pojištění autoprotect

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pojištění autoprotect"

Transkript

1 GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit

2 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Multiservis, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2092 jednající panem Jiřím PATHY, předsedou představenstva a paní Martinou PECKOVOU, členkou představenstva na straně jedné a POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., dále jen pojistitel se sídlem: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2-Nové Město, IČ DIČ CZ zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327 jednající Ing. Richardem SUMANNEM, předsedou představenstva na straně druhé. OBSAH SMLOUVY Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů Článek 3 Doba platnosti této smlouvy Článek 4 Pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění Článek 10 Povinnosti pojištěného Článek 11 Povinnosti pojistníka Článek 12 Povinnosti pojistitele Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů Článek 15 Závěrečná ustanovení Příloha I: č. 2/2006 PŘÍLOHA Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění GAP Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, platí pro něj příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon o pojistné smlouvě ), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění GAP č. 2/2006, které tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také Všeobecné pojistné podmínky ) a ustanovení této smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i další obecně závazné předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojistník GE Money Multiservis, a.s., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.2 Pojistitel POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s., která s pojistníkem uzavřela tuto pojistnou smlouvu. 2.3 Pojištěný klient pojistníka, který uzavřel s pojistníkem úvěrovou smlouvu a splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy. 2.4 Pojistné plnění (dále také plnění ) - je plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 9 této smlouvy oprávněné osobě. 2.5 Počátek pojištění tak, jak je definován v čl. 6 této smlouvy. 2.6 Konec pojištění tak, jak je definován v čl. 6 a 13 této smlouvy. 2.7 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 9 této smlouvy. 2.8 Totální škoda na vozidle taková škoda na vozidle v důsledku autonehody, ze které vznikl nárok na pojistné plnění plynoucí z KASKO pojištění nebo z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla viníka nehody (dále jen povinné ručení ), a která byla řešena KASKO pojistitelem nebo pojistitelem z povinného ručení jako totální škoda. 2.9 Odcizení vozidla (krádež vozidla) přivlastnění si vozidla způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící vozidlo před odcizením, a kterou KASKO pojistitel vyhodnotí jako odcizení Živelní událost finanční ztráta v důsledku škod na vozidle způsobených povodní, záplavou, požárem, zřícením skal, zemin nebo lavin, pádem stromů nebo stožárů, krupobitím nebo vichřicí specifikovaných v pojistných podmínkách KASKO pojistitele, jestliže byla tato škoda řešena KASKO pojistitelem nebo pojistitelem z povinného ručení jako totální škoda Oprávněná osoba pojistník, kterému v případě pojistné události pojištěného spočívající ve finanční ztrátě pojištěného v důsledku odcizení vozidla, totální škody na vozidle nebo živelní události, vznikne právo na pojistné plnění Resolicitační program časově omezená kampaň na pojišťování klientů pojistníka, v rámci které pojistník předloží svému klientovi návrh na přistoupení k pojištění a klient pojistníka k pojištění přistoupí tehdy, jestliže ve lhůtě určené pojistníkem uhradí splátku úvěru zvýšenou o náklady spojené s pojištěním. Resolicitační program pojistníka se řídí zejména ustanoveními uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Pojištění škodové pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události Pojistné nebezpečí - nahodilá skutečnost související se změnou osobního postavení pojištěného, která může být příčinou vzniku pojistné události Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí koncem pojištění Úvěrová smlouva smlouva uzavřená mezi pojistníkem a pojištěným Vozidlo - předmět úvěru specifikovaný v úvěrové smlouvě Pořizovací hodnota vozidla se rozumí cena uvedená v úvěrové smlouvě jako cena vozidla. U užitkových vozidel (kategorie N1), u nichž je klient plátce DPH, se pro účely pojištění podle této smlouvy za pořizovací hodnotu vozidla považuje cena vozidla uvedená v úvěrové smlouvě ponížená o příslušné DPH. Pořizovací hodnota u ojetého vozidla je prověřována dle Katalogu ojetých automobilů TAXexpert (dále jen TAXexpert ) vydávaného společností IBS expert, s.r.o., IČ , se sídlem Švehlova 1900/3, Praha 10 (dále jen IBS expert ) Časová cena vozidla cena, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Časovou cenu vozidla (věci) určuje pojistitel nebo jím ustanovený zmocněnec dle systému TAXexpert. Stanoví se tak, že se od nové ceny vozidla (věci) téhož druhu a téže jakosti nebo srovnatelného vozidla (srovnatelné věci), která platila v době pojistné události, odečte částka vyjadřující opotřebení, popř. jiné znehodnocení (a to jak technické, tak i cenové) KASKO pojištění ( havarijní pojištění ) havarijní pojištění vozidla, které musí být platné a účinné po dobu trvání pojištění AUTOPROTECT, a které kryje vozidlo proti škodám vzniklým z důvodu fyzického poškození a odcizení vozidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( povinné ručení ) se rozumí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Předmět financování nové nebo použité (ojeté) vozidlo, které je detailně specifikováno v úvěrové smlouvě. Předmětem financování mohou být vozidla do stáří 12 let včetně od data jejich uvedení do provozu nebo data výroby ke dni Počátku pojištění Splátka splátka úvěru sjednaná v úvěrové smlouvě (dále také úvěrová splátka ). I. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA Č. GEMMAP 1/2006 1/4

3 2.24 KASKO pojistitel se rozumí pojišťovna, u které má pojištěný (klient) sjednáno KASKO pojištění Pojistitel z povinného ručení se rozumí pojistitel poskytující pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPROTECT - se rozumí označení pojistného produktu poskytovaného na základě této smlouvy, jak jej smluvní strany předkládají vůči klientům a třetím stranám. Článek 3 Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dne a její platnost končí, není-li dále stanoveno jinak, Nadále se platnost prodlužuje automaticky vždy o období jednoho kalendářního roku, pokud nedojde z jedné či druhé strany k oznámení, že tato strana netrvá na prodloužení platnosti této smlouvy. Toto oznámení musí být zasláno druhé straně písemně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před datem, od kterého by se platnost automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením platnosti této smlouvy dle předchozího odstavce nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z pojištění vzniklých dle této smlouvy do posledního dne platnosti této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 13 této smlouvy, přičemž se jejich vzájemná práva a závazky řídí nadále touto smlouvou. 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. Článek 4 Pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění finanční ztráty klientů pojistníka (pojištěných) v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události. Pojištění finanční ztráty se vztahuje na klienty pojistníka, kteří přistoupí k pojištění dle čl. 5 této smlouvy způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku. 4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění finanční ztráty vyslovením souhlasu s touto smlouvou a se Všeobecnými pojistnými podmínkami. Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY (pro případ odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události) a) K pojištění finanční ztráty může v rámci ujednání v úvěrové smlouvě přistoupit fyzická osoba nebo právnická osoba za podmínky, že: uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu, podpisem úvěrové smlouvy přistoupila k pojištění, a v rámci úvěrové smlouvy podepíše toto prohlášení: - byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou pojistnou smlouvou č. GEMMAP 1/2006 s níž, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí, - sjedná a bude po celou dobu trvání pojištění AUTOPROTECT udržovat KASKO pojištění vozidla (předmětu financování), - souhlasí, aby pojistné plnění bylo vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě. b) K pojištění finanční ztráty může přistoupit fyzická nebo právnická osoba, která nejpozději 6 měsíců po uzavření úvěrové smlouvy s pojistníkem písemně projevila vůli přistoupit k pojištění podpisem dodatku k úvěrové smlouvě (dále jen dodatek ) za podmínky, že splňuje ke dni uzavření dodatku tyto podmínky: v rámci dodatku podepíše prohlášení, že: - byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou pojistnou smlouvou č. GEMMAP 1/2006 s níž, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí, - sjedná a bude po celou dobu trvání pojištění AUTOPROTECT udržovat KASKO pojištění vozidla (předmětu financování), - souhlasí, aby pojistné plnění bylo vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě. c) K pojištění finanční ztráty může přistoupit fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistníkem úvěrovou smlouvu a seznámila se s touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami a k datu zaplacení prvé zvýšené pravidelné úvěrové splátky obsahující náklady spojené s pojištěním pojistníkovi (viz. odst této smlouvy) za podmínky, že splňuje ke dni uzavření dodatku tyto podmínky: v rámci dodatku podepíše prohlášení, že: - byl(a) seznámen(a) s platnou Rámcovou pojistnou smlouvou č. GEMMAP 1/2006 s níž, jakož i se Všeobecnými pojistnými podmínkami, souhlasí, - sjedná a bude po celou dobu trvání pojištění AUTOPROTECT udržovat KASKO pojištění vozidla (předmětu financování), - souhlasí, aby pojistné plnění bylo vyplaceno pojistníkovi jako oprávněné osobě. Pojištění vzniká pro každou osobu, která splňuje shora uvedené podmínky a vyjádřila souhlas s pojištěním dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele. 5.2 Prohlášení pojištěného uvedená v odst. 5.1 tohoto článku se považují za odpovědi na dotazy pojistitele v souladu s 14 zákona o pojistné smlouvě. V případě, že tato prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná nebo pojistník předá pojistiteli prohlášení pojištěného nepravdivě nebo neúplně, může pojistitel v případě pojištění, kterého se takové porušení týká, postupovat v souladu s 23 zákona o pojistné smlouvě. 5.3 Dle této smlouvy lze u každého klienta pojistníka sjednat pojištění (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) maximálně ke třem úvěrovým smlouvám, u kterých se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet úvěrové splátky dle úvěrové smlouvy, jakkoliv časově překrývá. Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li dále stanoveno jinak, je pojistným obdobím jeden kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí pro případ odst. 5.1 a), b) a c) posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění, případně posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém je sjednána splatnost první splátky po podpisu dohody o postoupení práv a závazků pojištěného (klienta) z úvěrové smlouvy na třetí osobu. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, za nějž pojistiteli náleží poslední pojistné z důvodu zániku pojištění dle této smlouvy či zákona a končí dle odstavce Počátek pojištění je dán pro případ odst. 5.1 a) dnem, hodinou a minutou převzetí vozidla pojištěným (klientem) uvedenou v předávacím protokolu; není-li hodina a minuta převzetí vozidla v předávacím protokolu uvedena, pojištění vzniká až následující den v hod. a pro případ odst. 5.1 b) se počátek pojištění stanoví na hodin prvého dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, kdy pojištěný (klientem) uzavřel s pojistníkem dodatek, neobsahuje-li dodatek jiné pozdější datum vzniku pojištění. Pokud dodatek obsahuje pozdější datum vzniku pojištění, než je první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uzavřen dodatek, pak tímto dnem nesmí být jiný než první den kalendářního měsíce. V případě uzavření dohody o postoupení práv a závazků klienta z úvěrové smlouvy na třetí osobu zůstává počátek pojištění tak, jak byl sjednán prvním pojištěným (klientem). V případě odst. 5.1 c) této smlouvy se počátek pojištění stanoví na hodin v den pravidelné měsíční úvěrové splátky a to v tom měsíci, ve kterém pojištěný uhradil první zvýšenou úvěrovou splátku obsahující náklady spojené s pojištěním, jejichž uhrazením pojištěný přistoupil k Pojištění finanční ztráty uvedeném v čl. 5 této smlouvy. Pokud však dojde k zaplacení prvé zvýšené úvěrové splátky na účet pojistníka až po splatnosti pravidelné úvěrové splátky, vyhrazuje si pojistník právo stanovit počátek pojištění až na den splatnosti nejbližší následující pravidelné úvěrové splátky. 6.3 Pojištění dle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, nejpozději však současně s koncem havarijního pojištění sjednaného v rámci úvěrové smlouvy, pokud není stanoveno v čl. 13 této smlouvy jinak. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je tato sjednána v čl. 7 této smlouvy. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše pojistného Výše pojistného za každé pojistné období činí 0,1 % z pořizovací hodnoty vozidla uvedené v úvěrové smlouvě, v rámci které pojištěný (klient) přistoupil k této smlouvě dle odst. 4.2 této smlouvy. Pojistné bude stejné po celou dobu platnosti této smlouvy. 7.2 Pojistník je povinen uhradit běžné pojistné za každé pojistné období z každého pojištění (tzn. za každého pojištěného) na účet pojistitele vždy nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla pojistníkovi povinnost pojistné uhradit. Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události 8.1 V případě pojistné události je pojistník povinen předat pojistiteli údaje pouze o pojištěném (dle odst této smlouvy), u něhož nastala pojistná událost. Pojištěný, kterému nastala pojistná událost, a v případě smrti pojištěného, osoby určené způsobem dle 51 zákona o pojistné smlouvě jsou povinny poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění. V případě totální škody na vozidle vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události, kopii Protokolu policie (tzv. Protokol o zápisu z místa nehody), kopii Registrace pojistné události KASKO pojišťovny, kopii Rozhodnutí o pojistném plnění KASKO pojišťovny, kopii Registrace pojistné události u pojistitele z povinného ručení, kopii Rozhodnutí o pojistném plnění z titulu výplaty od pojistitele z povinného ručení, 2/4 I. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA Č. GEMMAP 1/2006

4 kopii Výpočtu pojistného plnění z pojistné události u KASKO pojišťovny nebo pojistitele z povinného ručení, případně jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, kopii úvěrové smlouvy, kopii KASKO pojistky (havarijní pojištění) v případě, že nebylo KASKO pojištění vozidla sjednáno v rámci úvěrové smlouvy. V případě odcizení vozidla vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události, kopii Protokolu policie (tzv. Úřední záznam/protokol o trestním oznámení, nebo Usnesení policie o odložení věci), kopii Registrace o pojistné události KASKO pojišťovny, kopii Rozhodnutí o pojistném plnění KASKO pojišťovny, kopii Výpočtu pojistného plnění z pojistné události u KASKO pojišťovny, případně jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, kopii úvěrové smlouvy, kopii KASKO pojistky (havarijní pojištění) v případě, že nebylo KASKO pojištění vozidla sjednáno v rámci úvěrové smlouvy. V případě živelní události vyplněný formulář pojistitele Oznámení pojistné události, kopii Registrace o pojistné události KASKO pojišťovny, kopii Rozhodnutí o pojistném plnění KASKO pojišťovny, kopii Výpočtu pojistného plnění z pojistné události u KASKO pojišťovny, případně jméno kontaktní osoby, adresa, telefon do zaměstnání a bytu, kopii úvěrové smlouvy, kopii KASKO pojistky (havarijní pojištění) v případě, že nebylo KASKO pojištění vozidla sjednáno v rámci úvěrové smlouvy. 8.2 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným nebo s jeho právním nástupcem, popřípadě s osobami určenými způsobem uvedeným v 51 zákona o pojistné smlouvě. 8.3 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné ke zjištění své povinnosti plnit. 8.4 Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění 9.1 a) V případě vzniku nároku na pojistné plnění dle této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pojistitele a poté, co pojistitel obdrží od pojištěného (nebo osob uvedených v článku 8.1 této smlouvy) nebo pojistníka doklady uvedené v čl. 8 a odst této smlouvy, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě nebo po předchozím písemném souhlasu pojistníka pojištěnému, do 15 dnů ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel písemně sdělí jeho výsledky pojištěnému a oprávněné osobě. b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří (3) měsíců po tom, co byla pojistiteli pojistná událost oznámena, je pojistitel povinen sdělit písemně pojištěnému a oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit. c) Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojistníka nebo pojištěného. d) Na právo na pojistné plnění nemá vliv zánik pojištění, pokud k zániku pojištění došlo po vzniku pojistné události a právo na pojistné plnění bylo u pojistitele řádně uplatněno v zákonné lhůtě. 9.2 Pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události Pojistnou událostí je vznik nároku na pojistné plnění v případě finanční ztráty pojištěného v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události. Plnění v případě pojistné události - finanční ztráta pojištěného na předmětu financování v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody na vozidle nebo živelní události: a) Výše pojistného plnění se stanoví takto: V 1. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 100% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému pro výpočet náhrad škod na motorových vozidlech TAXexpert, minimálně však 10% z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert nebo nejméně Kč, pokud 10% z časové ceny vozidla je částka Příklad: Pořizovací hodnota vozidla: Kč Časová cena vozidla: Kč Plnění: 100% z = Kč Minimální plnění: 10 % ze = Kč Pojistné plnění = Kč Ve 2. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 90% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému TAXexpert, minimálně však 10% z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert Příklad: Pořizovací hodnota vozidla: Kč Časová cena vozidla: Kč Plnění: 90% z = Kč Minimální plnění: 10 % ze = Kč Pojistné plnění = Kč Ve 3. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 80% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému TAXexpert, minimálně však 10 % z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert Ve 4. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 70% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému TAXexpert, minimálně však 10% z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert V 5. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 60% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému TAXexpert, minimálně však 10% z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert V 6. roce trvání pojištění se výše pojistného plnění stanoví takto: 50% pořizovací hodnoty vozidla mínus časová cena vozidla dle systému TAXexpert, minimálně však 10 % z časové ceny vozidla dle systému TAXexpert b) Pojistné plnění bude maximálně: Rozdíl mezi pořizovací hodnotou vozidla (předmětu financování) uvedenou v úvěrové smlouvě a časovou cenou vozidla dle systému TAXexpert v době pojistné události nebo Kč nebo Časová cena vozidla (předmětu financování) k datu vzniku pojistné události dle systému TAXexpert c) Maximální výše součtu pojistných plnění Součet pojistných plnění z havarijního pojištění či povinného ručení (platí pro případ, kdy pojistná událost je plněna z povinného ručení pojišťovny viníka) a pojistného plnění dle této smlouvy nesmí být v žádném případě vyšší než pořizovací hodnota vozidla v době pořízení předmětu financování, která je uvedena na úvěrové smlouvě. 9.3 Horní hranice pojistného plnění (limit pojistného plnění) Smluvní strany se dohodly, že pro celkové pojistné plnění z pojištění dle této smlouvy u jednoho pojištěného, je stanoven limit pojistného plnění ve výši ,- Kč (dva miliony korun českých). Článek 10 Povinnosti pojištěného 10.1 Povinností pojištěného je: po celou dobu trvání pojištění dle této smlouvy mít sjednáno platné KASKO pojištění vozidla, tj. předmětu financování uvedeného v úvěrové smlouvě, v jejímž rámci pojištěný přistoupil k pojištění dle této smlouvy; oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala pojistná událost a poskytnout pojistiteli podklady nutné pro likvidaci pojistné události dle čl. 8; poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Článek 11 Povinnosti pojistníka 11.1 Povinností pojistníka je: u každého pojištěného provést kalkulaci výše pojistného s použitím sazby uvedené v odst. 7.1 této smlouvy; platit pojistiteli pojistné dle čl. 7 této smlouvy; odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění, jakož i předat mu veškeré informace týkající se pojištění dle této smlouvy, které se dozví nebo získá od pojištěného; poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem byly řádně vyplněny a podepsány; na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně k dispozici a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti; informovat pojistitele o uzavřených úvěrových smlouvách nebo dodatcích, v rámci kterých je pojištění podle této smlouvy sjednáno; informovat pojistitele o každé pojistné události, o které se věrohodně do- I. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA Č. GEMMAP 1/2006 3/4

5 zvěděl, v případě, že tak neučiní pojištěný či osoby uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, a to zasláním zejména následujících informací o pojištěném a jím uzavřené úvěrové smlouvě: Údaje o pojištěném: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, číslo úvěrové smlouvy resp. dodatku, datum úhrady prvé úvěrové splátky, v případě dodatečného přistoupení k pojištění v rámci resolicitačního programu viz. odst. 5.1 c) této smlouvy, datum vzniku pojištění; prokazatelně seznámit pojištěné s touto smlouvou i Všeobecnými pojistnými podmínkami. Poskytovat pojištěným výtisk této smlouvy i Všeobecných pojistných podmínek. Při podpisu úvěrové smlouvy, resp. dohody k úvěrové smlouvě, na základě které dojde k postoupení práv a závazků pojištěného (klienta) z úvěrové smlouvy na třetí osobu, obdrží dále pojištěný od pojistníka písemnou informaci k pojištění, obsahující nejdůležitější ustanovení o právech a povinnostech pojištěného, vyplývajících z této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek. Článek 12 Povinnosti pojistitele 12.1 Povinností pojistitele je: neprodleně provést šetření každé pojistné události, o které se dozví a informovat oprávněnou osobu a pojištěného o výsledku šetření v souladu s čl. 10 této smlouvy; informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, jeho právním nástupcem, příp. osobou stanovenou v souladu s 51 zákona o pojistné smlouvě, a to s uvedením čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného a jeho rodného čísla, značky a typu vozidla včetně jeho registrační značky; informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, pojistníka o jakýchkoli písemných sděleních pojištěných, jejich právních nástupců příp. osobu stanovenou v souladu s 51 zákona o pojistné smlouvě; poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu s pojistitelnými osobami a pojištěnými; poskytovat pojistníkovi v případě plnění z pojistné události informace týkající se čísla úvěrové smlouvy, jména a příjmení pojištěného, jeho rodného čísla a informaci o výši pojistného plnění; zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby; získat souhlas pojištěného a pojistníka s případnou změnou Všeobecných pojistných podmínek, jinak odpovídá za veškerou škodu tímto vzniklou; na své náklady pro pojištěné jakož i pro pojistníka zřídit a provozovat tzv. call centrum dle standardu pojistníka, kterým se pro účely této smlouvy rozumí telefonické spojení pojistitele, které bude možné využít pojistníkem a pojištěnými v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to v minimálním rozsahu během pracovních dnů od 8 do 18 hodin. Článek 13 Zánik jednotlivého pojištění Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí individuální pojištění jednotlivého pojištěného): 13.1 oznámením ze strany pojistníka; 13.2 uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno; 13.3 posledním dnem platnosti havarijního pojištění sjednaného v rámci úvěrové smlouvy; 13.4 dnem zániku závazku pojištěného platit úvěrové splátky, a to jeho splněním či jinak; 13.5 vyplacením pojistného plnění v souladu s čl. 9 této smlouvy; 13.6 v případě pojistné události odcizení nebo totální škody na vozidle zaniká pojištění dnem pojistné události; 13.7 dnem smrti pojištěného; 13.8 posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 75 let věku; 13.9 podpisem dohody k úvěrové smlouvě, na základě které dojde k postoupení práv a závazků pojištěného (klienta) z úvěrové smlouvy na třetí osobu; písemnou dohodou smluvních stran, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 6. rok od data počátku pojištění; posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 15. rok od prvního uvedení vozidla do provozu nebo data výroby vozidla; ukončením činnosti pojistníka nebo pojistitele, kterým se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy byla tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku či kdy došlo k prodeji podniku pojistníka nebo pojistitele. Článek 14 Mlčenlivost, obchodní tajemství a předávání osobních údajů 14.1 Pojistitel a pojistník jsou povinni vzájemně zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhého z účastníků a o ostatních skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu činnosti podle této smlouvy a které by mohly poškodit jednoho z účastníků. Zejména jsou povinni chránit informace a údaje o zákaznících, obchodních podmínkách, know how druhého účastníka. Tato povinnost přetrvává ještě 5 let po skončení smluvního vztahu z této smlouvy. V případě porušení této povinnosti mlčenlivosti je každý z účastníků oprávněn požadovat na druhém účastníkovi, který porušil povinnost mlčenlivosti úhradu smluvní pokuty ve výši ,- Kč (slovy: pětiset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti, tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v plné výši Veškerá ujednání této smlouvy, vztahující se k předmětu plnění, ceně za plnění, podmínkám plnění, jakož i k jiným smluvním ujednáním, mohou být sděleny a zpřístupněny společnostem náležícím do skupiny General Electric Company se sídlem 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT a veškerým právnickým osobám, které jsou touto společností ovládány a dále společnosti CARDIF SA se sídlem Avenue Kleber 5, Paříž a veškerým právnickým osobám, které jsou touto společností přímo či nepřímo ovládány Pojistitel se zavazuje, že při výkonu činnosti podle této smlouvy bude postupovat v souladu s aktuálními etickými principy, pravidly a způsoby chování, s nimiž byl pojistníkem seznámen a které plně odpovídají závazku integrity společnosti General Electric a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Pojistitel výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenými principy a závazkem integrity a to v aktuálním dokumentu Integrita - podstata, znění našich závazků (kodex chování GE) Pojistitel se zavazuje, že při realizaci plnění v rámci této smlouvy bude dbát na co nejvyšší úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku a respektovat všechny příslušné zákony. Těmito pravidly se v rámci této smlouvy budou řídit jak ve vzájemném styku, tak ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za hrubé porušení smlouvy s možným následkem okamžitého odstoupení od smlouvy pojistníkem. Pojistitel prohlašuje, že výše uvedená pravidla budou dodržována i jeho zaměstnanci. Smluvní strany výslovně sjednávají pro případ odstoupení od této smlouvy, že toto odstoupení musí být učiněno v písemné formě a jeho účinky nastávají dnem doručení tohoto odstoupení, není-li stanoveno jinak a odstoupením zaniká smlouva ex-nunc, tj. práva a povinnosti smluvních stran nabytá do okamžiku odstoupení zůstávají zachována. Pojištění vzniklá do okamžiku odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena Pojistník i pojistitel se zavazují vzájemně si předávat média a data osobní (i citlivé) údaje pojištěného v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto médiím nebo datům, nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. Dále se zavazují pojistník i pojistitel zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat. Článek 15 Závěrečná ustanovení 15.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění GAP č. 2/2006, které tvoří přílohu I této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že v případě ukončení činnosti pojistitele, zejména z důvodu změny v osobě pojistitele či v případě konkursu na majetek pojistitele neodpovídá pojistník za žádné závazky pojistitele ve vztahu k pojištěným V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění GAP č. 2/2006 má přednost text této smlouvy V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné či nevymahatelné, neovlivní to platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. V Praze dne Jménem GE Money Multiservis, a.s.... Jiří PATHY předseda představenstva... Martina PECKOVÁ člen představenstva Za POJIŠŤOVNU CARDIF PRO VITA, a.s.... Ing. Richard SUMANN předseda představenstva 4/4 I. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA Č. GEMMAP 1/2006

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Obecné informace. Informace o produktu a o vás

Obecné informace. Informace o produktu a o vás Informace o CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Obecné informace Informace o ZUNO Jsme ZUNO BANK AG, se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel Tesco Stores ČR a.s., IČO: 45308314, je vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem Tesco pojištění, jehož poskytovatelem je DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 27441831 Tel.: (+420) 290 290 290, www.itesco.cz/pojisteni

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení

Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení Detailní informace k Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poškození vč. odcizení BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 250 80 954

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny

Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Pojištění k úvěrům na bydlení Finanční skupiny České spořitelny Úvod Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy nebude moci splácet úvěr. Pojištění k hypotečním úvěrům, americkým hypotékám České

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort VÍCE POHODLÍ A KOMFORTU S PLATEBNÍ KARTOU GE MONEY BANK, A.S. Víme, jak důležitá může být rychlá pomoc v případě nenadálé události v domácnosti. Víme také,

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více