Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat vypracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 1. května Podpis autora

3 Poděkování Děkuji Ing. Bc. Davidu Klimánkovi Ph.D. za ochotné a trpělivé vedení mé bakalářské práce a poskytnutí svého času a cenných rad. Dále děkuji společnosti Doosan Bobcat, která mi umožnila tuto práci realizovat. V neposlední řadě děkuji všem, kteří mě až do konce psaní práce podporovali.

4 Abstrakt Práce se zabývá možností dotazování se na data v takzvaných plochých souborech, neboli flat file databázích. Účelem této práce je zefektivnit správu dat o parametrech strojů, které jsou v evidenci firmy Doosan Bobcat, s ohledem na možnosti databázových technologií. Popisuje vývoj databázových modelů a nástrojů zajišťujících práci s těmito modely. Dále se zabývá strukturou flat file databází a možností dotazování se na data v těchto strukturách. Nastiňuje možné varianty a nástroje pro dotazování. V druhé části popisuje realizaci vlastního systému pro dotazování se na data ve společnosti Doosan Bobcat. Klíčová slova Flat file databáze, databázové struktury, dotazování, strukturované dokumenty Abstract Thesis will be about data query in flat file databases. Objective was to streamline data administration about machine parameters, which are in register of Doosan Bobcat, with regard of database technologies. Thesis describes development of database models and tools to work with them. Thesis also examines the structure of flat file databases and possibilities to query data in these structures. It outlines possible options and tools for query. In the second part, thesis describes realization of system itself to query data in Doosan Bobcat Company.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Základní pojmy Vývoj databázových modelů Struktury flat file databází Data uložená ve formátu prostého textu Data uložená v aplikaci MS Excel Data uložená ve značkovacím jazyce Nástroje pro dotazování flat file databází a jejich použití Nástroje pro dotazování bez zásahu do zdrojového souboru SQL Developer QueryCell pro MS Excel Nástroje pro dotazování s nutností převedení zdrojového souboru do nového formátu MS Access Oracle Apex (Application Express) Současný stav výskytu dat ve firmě Doosan Bobcat Zhodnocení použitelnosti nástrojů pro řešení efektivní správy dat o parametrech strojů Porovnání testovaných produktů Odůvodnění vytvoření vlastního systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Specifikace požadavků na nový systém Návrh datové základny Návrh uživatelského prostředí Vlastní přínos práce Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků

6 Úvod V současnosti se již žádná firma či společnost neobejde bez systému pro uchovávání dat. Ať již jde o rozsáhle datové sklady či poznámkové bloky obchodního zástupce. Společnosti využívající podnikové informační systémy mají dle mého názoru nad daty dobrý dohled. Tyto technologie umožňují pestrou paletu nástrojů pro správu a vyhodnocování vedených dat. Společnosti, které tyto systémy nevyužívají, jsou do jisté míry znevýhodněny a to je právě předmětem této práce. Cílem práce je zefektivnit správu dat o parametrech strojů, které jsou v evidenci firmy Doosan Bobcat, s ohledem na možnosti databázových technologií. Pokusím se najít způsob, který by umožňoval všem, kteří nevyužívají služeb podnikových informačních systému, spravovat efektivně svá data. Nejprve se zaměřím na vývoj databázových technologií, abych si udělal představu a obrázek o možnosti využití těchto prostředků. Poté se pokusím analyzovat struktury a možnosti dotazování nad flat file databázemi. Tedy soubory, které uchovávají data v prostém plochém souboru. Pod tímto typem si lze představit prakticky jakýkoliv soubor, který uchovává data bez podpory databázových technologií. Jedná se o soubory uložené v textovém editoru až po soubory uložené v určitém značkovacím jazyce. Do skupiny těchto souborů budu počítat i program MS Excel, který bývá hojně využíván pro uchovávání dat a považován spoustou lidí za náhražku databáze. V této formě jsou momentálně data vedena i ve firmě Doosan Bobcat a proto má pozornost bude směřovat především tímto směrem. V jednotlivých kapitolách se pokusím rozdělit struktury flat file databází na určité logické celky a zaměřím se na jejich způsob práce. Po bližším rozboru a pochopení struktur se zaměřím na vyhledání vhodných nástrojů, s pomocí kterých lze dosáhnout kýženého výsledku. Vybrané nástroje vyzkouším a práci s nimi zde popíši. Mým cílem je nalézt alespoň tři nástroje, bez ohledu na strukturu, které nám tuto činnost umožní. V této práci se z prostého důvodu nebudu zabývat soubory dat, které nejsou uloženy elektronicky. Ve druhé části zrealizuji vlastní systém pro správu dat ve firmě Doosan Bobcat. Své rozhodnutí se pokusím odůvodnit a uvést kritéria kterými jsem se při výběru řídil. 6

7 1 Základní pojmy Základním pojmem této práce je databáze. Pod pojmem databáze si lze představit množinu uspořádaných dat, která popisuje obraz části reálného světa. Například seznam pacientů navštěvujících jednoho lékaře, nebo také dostupná auta v autobazaru. V dnešní době se databázím, ať už v jakékoliv podobě, prakticky nevyhneme. Existuje spousta způsobů, jakým databázi vést. Současně jsou to již moderní podnikové systémy, které umožňují pohodlnou správu dat. Poměrně snadno jsme schopni zapsat, editovat a v neposlední řadě také vyhledávat to, co je pro nás důležité. Ne vždy tomu však tak bylo. [1] 2 Vývoj databázových modelů Za předchůdce databází lze považovat papírové kartotéky. Jedná se o uspořádaný soubor papírových listů či karetních složek, dle zvoleného kritéria. Uspořádání může být prováděno podle abecedy, letopočtu či jiného klíče. Každá kartotéka má většinou právě jedno uspořádání. Tím myslím, pokud data řadíme striktně dle abecedy, je nutné při pokusu o řazení dle letopočtu pozměnit celkovou organizaci listů, či karet. Data obsažena v této kartotéce jsou navzájem v určitém společném vztahu. Veškerou manipulaci s daty a vyhledávání v kartotéce provádí člověk. Jako typický příklad si můžeme představit starší způsob organizování údajů o pacientech u lékaře. Zde má každý pacient svou vlastní složku a v ní soubor papírových listů nesoucí informace o jeho zdravotním stavu, prováděných vyšetřeních či seznam léků, které užívá. Karty jsou v kartotéce uspořádány dle abecedy a každý šuplík má svůj abecední rozsah. V tomto smyslu je kartotéka chápána jako skříň, ve které je daná kartotéka vedena. Význam slova kartotéka tedy závisí na kontextu, ve kterém o pojmu hovoříme. V dnešní době jsou kartotéky již nahrazeny moderními databázovými systémy. 7

8 Obrázek 1: Porovnání klasické a elektronické technologie. Zdroj: HRONEK, Jiří. Databázové systémy 2 Co se elektronického zpracovávání týká, v počátcích se jednalo o komplikované databázové systémy pro potřeby vládních úřadů, knihoven, nemocnic a obchodních organizací. Tato historie je důležitá nejen proto, že některé základní metody se používají dodnes, ale zároveň ukazuje, ze kterých metod se ponaučit a kterým se raději vyhnout. Velký impuls na požadavky rozvoje databází přišel v 50. letech 20. století při rychlém vývoji počítačů. V této době bylo používání počítačů velmi efektivní pro soukromé organizace a tak vznikl požadavek na vytvoření jazyka pro zpracovávání dat. V roce 1960 přišly na svět dva hlavní modely. Jednalo se o síťový model nazvaný CODASYL a hierarchický model s názvem IMS. Síťový model CODASYL souvisí s jazykem COBOL, který byl v dalších letech nejrozšířenějším jazykem pro hromadné zpracovávání dat. Důraz byl kladen na ukládaná data, nikoliv na celkovou strukturu systému. Uživatel by musel znát fyzickou strukturu databáze, aby se byl schopen na data dotazovat. Jedním z úspěchů této doby byl systém SABRE od společnosti IBM pro potřeby American Airlines. V letech bylo vydáno několik zpráv o tom, jak přemýšlet o databázích. Setkáváme se rovněž s pojmy týkající se schématu databáze. V článku E. F. Codda je první zmínka o použití relačního databázového modelu. V tomto modelu se na logickou organizaci dat a fyzické ukládání nahlíží odděleně. Tento model změnil pohled na databáze a stanovil nový standardní princip tvorby databázových systémů. 8

9 V těchto letech byly rovněž vytvořeny 2 hlavní prototypy systému relačních databází. Jedná se o systém Ingres, který byl vyvinut v UCB (University of California, Berkeley) a systém R, od IBM San Jose. Ingres používá dotazovací jazyk známy jako QUEL, který vedl k vytvoření systémů jako Ingres Corp., MS SQL Server, Sybase, Wang s PACE a Britton-Lee. Naopak systém R využívá dotazovací jazyk SEQUEL, který přispěl k rozvoji SQL/DS, DB2, Allbase, Oracle a Non-Stop SQL. Termín RDBMS (Relational Database Management System) se stal v těchto letech všeobecně známým. V roce 1976 navrhl P. Chen tzv. ER model (Entity-Relationship). Tento model umožňuje návrhářům soustředit se na samotné vztahy či použití dat, namísto logické struktury tabulky. V roce 1980 již byly relační databáze velkým komerčním úspěchem. Naopak síťové a hierarchické modely zažily velký pokles popularity. Systém DB2 se stává vlajkovým produktem společnosti IBM, což vedlo k založení dalších databázových firem a produktů jako například Paradox, RIM, Watcom SQL a později i Visual FoxPro. Jazyk SQL se stává standardním dotazovacím jazykem. V 90. letech 20. století jsou vyvíjeny nové klientské nástroje jako Oracle Developer, PowerBuilder, VB a další. Jednalo se rovněž o nástroje pro osobní potřebu jako ODBC a MS Excel/Access. Setkáváme se zde s pojmem objektové databáze, jejichž filosofie je přebírána z objektově orientovaných jazyků. Mělo se jednat o další přelom v databázových modelech. Skutečnost však byla jiná. Objektové modely nenahradili dosud fungující relační modely a tak se nakonec došlo ke kompromisu objektově-relační technologie. V dalších letech probíhal a stále probíhá vývoj dalších technologií, které umožňují správu dat celým spektrem lidských potřeb. Tím se však v této práci dále zabývat nebudu [3]. 3 Struktury flat file databází V této práci se hodlám převážně zabývat takzvanými flat file databázemi. Nejedná se v podstatě o databáze jako takové, jelikož nesplňují kritérium o architektuře, podle které jsou data ukládána. Z překladu se jedná o prostý databázový soubor. Veškeré informace jsou uloženy v jedné tabulce, nebo seznamu. V podstatě se dá říci, co záznam, to jeden řádek. Soubor často obsahuje velké množství duplicitních dat. Pokud máme 2 soubory, které spolu nějak souvisí, například v jednom jsou klienti a jejich adresy a v druhém klienti a jejich objednávky, po změně jména klienta v souboru s objednávkami, nedojde ke změně v souboru s adresami. Soubory, ačkoliv mají nějaký 9

10 logický vztah, nejsou navzájem závislé. Pokud bychom chtěli soubory sloučit, nezbývá nám než obsah jednoho souboru celý překopírovat do druhého a ručně opravit. [4] 3.1 Data uložená ve formátu prostého textu Typickým příkladem flat file databáze, jsou sobory uložené jako prostý text. Jedná se o jednoduchý zápis do textového souboru. Každý záznam je obsažen na vlastním řádku. Pokud se v řádku vyskytuje více informací, například jméno, příjmení a adresa, jsou tyto informace nějakým způsobem odděleny. Jedním ze způsobů je použití speciálního oddělovacího znaku. Tímto znakem bývá čárka, středník, svislítko či tabulátor. Většinou se používá znak, který není obsažen v samotném záznamu. Pokud by byl znak obsažen i v samotném záznamu, muselo by dojít k ošetření těchto shodných znaků. Dalším způsobem je stanovení pevné délky záznamu. Například jméno bude představovat prvních patnáct znaků na řádku, příjmení dalších patnáct a adresa čtyřicet znaků. Pokud některá položka nenaplní zcela svou stanovenou délku, je doplněna mezerami, nebo také bílými znaky. Horší případ je, pokud stanovenou hodnotu překročíme. Část záznamu se pak nemusí uložit, nebo naruší celkovou strukturu dokumentu. Je tedy důležité dopředu myslet na dostatek místa i pro netradiční dlouhé názvy. Z mého pohledu způsob stanovení pevných délek je na pohled přehlednější, jelikož vidíme záznamy opticky uspořádané a každý typ je přehledně pod sebou ve sloupci. Naopak způsob oddělování pomocí oddělovačů je na první pohled nepřehledný, avšak pro další zpracovávání může být užitečnější. Přidáváním relativně zbytečných bílých znaků, může narůst celková velikost souboru. Za typické představitele těchto databází lze považovat programy jako je poznámkový blok, MS Word a podobné. Jedná se o soubory ve formátu.doc,.txt, CSV (Comma-separated values) a dalších podobných textových formátů. Soubory CSV používají převážně jako oddělovač čárku. Tyto soubory používá například MS Excel, ale využívají se také jako prostředek pro přenesení a zálohování dat v relačních databázích a to zejména díky své jednoduchosti a použitelnosti. Někdy se setkáváme rovněž s pojmem TSV (Tab-separated values). Soubory TSV nejsou odděleny čárkou, ale jiným znakem, většinou středníkem či tabulátorem. Je tomu tak v závislosti na výskytu číselných hodnot, kde je čárka použita jako číselný oddělovač desetinných míst. Dle mého názoru lze do této kategorie řadit i reporty z databázových systémů. Zde se rovněž jedná ve většině případů o prostý soubor, nesoucí nějaké informace. Vidíme zde například výpis nakoupeného zboží za určité období. Soubor může obsahovat 10

11 duplicitní informace, lze s ním dále pracovat, ale již nelze měnit rychlým způsobem stanovené období. V takovém případě je nutné provést nový report. S typem prostých databázových souborů se můžeme setkat také v unixových operačních systémech. Jedná se o soubory, které je možno editovat v textovém editoru, například soubory v adresáři /etc v operačním systému Linux. 3.2 Data uložená v aplikaci MS Excel V dnešní době je aplikace MS Excel ještě stále využívána jako zdroj informací a považována za databázi. Svým způsobem se však jedná pouze o prostý databázový soubor v tabulkovém formátu, doplněný o některé možnosti zpracování a vyhodnocování dat. Dle mého názoru lze tento typ považovat za binární databázový soubor. Pro uživatele se Excel jeví jako srozumitelná struktura, to však jen z důvodu, že si ho uživatel právě tak připravil. Pokud se však rozhodnete psát všechny záznamy do jednoho řádku, nebo různě přeházené, struktura již nebude tak srozumitelná. Neexistuje totiž žádný prostředek, který by nás donutil určitou strukturu dodržovat. Struktura je tedy uživatelsky vytvořena, nikoliv striktně daná. Dívejme se tedy na Excel jako na databázi, jejíž struktuře nerozumíme, jelikož nevíme, jak byl program vytvořen. Excel nám umožňuje v zapsaných datech vyhledávat, ne však tak efektivně jako v relační databázi. Umožňuje nám jen základní možnosti vyhledávání. Při složitějším dotazu už není práce tak rychlá a mnohdy i nereálná. [5] 3.3 Data uložená ve značkovacím jazyce Z programu Excel je možné pomocí uložení ve správném formátu, vygenerovat XML soubor. Jedná se o soubor, který je uložený ve značkovacím jazyce. Značkovací jazyk je jazyk, který vkládá do textu značky, které specifikují význam jednotlivých částí textu. V podstatě jde o obohacení textu informacemi, které nemusí být na první pohled patrné, avšak vhodným použitím získávají patřičnou váhu. Asi nejznámější značkovací jazyk je jazyk HTML (HyperText Markup Language). Jedná se o jazyk pro tvorbu internetových stránek. Dá se poměrně snadno naučit a je podporován všemi internetovými prohlížeči. Pomocí použití takzvaných tagů, jsme schopni dodat textu nějakou formu, význam či vzhled. Pro představu vysvětlím na příkladu: 11

12 <table border='solid'> <tr style='text-align: center'><td colspan=3><b>název tabulky</b></td></tr> <tr><td style='padding: px;'><i>Jméno</i></td> <td style='padding: px;'><i>Příjmení</i></td> <td style='padding: px;'><i>Internetová stránka</i></td></tr> <tr><td>jan</td> <td>novák</td> <td><a href='http://www.seznam.cz'>seznam</a></td></tr> <tr><td>petr</td> <td>veselý</td> <td><a href='http://www.google.cz'>google</a></td></tr> </table> Zápis ve značkovacím jazyce, který je k vidění výše, na první pohled působí dosti nepřehledně. Díky významu značek, které jsou však v zápise uvedeny, má jasně danou formu, kterou pomocí internetové prohlížeče snadno zobrazíme. Ve stručnosti vysvětlím jen něco málo o použitých značkách. Značka neboli tag <table> značí, že vše co se od teď napíše, až do tagu </table>, bude zobrazeno v tabulce. Tabulku si můžeme specifičtěji definovat pomocí tagů <tr> a <td>. Tag <b> a </b> značí, že cokoliv bude umístěno mezi těmito značkami, bude zobrazeno tučně. Obdobně funguje tag <i>, jen s rozdílem zobrazení kurzívou. Dalším prvkem je tag <a> který v kombinaci s vlastností href můžeme nastavit jako hypertextový odkaz. Kam se tímto odkazem chceme odkazovat, nastavíme právě ve vlastnosti href. V neposlední řadě můžeme ještě více upravovat vzhled výsledku. V našem případě se vyskytuje zarovnání textu na střed a nastavení odsazení prvků v tabulce. Veškeré úpravy vzhledu se provádí pomocí CSS stylů, ale o tom tato práce není, stejně jako o samotném jazyku HTML. Příklad byl uveden jen pro představu, jak může značkovací jazyk vypadat. Výsledný vzhled, na první pohled nepřehledného zápisu, si můžete prohlédnout na následujícím obrázku. Obrázek 2: Výsledek HTML zápisu. Zdroj: autor Velmi podobným jazykem jako HTML je jazyk XML. (Extensible Markup Language). Jedná se dnes o nejpoužívanější značkovací jazyk. Pomocí toho jazyka jsou rovněž tvořeny internetové stránky, ale ne tak často jako pomocí jazyka HTML, jelikož 12

13 ne všechny prohlížeče jsou schopny s jazykem XML pracovat. Na rozdíl od jazyka HTML je složitější, nicméně uživatel si může značky vytvářet sám dle jeho potřeb a popisovat, jak mají být příslušné značky používány. Stejně jako formát CSV, o kterém jsem se zmínil výše, i XML je využíván pro přesun dat mezi databázemi. V dnešní době je snaha o větší používání právě formátu XML, díky jeho struktuře a možnému zobrazení. O jazyku XML by se dalo napsat více, nicméně bylo o něm již ledacos napsáno a s touto prací již dále nesouvisí. [6] [7] 4 Nástroje pro dotazování flat file databází a jejich použití Hlavním smyslem této práce je pokusit se najít způsob, kterým se bude možné dotazovat do plochých souborů. Pokud již někdo vede data v takzvané flat file databázi, ve většině případů se jedná o soubor Excel. Tento soubor se většině uživatelů jeví jako dostatečný nástroj pro správu jejich dat. Proto se v hledání způsobů, jakými se lze do plochých souborů dotazovat, omezím především právě na soubory v Excelu. Data z ostatních formátů plochých souboru se většinou dají do Excelu poměrně snadno přenést. Pustil jsem se tedy do hledání a pár nástrojů, ať již známých či neznámých jsem nalezl. O jejich použití a efektivitě jsem se poté osobně přesvědčil. Než abych hledal materiály, které práci s jednotlivými nástroji popisují, vše jsem si na vlastní kůži vyzkoušel. 4.1 Nástroje pro dotazování bez zásahu do zdrojového souboru Aby nástroj, který chceme použít splňoval prvotní cíl, tedy možnost dotazování se přímo do flat file databáze, musíme se omezit v nějaké vážnější změně struktury a zdrojového kódu. Je tedy jasné, že potřebujeme nástroj, který bude pracovat nad daným souborem nebo přímo s daným souborem jako celkem. Dva nástroje, které dle mého názoru v tomto rozdělení použít, jsem vybral a otestoval SQL Developer Prvním z nich je SQL Developer. Jedná se o dotazovací nástroj, který umožňuje i samotnou správu databáze. Nástroj nabízí jednotné konzistentní rozhraní, které lze využít pro více rozdílných typů databází. Pomocí tohoto nástroje lze spravovat databáze 13

14 v platformách MySQL, Firebird, SQL Server, ale také Access, Excel a další. Prostředí umožňuje procházet strukturu databáze či vytváření dotazů a skript [8]. Aby spojení s databázemi fungovalo, je nutné nainstalovat potřebné JDBC ovladače (Java Database Connectivity). JDBC ovladače jsou součástí Javy, je tedy nutné k použití tohoto nástroje nainstalovat produkt JDK (Java Development Kid). JDK je soubor základních nástrojů pro vývoj na platformě Java. Po nainstalování tohoto balíků zprovozníme jen část databází, do kterých se lze dotazovat. Ostatní databáze vyžadují další speciální ovladače, které je rovněž nutné nainstalovat, pokud chceme s danou databázovou platformou pracovat. Naštěstí samotný nástroj u každé databázové platformy uvádí v jakém je ovladač stavu a odkaz na popis ovladače. Ve spojení s webovou stránkou, kde je uveden seznam ovladačů pro konkrétní platformy i s odkazem na stažení, lze po chvilce nástroj zprovoznit. U některých platforem je snaha o zprovoznění poněkud delší, o čemž jsem se na vlastní kůži přesvědčil. Podařilo se mi zprovoznit ovladače pro spolupráci s platformou MySQL a Excelem, na kterých budu funkčnost tohoto nástroje testovat. Obrázek 3: Menu pro připojení se k platformě. Zdroj: SQL Developer, autor 14

15 Po nastavení všech potřebných ovladačů si uživatel vybere v záložce karet, ke které platformě se chce připojit. Poté vyplní formulář, který vyžaduje základní informace, jako adresu serveru na kterém databáze běží či uživatelské přístupy do databáze. Poté se SQL Developer s databází spojí. Samotné okno nástroje se poté skládá z několika částí. V levém panelu je stromová struktura připojených databází. V případě souboru Excel se jedná o cestu ke složce, kde je soubor uložen. Nahrazuje tím tak název databáze, který se uvádí u databázových platforem. Poté obsahuje seznam tabulek, v tomto případě listů, které se zde nachází. Tabulku je možné ještě více rozvětvit. V takovém případě se zobrazí sloupce, které jsou zde vedeny. V případě databáze MySQL je to podobné. Jen namísto cesty k uloženému souboru, se zde nachází seznam dostupných databází na přihlášeném serveru. Ve výpisu tabulek jsou vedeny rovněž uložené pohledy, procedury a funkce, které se v databázi nachází. Ve výpisu sloupců jsou poté navíc vedeny i indexy, constrainty a klíče. Obrázek 4: Obrazovka nástroje. Zdroj: SQL Developer, autor Ve zbylé části se odehrává ta podstatná část, díky které se o nástroji bavíme. Je zde k dispozici několik editorů. Jedná se o editor SQL dotazů, skriptů či procedur. Dále je zde možné nahlížet na diagram databáze, do které se dotazujeme. Diagram je možné poměrně snadno vytvořit. Stačí jen odkázat na zdroj, ve kterém se databáze nachází. Většinou se jedná o ten, ve kterém jsme právě připojeni. Poté se již jen zvolí tabulky, které mají být vypsány v diagramu. Samotné editory kódu pak fungují stejně, jak jsme zvyklý u jiných nástrojů, které databáze spravují. Například MySQL Query Browser či 15

16 prostředí SQL serveru. Je zde tedy možné sestavovat kódy libovolné složitosti. Lze využít všech agregačních i ostatních funkcí. Jedná se tedy o nástroj, pomocí kterého jsme schopni dotazovat se na data v plochých souborech, stejně jako na data v relačních databázích. Nástroj umožňuje provádět dotazy z více listů, které potřebuje při nutnosti spojení závislých dat. Jednou z výhod nástroje je dle mého názoru rozmanitost platforem, které je tímto způsobem možno dotazovat. Můžeme tak veškeré své databáze spravovat z jednoho místa. Osobně mě však nástroj více nenadchl QueryCell pro MS Excel Druhý nástroj, který jsem testoval, se jmenuje QueryCell. Jedná se o plugin pro MS Excel, který umožňuje využití SQL jazyka přímo v tomto prostředí. Nástroj je možné využívat od verze Excel Stejně jako v minulém příkladu i zde je již podle předchozího popisu nutná znalost SQL jazyka [9]. Popravdě řečeno, než abych hledal složitou cestou materiály, které práci s tím nástrojem popisují, vydal jsem se objevovat jeho dovednosti vlastní cestou. Nainstaloval jsem tedy příslušný plugin a spustil Excel, ve kterém jsou uložena data. Na první pohled nic nového. V horním hlavním menu se však objevila nová záložka QueryCell. Obrázek 5: Menu QueryCell v MS Excel. Zdroj: QueryCell, autor Po rozkliknutí se objevilo několik nových možností pro kliknutí. Najdeme zde nápovědu, která obsahuje mimo jiné tutoriál, který umožňuje otestování funkčnosti na defaultních datech. Dále zde najdeme další ikonky, které jsem detailně nezkoušel, jelikož na první pohled neřešili podstatu mého problému. Pro začátek práce s vlastními daty je nutné kliknout na Open/Close QueryCell, tím se otevře samotný panel, do kterého lze zapisovat SQL kód. V levé části je uveden seznam listů, které se v sešitu vyskytují. Každý list tvoří vlastní tabulku, které je označena písmenem. Tabulky jsou označovány a řazeny od A. Dále zde najdeme informace o názvu sešitu, ve kterém je tabulka uložena, název listu, rozsah oblasti dat a další. Ikony nad seznamem umožňují znovu načtení listu, vytvoření 16

17 a odstranění nového rozsahu dat a připojení k jinému zdroji. Vytvořením nového rozsahu dat můžeme vytvořit novou tabulku, které bude zaujímat například jen část tabulky existující. Lze tímto nástrojem vymezit data, se kterými chceme pracovat. Například víme, že chceme pracovat jen s objednávkami za měsíc leden a nechceme tuto skutečnost neustále psát do omezení v SQL kódu, nebo s touto částí chceme nadále manipulovat takto odděleně, tak si ji oddělíme právě vytvořením nového rozsahu. V prostřední části je samotné okno pro psaní SQL kódu. Ikonami s plusem a mínusem můžeme přidávat a odebírat karty, do kterých kód vypisujeme. Rovněž je možné přepnout se do vizuálního módu, kde vidíme obsah tabulek a můžeme se vyklikat konkrétní pole, které chceme zobrazit. Tento způsob je prakticky totožný se způsobem využití průvodce pro tvoření dotazů v prostředí MSSQL Serveru. Tlačítko Run SQL poté vytvořený dotaz spustí. Hned vedle je tlačítko nápovědy, které obsahuje to samé jako nápověda v horním menu a navíc ještě doplněk ve formě několika SQL funkcí. V pravé části je seznam použitých příkazů a při přepnutí na Column List se objeví seznam dostupných sloupců v celém souboru. Po kliknutí na vybraný sloupec se nám přepíše do okna pro tvorbu příkazů. V tomto případě je funkčnost podobná poklikání na sloupce v prostředí MySQL. V dolní části vidíme původní list s daty, se kterými lze normálně dále pracovat jako v klasickém Excelu. Obrázek 6: Vzhled listu MS Excel s použitím QueryCell. Zdroj: QueryCell, autor 17

18 Co se samotné práce s pluginem týká, je velmi podobná práci s MSSQL serverem. Pro vypsání všech dat z listu machine zadáme příkaz. SELECT * FROM D Proč D a ne machine? Protože tabulku machine nástroj nezná, pojmenoval si ji totiž D a pod tímto označením s ní pracuje. Pokud tedy chceme spojit dvě tabulky podle určitého označení, použijeme tento příkaz. SELECT * FROM D INNER JOIN C ON D.ID_engine = c.id_engine V příkazu není nutné odlišovat malá a velká písmena, nástroj si s tím poradí. Výsledky provedených dotazů se zobrazují v novém listě a navzájem se přepisují. Chcete-li výsledek dotazu uchovat, je nutné uložit a přejmenovat list. Dále je zde možné nastavovat generovaným sloupcům vlastní názvy pomocí alisu a používat omezení, včetně agregačních funkcí. SELECT D.Machine_type AS typ_stroje, D.Machine_model AS model_stroje, Count(D.ID_Machine) AS pocet_stroju FROM D GROUP BY D.Machine_type, D.Machine_model Nástroj se tedy ve smyslu vytváření SQL dotazů tváří stejně jako MSSQL server, se všemi dostupnými funkcemi a omezením. Neměl by tedy být problém vytvořit v tomto prostředí stejný dotaz jako v MSSQL serveru a dostat tak totožný výsledek. Bohužel, jedna z hlavních nevýhod je v dostupnosti. Ne že by se snad nedal volně stáhnout, ale legálně ho lze využívat jako trialovou verzi pro pouhých třicet použití. Pro další používání je nutné získání licenčního klíče. I z tohoto důvodu jsem nemohl nástroj prozkoušet do sebemenších detailů. Nicméně domnívám se, že příkazy skutečně fungují v plné míře a používání toho doplňku může být přínosné. Pokud bych měl hodnotit tento nástroj, ve srovnání s SQL Developer se mi líbí mnohem více. Prostředí mi přijde takové příjemnější. Obsahově nabízí v podstatě oba to samé, s tím rozdílem, že předchozí nástroj je multiplatformní. Pokud by se jednalo o volně dostupný nástroj, určitě bych ho doporučil. 4.2 Nástroje pro dotazování s nutností převedení zdrojového souboru do nového formátu V předešlé kapitole jsme testovali nástroje, které nevyžadují změnu uložení dat. Nyní se podíváme na programy, které umí s daty efektivněji pracovat, ale potřebují je převést do svého prostředí. Nedokáží tedy pracovat s celým souborem, jako tomu bylo 18

19 v předchozí kapitole, ale potřebují samotná data. Na dva z nich se nyní zaměříme. Programů tohoto typu jistě existuje více, ale ve své podstatě se jedná o stále stejný princip. Proto se nebudu zabývat všemi, ale pouze vybranými MS Access Jedním z nejznámějších programů tohoto typu, je dle mého názoru MS Access. Stejně jako Excel je obsažen v balíku kancelářských nástrojů od společnosti Microsoft, který bývá hojně používán. Jedná se o program sloužící k sestavení a správě databáze. Data jsou zde uspořádána a vedena ve formě relační databáze. Tento program bývá často realizován na osobních počítačích, může se však realizovat také jako síťový [10]. Práce s tímto programem je následující. Pokud chceme do programu dostat data, máme více možností. Jednou z nich je vytvořit si ručně strukturu tabulky pomocí návrhového zobrazení a poté data importovat. Druhou možností je vytvořit tabulku přímo při importu samotných dat. Tento způsob je velmi jednoduchý a elegantní. Program použije strukturu, podle které byla data rozdělena v aplikaci Excel, odkud importujeme a nabídne nám ji k editaci. Návrh si můžeme upravovat, podle možností, které nám program nabízí. Já jsem zvolil druhý způsob, jelikož je to značné ušetření práce. Takto jsem naimportoval všechny listy které v Excelu byly a vytvořil nové tabulky. Ještě než začneme tvořit uživatelské prostředí, je dobré nastavit si relace. Jedná se o omezení, která zajišťují vztahy mezi daty. Pokud máme nastavenu datovou základnu, vrhneme se na uživatelské prostředí. I zde máme několik variant, jak prostředí vytvořit. Jednou z nich je použití průvodce. Tuto variantu doporučuji, jelikož nám usnadní práci a data s formulářem rovnou propojí. Další variantou je vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení. Tento způsob není moc šikovný, jelikož nám zkomplikuje práci s provázaností dat. Navíc způsob použití průvodce, který udělá vše za nás, umožňuje přepnutí do návrhového zobrazení a dodatečnou úpravu vzhledu. 19

20 Obrázek 7: Formulář MS Access. Zdroj: Access, autor Další část, bez které se neobejdeme, je tvorba dotazů. Jedná se o jednu z hlavních věcí, proč databázi vytváříme. Pokud máme data vedena, určitě je budeme chtít dotazovat a poté si je vyhodnocovat. Zde bych doporučil využít možnosti návrh dotazu. Otevře se nám průvodce, kterého můžeme znát z prostředí SQL serveru. Zde si vybereme, jaká data z kterých tabulek chceme zobrazovat. Můžeme nastavit omezovací podmínky, způsob řazení dat a další. Pokud si nebudete vědět rady, jak dotaz sestavit, můžete se přepnout do editoru SQL kódu a dotaz napsat ručně. Poté již pomocí průvodce sestavíme formulář, ve kterém se bude výsledek zobrazovat. Tento dotaz se řadí do kategorie výběrových dotazů. Dalším typem hlavních dotazů, které zde můžeme poskládat, jsou dotazy vytvářecí, přidávací, aktualizační, křížové a mazací. Pomocí těchto dotazů může vytvářet, aktualizovat a mazat data. Jedná se tedy, až na křížový dotaz, o dotazy které vyvolávají nějakou událost. Nejsou zobrazovány ve formulářích, ale přiřazovány určitým tlačítkům. V porovnání s jazykem SQL se jedná o příkazy insert, update a delete. Posledním prvkem, který by nás měl zajímat, jsou sestavy. Jedná se o prostředek, který umožní data publikovat dál. V podstatě jde o report. Opět pomocí průvodce jsme schopni nastavit, která data chceme vypisovat. Ať už jde o prosté výpisy z tabulek, nebo reportování vytvořených dotazů. Přepnutím do návrhového zobrazení lze měnit vzhled stránky. Program má jednoduché a přátelské prostředí, které nám umožňuje vytvářet to, co potřebujeme, bez nutnosti dlouhého přemýšlení jak s programem pracovat. Vše je možné vytvářet pomocí průvodců, kteří mnohdy velmi usnadní práci. Co nezvládne průvodce, zvládne návrhové zobrazení. Do formulářů lze přidávat prvky, jako jsou 20

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

První kroky v tvorbě databáze v Access 2007

První kroky v tvorbě databáze v Access 2007 První kroky v tvorbě databáze v Access 2007 Daný dokument nabízí plán prezentování úvodní informace k aplikaci Access 2007. Příprava k tvorbě databáze Pro lepší orientace v následující práci představme

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Eldar Iosip, Eliška Roubalová, Tomáš Milata Analýza relevantních UI směrnic platformy Android Obecná struktura aplikace z nejvyšší úrovně se lze přes obrazovky

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí

Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí Migrace databáze odborných praxí a závěrečných prací z proprietární aplikace do open source prostředí (Projektová dokumentace) Ladislav Pešta - vedoucí týmu Markéta Sedláková - zástupce vedoucího týmu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více