Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Šenov u Nového Jičína IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Šenov u Nového Jičína IČ: za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2010 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření ( výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 8. výsledek hospodaření - rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek 2

3 G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2010 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona),informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou. I) Tabulková část (včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce ). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2010 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2010 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 3

4 A. Základní údaje o organizaci Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína ( dále SŠ) je komplexní střední školou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje střední vzdělání s výučním listem, - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců organizace. Teoretické vyučování probíhá v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 a ve Fulneku, 1.máje 62. Praktické vyučování je zabezpečeno v dílnách : v Šenově u Nového Jičína, Šenovská 574 na odloučeném pracovišti Jugoslávská 5, Nový Jičín, na odloučeném pracovišti ve Fulneku 1. máje č. 62, na odloučeném pracovišti na ulici Sv. Čecha 47, Nový Jičín. Obory vzdělání Kód Název Délka studia Počet žáků k L/001 Mechanik strojů a zařízení H/001 Zámečník H/01 Strojní mechanik ŠVP od H/001 Nástrojař H/01 Nástrojař ŠVP od H/001 Truhlář H/01 Truhlář ŠVP od H/001 Instalatér H/01 Instalatér ŠVP od H/001 Tesař H/01 Tesař ŠVP od H/001 Zedník H/01 Zedník ŠVP od H/001 Obráběč kovů E/501 Strojírenská výroba CELKEM Počet žáků k

5 Přehled počtu zaměstnanců: přepočtený počet přepočtený počet rok 2009 rok 2010 Pedagogičtí pracovníci 39,56 39,78 Nepedagogičtí pracovníci 12,38 13,39 * zástup za dlouhodobou nemoc počet pracovníků celkem 51,94 53,17 1. Výnosy B. Rozbor hospodaření Poslední úprava závazných ukazatelů ze dne Přímé náklady: Přímé náklady Kč Rozvojový program podpora romských žáků Kč Účelové prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci ověřování maturitní zkoušky Kč Přímé náklady na vzdělávání celkem Kč Vráceno - dotace na podporu romských žáků Kč část prostředků na maturitní zkoušky Kč Provozní náklady: ÚZ 0 provozní náklady ÚZ účelové prostředky na málopočetné třídy ÚZ účelové prostředky na krytí odpisů Provozní náklady celkem Příspěvek na provoz celkem Skutečně využity dotace ve výši Vráceno Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Přímé náklady- srovnání s rokem 2008 a 2009 UKAZATEL SKUTEČNOST V TIS. KČ SKUTEČNOST SKUTEČNOST V TIS. KČ V TIS. KČ Přímé náklady celkem z toho : prostředky na platy OPPP Zákonné odvody Přímý ONIV Účelové prostředky a dotace Účelové prostředky podpora romských žáků

6 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu dle ÚZ Prostředky státního rozpočtu s ÚZ na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v roce 2010 nebyly vyčerpány z důvodu nižšího počtu hodnocených prací. Dotace na podporu romských žáků středních škol ÚZ byla vrácena v plné výši, protože nebyly předloženy doklady k čerpání podpory. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V roce 2010 byly vyplaceny mzdové prostředky v této skladbě: ÚZ Kč Kč Kč MP OON Projekt OPVK Vlastní zdroje DČ Ostatní zdroje-nájmy DČ Ostatní zdroje prod.práce žáků celkem Průměrný plat pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci Počet pracovníků přepočtený Ze státního rozpočtu Průměrná měsíční mzda ze státního rozpočtu Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Pracovníci celkem 39,76 12,89 52, pedagogičtí pracovníci ostatní pracovníci průměrná mzda celkem

7 Ukazatel počtu žáků na pracovníka, počet žáků na třídu : Počet žáků denního studia Počet pedagogických pracovníků Počet neped. pracovníků Počet žáků na 1 ped. pracovníka Počet žáků na 1 neped. pracovníka Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/ ,12 39,40 38,25 39,56 39,76 13,88 12,86 13,28 12,38 12,89 9,95 10,30 11,48 11,60 11,42 31,63 31,57 33,06 37,08 35,22 Počet tříd denního studia Počet žáků na třídu 23,11 23,88 24,39 22,95 22,70 Výše uvedené ukazatele vypovídají o ekonomické organizaci výuky. 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ( dotací) z rozpočtu zřizovatele dle ÚZ ÚZ 131 Účelové prostředky na málopočetné třídy ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů Kč Kč Účelové prostředky na málopočetné třídy : čerpání - mzdy ped. pracovníků Kč - zákonné odvody Kč - odborná literatura ( stavební) Kč Pro zkvalitnění výuky žáků obor zedník byly zakoupeny publikace v hodnotě Kč. Tyto texty slouží k vzdělávání pedagogických pracovníků daného oboru a jsou využívány při výuce odborných předmětů ve třídách. Účelové prostředky na krytí odpisů : Nákladový účet Kč ( ÚZ 205) Kč ( odpisy majetku v rámci příspěvku na provoz) Kč ( odpisy budov v rámci DČ) Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány v souladu se stanoveným účelem v plné výši. 7

8 Čerpání prostředků z rozpočtu zřizovatele ( účelové a provoz) materiál energie služby odpisy ostatní náklady Materiálové , , , , ,17 náklady Energie , , , , ,04 Opravy a údržba , , , , ,20 Služby , , , , ,09 Mzdové náklady , ,00 Odvody, tvorba , ,00 FKSP Ostatní náklady , , , , ,50 Odpisy , , , , ,00 V souladu se Zásadami jsou z příspěvku na provoz hrazeny odpisy a energie, částečně materiál a služby pro zajištění výuky. 5. Rozbor příjmů vlastní činnosti (k tabulce č.1) Dotace doplňují vlastní příjmy ve výši Kč. V tom jsou tržby za produktivní práce žáků Kč, příjmy z projektu OPVK ,92 Kč, prostředky fondu reprodukce majetku použité na opravy Kč, náhrada škod od pojišťovny Kč a aktivace materiálu ve výši Kč. Příjmy z produktivní práce žáků klesly oproti roku 2009 o 20 %. Snížil se počet žáků ve třetích ročnících a vybraní žáci mají část praxe ve spolupracujících firmách, které jim produktivní práci proplácí přímo. Projekt OPVK bude ukončen v červnu

9 6. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku (k tabulce č.2) Krytí nákladů podle zdrojů - rok 2010 obsah účtu Náklady přímé náklady MŠMT provozní - KÚ vlastní a projekt doplňková činnost celkem 501- materiálové , , , , , energie , , , , opravy , , , , cestovné , , , reprenáklady 1 317, , služby , , , , , mzdové nákl , , , , , odvody , , , , , tvorba FKSP,příspěvek na stravování , , , , , ost soc nákl ,06 0, , , poplatky 1 950,00 0, , jiné ost nákl , , ,76 444, , odpisy ,00 652, , , ost fin náklady - vedení účtů , , , , , , , ,59 Výnosy tržby DČ , , prod práce žáků , , ost výnosy z prodeje služeb 3 400, , výnosy z pronájmu DČ , , výnosy z pronájmu DM , , výnosy z pron služby DČ , , výnosy pronájmu DM , , aktivace majetku , , čerpání RF dary , , čerpání IF , , náhrady od pojišťovny , , OPVK , , ostatní výnosy z činnosti , , za učebnice 1 768, , úroky 1 027, , příspěvek na činnost , , , , , , , ,22 daň PO ,00 hospodářský výsledek po zdanění ,63 9

10 7. Doplňková činnost Zdroje krytí jednotlivých nákladů jsou zřejmé z předchozí tabulky. Rozhodnutím zřizovatele byly pronájmy nebytových prostor převedeny do doplňkové činnosti. V roce 2010 byl výnos z nájmů včetně služeb spojených s nájmem ,03 Kč. Čistý pronájem nebytových ploch ,03 Kč, z toho Kč je nájem firmy Pars Komponenty ve Studénce. Tato firma má uzavřenu nájemní smlouvu do prosince Výsledek hospodaření Organizace vytvořila za rok 2010 hospodářský výsledek ve výši ,63 Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši ,40 Kč, v doplňkové činnosti zisk po zdanění ,03 Kč. Z výsledku hospodaření je zřejmé, že organizace použila prostředky získané pronájmem na financování nákladů hlavní činnosti, zejména na úhradu : - materiálových nákladů tisíc Kč ( z toho 332 tisíc Kč na pořízení DDHM), - na opravy a údržbu majetku tisíc Kč, - na úhradu části služeb tisíc Kč. Rozdělení výsledku hospodaření do fondů: Příděl do fondu odměn - Příděl do rezervního fondu ,63 Kč ,00 Kč ,63 Kč C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření Stav jednotlivých fondů k v tis. Kč Fond odměn 566,72 FKSP 193,88 Rezervní fond 580,28 Investiční fond 745,56 Peněžní fondy jsou finančně kryty. V roce 2010 byly použity prostředky investičního fondu ve výši Kč na úhradu technického zhodnocení budov výměna oken ve Studénce - objekt svářecí školy a na opravu vstupních vrat do strojovny v Šenově u Nového Jičína Kč. 10

11 Na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje byl nařízen odvod z investičního fondu ve výši Kč a odvod s účelovým určením na projekt Modernizace škol ve stavebnictví ROP NUTS II Moravskoslezsko ve výši Kč. Předepsané odvody byly ve stanovených termínech provedeny. Příjmem fondu byly odpisy DHM ve výši Kč. Fond FKSP je čerpán v souladu se zásadami používání prostředků FKSP. Prostředky fondu byly v roce 2010 použity k těmto účelům: - stravování Kč - penzijní připojištění Kč - kultura, sport Kč - nepeněžní dary Kč Čerpání celkem Kč Tvorba fondu 2% z vyplacených mezd a náhrad Kč. Rezervní fond - přijatý účelově určený dar ve výši Kč byl poskytnut na úhradu věcných odměn vítězům soutěže Šikovné ruce, pořádané odloučeným pracovištěm ve Fulneku. Cílem soutěže byla propagace strojírenských oborů. Účelově určený finanční dar od obcí Kč byl určen na úhradu dopravy na Přehlídku technických profesí. Z výsledku hospodaření za rok 2009 bylo do rezervního fondu převedeno ,65 Kč. Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2010 použity. D. Závodní stravování zaměstnanců Střední škola Šenov u Nového Jičína nemá vlastní stravovací zařízení. V Šenově u Nového Jičína je zřízena výdejna, obědy jsou dováženy ze školní jídelny při Základní škole Jubilejní 3, Nový Jičín. Odloučené pracoviště v Novém Jičíně, ul. Sv. Čecha se stravuje náhradní formou v zařízení Apetit, provozovatel Anna Krupová, Nový Jičín. Pracovníci odloučeného pracoviště ve Fulneku docházejí na obědy do školní jídelny při ZŠ J.A. Komenského Fulnek, Česká 339. Kalkulace : pracovníci žáci cena cena stravenky FKSP náklady stravenka náklady oběda Fulnek 45,00 13,00 9,50 22,50 28,- 19,00 9,- Jubilejní 52,00 15,00 10,50 26,50 35,00 24,00 11,- +( 14,50 ) Krupová 69,00 24,00 11,50 33,50 69,00 36,00 33,00 Gastro 60,00 20,00 9,50 30,50 Stravování formou poukázek Gastropass je realizováno pouze v době prázdnin a ve dnech, kdy školní kuchyně nejsou v provozu. 11

12 E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace. Nemovitosti ve správě Střední školy, Šenov u Nového Jičína se nachází na čtyřech katastrálních územích. V roce 2010 nedošlo ke změnám oproti stavu v roce Katastrální území Číslo Číslo Způsob využití parcely popisné Šenov u Nového Jičína 691/3 574 Ul. Šenovská škola učebny a dílny, ředitelství SŠ Nový Jičín Dolní OP Jugoslávská ul. Nový Jičín dílny SŠ Předměstí Butovice ( Studénka) 1436/1 515 Internát Poštovní ul. pronajímán Butovice (Studénka) 1436/2 Garáž pronájem Butovice (Studénka) Tovární ul. dílny - pronájem Fulnek máje 62 dílny SŠ 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku. Šenovská 574 Oprava vrat Kč Výměna žaluzií uč.č Kč Jugoslávská 618 Oprava střechy Kč Fulnek Oprava střechy Kč Výměna bojleru Kč Studénka Výměna oken (Chýlek) Kč Oprava omítek po zatečení ( Chýlek) Kč Oprava podlahy (Pars Komponenty) Kč Oprava vrat (Pars Komponenty) Kč Oprava střechy (Pars Komponenty) Kč V roce 2010 byla provedena oprava školního soustruhu CNC ve Fulneku firma ELTEK nákladem Kč a generální oprava pily na OP Jugoslávská firmou SUM Odry za Kč. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech. Pojištění nemovitého majetku je řešeno od smlouvou Moravskoslezského kraje a Českou pojišťovnou a.s. Od řeší škodní události makléřská společnost SATUM CZECH s.r.o. Movitý majetek byl v roce 2010 pojištěn proti živelným událostem a odcizení u Kooperativy, pojišťovny, a.s., odpovědnost za škodu je pojištěna u České pojišťovny, a.s. 12

13 Pojištění motorových vozidel OPEL ZAFIRA 4T79249 AVIA 21.1 N NJA HYUNDAI H 100 VAN NJA Havarijní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna UNIQA,a.s. KOOPERATIVA, a.s. Zákonné pojištění Česká podnikatelská pojišťovna UNIQA,a.s. KOOPERATIVA, a.s. Pro zpracování pojistných rizik a řešení pojistných událostí spolupracovala organizace s makléřskou kanceláří JUDr. Gabriely Kretschmanové. Za rok 2010 bylo řešeno 8 úrazů žáků, čtyři krádeže odložených věcí, zatečení do objektu dílen ve Fulneku a ve Studénce škoda na majetku Kč, škoda na majetku školy způsobená cizím motorovým vozidlem z povinného ručení Kč a odpovědnost za škodu způsobenou žáky ve výši 5000 Kč. 4. Informace o inventarizaci majetku, zápis inventarizační komise. Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace ke dni Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem a Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. 2. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy inventarizační komise ve složení: předseda inventarizační komise : Ing. Liduše Trčková dílčí inventurní komise pro Fulnek : Luděk Kostelník Jana Ocásková dílčí inventurní komise pro praktickou výuku: Ing. Jan Vícha Antonín Trčka Michal Prašivka člen inventurní komise pro teoretickou výuku : Mgr. Josef Baláš člen inventurní komise pro dokladovou inventuru : Věra Juchelková 3. Pokynem ředitele bylo uloženo : Zjistit účetní stav a ocenění majetku a závazků účetní závěrka k Zjistit skutečný stav na základě fyzické inventury : hmotný majetek k zásoby k peněžní prostředky k ceniny k přísně zúčtovatelné tiskopisy k Provést dokladovou inventuru u ostatního majetku a závazků k Doložit kontrolními sestavami dokladů do dlouhodobý nehmotný majetek - pozemky - pohledávky - účty v bankách - závazky - účty časového rozlišení - stav fondů 13

14 4. Inventarizace byla zahájena , ukončena O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku Střední školy, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace, Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína. 6. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 7. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem, jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise - zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený, nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2011, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 8. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Šenově u Nového Jičína Zpracoval : Trčková L. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o vypůjčce Areál domova mládeže ve Studénce Butovicích je smluvně pronajat cca 30 nájemcům, v převážné většině na délku 1 roku. Další pronajaté prostory jsou v areálu dílen v Butovicích Studénce. Se souhlasem zřizovatele jsou dílny pronajaty firmě Pars Komponenty s.r.o. do souhlas rady Moravskoslezského kraje usnesení č. 31/1442 ze dne Cena nájmu za 1 m² plochy se neliší od ceny v místě obvyklé, jedním z bodů ujednání v nájemní smlouvě je sjednání inflační doložky. 1. Pohledávky F. Stav pohledávek a závazků Dokladovou inventurou ke dni je stav pohledávek ve výši ,20 Kč. Po splatnosti jsou k pohledávky ve výši Kč. Ke dni zpracování této výroční zprávy je po splatnosti pohledávka z roku 2009 p. Dluhá neuhrazený nájem ve výši Kč. Tato pohledávka je po splatnosti do 3 let. 2.Závazky Závazky vůči dodavatelům k činí ,22 Kč. Z této částky je po splatnosti celkem ,40 Kč. Maximální doba prodlení je 10 dnů. 14

15 G. Výsledky kontrol V září 2010 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Rovněž v září 2010 byla provedena následná veřejnosprávní kontrola týkající se hospodaření s veřejnou finanční podporou z rozpočtu města Studénky. V listopadu 2010 byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontrolami nebyly zjištěny rozdíly, žádná opatření stanovena nebyla. H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Výroční zpráva bude dne projednána školskou radou. Pracovníci školy budou s výroční zprávou o hospodaření seznámeni dne V Šenově u Nového Jičína PaedDr. Bohumír Kusý ředitel školy 15

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Statutární orgán: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Předkladatel: Mgr. Vladimír Černý ředitel

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více