Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání"

Transkript

1 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Přítomni: Bohuslav Hamrozi, Ing. Andrzej Bartoś, Josef Morys, Ing. Josef Slováček, Ing. Vlastimil Mikeš, Hana Londinová, Miroslav Vybíral, Radomír Myslivec, Pavel Mareček. Omluveni: Hosté: Ing. Václav Hrabák, Ing Jiří Rynda, Ing. Ladislav Lněníček, Franz Ziegler, Petr Kapounek, Jarmil Lukeš, Jindřich Podešva, Ing. Jaroslava Štefková, Ing. Josef Beck, Josef Vrba, Jiří Tesák, Jan Hladík, Ing. Jaroslav Marousek, Ing. Jakub Vrána, Mgr. Hana Roubková, spol. E S L, a.s. Zasedání prezídia CTI ČR dne není usnášenischopné. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR při třetím zasedání prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne , dle výše uvedených skutečností žádný bod nebyl navržen. Předkládáme členům prezidia CTI ČR zápis ze zasedání členů prezidia včetně úkolů. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Schválení žádosti nových členů CTI ČR, za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A 3. Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových 5. Zprávy viceprezidentů 6. Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně jednotlivých sekcí 7. Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Různé 9. Diskuze 10. Závěr

2 Zápis ze zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR, konané dne v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna. Úvodem pozval pan Pavel Mareček, jednatel společnosti členy prezidia a DR na prohlídku areálu společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., která je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků i OEM dodavatele pro výrobce nebo importéry kondenzačních kotlů, nebo i OEM pro výrobce komínových systémů. Od roku 2008 jsou zastoupením pro celou střední a východní Evropu. V České a Slovenské republice zajišťují kompletní servis od technického poradenství, výpočtu a dimenzace spalinové cesty, přes kalkulace, až po dodávku a zajištění kvalifikované montáže celého díla. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o, je držitelem Topenářské značky kvality. Závěrem prohlídky pan B.Hamrozi poděkoval panu Pavlu Marečkovi za pohoštění a získal obdiv za to, co se povedlo vytvořit. Vybudováním moderní haly a školicího střediska pro odborné vzdělávání a další profesní rozvoj převážně vlastních zaměstnanců a dále externích spolupracovníků, obchodních a jiných partnerů z podporovaných oblastí podnikání. Jednání prezidia probíhalo v novém školícím středisku v areálu společnosti ALMEVA. Následovala pracovní část. Ad 1/ Zahájení a schválení programu jednání. Bohuslav Hamrozi, zahájil zasedání prezidia a DR, uvítal přítomné členy a představil hosta členům prezidia, omluvil účast nepřítomných. Nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia, prezidium CTI ČR dne nebylo usnášeníschopné. Ad 2/ Schválení žádosti nových členů CTI ČR, žádosti do cechu zaslali: - za fyzické osoby Bc. Jan Kotala, Brno, Křížová 88/24 - za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A Přítomní členové prezidia (a se souhlasem členů prezidia Franz Ziegler, Ing. Jakub Vrána, CSc., Ing. Vladimír Lněníček, Ing. Josef Beck) schválili členství v CTI ČR fy Bc. Jana Kotala, Brno, Křížova 88/24 a za právnické osoby ČSTZ Praha, Modřanská 496/96A. Příloha č. 1. Ad 3/ Zpráva činnosti CTI ČR za období červen-září 2014 a hospodaření za I.pololetí 2014 včetně plánu na II. pololetí 2014 Cech oslovil dopisem diecéze, vedoucí stavebních odborů v ČR s poskytnutím odborným poradenstvím při realizaci technických podmínek staveb, znaleckých posudků a stanovisek, doporučení v oblasti obnovitelných zdrojů, komínových systémů a sestav, výrobců a velkoobchodů, projektantů. Byla uzavřena dne Dohoda o spolupráci mezi ČSTZ a CTI ČR předmětem dohody je vyvíjet činnost vzájemně prospěšnou pro všechny zúčastněné strany vycházející z platných stanov a stavovského kodexu smluvních stran, tedy vzájemných práv a povinností členů ČSTZ a CTI ČR. Dne v odpolední besedě Dvojky Českého rozhlasu na témata "Příprava na topnou sezonu", jaká rizika hrozí v tomto přechodném období při použití někdy improvizovaných topidel, jak připravit na novou sezonu domácí topné systémy, jaké kontroly bychom neměli zanedbat, jaká pravidla dodržovat při uložení paliva. Za cech hovořil s redaktorkou Karolínou Koubovou na dané téma pan Ing. Jiří Buchta. Cech připravil ve spolupráci s ČSTZ podklady do pořadu ranního vysílání ČT 1,, Studio 6 a Frekvence 1 otázky v rámci topné sezóny. Cech byl zastoupen Ing. Andrzejem Bartośem a ČSTZ Ing. Jiřím Buchtou. Termín vysílání v ranních hodinách. Oběma zástupcům děkujeme za velmi dobrou a připravenou prezentaci cechu.

3 FOR THERM v PVA EXPO PRAHA v Letňanech Byla odeslána elektronicky čestná vstupenka všem členům cechu s upoutávkou na veletrh FOR ARCH a FOR THERM. Cech uzavřel reciprocitační dohodu s FOR ARCH a zajistil doprovodný program, žáci SŠT Zelený pruh, pracovali na montážním panelu a návštěvníci měli možnost si vyzkoušet kapilární pájení a výrobu hrdel, dále polyfúzní svařování za účasti dvou studentů řemeslníků a odborného dozoru Střední školy technické Zelený pruh a dále cech zajistil materiál za podpory společnosti FV PLAST a Richter + Frenzel s.r.o., VIEGA. Za dobrou spolupráci při realizaci také náleží poděkování spol. TERMO KONFORT Ing. Josefu Slováčkovi za zajištění dopravy. Současně byl na FOR THERM cech partner TZB-info pozván na slavnostní otevření nové podoby portálu ESTAV. cz, který je od srpna sesterským projektem TZB-info a je zaměřen pro fyzické osoby podnikající v oblasti TZB. Členům cechu byla dopisem cechu zaslána zpráva možnosti zdarma uveřejnění na portálu TZB-info v sekci FIRMY A VÝROBKY. Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR přijal dne pozvání společnosti Bosch Termotechnika, k příležitosti zavedení nového průtokového ohřívače značky Junkers a představení školících prostor značky Dakon. Cech byl mediálním partnerem probíhající mezinárodní soutěže ŘEMESLO/SKILL 2014 dne na náměstí ve Vysokém Mýtě, kterou pořádala Vyšší odborná škola stavební a střední škola stavební Vysoké Mýto. Pan Ing. Ladislav Lněníček, byl pozván ředitelem školy za cech. O soutěži byli informováni i členové cechu elektronicky prostřednictvím sekretariátu. Více informací k této soutěži a doprovodnému programu je Přílohou č. 2. Česká pojišťovna ve spolupráci s cechem připravila exkluzivitu pro členy cechu v následujících variantách benefitů: V případě pojištění Jistota při sjednání typu pojištění movitých věcí sleva 5% nemovitých věcí 5% staveb 5% přerušení provozu 5% To znamená, že při sjednání dvou a více produktů se slevy sčítají a celkově dosáhnou až na 20% pro členy Cechu. Stavební montáže jsou sjednávány jako jednorázové pojištění a pro členy Cechu nastavíme trvalou slevu 30% Odpovědnostní pojištění - může být sjednáno na dobu neurčitou a pro členy Cechu s trvalou slevou 30% Dále pro členy Cechu, jako bendit se může nastavit havarijní pojištění na nově pořizovaná vozidla se slevou 50% a povinné ručení se slevou 40% Mezi další benefity může patřit pojištění osobního majetku se slevou 30% a u novostavby až 50% Další benefity z oblasti životního pojištění nastavíme po dohodě v případě zájmu v rámcové smlouvě, nebo jiné koncepci. Příloha č. 3 doplnění. Byl zpracován návrh na úpravu členských příspěvků pro rok 2015, který byl zaslán jako příloha k pozvánce na zasedání prezidia CTI ČR a bude součásti přílohy zápisu. Návrh členského příspěvku CTI ČR od Příloha 4. Rada Cechu instalatérů ČR na svém zasedání dne 24. června t.r. navazuje na dřívější korespondenci a komunikaci mezi oběma cechy a nabídla možnost setkání 29. září t.r. v Brně, na Mezinárodním

4 strojírenském veletrhu v Brně, z důvodů neodkladné lázeňské léčby schůzku ruší o náhradním termínu nás budou informovat. Nicméně jsme využili možnosti přímého komunikačního kanálu,,zeptejte se prezidenta HK ČR a požádali pana Ing. Vladimíra Dlouhého prezidenta HK ČR o jeho názor k sloučení společenstev (např. cechů ) se stejnou profesí. O jeho stanovisku Vás budeme informovat. Dne se uskutečnilo na SŠP Brno Jílová setkání s paní Paulenovou a zástupci cechu panem Ing. Adrzejem Bartośem, Bohuslav Hamrozin a právním zastoupením paní JUDr. Zuzanou Machalovou ve věci výpovědi paní Paulenové. K datu je připravena dohoda k ukončení pracovního poměru a návrh na výplatu odměny ve výši ,- Kč. Tímto chceme poděkovat panu Ing. Andrzeji Bartośovi za zajištění odborné právní pomoci. Dne 4.7., 23.7., se uskutečnily pracovní porady vedoucích sekcí na CTI ČR ve věci projednání náplně sekcí. Byl vydán Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 3/2014 s odbornými články od Ing. J. Vrány Ph.D., Ing. J. Buchty CSc., Ing. Vladimíra Valenty., Stanoviska z ČSTZ., Článek Dr. Ivana Bohaty., Ing. Josefa Slováčka, spol. ESL., Jana Smolka., atd.. včetně zajištění inzerce a zpráv z CTI ČR. K náhledu na sekce publikační. Plán akcí druhého pololetí 2014 Semináře, kurzy: Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádá dne , dne SSTO Havířov, seminář AMOS v rámci cyklu Nové trendy a technologie v oblasti TZB na téma Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle revidované ČSN , Ohýbání trubek v návaznosti na použité montáž ní technologie, odborné výukové materiály na webu. Odborný seminář Šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů získal záštitu Asociace krajů České republiky. Udělení záštity v termínu 4.9., , Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Českému sdružení pro technická zařízení je oceněním jejího významu. Asociace krajů České republiky dala tím najevo, že považuje akce, které vedou ke zvýšení bezpečnosti při provozu plynových zařízení, za důležité. Seminář se uskutečnil dne na Střední škole polytechnické Brno, Jílová, další semináře jsou plánované na na SSTO Havířov a dne na Střední škole polytechnické Nerudova 59, České Budějovice. Spol. KORADO s cechem připravuje na odborný kurz,,amos s cílem seznámit účastníky se zásadami navrhování a montáže otopných těles a konvektorů a novinkami ve výrobním sortimentu, a to pro učitele odborných škol. Bližší informace Ing. Mikeš. Cech vyhlašujeme XI. ročník soutěže o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu doporučené MŠMT ČR,, Vědomostní olympiádu Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov a jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. a II. ročník SOŠ a SOU. Cech připravuje 1.ročník,,Setkání topenářů a instalatérů Jihomoravského kraje za podpory spol. PTÁČEK velkoobchod, a.s. a spol. ESL, a.s. poté setkání v Severomoravském kraji a dalších krajů ČR za podpory společností členů cechu v programu se nabízí exkurze, aktuální témata zaměřená na praxi v TZB, diskuze se špičky v oboru.

5 Cech připraví v říjnu žádost o dotaci,,efekt 2015 na MPO, vzdělávání k projektu EFEKT v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o programy finanční podpory z veřejných zdrojů. 1. Tepelné soustavy tepelná čerpadla, autor Ing. Josef Slováček 2. Solární tepelné soustavy, autor Doc. Tomáš Matuška 3. Tepelné soustavy kotle na biomasu, autor Doc. Zdeněk Lyčka publikace je již zpracovaná Recenze Ing. Vladimír Valenta Dále cech jednal předběžně o spolupráci s paní Trechovou z MPO, která má na starosti dotaci pro rok 2015 k zastoupení pro zodpovězení dotazů na INTERNETOVÉ PORADNĚ I-EKIS. Vyhlášena dotace pro rok 2015 připadne na listopad Na základě přípisu pana Emila Morávka prezidenta Společenstva kominíků ČR, ve věci ve věci Nařízení vlády č. 91/2010Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv s vyjádřením soudního znalce a zpracovatele technických norem pana Ing. F. Jiříka, svolal Bohuslav Hamrozi pracovní jednání u kulatého stolu dvou zástupců Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dvou zástupců Společenstva kominíků ČR a dvou zástupců ČSTZ, k projednání jednotlivých argumentů a aby bylo přijato řešení ve formě zápisu jak aplikovat v našich společenstvech provádění úkonů na spotřebičích plynu, tak aby byla v max. míře zajištěna vysoká míra jejich bezpečnosti. Navržený termín jednání na v hodin v zasedací místnosti SŠP Brno, Jílová. Dne 1. října 2014 v prostorách MŠMT (Velký zrcadlový sál) na adrese Karmelitská 8, Praha 1 se uskuteční k problematice odborného vzdělávání další jednání u kulatého stolu. Cech bude zastoupen panem Ing. Andzejem Bartošem, 1. viceprezidentem CTI ČR, školství a zdělávání. Cech připravuje pro své členy a jejich obchodní partnery ve spolupráci s ÚNMZ Dodatky vydání Technických pravidel, která jsou pro naše montážní firmy, projektanty a právnické subjekty nezbytnou součástí k výkonu jejich činnosti. Dodatek k normě by měl obsahovat dle ÚNMZ: 1) uvedení zdroje, umístění loga ÚNMZ, umístění reklamy na ČSN online (text bych dodal) 2) zaslání připraveného textu publikace s barevným vyznačením citovaných částí ČSN ke kontrole rozsahu citovaného textu 3) citace v rozsahu 5 normostran (á 1800 znaků) bude zdarma za uvedení zdroje informací 4) za každou další započatou citovanou normostranu stanovit obvyklou cenu bychom se řídili běžným poplatkem za šíření ČSN a 5 Kč x citovaná strana x náklad Se společnosti Tectronick s panem Ing. Bartośem ml. jsme připravili nabídku a popis funkcionality na portál seminářů, technických kurzů a školení, konferencí v oblasti TZB. Portál bude obsahovat chronologicky seřazený seznam akcí, který bude možné filtrovat podle místa konání a společnosti, která akci pořádá. Jednotlivé akce budou obsahovat: - název akce - datum a čas konání akce - název společnost pořádající akci - místo konání akce - odkaz na danou akci proklik na konkrétní stránku akce dané společnosti - možnost barevného zvýraznění akcí nebo umístění banneru společnosti v rámci akce (za příplatek) - prostor pro reklamní bannery Loga společností, jejichž akce budou zveřejněny, budou umístěny viditelně na portále s proklikem na web společnosti.

6 Návštěvníci webu si budou moci nechat nové akce automaticky zasílat na svůj . Příloha č. 5- Nabídka CTI PORTÁL. Cechovní kalendáře + diář pro rok 2015 Cech přicházíme s nabídkou inzerce v barevném stolním kalendáři, tentokrát již dvacáté vydání Kalendář pro rok 2015, nejen jako dobrou a účinnou formu propagace, ale i jako milou pozornost Vašim obchodním partnerům. Předpokládaný výtisk v druhé polovině listopadu Připravujeme i cechovní diář s kroužkovou vazbou. Časopis INFO 4., 5-6., Připravujeme Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 4/2014 k topenářské části, kde bude komentována revize ČSN nebo revize ČSN odborné články z VÚT Brno, Ze soudní síně článek od Ing. Vališe, Z našich škol Střední odborné učiliště stavební Plzeň, včetně zajištění inzerce. Ke konci roku vyjde závěrečné dvojčíslo INFO 5-6/2014. www. stránky Pravidelné doplnění internetových stránek, informace pro členy i pro širokou odbornou veřejnost. Doplněno o proklik na TZB info a ESTAV a ČSTZ naše cechovní stránky jsou doplněny o aktuální zprávy z oblasti TZB. Přístup pro členy,,výběr norem z věstníku ÚNMZ č. 7/2014., ČSN EN , ČSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN EN , CSN (náhled, anotaci) s odkazem na ÚNMZ. K plné znění norem je k dispozici na sekretariátu CTI ČR. Sekce Řemeslníků a montážních firem byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby - Podpora podnikání rádce nejen pro začínající podnikatele Sekce Enegetika byla doplněna o informace z oblasti legislativy - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (dále jen novela vyhlášky ) s odkazem na HK ČR Přihlášení pro členy CTI ČR: Pod odkazem jsou nově uloženy zprávy ze zasedání prezidia a 13. Zasedání valné hromady CTI ČR. Plán činnosti CTI ČR na rok 2014 včetně hospodaření za I.pololetí 2014 (k datu ) Členové prezidia a DR byli seznámeni s plánem činnosti CTI ČR na rok 2014 a dále se ziskovou zprávou hospodaření CTI ČR od počátku roku k datu Zpráva byla předložena se souhlasem statutárního zástupce na základě platných stanov ze dne , č.j.: VSC /92, čl.xii, odst. 1., a dle čl. XVII. odst. 13. Ad 4/ Zpráva prezidenta ve věci výzvy nečinných členů prezidia a kooptování nových Pan Bohuslav Hamrozi informoval o výsledcích jednání se členy prezidia, kteří se nezúčastňují jednání prezidia CTI ČR ani se nepodílí na činnosti cechu. Pertem Kapounkem na základě osobního jednání se omluvil za svoji neúčast na prezidiu a slíbil podporu v Časopise pro tepelnou techniku a instalace popř. další aktivity v rámci pořádaných školeních cechem. Pan Jarmil Lukeš byl písemně po valné hromadě vyzván k zaslání podkladů vyplývajících z platných Stanov CTI ČR č.j.: VSC/ /92-R ze dne , konkrétně čl.xvi. Hospodaření cechu, čl. XIV.

7 Krajské pobočky a čl.vii. Zánik členství. K dnešnímu dni nebyly zaslány dokumenty k ukončení týkající se členské základny KP CTI ČR ústecký kraj a potažmo legislativy od roku Pan Bohuslav Hamrozi jmenoval likvidátora pana Miroslava Vybírala k ukončení činnosti krajské pobočky dle stanov, článek XIV Krajské pobočky, Zánik krajské pobočky. Ad 5/ Zprávy viceprezidentů Paní Mgr. Hana Robková, pověřená v zastoupení panem Ing. L. Lněníčkem podala zprávu ve věci mezinárodní soutěže Řemeslo/SKILL 2014, soutěže na podporu řemesel, které se zúčastnil Ing. L.Lněníček za cech na pozvání pana ředitele SŠS Vysoké Mýto jako organizátor soutěže. Tato akce je specifická tím, že jednotlivá řemesla se setkávají s reálnou situací a jednotlivá řemesla navazují na sebe při realizaci kompletní stavby. Nicméně k pozorování jsou i přizváni žáci základních škol z Pardubického kraje, aby se v nich projevila úcta k tradicím řemesla. Také je součástí i spolupráce Vysoké školy technické z Ostravy. Ukázka na CD. Fotodokumentace a článek bude uveřejněn i Časopise pro tepelnou techniku a instalace 4/2014 INFO. Viz příloha č. 2. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval o přípravách soutěže,,učeň instalatér, a o plánované společné spolupráci s CI ČR na soutěži. Dále hovořil o návrhu opatření k odstranění krizového stavu v oblasti středního odborného technického vzdělávání a výuky řemesel stavebního charakteru. Svaz podnikatelů ve stavebnictví vytvořil pracovní skupinu, souhlasí s mistrovskými zkouškami, po vyučení s tříletou praxí a poté by se mohli přihlásit a složit mistrovskou zkoušku a pak pokračovat ve studiu bakalářském. Kvalifikace mistra je zárukou kvality profesní přípravy-citace z učitelských novin. Mistrovská zkouška je o mistrovském dílu a o tom, že mistr oboru může dělat státní zakázky, zaměstnávat lidi většího rozsahu než 2, může vzdělávat učně, je obeznámen s principy po stránce ekonomické a právní. Také hovořil o spolupráci na vědomostní olympiádě o novém principu elektronického přihlášení, zadávání otázek a odpovědí, tedy bude rozhodující nejenom správnost ale i čas. Nejlepší družstva z ČR se pozvou na finále, které se bude též skládat z testu a nově z otázek společnosti ve které se finále uskuteční. Nicméně je to přínosem pro sponzory. Pan Josef Morys hovořil o zájmu cechu hájit provozovatele tepla, výrobce a distributory. Spojit zájmy ostatních složek zabývající se touto problematikou a přenášet názory z normálního života do legislativy. Dále hovořil o Předpisu č. 194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Zúčastnění cechu při projednávání nové legislativy. K dnešnímu datu není prováděcí vyhláška k zákonu k instalaci rozdělovačů topných nákladů. Snažit se v rámci odborných seminářů informovat širokou veřejnost o provedených změnách v zákoně. Ad 6/ Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, předložení konkrétních návrhů náplně sekcí jednotlivých Pan Ing. Josef Slováček informoval o novém poradenském středisku v areálu BVV v rámci nového stavebního centra. Objekt je vybaven technikou úsporné systémy, využití energie. Promítání výukového programu. Dále hovořil k z.č. 406 ve vztahu k montážníkům obnovitelných zdrojů. Také doplnil o informaci k připravovanému portálu tiptzb, školení v oblasti TZB, aby se uvedla i rubrika PORADNA V OBLASTI VYTÁPĚNÍ. Další příspěvky od vedoucích sekcí nebyly zaslány a nebyly vypracovány konkrétní návrhy náplně jednotlivých sekcí (monitorig, odborné komentáře, komunikace s odbornými cechy, lobbing, legislativní podpora, inov.prostředí, vzdělávací projekty, mezinárodní projekty) potažmo provázanost projektů, návrh struktury sekcí (koordinátorů-garantů), pomoci nichž by si měl základní tým hledat další členy, kteří se budou podílet na dílčích úkolech. Cíl posílit pozici řemesel (CTI ČR) odborně ovlivňovat sektorovou legislativu a podporovat oblast vzdělávání.

8 Ad 7/ Projednání návrhu členského příspěvku CTI ČR od Tento bod nebyl projednán vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia CTI ČR. Ad 8/ Různé: Pan Miroslav Vybíral vyzvedl akci mezinárodní soutěž ve Vysokém Mýtě a doplnil, že tyto akce by měly být nosnou části cechu, protože jedině na těchto akcích se získá členská základna. Pan Ing. Andrzej Bartoś doplnil ve věci společných cechovních dnů, k plánům či realizaci těchto akcí. Paní Hana Londinová podala návrh na další pracovnici sekretariátu vzhledem k rozsáhlé činnosti sekretariátu. Pan Bohuslav Hamrozi souhlasil s návrhem paní Hany Londinové a doplnil, že je nutné při rozšíření sekretariátu i získání peněz na mzdy dalšího zaměstnance. Dále doplnil, o informaci k předběžné dohodě s novou účetní firmou, která bude zajišťovat kompletní servis vedení účetnictví cechu. Pan Ing. Andrzej Bartoś informoval prezidium, že musíme v dané věci počkat na jednání s CI ČR a poté se bude jednat o pracovních místech a doplnění. Pan Bohuslav Hamrozi hovořil k jednotlivým sekcím k jejich činnosti o plánu sekcí na každý kalendářní rok a potažmo stanovení i finančního plánu sekcí od kterého se odvíjí i činnost cechu a její hospodaření. Na každý rok má cech stanovený neměnný plán s kterým byli členové prezidia seznámeni již na začátku roku (viz příloha 6) a ten by měl být doplněn o plán sekcí. Nicméně k tomu nedošlo. Neobdrželi jsme ze žádné sekce písemný rozpis plánu činnosti. Pan Pavel Mareček poznamenal označení technických pravidel pro topenáře a instalatéry správné označení, a to z důvodů dohledání, bylo by dobré sjednotit a upravit systém. Pan Ing. Andrzej Bartoś navrhl prodloužení lhůty trvání členského průkazu CTI ČR než je doposud (jeden rok). Návrh bude předložen na dalším zasedání prezidia a DR. Pan Miroslav Vybíral navrhl, aby zpráva CTI ČR k zasedání prezidia a DR byla zaslána všem členům prezidia dva dny před jeho zasedáním. Ad 10/ Závěr Na závěr Bohuslav Hamrozi poděkoval všem členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR za účast na zasedání prezidia. Nový termín zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., se bude konat dne od 13.00h v sídle společnosti Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, školicí středisko. S úctou Bohuslav Hamrozi Prezident CTI ČR Kontakt:Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Brno-Štýřice, Jílová 38, Tel.: ,

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Co bylo akce, veletrhy Pilotní ověření vzdělávacího

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více