EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013"

Transkript

1 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

2 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria hmatatelnosti rozdělte potřeby a uveďte příklad. 03 Charakterizujte biologickou a kulturní potřebu. Uveďte příklad. 04 Charakterizujte individuální a kolektivní potřeby. Uveďte příklad. 05 Charakterizujte zbytnou a nezbytnou potřebu. Uveďte příklad. 06 Charakterizujte současnou a budoucí potřebu. Uveďte příklad. 07 Charakterizujte hlavní a doplňkovou potřebu. Uveďte příklad. 08 Podle všech zmíněných kritérií zařaďte následující potřeby. Vše vysvětlete: a) Potřeba mít auto. b) Potřeba mít maturitu. c) Potřeba pocitu svobody. 09 Vysvětlete pojem statek. 10 Charakterizujte pojem ekonomický statek. 11 Vysvětlete pojem volný statek. 12 Vysvětlete rozdíl mezi movitým a nemovitým statkem. 13 Charakterizujte spotřební statek. 14 Charakterizujte kapitálový statek. 15 Definujte konečnou spotřebu. 16 Definujte pojem služba. 17 Charakterizujte tzv. věcnou službu a uveďte příklad. 18 Charakterizujte tzv. osobní službu a uveďte příklad. 19 Definujte pojem veřejný statek. 20 Charakterizujte zboží. 21 Definujte pojem životní úroveň. 22 Uveďte alespoň 5 kritérií, podle kterých jsme schopni změřit ŽÚ domácnosti. 23 Uveďte alespoň 5 kritérií, podle kterých jsme schopni změřit ŽÚ státu. 24 Vysvětlete pojmy užitek, celkový užitek a mezní užitek. 25 Kdo je to kardinalita. 26 Kdo je to ordinalista. 27 Co je to přebytek spotřebitele? 28 Co je to tzv. přebytek výrobce. 29 Příklad: Chceme spotřebovávat hamburgery. Tržní cena je 30,-- Kč. Qi U TU MU Spočtěte všechny TU a MU 2. Do grafu znázorněte TU a MU. 3. Graficky i slovně znázorněte vztah mezi křivkou TU a MU. 4. Do grafu vyznačte křivku poptávky. 5. Vysvětlete, co je to zákon klesajícího mezního užitku. 6. Na základě znalosti pojmu přebytek spotřebitele, rozhodněte, který hamburger si náš spotřebitel koupí jako poslední a proč.

3 [02] Trh. Typy trhů. Nabídka. Poptávka. Tržní mechanismus. Příklady. 1. Co je to trh? 2. Jaké typy trhů rozlišujeme? 3. V čem se od sebe liší trh výrobků a služeb od trhu výrobních faktorů? 4. Charakterizujte poptávku. a. Definujte poptávku b. Co způsobuje klesající průběh poptávkové křivky? c. Co je to tzv. důchodový a co substituční efekt? d. Jak ovlivní průběh poptávkové křivky zákon klesajícího MU? e. Co je to zákon klesajícího mezního užitku? f. Které faktory způsobí posun poptávkové křivky růst a pokles? 5. Charakterizujte nabídku. a. Definujte nabídku. b. Proč je nabídka rostoucí funkcí ceny? c. Co se děje s nabídkou, mění-li se cena? d. Za jakých okolností se změní křivka nabídky růst a pokles? 6. Rovnováha na trhu (grafické znázornění) 7. Definujte tržní mechanismus. 8. Nerovnováha na trhu a. Slovně vysvětlete, kdy k nerovnováze na trhu dochází. b. Zakreslete přebytek c. Zakreslete nedostatek 9. Změny nerovnováhy (posuny křivek S a D) a. Vysvětlete, kdy dojde k růstu poptávky. b. Vysvětlete, kdy dojde k poklesu poptávky. c. Vysvětlete, kdy dojde k růstu nabídky. d. Vysvětlete, kdy dojde k poklesu nabídky. 10. Trh práce a. Kdo na TP tvoří nabídku práce a kdo poptávku po práci a proč. b. Kdo, jak často a proč zjišťuje nezaměstnanost? c. Co je to tzv. dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost? d. Jaké další typy nezaměstnanosti rozlišujeme charakterizujte je. e. Jakým způsobem se počítá nezaměstnanost? f. Víme, že na úřadech práce je registrováno lidí, víme, že nezaměstnanost činí 8%, kolik lidí je zaměstnaných? 11. Elasticita poptávky a. Definujte cenovou elasticitu poptávky. b. Charakterizujte elastickou poptávku. c. Charakterizujte neelastickou poptávku. d. Charakterizujte dokonale elastickou poptávku. e. Charakterizujte dokonale neelastickou poptávku. f. Definujte důchodovou elasticitu poptávky. Jaké typy statků rozlišujeme. Charakterizujte je. g. Definujte křížovou elasticitu poptávky. Jaké typy statků rozlišujeme. Charakterizujte je.

4 [03] Podnikání. Podnikatelský záměr. Obsah a struktura podnikatelského záměru. Literatura k otázce: 1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky 2) Živnostenský zákon. 3) Obchodní zákoník. 1. Definujte pojem podnikání. 2. Vysvětlete jednotlivé znaky podnikání. 3. Který právní předpis upravuje podnikání. 4. Jaké mám možnosti, pokud se rozhodnu podnikat jako fyzická osoba. 5. Co jsou to všeobecné podmínky provozování živnosti a kde je zjistím? Proč je označujeme jako všeobecné. 6. Co jsou to zvláštní podmínky provozování živnosti a kde je zjistím? Uveďte příklad. 7. Co jsou to další podmínky provozování živnosti? Kterého typu živnosti se týkají? 8. Jaká živnostenská oprávnění existují. 9. Co jsou to ohlašovací živnosti, jak je členíme. Uveďte příklady. 10. Co jsou to a proč existují koncesované živnosti. Uveďte příklady. 11. Uveďte výhody a nevýhody živnostenského podnikání. 12. Popište všechny kroky, které musím udělat, pokud si podnikat jako živnostník provozující např. volnou živnost. (Instituce, formuláře, prokázání podmínek, apod.) 13. Vysvětlete, co je to tzv. živnostenský rejstřík, kdo jej vede a co se do něj zapisuje? 14. Vysvětlete, co je to podnikatelský záměr. 15. Jakou by měl mít strukturu? 16. Kdo by mohl mít zájem na tom, abyste vypracovali podnikatelský záměr? 17. Jakým způsobem budete volit předmět podnikání? Podle čeho se budete rozhodovat? 18. Charakterizujte průzkum a analýzu trhu (jak jej budete provádět, kolik respondentů oslovíte, jaké typy otázek budete volit, jak budete otázky řadit za sebou, apod. 19. Co je to tzv. zakladatelský rozpočet? 20. Z jakých výkazů se bude zakladatelský rozpočet skládat? 21. Charakterizujte rozvahu a její strukturu. 22. Charakterizujte výsledovku a její strukturu. 23. Popište, jak budete zjišťovat výrobní kapacitu vašeho podniku. 24. Vysvětlete, k jakým daním se budete muset registrovat jako podnikatel fyzická osoba a jako podnikatel právnická osoba. 25. Popište výpočet daně z příjmů právnických osob. Vysvětlete pojmy poplatník, plátce a správce daně. Vysvětlete rovněž pojmy: daňově neuznatelné náklady, nedaňové výnosy, základ daně a čistý hosp. výsledek. 26. Jakou vazbu mají mezi sebou rozvaha a výsledovka?

5 [04] Právní formy podnikání. Podnikání fyzických osob. Podnikání právnických osob. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. 1. Definujte pojem podnikání. 2. Charakterizujte fyzickou osobu. 3. Charakterizujte právnickou osobu. 4. Který právní předpis upravuje podnikání. 5. Jaká živnostenská oprávnění existují. 6. Vysvětlete, co je to obchodní firma podniku (obchodní jméno). Jaké musí mít obchodní firma náležitosti u fyzické a jaké u právnické osoby? 7. Co jsou to všeobecné podmínky a jak doložím jejich splnění. 8. Co jsou to zvláštní podmínky, kde je zjistím a jak doložím jejich splnění. 9. Co jsou to další podmínky, kde je zjistím, uveďte příklad. 10. Jak členíme živnosti. Uveďte příklady ke každému typu. 11. Vysvětlete, jak postupovat v případě, že si chci založit ohlašovací živnost. 12. Vysvětlete, jak postupovat v případě, že si chci založit koncesovanou živnost. 13. Vyjmenujte všechny typy právních forem podnikání právnických osob. 14. Jak členíme obchodní společnosti? 15. Vysvětlete pojmy: vklad společníka, základní kapitál, obchodní podíl, ručení společníka, založení společnosti, vznik společnosti, zrušení bez likvidace, zrušení s likvidací, zánik společnosti. 16. Co by měla obsahovat společenská smlouva? 17. Uveďte charakteristické rysy osobních obchodních společností. 18. Uveďte charakteristické rysy kapitálových obchodních společností. 19. Vysvětlete, jak postupovat, pokud chci založit s.r.o. 20. Co je to akcie? 21. Co je to nominální hodnota akcie, co je to reálná hodnota akcie? 22. Co je to ážio, resp. emisní ážio? 23. Vysvětlete, co je to živnostenský rejstřík a co se do něj zapisuje. 24. Vysvětlete, co je to obchodní rejstřík a co se do něj zapisuje. 25. Příklad: Anita vložila automobil, oceněno na Kč Pšenda vložil částku Kč Aneta nevložila nic. Vien vložil Kč. a) Jakou formu obchodní společnosti by měli založit a proč? b) Jaký dokument by měli sepsat? c) Spočtěte základní kapitál společnosti. d) Spočtěte jejich obchodní podíly. e) Kdo ze společníků bude odpovídat za závazky společnosti? f) Který ze společníků bude mít rozhodovací pravomoci? g) Společnost vytvořila zisk Kč, 25% rozdělí mezi společníky. Kolik Kč si odnese Anita, Pšenda, Aneta a Vien.

6 [05] Charakteristika živností, druhy živností, povinnost živnostenského oprávnění pro fyzické a právnické osoby příklady, podnikaní bez živnostenského oprávnění příklady. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. (5) URL: (6) URL: (7) URL: (8) Zákon o dani z příjmů Výchozí pro tuto otázku je otázka předchozí, zopakujte si tedy otázky: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, další otázky k tématu jsou zde: 1. Vysvětlete znak soustavnosti z definice podnikání. Vysvětlete, za jakých okolností bude živnostenský úřad nahlížet na prodejce vánočních stromků či kaprů jako na živnostníka a za jakých na něj bude nahlížet na někoho, pro koho je toto nahodilá činnost. 2. Vysvětlete, za jakých okolností není k podnikání potřeba živnostenský list. Uveďte příklady těchto profesí. 3. Co jsou to tzv. svobodná povolání? 4. Co to jsou tzv. profesní komory, uveďte příklad a pokuste se vysvětlit, proč existují? 5. Co je to tzv. osoba samostatně výdělečně činná OSVČ. Koho všechno do tohoto pojmu zahrnujeme? 6. Vysvětlete, zda fyzická osoba, která nepodniká na základě živnostenského listu musí být registrována k daním, ZP a SP? 7. Popište, jakým způsobem budeme zjišťovat daň z příjmu fyzické osoby podnikatele (nikoliv zaměstnance) 8. Vysvětlete, co je to tzv. neoprávněné podnikání? 9. Na jakém principu funguje v ČR daň z příjmu fyzické osoby podnikatele. Jaká je sazba této daně? 10. Uveďte výhody a nevýhody živnostenského podnikání.

7 [06] Druhy a charakteristika obchodních společností. Charakteristika a význam družstev. Literatura k otázce: (1) Klínský, Muench, Chromá: EKONOMIKA (ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy), EDUKO, 2010, kapitola 2: Podnikání jako základ tržní ekonomiky (2) Zlámal: Ekonomika nejen k maturitě podniková ekonomika. (3) Živnostenský zákon. (4) Obchodní zákoník. (5) Zákon o dani z příjmů 1. Který právní předpis upravuje podnikání obchodních společností? 2. Vysvětlete obecně tyto pojmy: Založení obchodní společnosti. Právní okamžik vzniku obchodní společnosti. Důvody zrušení obchodní společnosti. Zrušení společnosti s likvidací. Likvidátor společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace. Zánik společnosti. Obchodní firma obchodní společnosti a její náležitosti. Ručení společníka. Odpovědnost společnosti. Vklad společníka. Základní kapitál. Obchodní podíl. Rezervní fond. 3. Jak členíme obchodní společnosti? 4. Vysvětlete, proč se osobním obchodním společnostem říká osobní? 5. Uveďte alespoň 6 charakteristických znaků osobních obchodních společností? 6. Příklad: Veronika, Karolína a Lukáš založili dne sepsali společenskou smlouvu. Založil tak svoji obchodní společnost Vekalu. Po žádosti podané na rejstříkový soud, byli zapsáni do obchodního rejstříku dne Ještě v témže roce vytvořili zisk Kč. V roce 2013 hospodařili se ztrátou Kč. K Všichni souhlasili, že likvidátorem se stane Lukáš. Společníci se rozhodli ukončit činnost. Všichni z nich podali žádost o výmaz z obchodního rejstříku. K soud obchodní společnost vymazal z rejstříku. a) Jaký typ obchodní společnosti je pro tyto společníky nejvhodnější a proč? b) Kdy a jakým dokumentem byla tato společnost založena? c) Jaký obchodní podíl mají jednotliví společníci? d) Kolik Kč činí základní kapitál? e) Jak utvoříte obchodní firmu této společnosti? f) Jakým okamžikem může tato společnost začít podnikat? g) Kolik Kč si odnesou jednotliví společníci ze zisku? h) Z jakého důvodu je společnost zrušena? i) Jakým způsobem se na úhradě ztráty budou společníci podílet? j) Je možné, že likvidátorem je Lukáš? k) Jakým okamžikem společnost zanikla? 7. Uveďte alespoň 6 charakteristických rysů kapitálových obchodních společností. 8. Kolik činí minimální vklad společníka v s.r.o., minimální základní kapitál? S jakými orgány se setkáme u s.r.o.? Jak se tvoří rezervní fond? 9. Vysvětlete pojem akcie akcie na doručitele a akcie na jméno. 10. Vysvětlete pojmy nominální hodnota akcie, reálná hodnota akcie, ážio a emisní ážio. 11. Jakými způsoby může být založena akciová společnost? 12. Kolik činí minimální vklad společníka do a.s., jaká je minimální výše základního kapitálu? Jaké jsou orgány akciové společnosti? Jak se tvoří rezervní fond? 13. Který právní předpis upravuje činnost družstva. 14. Definujte pojem družstvo. 15. Jaké orgány družstvo má, kdo jedná jménem družstva. 16. Jaké typy družstev existují. 17. K jakým daním se bude právnická osoba registrovat? 18. Popište, jak spočteme daň z příjmu právnické osoby.

8 [07] Výrobní činnost v podniku, fáze výroby, výrobní kapacita podniku, výrobní činnost a životní Prostředí. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Výrobní kapacita podniku 1. Definujte výrobní činnost v podniku. 2. Jaké jsou základní fáze hospodářského procesu? 3. Jak se člení výrobní proces podle kritéria použití pracovní síly? 4. Charakterizujte tzv. základní procesy ve výrobě. 5. Charakterizujte tzv. pomocné procesy ve výrobě. 6. Charakterizujte tzv. obslužné procesy ve výrobě. 7. Čím je charakteristická tzv. kusová výroba? 8. Čím je charakteristická tzv. sériová výroba? 9. Charakterizujte tzv. hromadnou výrobu. 10. Co je to tzv. výrobní program? 11. Jaké faktory ovlivňují podobu výrobního programu? 12. Co to jsou tzv. technicko-hospodářské normy? 13. Jaké jsou fáze výrobního programu? 14. Charakterizujte tzv. organizační část výroby? Co je jejím cílem? 15. Co zahrnuje technologická a technická část výroby? 16. Co je to tzv. ekonomická část výroby? 17. Jaké jsou etapy konstrukční části výroby? 18. Jaké jsou typické dokumenty konstrukční části výroby? 19. Co je to plán výroby a kdo jej stanovuje? 20. Co je to tzv. výrobní kapacita? 21. Které faktory ovlivňují velikost výrobní kapacity? 22. Jaké typy časových fondů existují? 23. V čem se liší nepracovní den od prostoje? 24. Jak spočítáme velikost výrobní kapacity podniku nejjednodušším způsobem? 25. Jak spočítám velikost výrobní kapacity podniku se zohledněním výrobní plochy a plochy na 1 výrobek? 26. Jak spočtu koeficient využití času /tzv. extenzivní koeficient/? Jak interpretuji jeho hodnoty? Vím, že: Tp = h, Ts = 7 500h; kolik činí Ke? Jaká bude jeho ekonomická interpretace? 27. Jak spočtu koeficient využití výkonu /tzv. intenzivní koeficient/? Jak interpretuji jeho hodnoty? Vím, že: Vp = 10 ks, Vs = 9 ks; Kolik činí Ki? Jaká bude jeho ekonomická interpretace. 28. Jak spočtu koeficient celkového využití výrobní kapacity? Jak jej interpretuji? K výpočtu Kc použijte Ke a Ki z úlohy 7 a 8, interpretujte hodnotu. 29. Vím, že firma vyrábí na 3 směny. Kolik činí kalendářní časový fond? Ve dnech i hodinách. 30. Vím, že firma na 14 dnů v roce zastavuje výrobu. Víme, že přibližně 2 dny v roce je plánovaná údržba v pracovní době. Kolik činí nominální časový fond? Ve dnech i hodinách. 31. Vím, že plocha dílny činí 100 m2, plocha na 1 výrobek činí 0,5m2. Jeden výrobek se v průměru vyrábí 45 minut. Kolik činí výrobní kapacita podniku? V čem ji udáváme? 32. Vím, že Ke = 105%. Kolik činí Ts? V hodinách? 33. Vím, že Ki = 100%. Kolik bude činit Kc a proč? Jaká bude jeho interpretace? 34. Víme, že: Tp = 2 000h, Vs = 9 ks, Ki = 110%, Ke = 100% a) Kolik činí Vp? b) Kolik činí Qp v ks? c) Kolik činí Ts v h? d) Kolik činí Qs v ks?

9 [08] Průběh prodejní činnosti, realizace dodávky, druhy prodeje, prodej do zahraničí, příklady prodejní činnosti Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Prodejní činnost. 1. Definujte pojem prodejní činnost. 2. Vysvětlete, co je to marketingový mix. Vyjmenujte všechny jeho složky. 3. Uveďte alespoň 4 činnosti, které mohou spadat do činnosti obchodního oddělení. 4. Uveďte alespoň 5 činností, které spadají do prodejní činnosti podniku. 5. Co je plán prodeje, jak se sestavuje a co by měl obsahovat? 6. Uveďte alespoň 5 způsobů, jak můžeme najít odběratele. 7. Uveďte, které činnosti zahrnuje skladovací činnost? 8. Které doklady používáme ke skladové evidenci? 9. Napište vzorec pro výpočet optimální velikosti dodávky na skladě. Vysvětlete jej. 10. Příklad 1: Podnik udržuje ve skladě výrobků: Pojistnou zásobu na 5 dnů, na přípravu na expedici potřebuje 3 dny, kompletace trvá 1 den, průměrné denní odvádění výrobků: 600 ks, odbytový cyklus je 10 dní Stanovte normu zásob na skladě. 11. Co všechno může být zásoba? 12. Kde v rozvaze nalezneme zásoby? 13. Co je to koloběh zásob? Zakreslete do schématu. 14. Co je to doba obratu? 15. Co je to rychlost obratu? 16. Co je to koeficient obratu? 17. Co je to optimální velikost dodávky? 18. Co je to optimální počet dodávek za rok? 19. Příklad 2: Pokud je celková zásoba t a podnik drží v průměru 250 t materiálu, kolik činí rychlost obratu? Na základě výše zmíněného spočtěte dobu obratu a interpretujte její výši. Spočtěte koeficient obratu a slovně interpretujte jeho výši. Co se stane s rychlostí obratu, pokud se doba obratu sníží na polovinu? Dokažte výpočtem. Co se stane s dobou obratu, pokud se rychlost obratu ztrojnásobí. Dokažte výpočtem. 20. Příklad 3: Co je to tzv. optimální dodávka zásob a jak ji vypočítám? Víme, že: roční dodávka činí t, náklad na 1 dodávku činí 100 a náklad na skladování činí 200. Spočtěte optimální výši dodávky. Spočtěte optimální počet dodávek za 1 rok 21. Jaké doklady vystavujeme při prodeji? 22. Vysvětlete, co to jsou tzv. obchodně-technické služby a uveďte příklady. 23. Charakterizujte kupní smlouvu a její náležitosti. 24. Charakterizujte smlouvu o dílo a její náležitosti. 25. Vysvětlete princip obchodování na americké aukci. 26. Vysvětlete princip obchodování na holadské aukci. 27. Vysvětlete princip obchodování na internetové aukci. 28. Charakterizujte pojem veřejná soutěž. 29. Vysvětlete, co je to tzv. CRM činnost v podniku a co do těchto činností zahrnujeme.

10 [09] Elektronické obchodování, e-mall, e-shop, e-commerce, výhody a nevýhody jednotlivých forem elektronického obchodování, realizace elektronického obchodování v praxi Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Prodejní činnost. 1. Definujte pojem prodejní činnost. 2. Vyjmenujte alespoň 5 činností, které spadají do prodejní činnosti v podniku. 3. Vysvětlete, co je to tzv. elektronický obchod? 4. Jaké máme základní kategorie elektronického obchodování? 5. Uveďte alespoň 5 přínosů, které pro konečného spotřebitele může mít elektronické nakupování. 6. Uveďte alespoň 5 přínosů, které pro výrobce může mít elektronické obchodování? 7. Co jsou to tzv. přímé e-obchody? 8. Co jsou to tzv. nepřímé e-obchody? 9. Jaké právní předpisy upravující elektronické obchodování znáte? 10. Na co by neměl ten, kdo provozuje e-podnikání zapomenout? Uveďte alespoň 7 faktorů, které budou činit elektronické obchodování důvěryhodnějším. 11. Co je to tzv. e-commerce? 12. Vysvětlete laikovi, jakým způsobem (nebo na jakém principu) funguje elektronický obchod. 13. Popište princip, jak si spotřebitel objednává a nakupuje zboží v internetovém obchodování. 14. Jakými způsoby může spotřebitel na internetu zaplatit. Uveďte všechny možné způsoby. 15. Proč nemohou elektronické obchody zcela nahradit klasická obchodní centra? 16. Jaký je rozdíl mezi e-shopem a e-mallem? 17. Vysvětlete, co jsou to off-line a online obchody? 18. Pokuste se vysvětlit na základě vašich zkušeností, jakým způsobem může výrobce motivovat spotřebitele ke koupi nebo návštěvu svého e-shopu přes sociální sítě facebook nebo twitter?

11 [10] Obchodní smlouvy podle občanského a podle obchodního zákoníku, příklad kupní smlouvy, smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o dopravních službách. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Obchodně-závazkové vztahy. 1. Kupní smlouva a. Definujte kupní smlouvu (strany, předmět, formy uzavření kupní smlouvy, změny kupní smlouvy, podstatné náležitosti KS, změna vlastnických práv v kupní smlouvě) b. Jaké jsou povinnosti prodávajícího? c. Za jakých okolností může kupující odstoupit od kupní smlouvy? d. Co jsou to tzv. vedlejší ujednání v kupní smlouvě? Uveďte příklad. e. Jaké jsou lhůty u odpovědnosti za vady? Uveďte specifika u spotřebního zboží, potravinářského zboží, krmiv a zvířat. f. Vysvětlete pojem reklamace. g. Jakým způsobem se reklamují odstranitelné vady? h. Jakým způsobem se vyřizuje reklamace u neodstranitelných vad? 2. Smlouva o dílo a. Definujte smlouvu o dílo (strany, předmět, formy uzavření kupní smlouvy, změny smlouvy o dílo, podstatné náležitosti smlouvy o dílo, apod.) b. Jaká další ujednání byste ve vlastním zájmu měli do smlouvy o dílo chtít ujednat a proč? Uveďte alespoň 5 náležitostí. c. Která ze stran ve smlouvě o dílo opatřuje věci potřebné ke zhotovení díla? d. Kdo nese riziko při zhotovování díla? e. Může zhotovitel pověřit zpracováním díla jinou osobu? f. Která ze stran je vlastníkem díla v průběhu zpracování díla? g. Jaká cena se volí v případě, že nebyla sjednána konkrétní výše? h. O kolik % se může odchýlit předem kalkulovaná cena? Jak může objednatel zareagovat, pokud reálná cena při převzetí díla bude vyšší než sjednaná cena. 3. Licenční smlouva a. Na co všechno se vztahuje licenční smlouva? b. Vysvětlete pojmy: vynález, průmyslový vzor a zlepšovací návrh c. Kde lze přihlásit patent či průmyslový vzor? d. Co zajišťuje patent nebo průmyslový vzor jeho držiteli? e. Charakterizujte licenční smlouvu (strany, předmět, náležitosti, apod.) f. Co se děje po zániku licenční smlouvy? 4. Smlouvy o dopravních službách a. Vyjmenujte všechny smlouvy o dopravních službách platné v ČR b. Charakterizujte smlouvu o přepravě věci. Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy (strany smlouvy, forma, dokumenty, práva a povinnosti obou stran) c. Charakterizujte zasilatelskou smlouvu (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy. d. Charakterizujte smlouvu o nájmu dopravního prostředku (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy. e. Charakterizujte smlouvu o provozu dopravního prostředku. (strany, forma, dokumenty, práva a povinnosti stran). Uveďte modelovou situaci použití této smlouvy.

12 [11] Vznik, změna a zánik obchodně závazkových vztahů, zajištění závazků podle obchodního a občanského zákoníku příklady Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Obchodně-závazkové vztahy. 1. Co je to závazkové právo, co upravuje a jakými právními předpisy se řídí? 2. Co je to tzv. atypická smlouva? Co je to tzv. smíšená smlouva? 3. Definujte pojem závazek. Co může být obsahem závazkového vztahu? 4. Jakou úroveň kvality je dodavatel povinen dodat kupujícímu ve chvíli, kdy nejsou sjednány parametry kvality produktu? 5. Uveďte dva základní způsoby, kterými může vzniknout závazek. 6. Uveďte příklad jednostranného závazku a jeho smluvního zajištění. 7. Uveďte příklad smlouvy, která upravuje tzv. vzájemný závazek. 8. Co je to tzv. předběžná dohoda (ujednání). Jaké jsou zde časové lhůty pro zúčastněné. 9. V čem všem se může závazek změnit? 10. Jakými způsoby se provádějí změny závazků. 11. Kdy se do prodlení dostává dlužník? 12. Kdy se do prodlení dostává věřitel? 13. Co je to tzv. zajištění závazku? 14. Co je to tzv. věcně-právní zajištění závazku? a. Charakterizujte zástavní právo b. Co je to tzv. zadržovací právo? c. Co je to tzv. výhrada vlastnictví? 15. Co je to tzv. závazkově-právní zajištění závazku? a. Charakterizujte smluvní pokutu. b. Charakterizujte ručení. c. Co je to tzv. srážka ze mzdy. d. Co je to tzv. převod práva. e. Co je to tzv. postoupení pohledávky. f. Co je to tzv. uznání dluhu. g. Co je to tzv. bankovní záruka. h. Co je to tzv. převzetí druhu. 16. Charakterizujte společný dluh / pohledávku. Uveďte příklad. 17. Co jsou to tzv. dělitelné a co solidární pohledávky? 18. Co je to tzv. nedělitelné plnění? Uveďte příklad. 19. Jaké typy vad existují? a. Charakterizujte faktické vady. b. Charakterizujte právní vady. 20. Čeho se může spotřebitel domáhat u odpovědnosti za vady u odstranitelných vad? 21. Čeho se může spotřebitel domáhat u odpovědnosti za vady u neodstranitelných vad? 22. Jakými způsoby může závazek zaniknout? 23. Charakterizujte zánik závazku: a. Splněním b. Dohodou c. Nemožností plnění d. Uplynutím doby e. Smrtí dlužníka f. Smrtí věřitele g. Započtením h. Výpovědí i. Splynutím j. Narovnáním k. Neuplatněním práva

13 [12] Ochrana spotřebitele a její právní úprava. Dozor nad ochranou spotřebitele. Reklamace zboží nebo služby. Příklady. Literatura k otázce: Prezentace na webu sekce podklady k výuce, téma prezentace: Ochrana spotřebitele. Z prezentace vypracujte otázky Otázky budou předmětem výkladu ve škole. 1. Jaký právní předpis upravuje ochranu spotřebitele? 2. Co je to tzv. klamavá praktika? Uveďte příklady situací. 3. Co je to tzv. agresivní praktika. Uveďte příklady situací. 4. Jaké povinnosti má výrobce v povinnosti informovat spotřebitele. 5. Které instituce provádějí dozor nad ochranou spotřebitele? 6. Charakterizujte Českou obchodní inspekci a její postavení v ekonomice. 7. Co znamená, že ČOI je rozpočtovou organizací? 8. Co všechno může ČOI kontrolovat? 9. Jaké další činnosti ČOI provádí? 10. Co spadá do kompetence ČOI? 11. Co se děje se zbožím, které ĆOI zabaví? 12. Může ČOI věnovat zabavené výrobky na humanitární pomoc? 13. Za jakých okolností může dojít k obnovení prodeje? 14. Jaké pokuty a za co může např. ČOI udělit? 15. Co je to tzv. sdružení spotřebitelů? 16. Jaký je web sdružení spotřebitelů? Co na něm můžeme nalézt? 17. Jak probíhá reklamace? 18. Co je to hospodářská soutěž? 19. Co je to tzv. antimonopolní úřad, kde sídlí a co spadá do jeho činnosti? 20. Jaké znáte formy narušení hospodářské soutěže? 21. Co je to dokonalá konkurence. 22. Co je to nedokonalá konkurence a jaké znáte její formy. 23. Charakterizujte monopol. 24. Co je to přirozený monopol? 25. Charakterizujte oligopol. Uveďte příklad. 26. Charakterizujte monopolistickou konkurenci. 27. Která z forem nedokonalé konkurence je nejvíce efektivní? 28. Pro jednotlivé formy dokonalé i nedokonalé konkurence zakreslete poptávkové křivky a vysvětlete, proč a v čem se odlišují.

14 [13] Náklady podniku a jejich členění, popis jednotlivých položek dle členění nákladů, možnosti snižování nákladů příklady Literatura k otázce: Sešit z ekonomiky 3. ročník 1. Co jsou to tzv. náklady podniku a v čem se liší od výdajů? 2. Co je to tzv. druhové členění nákladů? 3. Co jsou to tzv. explicitní a implicitní náklady. 4. Vysvětlete pojmy: ekonomický zisk a účetní zisk. 5. Příklad: a. Podnikám jako fotograf. Měsíční náklady činí Kč, výnosy Kč. Kdybych nepodnikal jako fotograf, mohl bych pracovat jako prodavač a mít měsíční čistý příjem Kč. Určete: 1. Sumaci explicitních nákladů. 2. Sumaci implicitních nákladů. 3. Spočtěte účetní zisk. 4. Spočtěte čistý účetní zisk. 5. Určete výši ekonomického zisku (hrubého) 6. Vysvětlete, zda se mi vyplatí podnikat v profesi fotografa. 6. Jak rozlišujeme náklady podle kritéria vztahu k objemu vyrobené produkce? 7. Co jsou to tzv. fixní náklady? Zakreslete křivku FC. 8. Co jsou to tzv. variabilní náklady? 9. Co určuje směrnici variabilních nákladů? 10. Jaké typy variabilních nákladů existují? Charakterizujte je. 11. Jak vypadá obecná podoba nákladové rovnice. Co určuje její směrnici a proč? 12. Zakreslete do grafu TC, VC a FC za předpokladu, že VC jsou podproporcionální. 13. Co jsou to tzv. nákladové modely a co jimi zjišťujeme? 14. Za jakých předpokladů je můžeme použít? 15. Vyjmenujte jednotlivé nákladové modely. 16. Charakterizujte podrobně soustavu lineárních rovnic (metodu dvou období). 17. Charakterizujte podrobně metodu max min (krajních bodů) 18. Popište výpočet FC a v metodou nejmenších čtverců. 19. Co je to tzv. příjmová rovnice (TR)? Jak vypadá a co určuje její směrnici? 20. Co je to tzv. bod zvratu? 21. Teoreticky odvoďte bod zvratu. 22. Co je to tzv. krycí příspěvek? A k čemu slouží? 23. Jak vypadá funkce zisku? 24. Kolik činí ztráta ve chvíli, kdy firma nevyrábí? Dokažte dosazením do funkce zisku. 25. Zakreslete graf TC, VC, FC, TR a funkce zisku, předpokládejte nadproporcionální náklady. 26. Vyznačte do grafu oblast zisku, oblast ztráty. 27. Jak se změní graf TC, VC, FC, TR a funkce zisku, pokud: se sníží FC, variabilní náklady budou podproporcionální, a cena bude vyšší. Zakreslete. 28. Příklad bude vyřešen na hodině! a. Metodou SLR (1. a 2. období) a max-min určete: Variabilní náklad na jednotku produkce a typ VC FC Zakreslete graf Určete směrnici VC a TC.

15 [14] Národní hospodářství a jeho struktura, úloha státu v tržní ekonomice, státní rozpočet 1. Definujte pojem národní hospodářství. 2. Vysvětlete, co je to tzv. sektorová struktura NH. 3. Jak vypadá sektorová struktura NH u vyspělých a jak u nevyspělých zemí a proč. 4. Vysvětlete, co je to tzv. odvětvová struktura NH. 5. Definujte pojem ekonomický systém. Vyjmenujte je. 6. Charakterizujte zvykový systém. 7. Charakterizujte centrálně plánovanou ekonomiku. 8. Charakterizujte tržní ekonomiku. 9. Jaké znáte ukazatele popisující národní hospodářství. 10. Co jsou to tzv. demografické ukazatele. Uveďte příklad. Jaký typ populace má ČR? 11. Co jsou to politické ukazatele? 12. Co jsou to tzv. makroekonomické ukazatele? 13. Definujte HDP a vyjmenujte metody výpočtu HDP. 14. Napište vzorec pro výdajovou metodu výpočtu HDP. 15. Jakým způsobem může nastartovat ČNB ekonomiku. Ilustrujte na výdajové metodě výpočtu HDP. 16. Jak spočtu HDP metodou přidané hodnoty. Vymyslete si jednoduchý příklad, na kterém tuto metodu vysvětlíte. 17. Co je to tzv. nominální a co reálné HDP. 18. Definujte inflaci a její typy. 19. Co je to platební bilance a jakou má strukturu? 20. Co je to tzv. obchodní bilance? 21. Charakterizujte nezaměstnanost a její typy. 22. Jakým způsobem vypočítáme míru nezaměstnanosti. 23. Charakterizujte legislativní formu tvorby státního rozpočtu. 24. Definujte pojem státní rozpočet. 25. Vyjmenujte alespoň 5 příjmů státního rozpočtu. 26. Vyjmenujte alespoň 5 výdajů státního rozpočtu. 27. Jakým způsobem se státní rozpočet může chovat? 28. Jakými způsoby lze pokrýt deficit státního rozpočtu? 29. Jakým způsobem nejčastěji pokrývá deficit státního rozpočtu vláda ČR? 30. Vysvětlete pojem primární deficit. 31. Vysvětlete pojem veřejný dluh. 32. Co jsou to tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria. Jak je ČR plní? 33. Definujte pojem fiskální politika. Vysvětlete, kdo ji provádí a jaké používá nástroje. 34. Charakterizujte diskreční opatření vlády a automatické stabilizátory. 35. Zakreslete do grafu magický čtyřúhelník.

16 [15] Daňová soustava, členění a charakteristika jednotlivých druhů daní 1. Definujte pojem daňová soustava. 2. Jaké faktory ovlivňují, jak bude daňová soustava vypadat? 3. Co to znamená, že daně fungují na tzv. progresivním principu? 4. Co to znamená, že daně fungují na principu tzv. rovné daně? 5. Vyjmenujte funkce daní. 6. Co je to tzv. Lafferova křivka? Zakreslete ji, vysvětlete, co říká, vyznačte šedou zónu. 7. Jak vypadá daňová soustava v ČR? 8. Jak členíme přímé daně? 9. Jak členíme nepřímé daně? 10. Vyjmenujte všechny příjmové daně. 11. Vyjmenujte všechny majetkové daně. 12. Vysvětlete následující pojmy obecně: a. Poplatník daně b. Plátce daně c. Správce daně d. Správa daně e. Objekt daně f. Základ daně g. Sleva na dani 13. Vysvětlete, proč jsou přímé daně přímé. 14. Charakterizujte výpočet a. Daně z příjmů fyzické osoby. i. Uveďte, kdo je poplatník, plátce, správce daně, hrubá mzda, čistá mzda b. Daně z příjmů právnické osoby. i. Charakterizujte výsledovku a členění nákladů a výnosů v ní, HHV, základ daně, zaokrouhlení základu daně, daňově neuznatelné náklady, nedaňové výnosy, výpočet DPPO a ČHV ii. Jakou vazbu mezi sebou mají rozvaha a výsledovka? c. Na které situace se vztahuje tzv. srážková daň? 15. Vyjmenujte všechny daně, které spadají do tzv. trojdaně. a. Charakterizujte podrobně dědickou daň. b. Charakterizujte podrobně darovací daň. c. Charakterizujte daň z převodu nemovitosti. 16. Charakterizujte silniční daň. 17. Vysvětlete, v čem jsou nepřímé daně nepřímé. 18. Charakterizujte DPH a. Poplatník, plátce, správce, objekt, základ daně b. Aktuální sazby DPH. c. Vliv DPH na konečnou cenu d. Výpočet DPH shora / zdola e. Jak se DPH chová na vstupu f. Jak se DPH chová na výstupu 19. Charakterizujte spotřební daně a. Vyjmenujte spotřební daně b. Jaké funkce spotřební daně plní

17 [16] Stanovení nákladů na výrobek, způsoby kalkulace výrobku, nákladový a marketingový přístup k ceně, určení zisku z výrobku příklady Literatura k otázce: kalkulace a rozpočítávání nepřímých nákladů 1. Co je to tzv. přímý náklad? Uveďte příklad. 2. Co je to tzv. nepřímý náklad? Uveďte příklad. 3. Napište zjednodušenou podobu kalkulačního vzorce a vysvětlete všechny jeho položky. 4. Co je to tzv. základ DPH. Jak jej určíme? 5. Jak kalkulační vzorec ovlivní zavedení cla a proč? 6. Jak kalkulační vzorec ovlivní navíc zavedení spotřební daně a proč? 7. Jaké metody pro rozpočítávání nepřímých nákladů existují? 8. Charakterizujte metodu prostého dělení (kdy se používá, postup). 9. Příklad. 10. Kdy se používá metoda poměrových čísel? 11. Co je to tzv. poměrové číslo, co nám říká a jak se sestavuje. 12. Popište kompletně metodu poměrových čísel. 13. Příklad. 14. Popište slovně postup výpočtu NN/1 Qp tzv. přirážkovou metodou. Příklad. 15. Co je to tzv. marketingová cena a kde ji zjistím? U této otázky je méně teorie. U ústní maturitní zkoušky budete počítat příklad na kalkulaci a rozpočítávání nepřímých nákladů všemi metodami. Materiál ke kalkulacím je ke stažení na v sekci učitel pod stejným heslem. Příklad: A. Zadání Výrobek Přímé mzdy Přímý materiál Ostatní přímé náklady Plánovaná výroba OM SAZBA DPH A % B % C % Celkové režijní náklady na všechny výrobky Kč rozvrhový základ přímé mzdy 1) Proveďte rozpočet nepřímých nákladů metodou prostého dělení 2) Proveďte rozpočet nepřímých nákladů metodou poměrových čísel (za základní výrobek zvolte A, kritérium pro poměrové číslo pak přímé mzdy) 3) Proveďte rozpočet NN metodou přirážkovou (kritériem pro rozvrhový základ zvolte přímou mzdu). 4) Proveďte kalkulaci konečné ceny pro výrobek A.

18 [17] Výnosy v podniku a jejich členění. Možnosti zvyšování výnosů. Příklady. Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Definujte výnos. 2. Charakterizujte výsledovku (účet zisků a ztrát) a. Slovně vyjádřete, o jaký výkaz se jedná b. Jak často se sestavuje? c. Co nanášíme na stranu MD? d. Co nanášíme na stranu D? e. Jak členíme náklady ve výsledovce? Ke každé skupině nákladů uveďte příklad. Uveďte 3 příklady provozního nákladu. Uveďte 3 příklady finančního nákladu. Uveďte 3 příklady mimořádného nákladu. f. Jak členíme výnosy ve výsledovce? Ke každé skupině výnosů uveďte příklad. Uveďte 3 příklady provozního výnosu. Uveďte 3 příklady finančního výnosu. Uveďte 3 příklady mimořádného výnosu. g. Co z výsledovky zjistíme? h. Jaký je vztah mezi výsledovkou a rozvahou? 3. Pokuste se uvést alespoň 4 možnosti, jak může podnik zvýšit výnosy, aniž by musel snížit náklady. 4. Vysvětlete, jakými operacemi může v podniku vzniknout provozní výnos? Uveďte příklad těchto operací a dokladů, na jejichž základě takový výnos vzniká. Vzorová odpověď by měla vypadat zhruba takto: Operace: FAV prodej zboží Interpretace: na jedné straně vzniká pohledávka za odběratelem, na straně druhé vzniká podnikateli výnos z prodeje zboží, účetně se to v podniku projeví tak, že vznik pohledávky bude zaúčtován na stranu MD účtu odběratelé a dojde k navýšení A a zároveň vznikne výnos, který bude zachycen na straně D výsledkového účtu. Do rozvahy tak vstoupí až se zjištěným hospodářským výsledkem. Vliv DPH na účtování výnosu: Celá částka včetně DPH bude nárokována na odběrateli Samotné DPH bude na straně D účtu DPH Částka snížená o DPH pak bude na výnosovém účtu 5. Popište, jakým způsobem budete zjišťovat DPPO. a. Termín pro odevzdání daňového přiznání: b. Poplatník, plátce, správce: c. Sazba: d. Zjištění základu daně: e. Zaokrouhlení základu daně: f. Čistý hospodářský výsledek. 6. Analýza bodu zvratu a. Definujte bod zvratu slovně b. Charakterizujte příjmovou rovnici a určete její směrnici c. Charakterizujte nákladovou rovnici a určete její směrnici d. Teoreticky odvoďte bod zvratu. e. Zakreslete bod zvratu do grafu TR, TC, FC, VC a funkce zisku f. Vysvětlete, jak vysoká ztráta vznikne podniku ve chvíli, kdy nevyrábí g. Příklad: FC = Kč, v = 10, p = 20 Kč Spočtěte bod zvratu v Kč a ks Jaký bude nový bod zvratu, pokud FC snížíme o Kč Kolik produkce musí firma prodat, aby dosáhla zisku Kč Jak vysoká ztráta bude ve chvíli, kdy podnik nevyrábí (dokažte výpočtem)

19 [18] Charakteristika přidané hodnoty, určování přidané hodnoty, rozvaha, výsledovka, zjišťování hospodářského výsledku příklady. Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Definujte pojem vstup a uveďte 3 příklady. 2. Definujte pojem výstup a uveďte 3 příklady. 3. Na základě znalosti pojmu vstup a výstup charakterizujte pojem přidaná hodnota. 4. Vysvětlete, za jakých okolností je podnik plátcem DPH. 5. Charakterizujte DPH (poplatník, plátce, správce, sazby, způsob výpočtu, apod.) 6. Vysvětlete výpočet DPH způsobem shora. 7. Vysvětlete výpočet DPH způsobem zdola. 8. Vysvětlete, jak DPH ovlivní hospodářský výsledek podniku. 9. Vysvětlete, jak se chová DPH na vstupu. 10. Vysvětlete, jak se chová DPH na výstupu. 11. Vysvětlete pojmy nadměrný odpočet a daňová povinnost. 12. Vysvětlete, jak DPH ovlivní konečnou cenu produktu. 13. Vysvětlete, zda je výhodnější být plátcem nebo neplátcem DPH. 14. Příklad jsme plátci DPH a. FAP nákup materiálu od plátce DPH Kč b. VBÚ úhrada FAP Kč c. FAV prodej výrobku Kč (cena bez DPH) d. FAV prodej výrobku neplátci DPH e. FAP nájemné předepsané plátcem DPH Kč Rozhodněte u operací a-f, zda se jedná o vstup a výstup Uveďte způsoby výpočtu DPH u operací a f a DPH spočtěte Proveďte sumaci DPH na výstupu, na vstupu Zjistěte, zda se jedná o DP nebo NO a vysvětlete, co to pro podnikatele znamená 15. Definujte pojem HDP a výpočet HDP pomocí metody přidané hodnoty. Uveďte příklad. 16. Charakterizujte výkaz výsledovka (kdy a proč se sestavuje, co nanášíme na stranu MD, co na stranu D, jak členíme N a V, ke každé skupině vždy uveďte příklad) 17. Vysvětlete pojmy daňově neuznatelný náklad a uveďte příklad. 18. Vysvětlete pojem nezdaňovaný výnos a uveďte příklad. 19. Vysvětlete, jak budeme zjišťovat: a. HHV b. ZD a jeho zaokrouhlení c. DPPO d. ČHV 20. U DPPO dále uveďte poplatník, plátce, správce daně, sazba daně, princip, apod. 21. Vysvětlete, jaký vztah mezi sebou mají výkazy rozvaha a výsledovka. 22. Charakterizujte rozvahu a. Kdy ji sestavujeme, proč ji sestavujeme, apod. b. Kdo může chtít čerpat informace z rozvahy. c. Charakterizujte aktiva a jejich členění. d. Charakterizujte dlouhodobá aktiva. e. Charakterizujte oběžná aktiva. f. Charakterizujte pasiva a jejich členění. g. Uveďte příklady vlastních zdrojů krytí. h. Uveďte příklady cizích zdrojů krytí. i. Vysvětlete, co znamená, že aktiva jsou seřazena dle kritéria likvidity. j. Vysvětlete, co znamená tzv. bilanční princip v rozvaze

20 [19] Nepřímé daně, příklad výpočtu daně z přidané hodnoty, příklad výpočtu spotřební daně Literatura k otázce: sešit ekonomiky 3, účetnictví 1. Co je to tzv. daňová soustava? 2. Jak vypadá daňová soustava v ČR? 3. Na čem závisí podoba daňové soustavy? 4. Jaké funkce daně v ekonomice plní? 5. Co jsou to tzv. nepřímé daně? 6. V čem spočívá nepřímost daní? 7. Jaké typy nepřímých daní existují? 8. Jaké funkce nepřímé daně plní? 9. Z jakých důvodů plní nepřímé daně tzv. regulační funkci? 10. Charakterizujte DPH (poplatník, plátce, správce, sazby, způsoby výpočtu, termíny placení, chování DPH v podniku, apod.). 11. Jaké sazby DPH existují v současnosti? 12. Kdo musí být ze zákona povinně plátcem DPH? 13. Jak počítáme DPH zdola? Kdy se toto použije v praxi? 14. Jak počítáme DPH shora? Kdy se toto použije v praxi? 15. Charakterizujte DPH v situaci, kdy plátce nakoupil od neplátce a prodal dále plátci. 16. Charakterizujte DPH v situaci, kdy plátce nakoupil od plátce a prodal dále plátci. 17. Charakterizujte DPH v situaci, kdy neplátce DPH koupil od neplátce a dále prodal plátci? 18. Charakterizujte DPH v situaci, kdy neplátce DPH koupil od plátce a dále prodal plátci. 19. Co je to tzv. základ DPH? Co zahrnuje základ DPH? 20. Je ekonomicky výhodnější být plátcem DPH? 21. Co jsou to tzv. spotřební daně? Jakým zákonem jsou upraveny? 22. Vysvětlete např. stanovení spotřební daně z cigarety? 23. Jak ovlivní spotřební daně základ DPH? 24. Jaké spotřební daně znáte? 25. Příklad na výpočet DPH zjištění nadměrného odpočtu / daňové povinnosti. 26. Příklad jsme plátci DPH (stejný příklad jako v otázce 18) a. FAP nákup materiálu od plátce DPH Kč b. VBÚ úhrada FAP Kč c. FAV prodej výrobku Kč (cena bez DPH) d. FAV prodej výrobku neplátci DPH e. FAP nájemné předepsané plátcem DPH Kč i. Rozhodněte u operací a-f, zda se jedná o vstup a výstup ii. Uveďte způsoby výpočtu DPH u operací a f a DPH spočtěte iii. Proveďte sumaci DPH na výstupu, na vstupu iv. Zjistěte, zda se jedná o DP nebo NO a vysvětlete, co to pro podnikatele znamená

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více