Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7"

Transkript

1 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: /14/ Spisová značka: /14/ PROTOKOL o cenové kontrole provedené podle ustanovení 14 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenách"), a navazujících cenových předpisů, dále na základě ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní orgán: Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly v Brně Kontrolovaná osoba: Bobrava, spol. s r.o., motel Bobrava, Modřice, IČ Předmět kontroly: Dodržování ustanovení 6 a 11 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů při dodržování závazného postupu při tvorbě (kalkulaci) a uplatňování cen za dodávky pitné vody dodávané odběratelům, pitné vody dodávané do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel ("předaná voda"), dále odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná a odpadní voda převzatá do kanalizačního systému od jiné osoby než je odběratel, resp. jiného vodohospodářského subjektu ("převzatá voda odpadní"). Kontrolované období od do Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny člen kontrolní skupiny Ing. Jaroslav Nesrovnal Bc. Jiří Baudyš Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena: Cenová kontrola byla zahájena v souladu s ustanovením 5 odst. 2 písmo a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen "kontrolní řád") předložením písemného pověření k provedení cenové kontroly č. j.: /14/ dne Za kontrolovanou osobu byli na místě kontroly přítomni: Tomáš Lang, jednatel společnosti Ing. Vítězslav Král, odborný konzultant Cenová kontrola byla prováděna v součinnosti s daňovou kontrolou. Za FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno - venkov byly přítomny: Dagmar Formanová - DPPO Alena Zejdová - DPH Místo kontroly: Bobrava, spol. s r.o., motel Bobrava, Modřice

2 Č.j.: /14/ strana 2 (celkem 5) Průběh kontroly a kontrolní zjištění 1. Základní identifikace kontrolované osoby: Název právnické osoby: Bobrava, spol. s r.o. Sídlo podnikání: motel Bobrava, Modřice Identifikační číslo: Právní forma: Den vzniku: Společnost s ručením omezeným Statutární zástupce: Tomáš Lang, jednatel Způsoby účtování: DPH (plátce/neplátce): podvojné plátce účetnictví Správce daně FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno - venkov 2. Průběh kontroly: Oddělení cenové kontroly Specializovaného finančního úřadu v Brně (dále jen "cenový kontrolní orgán"), provedlo kontrolu dodržování ustanovení 6 a 11 zákona o cenách ve znění pozdějších předpisů u prodávajícího Bobrava, spol. s r.o., motel Bobrava, Modřice. Cenová kontrola byla zahájena předáním pověření k provedení cenové kontroly č. j.: /14/ ze dne Způsob cenové regulace: Na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz se vztahuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., platného od Část II. zákona o cenách obsahuje "Regulaci cen", kterou se podle 3 odst. 1 rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány. Mezi způsoby regulace cen patří ve smyslu 4 odst. 1 písmo b) zákona o cenách usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky tzv. věcné usměrňování cen, které upravuje 6 zákona o cenách. Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednávání cen. Těmito podmínkami se podle 6 odst. 1 písmo c) rozumí závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny. Tento způsob regulace cen je dle ustanovení 6 odst. 2 závazný pro všechny prodávající určeného druhu zboží. Část III. zákona o cenách v 11 odst. 1 "Cenová evidence a cenové informace" stanoví povinnosti prodávajícího při vedení evidence o cenách a v odst. 2 povinnost uchovávat evidenci o cenách podle odst. 1, včetně kalkulací cen podléhajících věcnému usměrňování cen uvedených v odstavci 1 písmo b) prokazující dodržení pravidel regulace tři roky po skončení platnosti ceny zboží. Zákon o cenách se provádí vyhláškou č. 450/2009 Sb., v platném znění, podle níž pro kalkulaci ceny platí 1 odst. 2 a 4 a pro cenovou evidenci 1 odst. 1 a 3. Ministerstvo financí (cenový orgán) ve smyslu 10 zákona o cenách a 2 odst. 2 zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění,

3 Č.j.: /14/ strana 3 (celkem 5) zařazuje svým rozhodnutím zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen mj. podle 6 zákona o cenách, do seznamu zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby), které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské unie nebo pro vývoz. Tyto seznamy zboží jsou uveřejňovány v cenových věstnících Ministerstva financí formou výměrů. Do výměru MF Č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od (cenový věstník Č. 13 ze dne 28. listopadu 2012) a výměru MF Č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od (cenový věstník Č. 13 ze dne 26. listopadu 2013), zařadil cenový orgán: do části II. - Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, položku Č. 2 Pitná voda dodávaná odběratelům; Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel ("předaná voda"); Odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná; Odpadní voda převzatá do kanalizačního systému od jiné osoby, než je odběratel, resp. od jiného vodohospodářského subjektu ("převzatá voda odpadní"). Regulační pravidla věcného usměrňování cen jsou v případě tvorby a kalkulace ceny vody dodané, předané, odvedené a převzaté pro roky 2013 a 2014 stanovena v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písmo c) zákona o cenách, podmínkami závazného postupu při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci výslovně určenými v uvedených výměrech v části II. položce č. 2. odst. 1 až 26 pro rok 2013 a odst. 1 až 21 pro rok Tato položka se vztahuje na dodávky vody pitné z vodovodů a odvádění odpadních vod kanalizacemi podle zvláštního předpisu - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. 4. Kontrolní zjištění: Společnost Bobrava, spol. s r.o., se sídlem motel Bobrava, Modřice (dále jen "prodávající") je vlastníkem vodárenské infrastruktury a zajišťuje dodávku pitné vody ("voda dodaná") pro obyvatele lokality Brno, Modřice - Bobrava. Dodávky vody zajišťuje nákupem od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno-střed. Dále prodávající zabezpečuje pro odběratele odvádění a čištění odpadních vod ("voda odvedená"). V období roku 2013 prodávající zabezpečil dodávky pitné vody ve fakturovaném objemu m3 a odvedl množství vody v objemu rn". Prodávající v kontrolovaném období nedodával pitnou vodu do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel a nepřebíral odpadní vodu do kanalizačního systému od jiné osoby, než je odběratel, resp. jiného vodohospodářského subjektu. Pro rok 2013 zpracoval prodávající kalkulaci ceny za vodu dodanou a odvedenou platnou od a její výši stanovil na 49,50 Kč/rn" za vodu dodanou a 50,- Kč/m3 za vodu odvedenou. Prodávající fakturoval v kontrolovaném období roku 2013 všem odběratelům cenu 49,50 Kč/rn" za vodu dodanou a cenu 50,- Kč/m3 za vodu odvedenou. Uplatněné ceny byly ověřeny z vystavených faktur, jejichž kopie jsou založeny ve spisu cenové kontroly. Pro rok 2014 zpracoval prodávající kalkulaci ceny za vodu dodanou a odvedenou platnou od a její výši stanovil na 52,20 Kč/m3 za vodu dodanou a 126,86 Kč/m3 za vodu odvedenou. Prodávající v kontrolovaném období roku 2014 cenu za vodu dodanou a odvedenou neuplatňoval. V ceníku zpracovaném prodávajícím pro rok 2014 jsou uvedeny ceny 48,- Kč/m3 za vodu dodanou a 55, ,50 Kč/m3 za vodu odvedenou, tedy ceny nižší než ceny kalkulované. Prodávající poskytuje odběratelům slevu ve výši 4,20 Kč/m3 u vody dodané a 41,36 až 71,36 Kč/m3 u vody odvedené. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

4 Č.j.: /14/ strana 4 (celkem 5) Značný rozdíl v ceně vody odvedené stanovené kalkulací pro rok 2013 a 2014 je způsoben tím, že cenu pro rok 2013 prodávající kalkuloval se ztrátou 30% a cenu pro rok 2014 kalkuloval se ziskem ve výši 10% z úplných vlastních nákladů. Dále bylo cenovým kontrolním orgánem ověřeno dodržování principu věcného usměrňování cen, tj oprávněnost zahrnování jednotlivých nákladových položek a množství fakturované vody při stanovení regulovaných cen dle předložených podkladů společnosti (hlavní kniha, přehledy nákladů a výnosů, vnitropodniková směrnice určující klíčování společných nákladů a další účetní doklady - faktury, pokladní doklady). V rámci celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kontrolované období prodávající zahrnul pouze náklady, které jsou považovány ve smyslu platných cenových předpisů za ekonomicky oprávněné a pouze ty náklady, které s danou činností souvisí, včetně předpokládaného množství fakturované vody. Při sestavování kalkulací cen vody dodané a odvedené na daný rok vycházel prodávající ze skutečných hodnot nákladů a množství fakturované vody předcházejícího roku a předpokládaných korekcí. Potřeba zisku byla prodávajícím kalkulována a je na úrovni dlouhodobě dosahované v odvětví. Podle výměrů MF je prodávající povinen nejpozději od provést transparentní výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Prodávající předložil cenové kontrole výpočet přiměřeného zisku pro roky 2013 a 2014 dle přílohy č. 3 k příslušným výměrům MF. Tento výpočet je založen ve spisu cenové kontroly. Hodnoty zisku uplatněné v kalkulacích cen vody dodané a odvedené pro roky 2013 a 2014 jsou nižší než hodnoty zisku vypočítané dle příslušných výměrů MF. Ceny uplatněné prodávajícím vycházejí z předložených kalkulací a nejsou v rozporu se závazným postupem při kalkulaci pro stanovení věcně usměrňované ceny podle 6 odst. 1 písmo c) zákona o cenách. 5. Poslední kontrolní úkon, jímž byla kontrola ukončena: Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených podkladů ke kontrole, které bylo provedeno dne v sídle Oddělení cenové kontroly v Brně. 6. Závěr: V kontrolovaném období postupovala kontrolovaná osoba v souladu s 6 a 11 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a nebylo zjištěno porušení cenových předpisů ve smyslu 16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Závěry cenové kontroly nezakládají důvod k zahájení správního řízení z podnětu správního orgánu. 7. Poučení Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle ustanovení 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podat kontrolnímu orgánu námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky lze podat prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu, Oddělení cenové kontroly v Brně na adrese: Specializovaný finanční úřad, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, Brno. Námitky se v souladu s ustanovením 13 odst. 2 kontrolního řádu podávají písemně a musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

5 cr /14/ strana 5 (celkem 5) V souladu s ustanovením 18 písrn. a) kontrolního řádu se může kontrolovaná osoba práva podat námitky vzdát. Kontrolované osobě je protokol doručen do datové schránky. Za Specializovaný flnančnl úřad, Oddělení cenové kontroly v Brně: Protokol vyhotovili: vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jaroslav Nesrovnal člen kontroln í skupiny: Bc_ JiFi Baudyš Počet listu: 5 Protokol byl vyhotoven v jednom výtisku pro Specializovaný finanční úřad, Územní pracoviště Srno I, Příkop 25, Brno, Odděleni cenové kontroly v Brně.

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 12 V JIHLAVĚ 26. 10. 2012 ČÁSTKA 6/2012 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více