Založení podniku v Mühlviertelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení podniku v Mühlviertelu"

Transkript

1 Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což umožňuje založit v Rakousku podnik. Státní občané České republiky mají tímto stejné postavení jako státní občan Republiky Rakousko. Na co je třeba dbát z hlediska živnostenského práva? Podniky potřebují dle živnostenského řádu (GewO) k výkonu výdělečné činnosti živnostenské oprávnění. Výdělečnou činností je samostatná (na vlastní účet a nebezpečí), pravidelná (opakovaná nebo déle trvající) činnost provozovaná se záměrem docílit výnosu nebo hospodářského prospěchu. Vyňaty z živnostenského řádu jsou např. zemědělství a lesnictví, umělci, lékaři, daňoví poradci a další svobodná povolání. Co je předpokladem pro přihlášení živnosti? plnoletost (minimální věk 18 let) bezúhonnost (žádné finanční trestné činy, soudní odsouzení) žádné zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku Živnost lze přihlásit na živnostenském úřadu. To je orgán okresní správy (okresní hejtmanství), v jehož spádové oblasti se nachází sídlo podniku. Tento úřad provede do tří měsíců zápis přihlášky živnosti do živnostenského rejstříku a vystaví výpis z živnostenského rejstříku (dříve: živnostenský list ). Volná nebo vázaná živnost? U volných živností není třeba prokazovat způsobilost. U vázaných živností je nutné předložit doklad o způsobilosti (doklad o kvalifikaci, vzdělání, zkouška, odborné činnosti, praxi), který je určen dle druhu živnosti. Pokud chybí formální doklad o způsobilosti, je živnostenský úřad povinen zjistit individuální způsobilost, budou-li požadované znalosti a dovednosti prokázány jinými důkazními prostředky. Nebude-li předložen doklad o způsobilosti dle rakouského živnostenského práva, existuje možnost, požádat na Spolkovém ministerstvu práce a hospodářství (BMWA) o uznání (nostrifikaci) kvalifikace nahrazující předepsaný doklad o způsobilosti. O uznání se rozhoduje formou rozhodnutí (jsou-li požadované okolnosti prokázány dle vyhlášky o uznání úředních listin pro evropský hospodářský prostor zák.č. 775/1993 Sb. Rakouska), na základě vysvědčení, odborných činností vykonávaných jako samostatně výdělečná osoba (OSVČ), vedoucí podniku, výdělečně nesamostatná osoba nebo činností na vedoucích pozicích. Pro živnosti, které nejsou obsaženy ve vyhlášce o uznání pro evropský hospodářský prostor, lze požádat na Spolkovém ministerstvu práce a hospodářství o rovné postavení profesní kvalifikace (vzdělání, způsobilost) s odpovídajícím rakouským dokladem o způsobilosti. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Spolkové ministerstvo práce a hospodářství (SMPH) musí v jednotlivých případech rozhodnout, že bude třeba prokázat případně chybějící kvalifikace doplňující tuzemskou odbornou činností, rekvalifikačním kurzem resp. složením zkoušky způsobilosti. Vázaná živnost se zkouškou spolehlivosti Tzv. živnosti vázané spolehlivostí lze vykonat teprve po vydání pravomocného rozhodnutí ze strany živnostenského úřadu. K těmto patří mimo jiné stavitelé, tesaři, studnáři, elektrotechnika, plynová a hygienická technika. Doklady pro získání živnostenského oprávnění: požadavek státní občanství členského státu EU plnoletost (18 let) žádné důvody případného vyloučení název živnosti a místo podnikání doklad o způsobilosti (u vázaných živností) Další doklady: Při jmenování odpovědné osoby pro provozování živnosti u společností!! zvýhodnění ohledně poplatků a nákladů: nová založení nebo převzetí podniků doklad doklad o státním občanství nebo cestovní pas; u změny jména: oddací list rodný list výpis z rejstříku trestů a prohlášení o neexistenci důvodů pro vyloučení písemný údaj vysvědčení, potvrzení o vykonané práci, rozhodnutí o uznání nebo rovném postavení - doklad o státním občanství nebo cestovní pas; u změny jména: oddací list; rodný list - potvrzení místní správy zdravotního pojištění v případě zaměstnání odpovědné osoby pro provozování živnosti; - doklad o způsobilosti (u vázaných živností); - prohlášení živnostenskoprávního jednatele - výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) nebo společenská smlouva (pouze u v.o.s., k.s.); - od každé osoby jednající za společnost prohlášení o neexistenci důvodů vyloučení - od odpovědného zástupce: osobní doklady, příp. doklad o způsobilosti, prohlášení živnostenskoprávního jednatele; u vázaných živností: doklad o oprávnění k zastupování na základě výpisu z obchodního rejstříku nebo doklad o závislé činnosti potvrzením o přihlášení u místní zdravotní pojišťovny potvrzení dle zákona o podpoře zakládání nových podniků (vystaveno hospodářskou komorou okresní správa) Pokud podnikatel sám nesplňuje živnostenskoprávní předpoklady, může jmenovat odpovědného zástupce. Společnosti musí mít tzv. živnostenskoprávního jednatele, což je odpovědný zástupce, který prokáže způsobilost uplatnit se v provozu. Pozor: výjimky pro průmyslové podniky! : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 !! Pozor: Vlastnictví živnostenského oprávnění samotného nevede u činností podobajících se závislé činnosti ( zdánlivá samostatnost ) k osvobození od povolení dle zákona o zaměstnávání cizích státních občanů (AuslBG): Směrodatná není vnější forma smlouvy (smlouva o dílo), nýbrž skutečný hospodářský obsah. V tomto případě je nutné povolení dle AuslBG! Vlastnostmi takovéto zdánlivé samostatnosti jsou: chybějící podniková struktura chybějící vlastní nářadí nebo vozový park neexistence daňové registrace povinnost respektovat přímo na místě pokyny zaměstnanců objednatele (např. jeho stavbyvedoucím) Povolení provozních zařízení Provozní zařízení si vyžadují povolení, mohou-li způsobit, a to zejména stroji a přístroji, nevýhodné účinky (ohrožení zdraví a života lidí nebo ohrožení vlastnictví souseda). O povolení je třeba zažádat před zřízením provozního zařízení na živnostenském úřadě (místně příslušné okresní hejtmanství). Kromě toho mohou být pro provozní zařízení nutná ještě další povolení (stavební právo, pracovní právo, vodní právo, právo ochrany přírody, manipulace s odpady, lesní právo). Určité živnostenské činnosti si vyžadují, aby byly v souladu s územním plánem. Pro jakou právní formu se rozhodnete? Živnosti jsou provozovány nejčastěji v následujících právních formách: podnikatel veřejná zisková společnost(oeg) a komanditní zisková společnost (KEG) veřejná obchodní společnost (OHG) komanditní společnost (KG) společnost s ručením omezeným (GmbH) Podnikatel (fyzická osoba) Majitelem podniku je jediná osoba, která podnik provozuje vlastním jménem a na vlastní účet. Podnikatel může být vlastníkem nebo nájemcem podniku. Podnik fyzické osoby je právní forma v Rakousku nejvíce používaná. Že majitel provozuje tento podnik sám, neznamená, že je zcela odkázán sám na sebe. Může zaměstnávat pracovníky, tudíž uzavírat pracovní smlouvy a používat k provedení jím převzatých zakázek i pomocníky. Podnikatel fyzická osoba ručí neomezeně celým svým provozním a soukromým majetkem. Podle velikosti a rozsahu podniku je možný zápis do knihy firem (obchodního rejstříku) či nikoliv. Minimální předpoklad pro zápis do knihy firem je v současné době minimální roční obrat ve výši EUR ,--, u maloobchodu potravinami a smíšeným zbožím EUR ,-. Rejstříkový soud potřebuje k objasnění rozsahu podniku znalecký posudek hospodářské komory. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Společnost s ručením omezeným GmbH (s.r.o.) je právnickou osobou a má vlastní právní subjektivitu, což znamená, že může nabývat práva, vstupovat do závazků a žalovat i být žalována. K založení spol. s r.o. je potřebné uzavření společenské smlouvy (notářský zápis). Nejvyšším orgánem spol. s r.o. je valná hromada společníků. Na valné hromadě projevují společníci svou vůli. S.r.o. je vedená a zastupovaná jednatelem jmenovaným valnou hromadou. Minimální základní kapitál s.r.o. činí EUR , minimální vklad v hotovosti EUR Ručení se zásadně omezuje na majetek společnosti. Společníci jsou povinni splatit kapitálový vklad. V případě porušení povinností může dojít k osobnímu ručení jednatele. S.r.o. lze doporučit tehdy, hrozí-li v důsledku činnosti společnosti určitá nebezpečí s tím, že riziko bude omezeno na majetek společnosti. Kromě toho jsou směrodatné i daňové úvahy. S.r.o. může být zakládaná jako společnost s jediným společníkem. Obchodní firma s.r.o. musí vycházet z předmětu podnikání a nesmí nikoho uvádět v omyl. Dále musí obsahovat slova společnost s ručením omezeným nebo jejich zkratku GesmbH resp. GmbH. Sídlo musí být v Rakousku. Jakmile začne být s.r.o. aktivní, potřebuje živnostenské oprávnění. Za tímto účelem musí společnost jmenovat odpovědného zástupce, který disponuje osobními předpoklady jako podnikatel fyzická osoba, popř. dokladem o způsobilosti. U vázaných živností je třeba, aby byl odpovědný zástupce buď obchodně právním jednatelem spol. s r.o. nebo pracovníkem zaměstnaným minimálně na týdenní normální pracovní dobu. Spol. s r.o. je dle obchodního a daňového práva povinná vést účetnictví. Ročně je třeba zpracovat roční závěrku (rozvahu) a uložit ji u obchodního rejstříku (kniha firem). Veřejná obchodní společnost (OHG v.o.s.) V.o.s. může pod svou obchodní firmou nabývat práva, vstupovat do závazků a žalovat resp. být žalována. Založení v.o.s. se provede uzavřením společenské smlouvy. Sice není ze zákona pro společenskou smlouvu předepsána určitá forma, avšak lze jen doporučit sepsání písemné smlouvy. V.o.s. je třeba zapsat do knihy firem, může však již před zápisem zahájit svou činnost. Na rozdíl od kapitálových společností (spol. s r.o., a.s.) základní kapitál není nutný, což znamená, že při založení není potřebné splatit hotovost. Společníci však osobně ručí za závazky společnosti. V zásadě je každý společník oprávněn vést obchody společnosti a může zastupovat v.o.s. samostatně. V.o.s. lze založit pouze za účelem provozování úplné obchodní živnosti. Tzn., že podnik musí mít podle druhu a rozsahu obchodně zařízenou provozovnu (roční čistý obrat nejméně EUR ). Nelze-li dosáhnout takovéhoto provozního objemu, přichází v úvahu veřejná zisková společnost. Odpovědný zástupce v.o.s. musí být buď společníkem nebo zaměstnancem s minimálně poloviční týdenní normální pracovní dobou. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 Komanditní společnost (KG k.s.) Komanditní společnost má v zásadě stejnou strukturu jako v.o.s. (OHG). V komanditní společnosti existuje však vedle neomezeně ručících společníků (komplementáři) i omezeně ručící společníci (komanditisté). Tito ručí pouze ve výši svého ručitelského vkladu. Komanditisté zásadně nejsou oprávněni k vedení společnosti nebo k jejímu zastupování. Odpovědný zástupce komanditní společnosti musí být buď neomezeně ručící společník (komplementář) nebo zaměstnanec vykonávající minimálně polovinu týdenní normální pracovní doby. Veřejná zisková společnost (OEG) a komanditní zisková společnost (KEG) Struktura OEG odpovídá struktuře OHG (v.o.s.). OEG vzniká zápisem do knihy firem. Tato společnost se používá pro ony účely, pro které nelze založit v.o.s. (OHG). Provozování úplné obchodní živnosti veřejnou ziskovou společností proto není přípustné. OEG je k dispozici zejména drobným podnikatelům, svobodným povoláním a zemědělcům resp. lesníkům. KEG se rozlišuje od OEG pouze v tom, že ručení je minimálně u jednoho společníka omezeno na jeho ručitelský vklad (komanditista). V ostatním platí úpravy OHG (v.o.s.), resp. KG (k.s.). Mohou se v Rakousku usadit zahraniční společnosti? Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se sídlem v zahraničí mohou založit v Rakousku tuzemskou organizační složku. Výhoda organizační složky spočívá především v jejím jednoduchém a levném zřízení. Organizační složka nemá však na rozdíl od dceřinné společnosti právní subjektivitu. Jí uzavřené smlouvy jsou považovány za obchody jejího zahraničního právního subjektu. Návrhy na zápis do knihy firem je třeba podat u Zemského soudu v Linci. Obchodní firma organizační složky musí obsahovat obchodní firmu zahraničního právního subjektu. Dodatek poukazující na vlastnost organizační složky lze používat (např. organizační složka Freistadt ). K registraci v knize firem je třeba předložit následující dokumenty: společenská smlouva (u osobních nebo kapitálových společností) seznam společníků (jméno, povolání, bydliště, základní vklad) doklad o právní existenci podniku v domovském státě (výpis z obchodního rejstříku, nebo srovnatelná listina příslušného zahraničního orgánu v ověřeném překladu) usnesení o zřízení organizační složky (nebo příslušné prohlášení v přihlášce) potvrzení o skutečně provedeném zřízení organizační složky (např. nájemní smlouva nebo vyjádření obchodní komory příslušné pro konkrétní spolkovou zemi) ověřený podpisový vzor tuzemského jednatele souhlasné potvrzení příslušného finančního úřadu (oddělení poplatky a obchodní daně), resp. ve Vídni finančního úřadu pro poplatky a obchodní daně Pozor: Dnem nabývá účinnosti nový podnikatelský zákoník (UGB). Rozsáhlé změny se týkají především právních forem společností! : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Jaké daňové právní předpisy musíte zohlednit? Pokud založí cizinci v Rakousku podnik, musí respektovat tytéž daňové předpisy jako Rakušané. Toto se týká především povinnosti vést řádnou evidenci a respektovat předpisy zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. V případě zaměstnávání pracovníků vznikají vedlejší mzdové náklady. Ohledně zdaňovacího práva, tzn., která země smí příjmy zdanit, jsou směrodatné úpravy dohody o zamezení dvojího zdanění. Všeobecné pokyny Do jednoho měsíce od zahájení živnosti je třeba oznámit finančnímu úřadu zahájení provozu a zažádat o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ). Příslušný je finanční úřad, v jehož spádové oblasti se nachází provozovna. Další informace o zakládání společnosti lze zjistit v brožuře Daňové informace pro zakladatele podniků : sgruenderbroschuerewko.pdf Podnik jednotlivce (fyzická osoba) Příjem (zisk) podnikatele fyzické osoby podléhá dani z příjmů. Daňová sazba je odstupňována progresivně a činí 0 % až 50% z příjmů. Tuto daň je třeba hradit čtvrtletně předem dle výměru finančního úřadu. GmbH (spol. s r.o.) Při založení spol. s r.o. (GmbH) vzniká společenská daň ve výši 1% vkladů společníků. Spol. s r.o. podléhá se svým ziskem dani z příjmů právnických osob ve výši 25%, nezávisle na tom, zda bude zisk mezi společníky rozdělen či nikoliv. Minimální daň z příjmů právnických osob (i v případě ztráty) činí 5% zákonného základního kapitálu. Rozdělení zisku podléhá dani z kapitálového výnosu ve výši 25% (finální zdanění). Dvojí zdanění Rakousko Česko V zásadě se zisky podniků zdaňují ve státu sídla podniku. U fyzických osob se sídlo řídí dle místa bydliště. Jsou-li místa bydliště v obou státech, je směrodatný tzv. střed životních zájmů. U spol. s r.o. je směrodatné místo skutečného obchodního vedení. Nachází-li se provozovna v jiném státě, je třeba zdanit tam dosažený zisk v tamním státě. Mzdy a platy se zdaňují ve státě, v němž zaměstnanec pracuje. Výjimku tvoří krátkodobé vyslání zaměstnanců jednoho podniku do jiné země. Nejdůležitější ustanovení dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Českou republikou lze zjistit v informačním letáčku: Daň z obratu (daň z přidané hodnoty) Daň z obratu je v Rakousku upravena dle ustanovení 6. Směrnice EU o dani z přidané hodnoty. Proto je z větší části totožná s úpravou v jiných členských státech EU. V detailních oblastech jsou odchylky. Dani z obratu (DPH) podléhají v Rakousku pouze dodávky a jiné služby, jež se provádí v Rakousku. DPH činí zásadně 20%. Snížená daňová sazba (např. pro určité potraviny nebo knihy) činí 10%. Daň se vypočítá dle úhrady. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Podniky jejichž obraty podléhají dani z přidané hodnoty, mohou uplatnit DPH, která byla vyúčtována jinými podniky za jejich dodávky nebo služby jako daň na vstupu. Předpokladem toho je však mimo jiné řádně vystavená faktura. Nárok na uplatnění daně na vstupu nenáleží, pokud byly obdržené dodávky a služby použity k provedení nezdaněných obratů. Tyto kalkulace pro zjištění úhrady DPH nebo dobropis ve prospěch finančního úřadu je třeba provádět v samotném podniku, a to obvykle měsíčně. Čtěte k tomu i vysvětlení v informačním letáčku DPH a daň na vstupu úvod : steuereinfuehrungwko.pdf Pokud v Rakousku existuje pravá provozovna, lze aplikovat tzv. úpravu pro drobné podnikatele. Podle této platí, že pro roční obraty do ,-- (od ,--) není třeba platit DPH. Ovšem neexistuje nárok na uplatnění daně na vstupu. Podrobnosti k tomu najdete v informačním letáku Úprava drobných podnikatelů (DPH) pod odkazem: erregelungwko.pdf Mzdové odvody Jsou-li v rakouské provozovně zaměstnanci, je třeba vést pro každého zaměstnance mzdový účet. Ohledně odvodů vznikají vedle příspěvků na sociální pojištění a příspěvků zdravotního pojištění zaměstnanců (1,53%) komunální daň (3 %), příspěvek zaměstnavatele (4,5 %) a pokud je podnik členem hospodářské komory, přihláška k zaměstnavatelskému příspěvku (v Horním Rakousku 0,36 %). Tyto odvody se zjišťují vždy na základě hrubé měsíční mzdy, částečně jsou limity, kde platí osvobození. Bližší informace najdete v informačním letáku Vyúčtování zaměstnanců na adrese: ondienstnehmernwko.pdf Daň z převodu nemovitostí Tato daň podléhá všem úplatným obchodům s pozemky. Daňová sazba činí 3,5 % proti plnění. Četné další informační letáky a brožury k daňovým tématům najdete na internetu pod: Doporučuje se zapojení daňového poradce pro získání přesných informací o daňových povinnostech v Rakousku. Jak budete jako podnikatel sociálně pojištěný? V Rakousku jsou drobní podnikatelé zásadně pojištění od okamžiku, kdy získali živnostenské oprávnění, a to dle zákona o sociálním pojištění živnostníků (GSVG) povinně v rámci zdravotního a penzijního pojištění, a dle zákona o všeobecném sociálním pojištění (ASVG ) v rámci úrazového pojištění. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 U společností s ručením omezeným jsou společníci jednatelé s obchodním podílem do 25% pojištěni jako zaměstnanci dle ASVG. V případě obchodních podílů mezi 26 a 49 % existuje podobně jako u zaměstnaneckého poměru pojištění ASVG, v případě dominujícího postavení (např. blokující menšina s podílem mezi 25%- 50%) pojištění dle GSVG. Od 50 % účasti jako jednatele jde vždy o pojištění dle GSVG. Společnost s ručením omezeným musí být členem hospodářské komory. Podnikatelé platí na sociálním pojištění dle GSVG 9,1 %, penzijní pojištění dle GSVG 15,25 % z příjmů provozování živnosti (provozní příjmy provozní výdaje) dle výměru daně z příjmů. Příspěvek úrazového pojištění činí měsíčně 7,30 EUR paušálně (hodnoty pro rok 2006). Dohoda o sociálním pojištění mezi Rakouskem a Českou republikou U samostatné nebo nesamostatné výdělečné činnosti českého státního občana jen v Rakousku platí rakouské právo (povinnost sociálního pojištění). Je-li český podnikatel zároveň aktivní i v Rakousku, používá se právo státu bydliště, pokud dochází k samostatné výdělečné činnosti i v tomto státě. Pokud podnikatel ve státě, v němž má své místo bydliště, neprovádí výdělečnou činnost, je třeba aplikovat právo onoho státu, v němž dochází k hlavní činnosti. Provádí-li současně samostatné a nesamostatné výdělečné činnosti v České republice a v Rakousku, aplikuje se právo státu, v němž vykonává činnost jako zaměstnanec. Na co musíte dbát, pokud zaměstnáváte pracovníky? Pro zaměstnávání pracovníků se doporučuje písemná pracovní smlouva, která není zpoplatněná. Vzory pro nejrůznější odvětví najdete na adrese Pro většinu odvětví existují kolektivní smlouvy, které mají bezprostřední vliv na pracovní smlouvy. Tyto upravují především odměnu (mzdu), pracovní dobu a její rozvržení, důvody překážek v práci, výpovědní lhůty a termíny. Aplikovaná kolektivní smlouva se řídí dle příslušného živnostenského oprávnění. Z pracovní smlouvy nesmí vyplývat horší postavení oproti kolektivní smlouvě. I kolektivní smlouvy lze najít pod Pracovní dobu je třeba sjednat předem, a tuto nutno dokumentovat (záznamy o pracovní době). Čeští pracovníci smí (zásadně) pracovat pouze na základě povolení a dle zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků v Rakousku. Povolení uděluje služba pracovního trhu (AMS). Mzdové předpisy Ze zákona je stanovena úhrada 12 měsíčních odměn. Většina kolektivních smluv však navíc počítá s 13. měsíční odměnou (příspěvek na dovolenou) a 14. měsíční odměnou (vánoční příspěvek). Pro každého zaměstnance je třeba vést mzdový účet. Finančnímu úřadu je třeba odvádět daň ze mzdy, zaměstnavatelský příspěvek ve výši 4,5 % do vyrovnávacího fondu na podporu rodin a přirážku k příspěvku zaměstnavatele. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

9 Pracovní doba Normální pracovní doba činí dle zákona: denní pracovní doba 8 hodin (pracovní doba během 24 hodin) týdenní pracovní doba ve výši 40 hodin (pracovní doba od pondělí do neděle včetně) kolektivní smlouvy mnoha odvětví tuto týdenní pracovní dobu zkracují. Činí-li celkové trvání pracovní doby více než 6 hodin, je třeba pracovní dobu přerušit přestávkou na odpočinek v délce nejméně půl hodiny. Tato přestávka není hrazená a nezapočítává se do pracovní doby. Dovolená Každý pracovník má nárok na zaplacenou dovolenou. Délka dovolené je závislá na délce trvání pracovního poměru. Při době trvání menší než 25 let činí 5 týdnů (nebo 30 pracovních dnů) za pracovní rok, po dokončeném 25. roce práce se zvyšuje na 6 týdnů (36 pracovních dnů). Tento nárok náleží i částečně zaměstnaným. Trvalé platby v případě nemoci Onemocní-li zaměstnanec, musí mu zaměstnavatel dál po určitou dobu platit mzdu. Doba těchto trvalých plateb je závislá na tom, zda je zaměstnanec dělníkem nebo jiným pracovníkem a dále na tom, jak dlouho už trval pracovní poměr. Podle toho mohou kolektivní smlouvy stanovovat příslušný nárok. Zaměstnanec je povinen každé zamezení (překážku) v práci neprodleně a bez vyzvání oznámit zaměstnavateli a na požádání předložit potvrzení o pracovní neschopnosti. Výpověď U výpovědi je třeba dbát jak na výpovědní lhůty, tak na výpovědní termíny (časový okamžik, k němuž končí pracovní poměr). Tyto vyplývají ze zákona nebo z používaných kolektivních smluv. Zvláštní ochrana před výpovědí platí podle zákona o ochraně matek, pro členy podnikové rady, pro prezenční a civilní službu, jakož i pro zvýhodněné postižené osoby. Sociální pojištění Zaměstnavatel je povinen přihlásit resp. odhlásit zaměstnance do 7 dnů u místní zdravotní pojišťovny (GKK). Oznamovat je třeba i důležité změny. Oznámení lze provádět elektronicky, resp. existují tiskopisy GKK pod U podniků s počtem do 15 zaměstnanců je místní zdravotní pojišťovna na žádost povinna příspěvky předepsat. Zaměstnanec je zásadně registrován k sociálnímu pojištění v zemi zaměstnání. Nesamostatní zaměstnanci v Rakousku, jejichž příjem leží nad tzv. zanedbatelným limitem (pro rok ,16 měsíčně), jsou přihlášeni k sociálnímu pojištění. Sociální pojištění je v Rakousku povinným pojištěním a skládá se ze čtyř pojišťovacích odvětví, a to zdravotní pojištění, penzijní pojištění, úrazové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 9

10 Určité skupiny osob, jako např. osoby vydělávající méně než je zanedbatelný limit, jsou jen z části přihlášeni k sociálnímu pojištění. Příspěvky sociálního pojištění hradí zaměstnanec i zaměstnavatel. Odvod příspěvku na sociální pojištění se děje automaticky zaměstnavatelem. Přihlášení k sociálnímu pojištění provádí zaměstnavatel. U zákonného zdravotního pojištění v Rakousku není možnost volby zdravotní pojišťovny. Příslušnost je závislá na místě zaměstnání zaměstnance a na profesní činnosti. Přihlášku k sociálnímu pojištění podává rovněž zaměstnavatel. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 10

11 Důležité kontakty: ZAKLADATELSKÝ SERVIS HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HORNÍHO RAKOUSKA V OKRESNÍCH POBOČKÁCH V MÜHLVIERTELU GRÜNDERSERVICE DER WIRTSCHAFTSKAMMER OÖ IN DEN BEZIRKSSTELLEN IM MÜHLVIERTEL Rohrbach Haslacher Str Rohrbach tel.: Urfahr-Umgebung Hessenplatz Linz tel.: Freistadt Linzer Str Freistadt tel.: Perg Haydnstr Perg tel.: ZEMSKÝ SOUD LINEC LANDESGERICHT LINZ Fadingerstr Linz tel.: fax: FINANČNÍ ÚŘADY FINANZÄMTER Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-Umgebung Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt tel.: 07942/72515 fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg tel.: 07262/52251 fax: 07262/53410 : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 11

12 OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ (ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVY) BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFTEN Rohrbach Bahnhofstraße Rohrbach tel Urfahr-Umgebung Peuerbachstraße Linz tel Freistadt Promenade Freistadt tel. ( ) Perg Dirnbergerstraße Perg tel. ( ) Informace o lokalitách pro založení podniku HORNORAKOUSKÁ TECHNOLOGICKÁ A MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST S.R.O. (pro Horní Rakousko) OÖ TECHNOLOGIE- UND MARKETINGGESELLSCHAFT MBH (für Oberösterreich) Hafenstr Linz tel.: Homepage: AUSTRIAN BUSINESS AGENCY (pro Rakousko) Opernring Wien tel.: Informace o zprostředkování pracovních sil SLUŽBA PRACOVNÍHO TRHU HORNÍHO RAKOUSKA (AMS) ARBEITSMARKTSERVICE OBERÖSTERREICH (AMS) Europaplatz Linz tel.: Homepage: : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 12

13 Informace o sociálním pojištění pro zaměstnance HORNORAKOUSKÁ MÍSTNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA OBERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE Gruberstr Linz tel.: Homepage: Informace o sociálním pojištění pro podnikatele SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNA ŽIVNOSTENSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT Landesstelle OÖ (Zemská pobočka Horního Rakouska) Mozartstr Linz tel.: Homepage: Informace o živnostenském právu a právních formách SPOLKOVÉ MINISTERSTVO PRÁCE A HOSPODÁŘSTVÍ (BMWA) BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT (BMWA) Stubenring Wien tel.: Homepage: Informace o daních SPOLKOVÉ MINISTERSTVO FINANCÍ BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN Himmelpfortgasse Wien tel.: Homepage: Dotisk, rozmnožování a šíření jakéhokoliv druhu je přípustné pouze s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. Přes pečlivé zpracování nepřebíráme za provedení záruku. V zájmu lehčí čitelnosti jsou uváděny názvy závislé na pohlaví pouze v mužském rodě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 13

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti

Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti www.enwc.com Podnikání v Rakousku Mgr. Markéta Deimelová e n w c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s. advokáti Mezinárodní advokátní kancelář Široce zaměřená právní praxe Více než 70 právníků Kanceláře

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA 30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. Monika Šimůnková Hošková Praha, 29. dubna 2010 www.peterkapartners.com Obsah 1. Právní rámec pro vstup zahraničních investorů na Ukrajinu a nejčastější způsoby

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA 10JedRegFormPO2info.pdf - Adobe Acrobat Professional ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE PRÁVNICKÁ OSOBA a) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více