Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci"

Transkript

1 Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky sekretariátů, účetní oddělení 29. listopadu 2012 Ing. Jitka Kazimírová, FCCA, CIA Ing. Ivo Krejčí

2 Úloha Deloitte

3 Obsah prezentace Deloitte úloha v rámci zavádění metodiky fullcost na TUL Současná metodika alokace režií na TUL (představí Ing. Markéta Dubová) Přímé a nepřímé náklady Fullcost obecně Fullcost na TUL Nová ekonomická struktura TUL (představí Ing. Markéta Dubová a Ing. Vladimír Stach) Režijní pracoviště a režijní nákladová střediska fakult Příklady režijních nákladů 3 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

4 Deloitte Fázový audit v průběhu roku 2012 Fáze I: Počáteční audit posouzení stávajícího stavu metodiky (únor) Fáze II: Posouzení zadavatelem (TUL) navržených opatření (červenec) Fáze III: Závěrečný audit nezávislé ověření uplatnění požadavků OP VaVpI (září) Fáze IV: Odborné semináře (září listopad) 4 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

5 Výsledek auditu výrok auditora Podle našeho názoru zaváděná metodika fullcost je ve všech významných ohledech v souladu s požadavky Přílohy č. 10 Příručky pro žadatele Operačního programu Výzkumu a vývoj pro inovace a výsledek výpočtu alokovaných režií na jednotlivé činnosti TUL odpovídá ve všech významných ohledech metodice fullcost popsané ve Směrnici. 5 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

6 SOUČASNÁ METODIKA ALOKACE REŽIÍ NA TUL (představí Ing. Markéta Dubová)

7 Současná metodika výpočtu režie platná do konce roku 2012 Platný pokyn kvestora č. 1/2009 Platné formuláře naleznete na Režie vypočtená na základě 4 (5) koeficientů: - režie správní - režie ostatní - režie OOP - režie provozní (- režie celoškolská) Nevýhody: nebezpečí odhadů, nejsou započteny režie fakult a jejich pracovišť, nejsou eliminovány neuznatelné náklady podle požadavků poskytovatelů 7 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

8 Přímé a nepřímé náklady

9 Přímé a nepřímé náklady - definice Přímé náklady - náklady bezprostředně, tj. přímo související s konkrétní kalkulační jednicí (např. přímé mzdy, přímý materiál, odpisy zařízení, cestovné přímo související s kalkulační jednicí apod.). Nepřímé, resp. režijní náklady - náklady nepřímo související s konkrétní kalkulační jednicí. Jejich vyvolání je však v příčinné souvislosti s touto kalkulační jednicí (např. mzda podpůrného personálu, odpisy, energie apod.) Licence Opravy kopírky, kompresorů Odpisy přístrojů z dotace nevstupují do výpočtu režie, s výjimkou DČ 9 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

10 Fullcost obecně

11 Co znamená fullcost? Základním krokem je rozpočítání nepřímých nákladů z režijních středisek pomocí alokačních klíčů na střediska s nositeli přímých nákladů (katedra, projekt) Nedochází ke zvyšování / snižování nákladů. Dochází pouze k přesunu nákladů (z hlediska vykazování) z režijních středisek na nákladová střediska (katedra, projekt) Ve výsledku se dozvíme, jaká výše celoškolské a fakultní režie připadá na projekt (pracoviště) Celková suma nákladů na univerzitě zůstává nezměněna Definice: Způsob vykazování veškerých přímých a nepřímých (režijních) skutečných nákladů na kalkulační jednici Vykazování úplných skutečných způsobilých nákladů (např. pro poskytovatele OP VaVpI) 11 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

12 Účel alokace nákladů Spravedlivé rozdělení nepřímých nákladů na jednotlivá pracoviště Možnost provádět interní benchmarking Odměnění ekonomického chování (např. snížení nákladů při snížení ploch) Transparentnost srovnání sdílených režijních služeb s externími poskytovateli Externí důvody zavedení metodiky na TUL Finanční řízení a plánování projektů v souladu s požadavky poskytovatelů, legislativa V a V Zákon 111/1998 Sb. ( 20, odst. 5) Veřejná vysoká škola účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. Legislativa EU - zamezení dumpingových cen služeb TUL, tj. zabránění veřejné podpory. 12 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

13 Nový model fullcost na TUL

14 Nová metodika fullcost na TUL Směrnice kvestora č. 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL Model výpočtu úplných nákladů s názvem RozRezUplne.xlsx Výhody nové metodiky ve srovnání se stávající praxí Menší administrativní zátěž (ve formuláři vyúčtování režie pracuji pouze s parametrem rozpočet přímých nákladů) Webová aplikace sama přiřadí konkrétní nákladový koeficient Model nepracuje s odhady 14 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

15 7 fází modelu fullcost na TUL Fáze Identifikace režijních nákladových středisek a plátců režie 1 Odkud kam jsou režijní (nepřímé náklady) rozpočítávány 2 3 Úpravy nepřímých nákladů před alokací Odstranění nezpůsobilých nepřímých nákladů pro účely alokace a režie na projekty V a V Zjištění nepřímých nákladů k alokaci vyloučením nákladů na stipendia, doplňkových nákladů, dotací spoluřešitelům a tvorby účelově určených a provozních prostředků Vyloučení nezpůsobilých nákladů dle poskytovatele Výsledkem po fázi 3 je očištěná režie k alokaci 4 Stanovení rozvrhových základen Dle jakých klíčů se režie rozpočítá 5 6 Alokace celoškolské režie Alokace fakultní režie Provozní odd., účtárna, personální odd. (včetně zohlednění vzájemných vztahů) Správní, ostatní, celoškolské učebny, rektorát Studijní oddělení Děkanáty Rozpočítáme (alokujeme) režii 7 Výpočet nákladových koeficientů a alokace režie na konkrétní zakázky doplňkové činnosti, na vzdělávací činnost a projekty VaV Přičtení režijních nákladů na režijních pracovištích kateder/ústavů, pokud jsou zavedeny Vyčíslení studijní a nestudijní režie jednotlivých pracovišť Výpočet koeficientů studijní a nestudijní režie Formulář (v budoucnosti aplikace na webu): Příkaz k vyúčtování režie 15 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

16 Rozvrhové základny Plocha (m2) slouží k alokaci nepřímých nákladů celoškolských provozních režijních pracovišť (např. energií, údržby budov apod.) Počet studentů a přepočtený počet HPP slouží k alokaci nepřímých nákladů celoškolských ostatních režijních pracovišť (např. spisovny, knihovny, IT, telekomunikací a sítí) Studenti v předmětech tj. celkový počet studentů zapsaných v předmětech slouží např. k alokaci režií studijních oddělení Rozvrh celoškolských tj. metráž ploch celoškolských učeben vážená podílem využití jednotlivých celoškolských učeben slouží k alokaci režií těchto univerzitních prostor Počet PPV tj. celkový počet pracovněprávních vztahů včetně DPČ a DPP slouží např. k alokaci nákladů OOP (personálního útvaru) Celkové přímé náklady pracovišť TUL slouží např. k alokaci nepřímých nákladů celoškolských správních režijních pracovišť (např. kanceláře rektora) 16 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

17 Nový formulář pro vyúčtování režie Webová aplikace Nákladové koeficienty pro každou katedru / ústav / oddělení Vyúčtování prostřednictvím formuláře, který vytisknete po vyplnění údajů do webová aplikace Formulář: 1) Příkaz k vyúčtování režie na projektech 2) Příkaz k vyúčtování DČ a vzdělávací činnosti - samoplátci U projektu V a V, na němž se podílí více pracovišť, vyplníte formulář pro každé pracoviště zvlášť (ale opět jen dle rozdělení rozpočtu přímých nákladů) 17 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

18 Nová ekonomická struktura TUL Režijní pracoviště a režijní nákladová střediska fakult TUL Příklady režijních nákladů

19 Nová ekonomická struktura TUL Pokyn kvestora č.2/2011 O ekonomické struktuře TUL, zavedení režijních nákladových středisek Každá fakulta / VŠ ústav má minimálně tato režijní pracoviště: 1) Děkanát / ředitelství evidence nepřímých nákladů na řízení fakulty / VŠ ústavu pro veškeré činnosti 2) Studijní oddělení evidence nepřímých nákladů výhradně na řízení vzdělávací činnosti fakulty Pracoviště fakulty / VŠ ústav může (musí) zřídit své režijní nákladové středisko evidence nepřímých nákladů souvisejících se všeobecným chodem pracoviště např. odpisy přístrojů Stanovení režijních pracovišť vždy do konce roku, fixace modelu k Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

20 Příklady z výčtu režijních nákladových druhů Studijní oddělení např. osobní náklady pracovnice studijního oddělení, kancelářské potřeby, telefonní účty proděkanů pro pedagogickou činnost, náklady na imatrikulace a promoce Osobní náklady proděkana pro pedagogickou činnost, pokud řeší projekt příslušná část dle úvazku je přímým nákladem projektu, vč. cestovného Děkanáty / ředitelství např. osobní náklady děkanů, proděkanů pro VaV a zahr.styky, nákup počítačů, tiskáren, inzerce výběrových řízení na vedoucí pozice Přístrojové odpisy budou od účtovány na režijní nákl. střediska kateder Režijní nákladová střediska kateder ( 5 ) např. přístrojové odpisy, osobní náklady tajemníka katedry a sekretářky katedry (celé, pokud neřeší projekt), školení řidičů, propagační předměty Varná konvice do chemické laboratoře pro projekt V a V je přímým nákladem projektu 20 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

21 Příklady zdrojových dat Nákladové středisko vzdělávací činnosti Režijní nákladové středisko Příklady z RozRezUplne.xlsx 21 Představení metodiky vykazování skutečných nepřímých nákladů

22 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Ing. Karolína Neuvirtová a Ing. Markéta Kabourková Praha 12.12.2013 Základní pravidla u grantů každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více