konkurz, který byl přijat, bylo také

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkurz, který byl přijat, bylo také"

Transkript

1 3/ února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně, ukončení sezónních prací (listopad prosinec) v lesnictví, stavebnictví, ukončení práce v lomech Hamr, Zavlekov, Buršice, zemědělství a v rekreačních oblastech. Na Úřadě práce v Sušici je v současné době evidovaných uchazečů o zaměstnání z celého sušického regionu, z toho pět set osmdesát žen. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je to o tři sta padesát tři nezaměstnaných více. Nezaměstnanost na Sušicku dosahuje nyní 8,7 procent, z celého regionu je pak nejvyšší na Prášilech celých dvacet šest procent. Město Sušice dosahuje míry nezaměstnanosti 9,36 procent, je evidováno 519 občanů. Sušicko je v rámci okresu oblast s absolutně nejvyšší nezaměstnaností. Největší skupinu uchazečů tvoří muži ve věku let, ženy pak ve věku let. Podle kvalifikační struktury je zhruba polovina nezaměstnaných vyučena, následují uchazeči se základním vzděláním a úplným středním vzděláním, malé procento pak vysokoškoláci. Co se týká délky nezaměstnanosti, je do půl roku v evidence 750 uchazečů o zaměstnání, od půl do jednoho roku 142 uchazečů a téměř 200 uchazečů je na úřadě práce více než jeden rok. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a situaci na trhu práce se úřad práce snaží v rámci uskutečňování aktivní politiky zaměstnanosti podporovat vznik nových pracovních míst, veřejně prospěšných prací, absolventských míst a zařazování uchazečů do rekvalifikačních kurzů. U veřejně prospěšných prací se jedná sice o práce sezónní, jejichž cílem je nejen pomoc obcím, které tuto možnost nejvíce využívají, ale především umožnit pracovní zařazení uchazečům o zaměstnání alespoň po část roku. Uchazeči o zaměstnání, kterému úřad práce zajistí rekvalifikaci (při splnění podmínek daných zákonem o zaměstnanosti), náleží zvýšené hmotné zabezpečení po dobu rekvalifikace a rekvalifikační kurz je hrazen úřadem práce. Je samozřejmě možné absolvovat rekvalifikační kurz na vlastní náklady. Počty zájemců o rekvalifikaci se různí podle situace na trhu práce přednostně byli v Sušici zařazeni do rekvalifikačního svářečského kurzu bývalí zaměstnanci Sololitu, a. s., kdy se po jeho ukončení většina jeho absolventů zařadila zpět do pracovního procesu k různým zaměstnavatelům. O rekvalifikační kurz oboru švadlena byl oproti očekávání malý zájem, byť je poptávka po této profesi vysoká. Největší zájem z hlediska zaměstnavatelů je i nadále o švadleny, šičky, kuchaře, číšníky a svářeče, nejhůře hledají uplatnění muži na technická místa a ženy na místa v administrativě. Zájemci o zprostředkování zaměstnání, kteří se přijdou na Úřad práce ohlásit, často neví, jaké doklady potřebují k zařazení do evidence. Je tedy nutné s sebou při přihlášení přinést platný občanský průkaz, potvrzení o trvalém bydlišti v okrese a platném občanství, dále doklad o ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď ), zápočtový list, doklad o kvalifikaci. U osob samostatně výdělečně činných je nutné přerušit živnostenské oprávnění! Ženy, které se přicházejí evidovat po ukončení mateřské dovolené, s sebou přinesou také rodný list dítěte. Pokud se uchazeč přihlásí na Úřadě práce do tří pracovních dnů po ukončení pracovního poměru, je evidován následným dnem po tomto ukončení. Vážení spoluobčané, považuji za důležité (a promiňte mi, že tak činím až nyní) seznámit vás prostřednictvím Sušických novin s důvody, které vedly nové městské zastupitelstvo k přijetí rozhodnutí o zvýšení cen vodného a stočného od pro obyvatele Sušice. Dne městské zastupitelstvo na svém 3. mimořádném zasedání odsouhlasilo nadpoloviční většinou, a sice 12 hlasy (6 členů se zdrželo hlasování, 1 člen byl proti), zvýšení cen vodného a stočného od s tím, že cena vodného bude činit 8 Kč za 1 m 3 a cena stočného 24 Kč ze 1 m 3 vody. Důvody, pro které jsme byli nuceni k tak vysokému navýšení stočného přistoupit, byly následující: 1. Ekonomické problémy a. s. Sololit (provozovatele ČOV) a vyhlášení konkurzu na tuto společnost. 2. Okamžitá výpověď smlouvy o čištění odpadních vod ke dni ze strany správce Ve čtvrtek 28. ledna přivítala paní MUDr. Jaroslava Prajerová nové občánky města. Na samotný slavnostní akt bylo pozváno 24 dětí, přivítání absolvovalo spolu se svými rodiči a sourozenci 14 z nich. O zpestření v podobě kulturního programu se postaraly děti ze ZŠ Lerchova pod vedením paní učitelky Holečkové. Na památku si děti odnesly společnou fotografii, kytičku, pamětní knížku a obrázkové leporelo s výstižným názvem: Říkají mi miminko. Všem miminkům i jejich rodičům a sourozencům přejeme krásný a veselý život, plný zdraví. ; Foto: M. Fišer Zvýšení cen vodného a stočného S ukončením výroby v Sololitu, a. s., a podáním návrhu na konkurz, který byl přijat, bylo také ukončeno smíšené čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod v majetku Sololitu. Tomu i nadále zůstala povinnost čistit městské vody na ČOV dimenzované na jiné složení odpadních vod a na mnohem větší kapacitu. Správcem konkurzní podstaty byla předložena nová kalkulace nákladů dodavateli odpadních vod (Sušické vodovody a kanalizace, s. r. o.), o níž bylo Město informováno. Podle této kalkulace je nová cena za čištění dvaapůlkrát větší než cena v roce Toto razantní navýšení vedlo k nárůstu cen konkurzní podstaty Sololitu, a. s., (což mu umožňuje zákon o konkurzu a vyrovnání) Sušickým vodovodům a kanalizacím, s. r. o., a navýšení ceny za čištění odpadních vod od Městské zastupitelstvo bylo postaveno před problém: v případě, že by nepřistoupilo na zvýšení ceny u stočného, hrozilo ze strany Sololitu nebezpečí uzavření čistírny odpadních vod, a Město Sušice, které je povinno odpadní vody čistit, by bylo vystaveno sankci, která spočívá v placení každodenních pokut za znečištění řeky Otavy, a věřte, že toto nejsou částky malé. Vím, že zvýšení cen vodného a stočného se nepříjemně dotkne všech občanů Sušice, město se bude snažit o převod ČOV do majetku města a po vypsání výběrového řízení najít takového provozovatele, který by pomocí účelně vynaložených investičních nákladů provoz ČOV v Sušici zefektivnil. J. RIPPELOVÁ vodného a stočného téměř dvojnásobnému. Cena za vodné a stočné byla v roce 1998 v poměru obyvatelé průmysl 1:1,2. Nová cena odsouhlasená zastupitelstvem se pohybuje v poměru jedna ku jedné. Důležitá je také skutečnost, že na ČOV přitékají městským sběračem přibližně m 3, z čehož je necelých m 3 fakturováno. Ostatní voda je balastní (podzemní, která netěsnostmi v potrubí do něj natéká) a voda dešťová (z komunikací, zpevněných ploch ). SuVaK vodné stočné PŘEČTĚTE SI v o kvalitě pitné vody v Sušici v zhodnocení výstavy Regiontour 99 v zprávy ze zasedání městské rady a městského zastupitelstva v aktuální oznámení v příspěvky našich čtenářů v sportovní zajímavosti v kulturní a společenské pozvánky obyvatelé 6,60 8,00 průmysl 7,90 8,00 obyvatelé 10,70 24,00 průmysl 12,90 24,00 Ceny jsou uvedeny bez DPH (5 %)

2 strana 2 Okres Klatovy očima návštěvníků REGIONTOUR 99 Podle statistického zpracování Mezinárodního institutu marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE) Brno, byla prezentace okresu Klatovy na mezinárodní výstavě turistických možností v regionech Regiontour 99 úspěšná a návštěvníci ji ocenili. Jednalo se především o návštěvníky ze severní a jižní Moravy, kteří zatím Šumavu příliš neznají. Právě jejich oslovení by se mohlo odrazit v následující sezoně. Z výsledků šetření vyplývá, že za nejdůležitější informaci při rozhodování o dovolené považují dotazovaní cenu a nejčastějším zdrojem těchto informací jsou přímo cestovní kanceláře. Šumava je z hlediska cestovního a turistického ruchu velmi Na středeční pracovní schůzce (3. 2.) se na Okresním úřadě v Klatovech sešli zástupci prezentovaných měst na 8. ročníku brněnského mezinárodního veletrhu turistického ruchu Regiontour 99, aby zhodnotili průběh a výsledky výstavy. Setkání se zúčastnili mj. přednosta Okresního úřadu Mgr. Ivan Petrů, Mgr. Ivan Nikl z referátu kultury a Ing. Erika Denková, autorka výstavního stánku. Přednosta Okresního úřadu atraktivní, více než dvě třetiny dotázaných zde již byly a 85 % z nich by na Šumavě chtělo trávit dovolenou. Nejvíce je Šumava přitažlivá v létě (56 %) a v zimě (19 %). Návštěva Šumavy je spojována s návštěvou sousedního Německa. Cestovní ruch okresu Klatovy je tedy nutné koncipovat v rámci přeshraniční spolupráce a využít k jeho rozvoji programy a prostředky EU. (Brněnský Regiontour je návštěvníky považován za lepší než pražský Holiday World.) Na základě poznatků a zjištění doporučuje IIMCE pokračovat v prezentacích nabídky turistických možností okresu Klatovy, věnovat pozornost tvorbě a prezentaci cen (zamyslet se nad systémem podpory prodeje), nadále zlepšovat spolupráci s cestovními kancelářemi, vytvořit pro ně komplexní nabídku, zaměřit se na jedno až dvoutýdenní pobyty s možností výletů do okolí. V rámci komplexní nabídky je nutné propojit nabídku ubytování, památek, kulturních akcí stravovacích možností a dopravy, pro jednotlivé sezony vytvořit síť jednotně upravených informačních bodů, kde budou k dispozici uvedené materiály, prohloubit spolupráci se zahraničními partnery a využívat programy a prostředky EU. Neméně důležitou roli hraje komunikace s obyvateli okresu je třeba vysvětlit význam cestovního ruchu pro zvýšení zaměstnanosti obyvatel i další perspektivy. Expozice se nepředstavila na očekávané úrovni Jako jímací území vodovodu v Sušici je používáno zařízení v Luhu. Využívá se jednak podzemních vod z původních studní, jednak vod infiltrovaných. Kvalita vody záleží na jakosti vody v řekách Otavě a Roušarce. Přítok je regulován stavidly v závislosti na kvalitě vody v jednotlivých řekách. V současné době je užívána voda z Roušarky, neboť kvalita vody v Otavě je o mnoho horší. Po vydatnějších deštích je voda v Otavě tmavě hnědá to způsobuje vypláchnutí stojatých vod v rašeliništích. Mgr. Ivan Petrů přistupoval k hodnocení výstavy velice kriticky. Z projektu Phare bylo k dispozici sto tisíc korun za podmínky, že expozice klatovského okresu bude zahrnovat také přeshraniční spolupráci. Bohužel se tento záměr na výstavě nijak výrazně neprojevil. Pokud by se situace v příštím roce opakovala, je pravděpodobné, že na výstavu žádné peníze z programu Phare nebudou uvolněny. Přípravy na letošní veletrh cestovního ruchu se setkávaly s různými problémy, mnoho důležitých věcí bylo řešeno doslova za pět minut dvanáct. Proto budou ty letošní, na veletrh, který se bude konat v roce 2000, probíhat již od května. Nutné je především výrazně zkvalitnit a doplnit materiály o nejdůležitější součásti okresu o Šumavě a oslovení širší veřejnosti k doplnění informačního servisu na propagačních materiálech celého okresu. Kvalita pitné vody v Sušici V této vodě jsou obsaženy huminové kyseliny. Proto bývá také voda z vodovodu zabarvena do hněda. Voda odebíraná z čerpací stanice je měkká je znečištěna hlavně organickými látkami obsaženými ve vodě. Mechanické nečistoty jsou před infiltrací zachycovány ve dvou usazovacích nádržích (před dvěma roky byly vyčištěny). Po bakteriologické stránce je voda zabezpečována použitím plynného chloru dávkováním dvěma tlakovými chlorátory v čerpací stanici. Množství Městská policie v lednu Měsíc leden byl pro MP v Sušici klidnější, ale i tak řešili strážníci 35 přestupků neukázněných řidičů. 29 z nich bylo vyřešeno přímo na místě blokovou pokutou, tři placeny složenkou a další tři přestupky byly postoupeny DI Klatovy. Jednalo se zejména o přestupky proti plynulosti silničního provozu, jako např. zákaz zastavení v ul. Americké armády a ul. Mostní, několik přestupků proti vyhlášce Města (stání na veřejné zeleni, rušení veřejného pořádku k tomu došlo při hokejovém utkání SG Sušice Kdyně, kdy museli strážníci společně s PČR zasahovat proti rozvášněným fanouškům Kdyně). Noční život narušila pouze parta mladíků, která si spletla su- šické náměstí s fotbalovým stadionem. V jednu hodinu po půlnoci zkoušeli mladíci sílu svých hlasivek, což jim vyneslo pokutu 500 korun pro každého z nich. Z další činnosti: strážníci Městské policie projednávali jedenáct stížností občanů a stejný počet žádostí vesměs s kladným vyřízením. Spolupráce Městské policie s Okresním soudem v Klatovech, Policií České republiky a zejména s Městským úřadem v Sušici (včetně Technických služeb) byla i v tomto měsíci na dobré úrovni a fungovala ke spokojenosti dotyčných orgánů. Městská policie Sušice upozorňuje občany, že i nadále zůstávají v provozu Ztráty a nálezy (ve spolupráci s PČR a MÚ). chloru je závislé na kvalitě vody. Kvalita je po chemické stránce denně kontrolována stanovením ChSK na mangan. Po stránce bakteriologické a fyzikálně chemické je sledována hygienickou stanicí v Klatovech. Odběry vzorků jsou pravidelně prováděny v čerpací stanici v Luhu a ve vodojemu a dál na určených odběrních místech sítě. Rozbory vzorků zabezpečují laboratoře Okresní hygienické stanice a laboratoře Šumavské vodárenské společnosti v Klatovech. Voda trvale nevyhovuje nízkým obsahem vápníku, hořčíku a nízkou alkalitou, což je dáno kvalitou odebírané povrchové vody, v obdobích zvýšených stavů vody v řekách zvýšenou chemickou spotřebou kyslíku to vyžaduje ve větší míře chlórování vody, které se projevuje na její chuťové stránce. Tyto skutečnosti nelze za současné technologie odběru vody změnit. V období snížené kvality vody je prováděno častější odkalování vodovodních řadů, zejména v koncových částech sítě. Kapacita čerpací stanice je přibližně 40 litrů za sekundu, což za současné situace postačuje. Provozování vodovodu se řídí provozním řádem vodovodu Sušice, který schválila Okresní hygienická stanice v Klatovech. V letošním roce uvažujeme buď o zakoupení zařízení na UV záření, nebo o koupi ozonační jednotky do úpravny vod v Luhu. Toto zařízení by mělo sloužit k úpravě vody po bakteriologické stránce podstatně by se tak snížilo její chlorování. SUŠICKÉ VODOVODY A KANALIZACE, s. r. o. Kaleidoskop Moderní cukrářská výroba Seminář na zajímavé téma pořádá pobočka AKC ČR Šumava spolu s firmou Martin Braun KG, zástupcem pro ČR Ing. Jaroslavem Fialou. Lektorem semináře na téma Moderní cukrářská výroba pro kuchaře a cukráře je šéfkuchařka hotelu Corinthia Towers Hotel Jaroslava Stejskalová, členka představenstva AKC ČR. Seminář se uskuteční v hotelu Šumava na Srní v sobotu od 9 00 hodin. Jaroslava Stejskalová předvede v praktických ukázkách moderní trendy v cukrářské výrobě a představí nové materiály, Ing. Jaroslav Fiala pak nabídne různé pomůcky pro výrobu, oba následně zodpoví všechny dotazy. Můžete tak načerpat inspiraci, jak doplnit sortiment vašich provozoven. Za chybějící známku zaplatíte pokutu Pokud ještě nemáte zakoupenou známku na zpoplatněné úseky českých silnic, platnou do 31. ledna 2000, vystavujete se nebezpečí pokuty. Jede-li řidič po dálnici bez platné dálniční známky, hrozí mu bloková pokuta Kč, ve správním ří- Do konce února musí motoristé zaplatit povinné ručení Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla povinné ručení, musí zaplatit každý motorista. V České republice je toto pojištění upraveno jako zákonné a jeho správcem je Česká pojišťovna. Ta vybírá sazby, které stanoví Ministerstvo financí ČR. Povinné ručení chrání nejen motoristu samotného, ale především jeho okolí. V případě nehody (poškození veřejného majetku, jiného vozidla, zranění osoby), hradí právě tyto škody pojišťovna. Diskuse vedené o výši pojištění vedly k závěru, že pojišťovna musí mít rezervy, ze kterých se v následujících letech platí závazky trvalé následky na zdraví, invalidita apod. I v ostatních evropských zemích jsou motoristé povinni uhradit toto pojištění, přičemž oprávnění k jeho vybírání má hned několik pojišťoven, ovšem ve většině zemí platí motoristé daleko větší částky. Pro srovnání: (vůz do obsahu ccm): ČR: Kč, Polsko: Kč, Chorvatsko: Kč. Do budoucích let se uvažuje o tom, že oprávnění u nás získá i jiná pojišťovna a plánuje se zavedení tzv. bonusů a malusů, které budou zvýhodňovat řidiče jezdící bez nehod a naopak postihovat řidiče s vysokou nehodovostí. Pokud vozidlo, které havaruje, není kryto zákonným pojištěním, zaplatí pojišťovna poškozenému, ovšem po viníkovi může požadovat až 50 % z vyplacené částky. Pokud řádně zaplatíte povinné ručení, dostanete zdarma Zelenou kartu mezinárodně uznávaný doklad o tom, že jste toto pojištění řádně zaplatili. pm, as Dávejme přednost pracím prostředkům neobsahujícím fosfáty. Dosud se u nás vyrábějí a prodávají fosfáty sice nejsou pro výrobu pracích prostředků nezbytné, ale některé jejich vlastnosti přípravu usnadňují, fosfátové technologie jsou navíc již zavedené. V zemích, kde se fosfor v prášcích nevyskytuje, existuje buď zákonný zákaz (Švýcarsko), nebo dohoda s výrobci, kteří se používání fosfátů dobrovolně zřeknou (Rakousko).V České republice neexistuje žádný zákonný předpis, který by výrobcům pracích prášků zakazoval používání fosfátů a dobrovolná dohoda, která byla v roce 1996 uzavřena mezi MŽP ČR a Sdružením výrobců mýdla, pracích a čistících pro- zení až korun. Dálniční známka platná pro rok 1999 musí být vylepena na čelním skle vozu a řidič je povinen odstranit známku starou podle ustanovení, které uvádí, že na jednom vozidle smí být nalepena pouze platná známka. Za neodstranění známky pro loňský rok může být uložena pokuta do výše Kč, v případném správním řízení až korun. Dálniční známky jsou v prodeji na poštách, v ÚAMK, u čerpacích stanic i na hraničních přechodech. Dárcům krve Plánované odběry v měsíci únoru proběhnou ve stanovených termínech na těchto místech, vždy od do hodin: 15. února Velhartice 16. února Sušice 22. února Staňkov 23. února Horšovský Týn Pravidelné a výroční trhy na sušickém náměstí v roce 1999 Únor: 16., Březen: 2., 16., 30., Duben: 10. JARNÍ, 13., 27., Květen: 11., 25., Červen: 8., 22., Červenec: 3. LETNÍ, 20., Srpen: 3., 17., 31., Září: 4. a 5. POUŤ, 14., 28., Říjen: 12., 26., Listopad: 9., 23., Prosinec: 7., 18. VÁNOČNÍ, 21., Doba konání trhů: hodin Napsali jste nám Vážená redakce, asi 100 m před benzinovou pumpou ve směru od Rabí byla umístěna reklamní tabule firmy DEA. To by ani tolik nevadilo, spíše to, že této stavbě padlo za oběť několik stromů. Ptám se: kdo povolil stromy porazit a kdo povolil stavbu této reklamy? Je v tom nějaký úplatek? bj Na odpověď jsme se zeptali Ing. Josefa Patlejcha, majitele firmy JOSPA, které reklamní tabule patří. Nejedná se tu o úplatek ani o podvod. Na základě dohody s oběma majiteli pozemků jsme vymýtili křoviny a náletové stromky, abychom zde mohli umístit reklamní tabuli. Stavba této reklamy byla řádně povolena stavebním odborem MÚ Sušice. Jak si vybrat prací prášek? O Jihočeská nadace pro ochranu přírody ROSA radí O středků v tomto ohledu nesplnila očekávání. Používání prostředků bez fosfátů je prvním předpokladem toho, aby povrchové vody neobsahovaly nadbytek živin a aby se neobjevoval na hladinách rybníků, přehrad a jezer vodní květ (nevábný zelený povlak), který může vyvolat např. při koupání alergické reakce. Dávejme proto přednost mýdlovým pracím prostředkům, neboť mýdlo se rychle a úplně biologicky odbourává na látky v přírodě běžné (vhodné pro ruční praní); kompaktním pracím prostředkům neobsahují pomocné látky (soli), které pro praní nemají žádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody. Kompaktní prostředky se vyrábějí výhradně bezfosfátové, při jejich používání je třeba věnovat pozornost správnému používání. Bohužel jsou na našem trhu zatím vzácností. Většina pracích prostředků na našem trhu nemá na obalech výrazně uvedeno, zda se jedná o výrobek bezfosfátový. Někdy ani podrobným studiem složení je nezjistíme, neboť mnohdy bývají ukryty pod souhrnným názvem builder nebo změkčovač. Obaly naopak obsahují různé eko informace, které ovšem zdůrazňují věci z hlediska životního prostředí nepodstatné. Z praxe je potvrzeno, že tam, kde se podaří osvěta v obchodě, je o bezfosfátové prací prostředky zájem ze strany zákazníků značný.

3 Zasedání městské rady Zpráva z 1. jednání městské rady v Sušici dne 11. ledna Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. v Městská rada schválila smlouvu o dílo s panem P. Bešťákem TOP-INSTAL servis na dodávku regulační stanice a průmyslového plynovodu pro ZŠ Lerchova a schválila odměnu za technický dozor této akce pro Bytservis Sušice, s. r. o. Zpráva z 2. jednání městské rady v Sušici dne 25. ledna 1999, z důvodu projednávání návrhu rozpočtu na rok 1999, rozšířené o účast členů zastupitelstva. Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady a dalších 10 členů zastupitelstva. v Městská rada schválila výsledek veřejné obchodní soutěže v Městská rada schválila podle nařízení vlády č. 262/1994 Sb., v platném znění, plat starostovi a zástupci starosty v Městská rada schválila odměny členům dozorčí rady a roční osobní ohodnocení jednateli Sušických městských lesů, s. r. o. v Městská rada schválila pronájem restaurace Sokolovna panu Čáchovi pro účely závodního stravování v Městská rada schválila přidělení bytu 0+1, I. kat., ul. Volšovská 856, pro pí. M. Jokschovou v Městská rada schválila přidělení bytu 4+1, I. kat., ul. U Kapličky 720, manželům Brožovým v Městská rada stanovila pro zástupce města pořadí uchazečů pro hlasování v konkursu na ředitelku MŠ Tylova Schválené prodeje a pronájmy budou po vyvěšení na úřední desce předloženy na jednání zastupitelstva Denní výkon TDI pro generální dodávku rekonstrukce s dostavbou nemocnice v Sušici a doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu s vítěznou firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice v Městská rada schválila odboru technických služeb ceník výkonů techniky při práci pro jiné fyzické a právnické osoby v Městská rada schválila poskytnutí příspěvku na zhotovení publikace Památky podél zlaté stezky OkÚ v Prachaticích v Městská rada doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu na vypracování urbanistické studie na přestavbové území Nádražní Otava, označené v územním plánu města Sušice P/9/BS v Městská rada projednala návrh rozpočtu na rok 1999 Aktuality strana 3 OZNÁMENÍ Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem objektu na stavební parcele č a pozemkové parcely 1043/2 k. ú. Sušice (MOTEL). Vyvěšeno dne Za Město Sušice 6. ledna 1999 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Město Sušice vyhlásilo dne výběrové řízení na záměr dalšího využití a oživení chaty Svatobor Sušice s rozhlednou. Zadávací podklady k výběrovému řízení jsou k dispozici na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice I., tel. č. 0187/ Uzávěrka výběrového řízení: 26. února 1999, hodin. OZNÁMENÍ Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem nebytových prostor (kanceláře) v objektu čp. 138/I, nám. Svobody, Sušice (radnice). Vyvěšeno dne Za Město Sušice 23. prosince 1998 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Zasedání městské rady a městského zastupitelstva v roce 1999 Městská rada bude zasedat v těchto dnech (): 22. února, 8. a 22. března, 12. a 26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června, 12. a 26. července, 9. a 23. srpna, 6. a 20. září, 4. a 18. října, 1., 15. a 29. listopadu a 13. prosince Jednání městského zastupitelstva se uskuteční v tyto dny (): 17. února, 21. dubna, 16. června, 15. září, 10. listopadu Mimořádná zasedání rady a zastupitelstva budou svolávána průběžně dle potřeby mimo naplánované termíny. Zasedání městského zastupitelstva Zpráva ze 4. zasedání městského zastupitelstva v Sušici ze dne 25. ledna Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 17 členů zastupitelstva. Nepřítomni: Ing. arch. K. Janda, MUDr. A. Bartošová, p. F. Kůs a p. V. Beneš. v Městské zastupitelstvo pověřilo starostku projednáním obsahu a podepsáním smlouvy na vypracování urbanistické studie na přestavbové území Nádražní Otava, označené v územním plánu města Sušice P/9/BS, s Architektonickým studiem Hysek, s. r. o., Plzeň a smlouvy na vypracování polohopisného a výškopisného zaměření vymezeného přestavbového území s firmou Groma, s. r. o., Plzeň MGR. PETR NOVÁK, tajemník MÚ Sušice Město Sušice pronajme nebytové prostory o výměře 54,4 m 2 v domě čp. 89/I v objektu kina (prostory bývalých kanceláří MKS v I. patře) v Sušici, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné 500 Kč/m 2 /rok, k využití jako kanceláře. Pronájem cca od Zájemci, zasílejte své písemné nabídky na MÚ v Sušici, hospodářsko-právní odbor, nám. Svobody 138, Sušice I. Městská knihovna v Sušici nabízí novou službu čtenářům. Kopírování materiálů, které se půjčují pouze prezenčně! Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne 13. listopadu 1996 podle 36 písm. h) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Město Sušice podle 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 16 cit. zákona o obcích, a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku. Oddíl I Základní ustanovení Článek 1 Městský úřad v Sušici vybírá tyto poplatky: a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity Vyhláška o místních poplatcích Článek 2 Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší městský úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Oddíl II Poplatek ze psů Článek 3 Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu města Sušice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 4 Sazby poplatku činí ročně: A. Poplatek ze psa, jehož majitel má trvalé bydliště nebo sídlo v Sušici za prvního psa za druhého a každého dalšího psa pes chovaný v rod. domku 260 Kč 390 Kč pes chovaný v panelových nebo nájemných domech 500 Kč 700 Kč Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, činí 150 Kč ročně za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa činí roční poplatek 225 Kč. B. Poplatek za psa, jehož majitel má trvalé bydliště nebo sídlo v osadách Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov, Zaluží jednotný poplatek za prvního psa za druhého a každého dalšího psa 60 Kč 90 Kč Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí 20 Kč ročně za prvního psa. Za druhého a každého dalšího psa činí roční poplatek 30 Kč. Článek 5 Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi: a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) b) chovaní pro potřeby ozbrojených složek (podle předloženého potvrzení) c) kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec d) patřící občanům starším 70 let, přičemž za dosažení tohoto roku se považuje kalendářní rok, ve kterém občan tohoto věku dosáhne. Osvobození se týká pouze prvního psa, za každého druhého a dalšího psa platí sazby poplatků uvedené ve vyhlášce. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 15 dnů. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Článek 6 Vlastník psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přiznání se podává na MÚ v Sušici na předepsaném tiskopise. Neohlásí-li poplatník skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, zvýší MÚ poplatek splatný v běžném roce o 50 %. Vlastník domu, nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni ohlásit písemně na výzvu MÚ všechny psy v domě chované, i když poplatku ze psů nepodléhají. Článek 7 Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to: a) jednorázově, pokud nepřesahuje výši 600 Kč b) v ostatních případech ve dvou stejných splátkách, a to 1. splátku do každého roku, 2. splátku do každého roku. Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, bude zvýšen o 50 % z částky nezaplacené. Vznikne-li poplatkovi povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1 / 12 stanovené sazby, celkem však nejméně 20 Kč. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník MÚ. Zjištěný přeplatek poplatku ze psů se vrátí, činí-li více jak 50 Kč. Článek 8 Majitelé psů, kteří jsou členy mysliveckého sdružení, kynologických klubů, svazu chovatelů, hradí 50 % poplatku, to se však týká pouze 1. psa. Za každého dalšího se platí poplatek v plné výši tak, jak ukládá vyhláška. Členství v těchto organizacích musí být doloženo průkazem a složenkou o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. Článek 9 Každý pes musí být označen evidenční známkou, na které je vyznačen název města a evidenční číslo psa. Známku vydává MÚ Sušice. Touto ev. známkou musí být označen každý pes, i když poplatku nepodléhá. Ztrátu nebo zcizení ev. známky je držitel psa povinen ohlásit do 15 dnů ode dne zjištění. Známka je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o stejného majitele. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem

4 strana 4 Společenská kronika VZPOMÍNKY GRATULACE JUBILEA únor 1999 Dne 1. února tomu byly dva roky, co nás po dlouhé nemoci navždy opustil drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan JOSEF KOŽNAR z Albrechtic. Stále vzpomínají manželka, syn, dcery, snacha, zeťové, vnoučata a pravnoučata. Za Jestřábem Kdo z nás by si alespoň na okamžik nechtěl oživit první dotek s krajinou chlapeckého okouzlení, které jsme prožívali nad stránkami jeho příběhů? Kdo z nás by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do let, kdy Bobří řeka hučela tak podmanivě, vítr v korunách šuměl tak naléhavě a měsíc nad Sluneční zátokou svítil tak magicky? A kdo z nás by nechtěl prožívat znovu spolu s Rychlými šípy všechna ta vzrušující dobrodružství v zákoutích a uličkách tajemných Stínadel, vznášet se na Tleskačově létacím kole, být strašen Zelenou příšerou? Jenom věk chlapectví, jen on, nám dával záruku prožít to všechno naplno, jen on dovedl rozeznít všechny struny, vibrující na předělu času končícího dětství a začínajícího mládí stříbrného větru. Jsou lásky, které přetrvají celý život. V jeho bouřích mohou na čas zmizet z našeho horizontu jako ponorná řeka. Ale stačí málo a řeka znovu vyplyne na povrch a s ní všechno to, čím se před dávnými lety napájely její prameny. Žádný statistik už nespočítá, kolik je těch, jimž Sluneční zátoka, příběh o Royovi a Píseň úplňku zůstaly v nezrušitelném povědomí na celý život. Jaroslav Foglar, v kultovní skautské řeči zvaný JESTŘÁB, vstoupil kdysi do našeho života a už tam zůstal. Tak jako šumění borovice na zvětralé skále, jako tah divokých husí ve věčně obnovovaném rytmu přírody JIŘÍ KOLÁŘ ÚMRTÍ Miroslav Šašek 1937 Žichovice Božena Denková 1914 Velhartice Václav Šnajdr 1916 Petrovice u S., Kněžice Jaroslav Smetana 1927 Budětice František Votava 1922 Velhartice Edith Grégrová 1926 Praha 4, Hurbanova Anna Makrlíková 1915 Jetenovice Vladimír Pícka 1937 Horažďovice Božena Jarošíková 1924 Volšovy Anna Jaklová 1920 Sušice 1180/II Emil Endl 1932 Sušice 969/II František Tomka 1924 Horažďovice Josefa Hraničková 1917 Sušice 145/I Augustin Milota 1916 Sušice 656/II MUDr. Jana Merglová 1965 Sušice 116/III Věra Košťálková 1919 Sušice 8/I František Šesták 1919 Loužná Karel Macán 1929 Chudenice Blažena Niklesová 1928 Červené Poříčí Jiří Šlechta 1922 Sušice 445/II Miloslav Janoušek 1936 Sušice 737/II Antonín Jánský 1926 Horažďovice Zdenka Brůžková 1931 Břežany Alžběta Koppová 1920 Horažďovice 565 matrikářka MÚ Sušice V únoru vzpomínáme U Viktorin Zeithammer narodil se v Krumlově, zemřel v Sušici; profesor češtiny a literatury, školní inspektor; propagátor Šumavy. Sušicko popsal ve vlastivědném díle Království české IV. díl jihozápadní Čechy, autor dalších spisů o Šumavě Šumavské dumy, Turistické táčky. U František Fahoun narodil se v Sušici, zemřel v Rakovníku; studoval na klatovském gymnáziu, pak na pražské filozofické fakultě romanistiku a slavistiku. Překládal ze srbochorvatštiny, vlámštiny a valonštiny, jeho cestopisné črty byly otiskovány v České včele. U Václav Matěj Kramerius narodil se v Klatovech, zemřel v Praze; od r vydavatel Císařských pražských poštovských novin, od r Krameriových c. k. vlasteneckých novin (od r s přílohou Pražský posel). Absolvoval klatovské jezuitské gymnázium. Na přímluvu J. Dobrovského získal místo knihovníka u rytíře J. Neuberka, sběratele a editora starých knih. Od r faktorem a roku 1787 redaktorem Schönfeldových c.k. poštovských novin. Od roku 1790 zřídil vlastní tiskárnu a nakladatelství Česká expedice, kterou po něm vedl jeho syn Václav Radomil Kramerius. Kramerius svým nákladem vydal mnoho zábavných, poučných a cestopisných publikací. Jeho původní i vydané práce jsou naplněny citem pro správný a živý jazyk. U Josef Pavel narodil se ve Velkých Hydčicích, zemřel v Plzni; odborný učitel a spisovatel, autor knih pro mládež, převážně se šumavskou tematikou Král noci, Hrad na Podlesí, Skauti na Otavě, Boubín šumavský prales, Pověsti českých hradů a zámků. V neděli 14. února 1999 oslaví v kruhu své rodiny 87. narozeniny náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan JOSEF HLADKÝ. Hodně zdraví a dobrou pohodu mu do dalších spokojených let ze srdce přejí dcera Věra s manželem, dcera Anuš s manželem, vnoučata a pravnoučata. NAROZENÍ Ve středu 6. února 1999 oslavil významné životní jubileum pan primář MUDr. Jiří Koukol. Část svého života věnoval skautingu, byl také členem vynikajícího gymnazijního studentského orchestru, v němž pod taktovkou prof. Marty Procházkové-Cittové hrál na kontrabas. Po maturitě v roce 1949 na sušickém gymnáziu studoval medicínu na lékařské fakultě UK, v roce 1953 po promoci získává praxi v Sušici, na Sokolovsku, v Kraslicích a v Chomutově. Po čase se vrátil do rodné Sušice, kde byl jmenován zástupcem přednosty interního oddělení, ředitelem NsP v Sušici, od roku 1985 do r byl primářem interního oddělení v Sušici. Pracuje i v důchodovém věku. Mezi obyvateli pacienty byl a je oblíbeným lékařem, který často přidal k receptu nejednu anekdotu. K sedmdesátinám panu primáři přejeme spolu se sušickou veřejností hodně zdraví, dostatek optimismu a humoru a především tlumočíme poděkování za celoživotní lékařské služby. redakce Sušických novin Václav Chovít, kronikář Anežka Rendlová Sušice 683/III Martina Turková Horažďovice Michaela Nováková Sušice 802/II Michal Mautner Kašovice Martin Hofmann Velké Hydčice Petr Vondrovský Dražovice Anna Homoláčová Horažďovice Marie Makovcová Třebomyslice Josef Forejt Sušice 1027/II Jiří Kurc Číhaň Pavel Střešňák Záluží Matěj Racek Sušice 340/III Petr Škudrna Velenovy 146 Člověk Pod záclonou úsměvů každý svou bolest skrývá Ať kapkou je, či mořem, přece jí neubývá. Pod nejkrásnějším šatem všední jen tělo žije a kouskem člověka je každá poesie. Ta nejsvůdnější ústa jednou umlknou v čase Kostlivce realit Nechceme vidět zdá se. My po schodišti lásky stoupáme věčně sami s lucernou ve dne hledáme lidskou tvář mezi námi V rezavé kovy hodin mysl tvar štěstí ryje Jediná slza pravdy obrysy rychle smyje a na otázky mládí (které jsme zapomněli) dnes odpovědi čteme napsané na popeli. Snad v strachu podívat se v života suché vrásky zabalíme své hodiny pod neprůhledné masky hgh 75 let Olga Černá Sušice 142/I Marie Královcová Sušice 1168/II 80 let Anna Kolářová Chmelná let Milada Skalníková Sušice 881/II Růžena Vondráková Sušice 56/II PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom tímto projevit svou vděčnost a poděkovat primáři MUDr. Voldřichovi, MUDr. Vítovcovi a všem lékařům na chirurgickém oddělení. Náš dík patří též sálovým sestrám, sestrám na jednotce intenzivní péče i na oddělení a také zřízencům. Prostě všem zaměstnancům za to, jak se starali o mého manžela při velmi náročné operaci a po celou dobu jeho pobytu v nemocnici. Tak lidský přístup se často nevidí. Přejeme jim při jejich práci co nejvíce pochopení od jejich nadřízených i pacientů. Zaslouží si to. Děkujeme, Pavlusovi Děkujeme touto cestou pečovatelské službě při Domě penzionu v Sušici za jejich lidský a laskavý přístup ke starým a nemocným lidem. Zvláště děkujeme paní vedoucí Votavové, panu řediteli Černému a pečovatelkám paní Skočilové, Stoilové, Hejplíkové a Kaňkové za jejich péči o našeho otce, pana Františka Nováka, v době jeho nemoci. Dcery Iva a Olga Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 14.února Valentin, Valentina, Valja 15. února Jiřina, Jorga 16. února Juliána, Liana, Ljuba 17. února Alexius, Alex, Alexej, Graciána, Gracia, Gracián, Miloslava 18. února Konstance, Konstancie, Claudius, Claudia, Klaudie, Gizela 19. února Gotšalk, Patrik 20. února Nikefor, Oldřich 21. února Eleonora, Lenka 22. února Petr 23. února Svatopluk, Romana 24. února Matěj, Matyáš, Arno, Sergius, Sergej 25. února Felix, Liliana, Taras, Božetěch 26. února Alexandr, Lešek, Dora 27. února Leander 28. února Roman, Lumír 29. února Montan, Montana, Horymír, Osvald

5 Nad kronikou města Sušice Dům čp díl (pamětní deska prof. Stupky) Na základě usnesení orgánů města Sušice byla na průčelí domu čp. 33, 18. ledna 1972, odhalena pamětní deska čestnému občanu města Sušice, národnímu umělci, dirigentu České filharmonie a zakladateli Moravské filharmonie v Olomouci, prof. Františku Stupkovi. František Stupka se narodil 18. ledna 1879 v Tedražicích čp. 31, kde se od poloviny 18. století říká U Sulků. Majitel domu odmítl umístění desky na jeho objekt, a tak jsem z pověření MěNV Sušice desku převezl z MNV Hrádek u Sušice na sušickou radnici. Pamětní deska byla upravena a nese tento název: Čestný občan Sušice národní umělec Frant. Stupka, houslista, pedagog a dirigent, jemuž krásy Šumavy dávaly sílu k práci, přerušené až smrtí Narodil se v Tedražicích v usedlosti řečené U Sulků Jemu k poctě jeho spoluobčané v Sušici Slavnostního odhalení pamětní desky 18. ledna 1972 v hodin se zúčastnil Stupkův syn Ing. Ladislav Stupka, Jan Šimon (sušický rodák), violoncellista České filharmonie, Dr. Vladimír Šefl, dramaturg České filharmonie, který přednesl hlavní projev, dále za MěNV Sušice promluvili Bohumil Šebesta předseda MěNV a prof. Josef Šmíd předseda škol. a kult. komise MěNV a další hosté Anna Dohnalová místopředsedkyně Obvodního národního výboru Praha 7 a Marta Jonášová místopředsedkyně ONV Klatovy. Vystoupil Dětský sbor za řízení sbormistra Josefa Baierla. Na menší fotografii z roku 1959 prof. František Stupka, na větší fotografii mého archivu (foto Jar. Kopelent ml.) u mikrofonu Dr. V. Šefl, zleva Jan Šimon, B. Šebesta, prof. J. Šmíd, vpravo Dětský sbor. Pokračování příště VÁCLAV CHOVÍT, kronikář Rok v pranostikách únor 14. února Valentina 1) Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna; 2) Svatý Valentínek jara tatínek; Sněhové pranostiky jsou po 7. únoru vystřídány rčeními upozorňujícími na mrazy; charakterizují vlastně vystřídání cyklonálního počasí se sněžením anticyklonálním mrazivým počasím. Je to tzv. pozdní zima. O vedlejším vrcholu zimy ke konci první poloviny února jsme již v únorových pranostikách mluvili, mají tedy tyto průpovídky svůj reálný základ. Byla to právě pozdní únorová zima v roce 1929, která 11. února přinesla rekordní mráz na území Československa: -41,2 C! v Litvínovicích u Českých Budějovic. A malá poznámka: při dimenzování ústředního vytápění se obvykle počítá s minimální venkovní teplotou jen -12 C. Není divu, že za podobných krutých zim v minulosti zamrzala kola mlýnů; to vedlo k nedostatku mouky, jak to popisuje F. Vavák koncem 18. století. Dnes by asi museli tvůrci pranostik místo někdejších vodních mlýnů zařadit jako ukazatel intenzity mrazů třeba zamrzání česlic mříží k zachycení hrubých nečistot před turbínami tepelných elektráren. Co třeba: Na svatého Valentina zamrzá i turbina? Naštěstí vyhlídka na blížící se jaro pomáhala překonat dočasné obtíže, které nebyly každoročně, proto máme i optimistickou pranostiku č února Juliány 1) O svaté Juliáně schovej sáně; 2) O svaté Juliáně schovej vůz a připrav sáně; 18. února Simeona 1) O svaté Šimoně schází sníh ze stráně; Proč ne? Týká se to samozřejmě jižních svahů, tedy strání vystavených slunci. 20. února Masopustní úterý 1) Masopust na slunci pomlázka u kamen; 2) Masopust na slunci pomlázka v senci; 3) Svítí-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní; 4) Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito; 5) Konec masopustu jasný len krásný; 6) Krátký masopust dlouhá zima; 7) Na ostatky lužky budou jabka, hrušky; 8) Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc; 9) Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti hrachu; 10) Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len; 11) Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr, aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude. Masopust se počítal obvykle od Tří králů do Popeleční středy. Byl dobou různých tanečních zábav a veselic, které vrcholily v posledních třech dnech, tj. masopustní neděli, a úterý; proto se jim říkalo ostatky. Masopustní úterý je ovšem svátkem pohyblivým, v různých letech může připadnout už na počátek února nebo až na březen. Takže masopust trval v jednom roce jen měsíc, kdežto v jiném dvojnásobnou dobu. Že by proto bylo možné z délky masopustu předvídat trvání zbývající zimy? Z historie strana 5 Prášilsko historie, sklárny, zajímavosti Obec Prášily leží uprostřed hlavního pásma Šumavy. Tento prostor byl až do konce 17. století prakticky neobydlený. Horským sedlem mezi Plesnou horou a Ždánidly vedla prastará obchodní stezka od Dunaje, zvaná Hartmanická, nebo také Česká či Vintířova. Někdy od konce 17. století do zdejších lesů vyháněli sedláci z okolních královských rychet svůj dobytek na lesní pastvu, skláři z Javorné zde pálili popel pro výrobu potaše a snad tu působili také smolaři a uhlíři. Jižní hranici trvalého osídlení však ještě v 17. století tvořila řeka Křemelná. Počátkem 18. století byla tato hranice překročena. Tehdy nastal rychlý rozvoj převážně zemědělských osad uprostřed dosud pustého horského pralesa. Téměř současně tam vstoupili i skláři. Po roce 1732 začala pracovat první sklárna nad pravým břehem Křemelné v prostoru Hůrek. 26. září 1749 koupil od tehdejšího majitele, knížete Jindřicha Pavla Mansfelda, celé rozsáhlé území rychet Stodůlky a Stachy Lorenz Gattemayer, příslušník sklářské rodiny, působící mimo jiné i na Javorné. Do roku 1752 postavil a uvedl do provozu dvě nové hutě v prostoru budoucích Prášil a třetí na Nové Studnici. V roce 1757 postavil čtvrtou huť Grünberskou a předal ji svému zeti Lorenzi Schedlbauerovi. Podnikání ale nebylo vůbec jednoduché, postarala se o to vlastní poloha hutí v liduprázdné divočině. Navíc proti prodeji území Gattermayerovi ihned protestovali sedláci z okolních Králováckých rychet, kteří zde měli stará práva pastvy, odběru dřeva a jiná a protestovali také staří skláři z Javorné, kteří se cítili ohroženi nejen na svých právech na pálení popela pro výrobu potaše, ale i novou konkurencí. Spor to byl opravdu prudký. Prvou sklárnu Gattermayerovi krátce po jejím postavení dokonce zbořili. Dalším nepříznivým faktorem byla celkově špatná hospodářská situace země způsobená nejprve válkami o španělské dědictví a následně válkou sedmiletou. A k dovršení všeho zlého si sám huťmistr a především jeho zeť Schedlbauer nepočínali při provozování hutí příliš prozíravě a hospodárně. Již v roce 1754 si Gattermayer půjčil zlatých. Ručitelem mu byl hrabě Josef Kinský. Ale ani to nepomohlo a v roce Stalo se před sto lety v Sušici, 10. února 1899 Veřejná knihovna a čítárna v Sušici umístěna jest v obecním domě č. p. 8 na náměstí (ve dvoře) a jest přístupna každému všedního dne od 9 hod. ráno do 8 1/1 hod. večer, v neděli a ve svátek od 8 hod. do 4 hod. odpol. zcela bezplatně. Veřejné knihovny tamtéž umístěné jsou otevřeny každou neděli. Věneček kat. tovaryšů minulou neděli vydařil se skvěle. Neveselá nepohoda časová nebyla vstavu pokaziti náladu. Zábava šla libým proudem až do rána. Hudba hrála znamenitě a tanečníci a tanečnice velmi si libovali. Nic nevadila bálu nahodilá kolise s bálem pánů sokolíků, neboť i úspěch hmotný byl znamenitý. Upozornění. Kdo by sobě přál z čítárny odebírati za mírnou náhradu denníky: Právo lidu a Katolické listy, nechť oznámí tak v čítárně. Katoličtí tovaryši pořádají příští masopustní večírek v místnostech spolkových. Na třetí neděli postní hodlají sehráti veselohru Lišák a Smola, kterážto veselohra spojena je s líbeznými zpěvy, sborovými i sólovými a s velkou výpravou. Záducha konečně vyléčena. Dr. R. Schiffmann podává důkaz, jak velikou důvěru chová k svému léčivému prostředku tím, že jej zdarma nabízí. Dr. Rudolf Schiffmann je, co se chorob plicních a krčních dotýče, uznanou autoritou, za dobu své 30leté prakse lékařské vyléčil více případů záduchy a nemocí s ní souvisících, než kterýkoli jiný lékař světa. Uvádí na vědomí, že konečně prostředek tak zdokonalil, že při sebetěžších případech nejen okamžité zlepšení přivodí, nýbrž že i tisíce tak zvaných nezhojitelných příkladů trvale vyléčil. Dr. Schiffmann chová úplnou důvěru ve svůj prostředek a aby též jiní o jeho výtečnosti způsobem přesným a bezpečným se přesvědčili, ohlašuje, že zašle objemný vzorkový balíček svého prášku proti záduše každému touto chorobou zachvácenému, kdo jej korespondenčním lístkem s přesným udáním adresy do 5 dnů po vyjití tohoto čísla novin o to požádá. Takovou vhodnou příležitost, zkusiti tak věhlasného a mnohoslibného prostředku zdarma, měl by každý chorý rychle použíti. Prostředek ten, několik let již se prodává v mnoha lékárnách a mnoha chorým poskytnul již úlevu a uzdravení došlo k úpadku. V dražbě pak celé panství včetně skláren koupil hrabě Kinský. Současně s výstavbou skláren začaly vznikat i zárodky budoucí obce. U tzv. Dolní hutě, která stávala v prostoru dnešního objektu Lesní správy NP Šumava, byly již v roce 1750 postaveny dvě skladové kůlny a prvé tři obytné domy a při zahájení jejího provozu v roce 1751 tam byl už i pivovar, řeznictví s krámem, mlýn, pila a dvě výrobny potaše. V roce 1752 jsou současně s výstavbou Horní hutě postaveny i tři domy pro skláře. V roce 1756 byla v blízkosti Dolní hutě postavena soukromá kaple, kam o nedělích a svátcích docházel konat bohoslužby mnich z kláštera Kapucínů v Sušici. Kaple neměla zvon, protože to tehdy nepovolil farář na Dobré Vodě. Bohoslužby byly proto ohlašovány výstřelem z pistole. (U kaple byl později postaven dům pro duchovního.) V roce 1766 byly Prášily vyhlášeny lokalitou fary Dobrovodské a začaly se tam konat bohoslužby pro veřejnost. Později, po postavení nového kostela a fary, se tento objekt změnil na hospodu U tetřeva. Vznikající obci se nejprve říkalo Gattermayerova huť, po jeho úpadku byla v roce 1766 úředně pojmenována Stubenbach. České jméno Prášily pak pravděpodobně vzniklo od toho, že v dobách plného provozu sklářství byl celá obec skutečně pokryta prachem ze stoup a brusíren. Převzetí panství Kinským bylo pro místní sklárny prospěšné. Kinský v té době provozoval na svých panstvích v severních Čechách tkalcovny, sklárny, brusírny a leštírny, v nichž zaměstnával na lidí. Byl také předsedou Českého obchodního kolegia. Prášilské hutě orientoval převážně na výrobu zrcadlového skla, posílaného pak do severočeských podniků k dokončení výroby zrcadel. V roce 1774 postavil Kinský další huť na Kaltenbrunnu, specializovanou na výrobu tzv. židovských zrcátek. Po jeho smrti zdědil v roce 1775 celé panství jeho synovec hrabě Filip Kinský. Ten v roce 1776 postavil v Prášilech dvě nové brusírny a leštírny, amalgamovnu a zavedl i výrobu zdobených rámů zrcadel. Ze svých severočeských provozů poslal do Prášil 132 odborných pracovníků, včetně ředitele a mistrů Kinští jsou proto uznáváni za zakladatele kompletní výroby zrcadel na Šumavě. Výrobu v hutích přímo neřídili, ale pronajímali hutě sklářským mistrům. A tak se v řízení prášilských hutí střídali postupně huťmistři Josef Ignác Eisner, Kristian Ferdinand Abele, Jan Baptist Šmauz a jeho mladý syn Jan Šmauz. Vztahy mezi majitelem a nájemci byly ovšem nejednou značně komplikované. V roce 1798 koupili celé Prášilské panství s výjimkou sklářských provozů Schwarzenbergové. Ti se v té době zaměřovali především na obchod se dřevem, kterého byl ve vnitrozemí veliký nedostatek. Na Prášilském panství postavili do roku 1800 nový plavební kanál, tzv. Tetovský, který umožnil hromadnou plávku dřeva z oblastí kolem vlastního kanálu a následně i z lesů nad Modravou, odkud nebylo do té doby možno plavit dřevo přes kamenitý úsek Vydry pod Antýglem. Ihned zastavili provoz na Kaltenbrunnské huti a poté odkoupili od úspěšného nájemce Michala Müllera huť Grünberskou, zastavili sklářský provoz a v objektech hutě usadili své dřevaře. Obě hutě v Prášilech si Kinský ponechal a zajistil si ve smlouvě jejich provoz na dalších 20 let. Po vybudování Tetovského kanálu byly zahájeny rozsáhlé těžby a rozvinuta plávka polenového i dlouhého dříví po Otavě ke Strakonicím a Písku a pak po Vltavě do Prahy. Pro zajištění těžeb i plávky potřebovali mnoho pracovních sil. Vznikla řada dřevařských osad, v okolí Prášil to byly například Horní a Dolní Ždánidla, Nová Studnice, v širším okolí pak Sekeberg, Kaltenbrunn, Preissleiten a další. Do života Prášil zasáhly i napoleonské války. V roce 1809 byly vyrabovány tlupami vojenských zběhů. Válečnými událostmi postižené hospodářství celé Evropy přineslo také velký úpadek obchodu se sklem. V roce 1818 vyhasil Kinský Horní huť. Dolní huť pak byla vyhašena v roce Všechny sklářské objekty odkoupil kníže Schwarzenberg. Tím skončil v Prášilech sklářský provoz. V roce 1819 koupil objekty obou brusíren Jan Kašpar Eggert. Zahájil v nich výrobu papíru. Základním materiálem byly hadry. Prášilský ruční papír získal brzy velký ohlas na trhu a řadu ocenění na výstavách. Jednotlivé archy měly charakteristické, jakoby otrhané okraje. Rádi ho používali malíři, např. Anna Macková nebo Josef Váchal. V noci z na během krátké chvíle zcela vyhořely tři objekty papíren včetně dvou obytných domů. Tak skončila výroba papíru v Prášilech. Část zachráněného technologického vybavení převzalo technické muzeum. Také Prášily byly zasaženy nacionalismem, zvláště po roce 1933, kdy se v sousedním Německu dostal k moci nacistický režim. I když větší část především lesních dělníků byla členem sociálně demokratické strany, v okolních zemědělských obcích a mezi mladými lidmi převažoval vliv Henleinovy Sudetoněmecké strany. Její vliv postupně sílil a byly vytvořeny místní skupiny Freikorpsu. V září 1938 mezi nimi a četníky docházelo k přestřelkám. Po obsazení českého pohraničí Německem v říjnu 1938 bylo 15 místních sociálních demokratů posláno do koncentračních táborů. V dubnu 1945 došlo mezi přicházejícími jednotkami Americké armády a zbytky zfanatizovaných německých Junkerů k boji v těsné blízkosti Prášil u Grünbergu a Sonnbergu. Poválečný vývoj Prášil byl neobyčejně ztížen zřízením rozsáhlého Vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda a tankovými cvičišti a střelnicemi v prostoru Vysokých lávek a Sonnbergu. Tím ztratila obec normální spojení s vnitrozemím. Po roce 1951 pak přísný hraniční režim tuto izolaci dovršil. V následujícím období se dokonce vyskytly úvahy o likvidaci obce, ale k tomu naštěstí nedošlo. Po listopadu 1989 se pro Prášily otevřely možnosti normálního vývoje. Po několika letech je to již na tváři této obce znát. IS Prášily

6 strana 6 Přemýšlíte o letošní dovolené? Řecké památky pod zlatým sluncem Čtenáři nám píší Informační servis Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Nabídka aktivit pro veřejnost v informačním středisku v Kašperských Horách Thermopyly toto místo se proslavilo vítěznou bitvou Sparťanů nad Peršany (Peršané za své vlády vyplenili velkou část Atiky včetně Athén), po které zůstala jako památka kamenná deska, do níž je vytesán nápis: Poutníče, jdi do Sparty, zvěstuj tam, že jsi nás tu viděl ležet, jak zákon poručil nám. U silnice je postaven památník obětem bitvy s velkou sochou sparťanského bojovníka. U Thermopyl jsou také známé teplé sirné prameny, které jsou výborným prostředkem pro léčbu revma, artritidy apod. Kdysi sahalo moře až k Thermopylům, v současné době je vzdáleno asi 2 km. Po báječném odpoledním koupání v zálivu jsme pokračovali v cestě do Delf, kde jsme se ubytovali v hotelech Kouros a Apollo. Vydatně jsme povečeřeli skopové na jehle s hranolkami, zeleninový salát a broskve. Při večerní procházce ulicemi můžete navštívit obchůdky, kde se dobře smlouvá, zavítat můžete i na diskotéku. Město Delfy je postaveno na příkrém úbočí hory. Do recepce hotelu Apollo se vchází přímo z ulice, ale při pohledu z pokoje ve druhém patře je dole hluboko pod vámi kdesi nějaký malý dvorek. Pod pokličkou Již je to více než měsíc, kdy v domácnostech zářila světýlka vánočních stromečků a očka obdarovaných dětí. Leden je první měsíc roku, ale také měsíc nekonečné laviny složenek, depresí ze špatného počasí nebo nesplněných novoročních předsevzetí. Na přeplněné stoly a žaludky už jen vzpomínáme a dostáváme se do běžného celoročního kolotoče. U sporáku se snažíme trávit co nejméně času a místo pečení raději koupíme sušenky nebo něco hotového v cukrárně. I tak vám chci nabídnout pár receptů, které se mohou vždy hodit ať už přijde nečekaně návštěva, nebo prostě jen máte na něco chuť.každý si určitě najde něco, co mu zachutná. Jako tradičně jsou to rychlá a levná jídla. Zálesácká pochoutka Proužky anglické slaniny necháme na pánvi zesklovatět, přidáme na proužky nakrájenou zelenou papriku a necháme ji změknout. Rozpustíme tavený smetanový sýr, přidáme chilli, kečup a vše prohřejeme. Můžeme mazat na veku a zdobit paprikou, nebo petrželkou. (Nejlepší přílohou k pochoutce je rohlík.) Množství libovolné, podle počtu hladovějících. Papoušek K přípravě potřebujeme: 30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg moučkového cukru, 20 dkg rozpuštěné Hery, 5 vajec, 1 prášek do pečiva, a 3 různě barevné pudinky. Tradičním způsobem uděláme těsto, rozdělíme je na tři díly, které obarvíme každý jinak barevným pudinkem. Těsto na plechu barevně střídáme po lžících nebo pruzích. Pečeme při 150 C, upečené postříkáme rumem. Jablkové řezy Ušleháme 4 žloutky, 14 dkg Hery a 14 dkg moučkového cukru. Přidáme špetku prášku do pečiva, 1 dl vlažného mléka a opatrně přimícháme 14 dkg hladké mouky. Rozetřeme na vymaštěný a vysypaný plech menších rozměrů (nebo na koláčovou formu). Pečeme zhruba 10 minut, poté navrstvíme jablkovou nádivku, 15 dkg Delfy (oblast Fokios) město na úbočí hory Parnas skýtá hezký pohled do krajiny i na moře. Původní Delfy byly svatyní a věštírnou dračího boha Pýthóna, syna boha Země, kterého přemohl Apollón, jehož kněžka Pýthie věštila nesrozumitelnými slovy státní i soukromé záležitosti a kněží je pak vysvětlovali lidem. Za starověku byl delfský omfalos pokládán za střed světa. Původní Delfy které tvořily: svatyně Apollónova, velký amfiteátr, stadion (odhadnutý námi asi na 180 m), pokladnice Athéňanů, Marsailleská pokladnice, pohřebiště, kam se přinášely pohřební dary, gymnasion, chrám bohyně Athény Pronaia, byly ve 14. století zničeny zemětřesením. Po nějaké době zde vznikla vesnice Kastri, která se postupně rozšiřovala až do podoby dnešních Delf. Poblíž města vytéká ze skály tzv. Katrilský pramen. Ochladili jsme se koupelí v moři u vesnice Kiora a odjeli na nocleh do Athén. Dvě noci jsme strávili v hotelu Aristoteles přímo ve středu města na velmi rušné ulici (klimatizaci nahrazovala velká vrtule u stropu pokoje). Večerní procházka Akropolí, starou čtvrtí Plakja se spoustou zajímavých obchodů a hospod, byla velmi příjemná zakončili jsme ji ovšem dosti namáhavým výstupem na vrch Lykavitos, odkud jsme se pokochali pohledem na noční Athény. Athény (oblast Attika) založil je před několika tisíci lety král Kekrops, napůl člověk, napůl had. Město muselo odolávat různým nájezdům (Mykéňané, Dórové, řecko perské války, peloponéská válka, nájezdy Filipa Makedonského a Turků), a tak bylo postupně různě přestavováno. Od roku 1834 se staly Athény hlavním městem Řecka. Jméno získalo město po bohyni Pallas Athéně, která si oblast Attiky oblíbila nejvíce a zvláště pak město pod Akropolí. Toto území chtěl získat také Posseidón, a proto se s Athénou svářil. Ve zlosti odešel na Akropoli a udeřil do země svým mohutným trojzubcem. V té chvíli vytryskl ze skály pramen a protože Athéna nechtěla ustoupit, způsobila svou mocí, že vedle pramene vypučela oliva, která se pak stala stromem celé Attiky. Spor pak musel rozřešit král Kekrops, který vítězství přiřkl Athéně, protože darovala zemi vzácný dar olivu. Příště: Akropolis, Pireo, Sounion. text a foto: JOSEF KOLÁŘ krystalu a sníh ze 4 bílků. Pomalu dopečeme do růžova. Nádivka: rozdusíme asi 1 / 2 kg jablek (kdo má raději vláčnější koláče, může dát až 1 kg), trochu másla a cukru na pyré. Jogurtový DIA DEZERT Potřebujeme: 1 bílý jogurt, 1 vrchovatou lžičku želatiny a 1 větší jablko. Odměříme 1 dl vody do šálku odebereme lžíci a namočíme želatinu. Ve zbytku vody povaříme jablko (lze přisladit umělým sladidlem). Necháme zchladnout, přidáme želatinu a jogurt. V jakékoliv formě necháme ztuhnout. Mrkvové kuličky Nastrouháme a podusíme 25 dkg mrkve s 25 dkg cukru. Po vychladnutí přidáme šťávu z jednoho citronu a 10 dkg mletých oříšků. Vypracujeme a tvoříme kuličky ty pak můžeme obalovat v cukru, kokosu nebo kakau. Tuto pochoutku zvládnou i děti kuličky jsou nejen chutné, ale i zdravé. Ať se vám daří nejen v kuchyni, ale vždy a všude po celý rok. Dobrou chuť! M. BUBENÍKOVÁ Toto informační středisko bylo zřízeno Správou NP a CHKO Šumava v letech v areálu bývalých kasáren. Provoz pro veřejnost byl, po dokončení stavebních úprav, zahájen k termínu 18. července V současné době jsou zde užívány i jiné budovy pro potřeby Správy. Informační středisko plošně doplňuje síť informačních bodů většího typu sloužících pro veřejné využití v obou velkoplošných chráněných územích na Šumavě, Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Svým charakterem je informační středisko moderním informačním centrem s větší expozicí zaměřenou na šumavskou přírodu. Expozice a další prostory pro veřejné využití jsou bezbariérové, vč. sociálního zařízení. Každý návštěvník se zde může seznámit se širokou škálou informačního materiálu (publikace o Šumavě, infoletáky, pohlednice aj.). Vlastní expozice je řešena netradiční formou tak, aby zaujala co nejvíce přicházejících návštěvníků. Každý má možnost vlastního volného výběru informací. Celý systém je doplněn řadou her a zajímavých řešení, která přitahují hlavně mladší návštěvníky. Další nabídku a po- Interiér expoziční části informačního střediska. Alespoň kousek pravdy má paní Libuše Zelená, uzavírá-li svůj agresivní článek Jak také může v dnešní době probíhat konkurzní řízení (SN ) slovy: MŠ Tylova v Sušici je bezproblémová, děti zde mají ke svému vývoji vytvořeny ideální podmínky Vím, že nic není ideální, ale vím, že MŠ Tylova poskytuje velmi dobré zázemí. Vím to na základě informací, které jsem získával poté, kdy jsem byl vyzván ještě bývalým vedením města, abych připravil návrh pro městskou radu ke konkurznímu řízení na místo ředitelky MŠ. Proto jsem se 11. ledna 1999 vyjádřil na zasedání rady asi v tomto smyslu: Paní Aušprunková i paní Zelená jsou obě vyhovující kandidátky, na první místo však navrhuji paní Aušprunkovou, neboť odvádí ve funkci ředitelky velký kus poctivé a obětavé práce a její školka funguje ke spokojenosti rodičů. To byl můj návrh. A rada města rozhodovala, nikoli já, a pověřila mě, abych její rozhodnutí zastupoval v konkurzním řízení. Konkurzní řízení proběhlo v souladu s platnou vyhláškou č. 251/96 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v níž se neříká, jak dlouho předem je nutné studovat koncepční záměry uchazečů. A paní Zelená velmi dobře ví, že v případě skutečného pochybení by mohla konkurzní řízení právně napadnout což neudělala a rovněž dobře ví proč. Neboť v žádném případě jí nebyla odňata ani omezena možnost přesvědčit členy konkurzu o výjimečné kvalitě vlastní předkládané koncepce. Kdyby paní Zelená využila svého času k tomu, aby objasnila nejen CO, ale i JAK, v jakém časovém učení tvoří i databázové prezentace s tématy o flóře a fauně na Šumavě, o historii s podrobnějšími informacemi k aktivitám v Národním parku Šumava. Pro letní sezónu připravujeme i jazykové verze v angličtině a němčině. Projekční sál s kapacitou 40 míst vhodně doplňuje expoziční prostor. Zde je možnost výběru a zhlédnutí různých programů na promítacím plátně. Největší uplatnění má sál pro skupinové akce, mimo letní sezónu hlavně pro děti a mládež. Za zmínku stojí i zvláštní nabídka ekologických programů a projektů pro školy (prozatím nižších stupňů). Pro podporu těchto aktivit připravujeme i rozšíření o vnější výukové arboretum a tzv. třídu v přírodě v areálu kolem informačního střediska. Kašperskohorské informační středisko je jednou ze vstupních bran do přírody pro návštěvníky Šumavy ze západočeské strany a zároveň vytváří v této části regionu (vč. Hartmanicka a Sušicka) i základní moderní zázemí ekologické výchovy pro děti a mládež. Podobně, jako například v informačním středisku na Kvildě, je ekologická výchova a poznávání přírodních zákonitostí založeno na příjemné hře, radosti a osobního prožitku. Naše dosavadní zkušenosti z provozu informačních středisek Správy NP a CHKO Šumava, potvrzují, že osvědčené metody výuky a poznávání vedou velkého i malého návštěvníka k citlivějšímu chování k přírodě. Pro naplnění základních funkcí národního parku, což je ochrana přírody na jedné straně a uspokojení požadavků turistů k regeneraci a odpočinku, je realizace podobných informačních bodů velmi významná. Vybráno z Kalendária programů na rok 1999 EKOFILM 98 (přehled vítězných videosnímků s ekologickou tématikou, nabídka dle vlastního výběru). Informační středisko v Kašperských Horách každý pátek od do od do hodin Informační středisko na Kvildě každou středu od do od do hodin. Jiné termíny předvedení videofilmů lze domluvit předem po dohodě s obsluhou informačních středisek. Vstupy do informačních středisek, včetně předvedení programů pro veřejnost jsou zdarma. Příště? aktuálních informace informační středisko na Kvildě a jeho programová nabídka. M. MICHNOVÁ, V. VLK Alespoň kousek pravdy horizontu, s jakými náklady chce v MŠ realizovat své představy, možná by dopadlo konkurzní řízení jinak. Bohužel vyčerpala svůj čas také jiným způsobem, takže jsme zjistili, CO všechno, ale na to důležité JAK řeč nepřišla. Paní Aušprunková díky svému sedmiletému působení ve funkci ředitelky mohla konkrétními výsledky doložit, že si ví rady i s oním JAK. Nicméně rozhořčený tón článku paní Zelené mě donutil zpytovat svědomí a hledat další informace. Na základě dalších zjištění jsem dospěl k závěru, že se musím omluvit. Musím se omluvit paní Aušprunkové, že jsem ve svém návrhu městské radě tvrdil, že obě kandidátky jsou vyhovující. Měl jsem uvést: Za paní Aušprunkovou stojí výsledky mnohem lepší. FRANTIŠEK BŘEZINA

7 PROJEKT 100 Poslední pokušení Krista sobota 20. února USA/Kanada 1988, režie Martin Scorsese, 164 min., titulky, od 15 let. Snímek světoznámého režiséra byl natočen podle románu řeckého klasika Nikose Kazantzakise z roku Film vzbudil velké pobouření a pohoršení, zejména v církevních kruzích. Kdyby si však odpůrci filmu přečetli text, který se na plátně objeví ještě před prvním obrazem, mohla pravděpodobně diskuse probíhat v klidné a věcné rovině. Tento Kazantzakisův text zní: Dvojí podstata Krista, lidská i nadlidská, byla pro mne vždy nerozluštitelnou záhadou. Věčný boj těla a ducha byl od mládí zdrojem mých radostí i strastí a má duše byla prostorem bitvy těchto dvou armád. Film není založen na Evangeliu, ale na fiktivním vyjádření věčného duchovního komfliktu. A takto je třeba výjimečné filmové dílo sledovat. Nenechte si ujít, určitě kromě krásné podívané budete mít o čem přemýšlet. Film byl nominován na Oscara. Hodnocení časopisu Cinema 80 % extra třída. Režisér Martin Scorsese se narodil v roce 1942 v USA a vyrůstal jako syn sicilského přistěhovalce. Po dokončení základní školy se chtěl stát knězem, ale po roce ze semináře odešel a v roce 1966 dokončil studium filmu na newyorské univerzitě. Pozornost upoutal již svými prvními snímky během studia a v roce 1976 natočil jeden z nejosobitějších příspěvků k tzv. vietnamskému syndromu, film Taxikář. Téma dobra a zla, pohled na temné stránky lidských charakterů rozpracoval do různých žánrů Zuřící býk (1980), Poslední pokušení Krista (1988), gangsterský epos Mafiáni (1990). Z dalších filmů uvádíme Mys hrůzy (1991, studie vražedné pomstychtivosti), Casino (1995, zmapování nemilosrdných praktik podsvětí), Kundun život Dalajlámy (1997, viděli jste v našem kině). V současné době pracuje na životopisu zpěváka a herce Deana Martina, v němž titulní roli ztvární Tom Hanks. Za své celoživotní dílo byl vyznamenán na MFF v Benátkách 1995 a Cenou Amerického filmového institutu Růžové sny neděle 28. února Jakub se narodil na vesnici a pracuje tady jako listonoš. Ovšem jen do chvíle, kdy si padne do oka s půvabnou cikánkou Jolankou, žijící v osadě na kraji vesnice. Mladá dvojice zkusí své štěstí ve městě, realita všedního dne jejich snům však přistřihne křídla: pokus o společný život naráží na nedostatek peněz i rozdílné povahy obou mladých lidí. Jakub má nakonec za sebou jedno smutné a možná užitečné rozčarování Poetický autorský příběh režiséra Dušana Hanáka v roce 1976 výrazně osvěžil domácí filmovou scénu. V době tuhé normalizace, kdy bylo pro filmaře mluvit pravdu více než ošidné, se křehké vyprávění o jedné bláhové lásce stalo demonstrací svobodné tvůrčí fantazie i nenápadně upřímnou výpovědí o existenci a problémech romského etnika. Ve filmu, který uvidíte, zazářila tehdy v roli Jolanky osmnáctiletá studentka brněnské konzervatoře Iva Bittová. Hodnocení časopisu Cinema 60 % O. K. Dušan Hanák se narodil v roce 1938 v Bratislavě a patří k nejvýznamnějším slovenským režisérům. V roce 1965 absolvoval režii na pražské FAMU u Bořivoje Zemana, již během studia natočil dva dokumenty podle vlastních scénářů. Natočil řadu oceněných dokumentů a pět celovečerních hraných filmů. Svou sociologicky laděnou a autenticky působící tvorbou, zdůrazňující morální hodnoty, se často dostával do sporu s komunistickou mocí. Například jeho tragikomický příběh Ja milujem, ty miluješ (1980) mohl být do kin uveden až po devíti letech od svého vzniku. Posledním celovečerním filmem je dokument Papírové hlavy (1995), který je svědectvím o novodobých dějinách československého státu posledních padesáti let. Nahlíží na nejrůznější formy porušování lidských práv a zároveň je úvahou o tiché mravní síle a vývoji vztahu občana s totalitní mocí. Čerpáno z časopisu Cinema a Filmových listů k přehlídce Projekt 100 (během přehlídky k dostání v našem kině). sz Kultura strana 7 Filmy, které musíte vidět Vřískot II Film je pokračováním známého a úspěšného snímku Vřískot, který se stal představitelem moderního hororu. Na jeho konci, jak se zdálo, byl nebezpečný vrah odhalen a série brutálních vražd skončila. Znovu se nám však představují studenti z městečka Woodboro a příběh pokračuje při promítání filmu, který zobrazuje skutečné události před dvěma lety (viděli jsme ve Vřískotu). Podezřelým je každý, vrahem je někdo z těch, které dobře znáte Režisér Wes Craven je uznávaným odborníkem na thrillery a natočil více filmů, které se staly klasikou hororového žánru (například Noční můra v Elm Street, Věc z močálu, Upír v Brooklynu). Kladem filmu je také svižný text dialogů a je zajímavým příspěvkem k diskusi o možném negativním působení násilí ve filmech na lidskou psychiku. Když se v prvním dílu ukázalo, že oba vrazi byli inspirováni hororovými filmy, byla to ironie konfrontovaná s postavou senzacechtivé reportérky představující daleko nebezpečnější druh násilí, které reprezentují média. Fiktivní vraždy v hororové show nemají se skutečným životem nic společného, říkají tvůrci, vinen je ten, kdo prezentuje události ze skutečného života jako senzaci a hororové představení. Režisér filmu na otázku: Co vás fascinuje na žánru hororu?, odpovídá: Psychologie postav. Vím totiž, jak funguje strach a úlek, protože jsem obojí ve svém životě poznal velmi záhy. Když skončila 2. světová válka, bylo mi pět a ještě si velmi dobře vzpomínám na hororová hlášení ve zprávách. Když mi byly čtyři roky, zemřel mi otec. Cítil jsem se tehdy jako oběť a od té doby se mi zdá velmi zajímavé zabývat se motivy pachatele. Hodnocení časopisu Cinema 80 % extra třída. Charakter Drama odehrávající se v předválečném Rotterdamu nás seznamuje s Katadreuffem, jehož týrá bezcitný otec, který mu nedovolí, aby se stal něčím jiným než nechtěným bastardem. A tak chlapec, který se touží stát právníkem, nakonec zocelený urážkami svých šťastnějších vrstevníků, pouličními půtkami o ztracenou čest a zarputilým patologickým mlčením své matky se vzepře a vyzve svého otce na nerovný souboj. Žádná cena není pro něho dost vysoká, jestliže se mu podaří zvítězit. Autor filmu, holandský režisér Mike van Diem, dobře ví, že charaktery se tříbí v konfliktech a k očistné katarzi často dochází v krvavé lázni. A v tomto duchu vede své hrdiny k pointě příběhu. Film sklidil velký úspěch na mezinárodních festivalech Cena publika na MFF v Cannes 1997 a Oscar za nejlepší zahraniční film roku Vzhledem k tomu, že filmy holandské kinematografie nejsou v našich kinech častým hostem, neměli byste si nechat návštěvu kina ujít. Hodnocení časopisu Cinema 80 % extra třída. Hrajeme pro děti Císař a tambor pátek 26. února hod. ČR 1998, 73 min., přístupný. Nová česká pohádka vypráví příběh císaře, který v převlečení za chuďase se vydá do podzámčí, aby poznal skutečný život v zemi. Na své studijní cestě se setkává s vysloužilým vojenským tamborem, kterého loupežníci v lese okradli o buben a který se u vrchnosti marně dovolává spravedlnosti. Císař a tambor spolu prožijí následující den a noc a jak už to v pohádkách bývá, na konci se všichni radují nejen z vítězství spravedlnosti, ale i z obyčejného lidského štěstí tambor najde nebojácnou Ančičku a císařovna se přesvědčí o lásce svého manžela. V hlavních rolích uvidíte Ondřeje Vetchého, Petra Rajcherta, Annu Veselou a další. sz Odešel poslední romantický hrdina Hrabě Monte Christo, Hrbáč, Kapitán Fracasse, Ruy Blas, ale také Fantomas kdo by je neznal a kdo by je neobdivoval a neměl rád. Nikdy by tyto postavy nezískaly takovou oblibu v celém světě, kdyby je nepředstavoval vynikající atlet, skvělý jezdec a šermíř, hrdina s ušlechtilou duší Jean Marais. Narodil se 11. prosince 1913 v Cherbourgu a nikdo se zvlášť z jeho příchodu neradoval. Otec Alfred se mihl jeho životem jako poněkud temná robustní postava a na dlouhé desítky let zmizel (syn se s ním setkal až těsně před jeho smrtí v Cherbourgu, odkud tiše a zpovzdálí sledoval jeho skvělou kariéru). Velmi miloval svou krásnou a něžnou matku, přestože její život byl velmi rozháraný. Jak dospíval, byl plný plánů, představ a emocí, které však jako zaměstnanec fotografického ateliéru mohl těžko naplňovat. Chtěl se stát velkým hercem (jeho vzorem byl například Douglas Fairbanks), a tak zasypal filmové produkce svými fotografiemi a žádostmi o příležitost, která se však dlouho nedostavovala. Jean se ale nevzdával, podával přihlášky do hereckých kurzů, přijímal různé práce v komparsu a ve sborech až přišla příležitost. Seznámil se s divadelníkem Charlesem Dullinem, ve kterém získal skvělého učitele. Piloval své výstupy, dřel ve sboru a připravil se tak na rozhodující setkání svého života. Ve sboru mladých divadelníků se poprvé sešel s Jeanem Cocteauem a v tom předválečném roce 1937 jakoby se znovu narodil. Vzniklo zde důvěrné osobní přátelství a tvůrčí spolupráce, která trvala plných šestadvacet let. Jean Cocteau provedl Maraise úskalími jeho umělecké kariéry a stál u jeho prvních velkých filmových úspěchů. Na počátku války se dostal k prvním zajímavým rolím Pavilon hoří (1941), Postel s baldachýnem (1942) a zejména Carmen (1943). Jako Don José se naučil brilantně jezdit na koni a objevil pro film své kaskadérské dispozice. Právě v té době začal pracovat na svém úsporně mužném hereckém výrazu, do kterého se stylizoval i ve většině svých pozdějších romantických hrdinů. Prvním mezníkem v jeho filmografii byla adaptace mýtu o Tristanovi a Isoldě Věčný návrat (1943) a vznikl tak jeden z nejpopulárnějších francouzských filmů z doby okupace. Úspěch byl fenomenální, ale Jean Cocteau už pracoval na dalším společném projektu. Byl to film Kráska a zvíře (1945) a na obzoru se již rýsuje první romantický historický hrdina Ruy Blas (1947). A tímto snímkem Jean Marais vplouvá na vlně romantického a poetického žánru do světa velkého filmu. Točí se slavnými režiséry a krásnými kolegyněmi a na vrcholu své kariéry s nezdolnou energií a šarmem hraje své slavné, romantické a populární hrdiny. I jako padesátiletý jezdí na koni, šermuje a nemění nic na svém starém zvyku nenechat se nikdy zastupovat kaskadérem. Ještě je před ním úspěšná série filmů o Fantomasovi, a pak už rolí pomalu ubývá, je čas převzít čestného Césara a ve Svůdné kráse (1995) Bernarda Bertolucciho si prožít poslední filmové záběry. Když se v roce 1996 děkoval na scéně slavného divadla Folies Bergére, nikdo netušil, že to byla jeho poslední opona. A pak se tento neúnavný lev s bílou hřívou odmlčel. Do nemocnice v Cannes ho přivezli první listopadovou sobotu Nemocné plíce ho zradily v neděli, kdy čtyřiaosmdesátiletý herec, spisovatel, malíř a sochař Jean Marais zemřel. Byl to den, ve kterém slovy Jacquese Chiraca ztratilo mnoho Francouzů něco ze svých snů a svého mládí. A myslím, že můžeme dodat, že nejen mnoho Francouzů, ale i vděčných diváků v celém světě. Zpracováno podle článku Michala Šobra, Cinema 1/99. sz Sušický rockový puls XVI. (1/1999) Jak jsme si již v minulém roce začali naplno zvykat, (nejen) hudební klub Tradiční kloub nás jako jediný stánek zdejší rockové kultury zásobuje i letos téměř každý víkend alespoň jedním koncertem. O zde proběhnutých akcích od tvrdým a u zatím poslední aktuální třetí desky Pod vodou (1998) jakoby se vracel ke svým původním kořenům. Náš styl je PROMISES Podstatně mladší skupinou je klatovské kvinteto Promises, které vzniklo přejmenováním MORTIFILIA Jednoznačně nejmladší skupinou z dnes představované trojky je sušicko-žichovická Mortifilia. ní repertoár, nýbrž jeho budoucí podoba vyznívá stále tvrději. Deathbeat, tedy kombinace deathmetalu a bigbítu, kterou počátku tohoto roku si poreferujeme zkrátka trash namíchaný s Black se z někdejších Gothic Darkness Ta v příštím díle za čtrnáct dní, ten dnešní bude věnován třem různým Sabbath. Jsme hodně staří lidé a vyšli jsme z kapel 80. let, tvr- v zimě roku Tvorba formace evokuje od počátku vznikla na počátku to- skupinám, které vystoupí na dil před několika lety bubeník doomrock se slyšitelnými vlihoto roku společném koncertě zhruba za týden, v sobotu 20. února V.A.R. Nejstarší kapela přicházejícího večera si již nějakých dvanáct let říká V. A. R. (Vratislavický Alkoholický Rachot), přičemž než se vydala seriozní cestou, hrála první dva roky své existence Jan Janota. Co se textové stránky skupiny týká, i ta si prošla svým vývojem. Někdejší alkoholická témata téměř nahradily postřehy z reálného života, kterých třeba na novince naleznete většinu. A jak nahlíží V.A.R. do tohoto roku a budoucnosti vůbec? Budeme pokračovat ve vy ostrovních Paradise Lost. Pokud tato skutečnost naplno platila u česky zpívaného debutového dema Promises 96 (1997), druhé a stále aktuální anglicky nazpívané demo Understanding (1998) se této pomalu vzdaluje. Samotný koncert Promises se skládá z pís- podobným způsobem jako kdysi předchozí Promises, a to přejmenováním se ze svého původního po zábavách. Liberecká, hraní k aktuálnímu albu Pod niček obsažených na těchto a dnes již sestavou neměnná, pětice má stylově nejblíže k trash metalu, který na svých třech deskách nabízí pokaždé v trochu jiné rovině. U prvotiny Personal Destruction (1991) byl nespoutaným, vodou. V létě nás čekají nějaké festivaly a na podzim se chystáme oslavit 10 let vzniku koncertní podoby skupiny. Také jsme začali dělat na nových flácích, které bychom chtěli hodit dvou uvedených kazetách a stejně jako v případě V. A. R. a dále i Mortifilie, z několika cover verzí. V poslední době Promises zdobí svá vystoupení songem od Tublatanky či nemé- současné podobě nevyhovujícího názvu Allhallows. Se jménem se u dvojky Záviuslost na fošnu v roce 2000, přeje si ně kultovních Masters Ham- však nezmě- (1995) usměrněným, ač stále na závěr motor kapely, Jeny. mer. nil dosavad- V. A. R., Jan Jeny Janota druhý zleva. Mortifilia nabízí, si kromě živé podoby budete moci vychutnat i ve formě promo dema in your head, které bude na koncertu tří právě přiblížených účinkujících formací k dispozici. a foto: FBB

8 strana 8 Posádka Dolák Palivec s vozem Toyota Corolla WRC na trati loňského ročníku Rallye Šumava Mogul. Foto Stanislav Ruda. Start Rallye Šumava Mogul se blíží Domácí automobilovou soutěžní sezónu zahajuje tradičně Rallye Šumava Mogul. Letošní ročník je již čtyřiačtyřicátý a uskuteční se ve dnech 18. až 20. března. Šumava je zařazena do seriálu mistrovství Evropy jezdců s koeficientem obtížnosti 2, Evropského poháru jezdců, mistrovství České republiky (koeficient 4), České rallye trofeje a Mitropa rallye Cupu. Mistrovství Německa se letos v Klatovech nepojede, ale je dohodnuto zařazení této soutěže do německého seriálu v roce Přesto je ale přislíben start řady známých německých posádek, které doplní kompletní domácí špička. Rallye Šumava Mogul bude dvoudenní dvouetapová s délkou trati 550 km, 18 rychlostních zkoušek má převážně asfaltový povrch. Ve čtvrtek 18. března od hodin proběhne v areálu DI- OSS Klatovy formální a technická přejímka. Večer od hodin se posádky představí divákům v prostoru bývalých kasáren na Plánické ulici v rámci bohatého programu. Start soutěže je v pátek v hodin z klatovského náměstí a hned prvním rychlostním testem bude oblíbený okruh u Činova. V první etapě posádky absolvují celkem 7 rychlostních zkoušek v okolí Klatov. V sobotu odstartuje první jezdec v 7 30 hodin a trať soutěžící zavede přes Plánici a Podlesí do okolí Vimperka. Cíl rallye bude opět na klatovském náměstí, kde se očekává vítězná posádka po šestnácté hodině. Bližší informace o populární Rallye Šumava Mogul 99 přineseme v prvním březnovém vydání našich novin. VK Sušičtí dorostenci se připravují na sezonu Pečlivě se připravují fotbalisté dorosteneckých mužstev TJ Sušice na jarní část mistrovské sezony. Pod vedením trenéra Jaroslava Staňka trénují čtyřikrát až pětkrát týdně, v sobotu je na programu dvoufázový trénink. V plánu mají osm přípravných zápasů. V prvním z nich sušičtí dorostenci uspěli, když ve Velkých Hydčicích porazili domácí tým oslabený marodkou 6:2. Tatran Velké Hydčice dorost TJ Sušice 2:6 (2:0). Branky hostů: Vomela 3, Adamec, Holeček a Moureček. Utkání se neslo v přátelském duchu, neboť oba týmy nastoupily na začátku utkání v silně kombinovaných sestavách navíc pouze v deseti hráčích. Družstva se doplnila až v průběhu zápasu. Hrálo se na těžkém terénu s deseticentimetrovou vrstvou sněhu. Plán termínů přípravných utkání Dorost TJ Sušice: 13. února: Žichovice Sušice (od 14 hodin). 20. února: Kolinec Sušice. 27. nebo 28. února: Mochtín Sušice 6. března: Žichovice Sušice 13. nebo 14. března: Chlumčany B Sušice 20. nebo 21. března: dorost Sušice muži TJ Sušice B Mladší dorost: 21. února: Hradešice Sušice 20. března: Hradešice Sušice Trenér Jaroslav Staněk počítá ještě s jedním zápasem mladších dorostenců 6. března, soupeř je zatím v jednání. V prvním poločase se radovali z dvou branek domácí fotbalisté, v druhém poločase však sušičtí dorostenci domácí tým fyzicky přehráli a šestkrát skórovali. Příprava na jaro Fotbalisté divizního celku TJ Sušice absolvovali v rámci přípravy na mistrovské jaro v divizi pětidenní soustředění v Soběšicích. Stejně jako v loňském roce se hráči připravovali pod vedením trenéra ing. Jana Staňka dvoufázově. Pětidenní intenzivní přípravy se zúčastnilo dvaadvacet hráčů, chyběl pouze nemocný Kutil. Soustředění uzavřeli fotbalisté nedělním utkáním turnaje FC Písek s Milevskem. Mladší žáci nenašli v Klatovech přemožitele Mladší žáci TJ Sušice sehráli další halový turnaj tentokrát v Klatovech. Mužstvo posílené o Ševčíka Ivana a Šperla M., kteří absolvují zimní halovou přípravu v Sušici, nenašlo v základní skupině přemožitele. Sušice Luby 6:0 (Bartoš 2, Šperl, Holý, Ševčík, Šperl Martin) Sušice Dešenice 11:0 (Ševčík 6, Holý 2, Dryk 2, Šperl Martin) Sušice Klatovy B 5:1 (Bartoš 2, Šperl, Ševčík, Šperl Martin) V semifinále se mladší žáci utkali s ambiciózním celkem Okuly Nýrsko. (Velmi tvrdý zápas ze strany soupeře.) O postupu do finále rozhodli Ševčík Ivan 4 brankami a Holý Michal Sušice Nýrsko 5:0. TJ Sušice ZVVZ Milevsko 1:0 (1:0). Branku za Sušici dal Hrubec. Utkání se hrálo na těžkém terénu zbytečně tvrdě. Pro Sušici to ovšem bylo první vítězství na turnaji FC Písek. TJ Sušice Čížová 3:3 (2:1). Branky Sušice: Jiří Brabec, Hubáček, Švec. Po pěti zápasech dvacátého ročníku zimního turnaje FC Písek mají fotbalisté TJ Sušice na kontě jedno vítězství, dvě remízy a jednu porážku. Čekají je ještě poslední dva zápasy turnaje. V neděli 14. února mají na programu duel s družstvem divizních Strakonic a na závěr píseckého turnaje by se měli 20. února střetnou s celkem ZD Milín. Ve finále bojovali tradiční rivalové Klatovy a Sušice. Sušičtí nenechali nikoho na pochybách, komu že patří první místo. V turnaji brankami Holého, Ševčíka a bratří Šperlů porazili Klatovy 4:2. Kapitán mužstva Martin Dryk převzal sladké ceny za vítězství v turnaji a úspěch Sušice byl dovršen vyhlášením nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Ivan Ševčík se třinácti brankami. Sušici v Klatovech úspěšně reprezentovali: Kodýtek, Dryk, Kohl, Bartoš, Holý, Šperl, Studecký, Tůma, Ševčík, Koulák, Šperl M. text a foto: IŠ Sport V posledních dvou utkáních se Sušici nedařilo Po sedmnácti kolech oblastního přeboru mužů jsou hokejisté TJ Sušice na posledním místě tabulky. V posledních dvou utkáních prohráli vysoko s vedoucím celkem HC Klatovy 0:17 a v utkání se čtvrtým mužstvem soutěže SKP Klatovy vybojovali bod za remízu 6:6. Na předposlední tým Grato Mariánské Lázně ztrácejí v tabulce jeden bod. Vítězství v oblastním přeboru i v letošním roce již tři kola před koncem získali hokejisté HC Klatovy. Druhý je celek Nicol Hrádek a na třetí příčce figuruje mužstvo SPO Plzeň. Oblastní přebor mužů 16. kolo: TJ Sušice HC Klatovy 0:17 (0:8, 0:5, 0:4). Sušičtí hokejisté nastoupili bez své brankářské jedničky Kadery, který byl nemocen. Nahradil ho Potužník, který inkasoval poprvé už ve 28. vteřině zápasu. Favorizovaní hosté, kteří v soutěži dosud neprohráli, se pak rozstříleli. Do desáté minuty utkání překonali sušického brankáře ještě šestkrát, poté Potužníka vystřídal Švelch. Ten ještě v úvodní dvacetiminutovce inkasoval třikrát, v druhé třetině lovil puk za svými zády pětkrát a v závěrečných dvaceti minutách inkasoval ještě čtyři góly. Před 250 diváky tak domácí hokejisté prohráli s týmem HC Klatovy nejvyšším rozdílem, neboť stejně jako v minulém klání dostali sedmnáct gólů, ovšem dali dva góly. Tentokráte se brankář Klatov Zdeněk Přerost mohl radovat z vychytané nuly. V průběhu utkání odstoupil kvůli zranění sušický útočník Uxa, navíc v závěrečné třetině zranil hostující Kobzík domácího kapitána Murcka, kterému vyrazil zub. Rozhodčí: Beňo, vyloučení 5:7, 250 diváků. Branky za vítěze: Kuželík a Smaha 3, Förster, Kobzík a Mužík po 2, Říha, Zvěřina, Kořínek, Soukup, Kochman. Sestava TJ Sušice: Potužník (10. Švelch) Hrabý, Končal Zahálka, M. Lemberger Pitel, Beneš, Murcko Jůn, Kalný, Hyťha (P. Lemberger) Sejpka, Uxa, Klement. 17. kolo: SKP Klatovy TJ Sušice 6:6 (3:2, 1:3, 2:1). Branky TJ Sušice: Pitel a Beneš po 2, Kalný, M. Lemberger. Začátek utkání vyšel hokejistům Klatov, kteří už ve třetí minutě vedli zásluhou Hanáka. O dvě minuty později přidal druhý gól domácích Vítek. Sušice snížila v osmé minutě zásluhou Pitla na rozdíl branky. Ve čtrnácté minutě se ovšem znovu radovali domácí, neboť rozhodčí Lehečka nařídil trestné střílení a Turhobr ho proměnil 3:1. Ještě před odchodem do šaten se hostům podařilo zásluhou Kalného po asistenci Pitla snížit. Druhá třetina vyšla jednoznačně lépe sušickým hokejistům. Ve 24. minutě vyrovnal na 3:3 Beneš a během 32. a 33. minuty Sušičtí domácím odskočili na rozdíl dvou branek. Čtvrtý gól dal Pitel a pátou branku hostů připojil Beneš. Ze slibného vedení se ale hosté neradovali dlouho. Ve 35. minutě snížil na 4:5 Tománek. Do závěrečné dvacetiminutovky nastupovali hosté s jednobrankovým náskokem. V 51. minutě o něj ale přišli, neboť síť sušické branky rozvlnil Turhobr. V 56. minutě pak rozjásal domácí tým Myšák, který využil přesilové hry. Sušičtí hokejisté nakonec vydolovali bod, když sedmnáct vteřin před koncem duelu se při power play trefil Martin Lemberger a uzavřel skóre na konečných 6:6. Rozhodčí: Lehečka Janda, Stuna, 250 diváků. Sestava TJ Sušice: Kadera Končal, Zedník Zahálka, M. Lemberger Hrabý, Kopp Pitel, Beneš, Murcko Jůn, Kalný, P. Lemberger Klement, Uxa, Sejpka Svoboda, Hyťha, Marek. Okresní přebor mužů: SG Sušice Trhanov 4:4 (3:1, 0:1, 1:2). Branky SG Sušice: Švec 2, Vladimír Pitel, Sekyra. Sušičtí hokejisté prohrávali 0:1, pak ale vyrovnali a během první třetiny získali dvoubrankový náskok na 3:1. Vytvořili si i další šance, ale využít je nedokázali. V druhé dvacetiminutovce padla pouze jediná branka a hosté snížili na 3:2. Sušický gólman Svoboda přitom od začátku utkání, chytal přestože jej nepříjemně do krku zranil puk vystřelený z těsné blízkosti jeho branky. Do poslední minuty utkání přidali oba soupeři po brance a vypadalo to, že Sušice uhájí těsné vítězství 4:3. Hosté z Trhanova ovšem vsadili v poslední minutě na power play, a to se jim stoprocentně vyplatilo. Šest vteřin před závěrečnou sirénou totiž hosté vyhráli vhazování a jeden z jejich hráčů z těžkého úhlu šťastně přehodil ležícího brankáře domácích Svobodu. Hosté se tak radovali ze zisku bodu. Bohužel domácí hokejisté se tak připravili o šanci bojovat o titul mistra okresního přeboru. Sestava SG Sušice: Svoboda Vrhel, Haška Aušprunk, Václav Pitel Niebauer, Švec, Macháček Vl. Pitel, Otta, Holý Sekyra. SG Sušice SKP Okula Nýrsko 25:2 (11:0, 7:1, 7:1). Branky SG Sušice: Otta 6, Vladimír Pitel a Švec 4, Svatoš 3, Niebauer, Macháček a Václav Pitel po 2, Sekyra, Jankovský mladší po 1. Cestu za rekordním vítězstvím sušičtí hokejisté odstartovali už v první třetině, v níž se radovali z jedenácti branek. Ve slušně hraném utkání zkušení borci domácího týmu přidali ve druhé třetině dalších sedm gólů a jednou inkasovali. Stejně skončila také třetí dvacetiminutovka duelu. Domácí se mohou chlubit i dalším rekordem, neboť v závěrečné dvacetiminutovce dokázali během 90 vteřin vstřelit čtyři branky. Vítězství Sušice mohlo být dokonce vyšší, v závěrečných devíti minutách duelu totiž domácí hráči neskórovali. Utkání se hrálo slušně, neboť na trestnou lavici usedli jen dva hráči domácích. Hostům nebyl udělen ani jeden trest. Sestava SG Sušice: Svoboda Haška, Vrhel Aušprunk, Václav Pitel Niebauer, Švec, Macháček Vladimír Pitel, Otta, Svatoš Jankovský ml., Sekyra. Stará garda Hokejisté staré gardy Sušice ztratili šanci bojovat o celkové prvenství v okresním přeboru, neboť dvě kola před koncem soutěže ztratili bod v utkání s celkem Trhanova za remízu 4:4. Stará garda nyní bude usilovat o druhé místo v soutěži, neboť vítězství získají hokejisté Startu VD Luby. Na ně ztrácí tým Sušice tři body. S celkem Startu VD Luby se SG Sušice střetne v posledním kole soutěže, které se hraje na zimním stadionu v Klatovech 27. února. S domácími příznivci se ovšem sušičtí hokejisté rozloučili o uplynulém víkendu rekordním vítězstvím nad posledním mužstvem soutěže SKP Okula Nýrsko. Během šedesáti minut sušičtí borci nastříleli pětadvacet branek. Hokejisté staré gardy Sušice děkují všem fanouškům za přízeň, kterou jim v letošní sezoně věnovali. V minulém utkání se Kdyní dokonce zkušení hráči poděkovali příznivcům ve stylu fotbalistů svezli se po břiše po ledě. Mladší žáci TJ Sušice vítězové halového turnaje v Klatovech. Trenéři Ševčík, Jícha, mužstvo (zleva) Kohl, Šperl, Tůma, Studecký, Dryk, Ševčík, Bartoš, Kodýtek, Šperl Martin, Koulák, Holý, Janda.

9 strana 12 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li stanoveno jinak, vždy ve hod. Filmy označené U uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (pátek) Čas dluhů Tragikomický příběh o mezilidských vztazích současnosti. V hl. rolích I. Chýlková, L. Bílá, K. Roden. ČR, 120 min., od 12 let (sobota neděle) U Netvor Velmi zajímavý film o odstrkovaném a ponižovaném chlapci, který vyrostl ve zvráceného netvora a chce ovlivnit svůj osud a pomstít se. Anglie/Francie, titulky, 118 min., přístupný ( úterý) Je třeba zabít Sekala Strhující příběh o muži, který se proti své vůli stane najatým vrahem. ČR, 110 min., přístupný. 17. () Mortal Kombat II. Pokračování akční fantazie založené na populární videohře s prvky bojového umění. USA, titulky, 125 min., od 12 let (čtvrtek pátek) Akta X Nevysvětlené záhady, setkání s budoucností, paranormální jevy - řeší agenti FBI Mulder a Scullyová. Nové příběhy, které neznáte z televizního seriálu. USA, titulky, 125 min., od 15 let. 20. (sobota) Projekt 100 U Poslední pokušení Krista Velmi provokativní, ale hluboce procítěná adaptace románu N. Kazantzakise je plná krásných momentů i námětů k diskusi a přemýšlení. Režie Martin Scorsese, USA, 164 min., od 15 let. 21. (neděle) Godzilla Legendární monstrum opět v akci! Kdo je dokáže zastavit? USA, titulky, 138 min., přístupný ( úterý) U Vřískot 2 Krvavá noční můra opět ožívá. Pokračování úspěšného hororu. USA, titulky, 116 min., přístupný ( čtvrtek) U Srdcová sedma Rozdvojená hlavní hrdinka a originální zápletka přinášející dvě souběžné možnosti životního osudu. V. Británie/USA, titulky, 99 min., od 15 let (pátek sobota) U Charakter Drama předválečného Rotterdamu, Oscar za nejlepší zahraniční film 1997, Cena publika na MFF Cannes Nizozemí, titulky, 119 min., přístupný. 28. (neděle) Projekt 100 Růžové sny Poetický milostný příběh o lásce mladého pošťáka a půvabné romské dívky upřímně vypovídá o existenci a problémech romského etnika. Režie Dušan Hanák, SR, 87 min., od 12 let. Hrajeme pro děti Začátky představení vždy v hodin. 12. (pátek) Princ egyptský Animovaný příběh ze Starého zákona život Mojžíše a odchod jeho lidu z Egypta. USA, 90 min., přístupný. Společenská zábava pátek 12. února ve hod. Sokolovna Maturitní ples Rodinné školy Kašperské Hory neděle 14. února ve hod. Sokolovna Maškarní bál pro děti hraje: Prospekt sobota 20. února ve hod. Hasičský ples hraje: Malá muzika sobota 27. února ve hod. Velký reprezentační ples DEA hraje: Prospekt. Večerem provází Pavel Poulíček Zábavné pořady Připravujeme: čtvrtek 18. února v hod. Sokolovna Travesti show Prodej vstupenek v kanceláři MKS. Kultura Oblastní kulturní přehled od 12. do 26. února 1999 Loutkové divadlo Husův sál Sokolovny vždy v hod. pátek 19. února Začarovaný les pátek 26. února Koření z Černého vrchu Výstavy Galerie u muzea sušické náměstí Fa ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN Hana Šebestová Prodejní výstava květin prodej řezaných květin netradiční kytice zajímavé materiály a doplňky kombinace suchých a živých květin ve hod. předvádění vazby živých květin Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci U Chovatelů. Hraje se 301 Double out, každý turnaj je započítáván do republikového žebříčku Bohemia Dart Cup Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte předplatné 23 Kč, měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč v době provozu posilovny lze využít solárium pět minut 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III od 9 30 do hod. na objednávky tel , kl. 35 Kosmetika V podkroví nám. Svobody 2/1, Sušice,, pátek hod. úterý, čtvrtek hod. Objednávky na tel.: 0187/ linka 314 Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy,, pátek oddělení pro děti,, pátek 8 12 a hod hod. Nová služba KOPÍROVÁNÍ materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel čtvrtek a hod. redakce SN tel Sokolovna tel Pokladna kina otevřena od hod., tel HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno denně hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava nachází se ve stejné budově (do všech prostor bezbarierový přístup). Tel. 0187/ Lyžařský vlek denně 9 12 a hod. Provoz za příznivých sněhových podmínek a zájmu. Bližší informace na MÚ Hartmanice, tel. 0187/ KAŠPERSKÉ HORY Galerie Secese užité umění prodejna skla úterý neděle HORAŽĎOVICE Kino Otava 9 17 hod (pátek ve hod.; sobota v a hod.) Něco na té Mary je USA, dabing možná je to love story, ale stejně jde jen o jedno Skvělá komedie o trampotách s láskou. Film do 12 let nevhodný! (oba dny ve hod.) Dokonalá vražda USA, titulky vlivný manžel, nevěrná manželka, žárlivý milenec. Všichni mají motiv, všichni mají plán Film do 12 let nevhodný! (oba dny ve hod.) Mstitelé USA, titulky Dva úžasní tajní agenti stojící proti jednomu šílenci. Akční komedie. Film do 12 let nevhodný! Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pátek 9 12 a hod. sobota 9 11 a hod. Společenská zábava pátek 12. února ve hod. Taneční pro pokročilé 3. lekce sobota 13. února ve hod. II. Ples škrobařů hraje: Fortuna úterý 16. února hod. maškarní průvod hod. Maškarní bál hod. Pochování Bakchuse čtvrtek 18. února v hod. Kouzelný svět operety a muzikálu Sólový recitál Pavly Břínkové pátek 19. února ve hod. Dětský karneval Hraje Fortuna. Informace Předprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová představení v kině Otava (hlavní vchod), tel pátek a hod. Ve stejnou dobu je otevřena půjčovna videokazet. Městské muzeum tel. 0187/ KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně Aleš Veselý obsese utopie realita Potrvá do 28. března. Koncerty 9 12 a hodin neděle 14. února v hod. VII. matiné MUSICA VAGANTIUM písně a tance gotiky a renesance Galerie Klenová V únoru je Galerie Klenová pro veřejnost uzavřena! Informace Městské kulturní středisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna 0186/ RÁDIO PRÁCHEŇ 89,0 FM a 99,5 FM pátek ranní jízda s Jiřím Klokočkou aneb Buďte v pohodě (blok nabitý hudbou a informacemi, zprávy z domova i ze světa, sport, silniční zpravodajství) dopolední servis s Honzou Němcem (policejní zápisník, programy kin, reportáže z regionu, Burza aneb drobná inzerce, Poptelegraph) siesta s Vítkem Reiterem (blok regionálních zpravodajů) Odpoledne s Milanem Bílkem (hity, zábava, Sport Speciál, zajímavosti, Filmstory Juke box (písničky na telefonická přání 0362/ ) Večery Kontinuo taneční hudba Zajícoviny úterý Hitparáda Rádia Prácheň Večerní povídání se zajímavými hosty Rock and Pop Miloše Zemena Hit Mix nejhranější hity týdne čtvrtek Rande s Petrem Zajíčkem pátek Písničky na písemná přání (P. O. Box 240) Kaleidoskop hudební vzpomínání na léta minulá Víkendy Pohodová rána s Radkem Barbulákem (informace o počasí, kulturních a sportovních akcích, sobotní vaření s mistrem kuchařem) Polední siesta s Honzou Němcem a Vítkem Reiterem (hudba 70. až 90. let, zajímavosti, pozvánka do kina) Víkendová odpoledne s Jardou Hasťou (písničky na telefonická přání, soutěže, zajímavosti) Víkendové večery sobota Dámská jízda neděle Premiéra rockové hitparády Rock Blok s Milanem Bílkem Zajícoviny čili závěr týdne s Petrem Zajíčkem ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel hod hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát Státní sociální podpory OÚ tel (budova polikliniky na náměstí ve dvoře) pátek hod. Notář (radnice 2. patro) hod. Katastrální úřad tel (radnice přízemí) hod. Finanční úřad tel , , , Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice každé sudé úterý hod. TELEFONNÍ ČÍSLA, která bychom měli znát záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o městě na INTERNETU: Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kč. Náklad výtisků. Povoleno OÚ Klatovy pod č.j. 72/ /92.

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více