Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost"

Transkript

1 Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Výkony a nabídky a také všechny smlouvy naší společnosti uzavřené se zákazníkem se uskuteční výslovně na základě těchto VSP, a sice nezávisle na druhu právního úkonu. Veškeré naše soukromoprávní projevy vůle je nutno chápat na základě těchto VSP. Podmínky zákazníka, které jsou v protikladu nebo se liší od našich VSP neuznáme, ledaže jsme písemně a výslovně odsouhlasili jejich platnost. Jednání o plnění smlouvy z naší strany potud neplatí jako souhlas ke smluvním podmínkám lišícím se od našich VSP. Bezvýhradným převzetím výkonu uznává zákazník každopádně platnost těchto VSP. Tyto obchodní podmínky platí jako rámcová dohoda i pro všechny další právní úkony mezi smluvními stranami. II. Uzavření smlouvy A) Naše nabídky (honorářů) se rozumí jako nezávazné. Ústní přísliby, vedlejší ujednání apod., zvláště takové, které předají zaměstnanci, dodavatele atd. lišící se od těchto VSP nebo jiných našich písemných projevů vůle, nejsou pro nás závazné. Obsah námi používaných prospektů, propagačních oznámení atd. není součástí smlouvy, ledaže se na ně budeme výslovně odvolávat. B) Obsahuje-li naše potvrzení zakázky změny oproti zakázce, tak se tyto považují za odsouhlasené smluvním partnerem, pokud je tento neprodleně nerozporuje. Budou-li nám předány nabídky, tak je jimi nabízející vázán přiměřenou, minimálně však osmidenní lhůtou od doručení nabídky. C) Obsah smlouvy uzavřené se smluvním partnerem vyplývá primárně z písemné smlouvy včetně příloh, plné moci a těchto VSP. Bod II. A) věta 1 a 2 a B) neplatí při spotřebitelských obchodech. III. Honorář A) Naše výkony budou odměňovány na základě směrnice pro honoráře civilních techniků právě příslušné pro odvětví v platném znění. Změní-li se sazby honorářů během doby zpracování, tak budeme účtovat výkony, které provedeme ode dne, kdy vstoupí nové sazby honorářů v platnost, podle nových sazeb honorářů. B) Pokud by se změnily mzdové náklady mezi uzavřením smlouvy a provedením výkonů na základě kolektivních smluv v odvětví nebo vnitropodnikových účetních uzávěrek nebo by se změnila jiná, pro kalkulaci podstatná nákladová střediska nebo náklady nutné k provedení výkonu, jako jsou náklady za materiály, energi, přepravu, cizí práce, financování atd., tak jsme oprávněni odpovídajícím způsobem zvýšit nebo snížit ceny. Bod III B) neplatí při spotřebitelských obchodech. C) Vyšší výkony kvůli změnám, které nelze přičítat sféře civilního technika a vyžadují nové zpracování nebo přepracování jednotlivých oblastí, zvláště v důsledku úředních podmínek, změn příslušných předpisů a zákonů a v důsledku změněných přání zákazníka, se musí uhradit navíc ve výši, odpovídající zvýšenému rozsahu výkonů. IV. Platební podmínky, úroky z prodlení A) Jsme oprávněni požadovat uhrazení našich nároků předložením dílčích faktur, které mohou obsahovat daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Dílčí faktury jsou splatné do 14 dnů, závěrečné vyúčtování honoráře do 30 dnů, vždy po předložení faktury. Bez zvláštní dohody není dovolená srážka skonta. B) Při opoždění platby jsme od data splatnosti oprávněni vyúčtovat úroky z prodlení v zákonné výši.

2 V. Odstoupení od smlouvy A) Mimo všeobecné zákonné důvody jsme oprávněni k odstoupení od smlouvy i při prodlevě při převzetí nebo jiných důležitých důvodech, jako zvláště při zahájení konkurzního řízení na majetek některého smluvního partnera nebo při zamítnutí návrhu na zahájení konkurzního řízení z důvodu nedostatečnému majetku ke krytí nákladů, při přerušení výkonu zákazníkem na více než tři měsíce a při maření výkonu zákazníkem. Pro případ odstoupení od smlouvy platí ustanovení VSP. B) Při opoždění platby smluvního partnera nejsme vázání žádnými dalšími povinnostmi, pokud jde o výkony a dodávky a jsme oprávněni zadržet ještě neprovedené dodávky nebo výkony a požadovat zálohové platby popř. zajištění nebo - případně po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy. C) Odstoupí-li smluvní partner aniž by k tomu byl oprávněn od smlouvy nebo požaduje-li neoprávněně její zrušení, tak si můžeme zvolit, zda budeme trvat na plnění smlouvy nebo odsouhlasíme zrušení smlouvy; v posledním případě platí bod A) poslední věta. D) Pro případ oprávněného odstoupení našich smluvních partnerů nám přísluší jen úhrada za výkony do okamžiku, kdy vstoupí odstoupení v platnost. E) Odstoupení se musí oznámit písemně doporučeným dopisem. VI. Výlohy na upomínky a inkasní poplatky V případě opoždění platby nám musí smluvní partner nahradit vzniklé výlohy na upomínky v paušální výši 8,72 plus poštovné za každou uskutečněnou upomínku a také za evidování dlužního poměru v upomínkování za pololetí částkou 3,63. Mimo to nám musí dlužník nahradit všechny náklady a výlohy, které nám vzniknou v souvislosti s upomínáním nebo inkasem splatných plateb, zvláště nutné a tarifní mimosoudní náklady právního zastoupení k odpovídajícímu vymáhání práva atd.. VII. Výhrada vlastnického práva A) Všechny věci a podklady (plány, výpočty atd.) předáváme s výhradou vlastnického práva a zůstanou až do úplného zaplacení naším majetkem. V případě prodlevy jsme kdykoli oprávněni k jejich odnětí. B) Při požadavku vrácení popř. odnětí věci, na kterou se vztahuje výhrada vlastnického práva z naší strany, se jedná o odstoupení od smlouvy jen tehdy, když se výslovně ohlásí. C) Zákazník nese plné riziko za vyhrazenou věc, obzvláště za nebezpečí zániku, ztráty nebo zhoršení. D) Zanikne-li vlastnické právo civilně technické společnosti na výsledek spojením, tak se již nyní dohodlo, že vlastnické právo zákazníka na jednotnou věc na nás přejde v hodnotovém poměru (hodnota faktury). Pro případ dalšího prodeje nám zákazník postupuje všechna práva z dalšího prodeje s věcným účinkem. VIII. Zákaz vzájemného zápočtu A) Kompenzace případných protipohledávek s naší pohledávkou (za honorář) z jakéhokoli důvodu, je nepřípustná, ledaže jsou v právním vztahu s naší pohledávkou (za honorář) a uznali jsme je nebo je jejich oprávněnost stanovena soudně. B) Pohledávky vůči nám se nesmí bez našeho výslovného souhlasu postupovat. IX. Autorské právo A) Námi vyrobené dílo (např. plány, nákresy, modely, ostatní dokumentace a písemnosti) je chráněno autorským právem. Smluvní partner nedostane povolení k jejich užívání ani právo na užívání. Jen za podmínky úplného splnění smlouvy získá zákazník právo využívat dílo k smluvně podmíněnému účelu. B) Zhotovitel má právo využívat bez omezení data a informace, které se dozví v průběhu realizace zakázky (i digitální formě). Mohou se použít zvláště i k plnění nové zakázky.

3 X. Uložení podkladů A) Námi vytvořené plány z civilně technického plánování. Originální plány a originální výkresy budou zásadně uloženy u nás. Našemu smluvnímu partnerovi budou vydány na jeho přání kopie těchto podkladů za úhradu nákladů. Naše povinnost uložení končí deset let po přejímce výkonů. Během této doby se můžeme osvobodit od této naší povinnosti uložení tím, že vydáme originální podklady smluvnímu partnerovi. B) Zkušební tělesa C) Přebrané vzorky materiálu se zlikvidují 3 měsíce po podání zprávy. Skladování překračující tuto lhůtu proběhne jen na zvláštní nařízení za skladovací poplatek. XI. Zadržení Smluvní partner je oprávněn při oprávněné reklamaci mimo případy zpětného vyřízení k zadržení ne celého, ale jen části hrubého honoráře odpovídajícího výši předpokládaných nákladů na nápravu popř. na škody. Bod XI neplatí při spotřebitelských obchodech. XII. Realizace zakázek A) Prováděcí termíny se musí při posunutí termínu nově určit ve vzájemné shodě. B) Škodní protokoly a posudky Případné náklady popř. návrhy na sanaci, které vzniknou v průběhu škodních protokolů a posudků, slouží k odhadu rozsahu škod. Tyto návrhy na sanaci se přirozeně neprojektují jako celek včetně detailů. V průběhu potřebného detailního projektování se určí prováděcí detaily. Škodní protokoly popř. posudky se sestaví na základě faktů, které jsou k dispozici v okamžiku posuzování. Při výskytu dalších skutečností si znalec výslovně vyhrazuje jiné znění stanoviska. XIII. Ztráta lhůty A) Pokud má smluvní partner plnit své platební závazky dílčími částkami, považuje se za dohodnuté, že při neprovedení platby i jen jedné splátky ve lhůtě splatnosti, budou okamžitě splatné veškeré ještě neuhrazené dílčí výkony bez dalšího stanovení dodatečné lhůty. B) Bod XII platí při spotřebitelských obchodech, pokud jsme plně provedli své výkony, je i jen jedno nezplacené dílčí plnění zákazníka splatné minimálně šest týdnů, a když jsme zákazníka upomínali při stanovení dodatečné lhůty minimálně dva týdny při výhrůžce ztráty lhůty. XIV. Záruka, povinnost přezkoumat a reklamovat A) Nároky smluvního partnera na záruku splníme při výskytu odstranitelné závady podle našeho výběru buď výměnou, opravou v přiměřené lhůtě nebo snížením ceny. Nároky zákazníka na náhradu škody, které směřují k odstranění závady, se mohou uplatňovat teprve tehdy, když se opozdíme s plněním nároků na záruku. Další nároky na záruku jsou vyloučeny. B) Smluvní partner nám musí závady, které nebyly písemně reklamovány již při přejímce, neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů po jejich odhalení písemně reklamovat. Pokud se reklamace závad neuskuteční nebo se neuskuteční včas, tak se považuje naše plnění za schválené. Bod XIII A) a B) neplatí při spotřebitelských obchodech. C) Při spotřebitelských obchodech se můžeme při druhové vině osvobodit z nároků zákazníka na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny tak, že v přiměřené lhůtě vyměníme vadný předmět za bezvadný. Můžeme se osvobodit z povinnosti poskytnout záruku přiměřeným snížením ceny tak, že v přiměřené lhůtě způsobem přijatelným pro spotřebitele zjednáme nápravu nebo doplníme chybějící.

4 XV. Ručení A) Veškeré nároky na náhradu škod se týkají případů mírné nedbalosti. Výskyt hrubé nedbalosti musí poškozený prokázat. B) Promlčecí lhůta u nároků na náhradu škody je šest měsíců od zjištění škody a toho, kdo nese za škodu odpovědnost; v každém případě za rok po uskutečnění plnění nebo dodávky. Ustanovení o náhradě škody obsažená nebo jinak dohodnutá v těchto VSP platí i tehdy, když se nárok na náhradu škody uplatňuje současně nebo namísto nároku na záruku. C) Naše plány a ostatní podklady se smí používat k provádění při ostatním vyloučení nároků na náhradu škody jen po úředním schválení a výslovném povolení naší firmy. D) Bod XIV A) neplatí při spotřebitelských obchodech pro škody na zdraví osob a pro škody na věcech převzatých ke zpracování. Bod XIV A) druhá věta, B) první věta neplatí při spotřebitelských obchodech. E) Zhotovitel nepřebírá ručení, když později dojde v soudním řízení znalec popř. soudce k jinému výsledku. F) Ručení je v každém případě omezeno na pojistnou částku, která je k dispozici pro konkrétní škodní případ. Tato předcházející věta neplatí při spotřebitelských obchodech. Naše ručení za následné škody vzniklé v důsledku vady koupené věci a také vůči třetím osobám je výslovně vyloučeno. Při spotřebitelských obchodech je vyloučeno naše ručení za následné škody vzniklé v důsledku vady koupené věci v případech mírné nedbalosti. XVI Uchování v tajnosti A) My a zákazník nepředáme vzájemně sdělené informace technického nebo obchodního rázu, u kterých se prohlásí, že se musí udržet v tajnosti, po dobu trvání a po ukončení smluvního vztahu třetím osobám. Toto se netýká informací, které jsou všeobecně dostupné nebo u kterých se my nebo zákazník písemně zřekneme nutnosti důvěrného zacházení. B) Zhotovitel je, pokud se nedohodne nic jiného, oprávněn zahrnout jméno a projekt do svého zákaznického a referenčního seznamu a používat všeobecné fotografie ve svých referenčních podkladech. XVII. Volba práva, příslušný soud Platí rakouské právo. Aplikovatelnost UN kupního práva je výslovně vyloučena. Smluvním jazykem je němčina. Smluvní strany dohodly rakouský, tuzemský výkon soudní moci. K rozhodnutí všech sporů, které vyplynou z této smlouvy, je výhradně příslušný místní soud věcně příslušný sídlu naší kanceláře. Bod XV poslední věta neplatí při tuzemských spotřebitelských obchodech. Místem plnění je sídlo naší kanceláře. XVIII. Místo plnění XIX. Změna adresy Smluvní partner je povinen oznámit změnu adresy svého bydliště popř. obchodní adresy, pokud není smluvně předmětný právní úkon oboustranně úplně splněn. Pokud se oznámení neprovede, tak se prohlášení považují za doručená i tehdy, jestliže se odešlou na naposledy oznámenou adresu.

5 XX. Salvátorská klauzule Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VSP byla nebo se stala úplně nebo částečně neúčinná nebo neproveditelná, tak to nemá vliv na platnost ostatních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y společnosti ARKOV, spol. s.r.o.,538 21 Slatiňany, Sečská 861, Česká republika 1. Rozsah platnosti 1.1. Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol.

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě.

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě. Všeobecné obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti 1.1. Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny smlouvy na dodávky zboží či provedení služeb uzavírané mezi kupujícím a naší společností. Platí pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky skupiny Schaeffler I. Obecně Pro právní vztahy mezi dodavatelem a námi, jako odběratelem, platí v odvětví nákupu výhradně tyto podmínky. Odlišné podmínky dodavatele a odlišné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více