Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č."

Transkript

1 Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č. TECHNICKÉ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti TERMO Frýdlant n. O. s. r. o. pro dodávku tepelné energie z primárních rozvodů tepla I. Smluvní strany Kupující / odběratel: Sídlo: Statutární zástupce: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Tel/fax : Společnost.... je registrována v, oddíl, vložka. Prodávající / dodavatel : TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. Hamernická 233, Frýdlant n.o. Statutární zástupce : Ing. Roland Slavíček, jednatel společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s /0800 Tel / fax : / TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Úvod 1.1 Tyto technické, platební a dodací podmínky na dodávku tepelné energie (dále jen TE) z primárních rozvodů tepla jsou nedílnou součástí smlouvy na dodávku tepla a jsou závazné pro obě smluvní strany po dobu platnosti smlouvy. 2. Výklad pojmů a použitých zkratek V technických, platebních a dodacích podmínkách jsou použity zkratky s níže uvedeným významem : TPDP technické, platební a dodací podmínky TE tepelná energie NU napojovací uzel TP teplovodní přípojka OM odběrné místo objekt, nebo jeho samostatně měřená část VS výměníková stanice RTZ rozvodné tepelné zařízení OZ odběrné zařízení MTx měřič tepla; v příloze č.1 ve významu spotřeba TE změřená MT č. x za fakturační období ZP zemní plyn PRT primární rozvody tepla ÚT ústřední vytápění TL teplonosná látka ZO zimní období, 1.9. až Dodavatel může v závislosti na vývoji počasí zimní období prodloužit. LO letní období, 1.6. až TZ tepelné ztráty

2 Sjednané množství TE je předpokládané množství budoucího odběru TE. Tento údaj je závazný pro dodavatele v oblasti kalkulace jednotkové ceny TE a v oblasti zajištění výkonu zdrojů TE. Odebrané množství TE je množství TE stanovené měřením nebo výpočtem. Výpočtem se stanoví množství TE na vstupu do objektu v případě poruchy MT. Neodebrané množství TE je rozdíl mezi sjednaným a odebraným množstvím TE. Neodebrané množství se hodnotí jak celkově za všechny odběratele, tak samostatně za každého odběratele. Neodebrané množství TE se dále hodnotí odděleně za zimní a letní období. Fixní složka jednotkové ceny TE jednotková cena TE po odečtení částky připadající na nakupované palivo 3. Podmínky pro připojení odběratele Dodavatel umožní připojení RTZ nebo OZ odběratele, který splní následující podmínky: - podá přihlášku na dodávku TE v rozsahu uvedeném v těchto TPDP - dodávka TE je v souladu s energetickou koncepcí; pokud tato nebyla vypracovaná, odběratel uvede účel využití TE např. vytápění bytů nebo nebytových prostor, technologické účely, ohřev TUV) - má zřízenou nebo pronajatou TP - prokáže, že jeho RTZ nebo TP a OZ splňuje požadavky technických a bezpečnostních předpisů; tuto skutečnost prokáže kopií revizní zprávy nebo čestným prohlášením - splní podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené dodavatelem - schválí platební podmínky závazkového vztahu a podmínky zajištění pohledávek dodavatele plynoucích z tohoto závazkového vztahu - prokáže, že vlastní (výpisem z LV) nebo má pronajatý (nájemní smlouva) objekt, kterého se dodávka TE týká, a je oprávněn sjednat pro tento objekt dodávku TE přímo s dodavatelem - má uzavřenou kupní smlouvu 3.1 Nejpozději 1 měsíc před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli vyplněnou přihlášku k odběru tepla na tiskopisech prodávajícího a kopii výpisu z listu vlastnictví, kterou prokáže vlastnictví k předmětným budovám. V případě pronajatých objektů předloží navíc kopii nájemní smlouvy, z které bude přímo vyplývat, že pronajímatel je oprávněn sjednat smlouvu na dodávku TE do předmětného objektu. Právnické osoby předloží platnou kopii výpisu z obchodního rejstříku, fyzické osoby předloží k ověření doklad s uvedeným rodným číslem. Přihláška obsahuje identifikační údaje odběratele, požadovaný předmět plnění, požadovaný termín zahájení odběru a technické parametry odběrného zařízení. K přihlášce dále připojí vyplněnou přílohu č.1 kupní smlouvy s údaji o sjednaném množství TE, výkonu, časovém harmonogramu dodávky TE a požadovaných parametrech teplonosné látky (TL). Seznam parametrů požadovaných v příloze č.1 je uveden na konci tohoto bodu. V přihlášce odběratel dále uvede charakteristiku objektu, popis regulace OZ, statický tlak tj. tlak, na který je OZ dimenzováno (pokud nebude v přihlášce uveden, považuje se za obvyklý tj. 1,2 MPa). Každou změnu skutečností uvedených v kupní smlouvě nebo přihlášce je odběratel povinen neprodleně písemně nahlásit dodavateli. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 15 dnů od jejich doručení. To se týká i případů prodeje objektů novému majiteli. Za tímto účelem původní vlastník (odběratel) odevzdá budoucímu novému vlastníku (odběrateli) kopii těchto TPDP. V případě porušení oznamovací povinnosti uhradí odběratel dodavateli škody, které mu tím prokazatelně vzniknou. V případě nutnosti se výše uvedené lhůty přiměřeně zkrátí. Pokyny pro vyplnění přílohy č.1 kupní smlouvy : Označení odběrného místa, pro které se odběr TE sjednává, nevyplňujte. Postupně vyplňte odpovědi na skutečnosti uvedené v příloze č.1. Splňuje podmínky připojení uveďte datum poslední revize, pokud byla provedena. Sjednaný výkon tepelné ztráty objektu v kw dle projektu, nebo sjednaný výkon pro technologické účely. Sjednané množství TE - odborný odhad spotřeby TE pro každé odběrné místo v příštím období stanovený na základě spotřeby TE v minulých obdobích nebo podle srovnatelného objektu v členění po jednotlivých měsících a podle účelu.. Místo předání jednoznačný slovní popis místa v objektu, kde dochází k předání TE odběrateli Teplota dodávané a vracené TL - projektovaný teplotní spád objektu při venkovní teplotě Tlak teplonosné látky tlak, na který je OZ odběratele dimenzováno Diferenční tlak projektovaný diferenční tlak objektu udržovaný automatickými regulačními armaturami odběratele ( po instalaci objektové hydraulické regulace ) Objemový průtok maximální průtok TL Způsob měření samostatně měřený / společně měřený / neměřený odběr Plocha - započitatelná plocha nebytových prostor, nebo obestavěný vytápěný prostor. Další údaje hodné zřetele doplní odběratel podle vlastního uvážení nebo podle požadavků dodavatele.

3 3.2 Odběratel je povinen provést před připojením RTZ nebo OZ provozní zkoušky a zkoušku těsnosti. Dodavatel ověří, zda RTZ, TP nebo OZ odběratele odpovídá technickým normám a předpisům na úseku bezpečnosti práce. Odběratel je povinen písemně oznámit dodavateli každou technickou úpravu a změnu, kterou chce realizovat na odběrném zařízení, která může mít vliv na parametry topného systému dodavatele nebo na velikost spotřeby. Dodavatel je rovněž oprávněn provádět kontrolu technického stavu RTZ a OZ po celou dobu trvání smluvního vztahu. Výsledek kontroly dodavatel oznámí odběrateli. 3.3 Odběrným zařízením se rozumí výměníková stanice, RTZ nebo objekt či jeho část s vnitřními rozvody tepla připojené na primární rozvod tepla nebo na tepelnou přípojku. 3.4 OZ je možné připojit k primárním rozvodům tepla nebo ke zdroji tepla pouze tehdy, je-li sjednána kupní smlouva na dodávku tepla. 3.5 Smlouva na dodávku tepla se uzavírá pro všechna odběrná místa jednotlivého odběratele písemně. Smlouva zpravidla obsahuje tyto přílohy : Příloha č.1 Smluvně dohodnuté údaje o každém odběrném místě v rozsahu uvedeném v zákoně č.458/2000 Sb. Příloha č.2 Jednotková cena tepelné energie v závislosti na období 3.6. Pro odběry tepla na staveniště může dodavatel na období do kolaudace budovaného odběrného zařízení stanovit zvláštní technické, platební a dodací podmínky včetně ustanovení o regulačních opatřeních. 4. Podmínky dodávky tepelné energie 4.1 Dodavatel je povinen dodávat tepelnou energii v souladu s dohodnutým časovým průběhem odběru TE. Pokud odběratel nepředloží časový průběh odběru TE po měsících (dnech), je dodavatel oprávněn považovat odběr TE podle předpokládaného odběrového diagramu. Předpokládaný odběrový diagram sjednaného množství TE (v procentech připadajících na jednotlivé měsíce) má pouze informativní charakter a jeho plnění závisí zejména na vývoji počasí. Předpokládaný odběrový diagram TE v jednotlivých měsících v % ze sjednaného množství: Měsíc % % % % % % % % % % % % TOP TECH TUV Teplo je odběrateli dodáváno pomocí TL prostřednictvím VS nebo přímo primárním rozvodem tepla. Primární rozvod je ukončen prvními uzavíracími armaturami na přívodním a zpětném potrubí, ze strany vstupu výměníkové stanice nebo RTZ dodavatele. NU je zpravidla umístěn v samostatné místnosti na vstupu do objektu odběratele, přičemž je z tohoto uzlu vytápěn pouze objekt odběratele. V případě jiného propojení PRT s odběrným zařízením přiloží odběratel jeho popis nebo nákres současně s přihláškou k odběru. 4.3 Zařízení odběratele v NU začíná přírubami (včetně těsnění), přiléhajícími k prvním uzavíracím armaturám na přívodním a zpětném potrubí primárních rozvodů ÚT, na vstupu do NU. V NU, kde je nebezpečí neodborného zásahu nepovolané osoby, je součástí NU i uzavíratelná zábrana. 4.4 Parametry TL: Maximální statický tlak topné vody v NU je 1,2 MPa, tj. tlak, na který jsou OZ dimenzována. Projektovaná teplota TL přívod / zpátečka je / C. 4.5 V NU je dodavatel povinen dodržet požadovaný diferenční tlak, který je uveden v přihlášce k odběru nebo alespoň takový, který zabezpečuje kvalitní dodávku tepla. 4.6 Dodavatel je povinen zajistit regulaci parametrů TL. Odběratel provádí regulaci OZ dle vlastních potřeb, přičemž nesmí nepříznivě ovlivnit hydraulické poměry v primárních rozvodech tepla. 4.7 Dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla v případě, že parametry OZ neodpovídají údajům uvedeným v přihlášce k odběru tepla nebo nejsou v přihlášce uvedeny vůbec. Prodávající neodpovídá za nedostatky ve vytápění budov způsobené špatným technickým stavem budov, špatně provedenou regulací OZ, která nezajišťuje dostatečné oběhové množství TL, nebo nevhodně projektovaným a nainstalovaným OZ vzhledem

4 ke skutečné potřebě tepla apod., pokud byly dodrženy minimální vstupní a výstupní teploty TL na zdroji a ostatní parametry TL v NU. 4.8 Pro bezpečný a spolehlivý provoz tepelného zdroje musí být dodavateli zabezpečen přístup do NU. Jinak přejímá kupující veškerou odpovědnost za vadné dodávky a za škodu, která z tohoto důvodu vznikla. Kupující současně sdělí dodavateli osobu pověřenou za odběratele kontrolou NU. 4.9 V případě, že odběratel sám, nebo prostřednictvím jiné osoby, neodborným zásahem poruší hydraulickou regulaci topného systému, dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla. Náklady spojené s novým vyregulováním topného systému budou vyúčtovány odběrateli TL je majetkem dodavatele a odběratel je povinen celé množství TL vracet dodavateli. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele s TL manipulovat Dodavatel neodpovídá za teplotu vytápěných prostor, pokud dodržel smluvní vstupní parametry TL v místě plnění Odběratel je povinen písemně nahlásit každou změnu na svém tepelném zařízení, která by mohla ovlivnit objem dodávek a technické parametry dodávaného tepla před její realizací. Dále je odběratel povinen do běžného roku písemně oznámit skutečnost, že nemá své OZ připraveno k provozu. Jinak bude odběrné zařízení považováno za provozuschopné Odběratel umožní dodávky TE pro další odběratele zařízením v jeho vlastnictví, a to na základě smlouvy o pronájmu rozvodného tepelného zařízení nebo jiné smlouvy jiné. Současně umožní přístup k tomuto zařízení a sdělí dodavateli osobu pověřenou ke kontrole tohoto zařízení. 5. Měření, způsob rozdělení nákladů při společném měření Množství dodané TE může být stanoveno některým z níže uvedených způsobů: - měřením, nebo výpočtem z naměřených spotřeb TE dvou a více MT - dohodou (v případě neměřených odběrů); základem jsou TZ budovy, charakter odběru apod. - výpočtem (v případě společného měření pro více odběrných míst, a to v souladu s vyhl. 152/2001 Sb. nebo v souladu s dohodou, kterou uzavřeli koneční odběratelé) - náhradním způsobem (v případě poruchy MT) 5.1. Dodavatel měří spotřebu tepla pro každé odběrné místo v NU vlastním, metrologicky ověřeným měřícím zařízením, které odběrateli instaluje, zapojí, kontroluje a udržuje. Není li ve výjimečných případech možné měřit spotřebu tepla měřícím zařízením dodavatele, lze po dohodě s dodavatelem použít funkční, metrologicky ověřené měřící zařízení odběratele. Odběratel může pro vlastní potřebu za měřící zařízení dodavatele nainstalovat podružné nebo kontrolní měřící zařízení. Jejich správnost a stavy dodavatel nekontroluje Měřící zařízení se zpravidla skládá z vyhodnocovací jednotky, ze snímačů teplot včetně jímek na vratném a přívodním potrubí, uzavírací armatury na zpátečce nebo přívodu, vypouštěcích ventilů na měřícím zařízení odběratele, průtokoměru, filtru, (v případě potřeby z regulační a uzavírací armatury, kterou může odběratel nahradit svou automatickou regulační armaturou diferenčního tlaku) Dodavatel je oprávněn, v případě potřeby vyměnit své měřící zařízení instalované v NU. O provedené výměně vyhotoví dodavatel protokol, ve kterém bude zejména uveden koncový a počáteční stav měřičů tepla. Měřičem tepla se rozumí průtokoměr, vyhodnocovací jednotka a snímače teplot. Odběratel, nebo jím písemně pověřená osoba potvrdí tyto údaje svým podpisem Odběratel je povinen zajistit měřící zařízení, která se nacházejí v jeho objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení, případně poškození úředních značek nebo montážních plomb a veškeré závady v měření neprodleně po zjištění ohlásit písemně dodavateli. Odběrateli je zakázáno provádět jakýkoliv zásah do měřícího zařízení. V případě prokazatelného poškození nebo odcizení měřícího zařízení cizí osobou uhradí odběratel dodavateli vzniklou škodu případně další s tím související oprávněné náklady Odběratel je povinen zajistit na svůj náklad zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit spotřebu elektrické energie pro měřící, pomocná a ovládací zařízení dodavatele umístěná v objektu odběratele. Odběratel je povinen pečovat o to, aby nedocházelo k přerušení přívodu elektrické energie pro měřící zařízení, do 3 dnů po zjištění hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné

5 poruchy v instalaci před měřícím zařízením. Dále je odběratel povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k NU s instalovaným měřícím zařízením Byla-li na měřícím zařízení poškozena úřední značka nebo montážní plomba, měřící zařízení bylo poškozeno nebo odcizeno, nebo na něm vznikne technická závada takového charakteru, že nelze změřit množství odebraného tepla, stanoví se jeho výše v období od data, kdy situace nastala, nebo od posledního odečtu, pokud datum nelze jednoznačně určit, výpočtem. To platí i v případě, že se naměřená spotřeba příslušného odběrného místa v daném fakturačním období liší od předpokládané spotřeby o více než 50 %, a přitom nelze výše uvedený rozdíl technicky vysvětlit. Výpočtem se stanoví množství TE rovněž v případě neoprávněného odběru TE Výpočtem se určí předpokládaná spotřeba tepla jako součin měrné spotřeby TE na vytápění ve srovnatelných odběrných místech za srovnatelné období v GJ/m 2 (GJ/m 3 ) vytápěné plochy (vytápěného objemu) neměřeného objektu. Srovnatelným odběrným místem se rozumí objekt s obdobnou vytápěnou plochou (objemem), charakterem spotřeby TE a srovnatelnými tepelně izolačními vlastnostmi. Při výpočtech se v maximální míře využijí údaje o naměřených spotřebách za předcházející období. Odběratel může s dodavatelem dohodnout i jiný, technicky zdůvodněný postup výpočtu předpokládané spotřeby TE Rozdělení nákladů na TE pro konečné spotřebitele zabezpečí dodavatel na základě mandátní smlouvy, pokud o to odběratel požádá a předloží podklady a pokyny, podle kterých se rozdělení bude provádět. Rozdělení předá dodavatel odběrateli společně s fakturou a podklady pro fakturaci za odběr TE. 5.9 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti naměřených spotřeb TE, má právo požádat dodavatele o zajištění metrologického ověření příslušného měřiče. Dodavatel po obdržení žádosti bez zbytečného prodlení zajistí odeslání měřiče tepla autorizované státní zkušebně na ověření. Zjistí-li se, že: a) údaj na MT se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením odběratel, b) MT udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením dodavatel. Zvýhodněná smluvní strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích MT, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nelze-li tento den zjistit, ode dne předcházejícího odečtu Dodavatel, nebo jím pověřená osoba provádí odečty stavů MT nejméně jednou měsíčně. Odečty se zpravidla provádějí poslední den kalendářního měsíce a/nebo první den měsíce následujícího, pokud se jedná o dny pracovní. V případě změny vlastnictví k objektu je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli stav MT ke dni předání potvrzený novým majitelem V případech hodných zřetele (nízké množství dodané TE) je možné stanovit množství TE dohodou, pokud se takto dodavatel dohodne s odběratelem Změřenou, dohodnutou případně vypočtenou spotřebu TE účtuje dodavatel odběrateli Neumožní-li odběratel opakovaně dodavateli přístup do NU za účelem provedení odečtu stavu MT, postupuje dodavatel při vyúčtování spotřeby TE způsobem uvedeným v bodě Dodavatel i odběratel jsou povinni pravidelně sledovat naměřené hodnoty měřidel a provádět jejich průběžné vyhodnocování. Odečtené stavy MT budou archivovány u dodavatele minimálně po dobu 1 roku od data odečtu. 6. Regulace, omezení a přerušení dodávek TE 6.1 Pro zajištění plynulého zásobování všech odběratelů teplem je prodávající oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření Dodavatel a odběratel se mohou dohodnout na dodávce TE mimo ZO, vyžadují-li to místní podmínky při dodržení zásad hospodárnosti při využívání tepla a připouštějí-li to technické a zásobovací možnosti. Podmínky dodávky TE v těchto případech (zejména jednotkovou cenu TE) dohodne dodavatel s odběratelem individuálně pro každý případ zvlášť Dodávku TE podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo v nezbytném rozsahu omezit nebo přerušit v případech a za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb. v platném znění a dále :

6 - neumožní-li kupující prodávajícímu přístup k měřícím a odběrným tepelným zařízením, - z důvodu nezaplacení stanovených záloh nebo faktur za dodávku tepla těm odběratelům, kteří nesplnili svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou jim prodávající stanoví s upozorněním, že jim přeruší dodávku, - v případě přerušení dodávky paliv a energií - na žádost odběratele. Dodavatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem upozorní odběratele na skutečnost, že mu omezí nebo přeruší dodávku TE, pokud lhůtu a způsob nestanoví zákon. 6.3 Omezením dodávky TE se rozumí snížení teploty TL nebo množství TL v průběhu části dne. 6.4 Přerušením dodávky TE, se rozumí dočasné odpojení odběrného zařízení od zařízení dodavatele, aniž dojde ke skončení smluvního vztahu. 6.5 Ukončením dodávky se rozumí ukončení smluvního vztahu s odběratelem pro dané odběrné místo a odebrání měřícího zařízení. 6.6 Omezení, přerušení či ukončení dodávky za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, nelze posuzovat jako porušení smluvní povinnosti ze závazkového vztahu, tj. nemá vliv na výši sjednaného množství TE resp. smluvní pokutu za neodebrané množství TE. 7. Ukončení odběru 7.1 Ukončení odběru je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději 60 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu MT ke dni ukončení odběru, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li kupující tyto povinnosti, uhradí prodávajícímu veškeré odebrané teplo až do podání přihlášky novým kupujícím, nebo do doby, kdy bude umožněno prodávajícímu přerušit dodávku tepla, odečíst, demontovat a odebrat MT. Dodavatel vyhotoví protokol o ukončení odběru, ve kterém bude uvedena identifikace dodavatele, odběratele, datum a konečný stav měřidla. Odběratel, nebo jím písemně pověřený zástupce, tyto údaje potvrdí svým podpisem. 7.2 Odběr lze pro konkrétní místo ukončit pouze písemným dodatkem ke smlouvě, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. 7.3 Pokud odběratel nesplní povinnosti uvedené v bodě 7.1. smluvní vztah nekončí a odběratel hradí platby spojené s dodávkou tepla až do odebrání měřícího zařízení. 7.4 Odběratel je povinen v případě prodeje objektu, který je zásobován TE dodavatelem, nebo tímto objektem procházejí rozvody TE, projednat způsob předání technologického zařízení novému majiteli. 8. Neoprávněný odběr. 8.1 Neoprávněným odběrem TE je odběr za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb., 89 v platném znění. Způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem je stanoven prováděcí vyhláškou. 8.2 Neoprávněně odebrané množství TE na vytápění se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení OZ, popřípadě plné zatížení, které OZ připouští, a to po dobu nejméně 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo ZO se nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li současně k odběru TL, uvažuje se zatížení stejné jako v předchozím případě, však po dobu 24 hodin denně. Takto stanovená výše denního neoprávněného odběru TE a TL se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období. 8.3 K částce vypočtené podle předchozího odstavce se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. 8.4 Za neoprávněný odběr tepla může prodávající požadovat mimo ceny tepla zaplacení pokuty ve výši 100 % ceny za každý neoprávněně odebraný GJ, a to až do výše ,- Kč (desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Tato sankce se netýká případu uvedeného v 89 odst. 1b zákona 458/2000 Sb.

7 9. Platební podmínky, cena, zajištění pohledávek a náhrada škody. 9.1 Všeobecné platební podmínky jsou součástí kupní smlouvy. 9.2 Dohodnuté období může být stanoveno na dekádu (> 300 GJ/měsíc) nebo měsíc (ostatní případy), a to v závislosti na výši sjednaného měsíčního množství TE. Při odběru TE nižším jak 50 GJ/měsíc se zálohy neplatí. 9.3 Jednotkové ceny tepelné energie v závislosti na letním / zimním období jsou uvedeny v příloze č.2 - Cena TE. 9.4 Fakturaci za TE bude dodavatel provádět za uplynulý měsíc. Součástí každé faktury budou podklady pro fakturaci, které budou obsahovat stavy MT a spotřeby, případně další údaje potřebné při věcné likvidaci faktury. Faktury obsahující náležitosti daňových dokladů budou zasílány do sídla odběratele, nebo na adresu, kterou písemně oznámí osoba oprávněná jednat za odběratele. 9.5 Zálohy, nedoplatky nebo přeplatky úhrady za dodávku TE podle vyúčtování dodavatele jsou splatné v termínech uvedených na dokladech. Závazek je splněn okamžikem, kdy je částka připsána na účet dodavatele. 9.6 V platebním styku je odběratel povinen používat bankovní spojení včetně variabilního symbolu uvedeného na příslušném dokladu. 9.7 Jednotková cena TE je stanovena v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění. Jednotková cena TE je stanovena odděleně pro letní resp. zimní období. Jednotková cena TE závisí na provozních nákladech a na celkovém sjednaném množství TE všemi odběrateli. Jednotková cena TE se mění zpravidla k 1.1. na základě provedené kalkulace. Pokud dojde v průběhu roku ke změně vstupů ovlivňujících kalkulaci jednotkové ceny TE, nebo dojde ke změně obecně platných předpisů, má dodavatel právo změnit cenu TE. Odběratel je povinen do 10 dní od doručení projednat změnu jednotkové ceny s dodavatelem. Dodavatel na požádání předloží cenovou kalkulaci odběrateli. 9.8 Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování dodávky tepla nesprávným odečtem, početní chybou a pod., má odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel uplatní reklamaci pro příslušné odběrné místo písemnou formou. Reklamace vyúčtování jednoho odběrného místa z více odběrných míst neopravňuje odběratele k nezaplacení daňového dokladu. Reklamace musí obsahovat: - číslo reklamovaného daňového dokladu včetně data vystavení, - důvod reklamace, - podpis, případně podpis a razítko odběratele Dodavatel reklamaci bezodkladně prošetří a výsledek oznámí odběrateli ve lhůtě 10 dní ode dne, kdy reklamaci obdržel Zajištění pohledávek dodavatele z předmětného závazkového vztahu je možné provést některým z níže uvedených způsobů: Zálohovou platbou uskutečněnou před začátkem dohodnutého období Ručením písemným prohlášením ručitele, který prokáže, že je způsobilý závazek splnit Blankosměnkou s nevyplněnou sumou a datem splatnosti. Blankosměnka tvoří přílohu směnečného prohlášení. Výstavce směnky prokáže, že je způsobilý svůj závazek splnit Smlouvou o postoupení pohledávek splatných a dostatečně určitých Bankovní zárukou Smlouvou o zajišťovacím převodu práva Akreditivem. Sankce Za každý zjištěný případ neoprávněné manipulace odběratele s TL, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V případě, že odběratel nevrátí celý objem dodané TL, zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý nevrácený m 3 TL. K takto vypočtené částce se připočtou náklady spojené se

8 zjišťováním neoprávněného odběru. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost odběratele nahradit dodavateli vzniklé škody, a to i škody přesahující smluvní pokuty. 10. Povinnosti odběratele Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které mají vliv na dodávku tepla, a to jak na zařízení dodavatele, tak na svém RTZ nebo OZ. U závad na svém RTZ nebo OZ je povinen zajistit jejich co nejrychlejší odstranění; nesmí však bez souhlasu dodavatele zasahovat do teplovodního okruhu Odběratel je povinen zpřístupnit NU ve dnech pravidelných odečtů stavů MT, v případě havárie okamžitě a v ostatních případech v termínu uvedeném na písemné výzvě, za účelem provedení, kontroly NU nebo jiného pracovního úkonu. NU je možno zpřístupnit předáním klíčů od hlavního vchodu a od místnosti, v které se nachází NU, nebo písemným nahlášením jména osoby, která zajistí dodavateli, případně písemně pověřenému zástupci dodavatele kdykoliv vstup do NU. Způsob zpřístupnění NU a pravidla chování zaměstnanců dodavatele v prostorách odběratele sdělí odběratel dodavateli písemně Odběratel je povinen udržovat v NU pořádek a zajistit, že NU bude sloužit pouze pro účely provozování tepelného zařízení, tj. aby nesloužil ke skladování jakéhokoliv materiálu a věcí nebo k jiným účelům než k jakým byl zřízen Odběratel je povinen připravit odběrné zařízení k provozu před zahájením otopného období (zkontrolovat otevření ventilů v NU, odvzdušnění systému, příp. upozornit nájemníky na napouštění systému). Totéž je odběratel povinen technickými nebo organizačními prostředky zajistit i v průběhu otopného období Odběratel je povinen udržovat své OZ připojené na PRT dodavatele tak, aby vlivem zpětného působení neovlivňoval negativně kvalitu dodávky TE jiným odběratelům V případě, že odběratel nepříznivě ovlivňuje svým zařízením kvalitu dodávky TE je povinen v termínu stanoveném dodavatelem závadu odstranit. Pokud odběratel v tomto termínu závadu neodstraní, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku TE do takového odběrného zařízení. Toto přerušení nebo odpojení se nepovažuje za nekvalitní dodávku TE ze strany dodavatele. 11. Povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen na základě písemného nebo telefonického nahlášení závady v dodávce TE způsobené poruchou na zařízení dodavatele provést kontrolu skutečného stavu a závadu odstranit. Náklady na odstranění závad způsobených odběratelem vyúčtuje odběrateli V případě, že je závada na zařízení odběratele a hrozí nebezpečí z prodlení, může závadu odstranit dodavatel. Oprávněné náklady spojené s odstraněním závady vyúčtuje odběrateli Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 60 dnů provozní údaje na centrálním dispečinku. V odůvodněných případech dodavatel umožní pověřenému technickému zástupci odběratele nahlédnout do provozní evidence parametrů dodávaného topného média. 12. Další podmínky Za obě smluvní strany jsou kromě statutárních zástupců oprávněné jednat všechny osoby, které se prokážou písemným pověřením, v kterém bude uvedeno jméno osoby zmocněné jednat za smluvní stranu, rozsah pravomocí k jednání, datum, podpis statutárního zástupce a doložka, že jmenovaná osoba zmocnění přijímá. Ve Frýdlantu n.o., dne: odběratel dodavatel

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více