Úvod do spolupráce školy a firmy. 1. Úvodní šablona. Návod k vyplnění. Škola, název, adresa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy. 1. Úvodní šablona. Návod k vyplnění. Škola, název, adresa"

Transkript

1 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Charakteristika školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem a nadřízeným orgánem školy je Karlovarský kraj. ISŠTE Sokolov patří po sloučení s SPŠ Královské Poříčí k největším školám Karlovarského kraje. K měla škola více jak 665 žáků a 95 zaměstnanců. Budovy, které byly vystavěny v 60. letech minulého století, byly zrekonstruovány v letech za 400 mil. Kč. ISŠTE Sokolov zajišťovala ve školním roce 2013/2014 výuku v 7 oborech středního vzdělání s výučním listem a 6 oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola také realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro úřad práce a další subjekty. ISŠTE Sokolov byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech humanismu a demokracie, úspěšně připravuje své absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Svým absolventům vydává a zprostředkuje tyto certifikáty: osvědčení o absolvování svářečského kurzu, výuční list absolvovaného oboru, maturitní vysvědčení, vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Charakteristika daného oboru ve škole Absolvent oboru M/01 Elektrotechnika se uplatní v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Následně jako školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů. Dále technik měření a regulace, operátor a programátor počítačů, mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, při

2 řízení a obsluze pracovišť s robotickými zařízeními, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. V konečné fázi pak jako vývojový pracovník, projektant, energetik, při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích a též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení. Název firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Historie spolupráce mezi školou a firmou Spolupráce s firmou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. má více než 20 letou tradici. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov vznikla v roce 1994 spojením Středního odborného učiliště strojírenského v Sokolově a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Sokolově. ISŠTE Sokolov navázala na spolupráci s tehdejším podnikem Sokolovská uhelná, a.s. především na zajištění odborného výcviku učebních oborů. Klady spolupráce Žáci poznávají reálné pracovní prostředí. Jsou vedeni zkušenými a kvalifikovanými instruktory. Mají možnost rozvíjet své klíčové i odborné kompetence potřebné pro zdárné ukončení studia a zapojení do pracovního procesu. Firma se podílí na různých aktivitách školy (soutěže, dny otevřených dveří, veletrh zaměstnavatelů, exkurze a další). Firma také každý rok přispívá škole na výuku technických oborů peněžními i nepeněžními dary. Firma školu podporuje i na veřejnosti a umožňuje škole podílet se na akcích firmy. Zápory spolupráce Žádné zápory ze spolupráce neplynou. Plánování spolupráce Plánování spolupráce probíhá každý rok na konci prázdnin. Větší váha je kladena na plánování průběhu odborného výcviku. Plánování odborné praxe spočívá pouze v upřesnění termínů odborné praxe a maximálním počtu žáků, které firma v daném termínu přijme na odbornou praxi. Podepisují se dohody o vzájemné spolupráci - VIP dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o zajištění odborného výcviku. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Komunikace mezi školou a firmou, kontrola pracovišť žáků zaměstnancem školy a samozřejmě kvalita žáků - tedy jejich odborné znalosti a dovednosti, komunikační schopnosti, jejich aktivita a zapojení ve firmě. Smluvní vztah Škola má s firmou uzavřené dvě dohody o vzájemné spolupráci. Obě dohody se obnovují každý rok (viz. výše - Plánování spolupráce).

3 Dohoda o zajištění souvislé praxe se uzavírá vždy na konkrétní termín a jen na dobu odborné praxe (tedy na 14 dní). V dohodě je mimo jiné uvedeno i jméno žáka, který odbornou praxi ve firmě bude vykonávat. Výsledky učení Výsledky vzdělávání nemáme v dohodě o zajištění souvislé praxe zakotvené. Dohoda obsahuje informace o termínu praxe, délce pracovní doby žáka a dále závazky smluvních stran, firma se zde zavazuje pověřit jednoho svého zaměstnance vedením praxe, včetně povinnosti evidovat docházku a v závěru praxe provést hodnocení praktikanta. Výběr žáků pro pracoviště Škola žáky na odbornou praxi nevybírá. Žáci mají povinnost nalézt si firmu, která jim vykonání praxe umožní. Firma Sokolovská uhelná, p.n., a.s. přijímá na odborné praxe omezený počet žáků různých oborů. Vzhledem k tomu, že odborné praxe žáci vykonávají nejméně dvakrát, hlásí se na praxi většinou do firmy, kde již praxi vykonali, do firmy, jejíž prostředí znají. Naopak pokud žák na první odborné praxi firmě nevyhovoval, při další praxi ho většinou odmítne. Škola do umístění žáků vstupuje pouze v případě, že žák si vybral firmu, kde není zaručeno, že bude praxi vykonávat v daném oboru nebo kdy žák nedokázal žádnou firmu úspěšně oslovit. Kontrola Za docházku žáků na praxi odpovídá firmou pověřený zaměstnanec. Škola provádí namátkovou kontrolu žáků, pracoviště a vykonávané práce. Žáci mají na pracovišti docházkový list (Hodnocení odborné praxe), kde si každý den zapisuje prováděnou práci. Pověřený pracovník firmy každý den žáka ohodnotí a provede také celkové hodnocení žáka na konci praxe. Hodnocení spolupráce Hodnocení spolupráce s firmou probíhá na konci školního roku. Hodnotí se zvlášť všechny oblasti spolupráce. Odborná praxe je hodnocena spíše statisticky - počty žáků, počty hodin. Školu zajímá chování žáka na praxi, vykonávané činnosti. Často v hodnocení odborné praxe zazní i požadavek firmy na kontaktování žáka a nabídka zaměstnání po úspěšném ukončení studia. Ideální průběh spolupráce Současný stav spolupráce s firmou se blíží stavu ideálnímu. Firma se podílí na zajištění odborné praxe i odborného výcviku, poskytuje škole prostředky využívané pro zajištění vzdělávání, spolupracuje na tvorbě nebo úpravě ŠVP, zajišťuje pro školu různé akce (exkurze, semináře). Škola pro firmu zajišťuje rekvalifikace, poskytuje odborné učebny firmě pro školení zaměstnanců a podobně. Opatření V současné době neuvažujeme o nějakých opatřeních nad rámec nynější spolupráce. Firma Sokolovská uhelná, p.n., a.s. spolupracuje se školou ve

4 všech oblastech vzdělávacího procesu, podílí se nadstandardně na řešení provozních záležitostí školy. Prostor pro vlastní sdělení a názory 1. Odborný výcvik Pokud jsou ve firmě vyučovány obory H i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů vzdělání. Odborný výcvik (H,L) Popis realizace Škola, název, adresa Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání H/01 Elektrikář Místo výkonu praxe Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a konkrétním pracovištěm ve firmě. Žáci se seznamují s pracovními postupy při opravách, montážích a údržbě elektrických zařízení v hlavní výrobní činnosti jednotlivých firem. Možnost ověřit si teoretické znalosti z odborných předmětů oboru H/01 Elektrikář v praxi. Získat potřebné návyky pro výkon budoucího povolání - zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Žáci v reálném prostředí vykonávají tyto činnosti: přípravné práce pro elektrorozvodné sítě, instalace, diagnostika a opravy elektrorozvodných sítí, přípravné činnosti pro průmyslové a domovní instalace, zapojování obvodů průmyslové a domovní instalace, zapojování jednotlivých částí elektrické sítě,

5 zapojování elektrických spotřebičů, kontrola funkce elektroinstalace, přezkušování a připojování na napětí, lokalizace závad a jejich odstraňování, instalace slaboproudých rozvodů pro přenos signálu, instalace elektronických zařízení pro průmyslové a domovní instalace. Očekávané kompetence žáka Žáci odborného výcviku na reálných pracovištích firem si osvojují a rozvíjejí následující odborné kompetence pod odborným dohledem: znají pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, znají a dodržují základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, vykonávají přípravné činnosti pro instalaci elektrorozvodných sítí - vodiče, kabely, rozvaděčů, instalační lávky a armatury, vykonávají přípravné práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů a zařízení, využívají teoretické i praktické poznatky při zpracování materiálů v elektrotechnice, opravují části elektrických strojů a zařízení, využívají znalosti platných norem při práci na elektrických zařízeních, nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Organizační zajištění: S firmami jsou uzavřené dohody o zajištění odborného výcviku. V dohodě jsou vymezeny podmínky spolupráce, povinnosti instruktora a pověřeného pracovníka školy. Žáci oboru H/01 Elektrikář konají odborný výcvik na pracovištích firem pouze ve 3. ročníku. Všichni žáci na začátku školního roku absolvují školení BOZP. počet zúčastněných žáků Žáků ve 3. ročníku oboru H/01 Elektrikář je průměrně 26. Jsou rozděleni do tří skupin. Dvě skupiny (14-16 žáků) vykonávají

6 odborný výcvik ve školních dílnách. Třetí skupina žáků (10-12) je rozmístěna na pracovištích firem. Žáci jsou v průběhu školního roku přeřazováni mezi školou a firmami. Přeřazovací plán má vypracovaný pověřený pracovník školy tak, aby žáci vykonávali odborný výcvik v souladu se školním vzdělávacím plánem oboru H/01 Elektrikář. časové rozmezí, hodinová dotace Výuka učebních oborů probíhá ve čtrnácti denních cyklech. Pracovní doba žáka odborného výcviku je 6 hodin denně. Roční dotace v odborném výcviku je 495 hodin za školní rok. Vzhledem k rotaci žáků stráví žák na pracovišti firem průměrně 200 hodin za školní rok. materiálně technické zabezpečení Žáci mají od školy k dispozici pracovní oděv, firmy zajišťují ochranné a pracovní pomůcky, nářadí a materiál. Žáci se v rámci odborného výcviku podílejí především na opravách a údržbě strojů a zařízení nebo na pracích souvisejících s instalací domovní nebo průmyslové instalace. personální zajištění Na pracovištích firem jsou instruktoři (pověření zaměstnanci firem). Na jednoho instruktora připadají nejvýše dva žáci. Instruktoři přidělují žákům práci, seznamují je s pracovištěm a BOZP. Instruktoři odpovídají za žáky po celou jejich pracovní dobu, evidují docházku a hodnotí žáky. Pověřený pracovník školy komunikuje s instruktory, provádí kontroly pracovišť a řeší s instruktory různé problémy (docházku, omluvenky a další). Spolu s instruktory provádí klasifikaci žáků (zapisuje hodnocení a docházku do systému Bakaláři). legislativní a finanční zajištění Školení BOZP je zajištěno první den nástupu žáků do firmy a předchází jejich samotnému nástupu na pracoviště. Přítomnost žáků na pracovišti je legislativně zabezpečena smluvním vztahem mezi firmou a školou (Dohoda o zabezpečení odborného výcviku). Před podepsáním dohody zkontroluje technik BOZP pracoviště firmy a vypracuje o kontrole protokol. Přítomnost žáků na pracovišti je dále ošetřena v platném ŠVP školy. Žáci, kteří na pracovišti firmy konají produktivní činnost, mají za tuto činnost finanční odměnu. Výši odměny stanoví ředitel školy spolu se zástupci firem ve směrnici o finančním zabezpečení žáka v souladu s právními normami (zákon 561/2004 Sb., vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

7 Finanční odměna žáků jde na vrub firmy, škola vyplácí odměnu instruktorům - 5 Kč za hodinu. Hodnocení Žáky hodnotí instruktor ve spolupráci s pověřeným pracovníkem školy známkou. Hodnocení probíhá obvykle na konci měsíce nebo při přeřazení žáka do jiné firmy nebo do dílen školy. Při hodnocení je kladen důraz na dodržování BOZP, docházku a kvalitu práce. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola má více jak 20leté zkušenosti ve spolupráci s firmami při zajišťování odborného výcviku. Počet spolupracujících firem se stabilizoval a i když u některých z nich zrovna odborný výcvik neprobíhá, jsme s nimi stále v kontaktu. Také v nových průmyslových zónách regionu vyrůstají nové firmy, které nás oslovují a požadují po nás žáky na odborný výcvik. Odborný výcvik ve firmách pomáhá škole zajistit výuku všech činností obsažených ve školním vzdělávacím programu. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků v Karlovarském kraji (a žáků ochotných vyučit se v některém z technických oborů), není škola schopna zajistit odborný výcvik pro všechny firmy. Do budoucna se zaměříme na (jako již nyní) na větší, stabilní firmy. Dále je potřeba řešit problémy odborného školství v kraji. Náborové akce pořádané školou ve spolupráci s firmami tento problém nedokáží vyřešit. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Výborně. 1. Odborná praxe Pokud jsou ve firmě vyučovány obory M i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů vzdělání. Odborná praxe (M,L) Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov

8 Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Místo výkonu praxe Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a konkrétním pracovištěm ve firmě. Zapojit se do pracovního kolektivu. Možnost ověřit si teoretické znalosti z odborných předmětů oboru M/01 Elektrotechnika v praxi. Budoucí zkrácení adaptačního procesu ve firmě po nástupu žáka do zaměstnání díky rozvoji orientace v pracovně právních vztazích během odborné praxe. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Žáci v reálném prostředí vykonávají tyto činnosti: orientace v elektrotechnických výkresech, normách a odborném textu, kreslí a čte jednopólová schémata ovládacích obvodů, práce s vodiči, klasifikace vodičů podle barvy, volba typu kabelu/vodiče pro danou aplikaci, sestaví výčetku materiálu a cenovou kalkulaci realizované instalace, provádí zkoušky izolačního odporu, klasifikuje základní poruchy, navrhuje jejich odstranění, katalogizuje pasivní a aktivní součástky včetně jejich aplikace, změří základní parametry součástek přístroji a v SW prostředí, sestaví a oživí jednoduchý elektronický obvod, orientuje se ve výkresech průmyslové a domovní instalace, popíše přístroje a zařízení pro průmyslovou instalaci, realizuje různé způsoby ovládání světelných obvodů.

9 Kompetence: Žák si v průběhu odborné praxe osvojuje a rozvíjí kompetence: využívat technickou dokumentaci získat povědomí o normách využívaných v České republice, potažmo v Evropské unii udělat si představu o číslicové technice a jejím využití v automatizovaném nebo poloautomatizovaném výrobním procesu si prakticky potvrdit znalosti o elektroinstalačních obvodech a pracovních operacích využít znalosti o typech elektronických strojů a přístrojů pod dohledem odborníků z praxe zpracovává úlohy elektrotechnického, popřípadě elektroenergetického charakteru získat praktické dovednosti o vlastnostech elektronických a elektrotechnických prvků, které se používají v analogovém nebo duálním režimu ověřit si v praxi zásady bezpečnosti práce při jakékoliv manipulaci s elektrickými a elektronickými zařízeními seznámení s typy a postupy v údržbě z pohledu technického, tak i ekonomického Organizační zajištění: Firmy pro realizaci odborné praxe si žáci hledají sami. Každý žák 2-3 měsíce před praxí obdrží dvě vyhotovení dohody o zabezpečení souvislé odborné praxe, které potvrdil ředitel školy nebo jím pověřený statutární zástupce. Žáci jednu dohodu potvrzenou na firmě odevzdají třídnímu učiteli. Škola pověří vedením praxe učitele. Pověřeným pracovníkem školy je prováděna kontrola navržených firem podle jejich zápisu v obchodním rejstříku, popřípadě podle vlastní databáze firem a kontaktů školy. Škola preferuje převážně větší firmy a instituce, u kterých je předpoklad, že budou schopny žákům nabídnout odpovídající náplň práce. počet zúčastněných žáků Odbornou praxi v oboru M/01 Elektrotechnika vykonávají žáci 2. až 4. ročníku. To je v průměru 55 žáků ročně. časové rozmezí, hodinová dotace Žáci 2. a 3. ročníku absolvují souvislou odbornou praxi vždy koncem května. Žáci 4. ročníku praxi mají na začátku září. Délka praxe pro všechny ročníky je 10 dní, 7 hodin denně.

10 materiálně technické zabezpečení Materiálně technické zabezpečení je plně v režii firmy podle práce zadané žákovi. personální zajištění Podle dohody firma pověří svého zaměstnance, který žákům zadává práci, kontroluje docházku a hodnotí je. Pověřený pracovník školy zajišťuje dohody pro žáky, provádí kontrolu žáků na pracovištích firem, dohlíží na vyhodnocení odborné praxe. legislativní a finanční zajištění V dohodě o zabezpečení souvislé praxe jsou zakotvené závazky smluvních stran. Souvislá odborná praxe žáků je bezplatná. Hodnocení Žáci mají na pracovišti docházkový list (Hodnocení odborné praxe), kde každý den zapisují činnost, kterou provádějí. Pověřený pracovník firmy žáka každý den ohodnotí a provede také celkové hodnocení žáka na konci praxe. Žáci po skončení odborné praxe vypracují zprávu z odborné praxe, kde v bodech popíše u které firmy praxi vykonal, jaké práce vykonával a další. Struktura zprávy je následující: informace o firmě (organizaci) kde praxe proběhla (právní forma, velikost, obor činnosti), průběh odborné praxe (výčet činností na odborné praxi), přínosy praxe pro odborné kompetence žáka, negativa průběhu praxe z pohledu žáka, další informace, které žák považuje za důležité. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Převažují pozitivní zkušenosti firem, žáků i školy. Pro žáky mají odborné praxe přínos v tom, že se seznámí s reálným chodem firmy se všemi důsledky a žáci získávají kontakty na firmy - možná jejich budoucí pracoviště. Firmy žáky využívají na jednodušší práci, ale to neubírá na její důležitosti. Pokud se žák osvědčí, firma mu nabídne například brigádu o letních prázdninách nebo zaměstnání po úspěšném ukončení studia. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola se snaží udržet spolupráci s většími firmami regionu, s firmami, které mají potenciál zabezpečit odborné praxe žáků na odpovídající úrovni.

11 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře. 1. Závěrečná zkouška. Uvede se, zda škola realizuje závěrečné zkoušky podle jednotného zadání závěrečných zkoušek či nikoliv. Pokud ne, z jakého důvodu ( např. specifika oboru..). 1. Profilová maturitní zkouška Cílem této šablony je zjistit, zda je realizována profilová maturitní zkouška ve spolupráci se zaměstnavateli a jakým způsobem. Zajímavé jsou možnosti zapojení firem do praktické zkoušky, nebo při maturitní práci s obhajobou. Vyplňte v případě, že tato spolupráce probíhá nebo alespoň byla zahájena v letošním roce. Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Zapojená firma Není. Obsahová charakteristika Praktická zkouška z odborných předmětů. Samostatně klasifikovaná zkouška zahrnující látku z odborných předmětů, především elektrotechnická měření, praktická cvičení z odborných předmětů, informační a komunikační technologie. Jednodenní (7 hodin) praktická zkouška. Žák si losuje jedno ze tří témat. Organizační zajištění: Maturitní zkoušku provádí škola sama, bez účasti firem. počet zúčastněných žáků 17 (jaro 2014) - ne na firmách. časové rozmezí 1 den = 7 hodin materiálně technické zabezpečení Žáci využívají vybavení školních dílen a laboratoří.

12 personální zajištění Průběh praktické zkoušky zajišťují kvalifikovaní učitelé odborných předmětů, hodnocení provádějí dva učitelé odborných předmětů, kteří jsou členy zkušební komise. legislativní a finanční zajištění Praktická zkouška z odborných předmětů probíhá v souladu s platnou legislativou. Firmy se na finančním zajištění zkoušky nepodílí. Hodnocení Hodnocení probíhá podle ŠVP oboru M/01 Elektrotechnika, pracovník firmy se na něm nepodílí. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce S firmami při realizaci maturitních zkoušek nespolupracujeme. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Nemůžeme hodnotit. 1. Odborník z praxe Odborník z praxe hraje důležitou roli při vstupu do výuky. Uveďte, zda se odborník z praxe účastní výuky a jakým způsobem. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Charakteristika odborníka/ů z praxe: vedoucí obchodních zástupců pracovník technického servisu bezpečnostní technik personalisté firem instruktoři

13 Obsahová charakteristika Odborníci z praxe spolupracují se školou v několika oblastech: tvorba ŠVP, školení BOZP pro žáky, kteří nastupují do firmy na odborný výcvik nebo odbornou praxi, realizace odborné praxe, zajištění exkurzí, realizace soutěží. Odborníci z praxe se podílejí v případě tvorby ŠVP svými připomínkami k ŠVP, na realizaci výuky se podílejí především jako instruktoři odborného výcviku a pověření pracovníci odborné praxe. Žáci si osvojují především kompetence k řešení problémů, personální a sociální kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání. Organizační zajištění: Zapojení odborníků z praxe řešíme především telefonicky a následně potřebné materiály si předáváme prostřednictvím elektronické komunikace. počet zúčastněných odborníků z praxe 12 počet zúčastněných žáků v průměru 200 žáků - úvodní školení BOZP a odborný výcvik, 180 žáků - odborné praxe časové rozmezí Různé podle obsahu spolupráce: školení BOZP 2x 4 hodiny, odborný výcvik 30 hodin týdně - 16 týdnů ve školním roce, exkurze obvykle 2 hodiny. popis spolupráce s příslušným učitelem Školení BOZP - zajišťuje vedoucí učitel odborného výcviku ve spolupráci s bezpečnostním technikem firmy (termíny, počet žáků - rozdělení do skupin, místo konání). Odborný výcvik - po schválení pracoviště a po podepsání dohod o zabezpečení odborného výcviku zajišťuje realizaci odborného

14 výcviku vedoucí učitel odborného výcviku spolu s instruktory firem. Odborné praxe - zajišťuje pověřený pracovník školy, ve firmě je to pověřený pracovník firmy, který žáka na praxi vede a hodnotí. Exkurze - zajišťují učitelé, kontaktují personalistu firmy, se kterým dohodnou podmínky exkurze. Soutěže - škola pořádá ve spolupráci s dalšími školami v kraji i mimo kraj soutěže dovedností v různých oborech vzdělávání (36-52-H/01 Instalatér, H/01 Obráběč kovů, H/01 Strojní mechanik, H/01 Elektrikář). Soutěže se snažíme organizovat ve spolupráci s firmami, které působí v tom kterém oboru. Firmy zajišťují materiál do soutěže a také ceny pro výherce. Pověření zástupci firem se na soutěžích podílí aktivně na organizaci - navrhují témata soutěže (specifikují zadání), pracují jako porotci během soutěže. legislativní a finanční zajištění Škola postupuje vždy v souladu s platnou legislativou. Zajištění odborné praxe a odborného výcviku je právně ujednáno písemnou dohodou (viz. část Odborný výcvik a Odborná praxe ). Školení BOZP firmy provádějí zdarma. Exkurze - většinou hradí žáci, škola se snaží čerpat prostředky na exkurze také z fondů EU (například projekt VĚŽ, URAN). Hodnocení Hodnocení odborného výcviku a odborné praxe je uvedeno v části Odborný výcvik a Odborná praxe. Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), Mezi pozitivní zkušenost patří spolupráce v oblasti exkurzí a soutěží. Firmy vnímají exkurze a soutěže jako prezentaci svých produktů, soutěže jsou pro ně určitou formou k získání kvalitních zaměstnanců nebo schopných živnostníků, kteří budou pracovat s jejich výrobky (zajištění odbytu). Spolupráce s firmami probíhá i v jiných aktivitách - například se firmy účastní dne otevřených dveří, kde jednak prezentují firmu, ale i to, že spolupracují se školou v oblasti zabezpečení výuky (odborný výcvik, praxe, exkurze) a že jsou významnými zaměstanavateli v regionu, tedy že nabízí absolventům školy zaměstnání. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce V letech 2009 až 2012 probíhala výstavba nové budovy ISŠTE Sokolov, v roce došlo k ukončení výuky stavebních oborů v odloučeném pracovišti v Královském Poříčí, výruka byla přesunu do Sokolova. Důsledkem těchto stavebních a organizačních změn byl určitý útlum v oblasti soutěží, exkurzí a dalších aktivit. Do budoucna chce vedení školy rozvíjet spolupráci

15 s firmami na všech úrovních a ve všech oblastech, především při zajišťování odborné praxe a odborného výcviku, soutěží, exkurzí a prezentací firem na náborových akcích školy (den otevřených dveří, veletrh zaměstnavatelů). Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Velmi dobře. 1. Nábor žáků Uveďte, zda se firma podílí na náboru nových žáků a jakým způsobem v této oblasti školu podporuje. Nábor nových žáků Popis realizace Název a adresa školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov Kód a název oboru vzdělání M/01 Elektrotechnika Název a adresa firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., KH-Cetto, s.r.o., O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. Organizační zajištění: Nábor nových žáků je realizován: dny otevřených dveří 2 hlavní termíny ve školním roce (říjen/listopad a leden) + každý poslední pátek v měsíci, prezentační akce organizované nově Karlovarským krajem v Ostrově, Sokolově a Chebu spojené většinou se dny otevřených dveří v příslušném městě, prezentace školy ve firmě a na akcích pořádaných firmou, veletrh zaměstnavatelů - prezentace firem ve škole zaměřená na žáky končících ročníků, Hartenberské školnění - akce pro ZŠ, inzerce v regionálních novinách a inzertních periodikách,

16 prezentace školy na třídních schůzkách vycházejících žáků ZŠ v regionu, zapojení výchovných poradců ZŠ do projektů zaměřených na podporu odborného vzdělávání (např. projekt MERKUR, IPo) - organizace exkurzí žáků ZŠ do školy a do firem, tisk propagačních materiálů, využití internetu a sociálních sítí pro prezentaci školy, webové stránky školy. časový rozsah Náborové aktivity začínají na podzim v říjnu a v listopadu vrcholí dnem otevřených dveří a veletrhem zaměstnavatelů. V lednu je druhý den otevřených dveří a současně probíhají náborové aktivity až do poloviny března na základních školách. Po celý školní rok je každý poslední pátek škola otevřena veřejnosti do 17 hodin s možností komentované prohlídky školy (zajišťují předsedové odborných předmětových komisí). materiálně technické zabezpečení Dny otevřených dveří a veletrh zaměstnavatelů zajišťuje škola, akce organizované krajským úřadem jsou zajištěné krajem. Ostatní aktivity jsou hrazené z fondů EU - projekty MERKUR, URAN, IPo, VĚŽ. Škola využívá pro svoji prezentaci moderní prezentační prostředky - dataprojektor, notebook, plátno, roll-up systémy, propagační předměty (plánovací kalendáře, propisky, USB disky, tašky, trička, čepice, brožury - vše s logem školy). personální zajištění Prezentaci firem zajišťují většinou pracovníci personálního oddělení nebo tiskoví mluvčí. Dny otevřených dveří za školu zajišťují učitelé školy. Účastní se většina učitelů. Na náborových akcích ZŠ (třídní schůzky 9. ročníku ZŠ) se podílí vedení školy, předsedové předmětových komisí a další učitelé. Dny otevřených dveří každý poslední pátek v měsíci zajišťují předsedové předmětových komisí spolu s vedením školy. legislativní a finanční zajištění Ve VIP dohodách s významnými firmami regionu má škola zajištěný závazek firmy na propagaci školy ve svých periodikách a na webových stránkách firmy. Hodnocení

17 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Škola má dlouhou tradici v pořádání náborových akcí. Do těchto náborových akcí úspěšně zapojuje firmy z regionu. Ale vzhledem k poklesu populace v kraji, k poklesu počtu žáků 9. ročníku ZŠ na historické minimum, se nedaří naplnit třídy. Například na Hartenberské školnění, které škola pořádá v červnu, za poslední roky přišlo až 600 žáků ZŠ z celého Karlovarského kraje, ale na nábor to nemělo žádný vliv, ačkoliv tato tradiční akce měla u žáků ZŠ úspěch. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Spolupráce s firmami je na velmi vysoké úrovni, možnosti rozvoje nebo inovace forem spolupráce jsou omezené. Škola v současné době hledá další možnosti především u menších firem v regionu. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Pokud jde o spolupráci - výborně. Závěr Shrnutí důležitých bodů co je pro školu a firmu nejdůležitější forma spolupráce, jak se daří, přínosy

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec-Kanada Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Současná soukromá

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely. GRANTOVÝ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více