Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARMA BAU SERVICE spol. s r.o. IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARMA BAU SERVICE spol. s r.o. IČ:62497171"

Transkript

1 Stav 04/2006 Strana 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARMA BAU SERVICE spol. s r.o. IČ: Popis plnění 1.1. Složení a uskladnění vstupního materiálu, střihání, ohýbání, svazování do svazků, etiketování a nakládání na nákladní auta Nabízené ceny za ohýbání platí pro ohýbané formy, které lze vyrábět po více kusech v jednom ohýbacím cyklu na konvenčních a moderních ohýbacích strojích. Rádius ohybu nesmí překračovat maximálních 20 de uvedených v aktuálních normách ČSN resp. EN-normách Spirály lze ohýbat do maximálního kalibru 20 mm a minimálního vnějšího průměru 20 de Armovací ocel s rádiem ohybu, který je větší než 20 de, a prostorově ohýbané formy stejně jako odstupňované pozice nejsou obsaženy v cenách ohýbání. Pro tyto formy jsou nabízeny odpovídající příplatky Dodávka svařovaných výztužných sítí typu AQ a A (AQ42 AQ82, A60 A82) ve výrobních rozměrech (6,00m x 2,40m) dle příslušné normy ČSN (a dle ÖNORM B4200-7). Nabízená cena se vztahuje pouze na uvedené typy sítí dodavané ve výrobních rozměrech a není v ní zohledněn případný prostřih V nabízených cenách ukládky jsou obsaženy obvyklé distance pro pevný podklad do max. 3,5 cm a vázací drát. 2. Doprava 2.1. Rozměry přepravovaného materiálu nesmí přesahovat 2,20 m na šířku a 14,00 m na délku. Vícenáklady za mimořádné náklady při nadměrných délkách a šířkách jsou účtovány zvlášť. Pokud objednané množství přesahuje kapacitu nákladního vozu bude objednané množství rozděleno na několik nákladů. Pokud sjednaná nákladová kapacita nebude plně využita nebo pokud se jedná o obzvláště neskladný materiál, jdou vícenáklady k tíži objednatele Složení na staveništi provádí stavba. Návěs, který přijede na staveniště, je nutné neprodleně složit. Pro náklad o 20 t činí dostatečný čas pro vykládku 2 hodiny. Nadto Vám budeme účtovat prostoje nákladního auta ve sjednané sazbě prostojů Předpokladem pro bezproblémovou dodávku je průběžně sjízdná komunikace vhodná pro těžké transporty z armovny na staveniště. V rámci staveniště musí být komunikace dostatečně zpevněné pro naše těžká vozidla a jejich rádius a sklon musí odpovídat našim požadavkům Vícenáklady za pomoc na složitých úsecích trasy nebo při náhlém zhoršení počasí jako např. odklízení sněhu, připřáhnutí a posyp atd. poskytuje objednatel bezplatně Naše transporty provádíme pouze na zvláštní objednávku s technikou Hiab. Maximální nákladová kapacita se tím snižuje na 18 t. Vyúčtování se uskutečňuje podle nabízené sazby, a to i v případech, kdy se objednaný Hiab nepoužije nebo kdy Hiab nebyl objednán, ale přesto se použil Povinnost naší časově přesné dodávky odpadá v případě neúnosných povětrnostních podmínek a poměrů na silnici nebo v případě výpadku vozidla, které se nachází na cestě. 3. Pracovní podklady 3.1. Objednatel předá zhotoviteli zdarma 2 exempláře plánů výztuže, které jsou jednoznačně čitelné a odpovídají aktuálnímu stavu techniky (popř. rakouské směrnici pro výkresy výztuží vydání listopad 2001). Jeden exemplář bude zaslán do armovny a jeden exemplář bude

2 Stav 04/2006 Strana 2 předán pracovníkům ukládky na stavbě. Separátní výpisy oceli pro eventuelně nutné dílčí dodávky sestaví objednatel Správnost a soulad plánů výztuže a plánů pro ohýbání nejsou z naší strany prověřovány Vícenáklady způsobené objednatelem, jím pověřenou osobou nebo třetí osobou jdou k tíži objednatele. To platí zejména pro náklady, které vznikly chybami, dodatečnými změnami nebo nejasnostmi v nám předaných pracovních podkladech a výpadkem nebo opožděným poskytnutím sjednaných plnění objednatele. 4. Termíny 4.1. Jeden exemplář plánů výztuže včetně seznamů množství musí být dodán do armovny nejpozději 7 celých pracovních dnů (dodání plánu do 12:00 hodin) před požadovaným termínem dodávky. V případě objednávky napevno zhotovené výztuže (svařované nebo vázané) se předstih plánu prodlužuje o jeden pracovní den Písemná objednávka požadované výztuže (event. nutné přesné dodání na čas je nutné oznámit zvlášť a prodlužuje předstih plánu o jeden den) Za dodávky v krátké lhůtě, které jsou z hlediska výroby možné, účtujeme nabízenou expresní přirážku Události vyšší moci a jiné okolnosti mimo náš vliv jako např. provozní poruchy, dopravní poruchy, stejně jako problémy při zásobování našich provozů vstupním materiálem, elektřinou, palivy a pomocnými látkami a jiná omezení ve výrobě a dodávce nás opravňují, s vyloučením jakéhokoliv nároku na náhradu, posunout dodací lhůtu o dobu trvání omezení plnění nebo náš závazek dodávky zcela či zčásti zrušit. Zavazujeme se kupujícího neprodleně vyrozumět o vzniku a o ukončení takových omezení plnění Požadovaná plnění ukládky na pracovní týden je nutné oznámit příslušnému vedoucímu ukládky nejpozději do čtvrtka předchozího týdne. Zhotovení bednění a požadované zhotovení výztuže se přitom musí stanovit v písemném týdenním programu. Termíny v něm obsažené musí být sjednány společně a dohodou se zohledněním souvislého vytížení pracovníků ukládky a jsou závazné pro obě strany. Základem pro tento plán je zákonem stanovená pracovní doba 40 hodin na osobu a týden. Přesčasy nařízené objednatelem budou vyúčtovány. Objektivně špatné počasí posouvá nejen z důvodů BOZP sjednané termíny minimálně o dobu trvání špatného počasí. Přirážky za přesčasy, noční, nedělní a sváteční směny na přání vedení stavby budou vyúčtovány navíc. Taková plnění vyžadují předchozí, včasnou, zvláštní dohodu s vedením našeho provozu. 5. Ostatní podmínky 5.1. Cizí VOB jsou pro nás závazné pouze tehdy a pouze v tom rozsahu, ve kterém jsou námi výslovně písemně uznány. Případné dodávky nebo plnění z naší strany uskutečněné před uzavřením písemné smlouvy nezakládají v žádném případě uzavření smlouvy nebo prohlášení o souhlasu s nabídkami nebo návrhy z vaší strany či povinnost plnění z naší strany a v případě absence vzniku písemné smlouvy budou vyúčtovány na základě námi oznámených podmínek. Dále platí níže uvedené podmínky nabídky: 5.2. Objednatel poskytne zdarma následující dodávky a plnění: - příjezd ke staveništi sjízdný pro soupravy s návěsy; - vykládka ocelové výztuže a řádné složení v dosahu jeřábu; - geodetické práce, zařízení staveniště, naklády na média (elektřinu), práce jeřábu, vnitrostaveništní přesuny materiálu (svazky výztuže); - přistavení zdvihacího zařízení pro dvoutunové svazky včetně obsluhy; pokud není k dispozici, pak přistavení pomocných jeřábů pro veškeré na stavbě nutné třídění a

3 Stav 04/2006 Strana 3 transporty, přičemž pro naše skupiny ukladačů nesmí vznikat prostoje. Výztuž je nutné dle pokroku ukládky zdvihat do bednění; - nutné rovné plochy včetně podkladových dřev pro skladování a přípravné vázání výztuže, tak aby byl bez přemisťování kdykoliv možný přístup k jednotlivým pozicím; - v případě potřeby možnost zamykatelného skladu pro pomocné materiály; - osazení předem svázaných nebo svařených armokošů (včetně nasazení distancí); - vytvoření veškerých nutných pracovních a ochranných lešení; - očištění bednění před a po ukládce, odklízení sněhu a udržování místa instalace a výztuže stejně jako lešení a skladu oceli bez ledu, pokud je to pro dané práce ukládky nutné; - dostatečné osvětlení pracovních úseků stejně jako event. nutné elektro-přípojky včetně dodání potřebné energie; - zhotovení nutných bednění vyztužovaných stavebních částí před zahájením ukládky; - informování ukladačů na místě o výškových uzlech a stavebních osách potřebných pro ukládku; jednoznačné označení správné polohy napojovacích želez; - instalace dutých těles, vyhloubenin a kotevních desek; - potřebné zajištění zásuvných želez a přípojné výztuže, stejně jako všechna další předepsaná opatření pro prevenci nehod; - poskytnutí denní místnosti a spoluužívání sanitárního zařízení; - likvidace zbytkového železa Následující plnění nejsou obsažena v nabídkových cenách: - ohýbací a svářecí práce na staveništi; - vyrovnání přípojné výztuže a instalace zásuvných želez po zahájení betonáže; - pomocné konstrukce a podklady pro výztuž; stejně jako distance z armovací oceli a montážní výztuže pokud nejsou obsaženy v seznamech pro střihání a ohýbání V nabídkových cenách nejsou zahrnuty následující ukládkové práce: - pod minimální množství 3 t za den; - cizího materiálu; - na šikmých střešních plochách; - balkónových desek, schodišť a výztuží dilatačních pásek; uvnitř budov resp. pod zemí; - na stávajících stavebních částech (opravy resp. provázání do stávající výztuže); - pod vestavnými částmi nebo výztuhovými konstrukcemi resp. nad hlavou; - prefabrikovaných dílů a pouzdrových základů; - staveb s posuvným bedněním a taženým bedněním; - podkladů předpínací oceli, doplňkových a přídavných výztuží pro kazetové, dutinové a jiné prefabrikované stropy, stejně jako pro stěnové prefabrikované dílce a stavební dílce z vláknobetonu - pokud pro tyto položky nebyly nabídnuty příplatky; - předepjatých stavebních dílců, stavebních dílců s posuvným třmínkováním, WIB nosníků, pod pomocnými mosty, okrajovými trámy, stěn vyšších než 3,5 m a střihání položek v běžných metrech - pokud pro tyto položky nebyly nabídnuty příplatky. - do nákladů za požadovanou ukládku v jiný, než předem dohodnutý termín či mimo oboustranně schválený harmonogram prací (zpravidla z náhlých či jinak naléhavých extra důvodů), budou započteny i cestovní náklady pracovníků z místa, kde právě prováděli montáž, a ze kterého byli převeleni. 6. Přejímka 6.1. Uložená výztuž musí být převzata bezprostředně po dokončení zmocněnou osobou objednatele (pokud je to nutné i v dílčích částech) Reklamace musí být uplatněna neprodleně po plnění a v každém případě před začátkem betonáže resp. u prefabrikovaných armokošů před usazením do bednění. Právně účinná je pouze tehdy, když si reklamované vady můžeme prohlédnout. K prohlédnutí případných zjištěných vad je nutné zhotoviteli poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu. Další nároky jsou vyloučeny. S přejímkou dodávky nebo plnění zaniká právo na reklamaci.

4 Stav 04/2006 Strana 4 Naše plnění jsou považována za převzatá, když je zahájena betonáž. S koncem práva na reklamaci zaniká zároveň jakékoliv jiné ručení za škody na majetku nebo na zdraví osob. Za skryté vady ručíme ve smyslu obchodního zákoníku. 7. Fakturace 7.1. Základem pro fakturaci za plnění týkající se tyčové oceli je teoretická hmotnost dle množstevních seznamů se zohledněním případných úprav a náhradních dodávek. Hmotnost běžných metrů se pro Ø mm vypočítává na 3 desetinná místa a pro Ø mm na 2 desetinná místa. Hmotnosti sítí dodávaných ve výrobních rozměrech a ostatních armovacích výrobků (např. šalovací prvky) se fakturují podle příslušných nabídkových ceníků či sjednaných jednotkových cen. V případě betonářských sítí je objednateli vždy fakturováno skutečně dodané množství (počet) sítí, a to včetně případného prostřihu. Hmotnost jednoho kusu od každého typu sítě je dán normou ČSN. V případě objednávky betonářské výztuže včetně provedení montáže je pak v rámci dodávky materiálu (betonářských sítí) fakturováno skutečně dodané množství sítí včetně prostřihu tzv. brutto hmotnost, avšak v rámci montáže (ukládky) sítí je fakturováno pouze skutečně uložené množství již bez prostřihu (tzv. hmotnost sítí netto). Vzniklý prostřih sítí zůstává samozřejmě objednateli. Základem pro fakturaci režijních prací a přirážek jsou naše pracovní doklady potvrzené vedením stavby nebo polírem Ostatní vícenáklady platí objednatel podle našich předložených dokladů. Výpočet plnění provedených v naší armovně se provádí dle našeho dodacího listu Námitky proti našim fakturám jsou účinné pouze do 2 měsíců od data vystavení faktury s písemným zdůvodněním. Naše faktury jsou ve smyslu obchodního zakoníku konečné faktury. Zádržné je proto vyloučeno. 8. Ceny a platební podmínky 8.1. Cenovou bází pro naše dodávky a plnění je datum vystavení nabídky Naše ceny neobsahují DPH. Sazba DPH pro naše dodávky a plnění činí 19 % (či příslušnou platnou sazbu DPH). V případě stavebního výkonu (tedy včetně ukládky na stavbě) fakturujeme naše plnění na základě 92a (92e) zákona o DPH č.235/2004sb. bez DPH. Na naší faktuře se uvádí Vaše DIČ (to je nutné včas sdělit) a prohlašuje se přechod daňové povinnosti Základem pro kalkulaci nabídkových cen jsou podklady a informace získané od stavební firmy, statiků nebo projektantů a uvedené v nabídce. Podstatné odchylky skutečných množství a skutečných stavů od těchto základů pro kalkulaci nás opravňují k provedení nové kalkulace nabídkových cen nebo k odstoupení od smlouvy Námi nabízené ceny jsou proměnlivé. Základem jsou aktuálně platné ceníky za dílo a sazby pro stavebnictví z kolektivní smlouvy. Změny cen přepravy nás opravňují k odpovídajícímu upravení ceny Platba: (pokud není v nabídce uvedeno jinak) 45 dní od vyfakturování bez slevy. Za předpokladu, že nebude překročena maximální výše pohledávky (výše dle aktuálního pojištění na ochranu věřitelů). V případě překročení maximální výše pohledávky nebo splatnosti netto můžeme bez poškození dalších práv odsunout dodávky až do zaplacení nebo odstoupit od smlouvy.

5 Stav 04/2006 Strana 5 Při prodlení s platbou budou za každou upomínku vyúčtovány upomínací náklady ve výši 8,00 a úroky z prodlení dle zákona (8 % nad základní úrokovou sazbou). Výdaje na inkaso musí objednatel nahradit dle směrnic inkasní kanceláře. 9. Obecná ustanovení 9.1. Pro naše dodávky a plnění platí podmínky uvedené v nabídce. Stejně tak platí veškeré příslušné ČSN EN normy pro armovací práce a zákony v jejichž souladu jsou uzavírány příslušné smlouvy o dílo ve znění platném k datu vystavení nabídky. Změny platí pouze v případě, když je písemně uznáme Vlastnictví našich dodávek a plnění zůstává až do jejich úplného zaplacení vyhrazeno Je nám dovoleno na všechny armovací práce nasadit subdodavatele dle našeho výběru Místem plnění je sjednané místo výkonu. Námi zpracovaný materiál se váží před expedicí. Po uskutečnění předání oprávněným třetím osobám např. přepravcům již neručíme za ztráty nebo poškození Bez ohledu na příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku platí následující: Když objednatel (nebo z více objednatelů také pouze jeden) zemře, když na jeho majetek bude zahájen konkurz či vyrovnání nebo bude zahájení konkurzního řízení z důvodu nedostatečného majetku pro pokrytí nákladů zamítnuto, když bude zbaven svéprávnosti, ztratí živnostenské oprávnění, svůj podnik zcela či zčásti prodá nebo se ho zcela vzdá, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Totéž nám přísluší, pokud se dodatečně ukáže, že tyto okolnosti existovaly již v době přijetí zakázky, a sice do 14 dnů od zjištění takových okolností I když objednatel nepřevezme včas jím objednané zpracované zboží, nebo nevezme na vědomí zprávu o přichystání dodávky, musí sjednané platby provést přesně. Termín přichystání dodávky platí za datum dodání. V tomto případě můžeme zboží na náklady a riziko objednatele uskladnit u nás či jinde a pojistit je proti obvyklým rizikům V případě sporů můžeme dle naší volby, namísto využití věcně příslušného soudu, řešit spornou záležitost před smírčím soudem, jehož složení určuje spolkové sdružení stavebních řemesel. Náklady na znalecké posudky a náklady řízení jdou k tíži poražené strany. Místně příslušným soudem pro obě strany je Krajský soud v Českých Budějovicích. Ve všech případech platí české právní předpisy.

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y společnosti ARKOV, spol. s.r.o.,538 21 Slatiňany, Sečská 861, Česká republika 1. Rozsah platnosti 1.1. Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydané společností: AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group Adresa: Za drahou 462, 41674 Teplice Česká republika Tel: +420 417503201, Fax: +420 417503275 Email: processingteplice@eu.agc.com www.agc-processingteplice.cz

Více

Provoz Louny Průmyslová 2724, 440 01 Louny E-mail: louny@cmbeton.cz Dispečink, objednávky Tel.: 415 658 039, fax: 415 674 517 Mobil: 602 680 116

Provoz Louny Průmyslová 2724, 440 01 Louny E-mail: louny@cmbeton.cz Dispečink, objednávky Tel.: 415 658 039, fax: 415 674 517 Mobil: 602 680 116 NABÍDKA SLUŽEB Provoz Louny Provoz Žatec Průmyslová 2724, 440 01 Louny IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819 Provoz Louny Průmyslová 2724, 440 01 Louny E-mail: louny@cmbeton.cz Dispečink, objednávky Tel.: 415

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ POLOVODIČŮ, KONEKTORŮ A JINÝCH ELEKTROSOUČÁSTEK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ POLOVODIČŮ, KONEKTORŮ A JINÝCH ELEKTROSOUČÁSTEK KLIMES TRADING S.R.O., Nad Santoškou 11-11A, 15000 Praha Klimes je ochranná známka zapsaná u Úřadu pro průmyslové vlastnictví číslo 263590 KLIMES.EU Semiconductors & Connectors, IČO:49711130, DIČ:CZ49711130

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více