Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku."

Transkript

1 Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

2 Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný rok.

3 Příloha č. 3 Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné (vlastnický model) Verze 4.0

4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obnovu ve 1.1 Východiska Pravidel tvorby ceny pro vodné a stočné VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. naplňuje znaky vlastnického modelu provozování vodohospodářské infrastruktury1. Je 100% vlastněna vlastníky dotčené infrastruktury a tuto provozuje na základě provozní smlouvy Vlastník infrastruktury je příjemcem dotace z Operačního programu životní prostředí a je povinen respektovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD pro vlastnický model provozování. Podmínkou rozhodnutí o poskytnutí dotace je, že nejméně po dobu 10-ti let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu, zejména bude zajištěn soulad s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy, k určení míry podpory OPŽP a to za podmínek stanovených SFŽP. Stanovení nižších cen, než jsou uvedeny ve finanční analýze, je přípustné pouze z důvodu: a) snížení na úroveň cen, které nepřekročí sociální únosnost 2 b) snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, výši plných odpisů Podmínka zajištění souladu cen bude považována za splněnou, budou-li skutečné ceny pro vodné a stočné dosahovat alespoň 90% cen pro vodné a stočné stanovené ve finanční analýze (konsolidované finanční analýze). Čistý příjem (případně nájemné) z provozování vodohospodářské infrastruktury, případné rozšíření bude použit vlastníkem pouze pro správu, obnovu a vodohospodářské infrastruktury. Výše cenového pásma, ve kterém se musí ceny pohybovat (podmínka RoPD) je uvedeno v příloze č Tvorba ceny pro vodné a stočné je regulována a tzv. věcně usměrňována. Regulace tvorby ceny se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. Zákonem o cenách, dále prováděcí vyhláškou 450/2009 Sb. a dále Cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR, zveřejňovaných v Cenovém věstníku. Z pohledu Zákona o cenách je provozovatel prodávajícím, tudíž je zodpovědnou osobou za správnost stanovení pro vodné a stočné Pravidla tvorby ceny pro vodné a stočné musí respektovat všechny výše uvedené faktory. ceny 2. PŘÍJEM PROVOZOVATELE 2.1 Příjem provozovatele Příjem provozovatele za rok je dán součtem: 1 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program životní prostředí v programovacím období , část Vlastnický model 2 Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována výší úhrady za vodné a stočné (vč. DPH), která představuje 2% průměrných příjmů domácností se standardní spotřebou 80 l/os/den.

5 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nájemného Provozních fixních nákladů Provozních variabilních nákladů Provozních nákladů dle plánu Přiměřeného zisku Korekčních úprav Stanovení výše nájemného Stanovení výše nájemného navrhne provozovatel a to vždy nejpozději do 31. října kalendářního roku. Výše nájemného je stanovena samostatně pro vodné a stočné. Konsolidovaná finanční analýza (dále jen KFA) určuje cenový rámec, který musí vlastník dodržet. Výstupy z KFA jsou uvedeny v Příloze č. 1. Provozovatel navrhuje cenu, na spodní hranici cenového koridoru dle KFA, dále vypočte provozní náklady (fixní a variabilní a plánované) dle těchto pravidel, přiměřený zisk, korekce a dopočtem určí / navrhne/ výši minimálního nájemného pro další kalendářní rok. V případě, že vlastník s touto výší nesouhlasí a určí nájemné vyšší, než je vypočtené, provozovatel toto nájemné promítne do navrhované kalkulace pro vodné a stočné a toto nájemné se plně promítne v ceně vodného a stočného v navrhované kalkulaci Stanovení výše provozních fixních nákladů Provozní fixní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou nezávislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Svou povahou je bude provozovatel vynakládat na tomto objemu nezávisle, tzn., že jejich změna je závislá pouze na objektivních cenových změnách (inflace), případných změnách rozsahu provozovaného majetku Stanovení výše provozních variabilních nákladů Provozní variabilní náklady jsou náklady, které svou povahou jsou závislé na objemu realizovaného (fakturovaného) objemu pitné nebo odpadní vody. Změna výše provozních variabilních nákladů bude závislá na změně objemu a příslušné cenové změně (inflace) Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Provozní náklady dle plánu jsou takové náklady, které lze konkrétně naplánovat a následně dohodnout mezi vlastníkem a provozovatelem. Jedná se o konkrétní měřitelné hodnoty např. el. energie odběrná místa, sazba na příští rok = výpočet plánu el. energie a plán oprav Stanovení výše přiměřeného zisku Pravidla pro stanovení přiměřeného zisku vychází z obecných pravidel Cenotvorby, platné v ČR Korekční úpravy Korekční úpravy slouží k zohlednění dlaších vnějších vlivů na položky kalkulace a odstranění tvrdosti/měkkosti těchto pravidel. 2.2 Nakládání s položkami příjmu provozovatele Kalkulační vzorec Smluvní strany dohodly používání standardního kalkulačního vzorce vzoru MZe 3. Vzor kalkulace je uveden v Příloze č.2 těchto Pravidel Nájemné Výše nájemného musí být stanovena v souladu s ustanovení čl těchto Pravidel. Dlouhodobý záměr je, aby výše nájemného pokryla tzv. plné odpisy provozovaného majetku a bylo možné realizovat plynulou obnovu infrastrukturního majetku. Přílohou č. 3 těchto 3 Příloha č. 19 k Vyhlášce 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

6 Pravidel je předpoklad vývoje nájemného na období 5-ti let a jeho podílu na plných odpisech pronajatého infrastrukturního majetku Provozní fixní náklady Výše provozních fixních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že se absolutní hodnota provozního nákladu ve výchozím roce (plánová kalkulace roku 2013) se pro rok následující (kalkulace roku 2014) indexuje příslušným indexem přiřazeným k tomuto fixnímu nákladu. V dalších letech se postupuje obdobně výchozím rokem plánová kalkulace roku 2014 a obdobně dále. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a přiřazené indexy a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní fixní náklady index použití chemikálie ISC výchozí rok x index ostatní materiál ISC přímé mzdy ISC + 1% ostatní osobní náklady ISC + 1% odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ISC ostatní provozní náklady externí ISC ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Výrobní režie 7. Správní režie - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů - z toho část bez osobních nákladů ISC - - ISC + 1% z toho část osobních nákladů ISC = index spotřebitelských cen (inflace, jako roční průměr od září minulého roku k září běžného roku) 1% zvýšení mzdových nákladů proti ISC odpovídá dohodám uzavřenými v rámci kolektivního vyjednávání provozovatele a odborových organizací působících v jeho teritoriu. K úpravě provozních fixních nákladů se použije příslušný index. Hodnota indexu pro příští rok se určí jako hodnota indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem k Příslušného roku. Vývoj provozních nákladů tedy s ročním zpožděním kopíruje vývoj příslušného indexu Provozní variabilní náklady Výše provozních variabilních nákladů se stanovuje pro příští rok tak, že jednotkovou sazbu provozního nákladu násobíme plánovaným objem fakturované pitné vody nebo vody odpadní vč. srážkové a dostaneme objem provozního variabilního nákladu pro kalkulovaný rok. Přehled výčtu položek kalkulace pro vodné a pro stočné a jejich použití je uvedeno v následující tabulce: Provozní variabilní náklady index použití surová voda podzemní + povrchová skutečná sazba legislativa

7 pitná voda převzatá+odpadní voda předaná skutečná sazba Cena dodavatelů poplatky za vypouštění odpadních vod sazba dle plánu poplatků Stanovení výše provozních nákladů dle plánu Výše provozních nákladů dle plánu je určena přesným výpočtem plánovaných hodnot pro příští rok. Příkladem je výpočet plánovaných hodnot nákladů na el. energii. Je znám přesný počet odběrných míst, je známa sazba za dodávanou energii, distribuční poplatky. Plán nákladů na energii provozovatel předloží vlastníkovi a dle tohoto plánu bude stanoven náklad na energie zahrnut do kalkulace. Přehled výčtu položek kalkulace provozních nákladů dle plánu a jejich stanovení je uvedeno v následující tabulce: index použití elektrická energie skutečná sazba Plán nákladů na elektrickou energii ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) skutečná sazba Plán nákladů na ostatní energie opravy infrastrukturního majetku plán Plán oprav infrastrukturního majetku Přiměřený zisk Za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk je přesně definován dle Zákona o cenách jako zisk, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) a vypočte se podle následujícího vzorce PZNK = OPK x WACC + RO Kde OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby příslušné relevantní činnosti, kalkulace a její složky (vodné nebo stočné) WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovené Ministerstvem financí ČR RO je hodnota finančních prostředků potřebných a nekrytých vlastními a cizími zdroji podle plnění plánu obnovy (tato položka není relevantní používá se pouze pro vlastnické společnosti) Výpočtová tabulka přiměřeného zisku je uvedena v příloze č Korekční úpravy Smyslem korekčních úprav je umožnit reagovat, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, na případné odstranění tvrdosti (měkkosti) nastavení těchto pravidel. Korekční úpravy je možné uplatnit z níže uvedených důvodů: a) významná odchylka fakturace vodného nebo stočného proti platné kalkulaci ( %) b) legislativní vlivy c) zvýšení efektivnosti provozovatele d) změna (kvality) poskytovaných služeb (rozšíření, či snížení rozsahu poskytovaných služeb) e) snížení zisku proti přiměřenému f) rozšíření (zúžení) rozsahu provozování, vystoupení, vstup nových členských obcí do svazku g) další specifické vlivy, které nebylo možné předvídat (legislativní změny, mimořádné stavy apod.) h) změny na trhu komodit a služeb

8 3. POPIS PROCESU CENOTVORBY 3.1 Postup procesu cenotvorby Mezní hodnoty Představenstvo provozovatele na základě přijaté strategie rozhodne o výši Mezních hodnot pro příští rok termín září běžného roku Přiměřený zisk Součástí mezních hodnot provozovatele je stanovení zisku divize na následující rok. Tento zisk provozovatel rozepíše dle interních pravidel na jednotlivé organizační jednotky, tak aby splnil zadání jediného vlastníka. Tento zisk v konkrétní plánové kalkulaci musí být v relaci s přiměřeným ziskem stanoveným dle Zákona o cenách a jeho prováděcí vyhlášky, či Cenového věstníku Nájemné Provozovatel navrhne do běžného roku nájemné na příští rok. Při tomto návrhu provozovatel aktualizuje přílohu č. 3 Nájemné a soc. únosná cena, kde vypočte a navrhne vlastníkovi nájemné na dalších 5 let a provede test limitu ceny na plné odpisy a sociálně únosnou cenu. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k návrhu výše nájemného. Pokud nesouhlasí s jeho minimální výší, předloží návrh na vyšší hodnotu nájemného, provozovatel do 20. listopadu běžného roku zapracuje do kalkulace pro vodné a stočné novou hodnotu nájemného (plně ji promítne proti ceně) a předloží ji vlastníkovi. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Provozní náklady Provozovatel do běžného roku předloží vlastníkovi návrh kalkulace pro vodné a stočné na další rok včetně podkladů pro stanovení provozních nákladů fixních, variabilních, provozních nákladů dle plánu a případných korekčních úprav. Vlastník se do 20. listopadu běžného roku vyjádří k předloženým návrhům. Pokud se vlastník k předloženým návrhům v daném termínu nevyjádří, rozumí se, že s návrhy souhlasí Vyhlášení ceny pro vodné a stočné pro následující rok Z dikce zákona o cenách je za stanovení výše ceny a její strukturu zodpovědný provozovatel. Obě smluvní strany dohodnou způsob a lhůty vyhlášení ceny pro následující období. Příloha č.1 Výstupy z konsolidované KFA.. Příloha č.2 Pro kalendářní rok:..., DPH.. % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce V+S: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, divize.. Svazek Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč surová voda podzemní + povrchová mil.kč pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč chemikálie mil.kč ostatní materiál mil.kč 2. Energie mil.kč elektrická energie mil.kč ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč

9 3. Mzdy mil.kč přímé mzdy mil.kč ostatní osobní náklady mil.kč 4. Ostatní přímé náklady mil.kč odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč opravy infrastrukturního majetku mil.kč nájem infrastrukturního majetku mil.kč poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč ostatní provozní náklady externí mil.kč ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 5. Finanční náklady mil.kč 6. Výrobní režie mil.kč 7. Správní režie mil.kč 8. Úplné vlastní náklady mil.kč A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 E - z toho domácnosti mil.m3 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní čištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 11. Kalkulační zisk mil.kč 11.a - podíl z ÚVN % 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 12. Celkem ÚVN + zisk mil.kč 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 Příloha č.3 Výše nájemného a sociálně únosná cena vlastník: provozovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize:

10 VODNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % STOČNÉ období položka jednotka Nájemné Plné odpisy tis. Kč tis. Kč Podíl % (Plán obnovy) tis. Kč Podíl % období jednotka Čistý příjem na obyvatele Kč/rok 2% sociálně únosná hranice % výše vodného a stočného Kč/m 3 specifická spotřeba náklady na vodné a stočné l/den/os. Kč/rok % % Příloha č. 4 Výpočet přiměřeného zisku

11 1 Infrastukturní majetek (IM) 2 Provozní majetek (PM) Pitná voda Odpadní voda 3 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh) 90/365*roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav) 15/365 * roční obrat vodného nebo stočného Zásoby (Zas) roční průměrná hodnota zásob 7 8 Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) Celková hodnota OPK (součet ř ) 9 WACC 10 Hodnota nekrytných fin. prostředků na plán obnovy Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) = součin ř.8 *ř.9 plus ř. 10 (Míra zisku)

12 Příloha č. 4 Kalkulace ceny pro vodné a stočné Kalkulace ceny vodného na rok VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - surová voda - voda Žďár - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo vodné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena vodného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00 Kalkulace ceny stočného na rok

13 VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči kalkulační položky tis. Kč 1. Náklady infrastrukturní 0 - nájemné - opravy 2. Náklady legislativní 0 - daně - poplatky 3. Náklady provozní přímé 0 - mzdy - pojištění z mezd - materiál 0 - energie - odpisy - opravy - chemikálie - ostatní - laboratoře - dispečink - jiné - elektrická energie z toho výkony mimo stočné 4. Náklady režijní 5. Náklady celkem 0 6. Zisk 0 7. Výkony celkem (z kalkulací) 0 8. Voda fakturovaná ( v tis. m 3 ) 0 - domácnosti - ostatní 9. Cena stočného ( bez DPH ) - pro domácnosti - pro ostatní - regulační koeficient " k " 1,00

14 Příloha č. 5 KVALITA POSKYTOVANÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB Typ ukazatele 1.1. Plnění limitů kvality dodávané pitné vody 1.2. Plnění limitů kvality vypouštěných odpadních vod 1.3. Plnění plánu provozu a údržby 1.4. Revize vyhrazených technických zařízení 1.5. Klaibrace a cejchování stanovených měřidel 1.6. Vyřizování stížností odběratelů 1.7. Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci 1.8. Vyhodnocení plánu oprav

15 Soběšická 820/ 156, Brno divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči ul. Kubišova Třebíč Příloha č. 6 Zpráva o kvalitě poskytovaných vodohospodářských služeb Za rok: Zpracoval Dne Schválil Jméno Podpis Převzal Dne Jméno Podpis

16 Výkonový ukazatel (definice ukazatele, výpočet dle vzorce) Hodnocení za rok Doprovodné informace

17 Příloha č. 7 (Další činnosti provozovatele) Dle článku XIII.: Vlastník, případně členské obce Vlastníka, dále můžou Provozovatele pověřit: a) vedením majetkové a provozní evidence Vodohospodářského majetku b) vedením a aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO) c) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací PFO d) přípravou (inženýrskou činností a dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou) a realizací akcí SDP, atd (Pozn. V této příloze budou evidovány jednotlivé činnosti nebo akce, ke kterým Vlastník pověřil Provozovatele, tedy činnosti vykonávané za úplatu mimo vodné a stočné, obdobně, jak je tomu již nyní u tzv. Majetkové a provozní evidence) Vlastník tímto zmocňuje Provozovatele, aby na jeho náklady průběžně vedl majetkovou evidenci zařízení vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a tzv. provozní evidenci zařízení, které jsou v majetku Vlastníka nebo ke kterým má Vlastník právo hospodaření, a to v souladu s 5 ZoVaK. Tzv. vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je Provozovatel povinen předat věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to v termínu a rozsahu určeném platným ZoVaK. Dále je předá Vlastníkovi. Za vedení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence nese Provozovatel plnou odpovědnost. Za provádění těchto činností, tj. vedení evidence majetku, vedení provozní evidence, předávání vybraných údajů a zpracování Plánu financování obnovy dle ZoVaK bude Provozovatel účtovat Vlastníkovi paušální odměnu ve výši Kč plus DPH za rok.

18 Směrnice pro poruchovou službu na vodohospodářských zařízeních Příloha č. 8

19 Směrnice pro náhradní zásobování vodou Příloha č. 9

20 Příloha č. 10 (Sborník dokumentů) Dle článku II, odst. 10 Smlouvy se smluvní strany dohodly přiměřeně řídit i dalšími dokumenty. Jedná se zejména o dokumenty upravující činnosti při evidenci vodohospodářského majetku Vlastníka a jednotlivých obcí, činností při nakládání s nepotřebným majetkem, koordinaci činností při budování nových staveb od jejich projekční přípravy přes zahájení stavby, zahájení provozování až po případnou likvidaci těchto staveb, dále pak o technické standardy pro výstavbu vodohospodářského majetku, atd., tedy zejména o následující dokumenty: 1. Statut majetkové komise Vlastníka 2. Pravidla pro nakládání s vodohospodářským majetkem Vlastníka 3. Pravidla pro mezisklad nepotřebného majetku Vlastníka 4. Pravidla pro součinnost Provozovatele a Vlastníka při budování a provozování vodohospodářského majetku 5. Technické standardy pro budování vodohospodářského majetku 6. Pravidla pro vyjadřování ke stavbám vodohospodářského majetku

21 Příloha č. 11 Smlouvy (Úvěry Vlastníka u ČMZRB) Příloha č. 11 obsahuje: A. Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy (viz text uvedená níže) B. Úvěrové smlouvy Vlastník ČMZRB C. Seznam majetku Vlastníka pro ručení za tyto úvěry Část A - Podmínky a postup splácení úvěru Vlastníka vůči ČMZRB dle článku IV., odst. 6 Smlouvy: 1. Do doby úplného splacení úvěru Vlastníka poskytnutého na základě smlouvy o úvěru číslo UV a smlouvy o úvěru číslo UV (viz část B této přílohy) ze dne ve výši Kč (slovy dvacetpětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícekč) od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a to za účelem výstavby vodovodů VP Slavětice Náměšť IV. etapa, Vodovod Budkovsko a Vodovod Studenecko je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtách podle odst. 2 této přílohy splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce s tím, že tato banka nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývající ze smlouvy o úvěru. Složením příslušné části nájemného dle první věty tohoto odstavce této smlouvy na účet uvedené banky se považuje závazek Provozovatele k placení nájemného v této části za splněný. Toto ujednání není nijak dotčeno ani případným úplným nebo částečným převodem nebo přechodem práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy pro Vlastníka, na jinou osobu. Do doby úplného splacení úvěru a všech závazků Vlastníka dle smlouvy o úvěru číslo UW specifikované v části B této přílohy je část nájemného podle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši Kč (slovy Čtyřimilionyčtyřistatisíckč), tj. ve výši splátek jistiny tohoto úvěru a ve lhůtě vždy do 5. září příslušného kalendářního roku splatná na účet Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č /4300 nebo na účet jejího právního nástupce. Českomoravské záruční a rozvojová banka a.s nebo její právní nástupce je oprávněn si toto plnění započítat na úhradu své pohledávky za Vlastníkem, vyplývajícím ze smlouvy o úvěru, specifikovaného v části B této přílohy 2. Část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007, - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny č úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy k ultimu každého čtvrtletí v letech 2007 až 2015, počínaje prvním čtvrtletím roku 2007,

22 - splátka jistiny č. 38 úvěru (viz smlouva o úvěru číslo UV v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do a část nájemného dle čl. IV, odst. 1 Smlouvy ve výši - splátky jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) vždy v částce ,- Kč jsou splatné vždy do 5. září příslušného kalendářního roku v letech , - splátka jistiny úvěru (viz smlouva o úvěru č UW) v částce ,- Kč je splatná ve lhůtě do Vlastník: Provozovatel:

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 12 V JIHLAVĚ 26. 10. 2012 ČÁSTKA 6/2012 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více