Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů"

Transkript

1

2 Třtice: počet obyvatel: cizích státních příslušníků Volby: Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlamentu Počet hlasů Počet procent ODS 13 24,07 ČSSD 9 16,66 KSČM 6 11,11 Věci veřejné 5 9,25 Starostové a nezávislí 4 7,41 Suverenita 3 5,55 Křesťan. a demokrat. unie 3 5,55 Dělnická strana 3 5,55 Libertas.cz 2 3,70 Evropská demokratická strana 2 3,70 Nejen hasiči a ţivnostníci 2 3,70 Zelení 1 1,85 Sdruţení pro republiku 1 1,85 Celkem hlasujících voličů 54 14,96 Počet osob ve volebním seznamu 361 Obec Třtice: - Provedení další úpravy zeleně v obci. Nejdříve byla provedena kontrola všech vzrostlých stromů a poté bezpečnostní řezy. Vše provedla firma Robert Stříbrný. Současně byl po prořezání stromů proveden úklid suchých větví. - Obnova lip u pomníku padlých. V letošním roce bylo rozhodnuto, ţe památeční lípy, které od roku 1918 zdobí místo u pomníku padlých, budou z důvodu nemoci, následného prosychání a zastavení růstu odstraněny a nahrazeny novými. - Oprava prasklého vodovodu U Brodku, výkop provedla firma Hendrich Mšec - Oprava čerpadel ve vodárně

3 - Čištění jímacích zařízení u kanalizační čistírny - Sezonní údrţba travních ploch v obci, v kempu a pláţi na Bucku Údrţbu travních ploch provádějí pracovníci, které OÚ Třtice zaměstnává ve spolupráci s úřadem práce v Rakovníku - Změna faráře Duchovním správcem třtického kostela je p. Mariusz Walczak. Touto změnou nastala moţnost vyuţití kostela i ke kulturní činnosti. - Odprodání pozemku parc. č. 1674/40 o výměře 160 m 2 paní Antonii Hendrichové Tento pozemek rodina Hendrichových léta uţívá jako dvůr. Cena pozemku činila 520,- Kč/1m 2. - Odkoupení pozemků parc. č. 665/ / o celkové výměře m 2 od paní Květuše Hyršlové. Cena pozemku činila ,- Kč. Pozemek parc. č. 665/6 sousedí s obecní cestou, která vede od silnice vedoucí ze Třtice do Nového Strašecí a navazuje na další obecní cestu, která vede mezi chatami u Malé Punčochy. K těmto chatám byl do letošního roku příjezd z cesty od lesa. Protoţe noví vlastníci tohoto lesa příjezd znemoţnili tím, ţe sem dali závory (v těchto místech podle katastrální mapy ţádná cesta není) nastal problém, jak se k chatám dostat. Problém byl vyřešen koupením jiţ zmíněného pozemku, který obě cesty spojí a tím zpřístupní příjezd k chatám. - Odprodání obecních stavebních parcel v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ). Pozemek, který v roce 2006 koupil Obecní úřad Třtice (parc. č. 575/1) byl rozparcelován a vzniklo zde 8 stavebních pozemků. Všechny mají jiţ své nové vlastníky 575/7 Ryba Petr (čp. 79), 575/8 Bělouškovi (Lány), 575/9 Mlynaříkovi (Tuchlovice), 575/10 Ryba Pavel (čp. 79), 575/11 Čermák Martin (Lány), 575/12 Řepík Pavel (Milostín), 575/13 Jůza Miloš (Kladno) a 575/14 Ulrichová Libuše (Rakovník).

4 - Rozparcelování pozemku za zahradou Zukriegelových (čp. 121) V roce 2008 Obecní úřad Třtice odkoupil od Drahoslava (čp. 179) a Jana (Přelíc) Nedvědových část pozemku č. 582 a část pozemku č. 584, které jsou určeny pro zástavbu nových domů. Tyto pozemky byly v letošním roce rozparcelovány na parc. č. 581/6-16 a 581/18-21 a jsou připraveny k zasíťování a odprodeji. Protoţe katastrální mapa zatím není obnovena (jsou zde uvedena pouze čísla), uvádím zde i parcely, které budou v budoucnu slouţit jako komunikace. - Výstavba chmelnic na Kopaninách

5 Na Kopaninách vyrostlo necelých 22 ha nové chmelnice. Vlastníkem a uţivatelem je AGRO Mšec s.r.o. Po dlouhých letech se do třtického katastru vrátilo pěstování zeleného zlata. - Otevření obchodu v bývalých prostorech prodejny se smíšeným zboţím, který provozovala p. Skleničková. Obchod si v únoru pronajal Jan Procházka (čp. 188) a provozuje zde opravy zahradní a lesní techniky. Cena vodného v letošním roce činí 18,- Kč / m 3 (z toho 2,- Kč jsou poplatkem státu ) Cena za kanalizaci je 350,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci (700,- / 1 chalupa)

6 Odvoz komunálního odpadu stojí 485,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci nebo 1 chalupa Nové stavby: S výstavbou nových rodinných domů začali: Roman Mašek na parcele č. 23/4, která se nachází vedle domu Maškových (čp. 171), manţelé Hromkovi na parcele č. 171/13, která se nachází na zahradě za domem Koţíškových (čp. 23), manţelé Adamišinovi na parcele č. st. 37, vedle domu Houdových (čp. 43), Ing. Pavel Frolík na parcele 30/4, na zahradě za domem čp. 81 a manţelé Mlynaříkovi na parcele č. 575/9, která leţí v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ) V letošním roce byl obydlen a zkolaudován dům na parcele č. 587, který obývají manţelé Škvorovi, dům dostal číslo popisné 195. Doprava: Na konci roku 2008 (v loňském roce jsem tuto skutečnost zapomněla zapsat, proto se k ní letos vracím) byl zprovozněn další úsek rychlostní silnice R6 vedoucí z Prahy do Nového Strašecí, úsek Pavlov Praha. Tato silnice je pro naši obec důleţitá, protoţe díky ní se nyní dostaneme do Prahy přímou cestou, aniţ bychom se zdrţovali průjezdem jakýchkoli vesnic. Celkový úsek Praha Nové Strašecí nyní čítá délku 32,3 km, to znamená, ţe se do hlavního města dostaneme za minut. Z cituji: Z celé délky budoucí R6 jsou v provozu pouze tři kratší úseky. V letech 1985 a 1986 byly zprovozněny úseky Kamenné Ţehrovice Kačice a Kačice Nové Strašecí, k nimţ v roce 1994 přibyla stavba Velká Dobrá Kamenné Ţehrovice a v roce 2002 stavba Pavlov Velká Dobrá. Na konci roku 2008 byl zprovozněn zatím poslední úsek tahu R6, a sice stavba Praha Pavlov. Celý úsek Praha Nové Strašecí se stavěl 13 let.

7 Budoucnost - Nové Strašecí Řevničov, předpokládané zahájení stavby je v červenci roku 2011, uvedení do provozu v červnu roku Internet: Protoţe ţijeme v době, kdy počítač a internet se staly součástí našeho běţného ţivota a málokdo z lidí, kteří jsou v produktivním věku tuto vymoţenost nemají, přišlo mi vhodné zjistit, kolik domácností z naší obce má připojení k internetu. Největší zastoupení zde má neziskové Občanské sdruţení bubakov.net (Nové Strašecí). Prvním členem, který se připojil, byl Marek Rohla (čp. 128), a to Ke dni je zde 47 členů z obce Třtice. Druhou nejvíce vyuţívanou firmou, která poskytuje připojení k internetu je Jiří Zikmund (Řevničov), který poskytuje připojení od dubna 2005 a nyní je díky jeho firmě připojeno 29 domácností (ke dni ) z naší obce. Další moţnost připojení poskytují firmy provozující sítě mobilních operátorů T-mobile, Telefonika O 2 a Vodafon, ale připojení tímto způsobem není moc kvalitní z důvodu slabého signálu všech tří operátorů. Školství: Do základní školy chodí 27 dětí. Do Mšece 15 a do Nového Strašecí 12 ţáků Základní školu v letošním roce dokončili*: Mšec: Vejraţková Michaela (čp. 137) MOA Rakovník obchodní akademie Broumová Kateřina (čp. 6) - MOA Rakovník obchodní akademie Houdek Daniel (čp. 172) SOU Kladno instalatér Nové Strašecí: Rosenbaum Marek (čp. 174) - SZeŠ Rakovník agropodnikání

8 Do první třídy nastoupili: Mšec: Číţek Filip (čp. 92) Nové Strašecí: Kořánová Adéla (čp. 11) * Informace o pokračujícím studiu získávám z příslušných základních škol. Byla jsem informována, ţe v současném systému přijímacího řízení na střední školy nastala změna a děti mohou své rozhodnutí o nástupu na střední školu měnit a nemají povinnost tuto změnu základním školám oznamovat. Další věcí je také ta skutečnost, ţe někteří ţáci během svého studia školu změní i několikrát. Tím se tyto informace stávají nepřesnými. Narozeni: Ambroţewicz Michal čp. 73 Bajer Václav čp. 71 Čepelák Vojtěch čp. 122 Hůja František čp. 129 Novák Zdeněk čp. 36 Rajnyš Daniel čp. 164 Ryba Michal čp. 79 Vacek Petr čp. 57 Pozn.: Je to zřejmě poprvé, kdy se v naší obci narodili pouze chlapci. Daniel Rajnyš (zdroj: Kladenský deník ) Michal Ryba (zdroj: Kladenský deník )

9 Zemřeli: Petr Vacek (zdroj: Kladenský deník ) Zdeněk Novák (zdroj: Rakovnický deník ) Váňa Zdeněk čp (64 let) Saidl Vladimír čp. 172 (73 let) Urban Miroslav čp. 89 (49 let) Přistěhovalo se: 9 občanů Odstěhovalo se: 6 občanů Do stavu manželského vstoupili: Škvor Michal (čp. 1) a Mračková Pavlína (čp. 195) Jan Jirka a Petra Sejlerová (oba čp. 194) Daniel Halíř (čp. 47) Životní jubilea: Obec Třtice kaţdoročně gratuluje občanům, kteří dovršili věku 70, 75, 80 a více let, a to osobní návštěvou a malou pozorností. Letos svá ţivotní jubilea oslavili:

10 Kultura: Vyskočilová Marie (čp. 155) 70 let Stryal Jiří (čp. 160) 70 let Procházková Zdeňka (čp. 74) 70 let Růţičková Milena (čp. 59) 70 let Poštová Marta (čp. 20) 70 let Holík Miloslav (čp. 150) 70 let Studená Soňa (ev.č. 44) 75 let Dvořáková Alena (čp. 83) 75 let Houdek Zdeněk (čp. 103) 75 let Hendrichová Boţena (čp. 30) 80 let Kynclová Věra (čp. 164) 81 let Uldrych Otta (čp. 84) 81 let Kořánová Olga (čp. 125) 81 let Mašková Anna (čp. 120) 81 let Mašek Josef (čp. 5) 82 let Kořánová Josefa (čp. 76) 83 let Rosenbaumová Věra (čp. 72) 84 let Mašková Anna (čp. 77) 86 let Mildorfová Anna (čp. 56) 86 let Dytrich Václav (čp. 147) 90 let Krausová Marie (čp. 4) 91 let Maškarní bál pro děti Jiří Ladra - pořadatel TJ Rekrea Přivítání jara Staročeskou zabijačkou Hostinec Veverka Maškarní bál pro dospělé Idea Band - pořadatel TJ Rekrea Dětský den pořadatel SDH Třtice Diskotéky* pořadatel DJ Míla Oslava příchodu léta pořadatel Jana Procházková a Hospoda Veverka Letní zábava na hřišti Ideal Band pořadatel SDH Třtice výročí zaloţení SDH Třtice 8,30 17,00 oslavy na Place viz níţe 20,00 zábava Exploze Koncert v kostele k poctě sv. Mikuláše legendu o sv. Mikulášovi přednesl její autor Vladimír Matějček na varhany hrál Přemysl Kšica pořadatel OÚ Třtice Mikulášské diskotačení pro děti

11 Jiří Ladra - pořadatel OÚ Třtice Vánoční koncert kostel sv. Mikuláše Gabriela Eibenová-Viktorová (Mšec) - soprán Adam Viktora (Mšec) varhany Ohňostroj pole za vsí směrem k rybníku Punčocha pořadatelé rodina Horáčkova a Zukriegelova * Diskotéky byly plánovány do poloviny září tak jako kaţdý rok. Pro malou účast byly na konci července zrušeny. Úspěchy třtických Aneţka Vejraţková 1) za rok pozvána na večer ocenění nejlepších sportovců s postiţením do Prahy 2) nominace na nejlepšího sportovce roku na Rakovnicku Tereza Hejdová ocenění: 1) Má vlast v srdci Evropy III. ročník soutěţe Poznej ji a chraň, kterou pořádalo Ministerstvo kultury ČR v Praze - 1. místo v kategorii C (dospělí let) Škola ve Třtici + Absolutní vítěz v kategorii C 2) 2. místo v celostátní literární soutěţi Příbram Hanuše Jelínka v kategorii poezie do 22 let 3) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník Magdalena Pokorná od listopadu členkou Literárního klubu Mělnický Pegas ocenění: 1) čestné uznání v soutěţi Literární Čáslav pořádané Literárním klubem Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi 2) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) sborník oceněných prací 8. ročníku literární soutěţe Čáslav 2) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník 3) Vyznání poetický kalendář pro rok 2010 s fotografiemi obrazů akademického malíře Václava Zoubka a básněmi Magdaleny Pokorné, vydala Rabasova galerie,

12 Lenka Hejdová od dubna členkou Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha výstavy: 1) červen srpen Klubovna Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha, Korunní ul., Vinohrady 2) září Dvorky pořadatel Sdruţení výtvarníků České republiky 3) listopad Něţné pohlazení Kulturní klub Poštovka, Praha 5 (ţeny Sdruţení výtvarníků ČR) 4) prosinec členská výstava Sdruţení výtvarníků České republiky, Kulturní klub Poštovka, Praha 5 Tomáš Hejda publikační činnost: 1) fotografické ilustrace ke knize poezie Karly Krátké Nezvoň mi, lásko, u dveří, Lokša Prepres, Rakovník, Sbor dobrovolných hasičů: Dospělí hasiči výroční valná hromada výjezd poţár rákosí a suché trávy u rybníka Bucek soutěţ hasičů v poţárním útoku v Novém Strašecí - 5. místo soutěţ hasičů Smilovice 8. místo výjezd - likvidace nebezpečného hmyzu - chatkový kemp Bucek výročí zaloţení SDH Třtice viz níţe taktické cvičení dálková doprava vody hadicemi Luţná výjezd - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek Mladí hasiči: Členové mladých hasičů v roce

13 druţstvo starších: druţstvo mladších: Rosenbaum Marek (čp. 174), Mrázek Lukáš (čp. 2), Mašek Marco (čp. 4), Kočí Martin (čp. 159), Malecký Martin (čp. 184), Kořán František (čp. 124) a Pošta Patrik (čp. 187) Melč Richard (čp. 4), Kočí Ondřej (čp. 159), Rosenbaum Michal (čp. 174), Svobodová Jana (čp. 185), Svoboda Jiří (čp. 185), Dušková Aneta (čp. 43), Fejfar David (Stochov) a Rosenbaumová Nikola (Řevničov) druţstvo přípravky: Eis Václav (čp. 193), Kořán Jakub (čp. 181), Kořánová Eliška (čp. 181) a Fejfarová Aneta (Stochov) Vedoucí mladých hasičů je stále Kořán Pavel (čp. 181) a Ryba Pavel (čp. 79), pomocníkem Vejraţka Jakub (čp. 95) a Kořánová Ivana (čp. 181) Činnost mladých hasičů v roce Soutěţ v poţárním útoku ve Zbečně druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 6. místo II. kolo hry "Plamen" konané v Heřmanově druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 2. místo Dětský den ve Třtici - ukázka poţárního útoku a štafety Luţenská šedesátka - VII. ročník - soutěţ jednotlivců za starší chlapce: Marco Mašek - 4. místo za mladší chlapce: Svoboda Jiří - 4. místo a Melč Richard - 6. místo za přípravku: Kořán Jakub - 4. místo I. kolo hry "Plamen" konané v Rynholci druţstvo starších: ZPV* - 7. místo ŠPD* - 5. místo druţstvo mladších: ZPV* - 3. místo ŠPD* - 3. místo druţstvo přípravky: ZPV* - 2. místo ŠP trojic - 3. místo * ŠPD - Štafeta poţárních dvojic * ZPV - Závod poţárnické všestrannosti

14 Zleva: 4. řada Marco Mašek, František Kořán, Pavel Kořán (vedoucí mladých hasičů) 3. řada Jakub Vejražka (pomocný vedoucí mladých hasičů), Martin Kočí, Lukáš Mrázek, Patrik Pošta, Martin Malecký, Jiří Svoboda, Jana Svobodová, Richard Melč 2. řada Ondřej Kočí, Michal Rosenbaum, David Fejfar, Nikola Rosenbaumová, Aneta Fejfarová, Jakub Kořán, Aneta Dušková 1. řada Eliška Kořánová Sport: TJ Rekrea Třtice - předseda TJ: Marie Voţechová "sekretářka" TJ: Markéta Vejraţková TJ Rekrea Třtice se skládá z oddílu: - kopané - předseda oddílu: Václav Urbanovič - stolního tenisu - předseda oddílu: Marie Voţechová - futsalu předseda oddílu Martin Pošta TJ Rekrea pořádá kaţdoročně: - Letní běh "Třtická Punčocha, který se koná pravidelně vţdy první neděli v červenci - Zimní "Vánoční běh", který se koná pravidelně vţdy Od roku 2008 se pořádá: - Fotbal "třtická děvčata" proti "třtickým chlapcům" (bez omezení věku), a to v říjnu - SnowDay (Sjezd na čemkoli - bez omezení věku), a to první zasněţenou sobotu začátkem roku - Necky(i)áda (bez omezení věku), a to v červenci

15 Fotbal - Futsal okresní přebor IV. třída 13. místo nejlepším střelcem Rekrey byl vyhlášen Kárník Marek (14 branek) Protoţe je málo hráčů, kteří mají o třtický fotbal zájem, byl v letošním roce fotbalový klub TJ Rekrea Třtice zrušen. Ale nic není ztraceno. Fotbalový klub byl sice zrušen, ale nahradil ho fotbal sálový, zvaný futsal. Vedoucím tohoto týmu je Pošta Martin (čp. 20). Další hráči: Urbanovič Jan (čp. 172), Pošta Michal (čp. 187), Škutchan Radek (čp. 154), Koţíšek Jiří (čp. 23), Trkal Jakub (čp. 49), Tichý Martin (Mšec), Štáfek Petr (Nové Strašecí), Ducár Lukáš (Nové Strašecí) a Jiras Jakub (Nové Strašecí). Stolní tenis Rekrea Třtice A okresní přebor IV. třída 11. místo Rekrea Třtice B okresní přebor V. třída 5. místo Rekrea Třtice A Hráči: Rekrea Třtice B Eis Jan (čp. 193) Kolek Václav (Kačice) Kandler Zdeněk (čp. 74) Novotný Martin (chalupář čp. 39) Nedvěd Drahoslav (čp. 179) Urbanovič Václav (čp. 172) Halíř Daniel (čp. 44) Voţechová Marie (čp. 61) Vojtík Petr (chalupář čp. 0251) Šíma Václav (chatař Bucek) Voţech Jiří (čp. 61) Houdková Jarmila (čp. 103) Svobodová Lenka (čp. 185) Velikonoční turnaj ve stolním tenise se konal dne Vánoční turnaj ve stolním tenise se konal Běhy Letní běh Třtická Punčocha zúčastněno: kat. A 8 muţů, kat. B 8 muţů, kat. C 13muţů, kat. D 6 muţů, kat. E 2 ţeny a kat. F 2 ţeny. Třtici reprezentoval za kategorii B Pařízek Zdeněk (chalupář čp. 127) 7. místo Vánoční běh - XXXIII. ročník zúčastněno:

16 kat. A 23 muţů, kat. B 12 muţů, kat. C 20 muţů, kat. D 5 muţů, kat. E 1 muţ, kat. F 10 ţen a kat. G 6 ţen. Třtici reprezentovali za kategorii: A - Pošta Martin (čp. 20) 16. místo, Urbanovič Jan (čp. 172) 19. místo, Škutchan Radek (čp. 154) 23. místo, F Vejraţková Aneţka (čp. 95) 9. místo G Škutchanová Milena (čp. 154) 5. místo Buckův Triatlon XXII. ročník Třtici reprezentovala: Horáčková Štěpánka (čp. 68) 1. místo v ţenské kat. Trucktrial V letošním roce se Trucktrialu zúčastnila pouze jedna posádka. start. č. 320 Horáček František + Zukriegel Luděk 1. místo Tím si posádka zajistila opětovné získání titulu Mistři republiky v Tructrialu, tentokrát pro rok Ostatní posádky se v letošním roce nezúčastnily. Ostatní sportovní akce SnowDay I. ročník Studená stráň Závody ve sjezdu na čemkoli pro dospělé i děti - účast 13. posádek + diváci pořádající Janča Voţeška a spol.

17 Zleva: Horní řada: Zuzana Polidarová, František Kořán, Jana Vožechová, Pavel Sejler, Michal Pošta, Patrik Pošta, Ondřej Kočí Střední řada: Martin Malecký, Martin Pošta, Jan Urbanovič, Václav Urbanovič Dolní řada: Roman Fejfar, Vojtěch Fejfar, Jakub Vejražka, Richard Melč, Martin Kočí, Martin Simandl, David Fejfar, Michal Rosenbaum Neck(y)iáda I. ročník rybník Bucek Vyrob si se svojí posádkou nepotopitelný stroj a bojuj - účast 10 posádek + 2 vodnice pořádající Janča Voţeška a spol. Fotbal třtická děvčata & třtičtí chlapci II. ročník fotbalové hřiště pořádající Janča Voţeška a spol. Zleva: Horní řada: Markéta Skleničková, Eva Polívková, Lucie Hendrychová, Anežka Vejražková, Anna Levová, Jana Vožechová, Kateřina Rohlová, Jana Procházková, Ondřej Rohla, Martin Pošta, Jiří Kožíšek Střední řada: Marie Skleničková, Pavla Pidrmanová, Marcela Širmerová, Radek Škutchan, Jan Urbanovič, Jakub Lochman, Pavla Buřtová, Václav Urbanovič, Jakub Vejražka Dolní řada: Ondřej Kočí, Martin Kočí, Patrik Pošta

18 Počasí: Začátek ledna byl mrazivý (aţ -15 o C) s mírným popraškem sněhu, který koncem měsíce nahradila sněhová pokrývka. 24. března se přihnala sněhová vánice. Zima koncem března ustoupila. Od 2. dubna nastalo neobvyklé počasí. Ve dne bylo aţ +20 o C, v noci přízemní mrazíky. V době Velikonoc, které byly 13. dubna rozkvetly stromy. Od poloviny května začalo počasí odpovídající kalendáři, s výjimkou období od prvního letního dne (21. 6.) do začátku prázdnin, kdy bylo chladno a deštivo. 13. října napadl první sníh, byl mokrý, a proto vydrţel jen dva dny. Celý podzim byl sychravý a chladný. První mrazy udeřily 13. prosince. Kateřina ( ) byla na blátě, ale pranostika se nevyplnila, sníh napadl aţ 26. prosince. Vítání občánků: Letos byly do obce Třtice uvítány tyto děti: dne Novák Jiří (čp. 36), Ambroţewicz Michal (čp. 73), Rajnyš Daniel (čp. 164), Ryba Michal (čp. 79), Vacínková Anna (čp. 176) a Čepelák Vojtěch (čp. 122) dne Bajer Václav (čp. 71) a Vacek Petr (čp. 57) Novák Jiří Ambrožewicz Michal Ryba Michal

19 Rajnyš Daniel Vacínková Anna Čepelák Vojtěch Bajer Václav 125 let Sboru dobrovolných hasičů Třtice Vacek Petr 3. října Oslavy byly zahájeny sirénou a poté postupně začali přijíţdět pozvaní hosté spřátelených sborů. Za OSH byl přítomen p. Kessler a p. Hegr, ze sborů pozvání přijaly: HZS Slaný, HZS Stochov, HZS Rakovník, HZS Kladno, SDH Pochvalov, SDH Smilovice, SDH Srbeč, SDH Zbečno, SDH Plchov, SDH Mšecké Ţehrovice, SDH Řevničov, SDH Nové Strašecí, SDH Kozojedy, SDH Hředle, SDH Ruda, SDH Rynholec, SDH Krušovice a SDH Kroučová. Od 10,30 se ve společenském sále konala výroční schůze. Zde byla Pavlem Rybou, Pavlem Kořánem a Jakubem Vejraţkou přednesena historie a činnost spolku a pozvaným hostům byly předány pamětní listy. Starosta obce Ing. Luboš Hejda poděkoval třtickým hasičům za jejich činnost a jménem obce předal Pavlu Rybovi a Pavlu Kořánovi pamětní plaketu. Pamětní plakety obce Třtice se udělují za mimořádné úsilí a zviditelnění obce, coţ oba Pavlové splňují. Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů. Oba si tuto plaketu po právu zaslouţí. Výroční schůze byla zakončena obědem, po kterém se všichni přítomní přesunuli na spodní náves. Zde proběhlo slavnostní předání praporu (viz níţe), který místním hasičům věnoval Obecní úřad Třtice. Prapor předal starosta obce Ing. Luboš Hejda. Po této slavnostní akci se všichni shromáţdili k průvodu obcí, jehoţ součástí bylo poloţení květin k pietním místům na návsi a na hřbitově. Odpoledne patřilo ukázkám. Jako první byla ukázka štafety mladých hasičů, kterou předvedlo druţstvo starších i mladších, poté ukázka přípravky. Další ukázkou mladých hasičů bylo vyproštění zraněných z havarovaného (papírového) auta a hasičský útok, který zlikvidoval zapálené papírové auto. Poté se všichni přítomní mohli podívat, jak se odborně likvidují ropné látky. Tuto ukázku předvedli profesionální hasiči Středočeského kraje. Vzniklá pěna, kterou se ropné

20 látky hasí se nejvíce líbila dětem (rodiče byli ubezpečeni, ţe pěna není zdraví škodlivá). Během celého odpoledne byla moţnost prohlídky vystavených fotografií sboru, třtické kroniky, historické i současné hasičské techniky a závodních speciálů Trucktrialu. Jednou z nejzajímavějších "atrakcí" byla vysokozdviţná plošina, díky které jsme měli moţnost vidět naší obec z výšky 32 metrů. Plaketa obce Třtice Mladí hasiči v akci Prapor Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici Ku příleţitosti 125. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů byl starostou obce Třtice předán třtickému sboru 3. října slavnostní prapor. Výšivku na látce gabardén provedla paní Krausová Rosvita ze Zavidova podle návrhu Mgr. Lenky Hejdové.

21 avers: Na rudém pozadí symbolizujícím oheň je v centru praporu umístěn znak obce Třtice, který je ze tří stran obklopený věncem zelených lipových listů a zlatých plodů. Za erbem obce jsou překříţené hasičské ţebříky a nad horní částí erbu sekera. Nad tímto znakem spojujícím symboly hasičů a obce se v půlkruhu klene modrý nápis: Sbor dobrovolných hasičů. Dominantou spodní části je velký modrý název obce Třtice. Ve vodorovné ose spodní části znaku připomíná letopočet 1884 dobu zaloţení sboru hasičů ve Třtici. V kaţdém rohu ve směru do praporu leţí zelená lipová větvička se zlatými plody. Lípa je povaţována za symbol Slovanů a současně jde o strom národní. Také v obci zdobí lípy ulici nad kostelem, pomník v centru obce, Na Place i hřbitov. Proto byl tento motiv na vlajce několikrát opakován. Celý prapor lemuje trikolóra, symbol české státnosti. revers: Hlavním motivem druhé strany praporu je sv. Florian, patron hasičů. Původně římský voják byl za přijetí křesťanství utopen. Proto stojí na kamenném mlynářském kole, ke kterému byl přivázán. Jako středověký patron hasičů vědrem vody hasí plameny. V pravé ruce drţí standardu, v níţ je umístěn znak obce, zdůrazňující domovskou příslušnost sboru. Nad Florianem se klene v půloblouku modré motto třtického spolku Ne pro zisk a slávu. Spodní heslo K ochraně a pomoci vysvětluje, proč hasiči nelitují svého času a bezplatně nasazují své ţivoty při zásahu, trénují a zdokonalují se prostřednictvím hasičského sportu. Obě uţší strany praporu lemují do pruhu stylizované lipové ratolesti a jednotlivé motivy uzavírá opět trikolóra. Rudá barva podkladu, lipové ratolesti, trikolóry a stejně umístěné modré nápisy spojují obě strany praporu vizuálně i obsahově. Rytíř chmelového řádu Řád rytíře chmelového řádu převzal pan Miloš Hejda ve Strasbourgu, kde se konala 52. mezinárodní konference pěstitelů chmele, ve dnech srpna. Chmelařský řád byl zaloţen Janem Neohroţeným, narozeným v roce 1371 v Dijonu, synem Filipa Odváţného, vévody burgundského a krále brabantského a měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak důleţité.

22 Před 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok. Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí mezinárodní chmelařské organizace pro ty, kteří se svým dílem zaslouţili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a od roku 2005 má právo jedné nominace také Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR. Za uplynulých 50 let putovalo do České a Slovenské republiky jiţ přes 200 ocenění. Pan Miloš Hejda, AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným Narozen ve Třtici u Nového Strašecí v rodině, jejíţ mnohagenerační zemědělskou tradici přerušila aţ násilná kolektivizace v padesátých letech. Jiţ od mládí byl veden svými rodiči k lásce k půdě a práci v zemědělství, a proto se v letech vyučil opravářem zemědělských strojů autoelektrikářem a poté tuto svoji odbornost vykonával v tehdejším JZD Mír Mšec. Vţdy projevoval velký zájem o rostlinnou výrobu a zvláště chmel byl vţdy na prvním místě jeho zájmu. Jiţ v dobách fungování druţstva zajišťoval sklizeň a byl vyhodnocen dlouhodobě jako nejlepší strojník na česačkách chmele. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem firmy AGRO Mšec a dnes je jedním z jejich tří společníků. Jeho pracovní a lidské vlastnosti ho předurčily k výkonu funkce chmelaře, kterou vykonává od zaloţení firmy. Dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků, co se týče jak výnosu, tak i kvality jím pěstovaného chmele, coţ dokládají statistiky průměrných výnosů, které vţdy výrazně překračují průměry oblasti. K práci a lásce k zemědělské půdě vede i své dva syny, čím dává záruky, ţe chmelařský rod Hejdů bude stále v oboru patřit mezi ty nejlepší a tradice zůstane nadále zachována. Černá kronika: duben - poţár rákosí a suché trávy nedaleko rybníka Bucek. Hořet začalo pár minut před třetí hodinou odpolední naneštěstí jen pár metrů od zdejší chatové osady. Díky včasnému zásahu hasičů se oheň, který rychle stravoval suchou louku, nedostal na přilehlé chatky. květen - neznámý zloděj se vloupal do několika objektů ve Třtici, odkud odcizil motorovou sekačku, elektrickou řetězovou pilu, plotové elektrické nůţky, motorový křovinořez a další zahradní techniku. červenec - u obce Třtice našel muţ z Rakovnicka několik ručních granátů, třiačtyřicet rozbušek a náboje. listopad miny u Bucku přesněji 13 kusů protitankových min, ruční granát a osm výmetných trubek od Pancéřových pěstí

23 listopad - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek. Oheň byl zlikvidován ve spolupráci JSDH Třtice a HZS Stochov Ceny: Do kroniky je vhodné jednou za čas zapsat ceny základních potravin a zboţí denní potřeby pro porovnání s lety minulými. Pokud ale uvádíme ceny, které není problém zjistit, je také nutné uvést platy občanů. Pokud budeme vycházet z průměrů, které udává statický úřad, budou mzdy velice nepřesné, protoţe jen málokterý zaměstnanec v našem regionu průměrnou mzdu pobírá (průměrná mzda v ČR je cca ,- Kč). Tím pro mne nastal problém, kde tyto informace zjistit. Připadalo mi nevhodné ptát se lidí ve svém okolí kolik berou, protoţe si myslím, ţe by málokdo řekl opravdovou částku. Takţe jediné, odkud mě napadlo čerpat, byly nabídky Úřadu práce v Rakovníku a na Kladně. Z toho, co jsem zjistila, vyplynulo, ţe reálná mzda se pohybuje od 8 000,- Kč (coţ je mzda minimální) do ,- Kč. Ano, rozmezí je dost velké, ale záleţí na tom, u jaké firmy je kdo zaměstnán. Firmy zahraniční nabízejí vyšší platy neţ firmy tuzemské nebo firmy soukromé. Starobní důchod se pohybuje od do ,- Kč a rodičovský příspěvek (klasické čerpání do 3 let dítěte) je 7 600,- Kč. Přídavek na dítě, který pobírají pouze sociálně slabé rodiny, činí 700,- Kč. Ceny v roce (v Kč) Pečivo 2 2,5 Chleba Mléko polotučné 1l Mléko plnotučné 1l Máslo 250g Rýţe 1 kg (sáčková) Těstoviny 500g Šunkový salám 1kg Sýr tvrdý 1kg Vepřová konzerva Pivo 10 o Olej 1l Balená voda 1,5l 5-8 Pivo 10 o Cigarety Dětská výţiva Sunar 600g Toaletní papír 4ks Pleny 1 ks 5-8 Prací prostředek 1 kg Jar 1l (ruční mytí) Prostředek do myčky 1ks 6-10 Benzín 1l Nafta 1l Elektrická ener. 1kwh 4,80

24 noční 1,5 Propan Butan 10kg Uhlí hnědé 1q (ořech2) 199 Pračka Lednička Televize DVD přehrávač DVD rekordér Myčka Sporák Mikrovlnka Mobilní telefon Pro zajímavost: průměrná mzda v České republice v roce 1989 byla 3170,- Kčs, reálná mzda Kčs. Pečivo 0,3 Chleba 3 4 Mléko polotučné 1l 2 Mléko plnotučné 1l 3,1 Máslo 250g 10 Cukr kostka 1kg 8 Rýţe 1 kg 16 Šunkový salám 1kg 60 Kuře 1kg 30 Sýr tvrdý 1kg 23 Vepřová konzerva 16 Káva 50g 12 Pivo 10 o 2,5 Cigarety 4-8 Sunar 600g 10,6 Dětská výţiva 2,8 WC papír 1,5 Elekřina 1kwh 0,3 Uhlí hnědé 1q 17 Zde by bylo namístě zauvaţovat, v jakém reţimu nám bylo lépe. V novinách a na internetu se vyskytuje mnoho článků na toto téma, ale také mnoho diskuzí ať kladných nebo záporných, kde lidé řeší, ţe toto bylo levnější nebo draţší, řeší i to, co je levnější nebo draţší dnes. Odmítám se k tomuto tématu vyjadřovat. Nějaká doba byla, nějaká doba bude, ţijeme v přítomnosti a kdo má pocit, ţe se má lépe, ať je šťasten, kdo má pocit, ţe se má špatně, musí se s tím poprat.

Třtice: počet obyvatel: 441 + 16 cizích státních příslušníků. Změna účetní OÚ

Třtice: počet obyvatel: 441 + 16 cizích státních příslušníků. Změna účetní OÚ Třtice: počet obyvatel: 441 + 16 cizích státních příslušníků Změna účetní OÚ Únor - 14. 2. došlo ke změně účetní obecního úřadu. Po třinácti letech odešla paní Markéta Vejraţková (čp. 95) a nahradila ji

Více

2008 Třtice: počet obyvatel: 437 + 14 cizích státních příslušníků

2008 Třtice: počet obyvatel: 437 + 14 cizích státních příslušníků 2008 Třtice: počet obyvatel: 437 + 14 cizích státních příslušníků Česká republika: v letošním roce obhájil svůj mandát pro druhé volební období Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Dr.h.c. (* 19. června 1941

Více

2007 Třtice: počet obyvatel: 432 + 14 cizích státních příslušníků

2007 Třtice: počet obyvatel: 432 + 14 cizích státních příslušníků 2007 Třtice: počet obyvatel: 432 + 14 cizích státních příslušníků nová zeleň Úprava obce: Letošní rok byl zaměřen především na úpravu zeleně v obci. Byly odborně ořezány stromy na hřbitově, vykáceny staré

Více

2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků

2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků 2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků Nová zeleň Za podpory dotace z POV (program obnovy venkova) byly vysázeny nové stromy: u hřbitova, u vodárny, u horního rybníčka, u školy

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66)

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) 2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) Referendum: 13. a 14. června proběhlo první referendum, tedy lidové hlasování, v historii České republiky. Voliči měli odpovědět

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín,

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2010 11. ledna 15.00 18.30 Technická pomoc- čištění střechy, okapů a svodů na škole T. G. Masaryka Komárov. Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ČEPELÁK Michal, MRAČEK

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Zápis ze zasedání OORM

Zápis ze zasedání OORM Zápis ze zasedání OORM 18. 8. 2016 Účast: Přítomni: Martina Vaňková,, Pavel Inderholz ml., Josef Tvardík, Rostislav Halada, Martin Kopecký Omluveni: Martin Jurčo, Ondřej Beneš, Kristýna Knopfová Neomluveni:

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K,

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K, zásahy 2013 1čtvrtletí 7.1 16.20 18.30 TP čištění znečištěné komunikace ulice Zahradní Komárov. Účast: MACOUREK David, PACÁK Jindřich, ZEMAN Petr, ŠVARC Jakub. PL. ČERPADLO NIAGARA, 18.1 14.43 16.32 Technická

Více

Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresního kola Plavecko běžecký pohár Středočeského kraje Rakovník 24.

Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresního kola Plavecko běžecký pohár Středočeského kraje Rakovník 24. Kategorie: Dívky E ŽLUTÁ 1 54 Lucie Letová Lubná 1:05,0 3:03 1. 2 52 Barbora Studená Řevničov 0:56,8 3:13 2. 3 56 Eliška Hejdová 2. ZŠ 0:56,2 3:18 3. 4 55 Eliška Staňková Lubná 1:00,3 3:24 4. 5 59 Amálie

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Dne 1. července provedli členové zásahové jednotky

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 25. listopadu 2016 v 18:00hod.

Obec Dobšín. Z Á P I S č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 25. listopadu 2016 v 18:00hod. Obec Dobšín Z Á P I S č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 25. listopadu 2016 v 18:00hod. Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem:

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem: Obyvatelstvo obce Rok 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 364 a k 31. 12. 2011 je 368. Opět se tak počet obyvatel v obci mírně navyšuje. Jediným, nově narozeným občánkem je Vávra Tadeáš, trvale hlášen

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresního kola Plavecko běžecký pohár Středočeského kraje Rakovník 22.

Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresního kola Plavecko běžecký pohár Středočeského kraje Rakovník 22. Kategorie: Dívky E ŽLUTÁ 1 57 Kristýna Soukupová Lány 0:51,1 2:55,0 1. 2 61 Eliška Chudobová 3. ZŠ 0:51,4 3:04,0 2. 3 51 Amélie Maňurová 2. ZŠ 1:08,3 3:08,0 3. 4 63 Dora Kostková 3. ZŠ 1:06,7 3:10,0 4.

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BLESKOVÉM ŠACHU 2015

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BLESKOVÉM ŠACHU 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BLESKOVÉM ŠACHU 2015 V KATEGORIÍCH MUŽI, ŽENY A MLÁDEŽ Praha, sobota 19. 12. 2015 1. Místo: Praha 6 - Dejvice, Kongresové centrum Masarykovy koleje, Thákurova 1 (http://www.masarykovakolej.cz/)

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které 2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které Českou republiku postihly v srpnu. Rozvodněné řeky a potoky zaplavily území, na němž žije 1,6 mil. obyvatel,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 4. července 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Šťáhlavy okres... Plzeň-město konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Předškolní děti 2006 a ml m Start. Předškolní děti 2006 a ml m Start.

Předškolní děti 2006 a ml m Start. Předškolní děti 2006 a ml m Start. Předškolní děti 2006 a ml. - 150m Příjmení Datum Adresa Oddíl číslo jméno narození město, obec klub 1 1. Kubišová Amálka 2007 BAOS 2 2. Fílová Hanka 2009 LOKO TCE 5 3. Šístková Vladěnka 2008 LOTE TCE STARTOVNÍ

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 3. září 2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Přeborov podle jmen domů

Přeborov podle jmen domů Přeborov podle jmen domů V současné době je v obci 75 domů s č.p. a 132 obyvatel. Č.p. 65 U Dřeváčníků dříve Nedvěd Karel Současně žijí: Peštovi a Němečkovi Č.p. 60U Kosíků, dodnes Kosíkovi a Vejvodovi

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS ŘEDITEL ZÁVODU OVNÍ ČAS 10:00 13:00 C6 1 13 Maříková Milena 1960 C6 59.85 1:00.84 2:00.69 12 Váchová Helena 1957 C6 C4 1 19 Hoferová Věra 1969 C4 47.33 49.21 1:36.54 2 20 Švedová Markéta 1970 C4 51.60

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010

Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno 14.6.2010 turistické a topo abc tábor turistické a topo abc tábor Výsledky INDIÁNSKÁ STEZKA regionální kolo Kladno..00 Nejmladší dívky Kateřina Staňková Veronika Sponiarová Luţná 9:0 0: 0 0 0 0 0: 0: :0 Veronika

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40.

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40. NAD ORLICÍ, o.p.s. 517 41 Kostelecká Lhota 40 www.nadorlici.cz Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 18. 6. 2010 od 9 hodin v Kosteleckých Horkách Přítomni:

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více