KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/

2

3 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný cestovní ruch a jeho multiplikační efekty Turismus jako významné hospodářské odvětví, jeho multiplikační efekty.. 3 Udržitelný cestovní ruch, možnosti propojení služeb s jinými aktivitami ) Standardy kvality služeb a základní komunikační postupy Komunikační dovednosti a specifika s ohledem na cestovní ruch Standardy kvality v podnicích služeb cestovního ruchu ) Multikulturní komunikace v provozu služeb cestovního ruchu Charakteristika národností a doporučení v oblasti přístupu ) Řízení a rozvoj provozů služeb cestovního ruchu Vedení a týmová práce Základy, metody a techniky interního tréninku

4 2

5 Udržitelný cestovní ruch a jeho multiplikační efekty Turismus jako významné hospodářské odvětví, jeho multiplikační efekty Obsah: 1. Turismus jako významné socio-ekonomické odvětví Region Evropa Vývoj řízení a organizace turismu v České republice Přístupy k hodnocení turismu a jeho multiplikačních efektů Ekonomické vlivy turismu Socio-kulturní vlivy turismu Environmentální vlivy turismu Hodnocení vlivu turismu na národní hospodářství Mezinárodní terminologie turismu základní pojmy pro statistické.. 12 hodnocení vlivů turismu 3.2 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu Individuální hodnocení vlivu a významu turismu Hodnocení globálních dopadů turismu na národní hospodářství Metoda pro efektivní využití efektů turismu v rozvoji území Tourism LearningAreas Závěr

6 1. Turismus jako významné socio-ekonomické odvětví Turismus se stal v posledních desetiletích významným celosvětovým fenoménem, zejména jako důležitá součást tzv. průmyslu volného času. Jeho ekonomické, ekologické, sociální, politické, kulturní a mnohé další vlivy jsou neoddiskutovatelnou součástí proměn dnešního světa. Tento trend je celosvětový a dokládají to jak závěry dokumentů Světové organizace turismu (UNWTO), tak deklarace Světové rady turismu (WTTC) i sdělení Evropské komise EU (EK) Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Proto je ve všech výše zmíněných dokumentech kladen důraz na podporu větší odpovědnosti veřejné správy na všech úrovních při plánování, realizaci, monitorování a vyhodnocování turismu a zapojení místních obyvatel do tohoto procesu. V mezinárodním kontextu je turismus chápán jako fenomén světové ekonomiky: je jí přímo ovlivňován nejen co do tempa růstu (mezinárodní příjmy, mezinárodní příjezdy), ale i co do rozložení hlavních zdrojových trhů. Turismus pak z druhé strany ovlivňuje světovou ekonomiku v podobě ekonomických přínosů (HDP, zaměstnanost, daně)[5]. Turismus je fenoménem světové spotřeby, tedy poptávky, která byla realizovaná. Spotřeba v turismu je podmíněná hlavními funkcemi, které turismus plní v životě člověka. K nejvýznamnějším patří: reprodukce pracovních sil, osobnostní rozvoj, trávení volného času, zdravotní funkce a další. [4]. Turismus je fenoménem socio-kulturních vztahů společnosti. Jako takový přispívá k porozumění mezi národy, mezi návštěvníky destinace a rezidenty, má mírotvorné účinky a v jednotlivých destinacích je prostředkem zvyšování životní úrovně obyvatel zejména proto, že poskytuje ekonomické a sociální příležitosti venkovu a oblastem, kde není rozvinut tradiční průmysl a v mnoha případech to není ani reálné. 1.1 Region Evropa Metodika rozdělení mezinárodního turismu podle Světové organizace turismu (UNWTO) dělí země do pěti regionů a osmnácti subregionů s jednotlivými zeměmi. Je to region Evropa, Amerika (Střední, Jižní a Severní), Asijsko-pacifický region, Afrika a Střední východ. Evropa je z pohledu dělení mezinárodního turismu rozdělena na 4 subregiony: Západní Evropa, Jižní Evropa, Střední a východní Evropa, Severní Evropa a Východní Středomoří Evropy. Zahrnuje území od západního pobřeží až po Kamčatku včetně celého území bývalého Sovětského svazu. Evropa jako dominantní region světového turismu zaznamenává pokles ve všech ukazatelích (příjezdy/výjezdy; příjmy/výdaje). Je pro ni charakteristický: nadprůměrný podíl vnitrostátních příjezdů a výjezdů, asi 50% mezinárodních příjezdů do Evropy se uskutečňuje silniční dopravou, hlavním důvodem jsou rekreační, prázdninové a volnočasové cesty a vysoký podíl domácího turismu. Česká republika patří do subregionu Střední a východní Evropy (Arménie, Bělorusko, ČR, Polsko, Maďarsko, Moldávie, Slovensko, Tádžikistán, Uzbekistán a další). 1.2 Vývoj organizace a řízení turismu v České republice Historický kontext K cílevědomým zásahům státu do rozvoje turismu dochází již koncem 19. století, kdy rakouská vláda vytvořila poradní orgán pro řízení turismu. Rozhodoval o státních dotacích a napomáhal vytváření svazů turismu. V českých zemích státní správa rozvoj turismu systematicky nepodporovala. Chyběly prostředky na pomoc hostinskému a hotelovému podnikání, což vedlo ve svém důsledku k zaostávání českých zemí v oblasti rozvoje cestovního ruchu. [8, s.21] Po 1. světové válce dochází k cílenému rozvoji turismu především v oblasti devizové politiky. Ve vyspělých státech se začíná vytvářet organizační struktura řízení turismu s cílem zajistit propagaci domácího i zahraničního turismu. 4

7 Z kompetenčního hlediska byla podpora turismu celé meziváleční období v Československu přikázána do působnosti ministerstva obchodu. Ve 30. letech se objevily snahy o zřízení samostatného ministerstva pro turismus a také o legislatvní úpravu odvětví. Zákon o turismu měl pomoci řešit problem s financováním propagace a podíl podnikatelů na rozvoji turismu formou daní. Řešila se i otázka kooperace všech organizací turismu. V roce 1929 byla ustanovena Cizinecká rada jako sdružení 47 na turismu zainteresovaných subjektů. Zdlouhavá a bezvýsledná jednání o osnově zákona dokonale ilustrují komplikované postavení cestovního ruchu v meziválečném období. Na jedné straně byl pokládán za důležité národohospodářské odvětví, na straně druhé nebyla pro tuto oblast přijata žádná ucelená koncepce, která by v budoucnu přinesla nový základ pro její další rozvoj. [8, s.40] Po 2. světové válce je turismus vnímán jako expandující sektor se silným ekonomickým, sociálním a politickým významem. Na mezinárodních konferencích o turismu pořádaných nejvýznamnějšími mezinárodními organizacemi (OSN, WTO) se diskutují možnosti podpory rozvoje cestovního ruchu a dochází se k závěru, že vlády států musí převzít odpovědnost za rozvoj turismu v zájmu svých občanů a vytvořit takovou organizační strukturu veřejné správy, která bude podporovat rozvoj turismu. V mnohých státech vznikají postupně speciální státní orgány turismu a začleňují se do organizace veřejné správy. V Československu se organizace turismu odvíjela od ekonomických a hlavně politických podmínek. Po krátkém období demokratické vlády ( ) se Československo dostává do bloku zemí světové socialistické soustavy a nastává období centrálního plánování. Politické faktory se promítly do ekonomických podmínek dalšího rozvoje turismu, ale i do oblasti legislativní, společenské, technologické a dalších. Československo se díky politickým a společenským změnám v únoru 1948 ocitlo v postupně se prohlubující izolaci od světového trhu a stalo se součástí izolovaně fungující socialistické soustavy. [2, s. 121] Odhlédneme-li od politických aspektů, pak můžeme hodnotit organizační strukturu uplatňovanou při řízení turismu v socialistickém Československu jako funkční z pohledu plnění stanovených úkolů. Kompetence pro řízení turismu byly rozděleny mezi tři ministerstva v rámci federálního uspořádání republiky. Za zahraniční turismus zodpovídalo Federální ministerstvo zahraničního obchodu podřízené federální vládě. Za domácí turismus byla odpovědná Ministerstva obchodu české a slovenské republiky. Pro koordinaci činností v oblasti turismu si zřídily vlády české a slovenské republiky Vládní výbor pro cestovní ruch, který spolupracoval se všemi orgány ústřední státní správy, národními výbory a organizacemi působícími v oblasti turismu. Ty měly povinnost předkládat požadované údaje a podkladové materiály a podílet se na realizaci plánu rozvoje turismu. Na regionální úrovni (krajské a okresní národní výbory) byly zřízeny odbory obchodu a turismu a komise, které připravovaly doporučení pro rozhodnutí jednotlivých regionálních orgánů státní správy. [3] Vývoj po roce 1989 Pád politického systému pro roce 1989 přinesl zásadní hospodářské a společenské změny, které zasáhly i turismus. První polovina 90. let je charakteristická vysokými tempy růstu zahraničního turismu (aktivního i pasivního) a propadem domácího turismu. Stát, který musí řešit transformační problémy, nevěnuje turismu, který až do roku 1996 vykazuje vysoké tempo růstu, prakticky žádnou pozornost. Po vytvoření základních rámcových podmínek pro fungování trhu (privatizace, liberalizace zahraničního obchodu a reformy v oblasti fiskální a monetární politiky) jsou státní intervence do oblasti turismu ojedinělé. Dosud uplatňovaný univerzálně plánovací koncept politiky turismu je vystřídán konceptem pragmatické politiky. Až propad výkonů turismu po roce 1997 vyvolává potřebu vytvořit podmínky pro koncepční řízení sektoru. Vláda v roce 1999 bere na vědomí první koncepci státní politiky v oblasti turismu a tímto začíná období uplatňování koncepční politiky turismu. Postupující reforma veřejné správy, vstup České republiky do Evropské unie a řada ekonomických a mimoekonomických faktorů vnitřních i mezinárodních se zásadně promítla do politiky turismu. Vláda rozhodla o přípravě nové koncepce státní politiky na období , která měla vytvořit rámcové podmínky rezortu v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do EU. I tuto 5

8 koncepci vláda bere pouze na vědomí a vzápětí rozhodne o její úpravě a sladění s programovací obdobím EU, zejména z důvodu možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Vzniká dokument Postup realizace a aktualizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice do roku Vláda bere tento dokument na vědomí a zároveň rozhodne svým usnesením o zpracování Koncepce státní politiky pro období a jejím schválení do konce roku Přestože práce na koncepci probíhaly podle předem stanoveného harmonogramu, byla koncepce schválena až v listopadu Hlavním důvodem byly změny po parlamentních volbách v roce 2006 a rozhodnutí o přepracování koncepce. V průběhu přepracování došlo zejména ke změnám v rozložení finanční podpory rozvoje turismu z evropských fondů a posílení regionální úrovně, kdy kraje, resp. regiony soudržnosti rozhodují o směřování rozhodujícího podílu finančních prostředků EU určených pro rozvoje turismu v rámci regionálních operačních programů. [10] Období Česká republika měla poprvé možnost připravit strategické dokumenty a finanční plány na celé programovací období EU. Proces přípravy Koncepce pro období probíhal v součinnosti s přípravou Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce. Turismus spolu s kulturou patří v rámci Národního strategického referenčního rámce (NSRR) do I. strategického cíle: Konkurenceschopná česká ekonomika konkrétně pak do Priority C: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví. Cílem priority je zvýšení podílu turismu v ekonomice jednotlivých regionů i České republiky jako celku, a to lepším využitím potenciálu pro rozvoj turismu, včetně kulturního dědictví. Priorita je implementována prostřednictvím prioritních os Rozvoj cestovního ruchu Regionálních operačních programů a dále prioritních os Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu. Kraje (ne všechny) zpracovaly, resp. aktualizovaly v souvislosti s přípravou Regionálních operačních programů programové dokumenty rozvoje turismu, přičemž pro jejich zpracování nebyla využita jednotná metodika jako v letech V dokumentech zpravidla není zhodnoceno plnění cílů a opatření minulých programů, dokumenty postrádají jasnou strategii (klíčové produkty, směřování destinace), akční plány s vymezením kompetencí, odpovědnosti, systém financování a navíc dochází ke změnám původních turistických oblastí a regionů se snahou co nejvíce dodržet krajské hranice. Cíl politiky turismu Vláda považuje turismus za odvětví, které přispívá k realizaci hospodářsko-politických cílů. Ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví turismu vytvoří podmínky, spočívající především v podpoře malých a středních podniků, ve zlepšení infrastruktury turismu a překonání strukturálních a regionálních disparit. Využije k tomu daňovou politiku, finanční podporu z EU a sníží administrativní zátěž rozvoje podnikání v turismu. [6, s.15] Financování V plánovacím období je těžištěm finanční podpory realizace politiky turismu systém operačních programů vztahujících se k turismu. Národní podpora je realizována prostřednictvím Integrovaného operačního programu, kde je na prioritní osu 4 alokováno včetně kofinančních podílů (veřejné rozpočty, příjemci) celkem EUR. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Regionální podpora turismu je realizována z Regionálních operačních programů, kde je pro rozvoj turismu alokováno celkem EUR (v regionu Moravskoslezko jsou započteny i jiné aktivity než na rozvoj turismu) opět včetně kofinančních podílů (veřejné rozpočty, příjemci) a jejichž řídícími orgány jsou Regionální rady Regionů soudržnosti (NUTS 2). 1 V uvedených programech je celkově na rozvoj turismu pro období alokováno EUR. 6 1 Regiony soudržnosti definovaly pro oblast turismu samostatné prioritní osy, s výjimkou regionu Moravskoslezko, který podporuje turismus v rámci osy Rozvoj měst a regionu Praha, který nemá podporu turismu definovanou. Podpora rozvoje turismu představuje třetí největší podíl prostředků ROPů s podílem na rozpočtu programu od 8,5 % v případě Moravskoslezska až po 20,3 % u regionu soudržnosti Severovýchod.

9 Vedle dvou výše zmíněných programů je možné financovat některé projekty z tematických operačních programů, a to zejména z Programu rozvoje venkova (řídící orgán Ministerstvo zemědělství), kde je pro rozvoj venkovského turismu alokována částka EUR, dále pak z OP Přeshraniční spolupráce, kde je na rozvoj turismu alokováno kolem 190 mil EUR celkem ve vymezených územích na obou stranách hranice. [2] V dalších operačních programech není turismus definovanou prioritou, ale financování některých projektů rozvoj turismu ovlivní. Můžeme jmenovat operační programy: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace (řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), OP Lidské zdroje (řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a OP Nadnárodní spolupráce (koordinátor Ministerstvo pro místní rozvoj). Rozvoj turismu ovlivní i řada projektů podpořených v rámci operačních programů Doprava a životní prostředí a iniciativy Komise LEADER+. Další zdroje financování jsou veřejné rozpočty státu, krajů a obcí využívané také pro financování činnosti organizací, které subjekty veřejné správy zřizují (agentura CzechTourism, informační centra, destinační managementy, zdravotnická a lázeňská zařízení). K rozvoji turismu budou využity i soukromé zdroje podnikatelských subjektů a profesních sdružení. Integrovaný operační program Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce). IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují typy projektů pro podporu v rámci příslušné prioritní osy. Jedná se následující prioritní osy: modernizace veřejné správy, zavádění ICT v územní veřejné správě, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, národní podpora cestovního ruchu (zavedení rezervačního systému, zavádění standardů ve službách turismu, prezentace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro turismus na národní úrovni, podpora prezentace ČR jako destinace turismu apod.), národní podpora územního rozvoje (uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví, revitalizace veřejných prostranství apod.), technická pomoc. [7] Regionální operační programy Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Pro programové období bylo zpracováno celkem sedm ROP pro jednotlivé regiony soudržnosti ČR, které spadají pod realizaci cíle Konvergence politiky soudržnosti EU. 2 Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Každý ROP má svoje specifické cíle odrážející konkrétní potřeby regionů soudržnosti. Sedm regionů soudržnosti má jednu z prioritních os zaměřenou na podporu rozvoje turismu (s výjimkou Moravskaslezska, kde je podpora turismu zahrnuta do více prioritní os). Praha čerpá podporu v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu prostřednictvím dvou operačních programů: OP Praha Adaptabilita (OPPA) a OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK). V rámci svých operačních programů nemá Praha v tomto období pro rozvoj turismu žádnou prioritu. Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova je určen pro podporu společné zemědělské politiky a je financován z Evropského zemědělského fondu. Projekty na podporu rozvoje turismu je možné financovat z prioritní osy III v rámci opatření pro podporu venkovského turismu. 2 Regiony soudržnosti: Střední Čechy, Severovýchod, Severozápad, Jihozápad, Moravskoslezsko, Střední Morava a Jihovýchod. 7

10 Státní politika zastřešuje politiky regionální a místní, stanovuje globální cíle a stát má klíčovou úlohu ve smyslu tvorby pravidel pro její uplatňování. Stát zodpovídá za tvorbu zákonů, které upravují činnosti v rezortu, je také vykonavatelem politiky turismu a prosazuje dostupnými prostředky plnění cílů státní politiky, které jsou v gesci regionální a místní samosprávy a podnikatelského sektoru. Sem rovněž spadá oblast využití prostředků ze strukturální fondů EU, ve kterých mají orgány činné v oblasti turismu řídící či spoluřídící funkci. 2. Přístupy k hodnocení turismu a jeho multiplikačních efektů Pro řízení turismu a pro systém a koncept politiky turismu je stále důležitější prosazování principů udržitelného rozvoje. Rozhodující je volba strategií a nástrojů, kdy na národní i regionální úrovni je účinné a účelné propojit strategie zúčastněných subjektů (podílníků) s garancí prosaditelnosti a propojenosti v rámci veřejný politik a činností veřejné správy. S tím úzce souvisí zavádění certifikačních systémů kvality a měření dosažených výsledků pomocí sady indikátorů udržitelného turismu. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak symbolicky vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. Udržitelný rozvoj turismu je takový koncept rozvoje, který uspokojuje potřeby dnešní generace s ohledem na potřeby generací budoucích. Posuzování udržitelného turismu vychází ze skutečnosti, že turismus působí jednak jako příznivý socio-ekonomický faktor, ale zároveň je původcem negativních externalit a může poškozovat socio-kulturní prostředí destinace jak ve fázi přípravy infrastruktur, tak při samotné realizaci turismu. Turismus je také silně ovlivňován ostatními oblastmi společenského vývoje a přírodními katastrofami. Podstatou konceptu udržitelného turismu je vytvořit podmínky pro vyvážení pozitivních i negeativních vlivů turismu v rámci jednotlivých pilířů. Na prosazování konceptu udržitelného rozvoje turismu nahlížíme ze dvou rovin: udržitelný rozvoj turismu v dané destinaci a rozvoj turismu s cílem dosažení udržitelného rozvoje destinace, a to jak v rovině aplikace konkrétních opatření, které udržitelnost podporují, tak v rovině činnosti mezinárodních a národních organizací, které vytvářejí legislativní, politický a ekonomický rámec v podobě dokumentů různého charakteru, závaznosti a vymezení kompetencí. Základním rámcem pro prosazování politiky udržitelného turismu jsou mezinárodní deklarace a úmluvy mezinárodních organizací, Evropské unie a jejich implementace do národních legislativ. Za klíčové lze považovat světové summity OSN o udržitelném rozvoji a jejich deklarace - v Rio de Janeiro byla přijata Agenda 21 jako první dokument, který řeší v globálním měřítku využívání, zdrojů otázky kvality života a budoucího vývoje 1992; Deklaraci tisíciletí OSN a její Rozvojové cíle přijaté 189 zeměmi v roce 2000, Johannesburg 2002). V oblasti mezinárodního turismu je za zásadní dokument při prosazování udržitelného turismu považován Globální kodex etiky v turismu, dokument UNWTO schválený Valným shromážděním OSN v prosinci Jedná se dokument obsahující souhrn morálních pravidel a principů, která by měli dodržovat všichni aktéři turismu včetně rezidentů. Dalším významným dokumentem je Agenda 21 pro turismus (1996), která rozpracovává zásady deklarované v Agendě 21 z Ria de Janeiro. Agenda 21 pro turismus stanovuje devět priorit orientovaných zejména na veřejný sektor s cílem vytvořit systém pro promítnutí udržitelnosti do plánování a rozhodování o realizaci aktivit směřujících k zajištění udržitelného rozvoje. Pro hodnocení udržitelného rozvoje turismu jsou stanovena základní kritéria, od kterých se odvozují sady indikátorů pro měření dopadů turismu (pozitivních i negativních). Volba vhodné 8

11 kombinace indikátorů napomáhá k hodnocení dopadů na fyzické, socio-kulturní a ekonomické prostředí, posilování pozitivních vlivů a regulaci vlivů negativních. Společným jmenovatelem je: zachování zdrojů (environmentálních, ekonomických, sociálních a kulturních), profit pro budoucí generace a spravedlnost při rozdělování ekonomických, sociálních, kulturních a environmentálních užitků a nákladů. [10] 2.1 Ekonomické vlivy turismu Při hodnocení vlivu turismu na ekonomiku je třeba v kontextu udržitelného rozvoje vzít v úvahu, že vzhledem k heterogenní a silně průřezové povaze turismu, nelze přesně měřit a hodnotit pozitivní efekty turismu spojované s realizací příjmů, vytvářením pracovních míst, regionálním rozvojem, rozvojem podnikatelských aktivit v turismu i v souvisejících odvětvích. Pozice turismu v národní, regionální či světové ekonomice a její hodnocení je často zúženo na sektor hotelů, cestovních kanceláří, stravovacích zařízení, leteckých společností a průvodcovských služeb, které sice představují těžiště turismu, ale ne turismus jako celek. Navíc je třeba vždy zohlednit i negativní efekty, zejména v podobě negativních externalit projevujících se na fyzickém a sociokulturním prostředí. Pozitivní ekonomické vlivy na ekonomiku: zvyšování příjmů z mezinárodního turismu zvyšování příjmů národních ekonomik vytváření pracovních místi podpora investic do infrastruktury zvyšování příjmů místních ekonomik Negativní ekonomické vlivy na ekonomiku: úniky (leakages) - pokles příjmů státu, regionu (nebo místa), způsobený nutností importovat zboží, služby nebo finanční prostředky z okolních států nebo regionu(mezinárodní hotelové řetězce, restaurační řetězce a velcí mezinárodní tour- operátoři) ekonomická závislost na turismu - pro řadu státu (zejména rozvojových) s omezenými možnostmi rozvoje se turismus se stal dominantním zdrojem příjmů národního hospodářství, což přináší nízkou diverzifikaci a její citlivost na globální ekonomické krize, přírodní katastrofy a další neočekávané události enklávy turismu středisko (resort), kde tráví turisté celou svou dovolenou tráví;může to být horské či přímořské středisko nebo výletní loď, přičemž toto místo prakticky neopustí a uskuteční zde veškeré své výdaje, nedávají možnost výdělku i jiným podnikatelům v destinaci. Takovéto all-inclusive hotely sice vytvářejí nejvyšší obnos příjmů, ale jejich přínos pro ekonomiku je menší než u ostatních ubytovacích zařízení, dovážejí také více produktů a zaměstnávají méně lidí než jiné hotely a mají tedy menší ekonomický efekt pro místní ekonomiku růst cen - (např. Getz 1993:34, McIntosh - Goeldner - Ritchie 1995:24, Hernandez - García - Cohen 1996) rostoucí poptávka turistů po základních službách a zboží může způsobit pohyb cen, který negativně působí na místní obyvatelstvo, jehož příjem nevzroste úměrně; vyšší životní náklady obyvatelstva, zvláště v rozvojových zemích, přináší řadu sociálně patologických problémů od růstu kriminality, po stěhování obyvatelstva, až k vylidnění oblasti náklady na infrastrukturu - výstavba doprovodné infrastruktury pro turismus klade na místní vlády a daňové poplatníky nemalé požadavky a může mít za následek omezení vládních výdajů do jiných odvětví jako je např. vzdělávání či zdravotnictví sezónní charakter zaměstnání - opět problém zejména pro destinace orientované výhradně na turismus, kdy až 30% pracovní síly přímo nebo nepřímo závisí na turismu; v malých rozvojových ostrovních státech, se procentně může pohybovat např. od 83% na Maledivách k 21% na Seychelách a 34% na Jamaice 9

12 2.2 Socio - kulturní vlivy turismu Sociálně-kulturní vlivy turismu jsou účinky na hostitelské společenství s přímým nebo nepřímým vztahem k turismu, které nelze přesně měřit. Jejich hodnocení je vysoce subjektivní a to jak z pozice hostitelské komunity (rezidentů), tak z pozice hostů (návštěvníků, turistů). Posuzování vlivů turismu na socio-kulturní prostředí se vlastně odehrává v prostředí neustálé vzájemné interakce rezidentů a návštěvníků, přispívá ke změnám v hodnotovém systému, v chování jedinců, ve vztazích, životním stylu společnosti, v úrovni bezpečnosti, v mravním chování, v kreativním vyjadřováním se, v tradicích a místních aktivitách. V hostitelské komunitě rozeznáváme několik zájmových skupin s různě silnou vazbou na turismus (v pozitivním i negativním smyslu), a to jak v rovině socio-kulturní, tak zejména v oblasti ekonomické. Nejvýznamnějšími skupinami hodnotící spíše pozitivně rozvoj turismu jsou ti rezidenti (a jejich rodiny), kteří z turismu profitují a rezidenti, kteří mají znalosti o přínosech turismu. Negativní hodnocení převažuje u skupin, které vnímají turismus jako zasahování do vlastního socio-kulturního prostředí, jehož změny se negativně odráží ve způsobu života rezidentů. Pozitivní vlivy turismu na socio-kulturní prostředí Turismus představuje významný potenciál pro sociální a kulturní rozvoj. Mezi nejčastěji uváděné pozitivní sociálně-kulturní vlivy cestovního ruchu patří: vytváření pracovních příležitostí, rostoucí příjmy a lepší kvalita života kulturně-vzdělávací funkce - poznávání odlišných kultur, seznamování se s historií a tradicemi jiných národů, překonávání předsudků o jiných národech, vnitřní vzájemné obohacování se, snaha učit se jazyky turistů posilování komunit domácí obyvatelstvo se podílí na aktivitách turismu (což vede např. ke snížení migrace obyvatel z venkovských oblastí), posilování národní a lokální hrdosti, tradic a zdravého patriotismu zvyšování životního standardu obyvatel využívání infrastruktury turismu udržování či záchrana kultury a tradic (místní slavnosti, festivaly, regionální produkty) Negativní vlivy turismu na socio-kulturní prostředí Obecně je možné označit souhrn nežádoucích vlivů turismu na sociální a kulturní prostředí jako turistické znečišťování (Pásková 2003:74), které se projevuje různými způsoby: silná komercionalizace, kdy se destinace či tradice nebo výrobky lidových řemesel stanou prodejní komoditou turismu (McCulture) uniformita a globalizace zařízení pro turismu na úkor přirozeného (původního) prostředí (tzv. hledání známých zařízení v neznámém prostředí např. fast-food restaurace, řetězcové hotely apod.); ztráta autenticity, kdy se skutečný způsob života předvádí návštěvníkům jako představení (inscenazice) přizpůsobováním se poptávce návštěvníků, kdy se tradice či tradiční řemeslné výroby modifikují dle přání návštěvníků nárůst populace (často jen sezónní) přelidnění, kriminalita, vandalismus, degradace kulturních památek nárůst konkurence v destinaci zánik drobných podnikatelů kulturní střety, které se projevují překročením kulturní a sociální únosné kapacity, tj. míry dosažení přijatelnosti dopadů změn vyvolaných turismem z hlediska kvality života místních obyvatel. 10

13 akulturace, nebo-li proces změn kultury a společnosti vůbec v důsledku dlouhodobějšího či opakovaného styku kulturně odlišných společenských skupin nevraživost vůči chování návštěvníků vyvolaná nerespektováním místních zvyků zvyšování nákladů (a to jak na infrastrukturu a služby, tak na nemovitosti), ekonomické nerovnosti - turisté, kteří mnohdy pocházejí z prostředí s odlišnými spotřebními zákonitostmi a životním stylem než je v destinaci běžné, hledají potěšení, nadmíru utrácejí a jejich chování vůči rezidentům je často asociální a neetické omezení přístupu ke zdrojům (volným statkům, př. mořské pobřeží - pláž, na kterém se zbuduje hotel); V této souvislosti je třeba zmínit, že nedochází k ekonomizaci těchto zdrojů a tím dochází k externalitám. práce dětí (využívání dětí coby levné pracovní síly), prostituce a tzv. sexuální turismus a řada dalších 2.3 Environmentální vlivy turismu Kvalita prostředí (přírodního i člověkem vytvořeného) je pro turismus nezbytná. Negativní vlivy expanze turismu mohou silně narušit environmentální zdroje. Pro omezení negativních dopadů na životní prostředí je potřeba zavádět na různých úrovních systém environmentálního managementu (EMS 3 ), resp. systém environmentálně orientovaného řízení. Turismus je také stále více ohrožován globálními environmentálními vlivy jako je ztráta biologické různorodosti, poškození ozónové vrstvy a globální oteplování, atd. Pozitivní vlivu turismu do environmentálního prostředí: finanční zdroje pro rozvoj chráněných území: jedná se o přímé finanční příspěvky např. vstupné do národních parků, nebo o nepřímé, což jsou finanční prostředky získané z uživatelských poplatků, daní z příjmu, spotřebních daní, licenčních poplatků z aktivit jako je lovení nebo rybaření apod., které vlády přerozdělují prostřednictvím nejrůznějších fondů nové přístupy k environmentálního managementu a plánování: změna vnímání chráněných území jako motivace k návštěvě, synergické efekty plynoucí z plánování a řízení chráněných území a jejich využití v turismu při respektování ochrany přírodních zdrojů, regulace počtu návštěvníků a jejich aktivit vzdělávání v oblasti životního prostředí: zavádění ekostandardů i mimo chráněná území v oblasti turismu (EU Flower, EMAS, certifikáty ECEAT, atd.) Negativní vlivu turismu na environmentální prostředí K nejvýznamnější negativním vlivům patří: vysoká spotřeba přírodních zdrojů v místě koncentrovaného turismu a zejména tam, kde jsou tyto zdroje vzácné (např. turista spotřebuje v rámci svého pobytu až dvojnásobek vody než rezident) znečištění ovzduší a hluk nakládání s odpady 3 EMS - systém řízení respektující požadavek snížení vlivu organizace na životní prostředí 11

14 3. Hodnocení vlivu turismu na národní hospodářství 3.1 Mezinárodní terminologie turismu základní pojmy pro statistické hodnocení vlivů turismu Za mezník v úsilí vytvořit jednotnou terminologii turismu jsou považovány závěry Mezinárodní konference v Ottavě, pořádané v roce 1991 Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO). Cílem konference bylo mimo jiné sjednotit základní pojmy pro oblast turismu, a to především termíny turismus, stálý obyvatel, návštěvník, turista a jednodenní návštěvník jako základ pro statistické sledování turismu. 4 Turismus (tourism) je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo běžné životní prostředí (mimo místo bydliště) a to na dobu kratší než je stanovena (u mezinárodního turismu je tato doba kratší než jeden rok, u domácího turismu 6 měsíců), přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě, což znamená, že výdělečná činnost není založena na trvalém či přechodném pracovním poměru v navštíveném místě. Může se však jednat o služební, obchodní či jinak pracovně motivovanou cestu, jejíž zdroj úhrady vyplývá z pracovního poměru u zaměstnavatele v místě bydliště nebo v místě sídla firmy. Pro tuto definici turismu je podstatné, že se jedná o změnu místa, dočasný pobyt a o nevýdělečnou činnost v navštíveném místě. Stálý obyvatel (resident) v mezinárodním turismu je ve vztahu k dané zemi osoba, která v tomto místě žije alespoň jeden rok před příjezdem do jiného místa na dobu kratší jednoho roku. 5 Návštěvník (visitor) v mezinárodním turismu je osoba cestující do jiné země, než v které je trvale usídlena, na dobu nepřekračující jeden rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. Turista (tourist) v mezinárodním turismu je osoba, která cestuje do jiné země, než ve které je trvale usídlena, na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jednoho roku, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. Jednodenní návštěvník (some-day visitor) v mezinárodním turismu je osoba, která cestuje do jiné země, než v níž je trvala usídlena a mimo své obvyklé prostředí, aniž v dané zemi přenocuje, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. Turismus není ekonomicky a statisticky uzavřené odvětví a zasahuje do řady dalších činností a oborů. Pro hodnocení turismu je nutné rozlišovat přímé, nepřímé a indukované efekty. Přímé efekty jsou vyvolané v odvětvích přímo spojených s turismem a dochází zde k přímému kontaktu poskytovatele/zprostředkovatele služeb se zákazníkem (účastník turismu): ubytovací služby (hotely, ubytovny, prázdninové tábory, kempy, tábořiště, ) stravovací služby a prodej nápojů (restaurační i samoobslužná zařízení, bary, ) služby osobní dopravy (železniční, silniční, letecká, vodní doprava, taxislužba, lanovky, vleky, ) pomocné služby v osobní dopravě (letecké navigační služby, stanice autobusů, parkovací, přístavní služby, čerpací stanice pohonných hmot, ) pronájem osobních dopravních prostředků udržovací a opravárenské služby osobních dopravních prostředků cestovní kanceláře a průvodcovské služby, informační kanceláře kulturní služby (muzea, galerie, divadla, historické památky, zoologické a botanické zahrady, ) 4 V roce1993 byla navržená sada definic spolu se Standardní mezinárodní klasifikací činností v turismu (SICTA Standard International Classification of Tourism Activities) přijata Statistickou komisí Organizace spojených národů a publikována jako Doporučení ke statistice turismu (RTS The Recommendations on Tourism Statistics). Sledování ekonomických dopadů turismu a statistické sledování vychází z tohoto mezinárodního pojmového aparátu. 5 Všechny definice vztahující se k domácímu turismu ohraničují délku pobytu šesti po sobě jdoucími měsíci 12

15 rekreační a zábavní služby (rekreační sport, lyžařské, golfové areály, plážové služby, tematické a zábavní parky, herny a kasina, ) různé služby pro turisty (prodej jízdenek, cestovní a zdravotní pojištění, lázeňské služby, směnárenské služby, organizace veletrhů a výstav, pasové a vízové služby, ) Nepřímé efekty turismu jsou označovány jako multiplikované (vyvolané) jsou vytvářeny v dodavatelských odvětvích: stavebnictví (výstavba ubytovacích a rekreačních zařízení), prodej a opravy motorových vozidel prodej pohonných hmot prodej cestovních aj. potřeb výroba a dodávky potravin do restauračních zařízení catering letecké dopravy výroba a dodávky vybavení pro hotely služby hotelovému průmyslu (prádelny, marketingové služby, účetní služby, úklidové služby, telekomunikační služby, ) veřejná správa a bezpečnost Na základě výše uvedeného rozdělení odvětví vymezujeme v rámci statistického sledování rozlišujeme: průmysl turismu (zahrnuje odvětví s přímými efekty) a ekonomiku turismu (zahrnuje odvětví s přímými a nepřímými efekty). 3.2 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu Statistické hodnocení je základem pro další hodnocení vlivu a významu turismu pro ekonomiku. Cílem statistického sledování je zjišťování dat k vyhodnocování jak pozitivních tak i negativních dopadů turismu. Statistické hodnocení se provádí pomocí statistického monitoringu, ve kterém se sledují ukazatele jak v mezinárodním, tak v národním měřítku. K základním ukazatelům patří počty účastníků v aktivním, pasivním a domácím turismu, devizové příjmy a výdaje, spotřeba, geografické rozložení poptávky, kapacity ubytovacích zařízení, zaměstnanost a další. Na základě stanovení ukazatelů a jejich naplňování v rámci statistického monitoringu jsou koncipovány hodnotové ukazatele pro měření naplňování cílů stanovených v konceptech rozvoje turismu. Pravidelná statistická šetření jsou doplňována kvantitativními a kvalitativními výběrovými šetřeními/průzkumy zaměřenými na hlubší a přesnější zkoumání vybrané problematiky zejména v oblasti marketingu (proces brandingu a umisťování) na regionální a místní úrovni. 3.3 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu Od ekonomicko-peněžního hodnocení se odvíjí celkové hodnocení postavení turismu v národní ekonomice. Vliv na ekonomiku se obvykle měří čtyřmi základními makroekonomickými ukazateli a jejich vzájemnému vztahu: hrubý domácí produkt (HDP) nezaměstnanost cenová stabilita vnější ekonomická rovnováha 13

16 K souvisejícím ekonomickým parametrům, u nichž lze měřit ať již v oblasti vnitřní či vnější ekonomické rovnováhy vliv turismu, patří dále např. úroveň a váha veřejného (vládního) sektoru, vývoj mezd v závislosti na produktivitě práce, míra zahraničního zadlužení a další, zejména však úroveň a vývoj devizového kurzu. Váhu turismu v národní ekonomice je nutné hodnotit na základě jeho relativního podílu na celkovém HDP a vzájemného vztahu podílu HDP v přímých a nepřímých odvětvích. Turismus má vliv na regionální a místní rozvoj. Na této úrovni je značně závislý na regionální politice a na podpoře z veřejných rozpočtů. Budování obecné infrastruktury ovlivňuje rozvoj turismu, který často v územích hospodářsky nerozvinutých, zaostalých nebo strukturálně postižených představuje klíčovou podnikatelskou aktivitu. Navíc podporuje zvyšování kvality života rezidentů, kteří mohou využívat služby turismu pro vlastní volnočasové aktivity, podporuje uchování tradic, řemesel a gastronomie. Rozvoj turismu v uvedeném kontextu přináší i pozitivní fiskální efekty v podobě daní a poplatků. Při posuzování interakce uvedených ukazatelů vzhledem k turismu je třeba hodnotit turismus z pohledu jeho udržitelnosti, tedy vyváženého rozvoje ekonomického, socio-kulturního a ekologického pilíře, hodnotit jak přínosy, tak negativní dopady turismu. Turismus je závislý na uplatňovaném systému financování na národní, regionální a místní úrovni. Ten vychází z formy politiky turismu jednotlivých zemí a přístupu ke zdanění turismu. Zaměstnanost v turismu je klíčovým ukazatelem v systému hodnocení vlivu turismu pro podporu z veřejných rozpočtů. Je to z důvodů specifických podmínek zaměstnanosti v turismu jako např. vysoký podíl žen a mladších lidí, vysoký podíl pracovních míst na částečný úvazek s převahou nižšího stupně kvalifikace. Turismus prokazuje vysokou citlivost na cenovou úroveň. Vývoj poptávky má vliv na úroveň cen v destinaci. Zvyšování cen služeb v turismu se promítá i do cen služeb a zboží pro rezidenty, ceny nemovitostí a pozemků a struktury a dostupnosti občanských služeb. Vnější ekonomická rovnováha se sleduje v platební bilanci národní ekonomiky a v devizovém kurzu národní měny. 3.4 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu Individuální hodnocení vlivu a významu turismu vychází z osobnosti účastníka turismu, jeho potřeb a motivací k účasti v turismu a mírou naplnění těchto potřeb, tedy analýzou jeho spotřebního chování. Turismus spoluvytváří životní styl účastníků turismu i rezidentů v destinacích turismu, rozšiřuje interkulturální vztahy a poznání, přispívá ke vzdělanosti, vzájemné toleranci a budování duchovních a společenských hodnot. Turismu plní následující funkce: reprodukci pracovních, duševních a fyzických sil (rekreačně-zdravotní funkce) rozvoj osobnosti (kulturně-poznávací funkce) prevence a léčba (zdravotní funkce) podpora a zároveň využívání technologií, internetu apod. (vědecko-informační funkce). Hodnocení spotřebního chování účastníků turismu je jedním z výstupů poptávkové strany satelitního účtu v dělení na spotřebu příjezdového, domácího a výjezdového turismu a dále podle druhy spotřebovaných statků vytvořených privátním, veřejným a neziskovým sektorem a statky volné. 3.5 Hodnocení globálních dopadů turismu na národní hospodářství Globální dopady turismu na národní hospodářství a jejich hodnocení je provázáno s udržitelným rozvojem a je snaha o vymezení jak pozitivních tak negativních vlivů turismu v rámci jednotlivých pi- 14

17 lířů. Komplexním statistickým nástrojem pro měření vlivu turismu na národní ekonomiku je satelitní účet. Dalším nástrojem měření je platební bilance. Rozšíření a zpřesnění hodnocení dopadů turismu na národní hospodářství umožňuje sledování pomocí indikátorů udržitelného rozvoje turismu. Satelitní účet turismu (TSA, Tourism Satellite Account) je komplexní statistický nástroj, který měří rozsah a ekonomický význam turismu a dalších průřezových odvětví pomocí makroekonomických souborů (agregáty). Výstupy satelitního účtu slouží k porovnatelnosti turismu s ostatními odvětvími národní ekonomiky i k mezinárodnímu srovnání. Satelitní účet vychází z odvětvového členění na průmysl a ekonomiku turismu. Jednotný rámec a metodika pro vytváření satelitních účtů turismu byl vytvořen ve spolupráci řady mezinárodních organizací (OSN, UNWTO, EUROSTAT, OECD, WTTC a další) a byl schválen v roce Mezinárodní metodika tvorby TSA je postupně implementována do podmínek jednotlivých zemí a regionů. Vychází z jednotného vymezení pojmů z ekonomického hlediska a používání jednotné mezinárodní terminologie (UNWTO, Ottawa, 1991) a ze statistiky národních účtů. V zemích EU se zavedení satelitních účtů opírá o direktivu EU 95/57/EC o systému sběru, zpracování a zveřejňování dat v oblasti turismu a standardy SICTA (Standard International Clasification of Tourism Activities) pro klasifikaci výdajů vynaložených návštěvníky a to v členění nákladů před cestou, během cesty a po cestě. 6 Pro hodnocení pozice turismu ve světové ekonomice a pro státy, který zatím nemají zavedené sledování pomocí satelitního účtu turismu lze využít tzv. neoficiální satelitní účet turismu. Neoficiální satelitní účet sestavuje mezinárodní organizace WTTC na základě oficiálně schválené metodiky již od 90. let pro 181 národních ekonomik s využitím expertních odhadů a techniky modelování. WTTC je organizace jejímiž členy je více jak 100 nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti turismu z privátního sektoru. Základní struktura satelitních účtů pro turismus je založena na vztahu mezi poptávkou a nabídkou produktu vytvářeného v odvětvích přímo a nepřímo spojených s turismem na základě spotřeby rozdělené do produkce a spotřeby v jednotlivých odvětvích. Nabídka je měřena ukazateli produkce, které sledují produkci charakteristických činností (to jsou činnosti, které by v případě nepřítomnosti návštěvníků neexistovaly nebo by se výrazně snížily), souvisejících činností (jde o činnosti, které by v případě nepřítomnosti návštěvníků výrazně poklesly) a nespecifické činnosti (nejsou závislé na turismu). Dále je nutné doplnit výše uvedené údaje o dodávky dovážených výrobků a služeb a započítat další údaje (např. daně snížené o dotace). Základními výstupy satelitních účtů jsou: hrubá přidaná hodnota (HPH) hrubý domácí produkt (HDP) zaměstnanost v jednotlivých odvětvích poptávka v turismu spotřeba v turismu vliv turismu na platební bilanci a další Satelitní účet turismu v České republice Česká republika se do procesu přípravy satelitního účtu přihlásila již v roce 1999, a to jedním z cílů Koncepce státní politiky cestovního ruchu (1999), kterou vláda ČR vzala v tomtéž roce na vědomí. Cíl splněn nebyl, byl však opakovaně deklarován jako jedna z nejdůležitější priorit všech koncepcí. V současné době realizoval Český statistický úřad satelitní účet pro období a přestože nejsou naplněné všechny tabulky satelitního účtu, je možné využívat zveřejněná data a propočty pro hod- 6 Petříčková,L., Tittelbachová,Š.: Satelitní účet turismu 15

18 nocení postavení turismu v národním hospodářství a pro hodnocení implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Vedle neúplnosti propočtů (zejména nepřímých vlivů na ekonomiku) je problémem regionalizace, protože satelitní účet je stavěn jen na národní úrovni a jeho využitelnost pro regionální dimenzi komplikují zkreslení zejména díky specifickému postavení Prahy jak v příjezdovém, tak v domácím turismu. Důležitou fází při přípravě TSA bylo vytvoření nové klasifikace, aby se podařilo vytvořit souhrnné ukazatele pro turismus, které by byly srovnatelné s ostatními souhrnnými ukazateli v národních účtech ČR. Základem je vymezení charakteristických, souvisejících a nespecifických odvětví a jejich produktů. Tab. 3.1 Seznam charakteristických odvětví a produktů turismu Seznam charakteristických odvětví CR (sloupce) OKEČ 1) Seznam charakteristických produktů CR (řádky) SKP 1) 1 - Hotely a podobná ubytovací zařízení 551, Ubytovací služby 2 - Druhé domovy i. n Hotely a ostatní ubytovací služby 551, Restaurace a podobná zařízení 553, Služby druhých domovů i. n. 4 - Osobní železniční doprava Stravovací služby 553, Osobní silniční doprava Služby osobní dopravy Osobní lodní doprava Služby železniční dopravy Osobní letecká doprava 611, Služby silniční dopravy Doplňkové služby osobní dopravy 621, Služby lodní dopravy 611, Pronájem dopravního zařízení / vybavení Služby letecké dopravy 621, Cestovní agentury a podobná zařízení 711, Doplňkové služby osobní dopravy Kulturní služby 3.6. Pronájem dopravního zařízení / 711, 712 vybavení 12 - Sportovní a ostatní rekreační služby Údržbářské a opravárenské služby 502, 504 cestovního ruchu 923, , 927 Zdroj: ČSÚ Satelitní účet turismu ČR , s Služby cestovní kanceláře / agentury a průvodce 4.1. Služby cestovních agentur Služby cestovních kanceláří Turistické informace a průvodcovské 633 služby 5 - Kulturní služby 5.1. Divadla a koncerty Muzea a ostatní kulturní služby Rekreační a ostatní zábavní služby 6.1. Sport a rekreačně sportovní služby Ostatní zábavní a rekreační služby Různé služby cestovního ruchu 7.1. Finanční a pojišťovací služby Pronájem ostatního zboží Ostatní služby cestovního ruchu Údaje sledované satelitním účtem by měly reflektovat zvýšené požadavky na informace, a to jak v sektoru veřejnoprávním, tak soukromý. Zvýšení důvěryhodnosti měření významu turismu je základem pro alokaci kapitálu do tohoto sektoru, a to především soukromého, který je generátorem tvorby přidané hodnoty odvětví. 16

19 Nezbytný předpokladem využitelnosti sledovaných údajů pro plánování, a to jak veřejnoprávního, tak zejména podnikatelského sektoru, je jejich pravidelný sběr v průběžném a trvalém statistickém procesu a další podmínky pro práce s daty, které jsou v metodice TSA přesně vymezené. 4. Metoda pro efektivní využití efektů turismu v rozvoji území Tourism Learning Areas V oblasti turismu, buď přímo nebo částečně, působí v současnosti řada struktur a subjektů jako destinační managementy, Euroregiony, Místní akční skupiny, mikroregiony atd. Pro většinu z nich představuje řízení či zapojení se do organizování turismu často jen příležitost k získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů pro podporu vlastní činnosti.. Často podřizují svoje záměry grantových schématům, a to i v hodnotících kritériích bez reálné vazby na skutečné podmínky realizace záměru. Žadatelé o podporu nemají k dispozici validní data, průzkumy, analýzy a prognózy budoucího vývoje. Nespolupracují s odbornými středními a vysokými školami ani se subjekty, které jsou pro úspěšnost jejich projektu jako partneři nepostradatelní. Spolupráce s veřejnou správou se omezuje často jen na účast na veletrzích turismu, předání propagačních letáků do informačního centra a žádosti o podporu kulturních či sportovních aktivit. O partnerství, koordinaci aktivit, o společných projektech a společném marketingu se v ČR nedá v uvedené komplexnosti vůbec hovořit. Přitom prostředky vynakládané na propagaci jsou ze strany veřejné správy i podnikatelských a neziskových subjektů značné. S podobnými problémy se potýkaly a do jisté míry ještě stále potýkají i ostatní země EU. Přístup Evropské komise a dalších orgánů EU k problematice turismu byl ještě v 90. letech velmi vlažný a tato oblast byla ponechána plně v kompetenci jednotlivých členských zemí. Od roku 1999, kdy byl Evropskou komisí schválen první komplexní dokument v oblasti turismu Společná práce pro budoucnost turismu v Evropě, je zájem Evropské komise o oblast turismu již stálý a systematický. V zásadních dokumentech, na jejichž zpracování se podílely všechny členské státy EU s možností konzultací i se státy vstupujícími, byly společně definovány hlavní problémy v oblasti turismu a zároveň byl naplánován postup na řešení těchto problémů. Zcela zásadní problém, který je nutno pro zlepšení výkonů v odvětví turismu dlouhodobě řešit, je oblast vzdělávání s obecným cílem rozvíjet moderní, na znalostech založenou ekonomiku. Všeobecným problémem turismu je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Souvisí to s představou malého výdělku nebo sezónních výkyvů. Přestože se situace v mnohém zlepšila, je úroveň vzdělanosti v tomto oboru relativně nízká a praktické znalosti už dávno nejsou dostačujícím nástrojem, má-li být podnik konkurenceschopný. Je potřeba vyvinout vhodný rámec pro analýzu a dodání vzdělávacích tréninků, a to především pro malé podnikatele, a pro analýzu a identifikaci potřebných znalostí a dovedností v souladu se současnou a budoucí podobou pracovních příležitostí. Ačkoli členské státy udělaly výrazné pokroky v chápání a přijetí teorie celoživotního vzdělávání, změny ještě nejsou dostačující. Výzkumy dokazují, že k tomu, aby region získal alespoň minimum kvalifikovaných pracovních sil, musí vyškolit velkou skupinu pracovníků s širokou paletou schopností a znalostí. Tourism Learning Areas Jako podpůrný nástroj pro evropské regiony byl vytvořen a v praxi několika regionů vyzkoušen model Tourism Learning Areas (dále TLA), který pomocí systémového modelu spojuje širokou škálu procesů jako je soukromé podnikání, politika, vzdělání a turismus. TLA se snaží umožnit zájmovým skupinám stát se konkurenceschopnými partnery, kteří jsou schopni udržet krok s rychlou dobou,a to díky lepší soudržnosti a spolupráci na všech úrovních. Jeho hlavním cílem je ukázat, jak je v oboru turismu, především na regionální a lokální úrovni, důležitá neustálá snaha o kvalitativní a kvantitativní zlepšování poskytovaných produktů a služeb a zlepšování výkonů všech osob zainteresovaných v tomto odvětví. Zdůrazňuje vzájemnou provázanost a spolupráci zájmových stran v rámci regionu nebo určitého tematického celku. Všichni zúčastnění 17

20 by měli směřovat k jednomu společnému cíli a vzájemně si přitom předávat znalosti a zkušenosti. Toto úsilí povede ke zlepšení nabídky v dané oblasti a jejímu rozvoji a přinese nepochybnou konkurenční výhodu, což je nezbytné především v dnešním globalizovaném světě, kde trhy stále reagují na rychle se měnící poptávku, zvyšuje se nárok na znalosti a problémy a příležitosti vyvstávají rychleji než kdy jindy. Co to jsou Learning areas? Pojem Learning Area vznikl na základě dvou pojmů - Learning Communities a Learning Region. Learning Communities je město nebo region, které překračuje svou statutární povinnost poskytovat vzdělání a školení těm, kteří to požadují a vytvářejí místo toho dynamické vzdělávací příležitosti s aktivním zapojením účastníků a zdůrazňují, jak lze tímto zvýšit možnosti všech obyvatel. Learning Region je region, který rozeznává a uznává, že vzdělávání hraje klíčovou roli v rozvoji základní prosperity, sociální stability a osobního štěstí a moudře a moderně mobilizuje všechny své lidské, fyzické a finanční prostředky, aby rozvinul lidský potenciál všech svých obyvatel. Sestavení TLA by tedy mělo být chápáno jako dobře organizované řízení rozvoje turismu na regionální úrovni, šance k vytvoření nových pracovních příležitostí, ochrany životního prostředí a socializace. Marketing destinací turismu je výchozí nutností k sestavení možností regionu, ale TLA je o ještě krok dál podporuje rozvoj turismu zlepšováním služeb a výkonů regionu, dívá se do budoucnosti, zjednodušuje vzájemnou spolupráci a komunikaci. TLA má za cíl maximalizovat příležitosti pro další vzdělávání uvnitř území nebo destinace především účastí na kurzech a čerpáním z minulých zkušeností. Simulací a vyhledáváním budoucích příležitosti regionu by se mělo přesně definovat, co je třeba se naučit. Tato potřeba by měla být známa veřejnosti, vzdělávacím zařízením a podnikatelským sektorům samotným. Učení se odehrává řadou formálních i neformálních procesů a má být přístupné jakékoli věkové či zájmové skupině. Organizace i jednotlivé osoby tvoří v tomto schématu poptávkovou stranu, která čerpá znalosti a zkušenosti, aby mohla později z těchto svých schopností vytvořit konkurenční výhodu. Společně potom vytvářejí učící se oblast. Poskytovatelé potřebného vzdělání jsou vzdělávací instituce, trenéři a konzultanti. Ti by měli mít hlubší znalosti a pochopení pro potřeby daného regionu. Vzdělávání individuálních osob, organizací a celého území by mělo probíhat ve vzájemném souladu. Toho může být dosaženo přesnou identifikací potřeb, sdružováním osob se společnými zájmy v daném odvětví nebo např. vybudováním společné regionální infrastruktury. Důležité je, aby se organizace staly rozvíjejícími a učícími se organizacemi, které si budou včas uvědomovat své současné a budoucí nedostatky a vyhledávat příležitosti pro jejich odstranění. Mezi základní znalosti, které by měly být vštěpovány všem subjektům, patří: znalost písemné komunikace, schopnost utvářet dobré mezilidské vztahy, schopnost kritického myšlení, schopnost identifikace problému a jeho řešení, znalost práce s informačními technologiemi a samozřejmě jazykové znalosti. Další vzdělávání by mělo zahrnovat: management, marketing, účetnictví, finančnictví, znalost zákona a ekonomie, technické znalosti, porozumění distribučnímu systému, geografii a dalším zvláštnostem dopravního průmyslu, především pro práci v hotelnictví. Tyto kurzy musí být obecné, ale přesto poskytující vzdělání použitelné pro podnikání v turismu. Nedílnou součástí vzdělávání je také experimentální vzdělání, které rozvíjí znalosti reality pomocí praxe. Toto je důležité jak pro daný průmysl, tak pro studenty. Bylo zjištěno, že zaměstnanci v turismu mají často problémy s překlenutím nesrovnalostí mezi teorií a praxí a svalují to zčásti na vzdělávací systém. Proto by se měli setkat se skutečností a naučit se řešit skutečné problémy v praxi. Poslední složkou vzdělávání by mělo být mezioborové vzdělávání, které zdůrazňuje rozdílnost různých skupin obyvatelstva, kulturní hodnoty, národnostní porozumění a sociální a enviromentální zodpovědnost v mezinárodních a globálních perspektivách. Tento vzdělávací koloběh musí být dosažitelný pro všechny potenciální zájemce a musí být natolik pružný, aby se mohl přizpůsobovat rychle se měnící ekonomice založené na znalostech, kterou ekonomika Evropské unie bezesporu je. 18

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více