Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku."

Transkript

1 Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

2 Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný rok.

3 Příloha č. 3 Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné (vlastnický model) Verze 4.0

4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obnovu ve 1.1 Východiska Pravidel tvorby ceny pro vodné a stočné VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. naplňuje znaky vlastnického modelu provozování vodohospodářské infrastruktury1. Je 100% vlastněna vlastníky dotčené infrastruktury a tuto provozuje na základě provozní smlouvy Vlastník infrastruktury je příjemcem dotace z Operačního programu životní prostředí a je povinen respektovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD pro vlastnický model provozování. Podmínkou rozhodnutí o poskytnutí dotace je, že nejméně po dobu 10-ti let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu, zejména bude zajištěn soulad s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy, k určení míry podpory OPŽP a to za podmínek stanovených SFŽP. Stanovení nižších cen, než jsou uvedeny ve finanční analýze, je přípustné pouze z důvodu: a) snížení na úroveň cen, které nepřekročí sociální únosnost 2 b) snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, výši plných odpisů Podmínka zajištění souladu cen bude považována za splněnou, budou-li skutečné ceny pro vodné a stočné dosahovat alespoň 90% cen pro vodné a stočné stanovené ve finanční analýze (konsolidované finanční analýze). Čistý příjem (případně nájemné) z provozování vodohospodářské infrastruktury, případné rozšíření bude použit vlastníkem pouze pro správu, obnovu a vodohospodářské infrastruktury. Výše cenového pásma, ve kterém se musí ceny pohybovat (podmínka RoPD) je uvedeno v příloze č Tvorba ceny pro vodné a stočné je regulována a tzv. věcně usměrňována. Regulace tvorby ceny se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. Zákonem o cenách, dále prováděcí vyhláškou 450/2009 Sb. a dále Cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR, zveřejňovaných v Cenovém věstníku. Z pohledu Zákona o cenách je provozovatel prodávajícím, tudíž je zodpovědnou osobou za správnost stanovení pro vodné a stočné Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné musí respektovat všechny výše uvedené faktory. ceny 2. PŘÍJEM PROVOZOVATELE 2.1 Příjem provozovatele Příjem provozovatele za rok je dán součtem: 1 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období , část Vlastnický model 2 Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována výší úhrady za vodné a stočné (vč. DPH), která představuje 2% průměrných příjmů domácností se standardní spotřebou 80 l/os/den.

5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nájemného Provozních fixních nákladů Provozních variabilních nákladů Provozních nákladů dle plánu Přiměřeného zisku Korekčních úprav Stanovení výše nájemného Stanovení výše nájemného navrhne provozovatel a to vždy nejpozději do 31. října kalendářního roku. Výše nájemného je stanovena samostatně pro vodné a stočné. Konsolidovaná finanční analýza (dále jen KFA) určuje cenový rámec, který musí vlastník dodržet. Výstupy z KFA jsou uvedeny v Příloze č. 1. Provozovatel navrhuje cenu, na spodní hranici cenového koridoru dle KFA, dále vypočte provozní náklady (fixní a variabilní a plánované) dle těchto pravidel, přiměřený zisk, korekce a dopočtem určí / navrhne/ výši minimálního nájemného pro další kalendářní rok. V případě, že vlastník s touto výší nesouhlasí a určí nájemné vyšší, než je vypočtené, provozovatel toto nájemné promítne do navrhované kalkulace pro vodné a stočné a toto nájemné se plně promítne v ceně vodného a stočného v navrhované kalkulaci Stanovení výše provozních fixních nákladů Provozní fixní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou nezávislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Svou povahou je bude provozovatel vynakládat na tomto objemu nezávisle, tzn., že jejich změna je závislá pouze na objektivních cenových změnách (inflace), případných změnách rozsahu provozovaného majetku Stanovení výše provozních variabilních nákladů Provozní variabilní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou závislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Změna výše provozních variabilních nákladů bude závislá na změně objemu a příslušné cenové změně (inflace) Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Provozní náklady dle plánu jsou takové náklady, které lze konkrétně naplánovat a následně dohodnout mezi vlastníkem a provozovatelem. Jedná se o konkrétní měřitelné hodnoty např. el. energie odběrná místa, sazba na příští rok = výpočet plánu el. energie a plán oprav Stanovení výše přiměřeného zisku Pravidla pro stanovení přiměřeného zisku vychází z obecných pravidel Cenotvorby, platné v ČR Korekční úpravy Korekční úpravy slouží k zohlednění dlaších vnějších vlivů na položky kalkulace a odstranění tvrdosti/měkkosti těchto pravidel. 2.2 Nakládání s položkami příjmu provozovatele Kalkulační vzorec Smluvní strany dohodly používání standardního kalkulačního vzorce vzoru MZe 3. Vzor kalkulace je uveden v Příloze č.2 těchto Pravidel Nájemné Výše nájemného musí být stanovena v souladu s ustanovení čl těchto Pravidel. Dlouhodobý záměr je, aby výše nájemného pokryla tzv. plné odpisy provozovaného majetku a bylo možné realizovat plynulou obnovu infrastrukturního majetku. Přílohou č. 3 těchto 3 Příloha č. 19 k Vyhlášce 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

6 Pravidel je předpoklad vývoje nájemného na období 5-ti let a jeho podílu na plných odpisech pronajatého infrastrukturního majetku Provozní fixní náklady Výše provozních fixních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že se absolutní hodnota provozního nákladu ve výchozím roce (plánová kalkulace roku 2013) se pro rok následující (kalkulace roku 2014) indexuje příslušným indexem přiřazeným k tomuto fixnímu nákladu. V dalších letech se postupuje obdobně výchozím rokem plánová kalkulace roku 2014 a obdobně dále. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a přiřazené indexy a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní fixní náklady index použití chemikálie ISC výchozí rok x index ostatní materiál ISC přímé mzdy ISC + 1% ostatní osobní náklady ISC + 1% odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ISC ostatní provozní náklady externí ISC ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Výrobní režie 7. Správní režie - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů ISC = index spotřebitelských cen (inflace, jako roční průměr od září minulého roku k září běžného roku) 1% zvýšení mzdových nákladů proti ISC odpovídá dohodám uzavřenými v rámci kolektivního vyjednávání provozovatele a odborových organizací působících v jeho teritoriu. K úpravě provozních fixních nákladů se použije příslušný index. Hodnota indexu pro příští rok se určí jako hodnota indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem k Příslušného roku. Vývoj provozních nákladů tedy s ročním zpožděním kopíruje vývoj příslušného indexu Provozní variabilní náklady Výše provozních variabilních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že jednotkovou sazbu provozního nákladu násobíme plánovaným objem fakturované pitné vody nebo vody odpadní vč. srážkové a dostaneme objem provozního variabilního nákladu pro kalkulovaný rok. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní variabilní náklady index použití surová voda podzemní + povrchová skutečná sazba legislativa

7 pitná voda převzatá+odpadní voda předaná skutečná sazba Cena dodavatelů poplatky za vypouštění odpadních vod sazba dle plánu poplatků Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Výše provozních nákladů dle plánu je určena přesným výpočtem plánovaných hodnot pro příští rok. Příkladem je výpočet plánovaných hodnot nákladů na el. energii. Je znám přesný počet odběrných míst, je známa sazba za dodávanou energii, distribuční poplatky. Plán nákladů na energii provozovatel předloží vlastníkovi a dle tohoto plánu bude stanoven náklad na energie zahrnut do kalkulace. Přehled výčtu položek kalkulace provozních nákladů dle plánu a jejich stanovení je uvedeno v následující tabulce: index použití elektrická energie skutečná sazba Plán nákladů na elektrickou energii ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) skutečná sazba Plán nákladů na ostatní energie opravy infrastrukturního majetku plán Plán oprav infrastrukturního majetku Přiměřený zisk Za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk je přesně definován dle Zákona o cenách jako zisk, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) a vypočte se podle následujícího vzorce PZNK = OPK x WACC + RO Kde OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby příslušné relevantní činnosti, kalkulace a její složky (vodné nebo stočné) WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovené Ministerstvem financí ČR RO je hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu obnovy (tato položka není relevantní používá se pouze pro vlastnické společnosti) Výpočtová tabulka přiměřeného zisku je uvedena v příloze č Korekční úpravy Smyslem korekčních úprav je umožnit reagovat, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, na případné odstranění tvrdosti (měkkosti) nastavení těchto pravidel. Korekční úpravy je možné uplatnit z níže uvedených důvodů: a) významná odchylka fakturace vodného nebo stočného proti platné kalkulaci ( %) b) legislativní vlivy c) zvýšení efektivnosti provozovatele d) změna (kvality) poskytovaných služeb (rozšíření, či snížení rozsahu poskytovaných služeb) e) snížení zisku proti přiměřenému f) rozšíření (zúžení) rozsahu provozování, vystoupení, vstup nových členských obcí do svazku g) další specifické vlivy, které nebylo možné předvídat (legislativní změny, mimořádné stavy apod.) h) změny na trhu komodit a služeb

8 3. POPIS PROCESU CENOTVORBY 3.1 Postup procesu cenotvorby Mezní hodnoty Představenstvo provozovatele na základě přijaté strategie rozhodne o výši Mezních hodnot pro příští rok termín září běžného roku Přiměřený zisk Součástí mezních hodnot provozovatele je stanovení zisku divize na následující rok. Tento zisk provozovatel rozepíše dle interních pravidel na jednotlivé organizační jednotky, tak aby splnil zadání jediného vlastníka. Tento zisk v konkrétní plánové kalkulaci musí být v relaci s přiměřeným ziskem stanoveným dle Zákona o cenách a jeho prováděcí vyhlášky, či Cenového věstníku Nájemné Provozovatel navrhne do běžného roku nájemné na příští rok. Při tomto návrhu provozovatel aktualizuje přílohu č. 3 Nájemné a soc. únosná cena, kde vypočte a navrhne vlastníkovi nájemné na dalších 5 let a provede test limitu ceny na plné odpisy a sociálně únosnou cenu. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k návrhu výše nájemného. Pokud nesouhlasí s jeho minimální výší, předloží návrh na vyšší hodnotu nájemného, provozovatel do 20. listopadu běžného roku zapracuje do kalkulace pro vodné a stočné novou hodnotu nájemného (plně ji promítne proti ceně) a předloží ji vlastníkovi. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Provozní náklady Provozovatel do běžného roku předloží vlastníkovi návrh kalkulace pro vodné a stočné na další rok včetně podkladů pro stanovení provozních nákladů fixních, variabilních, provozních nákladů dle plánu a případných korekčních úprav. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k předloženým návrhům. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Vyhlášení ceny pro vodné a stočné pro následující rok Z dikce zákona o cenách je za stanovení výše ceny a její strukturu zodpovědný provozovatel. Obě smluvní strany dohodnou způsob a lhůty vyhlášení ceny pro následující období. Příloha č.1 Výstupy z konsolidované KFA.. Příloha č.2 Pro kalendářní rok:..., DPH.. % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce V+S: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, divize.. Svazek Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč surová voda podzemní + povrchová mil.kč pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč chemikálie mil.kč ostatní materiál mil.kč 2. Energie mil.kč elektrická energie mil.kč ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč

9 3. Mzdy mil.kč přímé mzdy mil.kč ostatní osobní náklady mil.kč 4. Ostatní přímé náklady mil.kč odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč opravy infrastrukturního majetku mil.kč nájem infrastrukturního majetku mil.kč poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč ostatní provozní náklady externí mil.kč ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 5. Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč 7. Správní režie mil.kč 8. Úplné vlastní náklady mil.kč A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 11. Kalkulační zisk mil.kč 11.a - podíl z ÚVN % 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil.kč 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 Příloha č.3 Výše nájemného a sociálně únosná cena vlastník: provozovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize:

10 VODNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % STOČNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % období jednotka Čistý příjem na obyvatele Kč/rok 2% sociálně únosná hranice % výše vodného a stočného Kč/m 3 specifická spotřeba náklady na vodné a stočné l/den/os. Kč/rok % % Příloha č. 4 Výpočet přiměřeného zisku

11 1 Infrastukturní majetek (IM) 2 Provozní majetek (PM) Pitná voda Odpadní voda 3 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh) 90/365*roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav) 15/365 * roční obrat vodného nebo stočného Zásoby (Zas) roční průměrná hodnota zásob 7 8 Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) Celková hodnota OPK (součet ř ) 9 WACC 10 Hodnota nekrytných fin. prostředků na plán obnovy Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) = součin ř.8 *ř.9 plus ř. 10 (Míra zisku)

12 Příloha č. 4 Kalkulace ceny pro vodné a stočné Kalkulace ceny vodného na rok VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - surová voda - voda Žďár - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo vodné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena vodného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00 Kalkulace ceny stočného na rok

13 VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo stočné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena stočného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00

14 Příloha č. 5 KVALITA POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB Typ ukazatele 1.1. Plnění limitů kvality dodávané pitné vody 1.2. Plnění limitů kvality vypouštěných odpadních vod 1.3. Plnění plánu provozu a údržby 1.4. Revize vyhrazených technických zařízení 1.5. Klaibrace a cejchování stanovených měřidel 1.6. Vyřizování stížností odběratelů 1.7. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci 1.8. Vyhodnocení plánu oprav

15 Soběšická 820/ 156, Brno divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči ul. Kubišova Třebíč Příloha č. 6 Zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb Za rok: Zpracoval Dne Schválil Jméno Podpis Převzal Dne Jméno Podpis

16 Výkonový ukazatel (definice ukazatele, výpočet dle vzorce) Hodnocení za rok Doprovodné informace

17 Příloha č. 7 (Další činnosti provozovatele) Dle článku XIII.: Vlastník, případně členské obce Vlastníka, dále můžou Provozovatele pověřit: a) vedením majetkové a provozní evidence Vodohospodářského majetku b) vedením a aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO) c) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací PFO d) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací akcí SDP, atd (Pozn. V této příloze budou evidovány jednotlivé činnosti nebo akce, ke kterým Vlastník pověřil Provozovatele, tedy činnosti vykonávané za úplatu mimo vodné a stočné, obdobně, jak je tomu již nyní u tzv. Majetkové a provozní evidence) Vlastník tímto zmocňuje Provozovatele, aby na jeho náklady průběžně vedl majetkovou evidenci zařízení vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a tzv. provozní evidenci zařízení, které jsou v majetku Vlastníka nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a to v souladu s 5 ZoVaK. Tzv. vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je Provozovatel povinen předat věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to v termínu a rozsahu určeném platným ZoVaK. Dále je předá Vlastníkovi. Za vedení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence nese Provozovatel plnou odpovědnost. Za provádění těchto činností, tj. vedení evidence majetku, vedení provozní evidence, předávání vybraných údajů a zpracování Plánu financování obnovy dle ZoVaK bude Provozovatel účtovat Vlastníkovi paušální odměnu ve výši Kč plus DPH za rok.

18 Směrnice pro poruchovou službu na vodohospodářských zařízeních Příloha č. 8

19 Směrnice pro náhradní zásobování vodou Příloha č. 9

20 Příloha č. 10 (Sborník dokumentů) Dle článku II, odst. 10 Smlouvy se smluvní strany dohodly přiměřeně řídit i dalšími dokumenty. Jedná se zejména o dokumenty upravující činnosti při evidenci vodohospodářského majetku Vlastníka a jednotlivých obcí, činností při nakládání s nepotřebným majetkem, koordinaci činností při budování nových staveb od jejich projekční přípravy přes zahájení stavby, zahájení provozování až po případnou likvidaci těchto staveb, dále pak o technické standardy pro výstavbu vodohospodářského majetku, atd., tedy zejména o následující dokumenty: 1. Statut majetkové komise Vlastníka 2. Pravidla pro nakládání s vodohospodářským majetkem Vlastníka 3. Pravidla pro mezisklad nepotřebného majetku Vlastníka 4. Pravidla pro součinnost Provozovatele a Vlastníka při budování a provozování vodohospodářského majetku 5. Technické standardy pro budování vodohospodářského majetku 6. Pravidla pro vyjadřování ke stavbám vodohospodářského majetku

21 Příloha č. 11 Smlouvy (Úvěry Vlastníka u ČMZRB) Příloha č. 11 obsahuje: A. Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy (viz text uvedená níže) B. Úvěrové smlouvy Vlastník ČMZRB C. Seznam majetku Vlastníka pro ručení za tyto úvěry Část A - Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy: 1. Do doby úplného splacení úvěru Vlastníka poskytnutého na základě smlouvy o úvěru číslo UV a smlouvy o úvěru číslo UV (viz část B této přílohy) ze dne ve výši Kč (slovy dvacetpětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícekč) od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a to za účelem výstavby vodovodů VP Slavětice Náměšť IV. etapa, Vodovod Budkovsko a Vodovod Studenecko je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtách podle odst. 2 této přílohy splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce s tím, že tato banka nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývající ze smlouvy o úvěru. Složením příslušné části nájemného dle první věty tohoto odstavce této smlouvy na účet uvedené banky se považuje závazek Provozovatele k placení nájemného v této části za splněný. Toto ujednání není nijak dotčeno ani případným úplným nebo částečným převodem nebo přechodem práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy pro Vlastníka, na jinou osobu. Do doby úplného splacení úvěru a všech závazků Vlastníka dle smlouvy o úvěru číslo UW specifikované v části B této přílohy je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši Kč (slovy Čtyřimilionyčtyřistatisíckč), tj. ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtě vždy do 5. září příslušného kalendářního roku splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce. Českomoravské záruční a rozvojová banka a.s nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývajícím ze smlouvy o úvěru, specifikovaného v části B této přílohy 2. Část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007, - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007,

22 - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy do 5. září příslušného kalendářního roku v letech , - splátka jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do Vlastník: Provozovatel:

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ 00544175) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE

VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR 2012 2012 EKONOMIKA CENY INFORMACE VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Ondřej Lípa

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více

VODOVODY KANALIZACE ČR 2010. Ekonomika

VODOVODY KANALIZACE ČR 2010. Ekonomika VODOVODY KANALIZACE ČR 2010 2010 Ekonomika Ceny Informace VODOVODY KANALIZACE ČR Zpracoval: Odbor vodovodů a kanalizací Ředitel odboru: Ing. Jiří Duda Sestavili: Ing. Vladimír Chaloupka Ing. Tomáš Petr

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Přehled základních provozních modelů v ČR

Přehled základních provozních modelů v ČR Přehled základních provozních modelů v ČR Pracovní workshop: Efektivní provozování vodovodů kanalizací v malých obcích 12. března 2015 Pavel Válek Grant Thornton Advisory s.r.o. 5 základních provozních

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) Textová ást Srpen 2009 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA... 4 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav... 5 F.2. F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 2 a 4 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011 Obsah Předmět Model Nákladová báze

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2011. Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč 2.2. IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2011 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2012 Schváleno dne:... Ing. Miloš Kokeš tajemník

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA VI. SOUHRN VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉ ANALÝZY UŽÍVÁNÍ VOD prosinec

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Vodo! Nemáš ani chuť, ani barvu, ani vůni. Nelze Tě ani popsat. Ochutnáváme Tě, aniž bychom Tě znali. Není

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. od 1. 1.

Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. od 1. 1. pro Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. od Grant Thornton Advisory, s.r.o. datum 21. 3. 2014 Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R

nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více