Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č."

Transkript

1 Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č. TECHNICKÉ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti TERMO Frýdlant n. O. s. r. o. pro dodávku tepelné energie z primárních rozvodů tepla I. Smluvní strany Kupující / odběratel: Sídlo: Statutární zástupce: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Tel/fax : Společnost.... je registrována v, oddíl, vložka. Prodávající / dodavatel : TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. Hamernická 233, Frýdlant n.o. Statutární zástupce : Ing. Roland Slavíček, jednatel společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s /0800 Tel / fax : / TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Úvod 1.1 Tyto technické, platební a dodací podmínky na dodávku tepelné energie (dále jen TE) z primárních rozvodů tepla jsou nedílnou součástí smlouvy na dodávku tepla a jsou závazné pro obě smluvní strany po dobu platnosti smlouvy. 2. Výklad pojmů a použitých zkratek V technických, platebních a dodacích podmínkách jsou použity zkratky s níže uvedeným významem : TPDP technické, platební a dodací podmínky TE tepelná energie NU napojovací uzel TP teplovodní přípojka OM odběrné místo objekt, nebo jeho samostatně měřená část VS výměníková stanice RTZ rozvodné tepelné zařízení OZ odběrné zařízení MTx měřič tepla; v příloze č.1 ve významu spotřeba TE změřená MT č. x za fakturační období ZP zemní plyn PRT primární rozvody tepla ÚT ústřední vytápění TL teplonosná látka ZO zimní období, 1.9. až Dodavatel může v závislosti na vývoji počasí zimní období prodloužit. LO letní období, 1.6. až TZ tepelné ztráty

2 Sjednané množství TE je předpokládané množství budoucího odběru TE. Tento údaj je závazný pro dodavatele v oblasti kalkulace jednotkové ceny TE a v oblasti zajištění výkonu zdrojů TE. Odebrané množství TE je množství TE stanovené měřením nebo výpočtem. Výpočtem se stanoví množství TE na vstupu do objektu v případě poruchy MT. Neodebrané množství TE je rozdíl mezi sjednaným a odebraným množstvím TE. Neodebrané množství se hodnotí jak celkově za všechny odběratele, tak samostatně za každého odběratele. Neodebrané množství TE se dále hodnotí odděleně za zimní a letní období. Fixní složka jednotkové ceny TE jednotková cena TE po odečtení částky připadající na nakupované palivo 3. Podmínky pro připojení odběratele Dodavatel umožní připojení RTZ nebo OZ odběratele, který splní následující podmínky: - podá přihlášku na dodávku TE v rozsahu uvedeném v těchto TPDP - dodávka TE je v souladu s energetickou koncepcí; pokud tato nebyla vypracovaná, odběratel uvede účel využití TE např. vytápění bytů nebo nebytových prostor, technologické účely, ohřev TUV) - má zřízenou nebo pronajatou TP - prokáže, že jeho RTZ nebo TP a OZ splňuje požadavky technických a bezpečnostních předpisů; tuto skutečnost prokáže kopií revizní zprávy nebo čestným prohlášením - splní podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené dodavatelem - schválí platební podmínky závazkového vztahu a podmínky zajištění pohledávek dodavatele plynoucích z tohoto závazkového vztahu - prokáže, že vlastní (výpisem z LV) nebo má pronajatý (nájemní smlouva) objekt, kterého se dodávka TE týká, a je oprávněn sjednat pro tento objekt dodávku TE přímo s dodavatelem - má uzavřenou kupní smlouvu 3.1 Nejpozději 1 měsíc před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli vyplněnou přihlášku k odběru tepla na tiskopisech prodávajícího a kopii výpisu z listu vlastnictví, kterou prokáže vlastnictví k předmětným budovám. V případě pronajatých objektů předloží navíc kopii nájemní smlouvy, z které bude přímo vyplývat, že pronajímatel je oprávněn sjednat smlouvu na dodávku TE do předmětného objektu. Právnické osoby předloží platnou kopii výpisu z obchodního rejstříku, fyzické osoby předloží k ověření doklad s uvedeným rodným číslem. Přihláška obsahuje identifikační údaje odběratele, požadovaný předmět plnění, požadovaný termín zahájení odběru a technické parametry odběrného zařízení. K přihlášce dále připojí vyplněnou přílohu č.1 kupní smlouvy s údaji o sjednaném množství TE, výkonu, časovém harmonogramu dodávky TE a požadovaných parametrech teplonosné látky (TL). Seznam parametrů požadovaných v příloze č.1 je uveden na konci tohoto bodu. V přihlášce odběratel dále uvede charakteristiku objektu, popis regulace OZ, statický tlak tj. tlak, na který je OZ dimenzováno (pokud nebude v přihlášce uveden, považuje se za obvyklý tj. 1,2 MPa). Každou změnu skutečností uvedených v kupní smlouvě nebo přihlášce je odběratel povinen neprodleně písemně nahlásit dodavateli. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 15 dnů od jejich doručení. To se týká i případů prodeje objektů novému majiteli. Za tímto účelem původní vlastník (odběratel) odevzdá budoucímu novému vlastníku (odběrateli) kopii těchto TPDP. V případě porušení oznamovací povinnosti uhradí odběratel dodavateli škody, které mu tím prokazatelně vzniknou. V případě nutnosti se výše uvedené lhůty přiměřeně zkrátí. Pokyny pro vyplnění přílohy č.1 kupní smlouvy : Označení odběrného místa, pro které se odběr TE sjednává, nevyplňujte. Postupně vyplňte odpovědi na skutečnosti uvedené v příloze č.1. Splňuje podmínky připojení uveďte datum poslední revize, pokud byla provedena. Sjednaný výkon tepelné ztráty objektu v kw dle projektu, nebo sjednaný výkon pro technologické účely. Sjednané množství TE - odborný odhad spotřeby TE pro každé odběrné místo v příštím období stanovený na základě spotřeby TE v minulých obdobích nebo podle srovnatelného objektu v členění po jednotlivých měsících a podle účelu.. Místo předání jednoznačný slovní popis místa v objektu, kde dochází k předání TE odběrateli Teplota dodávané a vracené TL - projektovaný teplotní spád objektu při venkovní teplotě Tlak teplonosné látky tlak, na který je OZ odběratele dimenzováno Diferenční tlak projektovaný diferenční tlak objektu udržovaný automatickými regulačními armaturami odběratele ( po instalaci objektové hydraulické regulace ) Objemový průtok maximální průtok TL Způsob měření samostatně měřený / společně měřený / neměřený odběr Plocha - započitatelná plocha nebytových prostor, nebo obestavěný vytápěný prostor. Další údaje hodné zřetele doplní odběratel podle vlastního uvážení nebo podle požadavků dodavatele.

3 3.2 Odběratel je povinen provést před připojením RTZ nebo OZ provozní zkoušky a zkoušku těsnosti. Dodavatel ověří, zda RTZ, TP nebo OZ odběratele odpovídá technickým normám a předpisům na úseku bezpečnosti práce. Odběratel je povinen písemně oznámit dodavateli každou technickou úpravu a změnu, kterou chce realizovat na odběrném zařízení, která může mít vliv na parametry topného systému dodavatele nebo na velikost spotřeby. Dodavatel je rovněž oprávněn provádět kontrolu technického stavu RTZ a OZ po celou dobu trvání smluvního vztahu. Výsledek kontroly dodavatel oznámí odběrateli. 3.3 Odběrným zařízením se rozumí výměníková stanice, RTZ nebo objekt či jeho část s vnitřními rozvody tepla připojené na primární rozvod tepla nebo na tepelnou přípojku. 3.4 OZ je možné připojit k primárním rozvodům tepla nebo ke zdroji tepla pouze tehdy, je-li sjednána kupní smlouva na dodávku tepla. 3.5 Smlouva na dodávku tepla se uzavírá pro všechna odběrná místa jednotlivého odběratele písemně. Smlouva zpravidla obsahuje tyto přílohy : Příloha č.1 Smluvně dohodnuté údaje o každém odběrném místě v rozsahu uvedeném v zákoně č.458/2000 Sb. Příloha č.2 Jednotková cena tepelné energie v závislosti na období 3.6. Pro odběry tepla na staveniště může dodavatel na období do kolaudace budovaného odběrného zařízení stanovit zvláštní technické, platební a dodací podmínky včetně ustanovení o regulačních opatřeních. 4. Podmínky dodávky tepelné energie 4.1 Dodavatel je povinen dodávat tepelnou energii v souladu s dohodnutým časovým průběhem odběru TE. Pokud odběratel nepředloží časový průběh odběru TE po měsících (dnech), je dodavatel oprávněn považovat odběr TE podle předpokládaného odběrového diagramu. Předpokládaný odběrový diagram sjednaného množství TE (v procentech připadajících na jednotlivé měsíce) má pouze informativní charakter a jeho plnění závisí zejména na vývoji počasí. Předpokládaný odběrový diagram TE v jednotlivých měsících v % ze sjednaného množství: Měsíc % % % % % % % % % % % % TOP TECH TUV Teplo je odběrateli dodáváno pomocí TL prostřednictvím VS nebo přímo primárním rozvodem tepla. Primární rozvod je ukončen prvními uzavíracími armaturami na přívodním a zpětném potrubí, ze strany vstupu výměníkové stanice nebo RTZ dodavatele. NU je zpravidla umístěn v samostatné místnosti na vstupu do objektu odběratele, přičemž je z tohoto uzlu vytápěn pouze objekt odběratele. V případě jiného propojení PRT s odběrným zařízením přiloží odběratel jeho popis nebo nákres současně s přihláškou k odběru. 4.3 Zařízení odběratele v NU začíná přírubami (včetně těsnění), přiléhajícími k prvním uzavíracím armaturám na přívodním a zpětném potrubí primárních rozvodů ÚT, na vstupu do NU. V NU, kde je nebezpečí neodborného zásahu nepovolané osoby, je součástí NU i uzavíratelná zábrana. 4.4 Parametry TL: Maximální statický tlak topné vody v NU je 1,2 MPa, tj. tlak, na který jsou OZ dimenzována. Projektovaná teplota TL přívod / zpátečka je / C. 4.5 V NU je dodavatel povinen dodržet požadovaný diferenční tlak, který je uveden v přihlášce k odběru nebo alespoň takový, který zabezpečuje kvalitní dodávku tepla. 4.6 Dodavatel je povinen zajistit regulaci parametrů TL. Odběratel provádí regulaci OZ dle vlastních potřeb, přičemž nesmí nepříznivě ovlivnit hydraulické poměry v primárních rozvodech tepla. 4.7 Dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla v případě, že parametry OZ neodpovídají údajům uvedeným v přihlášce k odběru tepla nebo nejsou v přihlášce uvedeny vůbec. Prodávající neodpovídá za nedostatky ve vytápění budov způsobené špatným technickým stavem budov, špatně provedenou regulací OZ, která nezajišťuje dostatečné oběhové množství TL, nebo nevhodně projektovaným a nainstalovaným OZ vzhledem

4 ke skutečné potřebě tepla apod., pokud byly dodrženy minimální vstupní a výstupní teploty TL na zdroji a ostatní parametry TL v NU. 4.8 Pro bezpečný a spolehlivý provoz tepelného zdroje musí být dodavateli zabezpečen přístup do NU. Jinak přejímá kupující veškerou odpovědnost za vadné dodávky a za škodu, která z tohoto důvodu vznikla. Kupující současně sdělí dodavateli osobu pověřenou za odběratele kontrolou NU. 4.9 V případě, že odběratel sám, nebo prostřednictvím jiné osoby, neodborným zásahem poruší hydraulickou regulaci topného systému, dodavatel neodpovídá za kvalitu dodávky tepla. Náklady spojené s novým vyregulováním topného systému budou vyúčtovány odběrateli TL je majetkem dodavatele a odběratel je povinen celé množství TL vracet dodavateli. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele s TL manipulovat Dodavatel neodpovídá za teplotu vytápěných prostor, pokud dodržel smluvní vstupní parametry TL v místě plnění Odběratel je povinen písemně nahlásit každou změnu na svém tepelném zařízení, která by mohla ovlivnit objem dodávek a technické parametry dodávaného tepla před její realizací. Dále je odběratel povinen do běžného roku písemně oznámit skutečnost, že nemá své OZ připraveno k provozu. Jinak bude odběrné zařízení považováno za provozuschopné Odběratel umožní dodávky TE pro další odběratele zařízením v jeho vlastnictví, a to na základě smlouvy o pronájmu rozvodného tepelného zařízení nebo jiné smlouvy jiné. Současně umožní přístup k tomuto zařízení a sdělí dodavateli osobu pověřenou ke kontrole tohoto zařízení. 5. Měření, způsob rozdělení nákladů při společném měření Množství dodané TE může být stanoveno některým z níže uvedených způsobů: - měřením, nebo výpočtem z naměřených spotřeb TE dvou a více MT - dohodou (v případě neměřených odběrů); základem jsou TZ budovy, charakter odběru apod. - výpočtem (v případě společného měření pro více odběrných míst, a to v souladu s vyhl. 152/2001 Sb. nebo v souladu s dohodou, kterou uzavřeli koneční odběratelé) - náhradním způsobem (v případě poruchy MT) 5.1. Dodavatel měří spotřebu tepla pro každé odběrné místo v NU vlastním, metrologicky ověřeným měřícím zařízením, které odběrateli instaluje, zapojí, kontroluje a udržuje. Není li ve výjimečných případech možné měřit spotřebu tepla měřícím zařízením dodavatele, lze po dohodě s dodavatelem použít funkční, metrologicky ověřené měřící zařízení odběratele. Odběratel může pro vlastní potřebu za měřící zařízení dodavatele nainstalovat podružné nebo kontrolní měřící zařízení. Jejich správnost a stavy dodavatel nekontroluje Měřící zařízení se zpravidla skládá z vyhodnocovací jednotky, ze snímačů teplot včetně jímek na vratném a přívodním potrubí, uzavírací armatury na zpátečce nebo přívodu, vypouštěcích ventilů na měřícím zařízení odběratele, průtokoměru, filtru, (v případě potřeby z regulační a uzavírací armatury, kterou může odběratel nahradit svou automatickou regulační armaturou diferenčního tlaku) Dodavatel je oprávněn, v případě potřeby vyměnit své měřící zařízení instalované v NU. O provedené výměně vyhotoví dodavatel protokol, ve kterém bude zejména uveden koncový a počáteční stav měřičů tepla. Měřičem tepla se rozumí průtokoměr, vyhodnocovací jednotka a snímače teplot. Odběratel, nebo jím písemně pověřená osoba potvrdí tyto údaje svým podpisem Odběratel je povinen zajistit měřící zařízení, která se nacházejí v jeho objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení, případně poškození úředních značek nebo montážních plomb a veškeré závady v měření neprodleně po zjištění ohlásit písemně dodavateli. Odběrateli je zakázáno provádět jakýkoliv zásah do měřícího zařízení. V případě prokazatelného poškození nebo odcizení měřícího zařízení cizí osobou uhradí odběratel dodavateli vzniklou škodu případně další s tím související oprávněné náklady Odběratel je povinen zajistit na svůj náklad zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit spotřebu elektrické energie pro měřící, pomocná a ovládací zařízení dodavatele umístěná v objektu odběratele. Odběratel je povinen pečovat o to, aby nedocházelo k přerušení přívodu elektrické energie pro měřící zařízení, do 3 dnů po zjištění hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné

5 poruchy v instalaci před měřícím zařízením. Dále je odběratel povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k NU s instalovaným měřícím zařízením Byla-li na měřícím zařízení poškozena úřední značka nebo montážní plomba, měřící zařízení bylo poškozeno nebo odcizeno, nebo na něm vznikne technická závada takového charakteru, že nelze změřit množství odebraného tepla, stanoví se jeho výše v období od data, kdy situace nastala, nebo od posledního odečtu, pokud datum nelze jednoznačně určit, výpočtem. To platí i v případě, že se naměřená spotřeba příslušného odběrného místa v daném fakturačním období liší od předpokládané spotřeby o více než 50 %, a přitom nelze výše uvedený rozdíl technicky vysvětlit. Výpočtem se stanoví množství TE rovněž v případě neoprávněného odběru TE Výpočtem se určí předpokládaná spotřeba tepla jako součin měrné spotřeby TE na vytápění ve srovnatelných odběrných místech za srovnatelné období v GJ/m 2 (GJ/m 3 ) vytápěné plochy (vytápěného objemu) neměřeného objektu. Srovnatelným odběrným místem se rozumí objekt s obdobnou vytápěnou plochou (objemem), charakterem spotřeby TE a srovnatelnými tepelně izolačními vlastnostmi. Při výpočtech se v maximální míře využijí údaje o naměřených spotřebách za předcházející období. Odběratel může s dodavatelem dohodnout i jiný, technicky zdůvodněný postup výpočtu předpokládané spotřeby TE Rozdělení nákladů na TE pro konečné spotřebitele zabezpečí dodavatel na základě mandátní smlouvy, pokud o to odběratel požádá a předloží podklady a pokyny, podle kterých se rozdělení bude provádět. Rozdělení předá dodavatel odběrateli společně s fakturou a podklady pro fakturaci za odběr TE. 5.9 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti naměřených spotřeb TE, má právo požádat dodavatele o zajištění metrologického ověření příslušného měřiče. Dodavatel po obdržení žádosti bez zbytečného prodlení zajistí odeslání měřiče tepla autorizované státní zkušebně na ověření. Zjistí-li se, že: a) údaj na MT se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením odběratel, b) MT udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští typové schválení MT, uhradí náklady spojené s jeho výměnou a ověřením dodavatel. Zvýhodněná smluvní strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích MT, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, nelze-li tento den zjistit, ode dne předcházejícího odečtu Dodavatel, nebo jím pověřená osoba provádí odečty stavů MT nejméně jednou měsíčně. Odečty se zpravidla provádějí poslední den kalendářního měsíce a/nebo první den měsíce následujícího, pokud se jedná o dny pracovní. V případě změny vlastnictví k objektu je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli stav MT ke dni předání potvrzený novým majitelem V případech hodných zřetele (nízké množství dodané TE) je možné stanovit množství TE dohodou, pokud se takto dodavatel dohodne s odběratelem Změřenou, dohodnutou případně vypočtenou spotřebu TE účtuje dodavatel odběrateli Neumožní-li odběratel opakovaně dodavateli přístup do NU za účelem provedení odečtu stavu MT, postupuje dodavatel při vyúčtování spotřeby TE způsobem uvedeným v bodě Dodavatel i odběratel jsou povinni pravidelně sledovat naměřené hodnoty měřidel a provádět jejich průběžné vyhodnocování. Odečtené stavy MT budou archivovány u dodavatele minimálně po dobu 1 roku od data odečtu. 6. Regulace, omezení a přerušení dodávek TE 6.1 Pro zajištění plynulého zásobování všech odběratelů teplem je prodávající oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření Dodavatel a odběratel se mohou dohodnout na dodávce TE mimo ZO, vyžadují-li to místní podmínky při dodržení zásad hospodárnosti při využívání tepla a připouštějí-li to technické a zásobovací možnosti. Podmínky dodávky TE v těchto případech (zejména jednotkovou cenu TE) dohodne dodavatel s odběratelem individuálně pro každý případ zvlášť Dodávku TE podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo v nezbytném rozsahu omezit nebo přerušit v případech a za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb. v platném znění a dále :

6 - neumožní-li kupující prodávajícímu přístup k měřícím a odběrným tepelným zařízením, - z důvodu nezaplacení stanovených záloh nebo faktur za dodávku tepla těm odběratelům, kteří nesplnili svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou jim prodávající stanoví s upozorněním, že jim přeruší dodávku, - v případě přerušení dodávky paliv a energií - na žádost odběratele. Dodavatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem upozorní odběratele na skutečnost, že mu omezí nebo přeruší dodávku TE, pokud lhůtu a způsob nestanoví zákon. 6.3 Omezením dodávky TE se rozumí snížení teploty TL nebo množství TL v průběhu části dne. 6.4 Přerušením dodávky TE, se rozumí dočasné odpojení odběrného zařízení od zařízení dodavatele, aniž dojde ke skončení smluvního vztahu. 6.5 Ukončením dodávky se rozumí ukončení smluvního vztahu s odběratelem pro dané odběrné místo a odebrání měřícího zařízení. 6.6 Omezení, přerušení či ukončení dodávky za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, nelze posuzovat jako porušení smluvní povinnosti ze závazkového vztahu, tj. nemá vliv na výši sjednaného množství TE resp. smluvní pokutu za neodebrané množství TE. 7. Ukončení odběru 7.1 Ukončení odběru je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději 60 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu MT ke dni ukončení odběru, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li kupující tyto povinnosti, uhradí prodávajícímu veškeré odebrané teplo až do podání přihlášky novým kupujícím, nebo do doby, kdy bude umožněno prodávajícímu přerušit dodávku tepla, odečíst, demontovat a odebrat MT. Dodavatel vyhotoví protokol o ukončení odběru, ve kterém bude uvedena identifikace dodavatele, odběratele, datum a konečný stav měřidla. Odběratel, nebo jím písemně pověřený zástupce, tyto údaje potvrdí svým podpisem. 7.2 Odběr lze pro konkrétní místo ukončit pouze písemným dodatkem ke smlouvě, který musí být podepsán oběma smluvními stranami. 7.3 Pokud odběratel nesplní povinnosti uvedené v bodě 7.1. smluvní vztah nekončí a odběratel hradí platby spojené s dodávkou tepla až do odebrání měřícího zařízení. 7.4 Odběratel je povinen v případě prodeje objektu, který je zásobován TE dodavatelem, nebo tímto objektem procházejí rozvody TE, projednat způsob předání technologického zařízení novému majiteli. 8. Neoprávněný odběr. 8.1 Neoprávněným odběrem TE je odběr za podmínek uvedených v zákoně 458/2000 Sb., 89 v platném znění. Způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem je stanoven prováděcí vyhláškou. 8.2 Neoprávněně odebrané množství TE na vytápění se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení OZ, popřípadě plné zatížení, které OZ připouští, a to po dobu nejméně 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo ZO se nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li současně k odběru TL, uvažuje se zatížení stejné jako v předchozím případě, však po dobu 24 hodin denně. Takto stanovená výše denního neoprávněného odběru TE a TL se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období. 8.3 K částce vypočtené podle předchozího odstavce se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. 8.4 Za neoprávněný odběr tepla může prodávající požadovat mimo ceny tepla zaplacení pokuty ve výši 100 % ceny za každý neoprávněně odebraný GJ, a to až do výše ,- Kč (desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Tato sankce se netýká případu uvedeného v 89 odst. 1b zákona 458/2000 Sb.

7 9. Platební podmínky, cena, zajištění pohledávek a náhrada škody. 9.1 Všeobecné platební podmínky jsou součástí kupní smlouvy. 9.2 Dohodnuté období může být stanoveno na dekádu (> 300 GJ/měsíc) nebo měsíc (ostatní případy), a to v závislosti na výši sjednaného měsíčního množství TE. Při odběru TE nižším jak 50 GJ/měsíc se zálohy neplatí. 9.3 Jednotkové ceny tepelné energie v závislosti na letním / zimním období jsou uvedeny v příloze č.2 - Cena TE. 9.4 Fakturaci za TE bude dodavatel provádět za uplynulý měsíc. Součástí každé faktury budou podklady pro fakturaci, které budou obsahovat stavy MT a spotřeby, případně další údaje potřebné při věcné likvidaci faktury. Faktury obsahující náležitosti daňových dokladů budou zasílány do sídla odběratele, nebo na adresu, kterou písemně oznámí osoba oprávněná jednat za odběratele. 9.5 Zálohy, nedoplatky nebo přeplatky úhrady za dodávku TE podle vyúčtování dodavatele jsou splatné v termínech uvedených na dokladech. Závazek je splněn okamžikem, kdy je částka připsána na účet dodavatele. 9.6 V platebním styku je odběratel povinen používat bankovní spojení včetně variabilního symbolu uvedeného na příslušném dokladu. 9.7 Jednotková cena TE je stanovena v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění. Jednotková cena TE je stanovena odděleně pro letní resp. zimní období. Jednotková cena TE závisí na provozních nákladech a na celkovém sjednaném množství TE všemi odběrateli. Jednotková cena TE se mění zpravidla k 1.1. na základě provedené kalkulace. Pokud dojde v průběhu roku ke změně vstupů ovlivňujících kalkulaci jednotkové ceny TE, nebo dojde ke změně obecně platných předpisů, má dodavatel právo změnit cenu TE. Odběratel je povinen do 10 dní od doručení projednat změnu jednotkové ceny s dodavatelem. Dodavatel na požádání předloží cenovou kalkulaci odběrateli. 9.8 Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování dodávky tepla nesprávným odečtem, početní chybou a pod., má odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel uplatní reklamaci pro příslušné odběrné místo písemnou formou. Reklamace vyúčtování jednoho odběrného místa z více odběrných míst neopravňuje odběratele k nezaplacení daňového dokladu. Reklamace musí obsahovat: - číslo reklamovaného daňového dokladu včetně data vystavení, - důvod reklamace, - podpis, případně podpis a razítko odběratele Dodavatel reklamaci bezodkladně prošetří a výsledek oznámí odběrateli ve lhůtě 10 dní ode dne, kdy reklamaci obdržel Zajištění pohledávek dodavatele z předmětného závazkového vztahu je možné provést některým z níže uvedených způsobů: Zálohovou platbou uskutečněnou před začátkem dohodnutého období Ručením písemným prohlášením ručitele, který prokáže, že je způsobilý závazek splnit Blankosměnkou s nevyplněnou sumou a datem splatnosti. Blankosměnka tvoří přílohu směnečného prohlášení. Výstavce směnky prokáže, že je způsobilý svůj závazek splnit Smlouvou o postoupení pohledávek splatných a dostatečně určitých Bankovní zárukou Smlouvou o zajišťovacím převodu práva Akreditivem. Sankce Za každý zjištěný případ neoprávněné manipulace odběratele s TL, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. V případě, že odběratel nevrátí celý objem dodané TL, zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý nevrácený m 3 TL. K takto vypočtené částce se připočtou náklady spojené se

8 zjišťováním neoprávněného odběru. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost odběratele nahradit dodavateli vzniklé škody, a to i škody přesahující smluvní pokuty. 10. Povinnosti odběratele Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které mají vliv na dodávku tepla, a to jak na zařízení dodavatele, tak na svém RTZ nebo OZ. U závad na svém RTZ nebo OZ je povinen zajistit jejich co nejrychlejší odstranění; nesmí však bez souhlasu dodavatele zasahovat do teplovodního okruhu Odběratel je povinen zpřístupnit NU ve dnech pravidelných odečtů stavů MT, v případě havárie okamžitě a v ostatních případech v termínu uvedeném na písemné výzvě, za účelem provedení, kontroly NU nebo jiného pracovního úkonu. NU je možno zpřístupnit předáním klíčů od hlavního vchodu a od místnosti, v které se nachází NU, nebo písemným nahlášením jména osoby, která zajistí dodavateli, případně písemně pověřenému zástupci dodavatele kdykoliv vstup do NU. Způsob zpřístupnění NU a pravidla chování zaměstnanců dodavatele v prostorách odběratele sdělí odběratel dodavateli písemně Odběratel je povinen udržovat v NU pořádek a zajistit, že NU bude sloužit pouze pro účely provozování tepelného zařízení, tj. aby nesloužil ke skladování jakéhokoliv materiálu a věcí nebo k jiným účelům než k jakým byl zřízen Odběratel je povinen připravit odběrné zařízení k provozu před zahájením otopného období (zkontrolovat otevření ventilů v NU, odvzdušnění systému, příp. upozornit nájemníky na napouštění systému). Totéž je odběratel povinen technickými nebo organizačními prostředky zajistit i v průběhu otopného období Odběratel je povinen udržovat své OZ připojené na PRT dodavatele tak, aby vlivem zpětného působení neovlivňoval negativně kvalitu dodávky TE jiným odběratelům V případě, že odběratel nepříznivě ovlivňuje svým zařízením kvalitu dodávky TE je povinen v termínu stanoveném dodavatelem závadu odstranit. Pokud odběratel v tomto termínu závadu neodstraní, je dodavatel oprávněn přerušit dodávku TE do takového odběrného zařízení. Toto přerušení nebo odpojení se nepovažuje za nekvalitní dodávku TE ze strany dodavatele. 11. Povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen na základě písemného nebo telefonického nahlášení závady v dodávce TE způsobené poruchou na zařízení dodavatele provést kontrolu skutečného stavu a závadu odstranit. Náklady na odstranění závad způsobených odběratelem vyúčtuje odběrateli V případě, že je závada na zařízení odběratele a hrozí nebezpečí z prodlení, může závadu odstranit dodavatel. Oprávněné náklady spojené s odstraněním závady vyúčtuje odběrateli Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 60 dnů provozní údaje na centrálním dispečinku. V odůvodněných případech dodavatel umožní pověřenému technickému zástupci odběratele nahlédnout do provozní evidence parametrů dodávaného topného média. 12. Další podmínky Za obě smluvní strany jsou kromě statutárních zástupců oprávněné jednat všechny osoby, které se prokážou písemným pověřením, v kterém bude uvedeno jméno osoby zmocněné jednat za smluvní stranu, rozsah pravomocí k jednání, datum, podpis statutárního zástupce a doložka, že jmenovaná osoba zmocnění přijímá. Ve Frýdlantu n.o., dne: odběratel dodavatel

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku Číslo smlouvy: 800 S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku uzavřená mezi 1. PRODÁVAJÍCÍM : SATT a.s., Okružní 11

Více

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku

S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku Číslo smlouvy: S M L O U V A o dodávce tepelné energie podle ust. 76 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku uzavřená mezi 1. PRODÁVAJÍCÍM : SATT a.s., Okružní 11 591

Více

Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. zn. VOPD/S/1 ze dne 1.1.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. zn. VOPD/S/1 ze dne 1.1. Příloha č. 1 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny České Budějovice, a.s. Všeobecné obchodní podmínky dodávky tepla a teplé vody ze sekundární sítě Teplárny

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Reklamace dodávky tepla a TUV

Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace jsou přijímány výhradně dle Části A, čl. IV. (Vady dodávky), bodu 2 příloha č.1 Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a teplé užitkové vody platné pro soustavy

Více

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu - Raná

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu - Raná Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu - Raná I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními

Více

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):.. S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., (Občanského zákoníku) v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka:

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka: SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9000001285 Smluvní strany: 1 ) Dodavatel : Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zastoupená: IČ: 282 44

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2010

Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2010 Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2010 uzavřená podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Obchodní firma

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 1. Obecná ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvádění a

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie č. E292-S-00103/15

Smlouva o dodávce tepelné energie č. E292-S-00103/15 Smlouva o dodávce tepelné energie č. E292-S-00103/15 Dodavatel: České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,

Více

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p.

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p. SMLOUVA Evid.č.: čp. /Rohatce O službě odvádění odpadních vod, uzavřena podle zákona a vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně souvisejících prováděcích předpisů Provozovatel a vlastník kanalizace:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

(Obec Rašovice - vlastník vodovodní a pověřený provozovatel)

(Obec Rašovice - vlastník vodovodní a pověřený provozovatel) Obchodní podmínky dodávky pitné vody dodavatelem (Obec Rašovice - vlastník vodovodní a pověřený provozovatel) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní podmínky (dále jen podmínky) doplňují právní předpisy České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

KUPNÍ SMLOUVA č. NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY KUPNÍ SMLOUVA č. NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY v souladu s 76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb. a s občanským zákoníkem v platném znění. Prodávající : Obchodní jméno:

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. se sídlem K Náměstí 22, Brušperk OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro odvádění odpadních vod kanalizací

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. se sídlem K Náměstí 22, Brušperk OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro odvádění odpadních vod kanalizací Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice se sídlem K Náměstí 22, 73944 Brušperk OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Předmět a místo plnění Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie Evidenční smluvní číslo odběratele:... Uzavřená mezi: Dodavatelem: Sídlo: Děčín III., Oblouková 25, PSČ 405 02 IČ: 64050882 DIČ: CZ64050882 Plátce DPH: ano Bankovní spojení:

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

PŘÍLOHA Č. 6 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE

PŘÍLOHA Č. 6 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE PŘÍLOHA Č. 6 KE SMLOUVĚ ČÍSLO: S / M XXXXX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE Jméno/firma Prodávající Teplárny Brno, a.s. Kupující Sídlo/místo podnikání Okružní 25, 638 00 Brno RČ/IČ 46347534 Zapsáno

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem. Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016

Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem. Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016 Příloha č. 3 Obchodní podmínky pro dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování teplem (z centrální výměníkové stanice a sekundární tepelné sítě) Teplárny Liberec, a.s. č.: 01/2016 (dále jen Obchodní

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie pro vytápění a teplé vody (dále jen OP

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky dodávky vody

Obchodní podmínky dodávky vody O B E C Nekmíř č.p.114, 331 52 Dolní Bělá N E K M Í Ř Obchodní podmínky dodávky vody I. Úvodní ustanovení Předmětem obchodních podmínek je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2013

Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2013 Smlouva o dodávce tepelné energie č. xx/2013 uzavřená podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. TEPLO BRUNTÁL

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více