Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku."

Transkript

1 Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

2 Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný rok.

3 Příloha č. 3 Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné (vlastnický model) Verze 4.0

4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obnovu ve 1.1 Východiska Pravidel tvorby ceny pro vodné a stočné VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. naplňuje znaky vlastnického modelu provozování vodohospodářské infrastruktury1. Je 100% vlastněna vlastníky dotčené infrastruktury a tuto provozuje na základě provozní smlouvy Vlastník infrastruktury je příjemcem dotace z Operačního programu životní prostředí a je povinen respektovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD pro vlastnický model provozování. Podmínkou rozhodnutí o poskytnutí dotace je, že nejméně po dobu 10-ti let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu, zejména bude zajištěn soulad s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy, k určení míry podpory OPŽP a to za podmínek stanovených SFŽP. Stanovení nižších cen, než jsou uvedeny ve finanční analýze, je přípustné pouze z důvodu: a) snížení na úroveň cen, které nepřekročí sociální únosnost 2 b) snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, výši plných odpisů Podmínka zajištění souladu cen bude považována za splněnou, budou-li skutečné ceny pro vodné a stočné dosahovat alespoň 90% cen pro vodné a stočné stanovené ve finanční analýze (konsolidované finanční analýze). Čistý příjem (případně nájemné) z provozování vodohospodářské infrastruktury, případné rozšíření bude použit vlastníkem pouze pro správu, obnovu a vodohospodářské infrastruktury. Výše cenového pásma, ve kterém se musí ceny pohybovat (podmínka RoPD) je uvedeno v příloze č Tvorba ceny pro vodné a stočné je regulována a tzv. věcně usměrňována. Regulace tvorby ceny se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. Zákonem o cenách, dále prováděcí vyhláškou 450/2009 Sb. a dále Cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR, zveřejňovaných v Cenovém věstníku. Z pohledu Zákona o cenách je provozovatel prodávajícím, tudíž je zodpovědnou osobou za správnost stanovení pro vodné a stočné Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné musí respektovat všechny výše uvedené faktory. ceny 2. PŘÍJEM PROVOZOVATELE 2.1 Příjem provozovatele Příjem provozovatele za rok je dán součtem: 1 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období , část Vlastnický model 2 Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována výší úhrady za vodné a stočné (vč. DPH), která představuje 2% průměrných příjmů domácností se standardní spotřebou 80 l/os/den.

5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nájemného Provozních fixních nákladů Provozních variabilních nákladů Provozních nákladů dle plánu Přiměřeného zisku Korekčních úprav Stanovení výše nájemného Stanovení výše nájemného navrhne provozovatel a to vždy nejpozději do 31. října kalendářního roku. Výše nájemného je stanovena samostatně pro vodné a stočné. Konsolidovaná finanční analýza (dále jen KFA) určuje cenový rámec, který musí vlastník dodržet. Výstupy z KFA jsou uvedeny v Příloze č. 1. Provozovatel navrhuje cenu, na spodní hranici cenového koridoru dle KFA, dále vypočte provozní náklady (fixní a variabilní a plánované) dle těchto pravidel, přiměřený zisk, korekce a dopočtem určí / navrhne/ výši minimálního nájemného pro další kalendářní rok. V případě, že vlastník s touto výší nesouhlasí a určí nájemné vyšší, než je vypočtené, provozovatel toto nájemné promítne do navrhované kalkulace pro vodné a stočné a toto nájemné se plně promítne v ceně vodného a stočného v navrhované kalkulaci Stanovení výše provozních fixních nákladů Provozní fixní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou nezávislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Svou povahou je bude provozovatel vynakládat na tomto objemu nezávisle, tzn., že jejich změna je závislá pouze na objektivních cenových změnách (inflace), případných změnách rozsahu provozovaného majetku Stanovení výše provozních variabilních nákladů Provozní variabilní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou závislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Změna výše provozních variabilních nákladů bude závislá na změně objemu a příslušné cenové změně (inflace) Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Provozní náklady dle plánu jsou takové náklady, které lze konkrétně naplánovat a následně dohodnout mezi vlastníkem a provozovatelem. Jedná se o konkrétní měřitelné hodnoty např. el. energie odběrná místa, sazba na příští rok = výpočet plánu el. energie a plán oprav Stanovení výše přiměřeného zisku Pravidla pro stanovení přiměřeného zisku vychází z obecných pravidel Cenotvorby, platné v ČR Korekční úpravy Korekční úpravy slouží k zohlednění dlaších vnějších vlivů na položky kalkulace a odstranění tvrdosti/měkkosti těchto pravidel. 2.2 Nakládání s položkami příjmu provozovatele Kalkulační vzorec Smluvní strany dohodly používání standardního kalkulačního vzorce vzoru MZe 3. Vzor kalkulace je uveden v Příloze č.2 těchto Pravidel Nájemné Výše nájemného musí být stanovena v souladu s ustanovení čl těchto Pravidel. Dlouhodobý záměr je, aby výše nájemného pokryla tzv. plné odpisy provozovaného majetku a bylo možné realizovat plynulou obnovu infrastrukturního majetku. Přílohou č. 3 těchto 3 Příloha č. 19 k Vyhlášce 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

6 Pravidel je předpoklad vývoje nájemného na období 5-ti let a jeho podílu na plných odpisech pronajatého infrastrukturního majetku Provozní fixní náklady Výše provozních fixních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že se absolutní hodnota provozního nákladu ve výchozím roce (plánová kalkulace roku 2013) se pro rok následující (kalkulace roku 2014) indexuje příslušným indexem přiřazeným k tomuto fixnímu nákladu. V dalších letech se postupuje obdobně výchozím rokem plánová kalkulace roku 2014 a obdobně dále. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a přiřazené indexy a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní fixní náklady index použití chemikálie ISC výchozí rok x index ostatní materiál ISC přímé mzdy ISC + 1% ostatní osobní náklady ISC + 1% odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ISC ostatní provozní náklady externí ISC ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Výrobní režie 7. Správní režie - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů ISC = index spotřebitelských cen (inflace, jako roční průměr od září minulého roku k září běžného roku) 1% zvýšení mzdových nákladů proti ISC odpovídá dohodám uzavřenými v rámci kolektivního vyjednávání provozovatele a odborových organizací působících v jeho teritoriu. K úpravě provozních fixních nákladů se použije příslušný index. Hodnota indexu pro příští rok se určí jako hodnota indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem k Příslušného roku. Vývoj provozních nákladů tedy s ročním zpožděním kopíruje vývoj příslušného indexu Provozní variabilní náklady Výše provozních variabilních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že jednotkovou sazbu provozního nákladu násobíme plánovaným objem fakturované pitné vody nebo vody odpadní vč. srážkové a dostaneme objem provozního variabilního nákladu pro kalkulovaný rok. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní variabilní náklady index použití surová voda podzemní + povrchová skutečná sazba legislativa

7 pitná voda převzatá+odpadní voda předaná skutečná sazba Cena dodavatelů poplatky za vypouštění odpadních vod sazba dle plánu poplatků Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Výše provozních nákladů dle plánu je určena přesným výpočtem plánovaných hodnot pro příští rok. Příkladem je výpočet plánovaných hodnot nákladů na el. energii. Je znám přesný počet odběrných míst, je známa sazba za dodávanou energii, distribuční poplatky. Plán nákladů na energii provozovatel předloží vlastníkovi a dle tohoto plánu bude stanoven náklad na energie zahrnut do kalkulace. Přehled výčtu položek kalkulace provozních nákladů dle plánu a jejich stanovení je uvedeno v následující tabulce: index použití elektrická energie skutečná sazba Plán nákladů na elektrickou energii ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) skutečná sazba Plán nákladů na ostatní energie opravy infrastrukturního majetku plán Plán oprav infrastrukturního majetku Přiměřený zisk Za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk je přesně definován dle Zákona o cenách jako zisk, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) a vypočte se podle následujícího vzorce PZNK = OPK x WACC + RO Kde OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby příslušné relevantní činnosti, kalkulace a její složky (vodné nebo stočné) WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovené Ministerstvem financí ČR RO je hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu obnovy (tato položka není relevantní používá se pouze pro vlastnické společnosti) Výpočtová tabulka přiměřeného zisku je uvedena v příloze č Korekční úpravy Smyslem korekčních úprav je umožnit reagovat, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, na případné odstranění tvrdosti (měkkosti) nastavení těchto pravidel. Korekční úpravy je možné uplatnit z níže uvedených důvodů: a) významná odchylka fakturace vodného nebo stočného proti platné kalkulaci ( %) b) legislativní vlivy c) zvýšení efektivnosti provozovatele d) změna (kvality) poskytovaných služeb (rozšíření, či snížení rozsahu poskytovaných služeb) e) snížení zisku proti přiměřenému f) rozšíření (zúžení) rozsahu provozování, vystoupení, vstup nových členských obcí do svazku g) další specifické vlivy, které nebylo možné předvídat (legislativní změny, mimořádné stavy apod.) h) změny na trhu komodit a služeb

8 3. POPIS PROCESU CENOTVORBY 3.1 Postup procesu cenotvorby Mezní hodnoty Představenstvo provozovatele na základě přijaté strategie rozhodne o výši Mezních hodnot pro příští rok termín září běžného roku Přiměřený zisk Součástí mezních hodnot provozovatele je stanovení zisku divize na následující rok. Tento zisk provozovatel rozepíše dle interních pravidel na jednotlivé organizační jednotky, tak aby splnil zadání jediného vlastníka. Tento zisk v konkrétní plánové kalkulaci musí být v relaci s přiměřeným ziskem stanoveným dle Zákona o cenách a jeho prováděcí vyhlášky, či Cenového věstníku Nájemné Provozovatel navrhne do běžného roku nájemné na příští rok. Při tomto návrhu provozovatel aktualizuje přílohu č. 3 Nájemné a soc. únosná cena, kde vypočte a navrhne vlastníkovi nájemné na dalších 5 let a provede test limitu ceny na plné odpisy a sociálně únosnou cenu. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k návrhu výše nájemného. Pokud nesouhlasí s jeho minimální výší, předloží návrh na vyšší hodnotu nájemného, provozovatel do 20. listopadu běžného roku zapracuje do kalkulace pro vodné a stočné novou hodnotu nájemného (plně ji promítne proti ceně) a předloží ji vlastníkovi. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Provozní náklady Provozovatel do běžného roku předloží vlastníkovi návrh kalkulace pro vodné a stočné na další rok včetně podkladů pro stanovení provozních nákladů fixních, variabilních, provozních nákladů dle plánu a případných korekčních úprav. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k předloženým návrhům. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Vyhlášení ceny pro vodné a stočné pro následující rok Z dikce zákona o cenách je za stanovení výše ceny a její strukturu zodpovědný provozovatel. Obě smluvní strany dohodnou způsob a lhůty vyhlášení ceny pro následující období. Příloha č.1 Výstupy z konsolidované KFA.. Příloha č.2 Pro kalendářní rok:..., DPH.. % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce V+S: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, divize.. Svazek Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč surová voda podzemní + povrchová mil.kč pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč chemikálie mil.kč ostatní materiál mil.kč 2. Energie mil.kč elektrická energie mil.kč ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč

9 3. Mzdy mil.kč přímé mzdy mil.kč ostatní osobní náklady mil.kč 4. Ostatní přímé náklady mil.kč odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč opravy infrastrukturního majetku mil.kč nájem infrastrukturního majetku mil.kč poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč ostatní provozní náklady externí mil.kč ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 5. Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč 7. Správní režie mil.kč 8. Úplné vlastní náklady mil.kč A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 11. Kalkulační zisk mil.kč 11.a - podíl z ÚVN % 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil.kč 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 Příloha č.3 Výše nájemného a sociálně únosná cena vlastník: provozovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize:

10 VODNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % STOČNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % období jednotka Čistý příjem na obyvatele Kč/rok 2% sociálně únosná hranice % výše vodného a stočného Kč/m 3 specifická spotřeba náklady na vodné a stočné l/den/os. Kč/rok % % Příloha č. 4 Výpočet přiměřeného zisku

11 1 Infrastukturní majetek (IM) 2 Provozní majetek (PM) Pitná voda Odpadní voda 3 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh) 90/365*roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav) 15/365 * roční obrat vodného nebo stočného Zásoby (Zas) roční průměrná hodnota zásob 7 8 Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) Celková hodnota OPK (součet ř ) 9 WACC 10 Hodnota nekrytných fin. prostředků na plán obnovy Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) = součin ř.8 *ř.9 plus ř. 10 (Míra zisku)

12 Příloha č. 4 Kalkulace ceny pro vodné a stočné Kalkulace ceny vodného na rok VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - surová voda - voda Žďár - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo vodné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena vodného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00 Kalkulace ceny stočného na rok

13 VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo stočné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena stočného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00

14 Příloha č. 5 KVALITA POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB Typ ukazatele 1.1. Plnění limitů kvality dodávané pitné vody 1.2. Plnění limitů kvality vypouštěných odpadních vod 1.3. Plnění plánu provozu a údržby 1.4. Revize vyhrazených technických zařízení 1.5. Klaibrace a cejchování stanovených měřidel 1.6. Vyřizování stížností odběratelů 1.7. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci 1.8. Vyhodnocení plánu oprav

15 Soběšická 820/ 156, Brno divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči ul. Kubišova Třebíč Příloha č. 6 Zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb Za rok: Zpracoval Dne Schválil Jméno Podpis Převzal Dne Jméno Podpis

16 Výkonový ukazatel (definice ukazatele, výpočet dle vzorce) Hodnocení za rok Doprovodné informace

17 Příloha č. 7 (Další činnosti provozovatele) Dle článku XIII.: Vlastník, případně členské obce Vlastníka, dále můžou Provozovatele pověřit: a) vedením majetkové a provozní evidence Vodohospodářského majetku b) vedením a aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO) c) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací PFO d) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací akcí SDP, atd (Pozn. V této příloze budou evidovány jednotlivé činnosti nebo akce, ke kterým Vlastník pověřil Provozovatele, tedy činnosti vykonávané za úplatu mimo vodné a stočné, obdobně, jak je tomu již nyní u tzv. Majetkové a provozní evidence) Vlastník tímto zmocňuje Provozovatele, aby na jeho náklady průběžně vedl majetkovou evidenci zařízení vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a tzv. provozní evidenci zařízení, které jsou v majetku Vlastníka nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a to v souladu s 5 ZoVaK. Tzv. vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je Provozovatel povinen předat věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to v termínu a rozsahu určeném platným ZoVaK. Dále je předá Vlastníkovi. Za vedení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence nese Provozovatel plnou odpovědnost. Za provádění těchto činností, tj. vedení evidence majetku, vedení provozní evidence, předávání vybraných údajů a zpracování Plánu financování obnovy dle ZoVaK bude Provozovatel účtovat Vlastníkovi paušální odměnu ve výši Kč plus DPH za rok.

18 Směrnice pro poruchovou službu na vodohospodářských zařízeních Příloha č. 8

19 Směrnice pro náhradní zásobování vodou Příloha č. 9

20 Příloha č. 10 (Sborník dokumentů) Dle článku II, odst. 10 Smlouvy se smluvní strany dohodly přiměřeně řídit i dalšími dokumenty. Jedná se zejména o dokumenty upravující činnosti při evidenci vodohospodářského majetku Vlastníka a jednotlivých obcí, činností při nakládání s nepotřebným majetkem, koordinaci činností při budování nových staveb od jejich projekční přípravy přes zahájení stavby, zahájení provozování až po případnou likvidaci těchto staveb, dále pak o technické standardy pro výstavbu vodohospodářského majetku, atd., tedy zejména o následující dokumenty: 1. Statut majetkové komise Vlastníka 2. Pravidla pro nakládání s vodohospodářským majetkem Vlastníka 3. Pravidla pro mezisklad nepotřebného majetku Vlastníka 4. Pravidla pro součinnost Provozovatele a Vlastníka při budování a provozování vodohospodářského majetku 5. Technické standardy pro budování vodohospodářského majetku 6. Pravidla pro vyjadřování ke stavbám vodohospodářského majetku

21 Příloha č. 11 Smlouvy (Úvěry Vlastníka u ČMZRB) Příloha č. 11 obsahuje: A. Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy (viz text uvedená níže) B. Úvěrové smlouvy Vlastník ČMZRB C. Seznam majetku Vlastníka pro ručení za tyto úvěry Část A - Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy: 1. Do doby úplného splacení úvěru Vlastníka poskytnutého na základě smlouvy o úvěru číslo UV a smlouvy o úvěru číslo UV (viz část B této přílohy) ze dne ve výši Kč (slovy dvacetpětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícekč) od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a to za účelem výstavby vodovodů VP Slavětice Náměšť IV. etapa, Vodovod Budkovsko a Vodovod Studenecko je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtách podle odst. 2 této přílohy splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce s tím, že tato banka nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývající ze smlouvy o úvěru. Složením příslušné části nájemného dle první věty tohoto odstavce této smlouvy na účet uvedené banky se považuje závazek Provozovatele k placení nájemného v této části za splněný. Toto ujednání není nijak dotčeno ani případným úplným nebo částečným převodem nebo přechodem práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy pro Vlastníka, na jinou osobu. Do doby úplného splacení úvěru a všech závazků Vlastníka dle smlouvy o úvěru číslo UW specifikované v části B této přílohy je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši Kč (slovy Čtyřimilionyčtyřistatisíckč), tj. ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtě vždy do 5. září příslušného kalendářního roku splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce. Českomoravské záruční a rozvojová banka a.s nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývajícím ze smlouvy o úvěru, specifikovaného v části B této přílohy 2. Část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007, - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007,

22 - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy do 5. září příslušného kalendářního roku v letech , - splátka jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do Vlastník: Provozovatel:

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: 568 899 117 Datum: 25. 4. 2016 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2013 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2013 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného : OBEC DOBRÁ VODA (IČ 00544175) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Dobrá Voda Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží

CEVAK. Návrh ceny vodného a stočného. rok 2016. Dolní Třebonín - Záluží V. CEVAK Návrh ceny vodného a stočného rok Dolní Třebonín - Záluží Severnl 8/2264 370 10 České 6udějovice [T 1 +420 387 761 911 Hlášeni poruch: 800 120 112 lič: 608 49 657 [F] +420387761 225 lnfolinka:

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2012, DPH 14.0 % Provozovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. (IČ 46357009) Dílčí odběratelské

Více

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Přehled druhého dne Úvod Požadavky Metodiky pro žadatele v oblasti cenotvorby Proč Finanční Model a Vyrovnávací Nástroj Co vlastně jsou? Finanční

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Valná hromada VHZ, a.s. 7. října 2015 Obsah 1. Zásady OPŽP 2. Kalkulace 2015 3. Periodické přezkoumání pro období 2016-20 4. Výstup ze

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Kalkulace cen pro vodné a stočné

Kalkulace cen pro vodné a stočné Kalkulace cen pro vodné a stočné Ing. Eva Krocová V Berouně dne 4. 5. 2016 1 Osnova 1. Právní předpisy pro oblast cen 2. Kalkulace ceny pro vodné a stočné 2.1. věcné usměrňování cen 2.2. pravidla regulace

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV

Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace a ČOV OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Názorný příklad vyplnění VH model ZELENÁ LOUKA Výstavba nové kanalizace

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice

Mestsky urad Nepomuk. zverejriujeme pro mesto Nepomuk-Dvorec a pro obec Milec-Maiiovice KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a. s. Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenern Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vlozka 443 Mestsky urad Nepomuk Nam. A. Nemejce 63 335

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Přehled základních provozních modelů v ČR

Přehled základních provozních modelů v ČR Přehled základních provozních modelů v ČR Pracovní workshop: Efektivní provozování vodovodů kanalizací v malých obcích 12. března 2015 Pavel Válek Grant Thornton Advisory s.r.o. 5 základních provozních

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném

Více

Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací

Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací Odbor 16 Cenová politika Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací Praha, 20. květen 2009 Odbor 16 Cenová politika, fax: 257 042 682 Ing. Marie Janečková, 257 042 432 Ing. Tomáš

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně:

VODNÉ A STOČNÉ. V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: VODNÉ A STOČNÉ V ČR je celkem 6252 obcí (od nejmenšího počtu obyvatel až po Prahu) s 10 506 813 obyvatel.. Všeobecně: Pro získání ekonomických parametrů jsem pracoval s údaji za rok 2010, zpracovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Praktické zkušenosti s projekty OPŽP

Praktické zkušenosti s projekty OPŽP Praktické zkušenosti s projekty OPŽP Seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Roman Bartoš Atlantis - Brno 5. 3. 2015 Dotační podpora projektů opakování principů Výše dotace je stanovena Finanční analýzou

Více

Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP

Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP Problematika dokončování akcí a následný monitoring VH projektů OPŽP Hotel Atlantis, Vodohospodářské projekty OPŽP, 5.3.2015 Ing. Gabriela Křivánková Vedoucí oddělení monitoringu VH infrastruktury, SFŽP

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Provozní smlouvy vodohospodářských projektů. Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů

Provozní smlouvy vodohospodářských projektů. Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů Provozní smlouvy vodohospodářských projektů Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů Podmínky přijatelnosti Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Metodický pokyn. 4) Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

Metodický pokyn. 4) Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Metodický pokyn pro stanovení odpočtu ze stočného za vodu dodanou vodovodem obce Ostopovice pro veřejnou potřebu, spotřebovanou odběratelem bez vypouštění do veřejné kanalizace dle 19, odstavec (7) Zákona

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více