J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O."

Transkript

1 TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1

2 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI PREDMET NABAVE OCJENA PONUDA KRITERIJI DODJELE UGOVORA PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG NEPRIRODNO NISKE PONUDE ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA E-AUKCIJA KVALIFIKACIJA LIČNA SPOSOBNOST (ČL. 45. ZJN) SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI (ČL. 46. ZJN) EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST (ČL. 47. ZJN) TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST (ČL. 48. ČL. 51. ZJN) ODREDBE ZA GRUPE PONUĐAČA INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE SADRŽAJ PONUDE PRIPREMA PONUDE DOSTAVLJANJE PONUDA RAČUNANJE CIJENE KOMUNIKACIJA POJAŠNJENJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE UZORCI DOKAZIVANJE EKVIVALENTNOSTI TRAŽENOM PROIZVODU GARANCIJE GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA AVANSNA GARANCIJA PODUGOVARANJE PRAVNA ZAŠTITA ANEKSI ANEKS I - OBRAZAC ZA PONUDU IZJAVA DOBAVLJAČA ANEKS II - POVJERLJIVE INFORMACIJE ANEKS III - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ANEKS IV NACRT UGOVORA ANEKS V IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. STAV (1) TAČKA OD A) DO D) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH ( SLUŽBENI GLASNIK BIH BROJ: 39/14) ANEKS VI PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ANEKS VII IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 47. STAV (1) TAČKA OD A) DO D) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH ( SLUŽBENI GLASNIK BIH BROJ: 39/14)

3 1. OPŠTI PODACI Broj nabavke 341 JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Kurta Schorka 36 Podaci u Ugovornom organu Ilidža-Sarajevo Bosna i Hercegovina Identifikacijski broj Nenad Ćipović t: Kontakt osoba ispred Ugovornog organa f: Popis privrednih subjekata isključenih iz postupka nabavke po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN Nema isključenih privrednih subjekata po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN Redni broj nabavke iz plana nabavki za g. Pokrenuto putem posebne odluke po Čl. 17 ZJN JRJN kod Proizvodi za čišćenje Vrsta postupka Otvoreni postupak Vrsta ugovora Robe Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a) ,00 za 1 (jednu) godinu Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum Ne Da li se predviđa provođenje e-aukcije Da Krajnji rok za traženje pojašnjenja ove TD do 12:00 Krajnji rok za dostavljanje ponuda do 12:00 J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Mjesto dostavljanja ponuda Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, Sarajevo Protokol administrativne zgrade Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u 12:30 Mjesto otvaranja ponuda Sala za sastanke (764), Administrativna zgrada 2. PREDMET NABAVE Predmet nabavke su robe: Materijal za održavanje čistoće Robe će se dostavljati sukcesivno, u periodu od 1 (jedne) godine od zaključenja ugovora, i to u roku od 7 dana od narudžbe, a u hitnim slučajevima odmah. Mjesto dostavljanja roba je Međunarodni Aerodrom Sarajevo. Plaćanje za isporučenu robu izvršit će se u roku od 15 dana po izvršenju ugovornih obaveza i dostavljanju fakture. Garantni rok na isporučenu robu je naznačen u ponudi. Obilazak lokacije se ne organizuje. 3. OCJENA PONUDA Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. 3

4 3.1 Kriteriji dodjele ugovora Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. 3.2 Preferencijalni tretman domaćeg Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) na osnovu člana 67. Zakona i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor u iznosu od 10%, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra Bosne i Hercegovine. Primjena preferencijalnog tretmana je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneks-a I Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006). U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, i u kojima je najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ponuđač Izjavom dobavljača Aneks I dokazuje da je najmanje 50% ponuđene robe porijeklom iz BiH, a Izjavu dokazuje potvrdom izdnom od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kojim dokazuje da podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, te da je najmanje 50% ponuđene robe porijeklom iz BiH. 3.3 Neprirodno niske ponude Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, usluge ili radove, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Ugovorni organ će obavezno od ponuđača tražiti pojašnjenje o cijeni ponude ako su ispunjeni sljedeći uslovi: a) Cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude b) Cijena ponude je za više od 20% niža od drugorangirane prihvatljive ponude Ugovorni organ može od ponuđača tražiti pojašnjenje cijene ponude i iz drugih razloga navedenih u Članu 66. Zakona o javnim nabavkama BiH. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba ili usluga ili izvođenje radova; c) originalnosti roba koje ponuđač nudi; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti, usluge izvršiti ili radovi izvesti. e) Mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć 3.4 Ispravke grešaka i propusta Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje. Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: 4

5 a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje. 3.5 E-aukcija Ovaj postupak nabavke predviđa korištenje e-aukcije, i to za kriterij cijene. E-aukcija će se provesti putem portala i to u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH 66/16). Ponuđač koji nakon e-aukcije bude odabran kao najpovoljniji dužan je nakon dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti novi Obrazac za cijenu ponude koji će da odražava smanjene cijene iz e-aukcije, u roku naznačenom u Odluci. 4. KVALIFIKACIJA 4.1 Lična sposobnost (Čl. 45. ZJN) Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako: a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran; d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz tačke dužan je dostaviti popunjenu Izjavu o ispunjavanju uslova iz Čl. 45 ZJN ovjerenu kod nadležnog organa, koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke ne odnose na njega: a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje; d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza. Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač: 5

6 e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara ponuđača Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je ugovornom organu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata traženih tačkom 4.1.3, ne starijih od 90 dana od dana otvaranja ponuda, u roku od 5 radnih dana od dana prijema Obavijesti i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Neispunjavanje ove obaveze rezultiraće time da ugovor bude dodijeljen sljedećem najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđač takođe može dostaviti sve tražene dokumente odmah uz ponudu, ali i u tom slučaju MORA dostaviti izjavu iz stavke Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (Čl. 46. ZJN) Ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim registrima zemlje iz koje dolazi. Ukoliko mu bude ponuđen ugovor, ponuđač je dužan u roku od 5 radnih dana od dana prijema Obavijesti i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti ugovornom organu Izvod iz sudskog registra (Original ili ovjerena kopija, ne stariji od 90 dana od dana dostavljanja ponude), ili ekvivalentni dokument druge države. Ponuđač takođe može dostaviti traženi dokument odmah uz ponudu Ekonomska i finansijska sposobnost (Čl. 47. ZJN) Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako: a) Ukupan promet dobavljača u godini, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa poslovanjem prije manje od jedne godine, je manji od ,00 KM; b) Dobavljač nije ostvario pozitivno poslovanje, tačnije ostvarenu dobit u posljednjoj godini Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke ne odnose na njega: a) Bilans stanja i uspjeha za godinu; 4.4. Tehnička i profesionalna sposobnost (Čl. 48. Čl. 51. ZJN) Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako: a) Ponuđač nema uspješno iskustvo u realizaciji posla iste ili slične vrste i istog ili sličnog obima; b) Ponuđač nema stanje zaliha Materijal za održavanje čistoće ,00 KM bez PDV-a ili više, na dan godine; c) Ponuđač ne raspolaže odgovarajućim skladišnim kapacitetima (minimalno 800 m 2 skladišta); d) Ponuđač ne posjeduje transportna sredstva za nesmetano izvršenje predmetne isporuke (minimalno 2 transportna vozila) Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke ne odnose na njega: a) Potvrda o dobro izvršenom poslu (isporuka Materijala za održavanje higijene) izdana od strane Ugovornog organa, kojom se potvrđuje da je u posljednjoj godini (2016), ponuđač uspješno realizovao ugovor isporuke Materijala za održavanje higijene u vrijednosti od ,00 KM bez PDV-a ili više. Potvrda mora da sadrži slijedeće podatke: 1. Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata; 2. Predmet ugovora (mora biti Materijal za održavanje čistoće); 3. Vrijednost ugovora; 4. Vrijeme i mjesto izvršenja ugvora; 5. Navode o uredno izvršenim ugovoru. b) Bilans stanja i bilans uspjeha za godinu; c) ZK izvadak ili ugovor o najmu kao dokaz o skladišnim kapacitetima dobavljača; d) Kopije saobraćajnih dozvola ili ugovora o lizingu za vozila; 6

7 4.5 Odredbe za grupe ponuđača Jedan ponuđač može u postupku nabavke nastupiti samo kao član jedne grupe ponuđača, ili samostalni ponuđač. Ako se isti ponuđač pojavi kao samostalni ponuđač ili član grupe ponuđača u više ponuda, sve takve ponude će biti odbijene. Jedan ponuđač može nastupiti kao podugovarač u neograničenom broju ponuda, ako se niti u jednoj od tih ponuda ne pojavljuje u svojstvu samostalnog ponuđača, ili člana grupe ponuđača. Grupa ponuđača koja želi učestvovatu u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sledećem ponuđaču sa rang liste. U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tačci 4.3 (Izuzev dokaza o solventnosti, i ne-blokiranju računa, ako je tražen) i 4.4 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 4.1, 4.2 i dokaz o solventnosti i ne-blokiranju računa moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. 5. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE 5.1 Sadržaj ponude Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Sadržaj ponude; b) Obrazac za ponudu, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu I uz tendersku dokumentaciju, uključujući i Izjavu ponuđača kao njen sastavni dio, i sve priloge pobrojane u njoj c) Spisak povjerljivih informacija, u skladu sa šemom koja je data u Aneksu II ove tenderske dokumentacije; d) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu III tenderske dokumentacije; e) Popunjen (samo preambula je obavezna), potpisan i ovjeren Nacrt ugovora, dat u Aneksu IV ove tenderske dokumentacije; f) Dokumenti zahtjevani tačkom ove tenderske dokumentacije; g) Dokumenti zahtjevani tačkom ove tenderske dokumentacije; h) Izjava po Članu 52 ZJN (obrazac dat u prilogu); i) Izjava po Članu 45. ZJN (obrazac dat u prilogu); j) Izjava po Članu 47. ZJN (obrazac dat u prilogu); k) Kopije Uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost i Uvjerenja o poreznoj registraciji (PDV i ID brojevi); l) Ovjerena kopija Izvoda iz sudskog registra za obavljanje profesionalne djelatnosti iz predmeta nadmetanja sa svim prilozima (ponuđač čija ponuda bude proglašena najpovoljnijom dužan je, ukoliko to već nije učinio u ponudi, naknadno dostaviti original ili kopiju Izvoda iz sudskog registra koji nije stariji od 90 dana od dana dostavljanja ponude, u cilju zaključenja ugovora); m) Ostali dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 5.2 Priprema ponude Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. 7

8 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (korištenjem jemstvenika i pečata, ili ljepljenjem. Spiralni uvez bez jemstvenika nije prihvatljiv), na način da se stranice ne mogu izvlačiti ili naknadno umetati. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odštampane literature poput kataloga i garancije za ponudu, trebaju biti numerisani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno. 5.3 Dostavljanje ponuda Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu na kojoj će čitko napisati: ORIGINAL PONUDA. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: Ponuda za MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE - ne otvarati do godine do 12,30 sati. Ponuda se dostavlja na Protokol ugovornog organa lično ili putem pošte. Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: IZMJENA PONUDE ili POVLAČENJE PONUDE. Ponuda mora biti validna najmanje 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 5.4 Računanje cijene Ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM / EUR, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po srednjem kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude. Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu. Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. 5.5 Komunikacija Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, om, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. 8

9 5.6 Pojašnjenja tenderske dokumentacije Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za pojašnjenje, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. 5.7 Uzorci Uzorci se zahtijevaju za stavke 1, 14, 20, 21, 22, 28, 89, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 64 i 80. Obrasca za cijenu ponude. Ponuđač će uzorke staviti u zatvorenu kutiju ili kesu, na kojoj će jasno i čitko pisati naziv ponuđača, i iste dostaviti na protokol ugovornog organa najkasnije do isteka roka za prijem ponuda. Uzorci su bespovratni. Za uzorke 31, 32, 39, 55, 58, 60, 62 i 63 dostaviti thenički list proizvođača. 5.8 Dokazivanje ekvivalentnosti traženom proizvodu Ukoliko ponuđač nudi proizvode koji su ekvivalentni traženim, obavezan je da u opisu robe tačno naznači naziv ponuđene robe i da putem tehničke dokumentacije i eventualno uzorkovanja i testiranja proizvoda dokaže da proizvod koji on nudi ima tehničke, funkcionalne i druge karakteristike jednake ili bolje od onih koje ima traženi proizvod, sa naznakom rednog broja proizvoda iz Obrasca za cijenu ponude za koji nudi ekvivalent. U suprotnom će ponuda biti odbačena. 6. GARANCIJE 6.1 Garancija za ozbiljnost ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od 1,5% od procjenjene vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti od dana podnošenja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana. Tekst garancije dat je u prilogu ove tenderske dokumentacije. Garancija se dostavlja u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (PVC U košuljici) koja se na vrhu zatvori naljepnicom sa pečatom ponuđača. Folija koja sadrži garanciju se potom uvezuje u cjelinu ponude. Ugovorni organ će prihvatiti i druge slične načine dostavljanja garancije koji osiguravaju da garancija bude uvezana u ponudu na način da pri tome ne bude oštećena. Garancija ni pod kojim uslovom ne smije biti probušena! 6.2 Garancija za dobro izvršenje ugovora Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV. U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora uvećane za PDV će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. "Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete". Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti dostavljena u obliku bezuvjetne bankovne garancije. 9

10 Bezuslovna bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se po potpisivanju ugovora, u roku od 15 dana. Ponuđač mora dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju renomirane banke, naplativu na prvi poziv u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV, sa rokom važnosti od 13 mjeseci. Ukoliko ne nastupi niti jedan od razloga koji bi zahtjevao realizaciju dostavljene garancije naručilac će izvršiti povrat iste u naprijed navedenim općim rokovima za povrat garancije (5 dana za bankovne garancije). Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi. Ponuđač snosi sve troškove vezane za garanciju, uključujući i troškove aviziranja garancije. 6.3 Avansna garancija Ne zahtijeva se jer nije ostavljena mogućnost avansnog plaćanja. 7. PODUGOVARANJE Podugovaranje je dozvoljeno, u skladu sa Čl. 73 ZJN. Ako se ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, ugovorni organ dužan je u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. ZJN BiH i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ dužan je navesti objektivne razloge odbijanja. Nakon i ako što ugovorni organ odobri podugovaranje, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće: robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač; predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova; podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. 8. PRAVNA ZAŠTITA Ponuđači žalbe izjavljuju ugovornom organu, na adresu navedenu u poglavlju 1. Opšti podaci. Žalba se može izjaviti: najkasnije sedam dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda u odnosu na podatke iz objavještenja; najkasnije 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije; najkasnije 10 dana po prijemu zapisnika o otvaranju ponuda, u odnosu na radnje, postupanje, nečinjenja ili propuštanja u postupku otvaranja ponuda; najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača; 10

11 najkasnije 10 dana po isteku roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabavke iz tačke d). 9. ANEKSI ANEKS I Obrazac za ponudu sa izjavom ponuđača ANEKS II Spisak povjerljivih informacija ANEKS III Obrazac za cijenu ponude ANEKS IV Nacrt ugovora ANEKS V Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH ANEKS VI - Pismena izjava iz člana 52. ZJN BiH ANEKS VI Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka od a) do d) ZJN BiH 11

12 ANEKS I - OBRAZAC ZA PONUDU Broj nabavke:... Broj obavještenja sa Portala JN... UGOVORNI ORGAN: J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Kurta Schorka br. 36. PONUĐAČ Naziv ponuđača:... ID broj ponuđača:... Adresa ponuđača:... *Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupaka javne nabavke. KONTAKT OSOBA: (za konkretnu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks *Dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati) 12

13 Izjava dobavljača U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci..., dana..., dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće: 1. Dajemo popust u iznosu od [ %], i popust iznosi...km / EUR; 2. Cijena naše ponude [sa popustom koji je opisan u tački 3. i bez PDV-a] iznosi:...km / EUR *U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude; 3. U vezi sa članom 3.2 Preferencijalni tretman domaćeg, ove Tenderske dokumentacije, izjavljujemo slijedeće (zaokružiti ono što je tačno): a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg. NAPOMENA: ukoliko ponuđač ne zaokruži niti jedan od ponuđenih odgovora i ne dostavi kao dokaz izjave origial ili ovjerenu kopiju Potvrde Vanjskotrgovinske komore BiH, ne stariju od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, smatrat će se da ponuda ne ispunjava uslov za primjenu preferencijalnog tretmana. 4. U vezi sa obračunavanjem carinskih troškova i dovođenja domaćih i stranih ponuđača u ravnopravan položaj, izjavljujemo slijedeće (zaokružiti ono što je tačno): a) Mi smo domaći ponuđač sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, i nudimo robu na paritetu DDP, PDV isključen, (Incoterms 2010), tako da su za robu već plaćene carinske dažbine, i uračunate u cijenu ponuđenu u Obrascu za cijenu ponude. b) Mi smo strani ponuđač sa sjedištem van Bosne i Hercegovine, i nudimo robu na paritetu DAP (Incoterms 2010), a naša roba nije porijeklom sa neke od teritorija sa kojima Bosna i Hercegovina ima ugovor o preferencijalnom porijeklu robe, tako da našu cijenu ponuđenu o Obrascu za cijenu ponude treba, u svrhu ocjenjivanja najpovoljnije ponude, povećati za iznos važeće carinske tarife na dan otvaranja ponuda. c) Mi smo strani ponuđač sa sjedištem van Bosne i Hercegovine, i nudimo robu na paritetu DAP (Incoterms 2010), a naša roba je porijeklom sa neke od teritorija sa kojima Bosna i Hercegovina ima ugovor o preferencijalnom porijeklu robe, i obavezujemo se uz svaku isporuku dostaviti i odgovarajuće dokumente na osnovu kojih će roba biti oslobođena carine, tako da našu cijenu iz Obrasca za cijenu ponude ne treba dodatno uvećavati. Ukoliko ne dostavimo tražene dokumente, ili oni ne budu valjani, obavezujemo se Ugovornom organu nadoknaditi puni iznos plaćene carine i razliku u PDV-u nastalu kao posljedica uvećanja poreske osnovice za iznos carine. NAPOMENA: ukoliko ponuđač ne zaokruži niti jedan od ponuđenih odgovora, smatraće se da je zaokružio a) u slučaju ako se radi o domaćem ponuđaču, odnosno da je zaokružio b) ako se radi o stranom ponuđaču 5. Ova ponuda važi 120 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda; 6. Prihvatamo plaćanje u roku od 15 dana po isporuci i ispostavljanju fakture; 13

14 7. Cijene će biti nepromjenjive u ugovornom periodu; 8. Roba koju nudimo je neupotrebljivana i potpuno nova; 9. Robe ćemo dostavljati sukcesivno, u periodu od 1 (jedne) godine od zaključenja ugovora, i to u roku od 7 dana od narudžbe, ne kasnije od 10,00 sati, a u hitnim slučajevima odmah, na adresu ugovornog organa: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 6. tenderske dokumentacije; 11. Na ponuđenu robu nudimo garantni rok u skladu sa garantnim rokom koji nudi proizvođač robe; 12. Prihvatamo povrat proizvoda sa oštećenom i neispravnom ambalažom, proizvoda koji su pri isteku roka trajanja i proizvoda kojima je istekao rok prije dostave na minimalno petnaestodnevnoj osnovi, uz obaveznu zamjenu istih; 13. Obavezujemo se da ćemo poduzeti sve mjere zaštite okoline i mjere energetske efikasnosti koje će se primjenjivati tokom pružanja usluga / isporuke roba, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima; 14. Prilikom isporuke robe, obavezujemo se poštivati sve sigurnosno-bezbjednosne propise aerodroma. Obavezujemo se da ćemo najavu za ulazak na aerodrom prilikom isporuke robe dostaviti dan ranije Sektoru za sigurnost i zaštitu aerodroma, i to putem fax-a na broj 033/ Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača: [ ] Potpis: [ ] Mjesto i datum: [.. ] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih] 14

15 ANEKS II - POVJERLJIVE INFORMACIJE Zahtjevi ugovornog organa: Ponuđač se obavezuje da će tretirati povjerljivim bilo koje informacije koje razmjeni, da će ih koristiti samo za planiranu svrhu određenog posla ili projekta i da ih neće učiniti dostupnim u cjelosti ili djelimično, direktno ili indirektno neovlaštenim trećim licima. Ugovorni organ zadržava sva prava nad svojim podacima, informacijama ili objektima koje je učinio ili će učiniti dostupnim u verbalnom, pisanom ili elektronskom obliku bez obzira na to da li su takvi podaci i znanje označeni kao povjerljivi ili tajni. Obaveza povjerljivosti ne odnosi se na slijedeće informacije: Koje je ponuđač već imao u posjedu (prije sklapanja ovog Ugovora); Koje je ponuđač dobio legalno od treće strane i za koje nije važila obaveza povjerljivosti; Koje je ponuđač razvio nezavisno od povjerljivih informacija nakon što je Ugovor stupio na snagu. Ponuđač treba da ograniči distribuciju i pristup informacijama koje razmjenjuje na ona lica kojima je informacija potrebna da razumno provedu planiranu aktivnost te u skladu s tim može dostupnim činiti samo kopije informacija, podataka i medija za skladištenje podataka podizvođačima, uz prethodnu saglasnost ovlaštenog potpisnika ugovornog organa. Po završetku posla ili projekta, ponuđač se obavezuje da odmah uništi svaku informaciju (u printanom ili elektronskom obliku) ili medij sa informacijama koji posjeduje, osim ukoliko su takve informacije i imovina potrebni za neizmirene ili buduće prateće aktivnosti u okviru međusobnog poslovnog partnerstva. Zahtjevi ponuđača: Informacija koja je povjerljiva Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi Razlozi za povjerljivost tih informacija Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive Potpis i pečat dobavljača Napomena: Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona. 15

16 ANEKS III - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE Naziv dobavljača Ponuda br (4x6) 8 9 (7x8/100) 10 (7-9) (10+11) Red. br 1 Opis roba LDP vreća za smeće 430x800x0,03mm, providne. Dostaviti uzorak Zemlja porijekla Količina Jedinica mjere kom Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) Ukupna cijena po stavci Popust % Iznos popusta Ukupna cijena po stavki bez PDV-a sa uključenim popustom Iznos PDV-a 17% Ukupna cijena po stavki sa PDV-om 2 LDP vreća za mrežaste kante sa pepeljarom 650x660x0.03mm providne kom 3 Praško za brisanje prašine zakrivljen pod kom Strugač krutih nečistoća na staklu, metalni Rukavice, građevinske, plastificirane plave sa pamučnom podlogom Sredstvo - balzam za njegu i održavanje kožnog namještaja, spray, sadrži pčelinji vosak. ERDAL 500 ml ili ekvivalent Sredstvo za odstranjivanje žvakaćih guma sa tepiha i tapaciranih površina. Taski Tapi-Gum ili ekvivalent 5 kom 20 par 10 kom 3 kom 16

17 Odstranjivač ljepila. Odstranjuje naljepnice i etikete sa vrata, prozora i okvira, sa stakla, plastike, kamena, keramike i tekstila. Takođe čisti tragove od cipela, ostatake tinte, masti i čađe. Satojci u skladu preporukama Evropske Unije: 15-30% glikoretera, <5% neionski tenzidi. MELLERUD 500 ml ili ekvivalent Sredsvo za čišćenje površina od inox-a, sastav: didecildimetilaminij hlorid, neionski tenzidi, aminoethanol <1%, petroleum gas <0,1%, Caselli L-35 spray 400 ml ili ekvivalent. Teleskopski držač sa aluminijskom drškom dimenzije 3x1,5m Ribaća četka sa drvenom drškom, četka 40x7cm pod uglom u odnosu na dršku, rese od krute plastike dužine 5 cm Osvježivač WC školjke, sprječava nastajanje kamenca i nakupljanja bakterija, DUCK Fresh Discs, DISK, 36 ml, 6 komada u paketu ili ekvivalent 10 kom 5 kom 2 kom 4 kom 45 Paket 6/1 13 Četka za WC šolju sa postoljem PVC 100 kom Brisač poda, Zoger sa aluminijskom drškom i mehanizmom za cijeđenje Vileda ili ekvivalent Dostaviti uzorak Zamjenska spužva - uložak za đoger iz stavke 14 Guma za skupljanje vode, 35 cm, sa aluminijskom drškom 140 cm 4 kom 20 kom 10 kom 17

18 17 18 Korpa za otpadke, metalna, mrežasta 35cmxØ30cm - prečnik Korpa za otpadke, plastična, mrežasta 30cmxØ27cm - prečnik 20 kom 50 kom 19 Krpa za pod, bijela, pamućna, 70*50 1/1 ili ekvivalent Samba kom Krpa za pod žute boje, dimenzija 50x60cm, Vileda Extra soft ili ekvivalent. Dostaviti uzorak Krpa microfiber, color cod, dimenzije 40x40cm, Kimberly-Clark ili ekvivalent Dostaviti uzorak Mirisna mrežica za pisoar. Postepeno i ravnomjerno otpušta aromu osvježavajući pisoar i sanitarne prostorije neprekidno 30 dana. Posebna igličasta tekstura štite korisnika od neželjenog prskanja i povećava emisionu mirisnu površinu. Fre-Pro ili ekvivalent Dostaviti uzorak 250 kom 20 pak 6/1 200 kom 23 Kanta PVC V= 12 l okrugla 10 kom 24 Medicinske rukavice, 100/1, jednokratne, latex, da zadovoljava kriterije rada sa hranom, Nitril TEDECO-GIZEH ili ekvivalent 100 pak 100/ Metle sa drvenom drškom i plastičnim resama ukupne visine 130 cm Nosač mopa za morko brisanje, 40x11cm, plastični sa dugmetom za lagano savijanje i zamjenu krpa (sa odgovarajućom aluminijskom drškom koja se pričvrsti na nosač) 7 kom 5 kom 18

19 Mop krpa za brisanje podova, mikrofiber, plave boje, ležište krpe za nosač mopa 40x11cm sa po tri rupe koja dimezijama odgovara nosaču mopa iz stavke 26, TTS MICROBLUE ili ekvivalent Rukavice tanke, gumene, roza boja, sensitive Vileda ili ekvivalent Dostaviti uzorak Rukavice najlonske pakovanje 100/1, Guanti in polietilene ili ekvivalent Dostaviti uzorak Spužva za suđe QUATRO 1/4 ili ekvivalent Sredstvo za čišćenje, održavanje i dezinfekciju toaleta, sastav: natrijev sekundarni alkansulfonat C13-C17, etoksiliranioksoalkohol C14/C15, fosforna kiselina < 5 % Caselli L-61 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača Sredstvo za čišćenje staklenih površina, sastav: formil 0,08%, izopropilni alkohol 5-25%, Caselli L-34 5L ili ekvivalent. Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača 70 kom par 600 pak 100/1 128 pak 4/ kanister 5 lit kanister 5 lit 33 Vrećice za usisivač Vento 8 pakovanje 10/1, jednokratne papirne vrećice 5 pak 10/ Vrećice za usisivač CLEANFIX S10 pakovanje 5/1, jednokratne papirne vrećice Brisač stakla od inoxa sa gumom, 45 cm. Sastoji se od ručke na kojoj je nerđajuća šina u kojoj je umetnuta guma koja je napravljena da klizi po staklu. Na ručku se može ubaciti aluminijska teleskopska drška. TTS ili ekvivalent 10 pak 5/1 5 kom 19

20 Rezervna guma za brisanje stakla, soft, 92 cm, TTS ili ekvivalent koja odgovara brisaču stakla iz stavke 35 Nosač krpe za pranje stakla 45 cm, TTS ili ekvivalent Krpa za pranje stakla, 45 cm, krpa se sastoji od 80% akrila i 20% najlona, pere se na 40 C i mora da odgovara nosaču krpe iz stavke 37, TTS ili ekvivalent Sredstvo za ručno i mašinsko pranje podova,na bazi alkohola, sušenje bez tragova, Schonreiniger Lemon 10 lit koncentrat (za mašinsko pranje max. do 1 %) ili ekvivalent. Dostaviti uzorak i tehnički list proizvođača Lopatica sa metlom. Lopatica sa aluminijskom drškom i posudom za smeće, gumiranog oboda širine 27 cm. Metla sa aluminijskom drškom i plastičnim resama ukupne visine 90 do 100 cm. TOPSTAR ili ekvivalent. Dostaviti uzorak Vreća za smeće, 150 lit, crne 105 cm x otvor vreće min. 95cm Vreća za smeće Weltplast GEA SUPREME, 120 lit, sa vezicom, rolna 8/1, 70x110cm, mirisne, super izdržljive, ili ekvivalent Dostaviti uzorak Vreća za smeće Weltplast GEA SUPREME, sa vezicom, mirisne V=35 lit, rolna 15/1, minimalnih dimenzija: visina 60cm x širina (otvor sa vezicom) 53cm, jako izdržljive, ili ekvivalent Dostaviti uzorak 10 kom 5 kom 20 kom 25 kanister 10 lit 20 kom kom rolna rolna 20

21 Sredstvo za dezinfekciju zaštitu od bakterija i čišćenje WC školjki i odvoda, Domestos 750ml ili ekvivalent Detrdžent za suđe sa zaštitnim faktorom za ruke, 3D 1 lit ili ekvivalent Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti zrakoplova. Alkalijsko univerzalno sredstvo za čišćenje od uljanih, masnih, čađavih i drugih onečišćenja. Idealan za čišćenje polikarbonata, pleksiglasa, svih vrsta plastike, kože, aluminija, plemenitih metala i td. ph vrijednost 11. Sadrži: < 5% fosfati, <5% amfoterni tenzidi, < 5% mirisi. Tegee TEGESIN 25 lit, koncentrat 1:4-1:10 ili ekvivalent Sredstvo za dezinfekciju, čišćenje i deodorizaciju unutrašnjosti zrakoplova. Sredstvo za čišćenje toaleta, kabina, kokpita, zatim avionskog namještaja, spremnika za smeće, u sanitarnim prostorima (WC školjke, umivaonici), u putničkom dijelu za preklopne stoliće i td. 100g sredstva sadrži: 0.5g didecildimetilamonijev klorida, <5% amfoterni tenzidi. Tegee SOL (AC) 10 lit, koncentrat 1:5-1:10 ili ekvivalent Osvježivač prostorija, 300 ml, Airwick ili ekvivalent Anti-statičko univerzalno sredstvo za čišćenje površina, u dodiru sa zrakom neprekidno oslobađa svoj cvijetni miris koji traje više od 24 sata, Ajax Floral Fiesta 1 lit ili ekvivalent 240 kom 240 kom 6 5 kanister 25 lit kanister 10 lit 100 kom 120 kom 21

22 Solna kiselina, 1 lit, za domaćinstvo HCI 19%, Sadrži: kloridna kiselina Sredstvo za održavanje i čišćenje parketa i laminata, izopropil alkohol <15%, butil glycol 5-15%, Pronto 5 lit ili ekvivalent. Jednokratne krpe za brisanje površina u zrakoplovu. Crvena krpa za toalet i Plava krpa za kuhinju. Wypall, paketić 25 komada, dimenzija 35x42cm ili ekvivalent. Dostaviti uzorak Sredstvo za otklanjanje kamenca, Arf DEOBAD 750 ml ili ekvivalent PREMIER pasta za pranje ruku, Kimcare INDUSTRIE. Kimberly-Clark Profesional, dozator za punjenje, pak 2x3.5 lit ili ekvivalent Tečni sapun za ruke, ph neutralan, dermatološki testiran sa učinkom njegovanja kože, ugodnog mirisa. Sastav: Voda, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropil Betain, Coco Glucoside, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Ethanol, Glycerin, Citric Acid, Lactic Acid, Methyl Chloroisothiazolinone, Methyl Isothiazolinone, Parfum. BENTIN PLUS 5 lit ili ekvivalent. Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača Tečni sapun za ruke, osnovno punjenje za aparat, 1 lit, koje dimenzijama odgovara ponuđenom držaču tečnog sapuna za ruke 110 lit kanister 5 lit pak 25/1 240 kom pak 2x3.5 lit kanister 5 lit 50 lit 22

23 Držač tečnog sapuna za ruke, 1000 ml, dimenzije adekvatne osnovnom punjenju Toaletni papir, dvoslojni slagani, 100% celuloza, bijeli bez mirisa, tehnologija izbjeljivanja papira bez klora, vrijednost razgradnje u vodi 4, dim. lista 11,2 x 21cm (36pakx250 list), Scott ili ekvivalent Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača Držač toaletnog papira u listićima dimenzija 12-13cm dimenzije adekvatne ponuđenom toalet papiru iz stavke 58 Držač ubrusa za ruke AutoCut, plastični, boja bijela. Otvaranje pomoću sigurnosnog metalnog ključa. Mogućnost da nosi rolnu dužine do 354 metra, da posjeduje ISO 9001 certifikat, da odgovara ponuđenim ubrusima za ruke iz stavki 62 i 63, Kimberly Clark ili ekvivalent. Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača Jumbo Industrijska rola 100% celuloza, bijela, dvoslojna, 20 cm širine, 2/1 Ubrusi za ruke, dužina 304 metra, širina 20 cm, jedan sloj, bijela boja, od Airflex materijala visoke apsorpcije, Scott ili ekvivalent, da odgovara držaču ubrusa za ruke iz stavke 60 Dostaviti i uzorak I tehnički list proizvođača Ubrusi za ruke, dužina rolne 150 m, širina 20.7 cm, dvoslojni, boja bijela, težina rolne 1.428g +/-2%, 100% celuloza, promjer hilzne 5 cm, da odgovara držaču ubrusa za ruke iz stavke kom 360 pak 36/1 10 kom 20 kom 30 pak 2/1 120 pak 6/ pak 6/1 23

24 64 65 Dostaviti uzorak I tehnički list proizvođača Papirnati prekrivač za WC dasku, boja bijela, 100% celuloza, razgradiv u vodi, tako da ne ostavlja mogućnost da se pojave problemi sa funkcionisanjem kanalizacionih sistema, dimenzija: 38x45cm, pakovanje 125 listića Kimberly-Clark ili ekvivalent Dostaviti uzorak Držač za papirnate prekrivače WC daske koji dimenzijama odgovara za prekrivače iz stavke pak 125/1 20 kom 66 Papuča za usisivač CLEANFIX S10 5 kom 67 Papuča za usisivač Vento 8 5 kom 68 Lijevak PVC 10 kom PVC kanta za otpatke 60 lit, poklopaccolor cod, sa pedalom, TTS DERBY ili ekvivalent Oznaka mokar pod, Bosanska/Engleska verzija, latinica Parfumirano sredstvo za čišćenje sanitarija, WC NET Intense 750 ml ili ekvivalent 4 kom 3 kom 100 kom 72 Bokal za vodu, 1.5 lit 20 kom 73 PVC kašikice za kafu 1000/1 100 pak 24

25 74 Čaša PVC 2dcl 100/1 prozirne pak 75 PVC kašike pakovanje 10/1 600 pak 76 PVC noževi pakovanje 10/1 200 pak 77 PVC viljuške pakovanje 20/1 600 pak Salavete 28x28 cm, dvoslojne, pakovanje 100/1 Slamke za frape Samurai sa kašikom pakovanje 80/1, higijenske i sigurne Posude za hranu, preklopne, stiropol Eps 23.5x14x7cm. Dostaviti uzorak Čačkalice Aica higijenske sa papirnim omotom 1000/1, svaka čačkalica da je umotana u papirni omot Amg-roll aluminijska rolna 150m,čvrsta i kvalitetna folija za čuvanje hrane Slamke za sok Fresco, pakovanje 40/1 ili ekvivalent Folija najlonska 300m da ne propušta masnoću i vodu,rastezljiva i čvrsta, neutralnog mirisa, propušta kiseonik, ekološki prihvatljiva pak 60 pak kom 30 pak 80 rolna 200 pak 80 rolna 25

26 Sol u tabletama, sastav: natrijev hlorid 100% u jastučićima, Blistal sol 25kg ili ekvivalent Sredstvo za čišćenje konvektomata UNOX 10 lit. kiselo sredstvo za ispiranje i brzo sušenje konvektomata sa automatskim doziranjem ili ekvivalent Deterdzent za mašinsko pranje suđa,odstranjuje zaprljanja alkalnih komponenata, sekvestrena i antikorozijskih inhibitora, nitrilotriacetate 15-30%, sodium hydroxide 5-15%, ph vrijednost 12,2, spec.težina na 20C -1,27 Suma L6 26 lit ili ekvivalent. Sredstvo za odmaščivanje, visoko alkalno sredstvo namijenjeno za čišćenje pećnica i grilova, sodium hydroxide 5-15%,ph vrijednost >13, spec.težina na 20C -1,12 Suma D9 2lit ili ekvivalent. Koncentrovano sredstvo za čišćenje masnoća s podova, stepeništa, hodnika, ph vrijednost <12,5, spec.težina na 20C - 1,02 Taski actival 5lit ili ekvivalent. Sredstvo za čišćenje radnih površina, spec.težina na 20C -1,01, ph vrijednost 12-12,5 Brillo degragerm 5lit ili ekvivalent Sredstvo za ispiranje posuđa, sastavljen od neonskih tenzida koji omogućavaju sušenje bez ostavljanja mrlja, ph vrijednost 5.3, spec. težina na 20C -1,01 Suma A5 20lit ili ekvivalent. Žice za pranje posuđa od nehrđajućeg čelika, inoxa pakovanje 3/1 (u pakovanju 3 žice) Štapići za ražnjiće natur od bambusa 50/1 15 kom 6 kom 25 kom 15 kom 8 kom 6 kom 15 kom 80 pak 20 pak 26

27 Vreće za zamrzivač 5 lit,pakovanje 25/1, izrađena od polietilena koji ne oslobađa tvari štetne po zdravlje okoline Sredstvo za pranje i čišćenje keramičkih pločica i slavina, Arf cream original, citro i natural 500ml ili ekvivalent Sapun tečni dezinfekcijski SOFTCARE MED 800ml ili ekvivalent Detredžent za pranje veša Ariel mountain spring 2kg ili ekvivalent Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina koje su u kontaktu sa prehrambenim artiklima, sastav: Natrijev karbonat, didecilmetilamoj-hlorid, dinatrijev matasilikat, natrijeva sol nitrilotrisircetne kiseline Blisal Gem 5lit ili ekvivalent Višenamjesnka krpa, trulex Nevex pakovanje 3/1 ili ekvivalent Univerzalno sredstvo za čišćenje Rijal 750ml ili ekvivalent Ostale Materijal za održavanje čistoće koje će se obračunavati po važećem cjenovniku ponuđača na dan isporuke, ukupne vrijednosti u toku trajanja ugovora ne veće od 6.000,00 KM 50 kom 100 kom 10 kom 3 pak 2 kanister 5 lit 90 pak 3/1 250 kom - 1 n/a 6.000, , , , , UKUPNO : 27

28 Ukupna cijena za sve stavke bez PDV-a: Ukupno obračunat popust za sve stavke: Ukupna cijena za sve stavke bez PDV-a sa obračunatim popustom (Osnovica za PDV): Ukupan iznos PDV-a za sve stavke: UKUPNO: Slovima: KM / EUR Ovjera i svojeručni potpis ovlaštenog lica: Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM ili EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. Ponuđač mora jasno i nedvosmisleno naznačiti valutu ponude 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu. 3. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. 4. Radi obračuna PDV-a, ponuđač ne smije nuditi niti jednu stavku iz ovog obrasca besplatno (pisanjem riječi Gratis, Besplatno ili pisanjem broja 0 ). Ukoliko ponuđač misli da tu stavku treba dati besplatno, neka je ponudi za minimalnu cijenu (1 KM, 1 EUR ili slično). Ponude sa besplatnim stavkama će biti odbijene. 5. U kolonu 3 Zemlja porijekla treba pisati državu iz koje roba dolazi (npr BiH, Makedonija, Njemačka), a ne regiju ili regionalni sporazum (npr. EU, CEFTA). Ponude u kojima ne bude pravilno popunjena kolona 3 će biti odbijene. 6. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. 28

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00 SB - Program Rolo SB SB 08.01 Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu Rollo SB SBX6105 316 žuti 9002777081252 pak. 78,00 širina 60 cm x visina 170 cm 350 bijeli 081238 pak. 78,00 406 plavi

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16 Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Прилог 2- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Прилог 3- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Прилог 4- УСЛОВИ ЗА

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342 EGT6242 EGT6342...... HR PLINSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS PLYNOVÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 15 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 29 TR GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU 44 2 www.electrolux.com

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Ceník zboží - cenové pásmo A

Ceník zboží - cenové pásmo A 10 - Balící papíry Podskupina: 1010 - Potravinářský 10 - Balící papíry 100018 Balící papír šedý 120x140cm/90g kg 1 kg 1 28,60 100028 Balící papír potravinářský 70x100cm kg 1 kg 1 22,50 100030 Balící papír

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 EWF 1486 GDW2 CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Katalog produktů. Ceny jsou uvedené bez DPH. IČO: 01735471

Katalog produktů. Ceny jsou uvedené bez DPH. IČO: 01735471 Katalog produktů Čistící prostředky číslo název cena Nádobí 100091 KRYSTAL balzám nádobí ALOE VERA 750ml 25,90 Kč 100089 KRYSTAL nádobí 750ml, aktivní ocet 22,90 Kč 100162 MILIT na nádobí citron 1l 16,90

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

LAVATHERM sušička. kondenzatorom

LAVATHERM sušička. kondenzatorom LAVATHERM 58870 Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička Sušilica rublja s kondenzatorom 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

KATALOG PROIZVODA 2015

KATALOG PROIZVODA 2015 KATALOG PROIZVODA 2015 SPOLJNI SLIVNICI KROVNI SLIVNICI LINEARNI SLIVNICI UNUTRAŠNJI SLIVNICI PLASTIČNE ŠELNE-NOSAČI CEVI PODNI DRŽAČI CEVI POKRIVNE LAJSNE FOR-TOP HACO PROIZVODI CHUDĚJ Ltd. Miroslav Chuděj

Více

Vaše rodinná drogerie

Vaše rodinná drogerie Vaše rodinná drogerie do vyčerpání zásob 1 1 24 25. 11. 3. 12. 2011 TETA 64,90 12 rolí Kleenex toaletní papír 3 vrstvý 12 rolí, 2 vrstvý 16 rolí 74,90 16 rolí 32,90 Duck Fresh Discs, čistič WC, 36 ml 44,90

Více

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK

OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK OSNOVNI INSTALACIJSKI PRIRUČNIK Systémy SOL 1, SOL 2 a SOL 3 Sistemi SOL 2, SOL 3 i SOL max Zona male privrede 5, 345 50Pakrac www.servissolar24.cz e-mail: servissolar24hr@net.hr solarhrpakrac@net.hr tel:

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA UVOZ U BOSNU I

Více