Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č."

Transkript

1 Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č. TECHNICKÉ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti TERMO Frýdlant n. O. s. r. o. pro dodávku tepelné energie z primárních rozvodů tepla I. Smluvní strany Kupující / odběratel: Sídlo: Statutární zástupce: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Tel/fax : Společnost.... je registrována v, oddíl, vložka. Prodávající / dodavatel : TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. Hamernická 233, Frýdlant n.o. Statutární zástupce : Ing. Roland Slavíček, jednatel společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s /0800 Tel / fax : / TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Úvod 1.1 Tyto technické, platební a dodací podmínky na dodávku tepelné energie (dále jen TE) z primárních rozvodů tepla jsou nedílnou součástí smlouvy na dodávku tepla a jsou závazné pro obě smluvní strany po dobu platnosti smlouvy. 2. Výklad pojmů a použitých zkratek V technických, platebních a dodacích podmínkách jsou použity zkratky s níže uvedeným významem : TPDP technické, platební a dodací podmínky TE tepelná energie NU napojovací uzel TP teplovodní přípojka OM odběrné místo objekt, nebo jeho samostatně měřená část VS výměníková stanice RTZ rozvodné tepelné zařízení OZ odběrné zařízení MTx měřič tepla; v příloze č.1 ve významu spotřeba TE změřená MT č. x za fakturační období ZP zemní plyn PRT primární rozvody tepla ÚT ústřední vytápění TL teplonosná látka ZO zimní období, 1.9. až Dodavatel může v závislosti na vývoji počasí zimní období prodloužit. LO letní období, 1.6. až TZ tepelné ztráty

2 Sjednané množství TE je předpokládané množství budoucího odběru TE. Tento údaj je závazný pro dodavatele v oblasti kalkulace jednotkové ceny TE a v oblasti zajištění výkonu zdrojů TE. Odebrané množství TE je množství TE stanovené měřením nebo výpočtem. Výpočtem se stanoví množství TE na vstupu do objektu v případě poruchy MT. Neodebrané množství TE je rozdíl mezi sjednaným a odebraným množstvím TE. Neodebrané množství se hodnotí jak celkově za všechny odběratele, tak samostatně za každého odběratele. Neodebrané množství TE se dále hodnotí odděleně za zimní a letní období. Fixní složka jednotkové ceny TE jednotková cena TE po odečtení částky připadající na nakupované palivo 3. Podmínky pro připojení odběratele Dodavatel umožní připojení RTZ nebo OZ odběratele, který splní následující podmínky: - podá přihlášku na dodávku TE v rozsahu uvedeném v těchto TPDP - dodávka TE je v souladu s energetickou koncepcí; pokud tato nebyla vypracovaná, odběratel uvede účel využití TE např. vytápění bytů nebo nebytových prostor, technologické účely, ohřev TUV) - má zřízenou nebo pronajatou TP - prokáže, že jeho RTZ nebo TP a OZ splňuje požadavky technických a bezpečnostních předpisů; tuto skutečnost prokáže kopií revizní zprávy nebo čestným prohlášením - splní podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené dodavatelem - schválí platební podmínky závazkového vztahu a podmínky zajištění pohledávek dodavatele plynoucích z tohoto závazkového vztahu - prokáže, že vlastní (výpisem z LV) nebo má pronajatý (nájemní smlouva) objekt, kterého se dodávka TE týká, a je oprávněn sjednat pro tento objekt dodávku TE přímo s dodavatelem - má uzavřenou kupní smlouvu 3.1 Nejpozději 1 měsíc před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli vyplněnou přihlášku k odběru tepla na tiskopisech prodávajícího a kopii výpisu z listu vlastnictví, kterou prokáže vlastnictví k předmětným budovám. V případě pronajatých objektů předloží navíc kopii nájemní smlouvy, z které bude přímo vyplývat, že pronajímatel je oprávněn sjednat smlouvu na dodávku TE do předmětného objektu. Právnické osoby předloží platnou kopii výpisu z obchodního rejstříku, fyzické osoby předloží k ověření doklad s uvedeným rodným číslem. Přihláška obsahuje identifikační údaje odběratele, požadovaný předmět plnění, požadovaný termín zahájení odběru a technické parametry odběrného zařízení. K přihlášce dále připojí vyplněnou přílohu č.1 kupní smlouvy s údaji o sjednaném množství TE, výkonu, časovém harmonogramu dodávky TE a požadovaných parametrech teplonosné látky (TL). Seznam parametrů požadovaných v příloze č.1 je uveden na konci tohoto bodu. V přihlášce odběratel dále uvede charakteristiku objektu, popis regulace OZ, statický tlak tj. tlak, na který je OZ dimenzováno (pokud nebude v přihlášce uveden, považuje se za obvyklý tj. 1,2 MPa). Každou změnu skutečností uvedených v kupní smlouvě nebo přihlášce je odběratel povinen neprodleně písemně nahlásit dodavateli. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 15 dnů od jejich doručení. To se týká i případů prodeje objektů novému majiteli. Za tímto účelem původní vlastník (odběratel) odevzdá budoucímu novému vlastníku (odběrateli) kopii těchto TPDP. V případě porušení oznamovací povinnosti uhradí odběratel dodavateli škody, které mu tím prokazatelně vzniknou. V případě nutnosti se výše uvedené lhůty přiměřeně zkrátí. Pokyny pro vyplnění přílohy č.1 kupní smlouvy : Označení odběrného místa, pro které se odběr TE sjednává, nevyplňujte. Postupně vyplňte odpovědi na skutečnosti uvedené v příloze č.1. Splňuje podmínky připojení uveďte datum poslední revize, pokud byla provedena. Sjednaný výkon tepelné ztráty objektu v kw dle projektu, nebo sjednaný výkon pro technologické účely. Sjednané množství TE - odborný odhad spotřeby TE pro každé odběrné místo v příštím období stanovený na základě spotřeby TE v minulých obdobích nebo podle srovnatelného objektu v členění po jednotlivých měsících a podle účelu.. Místo předání jednoznačný slovní popis místa v objektu, kde dochází k předání TE odběrateli Teplota dodávané a vracené TL - projektovaný teplotní spád objektu při venkovní teplotě Tlak teplonosné látky tlak, na který je OZ odběratele dimenzováno Diferenční tlak projektovaný diferenční tlak objektu udržovaný automatickými regulačními armaturami odběratele ( po instalaci objektové hydraulické regulace ) Objemový průtok maximální průtok TL Způsob měření samostatně měřený / společně měřený / neměřený odběr Plocha - započitatelná plocha nebytových prostor, nebo obestavěný vytápěný prostor. Další údaje hodné zřetele doplní odběratel podle vlastního uvážení nebo podle požadavků dodavatele.

3 3.2 Odběratel je povinen provést před připojením RTZ nebo OZ provozní zkoušky a zkoušku těsnosti. Dodavatel ověří, zda RTZ, TP nebo OZ odběratele odpovídá technickým normám a předpisům na úseku bezpečnosti práce. Odběratel je povinen písemně oznámit dodavateli každou technickou úpravu a změnu, kterou chce realizovat na odběrném zařízení, která může mít vliv na parametry topného systému dodavatele nebo na velikost spotřeby. Dodavatel je rovněž oprávněn provádět kontrolu technického stavu RTZ a OZ po celou dobu trvání smluvního vztahu. Výsledek kontroly dodavatel oznámí odběrateli. 3.3 Odběrným zařízením se rozumí výměníková stanice, RTZ nebo objekt či jeho část s vnitřními rozvody tepla připojené na primární rozvod tepla nebo na tepelnou přípojku. 3.4 OZ je možné připojit k primárním rozvodům tepla nebo ke zdroji tepla pouze tehdy, je-li sjednána kupní smlouva na dodávku tepla. 3.5 Smlouva na dodávku tepla se uzavírá pro všechna odběrná místa jednotlivého odběratele písemně. Smlouva zpravidla obsahuje tyto přílohy : Příloha č.1 Smluvně dohodnuté údaje o každém odběrném místě v rozsahu uvedeném v zákoně č.458/2000 Sb. Příloha č.2 Jednotková cena tepelné energie v závislosti na období 3.6. Pro odběry tepla na staveniště může dodavatel na období do kolaudace budovaného odběrného zařízení stanovit zvláštní technické, platební a dodací podmínky včetně ustanovení o regulačních opatřeních. 4. Podmínky dodávky tepelné energie 4.1 Dodavatel je povinen dodávat tepelnou energii v souladu s dohodnutým časovým průběhem odběru TE. Pokud odběratel nepředloží časový průběh odběru TE po měsících (dnech), je dodavatel oprávněn považovat odběr TE podle předpokládaného odběrového diagramu. Předpokládaný odběrový diagram sjednaného množství TE (v procentech připadajících na jednotlivé měsíce) má pouze informativní charakter a jeho plnění závisí zejména na vývoji počasí. Předpokládaný odběrový diagram TE v jednotlivých měsících v % ze sjednaného množství: Měsíc % % % % % % % % % % % % TOP TECH TUV Teplo je odběrateli dodáváno pomocí TL prostřednictvím VS nebo přímo primárním rozvodem tepla. Primární rozvod je ukončen prvními uzavíracími armaturami na přívodním a zpětném potrubí, ze strany vstupu výměníkové stanice nebo RTZ dodavatele. NU je zpravidla umístěn v samostatné místnosti na vstupu do objektu odběratele, přičemž je z tohoto uzlu vytápěn pouze objekt odběratele. V případě jiného propojení PRT s odběrným zařízením přiloží odběratel jeho popis nebo nákres současně s přihláškou k odběru. 4.3 Zařízení odběratele v NU začíná přírubami (včetně těsnění), přiléhajícími k prvním uzavíracím armaturám na přívodním a zpětném potrubí primárních rozvodů ÚT, na vstupu do NU. V NU, kde je nebezpečí neodborného zásahu nepovolané osoby, je součástí NU i uzavíratelná zábrana. 4.4 Parametry TL: Maximální statický tlak topné vody v NU je 1,2 MPa, tj. tlak, na který jsou OZ dimenzována. Projektovaná teplota TL přívod / zpátečka je / C. 4.5 V NU je dodavatel povinen dodržet požadovaný diferenční tlak, který je uveden v přihlášce k odběru nebo alespoň takový, který zabezpečuje kvalitní dodávku tepla. 4.6 Dodavatel je povinen zajistit regulaci parametrů TL. Odběratel provádí regulaci OZ dle vlastních potřeb, přičemž nesmí nepříznivě ovlivnit hydraulické poměry v primárních rozvodech tepla. 4.7 Dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla v případě, že parametry OZ neodpovídají údajům uvedeným v přihlášce k odběru tepla nebo nejsou v přihlášce uvedeny vůbec. Prodávající neodpovídá za nedostatky ve vytápění budov způsobené špatným technickým stavem budov, špatně provedenou regulací OZ, která nezajišťuje dostatečné oběhové množství TL, nebo nevhodně projektovaným a nainstalovaným OZ vzhledem

4 ke skutečné potřebě tepla apod., pokud byly dodrženy minimální vstupní a výstupní teploty TL na zdroji a ostatní parametry TL v NU. 4.8 Pro bezpečný a spolehlivý provoz tepelného zdroje musí být dodavateli zabezpečen přístup do NU. Jinak přejímá kupující veškerou odpovědnost za vadné dodávky a za škodu, která z tohoto důvodu vznikla. Kupující současně sdělí dodavateli osobu pověřenou za odběratele kontrolou NU. 4.9 V případě, že odběratel sám, nebo prostřednictvím jiné osoby, neodborným zásahem poruší hydraulickou regulaci topného systému, dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla. Náklady spojené s novým vyregulováním topného systému budou vyúčtovány odběrateli TL je majetkem dodavatele a odběratel je povinen celé množství TL vracet dodavateli. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele s TL manipulovat Dodavatel neodpovídá za teplotu vytápěných prostor, pokud dodržel smluvní vstupní parametry TL v místě plnění Odběratel je povinen písemně nahlásit každou změnu na svém tepelném zařízení, která by mohla ovlivnit objem dodávek a technické parametry dodávaného tepla před její realizací. Dále je odběratel povinen do běžného roku písemně oznámit skutečnost, že nemá své OZ připraveno k provozu. Jinak bude odběrné zařízení považováno za provozuschopné Odběratel umožní dodávky TE pro další odběratele zařízením v jeho vlastnictví, a to na základě smlouvy o pronájmu rozvodného tepelného zařízení nebo jiné smlouvy jiné. Současně umožní přístup k tomuto zařízení a sdělí dodavateli osobu pověřenou ke kontrole tohoto zařízení. 5. Měření, způsob rozdělení nákladů při společném měření Množství dodané TE může být stanoveno některým z níže uvedených způsobů: - měřením, nebo výpočtem z naměřených spotřeb TE dvou a více MT - dohodou (v případě neměřených odběrů); základem jsou TZ budovy, charakter odběru apod. - výpočtem (v případě společného měření pro více odběrných míst, a to v souladu s vyhl. 152/2001 Sb. nebo v souladu s dohodou, kterou uzavřeli koneční odběratelé) - náhradním způsobem (v případě poruchy MT) 5.1. Dodavatel měří spotřebu tepla pro každé odběrné místo v NU vlastním, metrologicky ověřeným měřícím zařízením, které odběrateli instaluje, zapojí, kontroluje a udržuje. Není li ve výjimečných případech možné měřit spotřebu tepla měřícím zařízením dodavatele, lze po dohodě s dodavatelem použít funkční, metrologicky ověřené měřící zařízení odběratele. Odběratel může pro vlastní potřebu za měřící zařízení dodavatele nainstalovat podružné nebo kontrolní měřící zařízení. Jejich správnost a stavy dodavatel nekontroluje Měřící zařízení se zpravidla skládá z vyhodnocovací jednotky, ze snímačů teplot včetně jímek na vratném a přívodním potrubí, uzavírací armatury na zpátečce nebo přívodu, vypouštěcích ventilů na měřícím zařízení odběratele, průtokoměru, filtru, (v případě potřeby z regulační a uzavírací armatury, kterou může odběratel nahradit svou automatickou regulační armaturou diferenčního tlaku) Dodavatel je oprávněn, v případě potřeby vyměnit své měřící zařízení instalované v NU. O provedené výměně vyhotoví dodavatel protokol, ve kterém bude zejména uveden koncový a počáteční stav měřičů tepla. Měřičem tepla se rozumí průtokoměr, vyhodnocovací jednotka a snímače teplot. Odběratel, nebo jím písemně pověřená osoba potvrdí tyto údaje svým podpisem Odběratel je povinen zajistit měřící zařízení, která se nacházejí v jeho objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení, případně poškození úředních značek nebo montážních plomb a veškeré závady v měření neprodleně po zjištění ohlásit písemně dodavateli. Odběrateli je zakázáno provádět jakýkoliv zásah do měřícího zařízení. V případě prokazatelného poškození nebo odcizení měřícího zařízení cizí osobou uhradí odběratel dodavateli vzniklou škodu případně další s tím související oprávněné náklady Odběratel je povinen zajistit na svůj náklad zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit spotřebu elektrické energie pro měřící, pomocná a ovládací zařízení dodavatele umístěná v objektu odběratele. Odběratel je povinen pečovat o to, aby nedocházelo k přerušení přívodu elektrické energie pro měřící zařízení, do 3 dnů po zjištění hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné

5 poruchy v instalaci před měřícím zařízením. Dále je odběratel povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k NU s instalovaným měřícím zařízením Byla-li na měřícím zařízení poškozena úřední značka nebo montážní plomba, měřící zařízení bylo poškozeno nebo odcizeno, nebo na něm vznikne technická závada takového charakteru, že nelze změřit množství odebraného tepla, stanoví se jeho výše v období od data, kdy situace nastala, nebo od posledního odečtu, pokud datum nelze jednoznačně určit, výpočtem. To platí i v případě, že se naměřená spotřeba příslušného odběrného místa v daném fakturačním období liší od předpokládané spotřeby o více než 50 %, a přitom nelze výše uvedený rozdíl technicky vysvětlit. Výpočtem se stanoví množství TE rovněž v případě neoprávněného odběru TE Výpočtem se určí předpokládaná spotřeba tepla jako součin měrné spotřeby TE na vytápění ve srovnatelných odběrných místech za srovnatelné období v GJ/m 2 (GJ/m 3 ) vytápěné plochy (vytápěného objemu) neměřeného objektu. Srovnatelným odběrným místem se rozumí objekt s obdobnou vytápěnou plochou (objemem), charakterem spotřeby TE a srovnatelnými tepelně izolačními vlastnostmi. Při výpočtech se v maximální míře využijí údaje o naměřených spotřebách za předcházející období. Odběratel může s dodavatelem dohodnout i jiný, technicky zdůvodněný postup výpočtu předpokládané spotřeby TE Rozdělení nákladů na TE pro konečné spotřebitele zabezpečí dodavatel na základě mandátní smlouvy, pokud o to odběratel požádá a předloží podklady a pokyny, podle kterých se rozdělení bude provádět. Rozdělení předá dodavatel odběrateli společně s fakturou a podklady pro fakturaci za odběr TE. 5.9 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti naměřených spotřeb TE, má právo požádat dodavatele o zajištění metrologického ověření příslušného měřiče. Dodavatel po obdržení žádosti bez zbytečného prodlení zajistí odeslání měřiče tepla autorizované státní zkušebně na ověření. Zjistí-li se, že: a) údaj na MT se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením odběratel, b) MT udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením dodavatel. Zvýhodněná smluvní strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích MT, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nelze-li tento den zjistit, ode dne předcházejícího odečtu Dodavatel, nebo jím pověřená osoba provádí odečty stavů MT nejméně jednou měsíčně. Odečty se zpravidla provádějí poslední den kalendářního měsíce a/nebo první den měsíce následujícího, pokud se jedná o dny pracovní. V případě změny vlastnictví k objektu je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli stav MT ke dni předání potvrzený novým majitelem V případech hodných zřetele (nízké množství dodané TE) je možné stanovit množství TE dohodou, pokud se takto dodavatel dohodne s odběratelem Změřenou, dohodnutou případně vypočtenou spotřebu TE účtuje dodavatel odběrateli Neumožní-li odběratel opakovaně dodavateli přístup do NU za účelem provedení odečtu stavu MT, postupuje dodavatel při vyúčtování spotřeby TE způsobem uvedeným v bodě Dodavatel i odběratel jsou povinni pravidelně sledovat naměřené hodnoty měřidel a provádět jejich průběžné vyhodnocování. Odečtené stavy MT budou archivovány u dodavatele minimálně po dobu 1 roku od data odečtu. 6. Regulace, omezení a přerušení dodávek TE 6.1 Pro zajištění plynulého zásobování všech odběratelů teplem je prodávající oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření Dodavatel a odběratel se mohou dohodnout na dodávce TE mimo ZO, vyžadují-li to místní podmínky při dodržení zásad hospodárnosti při využívání tepla a připouštějí-li to technické a zásobovací možnosti. Podmínky dodávky TE v těchto případech (zejména jednotkovou cenu TE) dohodne dodavatel s odběratelem individuálně pro každý případ zvlášť Dodávku TE podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo v nezbytném rozsahu omezit nebo přerušit v případech a za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb. v platném znění a dále :

6 - neumožní-li kupující prodávajícímu přístup k měřícím a odběrným tepelným zařízením, - z důvodu nezaplacení stanovených záloh nebo faktur za dodávku tepla těm odběratelům, kteří nesplnili svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou jim prodávající stanoví s upozorněním, že jim přeruší dodávku, - v případě přerušení dodávky paliv a energií - na žádost odběratele. Dodavatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem upozorní odběratele na skutečnost, že mu omezí nebo přeruší dodávku TE, pokud lhůtu a způsob nestanoví zákon. 6.3 Omezením dodávky TE se rozumí snížení teploty TL nebo množství TL v průběhu části dne. 6.4 Přerušením dodávky TE, se rozumí dočasné odpojení odběrného zařízení od zařízení dodavatele, aniž dojde ke skončení smluvního vztahu. 6.5 Ukončením dodávky se rozumí ukončení smluvního vztahu s odběratelem pro dané odběrné místo a odebrání měřícího zařízení. 6.6 Omezení, přerušení či ukončení dodávky za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, nelze posuzovat jako porušení smluvní povinnosti ze závazkového vztahu, tj. nemá vliv na výši sjednaného množství TE resp. smluvní pokutu za neodebrané množství TE. 7. Ukončení odběru 7.1 Ukončení odběru je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději 60 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu MT ke dni ukončení odběru, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li kupující tyto povinnosti, uhradí prodávajícímu veškeré odebrané teplo až do podání přihlášky novým kupujícím, nebo do doby, kdy bude umožněno prodávajícímu přerušit dodávku tepla, odečíst, demontovat a odebrat MT. Dodavatel vyhotoví protokol o ukončení odběru, ve kterém bude uvedena identifikace dodavatele, odběratele, datum a konečný stav měřidla. Odběratel, nebo jím písemně pověřený zástupce, tyto údaje potvrdí svým podpisem. 7.2 Odběr lze pro konkrétní místo ukončit pouze písemným dodatkem ke smlouvě, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. 7.3 Pokud odběratel nesplní povinnosti uvedené v bodě 7.1. smluvní vztah nekončí a odběratel hradí platby spojené s dodávkou tepla až do odebrání měřícího zařízení. 7.4 Odběratel je povinen v případě prodeje objektu, který je zásobován TE dodavatelem, nebo tímto objektem procházejí rozvody TE, projednat způsob předání technologického zařízení novému majiteli. 8. Neoprávněný odběr. 8.1 Neoprávněným odběrem TE je odběr za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb., 89 v platném znění. Způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem je stanoven prováděcí vyhláškou. 8.2 Neoprávněně odebrané množství TE na vytápění se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení OZ, popřípadě plné zatížení, které OZ připouští, a to po dobu nejméně 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo ZO se nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li současně k odběru TL, uvažuje se zatížení stejné jako v předchozím případě, však po dobu 24 hodin denně. Takto stanovená výše denního neoprávněného odběru TE a TL se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období. 8.3 K částce vypočtené podle předchozího odstavce se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. 8.4 Za neoprávněný odběr tepla může prodávající požadovat mimo ceny tepla zaplacení pokuty ve výši 100 % ceny za každý neoprávněně odebraný GJ, a to až do výše ,- Kč (desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Tato sankce se netýká případu uvedeného v 89 odst. 1b zákona 458/2000 Sb.

7 9. Platební podmínky, cena, zajištění pohledávek a náhrada škody. 9.1 Všeobecné platební podmínky jsou součástí kupní smlouvy. 9.2 Dohodnuté období může být stanoveno na dekádu (> 300 GJ/měsíc) nebo měsíc (ostatní případy), a to v závislosti na výši sjednaného měsíčního množství TE. Při odběru TE nižším jak 50 GJ/měsíc se zálohy neplatí. 9.3 Jednotkové ceny tepelné energie v závislosti na letním / zimním období jsou uvedeny v příloze č.2 - Cena TE. 9.4 Fakturaci za TE bude dodavatel provádět za uplynulý měsíc. Součástí každé faktury budou podklady pro fakturaci, které budou obsahovat stavy MT a spotřeby, případně další údaje potřebné při věcné likvidaci faktury. Faktury obsahující náležitosti daňových dokladů budou zasílány do sídla odběratele, nebo na adresu, kterou písemně oznámí osoba oprávněná jednat za odběratele. 9.5 Zálohy, nedoplatky nebo přeplatky úhrady za dodávku TE podle vyúčtování dodavatele jsou splatné v termínech uvedených na dokladech. Závazek je splněn okamžikem, kdy je částka připsána na účet dodavatele. 9.6 V platebním styku je odběratel povinen používat bankovní spojení včetně variabilního symbolu uvedeného na příslušném dokladu. 9.7 Jednotková cena TE je stanovena v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění. Jednotková cena TE je stanovena odděleně pro letní resp. zimní období. Jednotková cena TE závisí na provozních nákladech a na celkovém sjednaném množství TE všemi odběrateli. Jednotková cena TE se mění zpravidla k 1.1. na základě provedené kalkulace. Pokud dojde v průběhu roku ke změně vstupů ovlivňujících kalkulaci jednotkové ceny TE, nebo dojde ke změně obecně platných předpisů, má dodavatel právo změnit cenu TE. Odběratel je povinen do 10 dní od doručení projednat změnu jednotkové ceny s dodavatelem. Dodavatel na požádání předloží cenovou kalkulaci odběrateli. 9.8 Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování dodávky tepla nesprávným odečtem, početní chybou a pod., má odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel uplatní reklamaci pro příslušné odběrné místo písemnou formou. Reklamace vyúčtování jednoho odběrného místa z více odběrných míst neopravňuje odběratele k nezaplacení daňového dokladu. Reklamace musí obsahovat: - číslo reklamovaného daňového dokladu včetně data vystavení, - důvod reklamace, - podpis, případně podpis a razítko odběratele Dodavatel reklamaci bezodkladně prošetří a výsledek oznámí odběrateli ve lhůtě 10 dní ode dne, kdy reklamaci obdržel Zajištění pohledávek dodavatele z předmětného závazkového vztahu je možné provést některým z níže uvedených způsobů: Zálohovou platbou uskutečněnou před začátkem dohodnutého období Ručením písemným prohlášením ručitele, který prokáže, že je způsobilý závazek splnit Blankosměnkou s nevyplněnou sumou a datem splatnosti. Blankosměnka tvoří přílohu směnečného prohlášení. Výstavce směnky prokáže, že je způsobilý svůj závazek splnit Smlouvou o postoupení pohledávek splatných a dostatečně určitých Bankovní zárukou Smlouvou o zajišťovacím převodu práva Akreditivem. Sankce Za každý zjištěný případ neoprávněné manipulace odběratele s TL, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V případě, že odběratel nevrátí celý objem dodané TL, zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý nevrácený m 3 TL. K takto vypočtené částce se připočtou náklady spojené se

8 zjišťováním neoprávněného odběru. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost odběratele nahradit dodavateli vzniklé škody, a to i škody přesahující smluvní pokuty. 10. Povinnosti odběratele Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které mají vliv na dodávku tepla, a to jak na zařízení dodavatele, tak na svém RTZ nebo OZ. U závad na svém RTZ nebo OZ je povinen zajistit jejich co nejrychlejší odstranění; nesmí však bez souhlasu dodavatele zasahovat do teplovodního okruhu Odběratel je povinen zpřístupnit NU ve dnech pravidelných odečtů stavů MT, v případě havárie okamžitě a v ostatních případech v termínu uvedeném na písemné výzvě, za účelem provedení, kontroly NU nebo jiného pracovního úkonu. NU je možno zpřístupnit předáním klíčů od hlavního vchodu a od místnosti, v které se nachází NU, nebo písemným nahlášením jména osoby, která zajistí dodavateli, případně písemně pověřenému zástupci dodavatele kdykoliv vstup do NU. Způsob zpřístupnění NU a pravidla chování zaměstnanců dodavatele v prostorách odběratele sdělí odběratel dodavateli písemně Odběratel je povinen udržovat v NU pořádek a zajistit, že NU bude sloužit pouze pro účely provozování tepelného zařízení, tj. aby nesloužil ke skladování jakéhokoliv materiálu a věcí nebo k jiným účelům než k jakým byl zřízen Odběratel je povinen připravit odběrné zařízení k provozu před zahájením otopného období (zkontrolovat otevření ventilů v NU, odvzdušnění systému, příp. upozornit nájemníky na napouštění systému). Totéž je odběratel povinen technickými nebo organizačními prostředky zajistit i v průběhu otopného období Odběratel je povinen udržovat své OZ připojené na PRT dodavatele tak, aby vlivem zpětného působení neovlivňoval negativně kvalitu dodávky TE jiným odběratelům V případě, že odběratel nepříznivě ovlivňuje svým zařízením kvalitu dodávky TE je povinen v termínu stanoveném dodavatelem závadu odstranit. Pokud odběratel v tomto termínu závadu neodstraní, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku TE do takového odběrného zařízení. Toto přerušení nebo odpojení se nepovažuje za nekvalitní dodávku TE ze strany dodavatele. 11. Povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen na základě písemného nebo telefonického nahlášení závady v dodávce TE způsobené poruchou na zařízení dodavatele provést kontrolu skutečného stavu a závadu odstranit. Náklady na odstranění závad způsobených odběratelem vyúčtuje odběrateli V případě, že je závada na zařízení odběratele a hrozí nebezpečí z prodlení, může závadu odstranit dodavatel. Oprávněné náklady spojené s odstraněním závady vyúčtuje odběrateli Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 60 dnů provozní údaje na centrálním dispečinku. V odůvodněných případech dodavatel umožní pověřenému technickému zástupci odběratele nahlédnout do provozní evidence parametrů dodávaného topného média. 12. Další podmínky Za obě smluvní strany jsou kromě statutárních zástupců oprávněné jednat všechny osoby, které se prokážou písemným pověřením, v kterém bude uvedeno jméno osoby zmocněné jednat za smluvní stranu, rozsah pravomocí k jednání, datum, podpis statutárního zástupce a doložka, že jmenovaná osoba zmocnění přijímá. Ve Frýdlantu n.o., dne: odběratel dodavatel

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Rámcová smlouva. uzavřená mezi

Rámcová smlouva. uzavřená mezi Rámcová smlouva uzavřená mezi ABASTOR spol. s r.o. se sídlem : Novorudská 332, Liberec 46015 IČ 27512843 DIČ : CZ27512843 bankovní spojení : 2811552/0800 zastoupen jednatelem : Ing. Jan Šuma zapsaný v

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky jsou vypracovány

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Obchodní podmínky dodávky tepelné energie České teplo s.r.o.

Obchodní podmínky dodávky tepelné energie České teplo s.r.o. Obchodní podmínky dodávky tepelné energie zn. ČT/OU/2014-tp. ze dne 01. 07. 2014 uplatňované podle 1751 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Obchodní podmínky dodávky tepelné energie (dále jen Obchodní

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 Smlouva č. S o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 (fakturační stupně F3 a F4) uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky ke smlouvě o dodávce tepelné energie

Všeobecné obchodní a dodací podmínky ke smlouvě o dodávce tepelné energie Všeobecné obchodní a dodací podmínky ke smlouvě o dodávce tepelné energie Příloha č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále též OP nebo

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Zn.: VOPDT/2014 ze dne 1.1.2014. Zn.: CP/2014 ze dne 1.1.2014. pro dodávky tepelné energie z primární sítě společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Zn.: VOPDT/2014 ze dne 1.1.2014. Zn.: CP/2014 ze dne 1.1.2014. pro dodávky tepelné energie z primární sítě společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE Zn.: VOPDT/2014 ze dne 1.1.2014 A CENOVÁ PRAVIDLA Zn.: CP/2014 ze dne 1.1.2014 pro dodávky tepelné energie z primární sítě společnosti Teplárna České

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY KIMM INVEST s.r.o. Pekařská 601/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 155 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY pro lokální distribuční soustavu TP HOŘÁTEV platné od 1. 3. 2012 OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 II.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více