KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011"

Transkript

1 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable Development Česká republika / Czech Republic KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

2

3 KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

4 OBSAH / CONTENTS 2 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

5 Úvodní slovo / Introduction...04 Informace o festivalu / Festival information...10 Porota / Jury...12 Partneři / Partners...14 Seznam filmů / Movies...16 Rejstřík Českých názvů / Index of Czech Names...82 Rejstřík anglických názvů / Index of English Titles...86 Reklama / Advertisement...90 Vydavatel / Publisher...98 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

6 ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTION 4 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

7 Vážené dámy, vážení pánové, držíte v rukou katalog prvního ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů nazvaného LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. Jeho cílem je uvést a ocenit nejnovější snímky z oblasti přírodních a zejména zemědělských věd i techniky. Chceme tak nejen upozornit na mimořádná díla v této oblasti, ale díky výmluvné řeči filmového plátna přispět k široké diskusi o problematice, která se dotýká nás všech, jimž leží na srdci zdravá výživa, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Těžištěm festivalu je mezinárodní soutěž filmů, přednášky, diskuse s odborníky a další doprovodné akce, o nichž se dočtete na dalších stránkách. Těší mne, že náš záměr našel tak silnou odezvu hned v prvním ročníku, nad kterým převzal záštitu mj. ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa a předseda Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Za Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která je vyhlašovatelem a organizátorem festivalu, Vám přeji příjemné dny plné podnětných setkání. prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor ČZU v Praze Ladies and gentlemen, You have in your hands the Programme of the first festival of documentary films which is called the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. The purpose of this festival is to show the latest film documents which focus on natural sciences, in particularly on agricultural sciences and technology. Not only do the organiser of this festival wish to highlight outstanding documents, but also, through the language of cinema, initiate discussions at all levels about issues, which are close to the heart of us all: healthy food, clean environment and sustainable development. The main feature of this festival is of course the international film competition. But there is ample space left for thematic lectures, discussions with specialists and cultural events, which are described in your Festival Programme brochure. I am happy that this first edition of the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL has met with such a positive response. I am particularly grateful to our Minister of Agriculture, Mr Ivan Fuksa, and to the President of the Czech Academy of Sciences, Dr Jiří Drahoš, for having kindly accepted to be the first patrons of this cultural event. On behalf of the Czech University of Life Sciences Prague, who alone took the initiative to organise this festival, I wish you a fascinating experience, and many interesting encounters. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Rector of CULS Prague LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

8 Vážení návštěvníci festivalu, zemědělství, péče o krajinu a rozvoj venkovského prostoru jsou dnes natolik provázány s environmentální problematiou, že je nezbytné k těmto tématům přistupovat s ohledem na mnohé dříve opomíjené nebo netušené souvislosti, a to minimálně v evropském, ne-li v globálním rozměru. Společná zemědělská politika v posledních letech zdůrazňuje význam mimoprodukčních funkcí zemědělství, jako je právě péče o krajinu, protierozní a protipovodňová prevence a ochrana životního prostředí. Akcentuje také konkurenceschopnost evropského zemědělství vůči třetím zemím a to při zachování vysokých kvalitativních standardů a požadavků na šetrné a dlouhodobě udržitelné hospodaření. Politici i sociologové už delší dobu řeší otázku zastavení odlivu obyvatelstva z venkovských oblastí, naopak zkvalitňování života na venkově a podporu zejména mladých lidí a jejich podnikatelských možností. V čase vrcholící diskuze o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 se tato témata dostávají nebo by se rozhodně měla dostávat - do centra celospolečenského zájmu. Zároveň všechny tyto oblasti nacházejí styčné body v zemědělském výzkumu, především aplikovaném výzkumu, a zcela přirozeně cílí spíš na mladší generace. Vítám proto aktivní přístup České zemědělské univerzity v Praze, díky které vzniká nový prostor, v jehož rámci se bude setkávat věda s praxí. Festival dokumentárních filmů LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL srozumitelným způsobem přiblíží divákům přírodní a zemědělské vědy, oborem využívané moderní technologie i společenské souvislosti. Věřím, že tak inspiruje odbornou mezioborovou diskusi a podnítí zájem veřejnosti. Přeji vám všem hodně zajímavých zjištění i kulturních zážitků. Ivan Fuksa ministr zemědělství Dear Festival Visitors, Agriculture, care for the landscape and development of rural areas are so closely linked with environmental matters that it is essential to approach these topics with regard to the many formerly neglected or unconsidered interrelations of at least on a European or even global scale. For the past few years, the Common Agricultural Policy has been placing emphasis on the significance of the non-production aspects of agriculture, such as care for the landscape, erosion and flood prevention and environmental protection. It has also been accentuating the ability of European agriculture to compete with third countries while maintaining high qualitative standards and requirements for considerate and sustainable farming. Both politicians and sociologists have been addressing the issue of halting the flow of inhabitants leaving rural areas and of improving the quality of life in the countryside and supporting younger people in particular and their opportunities to do business there. In a time of culminating discussion on the shape of the future Common Agricultural Policy for the year 2013, such topics are or should be coming into the forefront of interest of the whole ofsociety. At the same time, all of these matters are becoming key areas in agricultural research, especially in applied research and quite naturally are targeted at the younger generation. I therefore welcome the active approach of the Czech Agricultural University in Prague which initiated the creation of a new space where science can meet with practice. This festival of documentary films, the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL, coherently introduces the viewer nearer to natural and agricultural science, the modern technologies used by the field and their social contexts. I believe that it will inspire professional inter-disciplinary discussion and encourage the interest of the public. I wish you all many fascinating discoveries and cultural experiences. Ivan Fuksa minister of agriculture 6 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

9 Vážení přátelé vědy a filmu první ročník filmové přehlídky Life Science Film Festival ve mně vyvolává velké očekávání. Jednak svým obsahem vždyť dobré audiovizuální dílo o živé i neživé přírodě dokáže být úchvatné i poučné zároveň, stačí vzpomenout snímky skvělého popularizátora přírodních věd Davida Attenborougha. Dále i proto, že každá premiéra vzbuzuje přirozenou zvědavost a v našem případě pak zvědavost provází zvídavost, což je ideální kombinace. Life Sciences Film Festival by tuto ambici distributora nových zajímavých vědeckých poznatků v přitažlivé, esteticky vytříbené formě mohl naplňovat a zprostředkovávat tak všem vnímavým a zvídavým lidem, zejména mladé generaci, dobrodružství poznávání okolního světa. Stačí jen pohodlně usednout v kinosále, pořádně otevřít oči a nastražit uši. Na filmovém plátně na nás čeká fascinující svět snažme se mu porozumět! Prof. Jiří Drahoš předseda AV ČR Dear Friends of Science and Film, The First Annual Life Science Film Festival has aroused great expectations in me: both for its content after all, a good audiovisual work on animate or inanimate nature is able to be enthralling and educational at the same time; it suffices to mention the films by the terrific populariser of natural sciences David Attenborough and further also because every premiere arouses natural curiosity and in our case curiosity is then accompanied by the search for knowledge, which is an ideal combination. The Life Sciences Film Festival could fulfil this ambition of the distributor of new, interesting scientific knowledge in an attractive, aesthetically cultivated form and hence mediate to all perceptive and inquisitive people, especially the young generation, the adventure of getting to know the surrounding world. It is sufficient just to sit down comfortably in a cinema auditorium, open your eyes properly and prick up your ears. On the silver screen, a fascinating world awaits us let s try to understand it! Prof. Jiří Drahoš President of the ASCR LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

10 Vážení návštěvníci filmového festivalu, ekonomika zemí EU zaměstnává okolo 22 milionů pracovníků v oblasti vývoje, zpracování a využívání biologických zdrojů od zemědělství a rybolovu, potravinářství, lesního a vodního hospodářství až po zpracování chemických látek a biopaliv. Biologické hospodářství je nedílnou součástí evropského prostoru, ve kterém se pohybujeme, a hraje významnou roli v každodenním životě nás všech. Pro naplnění hlavních cílů agrární politiky EU ale potřebujeme výkonný aplikovaný výzkum. Všechny země Evropské unie i další ekonomicky vyspělé země by měly důsledně podporovat agrární výzkum z veřejných zdrojů. Investice z národních i evropských zdrojů, jejichž cílem je podpořit reálné hospodářství, jako je vývoj v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy, by měly rovněž pozitivně přispět k vytváření pracovních míst a k sociální soudržnosti. Jedním z hlavních cílů festivalu zaměřeného na studenty a širokou veřejnost je zvýšit povědomí a podpořit diskusi o podílu přírodních věd na efektivním využívání zdrojů, ekonomické efektivnosti a udržitelnosti životního prostředí v zemědělství a lesnictví. Jde tedy o podobný cíl, kterého chce dosáhnout Evropská komise - poukázat na význam zemědělského a lesního hospodaření a jejich přínos v těchto oblastech. Evropská unie plní svůj závazek zavést výzkum, vývoj a inovace do politického programu, usiluje také o řešení největších problémů naší doby, jako je energetika, bezpečnost potravin, změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Touto problematikou se například zabývá evropský program Evropa 2020 a Rámcový program pro výzkum. Jelikož považuji ochranu a zvyšování ekologické stability krajiny, péči o chráněná území a přírodu za naléhavá a aktuální témata, je podle mne důležité, aby se v České republice realizovalo více podobných vzdělávacích a informačních akcí. Festival má proto naší plnou podporu. Přeji Vám, vážení návštěvníci, především hezký kulturní zážitek. Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Dear visitors of the film festival, the part of EU s economy that generates growth and jobs from the development, processing and use of biological resources provides around 22 million jobs, across sectors as diverse as agriculture, forestry, fisheries, food, chemicals, and biofuels. The Bio-economy is an indispensable part of all our lives and plays a major role in making them better. It s also the economic sector at the forefront of innovation, fuelling economic growth and generating and sustaining employment. This is why we need a powerful applied research to carry out the main objectives of EU s agricultural policy. All countries from the European Union and other economically developed countries should consistently promote agricultural research from public sources. Investments from national and European resources that aim to promote the real economy, such as the development of environmental, energy and transport, should also positively contribute to job creation and social cohesion. One of the main goals of the festival focused on students and the general public is to increase awareness and promote discussion on the share of natural sciences in the efficient use of resources, economic efficiency and environmental sustainability in agriculture and forestry. It is therefore a similar goal to that of the European Commission - to highlight the importance of agricultural and forest management and their contribution to these areas. The European Union is showing its commitment to putting research and innovation at the top of the political agenda, to tackle the biggest issues of our time, such as energy, food security, climate change and our ageing population. This issue is for instance dealt with by the Europe 2020 agenda and the Framework Programme for Research. Since I consider protecting and enhancing the ecological stability of landscapes, management of protected areas and nature urgent and a topical issue, it is important to me that we undertake more of these education and information sessions in the Czech Republic. The festival therefore has our full support. I wish you, dear visitors, an enjoyable cultural experience. Jan Michal Head of the Representation of the European Commission in the Czech Republic 8 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

11 Life (biota) - vlastnost, kterou se vyznačují komunikující a samo-udržující se objekty Science (scientia/vědění) - systematická činnost, která buduje a organizuje poznání Festival (festivus/slavit, oslava) Universita (universitas/všeobecnost) - později také označení pro korporaci učitelů a žáků opatřenou jistými právy Potud pojmoslovný výlet encyklopedií, která přibližuje obsah slov, která se zde setkávají. Když se setká věda s filmem, vždy se jedná o neobyčejnou záležitost. Když se k tomu přidá příroda, která byla od věků vědě inspirací a pramenem poznání, je festival na dosah. Ale teprve když se předmětem festivalu učiní přírodní vědy a vztahy, do kterých dnes člověk a příroda vstupují, objevují se možnosti té pravé sklizně. A kdo jiný by se tohoto úkolu mohl úspěšně zhostit než Česká zemědělská univerzita. Pokud tedy zůstaneme u její terminologie, plody těchto žní mají být poznávání, rozpřádání složitého, osvětlování temného, objevování dosud nepoznaného. Film, jako moderní nástroj vizuální komunikace a vzdělávání, významnou měrou přispívá nejen k vysvětlování souvislostí, ale i k mezioborové výměně informací a k inspiraci při hledání nových řešení. Za členy občanského sdružení Harvest Films, studenty a odborníky z řad vědců i filmařů, bych chtěl poděkovat především ČZU, která umožnila festivalu vzniknout a vytvořila pro jeho konání podmínky a prostor, ale současně také všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili jeho konání. Za Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander Life (biota) - is a characteristic that distinguishes objects that have signalling and self-sustaining processes from those that do not Science (scientia/knowledge) - is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge Festival (festivus/celebrate, celebration) University (universitas/universality) a corporation of teachers and students endowed with certain rights So much for a terminological excursion through encyklopedia concerning the words that come together here. When science meets film it is always an extraordinary matter. When Nature joins in, it being the inspiration and spring of knowledge for science, a festival is at hand. But only when natural sciences and the relationships into which man and nature enter today become the focus of a festival does the possibility of a true harvest arise. And who else should rise to the occasion than the Czech University of Life Sciences Prague. If we stick to this terminology, the harvest that we are to reap consists of learning, unravelling what is complex, elucidating what is obscure, discovering what is unknown. Film as a modern tool of visual communication and education contributes considerably not only to the clarification of the context but also to the interdisciplinary exchange of information and as an inspiration for new solutions. In the name of all the members of the Harvest Films civic association, students, scientists and filmmakers, I would especially like to thank the Czech University of Life Sciences Prague, which enabled the festival to happen and supplied the space and conditions for its running, but also to all our partners and sponsors who supported this year s festival. For Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

12 INFORMACE O FESTIVALU / FESTIVAL INFORMATION 10 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

13 Vyhlašovatelé a organizátoři Announcers and Organizers Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol a Harvest Films, o.s. Národní obrany 36, Praha 6, Organizační štáb festivalu Organizing Commitee Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander vedoucí programu Programme director Bc. Martin Alexander vedoucí produkce Production manager Margarita Dita Manev akvizice filmů Film acquisition Michal Benda grafik graphic designer Monika Urbanová produkční asistence production assistance Ing. Helena Ziegelheimová produkční asistence production assistance Magdalena Hlasová produkční asistence production assistance Ondřej Hlas doprovodný program accompanying programme Ing. Vratislav Javůrek a Ivo Javůrek technika technicians (Portlingua, s.r.o) Martin Pruška IT podpora IT support Petr Procházka technická podpora technical support (Avipro) aks. Lenka Čermáková autorka festivalových cen author of the festival awards aks. Richard Čermák autor festivalových cen author of the festival awards Halka Varhaníková, Ondřej Galuška překlady translation Jana Gregorová korektury editing Nikolaj Ryfr festivalové logo festival logo Michal Vávra, Filip Háša web design, grafika web design, graphics PhDr. Petr Mezera grafika, propagace graphics, promotion doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. koordinátor projektu za ČZU CULS project coordinator Místa konání Locations Provozně ekonomická fakulta Fakulta životního prostředí Technická fakulta Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Economics and Management Faculty of Environmental Sciences Faculty of Engineering Faculty of Forestry and Wood Sciences Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Institut tropů a subtropů Aula ČZU Kruhová hala ČZU Institute of Tropics and Subtropics CULS Ceremonial and Graduation Hall CULS Round Hall Studijní informační centrum ČZU Nad festivalem převzali záštitu Ing. Ivan Fuksa Ministerstvo zemědělství ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Předseda Akademie věd České republiky of the Czech Republic doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková CULS Study and Information Centre Festival is held under the auspices of Ministry of Agriculture of the Czech Republic Mayor of Prague President of The Academy of Sciences Starostka Městské části Prahy 6 Mayor of The Municipal District Prague 6 Ing. Jan Veleba Prezident Agrární komory České republiky President of The Agrarian Chamber of the Czech Republic Ing. Petr Alexander, CSc. koordinátor projektu za Harvest Films o.s. Harvest Films project coordinator LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

14 POROTA / JURY 12 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

15 Odborná festivalová porota Festival s Expert Jury Ing. Edita Šilerová, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Faculty of Economics and Management Ing. Kateřina Zímová Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences doc. Ing. David Herák, Ph.D. Technická fakulta Faculty of Engineering Ing. Václav Štícha Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Ing. Martin Hájek, Ph.D. Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. Institut tropů a subtropů Institute of Tropics and Subtropics Odborná porota uděluje ceny jednotlivých fakult a navrhuje filmy k udělení ceny ministra zemědělství a ceny rektora ČZU The Expert Jury awards prizes of individual faculties and suggests films to be given the Award of the Minister of Agriculture and the Award of the Rector of CULS Studentská festivalová porota Adam Hříbal Provozně ekonomická fakulta Festival s Student Jury Faculty of Economics and Management Petr Civiš Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences Pavel Pauli Technická fakulta Faculty of Engineering Stanislav Marval Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Petr Vlažný Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Studentská porota uděluje cenu studentů The Student Jury awards the Student Award. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

16 PARTNEŘI / PARTNERS 14 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

17 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

18 GáJ 001 GAJ Stopáž Length: 37 min Režie Director: Pavel Borecký Kamera Photography: Pavel Borecký Scénář Script: Pavel Borecký Země původu Country of origin: Česká republika / Czech Republic Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká / Czech Kontakt Contact: Dokumentární mozaika o českých krajanech z jedné srbské vesničky. Před devadesáti lety zatoužila rodina Fričových po změně. Opustila drsný život hornatého Banátu, jižního výběžku rumunských Karpat, a sestoupila do úrodnějších nížin podél mohutného Dunaje. Gájští Češi jsou poslední kompaktní skupinou, která osídlila srbský Banát. Na pole se už sice nemusí trmácet do kopců, oproti čistě českému Gerníku se ale stali minoritou. Jak tato změna s postupem desetiletí ovlivnila další generace? A documentary mosaic about our Czech fellow countrymen from a little Serbian village. Ninety years ago, the Frič family started to feel a desire for change. They left the harsh life of the mountainous Banát, the southern spur of the Romanian Carpathians, and descended to the more fertile lowlands along the mighty Danube. The Gájan Czechs are the last compact group which had settled in the Serbian Banát. They do not have to toil uphill in order to get to their fields anymore, but in comparison with the Czech Gerník they have become a minority. How did this change influence the following generations throughout the decades? 002 ŘEKA CHATTAHOOCHEE: OD VODní VálKy K VODní VIZI ChATTAhooChEE: FRoM WATER WAR To WATER VISIoN Stopáž Length: 57 min Režie Director: Rhett Turner, Jonathan Wickham Kamera Photography: Rhett Turner Scénář Script: Jonathan Wickham Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: waterwar.org Whisky je na pití, voda je na to, aby byly problémy to jsou prorocká slova údajně pronesená Markem Twainem. Ale ani on by si nedokázal představit, že se jednoho dne budou týkat jihovýchodu Spojených států, oblasti, která je známá vysokým množstvím srážek a řek. Ale už téměř dvacet let tu tři státy Georgie, Florida a Alabama soupeří o vodu. Whiskey is for drinking, water is for fighting over prophetic words credited to Mark Twain. Yet even he could scarcely have imagined they would one day apply to the Southeastern United States, a region better known for plentiful rainfall and abundantly flowing rivers. But for almost twenty years three states Georgia, Florida and Alabama have been locked in a fierce struggle over water. 16 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

19 DOMA home Stopáž Length: 119 min Režie Director: Yann Arthus-Bertrand Kamera Photography: Tanguy Thuaud Scénář Script: Isabelle Delannoy, Tewfik Fares, Yann Arthus-Bertrand Země původu Country of origin: Francie / France Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká/czech Kontakt Contact: Cesta po 50 zemích je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem k aktuálním tématům se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Film nám nabízí konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiversity, ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i na pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání. The journey through 50 countries is an ode to the beauty and gentle harmony of our planet. Using an optimistic approach and looking at current topics the film concentrates on the growing awareness of current social issues and environmental problems. Home provides us with a particular approach to issues that our planet has to face: global warming, cutting down rain forests, loss of biodiversity, diminishing of natural resources, but on the other hand it also shows the positive developments such as the spread of democracy, the growth of our income and living standards, the spread of education. 003 ElEKTrICKá MySl ELECTRIC MIND Stopáž Length: 60 min Režie Director: Nadav harel Kamera Photography: Nadav harel Scénář Script: Nadav harel Země původu Country of origin: Izrael / Israel Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: hebrejská, anglická/hebrew, English Kontakt Contact: Myšlenky na ovládání lidské mysli a chování prostřednictvým různých zařízení přitahuje pozornost už desítky let. Ale až nedávné vědecké a technologické pokroky v neurovědách proměnily sci-fi úvahy v lékařskou realitu a stávají se nadějí pro miliony pacinetů s onemocněním mozku. Deprese, bipolární porucha, epilepsie, dystonie, pacienti s těmito nemocemi, mladí i staří, muži i ženy, se podrobili unikátním metodám terapie, která souvisí s elektrickou povahou mozkové aktivity. The prospect of manipulating thought and behavior with machines has captured human imaginations for decades, but recent conceptual and technological advancements in brain sciences are turning science fiction into genuine medical reality for the millions suffering from brain disorders. Depression, Bipolar Disorder, Epilepsy and Dystonia: patients suffering from these diseases, male and female, old and young, undergo groundbreaking treatments involving intervening with the electric activity of their brain. 004 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

20 SMrT lesa 005 DEATh of A FoREST Soutěž Competition Stopáž Length: 15 min Režie Director: Michael pellegatti Kamera Photography: Michael pellegatti Scénář Script: Lance Schelvan Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická, česká / English, Czech Kontakt Contact: Lesy Severní Ameriky procházejí obrovskými změnami. Jak jsou zimy stále teplejší, přežívají obrovské počty amerického lýkohuba, jenž likviduje lesy na západě Spojených států a Kanady. Do dnešního dne mu padly za oběť miliony akrů lesů a miliardy stromů a konec tohoto trendu je v nedohlednu. Do roku 2013 by mohlo zmizet 80 % severoamerických lesů. Nic jiného než velmi chladné zimy brouky nezastaví. The forests of North America are undergoing huge changes. With warmer temperatures during the winters, the pine beetles are surviving in astounding numbers and are killing the forests of the western US and Canada. To date millions of acres of forests and billions of trees are dead and there is no end in sight. By 2013, 80% of the North American forests could be gone. Nothing, except very cold winters will stop the beetles. 006 KAPITál PrO nebesa CAPITAL FoR ThE CANoPY Stopáž Length: 41 min Režie Director: Christopher LaCasse Kamera Photography: Dex Ballard Scénář Script: Christopher LaCasse Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Kapitál pro nebesa se zasazuje za zavedení programu REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation = Snižování emisí z kácení a ničení lesů), mezinárodního plánu kompenzovat rozvojovým zemím ochranu jejich lesů. Film byl natočen ve Střední Americe, na Haiti a v Coloradu a zastává názor, že lepší přístup k energii pomocí ekonomických kompenzací by lidem v těchto zemích umožnil ochraňovat svoje lesy a zároveň zlepšit kvalitu života. Capital for the Canopy is a plea to implement REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation), an international plan to compensate developing nations in preserving their forests. Filmed in Central America, Haiti, and Colorado, the film argues that giving people in these countries better access to energy through economic compensation would allow them to both preserve their forests and enjoy a better quality of life. 18 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

21 ZTrACEný les ThE LoST FoREST Stopáž Length: 50 min Režie Director: Tara Watney Kamera Photography: Tara Watney Scénář Script: Tara Watney Země původu Country of origin: Anglie / England Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Tento snímek sleduje tým složený z vědců a horských vůdců na cestě do jednoho z posledních neprozkoumaných deštných pralesů na světě: do srdce přírodního parku North Negros na Filipínách. This film follows a team of scientists and mountain leaders into one of the last unexplored rain forests in the world: the interior of the North Negros Natural Park in the Philippines. 007 ZáKOn DžUnGlE LAW of ThE JUNGLE Stopáž Length: 5 min Režie Director: Will Parrinello Kamera Photography: Vicente Franco Scénář Script: Will Parrinello Země původu Country of origin: USA, Suriname / USA, Surinam Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Zákon džungle je filmovým portrétem Wanze Eduardse a Huga Jacobini. Tito dva muži dokázali zmobilizovat lokální komunitu v boji proti čínské bezohledné exploataci dešťného pralesa v oblastech, které tradičně patřily Saramakům. Dosáhli průlomového rozhodnutí u Nejvyššího soudu USA. Soud rozhodl ve prospěch nativních a kmenových komunit, který přiřkl kontrolu nad těžbou přírodních zdrojů v jejich tradičních teritoriích. Komentář namluvil Robert Redford. Law of the Jungle features portraits of Wanze Eduards & Hugo Jabini. The pair successfully organized their communities against destructive Chinese logging operations on traditional Saramaka lands in Suriname s rain forests. Their actions led to a landmark ruling in the Inter-American court, allowing all indigenous and tribal peoples in the Americas to control resource extraction in their territories. Narrated by Robert Redford. 008 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Symfonie půdy / SYMPHONY OF THE SOIL Deborah Koons Garcia

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Mrh58 Vypracoval,

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Charakteristika studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP Název studijního předmětu Udržitelnost v podnikání / Sustainability in Business Typ předmětu volitelný doporučený 3./Z ročník / semestr Rozsah

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více