Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku."

Transkript

1 Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

2 Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný rok.

3 Příloha č. 3 Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné (vlastnický model) Verze 4.0

4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obnovu ve 1.1 Východiska Pravidel tvorby ceny pro vodné a stočné VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. naplňuje znaky vlastnického modelu provozování vodohospodářské infrastruktury1. Je 100% vlastněna vlastníky dotčené infrastruktury a tuto provozuje na základě provozní smlouvy Vlastník infrastruktury je příjemcem dotace z Operačního programu životní prostředí a je povinen respektovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD pro vlastnický model provozování. Podmínkou rozhodnutí o poskytnutí dotace je, že nejméně po dobu 10-ti let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu, zejména bude zajištěn soulad s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy, k určení míry podpory OPŽP a to za podmínek stanovených SFŽP. Stanovení nižších cen, než jsou uvedeny ve finanční analýze, je přípustné pouze z důvodu: a) snížení na úroveň cen, které nepřekročí sociální únosnost 2 b) snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, výši plných odpisů Podmínka zajištění souladu cen bude považována za splněnou, budou-li skutečné ceny pro vodné a stočné dosahovat alespoň 90% cen pro vodné a stočné stanovené ve finanční analýze (konsolidované finanční analýze). Čistý příjem (případně nájemné) z provozování vodohospodářské infrastruktury, případné rozšíření bude použit vlastníkem pouze pro správu, obnovu a vodohospodářské infrastruktury. Výše cenového pásma, ve kterém se musí ceny pohybovat (podmínka RoPD) je uvedeno v příloze č Tvorba ceny pro vodné a stočné je regulována a tzv. věcně usměrňována. Regulace tvorby ceny se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. Zákonem o cenách, dále prováděcí vyhláškou 450/2009 Sb. a dále Cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR, zveřejňovaných v Cenovém věstníku. Z pohledu Zákona o cenách je provozovatel prodávajícím, tudíž je zodpovědnou osobou za správnost stanovení pro vodné a stočné Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné musí respektovat všechny výše uvedené faktory. ceny 2. PŘÍJEM PROVOZOVATELE 2.1 Příjem provozovatele Příjem provozovatele za rok je dán součtem: 1 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období , část Vlastnický model 2 Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována výší úhrady za vodné a stočné (vč. DPH), která představuje 2% průměrných příjmů domácností se standardní spotřebou 80 l/os/den.

5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nájemného Provozních fixních nákladů Provozních variabilních nákladů Provozních nákladů dle plánu Přiměřeného zisku Korekčních úprav Stanovení výše nájemného Stanovení výše nájemného navrhne provozovatel a to vždy nejpozději do 31. října kalendářního roku. Výše nájemného je stanovena samostatně pro vodné a stočné. Konsolidovaná finanční analýza (dále jen KFA) určuje cenový rámec, který musí vlastník dodržet. Výstupy z KFA jsou uvedeny v Příloze č. 1. Provozovatel navrhuje cenu, na spodní hranici cenového koridoru dle KFA, dále vypočte provozní náklady (fixní a variabilní a plánované) dle těchto pravidel, přiměřený zisk, korekce a dopočtem určí / navrhne/ výši minimálního nájemného pro další kalendářní rok. V případě, že vlastník s touto výší nesouhlasí a určí nájemné vyšší, než je vypočtené, provozovatel toto nájemné promítne do navrhované kalkulace pro vodné a stočné a toto nájemné se plně promítne v ceně vodného a stočného v navrhované kalkulaci Stanovení výše provozních fixních nákladů Provozní fixní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou nezávislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Svou povahou je bude provozovatel vynakládat na tomto objemu nezávisle, tzn., že jejich změna je závislá pouze na objektivních cenových změnách (inflace), případných změnách rozsahu provozovaného majetku Stanovení výše provozních variabilních nákladů Provozní variabilní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou závislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Změna výše provozních variabilních nákladů bude závislá na změně objemu a příslušné cenové změně (inflace) Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Provozní náklady dle plánu jsou takové náklady, které lze konkrétně naplánovat a následně dohodnout mezi vlastníkem a provozovatelem. Jedná se o konkrétní měřitelné hodnoty např. el. energie odběrná místa, sazba na příští rok = výpočet plánu el. energie a plán oprav Stanovení výše přiměřeného zisku Pravidla pro stanovení přiměřeného zisku vychází z obecných pravidel Cenotvorby, platné v ČR Korekční úpravy Korekční úpravy slouží k zohlednění dlaších vnějších vlivů na položky kalkulace a odstranění tvrdosti/měkkosti těchto pravidel. 2.2 Nakládání s položkami příjmu provozovatele Kalkulační vzorec Smluvní strany dohodly používání standardního kalkulačního vzorce vzoru MZe 3. Vzor kalkulace je uveden v Příloze č.2 těchto Pravidel Nájemné Výše nájemného musí být stanovena v souladu s ustanovení čl těchto Pravidel. Dlouhodobý záměr je, aby výše nájemného pokryla tzv. plné odpisy provozovaného majetku a bylo možné realizovat plynulou obnovu infrastrukturního majetku. Přílohou č. 3 těchto 3 Příloha č. 19 k Vyhlášce 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

6 Pravidel je předpoklad vývoje nájemného na období 5-ti let a jeho podílu na plných odpisech pronajatého infrastrukturního majetku Provozní fixní náklady Výše provozních fixních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že se absolutní hodnota provozního nákladu ve výchozím roce (plánová kalkulace roku 2013) se pro rok následující (kalkulace roku 2014) indexuje příslušným indexem přiřazeným k tomuto fixnímu nákladu. V dalších letech se postupuje obdobně výchozím rokem plánová kalkulace roku 2014 a obdobně dále. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a přiřazené indexy a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní fixní náklady index použití chemikálie ISC výchozí rok x index ostatní materiál ISC přímé mzdy ISC + 1% ostatní osobní náklady ISC + 1% odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ISC ostatní provozní náklady externí ISC ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Výrobní režie 7. Správní režie - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů ISC = index spotřebitelských cen (inflace, jako roční průměr od září minulého roku k září běžného roku) 1% zvýšení mzdových nákladů proti ISC odpovídá dohodám uzavřenými v rámci kolektivního vyjednávání provozovatele a odborových organizací působících v jeho teritoriu. K úpravě provozních fixních nákladů se použije příslušný index. Hodnota indexu pro příští rok se určí jako hodnota indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem k Příslušného roku. Vývoj provozních nákladů tedy s ročním zpožděním kopíruje vývoj příslušného indexu Provozní variabilní náklady Výše provozních variabilních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že jednotkovou sazbu provozního nákladu násobíme plánovaným objem fakturované pitné vody nebo vody odpadní vč. srážkové a dostaneme objem provozního variabilního nákladu pro kalkulovaný rok. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní variabilní náklady index použití surová voda podzemní + povrchová skutečná sazba legislativa

7 pitná voda převzatá+odpadní voda předaná skutečná sazba Cena dodavatelů poplatky za vypouštění odpadních vod sazba dle plánu poplatků Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Výše provozních nákladů dle plánu je určena přesným výpočtem plánovaných hodnot pro příští rok. Příkladem je výpočet plánovaných hodnot nákladů na el. energii. Je znám přesný počet odběrných míst, je známa sazba za dodávanou energii, distribuční poplatky. Plán nákladů na energii provozovatel předloží vlastníkovi a dle tohoto plánu bude stanoven náklad na energie zahrnut do kalkulace. Přehled výčtu položek kalkulace provozních nákladů dle plánu a jejich stanovení je uvedeno v následující tabulce: index použití elektrická energie skutečná sazba Plán nákladů na elektrickou energii ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) skutečná sazba Plán nákladů na ostatní energie opravy infrastrukturního majetku plán Plán oprav infrastrukturního majetku Přiměřený zisk Za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk je přesně definován dle Zákona o cenách jako zisk, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) a vypočte se podle následujícího vzorce PZNK = OPK x WACC + RO Kde OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby příslušné relevantní činnosti, kalkulace a její složky (vodné nebo stočné) WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovené Ministerstvem financí ČR RO je hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu obnovy (tato položka není relevantní používá se pouze pro vlastnické společnosti) Výpočtová tabulka přiměřeného zisku je uvedena v příloze č Korekční úpravy Smyslem korekčních úprav je umožnit reagovat, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, na případné odstranění tvrdosti (měkkosti) nastavení těchto pravidel. Korekční úpravy je možné uplatnit z níže uvedených důvodů: a) významná odchylka fakturace vodného nebo stočného proti platné kalkulaci ( %) b) legislativní vlivy c) zvýšení efektivnosti provozovatele d) změna (kvality) poskytovaných služeb (rozšíření, či snížení rozsahu poskytovaných služeb) e) snížení zisku proti přiměřenému f) rozšíření (zúžení) rozsahu provozování, vystoupení, vstup nových členských obcí do svazku g) další specifické vlivy, které nebylo možné předvídat (legislativní změny, mimořádné stavy apod.) h) změny na trhu komodit a služeb

8 3. POPIS PROCESU CENOTVORBY 3.1 Postup procesu cenotvorby Mezní hodnoty Představenstvo provozovatele na základě přijaté strategie rozhodne o výši Mezních hodnot pro příští rok termín září běžného roku Přiměřený zisk Součástí mezních hodnot provozovatele je stanovení zisku divize na následující rok. Tento zisk provozovatel rozepíše dle interních pravidel na jednotlivé organizační jednotky, tak aby splnil zadání jediného vlastníka. Tento zisk v konkrétní plánové kalkulaci musí být v relaci s přiměřeným ziskem stanoveným dle Zákona o cenách a jeho prováděcí vyhlášky, či Cenového věstníku Nájemné Provozovatel navrhne do běžného roku nájemné na příští rok. Při tomto návrhu provozovatel aktualizuje přílohu č. 3 Nájemné a soc. únosná cena, kde vypočte a navrhne vlastníkovi nájemné na dalších 5 let a provede test limitu ceny na plné odpisy a sociálně únosnou cenu. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k návrhu výše nájemného. Pokud nesouhlasí s jeho minimální výší, předloží návrh na vyšší hodnotu nájemného, provozovatel do 20. listopadu běžného roku zapracuje do kalkulace pro vodné a stočné novou hodnotu nájemného (plně ji promítne proti ceně) a předloží ji vlastníkovi. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Provozní náklady Provozovatel do běžného roku předloží vlastníkovi návrh kalkulace pro vodné a stočné na další rok včetně podkladů pro stanovení provozních nákladů fixních, variabilních, provozních nákladů dle plánu a případných korekčních úprav. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k předloženým návrhům. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Vyhlášení ceny pro vodné a stočné pro následující rok Z dikce zákona o cenách je za stanovení výše ceny a její strukturu zodpovědný provozovatel. Obě smluvní strany dohodnou způsob a lhůty vyhlášení ceny pro následující období. Příloha č.1 Výstupy z konsolidované KFA.. Příloha č.2 Pro kalendářní rok:..., DPH.. % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce V+S: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, divize.. Svazek Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč surová voda podzemní + povrchová mil.kč pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč chemikálie mil.kč ostatní materiál mil.kč 2. Energie mil.kč elektrická energie mil.kč ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč

9 3. Mzdy mil.kč přímé mzdy mil.kč ostatní osobní náklady mil.kč 4. Ostatní přímé náklady mil.kč odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč opravy infrastrukturního majetku mil.kč nájem infrastrukturního majetku mil.kč poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč ostatní provozní náklady externí mil.kč ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 5. Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč 7. Správní režie mil.kč 8. Úplné vlastní náklady mil.kč A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 11. Kalkulační zisk mil.kč 11.a - podíl z ÚVN % 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil.kč 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 Příloha č.3 Výše nájemného a sociálně únosná cena vlastník: provozovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize:

10 VODNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % STOČNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % období jednotka Čistý příjem na obyvatele Kč/rok 2% sociálně únosná hranice % výše vodného a stočného Kč/m 3 specifická spotřeba náklady na vodné a stočné l/den/os. Kč/rok % % Příloha č. 4 Výpočet přiměřeného zisku

11 1 Infrastukturní majetek (IM) 2 Provozní majetek (PM) Pitná voda Odpadní voda 3 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh) 90/365*roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav) 15/365 * roční obrat vodného nebo stočného Zásoby (Zas) roční průměrná hodnota zásob 7 8 Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) Celková hodnota OPK (součet ř ) 9 WACC 10 Hodnota nekrytných fin. prostředků na plán obnovy Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) = součin ř.8 *ř.9 plus ř. 10 (Míra zisku)

12 Příloha č. 4 Kalkulace ceny pro vodné a stočné Kalkulace ceny vodného na rok VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - surová voda - voda Žďár - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo vodné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena vodného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00 Kalkulace ceny stočného na rok

13 VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo stočné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena stočného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00

14 Příloha č. 5 KVALITA POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB Typ ukazatele 1.1. Plnění limitů kvality dodávané pitné vody 1.2. Plnění limitů kvality vypouštěných odpadních vod 1.3. Plnění plánu provozu a údržby 1.4. Revize vyhrazených technických zařízení 1.5. Klaibrace a cejchování stanovených měřidel 1.6. Vyřizování stížností odběratelů 1.7. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci 1.8. Vyhodnocení plánu oprav

15 Soběšická 820/ 156, Brno divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči ul. Kubišova Třebíč Příloha č. 6 Zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb Za rok: Zpracoval Dne Schválil Jméno Podpis Převzal Dne Jméno Podpis

16 Výkonový ukazatel (definice ukazatele, výpočet dle vzorce) Hodnocení za rok Doprovodné informace

17 Příloha č. 7 (Další činnosti provozovatele) Dle článku XIII.: Vlastník, případně členské obce Vlastníka, dále můžou Provozovatele pověřit: a) vedením majetkové a provozní evidence Vodohospodářského majetku b) vedením a aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO) c) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací PFO d) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací akcí SDP, atd (Pozn. V této příloze budou evidovány jednotlivé činnosti nebo akce, ke kterým Vlastník pověřil Provozovatele, tedy činnosti vykonávané za úplatu mimo vodné a stočné, obdobně, jak je tomu již nyní u tzv. Majetkové a provozní evidence) Vlastník tímto zmocňuje Provozovatele, aby na jeho náklady průběžně vedl majetkovou evidenci zařízení vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a tzv. provozní evidenci zařízení, které jsou v majetku Vlastníka nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a to v souladu s 5 ZoVaK. Tzv. vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je Provozovatel povinen předat věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to v termínu a rozsahu určeném platným ZoVaK. Dále je předá Vlastníkovi. Za vedení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence nese Provozovatel plnou odpovědnost. Za provádění těchto činností, tj. vedení evidence majetku, vedení provozní evidence, předávání vybraných údajů a zpracování Plánu financování obnovy dle ZoVaK bude Provozovatel účtovat Vlastníkovi paušální odměnu ve výši Kč plus DPH za rok.

18 Směrnice pro poruchovou službu na vodohospodářských zařízeních Příloha č. 8

19 Směrnice pro náhradní zásobování vodou Příloha č. 9

20 Příloha č. 10 (Sborník dokumentů) Dle článku II, odst. 10 Smlouvy se smluvní strany dohodly přiměřeně řídit i dalšími dokumenty. Jedná se zejména o dokumenty upravující činnosti při evidenci vodohospodářského majetku Vlastníka a jednotlivých obcí, činností při nakládání s nepotřebným majetkem, koordinaci činností při budování nových staveb od jejich projekční přípravy přes zahájení stavby, zahájení provozování až po případnou likvidaci těchto staveb, dále pak o technické standardy pro výstavbu vodohospodářského majetku, atd., tedy zejména o následující dokumenty: 1. Statut majetkové komise Vlastníka 2. Pravidla pro nakládání s vodohospodářským majetkem Vlastníka 3. Pravidla pro mezisklad nepotřebného majetku Vlastníka 4. Pravidla pro součinnost Provozovatele a Vlastníka při budování a provozování vodohospodářského majetku 5. Technické standardy pro budování vodohospodářského majetku 6. Pravidla pro vyjadřování ke stavbám vodohospodářského majetku

21 Příloha č. 11 Smlouvy (Úvěry Vlastníka u ČMZRB) Příloha č. 11 obsahuje: A. Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy (viz text uvedená níže) B. Úvěrové smlouvy Vlastník ČMZRB C. Seznam majetku Vlastníka pro ručení za tyto úvěry Část A - Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy: 1. Do doby úplného splacení úvěru Vlastníka poskytnutého na základě smlouvy o úvěru číslo UV a smlouvy o úvěru číslo UV (viz část B této přílohy) ze dne ve výši Kč (slovy dvacetpětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícekč) od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a to za účelem výstavby vodovodů VP Slavětice Náměšť IV. etapa, Vodovod Budkovsko a Vodovod Studenecko je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtách podle odst. 2 této přílohy splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce s tím, že tato banka nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývající ze smlouvy o úvěru. Složením příslušné části nájemného dle první věty tohoto odstavce této smlouvy na účet uvedené banky se považuje závazek Provozovatele k placení nájemného v této části za splněný. Toto ujednání není nijak dotčeno ani případným úplným nebo částečným převodem nebo přechodem práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy pro Vlastníka, na jinou osobu. Do doby úplného splacení úvěru a všech závazků Vlastníka dle smlouvy o úvěru číslo UW specifikované v části B této přílohy je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši Kč (slovy Čtyřimilionyčtyřistatisíckč), tj. ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtě vždy do 5. září příslušného kalendářního roku splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce. Českomoravské záruční a rozvojová banka a.s nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývajícím ze smlouvy o úvěru, specifikovaného v části B této přílohy 2. Část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007, - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007,

22 - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy do 5. září příslušného kalendářního roku v letech , - splátka jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do Vlastník: Provozovatel:

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pro kalendářní rok: 2012 1. Odesílatel Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9.května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka 2. Vlastník Právnická

Více

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: 568 899 117 Datum: 25. 4. 2016 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2013 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ 00544175) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné. Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastník Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátce DPH Obchodní společnost Obec

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2011 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 211 IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 1 Bruntál Náklady pro výpočet ceny pro stočné Voda odpadní Horní Město

Více

Analýza plnění plánu financování obnovy

Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza poukazuje na dopad teoretické roční potřeby finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na výši ceny pro vodné a stočné. Legislativní rámec Povinnost

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží V. CEVAK Návrh ceny vodného a stočného rok Dolní Třebonín - Záluží Severnl 8/2264 370 10 České 6udějovice [T 1 +420 387 761 911 Hlášeni poruch: 800 120 112 lič: 608 49 657 [F] +420387761 225 lnfolinka:

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Přehled druhého dne Úvod Požadavky Metodiky pro žadatele v oblasti cenotvorby Proč Finanční Model a Vyrovnávací Nástroj Co vlastně jsou? Finanční

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 % Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s.

Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Ekonomický seminář 16. května 2017 Ing. Pavel Válek, MBA Spolumajitel a jednatel Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 let

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Kalkulace cen pro vodné a stočné

Kalkulace cen pro vodné a stočné Kalkulace cen pro vodné a stočné Ing. Eva Krocová V Berouně dne 4. 5. 2016 1 Osnova 1. Právní předpisy pro oblast cen 2. Kalkulace ceny pro vodné a stočné 2.1. věcné usměrňování cen 2.2. pravidla regulace

Více

Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury. zelená linka:

Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury.  zelená linka: Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Úvod Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020 Metodické dokumenty Hlavní

Více

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod

Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Povinnosti provozovatele a tvorbaceny za odvádění odpadních vod Vycházíze zákonů: č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky 428/2001 č. 254/2001 vodní zákon č. 526/1990

Více

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger - Pomocné závody Tomáše Bati - SVIT - TOvárna obuvnických Materiálů - Kuponová privatizace - Přehled činností - diverzifikace EBITDA TOMA EBITDA 250

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ TVORBA ZDROJŮ PRO PLNĚNÍ PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÝCH VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Plzeň, 10. listopadu 2010 Presentuje: Ing. Albín Dobeš, Ph.D. OSNOVA Úvod, platná legislativa Přístupy

Více

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace

Více

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Valná hromada VHZ, a.s. 7. října 2015 Obsah 1. Zásady OPŽP 2. Kalkulace 2015 3. Periodické přezkoumání pro období 2016-20 4. Výstup ze

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data

Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data Vzorový příklad Vodohospodářský model Historická data PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né

Celkové vyú tování všech položek výpo tu ceny podle cenových p edpis pro vodné a sto né Pro kalendá ní rok: 2009 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizac Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. 2. Provozovatel: Vodovody a kanalizace J a.s. Sídlo: Kosova 2894, Tábor Sídlo: Boženy N mcové 12/2, eské

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Strana 2187 195 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. f) zákona č.

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. prosince 2014 Důvody aktualizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR benes@sovak.cz Motto Thomas B. Reed (1886) Jedním z největších omylů moderní civilizace je víra, že vše špatné

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými

Více

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP 2014 2020 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFŽP ČR (VERZE 1.2) 28.8.2016 OBSAH NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ

Více

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody 1 3 3 7 Počet čerpacích stanic 41 10 48 79 Počet vodojemů 42 82 63

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009)

Více

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFZP ČR NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO PO1 OPŽP 2014 2020 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SFŽP ČR (VERZE 1.3) 23.1.2017 OBSAH NÁSTROJ UDRŽITELNOST 2014 + PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 10. 3. 2016 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7971/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení provozu a údržby majetku Wenzlová Iva Materiál pro 5. zasedání

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Cena vody 2017 shrnutí faktů

Cena vody 2017 shrnutí faktů Cena vody 2017 shrnutí faktů Vlastník VH infrastruktury (vodní zdroje, vodojemy, vodovody, kanalizace, ČOV) VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Dobrovolný svazek obcí, Město Lomnice nad Popelkou je jeho členem

Více

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně:

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: VODNÉ A STOČNÉ V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: Pro získání ekonomických parametrů jsem pracoval s údaji za rok 2010, zpracovaných

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací

Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací Odbor 16 Cenová politika Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací Praha, 20. květen 2009 Odbor 16 Cenová politika, fax: 257 042 682 Ing. Marie Janečková, 257 042 432 Ing. Tomáš

Více

Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín

Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Komplexní zpráva o záležitostech s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností Rapotín 4.3.2015 - Zpřístupňování dat nejen majetkové evidence - Stanovení vodného

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV OBSAH: Identifikační údaje str. 3 Komentář k plánu financování str. 4 Vyplněná tabulka plánu financování (Tabulka č.4, příloha č.18, vyhláška

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace

VODOVODY KANALIZACE ČR. Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR 2007 2007 Ekonomika Ceny Informace Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-763-3 Tisk: MS Polygrafie,

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

38. výzva Ministerstva životního prostředí

38. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_038 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_38. výzva PO1, SC 1.1, kolová 38. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

Praktické zkušenosti s projekty OPŽP

Praktické zkušenosti s projekty OPŽP Praktické zkušenosti s projekty OPŽP Seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Roman Bartoš Atlantis - Brno 5. 3. 2015 Dotační podpora projektů opakování principů Výše dotace je stanovena Finanční analýzou

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice 1. Název předmětu koncesní smlouvy: Provozování vodovodu v obci Černolice 2. Druh zadávacího

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace - Provozování vodohospodářské infrastruktury Města Vratimova Výběrové řízení přiměřeně dle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2015 2015 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Jiří Duda Ing. Ondřej Lípa Ing. Tomáš

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více