Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010"

Transkript

1 Ať je kniha stará nebo nová, jediným označením, které se vždy snažím ze všech svých knih odstranit (obvykle s malým úspěchem), je cenovka, kterou zlomyslní knihkupci lepí na zadní stranu. Tyto ohavné bílé strupy se obtížně strhávají, zůstávají po nich malomocné rány a lepkavé stopy, na nichž ulpívá prach a letité chuchvalce, které ve mně vzbuzují touhu po speciálním lepkavém pekle, do něhož by měl být vynálezce těchto nálepek uvržen. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus Old or new, the only sign I always try to rid my books of (usually with little success) is the price-sticker that malignant booksellers attach to the backs. These evil white scabs rip off with difficulty, leaving leprous wounds and traces of slime to which adhere the dust and fluff of ages, making me wish for a special gummy hell to which the inventor of these stickers would be condemned. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Když se procházíme mezi svými knihami, náhodně vytáhneme z regálu některý titul a prolistujeme ho, stránky nás buď udiví tím, jak moc se liší od naší vlastní zkušenosti, nebo nás utěší tím, jak se jí podobají. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako domov As we wander among our books, picking at random a volume from the shelves and leafing through it, the pages either astound us by their difference from our own experience or comfort us with their similitude. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Home Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year

2 Možná že každá knihovna, jakkoliv je osobní, již ze své kaleidoskopické podstaty nabízí každému, kdo se jí probírá, obraz toho, co člověk hledá, vábivý pramínek, který dává člověku tušit, jaký je čtenář, pohled do tajných koutů jeho bytosti. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita It may be that, because of its kaleidoscopic quality, any library, however personal, offers to whoever explores it a reflection of what he or she seeks, a tantalizing wisp of intuition of who we are as readers, a glimpse into the secret aspects of the self. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity Ledacos z toho, co jsem právě četl, proniká každým mým svalem, takže když se konečně rozhodnu zhasnout v knihovně světlo, přináším si do spánku hlasy a pohyby knih, které jsem právě zavřel. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus The various qualities of my readings seem to permeate my every muscle, so that, when I finally decide to turn off the library light, I carry into my sleep the voices and the movements of the book I ve just closed. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth 2 131

3 Z knihovny redaktora From the library of an editor 3

4 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher Dokážeme si představit knihy, které bychom si rádi přečetli, přestože dosud nebyly napsány, a dokážeme si představit knihovny plné knih, které bychom rádi vlastnili, přestože si je nemůžeme dovolit, a proto, že rádi sníme o knihovně, která zrcadlí každý z našich zájmů a každou z našich slabostí knihovnu, která ve své různorodosti a komplexnosti plně odráží onoho čtenáře, jímž jsme. Přesto není nerozumné předpokládat, že podobným způsobem se může identita společnosti nebo národní identita zrcadlit v knihovně, souboru titulů, které prakticky i symbolicky slouží jako naše kolektivní definice. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita We can imagine the books we d like to read, even if they have not yet been written, and we can imagine libraries full of books we would like to possess, even if they are well beyond our reach, because we enjoy dreaming up a library that reflects every one of our interests and every one of our foibles a library that, in its variety and complexity, fully reflects the reader we are. It is therefore not unreasonable to suppose that, in a similar fashion, the identity of a society, or a national identity, can be mirrored by a library, by an assembly of titles that, practically and symbolically, serves as our collective definition. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity 4 5

5 Ministerstvo kultury ČR Památník národního písemnictví Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic ISBN ISBN Památník národního písemnictví Museum of Czech Literature Direktorium soutěže Board of Directors of the Competition Bohumil Fišer Zdeněk Freisleben Růžena Hamanová Blanka Skučková Tajemnice soutěže Competition Secretary Vladimíra Hoštová Porota soutěže Competition Jury Předseda poroty Chair of the Jury Václav Jirásek Při vstupu do knihovny mě pokaždé znovu ohromí způsob, jakým se čtenářům prostřednictvím třídění a kategorizování vnucuje jistá vize světa. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Entering a library, I am always struck by the way in which a certain vision of the world is imposed upon the reader through its categories and its order. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order Výtvarná komise Art Commission Marius Corradini Martin Dyrynk Clara Istlerová Vladimír Suchánek Barbara Šalamounová Jana Tichá Maxim Velčovský Technická komise Technical Commission Jiří Klíma ( předseda komise / Chair of the Commission ) Milan Beran Jana Váňová Miloš Zeman Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Čestný host Guest of Honour Peter Blubla, Slovenská republika / Slovak Republic 6 7

6 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Sníme o knihovně plné literatury, kterou tvoří každý a která nepatří nikomu, o knihovně, která je nesmrtelná a tajemně propůjčí řád vesmíru, a přece víme, že každá řádná změna, každá zkatalogizovaná říše imaginace zakládá tyranskou hierarchii vyloučení. Každá knihovna něco vylučuje, neboť její výběr, jakkoli široký, nechává mimo své zdi nekonečné řady spisů, které nebyly z důvodů vkusu, znalostí, prostoru a času přijaty. Každá knihovna si vykouzlí svého vlastního temného ducha; každé uspořádání za sebou nechává stínovou knihovnu toho, co nebylo vpuštěno dovnitř. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako stín We dream of a library of literature created by everyone and belonging to no one, a library that is immortal and will mysteriously lend order to the universe, and yet we know that every orderly choice, every catalogued realm of the imagination, sets up a tyrannical hierarchy of exclusion. Every library is exclusionary, since its selection, however vast, leaves outside its walls endless shelves of writing that, for reasons of taste, knowledge, space and time, have not been included. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Shadow 8 9

7 NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2010 THE MOST BEAUTIFUL CZECH BOOKS OF THE YEAR 2010 Ze zprávy poroty Rekordní počet, celkem 252 titulů, bylo zasláno do 46. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy, v němž odborná porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku Technická komise, která klasifikovala knihy po polygrafické stránce, poprvé v historii nevyřadila pro nezpůsobilost ani jeden titul. Další primát drží tento ročník soutěže rovněž v tom, že tzv. profesní ceny za ilustraci, grafické ztvárnění a cenu udílenou Spolkem českých bibliofilů získaly práce zaslané do soutěže posluchači výtvarných škol. Stejně jako v minulých letech byla nejvíce obeslána kategorie Krásná literatura tentokrát 52 knihami. Své knihy se rozhodlo do soutěže zaslat 117 nakladatelských subjektů. V kategorii Odborná literatura soutěžilo 43 titulů, v kategorii Literatura pro děti a mládež 35 titulů, přičemž knihy určené starším dětem (mládeži) zcela chyběly. Podobně jako v minulých letech byla nejméně obsazena kategorie Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. A to přesně jako v minulém ročníku pouhými 13 tituly. Obrazových a fotografických publikací se tentokrát sešlo 38 a katalogů 29. Překvapením byla kategorie Práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol, v níž se oproti loňským 13 knihám objevilo 32 titulů. Navíc nebyly pouze z Prahy jako v minulém ročníku, ale byly zaslány rovněž ze škol v Plzni, Ostravě, Brně, Zlíně a Olomouci. V každé kategorii byly vybrány tři tituly, z nichž první v pořadí získává Cenu ministra kultury. Jako každoročně udělil své ceny Svaz polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování). SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClub (za grafické řešení) vybraly, jak bylo řečeno v úvodu, své kandidáty z řad studentů. Stejně tak učinil Spolek českých bibliofilů, který potřetí udílel Cenu Vojtěcha Preissiga, která je určena titulu, jenž splňuje kriteria bibliofilie. A summary of the jury s report A record number of titles 252 altogether was entered in the 46th year of the Most Beautiful Czech Books of the Year competition, in which a jury of experts evaluated works produced by Czech publishers in For the first time in the history of the competition the Technical Commission which classifies entries in terms of print production did not disqualify a single title. Another first this year is given by the fact that the so-called professional prizes for illustration, graphic design, and the prize conferred by the Society of Czech Bibliophiles were awarded to works entered in the competition by art-school students. As in previous years the best-represented category in numerical terms was Belles-lettres, with 52 books. A total of 117 publishers entered books in the competition. In the Specialist Literature category the prize was contested by 43 titles, while in the category Literature for Children and Young People 35 books were entered, none of them for older children. As in previous years the least numerous category in terms of entries was Textbooks and Teaching Aids, with a mere 13 titles (the same number as last year). This year there were 38 entries for Art, Illustrated and Photography Publications and 29 for Catalogues. The number of entries this year in the category for students of graphic design (32) was surprising last year only 13 books were entered for this; this year s entries came not only from Prague (as was the case last year) but also from schools in Plzeň, Ostrava, Brno, Zlín and Olomouc. Three titles were chosen in each category, the first-placed of which was awarded the Prize of the Minister of Culture. As every year the Association of Commercial Printers awarded its own prizes for outstanding print production. As mentioned above, candidates for the prizes of the Hollar Association of Czech Graphic Artists (for illustration) and TypoDesignClub (for graphic design) were chosen from the student fraternity, as were those considered by the Society of Czech Bibliophiles for the third Vojtěch Preissig Prize for a title that meets the criteria of bibliophily

8 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Každá knihovna tím, že uspořádává knihy podle témat, podle důležitosti, podle toho, zda byl autorem knihy Bůh nebo jedno z Božích stvoření, podle abecedy, čísel nebo jazyka, kterým jsou napsány, přeměňuje chaos objevování a stvoření do strukturovaného systému hierarchií nebo do bouře volných asociací. Takováto eklektická klasifikační pravidla vládnou i v mé vlastní knihovně. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Ordered by subject, by importance, ordered according to whether the book was penned by God or by one of God s creatures, ordered alphabetically or by numbers or by the language in which the text is written, every library translates the chaos of discovery and creation into a structured system of hierarchies or a rampage of free associations. Such eclectic classifications rule my own library. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 12 13

9 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sial Rostislav Švácha (ed.) texty napsali Lukáš Beran... [et al.] Koncepce publikace Miroslav Masák [et al.] Jmenný rejstřík Martina a Jakub Potůčkovi Grafická úprava Robert V. Novák Vydání první Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Muzeum umění, , [3] s. / fot., il., plány. Sazba z písma Blender Studio Novák & Balihar Tisk T. A. Print, Praha Náklad 1000 výtisků Vydáno u příležitosti výstav Sial v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění, Oblastní galerii v Liberci, Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, Galerii výtvarného umění v Chebu, Západočeské galerii v Plzni a Domě umění města Brna. ISBN (Arbor vitae: váz.). ISBN (Muzeum umění: váz.) 1 Sial Rostislav Švácha (ed.) Text by Lukáš Beran... [et al.] Publication conceived by Miroslav Masák [et al.] Index of names by Martina Potůčková and Jakub Potůček Graphic design by Robert V. Novák First edition Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Museum of Art, , [3] pp. / photos, illus., plans Typeset in Blender by Studio Novák & Balihar Printed by T. A. Print, Prague Published in 1000 copies Published in conjunction with the Sial exhibitions at the Museum of Modern Art of Olomouc Museum of Art, the Regional Art Gallery in Liberec, the Jaroslav Fragner Gallery in Prague, the Gallery of Visual Art in Cheb, the Gallery of West Bohemia in Plzeň, the Brno House of Art. 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture ISBN (Arbor vitae: hardbound) ISBN (Museum of Art: hardbound) 14 15

10 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Design pro Český průmyslový design Jana Pauly, Jiří Hulák Překlad Jazyková agentura Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Grafické řešení Ondřej Zámiš Vydání první Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] s. /fot., il. Sazba Ondřej Zámiš Tisk Trico, Praha Náklad 1200 výtisků Text česky a anglicky ISBN (brož.) Design Pro Czech Industrial Design, Jana Pauly, Jiří Hulák Translation by Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Language Agency Graphics by Ondřej Zámiš First edition Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] pp. / photos, illus. Typesetting by Ondřej Zámiš Printed by Trico, Prague Published in 1200 copies Text in Czech and English ISBN (paperbound) 2 2. místo 2nd place 16 17

11 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sýkorka Jiří Lammel Texty Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Překlad Sandra Průša Reprodukce obrazů Zdeňka Sýkory Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových Foto Veronika Hudečková Design Jiří Lammel Praha: Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, s. / il., 1 fot. Tisk Tiskárna Polička Náklad 300 výtisků, z toho 100 číslovaných a signovaných autory Vazba Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, Žamberk Text česky a anglicky 3 ISBN (váz.) Chickadee Jiří Lammel 3. místo 3rd place Text by Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Translation by Sandra Průša Reproductions of pictures by Zdeňek Sýkora from Lenka Sýkorová and Zdeňek Sýkora Archive Photography by Veronika Hudečková Design by Jiří Lammel Prague: Museum Kampa, Jan and Meda Mládek Foundation, pp. / illus., 1 photo Printed by Tiskárna Polička Published in 300 copies, of which 100 are numbered and signed by the author Binding by Jiří Fogl and Pavlína Rambová [binders], Žamberk Text in Czech and English ISBN (hardbound) 18 19

12 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Užší výběr Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček a kolektiv Uměleckoprůmyslové museum v Praze Céline v Čechách Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan Básník Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek Shortlisted Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček and team of authors Museum of Decorative Arts in Prague Céline in Bohemia Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan, Poet Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek 20 21

13 Z knihovny redaktora From the library of an editor Někdy v noci sním o naprosto anonymní knihovně, v níž knihy nemají žádné názvy a nechlubí se žádným autorem, ale vytvářejí nepřetržitý proud vyprá vění, kde se sbíhají všechny žánry, všechny styly a všechny příběhy, kde se nedají identifikovat postavy a místa, proud, do něhož se mohu v kterémkoliv okamžiku ponořit. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Some nights I dream of an entirely anonymous library in which books have no title and boast no author, forming a continuous narrative stream in which all genres, all styles, all stories converge, and all protagonists and all locations are unidentified, a stream into which I can dip at any point of its course. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 22 23

14 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Perverše ( ) Martin Pecina Ilustroval, typograficky upravil, vazbu navrhl a vysázel autor První vydání Brno: Host vydavatelství s. r. o., , [3] s. / il. Písmo Comenia Serif Tisk a knihařské zpracování PBtisk, s. r. o., Příbram Náklad 500 výtisků, z toho 50 přednostních signovaných autorem ISBN (váz.) Perverse Verse ( ) Martin Pecina Ilustrations, typography, binding design and composition by the author First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3] pp. / illus. Typeface: Comenia Serif Printed and bound by PBtisk, s. r. o., Příbram Published in 500 copies, of which 50 specially signed by the author ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 24 25

15 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Všecko napsané Hry, prózy, básně, hrůzy Jan Antonín Pitínský K vydání připravil a ediční poznámku napsal Radim Kopáč Doslov napsala Jana Machalická Ilustrace vybrány ze scénářů a režijních poznámek autora Fotografie J. A. Pitínského z roku 1995 Michal Resl Obálka a grafická úprava Kateřina Wewiorová V tomto uspořádání vydání první Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] s. / il., 1 fot. Sazba z písma Regent II (Střešovická písmolijna) Větrné mlýny Tisk Grafico s. r. o., Opava Náklad 500 výtisků ISBN (váz.) Everything Written Plays, prose, poems, horrors Jan Antonín Pitínský Prepared for publication and editor s note by Radim Kopáč Afterword by Jana Machalická Illustrations selected from scripts and director s notes by the author Photo of J. A. Pitínský from 1995 by Michal Resl Cover and graphic design by Kateřina Wewiorová First edition in this arrangement Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] pp. / illus., 1 photo Typeset in Regent II (Storm Type Foundry) Větrné mlýny Printed by Grafico s. r. o., Opava Published in 500 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 26 27

16 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Povídky (Dílo; I) Jan Balabán Editor Petr Hruška Grafická úprava a ilustrace Martin Pecina Vydání první Brno: Host, vydavatelství s. r. o., , [3], vii, [11] s. / il. Z písem Comenia Serif (Storm Type) a Monopol (Suitcase Type Foundry) vysázel Petr M. Dorazil Tisk a knihařské zpracování Finidr, s. r. o., Český Těšín Náklad 3000 výtisků ISBN (váz.) Short Stories (Works; I) Jan Balabán Edited by Petr Hruška Graphic design and illustrations by Martin Pecina First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3], vii, [11] pp. / illus. Composed in Comenia Serif (Storm Type) and Monopol (Suitcase Type Foundry) by Petr M. Dorazil Printing and binding by Finidr, s. r. o., Český Těšín Published in 3000 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 28 29

17 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Užší výběr Vzpoura Karel Hvížďala Galén Listí Dagmar Voňková Galén Rudá jízda, Povídky, Oděské povídky Historie mého holubníku Isaak Babel Argo Texty a koláže z šedesátých let Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Psovod Gerža Jan Zábrana Jiří Šolc Mořská dívka David Cajthaml Nakladatelství Arbor vitae Žaloudění v kundibále Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Nakladatelství Arbor vitae Shortlisted Uprisings Karel Hvížďala Galén Leaves Dagmar Voňková Galén Red Cavalry; Short Stories; Tales of Odessa Story of My Dovecote Isaak Babel Argo Writings and Collages from the Sixties Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Gerzha the Dog Handler Jan Zábrana Jiří Šolc Girl of the Sea David Cajthaml Arbor vitae publishers Cockwheedling at the Pussyball Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Arbor vitae publishers 30 31

18 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Samo vědomí, že knihy jsou v knihovně uspořádané podle nějakého pravidla, ať už je jakékoliv, jim už předem uděluje určitou identitu, byť jsme si ještě ani nenalistovali první stránku. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako prostor The very fact of knowing that the books in a library are set up according to a rule, whichever that may be, grants them preconceived identities, even before we open their first pages. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Space 32 33

19 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Noemova archa Příběh o potopě světa Tereza Říčanová Napsala a nakreslila Tereza Říčanová Grafická úprava Juraj Horváth a Tereza Říčanová Praha: Baobab, 2010 [36] s. / il. Vytiskla a svázala Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Náklad 2000 výtisků ISBN (váz.) Noah s Ark The story of the Flood Tereza Říčanová Text and drawings by Tereza Říčanová Graphic design by Juraj Horváth and Tereza Říčanová Prague: Baobab, 2010 [36] pp. / illus. Printing and binding by Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Published in 2000 copies ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 34 35

20 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Babočky Milada Rezková, Lukáš Urbánek Napsala Milada Rezková Nakreslil Lukáš Urbánek Graficky upravil Jakub Kaše 1. vydání Praha: Labyrint Raketa, 2010 [68] s. / il. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Náklad 1200 výtisků ISBN (váz.) The Red Admirals Milada Rezková, Lukáš Urbánek Written by Milada Rezková Drawings by Lukáš Urbánek Graphic design by Jakub Kaše First edition Prague: Labyrint Raketa, 2010 [68] pp. / illus. Printed by Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Published in 1200 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 36 37

21 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Písničky bez muziky Emanuel Frynta Ilustrovala Markéta Prachatická Grafická úprava a sazba Pavel Růt Vydání třetí, v Argu první Praha: Argo, , [4] s. / il. + 1 plakát (43 14 cm, složeno na cm) Vytiskla tiskárna Akcent, s. r. o., Vimperk Náklad 1500 výtisků ISBN (váz.) Songs without Music Emanuel Frynta Illustrated by Markéta Prachatická Graphic design and typesetting by Pavel Růt Third edition, first edition in Argo Prague: Argo, , [4] pp. / illus. + 1 poster (43 14 cm, folded to cm) Printed by Akcent, s. r. o., Vimperk Published in 1500 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 38 39

22 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Užší výběr Chlebová Lhota Dagmar Urbánková Baobab Jitka a kytka Olga Černá Baobab Kuky se vrací Jan Svěrák Mladá fronta Malé černé pohádky pro nebojácné děti Blaise Cendrars Baobab Mámo, táto, pojďte si hrát ba balón! Pavel Hrnčíř Práh Moře láska má Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe a Šinka Alžběta Skálová Nakladatelství Arbor vitae Přeshádky Petr Nikl Meander Publishing Shortlisted Breadville Dagmar Urbánková Baobab Judith and the Plant Olga Černá Baobab Kooky s Return Jan Svěrák Mladá fronta Little Black Stories for Little White Children Blaise Cendrars Baobab Mum! Dad! Come and Play Ball Pavel Hrnčíř Práh My Sea of Love Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe and Shinka Alžběta Skálová Arbor vitae publishers Přeshádky [nonsense poetry and prose] Petr Nikl Meander Publishing 40 41

23 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher To, co z knihovny dělá zrcadlo svého majitele, není jen sám výběr titulů, ale také síť asociací, která je ve výběru skryta. Naše zkušenost staví na jiné zkušenosti, naše paměť na jiných pamětech. Naše knihy stavějí na jiných knihách, které je proměňují nebo obohacují, které je vřazují do chronologie odlišné od literárních slovníků. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mysl What makes a library a reflection of its owner is not merely the choice of the titles themselves, but the mesh of associations implied in the choice. Our experience builds on experience, our memory on other memories. Our books build on other books that change or enrich them, that grant them a chronology apart from that of literary dictionaries. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Mind 42 43

24 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Projekt 3V vědě a výzkumu vstříc (Vědecký postup, Koloběh uhlíku, Pedologie) Barbora Semeráková a kolektiv autorů Sdružení Tereza Ilustrace Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Fotografie archiv Sdružení Tereza (pokud není uvedeno jinak) Grafická úprava Blanka K. Špičáková (2GD studio) Praha: Sdružení Tereza, svazky / fot., il. Sazba a DTP příprava 2GD studio, Praha Tisk Guild Print, Praha Náklad 400 výtisků Jednotlivé svazky v samostatných deskách obsahují volně vložené metodiky pro učitele, pracovní sešity pro žáky a přílohy The 3V Project Understanding Science and Research (Scientific Procedure, Carbon Cycle, Pedology) Barbora Semeráková and a team of authors Tereza Association Ilustrations by Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Photos from the archive of the Tereza Association (unless indicated otherwise) Graphic design by Blanka K. Špičáková (2GD Studio) Prague: Tereza Association, volumes / photos, illus. Typesetting and DTP pre-press by 2GD Studio, Prague Printed by Guild Print, Prague Published in 400 copies Individual volumes in separate covers contain loose-inserted teacher s notes, pupil s workbooks and supplements 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 44 45

25 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Napsal a samonákladem vydal Arnošt Škvrdleta Návrh designu Bob Stránský Vydání první Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, svazky Sazba Michal Stránský a Karla Stránská Vysázeno písmy Františka Štorma s doplňkem symbolů fontu Katarine Tomáše Brousila Tisk Agentura NP Náklad 500 výtisků 1. díl nestránkovaný, doplňková kniha má 64 s. Text česky a anglicky ISBN (Vol. 1 ; brož.) BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Written and self-published by Arnošt Škvrdleta Design by Bob Stránský First edition Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, volumes Typesetting by Michal Stránský and Karla Stránská Composed in František Štorm typefaces with additional symbols in Tomáš Brousil s Katarine font Printed by Agentura NP Published in 500 copies Part I unpaginated, supplement has 64 pp. Text in Czech and English ISBN (Vol. 1; paperbound) 2 2. místo 2nd place 46 47

26 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Háro Vzpomínky a dokumenty koncept Terezie Pokorná Připravili Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graficky upravili Jan Čumlivski a Karel Haloun (3. dílna) Vydání první Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] s. / fot., il. (Edice Revolver Revue; sv. 39) Sazbu písmem Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps a rodinou RePublic provedli Jan Čumlivski a Karel Haloun Vytiskla tiskárna Dragon Press, Klatovy Náklad 1500 výtisků ISBN (brož.) Big Hair Memoirs and Documents from an idea by Terezie Pokorná Edited by Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graphic design by Jan Čumlivski and Karel Haloun (3. dílna) First edition Prague: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] pp. / photos, illus. (Revolver Revue series; vol. 39) Typeset in Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps and RePublic Family by Jan Čumlivski and Karel Haloun Printed by Dragon Press, Klatovy Published in 1500 copies ISBN (paperbound) 3 3. místo 3rd place 48 49

27 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Užší výběr Interaktivní učebnice českého jazyka I. II. díl Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra nakladatelství D+H Písanky k pilotnímu ověřování písma Comenia Script Radana Lencová Stanislav Doležal Nakladatelství Svět Shortlisted An Interactive Coursebook for Czech Language (Parts I and II) Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra D+H publishers Copybooks for the Piloting of the Comenia Script Font Radana Lencová Stanislav Doležal Svět publishers 50 51

28 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Jakkoli přitažlivý nám může připadat sen o poznatelném vesmíru vyrobeném z papíru a smysluplném kosmu utvořeném ze slov, přesto nám však knihovna, byť i nesmírná ve své rozloze a ambiciózní a nekonečná ve svém dosahu, nemůže přeložit skutečný svět v tom smyslu, jak je skutečný všední svět plný trápení a radostí. Alberto Manguel: Knihovna v noci, Závěr However appealing we may find the dream of a knowable universe made of paper and a meaningful cosmos made of words, a library, even one colossal in its proportions or ambitious and infinite in its scope, can never offer us a real world, in the sense in which the daily world of suffering and happiness is real. Alberto Manguel: The Library at Night, Conclusion 52 53

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

logomanuál literární akademie 2009

logomanuál literární akademie 2009 obsah 1.01. logo instituce, základní barevná provedení 1.02. monochromní barevné provedení 1.03. rozměrové řady základního provedení 1.04. speciální varianty 1.05. rozměrové řady speciálních variant 1.06.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d 47. výstava Sdružení Bienále Brno z cyklu Brno hlavní město grafického designu the 47th exhibition of the Brno Biennale Association from the Brno the Capital of Graphic design cycle 40 plakátů 20 současných

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více