KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František Řezáč, Ph.D. Autor: Martin Stratil Brno, duben

2 Jméno a příjmení autora: Martin Stratil Název diplomové práce: Kalkulace pojistného v pojištění motorových vozidel Název práce v angličtině: Policy rating in motor-vehicle insurance Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. František Řezáč, Ph.D Rok obhajoby: 2010 Anotace Cílem mé bakalářské práce kalkulace pojistného v pojištění motorových vozidel je popsat základní druhy pojištění vztahující se k tématu práce a následně srovnat výši pojistného podle aktuálních nabídek pojišťoven. První část seznamuje pojištěním odpovědnosti způsobené provozem motorového vozidla a s havarijním pojištěním. Druhá část práce nám představí základní ukazatelé pojistného trhu, ve vztahu k pojištěním motorových vozidel. Ve třetí části se podíváme, jak pojišťovny počítají pojistné a jaké podklady k jeho výpočtu potřebují. Praktická část práce pak porovnává nabídky pojistného od různých pojišťoven pomoci programu AutoVIP od společnosti FIXUM a.s. Annotation The aim of thesis Policy rating in motor-vehicle insurance is describe a basic kind of insurance relative subjekt work and then compare height of insurance rate according to actual offers insurance companies. First part of work introduce to compulsory Road Traffic Act Insurance and motor hull insurance. Second part of work show basic insurance market indicators in relation to motor-vehicle insurance. Third part of work indicate how the insurance companies calculate insurance rate and what information to its calculation they need. Practical part compare offers of insurance rate from different insurance companies by the help of software Autovip from company FIXUM Inc. Klíčová slova Pojistný trh, pojišťovnictví, kalkulace pojistného, povinné ručení, havarijní pojištění, ukazatelé pojistného trhu. Keywords Insurance market, insurance system, calculation of insurance premium, motor hull insurance, compulsory Road Traffic Act Insurance, insurance market indicators. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Kalkulace pojistného v pojištění motorových vozidel vypracoval samostatně pod vedením Ing. Františka Řezáče, Ph.D a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomickosprávní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2010 vlastnoruční podpis autora 3

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Františku Řezáčovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji firmě FIXUM a.s. za poskytnuté informace a konzultace. 4

5 Obsah: Úvod Pojištění motorových vozidel Povinné ručení Historie povinného ručení Současnost Zákonná povinnost uzavřít pojistnou smlouvu Rozsah pojištění Havarijní pojištění Předmět pojištění K čemu slouţí havarijní pojištění Přijetí vozidla do pojištění Rozsah pojištění Výjimky z havarijního pojištění Doplňkové pojištění Asistenční sluţba Ukazatelé úrovně pojistného trhu Předepsané pojistné Pojistné plnění Škodovost Pojištěnost Koncentrace pojistného trhu Doplňkové ukazatelé pojistného trhu Kalkulace pojistného Riziko v pojišťovnictví Tarifní skupiny Statistické podklady a ukazatelé Statistické podklady Statistické ukazatelé Netto pojištění Obecný vzorec netto pojistného Škodní tabulky Netto pojistné pro různé formy pojištění Brutto pojištění Bezpečnostní přiráţka Správní náklady a kalkulovaný zisk Výpočet brutto pojistného Systém bonus-malus Bonus Malus Faktory ovlivňující pojistné v pojištění motorových vozidel Typ a značka vozidla Pojistná částka Rizika spojené s uţíváním automobilu Pojistné události Připojištění

6 4 Srovnání Představení softwaru AutoVIP Srovnání nabídky pojistného v povinném ručení Srovnání podle výše sjednaného limitu Srovnání podle výše poskytnuté slevy (bonusu) Srovnání podle věku Srovnání podle typu automobilu Srovnání podle způsobu uţivání automobilu Srovnání havarijního pojištění u vybraných pojišťoven Srovnání podle zvolené spoluúčastni na vozidle Srovnání pojistného při poskytnuté slevě Srovnání podle věku řidiče Srovnání podle druhu automobilu Srovnání podle způsobu uţivání automobilu Připojištění předních skel Závěr Přílohy Pouţitá literatura Seznam Grafů Seznam Tabulek Seznam Zkratek

7 ÚVOD: Automobil je pro spoustu lidí dopravním prostředkem, který denně pouţívají ke své osobní nebo podnikatelské činnosti. V roce 2008 jezdilo po českých silnicích osobních automobilů, motocyklů a nákladních vozidel. 1 Uţívání automobilu nám však nepřináší jenom uţitek, ale také i dopravní nehody, které jsou ve většině případů spojeny s nepříjemnými následky na zdraví či ţivotech osob. Nesmíme také zapomínat ani na hmotné škody, které vzniknou ať uţ na cizím majetku nebo přímo na našem vozidle. Automobily se stále zdokonalují a s vyšší kvalitou roste i jejich cena a tedy i škody, které vzniknou v důsledku havárie. Náš automobil se také můţe stát předmětem odcizení, které by pro nás mohlo být bez pojistky, velmi bolestivé. Dalším šokem, se kterým se můţe náš automobil setkat, jsou nejrůznější přírodní katastrofy jako např. povodně, vichřice, sesuv půdy atd. Avšak naštěstí se proti těmhle jmenovaným rizikům můţeme bránit a sjednat si u pojišťovny pojištění motorových vozidel. Jeho účelem je sníţit či zcela eliminovat riziko finanční ztráty v důsledku výše popsaných nepředvídatelných okolností. Schválením zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se opět po 44. letech vracíme k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla do systému soukromého smluvního pojištění. Tahle úprava nás přiblíţila k praxi, která se běţně vyskytuje v Evropské unii a k moţnosti výběru pojišťovny, která nám nejlépe vyhovuje. V první kapitole své práce se pokusím shrnout vývoj na trhu pojištění motorových vozidel. Objasníme si některé základní pojmy, jako jsou havarijní pojištění, asistenční sluţby, doplňkové pojištění a další. Dozvíme se k čemu havarijní pojištění a povinné ručení slouţí a jaké máme moţnosti při jeho sjednávání. Zjistíme, jaký je rozsah pojištění jednotlivých produktů a také se podíváme na výluky z pojištění, při kterých máme smůlu a neuvidíme od pojišťovny ani korunu. Ve druhé části mé práce se podíváme na některé ukazatele pojistného trhu a zjistíme, jak si český pojistný trh stojí. Budeme taky srovnávat jednotlivé pojišťovny podle velikosti jejich předepsaného pojistného, které nám můţe poradit při výběru pojistitele. Dozvíme se, jak pojišťovny vypočítávají škodovost pro jednotlivé produkty a podle koncentrace trhu zjistíme, jestli je uţ na českém trhu dostatečné mnoţství konkurujících si pojišťoven nebo zda má stále monopolní postavení Česká pojišťovna. 1 Zdroj: Ročenka dopravy za rok

8 Ve třetí kapitole zjistíme, jakým způsobem se kalkuluje pojistné a které faktory ho mohou ovlivnit. Ukáţeme si taky, jak můţeme vypočítat netto a brutto pojistné a do jakých tarifních skupin a podle jakých faktorů můţe pojišťovna Váš automobil zařadit. Dozvíme se, na jaké slevy v podobě bonusů máme ze zákona nárok, ale také jaké přiráţky musí zaplatit více nehodový řidiči. Na závěr mojí práce provedu kalkulaci pojistného, které nabízejí jednotlivé pojišťovny svým klientům pro starší a tedy levnější automobil a pro nový a drahý automobil. Poukáţu na rozdíly mezi pojišťovnami nejen v rámci konečné ceny pojistného, ale taky ve výši limitů, které pojišťovny nabízí, a doplňcích, zejména bonusů. 8

9 1. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Jak jiţ vyplývá z názvu, práce se bude zabývat pojištěním motorových vozidel. Pod tímto názvem jsou zahrnuty pojistné produkty, jejichţ předmětem jsou motorová vozidla. Patří sem havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti způsobené provozem motorového vozidla 2, často zkracováno jako povinné ručení. Dle zákona o pojišťovnictví je pojištění motorových vozidel zařazeno do kategorie neţivotního pojištění. Jedná se především o pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazové, sociální a zdravotní pojištění. Zatímco havarijní pojištění je dobrovolné, tak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je zákonem stanoveno jako povinné. Z výše uvedeného tedy můţeme říci, ţe pokud někomu způsobíme škodu, hradí to poškozenému pojišťovna z povinného ručení viníka, zatímco škoda viníka je hrazena z jeho případného havarijního pojištění. 1.1 Povinné ručení Historie povinného ručení 3 Kořeny povinného ručení sahají aţ do doby první republiky. Jiţ roku 1932 byl schválen zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel, který stanovoval ţivnostníkům povinnost platit povinné ručení za vozidla, které provozovaly dopravu osob a nákladu za úplatu. Brzo se však ukázalo, ţe tohle nestačí a proto roku 1935 v zákoně č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, uloţili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení kaţdému drţiteli vozidla, které bylo v registru československých motorových vozidel. Jejich provozovatelé měli moţnost se buď pojistit, nebo zaplatit kauci. Od roku 1955 do roku 1999 měla na povinné ručení monopol Česká pojišťovna. V této době zákon určoval, kdo se musí pojistit, u koho a za jakou cenu. Tato úprava byla v době svého vzniku velmi pokroková, rozsah krytí byl dostatečně široký a výše odškodnění nebyla prakticky limitována. Situace se na pojistném trhu radikálně změnila k , kdy se povinné ručení stalo pojištěním povinně smluvním. K tomu pomohla novela zákona č. 168/1999Sb., která například zrušila monopol České Pojišťovny, zavedla systém bonusu a malusu, zřídila Českou kancelář pojistitelů jako orgán zastřešující a sdruţující pojistitele. Dále zavedla 2 Dále jen jako povinné ručení 3 Zpracováno podle zdroje: 9

10 institut zelených karet, kdy škody způsobené provozem vozidla se zelenou kartou jsou kryty v souladu s Jednotnou dohodou mezinárodních kanceláří pojistitelů Současnost 4 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se v dnešní době řídí zákonem č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění, zákonem č. 37/2004 Sb. a vztahuje se ke kaţdému provozovateli motorového vozidla. Povinné ručení je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí. Kdyby jsme chtěli povinné ručení zařadit z právního hlediska, jednalo by se o smluvní povinné pojištění, neboť vlastník vozidla je ze zákona povinen mít své vozidlo pojištěno, ale zákon mu ponechává volnost ve výběru pojišťovny, se kterou uzavře pojistnou smlouvu. V současné době působí na našem trhu s povinným smluvním pojištěním celkem 15 pojišťoven: Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Československá obchodní banka pojišťovna, Direct pojišťovna, Dolnorakouská pojišťovna, Genarali pojišťovna, Hasičská vzáj. pojišťovna, CHARTIS pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, Uniqa pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna. Těchto 15 pojišťoven se dle evidence České kanceláře pojistitelů dělí k celkem o pojištěných vozidel. Následující graf prezentuje jednotlivé pojišťovny podle počtu pojištěných automobilů. 4 Zpracováno podle zdroje: 10

11 GRAF 1: Počet pojištěných vozidel ke dni podle jednotlivých pojišťoven 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 6% 31% 9% 9% 14% 22% Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Allianz pojišťovna Generali pojišťovna ČSOB pojišťovna Uniqa pojišťovna Triglav pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Direct pojišťovna AXA pojišťovna Slavia pojišťovna CHARTIS pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Zdroj: vlastní konstrukce na základě údajů z Z grafu můţeme jasně vyčíst, ţe největší podíl má stále Česká pojišťovna, následovaná pojišťovnou Kooperativa. Také bychom mohli říct, ţe kdybychom sečetli podíl 5 největších pojišťoven podle pojištěných vozidel, dostali bychom se k číslu 85%. To nás přivádí k tomu, ţe pojistný trh je v ČR stále málo diverzifikován při srovnání s ostatními státy EU Zákonná povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 5 Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) je stanovena zákonem. V praxi to znamená, ţe místo dosavadního zákonného pojištění, které vznikalo přímo okamţikem uvedení vozidla do provozu, podle nového zákona vzniká pojištění na základě smlouvy. Smlouvu je povinen uzavřít vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič vozidla cizozemského s některou z pojišťoven vlastnících licenci na toto odvětví pojištění. V případě způsobení škody na majetku cizích osob při provozu nepojištěného vozidla je tato škoda hrazena pojišťovnou a předchází se tak případné nesolventnosti ze strany viníka dopravní nehody. V případě, ţe jsou škody způsobené vozidly, které nemají sjednané toto pojištění, pak dochází k úhradě z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů. Následně je škoda po viníkovi právně vymáhána. 5 Zpracováno podle: Kopecký K., Povinné ručení otázky a odpovědi, Praha 2002, str

12 Výjimku ze zákona mají např. vozy jednotek dobrovolných hasičů, vozy sloţek integrovaného záchranného systému kraje, řidič cizozemského vozidla, který je drţitelem platné zelené karty Rozsah pojištění 7 Rozsah pojištění je stanoven v 6 zákona č.168/1999 Sb. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na kaţdou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Bude-li tedy vlastník vozidla mít s některou z pojišťoven uzavřenou pojistnou smlouvu, vztahuje se pojištění na kaţdou osobu, která provozem vozidla způsobí jinému škodu, ať uţ na zdraví anebo na majetku. Pojistná smlouva se tedy uzavírá na konkrétní vozidlo, bez ohledu na to, kdo bude řidičem. Pojišťovna nahradí poškozenému za pojištěného nároky na náhradu škody zdraví nebo usmrcení majetku (věcné škody) ušlý zisk případně náklady spojené s právním zastoupením spojeným s uplatňováním nároků poškozeného aţ do výše stanovené v pojistné smlouvě. Škoda se hradí v penězích, ale jen do limitu dohodnutému v pojistné smlouvě. Jejich minimální výše je rovněţ stanovena zákonem 168/1999Sb., 3a, aby byl poškozený ochráněn před situací, kdyby měl škůdce sjednaný příliš nízký limit pojistného krytí. Mimo území České republiky platí pojištění odpovědnosti za škodu ve státech, které jsou uvedené na zelené kartě. Co se týče rozsahu pojištění, tak se řídí konkrétní právní úpravou v rámci daného státu, pokud rozsah v rámci pojistné smlouvy není širší. 1.2 Havarijní pojištění Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Chrání totiţ především náš automobil. Neohlídá ho sice před případnými zloději a ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které nás mohou kdykoliv potkat. Havarijní pojištění je jedním z typů dopravního pojištění a zároveň součástí pojištění motorových vozidel. Má za úkol poskytnout pojistné plnění majiteli nebo drţiteli vozidla v případě pojistné události, tj. v případě poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla 8. Můţe jít o škody, které vzniknou v důsledku ţivelné události (např. poţárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí), krádeţe, loupeţe, vandalství, poškození, zničení nebo odcizení 6 zákon č. 168/1999 Sb., 5; 7 Zpracováno podle: Kopecký K., Povinné ručení otázky a odpovědi, Praha 2002, str Podrobný výpis v kapitole rozsah pojištění 12

13 motorového vozidla, neoprávněného pouţívání vozidla, dopravní nehody způsobené jakoukoliv událostí, včetně nesprávného jednání řidiče motorového vozidla Předmět pojištění Předmětem pojištění je vozidlo uvedené v pojistné smlouvě, jeho části a příslušenství uloţené ve vozidle nebo v něm či na něm připevněné. Všechny věci, na něţ se pojistné vztahuje, musí být jmenovitě uvedeny v pojistné smlouvě. Vozidlo, na něţ se pojištění uzavírá, musí být v době uzavření smlouvy v dobrém technickém stavu. Pojištění je sjednáváno vţdy pro případ poškození nebo zničení vozidla při událostech, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě či uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách K čemu slouží havarijní pojištění Havarijní pojištění slouţí ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, uplatnění tedy havarijní pojištění nalezne při dopravní nehodě způsobené řidičem havarijně pojištěného automobilu Přijetí vozidla do pojištění Pro přijetí vozidla do pojištění je rozhodující jeho dobrý technický stav a existence platné technické kontroly spolu s tuzemskou státní poznávací značkou. Stáří automobilu není nijak omezeno pojistnými podmínkami ani smluvními ujednáními, ale vnitřní předpisy pojišťoven jej zpravidla regulují Rozsah pojištění Vozidlo lze pojistit buď v plném (all risk) nebo omezeném rozsahu pro případ kdyby nastaly následující rizika: havárie, tj. poškození nebo zničení nahodilou událostí, která je výsledkem neočekávaného působení vnějších sil krádeţe vozidla nebo jeho části, způsobené vloupáním či loupeţným přepadením vandalismus čili úmyslné poškození nebo zničení ţivelná událost, tzn. poţár, výbuch, úder blesku, pád cizího předmětu, povodeň a záplava, vítr a krupobití, sesuv půdy a zemětřesení včetně tíhy sněhu nebo námrazy, vodovodní škody 9 Čejková V., Nečas S., Pojišťovnictví, Brno 2005, str

14 1.2.5 Výjimky z havarijního pojištění 10 Ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťoven můţeme najít i taxativní výčet výluk z pojištění (ať uţ závazných či s moţností smluvní odchylky). Mezi ně nejčastěji patří: škody způsobené pojistníkem, pojištěným nebo oprávněným uţivatelem vozidla úmyslně, při trestné činnosti, bez řidičského oprávnění, po poţití omamných nebo návykových látek, škody zapříčiněné válečnými nebo teroristickými akty, zásahem státní moci nebo veřejné správy, trvalý vliv provozu, funkční namáhání, únava materiálu, chybná konstrukce nebo výrobní vada, nesprávná obsluha a údrţba, provádění oprav a činnost vozidla jako pracovního stroje, škody vzniklé při závodech a soutěţích, testovacích jízdách na uzavřeném okruhu, poškození nebo zničení některých dílů vozidla (pneumatik, elektrického zařízení, audiovizuální techniky), pokud není provázeno i jinou škodou na něm Dodatková pojištění 11 Pojistník se můţe rozhodnout v rámci havarijního pojištění uzavřít i tzv. doplňkové pojištění. Jedná se o tzv. připojištění k základnímu pojištění motorového vozidla. Mezi tyto produkty patří např.: pojištění čelního skla 12 pojištění proti úrazu přepravovaných osob (smrt úrazem, trvalé následky, tělesné poškození), pojištění přepravovaných zavazadel (pro případ poškození nebo zničení věci ţivelní událostí, krádeţí, vloupání, platí však pouze, jsou-li věci vozidlem dopravovány nebo jsou-li jeho součástí), pojištění nestandardní výbavy vozidla (např. LCD monitory, vestavěné navigace atd.) pojištění zvýšených nákladů při opravě vozidla v zahraničí, pojištění přepravovaných nákladů ( kargopojištění ), pojištění právní ochrany, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění strojních rizik speciálních motorových vozidel (jeřábů, cisteren aj.) 10 Zpracováno podle všeobecných pojistných podmínek České pojišťovny, Kooperativy, Alianz a ČPP 11 Zpracováno podle nabídky komerčních pojišťoven 12 Většina pojišťoven ho uţ dneska nabízí automaticky k základnímu pojištění nebo k povinnému ručení 14

15 1.2.7 Asistenční služby 13 Součástí poskytovaných sluţeb pojišťoven je i asistence, která nám nabízí pomoci v nouzi ať jiţ po pojistné události (havárii) či jen při poruše a to jak ČR tak i v zahraničí. Kvůli stupňující konkurenci pojišťoven bývá cena za základní asistenční sluţby zahrnuta uţ přímo v pojistném. Některé nadstandardní prvky však lze získat jen za příplatek. Jde o následující body: přeprava na adresu bydliště a/nebo z něho do místa, kde se vozidlo po opravě nalézá zabezpečení přechodné úschovy nepojízdného vozidla do doby jeho odtahu a odtah samotný (i v případě nalezení po odcizení) nouzové ubytování právní pomoc a půjčka finanční hotovosti příjezd odborného opraváře, jeho práce a zaslání náhradních dílů zapůjčení náhradního vozidla vzkaz postiţeného pro určenou osobu, telefonické tlumočení 13 Zpracováno podle nabídky komerčních pojišťoven 15

16 2. UKAZATELÉ ÚROVNĚ POJISTNÉHO TRHU 14 Úroveň pojistného trhu lze hodnotit pomoci různých ukazatelů, které se zaměřují hlavně na pojišťovací činnost, výsledky práce a úroveň samotných komerčních pojišťoven. Mezi hlavní ukazatele úrovně trhu patří: předepsané pojistné pojistné plnění škodovost pojištěnost koncentrace pojistného trhu 2.1 Předepsané pojistné 15 Předepsané pojistné je částka, kterou se ve smlouvě pojistník zavázal pojistitelovi zaplatit v předem dohodnutém období. Podle předepsaného pojistného můţeme sestavit pořadí pojišťoven na trhu podle velikosti jejich trţního podílu. V následujícím grafu bych prezentoval vývoj předepsaného pojistného oblasti havarijního pojištění a povinného ručení. Zde můţeme spatřit odlišný vývoj. Zatímco povinné ručení dosahuje od roku 1995 neustále rostoucího trendu, havarijní pojištění vykazovalo v letech stagnaci. Zajímavé je určitě taky zmínit rok 1999, kdy dochází ke změně poměru mezi předepsaným pojistným v havarijním pojištění a povinném ručení Graf č.2 Vývoj předepsaného pojistného v havarijním pojištěním a povinném ručení za roky Havarijní pojištění Povinné ručení Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů z výroční zprávy ČAP za rok Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 21,31] 15 Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 21,32] 16

17 V následující tabulce můţeme vidět pojišťovny působící na českém trhu v oblasti havarijního pojištění a jejich podíl na celkovém předepsaném pojistném. Tabulka č.1 Podíl předepsaného pojistného na havarijní pojištění u jednotlivých pojišťoven Pojišťovna Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Allianz ,07% ,34% ,87% ČP ,51% ,29% ,09% ČPP ,42% ,75% ,18% ČSOB poj ,43% ,98% ,33% Generali ,50% ,17% ,73% Hasičská ,15% ,13% ,15% Kooperativa ,39% ,46% ,49% Maxima XXX XXX 763 0,00% ,03% Slávia ,02% ,05% ,09% TRIGLAV XXX XXX ,95% ,91% UNIQA ,30% ,86% ,07% Wüstenrot ,01% ,06% ,06% Celkem % % % Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z ČAP Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe největší podíl na předepsaném pojistném v oblasti havarijním pojištění za rok 2008 má Česká pojišťovna, na druhém místě Kooperativa a příčku uzavírá pojišťovna Allianz. Tyto tři pojišťovny mají dohromady téměř 78% podílu na pojistném trhu v ČR, přičemţ první dvě pojišťovny mají skoro 64% podílu. Tahle čísla svědčí o vysoké koncentraci na českém pojistném trhu v oblasti havarijního pojištění. V tabulce na další stránce můţeme vidět podíl předepsaného pojistného v oblasti povinného ručení. V roce 2008 bylo celkové předepsané pojistné v oblasti povinného ručení 23, 66 mld. Kč. Z toho největší část předepsaného pojistného měla opět Česká pojišťovna a to 7,86 mld. Kč coţ tvoří asi 1/3 celkového předepsaného pojistného. Určitě je také důleţité zmínit, ţe zatím co u havarijního pojištění měli podstatný podíl na trhu pouze tři pojišťovny, tak u povinného ručení je uţ pět pojišťoven, které dosahují hranice podílu na předepsaném pojistném 9% a více. 17

18 Tabulka č.2 Podíl předepsaného pojistného na povinné ručení u jednotlivých pojišťoven Pojišťovna Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Předepsané pojistné (v tis. Kč) Podíl na celkovém pojistném Allianz ,25% ,33% ,07% ČKP 758 0,00% 544 0,00% 941 0,00% ČP ,56% ,66% ,24% ČPP ,11% ,55% ,23% ČSOB poj ,78% ,35% ,91% Generali ,34% ,45% ,84% Kooperativa ,72% ,56% ,51% TRIGLAV XXX XXX ,56% ,13% UNIQA ,13% ,62% ,17% Wüstenrot ,05% ,47% ,71% Celkem % % % Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z ČAP 2.2 Pojistné plnění 16 Pojistné plnění představuje hlavní část nákladů pojišťoven. Jde o sumu, kterou je pojišťovna povinna klientovi (popřípadě třetí osobě) vyplatit, pokud dojde k pojistné události. U neţivotního pojištění závisí výše plnění na výši vzniklé škody. Ztráta, která zákazníkovi vznikla pojistnou událostí, můţe být vyplacena zcela nebo jen zčásti, pokud se pojišťovna dohodla se zákazníkem na nějaké formě spoluúčasti. V následující tabulce se zaměřuji na vyplacené pojistné v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení. Tabulka č.3 Vyplacené pojistné plnění v havarijním a povinném ručením (v tis. Kč) Havarijní pojištění Povinné ručení / / ,64 106, ,89 105,85 Zdroj: výroční zprava ČAP za rok Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 21,33] 18

19 Můţeme zde vidět, ţe rok 2007 byl pro pojišťovny příznivější, jelikoţ podle tempa vyplaceného pojistného můţeme říci, ţe museli klientům vyplatit méně, neţ tomu bylo v roce Škodovost 17 Škodovost je ukazatelem, který vyjadřuje poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného či přijatého pojistného. Škodovost by měla být menší neţ netto pojistné 18 v procentech a rozhodně by neměla dosahovat 100 % přijatého pojistného. V případě, ţe škodovost je vyšší neţ netto pojistné, jedná se o ekonomicky nevyrovnané pojištění. Celkovou škodovost všech pojišťoven za rok 2008 bychom tedy vypočetli následovně: Škodovost = = = 0,47768 = 47,77% Stejně tak jde vypočítat i škodovost přímo pro havarijní a povinné ručení. Tuhle škodovost budu prezentovat v následující tabulce. Tabulka č.4 Škodovost pro havarijní pojištění a povinné ručení Havarijní pojištění 63,12% 42,01% 60,73% Povinné ručení 48,83% 45,00% 45,87% Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů z výroční zprávy ČAP za rok Pojištěnost 19 Tenhle pojistný ukazatel se vyjadřuje v procentech a v podmínkách trţního hospodářství vyjadřuje kapacitu pojistného trhu. Pokud chceme vypočítat pojištěnost v ČR, musíme znát předepsané pojistné všech pojišťoven působící na českém trhu a hrubý domácí produkt ČR v běţných cenách. Vývoj pojištěnosti za poslední roky budu prezentovat v následující tabulce. 17 Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 22,33] 18 Více v podkapitole netto pojistné 19 Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 22,34] 19

20 Tabulka č.5 Podíl předepsaného pojistného na HDP: Havarijní 0,50 0,51 0,47 0,46 0,45 pojištění Povinné 0,74 0,73 0,69 0,66 0,65 ručení Neživotní 2,4 2,4 2,3 2,23 2,24 pojištění Celkem 4 3,9 3,8 3,76 3,77 Pramen: Vlastní konstrukce na základě dat z ČAP Pokud bychom chtěli srovnávat ukazatel pojištěnosti s EU tak ČR dosahuje přibliţně poloviny pojištěnosti EU. 2.5 Koncentrace pojistného trhu 20 Ukazatel koncentrace pojistného trhu nám udává jaký je podíl největších komerčních pojišťoven na předepsaném pojistném. Většinou se sleduje za 5, 10 nebo 15 největších pojišťoven. 2.6 Ostatní ukazatelé 21 Občas se můţeme ještě setkat s doplňkovými ukazateli, které se však uţ tak často nepouţívají. Mohou jimi být např. počet komerčních pojišťoven, počet zaměstnanců v pojišťovnictví, počet uzavřených pojistných smluv, průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu, počet vyřízených pojistných událostí, průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost. 20 Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 22,35] 21 Zpracováno podle [Čejková Viktória, Nečas Svatopluk: Pojistný trh, 1. Vydání, Brno 2005, str. 36] 20

21 3. KALKULACE POJISTNÉHO Kalkulace pojistného je technika, pomocí níţ pojišťovna vyhodnocuje velikost rizika a stanovuje celkové pojistné tak, aby pokrývalo pravděpodobnost vzniku a velikosti škody, správní a provozní náklady pojišťovny a přiměřený zisk. Stanovení výše pojistného vychází z pojistně-matematických výpočtů, které mají svůj základ i v teorii rizika. Výpočet pojistného u pojištění motorových vozidel pak vyţaduje znalost statistických údajů z oblasti pojišťovnictví, které se třídí podle jednotlivých tarifních skupin tak, jak si je pojišťovna určí. Dále tyhle statistické údaje slouţí jako podklady pro výpočet základních ukazatelů v pojištění motorových vozidel. Některé z vypočtených ukazatelů můţeme potom pouţít při kalkulaci netto pojistného. Pojišťovny také sestavují ze statistických údajů a základních ukazatelů pojištění motorových vozidel škodní tabulky, které lze také pro výpočet netto pojistného pouţít. 3.1 Riziko v pojištění 22 Pojistným rizikem se rozumí moţnost vzniku nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit vzniklou škodu nebo vyplatit sjednanou částku. Při pojištění přenáší pojistník své riziko na pojišťovnu, která je schopná své rizika lépe rozloţit. Z hlediska pojišťovny se rizika, která převzala od svých klientů, přeměňují na tzv. pojistně technické riziko pojistitele. Toto riziko však přináší i hrozbu, ţe dojde k přebytku vyplacených pojistných plnění nad přijatým pojistným. Proto zde platí, ţe čím je pojistný kmen vyšší, tím se riziko sniţuje. Toto riziko se měří pomoci směrodatné odchylky. Mezi rizika, která nás budou zajímat u pojištění motorových vozidel, patří následující 23 : ţivelné riziko povodeň, poţár, úder blesku, krupobití, zemětřesení, sesuv půdy riziko odcizení riziko vandalismu riziko havárie Přehled nehodovosti v ČR za roky Rok Počet nehod Zdroj: 22 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str ] 23 Převzato z [Daňhel Jaroslav:Kapitoly z pojistné teorie, str. 84] 21

22 3.2 Tarifní skupiny 24 Protoţe by bylo pro pojišťovnu značně pracné a nákladné zjišťovat pojistné riziko pro kaţdou pojistnou smlouvu zvlášť, pracuje pojišťovna s tzv. tarifními skupinami. Tarifní skupiny jsou podobné skupiny pojistných smluv, pro které je pojištěné riziko přibliţně stejné. Je tedy moţné v rámci kaţdé této tarifní skupiny vyţadovat jednotnou pojistnou sazbu. Pro zařazení pojistné smlouvy do určité tarifní skupiny bychom měli znát nejprve všechny tarifní proměnné, jejichţ vzájemné kombinace pak tvoří jednotlivé tarifní skupiny. U havarijního pojištění nebo u povinného ručení mohou být například následující tarifní proměnné a kaţdá z nich můţe mít několik rizikových úrovní: typ vozidla (s 8 úrovněmi: např. motocykly, automobily, nákladní automobily atd.) výkon motoru (s 6 úrovněmi: např. od 25kW do 99kW, od 100kW do 150kW) stáří vozidla (s 4 úrovněmi: 2,4,6,10 a více let) způsob vyuţívání vozidla (s 2 úrovněmi: např. soukromé, sluţební) region (s 4 úrovněmi: obce do obyvatel, do atd.) věk řidiče (se 3 úrovněmi: do 20 let, do 25 let, od 25 let) Vzájemnou kombinací jednotlivých úrovní těchto tarifních proměnných bychom získali 4608 tarifních skupin (8 x 6 x 4 x 2 x 4 x 3). Měli bychom si však poloţit otázkou, jak podrobně by měla pojišťovna rizika třídit. Na jedné straně umoţňuje podrobné tarifování vyjít klientovi maximálně vstříc i v rámci standardního sazebníku, to znamená, vytvořit pojistný produkt přímo pro daného klienta. Avšak na druhé straně příliš podrobné tarifování vede k růstu správních nákladů pojišťovny a taky ke zbytečné sloţitosti sazebníku. Navíc, pokud jsou tarifní skupiny vymezeny příliš úzce s malým počtem pojistek, tak většinou dochází ke značnému kolísání škodního průběhu. Aby vymezení tarifní skupiny bylo přiměřené, mělo by se provádět na základě tzv. objektivních rizik. U havarijního pojištění nebo povinného ručení by to bylo např. podle typu, síly motoru, způsobu vyuţití. Rizika subjektivní se pak do ceny pojištění promítají formou přiráţek a slev (např. formou bonusů-malusů 25 ). Jde například o rizika zaloţené na počtu předchozích bezeškodných let. 24 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 299] 25 více v kapitole Systémy bonus-malus 22

23 3.3 Statistické podklady a ukazatelé 26 Kaţdý produkt, výrobek nebo sluţba, se na trhu prodává za určitou cenu, která je v případě pojistných produktů označována jako pojistné. Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Při kalkulaci pojistného se stanovuje cena pro jednotlivé pojistné produkty. V pojištění motorových vozidel, vychází pojišťovna při kalkulaci pojistného hlavně ze statistických údajů, které zachycují škodní vývoj a hospodaření pojišťovny za minulé období s přihlédnutím k očekávané inflaci a dalším ekonomickým a legislativním změnám Statistické podklady Statistické údaje umoţňují pojišťovně stanovit pro jednotlivé roky a tarifní skupiny následující údaje globálního charakteru: počet pojištění počet pojistných událostí celková pojistná částka maximální škoda v daném roce nejvyšší pojistné plnění celkové pojistné, které ještě rozdělujeme na předepsané pojistné a skutečně přijaté pojistné Statistické ukazatele Podle údajů globálního charakteru se počítají pro jednotlivé roky a tarifní skupiny různé ukazatele, které pojišťovna potřebuje pro stanovení dostatečného pojistného. V oblasti neţivotního pojištění se pouţívají podílové ukazatele, mezi nejčastější patří: 26 Převzato z [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str ] 23

24 Pro kalkulaci pojistného jsou důleţité především ukazatelé škodní frekvence (q 1 ) a škodního stupně (q 2 ). Škodní frekvence nám vyjadřuje střední počet škod v jedné pojistce za jeden rok. Škodní stupeň, nám pro změnu vyjadřuje střední výši škody na jednotkovou pojistnou částku za jeden rok. Mezi výše uvedenými ukazateli existují následující vztahy: PPP = ŠF PŠ = SŠ PPČ ŠS= ŠP PS = ŠF ŠSt = q 1 q Netto pojistné 27 Netto pojistné představuje výši pojistného, které dostatečně pokryje náklady pojišťovny z pojistných smluv, ale nepokryje uţ ostatní náklady pojišťovny spojené s pojišťovací činností jako je např. správní reţie. Výše netto pojistného v daném roce by se tedy měla rovnat výši výdajů na pojistná plnění ve stejném roce. Pokud chceme sestavit sazebník, musíme pojistné přiřadit vţdy k určité jednotce. Touto jednotkou bývá v neţivotním pojištění většinou: jednotková pojistná částka pojistné je vyjádřeno jako procento z pojistné částky osoba - pojistné se vztahuje k počtu osob a dní, na které se pojištění sjednává pojistná věc (v našem případě automobil) Obecný vzorec netto pojistného 28 Při stanovování vzorce ročního netto pojistného (značíme P) v dané tarifní skupině neţivotního pojištění předpokládáme, ţe: výše zmíněnou jednotkou je jednotková pojistná částka kaţdá z n-pojistek v uvaţované tarifní skupině má stejnou pojistnou částku (značíme S), takţe platí, ţe průměrná pojistná částka (PPČ) je rovna S příjmy z pojistného a výdaje na pojistná plnění v důsledku n-pojistných událostí v uvaţované tarifní skupině jsou rozloţeny během roku rovnoměrně, takţe pojistné vynáší vţdy přibliţně jednu polovinu roku úrok s roční pojistně-technickou úrokovou mírou. 27 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 307] 28 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str ] 24

25 Obecný vzorec pro výpočet netto pojistného má následující tvar: v diskontní faktor q 1 škodní frekvence q 2 škodní stupeň S=PPČ průměrná pojistná částka Diskontní faktor bychom dále vypočítali jako: P = v q 1 q 2 S Škodní tabulky 29 Vypočítat netto pojistného podle obecného vzorce však není jediný způsob výpočtu. Netto pojistné můţeme taky získat pomoci tzv. škodních tabulek. Tyhle tabulky se vytváří vţdy pro určitou tarifní skupinu, u které se sleduje výše škod a jejich počet. Pojistné události, které v dané tarifní skupině během roku nastaly, jsou ve škodní tabulce rozděleny do deseti tříd podle toho, kolik procent pojistné částky představuje skutečné pojistné plnění. Při třídění se jako základní ukazatel vyuţívá škodní stupeň. Ten se vypočítává na základě statistických pozorování a představuje tedy hypotetický snímek škodního chování pro uvaţovanou tarifní skupinu. Netto pojistné zjistíme jako součin průměrné škody (PŠ) a škodní frekvence (ŠF). P = PŠ ŠF Netto pojistné pro různé formy pojištění 30 Podle toho, jaký je vztah mezi výší pojistného plnění a výší vzniklé škody, rozlišujeme v neţivotním pojištění tři druhy pojištění: pojištění na pojistnou částku, škodová pojištění a pojištění se spoluúčastí pojistníka. a) Pojištění na pojistnou částku (obnosové či sumové pojištění) je charakteristické tím, ţe pojistné plnění závisí pouze na vzniku pojistné události a nezávisí na výši škody. Pojistné plnění se vyplácí ve výši pojistné částky, popřípadě ve výši jejího určitého procenta. Obecný vzorec netto pojistného má zde tvar: P (S) = v q 1 S kde: v diskontní faktor, q 1 škodní frekvence, S pojistná částka. 29 Zpracováno podle [ČÁMSKÝ: Pojistná matematika v životním a neživotním pojištěni] 30 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str ] 25

26 b) Škodové pojištění je typické tím, ţe pojistné závisí na výší vzniklé škody, s tím, ţe vţdy platí: pojistné plnění výše vzniklé škody Škodové pojištění můţeme dále dělit na: ryzí zájmové pojištění pojištění na plnou hodnotu pojištění na první riziko kvótové pojištění c) Spoluúčast je poslední formou pojištění. Představuje doplňkovou formu pojištění, kdy se klient určitým způsobem podílí na úhradě škody. Důvodem ke spoluúčasti je, ţe se pojišťovny snaţí motivovat klienty k větší zodpovědnosti (např. nákup zimních pneumatik, pravidelné servisní prohlídky) a taky se snaţí sníţit svoje správní náklady spojené s likvidací malých škod. Kombinuje se vţdy s nějakou základní formou pojištění. Spoluúčast můţeme ještě rozlišit na: podílovou (procentní) spoluúčast excedentní (odčetná) spoluúčast integrální spoluúčast 3.5 Brutto pojistné Brutto pojistné je taky někdy označováno jako tarifní nebo hrubé pojistné. Je to pojistné, které klient ve skutečnosti zaplatí pojišťovně. Jedná se o součet netto pojistného, bezpečnostní přiráţky, správních nákladů a kalkulovaného zisku pojistitele. Jednotlivé pojišťovny pak započítávají tyto sloţky různými způsoby Bezpečnostní přirážka 31 Bezpečnostní přiráţka, někdy taky označována jako výkyvová přiráţka, slouţí ke krytí nepříznivých výkyvů škodního průběhu pojišťovny. Tyto výkyvy jsou způsobovány především odchylkami výpočtů při aplikaci pravděpodobnostního počtu a expertních odhadů na reálná data, ale také ekonomickými či jinými změnami, které s daným pojistným produktem souvisí. Některé pojistné události mají nepravidelný výskyt, coţ znamená, ţe k pojistným událostem v určité době nedochází vůbec nebo jen v omezené míře, ale potom zase přijde období, kdy u daného pojistného produktu vzniká velké mnoţství škod (např. povodně v roce 1997, vichřice EMMA atd.). 31 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 187, 327] 26

27 Aby byla pojišťovna schopna dostát svým závazkům, měla by v obdobích nadbytku tvořit tzv. výkyvovou rezervu pro období, kdy bude muset vyplácet velké mnoţství pojistných plnění. Bezpečnostní přiráţka pak bývá jedním ze zdrojů při vytváření této rezervy na období mimořádných rizik Správní náklady a kalkulovaný zisk 32 Správní náklady a kalkulovaný zisk jsou dalšími poloţkami, které musíme k netto pojistnému a bezpečnostní přiráţce připočítat, abychom získali brutto pojistné. Správní náklady můţeme rozdělit v rámci neţivotního pojištění na nezávislé, které nezávisí na výši pojistného či pojistné částky a na náklady závislé, které rostou s výší pojistného. Dále ještě můţeme správní náklady rozdělit podle toho, na co jsou určeny a to na: získávací (akviziční) náklady na provize obchodním zástupcům organizační náklady např. na rozšiřování provozu pojišťovny správní náklady ve vlastním smyslu na celkovou vnitřní správu inkasní náklady na vybírání pojistného od pojistníků stornovací náklady na výdaje pojišťovny spojené s předčasným rušením pojistek likvidační náklady související s likvidací pojistných událostí, které zahrnují např. ohodnocení likvidátorů, náklady spojené s výplatou pojistného jiné náklady Tyto náklady se v brutto pojistném zohlední ve formě jednotné přiráţky, která představuje určité procento z brutto pojistného. Kalkulovaný zisk je do určité míry ovlivňován cenou sluţeb na pojistném trhu. Do výše brutto pojistného se promítne jako určité procento z netto pojistného Výpočet brutto pojistného 33 Brutto pojistné (P B ) tedy nakonec obdrţíme, pokud k netto pojistnému (P N ) připočítáme správní náklady (γ), ziskovou přiráţku (Z P ) a bezpečnostní přiráţku (B P ). Ještě musím zmínit jednu neznámou, která se nám objeví ve vzorci a tou je rizikové pojistné (R S ), které tvoří součet netto pojistného a rizikové přiráţky. Vzorec brutto pojistného bude mít tedy tvar: 32 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 331] 33 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 332] 27

28 P b P ( 1 r z ) n s p 1 Pokud bychom ještě rozdělili správní náklady na závislé a nezávislé, vzorec by měl následující podobu: 3.6 Systémy bonus-malus Tyhle systémy jsou typické pro pojištění motorových vozidel. Podle zákona č.168/1999 Sb. 3b musí pojistitel zohlednit při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka. Výše poskytované slevy za bezeškodní průběh bývá u jednotlivých pojistitelů různá. Kaţdá z pojišťoven si stanovuje podmínky pro jejich uznání ve svých pojistných podmínkách. Systém byl také zaveden z marketingových důvodů a jeho cílem bylo udrţet ziskové klienty pomocí bonusů. Systém bonus - malus, je společný všem pojišťovnám a působí na řidiče jako motivační prvek, který je vede k vyšší odpovědnosti. Naopak obava ze ztráty bonusu nebo zvýšení pojistného ve formě malusu nutí škůdce jezdit opatrněji Bonus 34 Bonusem se rozumí smluvně zaručená sleva ze základního pojistného podle počtu minulých bezškodových roků pojištění. Bonusový systém se rozkládá na několikastupňový systém slev základního pojištění. Tento systém se řídí rozhodnou dobou, tj. délkou doby pojistného, během níţ nebyl uplatněn ţádný pojistný nárok. Při uplynutí určité doby bez havárie vzniká nárok na určitou slevu, která se zvyšuje přímo-úměrně počtu bezeškodných let (např. 2 roky bez havárie sleva 5%, 4 roky bez havárie sleva 9%). Někteří pojistitelé poskytují slevu uţ na první rok majitelům nových aut, kteří auto řídili uţ dříve, ale dosud neměli sjednané pojištění na své jméno (měli např. leasing) Malus Malus je přiráţka, která se vypočítá podle počtu a výše pojistných nároků uplatněných v minulých letech pojištění. Je však plně vyuţíván jen v případě povinného ručení a to hlavně u řidičů, jejichţ škodovost přesahuje průměr. V praxi se však častěji setkáme s bonusem neţ s malusem. 34 Zpracováno podle [Tomáš Cipra: Pojistná matematika, str. 352] 28

29 3.7 Faktory ovlivňující pojistné v pojištění motorových vozidel 35 Pojistné, které je pojištěný povinen platit se odvíjí od několika faktorů, které jsou důleţité pro přijetí rizika. Některé faktory jsou zcela na vůli pojištěného a některé zas ovlivnit nemůţe. Jedná se zejména o faktory: Typ a značka vozidla Do téhle kategorie bychom mohli zařadit vše, co se týká vozidla. Pojišťovnu zajímá, zda se jedná o automobil zahraniční, nebo tuzemské výroby jaký je jeho objem motoru a na jaký druh paliva jezdí. Taky bude pojišťovnu zajímat, zda se jedná o nový automobil nebo uţ ojetý. K tomu se vztahuje i počet kilometrů, které má automobil najeto. Můţeme sem zařadit i zvláštní výbavu vozidla (airbag, CD měnič, LCD televizory, vyhřívaná sedadla, disky z lehkých slitin, tempomat atd.), které taky ovlivní výši pojistného Pojistná částka Jedná se o pořizovací cenu vozidla, pokud jde o nový automobil. Při pojištění ojetého automobilu poţadují některé pojišťovny současnou (reálnou) cenu vozidla. Se současnou cenou souvisí i rok výroby, u kterého bude platit, ţe čím starší automobil, tím bude levnější pojistné. Důleţitou roli zde hraje taky způsob platby pojistného, zda se jedná o platbu roční, půlroční nebo čtvrtletní. Čím je frekvence platby niţší, tím menší jsou správní náklady pojišťovny a tím můţe být pojistné niţší. Určitou roli můţe taky hrát, jestli pojistné sjednáváme na přepáţce nebo on-line Rizika spojené s užíváním automobilu Základem je jaké riziko pojištění si sami zvolíme. Mezi základní nabídku většiny pojišťoven patří produkty: havárie + ţivel, krádeţ + vandalizmus + ţivel anebo tzv. all risk, které zahrnuju jak havárii, krádeţ, tak i ţivel. Dále nám pojišťovny dávají na výběr zvolit si určitou míru spoluúčasti, kterou se budeme podílet na škodě. Základní formy spoluúčasti jsou 5% (s minimální částkou škodní události 5000kč. Pokud není škoda alespoň v této výši, musíme si ji hradit sami), 10% (s částkou minimálního plnění kč), a 20% (s částkou Kč). Další moţností jak můţeme sníţit riziko je zabezpečit lépe svůj automobil pomocí následujících prvků ochrany: 35 Zpracováno podle [Páleník V.: Základy pojišťování, str. 118] a nabídek komerčních pojišťoven na českém trhu 29

30 Imobilizér s blokováním funkcí motoru, Označení (pískování) skel VINem vozidla 36, Alarm nebo zámek na volant, Mechanické zabezpečovací zařízení blokující převodovku, Pasivní vyhledávací systém upozorňující na neoprávněný pohyb vozidla, Aktivní vyhledávací systém umoţňující lokalizaci vozidla Existují ještě i další rizika, které pojišťovny vyhodnocují, ale ty uţ nezávisí na cizím zavinění. Mezi ně patří např.: způsob uţívání vozidla (zda se bude auto uţívat pro soukromé nebo podnikatelské účely) věk řidiče a všech ostatních řidičů, kteří budou vozidlo uţívat místo, ve kterém je vozidlo drţeno (zda parkuje v garáţi nebo před barákem) Pojistné události Podle počtu pojistných událostí za poslední rok, stanovují pojišťovny bonusy (při bezeškodném průběhu) nebo naopak malusy (pokud počet pojistných událostí přesáhne za rok určitou hranici). Některé pojišťovny pak ještě zvýhodňují své klienty poskytnutím věrnostní slevy podle toho, jestli u nich uţ mají sjednané nějaké jiné pojištění Připojištění Posledním faktorem, který můţe ještě ovlivnit výši pojistného je moţnost dalšího připojištění dodatečných produktů, kterými jsou např. pojištění čelního skla, úrazové připojištění, pojištění zavazadel a pojištění asistenčních sluţeb. 36 jedná se o kód, který nám poskytuje veškeré informace o původu vozidla 30

31 4. SROVNÁNÍ 37 V této kapitole se zaměřím na praktické srovnání nabídek od osmi různých pojišťoven, které budu provádět pomoci programu AutoVIP slouţící makléřské pojišťovací společnosti FIXUM a.s. Nejprve však představím program, který společnost vyuţívá při stanovení nabídky pro své klienty. Srovnání provedu ve dvou produktech nabízenými pojišťovnami. Nejprve budu srovnávat roční pojistné u povinného ručení podle nejdůleţitějších faktorů, ovlivňující jeho výši. Následně přejde ke srovnávání ročního pojistného u havarijního pojištění a zmíním, které faktory ovlivňují pojistné stejně jak u povinného ručení a které jsou naopak charakteristické pouze pro havarijní pojištění. 4.1 Představení softwaru AutoVIP 38 Program AutoVIP je určen pro prodejce motorových vozidel, ale i pro doplnění komplexního servisu na pracovištích společnosti FIXUM a.s. Pomoci tohoto programu lze sjednat jak havarijní pojištění tak i povinné ručení. Program AutoVIP je pravidelně aktualizován všemi novinkami, které se v rámci těchto typů týkají. Z tohoto programu je moţné okamţitě udělat nabídku na pojištění u 8 pojistitelů. Na rozdíl od internetových srovnávačů je AutoVIP po výběru té nejvýhodnější nabídky schopen ihned sjednat pojistnou smlouvu se všemi potřebnými doklady jakou jsou např. doklad o pojištění nebo zelená karta. Program samozřejmě nabízí nespočetné mnoţství variant, pro různé typy automobilů, velikosti spoluúčastí, typů zabezpečení, připojištění předních skel a dalších. Ve své práci budu však prezentovat pouze ty, které se mně zdáli z hlediska klienta nejzajímavější. Pokud se někdy v průběhu srovnání objeví v tabulkách slovo nelze, znamená to, ţe na dané parametry neposkytly pojišťovny materiály se sazbami nebo společnost FIXUM a.s. nemá s danou pojišťovnou na tenhle produkt vyjednanou smlouvu. Jako podklady pro vyplňování údajů do programu AutoVIP slouţí společnosti FIXUM a.s. tzv. univerzální dotazník, který si společnost sama vytvořila. Tento dotazník pak pracovníci předkládají potenciálním klientům k vyplnění a následně tyhle údaje zapracují do systému. Jak jiţ bylo zmíněno, program ihned porovná nabídky od různých pojistitelů podle výše pojistného a na základě toho se klient můţe během několika minut přímo na místě rozhodnout, jakou pojišťovnu zvolí. Samozřejmě, ţe výše pojistného není všechno a pracovníci pak dál radí klientovi, jakou pojišťovnu si vybrat například podle spolehlivosti při likvidaci pojistné události atd. Na další stránce přikládám dotazník na jeden z automobilů, který budu ve své práci porovnávat. Vyplněný dotazník pro druhý automobil, jsem uvedl v příloze pod číslem Všechny tabulky pouţité při srovnání pochází ze softwaru AutoVIP 38 Zpracováno podle: 31

32 Univerzální dotazník pro klienty IČ : pojištěný: FIXUM a.s., Novinářská 1113/3, Ostrava Pořizovací hodnota vozidla (dle nabývací faktury): ,- Kč vč. DPH Druh vozidla: automobil Celková hmotnost: kg Tovární značka,typ: Landcruiser NG02 Obsah válců 3.0D 5A/T motoru: 2.982cm 3 Rok výroby: 2008 Výkon motoru kw: 127 První uvedení do provozu: Počet sedadel: 8 Číslo velkého TP: UC Počet ujetých km: 0 Číslo karoserie (VIN): JTEBZ29J Barva karoserie: Stříbrná RZ: 5T52747 Způsob užívání: Podnikání Autorizovaný dovoz (ano/ne): ANO Leasing (ano / ne): NE Zabezpečovací zařízení (typ, značka): - mechanické (ano / ne): ANO - elektronické (ano / ne): ANO Pojistná částka vozidla (včetně zvláštní výbavy): - nová hodnota: Kč včetně / bez DPH - nová hodnota (tj. obvyklá prodejní cena u autorizovaného prodejce cena na prodejním dokladu, faktuře) - obecná hodnota (tj. obvyklá prodejní cena daného - obecná hodnota: XXX typu na trhu s ojetými vozidly) - 1 % / min ,-- (ano / ne): Spoluúčast: - 5 % / min ,-- (ano / ne): - 10 % / min ,-- (ano / ne): - jiná, uveďte: - zákonné pojištění (ano / ne): Bonus:0 Rozsah pojištění: - havarijní pojištění (ano / ne): Bonus:0 - pojištění čelního skla (ano / ne): - další rizika, uveďte: XXX Počátek pojištění: Frekvence placení pojistného: 1x ročně 1 X ABS (antiblok. brzd. systém) 24 X Autorádio, přehrávač 2 X Předehřev sacího potrubí 25 Zpětné zrcátko pravé 3 X Tažné zařízení 26 X Zpětné zrcátko mech.seřiditelné 4 X Automatická převodovka 27 El.nast. a vyhřiv. venkovní zrcátko 5 X Palubní počítač 28 Ostřikovač předních světlometů 6 8 Počet airbagů 29 Otvírací střecha sklo 7 X Tónovaná skla 30 Otvírací střecha mechanicky 8 X Otáčkoměr 31 Otvírací střecha elektricky 9 X ASR (antiprokluzový systém) 32 Stahovací střecha 10 Zvláštní disky 33 X Posilovač řízení 11 X Elektronické ovládání oken 34 X Vyhřívané sedačky 12 6 rychlostní převodovka 35 X Uzávěr diferenciálu 13 Xenonové světlomety 36 Sportovní sedačky 14 Pevná sundavací střecha 37 Nezávislé topení 15 Stírač zadního okna 38 Telefon 16 Katalyzátor řízený neřízený 39 X Tempomat 17 X Klimatizace 40 X Měřič venkovní teploty 18 X Opěrky hlav 41 X Centrální uzamykání dveří 19 X Metalíza 42 X Nástroje, nářadí 20 X Regulace tuhosti pérování 43 Vysílačka 21 Čalounění umělá kůže 44 Imobilizér 22 X Čalounění kůže 45 X Pohon všech kol (4x4) 23 Čalounění semiš 46 X Navigační systém Zdroj: dotazník společnosti FIXUM a.s. 32

33 4.2 Srovnání nabídky pojistného v povinném ručení V téhle podkapitole bych provedl srovnání pojistného u 8 komerčních pojišťoven pomoci programu AutoVIP. Srovnání budu provádět podle výše sjednaného limitu, podle poskytovaného bonusu, podle věku řidiče, podle typu automobilu a podle způsobu uţívání automobilu (zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu) Srovnání podle výše sjednaného limitu Ve svém prvním srovnání bych chtěl poukázat, jak se liší pojistné podle výše sjednaného limitu. Některé pojišťovny dávají svým klientům na výběr, jestli si vyberou minimální nebo maximální plnění. Je docela jasné, ţe pro důchodce, který svým autem vyjede 10x do roka na silnici, bude výhodnější minimální plnění. Avšak pro podnikatele, který svým autem jezdí denně a má tedy vyšší pravděpodobnost havárie, bych spíše doporučoval nejvyšší plnění. V následujících tabulkách si můţeme všimnout, ţe pouze pojišťovny Allianz, ČSOB, Generali a AXA nabízejí svým klientům moţnost vybrat si svůj limit. Nejvyšší limit přitom nabízí společnost Allianz. Tabulka č.7 Minimální pojistné limity 33

34 Pokud bychom chtěli co nejvíce ušetřit na pojistném, doporučoval bych pojišťovnu Generali, která při svém minimálním plnění má nabídku pojistného Kč. Pokud bychom však chtěli záruku nejvyššího limitu, volil bych pojišťovnu Allianz, která svými maximálními limity 100 mil. Kč jak na zdraví, tak majetek výrazně přesahuje normu stanovenou zákonem. Vyšším limitům ale zákonitě odpovídá i vyšší pojistné, které je téměř dvojnásobné a činí Kč. Tabulka č. 8 Maximální pojistné limity Srovnání podle výše poskytnuté slevy (bonusu) V další tabulce se při srovnání nabídky pojišťoven zaměřím, jak se bude odvíjet výše pojistného, pokud nám bude uznán bonus v rozhodné době 120 měsíců bez nehody. Srovnání provádím mezi tabulkami č. 8 a č.9. Pokud bychom si tedy vybírali, u koho uzavřeme pojištění v povinném ručení podle výše bonusu, zjistíme, ţe nejvyšší zvýhodnění poskytuje pojišťovna Triglav a to aţ ve výši 60%. U téhle pojišťovny můţeme taky nejrychleji dosáhnout maximální hranice bonusu a to jiţ po 90 měsících. Nejlevnější roční pojistné pro 120 měsíční bezeškodný průběh by tedy bylo ve výši Kč u pojišťovny Triglav. 34

35 Tabulka č. 9 - Míry bonusů v bezeškodné době 120 měsíců Srovnání podle věku Dalším faktorem, který u některých pojišťoven ovlivňuje výši pojistného, je věk řidiče. Doposud jsem srovnával pojistné pro řidiče, kterému bylo 24 let. V následující tabulce můţeme vidět pojistné pro 47 - letého řidiče. Data budu porovnávat s tabulkou č. 9. Tabulka č.10 - Výše pojistného u 47 - letého řidiče 35

36 Můţeme si zde všimnout, ţe kromě pojišťoven Generali a Kooperativa všechny ostatní nabízí slevu pro starší řidiče. Sleva se většinou pohybuje kolem 200 Kč. Je však celkem zajímavé, ţe pokud se podíváme na statistiky policie ČR, zjistíme, ţe nejvyšší nehodovost nemají mladí řidiči 39, ale právě řidiči let Srovnání podle typu automobilu Doposud jsem srovnával svůj vlastní automobil 40, který je v provozu jiţ 8 let a má niţší cenovou hodnotu. Avšak důleţitým faktorem, který hraje roli v povinném ručení je objem a výkon automobilu. Dalo by se tak říct, ţe čím je automobil draţší a tedy výkonnější, tím bude pojistné vyšší. Pro srovnání jsem si vybral nový automobil značky Toyota Land Cruiser jehoţ objem je 2982ccm a výkon 127kW. Srovnání jsem prováděl s tabulkou č. 9. Můţeme si všimnout nárůstu pojistného u všech pojišťoven. Největší nárůst byl u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) a to ve výši Kč. Nejmenší nárůst má pojišťovna Triglav, která má zároveň nejvýhodnější pojistné, ve výši Kč. Tabulka č. 11 Výše pojistného u nového automobilu 39 věk řidiče let 40 Škoda Fabia Sedan s výkonem 55kW a objemem 1390ccm. 36

37 4.2.5 Srovnání podle způsobu užívání Dalším faktorem, který ovlivňuje pojistné je, jestli budeme automobil pouţívat pro soukromé nebo podnikatelské účely. Tyto údaje budu porovnávat s tabulkou č. 11. Tabulka č. 12 Výše pojistného při podnikatelské využití automobilu Při srovnání docházíme k závěru, ţe některé pojišťovny jako jsou např. Triglav, Kooperativa, Generali vůbec nerozlišují, zda se jedná o pojištění soukromé nebo podnikatelské a pojistné je vţdy ve stejné výši. Naproti tomu pojišťovny Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Československá obchodní banka (ČSOB) vykazují pokles pojistného, pokud se jedná o podnikatelskou činnost. Nejvyšší pokles pak vykazuje pojišťovna ČSOB, která dosahuje rozdílu 2917 Kč mezi soukromým a podnikatelských pojištění. Můţeme zde vidět, ţe ČSOB je daleko výhodnější pro podnikatele, kde dosahuje nejlepší nabídky pojistného. Pokud bychom se však podívali na nabídku ČSOB pro fyzické osoby, zjistili bychom, ţe dosahuje skoro nejvyššího pojistného. 37

38 4.3 Srovnání havarijního pojištění u vybraných pojišťoven V téhle podkapitole budu porovnávat nabídky pojistného, pro stejné automobily, jako v předchozí kapitole. Tentokrát se však nebude jednat o povinné ručení, ale o havarijní pojištění. Budu zde porovnávat, stejně jako u povinného ručení, jak ovlivní výši pojistného věk řidiče, druh automobilu, moţnost slevy v podobě bonusu a způsob uţití automobilu. Navíc zde přicházejí v úvahu další faktory, jako jsou např. spoluúčast, pojistná částka (nová hodnota nebo obvyklá hodnota) a zabezpečení automobilu, které musí být hlavně v případě draţších automobilů na určité úrovni udávané pojišťovnou Srovnání podle zvolené spoluúčasti na vozidle Téměř v kaţdé pojišťovně máme moţnost vybrat si výši spoluúčasti, se kterou se budeme podílet v případě vzniklé škody. V mém případě budu porovnávat 5% a 10% spoluúčast. Budu ji porovnávat na starším automobilu značky Škoda Fabia v případě, ţe nemáme nárok na ţádný bonus. Srovnání provedu pomoci následujících dvou tabulek. Tabulka č. 13 5% spoluúčast u havarijního pojištění 38

39 Tabulka č % spoluúčast u havarijního pojištění Při srovnání dat z předchozích dvou tabulek můţeme říct, ţe všechny pojišťovny s rostoucí spoluúčasti, zlevňují pojistné. Nejvýhodnější pojišťovna pro 5% spoluúčast je Triglav, kde je pojistné stanoveno na Kč. Stejně tak je Triglav i nejvýhodnější pro 10% spoluúčast kde je výše pojistného ještě niţší a to Kč Srovnání pojistného při poskytnuté slevě Tak jako u povinného ručení, tak i u havarijního pojištění poskytují pojišťovny slevy k pojistnému v případě bezškodného průběhu. Při srovnávání údajů z tabulky č. 15 s údaji z tabulky č. 13 dojdeme k závěru, ţe tyhle slevy dosahují od 40-60%. Největší slevu poskytuje, stejně tak jako u povinného ručení, pojišťovna Triglav. Docházíme tady k závěru, ţe pokud patříme mezi řidiče, kteří za celý svůj ţivot nebourali, vyplatí se nám sjednat pojistnou smlouvu právě s pojišťovnou Triglav. 39

40 Tabulka č Výše pojistného při poskytnutí bonusu Srovnání pojistného podle věku řidiče Srovnávat pojistné můţeme dále podle věku řidiče, kde budou, tak jako u povinného ručení, slevou zvýhodněni starší a údajně tedy zkušenější řidiči. Porovnání jsem provedl s tabulkou č. 15 a mohu říct, ţe ne všechny pojišťovny berou na vědomí tenhle faktor. Tabulka č.16 Výše pojistného u 47- letého řidiče 40

41 4.3.4 Srovnání pojistného podle druhu automobilu Na rozdíl od povinného ručení se u havarijního pojištění nepoměřuje výkon a objem automobilu, ale pojistné se vypočítává podle toho, zda je pojistná částka nová nebo obvyklá. Obvyklou nebo taky časovou, pojistnou částkou se rozumí cena automobilu v daném okamţiku. Tahle cena je vypočítávána pojišťovnami podle vzorců. Společnost FIXUM a.s. si tuhle cenu nechává vypočítávat v software TAXexpert 41 Tabulka č. 17 Pojistné u nového automobilu Srovnání pojistného podle způsobu využívání automobilu Poslední srovnání, které provedu, bude záleţet na tom, jakým způsobem se auto vyuţívá. Doposud jsme u havarijního pojištění uvaţovali pouze o moţnosti, ţe auto vlastní fyzická osoba. Pokud by však byl automobil napsaný na firmu a slouţil by k podnikání, ovlivňoval by tenhle faktor výši pojistného. Pokud porovnáváme tabulku č. 17, kde je automobil ve vlastnictví fyzické osoby a tabulku č. 18, kde je vlastníkem osoba právnická, dojdeme k závěru, ţe většina pojišťoven nedělá rozdíly. Avšak například u České podnikatelské pojišťovny dochází k nárůstu pojistného pro fyzické osoby. Podnikatelé jsou tedy zvýhodněni. 41 vzor výpočtu je přiloţen jako příloha č. 3 41

42 Tabulka č. 18 Pojistné v havarijním pojištění u právnické osoby Připojištění předních skel Na závěr bych ještě zmínil moţnost připojištění předních skel, která se nám nabízejí jak k povinnému ručení, tak i k havarijnímu pojištění. U tohoto připojištění musíme sami zváţit hodnotu našeho předního skla a podle toho stanovit limit. Rozdíly u ročního pojistného mezi pojišťovnami jsou však v tomto případě minimální. Tabulka č. 19 Pojistné pro připojištění předního skla 42

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

ODBORNÝ POSUDEK AR Škoda - Superb II 4x4-3.6 FSI V6 4x4 aut. Elegance (191kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK AR Škoda - Superb II 4x4-3.6 FSI V6 4x4 aut. Elegance (191kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 762882 RZ: 2AR6989 VIN: TMBLC93T4B9060778 V provozu od: 15.11.2011 První

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 817310 RZ: 8T14185 VIN: TMBAF93TXC9067573 V provozu od: 16.5.2012 První

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ diplomová práce Michala Vlasatíková Vedoucí práce: František Čámský Brno,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

1/18 Číslo protokolu: arval3 cr 11071

1/18 Číslo protokolu: arval3 cr 11071 1/18 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 5AP3969 VIN: WAUZZZF46HA019831

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

1. Kalkulace pojistného

1. Kalkulace pojistného 1. Kalkulace pojistného Pojistné - cena za pojistnou ochranu, tj. úplata za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. - kvantifikace pojistného by měla

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 3706

1/9 Číslo protokolu: csob cr 3706 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 3AB3927 Tovární

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

ODBORNÝ POSUDEK L Škoda - Octavia II Combi 4x4 diesel TDI DPF 4x4 Elegance (103kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK L Škoda - Octavia II Combi 4x4 diesel TDI DPF 4x4 Elegance (103kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 804492 RZ: 2L46999 VIN: TMBKE21Z878020169 V provozu od: 16.11.2006 První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT ÚSTAV EKONOMIKY INSTITUTE OF ECONOMY POJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU FLEET INSURANCE BAKALÁŘSKA

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

1/17 Číslo protokolu: arval3 cr 9637

1/17 Číslo protokolu: arval3 cr 9637 1/17 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 4AZ3547 VIN: WBA8J11050K554334

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Havarijní pojištění motorových vozidel, doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749

1/9 Číslo protokolu: csob cr 749 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/10 Číslo protokolu: arval3 cr 8693

1/10 Číslo protokolu: arval3 cr 8693 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 4AU8202 VIN: W0LGT6EM4F1042001

Více

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II Combi diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II Combi diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 852620 RZ: 8T84077 VIN: TMBJF73T0C9064606 V provozu od: 17.4.2012 První

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

1/12 Číslo protokolu: arval3 cr 11280

1/12 Číslo protokolu: arval3 cr 11280 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

1/26 Číslo protokolu: arval3 cr 10248

1/26 Číslo protokolu: arval3 cr 10248 1/26 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM....... Klientské číslo 20171010 VIN VF30E9HZH9S133800 Jméno a příjmení Fair Play Auto Telefon Email Informace o vozidle Tovární značka Peugeot Model vozu 5008 RZ

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

1/12 Číslo protokolu: havex arval cr 4181

1/12 Číslo protokolu: havex arval cr 4181 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 4AU5699 VIN: WBA3Y51000GZ92033

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více