Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie."

Transkript

1

2

3

4 SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. Vìdecký redaktor: Redakèní rada: Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Prof. PhDr. Nina Pavelèíková, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Mgr. Jana Grollová (výkonný redaktor) Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2005 ISBN ISSN

5 OBSAH 1. HISTORICKODEMOGRAFICKÁ PROBLEMATIKA PROTOSTATISTICKÉHO 1. OBDOBÍ Eduard Maur: Populační a sociální vývoj provensálské vsi v raném novověku (Rognonas ) Jiří Stibor: Původ opavských ženichů (Rozbor oddací matriky z let ) Michaela Holubová: Venkovské poddanské obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu v 2. polovině 17. století a v polovině 19. století (Analýza poddanských soupisů pro panství Dobrovice) Radek Lipovski: Vliv válek o rakouské dědictví na obyvatelstvo Frýdku a Místku Josef Grulich: Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů ( ) POPULAČNÍ VÝVOJ VE STATISTICKÉM OBDOBÍ Zdeňka Stoklásková: Každému individuu jeho místo. Proces sociálního ukáznění v Rakousku Martin Jemelka: Populační vývoj hutnické kolonie na Albertově (Verdunské) ulici ve Vítkovicích ( ) Ondřej Ševeček: Bydlení a bytová otázka ve Zlíně před první světovou válkou Kamil Rodan: Soubor židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 ve světle vybraných demografických faktorů Jaroslav Vaculík: K zahraničním stykům sokola do roku Helena Nosková: Národnostní menšiny a migrace po roce 1945 na příkladu Čechů, Poláků a Slováků VÝVOJ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jana Machačová Kdo jediné zná, co něho vůkol jest, zůstává vždy dítětem Jiří Matějček: nevědomým Miroslav Kmeť: Vplyv školstva na zmeny jazykových a národnostých pomerov vo vybraných regiónoch (Banská Bystrica a Békešská Čaba) v druhej polovici 19. storočia Pavel Kladiwa: Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století František Čapka: K historii brněnského obecného a měšťanského školství v prvních letech ČSR Nina Pavelčíková: Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století

6 4. BIOGRAFIE NEZPRACOVANÝCH OSOBNOSTÍ Jaroslav Bakala: První těšínský vévoda Měško Radek Fukala: Slezský kníže Jan Minstrbersko-Olešnický (jeho kulturní politika a mecenát) Zbyněk Žouželka: Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce Karel Müller: Vincenz Robert Widimsky albrechtický kronikář a zakladatel komunální heraldiky nejen v českých zemích Tomáš Krejčík: Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století Dušan Uhlíř: Bruntálská rodačka jako hvězda vídeňské divadelní scény z časů biedermeieru Blažena Przybylová: Ostravské působení učitele Jana Pobiala Milan Myška: Historicko-vlastivědný výzkum užšího Ostravska v době působení Karla Jaromíra Bukovanského Petr Popelka: Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě Miloš Kouřil: Charitativní činnost Msgre Rudolfa Nejezchleby Aleš Zářický: Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim, aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY DĚJEPISU Blažena Gracová: První republika v učebnicích našich sousedů Tomáš Jílek Moderní dějiny ve výuce dějepisu na základních Alfred Hyna: a středních školách se zaměřením na západní Čechy Denisa Labischová: Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu

7 INHALT 1. GESCHICHTSDEMOGRAPHISCHE PROBLEMATIK IM PROTOSTATISTISCHEN ZEITRAUM Eduard Maur: Jiří Stibor: Michaela Holubová: Radek Lipovski: Josef Grulich: Die Bevölkerungs- und Sozialentwicklung des provenceren Dorfes in der Frühneuzeit (Rognonas ) Die Herkunft der troppaueren Bräutigame (Analyse der Trauungsmatrikel aus den Jahren ) Die ländliche Untertanenbevölkerung nach dem Alter und Familienstand in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts und in der Hälfte des 19. Jahrhunderts (Analyse des Untertanenverzeichnisses für die Grundherrschaft Dobrovice) Der Einfluss der Kriegen für die Österreichische Erbschaft auf die Bevölkerung der Städten Frýdek und Místek Die Wanderungsbewegung der budweiseren Bevölkerung im Licht der Scheidebriefe ( ) BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM STATISTISCHEN ZEITRAUM Zdeňka Stoklásková: Jedem Individuum seinen Platz. Der Prozeß der Sozialdisziplinierung in Österreich Martin Jemelka: Die Bevölkerungsentwicklung der Hüttenkolonie Albertov in Witkowitz ( ) Ondřej Ševeček: Das Wohnungswesen und die Wohnungsfrage in Zlin vor dem ersten Weltkrieg Kamil Rodan: Die Gruppe der jüdischen Bevölkerung in Mährisch Ostrau im Jahr 1921 im Licht der ausgesuchten demographischen Faktoren Jaroslav Vaculík: Zu den ausländischen Kontakten des Sokols bis das Jahr Helena Nosková: Die nationalen Minderheiten und Wanderungsbewegung nach dem Jahr 1945 auf dem Beispiel der Tschechen, Polen und Slowaken ENTWICKLUNG DES SCHULWESENS UND DER BILDUNGSSTÄTTEN Jana Machačová Wer einzig kennt, was ist rings um ihn, der bleibt Jiří Matějček: immer das unwissende Kind Miroslav Kmeť: Der Einfluss des Schulwesens auf die Veränderungen der Sprach- und Nationalitätenverhältnisse in den ausgesuchten Regionen (Banská Bystrica und Békešská Čaba) in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

8 Pavel Kladiwa: František Čapka: Nina Pavelčíková: Die Problematik des gewerblichen und kaufmännischen Schulwesens in Olmützer Handelsund Gewerbekammer am Anfang des 20. Jahrhunderts Zur Geschichte Brünner des allgemeinen Grund- und Bürgerschulwesens in der ersten Jahren der ČSR Die Versuche mit der Ausbildung der Roma in Ostrau im Verlauf der 50. Jahre des 20. Jahrhunderts BIOGRAFIEN DER UNABGEGRASTEN PERSÖNLICHKEITEN Jaroslav Bakala: Mieszko der erste Herzog von Teschen Radek Fukala: Herzog Johann von Münsterberg-Oels Zbyněk Žouželka: Die Nobilitation des schönbergeren Händlers und Unternehmers im Leinwandhandel Franz Xaver Tersch im Jahr Karel Müller: Vincenz Robert Widimsky der olbersdorfere Chronist und Gründer der Gemeindewappenkunde nicht nur in den böhmischen Ländern Tomáš Krejčík: Die Bemerkungen zu den Umwandlungen der Eliten in Nordmähren und im österreichischen Schlesien in 18. und 19. Jahrhundert Dušan Uhlíř: Eine Freudenthalerin als Star der Wiener Theaterbühnen des Biedermeier Blažena Przybylová: Die ostrauere Wirkung des Lehrers Jan Pobial Milan Myška: Die geschichtslandeskundliche Forschung der schmalen Ostrau und Umgebung in der Zeit der Wirkung des Karel Jaromír Bukovanský Petr Popelka: Dr. Max Menger im Wirbel der Eisenbahnverhandlungen im Reichsrat Miloš Kouřil: Die charitative Tätigkeit Msgre Rudolf Nejezchleba Aleš Zářický: Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld und Caesare Wollheim oder drei kurze Lebensgeschichten der reichsdeutschen Unternehmer wirkenden im Ostrau-Karwiner Revier AKTUELLE PROBLEME DER SPEZIELLEN DIDAKTIK DER GESCHICHTE Blažena Gracová: Die erste Republik in den Lehrbücher unserer Nachbarn Tomáš Jílek Die Zeitgeschichte im Schuldienst der Geschichte Alfred Hyna: an den Grund- und Mittelschulen mit der Ausrichtung auf Westböhmen Denisa Labischová: Die aktuellen Trends im Geschichtsunterricht Lernen über Europa, von Europa und für Europa

9 Úvodní slovo Dne 25. srpna 2005 oslaví v plné svěžesti a pracovním nasazení své sedmdesáté narozeniny náš kolega, historik a historický demograf Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., jeden ze zakládajících členů katedry dějepisu na tehdejším Pedagogickém institutu v Ostravě. Jubilant je celoživotně svým rodištěm, působištěm i odborným zájmem spjat s Ostravou a širším Ostravskem. Narodil se v Hrabové, tehdy obci ležící na samém okraji jádra ostravské průmyslové aglomerace, odbornější vědomosti získával počátkem padesátých let na Pedagogickém gymnáziu v Ostravě, vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Tam ho upoutal, ovlivnil a získal pro vědeckou práci v oblasti historiografie profesor Ladislav Hosák. Orientace na precizně zpracovávaná regionální studia se mu pak stala osudem, i když našla své hlavní vyústění v rovině nově se u nás konstituující historické demografie. Po absolutoriu působil několik let jako středoškolský profesor v Hlučíně, byla mu však zakrátko nabídnuta účast na vytváření katedry dějepisu Pedagogického institutu v Ostravě. Osobností, která ho získala a vědecky nasměrovala na historickou demografii se speciálním zaměřením k problematice industrializace a průmyslových regionů, byl profesor (tehdy docent) Milan Myška, který v této době stál v čele koncipování, možno říci smělého, interdisciplinárního a interinstitucionálního projektu zaměřeného na vznik a vývoj průmyslových oblastí na území Československa v širším mezinárodním srovnání. Milan Myška garantoval spolupráci za Pedagogický institut, koordinátorem byl Slezský ústav ČSAV v Opavě. Od roku 1962, kdy nastoupil jako odborný asistent na Pedagogický institut v Ostravě, se datuje cílený a systematický zájem o demografické otázky ve spojitosti se studiem Ostravska jako jednoho z center industrializace. Tento nový směr jeho odborné práce našel svůj první konkrétní výstup ve studii, která vyšla v roce 1966 ve Sborníku prací Pedagogické fakulty v Ostravě a nesla název Změny v demografickém vývoji Moravské Ostravy za průmyslové revoluce. Výsledky svého úsilí na tomto poli publikoval ve dvou monografiích (Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revoluce, Ostrava 1967 a Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869, Ostrava 1986). Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se jeho interes v oblasti historické demografie odkláněl od 19. století na Ostravsku k protostatistickým fázím populačního vývoje na Moravě, zejména severovýchodní, a v tomto kontextu také k teoreticko-metodologickým problémům dané disciplíny. Završením tohoto směru bádání se stalo zveřejnění práce, kterou je možno považovat za ukončení jedné významné etapy demografického výzkumu u nás vůbec, protože je kolektivním dílem, na němž se vedle jubilanta podílela řada historiků, historických demografů a archivářů (Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999). Historická demografie však nikdy zcela nevyčerpávala okruh jeho odborného zájmu, vedle vědce vždy byl a zůstal vynikajícím pedagogem, který měl a udržel si trvalý zájem o metodiku vyučování dějepisu, vytvářel vyhledávaná skripta pro studenty z disciplín, které vedl (Kapitoly z dějin výroby, Česká a slovenská historiografie (materiály), Česká a slovenská historiografie do vystoupení školy Gollovy). 9

10 Od devadesátých let v souvislosti se vznikem Ostravské univerzity (= OU) a katedry historie na Filozofické fakultě tamtéž se pole působnosti jubilanta dále rozšiřovalo a diferencovalo. Především se zapojil do nových projektů organizovaných mateřskou katedrou. Vedle Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, kde se stal výkonným redaktorem a autorem řady biogramů, se účastní zpracovávání Encyklopedie Slezska opět v roli výkonného redaktora a autora hesel, pozornost věnuje některým otázkám regionální historiografie (slezská tématika). Nová instituce využila také jeho schopností organizačních a managerských stal se proděkanem na FF OU, prorektorem OU, zastupoval danou vysokou školu na Radě VŠ, určitou dobu jako člen předsednictva. Dlouhou dobu aktivně pracoval jako člen výboru Severomoravské pobočky Československé demografické společnosti, je iniciativním členem Komise pro historickou demografii. Po řadu let je členem nevládních mezinárodních demografických organizací (např. EAPS). Stále je vyhledáván studenty jako kvalitní, nicméně náročný, vedoucí bakalářských, diplomových a také doktorských prací. Našemu jubilantovi přejeme hodně zdraví, elánu do realizace dosud rozpracovaných projektů, chuť k vedení a výchově dalších historiků a historických demografů a pohodu v rodinném životě. Ludmila Nesládková 10

11 Proděkan Filozofické fakulty, promoce červen 1992 Setkání se spolužáky po 40 letech v Olomouci, 1998 Promoce červenec

12 S rodinou Katedra historie FF OU Vzpomínka na prof. Dohnala na Hukvaldech, červen 2004 S vnučkami 12

13 1. HISTORICKODEMOGRAFICKÁ PROBLEMATIKA PROTOSTATISTICKÉHO OBDOBÍ

14 14

15 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005 POPULAČNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ PROVENSÁLSKÉ VSI V RANÉM NOVOVĚKU (ROGNONAS ) EDUARD MAUR Studie o vývoji jihofrancouzské vsi Rognonas, již jsem vypracoval jako začínající historik díky laskavému pozvání Georgese Dubyho za své tříměsíční stáže na univerzitě Marseille-Aix-en-Provence v roce 1964 a poté publikoval v tamní univerzitní ročence, 1 zdánlivě nemá českému historikovi mnoho co říci. Přesto jsem se rozhodl na konci své profesní kariéry se vrátit k jejím závěrům a publikovat je v tomto sborníku, neboť právě srovnání českého a francouzského vývoje může přinést zajímavé poznatky, jimiž lze obohatit náš pohled i na české dějiny, uvědomit si jejich svébytné rysy, které často považujeme za samozřejmé, aniž bychom se nad nimi zamysleli. 2 Českého historika pracujícího v jihofrancouzských archivech překvapí již pramenná základna, mimořádně bohatá a obtížně srovnatelná s prameny k českým dějinám. Odráží se v ní především mnohem větší svoboda francouzského venkovana. Hlavní masu pramenů k dějinám Rognonasu v raném novověku je možno najít v obecním archivu, který je dnes uložen v departementálním archivu Bouches-du-Rhône v Marseille. Součástí tohoto archivu jsou především katastry, začínající v našem případě roku 1582, dále protokoly obecní rady od roku 1556, farní matriky začínající rokem 1680 a rozsáhlý aktový materiál. Je tedy možno říci, že vesnický obecní archiv se podobná spíše archivu některého z našich menších měst než obecnímu archivu české vesnice. Zaujme na něm především to, že obec vedla v široké míře agendu příslušející u nás pozemkové vrchnosti. Ani evidence převodů nemovitostí nebyla věcí vrchnostenské kanceláře, ale byla registrována u notářů v blízkém Avignonu. Dlouhé řady notářských register tvořící jakousi analogii našich pozemkových knih evidující tyto převody půdy v jihofrancouzských vesnicích jsou mnohdy ještě v soukromém majetku, neboť registra se dědila i s notářským povoláním z generace na generaci. Z velké části však byla jejich majiteli prodána nebo darována departementálním archivům. Prochází-li tyto písemnosti český historik, zvyklý na rozsáhlé vrchnostenské pravomoci našich majitelů velkostatků, má pocit, že se ocitl jakoby v jiném světě, světě dávajícím daleko větší prostor rolníkovu samostatnému rozhodování. Zcela odlišný než u nás je i typ osídlení, s kterým se historik v Rognonasu a jeho okolí setká. Celý svět zná tento kraj především z van Goghových obrazů. Nejsou pro něj typické velké vsi, ale rozptýlené dvorce (mas) a domky, ležící 1 MAUR, Eduard: Rognonas de 1582 a Contribution à l histoire agraire de la Basse-Provence. Cahiers du Centre d études des Sociétés méditerranéennes, 2, 1968, s Kvůli úspoře místa ze starší studie nepřejímám ani tabulky, ani poznámkový aparát. Ročenka, v níž původní studie vyšla, je přístupná v knihovně Historického kabinetu FF UK Praha. 15

16 uprostřed zahrad a polí, rozdělených cypřišovými živými ploty a zavlažovacími kanály. Vznik rozptýleného osídlení Dolní Provence těsně souvisel s rozvojem vinařství, a zejména zelinářských kultur, vyžadujících stálou přítomnost a péči člověka. Převládající formou obživy obyvatelstva v této oblasti se zelinářství stalo teprve v 19. století, a to v důsledku postupující urbanizace, budování komunikací (železnice Paříž - Marseille) i změn v životní úrovni a ve skladbě stravy. V souvislosti s touto změnou se prosadilo v řadě vsí i rozptýlené osídlení, někde a to byl případ našeho Rognonasu však mělo starší, středověké kořeny. U nás bychom se mohli s jeho jistou analogií setkat v horských oblastech osídlených v raném novověku, zejména v Krkonoších, na Šumavě a v Beskydech, kde ovšem rozptýlené osídlení mělo zcela jinou ekonomickou základu. Spíše bychom proto mohli jeho obdobu hledat v předměstských dvorcích měšťanů velkých měst, zejména Prahy. V oněch Ladronkách, Šmukýřkách a Mrázovkách, které byly rozhozeny po volné krajině za pražskými městskými hradbami od samých počátků města, byť se tehdy jmenovaly jinak. Rognonas totiž nebyl ničím jiným než právě takovým předměstským územím Avignonu. Jeho zvláštností však bylo, že ležel na území jiného státu, totiž Provence a později Francie, neboť byl od Avignonu oddělen tokem prudké alpské řeky Durance, ústící nedaleko odtud do Rhôny. V ještě větší míře toto tvrzení platilo o jiné vsi či spíše osadě, jménem Ile-de-Barban, která byla k Rognonasu připojena koncem 18. století. Její území původně leželo na levém, tj. avignonském břehu Durance a tvořilo přímou součást avignonského předměstí. Změnou toku řeky však bylo v 15. století odděleno od papežského státu a připojeno k břehu pravému, tudíž k Provence, jejíž král René prohlásil roku 1472 několik zde ležících usedlostí za samostatnou obec. Základem studia dějin majetkové držby v Rognonasu pro mne byly katastry z let 1582, 1643 (s rektifikací z roku 1645), 1737 a ze šedesátých let 18. století. Na rozdíl od našich nejstarších katastrů byly od samého počátku založeny nikoliv na evidenci usedlostí, ale na evidenci parcel v rámci území katastrální obce, podobně jako náš josefský a stabilní katastr. Stejně jako v těchto dvou mladších českých katastrech ani v nich nenajdeme doplňující údaje o počtech dobytka, vedlejších výdělkových zdrojích apod., které známe z berní ruly a v ještě větší míře z Teresiana. S výjimkou katastru z roku 1582, kde některé rubriky chybějí, provensálské katastry vždy uvádějí majitele parcely, její velikost, právní charakter (půda svobodná - franche nebo poplatná - servile), bonitu a berní ocenění v katastrálních livrech. Katastry z roku 1582, 1643 a 1737 též průběžně evidují změny majitelů jednotlivých parcel. Pro ves Ile-de Barban se zachoval jediný katastr z roku 1582, avšak lze jej doplnit řadou jiných pramenů vzniklých za berními účely. Jednotlivé katastry pro Rognonas uvádějí v rámci katastrálních hranic všechnu půdu bez ohledu na stavovské zařazení majitele, včetně té, která patřila pánu vsi, jímž byl baron de Châteaurenard. Chybí jen půda fary, která byla nezdaněna. Moderní způsob evidence půdy podle parcel má ovšem za následek, že majetek jednotlivých majitelů je nutno pracně rekonstruovat a že nelze vždy bezpečně rozeznat půdu rolníků žijících ve vsi a půdu, kterou si tu přikoupili rolníci ze sousedství, aniž by si ale na území Rognonasu vystavěli obydlí. To do jisté míry znehodnocuje statistiky ukazující majetkovou diferenciaci zdejšího obyvatelstva, nečiní je však zbytečnými. Pozemky vsí Rognonas i Ile-de Barban se nacházely na úrodných alu- 16

17 viálních náplavech, ovšem jejich výnosy nebyly v minulosti zdaleka tak vysoké jako dnes. Obyvatelé obou vsí museli neustále bojovat s řekou Durance, jednou z nejdravějších ve Francii, která každoročně zaplavovala část pozemků, zanášela je štěrkem a pískem, měnila svůj tok, podemílala břehy, bořila domy a loupila obdělávanou půdu. Kromě toho až do vybudování pobřežních hrází v 19. století byla půda v okolí řeky zanášena na jaře i pískem, který sem z koryta řeky přinášel ledový severní vítr mistral, vanoucí z hor. Přestože snahy o spoutání řeky byly velmi starého data, praktickou realizaci našly až v 19. století, přesněji v jeho druhé polovině, kdy byla řeka regulována. Úspěšnější byli rognonaští rolníci v boji s bažinami, rozkládajícími se na severním a jižním okraji katastru vsi, i když i zde uspěli jen částečně. Zatímco jižní močály byly již v době sepsání prvního katastru odvodněny do Rhôny, severní, sloužící jako pastviny, zůstávaly přes vybudování dvou kanálů z roku 1628 a 1705 až do regulace řeky Durance trvale zamokřeny. Úrodný pruh ve středu katastrálního území sice byl svou vyvýšenou polohou chráněn před zátopami, trpěl však zase suchem, neboť až do 19. století zde neexistovala žádná účinná zavlažovací zařízení. Podle stížností, podávaných rognonaskými obyvateli v 18. století, jistě poněkud přehánějících, byla proto půda ve vsi obecně špatná, zčásti zamokřená, zčásti příliš suchá. Jako hlavní plodina bylo v Rognonasu po celé období raného novověku pěstováno obilí. V tom se Rognonas nelišil od českých vsí. Vzhledem k oblibě bílého chleba se pěstovala hlavně pšenice, výnosy podle berních přiznání obvykle dávaly trojnásobek výsevku, často i méně, ve výjimečných případech čtyři zrna. Ani výší úrody se zřejmě obec příliš nelišila od poměrů panujících v Čechách. Počet i rozloha vinic a zahrad byly podle katastrů ze 16. a 17. století zcela zanedbatelné. Do šedesátých let 18. století počet vinic i jejich rozloha poněkud vzrostly, proti jedné vinici z roku 1582 jich tu bylo 39 a jejich rozloha činila asi 19 ha, což bylo asi 3,4% veškeré půdy. Ani to ovšem nebylo mnoho. Koncem 18. století se v Rognonasu připomíná i pěstování moruší, asi hlavně v alejích kolem cest, avšak na rozdíl od jiných obcí v okolí se v Rognonasu zřejmě více nerozvinulo ani ovocnářství, ani pěstování oliv. Zelinářství se tu pak prosadilo až na přelomu 19. a 20. století, po vybudování zavlažovacích zařízení. Poměrně málo bylo v Rognonasu pastvin evidovaných při jednotlivých usedlostech a postupem doby jich neustále ubývalo, ze šesti uváděných v roce 1582 zbyla o dvě století později jen jedna. Větší význam pro chov dobytka měly obecní pastviny, avšak i ty byly roku 1731, v době zvýšeného hladu po půdě, rozděleny mezi jednotlivé členy obce podle velikosti jejich pozemkových přídělů a rozorány na pole. Jednání o jejich dělení přitom probíhala již od roku Počty dobytka, hlavně ovčího, chovaného ve vsi byly dosti vysoké. Například roku 1700 vyháněl jeden z chovatelů 80 kusů hovězího dobytka (ač měl nárok jen na 10), jiný dokonce 125. Zrušení pastvin proto nutně vyvolalo nedostatek pastvy a z něho plynoucí spory se sousedními obcemi, na jejichž pastviny Rognonaští svůj dobytek posílali. Zaměřením zemědělské produkce se tehdejší Rognonas příliš nelišil od českých vsí téže doby, i pro dělení pastvin bychom našli u nás v době tereziánské vhodnou obdobu. Co ovšem bylo zásadně jiné, byly majetkové poměry, které tu v zemědělství panovaly. První zvláštností Rognonasu byl vysoký podíl svobodné půdy v jejím 17

18 katastru. Podle revizitace katastru z roku 1645 tvořily poplatné pozemky, tj. pozemky zatížené feudální rentou, pouhých 43,2% všech pozemků v obci. Při berním ocenění byla jejich hodnota snižována asi o jednu třetinu až polovinu proti pozemkům svobodným. Časem jejich počet poněkud vzrostl objevováním dalších, dosud považovaných za svobodné, a tudíž zdaněné výše. Z poplatných pozemků platili jejich držitelé úrok, a to buď peněžitý, nebo naturální. Ten však byl, přinejmenším v 18. století, rovněž převeden na peníze, ovšem tím způsobem, že jeho výše se měnila v souladu s vývojem cen obilí, zatímco původní peněžní úrok byl konstantní. Rognonaští držitelé poplatných pozemků přitom neplatili úrok jen jednomu subjektu, vrchnosti, jak bylo zvykem u nás, ale hned třem. Z největší části pozemků jej pobíral pán vsi, baron de Châteaurenard, z menší části kapitula u kostela svatého Agricoly v Avignonu a malý zbytek klášter svaté Kateřiny tamtéž. Jednotlivé polní trati se podílem svobodné a poplatné půdy dosti lišily, ve většině tratí existovala až na výjimky buď jen svobodná, nebo poplatná, jen několik tratí mělo co do právního charakteru půdy smíšený charakter. Svobodné ležely na západ od jádra vsi, zčásti i na jihu, poplatné na východě, při hranicích katastru vsi Châteaurenard, kde se nalézalo sídlo pána vsi, smíšené se rozkládaly na jihu (na severu byly pastviny). Z toho ovšem plynulo, že ocenění stejně velkých usedlostí, ležících v různých tratích, se podstatně lišilo. Roku 1582 se o půdu v Rognonasu dělilo celkem 55 držitelů. Francouzská historiografie o nich mluví jako o majitelích či vlastnících, bez ohledu na to, že jejich pozemky mohly být zatíženy cenzem. Relativně volné poddanské svazky totiž ve Francii daly vzniknout teorii, podle níž ve feudálním dominiu divisu byl rolník vlastníkem půdy. 3 Budeme se tudíž tohoto úzu držet i my. Typickou formou zemědělského podniku byly v Rognonasu na počátku námi zkoumaného údobí velké usedlosti rozptýlené po katastru vsi a bohatě vybavené půdou. V severní Francii se takovým usedlostem říkalo ferme, v jižní Francii mas, v Rognonasu se vedle tohoto druhého označení používalo i názvů bastide a grange. Vzniká tím názvoslovný zmatek, protože termínu bastide se jinak ve Francii používalo pro označení kolonizačních městeček pravidelného půdorysu, avšak právě název bastide byl v Rogononasu nejběžnější, a proto ho budeme v poněkud počeštěné podobě užívat i my. Padesát pět majitelů půdy v Rognonasu, zapsaných v katastru z roku 1582, drželo dohromady 478,5 ha půdy, z toho 10 majitelům s majetkem větším než 10 ha patřily tři čtvrtiny půdy v obci. Až na jednoho šlo vesměs o majitele místních bastid, jen v jednom případě byla půda obhospodařována velkou bastidou ležící v sousední vsi. Ve skupině 45 přídělů pod 10 ha většinou naopak nešlo o menší hospodářství, ale o pozemky, které v Rognonasu vlastnili rolníci ze sousedních vsí. Jen 7 z vlastníků patřících do této skupiny vlastnilo v Rognonasu též budovy. Ve skupině hospodářství nad 10 ha najdeme usedlosti od 10 až do 79, 5 ha, přičemž třem největší z nich, vesměs přesahujícím 50 ha, patřilo 42% půdy v obci. Jednu z nich, nikoliv však největší, vlastnil pán vsi, baron de Châteaurenard. Můžeme tedy uzavřít, že ve vsi bylo roku 1582 asi 16 obydlených usedlostí, které byly všechny rozptýleny po jejím území, a dále řada pozemků patřících rolníkům ze sousedních vsí. Byl to zřejmě stav sahající hlubo- 3 Blíže viz PROCHÁZKA, Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963, s

19 ko do středověku, protože berní rejstříky v Rognonasu roku uvádějí 14 ohnišť a roku 1319 jen o málo více, totiž 19. Po velké depopulaci za pozdního středověku tento stav dočasně poklesl, takže roku 1471 tu byli zapsáni jen dva larem foventes, avšak o sto let později se zřejmě situace vrátila do původní podoby. Shodné poměry jako v Rognonasu panovaly i v Ile-de-Barban. Roku 1582 tu bylo 8 majitelů bastid o velikosti 6,9-57,4 ha, kterým patřilo 95,6 % pozemků ve vsi, o zbytek půdy se dělilo 9 majitelů z okolí. Osídlení stejného typu existovalo v 16. století i v sousedních vsích, kde v té době najdeme rozptýlené bastidy patřící náboženským řádům, vysoké církevní hierarchii, avignonskému měšťanstvu nebo místní vrchnosti. Také majitelé větších přídělů v Rognonasu vesměs nepatřili k rolnictvu, jsou nejčastěji označováni titulem sir nebo monsieur, též noble, honete, donne, madamme, capitain, u některých z nich pak je uveden jako bydliště Avignon, ale u šlechticů i některé vsi, údaje o místu bydliště však bohužel často chybějí. I tak je zřejmé, že obě vsi byly ve skutečnosti spíše předměstím Avignonu, kde zámožní obyvatelé investovali nahromaděný kapitál do pozemků. Na základě analogie s pozdějším stavem můžeme předpokládat, že své bastidy většinou propachtovávali. Usedlosti patřící církvi zde kupodivu nebyly, avšak poměrně značný kus půdy v Rognonasu patřil k velké bastidě v sousedním Châteaurenardu, jejímiž majiteli byli johanité z Avignonu. Na větší rozsah církevního majetku v minulosti poukazoval i název jiné velké usedlosti, zvané Mas de Temple. Do roku 1643, resp se majetkové a sídelní poměry v Rognonasu příliš nezměnily. Proti roku 1582 ubylo do poloviny 17. století zejména majetků do 10 ha, zmenšil se i počet největších mas, zato byla poněkud posílena střední skupina. Celkový počet vlastníků poklesl z 55 na 39, resp. 36, počet domů však zůstal v podstatě nezměněn. Znamená to, že úbytek připadal hlavně na vrub rognonaského majetku rolníků mající svá hospodářství v sousedních vsích. V zásadě však majetková skladba zůstala stejná. Jako novum byly nyní odlišovány domy (maison) v jádru obce a usedlosti rozptýlené, zvané nyní grange. Těch bylo třináct, zatímco v jádru obce u kostela byly vedle fary jen čtyři domy. Vlastníky usedlostí byli opět z velké části šlechtici z okolí a měšťanstvo z Avignonu, na jehož italský původ upozorňovala řada jmen jako Blanchetti, Belli, Barthelemi nebo Sifredy. Katastr z poloviny století poprvé rozlišuje půdu svobodnou a poplatnou. Analogicky k poměrům u nás by český historik předpokládal, že k velkým bastidám, které byly jakousi analogií našich poplužních dvorů, patřila svobodná půda, zatímco k drobným rolnickým přídělům půda poplatná. Tak tomu ale zdaleka nebylo. Svobodnou půdu drželi především drobní vlastníci do 5 ha (z větší části to byly pozemky patřící k rolnickým hospodářstvím v sousedních vsích), zatímco některé velké bastidy měly půdu převážně poplatnou, jiné převážně svobodnou. Záviselo to na jejich poloze, protože půda patřící k jednotlivým bastidám byla většinou soustředěna v jedné trati, která někdy po této bastidě nesla i své jméno. A jak víme, v některých tratích byla půda svobodná, v jiných poplatná nebo smíšeného typu. Například Mas Belly měl roku ,5 saumée pozemků převážně poplatných, zatímco stejně velký Mas Blanc s 51,5 saumées měl pozemky výlučně svobodné, navíc velmi úrodné, takže první byl daňově oceněn na saumée = cca 70 arů 19

20 fl., zatímco druhý na 159 fl. Celkově vypadaly poměry ve vsi tak, že z 36 majitelů evidovaných roku 1645 mělo 21 vlastníků pouze svobodnou půdu, 6 jen půdu poplatnou a zbývajících 9 půdu obojího typu. Skladba pozemkového majetku zaznamenaná roku 1643, resp. 1645, se udržovala po celou druhou polovinu 17. století. Rejstřík k dani z hlavy z roku 1697 (tzv. kapitace) například uvádí, že v centru vsi je jen fara a tři další malé, téměř zbořené domy a na zbývajícím území vsi dvanáct nájemných usedlostí patřících z největší části obyvatelům Avignonu, kteří je dávají do podílného pachtu (mégerie) různým plátcům, kdežto pevná renta zde neexistuje. Zatímco starší katastry nás informovaly pouze o majitelích jednotlivých usedlostí, kteří z velké části ve vsi vůbec nebydleli, kapitace nám podává první podrobnější obraz obyvatelstva vsi. Nepočítáme-li faru, bylo ve vsi celkem 12 nájemců bastid, 10 samostatně hospodařících rolníků (většinou drobných) a 5 ženatých synů s rodinou, žijících u rodičů. Podobný obraz nám dává i berní deklarace z roku 1702, která navíc umožňuje srovnat sociální postavení obou základních skupin místního obyvatelstva, farmářů hospodařících v pachtu a samostatných rolníků. Tak jako v jiných částech Francie, i v Rognonasu byly nájemné bastidy mnohem větší než rolnické usedlosti. Z celkového počtu 374,1 ha půdy obhospodařované osobami žijícími v Rognonasu (zbytek obhospodařovali rolníci ze sousedství) patřilo k 11 nájemným bastidám 299,1 ha, zatímco 12 samostatným rolníků vlastnilo dohromady jen 75 ha. Velikost nájemné bastidy se pohybovala od 11,4 ha do 54,6 ha, průměr činil 27,3 ha, zatímco u samostatného hospodářství jen 6,2 ha. Pouze dva samostatní rolníci se mohli rozlohou svých hospodářství rovnat farmářům, ostatní měli hospodářství nepřevyšující rozlohou půdy 10 ha. Nájemné bastidy patřily až na dvě výjimky stále avignonským měšťanům: jedna z nich patřila pánu vsi a druhá dalšímu šlechtici z okolí. Pachtýři, odvádějící zpravidla polovinu úrody, byli sedláci z blízkého okolí, nejčastěji ze Châteaurenardu. Ze sousedních vsí a blízkých měst pocházely i jejich manželky, stejně jako manželky samostatných rolníků. Existenci obou typů usedlostí, propachtovaných a samostatně obhospodařovaných, můžeme sledovat i v následujících desetiletích. Počet velkých bastid přitom zůstával v podstatě nezměněn, zatímco počet drobných rolníků neustále rostl. Roku 1742 bylo ve vsi 43 rolníků a nájemců, roku 1764 již plných 61 a roku 1767 dokonce 66. Přitom do první třídy bylo stále řazeno 14 hlav rodin, označených většinou jako nájemci, velikost této skupiny se tedy za 55 let a vlastně již od středověku v podstatě neměnila. Všechny velké bastidy přitom byly až do šedesátých let stále propachtovávány, jen jedna byla spravována šafářem v režii majitele. Neustále rostoucí počet majitelů rolnických usedlostí v Rognonasu vyvolává otázku, z jakých zdrojů si tito lidé obstarávali půdu. Možnost, že by ji získali obděláním dosud ladem ležící půdy, můžeme vyloučit. Jedinou půdní rezervu tvořily v Rognonasu obecní pastviny a ty byly roku 1731 rozděleny mezi dosavadní majitele zdejších usedlostí. Zdrojem půdy pro nové hospodáře mohly být jen pozemky starých mas. Katastry to potvrzují. Ukazují postupné drobení velkých mas, probíhající dvojím způsobem. Buď byl najednou rozprodán celý mas nebo jeho větší část, obvykle dědici po smrti majitele, nebo byly postupně odprodávány jednotlivé díly rolníkům, kteří si na nich budovali své chaloupky. 20

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Návrh IVP 2014 Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Ing. V. Voltr, CSc. Ing. V. Vilhelm, CSc., Ing. M. Hruška, Ing. L. Jelínek, PhD.,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU Vzorová žádost pro jednotlivé žadatele V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI OD OFICIÁLNÍHO FORMULÁŘE ČI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEPOVAŽUJTE TENTO DOKUMENT ZA

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území

Historie krajiny. Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku. Historie území Krajinná archeologie aneb dějepis v lokálním měřítku Historie krajiny Archeologie krajiny, krajinná architektura, historický vývoj krajinného pokryvu a využití půdy archeologické objekty (středověk): zděné

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem za okres Kolln v katastru Svojšice u Kouřirni Datum vyhláaeni kola: 30.5.2014 Druh čisla parcely DoplňuJici

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více