Daňový zpravodaj. říjen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na svých internetových stránkách dvě nové informace k této problematice Informaci k uplatnění osvobození od daně z nabytí v případě tzv. novostaveb, a dále také podrobnou Informaci k daňovým dopadům práva stavby při jeho nabytí. Uplatnění osvobození od daně u novostaveb Dle 7 nového zákona (respektive zákonného opatření Senátu) je od daně osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku či právu stavby (jehož součástí je nová stavba rodinného domu), nové stavby rodinného domu či zákonem vymezených nově vzniklých jednotek avšak pouze dojde-li k nabytí vlastnického práva v rámci pěti let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Vzhledem k možným nejasnostem tohoto ustanovení se GFŘ snaží objasnit, za jakých podmínek či v jakých případech lze dané osvobození uplatnit: Osvobozeno je první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je nová stavba rodinného domu - osvobození však náleží pouze té parcele, jejíž součástí je uvedená stavba, nikoliv žádné další parcele, která je součástí převodu (rozhodující je zápis v katastru nemovitostí). Při nabytí vlastnického práva k pozemkům převáděných spolu s jednotkou lze u stejného vlastníka uplatnit osvobození od daně i na podíl na pozemcích, na kterých stojí bytový dům a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednotku vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů nebo jednotku dle nového občanského zákoníku. Pokud bude převáděn pozemek s rozestavěnou novostavbou tj. před kolaudací, je třeba v dané situaci pro uplatnění případného osvobození určit, zda již došlo k okamžiku vzniku stavby jako věci způsobilé být předmětem právních úkonů (tj. i převodu). Dle stávající judikatury, na kterou se GFŘ v Informaci také odkazuje, lze obecně považovat za okamžik vzniku stavby stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží a všechny další stavební práce směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tzn., že pokud dojde k úplatnému nabytí vlastnického práva ke stavbě před její kolaudací, může být od daně z nabytí osvobozeno. Okamžik vzniku stavby také určuje počátek běhu pětileté lhůty pro uplatnění osvobození. Do počtu úplatných nabytí vlastnického práva se počítá každé úplatné nabytí předmětné nemovité věci v tomto časovém úseku. Pokud byla novostavba (byť v rozestavěném stavu) již jednou úplatně převedena, nemůže jít při dalším převodu o první úplatné nabytí. Pokud však v mezidobí dojde k takové změně, že při dalším nabytí vlastnického práva je nabývána jiná nemovitá věc (např. namísto bytového domu je nabývána jednotka), osvobození takovému nabytí náleží (pětiletá lhůta se však počítá od okamžiku kolaudace bytového domu a nikoliv od okamžiku rozčlenění bytového domu na jednotky). 2

3 Daň z nabytí při nabytí práva stavby S odkazem na nový občanský zákoník, který právo stavby zavedl jako nemovitou věc, podléhá i úplatné nabytí tohoto práva dani z nabytí a to jak při svém původním zřízení (od vlastníka), tak i následně při jeho prodeji, směně či úplatném nabytí zpět od stavebníka. Poplatníkem daně je při zřízení práva stavby obecně nabyvatel (stavebník), přičemž základ daně se určí srovnáním sjednané a zjištěné ceny. Sjednaná cena zahrnuje jak úplatné, tak bezúplatné plnění, v případě stavebního platu je cenou sjednanou součet všech plnění (bez případného zohlednění indexace). Zjištěná cena se stanoví standardním způsobem dle zákona o ocenění majetku. Případné nakládání s právem stavby (prodej, vklad do obchodní společnosti, směna) je upraveno analogicky jako nabytí jiných. Právo stavby zanikne uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno (stane se součástí pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud nedojde k jejímu odstranění). Tím se pozemek jeho vlastníkovi zhodnocuje a stavebníkovi vznikne nárok na náhradu za toto zhodnocení. Základem daně je zvláštní cena, kterou je náhrada za stavbu poskytnutá vlastníkem pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby. Pro případ, že by se stavebník s vlastníkem pozemku nedohodl jinak, stanoví zákon náhradu ve výši poloviny hodnoty stavby (ve smyslu ceny obvyklé) v době zániku práva stavby. 3

4 Nová zpráva OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ) vydala dne 16. září prvních sedm výstupů Akčního plánu BEPS ( Base Erosion and Profit Shifting ), který si dal za cíl bojovat proti narušování daňových základů a přesouvání zisků do zemí, ve kterých nebyly ve skutečnosti vytvořeny. Z hlediska problematiky převodních cen jsou nejdůležitější dvě nové zprávy, které se týkají dokumentace převodních cen a nehmotných aktiv. Další výstupy jsou pak zaměřeny na problémy digitální ekonomiky v oblasti daní, hybridní struktury, škodlivé daňové praktiky, zneužívání daňových smluv a možnost vyvinout vícestranný nástroj pro narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí. Nový standard pro dokumentaci převodních cen Organizace OECD přijala třístupňový přístup k dokumentaci, který by měl nahradit doposud běžně užívaný dvoustupňový princip. Ten bude kromě současně využívaných částí Masterfile a Lokální dokumentace obsahovat též tzv. Country by Country reporting, část poskytující přehled o dosažených finančních výsledcích skupiny ve všech státech, ve kterých působí. Zavedení reportingu dle jednotlivých zemí bylo jedním z hlavních cílů členských zemí OECD, protože díky těmto údajům bude mít většina lokálních finančních úřadů poprvé k dispozici ucelený obrázek o tom, kde společnost generuje zisk a kde pak ve skutečnosti platí daně. Obecně řečeno, nadnárodní společnosti budou vykazovat vybrané finanční údaje v každé zemi, v níž provozují svoji činnost. Tento výkaz může poukázat na mezery a nesrovnalosti ve skupinových strategiích týkajících se převodních cen či v jejich implementaci. Mimo to může tento výkaz upozornit na případné nesrovnalosti mezi tím, kde vzniká ekonomická hodnota transakce a kde je potom vykázán výnos. Je zřejmé, že tento nový přístup z globálního měřítka zásadně změní proces dokumentace převodních cen a bude vyžadovat, aby většina společností shromažďovala a poskytovala finančním úřadům mnohem větší množství informací o svých mezinárodních transakcích, než tomu bylo doposud. Pro některé společnosti může implementace požadavků nového standardu vést k podstatné změně, co se týká časové náročnosti a nasazení zdrojů. Nové pokyny poskytnou finančním úřadům nebývalou transparentnost, pokud jde o finanční výsledky mezinárodních strategií v oblasti převodních cen. Společnosti by měly zvážit, jak nové pokyny pro dokumentaci ovlivní jejich stávající strategie v oblasti převodních cen, jakož i proces jejich implementace, sledování a obhajování. Větší společnosti by měly zvážit technologická řešení pro sběr, ukládání, analýzu a přípravu šablony dle jednotlivých zemí. Jak jsme již v nedávné době informovali, v České republice se nový přístup odrazil ve vzniku nové přílohy k přiznání k dani z příjmu právnických osob, jejíž vyplnění bude pro vybrané daňové subjekty povinné od zdaňovacího období roku V poslední době jsme též mohli zaznamenat několik veřejných vyjádření České daňové správy, která ukazují, že problematika převodních cen se stává klíčovou oblastí jejího zájmu. Aktivita daňové správy při kontrolách převodních cen narůstá, správci daně se dopředu připravují na daňové kontroly a prostřednictvím svých interních systémů si vybírají rizikové poplatníky a transakce. Při kontrolách se navíc dotazují na stále více konkrétní a odborně vyspělejší dotazy, než jsme byli zvyklí v minulosti. Po zavedení povinné přílohy k daňovému přiznání bychom se měli připravit na ještě větší tlak z jejich strany. 4

5 Mezinárodní pronájem Ve druhém čtení byl k novele zákona narychlo přidán návrh na změnu ustanovení týkajících se mezinárodního pronájmu pracovní síly. Stávající pravidla, která dle rozsudku Soudního dvora EU odporují evropskému právu, byla upravena tak, aby nedocházelo k nedovolené diskriminaci agentur práce z jiných států EU. Bude-li mít agentura práce v České republice organizační složku, bude plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti u pronajatých zaměstnanců tato organizační složka, nikoliv český uživatel pracovní síly. Navíc se v těchto případech neuplatní zákonná fikce zdanitelného příjmu pracovníků ve výši alespoň 60 % fakturované částky. Dojde tak ke zrovnoprávnění situace s pracovníky pronajatými od českých agentur práce. Další pozitivní změnou je harmonizace vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Vyměřovací základ by měl být dle pozměňovacího návrhu k novele stejný. Neznamená to však úplné sjednocení, jelikož okruh účastníků a datum zahájení a ukončení účasti na pojištění stále zůstávají rozdílné. Pozitivní zprávou je však alespoň odstranění bezdůvodného znevýhodnění zaměstnanců s pracovním vztahem na základě cizích právních předpisů, u nichž se zatím musí odvádět pojistné na zdravotní pojištění z veškerých příjmů, včetně např. cestovních náhrad. Zaměstnavatele i zaměstnance také jistě potěší ponechání stávajícího rozsahu plnění osvobozených od pojistného, např. odstupného, plnění starobním důchodcům po jednom roce od skončení zaměstnání atd. Velkou změnu prodělala novela v oblasti soukromého životního pojištění, kde se nově stanovují podmínky pro daňově výhodné posouzení (tj. osvobození příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů a možnost odpočtu pojistného zaplaceného pojištěnou osobou od základu daně z příjmů). Nová přísnější pravidla pro zdanění jednorázových výběrů (které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy) se budou týkat nejen nově uzavíraných smluv, ale také dřívějších smluv, u nichž dojde k výběrům po 1. lednu Dobrou zprávou pro zaměstnavatele zvažující spolupráci se školami v rámci praxe žáků a studentů je možnost nahrazení podmínky uzavření smlouvy se školou ohledně odborné praxe čestným prohlášením o odborném vzdělávání. Zaměstnavatelé by tak mohli uplatňovat odčitatelné položky od základu daně (dle majetku používaného pro odborné vzdělávání nebo uskutečněných hodin praxe) za jednodušších administrativních podmínek než dosud. 5

6 Nový judikát k ustanovení Zákon upravuje v 24 odst. 2 písm. zc), že i daňově neuznatelné náklady mohou být zohledněny jako daňově uznatelné, a to do výše jejich přímo souvisejícího příjmu. Nejvyšší správní soud v současnosti judikoval, že nákladem, který může být daňově uznatelný do výše souvisejícího příjmu, může být za určitých podmínek i účetní odpis hmotného majetku. Jednalo se o situaci, kdy nákladová položka účetních odpisů vstupuje do kalkulace ceny plynu u společnosti na základě stanovení ceny Energetickým regulačním úřadem v souladu se související legislativou. Uvedený judikát se týkal společnosti, která se zabývá prodejem plynu, přičemž vstupní cena jejího hmotného majetku pro účely výpočtu daňových odpisů byla z důvodu restrukturalizace (vklad hmotného majetku) nižší než hodnota pořizovací ceny uvedená v účetní evidenci majetku pro účely výpočtu odpisů účetních. Tato společnost vedle daňových odpisů z daňové pořizovací ceny uplatnila do daňově uznatelných nákladů i část účetních odpisů, které se vázaly k přeceněné části hodnoty majetku vykázané v účetnictví. Správce daně ani krajský soud s uvedeným postupem nesouhlasili, přičemž krajský soud odůvodnil svůj názor mimo jiné i tím, že nelze odepsat 100% hodnoty majetku přeceněného vkladem. Nejvyšší správní soud nesouhlasil s názorem krajského soudu (resp. správce daně) a uznal postup poplatníka, tj. že část pořizovací ceny, o kterou převyšuje účetní pořizovací cena daňovou vstupní cenu, lze v rámci uvedeného modelu (účetní odpisy vstupovaly do kalkulace ceny plynu) uznat do daňově uznatelných nákladů prostřednictvím účetních odpisů. Dodáváme, že navrhovaná novela zákona s účinností od 1. ledna 2015 mění ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) v neprospěch daňových poplatníků (ustanovení by se nově mělo aplikovat na tzv. přefakturace ). 6

7 Lhůta pro stanovení daně opět Nejvyšší správní soud ( NSS ) předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení části přechodného ustanovení daňového řádu, které upravuje výpočet lhůty pro stanovení daně. Daňový řád, účinný od 1. ledna 2011, zakotvil seznam úkonů způsobujících prodloužení této lhůty o 1 rok, přičemž předchozí zákon o správě daní a poplatků ( ZSDP ) takový institut neznal. Navíc, některé z těchto úkonů (např. oznámení dodatečného platebního výměru) se dle ZSDP a tehdejší relevantní judikatury správních soudů nepovažovaly za úkony mající vliv na běh lhůty pro stanovení daně. Dle předmětného přechodného ustanovení dochází k prodlužování lhůty pro stanovení daně podle pravidel daňového řádu o 1 rok (tj. v důsledku vyjmenovaných úkonů, učiněných od 1. ledna 2011) i v případě, kdy lhůta započala běžet před jeho účinností. NSS vyslovil pochybnosti o ústavnosti takového řešení, neboť pokud dochází podle nových pravidel daňového řádu k prodloužení lhůty pro stanovení daně započaté za účinnosti předchozího právního předpisu, jenž takový institut neznal, jedná se nepochybně o právní normu jdoucí k tíži daňových subjektů. NSS tedy zastává názor, že lhůty pro stanovení daně započaté za účinnosti ZSDP by měly doběhnout podle původních pravidel; konečné rozhodnutí je nicméně nyní na Ústavním soudu. 7

8 Novely zákona o DPH Novela zákona o DPH, která mění pravidla pro stanovení místa plnění určitých služeb (telekomunikační služby, rozhlasové a televizní vysílání a elektronicky poskytované služby), byla podepsána Prezidentem. K novele, která by měla od příštího roku zavést třetí sazbu DPH ve výši 10%, byly v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ( PSP ) připojeny variantní pozměňovací návrhy. Paralelně je tak navrhováno zachování současného systému dvou sazeb DPH, tj. upuštění od zavedení druhé snížené sazby 10%, spolu se zásadním rozšířením plnění, která by podléhala snížené sazbě. Případně je navrhováno zavedení dvou sazeb DPH ve výši 20% a 14%, nebo ve výši 20% a 10%. Alternativně je také navrhováno, že druhá snížená sazba daně 10% by byla od příštího roku skutečně aplikována, ale nejen u vybraných humánních léčiv, ale i u veterinárních léků. Domníváme se, že PSP s výše uvedenými návrhy pravděpodobně nevysloví souhlas. Na aktuální schůzi PSP by měla být předběžně projednána další samostatná novela DPH (úpravy v aplikaci osvobození při převodu nemovitostí, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další typy zboží/služeb a zavedení kontrolních hlášení od roku 2016). 8

9 Možné snížení limitu PSP projednala návrh novely zákona o omezení plateb v hotovosti týkající se snížení limitu pro povinné bezhotovostní platby z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. 589/12 GMAC Soudní dvůr EU komentoval pravidla pro snížení základu daně, pokud pohledávka vzniklá při poskytnutí zdanitelného plnění zůstane neuhrazena. Britský zákon umožňuje v takovém případě snížit základ daně, ovšem s výjimkou případu, kdy jde o pohledávky za nájemcem, který přestal platit nájem, a předmět leasingu tak byl zabaven a následně prodán. Jako kompenzaci britská legislativa umožňuje nezdanit příjem z prodeje zabaveného předmětu leasingu. V případě schválení tohoto návrhu by mohl být rozšířen okruh možného ručení za dodavatelem neodvedenou DPH, neboť by automaticky klesl limit výše úplaty pro ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč při bezhotovostních platbách na správcem daně nezveřejněný účet. Společnost GMAC prodej skutečně nezdanila, ale s odvoláním se na přímý účinek EU DPH Směrnice požadovala snížení základu daně u neuhrazeného nájemného. SDEU dovodil, že přímý účinek EU DPH Směrnice je skutečně možný. Dané rozhodnutí tak může vést k úvahám, zda s ohledem na vracení daně z neuhrazených pohledávek není český zákon o DPH v některých případech restriktivnější než EU DPH Směrnice. 9

10 Daňové povinnosti Říjen pátek 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014 čtvrtek 16. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za září 2014 pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2014 pondělí 27. spotřební daň splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 31. daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daňové přiznání za září 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014 poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září daň z příjmů

11 Listopad pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa 19. Intrastat podání výkazů pro Intrastat za čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 25. spotřební daň daňové přiznání za daň z přidané hodnoty energetické daně Zdroj: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11

12 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více