15 až 20 záběrů a náročnost přípravy každého z nich je veliká. Každá scéna se musí pečlivě připravit, v některých místech je potřeba svícení, a každý záběr se samozřejmě točí několikrát, dokud není spokojen nejen režisér a kameraman, ale především klient. Obecně je Úštěk pro filmaře atraktivní svou polohou poměrně blízko Prahy a dobrou dopravní dostupností. V našem případě šlo ale především o to, že jsme pro tradiční českou značku hledali lokace, které budou nabízet pocit českého, lokálního prostředí v tom dobrém slova smyslu. Pocit místa, které je srdci diváka blízké a důvěrně známé, vysvětluje Lucie. Město samo i jeho okolí jsou krásně fotogenické. Je to typická malebná česká krajina, která je příjemná na pohled. Chtěli jsme, aby reklama na českou značku opravdu chytila české diváky za srdce. Točilo se samozřejmě ve více lokacích, začínali jsme pod Řípem, ale Úštěk a Úštěcko je středobodem celého natáčení. V Úštěku také bydlel celý štáb během dvoudenního natáčení. Při pohledu na to množství lidí se laik nemůže ubránit otázce, proč je třeba tolik lidí a času na natočení reklamy, která se mihne na televizní obrazovce na půl minuty. 10 Úštěk i tentokrát obstál na výbornou a to i v disciplíně, která byla letos v létě obzvlášť náročná v počasí. Natáčení bylo dlouho dopředu naplánované na první půlku srpna, a tak celý uplakaný červenec měl filmový štáb důvod být z tohoto způsobu léta pořádně nervózní. Od začátku srpna se čekalo celých deset dní na to, až meteorologové ve svých předpovědích dají naději alespoň na 48 hodin bez deště. Tentokrát jim předpověď naštěstí dokonale vyšla. Sluníčko vydrželo na obloze téměř během celého natáčení. Sprchlo až v samotném závěru, a tak si filmaři museli pomoci a vytvořit svícením slunečnou letní atmosféru. Reklama se vysílá od začátku září, takže až se vám na televizní obrazovce objeví reklamy, tentokrát neodcházejte uvařit si kávu, ale podívejte se na důvěrně známá místa. Možná budete poznávat i známé tváře, protože v reklamě si zahrálo několik místních dětí. A třeba si zkuste vymyslet příchuť Bohemia Chips, která by udělala největší radost vám. Hana Sassmannová foto z archivu agentury McCann Ericson Praha

11 DIVADELNÍ PRÁZDNINY POMALU KONČÍ Vážení čtenáři, letní měsíce jsou pro mnohé synonymem pro prázdniny, dovolenou nebo zkrátka volné chvíle. Ne jinak tomu je u většiny divadelních souborů, které na období července a srpna vyhlašují tzv. divadelní prázdniny. U amatérských divadel to funguje trochu jinak. Pravdou zůstává, že pravidelných čtvrtečních zkoušek ubylo, neboť je těžké se sejít v období, kdy jsou divadelníci rozeseti do všech koutů ČR. I přesto se ale usilovně zkoušely dvě nové hry Psí hřbitov a Superman přijede ve h. Co nás ovšem hned zpočátku měsíce července zaměstnalo nejvíce, byl amatérský minifestival ná- Hradní hrátky Pozorný čtenář si jistě všimne předpony ná, která u původního názvu chyběla. Důvodů je více a skrývají se v novém názvu akce, tedy náhradní. Z původně avizovaného programu se změnilo jedno divadlo, kde si hlavní herečka zlomila nohu, jedna kapela hrála v omezeném počtu, tudíž se zkrátilo její vystoupení, další kapela nemohla přijet vůbec, další měla problémy s nástroji a takto bych mohl pokračovat dál ve výčtu problémů, které se na nás pár dní před akcí sesypaly. Korunovací všech komplikací byl nejchladnější víkend tohoto léta, který samozřejmě vyšel přesně do našeho programu Večer se sedělo v zimních bundách a výjimkou nebyly ani čepice. Snad právě toto počasí přispělo ke slabé účasti na festivalu. Na dva dny, kdy se akce konala, areál navštívilo lehce přes 80 návštěvníků. Co nás ale mrzelo nejvíce, bylo to, že z těchto 80 lidí by se počet obyvatel Úštěka dal spočítat na jedné ruce Je trochu paradoxem, že místní divadlo, které bude letos slavit 15 let od svého vzniku a na jehož divadelní představení přijde 70 i více místních občanů, tentokrát v roli pořadatele není dostatečným lákadlem pro Úštěčany i přesto, že jim až téměř pod nos naservíruje 6 (!) divadelních souborů, respektive šest divadelních her ve dvou dnech! Kdo se alespoň občas zajde podívat na vystoupení amatérských divadel, jako jsou například TMA z Terezína, Hynkovo hravé divadlo z Litoměřic, Scéna Libochovice, Scéna z Kralup nad Vltavou a další, Zajímavosti z přírody a myslivosti V různých publikacích se dovídáme, že se na území České republiky rozšiřují, nebo vyskytují různé druhy živočichů, které nepatří do naší původní fauny. Již v dřívějších dobách byla na naše území dovezena nepůvodní zvěř, která se v našich podmínkách dobře aklimatizovala a rozšířila. Mezi tuto zvěř patří například Daněk skvrnitý, Muflon obecný, jelen Sika (na obrázku s laní), ale ani Bažant obecný a Ondatra pižmová nejsou naší původní zvěří. Tato zvěř byla buď záměrně vypuštěna do volné přírody nebo utekla z obor a domácích chovů. Daněk pochází z oblasti východního středomoří a malé Asie. K nám byl dovezen a vypuštěn jako oborní zvěř. Muflon pochází z ostrovů Sardinie a Korsiky. Jelen Sika, z jeho latinského názvu Cervus nippon nippon lze odvodit jeho původ, kterým je daleké Japonsko. Sika stejně jako muflon byl dovezen a původně chován v oborách. Pokud se jedná o bažanta, tak jeho původ je uváděna oblast jihozápadního Kavkazu po Pacifik. Ondatra pižmová k nám byla dovezena ze Severní Ameriky na počátku 20 století. S jakou jinou nepůvodní zvěří nebo živočichy se můžeme setkat v naší oblasti? Ze šelem je to Psík mývalovitý a Mýval severní. Psík mývalovitý pochází z dálného východu a přes evropskou část Ruska se rozšířil na evropský kontinent. Mýval severní pochází, stejně jako Ondatra pižmová, ze Severní Ameriky. Výskyt Psíka mývalovitého i Mývala severního byl v okolí Uštěka zaznamenán. Dále lze u nás zahlédnout Nutrii říční. Ta byla u nás chována pro její kvalitní kožešinu.v současné době je kromě Antarktidy a Austrálie rozšířena na ostatních kontinentech. Země původu je uváděna Jižní Amerika. Z ptactva musí si zákonitě udělat jasný obrázek o tom, jak kvalitní amatérská scéna je a hravě se vyrovná profesionálním souborům, na které lidé jezdí mnohdy desítky kilometrů daleko a za vstupenky utratí několik stokorun. Přitom se pak stačí zeptat, na které že hře to byli či kdo je autorem a odpovědí je dlouhé mlčení, neboť ve hře přece hrál ten známý obličej z televize anebo herec toho tolik skloňovaného jména v novinách a to je důležité, to je to lákadlo! No budeme věřit tomu, že za to může to počasí Na závěr ale trochu veseleji. Jak již bylo uvedeno, divadelní sdružení PIK-ART letos slaví 15 let. Protože to jsou narozeniny kulaté, přísluší jim i pěkná oslava. A protože si svých diváků a příznivců vážíme, chceme se o tu radost podělit s nimi 24. září 2011 od 17 h proběhne zcela otevřená oslava pro všechny přátelské duše u nás ve zkušebně na faře. Vstup se samozřejmě neplatí (pro zkoumavé: vše platíme z vlastní kapsy) a na programu je promítání fotografií ze starých her, které jistě rozpoutá smršť vzpomínek na příb ě hy typu historky z natáčení, dále pak projekce vybraných her, výstava fotografií z představení, hudební vložka, voňavé občerstvení a další a další. Poslední zmínka patří připravovaným hrám. Ta první, Psí hřbitov od Barbory Vaculové, by se měla představit divákům na konci letošního roku. Už nyní se můžete těšit na pestrou paletu bizarních situací vyplývajících z nekrofilní úchylky hlavní postavy Ta druhá, Superman přijede ve h, je autorskou komedií od Gabriely Nogové a uvidíte v ní, jak jednoduché je, aby se obyčejné nádraží změnilo ve válečnou zónu s tajemným ukradeným kryptonitem Premiéra druhé hry se plánuje na přelom zimy a jara příštího roku. Přeji všem čtenářům příjemně strávený podzim s malým upozorněním. Kdo by se snad letos chystal na tradiční Vinobraní ve Velkých Žernosekách, kde PIK-ART více než deset let tvoří družinu krále Karla IV., pak vězte, že letošní ročník se díky katastrofální úrodě vína nekoná. Honza Táborský za o.s. PIK-ART (www.pik-art.cz) se u nás občas objeví Orel mořský a Orlovec říční. Mezi jezerem Chmelař a Lukovem můžeme spatřit Jeřába popelavého, který se od jezera každé ráno hlasitě ozývá. Pro zajímavost - ani Labuť velká není náš původní živočich. U nás byla původně chovaná jako okrasný pták v zámeckých parcích. Málokdo ví, že její první volný výskyt byl v Praze na Vltavě zaznamenán okolo roku Petr Elísek 11

12 Nová kniha o Helfenburku Úštěcký zpravodaj pochválen V současné době jsem získal autorský tisk knihy Helfenburk hrad pražských arcibiskupů autorů Doc.PhDr.Františka Dabriela PhD., ing. Jaroslava Panáčka a PHDr. Kamila Podoužka Ph.D. Jedná se o velmi rozsáhlou publikaci o 519 stranách, ve které autoři velmi podrobně popisují historický vývoj úštěckého hradu. Od jeho založení, názvu, seznamu majitelů až po jeho archeologický průzkum. Kniha má velké množství kreseb a fotografií, které doplňují text. Myslím, že autoři se v této knize s nebývalou pečlivostí věnovali historii úštěckého Helfenburku a mnoha zájemcům o jeho osud, tak poskytli dostatek ověřených a dostupných informací od minulosti až po současnost. Bohuslav Košťál Vedení města a redakční rada počátkem roku nejen mne, ale i ostatní čtenáře mile překvapila novým pojetím obsahu Úštěckého zpravodaje. Ještě víc jsem byl překvapen číslem 2. Jeho barevné provedení na titulní straně. Mám celou řadu vydání Úštěckého zpravodaje od roku 1945 i jiných měst, mohu proto porovnávat. Je pravdou, že vydání měla různou kvalitu příspěvků a i kvalita použitého materiálu byla poplatná době vydání. Pokud bude v této kvalitě Úštěcký zpravodaj pokračovat, je jeho vydávání dobrou vizitkou města. Bohuslav Košťál Výběr z nových knih Vondruška, V.: Kuťák, J.: Mlynářová, M.: Herriot, J,: Klášterní madrigal Konec hada Z lodiček do holin Zvěrolékař jde do boje Bronte, E.: Patterson, J.: Roberts, N.: Robb, J. D.: Hassel, S.: Kessler, L.: Rendell, R.: Howard, L.: Kopecká S.: Úštěcká šatlava Hlavní sezóna je za námi. Návštěvnost šatlavy je v letošním roce výborná. Lidé oceňují zajímavou prohlídku, možnost vyzkoušet si řemeslo, zbraně či mučící nástroje na vlastní kůži. Během sezóny se nám podařilo nainstalovat ruční lis na ražení kožených přívěsků. Tím se zatraktivnila nabídka dárků zdarma. Vysoké návštěvnosti nahrálo asi i nepříliš letní počasí a oblíbenost Úštěka jako jednodenního výletního místa. Teď již průvodkyně paní Bártová a Hampejzová připravují šatlavu na školní a poznávací výlety. Za šatlavu Libor Uhlík 2. ročník Dne českých řemesel se blíží Pátek 28. října státní svátek, který se v Úštěku slaví v prvorepublikovém duchu. Ukázka řemesel a práce živnostníků, výstava historických strojů, prvorepubliková módní přehlídka spojená s dražbou na charitativní účely. Město navštíví prezident T. G. Masaryk s legionáři. Určitě si nenechte ujít i slavnostní ocenění významných občanů města, které je jedno z vyvrcholení oslav 650 let města. Součástí programu bude vystoupení stylové kapely Mackie Messer band, ukázka prvorepublikových bicyklů, včetně jízdy a průvodu městem a další zajímavosti z doby, kterou ti nejstarší z nás ještě pamatují. Za pořadatele Libor Uhlík 12 Na Větrné hůrce Dům na pláži Smrtící pomsta Smrtící setkání Krvavý batalion Hitlerova mládež, Operace Irák Svědek má zemřít Bludný kruh Fenomén Bohdalka Jonáš, J.: Odolnost vůči nemocem Bragdon, A. D.: Nedovolte mozku stárnout Knihy pro děti a mládež Maury, M-J. Heidi a strašidelný zámek Lanczová, L.: Létem políbená Sanders, N.: Kryštof Kolumbus (komiks) Shakespeare,W.: R o m e o & Julie (komiks) Břešťanová Danuše Galerie»Ubrány«bilancuje Ve své dvanácté výstavní sezóně si galerie vytyčila vysoké cíle. Reprezentativní výstava Jiřího Boudy, prestižní výstava k osmdesátinám ak. malíře Dana Richtera. To vše se podařilo, jak doufáme ke spokojenosti všech návštěvníků. Výstavu Dana Richtera zaznamenala i Česká televize na ČT1 a ČT24. Po složitých jednáních s panem Dzurkem se nepodařilo zrealizovat výstavu jeho skleněných obrazů, přestože jsme změnili pojištění dle jeho požadavků. V tomto termínu proběhla výstava významného českého malíře a grafika Jiřího Anderleho. Na podzim nás čekají nádherné, zasněné obrazy Světlany Žalmánkové. Velmi očekávanou výstavu Karla Gotta z důvodů mistrovy zaneprázdněnosti jsme museli přesunout na příští rok. Náhradní termín je již potvrzen, tak snad vše klapne. Celkový výstavní plán bude upraven do konce roku po domluvě s umělci Janem Kanyzou a Evou Pilarovou. Budeme Vás o něm informovat na našich webových stránkách i přímo v galerii. Děkujeme za pochopení i za Vaši přízeň. PaeDr. Jiří Matta, Libor Uhlík, Jarmila Jandová

13 TIP NA VÝLET: Z hradu Svojkov na rozhlednu Na Stráži Nové rozhledny, zejména ty víceúčelové, rostou v posledních letech po českých krajích nebývalou rychlostí. Jednu z nich tentokrát opět navštívíme, zajedeme do kraje tzv. Sloupské vrchoviny. Jde o nádhernou oblast pískovcových skal, kterou najdeme asi 8 km severovýchodně od České Lípy, v prostoru mezi Sloupem v Čechách a Svojkovem. Jistě dobře znáte skalní hrad Sloup a další turistická zastavení v okolí, např. Lesní divadlo, Samuelovu jeskyni nebo Modlivý důl. Mne však opět zaujaly méně známé výletní cíle. Výchozím bodem tohoto výletu bude dobře dostupné město Česká Lípa, vzdálené přibližně 25 km od Úštěku. Z České Lípy vyjedeme po silnici č směr Zákupy, v obci Dobranov odbočíme na křižovatce vlevo a přes Písečnou a Bukovany, kde odbočíme vpravo a po dalším 1,5 km opět vpravo a dojedeme do Svojkova. Pokud se vydáme z České Lípy na kole, příp. pěšky, najdeme si cyklotrasu č. 3053, souběžně s cyklotrasou je červené turistické značení (obojí najdeme na křižovatce se semafory za mostem přes Ploučnici). Vyjedeme směr Písečná, kde asi 2 km za obcí opustíme cyklotrasu a odbočením vpravo pokračujeme po červeném značení směrem na Svojkov. V obci na křižovatce za kozí farmou odbočíme vlevo a touto protáhlou obcí dojedeme až na její severní okraj k hotelu Zámeček. V blízkosti hotelu jsou turistické rozcestníky s místním značením. Naproti hotelu projdeme šikmo přes parkoviště, za jehož zadním pravým rohem narazíme na vyšlapanou pěšinu vedoucí přímo pod hrad. Skalní hrad (zřícenina) Svojkov - Na severním okraji stejnojmenné obce se nachází zbytky hradu, který byl založen zřejmě na začátku 14. století. Některé části hradu byly vytesány přímo do skály, část byla dostavěna z pískovce a ze dřeva. Hrad byl původně vystavěn o třech patrech. Schody vedly po obvodu vnějších stěn. Původními majiteli byli páni ze Svojkova. Od roku 1381 vlastnili hrad páni z Chlumce. Od 16. století hrad pomalu chátral, v roce 1590 byla dřevěná část stržena a spálena. V roce 1650 započali noví majitelé stavbu malého zámku na úpatí hradního vrchu. V 18. století pozemky koupil Josef Maxmilián Kinský. Ve 2. polovině 18. století byla zřícenina upravena v romantickém duchu, doplněna dřevěným schodištěm. Zámek v polovině minulého století kompletně vyhořel, zůstal zde pouze menší zámecký park. šipkou k rozhledně), kde po pouhých 200 m mírným stoupáním dojdeme na severní okraj ostrohu k dosud rozestavěné, ale již zpřístupněné rozhledně s chatou. Rozhledna Na Stráži skalní ostroh, na kterém byla rozhledna vystavěna, poskytoval odedávna nádherný výhled, především na protější hrad Sloup, proto zde byla již v roce 1933 zbudována dřevěná turistická chata Wachsteinbaude. Ve 2. polovině 20. století sloužila jako rekreační středisko, po jeho zániku zůstala stavba opuštěna. V letech 1998 a 99 dokonce dvakrát při rekonz hradu se vrátíme zpět na silnici a odbočíme vlevo směrem na strukci vyhořela. V roce 2005 byly její zbytky definitivně odstrasloup. Zhruba po 300 metrech je několik odboček vpravo vzdá- něny. Nový objekt byl plánován několik let. Mnoho původních lených asi 100 m od sebe. Vydáme se až tou třetí ( s cedulí a návrhů na výstavbu penzionu s moderním vysílačem T mobile neprošlo vzhledem k umístění do malebné zalesněné krajiny. Nakonec byl přijat návrh stavby penzionu s 30 m vysokou vyhlídkovou věží na kamenném podloží, s dřevěným opláštěním v horní části (věž není ještě dokončena). Stavba byla započata na podzim 2010 a rozhledna je zpřístupněna veřejnosti od července Penzion se zatím nachází ve fázi hrubé stavby a měl by být v provozu do konce tohoto roku. Po 150 schodech vystoupáme na plošinu ve výšce 26 m. Pouze na východní straně nám zabrání ve výhledu poměrně vysoký vrch Šišák, jinak se naskýtá úžasný výhled na sloupské údolí, Nový Bor, Českolipsko, České středohoří, Lužickohorské vrchy Hvozd, Luž, Klíč. Možností občerstvení najdeme v okolí dostatek, při silnici ze Svojkova do Sloupu nelze minout srubovou hospůdku s terasou a svérázným majitelem - U sedmi trpaslíků, v hotelu Zámeček ve Svojkově a v mnohých dalších restauracích ve Sloupu. Břešťanová Danuše 13

14 MĚSTO ÚŠTĚK pořádá v sobotu 1. října ročník Běhu kolem jezera Chmelař Organizační a základní informace Pořadatel Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk PSČ: Datum konání sobota 1. října 2011 Místo konání 1. pláž jezera Chmelař Prezentace prostory koliby na 1. pláži od 7 30 hod. Startovné žactvo a dorost zdarma, junioři a dospělí 20,- Kč Trať zpevněná cesta, polní pěšiny, asfaltový povrch Ceny na místě medaile, finanční, věcné ceny, diplomy pro všechny závodníky, cukrovinky pro děti Lékařská prohlídka zodpovídá vysílající složka Ředitel závodu Plaček Petr Hlavní rozhodčí Ing. Tikal Vladimír Sponzoři Město Úštěk, Suchý Miroslav, CK Prosperita Travel, Skřička Jiří, Čermák Tomáš, Pivovary Staropramen a.s. MAS České Středohoří o.s. - neinvestiční finanční příspěvek Kategorie a časový plán start kategorie ročník délka tratě hodin chlapci do 6 let 2006 a ml. 60 m hodin dívky do 6 let 2006 a ml. 60 m hodin žáci m hodin žákyně m hodin žáci m hodin žákyně m hodin žáci m hodin žákyně m hodin žáci m hodin žákyně m hodin dorost m dorostenky m junioři m juniorky m ženy m ženy 1976 a st m muži mílaři 1991 a st m hodin muži vytrvalci m muži veteráni m muži veteráni m muži veteráni 1951 a st m Bližší informace , Přijďte si zaběhat. Všichni jste srdečně zváni. Šarkadyová Vladislava,.tajemník 14

15 BĚH PO SCHODECH Město Úštěk ve spolupráci se sportovním klubem Parta, místními školami a TJ Slavoj Úštěk pořádá v rámci výročí 650 let města Úštěk závody: Běh po úštěckých schodech. Touto akcí bychom chtěli pozvat veřejnost, předpokládáme, že uvítáme i účastníky odjinud a ukážeme jim naše město. Akce se koná v pátek Od 9 hodin je v prostoru kulturního domu prezence a od 10 hodin vyrazí od MÚ Úštěk první závodníci. Pro účastníky je připraveno občerstvení a pro ty nejlepší medaile, diplomy a různé ceny. Těšíme se na Vaši účast. Vladimír Slavík kategorie předškoláci M předškoláci Ž mladší děti M mladší děti Ž starší děti M starší děti Ž mladší žáci mladší žákyně starší žáci starší žákyně mládež M mládež Ž muži ženy datum narození Délka běhu a mladší a mladší od do od do od do od do od do od do od do od do a mladší 1993 a mladší 1992 a starší 1992 a starší 200 m 200 m 300 m 300 m 500 m 500 m 600 m 600 m 1300 m 1300 m 2600 m 1300 m 2600m 1300m 2011 Rok kdy vznikl Úštěcký Florbalový Klub Paní Ilona Böhmová, mající pedagogické zkušenosti v práci s mládeží a inklinující ke sportu se počátkem letošního roku rozhodla, že založí ve městě Úštěk florbalový kroužek. Do kroužku se přihlásily dvě desítky dětí. Na některých bylo znát, že potřebují sportovní pohyb, aby se upravila jejich tělesná kondice. Děti i jejich rodiče tuto nabídku přijali. Tak započal tréninkový cyklus, který byl provozová s četností 3 x v týdnu. Vzhledem k tomu, že se zatím nenašel pomocný trenér, provádí veškerou tréninkovou práci sama a daří se jí. Sama dojíždí 3 x týdně do Úštěka na vlastní náklady. V červenci se jí podařilo pro děti uskutečnit týdenní soustředění v Krkonoších. Soustředění se vydařilo a stmelilo už i tak nadšené děti. Jak sama prozradila, práce je to nelehká, ale baví jí to. pan Antonín Šťastný, ALLES GUTTE PIZZA, pan Šindelář, Myslím si, že Ilona Böhmová provádí pro Úštěcký region zá- pan.křivský, pan Janků, paní Píšová, manželé Brzákovi a společnosti SLAMONT ŠTĚTÍ s.r.o. za dopravu. služnou práci. Závěrem bych chtěla s paní Böhmovou poděkovat za zabezpečení Samospráva Vědlic: Martina Titková soustředění sponzorům a to jsou: STŘÍPKY ze SLAVOJE A mužstvo po dvouletém půstu postoupilo do krajské soutěže. Mužstvo přípravky skončilo ve finálovém turnaji, které se uskutečnilo na domácím hřišti, na pěkném 4. místě ze 24 účastníků. Po dlouhých 12 let působil v našem kádru brankář Ladislav Šťastka, který se vrací do Sokola Vrbice. S hráčem jsme se rozloučili při přátelském utkání s mužstvem Litoměřic, které jsme prohráli 3:4. Do mužstva se nám vrátil z mnoha hostování Ruda Rešl. Na hostování jsme získali brankáře Abdelkader Masoud ze Sokola Brozany. Výbor oddílu kopané děkuje všem trenérům, vedoucím a pořadatelům za zdárný průběh sezony a zároveň děkujeme všem věrným fanouškům a zveme je na další mistrovská utkání. Za TJ Slavoj Úštěk Miloslav Mareš Příznivci úštěcké kopané přijďte v hojném počtu podpořit naše hráče! Pozvánka na domácí zápasy TJ Slavoj Úštěk B mužstvo 4.třída skupina B A mužstvo 1B třída skupina B 2. kolo sobota ÚŠTĚK LIBOTENICE 4. kolo sobota ÚŠTĚK - CÍTOLIBY 6. kolo sobota ÚŠTĚK - STRAŠKOV 8. kolo sobota ÚŠTĚK - DUBÍ 10.kolo sobota ÚŠTĚK PROBOŠTOV B 12.kolo sobota ÚŠTĚK BUDYNĚ 2. kolo 4. kolo 6. kolo 8. kolo 10.kolo DOROST - 2.třída - skupina B 2. kolo neděle ÚŠTĚK LIBĚŠICE 4. kolo neděle ÚŠTĚK - STRAŠKOV 6. kolo neděle ÚŠTĚK - TRMICE 9. kolo neděle ÚŠTĚK - ROVNÉ 2. kolo 4. kolo 6. kolo 8. kolo 10.kolo neděle 4.9. neděle neděle neděle neděle ÚŠTĚK LIBÍNKY ÚŠTĚK ROBEČ ÚŠTĚK VRBICE VOLNO ÚŠTĚK - STŘÍŽOVICE B STARŠÍ ŽÁCI - 3.třída okresní soutěž sobota sobota sobota sobota sobota ÚŠTĚK BECHLÍN VOLNO ÚŠTĚK STRAŠKOV ÚŠTĚK V.ŽERNOSEKY ÚŠTĚK BUDYNĚ 15

16 Tábor Robin Hood Člověk už nemůže dospat nedočkavostí, aby se ráno vydal s přáteli na další nezapomenutelný tábor. I my, Tom Bobři z Úštěku jsme 16. července vyrazili na ten náš. Tentokrát na nové místo nedaleko Jablečna u Zbirohu. Téma Robin Hood bylo opravdu velkolepé! Pestrými scénkami jsme si nejprve připomněli, jak to za Robina Hooda chodilo a pak už jsme se všichni rychle a s nadšením vcítili do situace jeho družiny. Každý si přivezl vlastní meč a hůl a jako správný člen družiny si vyrobil kostým, aby splynul s okolím, když bude bojovat o Marianu v Nottinghamu. Než ovšem došlo k závěrečné bitvě, museli jsme zdolat spoustu záludných úkolů, jako například ubránit své věže, uvařit si oběd, jelikož Robin Hood vařil na stromě, museli jsme vařit ve dvoumetrové výšce. Také jsme si museli vybudovat tajnou skrýš, aby nás nikdo nenašel, učili jsme se, jak správně ovládat vodní plavidlo. Jen co jsme procitli, šli jsme na lov zvěře, někdy jsme byli více úspěšní někdy méně, ale snažili jsme se, abychom po prodeji zvěře mohli rozdat co nejvíce stříbrných chudým. Jednou jsme však přepadli šerifův kočár, který s sebou vezl poklad. Nemohli jsme odolat a i přes varování jsme ho vzali, zanedlouho poté nás napadli Kelti, před kterými jsme byli varováni. Před závěrečnou bitvou jsme se mohli zdokonalovat v lukostřelbě, lezení či slaňování skály, baseballu či fotbalu, ale zároveň jsme nezapomínali na pomoc druhým. Postavili jsme domečky pro skřítky i s hromosvodem, lehátkem, bazénem, ohništěm a opodál s připraveným dřevem, vybavenou kuchyní, autem v garáži a jmenovkou na dveřích. Vybudovali jsme saunu, sprchu a vykopali novou latrínu, čistili bazén nebo dokonce hasili Sherwoodský les. Někdy jsme si potřebovali odpočinout, u ohně za tónů kytary si opéct buřta, lehnout si do stínu a poslouchat předčítaný příběh. Šli jsme si zaplavat do nedaleké přehrady, do níž ústil potůček lemující tábořiště, který při jednom dešti rychle stoupal, až nám odnesl másla a vajíčka. Okoukli jsme i nedaleké hrady a zámky. Po večerce jsme sbírali medailonky, abychom celý den nemuseli mýt své nádobí, to byl správný odpočinek. Závěrečná bitva v Nottinghamu se blíží, básně pro Marianu jsou sepsány na pergamenu, jen obejít všechny, co chrání drahou Marianu. Ovšem, povedlo se, zachránili jsme ji! Všichni jsme zvítězili nad zlem! To ale znamená, že nám tábor končí. Opět to uteklo neskutečně rychle. Závěrečným ohněm Město Úštěk dává na vědomí záměr pronájmu nemovitosti nebytové prostory o výměře 106 m² v č.p (bývalá elektra Kovařík) na Mírovém náměstí v Úštěku. Měsíční nájemné Kč. Zálohy na služby 400 Kč/měsíc Možnost prohlídky nebytových prostor po telefonické dohodě na tel paní Škodová, Správa bytů, Úštěcké služby s.r.o., Rybniční 1, Úštěk Případní zájemci zašlou svoji žádost na adresu : Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk , nebo podají osobně v sekretariátu úřadu do 30. září 2011 do 12 hodin. 16 a zazpíváním nově složeného songu Robin Hood jsme mohli spokojeně ukončit další z táborů. Také bychom chtěli moc a moc poděkovat naším úžasným vedoucím, bez kterých by tyto nezapomenutelné tábory a skvělé skupiny lidí vůbec nevznikaly. Ještě teď nám v hlavě zní tóny kytary, které při budíčku, během dne nebo večerního ohně zaznívaly. Tak zase za rok, už se moc těšíme... Jestli i Vy chcete s námi zažívat mnohá podobná dobrodružství a naučit se tábornické i jiné dovednosti, přijďte mezi nás kterýkoliv pátek v 16 hodin do klubovny (u autobusové zastávky). Michaela Křivská, Alena Janoušková TOM Bobři Úštěk - RIO Media, a.s., provozuje nejrozsáhlejší optickou síť nové generace typu vlákno do bytu v České republice a na svých sítích klasické kabelové televize jako první u nás nabízí digitální televizi ve formátu DVB-T. Společnost RIO Media a.s. patří mezi tři nejvýznamnější poskytovatele elektronických komunikačních služeb u nás. RIO Media byla založena v roce 2008 a tvoří ji spojení silných regionálních poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří patřili mezi první poskytovatele internetu a kabelové televize v ČR. Jako právní nástupce společností ANTÉNY 2H+B, CL NET, F.C.A, MATTES AD a Metropolitní síť Olomouc investuje do rekonstrukce a modernizace převzatých přenosových sítí a svým zákazníkům poskytuje digitální služby v té nejvyšší kvalitě. Investorem společnosti RIO Media je fond Argus Capital Partners. Více informací naleznete na Barbora Komínková Manažer pro lokální komunikaci

17 KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA ÚŠTĚK VE 4. ČTVRTLETÍ roku 2011 JARMARKY od 9 do 17 hod Den českých řemesel - 2. ročník od 9 do 17 hod Úštěcký advent - slet andělů ročník SYNAGOGA Ulice l. máje, Úštěk Otevřeno út - ne od 13 do 17 hodin. Kontaktní tel: GOTICKÉ DVOJČE Ulice l. máje, Úštěk od 16 hod. Husy na tahu - hraná pohádka od 19 hod. Elena Sonenshine - jazzový koncert od 16 hod. O Sněhurce loutková pohádka + živá hudba JEZERO CHMELAŘ I. pláž od 8 hod. I. pláž Běh kolem jezera Chmelař ročník ÚŠTĚCKÁ ŠATLAVA Mírové náměstí 60 Třípatrová sklepení se šatlavou, strážnicí, mučírnou, zbrojnicí, aktivní vyzkoušení řemesel ve stáncích, ražba úštěckého groše, dětský hrad se skluzavkou, loutkové divadlo Otevřeno: říjen út pá 10-16,30 hod. listopad - prosinec so - ne hod. Mimo otevírací dobu provedeme po dohodě na tel , , GALERIE U BRÁNY ulice 1. máje 52, kontaktní telefon : , vernisáže v pátek v 19 h., součástí je kulturní vystoupení po so 9-17 h. ne hod Světlana Žalmánková - obrazy Žena jako autorka, žena jako předloha zasněných obrazů, žena jako inspirace Karel Gott - obrazy Reprezentativní výstava výtvarných prací fenomenálního umělce, pana Karla Gotta Jan Kanyza - obrazy Výběr z poslední tvorby uznávaného malíře, známého herce a sympaťáka Jana Kanyzy. FARA Mikulášská nadílka od 16 do 19 h. KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ÚŠTĚK od 21 hod Půlnoční mše HRAD HELFENBURK sraz ve 13 hod. u restaurace Na Růžku - Vánoční pochod na Helfenburk KULTURNÍ DŮM ÚŠTĚK od 14 hod. Dětský maškarní karneval od 14 hod. Tradiční setkání seniorů K tanci a poslechu hraje skupina Fantazie, vystoupí děti z MŠ PIKARTSKÁ VĚŽ A ČERTOVSKÉ SKLEPENÍ POD HRADEM Panský dvůr, Úštěk , Muzeum čertů a pekelné sklepy út ne 10-17, přestávka hod. prohlídky vždy v celou hodinu, poslední prohlídka v 17 hod., Ukončení letní sezóny Zimní sezóna čerti živě ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ ÚŠTĚK od 9 do 17 hod. Tvoření pro radost - výstava ručních prací žen z Úštěcka od 9 do 17 hod. Vánoční výstava prací žáků místních škol ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ od 9 hod. Děláme radost seniorům Domy s pečovatelskou službou Úštěk od 10 hod. u ZŠP Zpívání na schodech CAFÉ POD KALVÁRIÍ OSTRÉ tel od 14 do 18 hod., Vánoční cukrování - vánoční pečení pro rodiče s dětmi GALERIE NA GRUNTU LUKOV Otevřeno denně, mimo pondělí. Vernisáže výstav se konají dle programu, většinou Podesáté - výroční výstava - Sdružení litoměřických výtvarníků Kokořínsko - štětcem Antonína Malicha ÚŠTĚK MOŠTÁRNA U RYBNÍKA BARVÍŘ - Každou druhou neděli v měsíci trhy exotického ptactva, holubů a králíků a chovatelských pomůcek od 7do 9 hod. STARÝ TÝN od 20 hod. KD Starý Týn Kateřinské posvícení od 8.30 hod. KD Starý Týn Stolní tenis, 20. ročník KOSTELÍČKY NA OSTRÉ od 16 hod., Dýňové lucerničky - rozsvícení lucerniček z dýní od 14 hod., Štěpánské zpívání - vánoční koledy VĚDLICE od 17 hodin na návsi Mikulášská nadílka Bližší informace : Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2011 vydaný Městem Úštěk je k dostání v podatelně úřadu a informačním centru, zveřejněn je na webových stránkách města Informační centrum Úštěk Prodej turistických známek, map a propagačních materiálů., , Vladislava Šarkadyová, tajemník MÚ KINO ÚŠTĚK ZÁŘÍ 2011 (Městské kino Úštěk, PLA 3, kina.365dni.cz) sobota od 18 hodin KUNG FU PANDA 2 Animovaná komedie USA/SAE sobota od 18 hodin PRINC A PRUĎAS Komedie USA sobota od 18 hodin HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI ČÁST 2 Mládeži do 10 let nevhodné sobota od 18 hodin ŽENY SOBĚ Komedie USA Mládeži do 15 let nevhodné Pokladna otevřena 30 minut před začátkem představení Vstupné Kč u filmu děti Kč POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE! NEPŘEHLÉDNĚTE Od 1. října 2011 nebude kino v provozu V letošním roce městské kino ukončí promítání o tři měsíce dříve, než jsme byli zvyklí. Nebude tomu z důvodu zrušení kina v Úštěku, na což jsme v poslední době byli dotazováni. Tyto poslední měsíce roku využijeme na zvelebení prostředí kina, aby se mohlo stát takovým kulturním stánkem, jaký si město zaslouží. Bude provedena stavební úprava vstupu do kabiny promítače, zde budou provedeny úpravy stropu, který byl v minulosti poničen při prudkých deštích, celý objekt bude vymalován. V průběhu roku byla již provedena nutná oprava elektrické sítě, bude upravena regulace topení. Na nové filmy se můžete těšit v měsíci květnu příštího roku, kdy začneme opět promítat. Vladislava Šarkadyová, tajemnice 17

18 14. jarmark a 650 let města Srpnový jarmark se nesl v duchu oslav 650 let města. Připomněl nám dobu, kdy se Úštěk stal významným městem, dobu, kdy vládl v českých zemích Karel IV. Dobu, která je nám dávno minulá, ale přitom díky his torickému charakteru centra na nás stále trochu pů sobí. Město na chviličku převzal výrazný Hynek Berka z Dubé, atraktivní praporečníci s bubeníky, ale i kat nebo císařská garda. Ani mírná dopolední nepřízeň počasí neodradila tisíce návštěvníků oslavit s námi toto významné jubileum. Za padesát let, při sedmis tém výročí, tady mnozí z nás nebudou, uchovejme si proto letošní oslavu s Karlem IV. vpaměti. Za pořadatele Libor Uhlík 13. ročník přinesl Pirátům štěstí Po třech letech se na dobývání jezera vydařilo počasí. Nepršelo, nefoukal vítr, bylo nádherně. Odrazilo se to v náladě všech vystupujících, diváků i rekordní návštěvnosti. Poprvé přijeli úštěcké pláže dobýt piráti na 2 lodích. To se jim na krátkou chvíli povedlo a u jezera platily pirátské zákony, které byly nemilosrdné. Kapitán Černovous nenechal nikoho na pochybách, kdo je vládcem pláže a přístavního městečka, dokud ovšem nebyl poražen a připraven o hlavu. Poslední odbojný pirát byl pro výstrahu všem oběšen. Večerní bitva s křižujícími loděmi, střelbou a ohněm potěšila každého milovníka romantiky. Příští rok se v červenci piráti do Úštěka vrátí a tentokrát se plánuje opravdová bitva i na neděli. Za kapitána Černovouse sepsal Libor Uhlík V letošním roce nastoupilo do 1.třídy celkem 25 prvňáčků. Kromě paní učitelky Hany Hotové a paní ředitelky Mileny Melcherové se s prvňáčky přišli přivítat také pan starosta Pavel Kundrát a předsedkyně SPOZ paní Jana Adámková. Sbor pro občanské záležitosti zajistil pro nové žáčky již tradičně nákup kufříků na školní potřeby. Prvňáčky na jejich první cestě do školy doprovodili v mnoha případech kromě rodičů i babičky a dědečkové. Přejeme všem novým žáčkům, aby se jim ve školních lavicích líbilo a učení v nich probouzelo radost získávat stále nové a nové znalosti. První den v základní škole redakce Úštěcký zpravodaj vydává město Úštěk jako čtvrtletník. Registrováno pod čj. MK ČR E IČO Informace a příspěvky: Městský úřad, Mírové náměstí 83., Úštěk, telefon , fax: , Redakční rada: Vladislava Šarkadyová, Jaroslava Kučerová a Danuše Břešťanová, příprava pro tisk Jaroslav Čampulka. Tiskne: Tiskárna BOR, Nový Bor, telefon Vydáno v Úštěku k v nákladu výtisků. Obsah podepsaných příspěvků nemusí souhlasit s názorem redakce.

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více