Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů"

Transkript

1

2 Třtice: počet obyvatel: cizích státních příslušníků Volby: Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlamentu Počet hlasů Počet procent ODS 13 24,07 ČSSD 9 16,66 KSČM 6 11,11 Věci veřejné 5 9,25 Starostové a nezávislí 4 7,41 Suverenita 3 5,55 Křesťan. a demokrat. unie 3 5,55 Dělnická strana 3 5,55 Libertas.cz 2 3,70 Evropská demokratická strana 2 3,70 Nejen hasiči a ţivnostníci 2 3,70 Zelení 1 1,85 Sdruţení pro republiku 1 1,85 Celkem hlasujících voličů 54 14,96 Počet osob ve volebním seznamu 361 Obec Třtice: - Provedení další úpravy zeleně v obci. Nejdříve byla provedena kontrola všech vzrostlých stromů a poté bezpečnostní řezy. Vše provedla firma Robert Stříbrný. Současně byl po prořezání stromů proveden úklid suchých větví. - Obnova lip u pomníku padlých. V letošním roce bylo rozhodnuto, ţe památeční lípy, které od roku 1918 zdobí místo u pomníku padlých, budou z důvodu nemoci, následného prosychání a zastavení růstu odstraněny a nahrazeny novými. - Oprava prasklého vodovodu U Brodku, výkop provedla firma Hendrich Mšec - Oprava čerpadel ve vodárně

3 - Čištění jímacích zařízení u kanalizační čistírny - Sezonní údrţba travních ploch v obci, v kempu a pláţi na Bucku Údrţbu travních ploch provádějí pracovníci, které OÚ Třtice zaměstnává ve spolupráci s úřadem práce v Rakovníku - Změna faráře Duchovním správcem třtického kostela je p. Mariusz Walczak. Touto změnou nastala moţnost vyuţití kostela i ke kulturní činnosti. - Odprodání pozemku parc. č. 1674/40 o výměře 160 m 2 paní Antonii Hendrichové Tento pozemek rodina Hendrichových léta uţívá jako dvůr. Cena pozemku činila 520,- Kč/1m 2. - Odkoupení pozemků parc. č. 665/ / o celkové výměře m 2 od paní Květuše Hyršlové. Cena pozemku činila ,- Kč. Pozemek parc. č. 665/6 sousedí s obecní cestou, která vede od silnice vedoucí ze Třtice do Nového Strašecí a navazuje na další obecní cestu, která vede mezi chatami u Malé Punčochy. K těmto chatám byl do letošního roku příjezd z cesty od lesa. Protoţe noví vlastníci tohoto lesa příjezd znemoţnili tím, ţe sem dali závory (v těchto místech podle katastrální mapy ţádná cesta není) nastal problém, jak se k chatám dostat. Problém byl vyřešen koupením jiţ zmíněného pozemku, který obě cesty spojí a tím zpřístupní příjezd k chatám. - Odprodání obecních stavebních parcel v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ). Pozemek, který v roce 2006 koupil Obecní úřad Třtice (parc. č. 575/1) byl rozparcelován a vzniklo zde 8 stavebních pozemků. Všechny mají jiţ své nové vlastníky 575/7 Ryba Petr (čp. 79), 575/8 Bělouškovi (Lány), 575/9 Mlynaříkovi (Tuchlovice), 575/10 Ryba Pavel (čp. 79), 575/11 Čermák Martin (Lány), 575/12 Řepík Pavel (Milostín), 575/13 Jůza Miloš (Kladno) a 575/14 Ulrichová Libuše (Rakovník).

4 - Rozparcelování pozemku za zahradou Zukriegelových (čp. 121) V roce 2008 Obecní úřad Třtice odkoupil od Drahoslava (čp. 179) a Jana (Přelíc) Nedvědových část pozemku č. 582 a část pozemku č. 584, které jsou určeny pro zástavbu nových domů. Tyto pozemky byly v letošním roce rozparcelovány na parc. č. 581/6-16 a 581/18-21 a jsou připraveny k zasíťování a odprodeji. Protoţe katastrální mapa zatím není obnovena (jsou zde uvedena pouze čísla), uvádím zde i parcely, které budou v budoucnu slouţit jako komunikace. - Výstavba chmelnic na Kopaninách

5 Na Kopaninách vyrostlo necelých 22 ha nové chmelnice. Vlastníkem a uţivatelem je AGRO Mšec s.r.o. Po dlouhých letech se do třtického katastru vrátilo pěstování zeleného zlata. - Otevření obchodu v bývalých prostorech prodejny se smíšeným zboţím, který provozovala p. Skleničková. Obchod si v únoru pronajal Jan Procházka (čp. 188) a provozuje zde opravy zahradní a lesní techniky. Cena vodného v letošním roce činí 18,- Kč / m 3 (z toho 2,- Kč jsou poplatkem státu ) Cena za kanalizaci je 350,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci (700,- / 1 chalupa)

6 Odvoz komunálního odpadu stojí 485,- Kč / 1 osoba trvale ţijící v obci nebo 1 chalupa Nové stavby: S výstavbou nových rodinných domů začali: Roman Mašek na parcele č. 23/4, která se nachází vedle domu Maškových (čp. 171), manţelé Hromkovi na parcele č. 171/13, která se nachází na zahradě za domem Koţíškových (čp. 23), manţelé Adamišinovi na parcele č. st. 37, vedle domu Houdových (čp. 43), Ing. Pavel Frolík na parcele 30/4, na zahradě za domem čp. 81 a manţelé Mlynaříkovi na parcele č. 575/9, která leţí v jiţní části obce (pro starousedlíky Za Malcovnou ) V letošním roce byl obydlen a zkolaudován dům na parcele č. 587, který obývají manţelé Škvorovi, dům dostal číslo popisné 195. Doprava: Na konci roku 2008 (v loňském roce jsem tuto skutečnost zapomněla zapsat, proto se k ní letos vracím) byl zprovozněn další úsek rychlostní silnice R6 vedoucí z Prahy do Nového Strašecí, úsek Pavlov Praha. Tato silnice je pro naši obec důleţitá, protoţe díky ní se nyní dostaneme do Prahy přímou cestou, aniţ bychom se zdrţovali průjezdem jakýchkoli vesnic. Celkový úsek Praha Nové Strašecí nyní čítá délku 32,3 km, to znamená, ţe se do hlavního města dostaneme za minut. Z cituji: Z celé délky budoucí R6 jsou v provozu pouze tři kratší úseky. V letech 1985 a 1986 byly zprovozněny úseky Kamenné Ţehrovice Kačice a Kačice Nové Strašecí, k nimţ v roce 1994 přibyla stavba Velká Dobrá Kamenné Ţehrovice a v roce 2002 stavba Pavlov Velká Dobrá. Na konci roku 2008 byl zprovozněn zatím poslední úsek tahu R6, a sice stavba Praha Pavlov. Celý úsek Praha Nové Strašecí se stavěl 13 let.

7 Budoucnost - Nové Strašecí Řevničov, předpokládané zahájení stavby je v červenci roku 2011, uvedení do provozu v červnu roku Internet: Protoţe ţijeme v době, kdy počítač a internet se staly součástí našeho běţného ţivota a málokdo z lidí, kteří jsou v produktivním věku tuto vymoţenost nemají, přišlo mi vhodné zjistit, kolik domácností z naší obce má připojení k internetu. Největší zastoupení zde má neziskové Občanské sdruţení bubakov.net (Nové Strašecí). Prvním členem, který se připojil, byl Marek Rohla (čp. 128), a to Ke dni je zde 47 členů z obce Třtice. Druhou nejvíce vyuţívanou firmou, která poskytuje připojení k internetu je Jiří Zikmund (Řevničov), který poskytuje připojení od dubna 2005 a nyní je díky jeho firmě připojeno 29 domácností (ke dni ) z naší obce. Další moţnost připojení poskytují firmy provozující sítě mobilních operátorů T-mobile, Telefonika O 2 a Vodafon, ale připojení tímto způsobem není moc kvalitní z důvodu slabého signálu všech tří operátorů. Školství: Do základní školy chodí 27 dětí. Do Mšece 15 a do Nového Strašecí 12 ţáků Základní školu v letošním roce dokončili*: Mšec: Vejraţková Michaela (čp. 137) MOA Rakovník obchodní akademie Broumová Kateřina (čp. 6) - MOA Rakovník obchodní akademie Houdek Daniel (čp. 172) SOU Kladno instalatér Nové Strašecí: Rosenbaum Marek (čp. 174) - SZeŠ Rakovník agropodnikání

8 Do první třídy nastoupili: Mšec: Číţek Filip (čp. 92) Nové Strašecí: Kořánová Adéla (čp. 11) * Informace o pokračujícím studiu získávám z příslušných základních škol. Byla jsem informována, ţe v současném systému přijímacího řízení na střední školy nastala změna a děti mohou své rozhodnutí o nástupu na střední školu měnit a nemají povinnost tuto změnu základním školám oznamovat. Další věcí je také ta skutečnost, ţe někteří ţáci během svého studia školu změní i několikrát. Tím se tyto informace stávají nepřesnými. Narozeni: Ambroţewicz Michal čp. 73 Bajer Václav čp. 71 Čepelák Vojtěch čp. 122 Hůja František čp. 129 Novák Zdeněk čp. 36 Rajnyš Daniel čp. 164 Ryba Michal čp. 79 Vacek Petr čp. 57 Pozn.: Je to zřejmě poprvé, kdy se v naší obci narodili pouze chlapci. Daniel Rajnyš (zdroj: Kladenský deník ) Michal Ryba (zdroj: Kladenský deník )

9 Zemřeli: Petr Vacek (zdroj: Kladenský deník ) Zdeněk Novák (zdroj: Rakovnický deník ) Váňa Zdeněk čp (64 let) Saidl Vladimír čp. 172 (73 let) Urban Miroslav čp. 89 (49 let) Přistěhovalo se: 9 občanů Odstěhovalo se: 6 občanů Do stavu manželského vstoupili: Škvor Michal (čp. 1) a Mračková Pavlína (čp. 195) Jan Jirka a Petra Sejlerová (oba čp. 194) Daniel Halíř (čp. 47) Životní jubilea: Obec Třtice kaţdoročně gratuluje občanům, kteří dovršili věku 70, 75, 80 a více let, a to osobní návštěvou a malou pozorností. Letos svá ţivotní jubilea oslavili:

10 Kultura: Vyskočilová Marie (čp. 155) 70 let Stryal Jiří (čp. 160) 70 let Procházková Zdeňka (čp. 74) 70 let Růţičková Milena (čp. 59) 70 let Poštová Marta (čp. 20) 70 let Holík Miloslav (čp. 150) 70 let Studená Soňa (ev.č. 44) 75 let Dvořáková Alena (čp. 83) 75 let Houdek Zdeněk (čp. 103) 75 let Hendrichová Boţena (čp. 30) 80 let Kynclová Věra (čp. 164) 81 let Uldrych Otta (čp. 84) 81 let Kořánová Olga (čp. 125) 81 let Mašková Anna (čp. 120) 81 let Mašek Josef (čp. 5) 82 let Kořánová Josefa (čp. 76) 83 let Rosenbaumová Věra (čp. 72) 84 let Mašková Anna (čp. 77) 86 let Mildorfová Anna (čp. 56) 86 let Dytrich Václav (čp. 147) 90 let Krausová Marie (čp. 4) 91 let Maškarní bál pro děti Jiří Ladra - pořadatel TJ Rekrea Přivítání jara Staročeskou zabijačkou Hostinec Veverka Maškarní bál pro dospělé Idea Band - pořadatel TJ Rekrea Dětský den pořadatel SDH Třtice Diskotéky* pořadatel DJ Míla Oslava příchodu léta pořadatel Jana Procházková a Hospoda Veverka Letní zábava na hřišti Ideal Band pořadatel SDH Třtice výročí zaloţení SDH Třtice 8,30 17,00 oslavy na Place viz níţe 20,00 zábava Exploze Koncert v kostele k poctě sv. Mikuláše legendu o sv. Mikulášovi přednesl její autor Vladimír Matějček na varhany hrál Přemysl Kšica pořadatel OÚ Třtice Mikulášské diskotačení pro děti

11 Jiří Ladra - pořadatel OÚ Třtice Vánoční koncert kostel sv. Mikuláše Gabriela Eibenová-Viktorová (Mšec) - soprán Adam Viktora (Mšec) varhany Ohňostroj pole za vsí směrem k rybníku Punčocha pořadatelé rodina Horáčkova a Zukriegelova * Diskotéky byly plánovány do poloviny září tak jako kaţdý rok. Pro malou účast byly na konci července zrušeny. Úspěchy třtických Aneţka Vejraţková 1) za rok pozvána na večer ocenění nejlepších sportovců s postiţením do Prahy 2) nominace na nejlepšího sportovce roku na Rakovnicku Tereza Hejdová ocenění: 1) Má vlast v srdci Evropy III. ročník soutěţe Poznej ji a chraň, kterou pořádalo Ministerstvo kultury ČR v Praze - 1. místo v kategorii C (dospělí let) Škola ve Třtici + Absolutní vítěz v kategorii C 2) 2. místo v celostátní literární soutěţi Příbram Hanuše Jelínka v kategorii poezie do 22 let 3) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník Magdalena Pokorná od listopadu členkou Literárního klubu Mělnický Pegas ocenění: 1) čestné uznání v soutěţi Literární Čáslav pořádané Literárním klubem Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi 2) čestné uznání v kategorii D v literární soutěţi Mělnický Pegas publikační činnost: 1) sborník oceněných prací 8. ročníku literární soutěţe Čáslav 2) Mělnický Pegas, sborník vítězných prací, Literární klub Pegas, Městská knihovna Mělník 3) Vyznání poetický kalendář pro rok 2010 s fotografiemi obrazů akademického malíře Václava Zoubka a básněmi Magdaleny Pokorné, vydala Rabasova galerie,

12 Lenka Hejdová od dubna členkou Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha výstavy: 1) červen srpen Klubovna Sdruţení výtvarníků České republiky, Praha, Korunní ul., Vinohrady 2) září Dvorky pořadatel Sdruţení výtvarníků České republiky 3) listopad Něţné pohlazení Kulturní klub Poštovka, Praha 5 (ţeny Sdruţení výtvarníků ČR) 4) prosinec členská výstava Sdruţení výtvarníků České republiky, Kulturní klub Poštovka, Praha 5 Tomáš Hejda publikační činnost: 1) fotografické ilustrace ke knize poezie Karly Krátké Nezvoň mi, lásko, u dveří, Lokša Prepres, Rakovník, Sbor dobrovolných hasičů: Dospělí hasiči výroční valná hromada výjezd poţár rákosí a suché trávy u rybníka Bucek soutěţ hasičů v poţárním útoku v Novém Strašecí - 5. místo soutěţ hasičů Smilovice 8. místo výjezd - likvidace nebezpečného hmyzu - chatkový kemp Bucek výročí zaloţení SDH Třtice viz níţe taktické cvičení dálková doprava vody hadicemi Luţná výjezd - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek Mladí hasiči: Členové mladých hasičů v roce

13 druţstvo starších: druţstvo mladších: Rosenbaum Marek (čp. 174), Mrázek Lukáš (čp. 2), Mašek Marco (čp. 4), Kočí Martin (čp. 159), Malecký Martin (čp. 184), Kořán František (čp. 124) a Pošta Patrik (čp. 187) Melč Richard (čp. 4), Kočí Ondřej (čp. 159), Rosenbaum Michal (čp. 174), Svobodová Jana (čp. 185), Svoboda Jiří (čp. 185), Dušková Aneta (čp. 43), Fejfar David (Stochov) a Rosenbaumová Nikola (Řevničov) druţstvo přípravky: Eis Václav (čp. 193), Kořán Jakub (čp. 181), Kořánová Eliška (čp. 181) a Fejfarová Aneta (Stochov) Vedoucí mladých hasičů je stále Kořán Pavel (čp. 181) a Ryba Pavel (čp. 79), pomocníkem Vejraţka Jakub (čp. 95) a Kořánová Ivana (čp. 181) Činnost mladých hasičů v roce Soutěţ v poţárním útoku ve Zbečně druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 6. místo II. kolo hry "Plamen" konané v Heřmanově druţstvo starších: 3. místo druţstvo mladších: 2. místo Dětský den ve Třtici - ukázka poţárního útoku a štafety Luţenská šedesátka - VII. ročník - soutěţ jednotlivců za starší chlapce: Marco Mašek - 4. místo za mladší chlapce: Svoboda Jiří - 4. místo a Melč Richard - 6. místo za přípravku: Kořán Jakub - 4. místo I. kolo hry "Plamen" konané v Rynholci druţstvo starších: ZPV* - 7. místo ŠPD* - 5. místo druţstvo mladších: ZPV* - 3. místo ŠPD* - 3. místo druţstvo přípravky: ZPV* - 2. místo ŠP trojic - 3. místo * ŠPD - Štafeta poţárních dvojic * ZPV - Závod poţárnické všestrannosti

14 Zleva: 4. řada Marco Mašek, František Kořán, Pavel Kořán (vedoucí mladých hasičů) 3. řada Jakub Vejražka (pomocný vedoucí mladých hasičů), Martin Kočí, Lukáš Mrázek, Patrik Pošta, Martin Malecký, Jiří Svoboda, Jana Svobodová, Richard Melč 2. řada Ondřej Kočí, Michal Rosenbaum, David Fejfar, Nikola Rosenbaumová, Aneta Fejfarová, Jakub Kořán, Aneta Dušková 1. řada Eliška Kořánová Sport: TJ Rekrea Třtice - předseda TJ: Marie Voţechová "sekretářka" TJ: Markéta Vejraţková TJ Rekrea Třtice se skládá z oddílu: - kopané - předseda oddílu: Václav Urbanovič - stolního tenisu - předseda oddílu: Marie Voţechová - futsalu předseda oddílu Martin Pošta TJ Rekrea pořádá kaţdoročně: - Letní běh "Třtická Punčocha, který se koná pravidelně vţdy první neděli v červenci - Zimní "Vánoční běh", který se koná pravidelně vţdy Od roku 2008 se pořádá: - Fotbal "třtická děvčata" proti "třtickým chlapcům" (bez omezení věku), a to v říjnu - SnowDay (Sjezd na čemkoli - bez omezení věku), a to první zasněţenou sobotu začátkem roku - Necky(i)áda (bez omezení věku), a to v červenci

15 Fotbal - Futsal okresní přebor IV. třída 13. místo nejlepším střelcem Rekrey byl vyhlášen Kárník Marek (14 branek) Protoţe je málo hráčů, kteří mají o třtický fotbal zájem, byl v letošním roce fotbalový klub TJ Rekrea Třtice zrušen. Ale nic není ztraceno. Fotbalový klub byl sice zrušen, ale nahradil ho fotbal sálový, zvaný futsal. Vedoucím tohoto týmu je Pošta Martin (čp. 20). Další hráči: Urbanovič Jan (čp. 172), Pošta Michal (čp. 187), Škutchan Radek (čp. 154), Koţíšek Jiří (čp. 23), Trkal Jakub (čp. 49), Tichý Martin (Mšec), Štáfek Petr (Nové Strašecí), Ducár Lukáš (Nové Strašecí) a Jiras Jakub (Nové Strašecí). Stolní tenis Rekrea Třtice A okresní přebor IV. třída 11. místo Rekrea Třtice B okresní přebor V. třída 5. místo Rekrea Třtice A Hráči: Rekrea Třtice B Eis Jan (čp. 193) Kolek Václav (Kačice) Kandler Zdeněk (čp. 74) Novotný Martin (chalupář čp. 39) Nedvěd Drahoslav (čp. 179) Urbanovič Václav (čp. 172) Halíř Daniel (čp. 44) Voţechová Marie (čp. 61) Vojtík Petr (chalupář čp. 0251) Šíma Václav (chatař Bucek) Voţech Jiří (čp. 61) Houdková Jarmila (čp. 103) Svobodová Lenka (čp. 185) Velikonoční turnaj ve stolním tenise se konal dne Vánoční turnaj ve stolním tenise se konal Běhy Letní běh Třtická Punčocha zúčastněno: kat. A 8 muţů, kat. B 8 muţů, kat. C 13muţů, kat. D 6 muţů, kat. E 2 ţeny a kat. F 2 ţeny. Třtici reprezentoval za kategorii B Pařízek Zdeněk (chalupář čp. 127) 7. místo Vánoční běh - XXXIII. ročník zúčastněno:

16 kat. A 23 muţů, kat. B 12 muţů, kat. C 20 muţů, kat. D 5 muţů, kat. E 1 muţ, kat. F 10 ţen a kat. G 6 ţen. Třtici reprezentovali za kategorii: A - Pošta Martin (čp. 20) 16. místo, Urbanovič Jan (čp. 172) 19. místo, Škutchan Radek (čp. 154) 23. místo, F Vejraţková Aneţka (čp. 95) 9. místo G Škutchanová Milena (čp. 154) 5. místo Buckův Triatlon XXII. ročník Třtici reprezentovala: Horáčková Štěpánka (čp. 68) 1. místo v ţenské kat. Trucktrial V letošním roce se Trucktrialu zúčastnila pouze jedna posádka. start. č. 320 Horáček František + Zukriegel Luděk 1. místo Tím si posádka zajistila opětovné získání titulu Mistři republiky v Tructrialu, tentokrát pro rok Ostatní posádky se v letošním roce nezúčastnily. Ostatní sportovní akce SnowDay I. ročník Studená stráň Závody ve sjezdu na čemkoli pro dospělé i děti - účast 13. posádek + diváci pořádající Janča Voţeška a spol.

17 Zleva: Horní řada: Zuzana Polidarová, František Kořán, Jana Vožechová, Pavel Sejler, Michal Pošta, Patrik Pošta, Ondřej Kočí Střední řada: Martin Malecký, Martin Pošta, Jan Urbanovič, Václav Urbanovič Dolní řada: Roman Fejfar, Vojtěch Fejfar, Jakub Vejražka, Richard Melč, Martin Kočí, Martin Simandl, David Fejfar, Michal Rosenbaum Neck(y)iáda I. ročník rybník Bucek Vyrob si se svojí posádkou nepotopitelný stroj a bojuj - účast 10 posádek + 2 vodnice pořádající Janča Voţeška a spol. Fotbal třtická děvčata & třtičtí chlapci II. ročník fotbalové hřiště pořádající Janča Voţeška a spol. Zleva: Horní řada: Markéta Skleničková, Eva Polívková, Lucie Hendrychová, Anežka Vejražková, Anna Levová, Jana Vožechová, Kateřina Rohlová, Jana Procházková, Ondřej Rohla, Martin Pošta, Jiří Kožíšek Střední řada: Marie Skleničková, Pavla Pidrmanová, Marcela Širmerová, Radek Škutchan, Jan Urbanovič, Jakub Lochman, Pavla Buřtová, Václav Urbanovič, Jakub Vejražka Dolní řada: Ondřej Kočí, Martin Kočí, Patrik Pošta

18 Počasí: Začátek ledna byl mrazivý (aţ -15 o C) s mírným popraškem sněhu, který koncem měsíce nahradila sněhová pokrývka. 24. března se přihnala sněhová vánice. Zima koncem března ustoupila. Od 2. dubna nastalo neobvyklé počasí. Ve dne bylo aţ +20 o C, v noci přízemní mrazíky. V době Velikonoc, které byly 13. dubna rozkvetly stromy. Od poloviny května začalo počasí odpovídající kalendáři, s výjimkou období od prvního letního dne (21. 6.) do začátku prázdnin, kdy bylo chladno a deštivo. 13. října napadl první sníh, byl mokrý, a proto vydrţel jen dva dny. Celý podzim byl sychravý a chladný. První mrazy udeřily 13. prosince. Kateřina ( ) byla na blátě, ale pranostika se nevyplnila, sníh napadl aţ 26. prosince. Vítání občánků: Letos byly do obce Třtice uvítány tyto děti: dne Novák Jiří (čp. 36), Ambroţewicz Michal (čp. 73), Rajnyš Daniel (čp. 164), Ryba Michal (čp. 79), Vacínková Anna (čp. 176) a Čepelák Vojtěch (čp. 122) dne Bajer Václav (čp. 71) a Vacek Petr (čp. 57) Novák Jiří Ambrožewicz Michal Ryba Michal

19 Rajnyš Daniel Vacínková Anna Čepelák Vojtěch Bajer Václav 125 let Sboru dobrovolných hasičů Třtice Vacek Petr 3. října Oslavy byly zahájeny sirénou a poté postupně začali přijíţdět pozvaní hosté spřátelených sborů. Za OSH byl přítomen p. Kessler a p. Hegr, ze sborů pozvání přijaly: HZS Slaný, HZS Stochov, HZS Rakovník, HZS Kladno, SDH Pochvalov, SDH Smilovice, SDH Srbeč, SDH Zbečno, SDH Plchov, SDH Mšecké Ţehrovice, SDH Řevničov, SDH Nové Strašecí, SDH Kozojedy, SDH Hředle, SDH Ruda, SDH Rynholec, SDH Krušovice a SDH Kroučová. Od 10,30 se ve společenském sále konala výroční schůze. Zde byla Pavlem Rybou, Pavlem Kořánem a Jakubem Vejraţkou přednesena historie a činnost spolku a pozvaným hostům byly předány pamětní listy. Starosta obce Ing. Luboš Hejda poděkoval třtickým hasičům za jejich činnost a jménem obce předal Pavlu Rybovi a Pavlu Kořánovi pamětní plaketu. Pamětní plakety obce Třtice se udělují za mimořádné úsilí a zviditelnění obce, coţ oba Pavlové splňují. Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů. Oba si tuto plaketu po právu zaslouţí. Výroční schůze byla zakončena obědem, po kterém se všichni přítomní přesunuli na spodní náves. Zde proběhlo slavnostní předání praporu (viz níţe), který místním hasičům věnoval Obecní úřad Třtice. Prapor předal starosta obce Ing. Luboš Hejda. Po této slavnostní akci se všichni shromáţdili k průvodu obcí, jehoţ součástí bylo poloţení květin k pietním místům na návsi a na hřbitově. Odpoledne patřilo ukázkám. Jako první byla ukázka štafety mladých hasičů, kterou předvedlo druţstvo starších i mladších, poté ukázka přípravky. Další ukázkou mladých hasičů bylo vyproštění zraněných z havarovaného (papírového) auta a hasičský útok, který zlikvidoval zapálené papírové auto. Poté se všichni přítomní mohli podívat, jak se odborně likvidují ropné látky. Tuto ukázku předvedli profesionální hasiči Středočeského kraje. Vzniklá pěna, kterou se ropné

20 látky hasí se nejvíce líbila dětem (rodiče byli ubezpečeni, ţe pěna není zdraví škodlivá). Během celého odpoledne byla moţnost prohlídky vystavených fotografií sboru, třtické kroniky, historické i současné hasičské techniky a závodních speciálů Trucktrialu. Jednou z nejzajímavějších "atrakcí" byla vysokozdviţná plošina, díky které jsme měli moţnost vidět naší obec z výšky 32 metrů. Plaketa obce Třtice Mladí hasiči v akci Prapor Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici Ku příleţitosti 125. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů byl starostou obce Třtice předán třtickému sboru 3. října slavnostní prapor. Výšivku na látce gabardén provedla paní Krausová Rosvita ze Zavidova podle návrhu Mgr. Lenky Hejdové.

21 avers: Na rudém pozadí symbolizujícím oheň je v centru praporu umístěn znak obce Třtice, který je ze tří stran obklopený věncem zelených lipových listů a zlatých plodů. Za erbem obce jsou překříţené hasičské ţebříky a nad horní částí erbu sekera. Nad tímto znakem spojujícím symboly hasičů a obce se v půlkruhu klene modrý nápis: Sbor dobrovolných hasičů. Dominantou spodní části je velký modrý název obce Třtice. Ve vodorovné ose spodní části znaku připomíná letopočet 1884 dobu zaloţení sboru hasičů ve Třtici. V kaţdém rohu ve směru do praporu leţí zelená lipová větvička se zlatými plody. Lípa je povaţována za symbol Slovanů a současně jde o strom národní. Také v obci zdobí lípy ulici nad kostelem, pomník v centru obce, Na Place i hřbitov. Proto byl tento motiv na vlajce několikrát opakován. Celý prapor lemuje trikolóra, symbol české státnosti. revers: Hlavním motivem druhé strany praporu je sv. Florian, patron hasičů. Původně římský voják byl za přijetí křesťanství utopen. Proto stojí na kamenném mlynářském kole, ke kterému byl přivázán. Jako středověký patron hasičů vědrem vody hasí plameny. V pravé ruce drţí standardu, v níţ je umístěn znak obce, zdůrazňující domovskou příslušnost sboru. Nad Florianem se klene v půloblouku modré motto třtického spolku Ne pro zisk a slávu. Spodní heslo K ochraně a pomoci vysvětluje, proč hasiči nelitují svého času a bezplatně nasazují své ţivoty při zásahu, trénují a zdokonalují se prostřednictvím hasičského sportu. Obě uţší strany praporu lemují do pruhu stylizované lipové ratolesti a jednotlivé motivy uzavírá opět trikolóra. Rudá barva podkladu, lipové ratolesti, trikolóry a stejně umístěné modré nápisy spojují obě strany praporu vizuálně i obsahově. Rytíř chmelového řádu Řád rytíře chmelového řádu převzal pan Miloš Hejda ve Strasbourgu, kde se konala 52. mezinárodní konference pěstitelů chmele, ve dnech srpna. Chmelařský řád byl zaloţen Janem Neohroţeným, narozeným v roce 1371 v Dijonu, synem Filipa Odváţného, vévody burgundského a krále brabantského a měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak důleţité.

22 Před 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok. Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí mezinárodní chmelařské organizace pro ty, kteří se svým dílem zaslouţili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a od roku 2005 má právo jedné nominace také Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR. Za uplynulých 50 let putovalo do České a Slovenské republiky jiţ přes 200 ocenění. Pan Miloš Hejda, AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným Narozen ve Třtici u Nového Strašecí v rodině, jejíţ mnohagenerační zemědělskou tradici přerušila aţ násilná kolektivizace v padesátých letech. Jiţ od mládí byl veden svými rodiči k lásce k půdě a práci v zemědělství, a proto se v letech vyučil opravářem zemědělských strojů autoelektrikářem a poté tuto svoji odbornost vykonával v tehdejším JZD Mír Mšec. Vţdy projevoval velký zájem o rostlinnou výrobu a zvláště chmel byl vţdy na prvním místě jeho zájmu. Jiţ v dobách fungování druţstva zajišťoval sklizeň a byl vyhodnocen dlouhodobě jako nejlepší strojník na česačkách chmele. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem firmy AGRO Mšec a dnes je jedním z jejich tří společníků. Jeho pracovní a lidské vlastnosti ho předurčily k výkonu funkce chmelaře, kterou vykonává od zaloţení firmy. Dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků, co se týče jak výnosu, tak i kvality jím pěstovaného chmele, coţ dokládají statistiky průměrných výnosů, které vţdy výrazně překračují průměry oblasti. K práci a lásce k zemědělské půdě vede i své dva syny, čím dává záruky, ţe chmelařský rod Hejdů bude stále v oboru patřit mezi ty nejlepší a tradice zůstane nadále zachována. Černá kronika: duben - poţár rákosí a suché trávy nedaleko rybníka Bucek. Hořet začalo pár minut před třetí hodinou odpolední naneštěstí jen pár metrů od zdejší chatové osady. Díky včasnému zásahu hasičů se oheň, který rychle stravoval suchou louku, nedostal na přilehlé chatky. květen - neznámý zloděj se vloupal do několika objektů ve Třtici, odkud odcizil motorovou sekačku, elektrickou řetězovou pilu, plotové elektrické nůţky, motorový křovinořez a další zahradní techniku. červenec - u obce Třtice našel muţ z Rakovnicka několik ručních granátů, třiačtyřicet rozbušek a náboje. listopad miny u Bucku přesněji 13 kusů protitankových min, ruční granát a osm výmetných trubek od Pancéřových pěstí

23 listopad - poţár větví a lesní hrabanky - les nad chatovou osadou Bucek. Oheň byl zlikvidován ve spolupráci JSDH Třtice a HZS Stochov Ceny: Do kroniky je vhodné jednou za čas zapsat ceny základních potravin a zboţí denní potřeby pro porovnání s lety minulými. Pokud ale uvádíme ceny, které není problém zjistit, je také nutné uvést platy občanů. Pokud budeme vycházet z průměrů, které udává statický úřad, budou mzdy velice nepřesné, protoţe jen málokterý zaměstnanec v našem regionu průměrnou mzdu pobírá (průměrná mzda v ČR je cca ,- Kč). Tím pro mne nastal problém, kde tyto informace zjistit. Připadalo mi nevhodné ptát se lidí ve svém okolí kolik berou, protoţe si myslím, ţe by málokdo řekl opravdovou částku. Takţe jediné, odkud mě napadlo čerpat, byly nabídky Úřadu práce v Rakovníku a na Kladně. Z toho, co jsem zjistila, vyplynulo, ţe reálná mzda se pohybuje od 8 000,- Kč (coţ je mzda minimální) do ,- Kč. Ano, rozmezí je dost velké, ale záleţí na tom, u jaké firmy je kdo zaměstnán. Firmy zahraniční nabízejí vyšší platy neţ firmy tuzemské nebo firmy soukromé. Starobní důchod se pohybuje od do ,- Kč a rodičovský příspěvek (klasické čerpání do 3 let dítěte) je 7 600,- Kč. Přídavek na dítě, který pobírají pouze sociálně slabé rodiny, činí 700,- Kč. Ceny v roce (v Kč) Pečivo 2 2,5 Chleba Mléko polotučné 1l Mléko plnotučné 1l Máslo 250g Rýţe 1 kg (sáčková) Těstoviny 500g Šunkový salám 1kg Sýr tvrdý 1kg Vepřová konzerva Pivo 10 o Olej 1l Balená voda 1,5l 5-8 Pivo 10 o Cigarety Dětská výţiva Sunar 600g Toaletní papír 4ks Pleny 1 ks 5-8 Prací prostředek 1 kg Jar 1l (ruční mytí) Prostředek do myčky 1ks 6-10 Benzín 1l Nafta 1l Elektrická ener. 1kwh 4,80

24 noční 1,5 Propan Butan 10kg Uhlí hnědé 1q (ořech2) 199 Pračka Lednička Televize DVD přehrávač DVD rekordér Myčka Sporák Mikrovlnka Mobilní telefon Pro zajímavost: průměrná mzda v České republice v roce 1989 byla 3170,- Kčs, reálná mzda Kčs. Pečivo 0,3 Chleba 3 4 Mléko polotučné 1l 2 Mléko plnotučné 1l 3,1 Máslo 250g 10 Cukr kostka 1kg 8 Rýţe 1 kg 16 Šunkový salám 1kg 60 Kuře 1kg 30 Sýr tvrdý 1kg 23 Vepřová konzerva 16 Káva 50g 12 Pivo 10 o 2,5 Cigarety 4-8 Sunar 600g 10,6 Dětská výţiva 2,8 WC papír 1,5 Elekřina 1kwh 0,3 Uhlí hnědé 1q 17 Zde by bylo namístě zauvaţovat, v jakém reţimu nám bylo lépe. V novinách a na internetu se vyskytuje mnoho článků na toto téma, ale také mnoho diskuzí ať kladných nebo záporných, kde lidé řeší, ţe toto bylo levnější nebo draţší, řeší i to, co je levnější nebo draţší dnes. Odmítám se k tomuto tématu vyjadřovat. Nějaká doba byla, nějaká doba bude, ţijeme v přítomnosti a kdo má pocit, ţe se má lépe, ať je šťasten, kdo má pocit, ţe se má špatně, musí se s tím poprat.

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66)

2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) 2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) Referendum: 13. a 14. června proběhlo první referendum, tedy lidové hlasování, v historii České republiky. Voliči měli odpovědět

Více

2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků

2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků 2005 Třtice: počet obyvatel: 419 + 12 cizích státních příslušníků Nová zeleň Za podpory dotace z POV (program obnovy venkova) byly vysázeny nové stromy: u hřbitova, u vodárny, u horního rybníčka, u školy

Více

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které 2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které Českou republiku postihly v srpnu. Rozvodněné řeky a potoky zaplavily území, na němž žije 1,6 mil. obyvatel,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K,

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K, zásahy 2013 1čtvrtletí 7.1 16.20 18.30 TP čištění znečištěné komunikace ulice Zahradní Komárov. Účast: MACOUREK David, PACÁK Jindřich, ZEMAN Petr, ŠVARC Jakub. PL. ČERPADLO NIAGARA, 18.1 14.43 16.32 Technická

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín,

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2010 11. ledna 15.00 18.30 Technická pomoc- čištění střechy, okapů a svodů na škole T. G. Masaryka Komárov. Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ČEPELÁK Michal, MRAČEK

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více