Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot"

Transkript

1 Slepý rozpočet 03a Část B-morový sloup-finacováno městem - Díl: 1 Zemní práce R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do m3 morový sloup m3 17, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m morový sloup m3 17, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 morový sloup m3 17, R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m morový sloup m3 17, U00 Skládkovné zemina morový sloup t 25,80 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 40,00 Celkem za 5 Komunikace Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 morový sloup m 28,80 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný morový sloup t 15,46 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 772 Kamenné dlažby R00 Dlažba z kamene,pravoúhl.desek, prostá tl cm do MVC tl.40 mm-morový sloup m2 40,00 10 Předběžná cena Deska dlažební pískovec morový sloup m2 41,60 11 Předběžná cena Obrubník pískovcový 1000/100/200 morový sloup m 28, R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m morový sloup % Celkem za 772 Kamenné dlažby Díl: M21 Elektromontáže Elektro sloup-svítidlo reflektor ks 4, Elektro sloup-folie ochranná m 50, Elektro sloup-montáže kmpl. 1, Elektro-sloup trubka DVK 50 m 10, Elektro sloup-kabel CYKY-J 5*2,5 m 60,00 Celkem za M21 Elektromontáže Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 15

2 464 Oprava Masarykova náměstí Mnichovice Rozpočet : a morový sloup REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Komunikace Doplňující práce na komunikaci Staveništní přesun hmot Kamenné dlažby M21 Elektromontáže CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0 Oborová přirážka 0 0,0 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0 Zařízení staveniště 0 0,0 0 0 Provoz investora 0 0,0 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 14

3 02a Část A - financování krajem- Díl: 1 Zemní práce R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 5, R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 5, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m , R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 431, R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m , R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 360, R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 259, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do m3 m3 926, R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 základ pod vánoční strom m3 10, R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 35, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 242, R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 16, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 16, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 469, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 16, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 469, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 253, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 982, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 982, R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 982, U00 Skládkovné zemina t 1 473, R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 213, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 1, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m ,97 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 181 Sadové úpravy R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m , R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m , R00 Hloub. jamek do 0,125 m3, kus 25, R00 Hloubení jamek do 1 m3, kus 15, R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině se zalitím kus 15, R00 Ukotvení dřeviny 3 kůly kus 15, R00 Mulčování rostlin m2 30, Javor - Acer platonoides Globosum s kulovitou korunou kus 9, Višeň křovitá - Prunus Fruticosa,, NANA ks 6, Šeřík obecný - Syringa vulgaris cm kus 25, Kůly 2m * 60 mm ks 45, Mulčovací borka m3 3, Ornice m3 167, R00 Výsadba keřů se zalitím kus 25, R00 Zhotovení obalu kmene z juty ks 15, Hnojivo Silvamix-tablety 10 ks na strom ks 150, Směs travní parková I. běžná zátěž OFI kg 42,08 Celkem za 181 Sadové úpravy Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) m3 9, RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 t 0, R00 Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10) m3 23,50 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

4 02a Část A - financování krajem R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) základ pod vánoční strom m3 9, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení základ pod vánoční strom m2 13, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění základ po vánoční strom m2 13,07 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20 m3 12, R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 40, R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 40, R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 0, R00 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové m3 5, V01 Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 15 cm oboustranné bednění m2 18, Kompletní konstrukce-kiosek na elektro ks 2, Kopák čistý CIS SP 2 ROZM 1/2 T 6,02 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) m3 2, R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 42, R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 42, R00 Lože pod potrubí z písku vodovod m3 0, R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 8, R00 Podkladní pražce z betonu B 7,5 do mm2 m 102, R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, km 0, RAA Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 10 cm bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce m2 3, Kabelový prostup bet tvárnic 4 otvory m 23,00 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm 0-22 mm m2 72, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 4-32 mm m2 72, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 984, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 67, R00 Podklad z minerálního betonu tloušťky 12 cm m2 984, R00 Podklad z minerálního betonu tloušťky 18 cm m2 67, R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 72, R00 Litý asfalt z kameniva hrubozrnný nad 3 m tl. 4,5 m2 29, R00 Kryt cementbet. letišť sk.l, kamen.32 mm tl. 25 cm m2 29, R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 761, R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m , R00 Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm m2 716, Dodávka mozaika invalide m2 30, Mozaika řezaná 6x6x4 m2 700, A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 m , Kostka dlažební velká cm 1t=2,5m2 T 307,55 Celkem za 5 Komunikace Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 8,52 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

5 02a Část A - financování krajem- Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Mazanina betonová tl.5-8 cm C -/7,5 (B 7,5) m3 0,49 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce Díl: 8 Trubní vedení R00 Šachtice dom.vodovod. z cihel pál., do 0,75 m3 m3 1, R00 Dno šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm m3 2, R00 Stěny šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm m3 4, R00 Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 kus 4, R00 Osazení beton. skruží přechodových 59/80/60/9 kus 4, R00 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné m2 2, R00 Zřízení vpusti uliční z dílců kus 5, R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 4, R00 Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg kus 5, R00 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 5, R00 Stupadla vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů kus 16, R00 Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 4, R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C-/7,5 m3 17, Vpust uliční střední díl TBV/3a výtok kus 5, A Skruž šachetní TBS /29/9 kus 4, A Skruž šachetní TBS 1-60 D 59/100 kus 4, Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D kus 5, Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A kus 4, Stupadlo šachtové vidlicové tvar A kus 16, Stupadlo šachtové kapsové kus 4, Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 5, TBV-Q 450/195/5c skruž horní kus 5, TBV-Q 450/295/5b skruž horní kus 5, TBV-Q 450/555/5d skruž horní kus 5,00 Celkem za 8 Trubní vedení Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 5, R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m 671, R00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 m 12, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 64, A Značka dopr inf IP 6, 500/500 fól1,hig10 kus 2, B Značka dopr inf IP 11 b 500/700 fól1, EG7letá kus 1, Obrubník žulový štípaný 110/220 m 118, Trubka bezešvá hladká D 273x14,2 mm m 0, A Značka uprav přednost P2 500/500 fól1, HIG 10letá kus 1, A Značka uprav přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá kus 1, Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm m 299, Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm m 260,38 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 19, Lavičky litinové ks 19, D+M,litinových sloupků typ 908B1 ks 11, D+M,odpadkový koš beton.šestihran.z vymývan.šedého kamínku,vč.pozink.vložky š.50 cm,v 80 cm ks 7,00 Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

6 02a Část A - financování krajem R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus (trubka základu pro ván.strom) kus 1,00 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 5, R00 Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 m2 52, R00 Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 5,27 Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm m2 1,00 Celkem za 97 Prorážení otvorů Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 3 381,35 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 721 Vnitřní kanalizace R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 200/4,9 m 19, R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 315/7,7 m 83, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1 144,75 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace Díl: 722 Vnitřní vodovod R00 Potrubí Mepla Geberit D 50 x 4,0 mm m 5, Vyhledávací pásek+výstražná folie m 5, Kohout uzav.giacomini 2 ks 1, Protipožární hydranty ks 1, Potrubí plastové vsazení odbočky ks 2, R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 84,14 Celkem za 722 Vnitřní vodovod Díl: 772 Kamenné dlažby R00 Obklad stupňů i podstupnic kamenými deskami m 179, Dodávka žulových bloků na schodiště m2 13, Deska dlažební pískovec m2 81, D+M,obklad stávajícího schodiště pískovcem m2 21, R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 3 149,57 Celkem za 772 Kamenné dlažby Díl: M21 Elektromontáže Elektro-schody trubka DVK50 m 20, folie ochranná m 120, kabel CYKY-J 5x2,5 m 130, svítidlo reflektor ks 3, montáže kmpl. 1, Elektro - V.O trubka DVK50 m 30, folie ochranná m 495, kabel CYKY-J 4x16 m 550, svítidlo 50W ks 11, svítidlo 70W ks 3, zem.pásek 30x4 m 185, svorka BERNARD ks 8, montáže kmpl. 1, Elektro - rozvodnice trubka DVK50 m 54,0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

7 02a Část A - financování krajem folie ochranná m 300, kabel CYKY-J 5x6 m 300, rozvodnice RZ ks 2, zem.pásek 30x4 m 60, montáže kmpl. 1,00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: M46 Zemní práce při montážích R00 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3 kus 14, R00 Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab. kus 14, R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 306, R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 37, RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm m 225, RT1 Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, podélně zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek m 118, RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm včetně fólie PVC šířka 33 cm m 306, R00 Kabelový prostup z betonových trub,dn do 15 cm m 13, R00 Kabelový prostup z betonových trub,dn do 20 cm m 7, R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 m 306, R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 37, Písek kopaný m3 16, Žlab kabelový 1000x100x100 mm kus 37,00 Celkem za M46 Zemní práce při montážích Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti kontejnerem 10 m3 (tatra 14 t) - Jakobe t 798,95 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

8 464 Oprava Masarykova náměstí Mnichovice Rozpočet : a Část A - financování krajem- REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Sadové úpravy Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Trubní vedení Doplňující práce na komunikaci Dokončovací práce inženýrských staveb Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Kamenné dlažby M21 Elektromontáže M46 Zemní práce při montážích D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0 Oborová přirážka 0 0,0 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0 Zařízení staveniště 0 0,0 0 0 Provoz investora 0 0,0 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 01a Část B - financování městem- Díl: 1 Zemní práce R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 706, R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 706, R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 117, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do m3 m3 235, R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 základ kolem studny m3 1, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 124, R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 4, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 24, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 225, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 24, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 225, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 124, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 255, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 255, R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 255, U00 Skládkovné zemina t 383, R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 109, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 2,80 Celkem za 1 Zemní práce Díl: 181 Sadové úpravy R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 59, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 59, R00 Hloubení jamek do 1 m3, kus 4, R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině se zalitím kus 4, R00 Ukotvení dřeviny 3 kůly kus 4, Javor - Acer platonoides Globosum s kulovitou korunou kus 2, Višeň křovitá - Prunus Fruticosa,, NANA ks 2, Kůly 2m * 60 mm ks 12, Ornice m3 5, R00 Zhotovení obalu kmene z juty ks 4, Hnojivo Silvamix-tablety 10 ks na strom ks 40, Směs travní parková I. běžná zátěž OFI kg 2,00 Celkem za 181 Sadové úpravy Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) základ kolem studny m3 1,40 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce V01 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové bez dodávky kamenů-studna m3 5, V01 Osazení pískovcové desky bez dodávky studna m 5, Pískovcová deska tl.60 mm,šířka 300 mm délka 5200 mm m2 1, Haklík neupravený (lámaný)-pískovec studna m2 22,00 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Lože pod potrubí z písku vodovod m3 0, R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 3, R00 Podkladní pražce z betonu B 7,5 do mm2 m 49,00 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce Díl: 5 Komunikace Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

10 01a Část B - financování městem R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 421, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm 0-22 mm m2 5, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 4-32 mm m2 5, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 233, R00 Podklad z minerálního betonu tloušťky 12 cm m2 233, R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 4, R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 4 cm m2 460, R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm m2 125, R00 Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm m2 69, Dodávka mozaika invalide m2 22, Mozaika řezaná 6x6x4 m2 48, A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 m2 348, Kostka dlažební velká cm 1t=2,5m2 T 185,98 Celkem za 5 Komunikace Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene studna m2 22,00 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější Díl: 8 Trubní vedení R00 Dno šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm m3 0, R00 Stěny šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm m3 1, R00 Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 kus 1, R00 Osazení beton. skruží přechodových 59/80/60/9 kus 1, R00 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné m2 8, R00 Zřízení vpusti uliční z dílců kus 3, R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1, R00 Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg kus 3, R00 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 3, R00 Stupadla vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů kus 4, R00 Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 1, R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C-/7,5 m3 6, Stupadlo šachtové vidlicové tvar A kus 4, Stupadlo šachtové kapsové kus 1, A Skruž šachetní TBS /29/9 kus 1, A Skruž šachetní TBS 1-60 D 59/100 kus 1, Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D kus 3, Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A kus 1, Koš kalový PP pro vpusti RD 200 V kus 3, TBV-Q 450/195/5c skruž horní kus 3, TBV-Q 450/295/5b skruž horní kus 3, TBV-Q 450/555/5d skruž horní kus 3, TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 kus 3,03 Celkem za 8 Trubní vedení Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m 152, Obrubník žulový štípaný 110/220 m 7, Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm m 48, Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm m 98,17 80 Celkem za Díl: Doplňující práce na komunikaci Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

11 01a Část B - financování městem R00 Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí kus 1, Mříž studny a pás.oceli 30/5 rozm.1000*1000 ks 1,00 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Demontáž betonových krycích desek -poklop studny ks 2, Demontáž betonové skruže-studna ks 1, Demontáž pumpy-studna kmpl. 1,00 Celkem za 97 Prorážení otvorů Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 862,30 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 721 Vnitřní kanalizace R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 200/4,9 m 39, R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 315/7,7 m 10, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 401,63 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace Díl: 722 Vnitřní vodovod R00 Potrubí Mepla Geberit D 50 x 4,0 mm m 8, R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg pro poklop B125 kus 1, Vyhledávací pásek+výstražná folie m 8, Betonová šachta 1,40/1,10/2,15 m ks 1, Litinový poklop k šachtě B125 uzamykatelný ks 1, R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 253,15 Celkem za 722 Vnitřní vodovod Díl: 767 Konstrukce zámečnické D+M,ocelová konstrukce nad studnu z L60/60/6 vč.zasklení z MAKROLIFE tl.10 mm ks 1,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické Díl: M21 Elektromontáže V.O trubka DVK50 m 5, folie ochranná m 15, kabel CYKY-J 4x16 m 20, svítidlo 50W ks 2, zem.pásek 30x4 m 15, svorka BERNARD ks 2, montáže kmpl Elektro-ostatní kabely folie ochranná m 53, kabel CYKY-J 5x2,5 m 53, Elektro - kašna trubka DVK50 m 10, folie ochranná m 30, kabel CYKY-J 4x16 m 20, kabel CYKY-J 5x2,5 m 20, svítidlo reflektor ks 4, montáže kompl. 1,0 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: M46 Zemní práce při montážích R00 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3 kus 2, R00 Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab. kus 2, R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 37,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

12 01a Část B - financování městem R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 9, RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm m 9, RT1 Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, podélně zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek m 37, RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 46, R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 m 37, R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 9, Písek kopaný m3 3, Žlab kabelový 1000x100x100 mm kus 10,00 Celkem za M46 Zemní práce při montážích Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti kontejnerem 10 m3 (tatra 14 t) - Jakobe t 321,19 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

13 Členění nákladů v jednotlivých hlavách III. Stavební objekty celkem ZRN p.č. Objekt Název cena bez DPH sazba DPH DPH Celkem 1 01a % a % a % 0 0 Celkem VI. Vedlejší náklady celkem VRN p.č. Objekt Název cena bez DPH sazba DPH DPH Celkem 1 01a Mimostaveništní doprava 20% a Oborová přirážka 20% a Provoz investora 20% a Přesun stavebních kapacit 20% a Zařízení staveniště 20% a Ztížené výrobní podmínky 20% a Mimostaveništní doprava 20% a Oborová přirážka 20% a Provoz investora 20% a Přesun stavebních kapacit 20% a Zařízení staveniště 20% a Ztížené výrobní podmínky 20% a Mimostaveništní doprava 20% a Oborová přirážka 20% a Provoz investora 20% a Přesun stavebních kapacit 20% a Zařízení staveniště 20% a Ztížené výrobní podmínky 20% 0 0 Celkem Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. 2

14 464 Oprava Masarykova náměstí Mnichovice Rozpočet : a Část B - financování městem- REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Sadové úpravy Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Úpravy povrchů vnější Trubní vedení Doplňující práce na komunikaci Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Konstrukce zámečnické M21 Elektromontáže M46 Zemní práce při montážích D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0 Oborová přirážka 0 0,0 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0 Zařízení staveniště 0 0,0 0 0 Provoz investora 0 0,0 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0 Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

15 Souhrnný rozpočet 464 Oprava Masarykova náměstí Mnichovice Zhotovitel : IČO : DIČ : Objednatel : IČO : DIČ : Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst) Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby Hlava Náklady na Stavební část Technologická část Celkem Celkové náklady stavby bez DPH DPH 14 % DPH 20 % I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Projektové a průzkumné práce Provozní soubory celkem Stavební objekty celkem ZRN Stroje, zařízení, náklady Umělecká díla Vedlejší náklady celkem VRN Ostatní náklady Rezerva Jiné investice Náklady z investičních prostředků Náklady z neinvestičních prostředků Celkem Celkem bez DPH Celkem včetně DPH Kč 0 Kč Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 19.7.2017 437 Oprava části komunikace v ulici Duchcovská,Děčín Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : STRABAG a.s. IČO : 608 38 744 DIČ

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace Položkový rozpočet 1 Vybudování dětského hřiště Rozpočet: 2 Plocha dlažb P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 1 121101101 Sejmutí ornice s přemistěním do

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ :

Objednatel : Město Úsov IČO : nám. Míru 86 DIČ : Úsov. Zhotovitel : IČO : DIČ : Výkaz výměr Datum: Stavba : Objednatel : Město Úsov IČO : 335 nám. Míru 86 DIČ : 789 73 Úsov Zhotovitel : IČO : DIČ : Rozpočtové náklady Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rekapitulace rozpočtů

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více