Při vnitřních inspekcích plynovodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při vnitřních inspekcích plynovodů"

Transkript

1 Václav LINHART Romana PAVELKOVÁ Jana SIGMUNDOVÁ Václav HERMAN * Hodnocení účinku vad v montážních obvodových svarech na únosnost plynovodních potrubí Při vnitřních inspekcích plynovodů se někdy setkáváme s výskytem velmi hrubých vad v obvodových montážních svarech Vady tohoto druhu byly zjištěny např na plynovodech na severní Moravě Jednalo se o montážní obvodové svary na bezešvých trubkách DN x12 až 15 mm z oceli ČSN Zjištěné vady v obvodových svarech dosahovaly podle těchto kontrol značných hloubek a délky 200 až 300 mm Část těchto potrubí s nejrozsáhlejšími vadami byla odkryta a nahrazena novými trubkami Pro technicky zdůvodněné rozhodování v těchto případech bylo nutné získat podklady o reálném účinku vad tohoto druhu na provozní spolehlivost a životnost potrubí Příslušné práce se uskutečnily v SVÚM as na základě požadavku RWE TRANSGAS as Pro realizaci prací bylo vybráno 5 úřezků trubek s výraznými vadami v obvodových svarech odebraných z plynovodu Trubky byly v SVÚM pracovně označeny č a 47 Charakter vad v obvodových svarech trubek Trubky se svary byly po vyjmutí z plynovodu podrobeny důkladné defektoskopické kontrole prozařováním Také tato kontrola potvrdila že se jedná o výrazné vady typu neprůvarů v kořeni svaru (dle ČSN ISO č 4021) (obr 1 a 2) o studené spoje (č 4013) nebo o vruby v kořeni svaru - propadlý kořen (č 5013) a o shluky dutin (č 2013) Neprůvary dosahují u jednotlivých vyšetřovaných trubek délky až 200 a 300 mm Podle zásad hodnocení defektoskopických nálezů z prozařování se vesměs jedná o svary zcela nevyhovující kvality podle ČSN Příklady některých zjištěných vad na dodaných trubkách jsou patrné z obr 3 a 4 (trubka č 46) vady po tlakových zkouškách v SVÚM z obr 5 6 a 7 (trubka č 46) Po tlakových zkouškách jsou neprůvary rozevřené účinky plastické deformace Hloubka neprůvarů dosahuje 50 % až 80 % tloušťky stěny trubky Jiné příklady vad v obvodových svarech po zejména hubených kořenů svarů jsou na obr 8 a 9 (trubky č 29 a 47) Vlastnosti základního materiálu trubek Trubky byly vyrobeny z oceli typu ČSN s obsahem 018 až 021 % C 108 až 121 % Mn 027 až 029 % Si a 0041 až 0051 % Al Podle zkoušek na některých z těchto trubek jsou hodnoty: smluvní mez kluzu plastické prodloužení 02 % [MPa] - R p MPa smluvní mez kluzu celkové prodloužení 05 % [MPa] - R t MPa mez pevnosti v tahu [MPa] - R m 515 MPa tažnost A 224 % a kontrakce Z 466 % Potrubní tlaková tělesa pro posouzení únosnosti trubek U uzavřených potrubních těles s vnitřním přetlakem je namáhání v osové rovině trubky dvojnásobné proti namáhání v obvodovém průřezu Dp/2t (1) Dp/4t (2) pak 05 (3) kde: obvodové napětí [MPa] podélné napětí [MPa] D vnější průměr trubky [mm] p vnitřní tlak [MPa] a t tloušťka steny trubky [mm] Vady které se vyskytují v podélném směru trubky jsou pak z hlediska únosnosti nebezpečnější než stejně rozměrné vady které leží ve směru obvodovém V případě obvodových svarů u kterých je nutné počítat s příp křehčími strukturami zejména v jejich kořenové části nemusí být takové hodnocení na místě Opatrnost je také nutná v případech kdy na potrubí dochází k působení přídavných ohybových momentů K takovým podmínkám dochází již při ukládání potrubí do země v místech oblouků nebo v místech nebezpečí sesuvů půdy a vyplavení podloží U nadzemních potrubních konstrukcí dochází k přídavným ohybovým namáháním od dilatací K posouzení účinku vad v obvodových svarech na únosnost trubek se uskutečnily pevnostní a cyklické tlakové zkoušky Uskutečnily se jednak na potrubním tělese s rozsáhlými vadami tohoto druhu a na dalším tlakovém tělese kompletovaném z dalších trubek s vadami v obvodovém svaru s připojenými ochrannými objímkami clock spring Tlakové těleso bez objímek je znázorněno schematicky na obr 10 Ve střední části je připojena trubka č 46 o délce 710 mm s výraznými vadami v obvodovém svaru viz dříve uvedené obr až 7 Po obou stranách této trubky jsou připojeny části trub- Obr 1 Snímek kořene svaru trubky č 46 Obr 2 Snímek kořene svaru trubky č 46 3/2006 Slovgas 17

2 Obr 3 Přesazení trubek a neprůvar v kořeni svaru - trubka č 12 Obr 4 Hubený kořen svaru - trubka č 12 Obr 5 Neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Tab 1 Přehled tlakových zkoušek tělesa bez objímek Etapa Charakteristika zkoušky Průběh zkoušky 1 2 Cyklické Statické do provoztlaku 63 MPa (646 at) a do 73 MPa (744 at) Obr 6 Hrubý neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Tlakovací cyklus: 1 MPa (102 at) p max 63 MPa (646 at) p/p max 084 Trvání cyklu: 57 sek Počet cyklů: p 63 MPa prodleva 5 min p 73 MPa prodleva 5 min 0 Vysvětlivky: p tlak minimální tlak p max maximální tlak Tab 2 Přehled tlakových zkoušek tělesa s objímkami Etapa Charakteristika zkoušky Průběh zkoušky 1 Cyklické 2 3 Statické do p758 MPa (773 at) max [MPa] p 1902 MPa roztržení 4626 Tlakovací cyklus: 1 MPa (102 at) p max 63 MPa (646 at) Trvání cyklu: 81 až 84 sek Počet cyklů: p max 758 MPa prodleva 5 min 0 max [MPa] Obr Obr MPa 1618 MPa porušení ky č 12 bez svarů K získání podkladů o průběhu deformací ve zvolených oblastech tlakového tělesa byly připojeny tenzometry (č 1 až 8 viz obr 10) Tlakové těleso s objímkami (obr 11) tvořily trubky č 29 a 47 s vadami a nástavné trubky Charakteristické vady v obvodových svarech v těchto trubkách byly již znázorněny na obr 3 a 4 (trubka č 12) a na obr 9 (trubka č 47) K aplikaci ochranných objímek je nutné uvést že jsou běžně určeny především ke zvýšení únosnosti potrubí v obvodovém směru Jejich vliv na přenos namáhání v podélném směru trubky je malý Zabraňují však vzniku plastické deformace v obvodovém směru a tudíž i boulení které má za následek zvýšené namáhání i v osovém směru Ochrana proti tomuto účinku je pak přínosem i pro únosnost v osovém směru Příznivý účinek objímek vyplyne i z dalšího rozboru Na tlakovém tělese byly instalovány ochranné objímky clock spring Instalaci objímek a svářečské práce na obou tělesech provedli pracovníci RWE Transgas Písek Objímky byly instalovány na potrubní těleso bez tlaku Na povrch se navíjejí pásy příslušného speciálního laminátového kompozitu o šířce 292 mm a o tloušťce 2 mm v několika vrstvách Pojivem mezi vrstvami je speciální lepicí tmel Připojené objímky jsou patrné na obr 11 Po obou stranách obvodového svaru s vadami byly připojeny slabší výplňové objímky o celkové tloušťce asi 8 mm Přes tyto výplňové objímky byla pak navinuta objímka vrchní opět o šířce cca 292 mm a o celkové tloušťce 15 mm viz obr 11 Snímek tlakového tělesa s objímkami je na obr 12 Také na toto zkušební tlakové těleso s objímkami byly připojeny tenzometry a to při objímkách (tenzometry T3 až T8) a pak na volném plášti tělesa mimo objímky (T1 T2 T9 a 10) Tlakování potrubního tlakového tělesa bez objímek (obr 10) Přehled provedených tlakových zkoušek je v tab 1 Hodnoty byly stanoveny při uvažování průměru D 720 mm a tloušťky - t 148 mm Obr 7 Hrubý neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Obr 8 Hubený kořen svaru s plynovými dutinami - trubka č 29 Obr 9 Hluboký neprůvar v kořeni svaru - trubka č Slovgas 3/2006

3 Obr 10 Schéma tlakového tělesa DN 700 bez objímek Vady v obvodovém svaru trubky č 46 Obr 11 Schéma tlakového tělesa DN 700 s objímkami Vadné svary trubek č 29 a 47 Cyklické (etapa 1) do p 63 MPa ( 1532 MPa) ani statické až do p 73 MPa ( 1776 MPa) nevedlo ke vzniku porušení Nevyskytlo se ani prosakování vody které by svědčilo o lokálním porušení ve vadných svarech Hodnoty při těchto zkouškách byly nižší než mez R p 02 materiálu Tlakování do roztržení K roztržení tlakového tělesa došlo při p 1902 MPa Při D 720 mm a t 148 mm je 4626 MPa Pro tuto hodnotu platí: R p 02 «Odpovídající hodnota: / MPa (<R p 02 ) Také průběh rozvoje deformací na měřených místech při tomto - obr 13 - prokázal že již od p 85 MPa ( 2067 MPa) docházelo v místech tenzometrů při svaru k odklonu průběhu poměrné deformace [µm/m] - ε (p) od linearity tudíž ke vzniku prvých plastických deformací Na volném plášti (tenzometry č 6 7) došlo ke vzniku prvých plastických deformací při p 10 MPa ( 2432 MPa) K porušení tlakového tělesa tudíž došlo v podmínkách rozvoje výrazné plastické deformace na celém plášti potrubního tělesa Rychlý rozvoj deformací na tenzometrech poblíž vadného místa obvodového svaru (tenzometry č obr 10) při tlaku p > 9 MPa potvrzuje vysoký vrubový účinek vad Při tlaku p 13 MPa vedl rozsáhlý rozvoj plastické deformace k porušení prakticky všech tenzometrů K iniciaci porušení tělesa došlo v podélném směru na vadě v novém spojovacím obvodovém svaru obr 14 a 15 mimo starý obvodový svar s výraznými dlouhými vadami na trubce č 46 Trhlina se šířila v osovém směru tělesa V místě křížení magistrální trhliny s obvodovým svarem trubky č 46 s vadami došlo k rozvětvení trhliny obr 14 a obr 15 Trhlina ve směru obvodového svaru pak propojila vadná místa Lze očekávat že mezní tlak pro vznik roztržení na obvodovém svaru trubky č 46 s vadami by byl jen nepatrně vyšší než tlak při roztržení za daných podmínek Podle vývoje lomu lze soudit že i při výrazných vadách v obvodových svarech bylo pro mezní tlak limitující porušování v osové rovině trubky Snímky rozevřených vad na trubce č 46 po tlakové zkoušce příp částečně natržených byly uvedeny na obr 5 až 7 Tlakování potrubního tlakového tělesa s objímkami (obr 11 a 12) Přehled tlakových zkoušek u tohoto tělesa je v tab 2 Hodnoty byly stanoveny při uvažování D 720 mm a t 12 m Při prohlídkách během cyklování a po jeho dokončení nebyly na objímkách zjištěny žádné závady jen drobné delaminace na čele objímky v některých místech Tlakování tělesa s objímkami Průběhy deformací naměřené na některých tenzometrech v obvodovém směru vykazují v rozsahu tlaků p < 116; 133 MPa > prudký nárůst deformací (tenzometry T5 T1 T3 T7 T9) obr 16 To svědčí o vzniku plastické deformace v těchto místech obr 11 Jedná se o tenzometry v obvodovém směru na volném plášti (T1 T9) i při objímkách (T3 T5 T7) Při obvodové poměrné deformaci - ε obv [µm/m] t j ε obv 2 % došlo k porušení tenzometrů Namáhání v podélném směru trubky které má rozhodovat o porušování v obvodových svarech je soudě podle deformací podstatně nižší než ve směru obvodovém K výrazné odchylce od linearity a k plastické deformaci i na tenzometrech v podélném směru (T2 T4 T6 T8) došlo při tlacích p < 108; 135 MPa > Po vzniku výrazné obvodové plastické deformace na plášti spojené s vyboulením došlo při p 132 MPa účinkem přídavného momentu k prvým naprasknutím vrstev po krajích slabších výplňových objímek clock spring Při tlaku p 147 MPa docházelo již k odskakování celých prasklých vrstev obr 17 - a k destrukci těchto slabších částí objímek Obr 12 Snímek tlakového tělesa s objímkami Obr 13 Tlakové těleso bez objímek Průběh deformací při do roztržení 3/2006 Slovgas 19

4 Slovgas Techniky a technológie Obr 14 Porušení tlakového tělesa bez objímek K porušení tlakového tělesa došlo při tlaku p 1618 MPa mimo vadné obvodové svary a mimo objímky v místě připojení jednoho z plnicích nátrubků Při porušení bylo: σobv 4854 MPa σl σobv / MPa t j Re << σobv < Rm σl Re V porovnání s provozním tlakem v potrubí - p 63 MPa - došlo k porušení při tlaku 257x vyšším (p 1618 MPa) Poněvadž k porušení nedošlo v místech s obvodovými svary s vadami (trubky č 29 a 47) je zřejmé že únosnost trubek s objímkami v těchto místech je ještě vyšší než je hodnota p 1618 MPa Při dané konstrukci objímek je ovšem zřejmé že mezní tlak je limitován vznikem rozsáhlejší plastické deformace a boulením na nechráněné trubce Mezní pevnostní stav trubek s vnitřním přetlakem s povrchovými vadami v obvodovém směru Při hodnocení účinku vad v obvodovém směru na únosnost vycházejí někteří autoři z aplikace inženýrského výpočtového postupu R STRENG [1] Transformují parametry vad z obvodového směru do směru podélné- ho a s takto upravenými vadami dále pracují stanovením mezní hodnoty σl a odpovídajícího napětí σobv Častěji se za mezní pevnostní stav pokládá plastický kolaps v místě vady Při něm dochází na vadách k plastickému tečení aniž je nutné zvyšovat namáhání (t j při σ/ ε 0) viz souborná práce A G Millera [2] Při výpočtu mezního stavu z této podmínky někteří autoři hodnotí jen zvýšené nominální namáhání v oslabeném obvodovém trubkovém průřezu v důsledku vady Schulze aj loc cit [2] nebo uvažují podmínky plastického kolapsu s přihlédnutím k lokálním koncentračním vrubovým účinkům vad Kastner aj loc cit [2] Mezní namáhání v osovém směru trubky σl je pak podle těchto autorů formulováno těmito vztahy [2]: Schulze aj: σl Re /π {1 - β (1 - η) + 2sin-1[(1- η) sin β/2]} (4) Kastner aj: σ Re {η [π - β (1 - η)]} / {πη + 2 (1 - η) sin β} (5) Ve vztazích je 2β středový úhel vady η 1 - (a/t) a je hloubka vady t je tloušťka stěny obr 18 Obr 16 Tlakové těleso s objímkami Průběh deformací při do roztržení 20 Obr 15 Detail místa vzniku porušení tlakového tělesa bez objímek Někteří autoři zavádějí pro mezní stav vyšší hodnoty místo Re hodnotu flow stress Rf : Rf (Re + Rm)/2 (6) Na obr 19 jsou hodnoty pro mezní stav dle (4) a (5) vyjádřeny graficky v souřadnicích σl/re a β pro dva případy poměru a/t 05 a 07 Do grafu jsou také zakresleny výsledky pevnostních zkoušek z této naší práce s největšími vadami v obvodových svarech (trubka č 46) [3] Přitom vycházíme z konkrétních rozměrů vad na trubce V grafu jsou také zakresleny i další výsledky pevnostních tlakových zkoušek trubek s obvodovými vadami z literatury [2] Na trubce č 46 dosahovaly izolované vady typu neprůvarů obvodové délky 200 mm t j β 1655 a/t 07 a dále obvodové délky 300 mm t j β 248 a/t 05 Podle výsledků je u trubky č 46 mezní hodnota namáhání při porušení σl 2313 MPa Při Rp MPa je σl/rp Pokud uvažujeme mezní stav k hodnotě flow stress t j Rf (Re+ Rm)/2 t j u nás ( )/2 392 MPa je σl/rf 059 V diagramu na obr 19 jsou také uvedeny výsledky z naší práce [4] konkrétně případ s modelovými vadami v obvodovém směru Obr 17 Porušení výplňových objímek při do roztržení Slovgas 3/2006

5 Obr 18 Povrchová vada v obvodovém směru trubky v trubkách DN 900 na vnitřním a na vnějším povrchu V tomto případě je β 93 při a/t 05 Na těchto modelových vadách nedošlo při porušení tlakového tělesa k roztržení jen k plastickému otupení Pak je mezní > 270 MPa při R p MPa a R f 464 MPa je /R p 02 > 075 a /R f > 058 Podle výsledků pevnostních tlakových zkoušek trub z literatury [2] s povrchovými vadami značné délky např β > 40 až 160 zakreslenými do obr 19 vyhovuje meznímu stavu na trubkách lépe postup který uvažuje lokální podmínky namáhání na vadách a vztah (5) dle Kastnera Při vadách v obvodovém směru o délce do 300 mm kdy β < 30 jak tomu bylo u vad v obvodových svarech v našich případech se blíží mezní hodnoty namáhání stanovené zvoleným postupem hodnotě R e event R p 02 tj /R e 1 V těchto podmínkách je ovšem odpovídající» R e event R m Vytváří se tak podmínky pro roztržení potrubního tělesa v podélném směru Porušení může ovšem iniciovat i na obvodových vadách které představují oslabení stěny Při těchto vysokých hodnotách se pak uplatní příznivý vliv ochranných objímek Odtud jejich příznivý účinek i při vadách v obvodovém svaru U velice dlouhých obvodových vad (β>>30 ) kdy je podle obr 19 mezní << R p 02 /2 tento příznivý účinek ochranných objímek pozbývá na významu K porušení zde dochází v obvodovém směru účinkem podélných napětí Závěry 1 U plynovodních potrubí větších průměrů budovaných před více než 30 lety je nutné počítat z důvodu nedostatečného rozsahu tehdy prováděných kontrol s výskytem vad v obvodových svarech často značného rozsahu 2 Ve vyšetřovaných trubkách DN 700 šlo zejména o nedostatečné průvary a chudé Obr 19 Povrchové vady v obvodovém směru potrubního tlakového tělesaporovnání výpočtové únosnosti s výsledky experimentů SVÚM a [2] 1 - SVÚM [3] 2 -SVÚM[4] kořenové svary trubek Představovaly až 50 % i 70 % tloušťky svaru a délku 200 až 300 mm 3 Pevnostní tlakové zkoušky uskutečněné na potrubním tělese DN 700 t 12 mm L (délka potrubního tělesa) ~ 3800 mm s těmito vadami v obvodových svarech prokázaly že nebezpečnost těchto vad je podstatně menší než obdobných vad v podélném směru 31 Cyklické tlakové zkoušky do úrovně provozního tlaku při p max 63 MPa 1 MPa p/p max 084 do N (počet cyklů) nevedly k porušení ani ke vzniku průsaků v místě vad 32 Při došlo k roztržení při tlaku p 1902 MPa 4626 MPa ~ 231 MPa Trhlina iniciovala na lokální vadě v novém obvodovém montážním svaru a probíhala v podélném směru V místě obvodového svaru starého s výraznými vadami došlo k sekundárnímu rozdvojení magistrální trhliny podél tohoto svaru Z tohoto průběhu destrukce lze soudit že kritická hodnota pevnosti starého obvodového svaru s vadami byla blízká nebo ještě poněkud vyšší než stanovená hodnota při roztržení K porušení došlo za podmínek rozsáhlé plastické deformace na celém tělese při tlaku 3x vyšším než je tlak provozní kdy R p 02 << < R p 02 4 Pevnostní tlakové zkoušky na tělese s vadami v obvodových svarech a s objímkami clock spring daly příznivé výsledky 41 Cyklické tlakové zkoušky při p max 63 MPa p/p max 084 nevedly ke vzniku porušení tělesa ani objímek 42 Při do destrukce došlo již při tlaku p 10 MPa tj při MPa ke vzniku prvých plastických deformací na plášti včetně oblastí při objímkách 43 Při tlaku p 132 MPa vedl rozsáhlý rozvoj plastické deformace na volném plášti vč oblasti mezi objímkami spojený s vyboulením k praskání prvých okrajových vrstev slabších výplňových objímek Při tlaku p 147 MPa došlo k úplnému prasknutí slabších částí objímek Nedošlo však k porušení středních zesílených částí K porušení tlakového tělesa došlo při p 168 MPa tj MPa mimo oblast obvodových svarů a mimo objímky v místě připojení plnicích nátrubků Při porušení byl p 257 x tlak provozní Přitom R p 02 «243 MPa < R p 02 5 Teorie plastického kolapsu vede ke stanovení mezních podmínek pro porušování na vadách v obvodovém směru trubky Při kratších vadách na dodaných trubkách ( 300 mm) leží mezní namáhání při hodnotě R e (R p 02 příp až při hodnotě R f ( flow stress ) Poněvadž u potrubních ocelí je běžně R m < 2R e je při 2 nebezpečí porušení na těchto vadách v obvodovém směru podstatně menší než ve směru podélném 6 Připojení objímek snižuje v místech s vadami v obvodových svarech úroveň obvodového napětí a tím snižuje nebezpečí vzniku podélné trhliny na vadách daného rozsahu (β 30 a/t 05) I když objímka nemůže významněji snížit úroveň podélných napětí na obvodovém svaru je z uvedených důvodů její vliv pozitivní 7 Podle našich experimentálně získaných poznatků lze při hodnocení vlivu vad v obvodových svarech postupovat dle obr 19 s využitím vztahu (5) Lze tak stanovit max přípustnou hodnotu podélného namáhání ( /2) na trubce příp odpovídající hodnotu a míru bezpečnosti k porušení Lektor: doc Ing Karol Kálna DrSc VÚZ PI SR Bratislava * Ing Václav Linhart CSc Ing Jana Sigmundová SVÚM a s Praha Ing Romana Pavelková Ing Václav Herman RWE Transgas Net sro Praha Literatura [1] P roject PR A Modified Criterion for Evaluating the Remaining Strength of Corroded Pipe Batelle - AGA 1989 [2] MILLER A-G: Review of Limit Loads of Structures Containing Defects Pressure Vessels and Piping V 32 p [3] LINHART V SIGMUNDOVÁ J a kol: Získání podkladů pro posouzení vlivu defektů v obvodových svarech trubek plynovodu DN 700 Zpráva SVÚM as č / [4] LINHART V SIGMUNDOVÁ J a kol: Vliv defektů v místech zavařených průchodek na životnost potrubí DN 900 Zpráva SVÚM as č /2006 Slovgas 21

Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek Václav LINHART, Adrián GONDA, Romana PAVELKOVÁ Ke zvýšení bezpečnosti vysokotlakých potrubí

Více

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Horkovody jsou namáhány opakovaně vnitřním přetlakem, dále pak

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená

Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená SKOŘEPINY Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená Používají se jako nosné části konstrukcí ohraničující nějaký

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Česká republika Alexandrs Jelinskis SIA LatRosTrans Lotyšsko Rok 2001 ukončení přepravy ropy ropovodem DN 700 Polock Ventspils

Více

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi

Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky. z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi ČSN EN 10216, str. 1 ČSN EN 10216 Norma: ČSN EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Části: ČSN EN 10216-1/2003 + A1/2004 Trubky z nelegovaných ocelí se

Více

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - -

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nižších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR Education, Research, Innovation FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR FEM ANALÝZA DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ HADICOVÉ SPONY Pavel HRONEK 1+2, Ctibor ŠTÁDLER 2, 1 Úvod Bohuslav MAŠEK 2, Zdeněk

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Obsah Protahovací trn Povrchově kalená součást Fréza Karbidické vyřádkování Cementovaná součást Pozinkovaná součást Pivní korunky Klíč

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45. Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. STANOVENÍ VLASTNOSTÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA PETR KUKLÍK ČVUT v Praze, Fakulta stavební seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. 2007 Inovace metod

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Řešený příklad se zabývá předem předpjatým vazníkem T průřezu. Důraz je kladen na pochopení specifik předpjatého betonu. Kurzivou jsou

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. VZLÚ, a.s. 21. listopadu 2012 Seminář ČSM, Praha Úvod Interlaminární smyková pevnost Interlaminar

Více