Úvod do spolupráce školy a firmy. 1. Úvodní šablona. Návod k vyplnění. Škola, název, adresa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy. 1. Úvodní šablona. Návod k vyplnění. Škola, název, adresa"

Transkript

1 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Charakteristika školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem a nadřízeným orgánem školy je Karlovarský kraj. ISŠTE Sokolov patří po sloučení s SPŠ Královské Poříčí k největším školám Karlovarského kraje. K měla škola více jak 665 žáků a 95 zaměstnanců. Budovy, které byly vystavěny v 60. letech minulého století, byly zrekonstruovány v letech za 400 mil. Kč. ISŠTE Sokolov zajišťovala ve školním roce 2013/2014 výuku v 7 oborech středního vzdělání s výučním listem a 6 oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola také realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro úřad práce a další subjekty. ISŠTE Sokolov byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech humanismu a demokracie, úspěšně připravuje své absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Svým absolventům vydává a zprostředkuje tyto certifikáty: osvědčení o absolvování svářečského kurzu, výuční list absolvovaného oboru, maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Charakteristika daného oboru ve škole Absolvent oboru M/01 Elektrotechnika se uplatní v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Následně jako školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů. Dále technik měření a regulace, operátor a programátor počítačů, mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, při

2 řízení a obsluze pracovišť s robotickými zařízeními, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. V konečné fázi pak jako vývojový pracovník, projektant, energetik, při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích a též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení. Název firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Historie spolupráce mezi školou a firmou Spolupráce s firmou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. má více než 20 letou tradici. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov vznikla v roce 1994 spojením Středního odborného učiliště strojírenského v Sokolově a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Sokolově. ISŠTE Sokolov navázala na spolupráci s tehdejším podnikem Sokolovská uhelná, a.s. především na zajištění odborného výcviku učebních oborů. Klady spolupráce Žáci poznávají reálné pracovní prostředí. Jsou vedeni zkušenými a kvalifikovanými instruktory. Mají možnost rozvíjet své klíčové i odborné kompetence potřebné pro zdárné ukončení studia a zapojení do pracovního procesu. Firma se podílí na různých aktivitách školy (soutěže, dny otevřených dveří, veletrh zaměstnavatelů, exkurze a další). Firma také každý rok přispívá škole na výuku technických oborů peněžními i nepeněžními dary. Firma školu podporuje i na veřejnosti a umožňuje škole podílet se na akcích firmy. Zápory spolupráce Žádné zápory ze spolupráce neplynou. Plánování spolupráce Plánování spolupráce probíhá každý rok na konci prázdnin. Větší váha je kladena na plánování průběhu odborného výcviku. Plánování odborné praxe spočívá pouze v upřesnění termínů odborné praxe a maximálním počtu žáků, které firma v daném termínu přijme na odbornou praxi. Podepisují se dohody o vzájemné spolupráci - VIP dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o zajištění odborného výcviku. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Komunikace mezi školou a firmou, kontrola pracovišť žáků zaměstnancem školy a samozřejmě kvalita žáků - tedy jejich odborné znalosti a dovednosti, komunikační schopnosti, jejich aktivita a zapojení ve firmě. Smluvní vztah Škola má s firmou uzavřené dvě dohody o vzájemné spolupráci. Obě dohody se obnovují každý rok (viz. výše - Plánování spolupráce).

3 Dohoda o zajištění souvislé praxe se uzavírá vždy na konkrétní termín a jen na dobu odborné praxe (tedy na 14 dní). V dohodě je mimo jiné uvedeno i jméno žáka, který odbornou praxi ve firmě bude vykonávat. Výsledky učení Výsledky vzdělávání nemáme v dohodě o zajištění souvislé praxe zakotvené. Dohoda obsahuje informace o termínu praxe, délce pracovní doby žáka a dále závazky smluvních stran, firma se zde zavazuje pověřit jednoho svého zaměstnance vedením praxe, včetně povinnosti evidovat docházku a v závěru praxe provést hodnocení praktikanta. Výběr žáků pro pracoviště Škola žáky na odbornou praxi nevybírá. Žáci mají povinnost nalézt si firmu, která jim vykonání praxe umožní. Firma Sokolovská uhelná, p.n., a.s. přijímá na odborné praxe omezený počet žáků různých oborů. Vzhledem k tomu, že odborné praxe žáci vykonávají nejméně dvakrát, hlásí se na praxi většinou do firmy, kde již praxi vykonali, do firmy, jejíž prostředí znají. Naopak pokud žák na první odborné praxi firmě nevyhovoval, při další praxi ho většinou odmítne. Škola do umístění žáků vstupuje pouze v případě, že žák si vybral firmu, kde není zaručeno, že bude praxi vykonávat v daném oboru nebo kdy žák nedokázal žádnou firmu úspěšně oslovit. Kontrola Za docházku žáků na praxi odpovídá firmou pověřený zaměstnanec. Škola provádí namátkovou kontrolu žáků, pracoviště a vykonávané práce. Žáci mají na pracovišti docházkový list (Hodnocení odborné praxe), kde si každý den zapisuje prováděnou práci. Pověřený pracovník firmy každý den žáka ohodnotí a provede také celkové hodnocení žáka na konci praxe. Hodnocení spolupráce Hodnocení spolupráce s firmou probíhá na konci školního roku. Hodnotí se zvlášť všechny oblasti spolupráce. Odborná praxe je hodnocena spíše statisticky - počty žáků, počty hodin. Školu zajímá chování žáka na praxi, vykonávané činnosti. Často v hodnocení odborné praxe zazní i požadavek firmy na kontaktování žáka a nabídka zaměstnání po úspěšném ukončení studia. Ideální průběh spolupráce Současný stav spolupráce s firmou se blíží stavu ideálnímu. Firma se podílí na zajištění odborné praxe i odborného výcviku, poskytuje škole prostředky využívané pro zajištění vzdělávání, spolupracuje na tvorbě nebo úpravě ŠVP, zajišťuje pro školu různé akce (exkurze, semináře). Škola pro firmu zajišťuje rekvalifikace, poskytuje odborné učebny firmě pro školení zaměstnanců a podobně. Opatření V současné době neuvažujeme o nějakých opatřeních nad rámec nynější spolupráce. Firma Sokolovská uhelná, p.n., a.s. spolupracuje se školou ve

4 všech oblastech vzdělávacího procesu, podílí se nadstandardně na řešení provozních záležitostí školy. Prostor pro vlastní sdělení a názory 1. Odborný výcvik Pokud jsou ve firmě vyučovány obory H i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů vzdělání. Odborný výcvik (H,L) Popis realizace Škola, název, adresa Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání H/01 Elektrikář Místo výkonu praxe Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a konkrétním pracovištěm ve firmě. Žáci se seznamují s pracovními postupy při opravách, montážích a údržbě elektrických zařízení v hlavní výrobní činnosti jednotlivých firem. Možnost ověřit si teoretické znalosti z odborných předmětů oboru H/01 Elektrikář v praxi. Získat potřebné návyky pro výkon budoucího povolání - zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Žáci v reálném prostředí vykonávají tyto činnosti: přípravné práce pro elektrorozvodné sítě, instalace, diagnostika a opravy elektrorozvodných sítí, přípravné činnosti pro průmyslové a domovní instalace, zapojování obvodů průmyslové a domovní instalace, zapojování jednotlivých částí elektrické sítě,

5 zapojování elektrických spotřebičů, kontrola funkce elektroinstalace, přezkušování a připojování na napětí, lokalizace závad a jejich odstraňování, instalace slaboproudých rozvodů pro přenos signálu, instalace elektronických zařízení pro průmyslové a domovní instalace. Očekávané kompetence žáka Žáci odborného výcviku na reálných pracovištích firem si osvojují a rozvíjejí následující odborné kompetence pod odborným dohledem: znají pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, znají a dodržují základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, vykonávají přípravné činnosti pro instalaci elektrorozvodných sítí - vodiče, kabely, rozvaděčů, instalační lávky a armatury, vykonávají přípravné práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů a zařízení, využívají teoretické i praktické poznatky při zpracování materiálů v elektrotechnice, opravují části elektrických strojů a zařízení, využívají znalosti platných norem při práci na elektrických zařízeních, nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Organizační zajištění: S firmami jsou uzavřené dohody o zajištění odborného výcviku. V dohodě jsou vymezeny podmínky spolupráce, povinnosti instruktora a pověřeného pracovníka školy. Žáci oboru H/01 Elektrikář konají odborný výcvik na pracovištích firem pouze ve 3. ročníku. Všichni žáci na začátku školního roku absolvují školení BOZP. počet zúčastněných žáků Žáků ve 3. ročníku oboru H/01 Elektrikář je průměrně 26. Jsou rozděleni do tří skupin. Dvě skupiny (14-16 žáků) vykonávají

6 odborný výcvik ve školních dílnách. Třetí skupina žáků (10-12) je rozmístěna na pracovištích firem. Žáci jsou v průběhu školního roku přeřazováni mezi školou a firmami. Přeřazovací plán má vypracovaný pověřený pracovník školy tak, aby žáci vykonávali odborný výcvik v souladu se školním vzdělávacím plánem oboru H/01 Elektrikář. časové rozmezí, hodinová dotace Výuka učebních oborů probíhá ve čtrnácti denních cyklech. Pracovní doba žáka odborného výcviku je 6 hodin denně. Roční dotace v odborném výcviku je 495 hodin za školní rok. Vzhledem k rotaci žáků stráví žák na pracovišti firem průměrně 200 hodin za školní rok. materiálně technické zabezpečení Žáci mají od školy k dispozici pracovní oděv, firmy zajišťují ochranné a pracovní pomůcky, nářadí a materiál. Žáci se v rámci odborného výcviku podílejí především na opravách a údržbě strojů a zařízení nebo na pracích souvisejících s instalací domovní nebo průmyslové instalace. personální zajištění Na pracovištích firem jsou instruktoři (pověření zaměstnanci firem). Na jednoho instruktora připadají nejvýše dva žáci. Instruktoři přidělují žákům práci, seznamují je s pracovištěm a BOZP. Instruktoři odpovídají za žáky po celou jejich pracovní dobu, evidují docházku a hodnotí žáky. Pověřený pracovník školy komunikuje s instruktory, provádí kontroly pracovišť a řeší s instruktory různé problémy (docházku, omluvenky a další). Spolu s instruktory provádí klasifikaci žáků (zapisuje hodnocení a docházku do systému Bakaláři). legislativní a finanční zajištění Školení BOZP je zajištěno první den nástupu žáků do firmy a předchází jejich samotnému nástupu na pracoviště. Přítomnost žáků na pracovišti je legislativně zabezpečena smluvním vztahem mezi firmou a školou (Dohoda o zabezpečení odborného výcviku). Před podepsáním dohody zkontroluje technik BOZP pracoviště firmy a vypracuje o kontrole protokol. Přítomnost žáků na pracovišti je dále ošetřena v platném ŠVP školy. Žáci, kteří na pracovišti firmy konají produktivní činnost, mají za tuto činnost finanční odměnu. Výši odměny stanoví ředitel školy spolu se zástupci firem ve směrnici o finančním zabezpečení žáka v souladu s právními normami (zákon 561/2004 Sb., vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

7 Finanční odměna žáků jde na vrub firmy, škola vyplácí odměnu instruktorům - 5 Kč za hodinu. Hodnocení Žáky hodnotí instruktor ve spolupráci s pověřeným pracovníkem školy známkou. Hodnocení probíhá obvykle na konci měsíce nebo při přeřazení žáka do jiné firmy nebo do dílen školy. Při hodnocení je kladen důraz na dodržování BOZP, docházku a kvalitu práce. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola má více jak 20leté zkušenosti ve spolupráci s firmami při zajišťování odborného výcviku. Počet spolupracujících firem se stabilizoval a i když u některých z nich zrovna odborný výcvik neprobíhá, jsme s nimi stále v kontaktu. Také v nových průmyslových zónách regionu vyrůstají nové firmy, které nás oslovují a požadují po nás žáky na odborný výcvik. Odborný výcvik ve firmách pomáhá škole zajistit výuku všech činností obsažených ve školním vzdělávacím programu. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků v Karlovarském kraji (a žáků ochotných vyučit se v některém z technických oborů), není škola schopna zajistit odborný výcvik pro všechny firmy. Do budoucna se zaměříme na (jako již nyní) na větší, stabilní firmy. Dále je potřeba řešit problémy odborného školství v kraji. Náborové akce pořádané školou ve spolupráci s firmami tento problém nedokáží vyřešit. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Výborně. 1. Odborná praxe Pokud jsou ve firmě vyučovány obory M i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů vzdělání. Odborná praxe (M,L) Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov

8 Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Místo výkonu praxe Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a konkrétním pracovištěm ve firmě. Zapojit se do pracovního kolektivu. Možnost ověřit si teoretické znalosti z odborných předmětů oboru M/01 Elektrotechnika v praxi. Budoucí zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání díky rozvoji orientace v pracovně právních vztazích během odborné praxe. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Žáci v reálném prostředí vykonávají tyto činnosti: orientace v elektrotechnických výkresech, normách a odborném textu, kreslí a čte jednopólová schémata ovládacích obvodů, práce s vodiči, klasifikace vodičů podle barvy, volba typu kabelu/vodiče pro danou aplikaci, sestaví výčetku materiálu a cenovou kalkulaci realizované instalace, provádí zkoušky izolačního odporu, klasifikuje základní poruchy, navrhuje jejich odstranění, katalogizuje pasivní a aktivní součástky včetně jejich aplikace, změří základní parametry součástek přístroji a v SW prostředí, sestaví a oživí jednoduchý elektronický obvod, orientuje se ve výkresech průmyslové a domovní instalace, popíše přístroje a zařízení pro průmyslovou instalaci, realizuje různé způsoby ovládání světelných obvodů.

9 Kompetence: Žák si v průběhu odborné praxe osvojuje a rozvíjí kompetence: využívat technickou dokumentaci získat povědomí o normách využívaných v České republice, potažmo v Evropské unii udělat si představu o číslicové technice a jejím využití v automatizovaném nebo poloautomatizovaném výrobním procesu si prakticky potvrdit znalosti o elektroinstalačních obvodech a pracovních operacích využít znalosti o typech elektronických strojů a přístrojů pod dohledem odborníků z praxe zpracovává úlohy elektrotechnického, popřípadě elektroenergetického charakteru získat praktické dovednosti o vlastnostech elektronických a elektrotechnických prvků, které se používají v analogovém nebo duálním režimu ověřit si v praxi zásady bezpečnosti práce při jakékoliv manipulaci s elektrickými a elektronickými zařízeními seznámení s typy a postupy v údržbě z pohledu technického, tak i ekonomického Organizační zajištění: Firmy pro realizaci odborné praxe si žáci hledají sami. Každý žák 2-3 měsíce před praxí obdrží dvě vyhotovení dohody o zabezpečení souvislé odborné praxe, které potvrdil ředitel školy nebo jím pověřený statutární zástupce. Žáci jednu dohodu potvrzenou na firmě odevzdají třídnímu učiteli. Škola pověří vedením praxe učitele. Pověřeným pracovníkem školy je prováděna kontrola navržených firem podle jejich zápisu v obchodním rejstříku, popřípadě podle vlastní databáze firem a kontaktů školy. Škola preferuje převážně větší firmy a instituce, u kterých je předpoklad, že budou schopny žákům nabídnout odpovídající náplň práce. počet zúčastněných žáků Odbornou praxi v oboru M/01 Elektrotechnika vykonávají žáci 2. až 4. ročníku. To je v průměru 55 žáků ročně. časové rozmezí, hodinová dotace Žáci 2. a 3. ročníku absolvují souvislou odbornou praxi vždy koncem května. Žáci 4. ročníku praxi mají na začátku září. Délka praxe pro všechny ročníky je 10 dní, 7 hodin denně.

10 materiálně technické zabezpečení Materiálně technické zabezpečení je plně v režii firmy podle práce zadané žákovi. personální zajištění Podle dohody firma pověří svého zaměstnance, který žákům zadává práci, kontroluje docházku a hodnotí je. Pověřený pracovník školy zajišťuje dohody pro žáky, provádí kontrolu žáků na pracovištích firem, dohlíží na vyhodnocení odborné praxe. legislativní a finanční zajištění V dohodě o zabezpečení souvislé praxe jsou zakotvené závazky smluvních stran. Souvislá odborná praxe žáků je bezplatná. Hodnocení Žáci mají na pracovišti docházkový list (Hodnocení odborné praxe), kde každý den zapisují činnost, kterou provádějí. Pověřený pracovník firmy žáka každý den ohodnotí a provede také celkové hodnocení žáka na konci praxe. Žáci po skončení odborné praxe vypracují zprávu z odborné praxe, kde v bodech popíše u které firmy praxi vykonal, jaké práce vykonával a další. Struktura zprávy je následující: informace o firmě (organizaci) kde praxe proběhla (právní forma, velikost, obor činnosti), průběh odborné praxe (výčet činností na odborné praxi), přínosy praxe pro odborné kompetence žáka, negativa průběhu praxe z pohledu žáka, další informace, které žák považuje za důležité. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Převažují pozitivní zkušenosti firem, žáků i školy. Pro žáky mají odborné praxe přínos v tom, že se seznámí s reálným chodem firmy se všemi důsledky a žáci získávají kontakty na firmy - možná jejich budoucí pracoviště. Firmy žáky využívají na jednodušší práci, ale to neubírá na její důležitosti. Pokud se žák osvědčí, firma mu nabídne například brigádu o letních prázdninách nebo zaměstnání po úspěšném ukončení studia. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola se snaží udržet spolupráci s většími firmami regionu, s firmami, které mají potenciál zabezpečit odborné praxe žáků na odpovídající úrovni.

11 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře. 1. Závěrečná zkouška. Uvede se, zda škola realizuje závěrečné zkoušky podle jednotného zadání závěrečných zkoušek či nikoliv. Pokud ne, z jakého důvodu ( např. specifika oboru..). 1. Profilová maturitní zkouška Cílem této šablony je zjistit, zda je realizována profilová maturitní zkouška ve spolupráci se zaměstnavateli a jakým způsobem. Zajímavé jsou možnosti zapojení firem do praktické zkoušky, nebo při maturitní práci s obhajobou. Vyplňte v případě, že tato spolupráce probíhá nebo alespoň byla zahájena v letošním roce. Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Zapojená firma Není. Obsahová charakteristika Praktická zkouška z odborných předmětů. Samostatně klasifikovaná zkouška zahrnující látku z odborných předmětů, především elektrotechnická měření, praktická cvičení z odborných předmětů, informační a komunikační technologie. Jednodenní (7 hodin) praktická zkouška. Žák si losuje jedno ze tří témat. Organizační zajištění: Maturitní zkoušku provádí škola sama, bez účasti firem. počet zúčastněných žáků 17 (jaro 2014) - ne na firmách. časové rozmezí 1 den = 7 hodin materiálně technické zabezpečení Žáci využívají vybavení školních dílen a laboratoří.

12 personální zajištění Průběh praktické zkoušky zajišťují kvalifikovaní učitelé odborných předmětů, hodnocení provádějí dva učitelé odborných předmětů, kteří jsou členy zkušební komise. legislativní a finanční zajištění Praktická zkouška z odborných předmětů probíhá v souladu s platnou legislativou. Firmy se na finančním zajištění zkoušky nepodílí. Hodnocení Hodnocení probíhá podle ŠVP oboru M/01 Elektrotechnika, pracovník firmy se na něm nepodílí. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce S firmami při realizaci maturitních zkoušek nespolupracujeme. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Nemůžeme hodnotit. 1. Odborník z praxe Odborník z praxe hraje důležitou roli při vstupu do výuky. Uveďte, zda se odborník z praxe účastní výuky a jakým způsobem. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Charakteristika odborníka/ů z praxe: vedoucí obchodních zástupců pracovník technického servisu bezpečnostní technik personalisté firem instruktoři

13 Obsahová charakteristika Odborníci z praxe spolupracují se školou v několika oblastech: tvorba ŠVP, školení BOZP pro žáky, kteří nastupují do firmy na odborný výcvik nebo odbornou praxi, realizace odborné praxe, zajištění exkurzí, realizace soutěží. Odborníci z praxe se podílejí v případě tvorby ŠVP svými připomínkami k ŠVP, na realizaci výuky se podílejí především jako instruktoři odborného výcviku a pověření pracovníci odborné praxe. Žáci si osvojují především kompetence k řešení problémů, personální a sociální kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání. Organizační zajištění: Zapojení odborníků z praxe řešíme především telefonicky a následně potřebné materiály si předáváme prostřednictvím elektronické komunikace. počet zúčastněných odborníků z praxe 12 počet zúčastněných žáků v průměru 200 žáků - úvodní školení BOZP a odborný výcvik, 180 žáků - odborné praxe časové rozmezí Různé podle obsahu spolupráce: školení BOZP 2x 4 hodiny, odborný výcvik 30 hodin týdně - 16 týdnů ve školním roce, exkurze obvykle 2 hodiny. popis spolupráce s příslušným učitelem Školení BOZP - zajišťuje vedoucí učitel odborného výcviku ve spolupráci s bezpečnostním technikem firmy (termíny, počet žáků - rozdělení do skupin, místo konání). Odborný výcvik - po schválení pracoviště a po podepsání dohod o zabezpečení odborného výcviku zajišťuje realizaci odborného

14 výcviku vedoucí učitel odborného výcviku spolu s instruktory firem. Odborné praxe - zajišťuje pověřený pracovník školy, ve firmě je to pověřený pracovník firmy, který žáka na praxi vede a hodnotí. Exkurze - zajišťují učitelé, kontaktují personalistu firmy, se kterým dohodnou podmínky exkurze. Soutěže - škola pořádá ve spolupráci s dalšími školami v kraji i mimo kraj soutěže dovedností v různých oborech vzdělávání (36-52-H/01 Instalatér, H/01 Obráběč kovů, H/01 Strojní mechanik, H/01 Elektrikář). Soutěže se snažíme organizovat ve spolupráci s firmami, které působí v tom kterém oboru. Firmy zajišťují materiál do soutěže a také ceny pro výherce. Pověření zástupci firem se na soutěžích podílí aktivně na organizaci - navrhují témata soutěže (specifikují zadání), pracují jako porotci během soutěže. legislativní a finanční zajištění Škola postupuje vždy v souladu s platnou legislativou. Zajištění odborné praxe a odborného výcviku je právně ujednáno písemnou dohodou (viz. část Odborný výcvik a Odborná praxe ). Školení BOZP firmy provádějí zdarma. Exkurze - většinou hradí žáci, škola se snaží čerpat prostředky na exkurze také z fondů EU (například projekt VĚŽ, URAN). Hodnocení Hodnocení odborného výcviku a odborné praxe je uvedeno v části Odborný výcvik a Odborná praxe. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), Mezi pozitivní zkušenost patří spolupráce v oblasti exkurzí a soutěží. Firmy vnímají exkurze a soutěže jako prezentaci svých produktů, soutěže jsou pro ně určitou formou k získání kvalitních zaměstnanců nebo schopných živnostníků, kteří budou pracovat s jejich výrobky (zajištění odbytu). Spolupráce s firmami probíhá i v jiných aktivitách - například se firmy účastní dne otevřených dveří, kde jednak prezentují firmu, ale i to, že spolupracují se školou v oblasti zabezpečení výuky (odborný výcvik, praxe, exkurze) a že jsou významnými zaměstanavateli v regionu, tedy že nabízí absolventům školy zaměstnání. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce V letech 2009 až 2012 probíhala výstavba nové budovy ISŠTE Sokolov, v roce došlo k ukončení výuky stavebních oborů v odloučeném pracovišti v Královském Poříčí, výruka byla přesunu do Sokolova. Důsledkem těchto stavebních a organizačních změn byl určitý útlum v oblasti soutěží, exkurzí a dalších aktivit. Do budoucna chce vedení školy rozvíjet spolupráci

15 s firmami na všech úrovních a ve všech oblastech, především při zajišťování odborné praxe a odborného výcviku, soutěží, exkurzí a prezentací firem na náborových akcích školy (den otevřených dveří, veletrh zaměstnavatelů). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře. 1. Nábor žáků Uveďte, zda se firma podílí na náboru nových žáků a jakým způsobem v této oblasti školu podporuje. Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Název a adresa firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Organizační zajištění: Nábor nových žáků je realizován: dny otevřených dveří 2 hlavní termíny ve školním roce (říjen/listopad a leden) + každý poslední pátek v měsíci, prezentační akce organizované nově Karlovarským krajem v Ostrově, Sokolově a Chebu spojené většinou se dny otevřených dveří v příslušném městě, prezentace školy ve firmě a na akcích pořádaných firmou, veletrh zaměstnavatelů - prezentace firem ve škole zaměřená na žáky končících ročníků, Hartenberské školnění - akce pro ZŠ, inzerce v regionálních novinách a inzertních periodikách,

16 prezentace školy na třídních schůzkách vycházejících žáků ZŠ v regionu, zapojení výchovných poradců ZŠ do projektů zaměřených na podporu odborného vzdělávání (např. projekt MERKUR, IPo) - organizace exkurzí žáků ZŠ do školy a do firem, tisk propagačních materiálů, využití internetu a sociálních sítí pro prezentaci školy, webové stránky školy. časový rozsah Náborové aktivity začínají na podzim v říjnu a v listopadu vrcholí dnem otevřených dveří a veletrhem zaměstnavatelů. V lednu je druhý den otevřených dveří a současně probíhají náborové aktivity až do poloviny března na základních školách. Po celý školní rok je každý poslední pátek škola otevřena veřejnosti do 17 hodin s možností komentované prohlídky školy (zajišťují předsedové odborných předmětových komisí). materiálně technické zabezpečení Dny otevřených dveří a veletrh zaměstnavatelů zajišťuje škola, akce organizované krajským úřadem jsou zajištěné krajem. Ostatní aktivity jsou hrazené z fondů EU - projekty MERKUR, URAN, IPo, VĚŽ. Škola využívá pro svoji prezentaci moderní prezentační prostředky - dataprojektor, notebook, plátno, roll-up systémy, propagační předměty (plánovací kalendáře, propisky, USB disky, tašky, trička, čepice, brožury - vše s logem školy). personální zajištění Prezentaci firem zajišťují většinou pracovníci personálního oddělení nebo tiskoví mluvčí. Dny otevřených dveří za školu zajišťují učitelé školy. Účastní se většina učitelů. Na náborových akcích ZŠ (třídní schůzky 9. ročníku ZŠ) se podílí vedení školy, předsedové předmětových komisí a další učitelé. Dny otevřených dveří každý poslední pátek v měsíci zajišťují předsedové předmětových komisí spolu s vedením školy. legislativní a finanční zajištění Ve VIP dohodách s významnými firmami regionu má škola zajištěný závazek firmy na propagaci školy ve svých periodikách a na webových stránkách firmy. Hodnocení

17 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Škola má dlouhou tradici v pořádání náborových akcí. Do těchto náborových akcí úspěšně zapojuje firmy z regionu. Ale vzhledem k poklesu populace v kraji, k poklesu počtu žáků 9. ročníku ZŠ na historické minimum, se nedaří naplnit třídy. Například na Hartenberské školnění, které škola pořádá v červnu, za poslední roky přišlo až 600 žáků ZŠ z celého Karlovarského kraje, ale na nábor to nemělo žádný vliv, ačkoliv tato tradiční akce měla u žáků ZŠ úspěch. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Spolupráce s firmami je na velmi vysoké úrovni, možnosti rozvoje nebo inovace forem spolupráce jsou omezené. Škola v současné době hledá další možnosti především u menších firem v regionu. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Pokud jde o spolupráci - výborně. Závěr Shrnutí důležitých bodů co je pro školu a firmu nejdůležitější forma spolupráce, jak se daří, přínosy

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Charakteristika školy Škola

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Počet a kvalita žáků v oboru chemik.

Počet a kvalita žáků v oboru chemik. Případová studie Úvod do školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Continental Barum s. r. o. Historie mezi školou a firmou

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední odborná škola Litvínov- Hamr, Mládežnická

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15 612 00 Brno Charakteristika školy Integrovaná střední škola

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1.máje 2, 78985 Mohelnice Charakteristika školy Škola zahájila svou činnost v roce

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o Dolní 356 Střední škola

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely. GRANTOVÝ

Více