Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E"

Transkript

1 Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice /13/ROZ/DVa Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu Litoměřice Otisk úředního razítka: 1

2 Obsah: Územní plán Horní Řepčice Textová část výroku str Grafická část (přílohy) 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Odůvodnění územního plánu Horní Řepčice Textová část odůvodnění 1) Postup při pořízení územního plánu... str. 23 2) Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4 písm. a) - d) stavebního zákona... str Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem... str Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území... str Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů... str Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů... str. 51 3) Záležitosti vyplývající z 53 odst. 5 písm. a) - f) stavebního zákona... str Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4 stavebního zákona...str Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí... str Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona... str Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly... str Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty... str Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch... str. 87 4) Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7, části II., odst. 1 a) - d)... str Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... str Vyhodnocení splnění požadavků zadání... str Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje... str Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa... str. 97 5) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění... str ) Vyhodnocení připomínek... str. 105 Grafická část odůvodnění (přílohy) 1. Koordinační výkres 1 : Výkres širších vztahů 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

3 Č. j.: /13/ROZ/DVa V Horních Řepčicích dne Zastupitelstvo obce Horní Řepčice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v y d á v á ú z e m n í p l á n H o r ní Ř e p č i c e. Ú Z E M N Í P L Á N H O R N Í Ř E P Č I C E Textová část 1) Vymezení zastavěného území Zastavěné území je územním plánem vymezeno k datu Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 2) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2. 1 Vymezení řešeného území Řešeným územím je správní území obce Horní Řepčice, tvořené katastrálním územím Horní Řepčice (okres Litoměřice, Ústecký kraj) Koncepce rozvoje území obce Prioritami koncepce rozvoje území obce jsou: - zachovat a dále posilovat autonomii obce zejména ve smyslu samosprávy - usilovat o udržení mírného populačního růstu podporou trvalého bydlení - podpořit obnovu a rozvoj lokální ekonomické základny zaměřené zejména na zemědělství, zpracovatelský průmysl, místní výrobu a služby, rekreaci a cestovní ruch - kvalifikovaně posuzovat možnosti doplnění chybějící infrastruktury, zejména základního občanského vybavení, plynofikace, kanalizace - kvalitativně rozvíjet stávající funkční systémy dopravní a technické infrastruktury - ve spolupráci s okolními obcemi, případně na úrovni mikroregionu prosazovat posilování dopravních vazeb a veřejné dopravy - podporovat spolupráci obcí na ose Litoměřice - Liběšice - Úštěk - požadovat územní stabilizaci koridoru pro přeložku silnice I/15 - obchvat Liběšic a Horních Řepčic a jeho vymezení v ZÚR ÚK 2. 3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Územním plánem je stanovena ochrana a rozvoj následujících hodnot: 3

4 Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní Kromě faktu, že řešené území je územím s archeologickými nálezy, je územním plánem stanovena ochrana následujících hodnot: - stabilizovaná urbanistická struktura sídla - objekty v památkovém zájmu (památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR) - zemědělská krajina s výraznými prvky antropogenní činnosti Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - respektovat urbanistickou strukturu a prostorové uspořádání sídla - chránit veškerá veřejná prostranství před zastavěním - volnou krajinu chránit před nekoordinovanou zástavbou Přírodní hodnoty a zdroje Kromě chráněných území přírody dle zvláštních předpisů, jsou územním plánem chráněny následující přírodní hodnoty: - prvky územního systému ekologické stability všech kategorií, včetně interakčních prvků - významnější plochy zeleně - krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i skupinové porosty ve volné krajině - plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní - NP, plochy smíšené nezastavěného území - NS, plochy lesní - NL Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - realizovat opatření zvyšující funkčnost a vzájemnou propojenost skladebných prvků ÚSES - podpořit zakládání a obnovu interakčních prvků, zejména formou doprovodných liniových výsadeb, skupinových porostů a solitérních stromů - zvýšit podíl extenzivních forem hospodaření na zemědělských půdách nižší bonity - umožnit vzájemné střídání zemědělských kultur, zejména chmelnic, orné půdy, trvalých travních porostů, sadů - podpořit realizaci ochranných, ekologicko-stabilizačních a protierozních opatření Hodnoty civilizační a technické V řešeném území je nutné v souladu se stanovenými prioritami koncepce chránit a rozvíjet následující civilizační a technické hodnoty: - systémy technické a dopravní infrastruktury - cestní síť v krajině, samostatné pěší trasy - zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany - občanské vybavení veřejného charakteru a plochy veřejných prostranství - stabilizované plochy výroby s potenciálem rozvoje, resp. obnovy ekonomických aktivit - vodohospodářské stavby a opatření v krajině (vodní nádrže, úpravy vodních toků, opevnění břehů) - technická zařízení realizovaná za účelem zvýšení úrodnosti zemědělských pozemků - meliorace, závlahové systémy Při rozhodování o změnách v území je žádoucí: - podporovat přirozenou integraci objektů a zařízení občanského vybavení v plochách bydlení - umožnit intenzifikaci využití zastavěného území s podmínkou prokázání vzájemné slučitelnosti s ostatními funkcemi - zachovat funkčnost stávajících odvodňovacích systémů - umožnit obnovu cestní sítě v krajině 4

5 3) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3. 1 Urbanistická koncepce Prioritami urbanistické koncepce jsou: - zachovat a dále posilovat přirozenou nejednoznačnost urbanizovaných ploch - umožnit integraci bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby bez negativních vlivů na okolí, atd. ve stabilizovaných a zastavitelných plochách - pokračovat v kontinuálním a koordinovaném rozvoji výstavby ve vazbě na zastavěná území - respektovat a dále posilovat venkovský charakter sídla - umožnit přirozenou intenzifikaci zastavěného území - při umísťování staveb a zařízení respektovat stávající kompoziční vztahy a historicky vytvořené struktury a vazby v krajině - chránit volnou krajinu před zastavěním, zejména část území zasahující do CHKO České středohoří - využívat dalších nástrojů územního plánování, zejména územních studií a regulačních plánů za účelem identifikace hodnot území a ověřování kvalit navrhovaných opatření - podporovat rozvoj infrastruktury pro rekreaci a cestovní ruch v obci V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití a obecné zásady pro jejich využívání, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole č. 6: Plochy bydlení Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - umožnit existenci funkcí přímo souvisejících s bydlením - podporovat integraci funkcí bydlení, občanského vybavení, rekreace a výroby bez negativního vlivu na okolí - v zastavitelných plochách vymezovat odpovídající plochy veřejných prostranství - vyloučit funkce omezující bydlení Plochy občanského vybavení Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - doplnit technické a sociální zázemí stabilizovaných ploch - prověřovat účelnost a efektivitu využívání nově navrhovaných zařízení Plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství (PV) - umožnit umísťování staveb a zařízení slučitelných s účelem veřejných prostranství - podporovat vznik veřejných prostranství v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách bydlení Plochy dopravní infrastruktury Dopravní infrastruktura - silniční (DS) Dopravní infrastruktura - železniční (DZ) Plochy technické infrastruktury Technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) 5

6 Plochy výroby a skladování Výroba a skladování - lehký průmysl (VL) - podporovat využívání ploch také pro účely zemědělské výroby - upřednostnit odvětví zaměřená na zpracovatelský průmysl a zemědělství Plochy sídelní zeleně Zeleň ostatní (ZX) - podpořit vzájemnou koexistenci rekreační, estetické a přírodní funkce - podporovat zakládání ploch sídelní zeleně v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách bydlení 3. 2 Vymezení systému sídelní zeleně V rámci koncepce systému sídelní zeleně je územním plánem vymezena následující plocha s rozdílným způsobem využití: Zeleň ostatní (ZX) Mimo plochy s rozdílným způsobem využití ZX je systém sídelní zeleně tvořen: - plochami zeleně, které jsou v územním plánu zahrnuty do jiných ploch s rozdílným způsobem využití; jsou tvořeny veřejnou zelení v plochách veřejných prostranství (PV), zelení soukromou (zahrady, sady) v plochách (BV), zelení v plochách dopravní infrastruktury (DS), výroby (VL) a zelení v plochách občanského vybavení (OS) apod. Koncepce systému sídelní zeleně stanovuje následující zásady: - na plochách zeleně lze umísťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem ploch zeleně, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury - plochy zeleně budou vymezovány v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména pak v zastavitelných plochách bydlení v podobě zeleně veřejně přístupné jako nedílné součásti veřejných prostranství 3. 3 Vymezení zastavitelných ploch V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: Ozn. (kód) Z1 Z2 Plocha s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Podmínky využití plochy - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na silnici I/15 - prověřit a v případě potřeby upravit parametry přístupové komunikace - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na železniční trati č prověřit a v případě potřeby upravit parametry přístupové komunikace 6

7 Z3 bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - v rámci územního řízení (územní studie) bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňováno nadlimitními hladinami hluku z dopravy na železniční trati č. 087 Z4 zeleň ostatní (ZX) - upřednostnit ochrannou a izolační funkci Z5 výroba a skladování - lehký průmysl (VL) Z6 technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) Z7 dopravní infrastruktura - silniční (DS) Z8 Z9 Z10 zeleň ostatní (ZX) zeleň ostatní (ZX) zeleň ostatní (ZX) - koeficient zastavěné plochy (KZP) - max. 0,4 - v rámci územního řízení bude prokázáno, že budoucí využití této plochy nebude negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku obytnou zástavbu - před zahájením výstavby bude odborně způsobilou osobou zpracován podrobný biologický průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin - technické řešení stezky pro pěší a cyklisty koncipovat s ohledem na vymezený koridor územní rezervy R2 - umožnit koexistenci přírodní, ochranné a rekreační funkce Z11 zeleň ostatní (ZX) - podpořit kombinaci přírodní a ochranné funkce - respektovat zásady stanovené v plochách biokoridorů 3. 4 Vymezení ploch přestavby V územním plánu nejsou vymezeny plochy přestavby. 4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4. 1 Občanské vybavení Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení specifikuje níže uvedené plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje v nich odpovídající zásady. Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - doplnit technické a sociální zázemí stabilizovaných ploch - prověřovat účelnost a efektivitu využívání nově navrhovaných zařízení Obecné podmínky stanovené v rámci koncepce občanského vybavení: - plochy občanského vybavení mohou být v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím součástí dalších ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení (BV) 4. 2 Veřejná prostranství Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství vymezuje následující plochu s rozdílným způsobem využití a stanovuje obecné zásady: Veřejná prostranství (PV) - na veřejných prostranstvích lze umísťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury - v zastavitelných plochách pro bydlení (BV) budou v územních studiích a navazujících 7

8 dokumentacích navrhovány odpovídající plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména bydlení (BV), a dopravní infrastruktury (DS, DZ) 4. 3 Dopravní infrastruktura Doprava silniční V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic I. a III. třídy doplněný místními a účelovými komunikacemi. V rámci koncepce dopravní infrastruktury je územním plánem vymezen koridor územní rezervy: Ozn. (kód) R2 Název koridor pro přeložku silnice I/15 Podmínky využití ploch územních rezerv - umožnit realizaci cyklostezky v rozsahu zastavitelné plochy Z7 - umožnit realizaci opatření v koridorech protierozních opatření (KRO) - umožnit obnovu cestní sítě v krajině (MK) - umožnit výsadbu v plochách zeleně - umožnit vymezení a založení prvků ÚSES nepřípustné využití: - stavby a zařízení, jejichž realizace by výrazně znesnadnila nebo podstatným způsobem zvýšila náklady na případné budoucí využití koridoru územní rezervy V rámci koncepce uspořádání krajiny je územním plánem navržena obnova cestní sítě v krajině (MK). Podrobné podmínky využití pro plochy MK jsou uvedeny v kapitole 5. 2 textové části územního plánu. Na ostatních komunikacích nejsou vzhledem k jejich významu a dopravnímu zatížení navrhovány žádné úpravy. Pro jednotlivé nově navržené zastavitelné plochy budou vybudovány, resp. prodlouženy místní komunikace napojené na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby zejména u rozsáhlejších zastavitelných ploch. Umístění komunikací v rámci jednotlivých zastavitelných ploch bude předmětem řešení navazujících stupňů projektových dokumentací. Doprava v klidu Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS). V zastavitelných plochách budou v rámci územních studií prověřeny kapacity a v případě potřeby vymezeny plochy pro parkování a odstavování vozidel. V přípustném využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch bydlení (BV) je umožněna realizace staveb a zařízení pro parkování a odstavování vozidel (plochy na terénu, garáže). 8

9 Doprava železniční Řešeným územím prochází regionální železniční trať č. 087 Lovosice - Česká Lípa. Železniční trať včetně ochranného pásma je územně stabilizovaná Komunikace pro pěší, cyklistická doprava Komunikace pro pěší Samostatné chodníky nejsou v územním plánu vymezeny, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) a veřejných prostranství (PV)). Cyklistická doprava Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z7 pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty. Realizace cyklotras je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Pro účely cyklistické a pěší dopravy bude možné využít také obnovený systém mimosídelních cest (MK) Technická infrastruktura Koncepce zásobování pitnou vodou Návrh koncepce zásobování pitnou vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se ve lhůtě aktualizace nemění. Současný systém vodárenských zařízení, včetně vodovodní sítě, je schopen zajistit bezproblémové zásobování obyvatelstva, vybavenosti a výroby vodou. Zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou bude řešeno prodloužením stávajících řadů a napojením na vodovodní systém. Zásobování požární vodou Stávající vodovodní systém slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Kapacita zdrojů a dimenze hlavních řadů zajišťuje pro běžnou zástavbu dodávku požární vody v potřebném tlaku a množství. V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je nutno situaci posoudit individuálně, a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem (využít dalších zdrojů vody pro případný požární zásah). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování pitnou vodou zajišťováno pomocí cisteren, případně dovozem balené vody. Pro zajištění nouzového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo z domovních studní. 9

10 Koncepce kanalizace a odvádění a čištění odpadních vod Návrh koncepce kanalizace V rámci koncepce odkanalizování jsou v územním plánu navržena následující opatření: - zastavitelná plocha Z6 pro realizaci ČOV Horní Řepčice - oddílná kanalizace v Horních Řepčicích s vyústěním na navrženou ČOV Stávající i nově realizované objekty budou napojeny na navrženou kanalizaci. Do doby vybudování kanalizační sítě bude odkanalizování nově realizované zástavby řešeno individuálním způsobem. U objektů mimo dosah navržené kanalizační sítě bude odkanalizování řešeno individuálním způsobem. Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány přímo na pozemcích (akumulací, vsakováním). Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů Zásobování elektrickou energií Koncepce zásobování obce elektrickou energií je vyhovující a zůstane ve lhůtě aktualizace nezměněna. Požadovaný příkon Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem, příp. výstavbou nových trafostanic s vrchní primární přípojkou. V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešena přezbrojením, příp. výstavbou nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. Primární rozvod Primární rozvodný systém zůstane zachován. Sekundární rozvod Zastavitelné plochy budou připojovány kabelovým sekundárním vedením. Stávající nadzemní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována Telekomunikace, radiokomunikace Není navrhována změna koncepce Zásobování teplem a plynem V územním plánu je navrženo napojení Horních Řepčic novou STL odbočkou dlouhou cca m na STL plynovod v obci Chotiněves. Obec bude zásobována z RS VTL/STL Chotiněves. U objektů, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, bude vytápění řešeno individuálním způsobem. 10

11 Nakládání s odpady Koncepce v oblasti odstraňování odpadů je vyhovující. Ve lhůtě aktualizace je uvažováno se zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadů. V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro skládkování. Samostatné zastavitelné plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady nejsou vymezeny. Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umisťovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 5. 1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu stanovuje následující priority: - ve IV. zóně CHKO České středohoří upřednostnit postupy a opatření zaměřené na údržbu krajiny - v celém území chránit ekologicky stabilnější fragmenty krajiny - podpořit lokální formy zemědělství zaměřené zejména na chmelařství, ovocnářství, zelinářství - umožnit změny ploch orné půdy na stabilnější kultury - zachovat (a dále postupně zvyšovat) fyzickou i biologickou prostupnost krajiny - posilovat rekreační funkci krajiny - při hospodaření na zemědělské a lesní půdě nižší bonity upřednostnit extenzivní formy - podporovat obnovu charakteristické struktury krajiny (zejména členění rozsáhlých zemědělských ploch, zakládání prvků krajinné zeleně, obnovu mimosídelních cest apod.) - podporovat realizaci revitalizačních opatření v krajině - zvyšovat retenční schopnost území - vytvářet podmínky pro umístění staveb na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou v kapitole 6 stanoveny podmínky využití. Plochy vodní a vodohospodářské (W) Plochy zemědělské (NZ) Plochy lesní (NL) Plochy přírodní (NP) Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní (NSzp) Další obecné zásady: - ochrana a postupná obnova solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění hranic pozemků, výsadba k objektům apod. s využitím dlouhověkých dřevin (dub, lípa, klen, buk), ochrana stávajících solitérních dřevin v krajině - doplnění mimolesní zeleně v podobě liniových porostů podél polních cest a vodotečí či remízů (interakční prvky), pro výsadby využívat druhově původní dřeviny - revitalizace vodních toků - obnova v minulosti zaniklé diferenciace kultur 11

12 5. 2 Prostupnost krajiny Opatření navržená územním plánem pro zajištění prostupnosti krajiny: - ÚSES včetně systému interakčních prvků - obnova cestní sítě v krajině (MK) Obecné zásady pro zajištění prostupnosti krajiny: - umožnit zakládání prvků ÚSES na zemědělské půdě, zejména v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav - podporovat obnovu cestní sítě v krajině - technické řešení koordinovat s vymezováním ploch významné zeleně - u vodních toků budou odstraňovány nebo migračně zprůchodňovány překážky bránící migraci vodních živočichů Obnova cestní sítě v krajině (MK) Pro obnovu cestní sítě v krajině (MK) jsou stanoveny následující podmínky využití: hlavní využití: - místní a účelové komunikace přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - prvky ÚSES - plochy významné zeleně a zeleň skupinová, liniová a solitérní - protierozní opatření, zejména průlehy, zasakovací travnaté pásy, příkopy apod. - stavby mostků a propustků, drenážní a vsakovací systémy - ekostabilizační prvky v krajině podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření - plochy investic do půdy (např. meliorační opatření atd.), pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření nepřípustné využití: - jakékoliv využití, které by znemožnilo, nebo podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných staveb a opatření 5. 3 Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření Protipovodňová ochrana a protierozní opatření Realizace protipovodňových, ochranných vodohospodářských a protierozních opatření v krajině je umožněna v plochách smíšených nezastavěného území (NSzp). Za účelem zvýšení retenčních schopností území budou uplatňovány zejména následující zásady: - doplnit liniové dřevinné porosty (podél mezí, cest, hranic pozemků apod.), k výsadbám využít druhově původní dřeviny - neměnit terénními úpravami přirozenou konfiguraci funkčních niv vodních toků - provádět revitalizační opatření na vodních tocích sledující mimo jiné i zadržení vody v krajině - při realizaci staveb na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami preferovat přírodě blízká opatření - zalesnit problémové plochy - možné provádět v rámci navrhovaných prvků ÚSES a v souladu s podmínkami vyžití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití - vhodná organizace půdního fondu a způsoby obhospodařování (změny rostlinného pokryvu, 12

13 tvorba protierozních a vegetačních pásů, stavebně technická opatření apod.) - v zastavitelných plochách zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území Koridory revitalizačních opatření v krajině (KRO) Pro koridory revitalizačních opatření v krajině (KRO) jsou stanoveny následující podmínky využití: hlavní využití: - revitalizační opatření v krajině přípustné využití: - protierozní opatření, zejména průlehy, travnaté údolnice, zasakovací travnaté pásy, meze, příkopy apod. - revitalizace vodních toků - rozvolnění koryta, umožnění regulovaného rozlivu, meandry, průtočné a neprůtočné tůně, mokřady apod. - stavby na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - terénní úpravy (valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod.) - stavby mostků a propustků - drenážní a vsakovací systémy, ochranné nádrže - plochy ochranné a izolační zeleně - plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň, břehové porosty - účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty (polní cesty s navrženým odvodněním a doprovodnou zelení) - prvky ÚSES a plochy významné zeleně - ekostabilizační prvky v krajině podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění navrhovaných opatření - plochy investic do půdy (např. meliorační opatření atd.), pokud podstatným způsobem neomezí umístění nebo funkčnost navrhovaných opatření nepřípustné využití: - jakékoliv využití, které by znemožnilo, nebo podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných staveb a opatření 5. 4 Návrh systému ekologické stability krajiny Územní plán vymezuje a zpřesňuje skladebné prvky ÚSES regionálního a lokálního významu (biocentrum a biokoridor). V řešeném území se jedná o následující prvky: - regionální biokoridor RK lokální biocentrum LC 1 - lokální biokoridory LK 1, LK 2 Dále budou v území respektovány navržené interakční prvky a ostatní prvky krajinné zeleně v podobě liniových i bodových porostů - vodní toky, meze, solitérní stromy, remízy apod. Pro biocentra a biokoridory obecně platí následující zásady: na lesních plochách - podporovat přirozenou obnovu porostů - nesnižovat koeficient ekologické stability - podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby 13

14 - podporovat vertikální členění na nelesních plochách - podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest - chránit přirozenou skladbu dřevin břehových porostů - na orné půdě zakládat travnaté pásy (doplňovat výsadbou dřevin) - podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, poldry apod.) - neumísťovat nové stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury 6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití: Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) hlavní využití: - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a využití území, vybavenost a služby místního charakteru přípustné využití: - veřejná prostranství - zeleň, zejména veřejná, soukromá, izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území a neomezí hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - občanské vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše - bytové domy za podmínky max. podlažnosti 2 nadzemní podlaží + podkroví - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 14

15 podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektů - 15 m Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) hlavní využití: - občanské vybavení sloužící převážně sportu a tělovýchově přípustné využití: - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - ostatní občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Veřejná prostranství (PV) hlavní využití: - veřejná prostranství, včetně související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelného s účelem veřejných prostranství přípustné využití: - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - vodní plochy a toky - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, zejména zastávky veřejné dopravy, místa pro krátkodobé odkládání odpadu, místní a účelové komunikace, parkovací stání apod. - komunikace pro pěší a cyklisty podmíněně přípustné využití: - občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství za podmínky, že zvyšuje využitelnost těchto ploch pro obyvatele, zejména informační zařízení, prodejní zařízení, dětská hřiště, veřejná WC, prvky mobiliáře nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání: - případné stavby a zařízení musí důsledně respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož jsou vsazovány, zejména pokud se jedná o hlavní prostorotvorná veřejná prostranství (návsi, náměstí, pěší zóny apod.) Dopravní infrastruktura - silniční (DS) hlavní využití: - plochy a koridory silniční dopravy a stavby a zařízení dopravního vybavení, zejména odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky, garáže, objekty údržby pozemních komunikací 15

16 přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - veřejná prostranství - zeleň, zejména ochranná a izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním a přípustným využitím Dopravní infrastruktura - železniční (DZ) hlavní využití: - plochy drážní dopravy a stavby a zařízení pro drážní dopravu, zejména stanice, zastávky, nástupiště, provozní budovy, vozovny, překladiště, správní budovy přípustné využití: - komunikace pro pěší a cyklisty - veřejná prostranství - zeleň, zejména ochranná a izolační - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky podmíněně přípustné využití: - občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - stavby a zařízení pro komerční využití, zejména služby, sklady a obchodní zařízení za podmínky, že nebude narušeno či omezeno hlavní a přípustné využití - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) hlavní využití: - plochy technické infrastruktury, stavby a provozně související zařízení technického vybavení, zejména vodojemy, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, komunikační vedení, energetická vedení, vodovody, kanalizace přípustné využití: - zeleň, zejména zeleň ochranná a izolační - související dopravní infrastruktura - veřejná prostranství - vodní plochy a toky - komunikace pro pěší a cyklisty podmíněně přípustné využití: - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že budou umístěna na budovách, zejména střechách, fasádách apod., a bude se jednat o technická zařízení staveb - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty 16

17 nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Výroba a skladování - lehký průmysl (VL) hlavní využití: - výroba a skladování bez negativního vlivu na okolí nepřesahujícího hranice výrobního nebo skladového areálu přípustné využití: - rostlinná a živočišná zemědělská výroba a provozně související stavby a zařízení - stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů, zejména sběrné dvory - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší a cyklisty - zeleň, zejména ochranná a izolační - veřejná prostranství - vodní plochy a toky - stavby a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů podmíněně přípustné využití: - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál, zejména služební byty - občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání: - maximální zastavěná plocha m2 - max. výška objektů - 15 m Zeleň ostatní (ZX) hlavní využití: - zeleň přípustné využití: - zahrady, travnaté plochy, pastviny, plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL ) - travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (parkové a sadové úpravy) - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky - komunikace pro pěší, cyklisty a další druhy nemotorové dopravy a související stavby a zařízení podmíněně přípustné využití: - není stanoveno nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním a přípustným využitím Plochy vodní a vodohospodářské (W) hlavní využití: - vodní plochy a toky a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím, zejména rybníky, jezera, vodní nádrže, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkci vodohospodářskou, ekologicko-stabilizační, rekreační, estetickou či hospodářskou 17

18 přípustné využití: - vodní díla dle zvláštních předpisů - stavby související s využitím vodního toku nebo vodní plochy k vodárenským účelům a nejsou vodními díly - břehové porosty, litorální pásma - související dopravní a technická infrastruktura, zejména mosty, lávky - stavby a zařízení pro lesní hospodářství podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení pro chov ryb za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území - stavby a zařízení pro likvidaci vyčištěných vod z domovních čistíren za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy zemědělské (NZ) hlavní využití: - pozemky zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území přípustné využití: - pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělské účely - stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví, zejména žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod. - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny, zejména remízy, meze, stromořadí apod. - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - související dopravní a technická infrastruktura - vodní plochy a toky - sportovní letiště - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - revitalizace vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území - zalesnění pozemků za podmínky, že nepřesáhne výměru m2 nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy lesní (NL) hlavní využití: - pozemky učené k plnění funkce lesa (PUPFL) a stavby a zařízení lesního hospodářství, včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury přípustné využití: - vodní plochy a toky - lesní školky, arboreta - plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně - cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách 18

19 - související dopravní a technická infrastruktura - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - není stanoveno nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy přírodní (NP) hlavní využití: - lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti zemědělského půdního fondu, jež souhrnně vytvářejí plochy původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů, zejména evropsky významných lokalit a biocenter přípustné využití: - stavby a opatření nestavební povahy v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny - související dopravní a technická infrastruktura - komunikace pro pěší a cyklisty po vyznačených cestách - zeleň podmíněně přípustné využití: - liniové inženýrské sítě, jejichž trasování mimo přírodní zónu by prokazatelně neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci a za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy - stavby a opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské, přírodní (NSzp) hlavní využití: - není stanoveno přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny, zejména zeleň plošná, skupinová, liniová, solitérní, břehové porosty - pozemky zemědělského půdního fondu, včetně staveb, zařízení a opatření nestavební povahy pro zemědělské účely - související dopravní a technická infrastruktura - PUPFL, trvalé travní porosty, sady a zahrady - zeleň - terénní úpravy, zejména valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod. - komunikace pro pěší a cyklisty - vodní plochy a toky - stavby a opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - plochy ÚSES 19

20 - zalesnění - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely podmíněně přípustné využití: - liniové inženýrské sítě, pokud by jejich trasování mimo plochu prokazatelně neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci nepřípustné využití: - stavby, zařízení a využití území neslučitelné s přípustným a podmíněně přípustným využitím 7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit: Veřejně prospěšná stavba (VPS) - dopravní infrastruktura: Ozn. Název Plocha s rozdílným způsobem využití Popis WD1 cyklostezka dopravní infrastruktura - silniční (DS) stezka pro pěší a cyklisty (Z7) Veřejně prospěšná stavba (VPS) - technická infrastruktura: Ozn. Název Plocha s rozdílným způsobem využití Popis WT1 čistírna odpadních vod Horní Řepčice technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) čistírna odpadních vod (Z6) Možnost uplatnění práva ve prospěch Obec Horní Řepčice Možnost uplatnění práva ve prospěch Obec Horní Řepčice Veřejně prospěšná opatření (VPO) - založení prvků územního systému ekologické stability: Prvky ÚSES všech kategorií jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření: Ozn. Popis Možnost uplatnění práva ve prospěch 615 regionální biokoridor (RK 615) Ústecký kraj VU1 ÚSES - lokální prvky Obec Horní Řepčice 8) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo dle 101 stavebního zákona: 20

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014

ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ČERVENEC 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SKRYJE BYL PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO ÚZEMNÍ PLÁN KAMENIČKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO TEXTOVÁ ČÁST říjen 2013 Územní plán Kameničky Objednatel: Obec Kameničky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad úsek územního

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více