Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010"

Transkript

1 Ať je kniha stará nebo nová, jediným označením, které se vždy snažím ze všech svých knih odstranit (obvykle s malým úspěchem), je cenovka, kterou zlomyslní knihkupci lepí na zadní stranu. Tyto ohavné bílé strupy se obtížně strhávají, zůstávají po nich malomocné rány a lepkavé stopy, na nichž ulpívá prach a letité chuchvalce, které ve mně vzbuzují touhu po speciálním lepkavém pekle, do něhož by měl být vynálezce těchto nálepek uvržen. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus Old or new, the only sign I always try to rid my books of (usually with little success) is the price-sticker that malignant booksellers attach to the backs. These evil white scabs rip off with difficulty, leaving leprous wounds and traces of slime to which adhere the dust and fluff of ages, making me wish for a special gummy hell to which the inventor of these stickers would be condemned. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Když se procházíme mezi svými knihami, náhodně vytáhneme z regálu některý titul a prolistujeme ho, stránky nás buď udiví tím, jak moc se liší od naší vlastní zkušenosti, nebo nás utěší tím, jak se jí podobají. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako domov As we wander among our books, picking at random a volume from the shelves and leafing through it, the pages either astound us by their difference from our own experience or comfort us with their similitude. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Home Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year

2 Možná že každá knihovna, jakkoliv je osobní, již ze své kaleidoskopické podstaty nabízí každému, kdo se jí probírá, obraz toho, co člověk hledá, vábivý pramínek, který dává člověku tušit, jaký je čtenář, pohled do tajných koutů jeho bytosti. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita It may be that, because of its kaleidoscopic quality, any library, however personal, offers to whoever explores it a reflection of what he or she seeks, a tantalizing wisp of intuition of who we are as readers, a glimpse into the secret aspects of the self. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity Ledacos z toho, co jsem právě četl, proniká každým mým svalem, takže když se konečně rozhodnu zhasnout v knihovně světlo, přináším si do spánku hlasy a pohyby knih, které jsem právě zavřel. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus The various qualities of my readings seem to permeate my every muscle, so that, when I finally decide to turn off the library light, I carry into my sleep the voices and the movements of the book I ve just closed. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth 2 131

3 Z knihovny redaktora From the library of an editor 3

4 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher Dokážeme si představit knihy, které bychom si rádi přečetli, přestože dosud nebyly napsány, a dokážeme si představit knihovny plné knih, které bychom rádi vlastnili, přestože si je nemůžeme dovolit, a proto, že rádi sníme o knihovně, která zrcadlí každý z našich zájmů a každou z našich slabostí knihovnu, která ve své různorodosti a komplexnosti plně odráží onoho čtenáře, jímž jsme. Přesto není nerozumné předpokládat, že podobným způsobem se může identita společnosti nebo národní identita zrcadlit v knihovně, souboru titulů, které prakticky i symbolicky slouží jako naše kolektivní definice. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita We can imagine the books we d like to read, even if they have not yet been written, and we can imagine libraries full of books we would like to possess, even if they are well beyond our reach, because we enjoy dreaming up a library that reflects every one of our interests and every one of our foibles a library that, in its variety and complexity, fully reflects the reader we are. It is therefore not unreasonable to suppose that, in a similar fashion, the identity of a society, or a national identity, can be mirrored by a library, by an assembly of titles that, practically and symbolically, serves as our collective definition. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity 4 5

5 Ministerstvo kultury ČR Památník národního písemnictví Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic ISBN ISBN Památník národního písemnictví Museum of Czech Literature Direktorium soutěže Board of Directors of the Competition Bohumil Fišer Zdeněk Freisleben Růžena Hamanová Blanka Skučková Tajemnice soutěže Competition Secretary Vladimíra Hoštová Porota soutěže Competition Jury Předseda poroty Chair of the Jury Václav Jirásek Při vstupu do knihovny mě pokaždé znovu ohromí způsob, jakým se čtenářům prostřednictvím třídění a kategorizování vnucuje jistá vize světa. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Entering a library, I am always struck by the way in which a certain vision of the world is imposed upon the reader through its categories and its order. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order Výtvarná komise Art Commission Marius Corradini Martin Dyrynk Clara Istlerová Vladimír Suchánek Barbara Šalamounová Jana Tichá Maxim Velčovský Technická komise Technical Commission Jiří Klíma ( předseda komise / Chair of the Commission ) Milan Beran Jana Váňová Miloš Zeman Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Čestný host Guest of Honour Peter Blubla, Slovenská republika / Slovak Republic 6 7

6 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Sníme o knihovně plné literatury, kterou tvoří každý a která nepatří nikomu, o knihovně, která je nesmrtelná a tajemně propůjčí řád vesmíru, a přece víme, že každá řádná změna, každá zkatalogizovaná říše imaginace zakládá tyranskou hierarchii vyloučení. Každá knihovna něco vylučuje, neboť její výběr, jakkoli široký, nechává mimo své zdi nekonečné řady spisů, které nebyly z důvodů vkusu, znalostí, prostoru a času přijaty. Každá knihovna si vykouzlí svého vlastního temného ducha; každé uspořádání za sebou nechává stínovou knihovnu toho, co nebylo vpuštěno dovnitř. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako stín We dream of a library of literature created by everyone and belonging to no one, a library that is immortal and will mysteriously lend order to the universe, and yet we know that every orderly choice, every catalogued realm of the imagination, sets up a tyrannical hierarchy of exclusion. Every library is exclusionary, since its selection, however vast, leaves outside its walls endless shelves of writing that, for reasons of taste, knowledge, space and time, have not been included. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Shadow 8 9

7 NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2010 THE MOST BEAUTIFUL CZECH BOOKS OF THE YEAR 2010 Ze zprávy poroty Rekordní počet, celkem 252 titulů, bylo zasláno do 46. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy, v němž odborná porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku Technická komise, která klasifikovala knihy po polygrafické stránce, poprvé v historii nevyřadila pro nezpůsobilost ani jeden titul. Další primát drží tento ročník soutěže rovněž v tom, že tzv. profesní ceny za ilustraci, grafické ztvárnění a cenu udílenou Spolkem českých bibliofilů získaly práce zaslané do soutěže posluchači výtvarných škol. Stejně jako v minulých letech byla nejvíce obeslána kategorie Krásná literatura tentokrát 52 knihami. Své knihy se rozhodlo do soutěže zaslat 117 nakladatelských subjektů. V kategorii Odborná literatura soutěžilo 43 titulů, v kategorii Literatura pro děti a mládež 35 titulů, přičemž knihy určené starším dětem (mládeži) zcela chyběly. Podobně jako v minulých letech byla nejméně obsazena kategorie Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. A to přesně jako v minulém ročníku pouhými 13 tituly. Obrazových a fotografických publikací se tentokrát sešlo 38 a katalogů 29. Překvapením byla kategorie Práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol, v níž se oproti loňským 13 knihám objevilo 32 titulů. Navíc nebyly pouze z Prahy jako v minulém ročníku, ale byly zaslány rovněž ze škol v Plzni, Ostravě, Brně, Zlíně a Olomouci. V každé kategorii byly vybrány tři tituly, z nichž první v pořadí získává Cenu ministra kultury. Jako každoročně udělil své ceny Svaz polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování). SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClub (za grafické řešení) vybraly, jak bylo řečeno v úvodu, své kandidáty z řad studentů. Stejně tak učinil Spolek českých bibliofilů, který potřetí udílel Cenu Vojtěcha Preissiga, která je určena titulu, jenž splňuje kriteria bibliofilie. A summary of the jury s report A record number of titles 252 altogether was entered in the 46th year of the Most Beautiful Czech Books of the Year competition, in which a jury of experts evaluated works produced by Czech publishers in For the first time in the history of the competition the Technical Commission which classifies entries in terms of print production did not disqualify a single title. Another first this year is given by the fact that the so-called professional prizes for illustration, graphic design, and the prize conferred by the Society of Czech Bibliophiles were awarded to works entered in the competition by art-school students. As in previous years the best-represented category in numerical terms was Belles-lettres, with 52 books. A total of 117 publishers entered books in the competition. In the Specialist Literature category the prize was contested by 43 titles, while in the category Literature for Children and Young People 35 books were entered, none of them for older children. As in previous years the least numerous category in terms of entries was Textbooks and Teaching Aids, with a mere 13 titles (the same number as last year). This year there were 38 entries for Art, Illustrated and Photography Publications and 29 for Catalogues. The number of entries this year in the category for students of graphic design (32) was surprising last year only 13 books were entered for this; this year s entries came not only from Prague (as was the case last year) but also from schools in Plzeň, Ostrava, Brno, Zlín and Olomouc. Three titles were chosen in each category, the first-placed of which was awarded the Prize of the Minister of Culture. As every year the Association of Commercial Printers awarded its own prizes for outstanding print production. As mentioned above, candidates for the prizes of the Hollar Association of Czech Graphic Artists (for illustration) and TypoDesignClub (for graphic design) were chosen from the student fraternity, as were those considered by the Society of Czech Bibliophiles for the third Vojtěch Preissig Prize for a title that meets the criteria of bibliophily

8 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Každá knihovna tím, že uspořádává knihy podle témat, podle důležitosti, podle toho, zda byl autorem knihy Bůh nebo jedno z Božích stvoření, podle abecedy, čísel nebo jazyka, kterým jsou napsány, přeměňuje chaos objevování a stvoření do strukturovaného systému hierarchií nebo do bouře volných asociací. Takováto eklektická klasifikační pravidla vládnou i v mé vlastní knihovně. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Ordered by subject, by importance, ordered according to whether the book was penned by God or by one of God s creatures, ordered alphabetically or by numbers or by the language in which the text is written, every library translates the chaos of discovery and creation into a structured system of hierarchies or a rampage of free associations. Such eclectic classifications rule my own library. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 12 13

9 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sial Rostislav Švácha (ed.) texty napsali Lukáš Beran... [et al.] Koncepce publikace Miroslav Masák [et al.] Jmenný rejstřík Martina a Jakub Potůčkovi Grafická úprava Robert V. Novák Vydání první Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Muzeum umění, , [3] s. / fot., il., plány. Sazba z písma Blender Studio Novák & Balihar Tisk T. A. Print, Praha Náklad 1000 výtisků Vydáno u příležitosti výstav Sial v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění, Oblastní galerii v Liberci, Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, Galerii výtvarného umění v Chebu, Západočeské galerii v Plzni a Domě umění města Brna. ISBN (Arbor vitae: váz.). ISBN (Muzeum umění: váz.) 1 Sial Rostislav Švácha (ed.) Text by Lukáš Beran... [et al.] Publication conceived by Miroslav Masák [et al.] Index of names by Martina Potůčková and Jakub Potůček Graphic design by Robert V. Novák First edition Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Museum of Art, , [3] pp. / photos, illus., plans Typeset in Blender by Studio Novák & Balihar Printed by T. A. Print, Prague Published in 1000 copies Published in conjunction with the Sial exhibitions at the Museum of Modern Art of Olomouc Museum of Art, the Regional Art Gallery in Liberec, the Jaroslav Fragner Gallery in Prague, the Gallery of Visual Art in Cheb, the Gallery of West Bohemia in Plzeň, the Brno House of Art. 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture ISBN (Arbor vitae: hardbound) ISBN (Museum of Art: hardbound) 14 15

10 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Design pro Český průmyslový design Jana Pauly, Jiří Hulák Překlad Jazyková agentura Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Grafické řešení Ondřej Zámiš Vydání první Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] s. /fot., il. Sazba Ondřej Zámiš Tisk Trico, Praha Náklad 1200 výtisků Text česky a anglicky ISBN (brož.) Design Pro Czech Industrial Design, Jana Pauly, Jiří Hulák Translation by Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Language Agency Graphics by Ondřej Zámiš First edition Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] pp. / photos, illus. Typesetting by Ondřej Zámiš Printed by Trico, Prague Published in 1200 copies Text in Czech and English ISBN (paperbound) 2 2. místo 2nd place 16 17

11 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sýkorka Jiří Lammel Texty Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Překlad Sandra Průša Reprodukce obrazů Zdeňka Sýkory Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových Foto Veronika Hudečková Design Jiří Lammel Praha: Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, s. / il., 1 fot. Tisk Tiskárna Polička Náklad 300 výtisků, z toho 100 číslovaných a signovaných autory Vazba Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, Žamberk Text česky a anglicky 3 ISBN (váz.) Chickadee Jiří Lammel 3. místo 3rd place Text by Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Translation by Sandra Průša Reproductions of pictures by Zdeňek Sýkora from Lenka Sýkorová and Zdeňek Sýkora Archive Photography by Veronika Hudečková Design by Jiří Lammel Prague: Museum Kampa, Jan and Meda Mládek Foundation, pp. / illus., 1 photo Printed by Tiskárna Polička Published in 300 copies, of which 100 are numbered and signed by the author Binding by Jiří Fogl and Pavlína Rambová [binders], Žamberk Text in Czech and English ISBN (hardbound) 18 19

12 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Užší výběr Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček a kolektiv Uměleckoprůmyslové museum v Praze Céline v Čechách Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan Básník Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek Shortlisted Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček and team of authors Museum of Decorative Arts in Prague Céline in Bohemia Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan, Poet Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek 20 21

13 Z knihovny redaktora From the library of an editor Někdy v noci sním o naprosto anonymní knihovně, v níž knihy nemají žádné názvy a nechlubí se žádným autorem, ale vytvářejí nepřetržitý proud vyprá vění, kde se sbíhají všechny žánry, všechny styly a všechny příběhy, kde se nedají identifikovat postavy a místa, proud, do něhož se mohu v kterémkoliv okamžiku ponořit. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Some nights I dream of an entirely anonymous library in which books have no title and boast no author, forming a continuous narrative stream in which all genres, all styles, all stories converge, and all protagonists and all locations are unidentified, a stream into which I can dip at any point of its course. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 22 23

14 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Perverše ( ) Martin Pecina Ilustroval, typograficky upravil, vazbu navrhl a vysázel autor První vydání Brno: Host vydavatelství s. r. o., , [3] s. / il. Písmo Comenia Serif Tisk a knihařské zpracování PBtisk, s. r. o., Příbram Náklad 500 výtisků, z toho 50 přednostních signovaných autorem ISBN (váz.) Perverse Verse ( ) Martin Pecina Ilustrations, typography, binding design and composition by the author First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3] pp. / illus. Typeface: Comenia Serif Printed and bound by PBtisk, s. r. o., Příbram Published in 500 copies, of which 50 specially signed by the author ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 24 25

15 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Všecko napsané Hry, prózy, básně, hrůzy Jan Antonín Pitínský K vydání připravil a ediční poznámku napsal Radim Kopáč Doslov napsala Jana Machalická Ilustrace vybrány ze scénářů a režijních poznámek autora Fotografie J. A. Pitínského z roku 1995 Michal Resl Obálka a grafická úprava Kateřina Wewiorová V tomto uspořádání vydání první Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] s. / il., 1 fot. Sazba z písma Regent II (Střešovická písmolijna) Větrné mlýny Tisk Grafico s. r. o., Opava Náklad 500 výtisků ISBN (váz.) Everything Written Plays, prose, poems, horrors Jan Antonín Pitínský Prepared for publication and editor s note by Radim Kopáč Afterword by Jana Machalická Illustrations selected from scripts and director s notes by the author Photo of J. A. Pitínský from 1995 by Michal Resl Cover and graphic design by Kateřina Wewiorová First edition in this arrangement Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] pp. / illus., 1 photo Typeset in Regent II (Storm Type Foundry) Větrné mlýny Printed by Grafico s. r. o., Opava Published in 500 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 26 27

16 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Povídky (Dílo; I) Jan Balabán Editor Petr Hruška Grafická úprava a ilustrace Martin Pecina Vydání první Brno: Host, vydavatelství s. r. o., , [3], vii, [11] s. / il. Z písem Comenia Serif (Storm Type) a Monopol (Suitcase Type Foundry) vysázel Petr M. Dorazil Tisk a knihařské zpracování Finidr, s. r. o., Český Těšín Náklad 3000 výtisků ISBN (váz.) Short Stories (Works; I) Jan Balabán Edited by Petr Hruška Graphic design and illustrations by Martin Pecina First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3], vii, [11] pp. / illus. Composed in Comenia Serif (Storm Type) and Monopol (Suitcase Type Foundry) by Petr M. Dorazil Printing and binding by Finidr, s. r. o., Český Těšín Published in 3000 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 28 29

17 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Užší výběr Vzpoura Karel Hvížďala Galén Listí Dagmar Voňková Galén Rudá jízda, Povídky, Oděské povídky Historie mého holubníku Isaak Babel Argo Texty a koláže z šedesátých let Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Psovod Gerža Jan Zábrana Jiří Šolc Mořská dívka David Cajthaml Nakladatelství Arbor vitae Žaloudění v kundibále Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Nakladatelství Arbor vitae Shortlisted Uprisings Karel Hvížďala Galén Leaves Dagmar Voňková Galén Red Cavalry; Short Stories; Tales of Odessa Story of My Dovecote Isaak Babel Argo Writings and Collages from the Sixties Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Gerzha the Dog Handler Jan Zábrana Jiří Šolc Girl of the Sea David Cajthaml Arbor vitae publishers Cockwheedling at the Pussyball Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Arbor vitae publishers 30 31

18 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Samo vědomí, že knihy jsou v knihovně uspořádané podle nějakého pravidla, ať už je jakékoliv, jim už předem uděluje určitou identitu, byť jsme si ještě ani nenalistovali první stránku. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako prostor The very fact of knowing that the books in a library are set up according to a rule, whichever that may be, grants them preconceived identities, even before we open their first pages. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Space 32 33

19 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Noemova archa Příběh o potopě světa Tereza Říčanová Napsala a nakreslila Tereza Říčanová Grafická úprava Juraj Horváth a Tereza Říčanová Praha: Baobab, 2010 [36] s. / il. Vytiskla a svázala Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Náklad 2000 výtisků ISBN (váz.) Noah s Ark The story of the Flood Tereza Říčanová Text and drawings by Tereza Říčanová Graphic design by Juraj Horváth and Tereza Říčanová Prague: Baobab, 2010 [36] pp. / illus. Printing and binding by Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Published in 2000 copies ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 34 35

20 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Babočky Milada Rezková, Lukáš Urbánek Napsala Milada Rezková Nakreslil Lukáš Urbánek Graficky upravil Jakub Kaše 1. vydání Praha: Labyrint Raketa, 2010 [68] s. / il. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Náklad 1200 výtisků ISBN (váz.) The Red Admirals Milada Rezková, Lukáš Urbánek Written by Milada Rezková Drawings by Lukáš Urbánek Graphic design by Jakub Kaše First edition Prague: Labyrint Raketa, 2010 [68] pp. / illus. Printed by Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Published in 1200 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 36 37

21 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Písničky bez muziky Emanuel Frynta Ilustrovala Markéta Prachatická Grafická úprava a sazba Pavel Růt Vydání třetí, v Argu první Praha: Argo, , [4] s. / il. + 1 plakát (43 14 cm, složeno na cm) Vytiskla tiskárna Akcent, s. r. o., Vimperk Náklad 1500 výtisků ISBN (váz.) Songs without Music Emanuel Frynta Illustrated by Markéta Prachatická Graphic design and typesetting by Pavel Růt Third edition, first edition in Argo Prague: Argo, , [4] pp. / illus. + 1 poster (43 14 cm, folded to cm) Printed by Akcent, s. r. o., Vimperk Published in 1500 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 38 39

22 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Užší výběr Chlebová Lhota Dagmar Urbánková Baobab Jitka a kytka Olga Černá Baobab Kuky se vrací Jan Svěrák Mladá fronta Malé černé pohádky pro nebojácné děti Blaise Cendrars Baobab Mámo, táto, pojďte si hrát ba balón! Pavel Hrnčíř Práh Moře láska má Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe a Šinka Alžběta Skálová Nakladatelství Arbor vitae Přeshádky Petr Nikl Meander Publishing Shortlisted Breadville Dagmar Urbánková Baobab Judith and the Plant Olga Černá Baobab Kooky s Return Jan Svěrák Mladá fronta Little Black Stories for Little White Children Blaise Cendrars Baobab Mum! Dad! Come and Play Ball Pavel Hrnčíř Práh My Sea of Love Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe and Shinka Alžběta Skálová Arbor vitae publishers Přeshádky [nonsense poetry and prose] Petr Nikl Meander Publishing 40 41

23 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher To, co z knihovny dělá zrcadlo svého majitele, není jen sám výběr titulů, ale také síť asociací, která je ve výběru skryta. Naše zkušenost staví na jiné zkušenosti, naše paměť na jiných pamětech. Naše knihy stavějí na jiných knihách, které je proměňují nebo obohacují, které je vřazují do chronologie odlišné od literárních slovníků. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mysl What makes a library a reflection of its owner is not merely the choice of the titles themselves, but the mesh of associations implied in the choice. Our experience builds on experience, our memory on other memories. Our books build on other books that change or enrich them, that grant them a chronology apart from that of literary dictionaries. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Mind 42 43

24 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Projekt 3V vědě a výzkumu vstříc (Vědecký postup, Koloběh uhlíku, Pedologie) Barbora Semeráková a kolektiv autorů Sdružení Tereza Ilustrace Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Fotografie archiv Sdružení Tereza (pokud není uvedeno jinak) Grafická úprava Blanka K. Špičáková (2GD studio) Praha: Sdružení Tereza, svazky / fot., il. Sazba a DTP příprava 2GD studio, Praha Tisk Guild Print, Praha Náklad 400 výtisků Jednotlivé svazky v samostatných deskách obsahují volně vložené metodiky pro učitele, pracovní sešity pro žáky a přílohy The 3V Project Understanding Science and Research (Scientific Procedure, Carbon Cycle, Pedology) Barbora Semeráková and a team of authors Tereza Association Ilustrations by Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Photos from the archive of the Tereza Association (unless indicated otherwise) Graphic design by Blanka K. Špičáková (2GD Studio) Prague: Tereza Association, volumes / photos, illus. Typesetting and DTP pre-press by 2GD Studio, Prague Printed by Guild Print, Prague Published in 400 copies Individual volumes in separate covers contain loose-inserted teacher s notes, pupil s workbooks and supplements 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 44 45

25 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Napsal a samonákladem vydal Arnošt Škvrdleta Návrh designu Bob Stránský Vydání první Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, svazky Sazba Michal Stránský a Karla Stránská Vysázeno písmy Františka Štorma s doplňkem symbolů fontu Katarine Tomáše Brousila Tisk Agentura NP Náklad 500 výtisků 1. díl nestránkovaný, doplňková kniha má 64 s. Text česky a anglicky ISBN (Vol. 1 ; brož.) BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Written and self-published by Arnošt Škvrdleta Design by Bob Stránský First edition Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, volumes Typesetting by Michal Stránský and Karla Stránská Composed in František Štorm typefaces with additional symbols in Tomáš Brousil s Katarine font Printed by Agentura NP Published in 500 copies Part I unpaginated, supplement has 64 pp. Text in Czech and English ISBN (Vol. 1; paperbound) 2 2. místo 2nd place 46 47

26 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Háro Vzpomínky a dokumenty koncept Terezie Pokorná Připravili Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graficky upravili Jan Čumlivski a Karel Haloun (3. dílna) Vydání první Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] s. / fot., il. (Edice Revolver Revue; sv. 39) Sazbu písmem Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps a rodinou RePublic provedli Jan Čumlivski a Karel Haloun Vytiskla tiskárna Dragon Press, Klatovy Náklad 1500 výtisků ISBN (brož.) Big Hair Memoirs and Documents from an idea by Terezie Pokorná Edited by Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graphic design by Jan Čumlivski and Karel Haloun (3. dílna) First edition Prague: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] pp. / photos, illus. (Revolver Revue series; vol. 39) Typeset in Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps and RePublic Family by Jan Čumlivski and Karel Haloun Printed by Dragon Press, Klatovy Published in 1500 copies ISBN (paperbound) 3 3. místo 3rd place 48 49

27 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Užší výběr Interaktivní učebnice českého jazyka I. II. díl Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra nakladatelství D+H Písanky k pilotnímu ověřování písma Comenia Script Radana Lencová Stanislav Doležal Nakladatelství Svět Shortlisted An Interactive Coursebook for Czech Language (Parts I and II) Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra D+H publishers Copybooks for the Piloting of the Comenia Script Font Radana Lencová Stanislav Doležal Svět publishers 50 51

28 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Jakkoli přitažlivý nám může připadat sen o poznatelném vesmíru vyrobeném z papíru a smysluplném kosmu utvořeném ze slov, přesto nám však knihovna, byť i nesmírná ve své rozloze a ambiciózní a nekonečná ve svém dosahu, nemůže přeložit skutečný svět v tom smyslu, jak je skutečný všední svět plný trápení a radostí. Alberto Manguel: Knihovna v noci, Závěr However appealing we may find the dream of a knowable universe made of paper and a meaningful cosmos made of words, a library, even one colossal in its proportions or ambitious and infinite in its scope, can never offer us a real world, in the sense in which the daily world of suffering and happiness is real. Alberto Manguel: The Library at Night, Conclusion 52 53

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP Tisková zpráva Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP V Praze 11. 2. 2010 / Nejvýznamnější grafické práce z typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby Jana Solpery budou prezentovány veřejnosti

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: Religion Datum: 21. 1.

Více