Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů"

Transkript

1

2 Třtice: počet obyvatel: cizích státních příslušníků Volby: Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlamentu Počet hlasů Počet procent ODS 13 24,07 ČSSD 9 16,66 KSČM 6 11,11 Věci veřejné 5 9,25 Starostové a nezávislí 4 7,41 Suverenita 3 5,55 Křesťan. a demokrat. unie 3 5,55 Dělnická strana 3 5,55 Libertas.cz 2 3,70 Evropská demokratická strana 2 3,70 Nejen hasiči a ţivnostníci 2 3,70 Zelení 1 1,85 Sdruţení pro republiku 1 1,85 Celkem hlasujících voličů 54 14,96 Počet osob ve volebním seznamu 361 Obec Třtice: - Provedení další úpravy zeleně v obci. Nejdříve byla provedena kontrola všech vzrostlých stromů a poté bezpečnostní řezy. Vše provedla firma Robert Stříbrný. Současně byl po prořezání stromů proveden úklid suchých větví. - Obnova lip u pomníku padlých. V letošním roce bylo rozhodnuto, ţe památeční lípy, které od roku 1918 zdobí místo u pomníku padlých, budou z důvodu nemoci, následného prosychání a zastavení růstu odstraněny a nahrazeny novými. - Oprava prasklého vodovodu U Brodku, výkop provedla firma Hendrich Mšec - Oprava čerpadel ve vodárně

3 - Čištění jímacích zařízení u kanalizační čistírny - Sezonní údrţba travních ploch v obci, v kempu a pláţi na Bucku Údrţbu travních ploch provádějí pracovníci, které OÚ Třtice zaměstnává ve spolupráci s úřadem práce v Rakovníku - Změna faráře Duchovním správcem třtického kostela je p. Mariusz Walczak. Touto změnou nastala moţnost vyuţití kostela i ke kulturní činnosti. - Odprodání pozemku parc. č. 1674/40 o výměře 160 m 2 paní Antonii Hendrichové Tento pozemek rodina Hendrichových léta uţívá jako dvůr. Cena pozemku činila 520,- Kč/1m 2. - Odkoupení pozemků parc. č. 665/ / o celkové výměře m 2 od paní Květuše Hyršlové. Cena pozemku činila ,- Kč. Pozemek parc. č. 665/6 sousedí s obecní cestou, která vede od silnice vedoucí ze Třtice do Nového Strašecí a navazuje na další obecní cestu, která vede mezi chatami u Malé Punčochy. K těmto chatám byl do letošního roku příjezd z cesty od lesa. Protoţe noví vlastníci tohoto lesa příjezd znemoţnili tím, ţe sem dali závory (v těchto místech podle katastrální mapy ţádná cesta není) nastal problém, jak se k chatám dostat. Problém byl vyřešen koupením jiţ zmíněného pozemku, který obě cesty spojí a tím zpřístupní příjezd k chatám. - Odprodání obecních stavebních parcel v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ). Pozemek, který v roce 2006 koupil Obecní úřad Třtice (parc. č. 575/1) byl rozparcelován a vzniklo zde 8 stavebních pozemků. Všechny mají jiţ své nové vlastníky 575/7 Ryba Petr (čp. 79), 575/8 Bělouškovi (Lány), 575/9 Mlynaříkovi (Tuchlovice), 575/10 Ryba Pavel (čp. 79), 575/11 Čermák Martin (Lány), 575/12 Řepík Pavel (Milostín), 575/13 Jůza Miloš (Kladno) a 575/14 Ulrichová Libuše (Rakovník).

4 - Rozparcelování pozemku za zahradou Zukriegelových (čp. 121) V roce 2008 Obecní úřad Třtice odkoupil od Drahoslava (čp. 179) a Jana (Přelíc) Nedvědových část pozemku č. 582 a část pozemku č. 584, které jsou určeny pro zástavbu nových domů. Tyto pozemky byly v letošním roce rozparcelovány na parc. č. 581/6-16 a 581/18-21 a jsou připraveny k zasíťování a odprodeji. Protoţe katastrální mapa zatím není obnovena (jsou zde uvedena pouze čísla), uvádím zde i parcely, které budou v budoucnu slouţit jako komunikace. - Výstavba chmelnic na Kopaninách

5 Na Kopaninách vyrostlo necelých 22 ha nové chmelnice. Vlastníkem a uţivatelem je AGRO Mšec s.r.o. Po dlouhých letech se do třtického katastru vrátilo pěstování zeleného zlata. - Otevření obchodu v bývalých prostorech prodejny se smíšeným zboţím, který provozovala p. Skleničková. Obchod si v únoru pronajal Jan Procházka (čp. 188) a provozuje zde opravy zahradní a lesní techniky. Cena vodného v letošním roce činí 18,- Kč / m 3 (z toho 2,- Kč jsou poplatkem státu ) Cena za kanalizaci je 350,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci (700,- / 1 chalupa)

6 Odvoz komunálního odpadu stojí 485,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci nebo 1 chalupa Nové stavby: S výstavbou nových rodinných domů začali: Roman Mašek na parcele č. 23/4, která se nachází vedle domu Maškových (čp. 171), manţelé Hromkovi na parcele č. 171/13, která se nachází na zahradě za domem Koţíškových (čp. 23), manţelé Adamišinovi na parcele č. st. 37, vedle domu Houdových (čp. 43), Ing. Pavel Frolík na parcele 30/4, na zahradě za domem čp. 81 a manţelé Mlynaříkovi na parcele č. 575/9, která leţí v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ) V letošním roce byl obydlen a zkolaudován dům na parcele č. 587, který obývají manţelé Škvorovi, dům dostal číslo popisné 195. Doprava: Na konci roku 2008 (v loňském roce jsem tuto skutečnost zapomněla zapsat, proto se k ní letos vracím) byl zprovozněn další úsek rychlostní silnice R6 vedoucí z Prahy do Nového Strašecí, úsek Pavlov Praha. Tato silnice je pro naši obec důleţitá, protoţe díky ní se nyní dostaneme do Prahy přímou cestou, aniţ bychom se zdrţovali průjezdem jakýchkoli vesnic. Celkový úsek Praha Nové Strašecí nyní čítá délku 32,3 km, to znamená, ţe se do hlavního města dostaneme za minut. Z cituji: Z celé délky budoucí R6 jsou v provozu pouze tři kratší úseky. V letech 1985 a 1986 byly zprovozněny úseky Kamenné Ţehrovice Kačice a Kačice Nové Strašecí, k nimţ v roce 1994 přibyla stavba Velká Dobrá Kamenné Ţehrovice a v roce 2002 stavba Pavlov Velká Dobrá. Na konci roku 2008 byl zprovozněn zatím poslední úsek tahu R6, a sice stavba Praha Pavlov. Celý úsek Praha Nové Strašecí se stavěl 13 let.

7 Budoucnost - Nové Strašecí Řevničov, předpokládané zahájení stavby je v červenci roku 2011, uvedení do provozu v červnu roku Internet: Protoţe ţijeme v době, kdy počítač a internet se staly součástí našeho běţného ţivota a málokdo z lidí, kteří jsou v produktivním věku tuto vymoţenost nemají, přišlo mi vhodné zjistit, kolik domácností z naší obce má připojení k internetu. Největší zastoupení zde má neziskové Občanské sdruţení bubakov.net (Nové Strašecí). Prvním členem, který se připojil, byl Marek Rohla (čp. 128), a to Ke dni je zde 47 členů z obce Třtice. Druhou nejvíce vyuţívanou firmou, která poskytuje připojení k internetu je Jiří Zikmund (Řevničov), který poskytuje připojení od dubna 2005 a nyní je díky jeho firmě připojeno 29 domácností (ke dni ) z naší obce. Další moţnost připojení poskytují firmy provozující sítě mobilních operátorů T-mobile, Telefonika O 2 a Vodafon, ale připojení tímto způsobem není moc kvalitní z důvodu slabého signálu všech tří operátorů. Školství: Do základní školy chodí 27 dětí. Do Mšece 15 a do Nového Strašecí 12 ţáků Základní školu v letošním roce dokončili*: Mšec: Vejraţková Michaela (čp. 137) MOA Rakovník obchodní akademie Broumová Kateřina (čp. 6) - MOA Rakovník obchodní akademie Houdek Daniel (čp. 172) SOU Kladno instalatér Nové Strašecí: Rosenbaum Marek (čp. 174) - SZeŠ Rakovník agropodnikání

8 Do první třídy nastoupili: Mšec: Číţek Filip (čp. 92) Nové Strašecí: Kořánová Adéla (čp. 11) * Informace o pokračujícím studiu získávám z příslušných základních škol. Byla jsem informována, ţe v současném systému přijímacího řízení na střední školy nastala změna a děti mohou své rozhodnutí o nástupu na střední školu měnit a nemají povinnost tuto změnu základním školám oznamovat. Další věcí je také ta skutečnost, ţe někteří ţáci během svého studia školu změní i několikrát. Tím se tyto informace stávají nepřesnými. Narozeni: Ambroţewicz Michal čp. 73 Bajer Václav čp. 71 Čepelák Vojtěch čp. 122 Hůja František čp. 129 Novák Zdeněk čp. 36 Rajnyš Daniel čp. 164 Ryba Michal čp. 79 Vacek Petr čp. 57 Pozn.: Je to zřejmě poprvé, kdy se v naší obci narodili pouze chlapci. Daniel Rajnyš (zdroj: Kladenský deník ) Michal Ryba (zdroj: Kladenský deník )

9 Zemřeli: Petr Vacek (zdroj: Kladenský deník ) Zdeněk Novák (zdroj: Rakovnický deník ) Váňa Zdeněk čp (64 let) Saidl Vladimír čp. 172 (73 let) Urban Miroslav čp. 89 (49 let) Přistěhovalo se: 9 občanů Odstěhovalo se: 6 občanů Do stavu manželského vstoupili: Škvor Michal (čp. 1) a Mračková Pavlína (čp. 195) Jan Jirka a Petra Sejlerová (oba čp. 194) Daniel Halíř (čp. 47) Životní jubilea: Obec Třtice kaţdoročně gratuluje občanům, kteří dovršili věku 70, 75, 80 a více let, a to osobní návštěvou a malou pozorností. Letos svá ţivotní jubilea oslavili:

10 Kultura: Vyskočilová Marie (čp. 155) 70 let Stryal Jiří (čp. 160) 70 let Procházková Zdeňka (čp. 74) 70 let Růţičková Milena (čp. 59) 70 let Poštová Marta (čp. 20) 70 let Holík Miloslav (čp. 150) 70 let Studená Soňa (ev.č. 44) 75 let Dvořáková Alena (čp. 83) 75 let Houdek Zdeněk (čp. 103) 75 let Hendrichová Boţena (čp. 30) 80 let Kynclová Věra (čp. 164) 81 let Uldrych Otta (čp. 84) 81 let Kořánová Olga (čp. 125) 81 let Mašková Anna (čp. 120) 81 let Mašek Josef (čp. 5) 82 let Kořánová Josefa (čp. 76) 83 let Rosenbaumová Věra (čp. 72) 84 let Mašková Anna (čp. 77) 86 let Mildorfová Anna (čp. 56) 86 let Dytrich Václav (čp. 147) 90 let Krausová Marie (čp. 4) 91 let Maškarní bál pro děti Jiří Ladra - pořadatel TJ Rekrea Přivítání jara Staročeskou zabijačkou Hostinec Veverka Maškarní bál pro dospělé Idea Band - pořadatel TJ Rekrea Dětský den pořadatel SDH Třtice Diskotéky* pořadatel DJ Míla Oslava příchodu léta pořadatel Jana Procházková a Hospoda Veverka Letní zábava na hřišti Ideal Band pořadatel SDH Třtice výročí zaloţení SDH Třtice 8,30 17,00 oslavy na Place viz níţe 20,00 zábava Exploze Koncert v kostele k poctě sv. Mikuláše legendu o sv. Mikulášovi přednesl její autor Vladimír Matějček na varhany hrál Přemysl Kšica pořadatel OÚ Třtice Mikulášské diskotačení pro děti

11 Jiří Ladra - pořadatel OÚ Třtice Vánoční koncert kostel sv. Mikuláše Gabriela Eibenová-Viktorová (Mšec) - soprán Adam Viktora (Mšec) varhany Ohňostroj pole za vsí směrem k rybníku Punčocha pořadatelé rodina Horáčkova a Zukriegelova * Diskotéky byly plánovány do poloviny září tak jako kaţdý rok. Pro malou účast byly na konci července zrušeny. Úspěchy třtických Aneţka Vejraţková 1) za rok pozvána na večer ocenění nejlepších sportovců s postiţením do Prahy 2) nominace na nejlepšího sportovce roku na Rakovnicku Tereza Hejdová ocenění: 1) Má vlast v srdci Evropy III. ročník soutěţe Poznej ji a chraň, kterou pořádalo Ministerstvo kultury ČR v Praze - 1. místo v kategorii C (dospělí let) Škola ve Třtici + Absolutní vítěz v kategorii C 2) 2. místo v celostátní literární soutěţi Příbram Hanuše Jelínka v kategorii poezie do 22 let 3) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník Magdalena Pokorná od listopadu členkou Literárního klubu Mělnický Pegas ocenění: 1) čestné uznání v soutěţi Literární Čáslav pořádané Literárním klubem Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi 2) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) sborník oceněných prací 8. ročníku literární soutěţe Čáslav 2) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník 3) Vyznání poetický kalendář pro rok 2010 s fotografiemi obrazů akademického malíře Václava Zoubka a básněmi Magdaleny Pokorné, vydala Rabasova galerie,

12 Lenka Hejdová od dubna členkou Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha výstavy: 1) červen srpen Klubovna Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha, Korunní ul., Vinohrady 2) září Dvorky pořadatel Sdruţení výtvarníků České republiky 3) listopad Něţné pohlazení Kulturní klub Poštovka, Praha 5 (ţeny Sdruţení výtvarníků ČR) 4) prosinec členská výstava Sdruţení výtvarníků České republiky, Kulturní klub Poštovka, Praha 5 Tomáš Hejda publikační činnost: 1) fotografické ilustrace ke knize poezie Karly Krátké Nezvoň mi, lásko, u dveří, Lokša Prepres, Rakovník, Sbor dobrovolných hasičů: Dospělí hasiči výroční valná hromada výjezd poţár rákosí a suché trávy u rybníka Bucek soutěţ hasičů v poţárním útoku v Novém Strašecí - 5. místo soutěţ hasičů Smilovice 8. místo výjezd - likvidace nebezpečného hmyzu - chatkový kemp Bucek výročí zaloţení SDH Třtice viz níţe taktické cvičení dálková doprava vody hadicemi Luţná výjezd - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek Mladí hasiči: Členové mladých hasičů v roce

13 druţstvo starších: druţstvo mladších: Rosenbaum Marek (čp. 174), Mrázek Lukáš (čp. 2), Mašek Marco (čp. 4), Kočí Martin (čp. 159), Malecký Martin (čp. 184), Kořán František (čp. 124) a Pošta Patrik (čp. 187) Melč Richard (čp. 4), Kočí Ondřej (čp. 159), Rosenbaum Michal (čp. 174), Svobodová Jana (čp. 185), Svoboda Jiří (čp. 185), Dušková Aneta (čp. 43), Fejfar David (Stochov) a Rosenbaumová Nikola (Řevničov) druţstvo přípravky: Eis Václav (čp. 193), Kořán Jakub (čp. 181), Kořánová Eliška (čp. 181) a Fejfarová Aneta (Stochov) Vedoucí mladých hasičů je stále Kořán Pavel (čp. 181) a Ryba Pavel (čp. 79), pomocníkem Vejraţka Jakub (čp. 95) a Kořánová Ivana (čp. 181) Činnost mladých hasičů v roce Soutěţ v poţárním útoku ve Zbečně druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 6. místo II. kolo hry "Plamen" konané v Heřmanově druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 2. místo Dětský den ve Třtici - ukázka poţárního útoku a štafety Luţenská šedesátka - VII. ročník - soutěţ jednotlivců za starší chlapce: Marco Mašek - 4. místo za mladší chlapce: Svoboda Jiří - 4. místo a Melč Richard - 6. místo za přípravku: Kořán Jakub - 4. místo I. kolo hry "Plamen" konané v Rynholci druţstvo starších: ZPV* - 7. místo ŠPD* - 5. místo druţstvo mladších: ZPV* - 3. místo ŠPD* - 3. místo druţstvo přípravky: ZPV* - 2. místo ŠP trojic - 3. místo * ŠPD - Štafeta poţárních dvojic * ZPV - Závod poţárnické všestrannosti

14 Zleva: 4. řada Marco Mašek, František Kořán, Pavel Kořán (vedoucí mladých hasičů) 3. řada Jakub Vejražka (pomocný vedoucí mladých hasičů), Martin Kočí, Lukáš Mrázek, Patrik Pošta, Martin Malecký, Jiří Svoboda, Jana Svobodová, Richard Melč 2. řada Ondřej Kočí, Michal Rosenbaum, David Fejfar, Nikola Rosenbaumová, Aneta Fejfarová, Jakub Kořán, Aneta Dušková 1. řada Eliška Kořánová Sport: TJ Rekrea Třtice - předseda TJ: Marie Voţechová "sekretářka" TJ: Markéta Vejraţková TJ Rekrea Třtice se skládá z oddílu: - kopané - předseda oddílu: Václav Urbanovič - stolního tenisu - předseda oddílu: Marie Voţechová - futsalu předseda oddílu Martin Pošta TJ Rekrea pořádá kaţdoročně: - Letní běh "Třtická Punčocha, který se koná pravidelně vţdy první neděli v červenci - Zimní "Vánoční běh", který se koná pravidelně vţdy Od roku 2008 se pořádá: - Fotbal "třtická děvčata" proti "třtickým chlapcům" (bez omezení věku), a to v říjnu - SnowDay (Sjezd na čemkoli - bez omezení věku), a to první zasněţenou sobotu začátkem roku - Necky(i)áda (bez omezení věku), a to v červenci

15 Fotbal - Futsal okresní přebor IV. třída 13. místo nejlepším střelcem Rekrey byl vyhlášen Kárník Marek (14 branek) Protoţe je málo hráčů, kteří mají o třtický fotbal zájem, byl v letošním roce fotbalový klub TJ Rekrea Třtice zrušen. Ale nic není ztraceno. Fotbalový klub byl sice zrušen, ale nahradil ho fotbal sálový, zvaný futsal. Vedoucím tohoto týmu je Pošta Martin (čp. 20). Další hráči: Urbanovič Jan (čp. 172), Pošta Michal (čp. 187), Škutchan Radek (čp. 154), Koţíšek Jiří (čp. 23), Trkal Jakub (čp. 49), Tichý Martin (Mšec), Štáfek Petr (Nové Strašecí), Ducár Lukáš (Nové Strašecí) a Jiras Jakub (Nové Strašecí). Stolní tenis Rekrea Třtice A okresní přebor IV. třída 11. místo Rekrea Třtice B okresní přebor V. třída 5. místo Rekrea Třtice A Hráči: Rekrea Třtice B Eis Jan (čp. 193) Kolek Václav (Kačice) Kandler Zdeněk (čp. 74) Novotný Martin (chalupář čp. 39) Nedvěd Drahoslav (čp. 179) Urbanovič Václav (čp. 172) Halíř Daniel (čp. 44) Voţechová Marie (čp. 61) Vojtík Petr (chalupář čp. 0251) Šíma Václav (chatař Bucek) Voţech Jiří (čp. 61) Houdková Jarmila (čp. 103) Svobodová Lenka (čp. 185) Velikonoční turnaj ve stolním tenise se konal dne Vánoční turnaj ve stolním tenise se konal Běhy Letní běh Třtická Punčocha zúčastněno: kat. A 8 muţů, kat. B 8 muţů, kat. C 13muţů, kat. D 6 muţů, kat. E 2 ţeny a kat. F 2 ţeny. Třtici reprezentoval za kategorii B Pařízek Zdeněk (chalupář čp. 127) 7. místo Vánoční běh - XXXIII. ročník zúčastněno:

16 kat. A 23 muţů, kat. B 12 muţů, kat. C 20 muţů, kat. D 5 muţů, kat. E 1 muţ, kat. F 10 ţen a kat. G 6 ţen. Třtici reprezentovali za kategorii: A - Pošta Martin (čp. 20) 16. místo, Urbanovič Jan (čp. 172) 19. místo, Škutchan Radek (čp. 154) 23. místo, F Vejraţková Aneţka (čp. 95) 9. místo G Škutchanová Milena (čp. 154) 5. místo Buckův Triatlon XXII. ročník Třtici reprezentovala: Horáčková Štěpánka (čp. 68) 1. místo v ţenské kat. Trucktrial V letošním roce se Trucktrialu zúčastnila pouze jedna posádka. start. č. 320 Horáček František + Zukriegel Luděk 1. místo Tím si posádka zajistila opětovné získání titulu Mistři republiky v Tructrialu, tentokrát pro rok Ostatní posádky se v letošním roce nezúčastnily. Ostatní sportovní akce SnowDay I. ročník Studená stráň Závody ve sjezdu na čemkoli pro dospělé i děti - účast 13. posádek + diváci pořádající Janča Voţeška a spol.

17 Zleva: Horní řada: Zuzana Polidarová, František Kořán, Jana Vožechová, Pavel Sejler, Michal Pošta, Patrik Pošta, Ondřej Kočí Střední řada: Martin Malecký, Martin Pošta, Jan Urbanovič, Václav Urbanovič Dolní řada: Roman Fejfar, Vojtěch Fejfar, Jakub Vejražka, Richard Melč, Martin Kočí, Martin Simandl, David Fejfar, Michal Rosenbaum Neck(y)iáda I. ročník rybník Bucek Vyrob si se svojí posádkou nepotopitelný stroj a bojuj - účast 10 posádek + 2 vodnice pořádající Janča Voţeška a spol. Fotbal třtická děvčata & třtičtí chlapci II. ročník fotbalové hřiště pořádající Janča Voţeška a spol. Zleva: Horní řada: Markéta Skleničková, Eva Polívková, Lucie Hendrychová, Anežka Vejražková, Anna Levová, Jana Vožechová, Kateřina Rohlová, Jana Procházková, Ondřej Rohla, Martin Pošta, Jiří Kožíšek Střední řada: Marie Skleničková, Pavla Pidrmanová, Marcela Širmerová, Radek Škutchan, Jan Urbanovič, Jakub Lochman, Pavla Buřtová, Václav Urbanovič, Jakub Vejražka Dolní řada: Ondřej Kočí, Martin Kočí, Patrik Pošta

18 Počasí: Začátek ledna byl mrazivý (aţ -15 o C) s mírným popraškem sněhu, který koncem měsíce nahradila sněhová pokrývka. 24. března se přihnala sněhová vánice. Zima koncem března ustoupila. Od 2. dubna nastalo neobvyklé počasí. Ve dne bylo aţ +20 o C, v noci přízemní mrazíky. V době Velikonoc, které byly 13. dubna rozkvetly stromy. Od poloviny května začalo počasí odpovídající kalendáři, s výjimkou období od prvního letního dne (21. 6.) do začátku prázdnin, kdy bylo chladno a deštivo. 13. října napadl první sníh, byl mokrý, a proto vydrţel jen dva dny. Celý podzim byl sychravý a chladný. První mrazy udeřily 13. prosince. Kateřina ( ) byla na blátě, ale pranostika se nevyplnila, sníh napadl aţ 26. prosince. Vítání občánků: Letos byly do obce Třtice uvítány tyto děti: dne Novák Jiří (čp. 36), Ambroţewicz Michal (čp. 73), Rajnyš Daniel (čp. 164), Ryba Michal (čp. 79), Vacínková Anna (čp. 176) a Čepelák Vojtěch (čp. 122) dne Bajer Václav (čp. 71) a Vacek Petr (čp. 57) Novák Jiří Ambrožewicz Michal Ryba Michal

19 Rajnyš Daniel Vacínková Anna Čepelák Vojtěch Bajer Václav 125 let Sboru dobrovolných hasičů Třtice Vacek Petr 3. října Oslavy byly zahájeny sirénou a poté postupně začali přijíţdět pozvaní hosté spřátelených sborů. Za OSH byl přítomen p. Kessler a p. Hegr, ze sborů pozvání přijaly: HZS Slaný, HZS Stochov, HZS Rakovník, HZS Kladno, SDH Pochvalov, SDH Smilovice, SDH Srbeč, SDH Zbečno, SDH Plchov, SDH Mšecké Ţehrovice, SDH Řevničov, SDH Nové Strašecí, SDH Kozojedy, SDH Hředle, SDH Ruda, SDH Rynholec, SDH Krušovice a SDH Kroučová. Od 10,30 se ve společenském sále konala výroční schůze. Zde byla Pavlem Rybou, Pavlem Kořánem a Jakubem Vejraţkou přednesena historie a činnost spolku a pozvaným hostům byly předány pamětní listy. Starosta obce Ing. Luboš Hejda poděkoval třtickým hasičům za jejich činnost a jménem obce předal Pavlu Rybovi a Pavlu Kořánovi pamětní plaketu. Pamětní plakety obce Třtice se udělují za mimořádné úsilí a zviditelnění obce, coţ oba Pavlové splňují. Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů. Oba si tuto plaketu po právu zaslouţí. Výroční schůze byla zakončena obědem, po kterém se všichni přítomní přesunuli na spodní náves. Zde proběhlo slavnostní předání praporu (viz níţe), který místním hasičům věnoval Obecní úřad Třtice. Prapor předal starosta obce Ing. Luboš Hejda. Po této slavnostní akci se všichni shromáţdili k průvodu obcí, jehoţ součástí bylo poloţení květin k pietním místům na návsi a na hřbitově. Odpoledne patřilo ukázkám. Jako první byla ukázka štafety mladých hasičů, kterou předvedlo druţstvo starších i mladších, poté ukázka přípravky. Další ukázkou mladých hasičů bylo vyproštění zraněných z havarovaného (papírového) auta a hasičský útok, který zlikvidoval zapálené papírové auto. Poté se všichni přítomní mohli podívat, jak se odborně likvidují ropné látky. Tuto ukázku předvedli profesionální hasiči Středočeského kraje. Vzniklá pěna, kterou se ropné

20 látky hasí se nejvíce líbila dětem (rodiče byli ubezpečeni, ţe pěna není zdraví škodlivá). Během celého odpoledne byla moţnost prohlídky vystavených fotografií sboru, třtické kroniky, historické i současné hasičské techniky a závodních speciálů Trucktrialu. Jednou z nejzajímavějších "atrakcí" byla vysokozdviţná plošina, díky které jsme měli moţnost vidět naší obec z výšky 32 metrů. Plaketa obce Třtice Mladí hasiči v akci Prapor Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici Ku příleţitosti 125. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů byl starostou obce Třtice předán třtickému sboru 3. října slavnostní prapor. Výšivku na látce gabardén provedla paní Krausová Rosvita ze Zavidova podle návrhu Mgr. Lenky Hejdové.

21 avers: Na rudém pozadí symbolizujícím oheň je v centru praporu umístěn znak obce Třtice, který je ze tří stran obklopený věncem zelených lipových listů a zlatých plodů. Za erbem obce jsou překříţené hasičské ţebříky a nad horní částí erbu sekera. Nad tímto znakem spojujícím symboly hasičů a obce se v půlkruhu klene modrý nápis: Sbor dobrovolných hasičů. Dominantou spodní části je velký modrý název obce Třtice. Ve vodorovné ose spodní části znaku připomíná letopočet 1884 dobu zaloţení sboru hasičů ve Třtici. V kaţdém rohu ve směru do praporu leţí zelená lipová větvička se zlatými plody. Lípa je povaţována za symbol Slovanů a současně jde o strom národní. Také v obci zdobí lípy ulici nad kostelem, pomník v centru obce, Na Place i hřbitov. Proto byl tento motiv na vlajce několikrát opakován. Celý prapor lemuje trikolóra, symbol české státnosti. revers: Hlavním motivem druhé strany praporu je sv. Florian, patron hasičů. Původně římský voják byl za přijetí křesťanství utopen. Proto stojí na kamenném mlynářském kole, ke kterému byl přivázán. Jako středověký patron hasičů vědrem vody hasí plameny. V pravé ruce drţí standardu, v níţ je umístěn znak obce, zdůrazňující domovskou příslušnost sboru. Nad Florianem se klene v půloblouku modré motto třtického spolku Ne pro zisk a slávu. Spodní heslo K ochraně a pomoci vysvětluje, proč hasiči nelitují svého času a bezplatně nasazují své ţivoty při zásahu, trénují a zdokonalují se prostřednictvím hasičského sportu. Obě uţší strany praporu lemují do pruhu stylizované lipové ratolesti a jednotlivé motivy uzavírá opět trikolóra. Rudá barva podkladu, lipové ratolesti, trikolóry a stejně umístěné modré nápisy spojují obě strany praporu vizuálně i obsahově. Rytíř chmelového řádu Řád rytíře chmelového řádu převzal pan Miloš Hejda ve Strasbourgu, kde se konala 52. mezinárodní konference pěstitelů chmele, ve dnech srpna. Chmelařský řád byl zaloţen Janem Neohroţeným, narozeným v roce 1371 v Dijonu, synem Filipa Odváţného, vévody burgundského a krále brabantského a měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak důleţité.

22 Před 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok. Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí mezinárodní chmelařské organizace pro ty, kteří se svým dílem zaslouţili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a od roku 2005 má právo jedné nominace také Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR. Za uplynulých 50 let putovalo do České a Slovenské republiky jiţ přes 200 ocenění. Pan Miloš Hejda, AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným Narozen ve Třtici u Nového Strašecí v rodině, jejíţ mnohagenerační zemědělskou tradici přerušila aţ násilná kolektivizace v padesátých letech. Jiţ od mládí byl veden svými rodiči k lásce k půdě a práci v zemědělství, a proto se v letech vyučil opravářem zemědělských strojů autoelektrikářem a poté tuto svoji odbornost vykonával v tehdejším JZD Mír Mšec. Vţdy projevoval velký zájem o rostlinnou výrobu a zvláště chmel byl vţdy na prvním místě jeho zájmu. Jiţ v dobách fungování druţstva zajišťoval sklizeň a byl vyhodnocen dlouhodobě jako nejlepší strojník na česačkách chmele. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem firmy AGRO Mšec a dnes je jedním z jejich tří společníků. Jeho pracovní a lidské vlastnosti ho předurčily k výkonu funkce chmelaře, kterou vykonává od zaloţení firmy. Dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků, co se týče jak výnosu, tak i kvality jím pěstovaného chmele, coţ dokládají statistiky průměrných výnosů, které vţdy výrazně překračují průměry oblasti. K práci a lásce k zemědělské půdě vede i své dva syny, čím dává záruky, ţe chmelařský rod Hejdů bude stále v oboru patřit mezi ty nejlepší a tradice zůstane nadále zachována. Černá kronika: duben - poţár rákosí a suché trávy nedaleko rybníka Bucek. Hořet začalo pár minut před třetí hodinou odpolední naneštěstí jen pár metrů od zdejší chatové osady. Díky včasnému zásahu hasičů se oheň, který rychle stravoval suchou louku, nedostal na přilehlé chatky. květen - neznámý zloděj se vloupal do několika objektů ve Třtici, odkud odcizil motorovou sekačku, elektrickou řetězovou pilu, plotové elektrické nůţky, motorový křovinořez a další zahradní techniku. červenec - u obce Třtice našel muţ z Rakovnicka několik ručních granátů, třiačtyřicet rozbušek a náboje. listopad miny u Bucku přesněji 13 kusů protitankových min, ruční granát a osm výmetných trubek od Pancéřových pěstí

23 listopad - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek. Oheň byl zlikvidován ve spolupráci JSDH Třtice a HZS Stochov Ceny: Do kroniky je vhodné jednou za čas zapsat ceny základních potravin a zboţí denní potřeby pro porovnání s lety minulými. Pokud ale uvádíme ceny, které není problém zjistit, je také nutné uvést platy občanů. Pokud budeme vycházet z průměrů, které udává statický úřad, budou mzdy velice nepřesné, protoţe jen málokterý zaměstnanec v našem regionu průměrnou mzdu pobírá (průměrná mzda v ČR je cca ,- Kč). Tím pro mne nastal problém, kde tyto informace zjistit. Připadalo mi nevhodné ptát se lidí ve svém okolí kolik berou, protoţe si myslím, ţe by málokdo řekl opravdovou částku. Takţe jediné, odkud mě napadlo čerpat, byly nabídky Úřadu práce v Rakovníku a na Kladně. Z toho, co jsem zjistila, vyplynulo, ţe reálná mzda se pohybuje od 8 000,- Kč (coţ je mzda minimální) do ,- Kč. Ano, rozmezí je dost velké, ale záleţí na tom, u jaké firmy je kdo zaměstnán. Firmy zahraniční nabízejí vyšší platy neţ firmy tuzemské nebo firmy soukromé. Starobní důchod se pohybuje od do ,- Kč a rodičovský příspěvek (klasické čerpání do 3 let dítěte) je 7 600,- Kč. Přídavek na dítě, který pobírají pouze sociálně slabé rodiny, činí 700,- Kč. Ceny v roce (v Kč) Pečivo 2 2,5 Chleba Mléko polotučné 1l Mléko plnotučné 1l Máslo 250g Rýţe 1 kg (sáčková) Těstoviny 500g Šunkový salám 1kg Sýr tvrdý 1kg Vepřová konzerva Pivo 10 o Olej 1l Balená voda 1,5l 5-8 Pivo 10 o Cigarety Dětská výţiva Sunar 600g Toaletní papír 4ks Pleny 1 ks 5-8 Prací prostředek 1 kg Jar 1l (ruční mytí) Prostředek do myčky 1ks 6-10 Benzín 1l Nafta 1l Elektrická ener. 1kwh 4,80

24 noční 1,5 Propan Butan 10kg Uhlí hnědé 1q (ořech2) 199 Pračka Lednička Televize DVD přehrávač DVD rekordér Myčka Sporák Mikrovlnka Mobilní telefon Pro zajímavost: průměrná mzda v České republice v roce 1989 byla 3170,- Kčs, reálná mzda Kčs. Pečivo 0,3 Chleba 3 4 Mléko polotučné 1l 2 Mléko plnotučné 1l 3,1 Máslo 250g 10 Cukr kostka 1kg 8 Rýţe 1 kg 16 Šunkový salám 1kg 60 Kuře 1kg 30 Sýr tvrdý 1kg 23 Vepřová konzerva 16 Káva 50g 12 Pivo 10 o 2,5 Cigarety 4-8 Sunar 600g 10,6 Dětská výţiva 2,8 WC papír 1,5 Elekřina 1kwh 0,3 Uhlí hnědé 1q 17 Zde by bylo namístě zauvaţovat, v jakém reţimu nám bylo lépe. V novinách a na internetu se vyskytuje mnoho článků na toto téma, ale také mnoho diskuzí ať kladných nebo záporných, kde lidé řeší, ţe toto bylo levnější nebo draţší, řeší i to, co je levnější nebo draţší dnes. Odmítám se k tomuto tématu vyjadřovat. Nějaká doba byla, nějaká doba bude, ţijeme v přítomnosti a kdo má pocit, ţe se má lépe, ať je šťasten, kdo má pocit, ţe se má špatně, musí se s tím poprat.

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří.

Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří. Ludgeřovický zpravodaj září 2008 Pranostika: Teplé září dobře se ovoci a vínu daří. SLOVO STAROSTY OBCE Váţení spoluobčané, vstoupili jsme do měsíce, který zejména školáci nemají příliš rádi. Není divu,

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ČERVENEC 2005. Slavnostní projev přednesl kronikář sboru Václav Kalivoda. Ve svém vystoupení

ČERVENEC 2005. Slavnostní projev přednesl kronikář sboru Václav Kalivoda. Ve svém vystoupení 41 V sobotu 18. června byl pro místní sbor dobrovolných hasičů slavnostní den. Slavili totiž 110. výročí svého vzniku. Program toho dne byl pestrý a bohatý. Oslavy začaly výstavou hasičské techniky a to

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více

5. října 2011 Zdarma do kaţdé domácnosti Číslo 3 ročník 2011. Oprava sklepů: konec termínu

5. října 2011 Zdarma do kaţdé domácnosti Číslo 3 ročník 2011. Oprava sklepů: konec termínu ZPRAVODAJ OBCE TĚŠETICE 5. října 2011 Zdarma do kaţdé domácnosti Číslo 3 ročník 2011 Slovo starosty Váţení spoluobčané, čtenáři, v letních měsících se podařila vybudovat nová zpevněná plocha na návsi.

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více