VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů Část metodická - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů - Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 998/999 Část oznamovací - Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí - Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech - Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 999/000 - Oznámení o zrušení Školského ústavu umělecké výroby - Oznámení vyšším zdravotnickým školám - Informace o udělení schvalovacích doložek - Oznámení o ztrátě razítka Část osobní Docenti vysokých škol v ČR jmenovaní v roce 998 Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 6 660/99-5 dne..999 V Praze P ř í k a z ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle odst. zákona ČNR č. 56/990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tento příkaz ředitelům školských úřadů. Článek I. Ředitelé školských úřadů plní vůči Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) tyto úkoly: a) projednávají předem s odborem řízení školských úřadů MŠMT:. účast ředitele školského úřadu na pracovní cestě mimo obvod působnosti příslušného školského úřadu, ). uvažované právní úkony týkající se státního majetku, jež má školský úřad v právu hospodaření (zejména smlouvy). Ustanovení obecně závazných právních předpisů a vnitroresortních předpisů tím nejsou dotčena. b) průkazným způsobem informují odbor řízení školských úřadů MŠMT:. předem o veškerých mimořádných aktivitách vyvolaných neplánovanými okolnostmi, které mají dopad na státní rozpočet a které školský úřad nemůže zabezpečit v rámci přidělených finančních prostředků a o nákupu hmotného investičního majetku pro potřeby školského úřadu přesahující částku 50 tis. Kč, tím není dotčeno projednání uvedených požadavků se sekcí ekonomiky dle metodických pokynů,. nejméně hodin předem o dovolené nebo pracovním volnu delším pracovních dnů čerpaném ředitelem,. předem o zastupování ředitele v době dovolené nebo nepřítomnosti delší pracovních dnů, včetně sdělení jména osoby, která bude zastupovat v případě, že zastupující není zástupcem statutárního orgánu,. neprodleně o závažné mimořádné události na školském úřadu (těžké úrazy, velké škody na majetku apod.), o mimořádných událostech týkajících se škol a školských zařízení (dále jen školy ) v působnosti školského úřadu, 5. o změně zástupce statutárního orgánu;

3 c) zasílají odboru řízení školských úřadů MŠMT zprávy z pracovní cesty mimo obvod působnosti příslušného školského úřadu, a to do deseti dnů po jejím uskutečnění. ) Článek II. úkoly: Ředitelé školských úřadů plní vůči školám v působnosti příslušného školského úřadu zejména tyto a) informují ředitele škol o důležitých záležitostech, přijatých zásadách, resortních předpisech a změnách v oblasti:. ekonomické, zejména o metodice rozpočtu regionálního školství a jeho úpravách,. řídící práce vlastního školského úřadu (změny povahy personální, organizační apod.),. organizace a řízení škol,. ochrany, obrany a bezpečnosti; b) na žádost škol bez rozdílu právní formy a zřizovatele a jejich zřizovatelů poskytují odbornou a metodickou pomoc, zejména v oblasti:. ekonomické,. aplikace právních předpisů z oblasti školství,. pracovněprávních vztahů, včetně otázek péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 5. krizového řízení ochrany a bezpečnosti; c) objasňují školám rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy; d) vůči školám bez právní subjektivity:. zajišťují plnění funkce zaměstnavatele se všemi právními důsledky vyplývajícími z povinností vedoucího organizace,. využívají možnosti přenosu některých kompetencí na ředitele škol v souladu se zákoníkem práce a Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení. ) Článek III. Odbor řízení školských úřadů MŠMT kontroluje plnění úkolů uvedených v tomto příkazu. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem Článek IV. Eduard Zeman, v.r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4 Neplatí pro pracovní cesty vyžádané MŠMT a pro pracovní cesty v rámci koordinační působnosti určeného školského úřadu. Čl. 9 odst. písm. b) Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení - Věstník MŠMT sešit 6/996. ČÁST METODICKÁ čj. 776/98- Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů Ochrana člověka, jeho života a zdraví je jedním z důležitých cílů státní politiky. Proto je nezbytná znalost správného jednání při různých provozních či radiačních haváriích, při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. V té souvislosti je zvláště důležitá praktická znalost svépomoci a první pomoci. Teoretická příprava a praktický výcvik k zvládnutí takových situací prokazatelně snižují následky na zdraví, ekonomické i morální škody za mimořádných situací. Základní znalosti a dovednosti z této oblasti jsou proto žádoucí součástí vzdělávání. Začleňování problematiky do obsahu vzdělávání je v souladu s připravovanými právními předpisy pro krizové řízení a civilní nouzové plánování, které jsou koncipovány v kontextu se začleňováním ČR do NATO a do EU. Zařazením témat do obsahu vzdělávání na základních a středních školách včetně škol speciálních se zároveň plní i úkoly stanovené resortu školství v Národní obranné strategii. Vzdělávání ve všech programech poskytujících základní a střední vzdělávání včetně programů škol speciálních se proto v rozsahu přiměřeném věku a dalším podmínkám doplňují o: - zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie; - základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí; - zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností; - další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací ( např. mezinárodní úmluvy, integrovaný záchranný systém, sebeochrana a vzájemná pomoc). Cílem uvedených oblastí vzdělávání je získat znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro účinnou ochranu sebe i druhých v případě mimořádných situací. O rozvržení témat a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech rozhodne ředitel školy s účinností od Rozhodne rovněž o organizaci a formě výcviku praktickým dovednostem. Podrobnější informace a doporučení k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti nabídne učitelům metodická příručka, kterou vydá MŠMT do V Praze Mgr. Petr Roupec

5 náměstek ministra v. r. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 9 /99 - V Praze dne..999 Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 998/999 K zabezpečení úkolů vyplývajících z 0 odst. zákona ČNR č.56/990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) tento metodický pokyn: Čl. () Ve školním roce 998/999 se soukromým školám a školským zařízením poskytuje na období do. prosince 998 dotace na základě přiznané procentní výše dotace podle dosavadních smluv o poskytnutí dotace uzavřených podle nařízení vlády č. /996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění platném k () Ve školním roce 998/999 se soukromým školám a školským zařízením poskytuje na období od. ledna 999 dotace podle nových normativů na kalendářní rok 999, stanovených podle nařízení vlády č. /996 Sb., ve znění nařízení vlády č. /998 Sb. Čl. () Dotace za státního rozpočtu se poskytuje škole nebo školskému zařízení, nikoliv jejich zřizovateli. () Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace na příslušný školní rok soukromé škole nebo soukromému školskému zařízení je podle odst. písm a) nařízení vlády vyúčtování dotace školskému úřadu za uplynulý školní rok. Čl. () Vyúčtování dotace předloží soukromá škola nebo soukromé školské zařízení příslušnému školskému úřadu podle Přílohy č. do () Školský úřad předloží MŠMT, odboru státního závěrečného účtu a metodiky účetnictví v termínu do : 5

6 a) sumární údaje podle Příloha č. spolu s komentářem, v úhrnu za všechny soukromé školy a soukromá školská zařízení, b) podklady Přílohy č. z jednotlivých soukromých škol a soukromých školských zařízení. () Zůstatky z vyúčtování dotace za školní rok 998/999 zůstávají nadále k dispozici škole nebo školskému zařízení jako záloha pro období září - prosinec 999. Školské úřady tedy neodvádějí případné zůstatky z vyúčtování na depozitní účet MŠMT. Čl. Tímto vyúčtováním však není dotčena povinnost soukromých škol a soukromých školských zařízení provést finanční zúčtování se státním rozpočtem za kalendářní rok 999 postupem stanoveným Ministerstvem financí podle odst. nařízení vlády č. /996 Sb. Čl. 5 Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem. dubna 999. Ing. Zdeněk Bernard, v.r. vrchní ředitel ekonomické sekce Ukazatel ř. Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuté dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnuté dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvestiční výdaje celkem) z toho: zabezpečení) učebnice a učební pomůcky 5 mzdové náklady celkem včetně OPPP 6 z toho: platy 7 OPPP 8 zákonné odvody (zdravotní pojištění a sociální 9 ostatní provozní náklady 0 z toho: nákup vody,paliv,energie služby pošt služby telekomunikací nájemné *) z toho: ve státním majetku 5 opravy a udržování 6 cestovné 7 výdaje spojené s rehabilitací /u spec. škol a 8 6

7 zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě 9 Rozdíl ř. - 0 Ukazatel ř. počet Forma studia Přepočtený počet žáků všech oborů denní při zam. externí dálkové Počet:soukr. škol a škol. zařízení ve šk. r. 998/99 celkem k škol delimitovaných ve šk. r. 998/99 škol s ukončenou činností ve šk. r. 998/99** ) škol s začínající činností ve šk. r. 998/99**) 5 Přepočtený počet zaměstnanců 6 z toho: pedagogických 7 nepedagogických 8 Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajovací výkaz 00 žáků konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočtený počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhluje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) v komentáři uvést datum ukončení nebo zahájení činnosti Údaje musí vycházet z účetních a zahajovacích výkazů a souhlasit s bankovními výpisy. 7

8 Datum: Razítko, podpis Ukazatel ř. Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuté dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnuté dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvestiční výdaje celkem) z toho: zabezpečení) učebnice a učební pomůcky 5 mzdové náklady celkem včetně OPPP 6 z toho: platy 7 OPPP 8 zákonné odvody (zdravotní pojištění a sociální 9 ostatní provozní náklady 0 z toho: nákup vody,paliv,energie služby pošt služby telekomunikací nájemné *) z toho: ve státním majetku 5 částka za m /rok 6 opravy a udržování 7 cestovné 8 výdaje spojené s rehabilitací /u spec. škol a 9 zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě 0 Rozdíl ř. - Ukazatel ř. Přepočtený počet žáků všech oborů v tom: obor **) 5 6 Škola zřízena od: 7 Přepočtený počet zaměstnanců 8 z toho: pedagogických 9 nepedagogických 0 Forma studia denní při zam. externí dálkové Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajovací výkaz 00 žáků konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) 8

9 Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočtený počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhluje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) škola doplní jednotlivé obory Údaje musí vycházet z účetnícha zahajovacích výkazů a souhlasit s bankovními výpisy. Poznámka: Název školy se uvádí podle zřizovací listiny. Datum: Razítk o, podpis Ukazatel ř. Kč Schválen ý rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnut é dotace z rozpočtu MŠMT, ŠÚ k Z poskytnut é dotace příjemce skutečně vyčerpal (neinvesti ční výdaje celkem) z toho: 9

10 učebnice a učební pomůcky mzdové náklady celkem včetně OPPP z toho: platy OPPP zákonné odvody (zdravotn í pojištění a sociální zabezpeč ení) ostatní provozní náklady z toho: nákup vody,pali v,energie služby pošt služby telekomu nikací nájemné *) z toho: ve státním majeteku částka za m /rok opravy a udržování cestovné výdaje spojené s rehabilita cí /u

11 spec. škol a zaříz./ ostatní jiné - jmenovitě Rozdíl ř. - 0 Ukazatel ř. Přepočte ný počet žáků všech oborů v tom: obor **) Škola zřízena od: Přepočte ný počet zaměstna nců z toho: pedagogi ckých Nepedag ogických Forma studia denní při zam. externí dálkové Přepočtený počet žáků je takový, že každý žák, který není ve stavu plných 0 měsíců školní docházky, musí být tzv. přepočten podle školní docházky v měsících. Příklad: zahajova cí výkaz 00 žáků

12 konečný stav 90 žáků (5 žáků ukončilo po 5 měsících, 5 žáků po 8 měsících) Propočet: 90 x = 90 5 x 0,5 =,5 5 x 0,8 =,0 Přepočte ný počet žáků: 96,5 t.j. 97 Konečný stav se zaokrouhl uje na vyšší hodnotu. *) s výjimkou nájemnéh o v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po účinnosti nařízení **) škola doplní jednotlivé obory Údaje musí vycházet z účetních a zahajova cích výkazů a

13 souhlasit s bankovní mi výpisy. Poznámk a: Název školy se uvádí podle zřizovací listiny. Datum: Razítko, podpis ČÁST OZNAMOVACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j. 0 65/99-5 V Praze dne

14 Sdělení školským úřadům k financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí V současné době se množí dotazy k financování oprav a technického vylepšování počítačů. Tato otázka je aktuální zejména v případech, kdy počítače jsou nakoupeny jako učební pomůcky z investičních prostředků školského úřadu a stávají se vlastnictvím škol, jejichž zřizovatelem je obec. V průběhu používání pak většinou dochází k nahrazování komponentů počítače komponenty novými, které jsou na kvalitativně vyšší úrovni než komponenty původní. Školské úřady se pak dotazují, kdo bude toto vylepšování počítačů financovat. Na základě souhlasného stanoviska MF ČR k našemu návrhu řešení k uvedenému problému sdělujeme: MŠMT podle zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 56/990 Sb., 8, přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením, které jsou zřizovány obcemi, finanční prostředky m.j. na výdaje na učební pomůcky (v tomto případě počítače). Věci takto pořízené jako učební pomůcky pro výchovně vzdělávací proces se stávají vlastnictvím obce. MŠMT nejsou dány žádné povinnosti zabezpečovat další péči o takto pořízené předměty, např. opravy nebo jejich zhodnocování, neboť by docházelo ke zhodnocování cizího majetku. Proto veškeré opravy nebo modernizace počítačů, pořízených jako učební pomůcky na školách zřizovaných obcí, musí být hrazeny z finančních prostředků obce. V žádném případě tedy nelze připustit, aby pro tyto účely byly poskytovány státní prostředky z rozpočtu MŠMT. Bernard v.r. ekonomické sekce vrchní Ing. Zdeněk ředitel Informace odboru odborného vzdělávání a vyšších odborných škol o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech Seznam studijních a učebních oborů a učebních dokumentů SOŠ, SOU, OU a Učilišť - státních škol Ro k Kód JKOV Název vzdělávacího programu Zaměření Studium S

15 9 **-96- Podnikání v oboru letý pro abs. l. 9 **-96- Podnikání v oboru... letý pro abs. l. 9 **-98-6 Management... letý s MZ i.r.výst ,6 Podnikání v oboru (nást.) letý pro abs. l. moduly ,6 Podnikání v oboru (nást.) letý pro abs. l Ochrana a tvorba život. prostředí letý s MZ Ochrana a tvorba život. prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ Ochrana přírody a prostředí letý s MZ 6--6 Životní prostředí letý s MZ Ekologie a ochrana krajiny letý s MZ Ekologie a ochrana krajiny letý s MZ 6--6 Bezpečnost a hygiena práce letý s MZ Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ /0 Průmyslová ekologie letý s MZ /0 Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ /0 Ochrana a obnova životního prostředí letý s MZ Management v oblasti životního letý s MZ prostředí Těžba a zpracování kamene 5letý dálk. s MZ /0 Užitá geologie 0 Užitá geologie letý s MZ /0 Užitá geologie 0 Stavební geologie a letý s MZ ekologie 9-5-6/0 Užitá geologie 0 Řízení a kontrola výroby letý s MZ Hornictví letý pro abs. l Povrchové dobývání letý obor učilišť Vrtné a pilotážní práce letý s V Slévárenství letý s MZ Hutnictví letý pro abs. l Hutnictví letý pro abs. l ,6 Hutnictví letý pro abs. l. več+dálk Hutnictví letý s MZ Hutnictví letý s MZ Hutnictví 5letý s MZ več+dálk /0 Hutnictví 0 Hutnictví letý s MZ /0 Hutnictví 0 Slévárenství letý s MZ 5

16 Řízení a kontrola výroby letý s MZ Hutník operátor letý stud /0 Hutník operátor letý stud /0 Hutník pro 0 výrobu železných kovů letý s V /0 Hutník pro 0 výrobu neželezných letý s V 8 kovů /0 Hutník pro 0 tváření kovů letý s V Hutní výroba letý obor učilišť Hutní výroba letý s V /0 Technická administrativa hutnická 0 Hutnictví letý s MZ /0 Hutnická technická administrativa 0 Hutnictví letý s MZ /0 Technická administrativa hutnická 0 Slévárenství letý s MZ /0 Hutnická technická administrativa 0 Slévárenství letý s MZ Ekonomika strojírenství 5letý s MZ Strojírenství letý pro abs. l. denní Strojírenství letý pro abs. l. denní Strojírenství projektování a konstruování letý s MZ moduly na PC Strojírenství technologické programování letý s MZ moduly Strojírenství letý s MZ Strojírenství technik letý s MZ Strojírenství letý s MZ Strojírenství letý s MZ Strojírenství Provozuschopnost a renovace letý s MZ 5 zaříz Strojírenství Přístrojová a automatizační letý s MZ 5 technika Strojírenství škola si může utvořit letý s MZ Strojírenství (Třeb.) různé ve.r. letý s MZ Strojírenství letý stud Strojírenství Technika motorových vozidel 5letý s MZ Strojírenství 5letý s MZ več+dálk Strojírenská technická administrativa letý s MZ Strojírenská technická administrativa letý s MZ Strojírenská technická administrativa 5letý s MZ več+dálk /0 Technická administrativa 0 Strojírenství letý s MZ /0 Technická administrativa 0 Hutnictví letý s MZ 5 6

17 95-97-,6 Strojník požární techniky stupň. +letý / ,6 Strojírenská a elektrot. zařízení letý s MZ výst..a /0.r ,6 Strojírenská a elektrot. zařízení 5letý s MZ výst..a /0.r /0 Obchodní management ve letý s MZ strojírenství /0 Strojírenství a elektrotechnika letý s MZ /0 Strojírenství a elektrotechnika letý s MZ /0 Řízení jakosti ve strojírenství letý s MZ /0 Management strojírenství manager letý s MZ moduly /0 Management strojírenství strojírenství letý s MZ /0 Management strojírenství asistent, asistentka letý s MZ podnikatele /0 Management strojírenství letý s MZ moduly /0 Asistent (ka) podnikatele letý s MZ moduly /0 Management strojírenství strojní manažer letý s MZ /0 Management strojírenství asistentka podnikatele letý s MZ moduly /0 Management asistent podnikatele letý s MZ Slévač letý s V 89 --/0 Mechanik seřizovač pro 0 obráběcí stroje a linky letý stud /0 Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky letý stud. moduly 98 --/0 Mechanik seřizovač pro progr.a letý stud. moduly obsl.techn.pracovišť 98 --/0 Mechanik seřizovač pro programování technologických linek 98 --/0 Mechanik seřizovač program. a obsluha letý stud. moduly techn.pracovišť 9 --/0 Mechanik - seřizovač pro 0 program. a obsluhu letý stud. technol. pracov. 9 --/0 Mechanik seřizovač pro 05 mechatronik letý stud Mechanik čísl. řízených strojů letý stud Mechanik pro číslicově řízené stroje letý stud Mechanik číslicově řízených strojů letý stud. moduly Technik CNC letý stud. moduly Mechanik strojů a zařízení letý stud Mechanik strojů a zařízení letý stud. 7

18 98 -- Mechanik strojů a zařízení pro stroje a zařízení letý stud /0 Strojírenství pro 0 výr. mont.opr. přístr. a letý pro abs. l. zařízení 90 --/0 Strojírenství pro 0 obrábění materiálů letý pro abs. l /0 Strojírenství pro 0 tváření, slévání a letý pro abs. l. úpravy kovů Plynárenství letý pro abs. l Požární technika letý pro abs. l Provoz strojů a zařízení letý pro abs. l Provoz strojů a zařízení letý pro abs. l Provozní technika letý pro abs. l Provozní technika letý pro abs. l. več+dálk ,6 Provozní technika letý pro abs. l. (+lvs-ds ) 98-8-,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l ,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l ,6 Provozní technika (nást.) letý pro abs. l. moduly 98-8-,6 Výrobní technik (nást.) CNC technika letý pro abs. l. moduly Automechanik letý s V Zámečník pro automobilovou techniku letý s V 9 -- Zámečník letý s V.r.výstup Nástrojař letý s V Nástrojař letý s V Nástrojař letý s V 9 -- Puškař letý s V Obráběč kovů zpracování kovů letý s V moduly 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 univerzální obrábění letý s V 98 --/0 Obráběč kovů univerzální obrábění letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 universální obrábění kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 soustružení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů soustružník letý s V moduly 98 --/0 Obráběč kovů soustružení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů soustružení letý s V 8

19 98 --/0 Soustružník letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 soustružení kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 frézování letý s V 98 --/0 Obráběč kovů frézař letý s V moduly 98 --/0 Obráběč kovů frézování letý s V 98 --/0 Obráběč kovů frézování letý s V 98 --/0 Frézař letý s V moduly 9 --/0 Obráběč kovů pro 0 frézování kval.pyr.po.a r. V 87 --/0 Obráběč kovů pro 0 broušení letý s V 98 --/0 Obráběč kovů broušení letý s V 98 --/0 Obráběč obsluha číslicově řízených letý s V moduly 5 strojů 9 --/0 Obráběč kovů pro 05 pro obsluhu číslicově letý s V 6 5 řízen. strojů Strojní kovář letý s V Klempíř letý s V moduly 89-5-/0 Klempíř pro 0 strojírenskou výrobu letý s V 89-5-/0 Klempíř pro 0 stavební výrobu letý s V 98-5-/0 Klempíř pro stavební výrobu letý s V Modelář letý s V Lakýrník letý s V Lakýrník letý s V 9-9- Lakýrník kval.pyr.po.a r. V 88-0-/0 Optik pro 0 přístrojovou techniku letý s V 88-0-/0 Optik pro 0 brýlovou optiku letý s V Technik-puškař letý stud Mechanik letadlových přístrojů letý stud Letecký mechanik letý stud Mechanik optických přístrojů letý s V 9-6- Mechanik silnič. strojů letý s V Hodinář letý s V Strojní mechanik letý s V moduly 9

20 98-6- Zámečník letý s V moduly 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení letý s V 98-6-/0 Strojní mechanik stroje a zařízení letý s V moduly 98-6-/0 Strojní mechanik pro stroje a zařízení letý s V 98-6-/0 Strojní mechanik stroje a zařízení letý s V 9-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení kval.pyr.po.a r. V 9-6-/0 Strojní mechanik pro 0 stroje a zařízení prof.odb.přípr.abs. OŠ 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 ocelové konstrukce letý s V 98-6-/0 Zámečník letý s V 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 výrobu a montáž letý s V potrubí 89-6-/0 Strojní mechanik pro 0 výrobu a montáž kotlů letý s V 89-6-/0 Strojní mechanik pro 05 brýlovou výrobu letý s V /0 Strojní mechanik pro 06 traťové montáže letý s V /0 Strojník pro 0 vrtné soupravy letý s V /0 Strojník pro 0 hutní druhovýrobu kovů letý s V /0 Strojník pro 0 energetická zařízení letý s V /0 Strojník pro 0 výrobu stavebních letý s V hmot /0 Strojník pro 05 duté sklo letý s V /0 Strojník pro duté sklo letý s V /0 Strojník pro 06 ploché sklo letý s V /0 Strojník pro 07 výrobu krmiv a úpravu letý s V 7 plodin /0 Strojník pro 08 dřevařské polotovary letý s V /0 Strojník pro 09 konstrukční desky letý s V / Strojník pro 0 stavební stroje letý s V / Strojník pro vodohospodářská letý s V zařízení / Strojník pro traťové stroje letý s V / Strojník pro lodní dopravu letý s V / Strojník pro výrobu papíru letý s V / Strojník pro 5 zpracování papíru letý s V 0

21 / Strojník pro 6 báňské úpravny letý s V / Strojník pro 7-pro obsl.zař.kováren a letý s V 5 7 sléváren Mechanik opravář pro sportovní nářadí a letý s V moduly zařízení /0 Mechanik opravář pro 0 plynová zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 požární techniku letý s V /0 Mechanik opravář pro 0 lesní stroje a zařízení letý s V 9-66-/0 Mechanik opravář pro 0 lesní stroje a zařízení letý s V /0 Mechanik opravář pro 05 zemědělská techn. rostl. výroby /0 Mechanik opravář pro 06 zeměd. techn. živoč. letý s V 6 výroby /0 Mechanik opravář pro 07 cukrovary a škrobárny letý s V /0 Mechanik opravář pro 08 renovace a kovářství letý s V /0 Mechanik opravář pro 09 silniční motorová letý s V 9 vozidla /0 Mechanik opravář silniční motorová vozidla letý s V moduly /0 Mechanik opravář silniční motorová vozidla letý s V /0 Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla letý s V moduly /0 Mechanik opravář pro silniční motor. vozidla letý s V / Mechanik opravář pro 0 kolejová vozidla letý s V / Mechanik opravář pro letadla letý s V / Mechanik opravář pro pro důlní stroje a letý s V zařízení 9-66-/ Mechanik opravář pro pro hutní zařízení letý s V /0 Úpravář kovů pro 0 tepelné zpracování letý s V /0 Úpravář kovů pro 0 pokovování letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro přádelnu letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro tkalcovny letý s V /0 Seřizovač textilních strojů pro 0 pro pletárny letý s V

22 9-7- Nožíř letý s V Provoz energetických výroben letý obor učilišť Stavba rozvodných zařízení letý obor učilišť Obrábění kovů letý obor učilišť Obrábění kovů letý s V Obrábění kovů letý s V Strojírenská výroba letý obor učilišť Strojírenská výroba letý s V Strojírenská výroba letý s V Povrchová úprava letý obor učilišť Povrchová úprava letý s V Slévárenská výroba letý obor učilišť Slévárenská výroba letý s V /0 Rytec kovů pro 0 tiskací a razicí válce letý s V /0 Rytec kovů pro 0 nástroje a znaky letý s V ,6 Podnikání v oborech strojírenství letý pro abs. l. moduly (nást.) 9-97-/0 Jemný mechanik letý s V /0 Mechanik obalové techniky letý s V ,6 Strojník požární techniky letý stud. / /0 Mechanik operátor pro sklářské stroje a zařízení letý stud Výpočetní technika letý s MZ Mechatronika letý s MZ moduly /0 Elektronická a sdělovací zařízení 0 Sdělovací technika letý s MZ /0 Elektronická a sdělovací zařízení 0 Příst.zdravotnická zařízení letý s MZ Zaříz. silnoproudé elektrotechniky 5letý s MZ več+dálk /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 0 Eelektroenergetika letý s MZ /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky pro elektrické stroje a přístroje letý s MZ /0 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 0 Elektr. stroje a přístroje letý s MZ Slaboproudá elektrotechnika letý s MZ Automatizační technika letý s MZ Technologie elektroniky letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technické letý s MZ 9

23 /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technické letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technologicko-organizační letý s MZ /0 Obrazová a zvuková technika 0 Technologickoorganizační letý s MZ Elektronické počítačové systémy letý s MZ Mechanik silnoproud.zařízení letý stud Mechanik elektronik letý stud Mechanik - elektronik letý stud /0 Mechanik elektronik pro 0 automatizační techniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro automatizační techniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro 0 organizační a letý stud. výpočet.techniku /0 Mechanik elektronik pro organizační a výpočetní letý stud. moduly techniku /0 Mechanik elektronik pro 0 sdělovací a letý stud. zabezpeč.techniku /0 Mechanik elektronik pro 0 telekomunikační letý stud. zařízení /0 Mechanik elektronik pro 05 přenosová zařízení letý stud /0 Mechanik elektronik pro 06 vysílače a techniku letý stud. 6 VKV /0 Mechanik elektronik pro 07 spotřební elektroniku letý stud /0 Mechanik elektronik pro spotřební techniku letý stud. moduly /0 Mechanik elektronik pro 08 číslicovou a řídící letý stud. 8 techniku /0 Mechanik elektronik pro 09 časoměrná zařízení letý stud / Mechanik elektronik pro 0 zdravotnickou letý stud. 0 elektroniku / Mechanik elektronik pro optoelektronická letý stud. zařízení Mechanik sdělovací techniky větv. +, ,6 Elektrotechnika letý pro abs. l. (+lvs-ds ) ,6 Elektrotechnika (nást.) letý pro abs. l /0 Elektrotechnika pro 0 energetiku letý pro abs. l /0 Elektrotechnika pro 0 výrobu a provoz stroj. letý pro abs. l. a zař /0 Elektrotechnika pro 0 elektronická zařízení letý pro abs. l Zařízení sdělovací techniky letý pro abs. l. (+lvs-ds ) Zařízení sdělovací techniky letý pro abs. l Provozní elektrotechnika letý pro abs. l Provozní elektrotechnika letý pro abs. l. več+dálk.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007

XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 XIII. Veletrh SŠ, gymnázií, SOU a VOŠ 2007 B/G B Biskupské gymnázium Brno CZ - 602 00 Brno, Barvičova 85 Tel.: 543234501, Fax: 543211300 bigy@bigy.cz, www.bigy.cz PAV G1 085 Kontakt pro studium: Pavel

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Kam po základní škole?

Kam po základní škole? Kam po základní škole? Dostává se Vám do ruky průvodce zaměřený na základní otázky související s volbou povolání (výběru střední školy). Zcela jistě pro Vás nebude tato volba jednoduchá, neboť nabídka

Více

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově Zadávací podmínky pro zpracovatele díla Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově 15.03.2007 Zadavatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více