VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů Část metodická - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů - Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 998/999 Část oznamovací - Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí - Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech - Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 999/000 - Oznámení o zrušení Školského ústavu umělecké výroby - Oznámení vyšším zdravotnickým školám - Informace o udělení schvalovacích doložek - Oznámení o ztrátě razítka Část osobní Docenti vysokých škol v ČR jmenovaní v roce 998 Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 6 660/99-5 dne..999 V Praze P ř í k a z ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle odst. zákona ČNR č. 56/990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tento příkaz ředitelům školských úřadů. Článek I. Ředitelé školských úřadů plní vůči Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) tyto úkoly: a) projednávají předem s odborem řízení školských úřadů MŠMT:. účast ředitele školského úřadu na pracovní cestě mimo obvod působnosti příslušného školského úřadu, ). uvažované právní úkony týkající se státního majetku, jež má školský úřad v právu hospodaření (zejména smlouvy). Ustanovení obecně závazných právních předpisů a vnitroresortních předpisů tím nejsou dotčena. b) průkazným způsobem informují odbor řízení školských úřadů MŠMT:. předem o veškerých mimořádných aktivitách vyvolaných neplánovanými okolnostmi, které mají dopad na státní rozpočet a které školský úřad nemůže zabezpečit v rámci přidělených finančních prostředků a o nákupu hmotného investičního majetku pro potřeby školského úřadu přesahující částku 50 tis. Kč, tím není dotčeno projednání uvedených požadavků se sekcí ekonomiky dle metodických pokynů,. nejméně hodin předem o dovolené nebo pracovním volnu delším pracovních dnů čerpaném ředitelem,. předem o zastupování ředitele v době dovolené nebo nepřítomnosti delší pracovních dnů, včetně sdělení jména osoby, která bude zastupovat v případě, že zastupující není zástupcem statutárního orgánu,. neprodleně o závažné mimořádné události na školském úřadu (těžké úrazy, velké škody na majetku apod.), o mimořádných událostech týkajících se škol a školských zařízení (dále jen školy ) v působnosti školského úřadu, 5. o změně zástupce statutárního orgánu;

3 c) zasílají odboru řízení školských úřadů MŠMT zprávy z pracovní cesty mimo obvod působnosti příslušného školského úřadu, a to do deseti dnů po jejím uskutečnění. ) Článek II. úkoly: Ředitelé školských úřadů plní vůči školám v působnosti příslušného školského úřadu zejména tyto a) informují ředitele škol o důležitých záležitostech, přijatých zásadách, resortních předpisech a změnách v oblasti:. ekonomické, zejména o metodice rozpočtu regionálního školství a jeho úpravách,. řídící práce vlastního školského úřadu (změny povahy personální, organizační apod.),. organizace a řízení škol,. ochrany, obrany a bezpečnosti; b) na žádost škol bez rozdílu právní formy a zřizovatele a jejich zřizovatelů poskytují odbornou a metodickou pomoc, zejména v oblasti:. ekonomické,. aplikace právních předpisů z oblasti školství,. pracovněprávních vztahů, včetně otázek péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 5. krizového řízení ochrany a bezpečnosti; c) objasňují školám rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy; d) vůči školám bez právní subjektivity:. zajišťují plnění funkce zaměstnavatele se všemi právními důsledky vyplývajícími z povinností vedoucího organizace,. využívají možnosti přenosu některých kompetencí na ředitele škol v souladu se zákoníkem práce a Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení. ) Článek III. Odbor řízení školských úřadů MŠMT kontroluje plnění úkolů uvedených v tomto příkazu. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem Článek IV. Eduard Zeman, v.r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4 Neplatí pro pracovní cesty vyžádané MŠMT a pro pracovní cesty v rámci koordinační působnosti určeného školského úřadu. Čl. 9 odst. písm. b) Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení - Věstník MŠMT sešit 6/996. ČÁST METODICKÁ čj. 776/98- Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů Ochrana člověka, jeho života a zdraví je jedním z důležitých cílů státní politiky. Proto je nezbytná znalost správného jednání při různých provozních či radiačních haváriích, při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. V té souvislosti je zvláště důležitá praktická znalost svépomoci a první pomoci. Teoretická příprava a praktický výcvik k zvládnutí takových situací prokazatelně snižují následky na zdraví, ekonomické i morální škody za mimořádných situací. Základní znalosti a dovednosti z této oblasti jsou proto žádoucí součástí vzdělávání. Začleňování problematiky do obsahu vzdělávání je v souladu s připravovanými právními předpisy pro krizové řízení a civilní nouzové plánování, které jsou koncipovány v kontextu se začleňováním ČR do NATO a do EU. Zařazením témat do obsahu vzdělávání na základních a středních školách včetně škol speciálních se zároveň plní i úkoly stanovené resortu školství v Národní obranné strategii. Vzdělávání ve všech programech poskytujících základní a střední vzdělávání včetně programů škol speciálních se proto v rozsahu přiměřeném věku a dalším podmínkám doplňují o: - zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie; - základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí; - zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností; - další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací ( např. mezinárodní úmluvy, integrovaný záchranný systém, sebeochrana a vzájemná pomoc). Cílem uvedených oblastí vzdělávání je získat znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro účinnou ochranu sebe i druhých v případě mimořádných situací. O rozvržení témat a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech rozhodne ředitel školy s účinností od Rozhodne rovněž o organizaci a formě výcviku praktickým dovednostem. Podrobnější informace a doporučení k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti nabídne učitelům metodická příručka, kterou vydá MŠMT do V Praze Mgr. Petr Roupec

5 náměstek ministra v. r. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 9 /99 - V Praze dne..999 Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 998/999 K zabezpečení úkolů vyplývajících z 0 odst. zákona ČNR č.56/990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) tento metodický pokyn: Čl. () Ve školním roce 998/999 se soukromým školám a školským zařízením poskytuje na období do. prosince 998 dotace na základě přiznané procentní výše dotace podle dosavadních smluv o poskytnutí dotace uzavřených podle nařízení vlády č. /996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění platném k () Ve školním roce 998/999 se soukromým školám a školským zařízením poskytuje na období od. ledna 999 dotace podle nových normativů na kalendářní rok 999, stanovených podle nařízení vlády č. /996 Sb., ve znění nařízení vlády č. /998 Sb. Čl. () Dotace za státního rozpočtu se poskytuje škole nebo školskému zařízení, nikoliv jejich zřizovateli. () Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace na příslušný školní rok soukromé škole nebo soukromému školskému zařízení je podle odst. písm a) nařízení vlády vyúčtování dotace školskému úřadu za uplynulý školní rok. Čl. () Vyúčtování dotace předloží soukromá škola nebo soukromé školské zařízení příslušnému školskému úřadu podle Přílohy č. do () Školský úřad předloží MŠMT, odboru státního závěrečného účtu a metodiky účetnictví v termínu do : 5

6 a) sumární údaje podle Příloha č. spolu s komentářem, v úhrnu za všechny soukromé školy a soukromá školská zařízení, b) podklady Přílohy č. z jednotlivých soukromých škol a soukromých školských zařízení. () Zůstatky z vyúčtování dotace za školní rok 998/999 zůstávají nadále k dispozici škole nebo školskému zařízení jako záloha pro období září - prosinec 999. Školské úřady tedy neodvádějí případné zůstatky z vyúčtování na depozitní účet MŠMT. Čl. Tímto vyúčtováním však není dotčena povinnost soukromých škol a soukromých školských zařízení provést finanční zúčtování se státním rozpočtem za kalendářní rok 999 postupem stanoveným Ministerstvem financí podle odst. nařízení vlády č. /996 Sb. Čl. 5 Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem. dubna 999. Ing. Zdeněk Bernard, v.r. vrchní ředitel ekonomické sekce Ukazatel ř. Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuté dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnuté dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvestiční výdaje celkem) z toho: zabezpečení) učebnice a učební pomůcky 5 mzdové náklady celkem včetně OPPP 6 z toho: platy 7 OPPP 8 zákonné odvody (zdravotní pojištění a sociální 9 ostatní provozní náklady 0 z toho: nákup vody,paliv,energie služby pošt služby telekomunikací nájemné *) z toho: ve státním majetku 5 opravy a udržování 6 cestovné 7 výdaje spojené s rehabilitací /u spec. škol a 8 6

7 zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě 9 Rozdíl ř. - 0 Ukazatel ř. počet Forma studia Přepočtený počet žáků všech oborů denní při zam. externí dálkové Počet:soukr. škol a škol. zařízení ve šk. r. 998/99 celkem k škol delimitovaných ve šk. r. 998/99 škol s ukončenou činností ve šk. r. 998/99** ) škol s začínající činností ve šk. r. 998/99**) 5 Přepočtený počet zaměstnanců 6 z toho: pedagogických 7 nepedagogických 8 Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajovací výkaz 00 žáků konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočtený počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhluje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) v komentáři uvést datum ukončení nebo zahájení činnosti Údaje musí vycházet z účetních a zahajovacích výkazů a souhlasit s bankovními výpisy. 7

8 Datum: Razítko, podpis Ukazatel ř. Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuté dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnuté dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvestiční výdaje celkem) z toho: zabezpečení) učebnice a učební pomůcky 5 mzdové náklady celkem včetně OPPP 6 z toho: platy 7 OPPP 8 zákonné odvody (zdravotní pojištění a sociální 9 ostatní provozní náklady 0 z toho: nákup vody,paliv,energie služby pošt služby telekomunikací nájemné *) z toho: ve státním majetku 5 částka za m /rok 6 opravy a udržování 7 cestovné 8 výdaje spojené s rehabilitací /u spec. škol a 9 zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě 0 Rozdíl ř. - Ukazatel ř. Přepočtený počet žáků všech oborů v tom: obor **) 5 6 Škola zřízena od: 7 Přepočtený počet zaměstnanců 8 z toho: pedagogických 9 nepedagogických 0 Forma studia denní při zam. externí dálkové Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajovací výkaz 00 žáků konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) 8

9 Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočtený počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhluje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) škola doplní jednotlivé obory Údaje musí vycházet z účetnícha zahajovacích výkazů a souhlasit s bankovními výpisy. Poznámka: Název školy se uvádí podle zřizovací listiny. Datum: Razítk o, podpis Ukazatel ř. Kč Schválen ý rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnut é dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnut é dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvesti ční výdaje celkem) z toho: 9

10 učebnice a učební pomůcky mzdové náklady celkem včetně OPPP z toho: platy OPPP zákonné odvody (zdravotn í pojištění a sociální zabezpeč ení) ostatní provozní náklady z toho: nákup vody,pali v,energie služby pošt služby telekomu nikací nájemné *) z toho: ve státním majeteku částka za m /rok opravy a udržování cestovné výdaje spojené s rehabilita cí /u

11 spec. škol a zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě Rozdíl ř. - 0 Ukazatel ř. Přepočte ný počet žáků všech oborů v tom: obor **) Škola zřízena od: Přepočte ný počet zaměstna nců z toho: pedagogi ckých Nepedag ogických Forma studia denní při zam. externí dálkové Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajova cí výkaz 00 žáků

12 konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočte ný počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhl uje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemnéh o v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) škola doplní jednotlivé obory Údaje musí vycházet z účetních a zahajova cích výkazů a

13 souhlasit s bankovní mi výpisy. Poznámk a: Název školy se uvádí podle zřizovací listiny. Datum: Razítko, podpis ČÁST OZNAMOVACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j. 0 65/99-5 V Praze dne

14 Sdělení školským úřadům k financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí V současné době se množí dotazy k financování oprav a technického vylepšování počítačů. Tato otázka je aktuální zejména v případech, kdy počítače jsou nakoupeny jako učební pomůcky z investičních prostředků školského úřadu a stávají se vlastnictvím škol, jejichž zřizovatelem je obec. V průběhu používání pak většinou dochází k nahrazování komponentů počítače komponenty novými, které jsou na kvalitativně vyšší úrovni než komponenty původní. Školské úřady se pak dotazují, kdo bude toto vylepšování počítačů financovat. Na základě souhlasného stanoviska MF ČR k našemu návrhu řešení k uvedenému problému sdělujeme: MŠMT podle zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 56/990 Sb., 8, přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením, které jsou zřizovány obcemi, finanční prostředky m.j. na výdaje na učební pomůcky (v tomto případě počítače). Věci takto pořízené jako učební pomůcky pro výchovně vzdělávací proces se stávají vlastnictvím obce. MŠMT nejsou dány žádné povinnosti zabezpečovat další péči o takto pořízené předměty, např. opravy nebo jejich zhodnocování, neboť by docházelo ke zhodnocování cizího majetku. Proto veškeré opravy nebo modernizace počítačů, pořízených jako učební pomůcky na školách zřizovaných obcí, musí být hrazeny z finančních prostředků obce. V žádném případě tedy nelze připustit, aby pro tyto účely byly poskytovány státní prostředky z rozpočtu MŠMT. Bernard v.r. ekonomické sekce vrchní Ing. Zdeněk ředitel Informace odboru odborného vzdělávání a vyšších odborných škol o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech Seznam studijních a učebních oborů a učebních dokumentů SOŠ, SOU, OU a Učilišť - státních škol Ro k Kód JKOV Název vzdělávacího programu Zaměření Studium S

15 9 **-96- Podnikání v oboru letý pro abs. l. 9 **-96- Podnikání v oboru... letý pro abs. l. 9 **-98-6 Management... letý s MZ i.r.výst ,6 Podnikání v oboru (nást.) letý pro abs. l. moduly ,6 Podnikání v oboru (nást.) letý pro abs. l Ochrana a tvorba život. prostředí letý s MZ Ochrana a tvorba život. prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ 6--6 Životní prostředí letý s MZ Ekologie a ochrana krajiny letý s MZ Ekologie a ochrana krajiny letý s MZ 6--6 Bezpečnost a hygiena práce letý s MZ Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ /0 Průmyslová ekologie letý s MZ /0 Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ /0 Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ Management v oblasti životního letý s MZ prostředí Těžba a zpracování kamene 5letý dálk. s MZ /0 Užitá geologie 0 Užitá geologie letý s MZ /0 Užitá geologie 0 Stavební geologie a letý s MZ ekologie 9-5-6/0 Užitá geologie 0 Řízení a kontrola výroby letý s MZ Hornictví letý pro abs. l Povrchové dobývání letý obor učilišť Vrtné a pilotážní práce letý s V Slévárenství letý s MZ Hutnictví letý pro abs. l Hutnictví letý pro abs. l ,6 Hutnictví letý pro abs. l. več+dálk Hutnictví letý s MZ Hutnictví letý s MZ Hutnictví 5letý s MZ več+dálk /0 Hutnictví 0 Hutnictví letý s MZ /0 Hutnictví 0 Slévárenství letý s MZ 5

16 Řízení a kontrola výroby letý s MZ Hutník operátor letý stud /0 Hutník operátor letý stud /0 Hutník pro 0 výrobu železných kovů letý s V /0 Hutník pro 0 výrobu neželezných letý s V 8 kovů /0 Hutník pro 0 tváření kovů letý s V Hutní výroba letý obor učilišť Hutní výroba letý s V /0 Technická administrativa hutnická 0 Hutnictví letý s MZ /0 Hutnická technická administrativa 0 Hutnictví letý s MZ /0 Technická administrativa hutnická 0 Slévárenství letý s MZ /0 Hutnická technická administrativa 0 Slévárenství letý s MZ Ekonomika strojírenství 5letý s MZ Strojírenství letý pro abs. l. denní Strojírenství letý pro abs. l. denní Strojírenství projektování a konstruování letý s MZ moduly na PC Strojírenství technologické programování letý s MZ moduly Strojírenství letý s MZ Strojírenství technik letý s MZ Strojírenství letý s MZ Strojírenství letý s MZ Strojírenství Provozuschopnost a renovace letý s MZ 5 zaříz Strojírenství Přístrojová a automatizační letý s MZ 5 technika Strojírenství škola si může utvořit letý s MZ Strojírenství (Třeb.) různé ve.r. letý s MZ Strojírenství letý stud Strojírenství Technika motorových vozidel 5letý s MZ Strojírenství 5letý s MZ več+dálk Strojírenská technická administrativa letý s MZ Strojírenská technická administrativa letý s MZ Strojírenská technická administrativa 5letý s MZ več+dálk /0 Technická administrativa 0 Strojírenství letý s MZ /0 Technická administrativa 0 Hutnictví letý s MZ 5 6

17 95-97-,6 Strojník požární techniky stupň. +letý / ,6 Strojírenská a elektrot. zařízení letý s MZ výst..a /0.r ,6 Strojírenská a elektrot. zařízení 5letý s MZ výst..a /0.r /0 Obchodní management ve letý s MZ strojírenství /0 Strojírenství a elektrotechnika letý s MZ /0 Strojírenství a elektrotechnika letý s MZ /0 Řízení jakosti ve strojírenství letý s MZ /0 Management strojírenství manager letý s MZ moduly /0 Management strojírenství strojírenství letý s MZ /0 Management strojírenství asistent, asistentka letý s MZ podnikatele /0 Management strojírenství letý s MZ moduly /0 Asistent (ka) podnikatele letý s MZ moduly /0 Management strojírenství strojní manažer letý s MZ /0 Management strojírenství asistentka podnikatele letý s MZ moduly /0 Management asistent podnikatele letý s MZ Slévač letý s V 89 --/0 Mechanik seřizovač pro 0 obráběcí stroje a linky letý stud /0 Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky letý stud. moduly 98 --/0 Mechanik seřizovač pro progr.a letý stud. moduly obsl.techn.pracovišť 98 --/0 Mechanik seřizovač pro programování technologických linek 98 --/0 Mechanik seřizovač program. a obsluha letý stud. moduly techn.pracovišť 9 --/0 Mechanik - seřizovač pro 0 program. a obsluhu letý stud. technol. pracov. 9 --/0 Mechanik seřizovač pro 05 mechatronik letý stud Mechanik čísl. řízených strojů letý stud Mechanik pro číslicově řízené stroje letý stud Mechanik číslicově řízených strojů letý stud. moduly Technik CNC letý stud. moduly Mechanik strojů a zařízení letý stud Mechanik strojů a zařízení letý stud. 7

18 98 -- Mechanik strojů a zařízení pro stroje a zařízení letý stud /0 Strojírenství pro 0 výr. mont.opr. přístr. a letý pro abs. l. zařízení 90 --/0 Strojírenství pro 0 obrábění materiálů letý pro abs. l /0 Strojírenství pro 0 tváření, slévání a letý pro abs. l. úpravy kovů Plynárenství letý pro abs. l Požární technika letý pro abs. l Provoz strojů a zařízení letý pro abs. l Provoz strojů a zařízení letý pro abs. l Provozní technika letý pro abs. l Provozní technika letý pro abs. l. več+dálk ,6 Provozní technika letý pro abs. l. (+lvs-ds ) 98-8-,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l ,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l ,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l. moduly 98-8-,6 Výrobní technik (nást.) CNC technika letý pro abs. l. moduly Automechanik letý s V Zámečník pro automobilovou techniku letý s V 9 -- Zámečník letý s V.r.výstup Nástrojař letý s V Nástrojař letý s V Nástrojař letý s V 9 -- Puškař letý s V Obráběč kovů zpracování kovů letý s V moduly 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 univerzální obrábění letý s V 98 --/0 Obráběč kovů univerzální obrábění letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 universální obrábění kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 soustružení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů soustružník letý s V moduly 98 --/0 Obráběč kovů soustružení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů soustružení letý s V 8

19 98 --/0 Soustružník letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 soustružení kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 frézování letý s V 98 --/0 Obráběč kovů frézař letý s V moduly 98 --/0 Obráběč kovů frézování letý s V 98 --/0 Obráběč kovů frézování letý s V 98 --/0 Frézař letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 frézování kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 broušení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů broušení letý s V 98 --/0 Obráběč obsluha číslicově řízených letý s V moduly 5 strojů 9 --/0 Obráběč kovů pro 05 pro obsluhu číslicově letý s V 6 5 řízen. strojů Strojní kovář letý s V Klempíř letý s V moduly 89-5-/0 Klempíř pro 0 strojírenskou výrobu letý s V 89-5-/0 Klempíř pro 0 stavební výrobu letý s V 98-5-/0 Klempíř pro stavební výrobu letý s V Modelář letý s V Lakýrník letý s V Lakýrník letý s V 9-9- Lakýrník kval.pyr.po.a r. V 88-0-/0 Optik pro 0 přístrojovou techniku letý s V 88-0-/0 Optik pro 0 brýlovou optiku letý s V Technik-puškař letý stud Mechanik letadlových přístrojů letý stud Letecký mechanik letý stud Mechanik optických přístrojů letý s V 9-6- Mechanik silnič. strojů letý s V Hodinář letý s V Strojní mechanik letý s V moduly 9

20 98-6- Zámečník letý s V moduly 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení letý s V 98-6-/0 Strojní mechanik stroje a zařízení letý s V moduly 98-6-/0 Strojní mechanik pro stroje a zařízení letý s V 98-6-/0 Strojní mechanik stroje a zařízení letý s V 9-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení kval.pyr.po.a r. V 9-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení prof.odb.přípr.abs. OŠ 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 ocelové konstrukce letý s V 98-6-/0 Zámečník letý s V 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 výrobu a montáž letý s V potrubí 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 výrobu a montáž kotlů letý s V 89-6-/0 Strojní mechanik pro 05 brýlovou výrobu letý s V /0 Strojní mechanik pro 06 traťové montáže letý s V /0 Strojník pro 0 vrtné soupravy letý s V /0 Strojník pro 0 hutní druhovýrobu kovů letý s V /0 Strojník pro 0 energetická zařízení letý s V /0 Strojník pro 0 výrobu stavebních letý s V hmot /0 Strojník pro 05 duté sklo letý s V /0 Strojník pro duté sklo letý s V /0 Strojník pro 06 ploché sklo letý s V /0 Strojník pro 07 výrobu krmiv a úpravu letý s V 7 plodin /0 Strojník pro 08 dřevařské polotovary letý s V /0 Strojník pro 09 konstrukční desky letý s V / Strojník pro 0 stavební stroje letý s V / Strojník pro vodohospodářská letý s V zařízení / Strojník pro traťové stroje letý s V / Strojník pro lodní dopravu letý s V / Strojník pro výrobu papíru letý s V / Strojník pro 5 zpracování papíru letý s V 0

21 / Strojník pro 6 báňské úpravny letý s V / Strojník pro 7-pro obsl.zař.kováren a letý s V 5 7 sléváren Mechanik opravář pro sportovní nářadí a letý s V moduly zařízení /0 Mechanik opravář pro 0 plynová zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 požární techniku letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 lesní stroje a zařízení letý s V 9-66-/0 Mechanik opravář pro 0 lesní stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 05 zemědělská techn. rostl. výroby /0 Mechanik opravář pro 06 zeměd. techn. živoč. letý s V 6 výroby /0 Mechanik opravář pro 07 cukrovary a škrobárny letý s V /0 Mechanik opravář pro 08 renovace a kovářství letý s V /0 Mechanik opravář pro 09 silniční motorová letý s V 9 vozidla /0 Mechanik opravář silniční motorová vozidla letý s V moduly /0 Mechanik opravář silniční motorová vozidla letý s V /0 Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla letý s V moduly /0 Mechanik opravář pro silniční motor. vozidla letý s V / Mechanik opravář pro 0 kolejová vozidla letý s V / Mechanik opravář pro letadla letý s V / Mechanik opravář pro pro důlní stroje a letý s V zařízení 9-66-/ Mechanik opravář pro pro hutní zařízení letý s V /0 Úpravář kovů pro 0 tepelné zpracování letý s V /0 Úpravář kovů pro 0 pokovování letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro přádelnu letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro tkalcovny letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro pletárny letý s V

22 9-7- Nožíř letý s V Provoz energetických výroben letý obor učilišť Stavba rozvodných zařízení letý obor učilišť Obrábění kovů letý obor učilišť Obrábění kovů letý s V Obrábění kovů letý s V Strojírenská výroba letý obor učilišť Strojírenská výroba letý s V Strojírenská výroba letý s V Povrchová úprava letý obor učilišť Povrchová úprava letý s V Slévárenská výroba letý obor učilišť Slévárenská výroba letý s V /0 Rytec kovů pro 0 tiskací a razicí válce letý s V /0 Rytec kovů pro 0 nástroje a znaky letý s V ,6 Podnikání v oborech strojírenství letý pro abs. l. moduly (nást.) 9-97-/0 Jemný mechanik letý s V /0 Mechanik obalové techniky letý s V ,6 Strojník požární techniky letý stud. / /0 Mechanik operátor pro sklářské stroje a zařízení letý stud Výpočetní technika letý s MZ Mechatronika letý s MZ moduly /0 Elektronická a sdělovací zařízení 0 Sdělovací technika letý s MZ /0 Elektronická a sdělovací zařízení 0 Příst.zdravotnická zařízení letý s MZ Zaříz. silnoproudé elektrotechniky 5letý s MZ več+dálk /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 0 Eelektroenergetika letý s MZ /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky pro elektrické stroje a přístroje letý s MZ /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 0 Elektr. stroje a přístroje letý s MZ Slaboproudá elektrotechnika letý s MZ Automatizační technika letý s MZ Technologie elektroniky letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technické letý s MZ 9

23 /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technické letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technologicko-organizační letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technologickoorganizační letý s MZ Elektronické počítačové systémy letý s MZ Mechanik silnoproud.zařízení letý stud Mechanik elektronik letý stud Mechanik - elektronik letý stud /0 Mechanik elektronik pro 0 automatizační techniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro automatizační techniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro 0 organizační a letý stud. výpočet.techniku /0 Mechanik elektronik pro organizační a výpočetní letý stud. moduly techniku /0 Mechanik elektronik pro 0 sdělovací a letý stud. zabezpeč.techniku /0 Mechanik elektronik pro 0 telekomunikační letý stud. zařízení /0 Mechanik elektronik pro 05 přenosová zařízení letý stud /0 Mechanik elektronik pro 06 vysílače a techniku letý stud. 6 VKV /0 Mechanik elektronik pro 07 spotřební elektroniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro spotřební techniku letý stud. moduly /0 Mechanik elektronik pro 08 číslicovou a řídící letý stud. 8 techniku /0 Mechanik elektronik pro 09 časoměrná zařízení letý stud / Mechanik elektronik pro 0 zdravotnickou letý stud. 0 elektroniku / Mechanik elektronik pro optoelektronická letý stud. zařízení Mechanik sdělovací techniky větv. +, ,6 Elektrotechnika letý pro abs. l. (+lvs-ds ) ,6 Elektrotechnika (nást.) letý pro abs. l /0 Elektrotechnika pro 0 energetiku letý pro abs. l /0 Elektrotechnika pro 0 výrobu a provoz stroj. letý pro abs. l. a zař /0 Elektrotechnika pro 0 elektronická zařízení letý pro abs. l Zařízení sdělovací techniky letý pro abs. l. (+lvs-ds ) Zařízení sdělovací techniky letý pro abs. l Provozní elektrotechnika letý pro abs. l Provozní elektrotechnika letý pro abs. l. več+dálk.

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 16.08.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 88 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce

Více

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 9 325/2009-23 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 6. května 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odstavce

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 40 Kč OBSAH Část oznamovací Pokyn MŠMT k předkládání výročních zpráv o činnosti a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

Obecná příprava C/001 Základní škola

Obecná příprava C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Strana 582 Zbierka zákonov C. 84/1983 Čiastka 17

Strana 582 Zbierka zákonov C. 84/1983 Čiastka 17 Strana 58 Zbierka zákonov C. 84/98 Čiastka 7 ODDlL A Dvouleté iieební obory a zaměření učebních oborů Příloha k vyhlášce č. 84/98 Sb. Kód Učební obor Zaměření učebního oboru pro: Počet žáků a učňů na jednoho

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 1. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 268. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola

1 2 3 4 5 79 Obecná příprava. 79-01-C/001 Základní škola Oddíl A A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava Skupina Kód Obor vzdělání --- 1 2 3 4 5 79 Obecná příprava 79-01-C/01 Základní škola RVP

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2008 Cena: 36 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 výkaz

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI Pravidla pro poskytování stipendia učňovské obory Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Národní soustava kvalifikací -

Národní soustava kvalifikací - Národní soustava kvalifikací - Nabídka a tvorba profesních kvalifikací pro sektory textilní a oděvní výroby a kožedělné a obuvnické výroby Veletrhy STYL a KABO Brno, seminář 25. 8. 2014 Ing. Libuše Burešová,

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Vláda nařizuje podle 3 odst.

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r

KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r KUMSP98QK73X...#?.&/... U>/r yv? s L J^Í ^ 'rok í :r.r.r uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů Obecná

Více

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení)

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení) Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních ve školním roce 2011/2012

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory

PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory 1 PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY 11 Matematické obory 2 1101R Matematika vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu 1101T Matematika vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském

Více

Příloha 02. Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů

Příloha 02. Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Příloha 02 Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Přehled jednotlivých odborných směrů včetně jejich podsměrů Odborný směr je obor případně oblast trhu práce, který sdružuje jednotky

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004 OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Práce sektorových rad. Jaromír Janoš, Mladá Boleslav

Práce sektorových rad. Jaromír Janoš, Mladá Boleslav Práce sektorových rad Jaromír Janoš, Mladá Boleslav 7. 6. 2012 Co jsou Sektorové rady? Sektorová rada je sdružení významných reprezentantů zaměstnavatelů, profesních organizací a dalších odborníků na lidské

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2011 Cena: 48 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání. Uplatnění absolventů učebních oborů

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání. Uplatnění absolventů učebních oborů VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy výběru povolání Uplatnění absolventů učebních oborů Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy výběru povolání Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 04.04.1969 Časová verzia predpisu účinná od: 04.04.1969 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Ministerstva financí

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč k č.j. 220/2009-26 Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2009 v Kč Příloha NIV celkem MP část I. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2009 jako roční objem neinvestičních výdajů

Více

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce Číslo SP-2/2015/Ř Úř OSK SOJ 30. června 2015 2 Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce K provedení ustanovení 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ, KROMĚŘÍŽ SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ Platný od 1. 9. 2005 Kroměříž 2005.01.12. Vypracoval: Antonín Hubáček Schválil: Ing. Miroslav Školoudík ZTV ředitel COPT Uč. plán 05 Obsah:

Více

5 Technické vědy, výroba a stavebnictví

5 Technické vědy, výroba a stavebnictví 5 Technické vědy, výroba a stavebnictví 520 Technické vědy a technické obory širší programy Technické vědy a technické obory širší programy je studium techniky a technických oborů bez specializace na některý

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 čj. 1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 04.03.1980 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1980 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař

Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Vyplácení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje žákům oborů vzdělání s výučním listem elektrikář a nástrojař Označení: směrnice Číslo: 1/2014 Platnost od: 1.9.2013 Vydáno dne: 1.9.2014 Schválil:

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Kapitola 11: Řemesla

Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla v Brně Odvětví řemesel zahrnuje širokou oblast kreativní tvorby, zahrnující celou řadu profesí. Klasické řemeslo je ohroženo průmyslovou výrobou a poznamenává

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 čj. 1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období leden srpen 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2016

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více