Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010"

Transkript

1 Ať je kniha stará nebo nová, jediným označením, které se vždy snažím ze všech svých knih odstranit (obvykle s malým úspěchem), je cenovka, kterou zlomyslní knihkupci lepí na zadní stranu. Tyto ohavné bílé strupy se obtížně strhávají, zůstávají po nich malomocné rány a lepkavé stopy, na nichž ulpívá prach a letité chuchvalce, které ve mně vzbuzují touhu po speciálním lepkavém pekle, do něhož by měl být vynálezce těchto nálepek uvržen. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus Old or new, the only sign I always try to rid my books of (usually with little success) is the price-sticker that malignant booksellers attach to the backs. These evil white scabs rip off with difficulty, leaving leprous wounds and traces of slime to which adhere the dust and fluff of ages, making me wish for a special gummy hell to which the inventor of these stickers would be condemned. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Když se procházíme mezi svými knihami, náhodně vytáhneme z regálu některý titul a prolistujeme ho, stránky nás buď udiví tím, jak moc se liší od naší vlastní zkušenosti, nebo nás utěší tím, jak se jí podobají. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako domov As we wander among our books, picking at random a volume from the shelves and leafing through it, the pages either astound us by their difference from our own experience or comfort us with their similitude. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Home Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year

2 Možná že každá knihovna, jakkoliv je osobní, již ze své kaleidoskopické podstaty nabízí každému, kdo se jí probírá, obraz toho, co člověk hledá, vábivý pramínek, který dává člověku tušit, jaký je čtenář, pohled do tajných koutů jeho bytosti. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita It may be that, because of its kaleidoscopic quality, any library, however personal, offers to whoever explores it a reflection of what he or she seeks, a tantalizing wisp of intuition of who we are as readers, a glimpse into the secret aspects of the self. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity Ledacos z toho, co jsem právě četl, proniká každým mým svalem, takže když se konečně rozhodnu zhasnout v knihovně světlo, přináším si do spánku hlasy a pohyby knih, které jsem právě zavřel. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mýtus The various qualities of my readings seem to permeate my every muscle, so that, when I finally decide to turn off the library light, I carry into my sleep the voices and the movements of the book I ve just closed. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Myth 2 131

3 Z knihovny redaktora From the library of an editor 3

4 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher Dokážeme si představit knihy, které bychom si rádi přečetli, přestože dosud nebyly napsány, a dokážeme si představit knihovny plné knih, které bychom rádi vlastnili, přestože si je nemůžeme dovolit, a proto, že rádi sníme o knihovně, která zrcadlí každý z našich zájmů a každou z našich slabostí knihovnu, která ve své různorodosti a komplexnosti plně odráží onoho čtenáře, jímž jsme. Přesto není nerozumné předpokládat, že podobným způsobem se může identita společnosti nebo národní identita zrcadlit v knihovně, souboru titulů, které prakticky i symbolicky slouží jako naše kolektivní definice. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako identita We can imagine the books we d like to read, even if they have not yet been written, and we can imagine libraries full of books we would like to possess, even if they are well beyond our reach, because we enjoy dreaming up a library that reflects every one of our interests and every one of our foibles a library that, in its variety and complexity, fully reflects the reader we are. It is therefore not unreasonable to suppose that, in a similar fashion, the identity of a society, or a national identity, can be mirrored by a library, by an assembly of titles that, practically and symbolically, serves as our collective definition. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Identity 4 5

5 Ministerstvo kultury ČR Památník národního písemnictví Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic ISBN ISBN Památník národního písemnictví Museum of Czech Literature Direktorium soutěže Board of Directors of the Competition Bohumil Fišer Zdeněk Freisleben Růžena Hamanová Blanka Skučková Tajemnice soutěže Competition Secretary Vladimíra Hoštová Porota soutěže Competition Jury Předseda poroty Chair of the Jury Václav Jirásek Při vstupu do knihovny mě pokaždé znovu ohromí způsob, jakým se čtenářům prostřednictvím třídění a kategorizování vnucuje jistá vize světa. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Entering a library, I am always struck by the way in which a certain vision of the world is imposed upon the reader through its categories and its order. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order Výtvarná komise Art Commission Marius Corradini Martin Dyrynk Clara Istlerová Vladimír Suchánek Barbara Šalamounová Jana Tichá Maxim Velčovský Technická komise Technical Commission Jiří Klíma ( předseda komise / Chair of the Commission ) Milan Beran Jana Váňová Miloš Zeman Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Čestný host Guest of Honour Peter Blubla, Slovenská republika / Slovak Republic 6 7

6 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Sníme o knihovně plné literatury, kterou tvoří každý a která nepatří nikomu, o knihovně, která je nesmrtelná a tajemně propůjčí řád vesmíru, a přece víme, že každá řádná změna, každá zkatalogizovaná říše imaginace zakládá tyranskou hierarchii vyloučení. Každá knihovna něco vylučuje, neboť její výběr, jakkoli široký, nechává mimo své zdi nekonečné řady spisů, které nebyly z důvodů vkusu, znalostí, prostoru a času přijaty. Každá knihovna si vykouzlí svého vlastního temného ducha; každé uspořádání za sebou nechává stínovou knihovnu toho, co nebylo vpuštěno dovnitř. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako stín We dream of a library of literature created by everyone and belonging to no one, a library that is immortal and will mysteriously lend order to the universe, and yet we know that every orderly choice, every catalogued realm of the imagination, sets up a tyrannical hierarchy of exclusion. Every library is exclusionary, since its selection, however vast, leaves outside its walls endless shelves of writing that, for reasons of taste, knowledge, space and time, have not been included. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Shadow 8 9

7 NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2010 THE MOST BEAUTIFUL CZECH BOOKS OF THE YEAR 2010 Ze zprávy poroty Rekordní počet, celkem 252 titulů, bylo zasláno do 46. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy, v němž odborná porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku Technická komise, která klasifikovala knihy po polygrafické stránce, poprvé v historii nevyřadila pro nezpůsobilost ani jeden titul. Další primát drží tento ročník soutěže rovněž v tom, že tzv. profesní ceny za ilustraci, grafické ztvárnění a cenu udílenou Spolkem českých bibliofilů získaly práce zaslané do soutěže posluchači výtvarných škol. Stejně jako v minulých letech byla nejvíce obeslána kategorie Krásná literatura tentokrát 52 knihami. Své knihy se rozhodlo do soutěže zaslat 117 nakladatelských subjektů. V kategorii Odborná literatura soutěžilo 43 titulů, v kategorii Literatura pro děti a mládež 35 titulů, přičemž knihy určené starším dětem (mládeži) zcela chyběly. Podobně jako v minulých letech byla nejméně obsazena kategorie Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. A to přesně jako v minulém ročníku pouhými 13 tituly. Obrazových a fotografických publikací se tentokrát sešlo 38 a katalogů 29. Překvapením byla kategorie Práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol, v níž se oproti loňským 13 knihám objevilo 32 titulů. Navíc nebyly pouze z Prahy jako v minulém ročníku, ale byly zaslány rovněž ze škol v Plzni, Ostravě, Brně, Zlíně a Olomouci. V každé kategorii byly vybrány tři tituly, z nichž první v pořadí získává Cenu ministra kultury. Jako každoročně udělil své ceny Svaz polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování). SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClub (za grafické řešení) vybraly, jak bylo řečeno v úvodu, své kandidáty z řad studentů. Stejně tak učinil Spolek českých bibliofilů, který potřetí udílel Cenu Vojtěcha Preissiga, která je určena titulu, jenž splňuje kriteria bibliofilie. A summary of the jury s report A record number of titles 252 altogether was entered in the 46th year of the Most Beautiful Czech Books of the Year competition, in which a jury of experts evaluated works produced by Czech publishers in For the first time in the history of the competition the Technical Commission which classifies entries in terms of print production did not disqualify a single title. Another first this year is given by the fact that the so-called professional prizes for illustration, graphic design, and the prize conferred by the Society of Czech Bibliophiles were awarded to works entered in the competition by art-school students. As in previous years the best-represented category in numerical terms was Belles-lettres, with 52 books. A total of 117 publishers entered books in the competition. In the Specialist Literature category the prize was contested by 43 titles, while in the category Literature for Children and Young People 35 books were entered, none of them for older children. As in previous years the least numerous category in terms of entries was Textbooks and Teaching Aids, with a mere 13 titles (the same number as last year). This year there were 38 entries for Art, Illustrated and Photography Publications and 29 for Catalogues. The number of entries this year in the category for students of graphic design (32) was surprising last year only 13 books were entered for this; this year s entries came not only from Prague (as was the case last year) but also from schools in Plzeň, Ostrava, Brno, Zlín and Olomouc. Three titles were chosen in each category, the first-placed of which was awarded the Prize of the Minister of Culture. As every year the Association of Commercial Printers awarded its own prizes for outstanding print production. As mentioned above, candidates for the prizes of the Hollar Association of Czech Graphic Artists (for illustration) and TypoDesignClub (for graphic design) were chosen from the student fraternity, as were those considered by the Society of Czech Bibliophiles for the third Vojtěch Preissig Prize for a title that meets the criteria of bibliophily

8 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Každá knihovna tím, že uspořádává knihy podle témat, podle důležitosti, podle toho, zda byl autorem knihy Bůh nebo jedno z Božích stvoření, podle abecedy, čísel nebo jazyka, kterým jsou napsány, přeměňuje chaos objevování a stvoření do strukturovaného systému hierarchií nebo do bouře volných asociací. Takováto eklektická klasifikační pravidla vládnou i v mé vlastní knihovně. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Ordered by subject, by importance, ordered according to whether the book was penned by God or by one of God s creatures, ordered alphabetically or by numbers or by the language in which the text is written, every library translates the chaos of discovery and creation into a structured system of hierarchies or a rampage of free associations. Such eclectic classifications rule my own library. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 12 13

9 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sial Rostislav Švácha (ed.) texty napsali Lukáš Beran... [et al.] Koncepce publikace Miroslav Masák [et al.] Jmenný rejstřík Martina a Jakub Potůčkovi Grafická úprava Robert V. Novák Vydání první Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Muzeum umění, , [3] s. / fot., il., plány. Sazba z písma Blender Studio Novák & Balihar Tisk T. A. Print, Praha Náklad 1000 výtisků Vydáno u příležitosti výstav Sial v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění, Oblastní galerii v Liberci, Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, Galerii výtvarného umění v Chebu, Západočeské galerii v Plzni a Domě umění města Brna. ISBN (Arbor vitae: váz.). ISBN (Muzeum umění: váz.) 1 Sial Rostislav Švácha (ed.) Text by Lukáš Beran... [et al.] Publication conceived by Miroslav Masák [et al.] Index of names by Martina Potůčková and Jakub Potůček Graphic design by Robert V. Novák First edition Řevnice: Arbor vitae, Olomouc: Museum of Art, , [3] pp. / photos, illus., plans Typeset in Blender by Studio Novák & Balihar Printed by T. A. Print, Prague Published in 1000 copies Published in conjunction with the Sial exhibitions at the Museum of Modern Art of Olomouc Museum of Art, the Regional Art Gallery in Liberec, the Jaroslav Fragner Gallery in Prague, the Gallery of Visual Art in Cheb, the Gallery of West Bohemia in Plzeň, the Brno House of Art. 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture ISBN (Arbor vitae: hardbound) ISBN (Museum of Art: hardbound) 14 15

10 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Design pro Český průmyslový design Jana Pauly, Jiří Hulák Překlad Jazyková agentura Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Grafické řešení Ondřej Zámiš Vydání první Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] s. /fot., il. Sazba Ondřej Zámiš Tisk Trico, Praha Náklad 1200 výtisků Text česky a anglicky ISBN (brož.) Design Pro Czech Industrial Design, Jana Pauly, Jiří Hulák Translation by Anny Zázvorková, Kateřina Petrošová Language Agency Graphics by Ondřej Zámiš First edition Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek Signum, , [2] pp. / photos, illus. Typesetting by Ondřej Zámiš Printed by Trico, Prague Published in 1200 copies Text in Czech and English ISBN (paperbound) 2 2. místo 2nd place 16 17

11 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Sýkorka Jiří Lammel Texty Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Překlad Sandra Průša Reprodukce obrazů Zdeňka Sýkory Archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových Foto Veronika Hudečková Design Jiří Lammel Praha: Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, s. / il., 1 fot. Tisk Tiskárna Polička Náklad 300 výtisků, z toho 100 číslovaných a signovaných autory Vazba Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, Žamberk Text česky a anglicky 3 ISBN (váz.) Chickadee Jiří Lammel 3. místo 3rd place Text by Lenka Sýkorová, Zdeněk Sýkora, Milan Skřivánek Translation by Sandra Průša Reproductions of pictures by Zdeňek Sýkora from Lenka Sýkorová and Zdeňek Sýkora Archive Photography by Veronika Hudečková Design by Jiří Lammel Prague: Museum Kampa, Jan and Meda Mládek Foundation, pp. / illus., 1 photo Printed by Tiskárna Polička Published in 300 copies, of which 100 are numbered and signed by the author Binding by Jiří Fogl and Pavlína Rambová [binders], Žamberk Text in Czech and English ISBN (hardbound) 18 19

12 [ I ] VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA [ I ] SPECIALIST LITERATURE Užší výběr Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček a kolektiv Uměleckoprůmyslové museum v Praze Céline v Čechách Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan Básník Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek Shortlisted Biedermeier Art and Culture in the Bohemian Lands Radim Vondráček and team of authors Museum of Decorative Arts in Prague Céline in Bohemia Anna Kareninová Společnost pro Revolver Revue Silence John Cage tranzit.cz Vladimír Holan, Poet Vladimír Křivánek Ing. Aleš Prstek 20 21

13 Z knihovny redaktora From the library of an editor Někdy v noci sním o naprosto anonymní knihovně, v níž knihy nemají žádné názvy a nechlubí se žádným autorem, ale vytvářejí nepřetržitý proud vyprá vění, kde se sbíhají všechny žánry, všechny styly a všechny příběhy, kde se nedají identifikovat postavy a místa, proud, do něhož se mohu v kterémkoliv okamžiku ponořit. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako řád Some nights I dream of an entirely anonymous library in which books have no title and boast no author, forming a continuous narrative stream in which all genres, all styles, all stories converge, and all protagonists and all locations are unidentified, a stream into which I can dip at any point of its course. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Order 22 23

14 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Perverše ( ) Martin Pecina Ilustroval, typograficky upravil, vazbu navrhl a vysázel autor První vydání Brno: Host vydavatelství s. r. o., , [3] s. / il. Písmo Comenia Serif Tisk a knihařské zpracování PBtisk, s. r. o., Příbram Náklad 500 výtisků, z toho 50 přednostních signovaných autorem ISBN (váz.) Perverse Verse ( ) Martin Pecina Ilustrations, typography, binding design and composition by the author First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3] pp. / illus. Typeface: Comenia Serif Printed and bound by PBtisk, s. r. o., Příbram Published in 500 copies, of which 50 specially signed by the author ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 24 25

15 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Všecko napsané Hry, prózy, básně, hrůzy Jan Antonín Pitínský K vydání připravil a ediční poznámku napsal Radim Kopáč Doslov napsala Jana Machalická Ilustrace vybrány ze scénářů a režijních poznámek autora Fotografie J. A. Pitínského z roku 1995 Michal Resl Obálka a grafická úprava Kateřina Wewiorová V tomto uspořádání vydání první Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] s. / il., 1 fot. Sazba z písma Regent II (Střešovická písmolijna) Větrné mlýny Tisk Grafico s. r. o., Opava Náklad 500 výtisků ISBN (váz.) Everything Written Plays, prose, poems, horrors Jan Antonín Pitínský Prepared for publication and editor s note by Radim Kopáč Afterword by Jana Machalická Illustrations selected from scripts and director s notes by the author Photo of J. A. Pitínský from 1995 by Michal Resl Cover and graphic design by Kateřina Wewiorová First edition in this arrangement Brno: Větrné mlýny (Petr Minařík), , [11] pp. / illus., 1 photo Typeset in Regent II (Storm Type Foundry) Větrné mlýny Printed by Grafico s. r. o., Opava Published in 500 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 26 27

16 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Povídky (Dílo; I) Jan Balabán Editor Petr Hruška Grafická úprava a ilustrace Martin Pecina Vydání první Brno: Host, vydavatelství s. r. o., , [3], vii, [11] s. / il. Z písem Comenia Serif (Storm Type) a Monopol (Suitcase Type Foundry) vysázel Petr M. Dorazil Tisk a knihařské zpracování Finidr, s. r. o., Český Těšín Náklad 3000 výtisků ISBN (váz.) Short Stories (Works; I) Jan Balabán Edited by Petr Hruška Graphic design and illustrations by Martin Pecina First edition Brno: Host Publishers s. r. o., , [3], vii, [11] pp. / illus. Composed in Comenia Serif (Storm Type) and Monopol (Suitcase Type Foundry) by Petr M. Dorazil Printing and binding by Finidr, s. r. o., Český Těšín Published in 3000 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 28 29

17 [ II ] KRÁSNÁ LITERATURA [ II ] BELLES-LETTRES Užší výběr Vzpoura Karel Hvížďala Galén Listí Dagmar Voňková Galén Rudá jízda, Povídky, Oděské povídky Historie mého holubníku Isaak Babel Argo Texty a koláže z šedesátých let Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Psovod Gerža Jan Zábrana Jiří Šolc Mořská dívka David Cajthaml Nakladatelství Arbor vitae Žaloudění v kundibále Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Nakladatelství Arbor vitae Shortlisted Uprisings Karel Hvížďala Galén Leaves Dagmar Voňková Galén Red Cavalry; Short Stories; Tales of Odessa Story of My Dovecote Isaak Babel Argo Writings and Collages from the Sixties Jiří Suchý, Vladimír Suchánek Gallery Gerzha the Dog Handler Jan Zábrana Jiří Šolc Girl of the Sea David Cajthaml Arbor vitae publishers Cockwheedling at the Pussyball Jirek Zlobin Lévi-Ostrowid Arbor vitae publishers 30 31

18 Z knihovny antikváře From the library of an antiquarian Samo vědomí, že knihy jsou v knihovně uspořádané podle nějakého pravidla, ať už je jakékoliv, jim už předem uděluje určitou identitu, byť jsme si ještě ani nenalistovali první stránku. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako prostor The very fact of knowing that the books in a library are set up according to a rule, whichever that may be, grants them preconceived identities, even before we open their first pages. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Space 32 33

19 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Noemova archa Příběh o potopě světa Tereza Říčanová Napsala a nakreslila Tereza Říčanová Grafická úprava Juraj Horváth a Tereza Říčanová Praha: Baobab, 2010 [36] s. / il. Vytiskla a svázala Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Náklad 2000 výtisků ISBN (váz.) Noah s Ark The story of the Flood Tereza Říčanová Text and drawings by Tereza Říčanová Graphic design by Juraj Horváth and Tereza Říčanová Prague: Baobab, 2010 [36] pp. / illus. Printing and binding by Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice Published in 2000 copies ISBN (hardbound) 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 34 35

20 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Babočky Milada Rezková, Lukáš Urbánek Napsala Milada Rezková Nakreslil Lukáš Urbánek Graficky upravil Jakub Kaše 1. vydání Praha: Labyrint Raketa, 2010 [68] s. / il. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Náklad 1200 výtisků ISBN (váz.) The Red Admirals Milada Rezková, Lukáš Urbánek Written by Milada Rezková Drawings by Lukáš Urbánek Graphic design by Jakub Kaše First edition Prague: Labyrint Raketa, 2010 [68] pp. / illus. Printed by Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Published in 1200 copies ISBN (hardbound) 2 2. místo 2nd place 36 37

21 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Písničky bez muziky Emanuel Frynta Ilustrovala Markéta Prachatická Grafická úprava a sazba Pavel Růt Vydání třetí, v Argu první Praha: Argo, , [4] s. / il. + 1 plakát (43 14 cm, složeno na cm) Vytiskla tiskárna Akcent, s. r. o., Vimperk Náklad 1500 výtisků ISBN (váz.) Songs without Music Emanuel Frynta Illustrated by Markéta Prachatická Graphic design and typesetting by Pavel Růt Third edition, first edition in Argo Prague: Argo, , [4] pp. / illus. + 1 poster (43 14 cm, folded to cm) Printed by Akcent, s. r. o., Vimperk Published in 1500 copies ISBN (hardbound) 3 3. místo 3rd place 38 39

22 [ III ] LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ [ III ] LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Užší výběr Chlebová Lhota Dagmar Urbánková Baobab Jitka a kytka Olga Černá Baobab Kuky se vrací Jan Svěrák Mladá fronta Malé černé pohádky pro nebojácné děti Blaise Cendrars Baobab Mámo, táto, pojďte si hrát ba balón! Pavel Hrnčíř Práh Moře láska má Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe a Šinka Alžběta Skálová Nakladatelství Arbor vitae Přeshádky Petr Nikl Meander Publishing Shortlisted Breadville Dagmar Urbánková Baobab Judith and the Plant Olga Černá Baobab Kooky s Return Jan Svěrák Mladá fronta Little Black Stories for Little White Children Blaise Cendrars Baobab Mum! Dad! Come and Play Ball Pavel Hrnčíř Práh My Sea of Love Vítězslav Nezval Meander Publishing Pampe and Shinka Alžběta Skálová Arbor vitae publishers Přeshádky [nonsense poetry and prose] Petr Nikl Meander Publishing 40 41

23 Z knihovny nakladatele From the library of a publisher To, co z knihovny dělá zrcadlo svého majitele, není jen sám výběr titulů, ale také síť asociací, která je ve výběru skryta. Naše zkušenost staví na jiné zkušenosti, naše paměť na jiných pamětech. Naše knihy stavějí na jiných knihách, které je proměňují nebo obohacují, které je vřazují do chronologie odlišné od literárních slovníků. Alberto Manguel: Knihovna v noci, kapitola Knihovna jako mysl What makes a library a reflection of its owner is not merely the choice of the titles themselves, but the mesh of associations implied in the choice. Our experience builds on experience, our memory on other memories. Our books build on other books that change or enrich them, that grant them a chronology apart from that of literary dictionaries. Alberto Manguel: The Library at Night, chapter The Library as Mind 42 43

24 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Projekt 3V vědě a výzkumu vstříc (Vědecký postup, Koloběh uhlíku, Pedologie) Barbora Semeráková a kolektiv autorů Sdružení Tereza Ilustrace Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Fotografie archiv Sdružení Tereza (pokud není uvedeno jinak) Grafická úprava Blanka K. Špičáková (2GD studio) Praha: Sdružení Tereza, svazky / fot., il. Sazba a DTP příprava 2GD studio, Praha Tisk Guild Print, Praha Náklad 400 výtisků Jednotlivé svazky v samostatných deskách obsahují volně vložené metodiky pro učitele, pracovní sešity pro žáky a přílohy The 3V Project Understanding Science and Research (Scientific Procedure, Carbon Cycle, Pedology) Barbora Semeráková and a team of authors Tereza Association Ilustrations by Kateřina Janatová, Blanka K. Špičáková Photos from the archive of the Tereza Association (unless indicated otherwise) Graphic design by Blanka K. Špičáková (2GD Studio) Prague: Tereza Association, volumes / photos, illus. Typesetting and DTP pre-press by 2GD Studio, Prague Printed by Guild Print, Prague Published in 400 copies Individual volumes in separate covers contain loose-inserted teacher s notes, pupil s workbooks and supplements 1 1. místo Cena ministra kultury 1st place Prize of the Minister of Culture 44 45

25 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Napsal a samonákladem vydal Arnošt Škvrdleta Návrh designu Bob Stránský Vydání první Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, svazky Sazba Michal Stránský a Karla Stránská Vysázeno písmy Františka Štorma s doplňkem symbolů fontu Katarine Tomáše Brousila Tisk Agentura NP Náklad 500 výtisků 1. díl nestránkovaný, doplňková kniha má 64 s. Text česky a anglicky ISBN (Vol. 1 ; brož.) BoE Book of English (Volume One, Intro Book) Arnošt Škvrdleta Written and self-published by Arnošt Škvrdleta Design by Bob Stránský First edition Uherské Hradiště: A. Škvrdleta, Milan Šácha, volumes Typesetting by Michal Stránský and Karla Stránská Composed in František Štorm typefaces with additional symbols in Tomáš Brousil s Katarine font Printed by Agentura NP Published in 500 copies Part I unpaginated, supplement has 64 pp. Text in Czech and English ISBN (Vol. 1; paperbound) 2 2. místo 2nd place 46 47

26 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Háro Vzpomínky a dokumenty koncept Terezie Pokorná Připravili Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graficky upravili Jan Čumlivski a Karel Haloun (3. dílna) Vydání první Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] s. / fot., il. (Edice Revolver Revue; sv. 39) Sazbu písmem Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps a rodinou RePublic provedli Jan Čumlivski a Karel Haloun Vytiskla tiskárna Dragon Press, Klatovy Náklad 1500 výtisků ISBN (brož.) Big Hair Memoirs and Documents from an idea by Terezie Pokorná Edited by Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová... [et al.] Graphic design by Jan Čumlivski and Karel Haloun (3. dílna) First edition Prague: Společnost pro Revolver Revue, 2010 [112] pp. / photos, illus. (Revolver Revue series; vol. 39) Typeset in Orgovan Flower Power, Orgovan Fat Caps and RePublic Family by Jan Čumlivski and Karel Haloun Printed by Dragon Press, Klatovy Published in 1500 copies ISBN (paperbound) 3 3. místo 3rd place 48 49

27 [ IV ] UČEBNICE A DIDAKTICKÉ POMŮCKY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [ IV ] TEXTBOOKS AND TEACHING AIDS Užší výběr Interaktivní učebnice českého jazyka I. II. díl Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra nakladatelství D+H Písanky k pilotnímu ověřování písma Comenia Script Radana Lencová Stanislav Doležal Nakladatelství Svět Shortlisted An Interactive Coursebook for Czech Language (Parts I and II) Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková Jucovičová Drahomíra D+H publishers Copybooks for the Piloting of the Comenia Script Font Radana Lencová Stanislav Doležal Svět publishers 50 51

28 Z knihovny grafika From the library of a graphic designer Jakkoli přitažlivý nám může připadat sen o poznatelném vesmíru vyrobeném z papíru a smysluplném kosmu utvořeném ze slov, přesto nám však knihovna, byť i nesmírná ve své rozloze a ambiciózní a nekonečná ve svém dosahu, nemůže přeložit skutečný svět v tom smyslu, jak je skutečný všední svět plný trápení a radostí. Alberto Manguel: Knihovna v noci, Závěr However appealing we may find the dream of a knowable universe made of paper and a meaningful cosmos made of words, a library, even one colossal in its proportions or ambitious and infinite in its scope, can never offer us a real world, in the sense in which the daily world of suffering and happiness is real. Alberto Manguel: The Library at Night, Conclusion 52 53

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008

Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Tanec Praha o.s. Výroční zpráva / Annual report 2008 Obsah / Contents: Strana / page 3 4 Úvodní slovo / Introductory word 5 12 TANEC PRAHA 2008 13 22 PONEC 2008 23 26 Přehled představení v divadle Ponec

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film

Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Česká televize českému filmu Czech Television for Czech Film Dostává se mi cti oslovit vás, čtenáře bilančního katalogu roční žně hraných filmů, k jejichž vzniku Česká televize přispěla. Mezi šestnácti

Více