uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance"

Transkript

1 výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

2 UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším cílem je flexibilní nabídka produktů přizpůsobená současným potřebám a nepřetržitý vývoj optimálních pojistných programů reagujících na aktuální trendy. Jde nám o dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Proto se zaměřujeme na kvalitu, přiměřenou cenu a všestranný servis. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 29,6% 33,3% 34,8% 32,0% 31,5% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit for the period

3 UNIQA is a composite insurance company providing a variety of life and non-life insurance products for private and corporate clientele. Our goal are flexible products tailored to customer requirements and ongoing optimization of insurance programmes reflecting the current trends. We strive to maintain long-term stable relations with clients based on mutual trust. That s why we focus on top quality, reasonable pricing policy and comprehensive services. Obsah Contents Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem / Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO 2 UNIQA pojišťovna se představuje / Introducing UNIQA pojišťovna 10 Statutární orgány společnosti / Statutory bodies 20 Organizační struktura UNIQA pojišťovny / Organisational structure of UNIQA pojišťovna 22 Mateřský koncern UNIQA Insurance Group a jeho vývoj v roce 2013 / Parent UNIQA Insurance Group and its development in Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti / Report of the Board of Directors on Company business operations 30 Výhled pro rok 2014 / Outlook for Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce 2013 / Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. / Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 76 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 78 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 80 Účetní závěrka / Financial Statements 84 Příloha účetní závěrky / Notes to the Financial Statements 96 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 162 Adresy obchodních poboček UNIQA / Contacts to UNIQA offices 166

4 2 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem UNIQA pojišťovny Ing. Martinem Žáčkem, CSc. Jak hodnotíte situaci na českém pojistném trhu v loňském roce? Rok 2013 byl třetím rokem stagnace pojistného trhu, což v kontextu vývoje celé ekonomiky není překvapením. Všeobecná recese a útlum spotřeby se samozřejmě odrazily ve výsledcích našeho odvětví. Pojistný trh stále bojoval s dlouhodobým propadem cen povinného ručení, ale také s nepřiměřeně nízkými sazbami havarijního pojištění a podnikatelských krytí. Konkurence na trhu je silná a tlak ze strany poptávky na cenu enormní. Zklamání přinesla dlouho připravovaná penzijní reforma, na níž byly pojišťovny připraveny významným způsobem participovat. Nicméně renomé, o které se jí postarali politici, nemohlo přitáhnout dostatek klientů, a křehká reforma skončila naprostým neúspěchem. Nenaplněna zůstala také očekávání zásadnějších změn v systému zdravotnických služeb, kde začátkem tohoto roku došlo dokonce ke krácení individuální spoluúčasti pacientů, ať už snižováním doplatků, či zrušením regulačního poplatku za hospitalizaci. Žádných nových šancí se tak náš obor nedočkal. Nicméně je třeba vyzdvihnout i pozitivní skutečnosti. Pojišťovny se opět se ctí vyrovnaly s následky katastrofálních povodní z června a následnými letními bouřkami, čímž významně přispěly k nápravě způsobených škod. Přitom celkové pojistné plnění se svojí výší prakticky vyrovnalo velké povodni z léta Rok 2013 byl náročný i z hlediska příprav na implementaci nového občanského zákoníku. Ten obsahuje mnohé revoluční změny a úpravy, které si vyžádaly zásadní adaptaci veškeré pojistné dokumentace a zásahy do procesů. Vedle nemalých finančních částek byla tato fáze spojena i s mimořádným nasazením našich pracovníků. Jsem rád, že se vše podařilo zvládnout v potřebném termínu. Nový občanský zákoník asi není jediným legislativním nebo regulatorním opatřením, které v současné době ovlivňuje život v pojišťovnách To je pravda. Po unisex tarifech v souvislosti s genderovou směrnicí EU z konce roku 2012 přišla a i letos bude následovat další dávka regulace s neustále se zvětšujícím objemem požadavků, nařízení, doporučení, směrnic a kontrol. Pojišťovny to významně zatěžuje jak kapacitně, tak finančně. Řada opatření je ale dle mého názoru formální a ve svém důsledku nezajistí stoprocentně to, co je skutečně zásadní: totiž kvalitu servisu a dlouhodobou schopnost pojišťoven dostát převzatým závazkům.

5 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Interview with Chairman of the Board of Directors and CEO of UNIQA pojišťovna Martin Žáček How do you assess the conditions in the Czech insurance market last year? 2013 was the third consecutive year of stagnation of the insurance market, which is not surprising with regard to the general development of the economy. The recession and downturn in consumption naturally had an impact on the results of our industry. The insurance sector continued to grapple with the long-term rate decline in motor third-party liability insurance as well as with disproportionately low rates of CASCO and business risks insurance. Market competition has been strong and pressure on rate reduction enormous. The long-prepared pension reform, in which insurance companies were ready to participate in a significant way, resulted in disappointment. The way politicians presented it could not attract enough clients at any rate and the fragile reform was a total failure. Expectations of major changes in the health care system also remained unfulfilled; contrary to them, patient co-payment was reduced earlier this year, comprising both reduction in patient payments and elimination of regulatory fees for hospitalization. Therefore, no new business opportunities for our industry are forthcoming. However, some positive factors need to be highlighted as well. Insurance companies handled well the aftermath of June disastrous floods and subsequent summer storms and thus contributed significantly to damage compensation. At the same time, the total amount of benefits paid out for the claims practically equalled the amount paid after the sweeping floods in the summer of Last year was challenging also in respect of preparations for the implementation of the New Civil Code. The legislation contains many revolutionary changes and modifications that required substantial modifications of all insurance documents and interventions in insurance processes. In addition to considerable costs, this phase called for extraordinary efforts of our employees. I am glad that everything was completed in due time. The New Civil Code is probably not the only piece of legislation or regulatory measure affecting insurers operations at the moment That is true. After the implementation of unisex rates set out by the EU gender directive towards the end of 2012, we received another dose of regulation and will receive more this year as the volume of requirements, regulations, recommendations, directives and controls keeps expanding. This significantly burdens insurance companies in terms of both capacity and costs. In my opinion, numerous of measures are purely formal and ultimately will fail to ensure a hundred percent what really is critical: the quality of service and long-term ability of insurers to meet the obligations that have been imposed on them.

6 4 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Jak si v uplynulém roce vedla UNIQA pojišťovna? Jsem velmi hrdý na to, že ve srovnání s celotržním vývojem zaznamenala UNIQA velmi solidní nárůst předepsaného pojistného. Ve výsledcích za 3. kvartál dokonce dominovala v dynamice růstu mezi největšími hráči na trhu. I přes poměrně nepříznivý vývoj škod během roku ukončila UNIQA rok 2013 se solidním ziskem. Samozřejmě nám v tom pomohl i transfer klientů končící Direct Pojišťovny, kterých k nám přešlo asi Akci převzetí klientů Direct, kteří využijí naší nabídky, považuji za úspěšnou zkoušku naší flexibility a rychlé redislokace vnitřních kapacit UNIQA. Vždyť koncept jsme připravili a nabídli protistraně do dvou týdnů, navíc v létě v období dovolených. Za dva měsíce jsme vybudovali prodejní call centrum, abychom byli schopni komunikovat s přecházejícími klienty způsobem, na který byli dosud zvyklí. Za tři měsíce jsme převzali kompletní správu škod klientů Direct. A transakci dokončili přesně podle plánu v říjnu Těší nás i loňská ocenění v několika soutěžích našeho odvětví, zejména titul Pojišťovací inovátor v soutěži Nejlepší pojišťovna 2013 za telematickou asistenci k autopojištění UNIQA Safe- Line Rent+. Rok 2013 tak hodnotím pozitivně splnili jsme naprostou většinu ukazatelů a úkolů, které jsme si jako společnost vytyčili a v některých ohledech jsme dokonce naše očekávání výrazně předčili. Chtěl bych proto využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří za úspěchem stojí především všem svým kolegům v UNIQA pojišťovně za jejich nasazení, ale stejně tak našim klientům, zprostředkovatelům, obchodním partnerům, a v neposlední řadě i našemu akcionáři za projevenou důvěru svěřenou naší společnosti. Zmínil jste titul Pojišťovacího inovátora, který UNIQA loni získala. Inovace obecně jsou hybnou silou vývoje, zvláště v tuhém konkurenčním boji. Jaké další novinky jste v minulém roce zavedli? Celkově se snažíme jít s dobou, sledovat trendy a pružně na ně reagovat. Co se týče produktů, zásadně jsme inovovali ty, které spadají do oblasti pojištění domácností a rodinných domků, a provedli jsme úpravy našeho vlajkového pojistného programu v pojištění osob Rizikového životního pojištění s dividendou. Inovace se dočkal i program Motýlek pro děti a mládež. V pojištění vozidel jsme zintenzivnili práce na značkových pojištěních a získali další stabilní partnery. Dílčí novinky jsme zavedli v pojištění živností a v pojištění odpovědnosti. Velkou pozornost jsme věnovali oblasti komunikace se zákazníky, kde jsme se snažili opět využít moderních technologií a možnosti být s nimi ve spojení formou, jakou sami preferují. Vedle vylepšení funkcí stávající klientské aplikace myuniqa k osobní správě pojistných smluv jsme vyvinuli užitečný on-line nástroj ke sledování aktuálního stavu procesu vyřízení majetkové škody klient může sledovat jednotlivé kroky a dobu jejich realizace na internetu. K předloňské aplikaci pro smartphony systému Android jsme loni přidali i verzi optimalizovanou pro iphony. Nyní mohou zákazníci touto cestou sdílet nejen řadu užitečných informací, ale také hlásit pojistné události či si sjednat cestovní pojištění.

7 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT How did UNIQA pojišťovna perform in the past year? I am very proud that, compared with the trend across the market, UNIQA recorded quite a robust growth in written premiums. Q3 results showed that UNIQA s growth was the fastest among the leading market players. Despite the relatively unfavourable development in claims in the course of 2013, UNIQA finished the year with a solid profit. Of course, we benefited from the transfer of clients from the wound-up Direct Pojišťovna, amounting to 27,000 clients in total. I view the take-over of the Direct clients who took advantage of our offer as a successful test of our flexibility and rapid relocation of UNIQA s internal capacity. We prepared the concept and submitted it to the counterparty within two weeks, even though it was the summer vacation season. In two months we built a sales call centre to be able to communicate with the transferring clients in a manner they were accustomed to. In three months we took over the entire loss adjustment administration of Direct clients. The take-over was completed on schedule in October We are pleased with last year s awards in several industry competitions, especially with the Insurance Innovator title we received in the Best Insurance Company 2013 for telematics assistance UNIQA SafeLine Rent+ sold with motor insurance. Overall, I assess 2013 positively we met the majority of indicators and targets that we set out for ourselves as a company, and in some respects we even we significantly surpassed our expectations. I would therefore like to take this opportunity to thank all who contributed to this success, notably all my colleagues in UNIQA pojišťovna for their relentless work and also our clients, intermediaries, business partners and, last but not least, our shareholder for their trust in our company. You mentioned the Insurance Innovator title awarded to UNIQA last year. Innovation in general is the driving force of development, especially in tough competition. What other innovations have you introduced in the past year? We always try to keep up with the development in the industry, track the current trends and respond to them in a flexible manner. We significantly upgraded our products in the segment of household and home insurance and we modified our flagship personal insurance programme Risk life assurance with dividend. The Motýlek insurance for children and youth was innovated as well. In motor insurance we stepped up work on brand insurance and established new stable partnerships. We also introduced minor innovations in small business and liability insurance. Increased attention was paid to communication with customers, where we made effort to use modern technologies and the opportunity to be in touch with them in a mode they prefer. In addition to improvements to the existing features of the myuniqa client application for personal administration of insurance policies, we have developed a useful online tool to monitor the current status of the loss adjustment process the client can view online specific steps and the time period of their implementation. The application for smartphones using the Android operating system was expanded last year to include a version optimized for iphones. Customers can now share not only a variety of useful information, but also report an insurance event or take out travel insurance.

8 6 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Koncem roku 2013 jste byl jmenován nejvyšším šéfem slovenské UNIQA poisťovne. Co to pro Vás znamená? Ano, od 1. ledna 2014 už pracuji ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele paralelně v UNIQA Česká republika a v UNIQA Slovenská republika. Předně bych chtěl říci, že toto jmenování je pro mne velká čest a také potvrzení toho, že se nám v UNIQA pojišťovně dlouhodobě daří plnit představy akcionáře a dynamicky se rozvíjet. Je to výborné vysvědčení i pro mé kolegyně a kolegy, bez jejichž podpory bychom nemohli takových výsledků dosahovat. Po pracovní stránce je moje rozdvojení velmi náročné. Samozřejmě jsem hodně na cestách, což znamená pro týmy pracovníků jak u nás, tak na Slovensku vyšší nároky na samostatnou, a přitom odpovědnou práci. Řadu věcí jsem delegoval na své nejbližší manažery a očekávám, že prokážou svoje kvality a povedou obě společnosti ke splnění stanovených cílů. A už jsem stihnul poznat, že na obou stranách hranic jsou motivovaní a schopní lidé, kteří mají značku UNIQA hluboko ve svém srdci a jsou připraveni pomoci při jejím dalším rozvoji. Ale moje práce v čele obou společností není jen o šéfování v Praze a v Bratislavě. Účelem spojení funkcí je také vzájemné využití know-how, zkušeností a zázemí v rámci mezinárodního projektu Target Operating System, který si já pracovně překládám jako projekt optimalizace vnitřních procesů v zájmu využití toho lepšího, co máme k dispozici na obou stranách. Naším úkolem je identifikovat silné, ale i slabší stránky v Čechách i na Slovensku a obohatit obě společnosti o to cennější, co funguje lépe. Tady v pozici mediátora propojím příslušné odbory a pracovníky, kteří optimalizaci společně připraví a následně zrealizují. Projekt je naplánován do konce roku Jsem přesvědčen, že touto cestou posílíme pozici a perspektivu UNIQA na obou pojistných trzích.

9 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT In late 2013 you were appointed CEO of Slovakia s UNIQA poisťovna. What does it mean for you? Yes, since 1 January 2014 I have held the positions of Chairman of the Board of Directors and CEO in parallel in UNIQA Czech Republic and UNIQA Slovak Republic. First of all I would like to say that this appointment is a great honour for me and also confirmation that we in UNIQA have succeeded in meeting the shareholder s expectations and sustaining the dynamic development in the long run. It is an excellent report card for my colleagues; we could not achieve such results without their support. The split job is very challenging. Of course, I do a lot of travelling, which means increased demands on independent and responsible work of both Czech and Slovak teams. I have delegated a number of tasks to my closest managers and expect them to prove their qualities and lead both companies to meeting the set targets. I already know that there are capable and motivated people on both sides of the border who carry the UNIQA brand deep in their hearts and are ready to assist in its further growth. But my work at the helm of both companies is not just about being the boss in Prague and Bratislava. The purpose of linking the positions is mutual use of know-how, experience and capacities for the Target Operating System international project, which I personally translate as internal processes optimization project in order to utilize the best of what we have available on both sides. Our task is to identify the strengths and weaknesses in the Czech and Slovak Republics and enrich both companies with the more valuable approach that works better. In the position of a mediator I will link up relevant departments and staff members that will jointly prepare and subsequently implement the optimization project scheduled to be completed in I am convinced that in this way we will foster UNIQA s position and outlook in the two insurance markets.

10

11 Mobilní aplikace UNIQA Naši klienti s námi mohou být ve spojení 24 hodin denně. Stačí, když si do svého chytrého telefonu stáhnou aplikaci UNIQA, a pak si mohou kdykoli a odkudkoli snadno zřídit cestovní pojištění, získat informaci o nejbližší pobočce a o postupu v případě nehody na vozidle nebo majetku. Mobilní aplikace pro operační systémy Android i Apple ios jsou zdarma ke stažení na webových stránkách, na Google v sekci Play, v Appstore/iTunes nebo si ji lze stáhnout přímo v telefonu. UNIQA mobile applications Our clients can stay connected with us 24 hours a day. All they need is download the UNIQA application into their smartphone and then they can anytime and anywhere easily take out travel insurance, obtain information where the nearest branch is and what is the procedure in the event of damage to a vehicle or property. Mobile applications for the Android and Apple ios operating systems are free to download from the UNIQA website, Google Play and the Appstore / itunes or directly in the phone.

12 10 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna, založená v roce 1993, oslavila loni dvacet let působení na českém pojistném trhu. V době svého zřízení byla pilotním projektem expanze rakouského pojišťovacího kapitálu na východní trhy a brzy se stala jedním ze základních kamenů pozdějšího evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Group s aktivitami na dvaceti trzích celého kontinentu. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. S účinností od byla UNIQA pojišťovně rozšířena licence o zprostředkování jiných finančních služeb jako činnosti související s pojišťovací činností, a to zejména pro účely prodeje II. pilíře důchodového spoření. UNIQA byla pro účely získání uvedené licence registrována jakožto investiční zprostředkovatel s účinností od UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Aktuální pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost každoročně dynamicky roste, zpravidla nad průměrem trhu. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. Ke konci roku 2013 patřila UNIQA pojišťovně osmá příčka na trhu a tržní podíl ve výši 4,8 % (meziročně +0,1 %). Měřeno podle metodiky vykazování výsledků společností sdružených v České asociaci pojišťoven (APE vykázání předpisu jednorázového životního pojistného jednou desetinou; oddělení statistiky zákonného nesmluvního pojistného), dosáhla UNIQA pojišťovna růstu předepsaného pojistného o 3,0 %, zatímco trh celkově víceméně stagnoval. Celkový objem předepsaného pojistného podle APE činil 5,498 milionu korun (skutečný předpis pojistného byl 5,714 miliardy korun). Silnější pozici měla UNIQA i nadále v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 6,4 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o 0,3 %). V životním pojištění činil podíl stabilních 2,5 % (dvanácté místo na trhu).

13 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna, established in 1993, marked the twentieth anniversary of its operation on the Czech insurance market last year. At the time of its founding it was a pilot project for expansion of Austrian insurance capital to Eastern European markets and soon it became one of the cornerstones of the subsequently formed UNIQA Group that is now active in some twenty markets across Europe. The Company was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to the re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. As of 21 January 2013, UNIQA pojišťovna s licence has been expanded to include brokering of other financial services as insurance-related activity, particularly for the purpose of the sale of second-pillar pension saving schemes. In order to obtain the foregoing licence, UNIQA was registered as an investment intermediary, effective as of 17 December UNIQA pojišťovna is a composite insurance company offering a broad range of life and nonlife insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. CURRENT POSITION in the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among the top ten players. The Company has continued to grow annually at a dynamic pace that usually exceeds the average market growth. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. At the end of 2013, UNIQA ranked eighth in the insurance market with a 4.8% market share (up 0.1% year-on-year). Measured according to the methodology of reporting financial results by Czech Insurance Association members (APE reporting single-premium life assurance figures as one tenth; separation of statutory non-contractual premium statistics), UNIQA recorded overall growth of 3.0% in premiums written, contrary to the insurance market that still teetered on the verge of stagnation. The total volume of premiums written amounted to CZK billion, according to APE (actual premiums written totalled CZK billion). The Company retained the stronger position in the non-life insurance segment, where the market share rose to 6.4% (7th place, up 0.3% year-on-year). The market share in the life assurance segment remained stable at 2.5% (12th place).

14 12 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Zisk před zdaněním za rok 2013 činil s ohledem na mimořádně nepříznivý škodní vývoj i na situaci na finančních trzích velmi solidních 297 milionů korun (2012: 405,5 mil. Kč). Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na milionů Kč (meziročně +3,2 %). Svým klientům byla loni UNIQA pojišťovna k dispozici na 160 místech po celé České republice, a to díky systematickému rozšiřování obchodních pracovišť v místech s obchodním potenciálem i dalšímu přírůstku počtu generálních agentur jako malých, zpravidla rodinných pojišťoven pod značkou UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu v prodejním call centru UNIQA v Praze, na internetu nebo na obchodních místech finanční skupiny Raiffeisen. K dispozici je informační zákaznické call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody ze všech oblastí pojištění. Zákazníkům UNIQA na cestách autem, při pobytu v zahraničí, a nově i v domácnosti je k dispozici na telefonu kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a poradit nebo zasáhnout přímo na místě. Dvacet čtyři hodin denně mohou zákazníci nahlížet do svých pojistných smluv pomocí on-line klientské aplikace myuniqa a spravovat je bez nutnosti navštívit pobočku nebo telefonovat. Od loňska mohou sledovat v on-line režimu i proces vyřízení své škody. Užitečnou klientskou aplikaci si mohou stáhnout zdarma do svých chytrých mobilních telefonů. Poslání, hodnoty a pravidla UNIQA Naší snahou je všestranná pojistná péče pro naše zákazníky, aby se mohli v klidu soustředit na to, co je pro každého z nich v jejich životě důležité. Úkolem UNIQA je vytvářet pro ně spolehlivé zázemí s pochopením pro všechny jejich životní potřeby a přání. Naše korporátní kultura a chování pracovníků UNIQA navzájem i ve vztahu ke klientům je založeno na čtyřech základních hodnotách v rámci koncernové strategie UNIQA 2.0. Jako zaměstnanci UNIQA pojišťovny, se podílíme na budování přední pojišťovací skupiny v regionu Střední Evropy. V praxi aplikujeme mezinárodní know-how v našich lokálních podmínkách. Jsme evropská pojišťovna s důrazem na potřeby českých klientů. Zajímáme se o lidi. MOTIVUJEME. Zajímáme se o naše zákazníky stejně jako o své kolegy. Známe je a chápeme jejich potřeby. Dle toho motivujeme a podporujeme naše kolegy v týmové spolupráci. Neustále se rozvíjíme. UTVÁŘÍME. Jsme proaktivní a zavádíme standardy v pojistném sektoru pomocí nových inteligentních řešení. Tím využíváme našich silných stránek a jsme připraveni učit se a růst. Jednáme čestně. JSME OTEVŘENÍ. Naše spolupráce v rámci pojišťovny i s jinými stranami je transparentní a otevřená. Poskytujeme spolehlivé služby, neboť ctíme naše zákazníky i kolegy a důvěřujeme jim. Nemáme žádnou skrytou agendu. Jdeme za našimi cíli. JSME VÝKONNÍ. Naším hlavním cílem jako zástupců UNIQA pojišťovny je být vždy mezi nejlepšími. Poskytujeme našim zákazníkům špičkové služby. Vždy dodržujeme naše sliby.

15 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Taking into account a highly unfavourable trend in insurance claims and the conditions in the financial markets, the Company posted a very solid profit before taxes of CZK 297 million for 2013 (2012: CZK million). Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian sole shareholder, UNIQA International AG. At 31 December 2013, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 3.2% year-on-year to CZK 1,579 million. In 2013, UNIQA pojišťovna served its clients in 160 locations across the Czech Republic, primarily thanks to continuous expansion of UNIQA s sales centres to places with business potential and dynamic growth in the number of general agencies, providing services as small, mostly family-type insurance firms under the UNIQA brand. Some types of insurance may be also taken out via telephone at the UNIQA sales call centre in Prague, on the internet or at sales centres of the Raiffeisen Group. UNIQA s customer call centre handles all queries and records claims related to all types of insurance. UNIQA clients who drive, travel abroad or, as a new service, stay in their homes may take advantage of the high-quality assistance service available via telephone, prepared to assess any emergency and provide advice or arrange for an on-site intervention. Customers can view their insurance policies twenty-four hours a day using the on-line client application myuniqa and manage them without having to visit a branch or make a phone call. Since last year they have also been able to view on-line how their claims have been processed. The useful client application can be downloaded for free to their smartphones. UNIQA s mission, values and rules UNIQA is committed to providing comprehensive insurance customer care to help clients focus on what is most important for them. UNIQA s task is to create a reliable and stable environment for clients and understand all their lifelong needs and desires. UNIQA s corporate culture and staff conduct to each-other, as well as their engagement with customers, is based on four key values in line with the Group strategy UNIQA 2.0. As employees of UNIQA pojišťovna we contribute to building a leading insurance group in the Central European region. We apply international know-how in our local conditions. We are a European insurer with a focus on Czech customer needs. We are dedicated to people. WE INSPIRE. We are committed to both our customers and our colleagues. We know and understand their needs. We inspire and support our colleagues in team work. We continuously develop. WE SHAPE. We are proactive and our new and intelligent solutions make us a pioneer in the industry. We are resolute in fostering our strengths and are ready to learn and to grow on a continuous basis. We are honest and clear. WE ARE STRAIGHTFORWARD. We deal with our customers, colleagues and other parties in a transparent and straightforward manner. We provide reliable services because we are committed to our customers and colleagues and we trust them. We have no hidden agenda. We want to succeed. WE DELIVER. As representatives of UNIQA pojišťovna we seek to be among the best. We deliver a top performance for our customers. We deliver on our promises.

16 14 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) Pravidla UNIQA 1. čtvrtletí 1 st quarter Současně s hodnotami UNIQA je v praxi uplatňován koncernový kodex zásad, podle nichž řídíme veškeré naše aktivity. Vzniklo šest základních pravidel, která uplatňujeme při naší každodenní práci jako určitý barometr, zda jsou naše pracovní úkony v souladu s naším posláním a hodnotami: 1. Pravidlo rodiny jednáme tak, jak bychom jednali s našimi nejbližšími v rodině? Doporučili bychom to našim rodinným příslušníkům? Je to pro ně dost dobré? 2. Pravidlo maximální spokojenosti jsme schopni výkonu, který jde až za hranice očekávání našich zákazníků? Umíme je příjemně překvapit něčím navíc? 3. Pravidlo špičkového výkonu je náš pojišťovací servis ten nejlepší možný servis, jaký klient na trhu najde? Můžeme se označit za špičku v našem odvětví? 4. Pravidlo spolehlivosti jsme schopni dlouhodobě a plně dostát našim závazkům, které jsme na sebe vzali? 5. Pravidlo korporátního stylu dodržujeme naše pravidla jednotného vizuálního vzhledu značky UNIQA v souladu s koncernovým modelem? 6. Pravidlo úspěchu přispíváme našimi aktivitami k dosažení cílů naší společnosti? Posunou nás blíže k vytyčenému cíli? 2. čtvrtletí 2 nd quarter Přehled pojistných produktů v roce 2013 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE VISION Jednorázově placené životní pojištění AKORD GARANT Dětské životní pojištění MOTÝLEK Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program AKORD Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění regulačního poplatku za hospitalizaci NEMOCNICE Pojištění domácnosti Top Exklusiv, Top Standard, Basic Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní pojištění) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Inteligentní asistence k pojištění vozidel UNIQA SafeLine Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění elektroniky

17 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT UNIQA rules Počet nově uzavřených smluv (ks) / Number of new insurance policies (pcs) Aside from defining the corporate values, UNIQA has implemented the Group Code of Conduct governing all our activities. The Code comprises six principal rules that we apply in our daily work as a kind of barometer to ensure that our business operations comply with our mission and values: 3. čtvrtletí 3 rd quarter Rule of family do we treat customers as we would treat our loved ones? Would we recommend it to our family members? Is it good enough for them? 2. Rule of commitment are we capable of delivering performance exceeding customer expectations? Can we surprise clients with offering something extra? 3. Rule of top performance is our insurance service the best possible service clients can find on the market? Can we call ourselves the top insurer in the industry? 4. Rule of reliability can we make a long-standing commitment to fulfil the obligations we took on? 5. Rule of brand style do we observe the rules of the uniform UNIQA brand visual in line with the Group model? 6. Rule of success do our activities contribute to achieving Company goals? Will they move us closer to our set target? Overview of insurance products in čtvrtletí 4 th quarter Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE VISION unit-linked insurance AKORD GARANT single-premium life assurance MOTÝLEK (Butterfly) children s life assurance Credit insurance AKORD comprehensive all-life assurance policy BENEFIT and MANAŽER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits NEMOCNICE insurance of compulsory hospitalisation fees TOP EXKLUSIV, Top Standard, Basic household and home insurance CASCO motor damage insurance Motor third-party liability insurance UNIQA SafeLine intelligent assistance with motor insurance Business liability and property insurance Shipping insurance Electronics insurance

18 16 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Předepsané pojistné uniqa (tis. Kč) Written premium of UNIQA (TCZK) Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem zemědělské organizace Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Povinně smluvní pojištění pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře a pojišťovacího agenta Pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za spotřební daň Pojištění personálních agentur Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International, AG, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko. Obchodní síť UNIQA pojišťovny Obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem Evropská 136, Praha 6, Pod ní spadá 6 regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Pojištění je možné sjednat na 160 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku prodejních poradců. UNIQA spolupracuje s 663 makléřskými společnostmi anebo agenty a 778 prodejci nových i ojetých vozidel. Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. Obligatorní zajistné krytí je sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG. Na zajistném programu společnosti se v rámci neživotního i životního pojištění přímo, anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG, podílí významné světové zajišťovny, především: - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, - Swiss Re Europe S.A. - SCOR Global P&C, Puteaux - AXA Corporate Solutions Assurance, - Partner Reinsurance Europe Limited, - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, a další.

19 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Agricultural organisation liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Travel agents compulsory bankruptcy insurance Insurance or reinsurance broker and insurance intermediary compulsory insurance Customs debt guarantee insurance Consumer tax guarantee insurance Employment agencies insurance Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International, AG, Untere Donaustraße 21-23,1020 Vienna, Austria. UNIQA s sales network The sales network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office at Evropská 136, Prague 6, postal code The network consists of six regional head offices and 34 local offices. A total of 160 sales centres provide insurance policies nationwide. At the end of 2013, 1,064 sales advisors worked within UNIQA s sales network; the Company also collaborated with 663 brokerage firms or brokers and 778 dealers of new or used cars. Reinsurance scheme UNIQA pojišťovna uses top-quality reinsurance. The compulsory reinsurance coverage is provided primarily by UNIQA Re AG. In addition, global leading reinsurance companies participate in the Company s reinsurance programme for both non-life and life insurance segments, directly or by retrocession from UNIQA Re AG, namely: - Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, - Swiss Re Europe S.A., - SCOR Global P&C, Puteaux, - AXA Corporate Solutions Assurance, - Partner Reinsurance Europe Limited, - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, and others.

20

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více