Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb"

Transkript

1 Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených k prodeji na trhu v celé ekonomice je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb písemné přijetí směnky cizím směnečníkem. Podpisem se zavazuje zaplatit směnečnou částku a stává se dlužníkem cenný papír, který dokládá vlastnictví jako podíl na kapitálu akciové společnosti majitel akcie, podílník je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. souhrnné označení majetku určitého podniku, společnosti podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou. Nejčastěji jde o prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy veřejný znalec, který je zaregistrovaný u příslušného, zákonem stanoveného orgánu. Musí předem složit předepsané kvalifikační zkoušky. je vrcholná instituce ustanovená vládou, která je zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi, tj. za vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank, banka vlády apod. zprostředkovávají platební styk, poskytují úvěry a poskytují různé bankovní služby. Jejich cílem je dosažení zisku provedení bankovní operace prostřednictvím peněžního ústavu z účtu plátce na účet příjemce bez použití hotových peněz Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti 1

2 Burza cenných papírů Cash - flow Celní sazba Cena Cenný papír Clo Cyklická nezaměstnanost Daň Daň dědická a darovací Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu Daň z nemovitostí místo, kde se střetává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Tím se vytváří cena obchodovatelného cenného papíru, která se nazývá kurz cenného papíru přehled o peněžních tocích. Vyjadřuje reálný pohyb peněz v podniku. Je to rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy. Je rozborem položky peněžní prostředky uvedené v rozvaze zatížení zboží podléhajícího clu při dovozu nebo vývozu. Je stanovena buď jako procento z hodnoty zboží nebo za jednotku hmotnosti zboží Peněžní vyjádření hodnoty zboží je listina, která představuje nějaký právní nárok toho, kdo tuto listinu vlastní, vůči tomu, kdo je z listiny zavázán. Cennými papíry jsou akcie, dluhopisy, směnky, pokladniční poukázky apod. dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici při dovozu nebo vývozu. V praxi však převažují dovozní cla, vývozní nebývají v takové míře stanovována je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých subjektů, tj. podniků, domácností, organizací, jednotlivců Platí ji poplatníci v případě, že nastanou rozhodné události (dědictví, přijetí daru) Zkráceně DPH. Je to nepřímá daň, která se vybírá při prodeji zboží a služeb a je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu Přímá daň placená fyzickými i právnickými osobami ze závislé činnosti (zaměstnání) a z ostatních příjmů nebo z podnikatelské činnosti Daň, kterou platí vlastníci pozemků, staveb a budov 2

3 Daň silniční Daň spotřební Daňové identifikační číslo Deficit Deflace Depreciace Deprese Devizová politika Devizové rezervy Diskontní sazba Dividenda Dluh Platí ji poplatníci, kteří používají motorová vozidla pro výdělečnou činnost (k podnikání) Odvádějí ji výrobci vybraných výrobků jejichž spotřebu chce stát omezit (uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, tabákové výrobky, pivo, víno ) DIČ. Číslo, které je přidělené každému plátci daně v ČR Schodek. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje) Všeobecný pokles celkové cenové hladiny (opak inflace) Znehodnocení. V měnové oblasti znamená znehodnocení měny, tj. snížení jejího kurzu. Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkový pokles ekonomické aktivity Součást monetární politiky centrální banky, která svými opatřeními reguluje ekonomické vztahy se zahraničím Souhrn prostředků, které drží centrální banka a které slouží jako rezervní fond pro vyrovnávání závazků se zahraničními věřiteli Úroková sazba, za kterou půjčuje ústřední banka peníze obchodním bankám Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii Povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé 3

4 Dluhopis Dlužník Dodací podmínky Dotace Dovoz Družstvo Důchod Důchod Ekonomický růst Ekonomie Ekonomika Emise Cenný papír, kdy jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku a emitent (ten kdo ho vydal) má povinnost tyto závazky splnit Subjekt, kterému byl poskytnut úvěr. Tímto mu vznikl závazek tento úvěr splatit spolu s úroky jsou důležitou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Upravují náležitosti dodávky zboží Příspěvek ze státního rozpočtu Nákup výrobků a služeb v zahraničí, které jsou dovážené do mateřské země Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. Za nesplnění svých závazků ručí celým svým majetkem. Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta Peněžní příjem lidí neschopných práce pro invaliditu nebo stáří Růst hospodářského potenciálu země. Vyjadřuje se jako přírůstek reálného hrubého domácího produktu Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu) Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy 4

5 Emitent Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská unie Export Externality Faktura Finální produkt Firma Fiskální politika Frikční nezaměstnanost Fúze Goodwill Výstavce směnky (dlužník), který se zavazuje, že zaplatí věřiteli stanovenou částku Instituce, která je založená s cílem podpořit především soukromé podnikání v zemích střední a východní Evropy. Sídlem banky je Londýn. Největší evropské integrační seskupení, které vzniklo sloučením: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů ani do výnosů. Rozlišujeme pozitivní externality a negativní. Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby Hotový výrobek nebo služba určená pro konečného uživatele. Název, kterým se označuje určitý podnikatelský subjekt, aby se odlišil od jiných organizací Fiskální politika je politika zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Hlavním nástrojem je státní rozpočet. Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru. Spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání, obvykle u akciových společností. Dobrá pověst firmy nebo zboží na trhu. Zakládá důvěru zákazníků k firmě a ochotu při uzavírání smluv. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy. 5

6 Hospodářská politika Hotové peníze Hrubý domácí produkt Hrubý národní produkt Hypotéka Identifikační číslo organizace Import Inflace Investice Investiční fond Jistina Kalkulace Politika vlády v rámci celého hospodářství. Konkrétní pravidla a opatření, kterými vláda řídí, reguluje nebo usměrňuje vývoj hospodářství. Peníze ve formě papírových peněz a mincí je základním měřítkem ekonomické aktivity země. Je to celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními (výrobními faktory bez ohledu na jejich národní příslušnost). je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i v zahraničí). Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů. Zástavní právo na nemovitost při poskytnutí půjčky. Je to forma zajištění úvěru IČO. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud podnikatelským subjektům Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. Je projevem nerovnováhy v ekonomice a znamená vzestup celkové cenové hladiny Tok výdajů, jehož cílem je zvýšit nebo udržet kapitálovou zásobu. Je subjektem kolektivního investování. Má vždy formu akciové společnosti.vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií Dlužní částka, která se musí splatit Obecně znamená jakýkoli výpočet. V hospodářské praxi se jí rozumí zjištění nákladů na jednotku výroby, tzv. kalkulační jednici 6

7 Kapitál Komplement Konkurence Kreditní karta Kurz cenného papíru Kurz měnový Leasing Licence Likvidace Likvidita Lombardní úvěr Makroekonomická rovnováha Makroekonomie Jeden ze základních výrobních činitelů Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání) Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží nebo mezi spotřebiteli Platební karta, která umožňuje klientovi, aby převáděl svůj účet do minusového zůstatku a tím čerpal od peněžního ústavu úvěr Cena, za kterou se cenný papír (zejména akcie) prodává a kupuje na burze Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země Forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou. Právo k využívání nehmotného vlastnictví. Předmětem tohoto práva bývají patenty, vynálezy, ochranné známky. 1.Vyřízení, vyrovnání, vyúčtování např. dluhu nebo pojistné události 2. Zrušení firmy Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků nebo jiných aktiv Úvěr zajištěný zástavou movité věci, zpravidla cenných papírů, někdy též drahých kovů nebo zboží taková úroveň v ekonomice, kdy agregátní nabídka se rovná agregátní poptávce Ekonomická teorie, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst, inflaci a nezaměstnanost, měnový kurz apod. 7

8 Marketing Management Meziprodukt Měna Mikroekonomie Minimální mzda Minimální povinné rezervy Míra inflace Míra nezaměstnanosti Monetární politika Monopol Monopolistická konkurence Mzda Nabídka Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku) Teorie a praxe řízení podniku Produkt, který je výsledkem činnosti jednoho podniku a jako vstup vchází do produkce jiného podniku Peněžní soustava určitého státu Ekonomická teorie, která se zabývá chováním jednotlivých subjektů Nejnižší zákonem stanovená peněžní částka, která přísluší pracovníkovi za vykonanou práci je částka, kterou musí obchodní banky složit u centrální banky. Jsou stanoveny zákonem jako procento z depozit Makroekonomický ukazatel. Udává vzestup celkové cenové hladiny v procentech. Měří se za rok, čtvrtletí, měsíc, ale i kratší dobu Procento, které vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkovém počtu pracovních sil. Peněžní neboli měnová politika. Provádí ji centrální banka prostřednictvím ovlivňování množství peněz v ekonomice. Tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví. Monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh Tržní struktura, kdy existuje mnoho prodávajících, kteří nabízejí výrobky a služby, jež jsou blízkými substituty, ale ne dokonalými. Vstup a opuštění odvětví jsou pro firmy volné Odměna za práci Nabízené množství výrobků a služeb na trhu, které jsou prodávající ochotni prodat. Je závislé na cenách 8

9 Náklady Národní důchod Nekalá soutěž Nezaměstnanost Nominální hodnota Nominální mzda Obchodní společnost Obchodní jméno Obchodní rejstřík Obchodní zákoník Obrat Odpis Vyjadřují v penězích hodnotu všech vstupů Makroekonomický ukazatel. Vypočítá se jako HNP zmenšený o obnovovací investice a nepřímé daně Konkurenční činnost v podnikání, která odporuje poctivým zvyklostem. Jde o jakékoliv jednání, které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo o falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku. Za nekalou soutěž se považuje napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod. Makroekonomický ukazatel. Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která nemá práci Jmenovitá hodnota veličiny. Cena dokumentu na něm vyznačená Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace. Sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něho zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, např. obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma ad. Zákon, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i ostatní vztahy související s podnikáním suma prodejů za určité období peněžní vyjádření opotřebení investičního majetku za určité období. Jsou zdrojem financování. Vyjadřují snížení hodnoty investičního majetku. 9

10 Opce Otevřená ekonomika Pasivum Peníze Platební bilance Platební karta Podnikání Pohledávka Pojištění Pokladniční poukázka Poplatník Poptávka Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu Ekonomika zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů, tj. do mezinárodního obchodu Závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě rozvahy Cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení Souhrn všech peněžních transakcí dané země ve styku se zahraničím za určité období (zpravidla 1 rok). Má 3 základní části: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Právo jedné osoby na plnění určitého závazku druhou osobou (dlužníkem). Přenesení rizika, které hrozí jednotlivým subjektům (podniku, občanům, podnikatelům) v důsledku působení určitých nahodilých událostí na specializovanou instituci - pojišťovnu Krátkodobý cenný papír vydávaný státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz Fyzická nebo právnická osoba, která podléhá daním podle příslušných předpisů. Jde o osobu, která hradí příslušnou daň ze svých prostředků Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží. 10

11 Primární sektor Produkt Produktivita práce Prokura Prokurista Přebytek Příjmy Rabat Reálná hodnota Reálná mzda Rentabilita Rovnovážná cena Rovnovážné množství Rovnovážný bod Soubor odvětví v hospodářství vyrábějících základní suroviny pro další zpracování a potraviny pro obyvatelstvo. Nazývá se též zemědělství Výsledek výroby. Může mít formu výrobku nebo služby Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času Téměř neomezená plná moc. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku Zmocněnec, jemuž byla udělena prokura Kladný zůstatek. Představuje nerovnováhu v bilanci pozitivního charakteru. Vzniká tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje nebo zdroje vyšší než potřeby. Opakem je schodek Zvýšení majetku podniku v určitém období. Nejčastěji jde o přírůstek peněz. Sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi Hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace. Vypočítá se jako podíl nominální hodnoty a míry inflace Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu Výnosnost, ziskovost. Ukazatel hospodaření podniku Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze Množství zboží, při kterém je dílčí trh v rovnováze Průsečík poptávkové křivky a nabídkové křivky na trhu 11

12 Rubopis Ručení Schodek Skonto Směnka Solventnost Společenská smlouva Spotřební koš Substituty Šek Termínovaný vklad Transfer Způsob písemného převodu cenného papíru, který se vyznačuje zpravidla na rubu tohoto papíru. Tímto písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva tohoto cenného papíru na jinou, uvedenou osobu. Jedna z forem zajištění úvěrového obchodu. Do vztahu věřitele a dlužníka vstupuje další osoba - ručitel, která se písemně zaváže, že v případě nesplnění závazku dlužníkem splní tento závazek za něj Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje) Sleva, kterou poskytuje dodavatel při okamžitém placení nebo placení předem Cenný papír. Poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit. Platební schopnost. Je součástí finanční charakteristiky podniku Písemná dohoda mezi dvěma či více společníky při zakládání obchodní společnosti Suma výdajů za statky a služby, kterou vynaloží za určité období průměrná domácnost Takové výrobky, které jsou díky svým podobným vlastnostem schopny uspokojit tutéž potřebu Cenný papír. Je to písemný příkaz výstavce šeku peněžnímu ústavu zaplatit osobě uvedené na šeku určitou peněžní částku. Vklad na pevnou předem stanovenou částku s předem stanovenou dobou trvání. Za předčasné ukončení vkladu si peněžní instituce účtuje sankční poplatek Jednostranná platba. Jedná se o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody apod. 12

13 Tržba Tržní rovnováha Úrok Úvěr Úvěrová karta Uzavřená ekonomika Valuta Variabilní náklady Celkový příjem firmy z prodeje výrobků a poskytnutých služeb Situace na trhu, kdy jsou kupující ochotní nakoupit a prodávající nabídnout stejné množství zboží za cenu přijatelnou pro obě strany (rovnovážná cena) Částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru Půjčka Kreditní karta. Umožňuje svému majiteli nákupy výrobků a služeb na úvěr Ekonomika izolovaná od ostatního světa. Ekonomika, která není zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů Zahraniční peníze v hotovosti ve formě papírových peněz nebo mincí Jsou druhem nákladů, které se mění s objemem výroby. Pokud roste produkce podniku, tato část nákladů se také zvyšuje Výrobní faktory Výrobní vstupy. Ekonomická teorie uvažuje 3 základní výrobní faktory: práce, půda, kapitál Výnosy Vývoz Závazek Zboží Zisk Ztráta Peněžní vyjádření provedených výkonů (výrobků, prací a služeb) v podniku Prodej výrobků a služeb do zahraničí Vyjadřuje povinnost firmy uhradit dlužnou částku věřiteli Výrobky a služby vyrobené pro trh Důchod podnikatele plynoucí z provozování podniku. Zjišťuje se jako rozdíl mezi výnosy a náklady Rozdíl mezi celkovým příjmem a náklady firmy, kdy převažují náklady 13

14 Životní minimum Částka stanovená vládou jako součet nezbytných výdajů jednotlivce na osobní potřeby a nákladů na domácnost. Je závislá na počtu členů v rodině 14

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více