Při vnitřních inspekcích plynovodů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při vnitřních inspekcích plynovodů"

Transkript

1 Václav LINHART Romana PAVELKOVÁ Jana SIGMUNDOVÁ Václav HERMAN * Hodnocení účinku vad v montážních obvodových svarech na únosnost plynovodních potrubí Při vnitřních inspekcích plynovodů se někdy setkáváme s výskytem velmi hrubých vad v obvodových montážních svarech Vady tohoto druhu byly zjištěny např na plynovodech na severní Moravě Jednalo se o montážní obvodové svary na bezešvých trubkách DN x12 až 15 mm z oceli ČSN Zjištěné vady v obvodových svarech dosahovaly podle těchto kontrol značných hloubek a délky 200 až 300 mm Část těchto potrubí s nejrozsáhlejšími vadami byla odkryta a nahrazena novými trubkami Pro technicky zdůvodněné rozhodování v těchto případech bylo nutné získat podklady o reálném účinku vad tohoto druhu na provozní spolehlivost a životnost potrubí Příslušné práce se uskutečnily v SVÚM as na základě požadavku RWE TRANSGAS as Pro realizaci prací bylo vybráno 5 úřezků trubek s výraznými vadami v obvodových svarech odebraných z plynovodu Trubky byly v SVÚM pracovně označeny č a 47 Charakter vad v obvodových svarech trubek Trubky se svary byly po vyjmutí z plynovodu podrobeny důkladné defektoskopické kontrole prozařováním Také tato kontrola potvrdila že se jedná o výrazné vady typu neprůvarů v kořeni svaru (dle ČSN ISO č 4021) (obr 1 a 2) o studené spoje (č 4013) nebo o vruby v kořeni svaru - propadlý kořen (č 5013) a o shluky dutin (č 2013) Neprůvary dosahují u jednotlivých vyšetřovaných trubek délky až 200 a 300 mm Podle zásad hodnocení defektoskopických nálezů z prozařování se vesměs jedná o svary zcela nevyhovující kvality podle ČSN Příklady některých zjištěných vad na dodaných trubkách jsou patrné z obr 3 a 4 (trubka č 46) vady po tlakových zkouškách v SVÚM z obr 5 6 a 7 (trubka č 46) Po tlakových zkouškách jsou neprůvary rozevřené účinky plastické deformace Hloubka neprůvarů dosahuje 50 % až 80 % tloušťky stěny trubky Jiné příklady vad v obvodových svarech po zejména hubených kořenů svarů jsou na obr 8 a 9 (trubky č 29 a 47) Vlastnosti základního materiálu trubek Trubky byly vyrobeny z oceli typu ČSN s obsahem 018 až 021 % C 108 až 121 % Mn 027 až 029 % Si a 0041 až 0051 % Al Podle zkoušek na některých z těchto trubek jsou hodnoty: smluvní mez kluzu plastické prodloužení 02 % [MPa] - R p MPa smluvní mez kluzu celkové prodloužení 05 % [MPa] - R t MPa mez pevnosti v tahu [MPa] - R m 515 MPa tažnost A 224 % a kontrakce Z 466 % Potrubní tlaková tělesa pro posouzení únosnosti trubek U uzavřených potrubních těles s vnitřním přetlakem je namáhání v osové rovině trubky dvojnásobné proti namáhání v obvodovém průřezu Dp/2t (1) Dp/4t (2) pak 05 (3) kde: obvodové napětí [MPa] podélné napětí [MPa] D vnější průměr trubky [mm] p vnitřní tlak [MPa] a t tloušťka steny trubky [mm] Vady které se vyskytují v podélném směru trubky jsou pak z hlediska únosnosti nebezpečnější než stejně rozměrné vady které leží ve směru obvodovém V případě obvodových svarů u kterých je nutné počítat s příp křehčími strukturami zejména v jejich kořenové části nemusí být takové hodnocení na místě Opatrnost je také nutná v případech kdy na potrubí dochází k působení přídavných ohybových momentů K takovým podmínkám dochází již při ukládání potrubí do země v místech oblouků nebo v místech nebezpečí sesuvů půdy a vyplavení podloží U nadzemních potrubních konstrukcí dochází k přídavným ohybovým namáháním od dilatací K posouzení účinku vad v obvodových svarech na únosnost trubek se uskutečnily pevnostní a cyklické tlakové zkoušky Uskutečnily se jednak na potrubním tělese s rozsáhlými vadami tohoto druhu a na dalším tlakovém tělese kompletovaném z dalších trubek s vadami v obvodovém svaru s připojenými ochrannými objímkami clock spring Tlakové těleso bez objímek je znázorněno schematicky na obr 10 Ve střední části je připojena trubka č 46 o délce 710 mm s výraznými vadami v obvodovém svaru viz dříve uvedené obr až 7 Po obou stranách této trubky jsou připojeny části trub- Obr 1 Snímek kořene svaru trubky č 46 Obr 2 Snímek kořene svaru trubky č 46 3/2006 Slovgas 17

2 Obr 3 Přesazení trubek a neprůvar v kořeni svaru - trubka č 12 Obr 4 Hubený kořen svaru - trubka č 12 Obr 5 Neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Tab 1 Přehled tlakových zkoušek tělesa bez objímek Etapa Charakteristika zkoušky Průběh zkoušky 1 2 Cyklické Statické do provoztlaku 63 MPa (646 at) a do 73 MPa (744 at) Obr 6 Hrubý neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Tlakovací cyklus: 1 MPa (102 at) p max 63 MPa (646 at) p/p max 084 Trvání cyklu: 57 sek Počet cyklů: p 63 MPa prodleva 5 min p 73 MPa prodleva 5 min 0 Vysvětlivky: p tlak minimální tlak p max maximální tlak Tab 2 Přehled tlakových zkoušek tělesa s objímkami Etapa Charakteristika zkoušky Průběh zkoušky 1 Cyklické 2 3 Statické do p758 MPa (773 at) max [MPa] p 1902 MPa roztržení 4626 Tlakovací cyklus: 1 MPa (102 at) p max 63 MPa (646 at) Trvání cyklu: 81 až 84 sek Počet cyklů: p max 758 MPa prodleva 5 min 0 max [MPa] Obr Obr MPa 1618 MPa porušení ky č 12 bez svarů K získání podkladů o průběhu deformací ve zvolených oblastech tlakového tělesa byly připojeny tenzometry (č 1 až 8 viz obr 10) Tlakové těleso s objímkami (obr 11) tvořily trubky č 29 a 47 s vadami a nástavné trubky Charakteristické vady v obvodových svarech v těchto trubkách byly již znázorněny na obr 3 a 4 (trubka č 12) a na obr 9 (trubka č 47) K aplikaci ochranných objímek je nutné uvést že jsou běžně určeny především ke zvýšení únosnosti potrubí v obvodovém směru Jejich vliv na přenos namáhání v podélném směru trubky je malý Zabraňují však vzniku plastické deformace v obvodovém směru a tudíž i boulení které má za následek zvýšené namáhání i v osovém směru Ochrana proti tomuto účinku je pak přínosem i pro únosnost v osovém směru Příznivý účinek objímek vyplyne i z dalšího rozboru Na tlakovém tělese byly instalovány ochranné objímky clock spring Instalaci objímek a svářečské práce na obou tělesech provedli pracovníci RWE Transgas Písek Objímky byly instalovány na potrubní těleso bez tlaku Na povrch se navíjejí pásy příslušného speciálního laminátového kompozitu o šířce 292 mm a o tloušťce 2 mm v několika vrstvách Pojivem mezi vrstvami je speciální lepicí tmel Připojené objímky jsou patrné na obr 11 Po obou stranách obvodového svaru s vadami byly připojeny slabší výplňové objímky o celkové tloušťce asi 8 mm Přes tyto výplňové objímky byla pak navinuta objímka vrchní opět o šířce cca 292 mm a o celkové tloušťce 15 mm viz obr 11 Snímek tlakového tělesa s objímkami je na obr 12 Také na toto zkušební tlakové těleso s objímkami byly připojeny tenzometry a to při objímkách (tenzometry T3 až T8) a pak na volném plášti tělesa mimo objímky (T1 T2 T9 a 10) Tlakování potrubního tlakového tělesa bez objímek (obr 10) Přehled provedených tlakových zkoušek je v tab 1 Hodnoty byly stanoveny při uvažování průměru D 720 mm a tloušťky - t 148 mm Obr 7 Hrubý neprůvar po tlakové zkoušce - trubka č 46 Obr 8 Hubený kořen svaru s plynovými dutinami - trubka č 29 Obr 9 Hluboký neprůvar v kořeni svaru - trubka č Slovgas 3/2006

3 Obr 10 Schéma tlakového tělesa DN 700 bez objímek Vady v obvodovém svaru trubky č 46 Obr 11 Schéma tlakového tělesa DN 700 s objímkami Vadné svary trubek č 29 a 47 Cyklické (etapa 1) do p 63 MPa ( 1532 MPa) ani statické až do p 73 MPa ( 1776 MPa) nevedlo ke vzniku porušení Nevyskytlo se ani prosakování vody které by svědčilo o lokálním porušení ve vadných svarech Hodnoty při těchto zkouškách byly nižší než mez R p 02 materiálu Tlakování do roztržení K roztržení tlakového tělesa došlo při p 1902 MPa Při D 720 mm a t 148 mm je 4626 MPa Pro tuto hodnotu platí: R p 02 «Odpovídající hodnota: / MPa (<R p 02 ) Také průběh rozvoje deformací na měřených místech při tomto - obr 13 - prokázal že již od p 85 MPa ( 2067 MPa) docházelo v místech tenzometrů při svaru k odklonu průběhu poměrné deformace [µm/m] - ε (p) od linearity tudíž ke vzniku prvých plastických deformací Na volném plášti (tenzometry č 6 7) došlo ke vzniku prvých plastických deformací při p 10 MPa ( 2432 MPa) K porušení tlakového tělesa tudíž došlo v podmínkách rozvoje výrazné plastické deformace na celém plášti potrubního tělesa Rychlý rozvoj deformací na tenzometrech poblíž vadného místa obvodového svaru (tenzometry č obr 10) při tlaku p > 9 MPa potvrzuje vysoký vrubový účinek vad Při tlaku p 13 MPa vedl rozsáhlý rozvoj plastické deformace k porušení prakticky všech tenzometrů K iniciaci porušení tělesa došlo v podélném směru na vadě v novém spojovacím obvodovém svaru obr 14 a 15 mimo starý obvodový svar s výraznými dlouhými vadami na trubce č 46 Trhlina se šířila v osovém směru tělesa V místě křížení magistrální trhliny s obvodovým svarem trubky č 46 s vadami došlo k rozvětvení trhliny obr 14 a obr 15 Trhlina ve směru obvodového svaru pak propojila vadná místa Lze očekávat že mezní tlak pro vznik roztržení na obvodovém svaru trubky č 46 s vadami by byl jen nepatrně vyšší než tlak při roztržení za daných podmínek Podle vývoje lomu lze soudit že i při výrazných vadách v obvodových svarech bylo pro mezní tlak limitující porušování v osové rovině trubky Snímky rozevřených vad na trubce č 46 po tlakové zkoušce příp částečně natržených byly uvedeny na obr 5 až 7 Tlakování potrubního tlakového tělesa s objímkami (obr 11 a 12) Přehled tlakových zkoušek u tohoto tělesa je v tab 2 Hodnoty byly stanoveny při uvažování D 720 mm a t 12 m Při prohlídkách během cyklování a po jeho dokončení nebyly na objímkách zjištěny žádné závady jen drobné delaminace na čele objímky v některých místech Tlakování tělesa s objímkami Průběhy deformací naměřené na některých tenzometrech v obvodovém směru vykazují v rozsahu tlaků p < 116; 133 MPa > prudký nárůst deformací (tenzometry T5 T1 T3 T7 T9) obr 16 To svědčí o vzniku plastické deformace v těchto místech obr 11 Jedná se o tenzometry v obvodovém směru na volném plášti (T1 T9) i při objímkách (T3 T5 T7) Při obvodové poměrné deformaci - ε obv [µm/m] t j ε obv 2 % došlo k porušení tenzometrů Namáhání v podélném směru trubky které má rozhodovat o porušování v obvodových svarech je soudě podle deformací podstatně nižší než ve směru obvodovém K výrazné odchylce od linearity a k plastické deformaci i na tenzometrech v podélném směru (T2 T4 T6 T8) došlo při tlacích p < 108; 135 MPa > Po vzniku výrazné obvodové plastické deformace na plášti spojené s vyboulením došlo při p 132 MPa účinkem přídavného momentu k prvým naprasknutím vrstev po krajích slabších výplňových objímek clock spring Při tlaku p 147 MPa docházelo již k odskakování celých prasklých vrstev obr 17 - a k destrukci těchto slabších částí objímek Obr 12 Snímek tlakového tělesa s objímkami Obr 13 Tlakové těleso bez objímek Průběh deformací při do roztržení 3/2006 Slovgas 19

4 Slovgas Techniky a technológie Obr 14 Porušení tlakového tělesa bez objímek K porušení tlakového tělesa došlo při tlaku p 1618 MPa mimo vadné obvodové svary a mimo objímky v místě připojení jednoho z plnicích nátrubků Při porušení bylo: σobv 4854 MPa σl σobv / MPa t j Re << σobv < Rm σl Re V porovnání s provozním tlakem v potrubí - p 63 MPa - došlo k porušení při tlaku 257x vyšším (p 1618 MPa) Poněvadž k porušení nedošlo v místech s obvodovými svary s vadami (trubky č 29 a 47) je zřejmé že únosnost trubek s objímkami v těchto místech je ještě vyšší než je hodnota p 1618 MPa Při dané konstrukci objímek je ovšem zřejmé že mezní tlak je limitován vznikem rozsáhlejší plastické deformace a boulením na nechráněné trubce Mezní pevnostní stav trubek s vnitřním přetlakem s povrchovými vadami v obvodovém směru Při hodnocení účinku vad v obvodovém směru na únosnost vycházejí někteří autoři z aplikace inženýrského výpočtového postupu R STRENG [1] Transformují parametry vad z obvodového směru do směru podélné- ho a s takto upravenými vadami dále pracují stanovením mezní hodnoty σl a odpovídajícího napětí σobv Častěji se za mezní pevnostní stav pokládá plastický kolaps v místě vady Při něm dochází na vadách k plastickému tečení aniž je nutné zvyšovat namáhání (t j při σ/ ε 0) viz souborná práce A G Millera [2] Při výpočtu mezního stavu z této podmínky někteří autoři hodnotí jen zvýšené nominální namáhání v oslabeném obvodovém trubkovém průřezu v důsledku vady Schulze aj loc cit [2] nebo uvažují podmínky plastického kolapsu s přihlédnutím k lokálním koncentračním vrubovým účinkům vad Kastner aj loc cit [2] Mezní namáhání v osovém směru trubky σl je pak podle těchto autorů formulováno těmito vztahy [2]: Schulze aj: σl Re /π {1 - β (1 - η) + 2sin-1[(1- η) sin β/2]} (4) Kastner aj: σ Re {η [π - β (1 - η)]} / {πη + 2 (1 - η) sin β} (5) Ve vztazích je 2β středový úhel vady η 1 - (a/t) a je hloubka vady t je tloušťka stěny obr 18 Obr 16 Tlakové těleso s objímkami Průběh deformací při do roztržení 20 Obr 15 Detail místa vzniku porušení tlakového tělesa bez objímek Někteří autoři zavádějí pro mezní stav vyšší hodnoty místo Re hodnotu flow stress Rf : Rf (Re + Rm)/2 (6) Na obr 19 jsou hodnoty pro mezní stav dle (4) a (5) vyjádřeny graficky v souřadnicích σl/re a β pro dva případy poměru a/t 05 a 07 Do grafu jsou také zakresleny výsledky pevnostních zkoušek z této naší práce s největšími vadami v obvodových svarech (trubka č 46) [3] Přitom vycházíme z konkrétních rozměrů vad na trubce V grafu jsou také zakresleny i další výsledky pevnostních tlakových zkoušek trubek s obvodovými vadami z literatury [2] Na trubce č 46 dosahovaly izolované vady typu neprůvarů obvodové délky 200 mm t j β 1655 a/t 07 a dále obvodové délky 300 mm t j β 248 a/t 05 Podle výsledků je u trubky č 46 mezní hodnota namáhání při porušení σl 2313 MPa Při Rp MPa je σl/rp Pokud uvažujeme mezní stav k hodnotě flow stress t j Rf (Re+ Rm)/2 t j u nás ( )/2 392 MPa je σl/rf 059 V diagramu na obr 19 jsou také uvedeny výsledky z naší práce [4] konkrétně případ s modelovými vadami v obvodovém směru Obr 17 Porušení výplňových objímek při do roztržení Slovgas 3/2006

5 Obr 18 Povrchová vada v obvodovém směru trubky v trubkách DN 900 na vnitřním a na vnějším povrchu V tomto případě je β 93 při a/t 05 Na těchto modelových vadách nedošlo při porušení tlakového tělesa k roztržení jen k plastickému otupení Pak je mezní > 270 MPa při R p MPa a R f 464 MPa je /R p 02 > 075 a /R f > 058 Podle výsledků pevnostních tlakových zkoušek trub z literatury [2] s povrchovými vadami značné délky např β > 40 až 160 zakreslenými do obr 19 vyhovuje meznímu stavu na trubkách lépe postup který uvažuje lokální podmínky namáhání na vadách a vztah (5) dle Kastnera Při vadách v obvodovém směru o délce do 300 mm kdy β < 30 jak tomu bylo u vad v obvodových svarech v našich případech se blíží mezní hodnoty namáhání stanovené zvoleným postupem hodnotě R e event R p 02 tj /R e 1 V těchto podmínkách je ovšem odpovídající» R e event R m Vytváří se tak podmínky pro roztržení potrubního tělesa v podélném směru Porušení může ovšem iniciovat i na obvodových vadách které představují oslabení stěny Při těchto vysokých hodnotách se pak uplatní příznivý vliv ochranných objímek Odtud jejich příznivý účinek i při vadách v obvodovém svaru U velice dlouhých obvodových vad (β>>30 ) kdy je podle obr 19 mezní << R p 02 /2 tento příznivý účinek ochranných objímek pozbývá na významu K porušení zde dochází v obvodovém směru účinkem podélných napětí Závěry 1 U plynovodních potrubí větších průměrů budovaných před více než 30 lety je nutné počítat z důvodu nedostatečného rozsahu tehdy prováděných kontrol s výskytem vad v obvodových svarech často značného rozsahu 2 Ve vyšetřovaných trubkách DN 700 šlo zejména o nedostatečné průvary a chudé Obr 19 Povrchové vady v obvodovém směru potrubního tlakového tělesaporovnání výpočtové únosnosti s výsledky experimentů SVÚM a [2] 1 - SVÚM [3] 2 -SVÚM[4] kořenové svary trubek Představovaly až 50 % i 70 % tloušťky svaru a délku 200 až 300 mm 3 Pevnostní tlakové zkoušky uskutečněné na potrubním tělese DN 700 t 12 mm L (délka potrubního tělesa) ~ 3800 mm s těmito vadami v obvodových svarech prokázaly že nebezpečnost těchto vad je podstatně menší než obdobných vad v podélném směru 31 Cyklické tlakové zkoušky do úrovně provozního tlaku při p max 63 MPa 1 MPa p/p max 084 do N (počet cyklů) nevedly k porušení ani ke vzniku průsaků v místě vad 32 Při došlo k roztržení při tlaku p 1902 MPa 4626 MPa ~ 231 MPa Trhlina iniciovala na lokální vadě v novém obvodovém montážním svaru a probíhala v podélném směru V místě obvodového svaru starého s výraznými vadami došlo k sekundárnímu rozdvojení magistrální trhliny podél tohoto svaru Z tohoto průběhu destrukce lze soudit že kritická hodnota pevnosti starého obvodového svaru s vadami byla blízká nebo ještě poněkud vyšší než stanovená hodnota při roztržení K porušení došlo za podmínek rozsáhlé plastické deformace na celém tělese při tlaku 3x vyšším než je tlak provozní kdy R p 02 << < R p 02 4 Pevnostní tlakové zkoušky na tělese s vadami v obvodových svarech a s objímkami clock spring daly příznivé výsledky 41 Cyklické tlakové zkoušky při p max 63 MPa p/p max 084 nevedly ke vzniku porušení tělesa ani objímek 42 Při do destrukce došlo již při tlaku p 10 MPa tj při MPa ke vzniku prvých plastických deformací na plášti včetně oblastí při objímkách 43 Při tlaku p 132 MPa vedl rozsáhlý rozvoj plastické deformace na volném plášti vč oblasti mezi objímkami spojený s vyboulením k praskání prvých okrajových vrstev slabších výplňových objímek Při tlaku p 147 MPa došlo k úplnému prasknutí slabších částí objímek Nedošlo však k porušení středních zesílených částí K porušení tlakového tělesa došlo při p 168 MPa tj MPa mimo oblast obvodových svarů a mimo objímky v místě připojení plnicích nátrubků Při porušení byl p 257 x tlak provozní Přitom R p 02 «243 MPa < R p 02 5 Teorie plastického kolapsu vede ke stanovení mezních podmínek pro porušování na vadách v obvodovém směru trubky Při kratších vadách na dodaných trubkách ( 300 mm) leží mezní namáhání při hodnotě R e (R p 02 příp až při hodnotě R f ( flow stress ) Poněvadž u potrubních ocelí je běžně R m < 2R e je při 2 nebezpečí porušení na těchto vadách v obvodovém směru podstatně menší než ve směru podélném 6 Připojení objímek snižuje v místech s vadami v obvodových svarech úroveň obvodového napětí a tím snižuje nebezpečí vzniku podélné trhliny na vadách daného rozsahu (β 30 a/t 05) I když objímka nemůže významněji snížit úroveň podélných napětí na obvodovém svaru je z uvedených důvodů její vliv pozitivní 7 Podle našich experimentálně získaných poznatků lze při hodnocení vlivu vad v obvodových svarech postupovat dle obr 19 s využitím vztahu (5) Lze tak stanovit max přípustnou hodnotu podélného namáhání ( /2) na trubce příp odpovídající hodnotu a míru bezpečnosti k porušení Lektor: doc Ing Karol Kálna DrSc VÚZ PI SR Bratislava * Ing Václav Linhart CSc Ing Jana Sigmundová SVÚM a s Praha Ing Romana Pavelková Ing Václav Herman RWE Transgas Net sro Praha Literatura [1] P roject PR A Modified Criterion for Evaluating the Remaining Strength of Corroded Pipe Batelle - AGA 1989 [2] MILLER A-G: Review of Limit Loads of Structures Containing Defects Pressure Vessels and Piping V 32 p [3] LINHART V SIGMUNDOVÁ J a kol: Získání podkladů pro posouzení vlivu defektů v obvodových svarech trubek plynovodu DN 700 Zpráva SVÚM as č / [4] LINHART V SIGMUNDOVÁ J a kol: Vliv defektů v místech zavařených průchodek na životnost potrubí DN 900 Zpráva SVÚM as č /2006 Slovgas 21

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 Ing. Aleš Brynych CEPS a.s. Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o 31 12 73 (21) (PV 9217-73) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Renovace strojních. rovnání

Renovace strojních. rovnání Renovace strojních součástí navařování, rovnání OPRAVA SOUČÁSTÍ Pro tento případ opravy se používá termín renovace Renovace je zvláštní případ opravy, kdy opravovaným objektem je strojní součást. Renovace

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více