KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011"

Transkript

1 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable Development Česká republika / Czech Republic KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

2

3 KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

4 OBSAH / CONTENTS 2 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

5 Úvodní slovo / Introduction...04 Informace o festivalu / Festival information...10 Porota / Jury...12 Partneři / Partners...14 Seznam filmů / Movies...16 Rejstřík Českých názvů / Index of Czech Names...82 Rejstřík anglických názvů / Index of English Titles...86 Reklama / Advertisement...90 Vydavatel / Publisher...98 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

6 ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTION 4 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

7 Vážené dámy, vážení pánové, držíte v rukou katalog prvního ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů nazvaného LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. Jeho cílem je uvést a ocenit nejnovější snímky z oblasti přírodních a zejména zemědělských věd i techniky. Chceme tak nejen upozornit na mimořádná díla v této oblasti, ale díky výmluvné řeči filmového plátna přispět k široké diskusi o problematice, která se dotýká nás všech, jimž leží na srdci zdravá výživa, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Těžištěm festivalu je mezinárodní soutěž filmů, přednášky, diskuse s odborníky a další doprovodné akce, o nichž se dočtete na dalších stránkách. Těší mne, že náš záměr našel tak silnou odezvu hned v prvním ročníku, nad kterým převzal záštitu mj. ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa a předseda Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Za Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která je vyhlašovatelem a organizátorem festivalu, Vám přeji příjemné dny plné podnětných setkání. prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor ČZU v Praze Ladies and gentlemen, You have in your hands the Programme of the first festival of documentary films which is called the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. The purpose of this festival is to show the latest film documents which focus on natural sciences, in particularly on agricultural sciences and technology. Not only do the organiser of this festival wish to highlight outstanding documents, but also, through the language of cinema, initiate discussions at all levels about issues, which are close to the heart of us all: healthy food, clean environment and sustainable development. The main feature of this festival is of course the international film competition. But there is ample space left for thematic lectures, discussions with specialists and cultural events, which are described in your Festival Programme brochure. I am happy that this first edition of the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL has met with such a positive response. I am particularly grateful to our Minister of Agriculture, Mr Ivan Fuksa, and to the President of the Czech Academy of Sciences, Dr Jiří Drahoš, for having kindly accepted to be the first patrons of this cultural event. On behalf of the Czech University of Life Sciences Prague, who alone took the initiative to organise this festival, I wish you a fascinating experience, and many interesting encounters. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Rector of CULS Prague LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

8 Vážení návštěvníci festivalu, zemědělství, péče o krajinu a rozvoj venkovského prostoru jsou dnes natolik provázány s environmentální problematiou, že je nezbytné k těmto tématům přistupovat s ohledem na mnohé dříve opomíjené nebo netušené souvislosti, a to minimálně v evropském, ne-li v globálním rozměru. Společná zemědělská politika v posledních letech zdůrazňuje význam mimoprodukčních funkcí zemědělství, jako je právě péče o krajinu, protierozní a protipovodňová prevence a ochrana životního prostředí. Akcentuje také konkurenceschopnost evropského zemědělství vůči třetím zemím a to při zachování vysokých kvalitativních standardů a požadavků na šetrné a dlouhodobě udržitelné hospodaření. Politici i sociologové už delší dobu řeší otázku zastavení odlivu obyvatelstva z venkovských oblastí, naopak zkvalitňování života na venkově a podporu zejména mladých lidí a jejich podnikatelských možností. V čase vrcholící diskuze o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 se tato témata dostávají nebo by se rozhodně měla dostávat - do centra celospolečenského zájmu. Zároveň všechny tyto oblasti nacházejí styčné body v zemědělském výzkumu, především aplikovaném výzkumu, a zcela přirozeně cílí spíš na mladší generace. Vítám proto aktivní přístup České zemědělské univerzity v Praze, díky které vzniká nový prostor, v jehož rámci se bude setkávat věda s praxí. Festival dokumentárních filmů LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL srozumitelným způsobem přiblíží divákům přírodní a zemědělské vědy, oborem využívané moderní technologie i společenské souvislosti. Věřím, že tak inspiruje odbornou mezioborovou diskusi a podnítí zájem veřejnosti. Přeji vám všem hodně zajímavých zjištění i kulturních zážitků. Ivan Fuksa ministr zemědělství Dear Festival Visitors, Agriculture, care for the landscape and development of rural areas are so closely linked with environmental matters that it is essential to approach these topics with regard to the many formerly neglected or unconsidered interrelations of at least on a European or even global scale. For the past few years, the Common Agricultural Policy has been placing emphasis on the significance of the non-production aspects of agriculture, such as care for the landscape, erosion and flood prevention and environmental protection. It has also been accentuating the ability of European agriculture to compete with third countries while maintaining high qualitative standards and requirements for considerate and sustainable farming. Both politicians and sociologists have been addressing the issue of halting the flow of inhabitants leaving rural areas and of improving the quality of life in the countryside and supporting younger people in particular and their opportunities to do business there. In a time of culminating discussion on the shape of the future Common Agricultural Policy for the year 2013, such topics are or should be coming into the forefront of interest of the whole ofsociety. At the same time, all of these matters are becoming key areas in agricultural research, especially in applied research and quite naturally are targeted at the younger generation. I therefore welcome the active approach of the Czech Agricultural University in Prague which initiated the creation of a new space where science can meet with practice. This festival of documentary films, the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL, coherently introduces the viewer nearer to natural and agricultural science, the modern technologies used by the field and their social contexts. I believe that it will inspire professional inter-disciplinary discussion and encourage the interest of the public. I wish you all many fascinating discoveries and cultural experiences. Ivan Fuksa minister of agriculture 6 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

9 Vážení přátelé vědy a filmu první ročník filmové přehlídky Life Science Film Festival ve mně vyvolává velké očekávání. Jednak svým obsahem vždyť dobré audiovizuální dílo o živé i neživé přírodě dokáže být úchvatné i poučné zároveň, stačí vzpomenout snímky skvělého popularizátora přírodních věd Davida Attenborougha. Dále i proto, že každá premiéra vzbuzuje přirozenou zvědavost a v našem případě pak zvědavost provází zvídavost, což je ideální kombinace. Life Sciences Film Festival by tuto ambici distributora nových zajímavých vědeckých poznatků v přitažlivé, esteticky vytříbené formě mohl naplňovat a zprostředkovávat tak všem vnímavým a zvídavým lidem, zejména mladé generaci, dobrodružství poznávání okolního světa. Stačí jen pohodlně usednout v kinosále, pořádně otevřít oči a nastražit uši. Na filmovém plátně na nás čeká fascinující svět snažme se mu porozumět! Prof. Jiří Drahoš předseda AV ČR Dear Friends of Science and Film, The First Annual Life Science Film Festival has aroused great expectations in me: both for its content after all, a good audiovisual work on animate or inanimate nature is able to be enthralling and educational at the same time; it suffices to mention the films by the terrific populariser of natural sciences David Attenborough and further also because every premiere arouses natural curiosity and in our case curiosity is then accompanied by the search for knowledge, which is an ideal combination. The Life Sciences Film Festival could fulfil this ambition of the distributor of new, interesting scientific knowledge in an attractive, aesthetically cultivated form and hence mediate to all perceptive and inquisitive people, especially the young generation, the adventure of getting to know the surrounding world. It is sufficient just to sit down comfortably in a cinema auditorium, open your eyes properly and prick up your ears. On the silver screen, a fascinating world awaits us let s try to understand it! Prof. Jiří Drahoš President of the ASCR LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

10 Vážení návštěvníci filmového festivalu, ekonomika zemí EU zaměstnává okolo 22 milionů pracovníků v oblasti vývoje, zpracování a využívání biologických zdrojů od zemědělství a rybolovu, potravinářství, lesního a vodního hospodářství až po zpracování chemických látek a biopaliv. Biologické hospodářství je nedílnou součástí evropského prostoru, ve kterém se pohybujeme, a hraje významnou roli v každodenním životě nás všech. Pro naplnění hlavních cílů agrární politiky EU ale potřebujeme výkonný aplikovaný výzkum. Všechny země Evropské unie i další ekonomicky vyspělé země by měly důsledně podporovat agrární výzkum z veřejných zdrojů. Investice z národních i evropských zdrojů, jejichž cílem je podpořit reálné hospodářství, jako je vývoj v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy, by měly rovněž pozitivně přispět k vytváření pracovních míst a k sociální soudržnosti. Jedním z hlavních cílů festivalu zaměřeného na studenty a širokou veřejnost je zvýšit povědomí a podpořit diskusi o podílu přírodních věd na efektivním využívání zdrojů, ekonomické efektivnosti a udržitelnosti životního prostředí v zemědělství a lesnictví. Jde tedy o podobný cíl, kterého chce dosáhnout Evropská komise - poukázat na význam zemědělského a lesního hospodaření a jejich přínos v těchto oblastech. Evropská unie plní svůj závazek zavést výzkum, vývoj a inovace do politického programu, usiluje také o řešení největších problémů naší doby, jako je energetika, bezpečnost potravin, změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Touto problematikou se například zabývá evropský program Evropa 2020 a Rámcový program pro výzkum. Jelikož považuji ochranu a zvyšování ekologické stability krajiny, péči o chráněná území a přírodu za naléhavá a aktuální témata, je podle mne důležité, aby se v České republice realizovalo více podobných vzdělávacích a informačních akcí. Festival má proto naší plnou podporu. Přeji Vám, vážení návštěvníci, především hezký kulturní zážitek. Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Dear visitors of the film festival, the part of EU s economy that generates growth and jobs from the development, processing and use of biological resources provides around 22 million jobs, across sectors as diverse as agriculture, forestry, fisheries, food, chemicals, and biofuels. The Bio-economy is an indispensable part of all our lives and plays a major role in making them better. It s also the economic sector at the forefront of innovation, fuelling economic growth and generating and sustaining employment. This is why we need a powerful applied research to carry out the main objectives of EU s agricultural policy. All countries from the European Union and other economically developed countries should consistently promote agricultural research from public sources. Investments from national and European resources that aim to promote the real economy, such as the development of environmental, energy and transport, should also positively contribute to job creation and social cohesion. One of the main goals of the festival focused on students and the general public is to increase awareness and promote discussion on the share of natural sciences in the efficient use of resources, economic efficiency and environmental sustainability in agriculture and forestry. It is therefore a similar goal to that of the European Commission - to highlight the importance of agricultural and forest management and their contribution to these areas. The European Union is showing its commitment to putting research and innovation at the top of the political agenda, to tackle the biggest issues of our time, such as energy, food security, climate change and our ageing population. This issue is for instance dealt with by the Europe 2020 agenda and the Framework Programme for Research. Since I consider protecting and enhancing the ecological stability of landscapes, management of protected areas and nature urgent and a topical issue, it is important to me that we undertake more of these education and information sessions in the Czech Republic. The festival therefore has our full support. I wish you, dear visitors, an enjoyable cultural experience. Jan Michal Head of the Representation of the European Commission in the Czech Republic 8 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

11 Life (biota) - vlastnost, kterou se vyznačují komunikující a samo-udržující se objekty Science (scientia/vědění) - systematická činnost, která buduje a organizuje poznání Festival (festivus/slavit, oslava) Universita (universitas/všeobecnost) - později také označení pro korporaci učitelů a žáků opatřenou jistými právy Potud pojmoslovný výlet encyklopedií, která přibližuje obsah slov, která se zde setkávají. Když se setká věda s filmem, vždy se jedná o neobyčejnou záležitost. Když se k tomu přidá příroda, která byla od věků vědě inspirací a pramenem poznání, je festival na dosah. Ale teprve když se předmětem festivalu učiní přírodní vědy a vztahy, do kterých dnes člověk a příroda vstupují, objevují se možnosti té pravé sklizně. A kdo jiný by se tohoto úkolu mohl úspěšně zhostit než Česká zemědělská univerzita. Pokud tedy zůstaneme u její terminologie, plody těchto žní mají být poznávání, rozpřádání složitého, osvětlování temného, objevování dosud nepoznaného. Film, jako moderní nástroj vizuální komunikace a vzdělávání, významnou měrou přispívá nejen k vysvětlování souvislostí, ale i k mezioborové výměně informací a k inspiraci při hledání nových řešení. Za členy občanského sdružení Harvest Films, studenty a odborníky z řad vědců i filmařů, bych chtěl poděkovat především ČZU, která umožnila festivalu vzniknout a vytvořila pro jeho konání podmínky a prostor, ale současně také všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili jeho konání. Za Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander Life (biota) - is a characteristic that distinguishes objects that have signalling and self-sustaining processes from those that do not Science (scientia/knowledge) - is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge Festival (festivus/celebrate, celebration) University (universitas/universality) a corporation of teachers and students endowed with certain rights So much for a terminological excursion through encyklopedia concerning the words that come together here. When science meets film it is always an extraordinary matter. When Nature joins in, it being the inspiration and spring of knowledge for science, a festival is at hand. But only when natural sciences and the relationships into which man and nature enter today become the focus of a festival does the possibility of a true harvest arise. And who else should rise to the occasion than the Czech University of Life Sciences Prague. If we stick to this terminology, the harvest that we are to reap consists of learning, unravelling what is complex, elucidating what is obscure, discovering what is unknown. Film as a modern tool of visual communication and education contributes considerably not only to the clarification of the context but also to the interdisciplinary exchange of information and as an inspiration for new solutions. In the name of all the members of the Harvest Films civic association, students, scientists and filmmakers, I would especially like to thank the Czech University of Life Sciences Prague, which enabled the festival to happen and supplied the space and conditions for its running, but also to all our partners and sponsors who supported this year s festival. For Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

12 INFORMACE O FESTIVALU / FESTIVAL INFORMATION 10 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

13 Vyhlašovatelé a organizátoři Announcers and Organizers Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol a Harvest Films, o.s. Národní obrany 36, Praha 6, Organizační štáb festivalu Organizing Commitee Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander vedoucí programu Programme director Bc. Martin Alexander vedoucí produkce Production manager Margarita Dita Manev akvizice filmů Film acquisition Michal Benda grafik graphic designer Monika Urbanová produkční asistence production assistance Ing. Helena Ziegelheimová produkční asistence production assistance Magdalena Hlasová produkční asistence production assistance Ondřej Hlas doprovodný program accompanying programme Ing. Vratislav Javůrek a Ivo Javůrek technika technicians (Portlingua, s.r.o) Martin Pruška IT podpora IT support Petr Procházka technická podpora technical support (Avipro) aks. Lenka Čermáková autorka festivalových cen author of the festival awards aks. Richard Čermák autor festivalových cen author of the festival awards Halka Varhaníková, Ondřej Galuška překlady translation Jana Gregorová korektury editing Nikolaj Ryfr festivalové logo festival logo Michal Vávra, Filip Háša web design, grafika web design, graphics PhDr. Petr Mezera grafika, propagace graphics, promotion doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. koordinátor projektu za ČZU CULS project coordinator Místa konání Locations Provozně ekonomická fakulta Fakulta životního prostředí Technická fakulta Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Economics and Management Faculty of Environmental Sciences Faculty of Engineering Faculty of Forestry and Wood Sciences Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Institut tropů a subtropů Aula ČZU Kruhová hala ČZU Institute of Tropics and Subtropics CULS Ceremonial and Graduation Hall CULS Round Hall Studijní informační centrum ČZU Nad festivalem převzali záštitu Ing. Ivan Fuksa Ministerstvo zemědělství ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Předseda Akademie věd České republiky of the Czech Republic doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková CULS Study and Information Centre Festival is held under the auspices of Ministry of Agriculture of the Czech Republic Mayor of Prague President of The Academy of Sciences Starostka Městské části Prahy 6 Mayor of The Municipal District Prague 6 Ing. Jan Veleba Prezident Agrární komory České republiky President of The Agrarian Chamber of the Czech Republic Ing. Petr Alexander, CSc. koordinátor projektu za Harvest Films o.s. Harvest Films project coordinator LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

14 POROTA / JURY 12 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

15 Odborná festivalová porota Festival s Expert Jury Ing. Edita Šilerová, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Faculty of Economics and Management Ing. Kateřina Zímová Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences doc. Ing. David Herák, Ph.D. Technická fakulta Faculty of Engineering Ing. Václav Štícha Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Ing. Martin Hájek, Ph.D. Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. Institut tropů a subtropů Institute of Tropics and Subtropics Odborná porota uděluje ceny jednotlivých fakult a navrhuje filmy k udělení ceny ministra zemědělství a ceny rektora ČZU The Expert Jury awards prizes of individual faculties and suggests films to be given the Award of the Minister of Agriculture and the Award of the Rector of CULS Studentská festivalová porota Adam Hříbal Provozně ekonomická fakulta Festival s Student Jury Faculty of Economics and Management Petr Civiš Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences Pavel Pauli Technická fakulta Faculty of Engineering Stanislav Marval Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Petr Vlažný Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Studentská porota uděluje cenu studentů The Student Jury awards the Student Award. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

16 PARTNEŘI / PARTNERS 14 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

17 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

18 GáJ 001 GAJ Stopáž Length: 37 min Režie Director: Pavel Borecký Kamera Photography: Pavel Borecký Scénář Script: Pavel Borecký Země původu Country of origin: Česká republika / Czech Republic Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká / Czech Kontakt Contact: Dokumentární mozaika o českých krajanech z jedné srbské vesničky. Před devadesáti lety zatoužila rodina Fričových po změně. Opustila drsný život hornatého Banátu, jižního výběžku rumunských Karpat, a sestoupila do úrodnějších nížin podél mohutného Dunaje. Gájští Češi jsou poslední kompaktní skupinou, která osídlila srbský Banát. Na pole se už sice nemusí trmácet do kopců, oproti čistě českému Gerníku se ale stali minoritou. Jak tato změna s postupem desetiletí ovlivnila další generace? A documentary mosaic about our Czech fellow countrymen from a little Serbian village. Ninety years ago, the Frič family started to feel a desire for change. They left the harsh life of the mountainous Banát, the southern spur of the Romanian Carpathians, and descended to the more fertile lowlands along the mighty Danube. The Gájan Czechs are the last compact group which had settled in the Serbian Banát. They do not have to toil uphill in order to get to their fields anymore, but in comparison with the Czech Gerník they have become a minority. How did this change influence the following generations throughout the decades? 002 ŘEKA CHATTAHOOCHEE: OD VODní VálKy K VODní VIZI ChATTAhooChEE: FRoM WATER WAR To WATER VISIoN Stopáž Length: 57 min Režie Director: Rhett Turner, Jonathan Wickham Kamera Photography: Rhett Turner Scénář Script: Jonathan Wickham Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: waterwar.org Whisky je na pití, voda je na to, aby byly problémy to jsou prorocká slova údajně pronesená Markem Twainem. Ale ani on by si nedokázal představit, že se jednoho dne budou týkat jihovýchodu Spojených států, oblasti, která je známá vysokým množstvím srážek a řek. Ale už téměř dvacet let tu tři státy Georgie, Florida a Alabama soupeří o vodu. Whiskey is for drinking, water is for fighting over prophetic words credited to Mark Twain. Yet even he could scarcely have imagined they would one day apply to the Southeastern United States, a region better known for plentiful rainfall and abundantly flowing rivers. But for almost twenty years three states Georgia, Florida and Alabama have been locked in a fierce struggle over water. 16 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

19 DOMA home Stopáž Length: 119 min Režie Director: Yann Arthus-Bertrand Kamera Photography: Tanguy Thuaud Scénář Script: Isabelle Delannoy, Tewfik Fares, Yann Arthus-Bertrand Země původu Country of origin: Francie / France Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká/czech Kontakt Contact: Cesta po 50 zemích je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem k aktuálním tématům se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Film nám nabízí konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiversity, ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i na pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání. The journey through 50 countries is an ode to the beauty and gentle harmony of our planet. Using an optimistic approach and looking at current topics the film concentrates on the growing awareness of current social issues and environmental problems. Home provides us with a particular approach to issues that our planet has to face: global warming, cutting down rain forests, loss of biodiversity, diminishing of natural resources, but on the other hand it also shows the positive developments such as the spread of democracy, the growth of our income and living standards, the spread of education. 003 ElEKTrICKá MySl ELECTRIC MIND Stopáž Length: 60 min Režie Director: Nadav harel Kamera Photography: Nadav harel Scénář Script: Nadav harel Země původu Country of origin: Izrael / Israel Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: hebrejská, anglická/hebrew, English Kontakt Contact: Myšlenky na ovládání lidské mysli a chování prostřednictvým různých zařízení přitahuje pozornost už desítky let. Ale až nedávné vědecké a technologické pokroky v neurovědách proměnily sci-fi úvahy v lékařskou realitu a stávají se nadějí pro miliony pacinetů s onemocněním mozku. Deprese, bipolární porucha, epilepsie, dystonie, pacienti s těmito nemocemi, mladí i staří, muži i ženy, se podrobili unikátním metodám terapie, která souvisí s elektrickou povahou mozkové aktivity. The prospect of manipulating thought and behavior with machines has captured human imaginations for decades, but recent conceptual and technological advancements in brain sciences are turning science fiction into genuine medical reality for the millions suffering from brain disorders. Depression, Bipolar Disorder, Epilepsy and Dystonia: patients suffering from these diseases, male and female, old and young, undergo groundbreaking treatments involving intervening with the electric activity of their brain. 004 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

20 SMrT lesa 005 DEATh of A FoREST Soutěž Competition Stopáž Length: 15 min Režie Director: Michael pellegatti Kamera Photography: Michael pellegatti Scénář Script: Lance Schelvan Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická, česká / English, Czech Kontakt Contact: Lesy Severní Ameriky procházejí obrovskými změnami. Jak jsou zimy stále teplejší, přežívají obrovské počty amerického lýkohuba, jenž likviduje lesy na západě Spojených států a Kanady. Do dnešního dne mu padly za oběť miliony akrů lesů a miliardy stromů a konec tohoto trendu je v nedohlednu. Do roku 2013 by mohlo zmizet 80 % severoamerických lesů. Nic jiného než velmi chladné zimy brouky nezastaví. The forests of North America are undergoing huge changes. With warmer temperatures during the winters, the pine beetles are surviving in astounding numbers and are killing the forests of the western US and Canada. To date millions of acres of forests and billions of trees are dead and there is no end in sight. By 2013, 80% of the North American forests could be gone. Nothing, except very cold winters will stop the beetles. 006 KAPITál PrO nebesa CAPITAL FoR ThE CANoPY Stopáž Length: 41 min Režie Director: Christopher LaCasse Kamera Photography: Dex Ballard Scénář Script: Christopher LaCasse Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Kapitál pro nebesa se zasazuje za zavedení programu REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation = Snižování emisí z kácení a ničení lesů), mezinárodního plánu kompenzovat rozvojovým zemím ochranu jejich lesů. Film byl natočen ve Střední Americe, na Haiti a v Coloradu a zastává názor, že lepší přístup k energii pomocí ekonomických kompenzací by lidem v těchto zemích umožnil ochraňovat svoje lesy a zároveň zlepšit kvalitu života. Capital for the Canopy is a plea to implement REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation), an international plan to compensate developing nations in preserving their forests. Filmed in Central America, Haiti, and Colorado, the film argues that giving people in these countries better access to energy through economic compensation would allow them to both preserve their forests and enjoy a better quality of life. 18 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

21 ZTrACEný les ThE LoST FoREST Stopáž Length: 50 min Režie Director: Tara Watney Kamera Photography: Tara Watney Scénář Script: Tara Watney Země původu Country of origin: Anglie / England Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Tento snímek sleduje tým složený z vědců a horských vůdců na cestě do jednoho z posledních neprozkoumaných deštných pralesů na světě: do srdce přírodního parku North Negros na Filipínách. This film follows a team of scientists and mountain leaders into one of the last unexplored rain forests in the world: the interior of the North Negros Natural Park in the Philippines. 007 ZáKOn DžUnGlE LAW of ThE JUNGLE Stopáž Length: 5 min Režie Director: Will Parrinello Kamera Photography: Vicente Franco Scénář Script: Will Parrinello Země původu Country of origin: USA, Suriname / USA, Surinam Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Zákon džungle je filmovým portrétem Wanze Eduardse a Huga Jacobini. Tito dva muži dokázali zmobilizovat lokální komunitu v boji proti čínské bezohledné exploataci dešťného pralesa v oblastech, které tradičně patřily Saramakům. Dosáhli průlomového rozhodnutí u Nejvyššího soudu USA. Soud rozhodl ve prospěch nativních a kmenových komunit, který přiřkl kontrolu nad těžbou přírodních zdrojů v jejich tradičních teritoriích. Komentář namluvil Robert Redford. Law of the Jungle features portraits of Wanze Eduards & Hugo Jabini. The pair successfully organized their communities against destructive Chinese logging operations on traditional Saramaka lands in Suriname s rain forests. Their actions led to a landmark ruling in the Inter-American court, allowing all indigenous and tribal peoples in the Americas to control resource extraction in their territories. Narrated by Robert Redford. 008 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více