Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie."

Transkript

1

2

3

4 SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. Vìdecký redaktor: Redakèní rada: Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Prof. PhDr. Nina Pavelèíková, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Mgr. Jana Grollová (výkonný redaktor) Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2005 ISBN ISSN

5 OBSAH 1. HISTORICKODEMOGRAFICKÁ PROBLEMATIKA PROTOSTATISTICKÉHO 1. OBDOBÍ Eduard Maur: Populační a sociální vývoj provensálské vsi v raném novověku (Rognonas ) Jiří Stibor: Původ opavských ženichů (Rozbor oddací matriky z let ) Michaela Holubová: Venkovské poddanské obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu v 2. polovině 17. století a v polovině 19. století (Analýza poddanských soupisů pro panství Dobrovice) Radek Lipovski: Vliv válek o rakouské dědictví na obyvatelstvo Frýdku a Místku Josef Grulich: Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů ( ) POPULAČNÍ VÝVOJ VE STATISTICKÉM OBDOBÍ Zdeňka Stoklásková: Každému individuu jeho místo. Proces sociálního ukáznění v Rakousku Martin Jemelka: Populační vývoj hutnické kolonie na Albertově (Verdunské) ulici ve Vítkovicích ( ) Ondřej Ševeček: Bydlení a bytová otázka ve Zlíně před první světovou válkou Kamil Rodan: Soubor židovského obyvatelstva Moravské Ostravy v roce 1921 ve světle vybraných demografických faktorů Jaroslav Vaculík: K zahraničním stykům sokola do roku Helena Nosková: Národnostní menšiny a migrace po roce 1945 na příkladu Čechů, Poláků a Slováků VÝVOJ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jana Machačová Kdo jediné zná, co něho vůkol jest, zůstává vždy dítětem Jiří Matějček: nevědomým Miroslav Kmeť: Vplyv školstva na zmeny jazykových a národnostých pomerov vo vybraných regiónoch (Banská Bystrica a Békešská Čaba) v druhej polovici 19. storočia Pavel Kladiwa: Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století František Čapka: K historii brněnského obecného a měšťanského školství v prvních letech ČSR Nina Pavelčíková: Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století

6 4. BIOGRAFIE NEZPRACOVANÝCH OSOBNOSTÍ Jaroslav Bakala: První těšínský vévoda Měško Radek Fukala: Slezský kníže Jan Minstrbersko-Olešnický (jeho kulturní politika a mecenát) Zbyněk Žouželka: Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce Karel Müller: Vincenz Robert Widimsky albrechtický kronikář a zakladatel komunální heraldiky nejen v českých zemích Tomáš Krejčík: Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století Dušan Uhlíř: Bruntálská rodačka jako hvězda vídeňské divadelní scény z časů biedermeieru Blažena Przybylová: Ostravské působení učitele Jana Pobiala Milan Myška: Historicko-vlastivědný výzkum užšího Ostravska v době působení Karla Jaromíra Bukovanského Petr Popelka: Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě Miloš Kouřil: Charitativní činnost Msgre Rudolfa Nejezchleby Aleš Zářický: Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim, aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY DĚJEPISU Blažena Gracová: První republika v učebnicích našich sousedů Tomáš Jílek Moderní dějiny ve výuce dějepisu na základních Alfred Hyna: a středních školách se zaměřením na západní Čechy Denisa Labischová: Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu

7 INHALT 1. GESCHICHTSDEMOGRAPHISCHE PROBLEMATIK IM PROTOSTATISTISCHEN ZEITRAUM Eduard Maur: Jiří Stibor: Michaela Holubová: Radek Lipovski: Josef Grulich: Die Bevölkerungs- und Sozialentwicklung des provenceren Dorfes in der Frühneuzeit (Rognonas ) Die Herkunft der troppaueren Bräutigame (Analyse der Trauungsmatrikel aus den Jahren ) Die ländliche Untertanenbevölkerung nach dem Alter und Familienstand in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts und in der Hälfte des 19. Jahrhunderts (Analyse des Untertanenverzeichnisses für die Grundherrschaft Dobrovice) Der Einfluss der Kriegen für die Österreichische Erbschaft auf die Bevölkerung der Städten Frýdek und Místek Die Wanderungsbewegung der budweiseren Bevölkerung im Licht der Scheidebriefe ( ) BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM STATISTISCHEN ZEITRAUM Zdeňka Stoklásková: Jedem Individuum seinen Platz. Der Prozeß der Sozialdisziplinierung in Österreich Martin Jemelka: Die Bevölkerungsentwicklung der Hüttenkolonie Albertov in Witkowitz ( ) Ondřej Ševeček: Das Wohnungswesen und die Wohnungsfrage in Zlin vor dem ersten Weltkrieg Kamil Rodan: Die Gruppe der jüdischen Bevölkerung in Mährisch Ostrau im Jahr 1921 im Licht der ausgesuchten demographischen Faktoren Jaroslav Vaculík: Zu den ausländischen Kontakten des Sokols bis das Jahr Helena Nosková: Die nationalen Minderheiten und Wanderungsbewegung nach dem Jahr 1945 auf dem Beispiel der Tschechen, Polen und Slowaken ENTWICKLUNG DES SCHULWESENS UND DER BILDUNGSSTÄTTEN Jana Machačová Wer einzig kennt, was ist rings um ihn, der bleibt Jiří Matějček: immer das unwissende Kind Miroslav Kmeť: Der Einfluss des Schulwesens auf die Veränderungen der Sprach- und Nationalitätenverhältnisse in den ausgesuchten Regionen (Banská Bystrica und Békešská Čaba) in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

8 Pavel Kladiwa: František Čapka: Nina Pavelčíková: Die Problematik des gewerblichen und kaufmännischen Schulwesens in Olmützer Handelsund Gewerbekammer am Anfang des 20. Jahrhunderts Zur Geschichte Brünner des allgemeinen Grund- und Bürgerschulwesens in der ersten Jahren der ČSR Die Versuche mit der Ausbildung der Roma in Ostrau im Verlauf der 50. Jahre des 20. Jahrhunderts BIOGRAFIEN DER UNABGEGRASTEN PERSÖNLICHKEITEN Jaroslav Bakala: Mieszko der erste Herzog von Teschen Radek Fukala: Herzog Johann von Münsterberg-Oels Zbyněk Žouželka: Die Nobilitation des schönbergeren Händlers und Unternehmers im Leinwandhandel Franz Xaver Tersch im Jahr Karel Müller: Vincenz Robert Widimsky der olbersdorfere Chronist und Gründer der Gemeindewappenkunde nicht nur in den böhmischen Ländern Tomáš Krejčík: Die Bemerkungen zu den Umwandlungen der Eliten in Nordmähren und im österreichischen Schlesien in 18. und 19. Jahrhundert Dušan Uhlíř: Eine Freudenthalerin als Star der Wiener Theaterbühnen des Biedermeier Blažena Przybylová: Die ostrauere Wirkung des Lehrers Jan Pobial Milan Myška: Die geschichtslandeskundliche Forschung der schmalen Ostrau und Umgebung in der Zeit der Wirkung des Karel Jaromír Bukovanský Petr Popelka: Dr. Max Menger im Wirbel der Eisenbahnverhandlungen im Reichsrat Miloš Kouřil: Die charitative Tätigkeit Msgre Rudolf Nejezchleba Aleš Zářický: Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld und Caesare Wollheim oder drei kurze Lebensgeschichten der reichsdeutschen Unternehmer wirkenden im Ostrau-Karwiner Revier AKTUELLE PROBLEME DER SPEZIELLEN DIDAKTIK DER GESCHICHTE Blažena Gracová: Die erste Republik in den Lehrbücher unserer Nachbarn Tomáš Jílek Die Zeitgeschichte im Schuldienst der Geschichte Alfred Hyna: an den Grund- und Mittelschulen mit der Ausrichtung auf Westböhmen Denisa Labischová: Die aktuellen Trends im Geschichtsunterricht Lernen über Europa, von Europa und für Europa

9 Úvodní slovo Dne 25. srpna 2005 oslaví v plné svěžesti a pracovním nasazení své sedmdesáté narozeniny náš kolega, historik a historický demograf Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., jeden ze zakládajících členů katedry dějepisu na tehdejším Pedagogickém institutu v Ostravě. Jubilant je celoživotně svým rodištěm, působištěm i odborným zájmem spjat s Ostravou a širším Ostravskem. Narodil se v Hrabové, tehdy obci ležící na samém okraji jádra ostravské průmyslové aglomerace, odbornější vědomosti získával počátkem padesátých let na Pedagogickém gymnáziu v Ostravě, vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Tam ho upoutal, ovlivnil a získal pro vědeckou práci v oblasti historiografie profesor Ladislav Hosák. Orientace na precizně zpracovávaná regionální studia se mu pak stala osudem, i když našla své hlavní vyústění v rovině nově se u nás konstituující historické demografie. Po absolutoriu působil několik let jako středoškolský profesor v Hlučíně, byla mu však zakrátko nabídnuta účast na vytváření katedry dějepisu Pedagogického institutu v Ostravě. Osobností, která ho získala a vědecky nasměrovala na historickou demografii se speciálním zaměřením k problematice industrializace a průmyslových regionů, byl profesor (tehdy docent) Milan Myška, který v této době stál v čele koncipování, možno říci smělého, interdisciplinárního a interinstitucionálního projektu zaměřeného na vznik a vývoj průmyslových oblastí na území Československa v širším mezinárodním srovnání. Milan Myška garantoval spolupráci za Pedagogický institut, koordinátorem byl Slezský ústav ČSAV v Opavě. Od roku 1962, kdy nastoupil jako odborný asistent na Pedagogický institut v Ostravě, se datuje cílený a systematický zájem o demografické otázky ve spojitosti se studiem Ostravska jako jednoho z center industrializace. Tento nový směr jeho odborné práce našel svůj první konkrétní výstup ve studii, která vyšla v roce 1966 ve Sborníku prací Pedagogické fakulty v Ostravě a nesla název Změny v demografickém vývoji Moravské Ostravy za průmyslové revoluce. Výsledky svého úsilí na tomto poli publikoval ve dvou monografiích (Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revoluce, Ostrava 1967 a Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869, Ostrava 1986). Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se jeho interes v oblasti historické demografie odkláněl od 19. století na Ostravsku k protostatistickým fázím populačního vývoje na Moravě, zejména severovýchodní, a v tomto kontextu také k teoreticko-metodologickým problémům dané disciplíny. Završením tohoto směru bádání se stalo zveřejnění práce, kterou je možno považovat za ukončení jedné významné etapy demografického výzkumu u nás vůbec, protože je kolektivním dílem, na němž se vedle jubilanta podílela řada historiků, historických demografů a archivářů (Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999). Historická demografie však nikdy zcela nevyčerpávala okruh jeho odborného zájmu, vedle vědce vždy byl a zůstal vynikajícím pedagogem, který měl a udržel si trvalý zájem o metodiku vyučování dějepisu, vytvářel vyhledávaná skripta pro studenty z disciplín, které vedl (Kapitoly z dějin výroby, Česká a slovenská historiografie (materiály), Česká a slovenská historiografie do vystoupení školy Gollovy). 9

10 Od devadesátých let v souvislosti se vznikem Ostravské univerzity (= OU) a katedry historie na Filozofické fakultě tamtéž se pole působnosti jubilanta dále rozšiřovalo a diferencovalo. Především se zapojil do nových projektů organizovaných mateřskou katedrou. Vedle Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, kde se stal výkonným redaktorem a autorem řady biogramů, se účastní zpracovávání Encyklopedie Slezska opět v roli výkonného redaktora a autora hesel, pozornost věnuje některým otázkám regionální historiografie (slezská tématika). Nová instituce využila také jeho schopností organizačních a managerských stal se proděkanem na FF OU, prorektorem OU, zastupoval danou vysokou školu na Radě VŠ, určitou dobu jako člen předsednictva. Dlouhou dobu aktivně pracoval jako člen výboru Severomoravské pobočky Československé demografické společnosti, je iniciativním členem Komise pro historickou demografii. Po řadu let je členem nevládních mezinárodních demografických organizací (např. EAPS). Stále je vyhledáván studenty jako kvalitní, nicméně náročný, vedoucí bakalářských, diplomových a také doktorských prací. Našemu jubilantovi přejeme hodně zdraví, elánu do realizace dosud rozpracovaných projektů, chuť k vedení a výchově dalších historiků a historických demografů a pohodu v rodinném životě. Ludmila Nesládková 10

11 Proděkan Filozofické fakulty, promoce červen 1992 Setkání se spolužáky po 40 letech v Olomouci, 1998 Promoce červenec

12 S rodinou Katedra historie FF OU Vzpomínka na prof. Dohnala na Hukvaldech, červen 2004 S vnučkami 12

13 1. HISTORICKODEMOGRAFICKÁ PROBLEMATIKA PROTOSTATISTICKÉHO OBDOBÍ

14 14

15 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/219 12/2005 POPULAČNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ PROVENSÁLSKÉ VSI V RANÉM NOVOVĚKU (ROGNONAS ) EDUARD MAUR Studie o vývoji jihofrancouzské vsi Rognonas, již jsem vypracoval jako začínající historik díky laskavému pozvání Georgese Dubyho za své tříměsíční stáže na univerzitě Marseille-Aix-en-Provence v roce 1964 a poté publikoval v tamní univerzitní ročence, 1 zdánlivě nemá českému historikovi mnoho co říci. Přesto jsem se rozhodl na konci své profesní kariéry se vrátit k jejím závěrům a publikovat je v tomto sborníku, neboť právě srovnání českého a francouzského vývoje může přinést zajímavé poznatky, jimiž lze obohatit náš pohled i na české dějiny, uvědomit si jejich svébytné rysy, které často považujeme za samozřejmé, aniž bychom se nad nimi zamysleli. 2 Českého historika pracujícího v jihofrancouzských archivech překvapí již pramenná základna, mimořádně bohatá a obtížně srovnatelná s prameny k českým dějinám. Odráží se v ní především mnohem větší svoboda francouzského venkovana. Hlavní masu pramenů k dějinám Rognonasu v raném novověku je možno najít v obecním archivu, který je dnes uložen v departementálním archivu Bouches-du-Rhône v Marseille. Součástí tohoto archivu jsou především katastry, začínající v našem případě roku 1582, dále protokoly obecní rady od roku 1556, farní matriky začínající rokem 1680 a rozsáhlý aktový materiál. Je tedy možno říci, že vesnický obecní archiv se podobná spíše archivu některého z našich menších měst než obecnímu archivu české vesnice. Zaujme na něm především to, že obec vedla v široké míře agendu příslušející u nás pozemkové vrchnosti. Ani evidence převodů nemovitostí nebyla věcí vrchnostenské kanceláře, ale byla registrována u notářů v blízkém Avignonu. Dlouhé řady notářských register tvořící jakousi analogii našich pozemkových knih evidující tyto převody půdy v jihofrancouzských vesnicích jsou mnohdy ještě v soukromém majetku, neboť registra se dědila i s notářským povoláním z generace na generaci. Z velké části však byla jejich majiteli prodána nebo darována departementálním archivům. Prochází-li tyto písemnosti český historik, zvyklý na rozsáhlé vrchnostenské pravomoci našich majitelů velkostatků, má pocit, že se ocitl jakoby v jiném světě, světě dávajícím daleko větší prostor rolníkovu samostatnému rozhodování. Zcela odlišný než u nás je i typ osídlení, s kterým se historik v Rognonasu a jeho okolí setká. Celý svět zná tento kraj především z van Goghových obrazů. Nejsou pro něj typické velké vsi, ale rozptýlené dvorce (mas) a domky, ležící 1 MAUR, Eduard: Rognonas de 1582 a Contribution à l histoire agraire de la Basse-Provence. Cahiers du Centre d études des Sociétés méditerranéennes, 2, 1968, s Kvůli úspoře místa ze starší studie nepřejímám ani tabulky, ani poznámkový aparát. Ročenka, v níž původní studie vyšla, je přístupná v knihovně Historického kabinetu FF UK Praha. 15

16 uprostřed zahrad a polí, rozdělených cypřišovými živými ploty a zavlažovacími kanály. Vznik rozptýleného osídlení Dolní Provence těsně souvisel s rozvojem vinařství, a zejména zelinářských kultur, vyžadujících stálou přítomnost a péči člověka. Převládající formou obživy obyvatelstva v této oblasti se zelinářství stalo teprve v 19. století, a to v důsledku postupující urbanizace, budování komunikací (železnice Paříž - Marseille) i změn v životní úrovni a ve skladbě stravy. V souvislosti s touto změnou se prosadilo v řadě vsí i rozptýlené osídlení, někde a to byl případ našeho Rognonasu však mělo starší, středověké kořeny. U nás bychom se mohli s jeho jistou analogií setkat v horských oblastech osídlených v raném novověku, zejména v Krkonoších, na Šumavě a v Beskydech, kde ovšem rozptýlené osídlení mělo zcela jinou ekonomickou základu. Spíše bychom proto mohli jeho obdobu hledat v předměstských dvorcích měšťanů velkých měst, zejména Prahy. V oněch Ladronkách, Šmukýřkách a Mrázovkách, které byly rozhozeny po volné krajině za pražskými městskými hradbami od samých počátků města, byť se tehdy jmenovaly jinak. Rognonas totiž nebyl ničím jiným než právě takovým předměstským územím Avignonu. Jeho zvláštností však bylo, že ležel na území jiného státu, totiž Provence a později Francie, neboť byl od Avignonu oddělen tokem prudké alpské řeky Durance, ústící nedaleko odtud do Rhôny. V ještě větší míře toto tvrzení platilo o jiné vsi či spíše osadě, jménem Ile-de-Barban, která byla k Rognonasu připojena koncem 18. století. Její území původně leželo na levém, tj. avignonském břehu Durance a tvořilo přímou součást avignonského předměstí. Změnou toku řeky však bylo v 15. století odděleno od papežského státu a připojeno k břehu pravému, tudíž k Provence, jejíž král René prohlásil roku 1472 několik zde ležících usedlostí za samostatnou obec. Základem studia dějin majetkové držby v Rognonasu pro mne byly katastry z let 1582, 1643 (s rektifikací z roku 1645), 1737 a ze šedesátých let 18. století. Na rozdíl od našich nejstarších katastrů byly od samého počátku založeny nikoliv na evidenci usedlostí, ale na evidenci parcel v rámci území katastrální obce, podobně jako náš josefský a stabilní katastr. Stejně jako v těchto dvou mladších českých katastrech ani v nich nenajdeme doplňující údaje o počtech dobytka, vedlejších výdělkových zdrojích apod., které známe z berní ruly a v ještě větší míře z Teresiana. S výjimkou katastru z roku 1582, kde některé rubriky chybějí, provensálské katastry vždy uvádějí majitele parcely, její velikost, právní charakter (půda svobodná - franche nebo poplatná - servile), bonitu a berní ocenění v katastrálních livrech. Katastry z roku 1582, 1643 a 1737 též průběžně evidují změny majitelů jednotlivých parcel. Pro ves Ile-de Barban se zachoval jediný katastr z roku 1582, avšak lze jej doplnit řadou jiných pramenů vzniklých za berními účely. Jednotlivé katastry pro Rognonas uvádějí v rámci katastrálních hranic všechnu půdu bez ohledu na stavovské zařazení majitele, včetně té, která patřila pánu vsi, jímž byl baron de Châteaurenard. Chybí jen půda fary, která byla nezdaněna. Moderní způsob evidence půdy podle parcel má ovšem za následek, že majetek jednotlivých majitelů je nutno pracně rekonstruovat a že nelze vždy bezpečně rozeznat půdu rolníků žijících ve vsi a půdu, kterou si tu přikoupili rolníci ze sousedství, aniž by si ale na území Rognonasu vystavěli obydlí. To do jisté míry znehodnocuje statistiky ukazující majetkovou diferenciaci zdejšího obyvatelstva, nečiní je však zbytečnými. Pozemky vsí Rognonas i Ile-de Barban se nacházely na úrodných alu- 16

17 viálních náplavech, ovšem jejich výnosy nebyly v minulosti zdaleka tak vysoké jako dnes. Obyvatelé obou vsí museli neustále bojovat s řekou Durance, jednou z nejdravějších ve Francii, která každoročně zaplavovala část pozemků, zanášela je štěrkem a pískem, měnila svůj tok, podemílala břehy, bořila domy a loupila obdělávanou půdu. Kromě toho až do vybudování pobřežních hrází v 19. století byla půda v okolí řeky zanášena na jaře i pískem, který sem z koryta řeky přinášel ledový severní vítr mistral, vanoucí z hor. Přestože snahy o spoutání řeky byly velmi starého data, praktickou realizaci našly až v 19. století, přesněji v jeho druhé polovině, kdy byla řeka regulována. Úspěšnější byli rognonaští rolníci v boji s bažinami, rozkládajícími se na severním a jižním okraji katastru vsi, i když i zde uspěli jen částečně. Zatímco jižní močály byly již v době sepsání prvního katastru odvodněny do Rhôny, severní, sloužící jako pastviny, zůstávaly přes vybudování dvou kanálů z roku 1628 a 1705 až do regulace řeky Durance trvale zamokřeny. Úrodný pruh ve středu katastrálního území sice byl svou vyvýšenou polohou chráněn před zátopami, trpěl však zase suchem, neboť až do 19. století zde neexistovala žádná účinná zavlažovací zařízení. Podle stížností, podávaných rognonaskými obyvateli v 18. století, jistě poněkud přehánějících, byla proto půda ve vsi obecně špatná, zčásti zamokřená, zčásti příliš suchá. Jako hlavní plodina bylo v Rognonasu po celé období raného novověku pěstováno obilí. V tom se Rognonas nelišil od českých vsí. Vzhledem k oblibě bílého chleba se pěstovala hlavně pšenice, výnosy podle berních přiznání obvykle dávaly trojnásobek výsevku, často i méně, ve výjimečných případech čtyři zrna. Ani výší úrody se zřejmě obec příliš nelišila od poměrů panujících v Čechách. Počet i rozloha vinic a zahrad byly podle katastrů ze 16. a 17. století zcela zanedbatelné. Do šedesátých let 18. století počet vinic i jejich rozloha poněkud vzrostly, proti jedné vinici z roku 1582 jich tu bylo 39 a jejich rozloha činila asi 19 ha, což bylo asi 3,4% veškeré půdy. Ani to ovšem nebylo mnoho. Koncem 18. století se v Rognonasu připomíná i pěstování moruší, asi hlavně v alejích kolem cest, avšak na rozdíl od jiných obcí v okolí se v Rognonasu zřejmě více nerozvinulo ani ovocnářství, ani pěstování oliv. Zelinářství se tu pak prosadilo až na přelomu 19. a 20. století, po vybudování zavlažovacích zařízení. Poměrně málo bylo v Rognonasu pastvin evidovaných při jednotlivých usedlostech a postupem doby jich neustále ubývalo, ze šesti uváděných v roce 1582 zbyla o dvě století později jen jedna. Větší význam pro chov dobytka měly obecní pastviny, avšak i ty byly roku 1731, v době zvýšeného hladu po půdě, rozděleny mezi jednotlivé členy obce podle velikosti jejich pozemkových přídělů a rozorány na pole. Jednání o jejich dělení přitom probíhala již od roku Počty dobytka, hlavně ovčího, chovaného ve vsi byly dosti vysoké. Například roku 1700 vyháněl jeden z chovatelů 80 kusů hovězího dobytka (ač měl nárok jen na 10), jiný dokonce 125. Zrušení pastvin proto nutně vyvolalo nedostatek pastvy a z něho plynoucí spory se sousedními obcemi, na jejichž pastviny Rognonaští svůj dobytek posílali. Zaměřením zemědělské produkce se tehdejší Rognonas příliš nelišil od českých vsí téže doby, i pro dělení pastvin bychom našli u nás v době tereziánské vhodnou obdobu. Co ovšem bylo zásadně jiné, byly majetkové poměry, které tu v zemědělství panovaly. První zvláštností Rognonasu byl vysoký podíl svobodné půdy v jejím 17

18 katastru. Podle revizitace katastru z roku 1645 tvořily poplatné pozemky, tj. pozemky zatížené feudální rentou, pouhých 43,2% všech pozemků v obci. Při berním ocenění byla jejich hodnota snižována asi o jednu třetinu až polovinu proti pozemkům svobodným. Časem jejich počet poněkud vzrostl objevováním dalších, dosud považovaných za svobodné, a tudíž zdaněné výše. Z poplatných pozemků platili jejich držitelé úrok, a to buď peněžitý, nebo naturální. Ten však byl, přinejmenším v 18. století, rovněž převeden na peníze, ovšem tím způsobem, že jeho výše se měnila v souladu s vývojem cen obilí, zatímco původní peněžní úrok byl konstantní. Rognonaští držitelé poplatných pozemků přitom neplatili úrok jen jednomu subjektu, vrchnosti, jak bylo zvykem u nás, ale hned třem. Z největší části pozemků jej pobíral pán vsi, baron de Châteaurenard, z menší části kapitula u kostela svatého Agricoly v Avignonu a malý zbytek klášter svaté Kateřiny tamtéž. Jednotlivé polní trati se podílem svobodné a poplatné půdy dosti lišily, ve většině tratí existovala až na výjimky buď jen svobodná, nebo poplatná, jen několik tratí mělo co do právního charakteru půdy smíšený charakter. Svobodné ležely na západ od jádra vsi, zčásti i na jihu, poplatné na východě, při hranicích katastru vsi Châteaurenard, kde se nalézalo sídlo pána vsi, smíšené se rozkládaly na jihu (na severu byly pastviny). Z toho ovšem plynulo, že ocenění stejně velkých usedlostí, ležících v různých tratích, se podstatně lišilo. Roku 1582 se o půdu v Rognonasu dělilo celkem 55 držitelů. Francouzská historiografie o nich mluví jako o majitelích či vlastnících, bez ohledu na to, že jejich pozemky mohly být zatíženy cenzem. Relativně volné poddanské svazky totiž ve Francii daly vzniknout teorii, podle níž ve feudálním dominiu divisu byl rolník vlastníkem půdy. 3 Budeme se tudíž tohoto úzu držet i my. Typickou formou zemědělského podniku byly v Rognonasu na počátku námi zkoumaného údobí velké usedlosti rozptýlené po katastru vsi a bohatě vybavené půdou. V severní Francii se takovým usedlostem říkalo ferme, v jižní Francii mas, v Rognonasu se vedle tohoto druhého označení používalo i názvů bastide a grange. Vzniká tím názvoslovný zmatek, protože termínu bastide se jinak ve Francii používalo pro označení kolonizačních městeček pravidelného půdorysu, avšak právě název bastide byl v Rogononasu nejběžnější, a proto ho budeme v poněkud počeštěné podobě užívat i my. Padesát pět majitelů půdy v Rognonasu, zapsaných v katastru z roku 1582, drželo dohromady 478,5 ha půdy, z toho 10 majitelům s majetkem větším než 10 ha patřily tři čtvrtiny půdy v obci. Až na jednoho šlo vesměs o majitele místních bastid, jen v jednom případě byla půda obhospodařována velkou bastidou ležící v sousední vsi. Ve skupině 45 přídělů pod 10 ha většinou naopak nešlo o menší hospodářství, ale o pozemky, které v Rognonasu vlastnili rolníci ze sousedních vsí. Jen 7 z vlastníků patřících do této skupiny vlastnilo v Rognonasu též budovy. Ve skupině hospodářství nad 10 ha najdeme usedlosti od 10 až do 79, 5 ha, přičemž třem největší z nich, vesměs přesahujícím 50 ha, patřilo 42% půdy v obci. Jednu z nich, nikoliv však největší, vlastnil pán vsi, baron de Châteaurenard. Můžeme tedy uzavřít, že ve vsi bylo roku 1582 asi 16 obydlených usedlostí, které byly všechny rozptýleny po jejím území, a dále řada pozemků patřících rolníkům ze sousedních vsí. Byl to zřejmě stav sahající hlubo- 3 Blíže viz PROCHÁZKA, Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963, s

19 ko do středověku, protože berní rejstříky v Rognonasu roku uvádějí 14 ohnišť a roku 1319 jen o málo více, totiž 19. Po velké depopulaci za pozdního středověku tento stav dočasně poklesl, takže roku 1471 tu byli zapsáni jen dva larem foventes, avšak o sto let později se zřejmě situace vrátila do původní podoby. Shodné poměry jako v Rognonasu panovaly i v Ile-de-Barban. Roku 1582 tu bylo 8 majitelů bastid o velikosti 6,9-57,4 ha, kterým patřilo 95,6 % pozemků ve vsi, o zbytek půdy se dělilo 9 majitelů z okolí. Osídlení stejného typu existovalo v 16. století i v sousedních vsích, kde v té době najdeme rozptýlené bastidy patřící náboženským řádům, vysoké církevní hierarchii, avignonskému měšťanstvu nebo místní vrchnosti. Také majitelé větších přídělů v Rognonasu vesměs nepatřili k rolnictvu, jsou nejčastěji označováni titulem sir nebo monsieur, též noble, honete, donne, madamme, capitain, u některých z nich pak je uveden jako bydliště Avignon, ale u šlechticů i některé vsi, údaje o místu bydliště však bohužel často chybějí. I tak je zřejmé, že obě vsi byly ve skutečnosti spíše předměstím Avignonu, kde zámožní obyvatelé investovali nahromaděný kapitál do pozemků. Na základě analogie s pozdějším stavem můžeme předpokládat, že své bastidy většinou propachtovávali. Usedlosti patřící církvi zde kupodivu nebyly, avšak poměrně značný kus půdy v Rognonasu patřil k velké bastidě v sousedním Châteaurenardu, jejímiž majiteli byli johanité z Avignonu. Na větší rozsah církevního majetku v minulosti poukazoval i název jiné velké usedlosti, zvané Mas de Temple. Do roku 1643, resp se majetkové a sídelní poměry v Rognonasu příliš nezměnily. Proti roku 1582 ubylo do poloviny 17. století zejména majetků do 10 ha, zmenšil se i počet největších mas, zato byla poněkud posílena střední skupina. Celkový počet vlastníků poklesl z 55 na 39, resp. 36, počet domů však zůstal v podstatě nezměněn. Znamená to, že úbytek připadal hlavně na vrub rognonaského majetku rolníků mající svá hospodářství v sousedních vsích. V zásadě však majetková skladba zůstala stejná. Jako novum byly nyní odlišovány domy (maison) v jádru obce a usedlosti rozptýlené, zvané nyní grange. Těch bylo třináct, zatímco v jádru obce u kostela byly vedle fary jen čtyři domy. Vlastníky usedlostí byli opět z velké části šlechtici z okolí a měšťanstvo z Avignonu, na jehož italský původ upozorňovala řada jmen jako Blanchetti, Belli, Barthelemi nebo Sifredy. Katastr z poloviny století poprvé rozlišuje půdu svobodnou a poplatnou. Analogicky k poměrům u nás by český historik předpokládal, že k velkým bastidám, které byly jakousi analogií našich poplužních dvorů, patřila svobodná půda, zatímco k drobným rolnickým přídělům půda poplatná. Tak tomu ale zdaleka nebylo. Svobodnou půdu drželi především drobní vlastníci do 5 ha (z větší části to byly pozemky patřící k rolnickým hospodářstvím v sousedních vsích), zatímco některé velké bastidy měly půdu převážně poplatnou, jiné převážně svobodnou. Záviselo to na jejich poloze, protože půda patřící k jednotlivým bastidám byla většinou soustředěna v jedné trati, která někdy po této bastidě nesla i své jméno. A jak víme, v některých tratích byla půda svobodná, v jiných poplatná nebo smíšeného typu. Například Mas Belly měl roku ,5 saumée pozemků převážně poplatných, zatímco stejně velký Mas Blanc s 51,5 saumées měl pozemky výlučně svobodné, navíc velmi úrodné, takže první byl daňově oceněn na saumée = cca 70 arů 19

20 fl., zatímco druhý na 159 fl. Celkově vypadaly poměry ve vsi tak, že z 36 majitelů evidovaných roku 1645 mělo 21 vlastníků pouze svobodnou půdu, 6 jen půdu poplatnou a zbývajících 9 půdu obojího typu. Skladba pozemkového majetku zaznamenaná roku 1643, resp. 1645, se udržovala po celou druhou polovinu 17. století. Rejstřík k dani z hlavy z roku 1697 (tzv. kapitace) například uvádí, že v centru vsi je jen fara a tři další malé, téměř zbořené domy a na zbývajícím území vsi dvanáct nájemných usedlostí patřících z největší části obyvatelům Avignonu, kteří je dávají do podílného pachtu (mégerie) různým plátcům, kdežto pevná renta zde neexistuje. Zatímco starší katastry nás informovaly pouze o majitelích jednotlivých usedlostí, kteří z velké části ve vsi vůbec nebydleli, kapitace nám podává první podrobnější obraz obyvatelstva vsi. Nepočítáme-li faru, bylo ve vsi celkem 12 nájemců bastid, 10 samostatně hospodařících rolníků (většinou drobných) a 5 ženatých synů s rodinou, žijících u rodičů. Podobný obraz nám dává i berní deklarace z roku 1702, která navíc umožňuje srovnat sociální postavení obou základních skupin místního obyvatelstva, farmářů hospodařících v pachtu a samostatných rolníků. Tak jako v jiných částech Francie, i v Rognonasu byly nájemné bastidy mnohem větší než rolnické usedlosti. Z celkového počtu 374,1 ha půdy obhospodařované osobami žijícími v Rognonasu (zbytek obhospodařovali rolníci ze sousedství) patřilo k 11 nájemným bastidám 299,1 ha, zatímco 12 samostatným rolníků vlastnilo dohromady jen 75 ha. Velikost nájemné bastidy se pohybovala od 11,4 ha do 54,6 ha, průměr činil 27,3 ha, zatímco u samostatného hospodářství jen 6,2 ha. Pouze dva samostatní rolníci se mohli rozlohou svých hospodářství rovnat farmářům, ostatní měli hospodářství nepřevyšující rozlohou půdy 10 ha. Nájemné bastidy patřily až na dvě výjimky stále avignonským měšťanům: jedna z nich patřila pánu vsi a druhá dalšímu šlechtici z okolí. Pachtýři, odvádějící zpravidla polovinu úrody, byli sedláci z blízkého okolí, nejčastěji ze Châteaurenardu. Ze sousedních vsí a blízkých měst pocházely i jejich manželky, stejně jako manželky samostatných rolníků. Existenci obou typů usedlostí, propachtovaných a samostatně obhospodařovaných, můžeme sledovat i v následujících desetiletích. Počet velkých bastid přitom zůstával v podstatě nezměněn, zatímco počet drobných rolníků neustále rostl. Roku 1742 bylo ve vsi 43 rolníků a nájemců, roku 1764 již plných 61 a roku 1767 dokonce 66. Přitom do první třídy bylo stále řazeno 14 hlav rodin, označených většinou jako nájemci, velikost této skupiny se tedy za 55 let a vlastně již od středověku v podstatě neměnila. Všechny velké bastidy přitom byly až do šedesátých let stále propachtovávány, jen jedna byla spravována šafářem v režii majitele. Neustále rostoucí počet majitelů rolnických usedlostí v Rognonasu vyvolává otázku, z jakých zdrojů si tito lidé obstarávali půdu. Možnost, že by ji získali obděláním dosud ladem ležící půdy, můžeme vyloučit. Jedinou půdní rezervu tvořily v Rognonasu obecní pastviny a ty byly roku 1731 rozděleny mezi dosavadní majitele zdejších usedlostí. Zdrojem půdy pro nové hospodáře mohly být jen pozemky starých mas. Katastry to potvrzují. Ukazují postupné drobení velkých mas, probíhající dvojím způsobem. Buď byl najednou rozprodán celý mas nebo jeho větší část, obvykle dědici po smrti majitele, nebo byly postupně odprodávány jednotlivé díly rolníkům, kteří si na nich budovali své chaloupky. 20

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Trendy v naší společnosti Roste počet obyvatel ČR především díky cizincům Česká populace stárne Roste počet vzdělaných lidí Přibývá lidí, kteří nemají vůbec

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Mostecko na starých mapách Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Místo úvodu Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně užitečném opatření

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ

450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ 450 LET AKVIZICE VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci STRUČNÁ HISTORIE VÝZNAMNÁ DATA HLEDISKA AKVIZICE Z 1566: v Olomouci zřízena jezuitská akademie; při ní

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a jížďka a škol 5.1. Vyjížďka a jížďka 5 % zaměstnaných nemělo stálé pracoviště Pracoviště ve stejné obci mělo 40 % vyjíždějících, Osoby vyjíždějící či jíždějící nebo škol jsou osoby, které

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více