KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011"

Transkript

1 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable Development Česká republika / Czech Republic KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

2

3 KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE

4 OBSAH / CONTENTS 2 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

5 Úvodní slovo / Introduction...04 Informace o festivalu / Festival information...10 Porota / Jury...12 Partneři / Partners...14 Seznam filmů / Movies...16 Rejstřík Českých názvů / Index of Czech Names...82 Rejstřík anglických názvů / Index of English Titles...86 Reklama / Advertisement...90 Vydavatel / Publisher...98 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

6 ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTION 4 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

7 Vážené dámy, vážení pánové, držíte v rukou katalog prvního ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů nazvaného LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. Jeho cílem je uvést a ocenit nejnovější snímky z oblasti přírodních a zejména zemědělských věd i techniky. Chceme tak nejen upozornit na mimořádná díla v této oblasti, ale díky výmluvné řeči filmového plátna přispět k široké diskusi o problematice, která se dotýká nás všech, jimž leží na srdci zdravá výživa, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Těžištěm festivalu je mezinárodní soutěž filmů, přednášky, diskuse s odborníky a další doprovodné akce, o nichž se dočtete na dalších stránkách. Těší mne, že náš záměr našel tak silnou odezvu hned v prvním ročníku, nad kterým převzal záštitu mj. ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa a předseda Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Za Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která je vyhlašovatelem a organizátorem festivalu, Vám přeji příjemné dny plné podnětných setkání. prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor ČZU v Praze Ladies and gentlemen, You have in your hands the Programme of the first festival of documentary films which is called the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL. The purpose of this festival is to show the latest film documents which focus on natural sciences, in particularly on agricultural sciences and technology. Not only do the organiser of this festival wish to highlight outstanding documents, but also, through the language of cinema, initiate discussions at all levels about issues, which are close to the heart of us all: healthy food, clean environment and sustainable development. The main feature of this festival is of course the international film competition. But there is ample space left for thematic lectures, discussions with specialists and cultural events, which are described in your Festival Programme brochure. I am happy that this first edition of the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL has met with such a positive response. I am particularly grateful to our Minister of Agriculture, Mr Ivan Fuksa, and to the President of the Czech Academy of Sciences, Dr Jiří Drahoš, for having kindly accepted to be the first patrons of this cultural event. On behalf of the Czech University of Life Sciences Prague, who alone took the initiative to organise this festival, I wish you a fascinating experience, and many interesting encounters. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Rector of CULS Prague LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

8 Vážení návštěvníci festivalu, zemědělství, péče o krajinu a rozvoj venkovského prostoru jsou dnes natolik provázány s environmentální problematiou, že je nezbytné k těmto tématům přistupovat s ohledem na mnohé dříve opomíjené nebo netušené souvislosti, a to minimálně v evropském, ne-li v globálním rozměru. Společná zemědělská politika v posledních letech zdůrazňuje význam mimoprodukčních funkcí zemědělství, jako je právě péče o krajinu, protierozní a protipovodňová prevence a ochrana životního prostředí. Akcentuje také konkurenceschopnost evropského zemědělství vůči třetím zemím a to při zachování vysokých kvalitativních standardů a požadavků na šetrné a dlouhodobě udržitelné hospodaření. Politici i sociologové už delší dobu řeší otázku zastavení odlivu obyvatelstva z venkovských oblastí, naopak zkvalitňování života na venkově a podporu zejména mladých lidí a jejich podnikatelských možností. V čase vrcholící diskuze o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 se tato témata dostávají nebo by se rozhodně měla dostávat - do centra celospolečenského zájmu. Zároveň všechny tyto oblasti nacházejí styčné body v zemědělském výzkumu, především aplikovaném výzkumu, a zcela přirozeně cílí spíš na mladší generace. Vítám proto aktivní přístup České zemědělské univerzity v Praze, díky které vzniká nový prostor, v jehož rámci se bude setkávat věda s praxí. Festival dokumentárních filmů LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL srozumitelným způsobem přiblíží divákům přírodní a zemědělské vědy, oborem využívané moderní technologie i společenské souvislosti. Věřím, že tak inspiruje odbornou mezioborovou diskusi a podnítí zájem veřejnosti. Přeji vám všem hodně zajímavých zjištění i kulturních zážitků. Ivan Fuksa ministr zemědělství Dear Festival Visitors, Agriculture, care for the landscape and development of rural areas are so closely linked with environmental matters that it is essential to approach these topics with regard to the many formerly neglected or unconsidered interrelations of at least on a European or even global scale. For the past few years, the Common Agricultural Policy has been placing emphasis on the significance of the non-production aspects of agriculture, such as care for the landscape, erosion and flood prevention and environmental protection. It has also been accentuating the ability of European agriculture to compete with third countries while maintaining high qualitative standards and requirements for considerate and sustainable farming. Both politicians and sociologists have been addressing the issue of halting the flow of inhabitants leaving rural areas and of improving the quality of life in the countryside and supporting younger people in particular and their opportunities to do business there. In a time of culminating discussion on the shape of the future Common Agricultural Policy for the year 2013, such topics are or should be coming into the forefront of interest of the whole ofsociety. At the same time, all of these matters are becoming key areas in agricultural research, especially in applied research and quite naturally are targeted at the younger generation. I therefore welcome the active approach of the Czech Agricultural University in Prague which initiated the creation of a new space where science can meet with practice. This festival of documentary films, the LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL, coherently introduces the viewer nearer to natural and agricultural science, the modern technologies used by the field and their social contexts. I believe that it will inspire professional inter-disciplinary discussion and encourage the interest of the public. I wish you all many fascinating discoveries and cultural experiences. Ivan Fuksa minister of agriculture 6 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

9 Vážení přátelé vědy a filmu první ročník filmové přehlídky Life Science Film Festival ve mně vyvolává velké očekávání. Jednak svým obsahem vždyť dobré audiovizuální dílo o živé i neživé přírodě dokáže být úchvatné i poučné zároveň, stačí vzpomenout snímky skvělého popularizátora přírodních věd Davida Attenborougha. Dále i proto, že každá premiéra vzbuzuje přirozenou zvědavost a v našem případě pak zvědavost provází zvídavost, což je ideální kombinace. Life Sciences Film Festival by tuto ambici distributora nových zajímavých vědeckých poznatků v přitažlivé, esteticky vytříbené formě mohl naplňovat a zprostředkovávat tak všem vnímavým a zvídavým lidem, zejména mladé generaci, dobrodružství poznávání okolního světa. Stačí jen pohodlně usednout v kinosále, pořádně otevřít oči a nastražit uši. Na filmovém plátně na nás čeká fascinující svět snažme se mu porozumět! Prof. Jiří Drahoš předseda AV ČR Dear Friends of Science and Film, The First Annual Life Science Film Festival has aroused great expectations in me: both for its content after all, a good audiovisual work on animate or inanimate nature is able to be enthralling and educational at the same time; it suffices to mention the films by the terrific populariser of natural sciences David Attenborough and further also because every premiere arouses natural curiosity and in our case curiosity is then accompanied by the search for knowledge, which is an ideal combination. The Life Sciences Film Festival could fulfil this ambition of the distributor of new, interesting scientific knowledge in an attractive, aesthetically cultivated form and hence mediate to all perceptive and inquisitive people, especially the young generation, the adventure of getting to know the surrounding world. It is sufficient just to sit down comfortably in a cinema auditorium, open your eyes properly and prick up your ears. On the silver screen, a fascinating world awaits us let s try to understand it! Prof. Jiří Drahoš President of the ASCR LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

10 Vážení návštěvníci filmového festivalu, ekonomika zemí EU zaměstnává okolo 22 milionů pracovníků v oblasti vývoje, zpracování a využívání biologických zdrojů od zemědělství a rybolovu, potravinářství, lesního a vodního hospodářství až po zpracování chemických látek a biopaliv. Biologické hospodářství je nedílnou součástí evropského prostoru, ve kterém se pohybujeme, a hraje významnou roli v každodenním životě nás všech. Pro naplnění hlavních cílů agrární politiky EU ale potřebujeme výkonný aplikovaný výzkum. Všechny země Evropské unie i další ekonomicky vyspělé země by měly důsledně podporovat agrární výzkum z veřejných zdrojů. Investice z národních i evropských zdrojů, jejichž cílem je podpořit reálné hospodářství, jako je vývoj v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy, by měly rovněž pozitivně přispět k vytváření pracovních míst a k sociální soudržnosti. Jedním z hlavních cílů festivalu zaměřeného na studenty a širokou veřejnost je zvýšit povědomí a podpořit diskusi o podílu přírodních věd na efektivním využívání zdrojů, ekonomické efektivnosti a udržitelnosti životního prostředí v zemědělství a lesnictví. Jde tedy o podobný cíl, kterého chce dosáhnout Evropská komise - poukázat na význam zemědělského a lesního hospodaření a jejich přínos v těchto oblastech. Evropská unie plní svůj závazek zavést výzkum, vývoj a inovace do politického programu, usiluje také o řešení největších problémů naší doby, jako je energetika, bezpečnost potravin, změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Touto problematikou se například zabývá evropský program Evropa 2020 a Rámcový program pro výzkum. Jelikož považuji ochranu a zvyšování ekologické stability krajiny, péči o chráněná území a přírodu za naléhavá a aktuální témata, je podle mne důležité, aby se v České republice realizovalo více podobných vzdělávacích a informačních akcí. Festival má proto naší plnou podporu. Přeji Vám, vážení návštěvníci, především hezký kulturní zážitek. Jan Michal vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Dear visitors of the film festival, the part of EU s economy that generates growth and jobs from the development, processing and use of biological resources provides around 22 million jobs, across sectors as diverse as agriculture, forestry, fisheries, food, chemicals, and biofuels. The Bio-economy is an indispensable part of all our lives and plays a major role in making them better. It s also the economic sector at the forefront of innovation, fuelling economic growth and generating and sustaining employment. This is why we need a powerful applied research to carry out the main objectives of EU s agricultural policy. All countries from the European Union and other economically developed countries should consistently promote agricultural research from public sources. Investments from national and European resources that aim to promote the real economy, such as the development of environmental, energy and transport, should also positively contribute to job creation and social cohesion. One of the main goals of the festival focused on students and the general public is to increase awareness and promote discussion on the share of natural sciences in the efficient use of resources, economic efficiency and environmental sustainability in agriculture and forestry. It is therefore a similar goal to that of the European Commission - to highlight the importance of agricultural and forest management and their contribution to these areas. The European Union is showing its commitment to putting research and innovation at the top of the political agenda, to tackle the biggest issues of our time, such as energy, food security, climate change and our ageing population. This issue is for instance dealt with by the Europe 2020 agenda and the Framework Programme for Research. Since I consider protecting and enhancing the ecological stability of landscapes, management of protected areas and nature urgent and a topical issue, it is important to me that we undertake more of these education and information sessions in the Czech Republic. The festival therefore has our full support. I wish you, dear visitors, an enjoyable cultural experience. Jan Michal Head of the Representation of the European Commission in the Czech Republic 8 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

11 Life (biota) - vlastnost, kterou se vyznačují komunikující a samo-udržující se objekty Science (scientia/vědění) - systematická činnost, která buduje a organizuje poznání Festival (festivus/slavit, oslava) Universita (universitas/všeobecnost) - později také označení pro korporaci učitelů a žáků opatřenou jistými právy Potud pojmoslovný výlet encyklopedií, která přibližuje obsah slov, která se zde setkávají. Když se setká věda s filmem, vždy se jedná o neobyčejnou záležitost. Když se k tomu přidá příroda, která byla od věků vědě inspirací a pramenem poznání, je festival na dosah. Ale teprve když se předmětem festivalu učiní přírodní vědy a vztahy, do kterých dnes člověk a příroda vstupují, objevují se možnosti té pravé sklizně. A kdo jiný by se tohoto úkolu mohl úspěšně zhostit než Česká zemědělská univerzita. Pokud tedy zůstaneme u její terminologie, plody těchto žní mají být poznávání, rozpřádání složitého, osvětlování temného, objevování dosud nepoznaného. Film, jako moderní nástroj vizuální komunikace a vzdělávání, významnou měrou přispívá nejen k vysvětlování souvislostí, ale i k mezioborové výměně informací a k inspiraci při hledání nových řešení. Za členy občanského sdružení Harvest Films, studenty a odborníky z řad vědců i filmařů, bych chtěl poděkovat především ČZU, která umožnila festivalu vzniknout a vytvořila pro jeho konání podmínky a prostor, ale současně také všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili jeho konání. Za Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander Life (biota) - is a characteristic that distinguishes objects that have signalling and self-sustaining processes from those that do not Science (scientia/knowledge) - is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge Festival (festivus/celebrate, celebration) University (universitas/universality) a corporation of teachers and students endowed with certain rights So much for a terminological excursion through encyklopedia concerning the words that come together here. When science meets film it is always an extraordinary matter. When Nature joins in, it being the inspiration and spring of knowledge for science, a festival is at hand. But only when natural sciences and the relationships into which man and nature enter today become the focus of a festival does the possibility of a true harvest arise. And who else should rise to the occasion than the Czech University of Life Sciences Prague. If we stick to this terminology, the harvest that we are to reap consists of learning, unravelling what is complex, elucidating what is obscure, discovering what is unknown. Film as a modern tool of visual communication and education contributes considerably not only to the clarification of the context but also to the interdisciplinary exchange of information and as an inspiration for new solutions. In the name of all the members of the Harvest Films civic association, students, scientists and filmmakers, I would especially like to thank the Czech University of Life Sciences Prague, which enabled the festival to happen and supplied the space and conditions for its running, but also to all our partners and sponsors who supported this year s festival. For Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

12 INFORMACE O FESTIVALU / FESTIVAL INFORMATION 10 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

13 Vyhlašovatelé a organizátoři Announcers and Organizers Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol a Harvest Films, o.s. Národní obrany 36, Praha 6, Organizační štáb festivalu Organizing Commitee Harvest Films, o.s. Ing. Štěpán Alexander vedoucí programu Programme director Bc. Martin Alexander vedoucí produkce Production manager Margarita Dita Manev akvizice filmů Film acquisition Michal Benda grafik graphic designer Monika Urbanová produkční asistence production assistance Ing. Helena Ziegelheimová produkční asistence production assistance Magdalena Hlasová produkční asistence production assistance Ondřej Hlas doprovodný program accompanying programme Ing. Vratislav Javůrek a Ivo Javůrek technika technicians (Portlingua, s.r.o) Martin Pruška IT podpora IT support Petr Procházka technická podpora technical support (Avipro) aks. Lenka Čermáková autorka festivalových cen author of the festival awards aks. Richard Čermák autor festivalových cen author of the festival awards Halka Varhaníková, Ondřej Galuška překlady translation Jana Gregorová korektury editing Nikolaj Ryfr festivalové logo festival logo Michal Vávra, Filip Háša web design, grafika web design, graphics PhDr. Petr Mezera grafika, propagace graphics, promotion doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. koordinátor projektu za ČZU CULS project coordinator Místa konání Locations Provozně ekonomická fakulta Fakulta životního prostředí Technická fakulta Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Economics and Management Faculty of Environmental Sciences Faculty of Engineering Faculty of Forestry and Wood Sciences Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Institut tropů a subtropů Aula ČZU Kruhová hala ČZU Institute of Tropics and Subtropics CULS Ceremonial and Graduation Hall CULS Round Hall Studijní informační centrum ČZU Nad festivalem převzali záštitu Ing. Ivan Fuksa Ministerstvo zemědělství ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Předseda Akademie věd České republiky of the Czech Republic doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková CULS Study and Information Centre Festival is held under the auspices of Ministry of Agriculture of the Czech Republic Mayor of Prague President of The Academy of Sciences Starostka Městské části Prahy 6 Mayor of The Municipal District Prague 6 Ing. Jan Veleba Prezident Agrární komory České republiky President of The Agrarian Chamber of the Czech Republic Ing. Petr Alexander, CSc. koordinátor projektu za Harvest Films o.s. Harvest Films project coordinator LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

14 POROTA / JURY 12 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

15 Odborná festivalová porota Festival s Expert Jury Ing. Edita Šilerová, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta Faculty of Economics and Management Ing. Kateřina Zímová Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences doc. Ing. David Herák, Ph.D. Technická fakulta Faculty of Engineering Ing. Václav Štícha Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Ing. Martin Hájek, Ph.D. Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. Institut tropů a subtropů Institute of Tropics and Subtropics Odborná porota uděluje ceny jednotlivých fakult a navrhuje filmy k udělení ceny ministra zemědělství a ceny rektora ČZU The Expert Jury awards prizes of individual faculties and suggests films to be given the Award of the Minister of Agriculture and the Award of the Rector of CULS Studentská festivalová porota Adam Hříbal Provozně ekonomická fakulta Festival s Student Jury Faculty of Economics and Management Petr Civiš Fakulta životního prostředí Faculty of Environmental Sciences Pavel Pauli Technická fakulta Faculty of Engineering Stanislav Marval Fakulta lesnická a dřevařská Faculty of Forestry and Wood Sciences Petr Vlažný Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Studentská porota uděluje cenu studentů The Student Jury awards the Student Award. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

16 PARTNEŘI / PARTNERS 14 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

17 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

18 GáJ 001 GAJ Stopáž Length: 37 min Režie Director: Pavel Borecký Kamera Photography: Pavel Borecký Scénář Script: Pavel Borecký Země původu Country of origin: Česká republika / Czech Republic Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká / Czech Kontakt Contact: Dokumentární mozaika o českých krajanech z jedné srbské vesničky. Před devadesáti lety zatoužila rodina Fričových po změně. Opustila drsný život hornatého Banátu, jižního výběžku rumunských Karpat, a sestoupila do úrodnějších nížin podél mohutného Dunaje. Gájští Češi jsou poslední kompaktní skupinou, která osídlila srbský Banát. Na pole se už sice nemusí trmácet do kopců, oproti čistě českému Gerníku se ale stali minoritou. Jak tato změna s postupem desetiletí ovlivnila další generace? A documentary mosaic about our Czech fellow countrymen from a little Serbian village. Ninety years ago, the Frič family started to feel a desire for change. They left the harsh life of the mountainous Banát, the southern spur of the Romanian Carpathians, and descended to the more fertile lowlands along the mighty Danube. The Gájan Czechs are the last compact group which had settled in the Serbian Banát. They do not have to toil uphill in order to get to their fields anymore, but in comparison with the Czech Gerník they have become a minority. How did this change influence the following generations throughout the decades? 002 ŘEKA CHATTAHOOCHEE: OD VODní VálKy K VODní VIZI ChATTAhooChEE: FRoM WATER WAR To WATER VISIoN Stopáž Length: 57 min Režie Director: Rhett Turner, Jonathan Wickham Kamera Photography: Rhett Turner Scénář Script: Jonathan Wickham Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: waterwar.org Whisky je na pití, voda je na to, aby byly problémy to jsou prorocká slova údajně pronesená Markem Twainem. Ale ani on by si nedokázal představit, že se jednoho dne budou týkat jihovýchodu Spojených států, oblasti, která je známá vysokým množstvím srážek a řek. Ale už téměř dvacet let tu tři státy Georgie, Florida a Alabama soupeří o vodu. Whiskey is for drinking, water is for fighting over prophetic words credited to Mark Twain. Yet even he could scarcely have imagined they would one day apply to the Southeastern United States, a region better known for plentiful rainfall and abundantly flowing rivers. But for almost twenty years three states Georgia, Florida and Alabama have been locked in a fierce struggle over water. 16 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

19 DOMA home Stopáž Length: 119 min Režie Director: Yann Arthus-Bertrand Kamera Photography: Tanguy Thuaud Scénář Script: Isabelle Delannoy, Tewfik Fares, Yann Arthus-Bertrand Země původu Country of origin: Francie / France Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: česká/czech Kontakt Contact: Cesta po 50 zemích je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem k aktuálním tématům se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Film nám nabízí konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiversity, ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i na pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání. The journey through 50 countries is an ode to the beauty and gentle harmony of our planet. Using an optimistic approach and looking at current topics the film concentrates on the growing awareness of current social issues and environmental problems. Home provides us with a particular approach to issues that our planet has to face: global warming, cutting down rain forests, loss of biodiversity, diminishing of natural resources, but on the other hand it also shows the positive developments such as the spread of democracy, the growth of our income and living standards, the spread of education. 003 ElEKTrICKá MySl ELECTRIC MIND Stopáž Length: 60 min Režie Director: Nadav harel Kamera Photography: Nadav harel Scénář Script: Nadav harel Země původu Country of origin: Izrael / Israel Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: hebrejská, anglická/hebrew, English Kontakt Contact: Myšlenky na ovládání lidské mysli a chování prostřednictvým různých zařízení přitahuje pozornost už desítky let. Ale až nedávné vědecké a technologické pokroky v neurovědách proměnily sci-fi úvahy v lékařskou realitu a stávají se nadějí pro miliony pacinetů s onemocněním mozku. Deprese, bipolární porucha, epilepsie, dystonie, pacienti s těmito nemocemi, mladí i staří, muži i ženy, se podrobili unikátním metodám terapie, která souvisí s elektrickou povahou mozkové aktivity. The prospect of manipulating thought and behavior with machines has captured human imaginations for decades, but recent conceptual and technological advancements in brain sciences are turning science fiction into genuine medical reality for the millions suffering from brain disorders. Depression, Bipolar Disorder, Epilepsy and Dystonia: patients suffering from these diseases, male and female, old and young, undergo groundbreaking treatments involving intervening with the electric activity of their brain. 004 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

20 SMrT lesa 005 DEATh of A FoREST Soutěž Competition Stopáž Length: 15 min Režie Director: Michael pellegatti Kamera Photography: Michael pellegatti Scénář Script: Lance Schelvan Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická, česká / English, Czech Kontakt Contact: Lesy Severní Ameriky procházejí obrovskými změnami. Jak jsou zimy stále teplejší, přežívají obrovské počty amerického lýkohuba, jenž likviduje lesy na západě Spojených států a Kanady. Do dnešního dne mu padly za oběť miliony akrů lesů a miliardy stromů a konec tohoto trendu je v nedohlednu. Do roku 2013 by mohlo zmizet 80 % severoamerických lesů. Nic jiného než velmi chladné zimy brouky nezastaví. The forests of North America are undergoing huge changes. With warmer temperatures during the winters, the pine beetles are surviving in astounding numbers and are killing the forests of the western US and Canada. To date millions of acres of forests and billions of trees are dead and there is no end in sight. By 2013, 80% of the North American forests could be gone. Nothing, except very cold winters will stop the beetles. 006 KAPITál PrO nebesa CAPITAL FoR ThE CANoPY Stopáž Length: 41 min Režie Director: Christopher LaCasse Kamera Photography: Dex Ballard Scénář Script: Christopher LaCasse Země původu Country of origin: USA / USA Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Kapitál pro nebesa se zasazuje za zavedení programu REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation = Snižování emisí z kácení a ničení lesů), mezinárodního plánu kompenzovat rozvojovým zemím ochranu jejich lesů. Film byl natočen ve Střední Americe, na Haiti a v Coloradu a zastává názor, že lepší přístup k energii pomocí ekonomických kompenzací by lidem v těchto zemích umožnil ochraňovat svoje lesy a zároveň zlepšit kvalitu života. Capital for the Canopy is a plea to implement REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation), an international plan to compensate developing nations in preserving their forests. Filmed in Central America, Haiti, and Colorado, the film argues that giving people in these countries better access to energy through economic compensation would allow them to both preserve their forests and enjoy a better quality of life. 18 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2011

21 ZTrACEný les ThE LoST FoREST Stopáž Length: 50 min Režie Director: Tara Watney Kamera Photography: Tara Watney Scénář Script: Tara Watney Země původu Country of origin: Anglie / England Rok výroby Year of production: 2010 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Tento snímek sleduje tým složený z vědců a horských vůdců na cestě do jednoho z posledních neprozkoumaných deštných pralesů na světě: do srdce přírodního parku North Negros na Filipínách. This film follows a team of scientists and mountain leaders into one of the last unexplored rain forests in the world: the interior of the North Negros Natural Park in the Philippines. 007 ZáKOn DžUnGlE LAW of ThE JUNGLE Stopáž Length: 5 min Režie Director: Will Parrinello Kamera Photography: Vicente Franco Scénář Script: Will Parrinello Země původu Country of origin: USA, Suriname / USA, Surinam Rok výroby Year of production: 2009 Festivalová verze Festival version: anglická / English Kontakt Contact: Zákon džungle je filmovým portrétem Wanze Eduardse a Huga Jacobini. Tito dva muži dokázali zmobilizovat lokální komunitu v boji proti čínské bezohledné exploataci dešťného pralesa v oblastech, které tradičně patřily Saramakům. Dosáhli průlomového rozhodnutí u Nejvyššího soudu USA. Soud rozhodl ve prospěch nativních a kmenových komunit, který přiřkl kontrolu nad těžbou přírodních zdrojů v jejich tradičních teritoriích. Komentář namluvil Robert Redford. Law of the Jungle features portraits of Wanze Eduards & Hugo Jabini. The pair successfully organized their communities against destructive Chinese logging operations on traditional Saramaka lands in Suriname s rain forests. Their actions led to a landmark ruling in the Inter-American court, allowing all indigenous and tribal peoples in the Americas to control resource extraction in their territories. Narrated by Robert Redford. 008 LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více