Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E"

Transkript

1 Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice /13/ROZ/DVa Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice Otisk úředního razítka: 1

2 Obsah: Územní plán Horní Řepčice Textová část výroku str Grafická část (přílohy) 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Odůvodnění územního plánu Horní Řepčice Textová část odůvodnění 1) Postup při pořízení územního plánu... str. 23 2) Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4 písm. a) - d) stavebního zákona... str Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem... str Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území... str Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů... str Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů... str. 51 3) Záležitosti vyplývající z 53 odst. 5 písm. a) - f) stavebního zákona... str Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4 stavebního zákona...str Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí... str Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona... str Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly... str Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty... str Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch... str. 87 4) Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7, části II., odst. 1 a) - d)... str Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... str Vyhodnocení splnění požadavků zadání... str Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje... str Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa... str. 97 5) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění... str ) Vyhodnocení připomínek... str. 105 Grafická část odůvodnění (přílohy) 1. Koordinační výkres 1 : Výkres širších vztahů 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

3 Č. j.: /13/ROZ/DVa V Horních Řepčicích dne Zastupitelstvo obce Horní Řepčice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v y d á v á ú z e m n í p l á n H o r ní Ř e p č i c e. Ú Z E M N Í P L Á N H O R N Í Ř E P Č I C E Textová část 1) Vymezení zastavěného území Zastavěné území je územním plánem vymezeno k datu Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 2) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2. 1 Vymezení řešeného území Řešeným územím je správní území obce Horní Řepčice, tvořené katastrálním územím Horní Řepčice (okres Litoměřice, Ústecký kraj) Koncepce rozvoje území obce Prioritami koncepce rozvoje území obce jsou: - zachovat a dále posilovat autonomii obce zejména ve smyslu samosprávy - usilovat o udržení mírného populačního růstu podporou trvalého bydlení - podpořit obnovu a rozvoj lokální ekonomické základny zaměřené zejména na zemědělství, zpracovatelský průmysl, místní výrobu a služby, rekreaci a cestovní ruch - kvalifikovaně posuzovat možnosti doplnění chybějící infrastruktury, zejména základního občanského vybavení, plynofikace, kanalizace - kvalitativně rozvíjet stávající funkční systémy dopravní a technické infrastruktury - ve spolupráci s okolními obcemi, případně na úrovni mikroregionu prosazovat posilování dopravních vazeb a veřejné dopravy - podporovat spolupráci obcí na ose Litoměřice - Liběšice - Úštěk - požadovat územní stabilizaci koridoru pro přeložku silnice I/15 - obchvat Liběšic a Horních Řepčic a jeho vymezení v ZÚR ÚK 2. 3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Územním plánem je stanovena ochrana a rozvoj následujících hodnot: 3

4 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní Kromě faktu, že řešené území je územím s archeologickými nálezy, je územním plánem stanovena ochrana následujících hodnot: - stabilizovaná urbanistická struktura sídla - objekty v památkovém zájmu (památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR) - zemědělská krajina s výraznými prvky antropogenní činnosti Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - respektovat urbanistickou strukturu a prostorové uspořádání sídla - chránit veškerá veřejná prostranství před zastavěním - volnou krajinu chránit před nekoordinovanou zástavbou Přírodní hodnoty a zdroje Kromě chráněných území přírody dle zvláštních předpisů, jsou územním plánem chráněny následující přírodní hodnoty: - prvky územního systému ekologické stability všech kategorií, včetně interakčních prvků - významnější plochy zeleně - krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i skupinové porosty ve volné krajině - plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní - NP, plochy smíšené nezastavěného území - NS, plochy lesní - NL Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - realizovat opatření zvyšující funkčnost a vzájemnou propojenost skladebných prvků ÚSES - podpořit zakládání a obnovu interakčních prvků, zejména formou doprovodných liniových výsadeb, skupinových porostů a solitérních stromů - zvýšit podíl extenzivních forem hospodaření na zemědělských půdách nižší bonity - umožnit vzájemné střídání zemědělských kultur, zejména chmelnic, orné půdy, trvalých travních porostů, sadů - podpořit realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních a protierozních opatření Hodnoty civilizační a technické V řešeném území je nutné v souladu se stanovenými prioritami koncepce chránit a rozvíjet následující civilizační a technické hodnoty: - systémy technické a dopravní infrastruktury - cestní síť v krajině, samostatné pěší trasy - zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany - občanské vybavení veřejného charakteru a plochy veřejných prostranství - stabilizované plochy výroby s potenciálem rozvoje, resp. obnovy ekonomických aktivit - vodohospodářské stavby a opatření v krajině (vodní nádrže, úpravy vodních toků, opevnění břehů) - technická zařízení realizovaná za účelem zvýšení úrodnosti zemědělských pozemků - meliorace, závlahové systémy Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - podporovat přirozenou integraci objektů a zařízení občanského vybavení v plochách bydlení - umožnit intenzifikaci využití zastavěného území s podmínkou prokázání vzájemné slučitelnosti s ostatními funkcemi - zachovat funkčnost stávajících odvodňovacích systémů - umožnit obnovu cestní sítě v krajině 4

5 3) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3. 1 Urbanistická koncepce Prioritami urbanistické koncepce jsou: - zachovat a dále posilovat přirozenou nejednoznačnost urbanizovaných ploch - umožnit integraci bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby bez negativních vlivů na okolí, atd. ve stabilizovaných a zastavitelných plochách - pokračovat v kontinuálním a koordinovaném rozvoji výstavby ve vazbě na zastavěná území - respektovat a dále posilovat venkovský charakter sídla - umožnit přirozenou intenzifikaci zastavěného území - při umísťování staveb a zařízení respektovat stávající kompoziční vztahy a historicky vytvořené struktury a vazby v krajině - chránit volnou krajinu před zastavěním, zejména část území zasahující do CHKO České středohoří - využívat dalších nástrojů územního plánování, zejména územních studií a regulačních plánů za účelem identifikace hodnot území a ověřování kvalit navrhovaných opatření - podporovat rozvoj infrastruktury pro rekreaci a cestovní ruch v obci V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití a obecné zásady pro jejich využívání, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole č. 6: Plochy bydlení Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - umožnit existenci funkcí přímo souvisejících s bydlením - podporovat integraci funkcí bydlení, občanského vybavení, rekreace a výroby bez negativního vlivu na okolí - v zastavitelných plochách vymezovat odpovídající plochy veřejných prostranství - vyloučit funkce omezující bydlení Plochy občanského vybavení Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - doplnit technické a sociální zázemí stabilizovaných ploch - prověřovat účelnost a efektivitu využívání nově navrhovaných zařízení Plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství (PV) - umožnit umísťování staveb a zařízení slučitelných s účelem veřejných prostranství - podporovat vznik veřejných prostranství v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách bydlení Plochy dopravní infrastruktury Dopravní infrastruktura - silniční (DS) Dopravní infrastruktura - železniční (DZ) Plochy technické infrastruktury Technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) 5

6 Plochy výroby a skladování Výroba a skladování - lehký průmysl (VL) - podporovat využívání ploch také pro účely zemědělské výroby - upřednostnit odvětví zaměřená na zpracovatelský průmysl a zemědělství Plochy sídelní zeleně Zeleň ostatní (ZX) - podpořit vzájemnou koexistenci rekreační, estetické a přírodní funkce - podporovat zakládání ploch sídelní zeleně v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách bydlení 3. 2 Vymezení systému sídelní zeleně V rámci koncepce systému sídelní zeleně je územním plánem vymezena následující plocha s rozdílným způsobem využití: Zeleň ostatní (ZX) Mimo plochy s rozdílným způsobem využití ZX je systém sídelní zeleně tvořen: - plochami zeleně, které jsou v územním plánu zahrnuty do jiných ploch s rozdílným způsobem využití; jsou tvořeny veřejnou zelení v plochách veřejných prostranství (PV), zelení soukromou (zahrady, sady) v plochách (BV), zelení v plochách dopravní infrastruktury (DS), výroby (VL) a zelení v plochách občanského vybavení (OS) apod. Koncepce systému sídelní zeleně stanovuje následující zásady: - na plochách zeleně lze umísťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem ploch zeleně, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury - plochy zeleně budou vymezovány v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména pak v zastavitelných plochách bydlení v podobě zeleně veřejně přístupné jako nedílné součásti veřejných prostranství 3. 3 Vymezení zastavitelných ploch V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: Ozn. (kód) Z1 Z2 Plocha s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Podmínky využití plochy - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na silnici I/15 - prověřit a v případě potřeby upravit parametry přístupové komunikace - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na železniční trati č prověřit a v případě potřeby upravit parametry přístupové komunikace 6

7 Z3 bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na železniční trati č. 087 Z4 zeleň ostatní (ZX) - upřednostnit ochrannou a izolační funkci Z5 výroba a skladování - lehký průmysl (VL) Z6 technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) Z7 dopravní infrastruktura - silniční (DS) Z8 Z9 Z10 zeleň ostatní (ZX) zeleň ostatní (ZX) zeleň ostatní (ZX) - koeficient zastavěné plochy (KZP) - max. 0,4 - v rámci územního řízení bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku obytnou zástavbu - před zahájením výstavby bude odborně způsobilou osobou zpracován podrobný biologický průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin - technické řešení stezky pro pěší a cyklisty koncipovat s ohledem na vymezený koridor územní rezervy R2 - umožnit koexistenci přírodní, ochranné a rekreační funkce Z11 zeleň ostatní (ZX) - podpořit kombinaci přírodní a ochranné funkce - respektovat zásady stanovené v plochách biokoridorů 3. 4 Vymezení ploch přestavby V územním plánu nejsou vymezeny plochy přestavby. 4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4. 1 Občanské vybavení Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení specifikuje níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje v nich odpovídající zásady. Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - doplnit technické a sociální zázemí stabilizovaných ploch - prověřovat účelnost a efektivitu využívání nově navrhovaných zařízení Obecné podmínky stanovené v rámci koncepce občanského vybavení: - plochy občanského vybavení mohou být v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím součástí dalších ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení (BV) 4. 2 Veřejná prostranství Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství vymezuje následující plochu s rozdílným způsobem využití a stanovuje obecné zásady: Veřejná prostranství (PV) - na veřejných prostranstvích lze umísťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury - v zastavitelných plochách pro bydlení (BV) budou v územních studiích a navazujících 7

8 dokumentacích navrhovány odpovídající plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména bydlení (BV), a dopravní infrastruktury (DS, DZ) 4. 3 Dopravní infrastruktura Doprava silniční V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic I. a III. třídy doplněný místními a účelovými komunikacemi. V rámci koncepce dopravní infrastruktury je územním plánem vymezen koridor územní rezervy: Ozn. (kód) R2 Název koridor pro přeložku silnice I/15 Podmínky využití ploch územních rezerv - umožnit realizaci cyklostezky v rozsahu zastavitelné plochy Z7 - umožnit realizaci opatření v koridorech protierozních opatření (KRO) - umožnit obnovu cestní sítě v krajině (MK) - umožnit výsadbu v plochách zeleně - umožnit vymezení a založení prvků ÚSES nepřípustné využití: - stavby a zařízení, jejichž realizace by výrazně znesnadnila nebo podstatným způsobem zvýšila náklady na případné budoucí využití koridoru územní rezervy V rámci koncepce uspořádání krajiny je územním plánem navržena obnova cestní sítě v krajině (MK). Podrobné podmínky využití pro plochy MK jsou uvedeny v kapitole 5. 2 textové části územního plánu. Na ostatních komunikacích nejsou vzhledem k jejich významu a dopravnímu zatížení navrhovány žádné úpravy. Pro jednotlivé nově navržené zastavitelné plochy budou vybudovány, resp. prodlouženy místní komunikace napojené na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby zejména u rozsáhlejších zastavitelných ploch. Umístění komunikací v rámci jednotlivých zastavitelných ploch bude předmětem řešení navazujících stupňů projektových dokumentací. Doprava v klidu Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS). V zastavitelných plochách budou v rámci územních studií prověřeny kapacity a v případě potřeby vymezeny plochy pro parkování a odstavování vozidel. V přípustném využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení (BV) je umožněna realizace staveb a zařízení pro parkování a odstavování vozidel (plochy na terénu, garáže). 8

9 Doprava železniční Řešeným územím prochází regionální železniční trať č. 087 Lovosice - Česká Lípa. Železniční trať včetně ochranného pásma je územně stabilizovaná Komunikace pro pěší, cyklistická doprava Komunikace pro pěší Samostatné chodníky nejsou v územním plánu vymezeny, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) a veřejných prostranství (PV)). Cyklistická doprava Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z7 pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty. Realizace cyklotras je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Pro účely cyklistické a pěší dopravy bude možné využít také obnovený systém mimosídelních cest (MK) Technická infrastruktura Koncepce zásobování pitnou vodou Návrh koncepce zásobování pitnou vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se ve lhůtě aktualizace nemění. Současný systém vodárenských zařízení, včetně vodovodní sítě, je schopen zajistit bezproblémové zásobování obyvatelstva, vybavenosti a výroby vodou. Zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou bude řešeno prodloužením stávajících řadů a napojením na vodovodní systém. Zásobování požární vodou Stávající vodovodní systém slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Kapacita zdrojů a dimenze hlavních řadů zajišťuje pro běžnou zástavbu dodávku požární vody v potřebném tlaku a množství. V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je nutno situaci posoudit individuálně, a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem (využít dalších zdrojů vody pro případný požární zásah). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování pitnou vodou zajišťováno pomocí cisteren, případně dovozem balené vody. Pro zajištění nouzového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo z domovních studní. 9

10 Koncepce kanalizace a odvádění a čištění odpadních vod Návrh koncepce kanalizace V rámci koncepce odkanalizování jsou v územním plánu navržena následující opatření: - zastavitelná plocha Z6 pro realizaci ČOV Horní Řepčice - oddílná kanalizace v Horních Řepčicích s vyústěním na navrženou ČOV Stávající i nově realizované objekty budou napojeny na navrženou kanalizaci. Do doby vybudování kanalizační sítě bude odkanalizování nově realizované zástavby řešeno individuálním způsobem. U objektů mimo dosah navržené kanalizační sítě bude odkanalizování řešeno individuálním způsobem. Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích (akumulací, vsakováním). Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů Zásobování elektrickou energií Koncepce zásobování obce elektrickou energií je vyhovující a zůstane ve lhůtě aktualizace nezměněna. Požadovaný příkon Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem, příp. výstavbou nových trafostanic s vrchní primární přípojkou. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešena přezbrojením, příp. výstavbou nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. Primární rozvod Primární rozvodný systém zůstane zachován. Sekundární rozvod Zastavitelné plochy budou připojovány kabelovým sekundárním vedením. Stávající nadzemní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována Telekomunikace, radiokomunikace Není navrhována změna koncepce Zásobování teplem a plynem V územním plánu je navrženo napojení Horních Řepčic novou STL odbočkou dlouhou cca m na STL plynovod v obci Chotiněves. Obec bude zásobována z RS VTL/STL Chotiněves. U objektů, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, bude vytápění řešeno individuálním způsobem. 10

11 Nakládání s odpady Koncepce v oblasti odstraňování odpadů je vyhovující. Ve lhůtě aktualizace je uvažováno se zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadů. V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro skládkování. Samostatné zastavitelné plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady nejsou vymezeny. Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umisťovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 5. 1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu stanovuje následující priority: - ve IV. zóně CHKO České středohoří upřednostnit postupy a opatření zaměřené na údržbu krajiny - v celém území chránit ekologicky stabilnější fragmenty krajiny - podpořit lokální formy zemědělství zaměřené zejména na chmelařství, ovocnářství, zelinářství - umožnit změny ploch orné půdy na stabilnější kultury - zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny - posilovat rekreační funkci krajiny - při hospodaření na zemědělské a lesní půdě nižší bonity upřednostnit extenzivní formy - podporovat obnovu charakteristické struktury krajiny (zejména členění rozsáhlých zemědělských ploch, zakládání prvků krajinné zeleně, obnovu mimosídelních cest apod.) - podporovat realizaci revitalizačních opatření v krajině - zvyšovat retenční schopnost území - vytvářet podmínky pro umístění staveb na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou v kapitole 6 stanoveny podmínky využití. Plochy vodní a vodohospodářské (W) Plochy zemědělské (NZ) Plochy lesní (NL) Plochy přírodní (NP) Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní (NSzp) Další obecné zásady: - ochrana a postupná obnova solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění hranic pozemků, výsadba k objektům apod. s využitím dlouhověkých dřevin (dub, lípa, klen, buk), ochrana stávajících solitérních dřevin v krajině - doplnění mimolesní zeleně v podobě liniových porostů podél polních cest a vodotečí či remízů (interakční prvky), pro výsadby využívat druhově původní dřeviny - revitalizace vodních toků - obnova v minulosti zaniklé diferenciace kultur 11

12 5. 2 Prostupnost krajiny Opatření navržená územním plánem pro zajištění prostupnosti krajiny: - ÚSES včetně systému interakčních prvků - obnova cestní sítě v krajině (MK) Obecné zásady pro zajištění prostupnosti krajiny: - umožnit zakládání prvků ÚSES na zemědělské půdě, zejména v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav - podporovat obnovu cestní sítě v krajině - technické řešení koordinovat s vymezováním ploch významné zeleně - u vodních toků budou odstraňovány nebo migračně zprůchodňovány překážky bránící migraci vodních živočichů Obnova cestní sítě v krajině (MK) Pro obnovu cestní sítě v krajině (MK) jsou stanoveny následující podmínky využití: hlavní využití: - místní a účelové komunikace přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - prvky ÚSES - plochy významné zeleně a zeleň skupinová, liniová a solitérní - protierozní opatření, zejména průlehy, zasakovací travnaté pásy, příkopy apod. - stavby mostků a propustků, drenážní a vsakovací systémy - ekostabilizační prvky v krajině podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření - plochy investic do půdy (např. meliorační opatření atd.), pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření nepřípustné využití: - jakékoliv využití, které by znemožnilo, nebo podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných staveb a opatření 5. 3 Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření Protipovodňová ochrana a protierozní opatření Realizace protipovodňových, ochranných vodohospodářských a protierozních opatření v krajině je umožněna v plochách smíšených nezastavěného území (NSzp). Za účelem zvýšení retenčních schopností území budou uplatňovány zejména následující zásady: - doplnit liniové dřevinné porosty (podél mezí, cest, hranic pozemků apod.), k výsadbám využít druhově původní dřeviny - neměnit terénními úpravami přirozenou konfiguraci funkčních niv vodních toků - provádět revitalizační opatření na vodních tocích sledující mimo jiné i zadržení vody v krajině - při realizaci staveb na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami preferovat přírodě blízká opatření - zalesnit problémové plochy - možné provádět v rámci navrhovaných prvků ÚSES a v souladu s podmínkami vyžití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití - vhodná organizace půdního fondu a způsoby obhospodařování (změny rostlinného pokryvu, 12

13 tvorba protierozních a vegetačních pásů, stavebně technická opatření apod.) - v zastavitelných plochách zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území Koridory revitalizačních opatření v krajině (KRO) Pro koridory revitalizačních opatření v krajině (KRO) jsou stanoveny následující podmínky využití: hlavní využití: - revitalizační opatření v krajině přípustné využití: - protierozní opatření, zejména průlehy, travnaté údolnice, zasakovací travnaté pásy, meze, příkopy apod. - revitalizace vodních toků - rozvolnění koryta, umožnění regulovaného rozlivu, meandry, průtočné a neprůtočné tůně, mokřady apod. - stavby na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - terénní úpravy (valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod.) - stavby mostků a propustků - drenážní a vsakovací systémy, ochranné nádrže - plochy ochranné a izolační zeleně - plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň, břehové porosty - účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty (polní cesty s navrženým odvodněním a doprovodnou zelení) - prvky ÚSES a plochy významné zeleně - ekostabilizační prvky v krajině podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění navrhovaných opatření - plochy investic do půdy (např. meliorační opatření atd.), pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření nepřípustné využití: - jakékoliv využití, které by znemožnilo, nebo podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných staveb a opatření 5. 4 Návrh systému ekologické stability krajiny Územní plán vymezuje a zpřesňuje skladebné prvky ÚSES regionálního a lokálního významu (biocentrum a biokoridor). V řešeném území se jedná o následující prvky: - regionální biokoridor RK lokální biocentrum LC 1 - lokální biokoridory LK 1, LK 2 Dále budou v území respektovány navržené interakční prvky a ostatní prvky krajinné zeleně v podobě liniových i bodových porostů - vodní toky, meze, solitérní stromy, remízy apod. Pro biocentra a biokoridory obecně platí následující zásady: na lesních plochách - podporovat přirozenou obnovu porostů - nesnižovat koeficient ekologické stability - podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby 13

14 - podporovat vertikální členění na nelesních plochách - podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest - chránit přirozenou skladbu dřevin břehových porostů - na orné půdě zakládat travnaté pásy (doplňovat výsadbou dřevin) - podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, poldry apod.) - neumísťovat nové stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury 6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití: Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) hlavní využití: - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a využití území, vybavenost a služby místního charakteru přípustné využití: - veřejná prostranství - zeleň, zejména veřejná, soukromá, izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území a neomezí hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - občanské vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše - bytové domy za podmínky max. podlažnosti 2 nadzemní podlaží + podkroví - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 14

15 podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektů - 15 m Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) hlavní využití: - občanské vybavení sloužící převážně sportu a tělovýchově přípustné využití: - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - ostatní občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Veřejná prostranství (PV) hlavní využití: - veřejná prostranství, včetně související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelného s účelem veřejných prostranství přípustné využití: - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - vodní plochy a toky - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, zejména zastávky veřejné dopravy, místa pro krátkodobé odkládání odpadu, místní a účelové komunikace, parkovací stání apod. - komunikace pro pěší a cyklisty podmíněně přípustné využití: - občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství za podmínky, že zvyšuje využitelnost těchto ploch pro obyvatele, zejména informační zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání: - případné stavby a zařízení musí důsledně respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož jsou vsazovány, zejména pokud se jedná o hlavní prostorotvorná veřejná prostranství (návsi, náměstí, pěší zóny apod.) Dopravní infrastruktura - silniční (DS) hlavní využití: - plochy a koridory silniční dopravy a stavby a zařízení dopravního vybavení, zejména odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky, garáže, objekty údržby pozemních komunikací 15

16 přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - veřejná prostranství - zeleň, zejména ochranná a izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním a přípustným využitím Dopravní infrastruktura - železniční (DZ) hlavní využití: - plochy drážní dopravy a stavby a zařízení pro drážní dopravu, zejména stanice, zastávky, nástupiště, provozní budovy, vozovny, překladiště, správní budovy přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - veřejná prostranství - zeleň, zejména ochranná a izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - stavby a zařízení pro komerční využití, zejména služby, sklady a obchodní zařízení za podmínky, že nebude narušeno či omezeno hlavní a přípustné využití - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) hlavní využití: - plochy technické infrastruktury, stavby a provozně související zařízení technického vybavení, zejména vodojemy, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, komunikační vedení, energetická vedení, vodovody, kanalizace přípustné využití: - zeleň, zejména zeleň ochranná a izolační - související dopravní infrastruktura - veřejná prostranství - vodní plochy a toky - komunikace pro pěší a cyklisty podmíněně přípustné využití: - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty 16

17 nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Výroba a skladování - lehký průmysl (VL) hlavní využití: - výroba a skladování bez negativního vlivu na okolí nepřesahujícího hranice výrobního nebo skladového areálu přípustné využití: - rostlinná a živočišná zemědělská výroba a provozně související stavby a zařízení - stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů, zejména sběrné dvory - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší a cyklisty - zeleň, zejména ochranná a izolační - veřejná prostranství - vodní plochy a toky - stavby a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů podmíněně přípustné využití: - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha m2 - max. výška objektů - 15 m Zeleň ostatní (ZX) hlavní využití: - zeleň přípustné využití: - zahrady, travnaté plochy, pastviny, plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL ) - travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (parkové a sadové úpravy) - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky - komunikace pro pěší, cyklisty a další druhy nemotorové dopravy a související stavby a zařízení podmíněně přípustné využití: - není stanoveno nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním a přípustným využitím Plochy vodní a vodohospodářské (W) hlavní využití: - vodní plochy a toky a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím, zejména rybníky, jezera, vodní nádrže, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkci vodohospodářskou, ekologicko-stabilizační, rekreační, estetickou či hospodářskou 17

18 přípustné využití: - vodní díla dle zvláštních předpisů - stavby související s využitím vodního toku nebo vodní plochy k vodárenským účelům a nejsou vodními díly - břehové porosty, litorální pásma - související dopravní a technická infrastruktura, zejména mosty, lávky - stavby a zařízení pro lesní hospodářství podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení pro chov ryb za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území - stavby a zařízení pro likvidaci vyčištěných vod z domovních čistíren za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy zemědělské (NZ) hlavní využití: - pozemky zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území přípustné využití: - pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělské účely - stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví, zejména žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod. - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny, zejména remízy, meze, stromořadí apod. - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - související dopravní a technická infrastruktura - vodní plochy a toky - sportovní letiště - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - revitalizace vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území - zalesnění pozemků za podmínky, že nepřesáhne výměru m2 nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy lesní (NL) hlavní využití: - pozemky učené k plnění funkce lesa (PUPFL) a stavby a zařízení lesního hospodářství, včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury přípustné využití: - vodní plochy a toky - lesní školky, arboreta - plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně - cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách 18

19 - související dopravní a technická infrastruktura - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - není stanoveno nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy přírodní (NP) hlavní využití: - lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti zemědělského půdního fondu, jež souhrnně vytvářejí plochy původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů, zejména evropsky významných lokalit a biocenter přípustné využití: - stavby a opatření nestavební povahy v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny - související dopravní a technická infrastruktura - komunikace pro pěší a cyklisty po vyznačených cestách - zeleň podmíněně přípustné využití: - liniové inženýrské sítě, jejichž trasování mimo přírodní zónu by prokazatelně neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci a za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy - stavby a opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní (NSzp) hlavní využití: - není stanoveno přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny, zejména zeleň plošná, skupinová, liniová, solitérní, břehové porosty - pozemky zemědělského půdního fondu, včetně staveb, zařízení a opatření nestavební povahy pro zemědělské účely - související dopravní a technická infrastruktura - PUPFL, trvalé travní porosty, sady a zahrady - zeleň - terénní úpravy, zejména valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod. - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - plochy ÚSES 19

20 - zalesnění - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - liniové inženýrské sítě, pokud by jejich trasování mimo plochu prokazatelně neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s přípustným a podmíněně přípustným využitím 7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit: Veřejně prospěšná stavba (VPS) - dopravní infrastruktura: Ozn. Název Plocha s rozdílným způsobem využití Popis WD1 cyklostezka dopravní infrastruktura - silniční (DS) stezka pro pěší a cyklisty (Z7) Veřejně prospěšná stavba (VPS) - technická infrastruktura: Ozn. Název Plocha s rozdílným způsobem využití Popis WT1 čistírna odpadních vod Horní Řepčice technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) čistírna odpadních vod (Z6) Možnost uplatnění práva ve prospěch Obec Horní Řepčice Možnost uplatnění práva ve prospěch Obec Horní Řepčice Veřejně prospěšná opatření (VPO) - založení prvků územního systému ekologické stability: Prvky ÚSES všech kategorií jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření: Ozn. Popis Možnost uplatnění práva ve prospěch 615 regionální biokoridor (RK 615) Ústecký kraj VU1 ÚSES - lokální prvky Obec Horní Řepčice 8) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo dle 101 stavebního zákona: 20

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV Obec Třebešov ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV Zastupitelstvo obce Třebešov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Obec Třebešov ŽALUDA, projektová kancelář. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Obec Třebešov ŽALUDA, projektová kancelář. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠOV Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Obec Třebešov ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více