Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB"

Transkript

1 Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB

2 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela, že jsem se půl roku věnoval více práci na těchto skriptech než jí. ing. Zdeněk Prášil, duben

3 - 3-1 Úvod Tato skripta byla napsána pro potřeby Vyšší odborné školy ekonomické a obchodní akademie v Mladé Boleslavi. Látka je obsahem přednášek v prvním ročníku VOŠ. Vybrané partie je možno použít i v prvním pololetí prvního ročníku Obchodní akademie, kde jsou v předmětu Výpočetní technika probírány teoretické základy počítačové techniky. Dalším možným použitím je výuka ve volitelném předmětu Počítačová technika ve třetím ročníku OA. Úkolem těchto skript je seznámit studenty s hlavními trendy vývoje výpočetní techniky, vybavit je potřebným pojmovým aparátem a umožnit jim orientaci při rozhodování o nákupu a využití výpočetní techniky pro potřeby jejich budoucích zaměstnavetelů. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti výpočetní techniky je třeba počítat s tím, že zde obsažené informace velmi rychle zastarávají, proto autor předpokládá, že bude v dalších letech vydávat doplňky k jednotlivým kapitolám, shrnující pokrok v příslušné oblasti. 3

4 4 2 Vývoj výpočetní techniky Výpočetní technika je do jisté míry považována za jeden ze symbolů moderní doby. Často máme tendenci zapomínat na to, že snaha usnadnit si práci, a to i intelektuální, je stejně stará jako lidstvo samo. První pomůcky pro výpočty se objevují s rozvojem obchodu a peněžnictví asi před 3 až 4 tisíci lety. Jde o tzv. abakus, vypadající jako populární dětské počítadlo s kuličkami. Na rozdíl od něj však umožňuje nejen sčítání a odčítání, ale i násobení a dělení. Testy ukázaly, že obratný počtář s abakusem (v Rusku se používá pod názvem ščot ) provádí běžné výpočty rychleji, než běžný pracovník s elektronickou kalkulačkou. Toto prastaré zařízení se v mnoha východních zemích s úspěchem používá dodnes. Dlouho jsme se domnívali, že vývoj výpočetních pomůcek ve starověku ustrnul na úrovni abakusu. Archeologický nález z roku 1930, kdy byla při podmořských vykopávkách potopené řecké lodi z 2.století před naším letopočtem vylovena podivná hrouda bronzových úlomků, nevzbudil ve své době žádnou senzaci. Teprve v šedesátých letech, po prozkoumání úlomků pomocí roentgenu, došlo k rozruchu. Ukázalo se, že jde o přesnou soustavu ozubených kol (do té doby jsme se domnívali, že lide dokáží přesná ozubená kola vyrábět až od 17. století), která navíc tvořila poměrně komplikovaný mechanický počítací stroj, umožňující provádět astrologické výpočty. Dodnes nikdo neví, jak je možné, že takový stroj mohl vzniknout o 19 století dříve, než jsme tušili. Prvním známým výrobcem mechanických počítacích strojů byl koncem 17. století francouzský matematik B. Pascal. Vyrobil poměrně dokonalý mechanický kalkulátor, umožňující provádět všechny hlavní matematické operace (včetně umocňování a odmocňování a výpočtů se siny a cosiny). Pokusil se jej dále zdokonalit na skutečný počítač, pracující na základě programu, čteného z děrných štítků, zemřel však dříve, než byl schopen svou práci dokončit. Moderní počítače se začínají rozvíjet až v souvislosti s 2. světovou válkou ve 40. letech tohoto století. Rozvoj raket a letadel, stejně jako snaha o konstrukci jaderných zbraní, vedla k potřebě rychle provádět velmi složité výpočty. Proto se během války jak v Německu, tak i v USA a SSSR rozběhly práce na konstrukci elektronických počítačů. První exempláře se však objevují až po roce Objevuje se tzv. nultá generace počítačů. Jde o zařízení, pracující s využitím elektromagnetických relé (elektromagnetické relé si můžeme představit jako elektrický spínač ovládaný elektromagnetem). Šlo o experimentální zařízení, schopná provádět asi deset operací za sekundu a se střední dobou mezi dvěma poruchami řádově několik minut. Praktický význam ještě neměly, šlo pouze o ověřování některých obecných konstrukčních principů. Kolem roku 1948 nastupuje první generace počítačů. Jejich základním prvkem je elektronka (vakuová skleněná baňka s několika elektrodami, schopná rovněž pracovat jako spínací prvek). Tyto počítače již byly schopny provádět řádově stovky až tisíce operací za sekundu a v provozu bez poruchy vydržely desítky minut až hodiny. Byly velmi drahé, měly obrovskou spotřebu elektrické energie (každý počítač měl vlastní malou elektrárnu) a zabíraly obvykle celou budovu. Prováděly se na nich různé výpočty pro potřeby armády - především v souvislosti s vývojem raket a jaderných zbraní. Komunikace s nimi byla možná pouze pomocí děrných štítků a děrných pásek, programování probíhalo pomocí strojového kódu (každý krok počítače musel být zaznamenán pomocí číselného kódu). 4

5 - 5- Přibližně v roce 1955 se objevují počítače druhé generace počítačů. Jejich základní součástí je tranzistor (polovodičová součástka, umožňující opět spínání a rozpínání elektrických obvodů). Počítač se v této době stává vcelku běžným zařízením - objevuje se ve školách, věděckých ústavech, úřadech, výrobních podnicích atd. Počítače druhé generace provádějí až statisíce operací za sekundu, bezporuchový provoz trvá několik dní. Prudce klesá cena počítačů a spotřeba energie. Jejich používání je usnadněno formulací vyšších programovacích jazyků (první z nich v roce Fortran). Objevují se u nich různé vnější paměti - disky, magnetické pásky atd. Komunikace s obsluhou je usnadněna zavedením počítačových tiskáren a zadáváním příkazů pomocí elektrického psacího stroje. Po roce 1970 hovoříme o třetí a později o tři a půlté generaci počítačů. Jejich základním prvkem se stává integrovaný obvod (tedy celý funkční celek, tvořený mnoha tranzistory, umístěnými díky pokroku technologie na jediné malé křemíkové destičce). Tato generace trvá přes různé proměny a zdokonalení vlastně dodnes. V roce 1974 dochází k historickému zlomu - firma Intel konstruuje první mikroprocesor Od té doby se datuje vývoj moderní výpočetní techniky, jejímuž popisu jsou věnována tato skripta. 5

6 6 3 Základní pojmy. Popis obecného počítače Definice: Počítač je sekvenční automatický programovatelný elektronický stroj na zpracování informací. Tato definice vcelku dobře vystihuje hlavní rysy počítače, odlišující jej od jiných zařízení. Především - je to stroj, tedy zkonstruovali a vyrobili jej lidé, aby si určitým způsobem ulehčili práci. Používá se ke zpracování informace. Pro naše potřeby vystačíme s poněkud intuitivní představou informace jako určitého údaje, odrážejícího uspořádání okolní reality (existují samozřejmě nejrůznější další matematické, kybernetické, filosofické atd. definice informace, ty však překračují rámec našeho výkladu). Je elektronický, to znamená je složen z elektronických součástek a pracuje s elektrickými veličinami - především s elektrickým napětím. Že jde o stroj automatický, je celkem jasné. Obsluha do činnosti počítače zasahuje většinou jen nepřímo, počítač pracuje po většinu doby bez zásahů obsluhy - automaticky. Sekvenční automat je takové zařízení, jehož výstupy závisí nejen na vstupech, ale i na jeho předchozím vnitřním stavu (příkladem sekvenčního automatu může být známý hlavolam, Rubikova kostka - její stav vždy záleží nejen na pohybu, který s kostkou provedete, ale i na její předchozí kombinaci). Programovatelnost říká, že činnost stroje není jednou pro vždy daná, že je možno ji měnit tzv. programem. 3.1 Reprezentace informace v počítači Informace v počítači mohou být trojího druhu. Mohou to být buď instrukce, nebo data, nebo adresy. Instrukce počítači určují, co má v určitém kroku udělat. Program potom můžeme považovat za určitou sekvenci (řadu) instrukcí, vedoucí ke splnění požadované úlohy. Data jsou informace, které počítač podle instrukcí zpracovává. Dělíme je na vstupní data (co má počítač zpracovávat) a výstupní data (výsledek zpracovávání). Adresy určují odkud má počítač informaci získat, nebo kam ji má uložit. Adresovat je možno, jak uvidíme dále, jak paměť, tak i vstupní nebo výstupní zařízení. Všechny v současnosti pracující počítače patří mezi číslicové počítače (kdysi existující analogové počítače vymizely již před dvaceti lety), to znamená, že všechny informace, vyskytující se v nich, jsou v podobě čísel. Je nutné si uvědomit, že jedno a totéž číslo může být v určité situaci instrukce, v jiné může jít o data a opět v jiné to může být adresa. Pro kódování čísel se v počítačích používá tzv. binární (dvojková) soustava, pracující pouze se dvěma číslicemi 0 a 1. Potřeba pouhých dvou číslic, snadno rozlišitelných dvěma stavy zařízení a proto snadno technicky realizovatelných, je hlavním důvodem, proč se tato soustava používá u číslicových počítačů od počátků jejich vývoje až dodnes. V současnosti se ustálila situace, kdy obě číslice jsou reprezentovány úrovněmi elektrického napětí. Hodnotě 0 odpovídá napětí 0 až 0,4 V, hodnotě 1 napětí větší než 2,4 V, typicky používanou hodnotou je 5 V (z důvodu snížení zahřívání součástek se toto napětí postupně snižuje, některé procesory pracují i s napětím 2,8 V). 6

7 Srovnejme si dvojkovou soustavu s nám běžnou soustavou desítkovou (vycházející z počtu našich prstů). Chceme-li zjistit, jaké množství určité číslo v desítkové soustavě představuje, provedeme si podvědomě například tento převod: 3654,5 = = ,5 Obdobně i binární číslo můžeme rozepsat takto: ,110 = = /2 + 1/4 + 0 Vidíme, že zápis binárních vychází velmi dlouhý a pro nás nepřehledný. Proto se často binární hodnoty zapisují pomocí tzv. hexadecimálních číslic. (Pozor! V počítači vystupují pouze binární čísla. Pomocí hexadecimálních číslic si je zapisujeme my, lidé, aby byl zápis přehlednější.) Binární číslo rozdělíme na čtveřice binárních číslic a každou tuto čtveřici zapíšeme pomocí jedné hexadecimální číslice. To ilustuje následující tabulka: A B C D E F Číslo můžeme tedy zapsat D3A2. Jedna binární číslice tvoří tzv. bit (1 b). Například číslo 1101 se skládá ze čtyř bitů. 8 bitů dohromady tvoří jeden byte (1 B) (čteme bajt ) - tedy např je obsah jednoho bytu. Obě tyto jednotky se používají rovněž pro vyjadřování množství informace. Vyšší jednotky jsou např. 1kB = 1024 B, 1MB = 1024kB atd. (násobky jsou dány mocninou čísla 2, která je nejbližší hodnotě = 1024). Konkrétní binární číslo může kódovat nejrůznější informace. Jde-li o instrukci, jde o kód instrukce. Všechny možné kódy instrukcí, které je počítač schopen provádět, tvoří dohromady instrukční soubor počítače. Při zápisu instrukcí pomocí jejich číselných kódů hovoříme o zápisu ve strojovém kódu. Že jde o instrukci je obvykle určeno místem uložení v paměti. Jde-li o data, může být informace kódována několika způsoby. Numerická data (tedy číselné hodnoty, s nimiž se provádějí výpočty) mohou být vyjádřena přímo jako binární čísla, nebo mohou být vyjádřena např. v tzv. BCD kódu (BCD = Binary Coded Decimal - binárně kódovaná dekadická čísla). Vysvětleme si rozdíl mezi oběma kódováními ukázkou na příkladu. Mějme číslo 365 v dekadické soustavě. Pokud jej budeme převádět na binární číslo, získáme = tedy = = 16D (v hexadecimálním vyjádření) - 7-7

8 8 Při zápisu v BCD kódu převádíme na binární číslo každou číslici dekadického čísla zvlášť, tedy = BCD Zatímco binární kódování se používá především pro kódování dat pro výpočty, kód BCD se objevuje především u vstupních a výstupních dat. Vzájemné převody obou kódů nejsou pro počítač problém. Znaková data (tedy např. texty, příkazy pro počítač atd.) se kódují převážně v kódech odvozených od kódu ASCII, určeného pro znaky anglické abecedy, upravených pro příslušnou národní abecedu. V češtině se používá nejčastěji kód Kamenických a Latin 2. V těchto kódech je jednotlivým znakům přiřazeno určité binární číslo spolu s označením, že jde o znak. 8

9 Základní části počítače Uspořádání základních částí počítače zachycuje von Neumannovo schéma (viz obr.). Toto uspořádání základních částí počítače se od počítačů 1. generace dodnes podstatně nezměnilo, tyto základní části se vyskytují i u dnešních počítačů. ALU data data I / O informace M adresy instrukce adresy C kde I/O... vstupní a výstupní zařízení M... vnitřní paměť počítače ALU... aritmeticko-logická jednotka C... řadič Vstupní a výstupní zařízení (I/O) mají především charakter převodníku informace, převádějí formu informace z podoby uvnitř počítače na podobu mimo počítač a obráceně (např. grafická karta převádí informaci z binární podoby uvnitř počítače na televizní signál zobrazitelný na monitoru). Vnitřní paměť počítače umožňuje uchovávat a rychle vyhledávat informace. Přebírá informace ze vstupních zařízení, předává je řadiči (instrukce) a aritmeticko-logické jednotce (data), ukládá do sebe výstupní data a předává je výstupnímu zařízení. Aritmeticko-logická jednotka je výkonným orgánem počítače. V ní se provádí vlastní zpracování informací. Přebírá z paměti data, zpracovává je a ve zpracované podobě je opět odesílá do paměti. Řadič podle instrukcí programu řídí a koordinuje činnost všech částí počítače. Přebírá z paměti instrukce programu, dekóduje je (tj. zjišťuje, jaké kroky musí počítač jako celek i jeho jednotlivé části provést, aby byla instrukce splněna) a vysílá signály do dalších částí počítače tak, aby zajistil provedení istrukce. 9

10 10 Základní myšlenkou von Neumannova schématu, pro kterou si dodnes uchovává svůj význam, je komunikace mezi vstupními a výstupními zařízeními a zbytkem počítače prostřednictvím paměti. Toto uspořádání umožňuje do určité míry vyrovnat obrovské rozdíly v rychlosti mezi vstupními a výstupními zařízeními, často omezenými rychlostí člověka (např. klávesnice), na jedné straně a ALU a řadičem na straně druhé. Program a k němu příslušná data se nejprve uloží pomocí vstupního zařízení do paměti. Po spuštění programu začne řadič přebírat instrukce, podle nich nastavuje činnost ALU a ta zpracovává data. Výsledky se ukládají do paměti a na výstupní zařízení se předávají až po skončení zpracování. Pokud je v paměti připraven další program, může se hned spustit a nemusí čekat na ukončení činnosti pomalého výstupního zařízení, např. tiskárny. Tím je dosahováno podstatně vyšší efektivnosti práce počítače, než při jiných uspořádáních. Podívejme se nyní na jednotlivé obecné části počítače trochu podrobněji Přehled pamětí Ústřední částí obecného počítače podle von Neumannova schématu je paměť, přesně řečeno vnitřní paměť. Sám název naznačuje, že kromě nich existují i paměti vnější. Základní rozdíl je ve způsobu komunikace s ostatními částmi počítače. Než se začneme dále bavit o pamětech, musíme si vysvětlit několik základních pojmů. Paměť, která si uchovává uloženou informaci i bez dodávek energie, se označuje jako paměť energeticky nezávislá. Paměť, která po přerušení dodávky energie ztrácí uloženou informaci, je paměť energeticky závislá. Kapacita paměti vyjadřuje množství informace, které je maximálně možno do paměti uložit, vyjadřuje se v B (bytech), případně kb, MB, GB atd. Adresa označuje určité místo v paměti, na které je možno uložit informaci. Obvykle je možno na jednu adresu uložit 1B informace. Rychlost paměti se určuje jako průměr doby mezi vstupem adresy do paměti a výstupem přečtené informace z paměti a (pokud to paměť umožňuje) obdobné doby potřebné pro zápis informace. Vnitřní paměti jsou přímo spojeny s řadičem a ALU. Hlavním požadavkem je tedy u nich rychlost. Jsou to většinou polovodičové paměti, jejich rozhodující charakteristikou je rychlost, která se pohybuje na úrovních ms a nižších. U současných počítačů jejich kapacita bývá 8-32 MB, nejsou však žádnou výjimkou ani počítače s podstatně většími vnitřními pamětmi (např. 64MB a více). Vnější paměti komunikují s počítačem prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení, jsou rozsáhlé a uchovávají informace, když počítač není v chodu. Typickým příkladem jsou například magnetické disky. Rozhodující charakteristikou je u nich kapacita a trvanlivost záznamu. Běžně používané kapacity vnějších pamětí se dnes pohybují v rozsahu 500 MB až 2 GB, nejsou však výjimečné ani paměti větší. Všechny vnější paměti jsou energeticky nezávislé. paměti vnitřní vnější ROM RAM klasická ROM PROM EPROM SRAM DRAM 10

11 Vnitřní paměti se dělí na paměti ROM a RAM. - 1 Paměť ROM (read-only memory - paměť pouze pro čtení) je taková paměť, ze které může počítač pouze číst. Je to paměť energeticky nezávislá, v počítači jsou v ní obvykle uloženy programy, tvořící základ operačního systému, např. tzv. BIOS. Paměti ROM se dělí na tři skupiny - klasické paměti ROM, paměti PROM a paměti EPROM. Z hlediska počítače není mezi nimi rozdíl, rozdíl je dán způsobem ukládání informací do paměti. Klasické paměti ROM jsou vyráběny ve velkých sériích a jejich obsah je vytvářen již při výrobě. Dnes se používají především v oblasti spotřební elektroniky. Paměti PROM se dodávají prázdné, uživatel si do nich může mimo počítač poměrně jednoduchým způsobem informaci zapsat, ale pouze jednou. Jejich použití se vyplatí u malých sérií. Paměti EPROM je možno mimo počítač určitým způsobem vymazat (ultrafialovým světlem, elektrickým impulzem atd.) a uložit do nich novou informaci. V poslední době se s nástupem nových technologií začaly více používat paměti Flash EPROM, umožňující přeprogramování přímo v počítači. U nových počítačů jsou typickou pamětí pro uložení BIOSu - tedy základní skupiny programů, nutných pro rozběh a činnost počítače (bude vysvětleno v kapitole o operačním systému) Paměti RAM (random access memory - paměť s libovolným přístupem) umožňují počítači zapisovat i číst informace. Jsou většinou energeticky závislé, i když existují i speciální případy energeticky nezávislých pamětí RAM. Dělí se na dvě hlavní skupiny - statické paměti SRAM a dynamické paměti DRAM. Statické paměti SRAM se vyznačují tím, že informace v nich uložená se může měnit pouze vnějším zásahem (zapsáním jiné informace, příkazem ke smazání, vypnutím zdroje energie atd.). Jejich základní součástí jsou tzv. bistabilní klopné obvody (Jsou to elektronické obvody s jedním či dvěma vstupy a dvěma výstupy, které se mohou nacházet v jednom ze dvou tzv. stabilních stavů - ustálených stavů na výstupech. Buď je na jednom z nich elektrické napětí odpovídající 0 a na druhém 1, nebo obráceně. Vnějším impulzem se vyvolá přechod z jednoho stavu do druhého. Tyto obvody umožňují uložit jeden bit informace.) Podle typu tranzistorů, z nichž se skládají klopné obvody, se paměti dále dělí na unipolární a bipolární. Z hlediska uživatele má toto rozdělení význam v tom, že unipolární paměti RAM (někdy též označované zkratkou CMOS) má menší spotřebu elektrické energie, než paměti druhého typu, jsou však citlivější na dotykové napětí (nesmí se na ně sahat nechráněnou rukou). Statické paměti jsou nejrychlejším typem pamětí, jsou však velmi drahé, proto se používají pouze u tzv. pamětí CACHE (viz. dále). Dynamické paměti DRAM se skládají z miniaturních kondenzátorů (Kondenzátor je elektronická součástka, která, připojí-li se na zdroj elektrické energie, se nabije určitým elektrickým nábojem, což se na venek projevuje tím, že se i po odpojení zdroje na ní udrží elektrické napětí. Toto napětí s časem klesá, kondenzátor se vybíjí.). Dynamické se jim 11

12 12 říká proto, že je třeba informaci v nich uloženou neustále periodicky obnovovat. Tento proces se nazývá REFRESH. Spočívá v tom, že periodicky se z každé adresy v paměti informace přečte a opět se na stejnou adresu zapíše. Paměti DRAM jsou výrazně lacinější, než paměti SRAM a proto se v počítačích používají jako hlavní vnitřní paměti. Je-li např. v prospektu uvedeno, že počítač má 8MB RAM, jde jednoznačně o DRAM. Všeobecně lze říci, že paměti DRAM jsou relativně pomalejší, v poslední době se však začínají objevovat dynamické paměti typu EDO RAM, jejichž rychlost by měla postupně dosáhnout rychlosti pamětí SRAM. Podrobnější popis jednotlivých typů pamětí je v kapitole Vnitřní paměti. Vnější paměti se dělí podle fyzikálního principu ukládání informace dělí Vnější paměti mechanické děrné štítky děrné pásky magnetické optické magnetické pásky magnetické disky CD-ROM CD-RAM pružné disky (FD) (diskety) pevné disky (HD) Další, podrobnější popis těchto pamětí bude následovat v kapitole o vnějších pamětech. 12

13 Řadič (C) Jak jsme si uvedli výše, je hlavní úlohou řadiče podle instrukcí programu řídit a koordinovat činnost ostatních částí počítače tak, aby byl program proveden. V dalším výkladu si podrobněji popíšeme činnost řadiče a vysvětlíme pojem instrukční cyklus. Nejprve se podívejme na schéma obecného řadiče - u dnešních počítačů je již uspořádání poněkud odlišné, vychází však z principů, které si zde vysvětlíme. Hlavní části obecného řadiče: R.A.I.... registr adresy instrukce R.I.... registr instrukce D.I.... dekodér instrukce G.Ř.I.... generátor řídicích impulzů Vysvětlení některých termínů: registr - vnitřní paměťové místo počítače, umožňující obvykle pomocí klopných obvodů uchovávat jedno binární číslo. generátor - můžeme chápat jako zdroj. instrukce (z paměti) R.A.I. R.I. D.I. G.Ř.I. příznaky (z ALU) adresa instrukce (do paměti) řídící impulzy Činnost řadiče je možno popsat ve čtyřech krocích: 1) Vyhledání a načtení instrukce. V registru adresy instrukce je uložena adresa instrukce, která má být v daném instrukčním cyklu provedena. Paměť se přepne na čtení a odešle se do ní adresa instrukce z R.A.I. V paměti se vyhledá paměťové místo s příslušnou adresou. Na tomto místě je uložen kód instrukce, která má být prováděna. Tento kód se přečte a odešle do řadiče, kde se uloží do registru instrukce R.I.. 13

14 14 2) Dekódování instrukce. Dekodér instrukce přečte kód instrukce z R.I. a určí, jaké dílčí kroky je třeba provést pro vykonání instrukce. Podle toho nastaví příslušným způsobem činnost generátoru řídicích impulzů G.Ř.I.. 3) Provedení instrukce. Tato část instrukčního cyklu se mění podle typu prováděné instrukce. Generátor řídicích impulzů vysílá postupně impulzy ostatním částem počítače (vstupním/výstupním zařízením, paměti a ALU) tak, aby byla příslušná instrukce provedena. U typické instrukce se zpracování skládá z načtení dat do ALU, provedení operace s daty a z uložení výsledku do paměti, u řady instrukcí však průběh vypadá odlišně. 4) Nastavení adresy následující instrukce programu v R.A.I.. Jde o poslední krok instrukčního cyklu, po něm začíná cyklus následující. Nová adresa vzniká obvykle zvětšením obsahu R.A.I., v případě instrukcí skoku se adresa načítá z paměti z místa za kódem instrukce (viz. dále). Vysvětleme si ještě dvě podstatné podrobnosti tohoto schématu. Vidíme, že vstup z paměti není možný pouze do R.I., kam se zapisuje kód instrukce přečtený z paměti, ale i do R.A.I. Pro vysvětlení tohoto faktu si musíme uvědomit, že při běžném zpracovávání programu se instrukce berou postupně z jednoho paměťového místa za druhým od nejnižší adresy k nejvyšší. Některé instrukce však tuto posloupnost zpracovávání mění - zpracování programu se může vrátit o několik instrukcí zpět, případně může některé instrukce přeskočit - jak je v daném případě zapotřebí. Tyto instrukce se nazývají instrukce skoku. adresy RAM běžný směr zpracování příklad skoku 05 instrukcí programu zpět A 0B... V takovém případě následuje za kódem instrukce adresa místa v paměti, od kterého má zpracovávání programu pokračovat. Tato adresa se přečte a zavede do R.A.I. a zpracovávání programu v dalším cyklu pokračuje od této nové adresy. Druhým významným detailem je vstup tzv. příznaků z ALU do generátoru řídicích impulzů. Tento vstup respektuje skutečnost, že počítač rozeznává instrukce nepodmíněné a podmíněné. Nepodmíněné instrukce se provádějí vždy, podmíněné pouze tehdy, je-li splněna určitá podmínka. Tato podmínka se formuluje právě pomocí příznaků, které si blíže vysvětlíme ve výkladu činnosti ALU. Zjistí-li dekodér, že jde o 14

15 - 1 podmíněnou instrukci, testuje G.Ř.I. nejprve hodnoty příznaků, a pouze tehdy, pokud odpovídají nastavené podmínce, zahájí provádění instrukce. V případě, že neodpovídají podmínce, instrukce se neprovede a rovnou se nastavuje adresa následující instrukce Aritmeticko-logická jednotka (ALU) data z paměti M F A TMP příznaky (do C) řídicí impulzy (z C) OB data do paměti A... střadač TMP... pomocný registr F... registr příznaků OB... operační blok Obecná aritmeticko-logická jednotka se skládá ze tří registrů a operačního bloku. Její funkce spočívá v zpracovávání dat podle řídicích impulzů z řadiče. Střadač je jakýmsi ústředním registrem počítače. Vstupní data pro zpracování procházejí vždy alespoň z části střadačem (potřebuje-li daná instrukce jeden operand, prochází tento operand střadačem, potřebuje-li dva operandy, prochází jeden z nich střadačem) a výsledek operace se před odesláním do paměti alespoň z části ukládá do střadače. Pomocný registr tvoří druhý vstup do operačního bloku, prochází jím v případě potřeby druhý operand pro danou instrukci, a v případě, že se výsledek nevejde do střadače, ukládají se do něj přebývající bity výsledku. Počet bitů střadače určuje velikost binárního čísla, jaké může operační blok v jednom kroku zpracovat. Tento údaj označujeme jako délku slova počítače a hovoříme o počítačích s délkou slova 4b, 8b, 16b, 32b, 64b atd. Výkonnou částí ALU je operační blok. V něm se provádí vlastní zpracování dat. Řídicí impulzy z řadiče přepínají jeho funkci na některou z možných operací. ALU obecně umožňuje provádět tyto operace: 1) Aritmetické operace - obvykle sčítání, odčítání, násobení a dělení. Sčítání a odčítání je možné provádět buď s přenosem, nebo bez přenosu (bude vysvětleno dále). Násobení a dělení se provádí buď bez znaménka, nebo se znaménkem. 15

16 16 Pokud se provádí násobení a dělení se znaménkem, využívá se nejvyšší bit čísla jako znaménko (0 odpovídá +, 1 odpovídá -). 2) Logické operace - představují operace s výroky, tedy s tvrzeními, u kterým je možno jednoznačně přiřadit hodnotu pravda (TRUE), nebo nepravda (FALSE). Tyto hodnoty jsou v počítači reprezentovány 1 a 0. ALU je obvykle schopna provádět tyto logické operace: NEGACE (NOT) - operace s jedním operandem operand výsledek LOGICKÝ SOUČIN (AND) - operace se dvěma operandy 1.operand 2.operand výsledek LOGICKÝ SOUČET (OR) - operace se dvěma operandy 1.operand 2.operand výsledek Logické operace se provádějí s jednotlivými registry vždy bit po bitu. Aby bylo operaci možno provést, musí být oba operandy stejně dlouhé. Příklad: Logický součin dvou osmibitových čísel: AND ) Porovnávání - ALU je schopna porovnat mezi sebou dvě číselné hodnoty. Porovnávání zjišťuje, zda platí pro dvě hodnoty =, <>, <, >,<=,>= atd. Porovnávání má charakter výroku, to znamená, že buď daný vztah platí, a potom je výsledkem pravda - TRUE, nebo neplatí, a pak je výsledkem nepravda - FALSE. 4) Rotace a posuvy - Rotace jsou operace, při kterých se bity v registru posunou o jedno či více míst vlevo či vpravo, přičemž přebývající bity jsou zapisovány na uvolněná místa na druhé straně registru 16

17 - 1 Příklad: se rotací o jedno místo vlevo změní na rotace vlevo Posuny jsou operace, při kterých se bity v registru posunou o jedno či více míst vlevo či vpravo. přičemž přebývající bity se ztrácejí a na uvolněná místa se zapisuje 0, 1, nebo se tam kopíruje poslední bit registru (podle typu instrukce). Příklad: posun o jedno místo vlevo 0 Tedy se posunem o jedno místo vlevo změní na Všechny složité operace s daty, které je počítač schopen provádět, musí být v konečné fázi rozloženy na výše uvedené elementární operace. Z toho je možno si alespoň částečně představit komplikovanost vytváření programů pro počítače ve strojovém kódu. Registr příznaků je velmi specifickým registrem počítače. Od ostatních registrů se liší tím, že do něj není ukládáno binární číslo, ale každý bit má svůj specifický význam. Tyto bity se označují jako příznaky (flaggs). U počítačů rozeznáváme dvě základní skupiny příznaků: Řídicí příznaky jsou bity, jejichž hodnota je nastavována uživatelem pomocí určitých instrukcí. Nastavení hodnoty příznaku mění určitým způsobem funkci počítače. Příkladem může být příznak, označovaný jako TF, u procesorů řady 80x86. Nastavením tohoto příznaku na hodnotu 1 přechází počítač do tzv. režimu krokování. Provede vždy jen jednu instrukci programu a následující instrukci provede až po opakovaném spuštění. Tento režim činnosti umožňuje kontrolovat program instrukci po instrukci - používá se pro odlaďování programů (hledání a odstraňování chyb v programech). Stavové příznaky jsou bity, které jsou automaticky nastavovány při činnosti počítače a signalizují stav ve střadači po ukončení operace. Příkladem může být třeba bit ZF (zero), který nabývá hodnoty 1 pokud je výsledkem operace hodnota 0. Podobně bit CF (carry) signalizuje tzv. přetečení o jeden řád, tedy že výsledné číslo se do střadače o jeden řád nevešlo. Poznámka: 17

18 18 Tento bit umožňuje např. sčítat libovolně velká čísla na počítači ve více krocích (viz. poznámka o aritmetických operacích výše). Příklad Při sčítání 8bitových čísel pomocí 4bitového počítače provedeme sčítání dolních čtyř bitů bez přenosu a horních čtyř bitů s přenosem, tedy tak, že k součtu přičteme hodnotu bitu CF přenos do vyššího řádu CF = tedy výsledek = Stavové příznaky se velmi často používají pro formulování podmínek v tzv. podmíněných instrukcích. Pro lepší představu si můžeme registr příznaků představit jako jakýsi kontrolní panel. Stavové příznaky potom představují jakési kontrolky, jejichž rozsvícení signalizuje určitý stav. Řídicí příznaky si potom můžeme představit jako vypínače, jejichž sepnutím se spouští určitý specifický režim činnosti počítače. Další podrobnosti o příznacích budou uvedeny v kapitole popisující jednotlivé mikroprocesory Vstupní a výstupní zařízení (I/O) Vstupní a výstupní zařízení slouží především jako určitý typ převodníků informace z jedné podoby do druhé, zprostředkovávajících přenos dat mezi počítačem a vnějšími zařízeními (např. monitorem, tiskárnou, myší atd.). Vezměme si jako typický příklad třeba tzv. videokartu (grafickou kartu, grafický adaptér). Jde o typické výstupní zařízení (osobní počítač není bez ní schopen pracovat). Vstupují do ní informace z počítače v numerické podobě a vystupují v podobě televizního signálu pro monitor. V širším slova smyslu můžeme za vstupní a výstupní považovat i různá periferní zařízení, připojovaná k počítači a umožňující vstup nebo výstup informací. Vstupní a výstupní zařízení dělíme podle dvou hledisek: 1) Podle směru předávání informace Vstupní - slouží k zadávání informací do počítače. Například klávesnice, myš, scanner, světelné pero, snímač optického čárového kódu atp. Výstupní - jejich prostřednictvím počítač sděluje výsledky své činnosti, případně jimi působí na okolí. Typický příklad je tiskárna, monitor, zvuková karta, plotter atp. Vstupní i výstupní - tato zařízení mohou sloužit pro vstup i výstup informací. Typickým příkladem jsou vnější paměti umožňující zápis i čtení (magnetické paměti, optické disky CD-RAM), ale také modem, síťová karta atp. 18

19 2) podle způsobu předávání informace: - 1 Paralelní - u těchto zařízení je tolik spojovacích vodičů, kolik je bitů přenášeného slova. Celé slovo se potom předává najednou v jediném taktu. výhodou je vysoká rychlost přenosu, nevýhodou citlivost na vnější rušivé vlivy (především elektromagnetická pole) a potřeba relativně velkého počtu vodičů. Příkladem zařízení s paralelním přenosem mohou být například vnější magnetické paměti - disky, u kterých se velmi rychle předává velké množství informace na krátké vzdálenosti. Dalším paralelním zařízením je tiskárna. V tomto případě je nutno co nejrychleji předat informace do tohoto pomalého zařízení a uvolnit počítač pro další práci. Sériová - u těchto zařízení se všechny bity slova předávají jeden po druhém po jediném vodiči. Přenos slova tedy trvá tolik taktů z kolika bitů se slovo skládá. Nevýhodou je podstatně menší rychlost přenosu. Výhodou je potřeba jediné spojovací cesty. Sériový přenos se používá především u přenosu na větší vzdálenosti a u zařízení přímo komunikujících s člověkem (zde je komunikace z hlediska počítače tak pomalá, že paralelní přenos by byl naprosto zbytečný). Typickým příkladem může být klávesnice nebo myš. Výběr vstupního nebo výstupního zařízení se provádí pomocí adresy. Tato adresa se označuje jako port (brána). Objeví-li se např. na obrazovce počítače hlášení serial port 3F7, znamená to, že konektor pro připojení sériového vstupního nebo výstupního zařízení má adresu 3F7 (tedy ). Pomocí této adresy bude počítač komunikovat se zařízením, které na tento konektor připojíme (např. s myší). Tím jsme ukončili popis obecného počítače a s ním spojený výklad základních pojmů a v dalším textu navážeme podrobnějším popisem skutečných částí mikropočítače (vyjdeme z nejrozšířenějšího typu - IBM PC. Začneme tzv. mikroprocesorem. 19

20 20 4 Mikroprocesory 4.1 Základní pojmy Před popisem jednotlivých typů mikroprocesorů si budeme muset vysvětlit alespoň některé z technických pojmů používaných při popisech těchto zařízení. Integrovaný obvod vzniká na malé křemíkové destičce speciální technologií. Je to vlastně elektronický prvek obsahující v sobě celý funkční celek (zesilovač, paměť, mikroprocesor...), složený z většího množství elementárních součástek (především tranzistorů). U integrovaných obvodů hovoříme o tzv. hustotě integrace, tedy množství těchto elementárních součástek na chipu (= destička čistého křemíku). V počátcích technologie integrovaných obvodů byly na chipu řádově desítky tranzistorů, v současnosti může jít o desítky, ale i o stovky tisíc či miliony. Mikroprocesor je potom integrovaný obvod o vysoké hustotě integrace, obsahující vždy v sobě kromě dalších částí aritmeticko-logickou jednotku a řadič. Sám o sobě není schopen pracovat, potřebuje vždy řadu pomocných a podpůrných obvodů. Společně s vnitřní pamětí a vstupním a výstupním zařízením tvoří základ celku, který nazýváme mikropočítač. Existují i tzv. jednočipové mikropočítače, které v jediném elektronickém prvku obsahují všechny uvedené části (včetně malé vnitřní paměti). Mikroprocesor komunikuje se svým okolím prostřednictvím tzv. sběrnic. Sběrnice (anglicky bus ) je paralelní cesta přenosu informací. Šířka sběrnice je počet bitů, které je po sběrnici možno přenášet současně v jediném okamžiku. V souvislosti s mikroprocesory hovoříme o vnitřních sběrnicích a vnějších sběrnicích. Vnitřní sběrnice jsou uvnitř mikroprocesoru (jedna nebo více) - přímo na chipu. Propojují mezi sebou jednotlivé funkční celky mikroprocesoru. Při jejich konstrukci není výrobce nijak omezen. Navrhuje je tak, aby mikroprocesor jako celek pracoval co nejrychleji. Vnější sběrnice propojují mikroprocesor s jeho okolím. Vzhledem k potřebě propojovat mikroprocesor s dalšími součástkami (mnohdy i od jiných výrobců) musí být vnější sběrnice určitým způsobem normalizovány. Většina výrobců respektuje normy stanovené firmou Intel vzhledem k silnému postavení výrobků této firmy na světovém trhu. Každý mikroprocesor má tři vnější sběrnice - datovou, adresovou a řídící. Po datové sběrnici jsou přenášena data a instrukce (jsou-li adresy součástí instrukce, přenášejí se před dekódováním také nejprve po datové sběrnici do mikroprocesoru). Je to obousměrná sběrnice, umožňující jak přenos informací z paměti nebo vstupního/výstupního zařízení do mikroprocesoru, tak i opačným směrem (Pozn. - U některých počítačů je datová sběrnice tvořena dvěma jednosměrnými sběrnicemi pro přenos jedním a druhým směrem. Podle potřeby se přepíná na jednu nebo druhou sběrnici. Dosahuje se tak větší rychlosti přenosu po této sběrnici). Šířka této sběrnice určuje jednak maximální číslo, které může mikroprocesor zpracovat v jednom taktu (tedy = 2 n, kde n je šířka datové sběrnice), jednak i strukturu a maximální možný počet instrukcí instrukčního souboru. Adresová sběrnice je jednosměrná a slouží k přenosu adres z mikroprocesoru do paměti, nebo vstupních/výstupních zařízení. Šířka sběrnice určuje maximální velikost adresovatelné paměti mikroprocesoru (M max = 2 n, kde n je šířka adresové sběrnice). Řídící sběrnice slouží k přenosu řídících impulzů mezi mikroprocesorem a dalšími obvody mikropočítače. Může mít různou šířku podle typu mikroprocesoru, vždy však bude obsahovat tyto čtyři signály: 20

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII Paměti konstant

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII Paměti konstant Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 1.5 Paměti konstant Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače V roce 1945 vystoupil na přednášce v USA matematik John von Neumann a představil architekturu samočinného univerzálního počítače (von Neumannova koncepce/schéma/architektura). Základy této koncepce se

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí. Základní pojmy IT, číselné soustavy, logické funkce Základní pojmy Počítač: Stroj na zpracování informací Informace: 1. data, která se strojově zpracovávají 2. vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává)

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti počítače ROM, RAM Paměti počítače ROM, RAM Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

1 Paměť a číselné soustavy

1 Paměť a číselné soustavy Úvod 1 Paměť a číselné soustavy Počítač používá různé typy pamětí. Odlišují se svou funkcí, velikostí, rychlostí zápisu a čtení, schopností udržet data v paměti. Úkolem paměti je zpřístupňovat data dle

Více

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní

Více

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě 1 Hardware Dvojková soustava Pro zápis čísel v počítači se používá dvojková soustava, kdy se jakékoliv číslo zapisuje jen pomocí nul (0 Voltů) a jedniček (5V). Např.: 9 10 =1001 2 nebo 75 10 =1001011 2

Více

Paměti počítače 9.přednáška

Paměti počítače 9.přednáška Paměti počíta tače 9.přednáška Paměť Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache Mezipaměti počítače Cache paměť - mezipaměť Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá vyrovnávací (cache) paměť SRAM. Rychlost

Více

Paměťový podsystém počítače

Paměťový podsystém počítače Paměťový podsystém počítače typy pamětových systémů počítače virtuální paměť stránkování segmentace rychlá vyrovnávací paměť 30.1.2013 O. Novák: CIE6 1 Organizace paměťového systému počítače Paměťová hierarchie...

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 17. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Práce v textovém editoru

Práce v textovém editoru Práce v textovém editoru 0) Otevřete NOTEPAD a okopírujte celý tento článek do NOTEPADu. [Můžete použít zkratky Ctrl-A (označit vše) Ctrl+C(kopírovat), Ctrl+V (vložit)] 1) Najděte v tomto textu slovo "myš"

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 http://www.edunet.souepl.cz www.sse-lipniknb.cz http://www.dmaster.wz.cz www.spszl.cz http://mikroelektro.utb.cz

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ)

Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Principy komunikace s adaptéry periferních zařízení (PZ) Několik možností kategorizace principů komunikace s externími adaptéry, např.: 1. Podle způsobu adresace registrů, které jsou součástí adaptérů.

Více

Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80

Program Světla pro mikropočítač PMI-80 Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80 Dokument věnovaný mikropočítači PMI-80, jeho programování a praktickým ukázkám. Verze dokumentu:. Autor: Blackhead Datum: rok 1997, 4.3.004 1 Úvod Tento program

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur

Více

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY (PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE PLD) Programovatelné logické obvody jsou číslicové obvody, jejichž logická funkce může být programována uživatelem. Výhody: snížení počtu integrovaných

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití.

Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití. Metodický list hardware Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití. Postupuje od výčtu základních prvků, bez kterých se PC

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru

Pohled do nitra mikroprocesoru Pohled do nitra mikroprocesoru Obsah 1. Pohled do nitra mikroprocesoru 2. Architektury mikroprocesorů 3. Organizace cvičného mikroprocesoru 4. Registry v mikroprocesoru 5. Aritmeticko-logická jednotka

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače Řídicí počítače - pro řízení technologických procesů. Specielní přídavná zařízení - I/O, přerušovací systém, reálný čas, Č/A a A/Č převodníky a j. s obsluhou - operátorské periferie bez obsluhy - operátorský

Více

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) Paměti Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) cena

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více