P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É P O D M Í N K Y VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODAVATELE NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: RTT Podolské nábřeží Zadavatel veřejné zakázky : Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9 Zadavatele zastupuje: Na Moráni 3/360, Praha 2 BŘEZEN 2011

2 OBSAH: 1. Úvod Informace o sektorovém zadavateli Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení Specifikace veřejné zakázky Informace k zadávací dokumentaci Prohlídka místa plnění Podání nabídek Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadavky na splnění kvalifikace Podmínky pro plnění zakázky Kritéria pro zadání veřejné zakázky Hodnocení nabídek Požadavky na vypracování návrhu Smlouvy o dílo Požadavky na zpracování nabídkové ceny Subdodávky Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání Požadavky na zpracování a uspořádání nabídky Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Části zadávací dokumentace...3 2

3 1. Úvod Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávací řízení na stavební práce je otevřené, veřejná zakázka je nadlimitní. 2. Informace o sektorovém zadavateli 2.1 Základní údaje Název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Sokolovská 217/42, Praha 9 IČ: DIČ: CZ , plátce DPH OR: MS v Praze dne , oddíl B, vložka 847 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č.ú.: /0800 Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Martin Dvořák, generální ředitel akciové společnosti. 3. Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení Zadavatele zastupuje v tomto zadávacím řízení na základě Mandátní smlouvy č ze dne společnost Název: Sídlo: IČ: DIČ: CZ , plátce DPH Kontaktní osoba ing. Hana Pitrová Telefon: Fax: OR: Městský soud v Praze odd.b, vložka Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5, č.ú /0100 (dále jen zmocněnec ) 3

4 4. Specifikace veřejné zakázky 4.1 Obsah předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), která tvoří část č. 2 zadávací dokumentace. Jedná se o rekonstrukci TT v úseku od Výtoně k tramvajové zastávce Přístaviště (vyjma Vyšehradského tunelu). V rámci akce bude provedena i obnova objektů souvisejících s tramvajovou tratí a úprava chodníků pro slabozraké a nevidomé. 4.2 Společný slovník pro veřejné zakázky Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), ve znění nařízení Komise č. 213/2008: CPV hlavního předmětu veřejné zakázky: Výstavba tramvajových tratí. 5. Informace k zadávací dokumentaci Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen při sestavování nabídky respektovat požadavky stanovené zadávací dokumentací jako celkem. 5.1 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ust. 49 ZVZ. Požadavek na dodatečné informace musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou (kontaktní osoba zadavatele pro styk se zadavatelem). Dodatečné informace zašle zadavatel k rukám kontaktní osoby dodavatele. Dodatečné informace lze získat po zaslání písemné žádosti na adresu uvedenou v tomto článku, která musí být doručena nejpozději do konce lhůty uvedené v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného k této veřejné zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacím subsystému (dále jen ISVZ US) a Úředním věstníku EU. Pro dodržení dikce zákona o přesném znění žádosti, požaduje zadavatel zaslání textu žádosti rovněž na ovou adresu: Na základě žádostí o dodatečné informace, které byly doručeny ve stanovené lhůtě, zadavatel doručí dodatečné informace ve lhůtě a dodavatelům podle 49 odst. 2 ZVZ. Veškeré dodatečné informace poskytne zadavatel dodavatelům písemně, a doručí je, v souladu s 148 odst. 2 ZVZ. Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel dodavatelům jakékoliv další informace ani vysvětlení. 4

5 Dodavatelé, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dále mohou individuálně požádat zadavatele o jiný způsob doručování. Zadavatel však v těchto případech může požadovat náhradu nákladů vynaložených na poštovné a balné ( 48 odst. 4 ZVZ; zadavatel považuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám za součást zadávací dokumentace). 5.2 Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu: Na Moráni 3/ Praha 2 Kontaktní osoba: ing. Hana Pitrová Telefon: Fax: Prohlídka místa plnění Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky není vzhledem k místu realizace zakázky pro zpracování nabídky nezbytná, a proto se nepředpokládá. Místo budoucí stavby je veřejně přístupné a dodavatel ho může navštívit kdykoliv. 7. Podání nabídek 7.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného k této veřejné zakázce v ISVZ US a Úředním věstníku EU. Nabídky, které budou doručeny na adresu pro podávání nabídek po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem otevírány a dodavatel bude zadavatelem v souladu s ust. 71 odst. 6 ZVZ bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v době od 8,00 hod. do 14,00 hod., poslední den lhůty pro podání nabídek od 8,00 do 9,00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. 7.2 Adresa pro podávání nabídek Na Moráni 3/360, Praha Místo pro podávání nabídek osobně 5

6 Na Moráni 3/360, Praha 2 3.poschodí, místnost č Potvrzení o převzetí nabídky Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručení nabídky eviduje zadavatel do seznamu nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení. 7.5 Označení obálky s nabídkou Nabídka bude podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA RTT Podolské nábřeží - NEOTEVÍRAT. Obálky s nabídkou budou na uzavření opatřeny razítkem uchazeče. Na obálce s nabídkou bude uvedena adresa, na niž je možné poslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. 7.6 Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dle informace uvedené v Oznámení zadávacího řízení uveřejněného k této veřejné zakázce v IS VZ US. Místem otevírání obálek je, Praha 2, Na Moráni 3/360, zasedací místnost 216, II. patro. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. S ohledem na prostorové možnosti zadavatel umožňuje, aby se otevírání obálek zúčastnil max. 1 zástupce uchazeče. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší všichni přítomní členové komise. 7.7 Zveřejnění údajů při otevírání obálek Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle 68 odst. 2 ZVZ podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce a dále komise sdělí přítomným uchazečům informaci o nabídkové ceně. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. 6

7 7.8 Zadávací lhůta Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty (zadávací lhůta je uvedena v oznámení zadávacího řízení na Další podmínky a požadavky - Nabídku nelze podat na částečné plnění veřejné zakázky. - Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky Elektronické podání nabídek Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě. 8. Doba a místo plnění veřejné zakázky 8.1 Doba plnění veřejné zakázky Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy uvést lhůtu vztaženou k předání staveniště a vyjádřenou absolutním počtem kalendářních týdnů, ve které se zavazuje plnění veřejné zakázky zcela dokončit. Předpoklad zahájení realizace zakázky je 06/2011 (přípravné práce). Předpoklad realizace výstavby je v době plánované výluky trati - 07 až 08/2011. Termín úplného dokončení je předmětem nabídky (maximálně do ). 8.2 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je Praha 2 a Praha 4, Výtoň - Podolské nábřeží Braník zastávka Přístaviště. 9. Požadavky na splnění kvalifikace 9.1 Prokázání kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s 63 ZVZ je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 7

8 k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle 51 odst. 7 ZVZ. Prokázání kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí 127 ZVZ, prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí 134 ZVZ, prokázání kvalifikace pomocí výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí 143 ZVZ. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 ZVZ. 9.2 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu 51 ZVZ, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ, a to způsobem podle 53 odst.2 ZVZ. 9.3 Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, ve smyslu 51 ZVZ, aby dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží listiny požadované v 54 ZVZ: dle písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dodavatel prokáže tento předpoklad předložením originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu dle písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu 8

9 prokázal předložením dokumentů, že je oprávněn k provádění staveb, jejich změn a odstraňování a je oprávněn k montáži, opravě, revizi a zkoušce elektrických zařízení dle písm. d) - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal tento kvalifikační předpoklad předložením osvědčení o autorizaci, že má k dispozici osoby, které jsou autorizované ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to jmenovitě autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby a dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD, příslušné svářečské průkazy pro svařování ocelových konstrukcí, velký průkaz způsobilosti na svařování ocelových konstrukcí dle ČSN a certifikát o zavedení systému BOZP podle mezinárodní specifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001). 9.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: dle 55 odst.1, písm.a) ZVZ - pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti dodavatele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila minimálně 200 mil. Kč dle 55 odst. 1, písm. b) ZVZ účetní závěrka Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením účetní závěrky v plném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazečem stanovena. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby v předložené účetní závěrce nebyl vykázán záporný hospodářský výsledek. V případě účasti zahraničního dodavatele, je tento povinen výše požadované účetní výkazy a ekonomické a finanční ukazatele požadované zadavatelem prokázat dle českých účetních standardů definovaných v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů ČR, vč. vyhlášek Ministerstva financí ČR. Dodavatel, jehož účetní závěrky jsou sestaveny dle jiných, než českých účetních standardů, splní tuto povinnost přetransformováním potřebných údajů pomocí převodního algoritmu na české účetní standardy. Tyto údaje, resp. transformace musí být ověřeny k tomu oprávněným auditorem. Údaje z účetní závěrky v jiné než 9

10 české měně budou přepočteny kursem České národní banky platným ke dni, k němuž je sestavena účetní závěrka, tj. k poslednímu dni účetního období dle 55 odst. 1, písm.c) ZVZ - údaj o celkovém obratu dodavatele a obratu dosaženého ve stavební činnosti za poslední 3 účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží shora požadované údaje ve formě čestného prohlášení, přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším, než je datum oznámení veřejné zakázky. Zadavatel stanoví, že dodavatel prokáže tento předpoklad pokud dosáhne výše jeho celkového obratu v každém roce sledovaného období min. 800 mil. Kč a pokud dosáhne výše jeho obratu ve stavební činnosti (s ohledem na předmět zakázky) na stavbách tramvajových tratí a tramvajových vozoven, souhrnem za tři sledovaná účetní období min. 300 mil.kč. Zadavatel upozorňuje dodavatele na riziko spojené s tím, pokud prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 4 ZVZ. 9.5 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky na stavební práce zadavatel požaduje předložení následujících dokladů: dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět let. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat údaje o ceně, době a místu provádění stavebních prací a musí dále obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud nejvýznamnějšími stavebními pracemi budou: minimálně 2 dokončené rekonstrukce nebo novostavby tramvajových tratí vč. kolejových konstrukcí s investičními náklady každé min. 130 mil. Kč Osvědčení, ve formě čestného prohlášení, vyhotovené objednatelem o provedení nejvýznamnějších stavebních prací přitom musí, ve strukturované podobě jednotně zpracovaných tabulek, obsahovat níže uvedené údaje: a) název objednatele, b) název investiční akce, c) náklady stavby, stavebních prací (ve finančním vyjádření v Kč), d) doba a místo realizace prací e) informace o tom, zda provedené práce byly provedeny řádně a odborně. 10

11 Zadavatel stanoví, že při hodnocení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele dle 56 odst. 3 písm. c) ZVZ osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci. Tento kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování služeb, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Dodavatel prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží dále uvedeným způsobem, že osoby odpovědné za vedení realizace stavby, které jmenovitě uvede jako klíčové členy týmu management zakázky, splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto: klíčový člen č. 1 hlavní stavbyvedoucí (ředitel stavby) - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny na komunikativní úrovni /* - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ), z toho min. 5 let řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových tratí - autorizace v oboru dopravní stavby klíčový člen č. 2 stavbyvedoucí č. 1 - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny na komunikativní úrovni /* - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ) nebo 10 let (SŠ), z toho min. 3 roky řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových tratí klíčový člen č. 3 stavbyvedoucí č. 2 - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny na komunikativní úrovni /* - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ) nebo 10 let (SŠ), z toho min. 3 roky řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových tratí klíčový člen č. 4 přípravář stavby - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny na komunikativní úrovni /* - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti přípravy staveb městských komunikací s tramvajovými tratěmi Pozn.: /* zadavatel stanoví, že znalost češtiny na komunikativní úrovni lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočníka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to v režimu 8 hodin denně/ 5 dnů 11

12 v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití. Splnění těchto požadavků musí jednoznačně vyplývat z profesních životopisů předložených za klíčové členy týmu. Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: a) Jméno a příjmení pracovníka, b) podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky, c) dosažené vzdělaní, d) celková délka praxe, e) přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky, f) přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky, g) nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v minulosti, h) místo stálého pracoviště, i) vlastnoruční podpis pracovníka. Nebude-li splnění některého požadavku z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné. Žádný z klíčových členů týmu navrhovaný v nabídce se nesmí podílet na žádné jiné nabídce předkládané pro toto zadávací řízení, musí být uveden jako klíčový člen týmu výhradně u jediného dodavatele. Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 3 písm. c) ZVZ prokáže dodavatel doložením profesního životopisu každého klíčového člena týmu, dokladem o jeho nejvyšším (resp. min. požadovaném) ukončeném vzdělání, dokladem o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění (pokud je požadován), popř. dalšími požadovanými osvědčeními. Žádný z profesních životopisů klíčových členů týmu nesmí být vyhotoven s datem starším, než je datum oznámení veřejné zakázky dle 56 odst. 3 písm. e) ZVZ - přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží shora požadovaný přehled ve formě čestného prohlášení, přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším, než je datum oznámení veřejné zakázky. Zadavatel přitom stanoví, že průměrný počet shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 150 osob a průměrný počet shora vymezených osob s postavením vedoucího zaměstnance musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 20 osob dle 56 odst. 3 písm. f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici při plnění veřejné zakázky. Tento kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže čestným prohlášením, ve kterém uvede, že má k dispozici funkční obalovnu asfaltových směsí a litého asfaltu v okruhu do 50 km od staveniště pro plnění předmětné zakázky, tj. pro zajištění dodávek asfaltových směsí a litého asfaltu, 12

13 přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším, než je datum oznámení veřejné zakázky dle 56 odst. 4 ZVZ certifikát systému řízení jakosti. Kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží doklad o certifikaci v souladu se systémem jakosti výstavby a rekonstrukce tramvajových tratí, certifikát řady ČSN ISO Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti řady ISO 9000 jen tehdy, doloží-li dodavatel s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu obou systémů řízení jakosti dle 56 odst. 5 ZVZ registrace v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Dodavatel prokáže kvalifikační předpoklad předložením dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 14000) akreditovanou osobou. Zadavatel též uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí, jen za předpokladu, že společně s certifikátem dodavatel doloží takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu nebo rovnocennost obou systémů opatření. 9.6 Důsledek nesplnění kvalifikace Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle 59 ZVZ. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 ZVZ, bude podle 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s 60 odst. 2 ZVZ. 10. Podmínky pro plnění zakázky 10.1 Subdodavatelé prokazující část kvalifikace Dodavatel je povinen k návrhu smlouvy připojit za každého subdodavatele, kterého použil k prokázání byť i jen části své chybějící kvalifikace ručitelské prohlášení, ve kterém se příslušný subdodavatel zaváže k dále popsanému ručení za dále specifikované škody, které svojí činností může zadavateli uchazeč způsobit, a které v případě neschopnosti dostát svým závazkům, plně a bezvýhradně převezme subdodavatel. 13

14 V případě, že subdodavatel prokazoval namísto uchazeče byť i jen část ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, musí se takový subdodavatel zavázat vůči zadavateli k ručení za jakékoliv škody a pohledávky, které vzniknou zadavateli vůči uchazeči z důvodu hospodářské nestability nebo platební neschopnosti dodavatele, pokud sám dodavatel neuspokojí zadavatelem vyčíslené nároky v zadavatelem stanoveném termínu. V případě, že subdodavatel prokazoval namísto uchazeče byť i jen část profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů, musí se takový subdodavatel zavázat vůči zadavateli k ručení za jakékoliv škody a pohledávky, které vzniknou zadavateli vůči uchazeči z důvodu nekvalitního, pozdního či jinak vadného plnění uchazeče, pokud sám dodavatel neuspokojí zadavatelem vyčíslené nároky v zadavatelem stanoveném termínu. V těchto případech je však subdodavatel oprávněn omezit své ručení pouze na škody a pohledávky, bezprostředně související s rozsahem kvalifikace, kterou subdodavatel dodavateli poskytl. Ke stanovení rozsahu náhradových povinností, termínu splatnosti takto splatných pohledávek a způsobu úhrad je vždy a za všech okolností, bezvýhradně příslušný pouze zadavatel. Dodavatel je povinen svým závazkům vůči zadavateli dostát řádně a včas, bez výhrad a na první vyzvu zadavatele. K dalšímu textu zadavatel definuje pojem čistý vlastní majetek (položka účetní závěrky pasiva celkem ), a to jako celkový objem vlastního majetku uvedeného v poslední uzavřené účetní závěrce očištěného o veškeré dlouhodobé závazky (vč. půjček, bankovních úvěrů atd.) Ve shora popsaném ručitelském prohlášení musí byt vždy uvedena hodnota čistého vlastního majetku jak dodavatele, tak i subdodavatele. Tato hodnota musí odpovídat údajům uvedeným v poslední uzavřené účetní závěrce. Pro doložení správnosti těchto údajů pak musí byt poslední uzavřená účetní závěrka dodavatele (pokud ji nepředkládal v rámci prokazování své kvalifikace) i subdodavatele přílohou ručitelského prohlášení. V ručitelském prohlášení dále musí byt uvedena za subdodavatele celková hodnota likvidity, která nesmí byt nižší než 1,0 a hodnota celkové zadluženosti, která nesmí byt vyšší než 80%. Pokud by hodnota čistého vlastního majetku shora uvedeného subdodavatele byla nižší než v případě uchazeče, je povinen dodavatel ve výši rozdílu těchto hodnot (maximálně však ,-Kč) připojit k ručitelskému příslibu bankovní záruku plně a bezvýhradně zajišťující výše popsané povinnosti. Bankovní záruka musí byt platná po celou dobu plnění veřejné zakázky prodloužené o 30 dnů. Pokud by nebyly splněny shora uvedené hodnoty likvidity a zadluženosti subdodavatele, je povinen dodavatel připojit k ručitelskému příslibu bankovní záruku na částku odpovídající svým objemem předpokládané ceně veřejné zakázky plně a bezvýhradně zajišťující jeho výše popsané povinnosti. Bankovní záruka musí byt platná po celou dobu plnění veřejné zakázky prodloužené o 30 dnů Subdodavatelé neprokazující část kvalifikace Uchazeč je povinen za každého subdodavatele uvedeného v nabídce, který však neprokazuje žádnou část kvalifikace namísto uchazeče, předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. Subdodavatel je současně povinen prohlásit, že je mu znám zákaz podání jeho vlastní nabídky v případě, kdy je uveden jako 14

15 subdodavatel v nabídce některého z uchazečů. Každý takto uvedeny subdodavatel musí předložit certifikát osvědčující zavedení systému řízení jakosti dle normy řady ISO 9000 ve své organizaci. 11. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. 12. Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek provede hodnotící komise v souladu s 79 ZVZ. Hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 ZVZ (v případě, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky) a následně stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ( 79 odst. 6 ZVZ). 13. Požadavky na vypracování návrhu Smlouvy o dílo Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo (dále jen smlouva ). Písemný návrh smlouvy musí akceptovat obchodní podmínky (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Nesplnění jakékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky. 15

16 14. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 14.1 Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Celková nabídková cena stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předloženého výkazu výměr a projektové dokumentace Pro zpracování nabídkové ceny obdrží dodavatel výkazy výměr v digitální podobě. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci Cenová nabídka bude zpracována ve formě oceněných výkazů výměr, které budou vloženy do nabídky v digitální podobě. Dodavatel předloží v nabídce také protokol potvrzující formální správnost předávaných dat a vyplněnou Přílohu č. 3 (viz. zadávací dokumentace Podrobné podmínky) Rekapitulace nabídkové ceny. Dokument bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele V případě, že dodavatel zjistí ve výkazu výměr chyby, popíše je ve své nabídce do části určené pro věcné připomínky uchazeče, to však nemá pro zadavatele jakoukoliv závaznost. Dodavatel však i v tomto případě ocení v příslušné kapitole soutěžní nabídky výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Do kapitoly věcných připomínek pak dodavatel uvede doplněné a oceněné položky, bez nichž je dle jeho vlastního uvážení zadaný výkaz výměr neúplný. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého výkazu výměr jsou nepřípustné! (Není dovoleno například ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět.) 14.5 Dodavatel uvede nabídkovou cenu do části návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH dle Přílohy č. 2 Obchodní podmínky. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 15. Subdodávky 15.1 Dodavatel je povinen připojit k návrhu smlouvy Seznam subdodavatelů (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), který musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným osobám. Objednatel stanoví, že celková část veřejné zakázky, kterou zamýšlí dodavatel zadat jiným osobám, nesmí přesáhnout 50 % celkového objemu zakázky Dodavatel je povinen do Přílohy č. 4 zapracovat údaje o všech navrhovaných subdodavatelích, jejichž plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 5 % výše nabídkové ceny (včetně definice části plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel plnit) a současně v nabídce předloží zadavateli uzavřené smlouvy s těmito subdodavateli. 16

17 16. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 16.1 Výše a způsob poskytnutí jistoty Zadavatel v souladu s 67 ZVZ požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve výši ,- Kč. Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou složení peněžní částky na účet zadavatele Bankovní záruka její platnost musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a nesmí být kratší než zadávací lhůta prodloužená o 60 dnů Dokladem o poskytnutí jistoty, který je dodavatel povinen předložit zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že dodavatel v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 3 ZVZ nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 ZVZ. Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka V případě jistoty poskytnuté složením peněžní částky převede uchazeč částku na účet zadavatele vedený u Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č.ú.: /0800, var. symbol = IČ uchazeče, spec. symbol = Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. Dokladem o poskytnutí jistoty touto formou je potvrzení peněžního ústavu o provedené transakci. 17. Požadavky na zpracování a uspořádání nabídky Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany dodavatelů posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v originále a v jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní 17

18 firmou a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem Elektronická verze nabídky Dodavatel jako součást nabídky předloží CD ROM, který musí obsahovat návrh smlouvy vč. příloh a kalkulaci nabídkové ceny (oceněné výkazy výměr). Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a názvem veřejné zakázky Prohlášení uchazeče Dodavatel jako součást nabídky předloží čestné prohlášení (podepsané statutárním zástupcem resp. osobou oprávněnou k podpisu nabídky), že řádně prostudoval dokumentaci stavby, navštívil a prohlédl si budoucí staveniště i jeho okolí (řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním) za účelem ohodnocení, na svoji vlastní odpovědnost, nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele: a) obsah svazku, b) krycí list, c) originál listiny podle 51 odst. 6 ZVZ v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně d) ověřená kopie dokladu o poskytnutí jistoty, pokud byla poskytnuta dle čl e) vyjímatelný originál dokladu o poskytnutí jistiny - formou bankovní záruky f) kopie dokladu o poskytnutí jistoty v případě, že uchazeč zvolil formu peněžní jistoty (kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je prokazatelně odečtená částka ve prospěch zadavatele nebo kopie pokladní stvrzenky hotovostního vkladu v peněžním ústavu), g) prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, ve kterém uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty pokud byla poskytnuta dle čl. 16.3, h) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů, i) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, j) doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, k) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů, l) ručitelské přísliby, bankovní záruky dle čl m) návrh smlouvy, včetně příloh n) rekapitulace nabídkové ceny 18

19 o) čestné prohlášení (dle bodu 17.2) p) věcné a formální připomínky dodavatele, q) elektronická verze části nabídky (návrh smlouvy, vč. příloh + oceněný výkaz výměr) Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musejí být zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány. 18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jeho průběhu v souladu s 84 odst. 5 ZVZ zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo upravit návrh smlouvy (dle zvyklostí zadavatele), které nemají vliv na hodnoty uvedené v návrhu smlouvy náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí v případě nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci platí, že rozhodující jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení. dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadávacího řízení. 19. Části zadávací dokumentace obsahuje Část 1: Podrobné podmínky vč. příloh. (v tištěné i elektronické podobě) Část 2: Projektová dokumentace stavby v elektronické podobě Část 3: Výkaz výměr v elektronické podobě Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracování nabídky. V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení. 19

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Jezírko přístavba objektu F

Jezírko přístavba objektu F Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Jezírko přístavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815/, 739 61 Třinec V Ostravě dne 15. března 2012 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Modernizace divadelního sálu KD

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Předmět veřejné zakázky o veřejných zakázkách Oprava havarijního stavu sedlových střech, Gymnázium,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 61003/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více