Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod."

Transkript

1 Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové mletí Chemické postupy (delaminace vrstevnatých struktur...) Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Příprava funkčních nanostruktur metodami supramolekulární chemie Cílená manipulace přírodních a syntetických krystalových struktur na nano-úrovni, vedoucí k novým syntetickým nanostrukturám, s novými vlastnostmi

2 Příprava funkčních nanostruktur metodami supramolekulární chemie Supramolekulární chemie Nobelova cena Jean Marie Lehn Definice: J.L. Lehn - Chemie molekulárních uspořádání a intermolekulárních nevazebních interakcí. Jiná definice: Chemie nekovalentních vazeb Chemie slabých intermolekulárních interakcí Molekulární chemie se zabývá syntézou molekul a silnými kovalentními vazbami a dosáhla svého vrcholu v 70 letech, kdy se podařilo syntetizovat řadu přírodních látek reaktivní interakce molekul kovalentní vazby - překryvy X Supramolekulární chemie je založena na slabých nekovalentních intermolekulárních vazbách molekuly tvvoří komplexy vázané vzájemně slabou nevazební interkací Nevazební interakce elektrostatické, Van der Waalsovy síly, H-můstky, - interakce.

3 Supramolekulární chemie vytváří umělé supramolekulární struktury s využitím intermolekulárních interakcí V nejjednodušším smyslu je SCH chemií host-guest host hostitel hostitelská molekula váže molekulu hosta za tvorby host-guest komplexu (supramolekuly) Hostitelská molekula - obvykle velká molekula nebo agregát (enzym, syntetická cyklická molekula atd. obsahující dutinu molekula hosta - kation, anion, ale i větší molekuly (hormon, neurotransmiter atd.) Kriteria pro vznik supramolekulárního komplexu: Komplementarita chemická molekula hostitele i hosta musí obsahovat vazební místa správného elektronického charakteru Komplementarita geometrická tvarová komplementarita obou molekul

4 Významný faktor komplementarity: rozdělení náboje v molekulách Molekula: 2,4,6-trinitro-1,3,5-triazine (TNTA). Nábojová hustota molekuly TNTA: Equipotenciální plochy: Modrá: kladný náboj +0.5 e/å 3, červená: záporný náboj -0.3 e/å 3 Podle: P. SRINIVASAN, K. MAHESHWARI, M. JOTHI and P. KUMARADHAS* Central European Journal of Energetic Materials, 2012, 9(1), 59-76,ISSN

5 Molekulární rozpoznávání - Podmínkou asociace molekul do nadmolekuly je jejich vzájemná komplementarita (rozložení náboje, vazební geometrie sterické faktory) Princip: receptor-substrát (analyt) zámek a klíč Molekulární rozpoznávání proces selekce substrátu (analytu) daným receptorem senzorové vlastnosti Supramolekulární struktury hostitel host Inkluzní komplex Klatrát

6 Příklady molekul hostitele: pro inkluzní komplexy Cyklodextriny cyklické oligomery, 6,7,8 glukopyranosových jednotek-,, cyklodextrin Crownethery - Makrocyklické polyethery kalixareny 12-crown-4 15-crown-5 18-crown-6 Cyklofany 21-crown-7

7 Empirický popis intermolekulárních interakcí Intermolekulární interakční energie je konstruována jako součet 4 příspěvků: E INT = E C + E I + E D + E REP Elektrostatické: E C je energie Coulombovská - určí se jako interakce monopólů - atraktívní E I je energie interakce mezi původními a indukovanými dipóly (závisí na polarizovatelnosti) Disperzní a repulzivní - Van der Waals: E D je Londonova disperzní energie (London 1930) v důsledku oscilací atomových jader a el. obalů vznikají časově proměnné elektrické multipóly a vzájemně interaguji atraktívní E REP je energie repulzívní interakce, která působí při přiblížení atomů na vzdálenosti kdy je překryv el. sfér nenulový překryv obsazených orbitalů vede k pouze k odpuzování.

8 H-VAZBA Významná v molekulárních krystalech a biologických systémech; Vzniká když je H vázán ke dvěma i více atomům, které mají větší elektronegativitu než H (N,O,F,S,Cl,C) donor D H A akceptor H-atom kovalentně vázaný k jednomu elektronegativnímu atomu DONOR, Druhý elektronegatívní atom AKCEPTOR Oba elektronegatívní atomy si vezmou část el. hustoty H-atomu každý z elektronegatívních atomů nese parciální záporný náboj H F

9 Příklady donorů a kaceptorů donory akceptory C-H [C=C] N-H [N] P-H [P] O-H [O] S-H [S] X-H [X] (Cl, F) voda Atypické H-vazby: 1. C-H X (X=O,N,Cl.) teoretické výpočty - P. Hobza, krystalografická evidence Taylor R., Kennard O 2. X-H.. (fenyl) fenyl ring může být akceptorem 3. C C-H.. (C C) Krystalografická, spektroskopická data a teoretické výpočty.

10 Povaha H-vazby: H vazba má 4 složky : elektrostatická (Coulombovská), polarizační (indukční), VDW - disperzní interakce - atraktívní a repulzívní (překryvová). E H = E C + E I + E D + E REP Empirický popis: E HB (r) = ar -12 br -10 nebo E HB (r, ) = (r -12 r -10 ) cos 4 (r- vzdál. H acceptor) R H-vazba voa+alkohol voda keton R R C O H-VAZBA V MOLEKULÁRNÍCH KRYSTALECH H

11 H-vazba v v biomakromolekulách H-vazba je zopovědná z velké části zodpovědná za sekundární, terciární a kvaternární struktury proteinů H-vazba mezi polymerními řetezci

12 Poloha akceptoru Poloha akceptoru Geometrie vodíkové vazby: [ 1 Å = m, 1nm = 10-9 m ] Délka vodíkové vazby: Ve vodě : O-H je 0.96 Å a O H je Å NH---O Å, OH---O Å Variabilita geometrie vodíkové vazby Vzdálenost H A ~ Å Úhel D - H...A ~ Nejsilnější lineární vazby!!!! Energie H-vazby 2-40 kcal/mol Vícenásobné akceptory a donory!!!!! O H

13 Využití supramolekulárních struktur: - katalýza, design nových lékových forem ukotvení molekuly léčiva na vhodném nosiči, senzory, biosenzory, design funkčních nanostruktur pro optoelektronické aplikace Konstrukce optických sensorů (UV, fluorescenčních ) je typickým úkolem, který řeší moderní chemie. Sensor reaguje s analytem, vzniká agregát, který má naprogramované fyzikálně chemické vlastnosti.

14 Rozpoznávání iontů chemické senzory: Crown ethery mají jedinečné vlastnosti při tvorbě komplexů s kationy (zvláště Na+, K+, atd). Velikost kavity a poloměr kationtu: Na Å ; K Å ; Cs Å [15]-crown-5 nejlépe komplexuje s Na +, [18]-crown- 6 má optimální kavitu pro K + a [21]-crown-7 tvoří komplex s Cs crown-6 koordinující draslíkový kationt Na + K + Cs + Centrální atom se chová formálně jako Lewisova kyselina tzn. Je schopen přijímat jeden nebo více elektronových párů od ligandů dochází tak k vzájemnému spojení pomocí donor-akceptorových vazeb. Ke vzniku této vazby je nutné, aby centrální atom obsahoval vakantní orbitaly, které přijmou elektrony od ligandů - jeden z vazebných atomů (donor) poskytuje volný elektronový pár, druhý vazebný partner (akceptor) poskytnutými elektrony zaplní své volné orbitaly. - Koordinačně kovalentní vazba

15 VYUŽITÍ MAKROMOLEKUL PRO SYNTÉZU FUNKČNÍCH NANOSTRUKTUR POLYMER Monomer ethen (ethylen) Polymer polyethylen OLIGOMER 2-10 monomerů, s počtem merů se mění vlastnosti na rozdíl od polymerů H (CH 2 ) n H Kopolymer řetězení dvou i více různých monomerů DENDRIMERY Rozvětvené makromolekuly

16 Molekuly hosta v dutinách Příklady dendrimerních struktur podle (2).

17 Funkční nanostruktury založené na slabých mezimolekulárních interakcích Funkce: molekulární rozpoznávání pro chemické separace a pro chemické senzory, nosiče molekul léčiv pro selektivní transport léčiva, snadnější vstřebání katalyzátory selektívní sorbenty, filtry, membrány Design nových lékových forem cílený transport molekul léčiva lepší biodostupnost, snadné vstřebávání postupné uvolňování molekul léčiva v organismu potlačení hořké chuti Ukotvení molekuly léčiva na vhodný nosič Nosiče molekul léčiv : polymerní, cyklodextriny, dendrimery Požadavky na nosič: netoxický, biodegradovatelný, selektivně působící

18 Cyklodextriny jako nosiče molekul léčiv -CD = 6 glucopyranose units -CD = 7 glucopyranose units -CD = 8 glucopyranose units Hydrofobní kavita OH Velikost kavity: -CD 0.45nm -CD 0.70nm -CD 0.85nm OH Uspořádání b-cd komplexů s molekulou léčiva, /podle 5./ Výhody komplexu CD/léčivo oproti čistým krystalkům léčiva v tabletě: lepší vstřebání, postupné uvolňování, potlačení odporné chuti

19 Dendrimery jako nosiče molekul léčiv Ukotvení molekuly léčiva vazební interakcí Problém: enzymatické rozštěpení vazby Ukotvení molekuly léčiva nevazební interakcí Navázaná molekula léčiva musí být v pravý okamžik na pravém místě v organismu uvolněna!!!!!!!

20 Schema polymerního řetězce s bočními řetězci, na kterých jsou navázané molekuly léčiva Polymerní nosiče léčiv cytostatika: Molekuly cytostatik navázané na polymerní řetězec, působením enzymů se molekula cytostatika odštěpí od polymerního nosiče. Výhody: Selektívní působení pouze v nádorové tkáni, která je řídší Možné vyšší dávky cytostatik, bez vedlejších účinků Polymerní řetězec Molekula cytostatika Enzymaticky štěpitelná spojka

21 Biodegradovatelné polymery jako nosiče léčiv nevazební interakce polyceluloza polyetylenglycol polycaprolactam polychitosan Cyklosporin A lék na potlačení imunity /podle 6./

22 Příklady komplexů polymer- Cyclosporin A (CsA) /podle 6./ polylactide, polychitosan, polyglycolic acid, polyethylene glycol and cellulose.

23 Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové mletí Chemické postupy (delaminace vrstevnatých struktur...) Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Příprava funkčních nanostruktur metodami supramolekulární chemie Cílená manipulace přírodních a syntetických krystalových struktur na nano-úrovni, vedoucí k novým syntetickým nanostrukturám, s novými vlastnostmi

24 Interkalace - zabudování atomů, molekul iontů do krystalové struktury minerálů, organických krystalů. Jaké hostitelské struktury jsou vhodné pro interkalaci??????? Hostitelské struktury anorganické: Zeolity: Vrstevnaté krystalové struktury: Chemická vazba uvnitř vrstev silná, kovalentní, mezivrstevní vazby slabé Van der Waalsovy Organické matrice Grafit Vrstevnaté silikáty Fosforečnany Krystaly fullerenů Molekula fullerenu C60

25 Interkalace je proces při kterém se molekula nebo iont (host) umísťí do hostitelské mřížky. Struktura hostitele zůstává v interkalační sloučenině (interkalátu) stejná nebo pouze mírně odlišná od původního hostitele - topotaktická reakce. octadecylamin Mezi hostitelskou strukturou a hostem se nevytvoří kovalentní vazba. Interakce host-hostitel nekovalentní elektrostatická, Van der Waals a H- můstky Charakter Interakce se řídí povahou hostitele a hosta zabudování polárních molekul, nebo iontů do hostitelské struktury, Jak se interkaluje??? Interkalace z roztoku nebo v parách hosta, v mikrovnném poli, v elektrolytu za různých teplot a tlaků

26 Interkalace změna fyzikálních a chemických vlastností Cíl interkalace - řízená změna vlastností Využití interkalátů iontové vodiče, vodiče s kovovou vodivostí ve dvou dimenzích, supravodiče materiály pro elektrody baterií fotofunkční jednotky pro optoelektroniku (interkalace opticky aktívních molekul do vhodných hostitelských struktur) léčiva ( biologicky aktivní molekuly interkalované do vhodné matrice) chemické senzory selektívní sorbenty, katalyzátory.. nanokompozitní konstrukční materiály

27 Interkalační chemie Interkalace zabudování polárních molekul, iontů do hostiotelské struktury bez kovalentní vazby interakce host-hostitel je pouze slabá nevazební elektrostatická +VDW 6 + vodíkové můstky Grafitové interkalační sloučeniny Vazby uvnitř vrstev - kovalentní, mezi vrstvami - VDW Vazební délka C-C..1,42 Å 3,35 Å GIC: 1. donorové interkalanty host (interkalant) odevzdá elektron hostitelské vrstvě: alkalické kovy Li, K Rb, Cs a dvojmocné Ba, Ca, Sr, Příprava elektrochemickou reakcí v elektrolytu s grafitovou anodou 2. akceptorové interkalanty host (interkalant )přijme elektron od grafitové vrstvy: Chloridy přechodových kovů FeCl 3, TaCl 4, NbCl 4,HNO 3 V parách interkalantu za vysokých teplot

28 K + grafit a Li + grafit : Katalyzátory pro organické syntézy Materiály pro elektrody baterií Interkaláty grafitu: Během nabíjení a vybíjení se grafit interkaluje a deinterkaluje Lithiem katoda anoda

29 Interkalace etanolu do vrstevnaté struktury Zr(HPO 4 ) 2.H 2 O Hostitelská struktura: Zr(HPO 4 ) 2.H 2 O Interkalováno etanolem Interkaláty Zr(HPO 4 ) 2.H 2 O: protonové vodiče, katalyzátory, chemické senzory

30 Interkalace organických barviv do TaS 2 - Molekulární supravodiče Interkalace zvýšení T c - přechodu do supravodivého stavu Host Metylénová modř Hostitel TaS 2 T c = 0.6 K Fáze I T c = 5.21K Fáze II T c = 4.92K Fáze III T c = 4.24

31 Fullereny a deriváty Interkalace fullerenové struktury C60 Atomy zabudované uvnitř fullerenové molekuly = K, Rb,Cs.. K 3 C 60, a Rb 3 C 60 kovová vodivost K 6 C 60, a Rb 6 C 60 nevodivé K 3 C 60 supravodič, Tc ~ 28K

32 Vrstevnaté silikáty fylosilikáty - matrice pro funkční nanostruktury Jílové minerály - široké průmyslové využití: keramika, stavebnictví, plniva pro plasty, papír, kosmetické přípravky, sorbenty, katalyzátory. Výzva pro nové technologie - vhodné matrice pro ukotvení: organických molekul, komplexů, iontů, nanočástic. Pozoruhodné krystalochemické vlastnosti!! Vrstvy nesou záporný elektrický náboj!!!! Náboj vrstev je kompenzován kationty kovů. Interkalace silikátů je dvojího typu: (1) iontová výměna, nebo (2) ion-dipolová interkace - neutrální polární molekula vstoupí do mezivrství a původní mezivrstevní kationty tam zůstanou. Přírodní vrstevnatý silikát Vyměnitelné kationty v mezivrství Kompenzují náboj vrstev Iontová výměna: Komplexní kationty, Organoamoniové kationty Ion-dipolová interakce: Interkalace polárních organických molekul (oktadecylamin)

33 Vrstevnaté silikáty jako hostitelské struktury Montmorillonit. Náboj vrstev Si Al (Fe 3+,Fe 2+, Mg) Vrstva shora Vyměnitelné kationty + (H 2 O) Mezivrstevní kationty: Ca 2+, Na +, K + kompenzují náboj vrstev Počet a poloha substitucí atomů velikost a rozložení náboje na vrstvě vlastnosti a chování jílu

34 Vrstevnaté silikáty interkalované anorganickými kationty - sorbenty, katalyzátory. [Al 13 O 4 (OH) 24 (H 2 O) 12 ] 7+ Montmorillonite Výsledek molekulárních simulací: Nepravidelnost ukotvení komplexních kationtů k vrstvám Energeticky výhodné shluky hostů, problematická kontrola porozity!!!!

35 Interkalace organických molekul do vrstevnatých silikátů sorbenty nepolárních organických molekul pro organické znečištění ve vodě a vzduchu Interkalace HexaDecylTrimetyl amonia (HDTM) - organoamoniový kationt- do vermikulitu Účinný sorbent pro mono a polycyklické uhlovodíky z plynného prostředí čištění odpadních plynů Interkalace HexaDecylPyridinia (HDP) do vermikulitu Účinný sorbent pro mono a polycyklické uhlovodíky z vodního prostředí čištění odpadních vod PLACHÁ D., SIMHA MARTYNKOVÁ G., RŰMMELI M. Journal of Colloid and Interface Science 327, (2008),

36 Intenzita fotoluminiscence Interkalace organických barviv do vrstevnatých silikátů změna optických vlastností laditelnost fotoluminiscence RhB Metylenová modř Metylčervveň Interkalát RhB/MMT Vlnovou délku fotoluminiscence organických molekul je možné měnit typem silikátové hostitelské struktury!!!!! RhB/MMT vzorek RhB ve vodě 580 max [nm] RhB/MMT (RhB interkalovaný v montmorillonitu) 655 Vlnová délka (nm) Posuv emisního pásu RhB k vyšší vlnové délce po interkalaci do silikátu - montmorillonitu Podle: Čapková, P. Malý, M. Pospíšil, Z. Klika, et al.: J. Colloid Interface Sci., 277 (2004)

37 PL PL [arb. u.] PL [arb. u.] PL 0 Metylčerveń (MR) interkalovaná v silikátech 2 typy silikátů s různým složením vrstev a různým nábojem Montmorillonit Ivančice: Vermikulit Letovice: el na jedn. b el na jedn. b wavelength [nm] fotoluminiscence Čistá krystalická MR MR 442 nm Struktura MR-vermikulitu Pouze částečně interkalovaný 1, wavelength [nm] ,8 Struktura MR-montmorillonitu 0,6 0,4 MR vermikulit 0,2 Poloha emisních pásů fotoluminiscence Sample: MR- fine powder MR-VER MR-MMT 1,0 0,8 0, wavelength [nm] MRmontmorillonit Layer charge per unit cell el el 0,4 max (excitace 320nm) 800 nm 645 nm 565 nm 0,2 G. Simha Martynková, L. Kulhánková, P. Malý, M. Valášková, P. Čapková: J. Nanoscience and Nanotechnology, vol. 8, (2008) wavelength [nm]

38 Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové mletí Chemické postupy (delaminace vrstevnatých struktur...) Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Příprava funkčních nanostruktur metodami supramolekulární chemie Cílená manipulace přírodních a syntetických krystalových struktur na nano-úrovni, vedoucí k novým syntetickým nanostrukturám, s novými vlastnostmi

39 Nanobiotechnologie a bionanotechnologie Nanobiotechnologie - využití nanočástic a nanomateriálů pro modifikaci a ovlivnění biologických systémů a procesů Bionanotechnologie produkce nanočástic biologickými systémy (Definice prof. Ivo Šafařík, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice) Nanobiotechnologie Diagnosticke metody nanočástice pro zviditelnění nádorových tkání metodou magnetické rezonance nanočástice na silikátech pro diagnostiku tenkého střeva Destrukce nádorových tkání pomocí nanočástic Nanotechnologicke povrchy mohou zlepšit bioaktivitu a biokompatibilitu implantátů. Samoorganizujici se struktury otevírají cestu pro tkáňové inženýrství Biomimetické materiály - perspektiva pro transplantace syntetických orgánů Nové systémy pro podávání léků nosiče pro cílený transport léčiv Biosenzory Nanoroboti

40 Nanomateriály pro biomedicínské aplikace Požadavek netoxické biokompatibilní, biodegradovatelné Nanomateriály pro regenerativní medicínu: Tkáňové inženýrství - využití technologií biologických, chemických, lékařských a inženýrských principů vedoucích k obnovení, restaurování nebo regeneraci tkání, tedy pro tzv. regenerativní medicínu. Nanotechnologie v medicině : Nanotechnologie a nanomateriály tak mohou přispět k reprodukci nebo k opravě poškozené tkáně. Jak??? substrát pro pěstování tkání nebo pro implantáty Cíl: Nanomateriály, na kterých porostou buňky, a které budou organismem dobře přijímány a které by nahradily dnešní konvenční transplantace orgánů nebo umělé implantáty. Tato oblast vědy vyvíjí např. tzv. nosiče, tedy substráty, na kterých optimálně rostou buňky poškozená tkáň se sama opraví. rekonstrukci cév, kůže, kostí, chrupavek, svalů či nervové tkáně. Biodegradovatelné polymery - nosiče pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství. biomateriálů pro regenerativní medicínu Nanotextilie a nanovlákna substrát pro tkáňové inženýrství Uhlíkaté nanomateriály Kompozitní materiál simulující složení a architekturu kosti implantáty s dobrou adhezí k okolní tkáni - prorůstající do tkání

41 Další možnosti využití nanomateriálů v biomedicínských aplikacích: Diagnostika nádorových tkání (nanočástice oxidů železa) Destrukce nádorových buněk (nanočástice oxidů železa ve střídavém magnetickém poli) Design nových lékových forem pro cílený transport léčiva Nanoroboti Vyhledávání a ničení poškozených buněk, Doprava léčiv po těle Čištění krevního řečiště, Zvýšení pevnosti kostí pomocí nanočástic uhlíku

42 BIOSYNTÉZA KOVOVÝCH A OXIDOKOVOVÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH APLIKACE Magnetické nanočástice produkované magnetotaktickými bakteriemi Intra - Extracelulární produkce magnetických oxidů železa Tvorba nanočástic (zejména ušlechtilých kovů) mikrobiální cestou širší využití Magnetotaktická bakterie V r byla objevena magnetotakticá bakterie (R.Blakemore), která si vytváří sférické krystality magnetitu (Fe3O4) o rozměru cca 50 nm, které jsou přesně orientované a předavaji ji magnetický moment rovnoběžný s jeji osou pohyblivosti. Řetizky nanočastic nazvanych magnetosomy slouži jako jednoduché střelky kompasu, ktere pasivně natáčí buňky bakterie, aby byly vyrovnány souběžně se zemským magnetickým polem. Využití magnetických nanočástic: V medicíně diagnostika a destrukce nádorů.

43 Prof. Ivo Šafařík, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice produkce magnetických nanočástic pro diagnostiku a medicínské aplikace Výhoda bioprodukce: Pravidelné tvary a úzká distribuce velikostí nanočástic Biosyntéza nanočástic kovů a jejich oxidů je zvláštní případ chemické přípravy nanočástic probíhá chemickou cestou uvnitř živého organismu působením jeho enzymů či ostatních molekul. Přesný mechanismus biosyntézy není dosud detailně popsán buňka obsahuje proteiny, polysacharidy, nukleové kyseliny, tuky apod.), které obsahují volné funkční skupiny, jako jsou například hydroxyly nebo aminy. Tyto funkční skupiny mohou díky svému redukčnímu potenciálu participovat na redukci iontů kovu na jeho elementární formu.!!!! Možná aktivní účast některých enzymů v průběhu redukčního procesu.

44 Podmínky bio syntézy umístění mikroorganismů do vodných roztoků solí Microorganisms Products Culturing temperature Size (nm) Shape Location C Sargassum wightii Au Not available 8 12 planar Extracellular Rhodococcus sp. Au spherical Intracellular Shewanella oneidensis Au ± 5 spherical Extracellular Plectonemaboryanum Au <10 25 cubic Intracellular Escherichia coli CdTe spherical Extracellular Cr, Co, Mn, Pd, pt, Se, Hg Oxidy: Fe 3 O 4, Fe 2 O 3, TiO 2, ZrO 2..

45 Nanočástice v diagnostice zviditelnění pomocí magnetické rezonance Destrukce nádorových tkání pomocí magnetických nanočástic silného VF magnetického pole: Magnetické částice jsou zavedeny do krve a magnetickým polem jsou navedeny do oblasti, která je rakovinou postižena. Tyto částice jsou posléze vystaveny působení střídavého vnějšího magnetického pole, které zapříčiňuje jejich neustálou remagnetizaci, při níž se uvolňuje teplo v důsledku hysterezních ztrát. Teplota okolí nanočástice se tak zvětšuje, což vede k nekróze rakovinových buněk při určité teplotě (obvykle 42 C). nanoroboti. Maghemit -Fe 2 O 3 a magnetit Fe 3 O 4 - silně magnetické Magnetické nosiče molekul léčiv N Nanoparticle (magnetický nosič) C Coating layer (funkcionalizující slupka) B Bioactive substance (bioaktivní látka) N C B Nanočástice Fe 2 O 3 ukotvené na povrchu vrstevnatých silikátů: Perorální kontrastní látka pro zobrazení zažívacího traktu metodou magnetické rezonance.

46 Využití nanočástic v katalýze: Rozsivky : - další mikroorganismy schopné biosyntézy nanočástic kovů Rozsivky jsou jednobuněčné řasy s dvojdílnou křemitou schránkou schránkou Schránky odumřelých rozsivek tvoří horninu diatomit (křemelina), který se těží (v ČR například u Borovan u českých Budějovic) a využívá se jako filtrační či sorpční materiál. Příklad 285 rodů (navicula) Nanočástice zlata na povrchu schánky rozsivky Využití v katalýze, Materiál je katalyzátorem jako kompozit typu nanočástice ukotvená na křemičité schránce, není nutné separovat nanočástice pro katalytické využití

47 Biosenzory: Definice: biosenzor je analytické zařízení,které obsahuje citlivý prvek rozpoznávací prvek biologického původu, které převádí určitý fyzikální nebo chemický signál na jiný signál, lépe měřitelný, Rozpoznávací prvek: enzym, buňka, protein, biomolekuly. Bioreceptory - Biomolekuly rozpoznávající analytický cíl: Enzymy Protilátky Receptorové bílkoviny - molekuly se specifickou afinitou k hormonům, protilátkám, enzymům a dalším biologicky aktivním látkám Mikroorganismy Nukleové kyseliny Rostlinné a zvířecí tkáně

48 Princip biosenzoru: supramolekulární chemie - chemie host hostitel (zámek a klíč) Princip: receptor-substrát (analyt) zámek a klíč Molekulární rozpoznávání proces selekce substrátu (analytu) daným receptorem. analyt receptor převodník signál Optický (změna barvy, indexu lomu, absorpce, fluorescence) Elektrický (změna vodivosti, el. potenciálu ) Výhody biosenzorů: Velká selektivita odezvy. Taková, které u abiotických senzorů nelze dosáhnout. Použití protilátky umožňuje např. detekovat konkrétní bílkovinu ve směsi jí podobných bílkovin, Nízká cena

49 Využití biosenzorů: medicína, zemědělství, životního prostředí, potravinářský a farmaceutický průmysl. Pomocí biosenzorů lze stanovovat jak anorganické látky, např. Cu 2+ peroxid vodíku, oxid dusnatý, siřičitany, amoniak, tak velký počet látek organických a biologicky důležitých, např. cukry, zejména glukózu, ale též fruktózu, galaktózu,alkoholy, ethanol, proteiny, aminokyseliny, cholesterol, Škodliviny: fenoly, pesticidy a herbicidy Stanovení lze provádět i ve velice komplikovaných matricích jako krevní sérum, moč nebo potravinářské výrobky. Dále jako analyt mohou figurovat různé biologicky aktivní látky, jako např. protilátky a antigeny.

50 Nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP Bionanotechnologie nanomateriály pro biomedicinské aplikace. Vyvájíme biosenzory (od molekul k fungujícímu zařízení ), Vyvíjíme nové lékové formy na bázi denrdimerů pro amyloidní onemocnění - Alzheimerova choroba Plazmové technologie nanomateriály připravené plazmovou technologií pro širokou škálu využití Studium nanovlákenných textilií připravených technologií nanospider Počítačový design nanomateriálů

51 Zdroje a doplňující literatura: 1. P. Hobza Pavel, R. Zahradník Rudolf : Slabé mezimolekulové interakce v chemii a biologii (I. teorie + II. aplikace) (2 svazky) 2. P. Lhoták, I. Stibor: Molekulární design, skripta, vydavatelství VŠCHT, Praha M. Wilson,K. Kannangara, G. Smith, M Simmons, B. Raguse: Nanotechnology, basic science and emerging technologies, 2002, ACRC Press company Crystal Design: Structure and Function. Volume 7, Edited by Gautam R. Desiraju, Copyright 2003 John Wiley & Sons, Ltd.,ISBN: M. Fraňová: Interakce Beta-cyklodextrinu s biologicky aktivními molekulami Diplomová práce, MFF UK M. Macháčková, J. Tokarský, P. Čapková: A simple molecular modeling method for the characterization of polymeric drug carriers European Journal of Pharmaceutical Sciences 48 (2013) http://www.upce.cz/fcht/slchpl/vyzkum/interkalacni.html 7. Anton Lerf, Pavla Čapková: Dye/inorganic nanocomposites in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, vol.2, pages , ISBN /$35.00, Editor H.S. Nalva, American Scientific publishers, Stevenson Ranch, California, USA, P. Čapková, H. Schenk: "Host-Guest Complementarity and Crystal Packing of Intercalated Layered Structures", in Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, (2003), volume 47, num. 1-2, pages D.S. Goodsell : Bionanotechnology: Lessons from the Nature, Wiley Liss 2004, ISBN X 10. Renugopalakrishnan, V.; Lewis, Randy V. (Editors): ionanotechnology: Proteins to nanodevice, Springer 2006, ISBN

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Funkční nanostruktury Pavla Čapková Funkční nanostruktury Pavla Čapková Centrum nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava. Centrum nanotechnologií na VŠB-TUO Nanomateriály Sorbenty Katalyzátory a fotokatalyzátory Antibakteriální nanokompozity Nové

Více

NANOTECHNOLOGIE 2. 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

NANOTECHNOLOGIE 2. 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN NANOTECHNOLOGIE 2 CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Věda pro život, život pro vědu 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN Nanotechnologie nový studijní program na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad

Více

3. Stavba hmoty Nadmolekulární uspořádání

3. Stavba hmoty Nadmolekulární uspořádání mezimolekulové interakce supramolekulární chemie sebeskladba molekulární zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti mezimolekulové interakce (nekovalentní) seskupování

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. bleha@imc.cas.cz Membrány - separační medium i chemický reaktor Membránové materiály

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka

3) Vazba a struktura. Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Lenka CHEMICKÍ VAZBA = síly, kterými jsou k sobě navzájem vázány sloučené atomy v molekule, popř. v krystalové struktuře - v převážné většině jde o sdílení dvojic elektronů

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

Nanotechnologie a nanomateriály ve výuce přírodovědných oborů.

Nanotechnologie a nanomateriály ve výuce přírodovědných oborů. Nanotechnologie a nanomateriály ve výuce přírodovědných oborů. Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně Březen 2014 UJEP PřF, PF, FF, FSE, FVTM, FZS, FUD Nové objekty kampusu UJEP 2012

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci PŘÍKLADY SOUČASNÝCH

Více

Nanobiotechnologie a bionanotechnologie

Nanobiotechnologie a bionanotechnologie Nanobiotechnologie a bionanotechnologie Ivo Šafařík Oddělení nanobiotechnologie Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i České Budějovice Nanobiotechnologie a bionanotechnologie z pohledu nanočástic

Více

Zpráva o postupu projektu TA03010189

Zpráva o postupu projektu TA03010189 Zpráva o postupu projektu TA03010189 Efektivní separace Laktoferinu z kravského mléka Vypracovalo: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 2014 V rámci spolupráce s Regionálním centrem

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Struktura Molekul a Chemická Vazba

Struktura Molekul a Chemická Vazba Struktura Molekul a Chemická Vazba Slučováním atomů vznikají molekuly na základě chemické vazby. (~100 atomů ~10 6 různých molekul) Elektronová teorie chemické vazby: každý atom se snaží dosáhnout elektronové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Základy biochemie KBC/BCH

Základy biochemie KBC/BCH ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ Literatura: Petr Skládal: Biosensory (elektronická verze) Zajoncová L. Pospíšková K.(2009) Membrány Amperometrických biosensorů. Chem. Listy Belluzo 2008 upravila Pospošková

Více

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit Modifikace uhlíku

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Přehled nanotechnologií a nanomateriálů

Přehled nanotechnologií a nanomateriálů Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Přehled nanotechnologií a nanomateriálů Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Nanotechnologie: Využití mikroorganismů

Více

Fyzika biopolymerů. Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba

Fyzika biopolymerů. Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba Fyzika biopolymerů Struktura a vlastnosti vody, vodíková vazba Pět základních podmínek pro život na Zemi přítomnost uhlíku a dalších důležitých prvků tvořících biomolekuly voda v blízkosti povrchu vhodná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály Bioaktivní materiály in vivo, in vitro Aleš Helebrant Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha OBSAH Úvod definice biomateriálu, biomateriály v lidském těle bioaktivní x bioinertní

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013 Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

KONTAKT. Ústav chemie přírodních látek. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Budova A, 2.

KONTAKT. Ústav chemie přírodních látek. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Budova A, 2. KONTAKT Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Budova A, 2. patro Vedoucí ústavu: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík Sekretariát: Irena Dražilová Kontakt:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více