Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb"

Transkript

1 Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených k prodeji na trhu v celé ekonomice je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb písemné přijetí směnky cizím směnečníkem. Podpisem se zavazuje zaplatit směnečnou částku a stává se dlužníkem cenný papír, který dokládá vlastnictví jako podíl na kapitálu akciové společnosti majitel akcie, podílník je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. souhrnné označení majetku určitého podniku, společnosti podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou. Nejčastěji jde o prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy veřejný znalec, který je zaregistrovaný u příslušného, zákonem stanoveného orgánu. Musí předem složit předepsané kvalifikační zkoušky. je vrcholná instituce ustanovená vládou, která je zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi, tj. za vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank, banka vlády apod. zprostředkovávají platební styk, poskytují úvěry a poskytují různé bankovní služby. Jejich cílem je dosažení zisku provedení bankovní operace prostřednictvím peněžního ústavu z účtu plátce na účet příjemce bez použití hotových peněz Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti 1

2 Burza cenných papírů Cash - flow Celní sazba Cena Cenný papír Clo Cyklická nezaměstnanost Daň Daň dědická a darovací Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu Daň z nemovitostí místo, kde se střetává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Tím se vytváří cena obchodovatelného cenného papíru, která se nazývá kurz cenného papíru přehled o peněžních tocích. Vyjadřuje reálný pohyb peněz v podniku. Je to rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy. Je rozborem položky peněžní prostředky uvedené v rozvaze zatížení zboží podléhajícího clu při dovozu nebo vývozu. Je stanovena buď jako procento z hodnoty zboží nebo za jednotku hmotnosti zboží Peněžní vyjádření hodnoty zboží je listina, která představuje nějaký právní nárok toho, kdo tuto listinu vlastní, vůči tomu, kdo je z listiny zavázán. Cennými papíry jsou akcie, dluhopisy, směnky, pokladniční poukázky apod. dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici při dovozu nebo vývozu. V praxi však převažují dovozní cla, vývozní nebývají v takové míře stanovována je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých subjektů, tj. podniků, domácností, organizací, jednotlivců Platí ji poplatníci v případě, že nastanou rozhodné události (dědictví, přijetí daru) Zkráceně DPH. Je to nepřímá daň, která se vybírá při prodeji zboží a služeb a je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu Přímá daň placená fyzickými i právnickými osobami ze závislé činnosti (zaměstnání) a z ostatních příjmů nebo z podnikatelské činnosti Daň, kterou platí vlastníci pozemků, staveb a budov 2

3 Daň silniční Daň spotřební Daňové identifikační číslo Deficit Deflace Depreciace Deprese Devizová politika Devizové rezervy Diskontní sazba Dividenda Dluh Platí ji poplatníci, kteří používají motorová vozidla pro výdělečnou činnost (k podnikání) Odvádějí ji výrobci vybraných výrobků jejichž spotřebu chce stát omezit (uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, tabákové výrobky, pivo, víno ) DIČ. Číslo, které je přidělené každému plátci daně v ČR Schodek. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje) Všeobecný pokles celkové cenové hladiny (opak inflace) Znehodnocení. V měnové oblasti znamená znehodnocení měny, tj. snížení jejího kurzu. Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkový pokles ekonomické aktivity Součást monetární politiky centrální banky, která svými opatřeními reguluje ekonomické vztahy se zahraničím Souhrn prostředků, které drží centrální banka a které slouží jako rezervní fond pro vyrovnávání závazků se zahraničními věřiteli Úroková sazba, za kterou půjčuje ústřední banka peníze obchodním bankám Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii Povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé 3

4 Dluhopis Dlužník Dodací podmínky Dotace Dovoz Družstvo Důchod Důchod Ekonomický růst Ekonomie Ekonomika Emise Cenný papír, kdy jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku a emitent (ten kdo ho vydal) má povinnost tyto závazky splnit Subjekt, kterému byl poskytnut úvěr. Tímto mu vznikl závazek tento úvěr splatit spolu s úroky jsou důležitou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Upravují náležitosti dodávky zboží Příspěvek ze státního rozpočtu Nákup výrobků a služeb v zahraničí, které jsou dovážené do mateřské země Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. Za nesplnění svých závazků ručí celým svým majetkem. Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta Peněžní příjem lidí neschopných práce pro invaliditu nebo stáří Růst hospodářského potenciálu země. Vyjadřuje se jako přírůstek reálného hrubého domácího produktu Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu) Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy 4

5 Emitent Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská unie Export Externality Faktura Finální produkt Firma Fiskální politika Frikční nezaměstnanost Fúze Goodwill Výstavce směnky (dlužník), který se zavazuje, že zaplatí věřiteli stanovenou částku Instituce, která je založená s cílem podpořit především soukromé podnikání v zemích střední a východní Evropy. Sídlem banky je Londýn. Největší evropské integrační seskupení, které vzniklo sloučením: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů ani do výnosů. Rozlišujeme pozitivní externality a negativní. Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby Hotový výrobek nebo služba určená pro konečného uživatele. Název, kterým se označuje určitý podnikatelský subjekt, aby se odlišil od jiných organizací Fiskální politika je politika zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Hlavním nástrojem je státní rozpočet. Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru. Spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání, obvykle u akciových společností. Dobrá pověst firmy nebo zboží na trhu. Zakládá důvěru zákazníků k firmě a ochotu při uzavírání smluv. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy. 5

6 Hospodářská politika Hotové peníze Hrubý domácí produkt Hrubý národní produkt Hypotéka Identifikační číslo organizace Import Inflace Investice Investiční fond Jistina Kalkulace Politika vlády v rámci celého hospodářství. Konkrétní pravidla a opatření, kterými vláda řídí, reguluje nebo usměrňuje vývoj hospodářství. Peníze ve formě papírových peněz a mincí je základním měřítkem ekonomické aktivity země. Je to celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními (výrobními faktory bez ohledu na jejich národní příslušnost). je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i v zahraničí). Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů. Zástavní právo na nemovitost při poskytnutí půjčky. Je to forma zajištění úvěru IČO. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud podnikatelským subjektům Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. Je projevem nerovnováhy v ekonomice a znamená vzestup celkové cenové hladiny Tok výdajů, jehož cílem je zvýšit nebo udržet kapitálovou zásobu. Je subjektem kolektivního investování. Má vždy formu akciové společnosti.vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií Dlužní částka, která se musí splatit Obecně znamená jakýkoli výpočet. V hospodářské praxi se jí rozumí zjištění nákladů na jednotku výroby, tzv. kalkulační jednici 6

7 Kapitál Komplement Konkurence Kreditní karta Kurz cenného papíru Kurz měnový Leasing Licence Likvidace Likvidita Lombardní úvěr Makroekonomická rovnováha Makroekonomie Jeden ze základních výrobních činitelů Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání) Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží nebo mezi spotřebiteli Platební karta, která umožňuje klientovi, aby převáděl svůj účet do minusového zůstatku a tím čerpal od peněžního ústavu úvěr Cena, za kterou se cenný papír (zejména akcie) prodává a kupuje na burze Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země Forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou. Právo k využívání nehmotného vlastnictví. Předmětem tohoto práva bývají patenty, vynálezy, ochranné známky. 1.Vyřízení, vyrovnání, vyúčtování např. dluhu nebo pojistné události 2. Zrušení firmy Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků nebo jiných aktiv Úvěr zajištěný zástavou movité věci, zpravidla cenných papírů, někdy též drahých kovů nebo zboží taková úroveň v ekonomice, kdy agregátní nabídka se rovná agregátní poptávce Ekonomická teorie, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst, inflaci a nezaměstnanost, měnový kurz apod. 7

8 Marketing Management Meziprodukt Měna Mikroekonomie Minimální mzda Minimální povinné rezervy Míra inflace Míra nezaměstnanosti Monetární politika Monopol Monopolistická konkurence Mzda Nabídka Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku) Teorie a praxe řízení podniku Produkt, který je výsledkem činnosti jednoho podniku a jako vstup vchází do produkce jiného podniku Peněžní soustava určitého státu Ekonomická teorie, která se zabývá chováním jednotlivých subjektů Nejnižší zákonem stanovená peněžní částka, která přísluší pracovníkovi za vykonanou práci je částka, kterou musí obchodní banky složit u centrální banky. Jsou stanoveny zákonem jako procento z depozit Makroekonomický ukazatel. Udává vzestup celkové cenové hladiny v procentech. Měří se za rok, čtvrtletí, měsíc, ale i kratší dobu Procento, které vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkovém počtu pracovních sil. Peněžní neboli měnová politika. Provádí ji centrální banka prostřednictvím ovlivňování množství peněz v ekonomice. Tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví. Monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh Tržní struktura, kdy existuje mnoho prodávajících, kteří nabízejí výrobky a služby, jež jsou blízkými substituty, ale ne dokonalými. Vstup a opuštění odvětví jsou pro firmy volné Odměna za práci Nabízené množství výrobků a služeb na trhu, které jsou prodávající ochotni prodat. Je závislé na cenách 8

9 Náklady Národní důchod Nekalá soutěž Nezaměstnanost Nominální hodnota Nominální mzda Obchodní společnost Obchodní jméno Obchodní rejstřík Obchodní zákoník Obrat Odpis Vyjadřují v penězích hodnotu všech vstupů Makroekonomický ukazatel. Vypočítá se jako HNP zmenšený o obnovovací investice a nepřímé daně Konkurenční činnost v podnikání, která odporuje poctivým zvyklostem. Jde o jakékoliv jednání, které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo o falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku. Za nekalou soutěž se považuje napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod. Makroekonomický ukazatel. Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která nemá práci Jmenovitá hodnota veličiny. Cena dokumentu na něm vyznačená Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace. Sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něho zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, např. obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma ad. Zákon, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i ostatní vztahy související s podnikáním suma prodejů za určité období peněžní vyjádření opotřebení investičního majetku za určité období. Jsou zdrojem financování. Vyjadřují snížení hodnoty investičního majetku. 9

10 Opce Otevřená ekonomika Pasivum Peníze Platební bilance Platební karta Podnikání Pohledávka Pojištění Pokladniční poukázka Poplatník Poptávka Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu Ekonomika zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů, tj. do mezinárodního obchodu Závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě rozvahy Cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení Souhrn všech peněžních transakcí dané země ve styku se zahraničím za určité období (zpravidla 1 rok). Má 3 základní části: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Právo jedné osoby na plnění určitého závazku druhou osobou (dlužníkem). Přenesení rizika, které hrozí jednotlivým subjektům (podniku, občanům, podnikatelům) v důsledku působení určitých nahodilých událostí na specializovanou instituci - pojišťovnu Krátkodobý cenný papír vydávaný státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz Fyzická nebo právnická osoba, která podléhá daním podle příslušných předpisů. Jde o osobu, která hradí příslušnou daň ze svých prostředků Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží. 10

11 Primární sektor Produkt Produktivita práce Prokura Prokurista Přebytek Příjmy Rabat Reálná hodnota Reálná mzda Rentabilita Rovnovážná cena Rovnovážné množství Rovnovážný bod Soubor odvětví v hospodářství vyrábějících základní suroviny pro další zpracování a potraviny pro obyvatelstvo. Nazývá se též zemědělství Výsledek výroby. Může mít formu výrobku nebo služby Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času Téměř neomezená plná moc. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku Zmocněnec, jemuž byla udělena prokura Kladný zůstatek. Představuje nerovnováhu v bilanci pozitivního charakteru. Vzniká tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje nebo zdroje vyšší než potřeby. Opakem je schodek Zvýšení majetku podniku v určitém období. Nejčastěji jde o přírůstek peněz. Sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi Hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace. Vypočítá se jako podíl nominální hodnoty a míry inflace Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu Výnosnost, ziskovost. Ukazatel hospodaření podniku Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze Množství zboží, při kterém je dílčí trh v rovnováze Průsečík poptávkové křivky a nabídkové křivky na trhu 11

12 Rubopis Ručení Schodek Skonto Směnka Solventnost Společenská smlouva Spotřební koš Substituty Šek Termínovaný vklad Transfer Způsob písemného převodu cenného papíru, který se vyznačuje zpravidla na rubu tohoto papíru. Tímto písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva tohoto cenného papíru na jinou, uvedenou osobu. Jedna z forem zajištění úvěrového obchodu. Do vztahu věřitele a dlužníka vstupuje další osoba - ručitel, která se písemně zaváže, že v případě nesplnění závazku dlužníkem splní tento závazek za něj Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje) Sleva, kterou poskytuje dodavatel při okamžitém placení nebo placení předem Cenný papír. Poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit. Platební schopnost. Je součástí finanční charakteristiky podniku Písemná dohoda mezi dvěma či více společníky při zakládání obchodní společnosti Suma výdajů za statky a služby, kterou vynaloží za určité období průměrná domácnost Takové výrobky, které jsou díky svým podobným vlastnostem schopny uspokojit tutéž potřebu Cenný papír. Je to písemný příkaz výstavce šeku peněžnímu ústavu zaplatit osobě uvedené na šeku určitou peněžní částku. Vklad na pevnou předem stanovenou částku s předem stanovenou dobou trvání. Za předčasné ukončení vkladu si peněžní instituce účtuje sankční poplatek Jednostranná platba. Jedná se o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody apod. 12

13 Tržba Tržní rovnováha Úrok Úvěr Úvěrová karta Uzavřená ekonomika Valuta Variabilní náklady Celkový příjem firmy z prodeje výrobků a poskytnutých služeb Situace na trhu, kdy jsou kupující ochotní nakoupit a prodávající nabídnout stejné množství zboží za cenu přijatelnou pro obě strany (rovnovážná cena) Částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru Půjčka Kreditní karta. Umožňuje svému majiteli nákupy výrobků a služeb na úvěr Ekonomika izolovaná od ostatního světa. Ekonomika, která není zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů Zahraniční peníze v hotovosti ve formě papírových peněz nebo mincí Jsou druhem nákladů, které se mění s objemem výroby. Pokud roste produkce podniku, tato část nákladů se také zvyšuje Výrobní faktory Výrobní vstupy. Ekonomická teorie uvažuje 3 základní výrobní faktory: práce, půda, kapitál Výnosy Vývoz Závazek Zboží Zisk Ztráta Peněžní vyjádření provedených výkonů (výrobků, prací a služeb) v podniku Prodej výrobků a služeb do zahraničí Vyjadřuje povinnost firmy uhradit dlužnou částku věřiteli Výrobky a služby vyrobené pro trh Důchod podnikatele plynoucí z provozování podniku. Zjišťuje se jako rozdíl mezi výnosy a náklady Rozdíl mezi celkovým příjmem a náklady firmy, kdy převažují náklady 13

14 Životní minimum Částka stanovená vládou jako součet nezbytných výdajů jednotlivce na osobní potřeby a nákladů na domácnost. Je závislá na počtu členů v rodině 14

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Příklad dobré praxe XVII

Příklad dobré praxe XVII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Zdeněk Konečný

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více