Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové"

Transkript

1 Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN K R O N I K A ivotní jubileum Dobravy Moldanové [...] a já jsem hrdá na svùj národ a na svùj jazyk... studium národní literatury nám pomáhá pochopit, kdo jsme, odkud a kam jdeme. ( Xantypa, s. 11) Vìdomí sounáleûitosti s národním celkem, k nìmuû místem zrození, pùvodem rodièù, osobním ûivotem a celoûivotní vìdeckou a pedagogickou prací pøísluší, je jednou z podstatných hodnot v ûivotì profesorky PhDr. Dobravy Moldanové, CSc. Do díla literární historièky a kritièky, soustavné a neúnavné glosátorky dìní v èeské literatuøe od roku 1959 (èasopis Kvìten, Literární noviny ) aû do souèasnosti, výkonné redaktorky se promítá dychtivost mladé ûeny po poznání a tvùrèím vyjádøení názoru, pozdìji vìdecké pracovnice zakotvené v oboru, odbornì fundované literární analytièky a typoloûky. V neposlední øadì mùûeme v díle jubilantky vysledovat jeho tìsné propojení s vývojem èeské spoleènosti. Dobrava Moldanová se narodila v rodinì jazykovìdce, bohemisty a germanisty Josefa Beneše, odborníka v onomastice (O èeských pøíjmeních, 1962), ale i znalce a milovníka jazyka a stylu nìkterých opomíjených obrozenských autorù 1. poloviny 19. století. Spoleènì se svým otcem pøipravila D. Moldanová k vydání slovníkovou pøíruèku Naše pøíjmení (1984), zaslouûila se o vypracování definitivní podoby a vydání reprezentativní vìdecké monografie zaloûené na materiálu z otcovy badatelské pozùstalosti Nìmecká pøíjmení u Èechù (1999). Na Filosofické fakultì UK ukonèila D. Moldanová v roce 1959 pìtileté studium na oboru èeština, polština a literární vìda; absolvovala diplomovou prací Fráòa Šrámek: Tìlo. Rozbor; práci obhájila v roce 1969 jako práci rigorózní (PhDr.). Autorka tohoto èlánku se setkávala s jubilantkou na výbìrových pøednáškách ze svìtové a polské literatury profesorù J. B. Èapka a K. Krejèího (autora monografie Dìjiny polské literatury, Praha 1953). Pro oba pøednášející bylo pøíznaèné, ûe obraz národní literatury (èeské, polské) a vývoj v ní objasòovali v kontextu evropského literárního dìní, a tak uèili studenty vnímat a poznávat literární dìní v širších územních i kulturních souvislostech. V letech 1959 nastoupila jako odborná asistentka do Ústavu pro èeskou literaturu ÈSAV a zde pracovala aû do roku V tomto dlouhém èasovém údobí prošla D. Moldanová odborným vývojem, v nìmû se odráûí i vnìjší spoleèensko-politická situace a její vnitøní situce osobní, rodinná (nutnost vìnovat se 176

2 rodinì, pøedevším tøem dìtem). V tìch krásných šedesátých letech se vìnovala pøedevším kritice, debutovala v èasopise Kvìten, eseje, èlánky, medailony, kritiky a recenze publikovala na stránkách Èeské literatury, Hosta do domu, Plamene, od r v èasopise Tváø, od r v Sešitech pro mladou literaturu a v Sešitech pro literaturu a diskusi (v tìchto èasopisech byla èlenkou redakèní rady). Autoøi, kterým vìnovala kritickou pozornost, pøedstavovali a v souèasnosti pøedstavují osobité literární hodnoty a mají trvalé místo v dìjinách èeské literatury: F. Šrámek, K. Èapek, J. Orten, I. Wernisch, J. Gruša, J. Koláø, M. Kundera, V. Havel, V. Páral, K. Sidon, J. Zábrana a další. Vladimír Novotný ( Èeský jazyk a literatura 46, è , s. 178) hodnotí D. Moldanovou jako výrazný kritický talent, literární bohemistku, která si získala povìst (téû svými studiemi ve Ètenáøi èi Orientaci ) nejbrilantnìjší kritièky své generace. V èasovém odstupu se D. Moldanová vrací k zhodnocení básnických debutù generace Tváøe a Sešitù ve Zpravodaji katedry bohemistiky (Ústí nad Labem, 1996, è. 1, s ) a v èasopise Host (1996, è. 6, s ). Soubìûnì s touto kritickou èinností se vyhraòuje literárnìhistorické badatelské úsilí D. Moldanové a smìøuje k poznání a k zmapování tvorby ûen-autorek, a to zvláštì v èeské literatuøe na pøelomu století. V centru její pozornosti je ûivotní osud a dílo spisovatelky Boûeny Benešové. V èasopise Èeská literatura, v nìmû po roce 1969, kdy bylo zastaveno vydávání Sešitù, pùsobí jako výkonná redaktorka, publikuje øadu dílèích studíí vìnovaných raným i posledním povídkám této autorky i tvorbì dalších autorek tohoto údobí. Toto odborné tvùrèí úsilí literární historièky je završeno vydáním monografie Boûena Benešová (1976); autorka pøedloûila v roce 1975 tuto práci jako kandidátskou, mohla ji však obhájit aû v roce 1984 a získat tak vìdeckou hodnost kandidáta vìd. K ûenské problematice se vztahuje studie publikovaná v Èeské literatuøe (1986) a nazvaná Obraz ûenského osudu a jeho promìny v tvorbì spisovatelek na pøelomu století, dále studie Promìny ûenského tématu v tvorbì spisovatelek na pøelomu století, publikované ve sborníku Prameny èeské moderní kultury (Národní galerie Praha, ÚTDU ÈSAV a ÚÈSL ÈSAV Praha, 1988). V roce 1985 vychází kniha Valja Stýblová, medailon èeské spisovatelky; v 80tých letech vìnuje D. Moldanová v odborných statích, doslovech a pøedmluvách pozornost osobnostem ûen jako M. Majerová, Helena Malíøová, A. M. Tilschová, J. Glazarová, B. Nìmcová, R. Svobodová, J. Kolárová, H. Šmahelová, M. Kubátová. Z hlediska odborného neménì závaûná, prospìšná a dosud plnì nedocenìná je úèast D. Moldanové v týmových pracích Slovník èeských spisovatelù (1964), Lexikon èeské literatury I (1985), Slovník èeských spisovatelù (1985), Rozumìt literatuøe I. Interpretace základních dìl èeské literatury (1986), Poetika èeské meziváleèné literatury. Promìny ûánru (1987), Slovník èeských spisovatelù od roku 1945 I (1995). V roce 1991 nastoupila Dobrava Moldanová jako interní pracovnice katedry bohemistiky na Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. V tomto roce se habilitovala jako docentka pro obor dìjiny èeské literatury prací Èeské spisovatelky na pøelomu století, roku 1993 byla jmenována profesorkou pro uvedený obor. Pøestoûe plnì vytíûena èinností pedagogickou, funkcí prodìkanky PF UJEP pro vìdu a zahranièní styky, vedoucí katedry bohemistiky od roku 1994 a posléze dìkanky PF UJEP (od roku 1995 po dvì funkèní období) vydává publikace Studie o èeské próze na pøelomu století (1993), Èeská literatura v období modernismu ( ) Èást I. Léta devadesátá (skripta, 1993); pøepracovaná a rozšíøená o poezii vyšla skripta v roce 1996 pod názvem Èeská literatura v období modernismu ( ). Význaèná a pro odbornost katedry bohemistiky pøínosná je organizaèní èinnost profesorky Moldanové. Od roku 1994 katedra vûdy v dvouletých cyklech pod jejím vedením poøádá vìdecké lingvoliterární konference s mezinárodní úèastí (pravidelná úèast pracovníkù i z polských univerzitních a akademických pracoviš ) na témata: Cesty a cestování v jazyce a literatuøe; ûena jazyk literatura; Jinakost, cizost v jazyce a literatuøe; Konec a zaèátek v jazyce a literatuøe. V posledním èasovém údobí rozšiøuje a prohlubuje Dobrava Moldanová odborné kontakty s Polskem. Svìdèí o tom napøíklad její úèast na konferencích Didaktika literatury (referát: Výchovné cíle výuky literatury), H. Sienkiewicz, obèan a spisovatel (referát: Sienkiewicz a Jirásek pojetí vlastenectví v jejich dílech), které uspoøádaly v roce 2000 Univerzity v Lodûi a v Opolí, a take Èeský jazyk a literatura na sklonku XX. století (referát: Deniky. Deniky?), kterou uspoøádala v roce 2001 Statní vysoká škola ve Wa³brzychu. Dílo profesorky Dobravy Moldanové je rozsáhlé a mnohostranné: od vìdeckých prací aû po rozhlasovou a televizní publicistiku; je téû èlenkou Obce spisovatelù, Pen klubu, Spoleènosti Franze Kafky, Literárnìvìdné spoleènosti. ûivý zájem o její práce je patrný z øady citací a recenzí nejen v domácím prostøedí, ale i v zahranièí. Pokusili jsme se ve zkratce pøedstavit a pøipomenout osobnost literární historièky a univerzitní pedagoûky Dobravy Moldanové. Dejme na závìr slovo Jubilantce: Mám pocit, ûe svìt, ve kterém ûijeme, je pøes svou zmatenost nesmírnì zajímavý. A byla bych ráda, kdybych v nìm ještì chvíli mohla aktivnì pùsobit. ( Xantypa, kvìten 2000, s. 91) Literatura Alena Debická Farský M., 1996: ûivotní jubileum dìkanky Pedagogické fakulty UJEP, Revue Purkyniana, roèník I, è. 3 4, s Novotný Vl., : Ètyøi spektra Dobravy Moldanové, Èeský jazyk a literatura 46, è. 7 8, s Štìdroòová E., 2000: ûena v mnoûném èísle. Rozhovor, Xantypa, kvìten, s

3 Jubileum profesora Pøemysla Hausera Významné ûivotní jubileum zastihuje pana profesora PhDr. Pøemysla Hausera, CSc., uprostøed usilovné práce pedagogické i vìdecké. Nikomu z jeho pøátel a spolupracovníkù se nechce vìøit, ûe na jaøe 2001 se P. Hauser, jeden z nejvýznamnìjších pøedstavitelù bohemistiky a slavistiky, doûívá v plné aktivitì osmdesáti let. Narodil se 16. dubna 1921 v Oslavanech u Brna. Jeho poèáteèní zájem o mateøštinu, probuzený uû pøi studiích na ivanèickém Blahoslavovì gymnáziu, pøivedl profesora Hausera k tomu, ûe studiu èeského jazyka a jeho didaktiky vìnuje celý svùj ûivot. Po gymnaziálních studiích pøichází na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì a nová atmosféra vysokoškolského prostøedí a studium u tvùrèích osobností lingvistiky a literární vìdy ho nenechává lhostejným. Studuje èeštinu a filozofii. Po r poznává na fakultì význaèné osobnosti pováleèné brnìnské lingvistiky, k nimû tehdy patøili akademik F. Trávníèek, prof. J. Kurz aj. Výraznì ovlivnil P. Hausera také literární historik A. Grund. Po absolvování fakulty uèil prof. Hauser nejdøíve na základní a støední škole ( ), poté nastoupil dráhu vysokoškolského uèitele. V letech pùsobil na Vysoké škole pedagogické v Praze, pozdìji na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy. V krátké dobì po získání hodnosti kandidáta filologických vìd (v r. 1964) se v r habilitoval a stává se docentem. Od r je èlenem katedry èeského jazyka PdF MU, na niû pøišel bezprostøednì po tøíletém lektorském pùsobení v Lublani. Na brnìnském pracovišti se brzy stává oporou spolupracovníkù jazykovìdcù a didaktikù, jimû ochotnì pøedává své bohaté zkušenosti. Stál rovnìû v èele katedry, a to jak v Praze, tak v Brnì ( ). V r byl jmenován profesorem. Jako vysokoškolský uèitel vychoval prof. Hauser uû témìø tøi generace èeštináøù a mezi nìkdejší jeho ûáky patøí i mnozí souèasní bohemisté (napø. prof. R. Brabcová aj.). Je obtíûné vymezit základní oblast vìdecké práce prof. Hausera, nebo jeho bohatá badatelská a tvùrèí publikaèní èinnost se dotýká celého èeského jazyka i širších otázek slavistických. Zájem prof. Hausera se soustøeïuje zvláštì na lexikologii, tvoøení slov a syntax, ale také si všímá jazyka národního obrození, zachycuje hornický slang rodných Oslavan a okolí a nepøetrûitì se vìnuje didaktice èeského jazyka. Obsáhlá publikaèní èinnost Hauserova zahrnuje uèební texty a uèebnice, syntetické práce kniûní monografické, nesèetné mnoûství vìdeckých statí a studií ve sbornících pedagogických a filozofických fakult, èlánky v èeských celostátních odborných èasopisech (napø. v Naší øeèi, Èeský jazyk a literatura aj.) i publikace zahranièní (vydané napø. v Lublani). Nesmírná šíøe vìdecké èinnosti jubilanta nám nedovoluje zmínit se o všech aktivitách pana prof. Hausera. Zajímá ho jak souèasný èeský jazyk, tak èeština z hlediska vývoje. Ještì dnes jsou pozoruhodné Hauserovy starší pùvodní vìdecké práce zachycující jazyk národního obrození, napø. monografie s názvem Dobrovského práce o tvoøení slov a domácí mluvnické tradice (1959), dále Puchmajerùv Rýmovník (1972) a obsáhlá monografie Tvoøení podstatných jmen v dobì národního obrození (1978). Uèitelská obec spojuje jméno prof. Hausera pøedevším s uèebnicemi. Jako spoluautor se od poloviny 50. let podílel na desítkách uèebnic a metodických pøíruèek pro základní a støední školy, z nichû mnohé øady vyšly v nìkolikerém vydání. Mezi vyhledávané uèebnice patøily napø. Skladba na základní devítileté škole (1973, 1978) a syntetická uèebnice Èeský jazyk v roèníku ZŠ, známá spíše pod podtitulem Co mám umìt z èeského jazyka (1996), dále pøipomeòme mj. také Cvièebnici èeského jazyka pro 9. roèník (1991). Ve výètu zásluh našeho jubilanta nelze opomenout ani souèasné školské uèebnice a pøíruèky. Spoleènì s kolektivem katedry èeského jazyka PdF MU vydává cyklus pracovních sešitù pro ZŠ s názvem Èeština hravì (1998, 1999, 2001) a jako vedoucí autorského týmu pøipravil a vydal pro potøeby školy Slovník jazykovìdné terminologie (2001). Z èinnosti nedávné uveïme také pravidelné publikování a redakèní práci ve sbornících katedry èeského jazyka PdF MU. Tam vyšly mj. èlánky Antonyma s pøedponou bez- (1989), Adjektiva s pøedponou bez- (1991), Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy (1996), Vlastenecká výchova v mateøském jazyce (1999) aj. Nelze opomenout také publikace ve sbornících jiných fakult. Z posledních sborníkových statí pøipomeòme napø. Texty v uèebnicích, jejich historie, povaha a funkce (PdF UK, 1996), Podoba, historie a uûívání slov zšíøi, zvýši aj. (FF MU, 1998). Všechny Hauserovy odborné práce se vyznaèují peèlivou analýzou jazykového materiálu a dokonalou schopností vìdecké analýzy, které je pan profesor schopen právì svou hlubokou lingvistickou erudicí pøi spojování synchronního pohledu s pohledem diachronním. Nezanedbatelná èást Hauserovy tvorby se vztahuje k hornickému prostøedí rodných Oslavan a okolí, které podnítilo jeho zájem o podstatu, historii a fungování hornického slangu. O slangu pøednášel opakovanì v Plzni, kde se pravidelnì aktivnì úèastnil konferencí o slangu a argotu a své poznakty publikoval v plzeòských a jiných sbornících. Pøipomeòme napø. èlánky s názvy Vlastní jména v názvech dùlních dìl (PdF MU, 1989), Vznik, zdroje a vývoj hornického slangu na Oslavansku (PdF ZÈU, 1995) aj. Badatelská èinnost prof. Hausera je rovnìû spjata s jeho lektorským pùsobením na univerzitì v Lublani ( ), kde pøednášel èeštinu, a to v konfrontaci se slovinštinou nebo jinými slovanskými jazyky. Ve Slovinsku také publikoval a jako spoluautor se podílel na vydání uèebnice Èešèina (1980, 1997). Dluûno dodat, ûe prof. Hauser uû po mnoho let zprostøedkovává a rozvíjí jazykové kontakty èesko-slovinské, navázané právì pøi lektorském pùsobení a utvrzované v pozdìjších letech pøi návštìvách Slovinska. Prof. P. Hauser je také autorem vysokoškolských uèebnic a skript. Pøipomeòme oblíbenou uèebnici Nauka o slovní zásobì (1980) a zásluûné spoluautorství na

4 1. dílu akademické Mluvnice èeštiny (1986), pro niû P. Hauser napsal výklad o derivaci substantiv. Pravidelnì také vycházejí Hauserova skripta ke všem jazykovìdným disciplínám, jimû vyuèuje. Mezi mnoha skripty uveïme nìkteré tituly vydané v posledních letech: prof. P. Hauser napsal Cvièení ze souèasného èeského jazyka. Skladba (1997), byl vedoucím autorského týmu tøídílného uèebního textu Didaktika èeského jazyka a slohu (1. 3. sv., 1994), vydal Jazykové rozbory (2001) aj. Neménì významná byla a nadále trvá jubilantova èinnost pøednášková a popularizaèní, tvorba uèebních pomùcek a èinnost pedagogická. Jméno prof. Hausera ještì dnes zaznívá témìø na všech lingvistických konferencích, jichû se aktivnì úèastní. V souèasné dobì pan profesor pùsobí na katedøe èeského jazyka PdF MU v Brnì, pøednáší syntax a vede výbìrové jazykové semináøe. Pøi vyuèování èeštinì preferuje spisovnost a dodrûování jazykových norem, ale zároveò vedle preference normativnosti vede k funkènosti, k respektování slohových norem a ke kultuøe øeèi. Podílí se také na vìdeckém rùstu mladých bohemistù a didaktikù. Ostatnì otázky pøípravy budoucích (i souèasných) uèitelù èeského jazyka mu nikdy nebyly lhostejné. Všichni, kteøí znají pana profesora, oceòují jeho vlastnosti vìdce, uèitele i èlovìka. Je znám jeho pedagogický takt, vysoká odborná nároènost a nesmírné zaujetí pro uèitelství, které jsou pøíkladem nejen pro spolupracovníky, ale i pro studenty, kteøí jako budoucí uèitelé vidí v prof. Hauserovi svùj vìdecký a pedagogický vzor. Je to uèitel pøíkladnì pracovitý, svìdomitý, schopný vûdy výstiûnì formulovat své myšlenky a jednat pøímo. Uznání práce P. Hausera dokládá skuteènost, ûe za vìdeckopedagogickou èinnost mu byla udìlena støíbrná medaile Masarykovy univerzity a pamìtní medaile Univerzity Karlovy k jejímu 650. výroèí. Na jaøe 2001 obdrûel profesor Hauser od ministra školství, mládeûe a tìlovýchovy za vìdeckopedagogickou èinnost medaili 2. stupnì. Kromì toho je také P. Hauser jako aktivní èlen organizace Junák nositelem nejvyšších skautských vyznamenání. Dnešní pøipomenutí výroèí narození pana profesora je jen krátkým zastavením, nebo náš jubilant má ještì další badatelské a pedagogické plány pøed sebou. Do dalších let pøejeme profesoru Hauserovi ješte mnoho nových ûivotních úspìchù, neutuchající tvùrèí elán, stálou pohodu a pøedevším pevné zdraví. Bohemistika na Humboldtovì univerzitì Eva Mináøová 10. února r byl Wilhelm von Humboldt povolán na pruské ministerstvo vnitra, kde se ujal øízení sekce Kultura a vyuèování (Kultur und Unterricht). V rámci této èinnosti se mu podaøilo ve velmi krátké dobì vytvoøit rozhodující podmínky jak pro organizaci, tak pro obsahovou náplò nové moderní univerzity. Dne 2. øíjna r byla tedy díky jeho pøièinìní zaloûena nová alma mater. V tento den dostali rektor i dìkanové ètyø zøízených fakult povolávací dekrety. V jejich èele stály významné osobnosti: byl to Friedrich Daniel Schleiermacher dìkan teologické fakulty, Friedrich August Biener dìkan právnické fakulty, Johann Gottlieb Fichte dìkan filozofické fakulty a Christoph Friedrich Hufeland dìkan lékaøské fakulty. Zajímavý je i ve srovnání s dneškem poèet studentù v prvních semestrech: bylo jich celkem 256. Berlínská univerzita postupem èasu získávala na významu a takto pøitahovala spoustu dalších vìdeckých pracovníkù, kteøí zde našli své pole pùsobnosti: byly to osobnosti jako bratøi Grimmové, Otto Hahn, Albert Einstein, Max Planc atd. Ve výètu významných vìdeckých pracovníkù je tøeba se zmínit i o klasickém filologovi Augustu Boeckovi, který na Berlínské univerzitì vyuèoval pøes padesát let. Jeho jméno dnes nese novì postavená a k Humboldtovì univerzitì patøící budova, kam se mj. v lednu r pøestìhoval i Ústav slavistiky. Zøízení slavistiky jako samostatné disciplíny spoèívá na naøízení krále Friedricha Wilhelma IV. z r. 1841, které vlastnì bylo reakcí na rostoucí potøebu zabývat se slovanskými jazyky. Prvním reprezentantem této novì zøízené slavistiky se stává polský vìdec Wojciech Cybulski, který se v letech vìnoval tématùm z oblasti slavistiky, pøièemû zvláštního významu nabyly jeho pøednášky o Adamu Mickiewiczovi. Od r dostává berlínská slavistika nové impulsy, které vycházejí z osobnosti chorvatského vìdce Vatroslava Jagiæe. I kdyû zde pùsobil pouze do r. 1880, uèinil celou øadu významných historických krokù pro rozvoj této vìdní disciplíny na Berlínské univerzitì. Nejen z historického, ale i z dnešního hlediska, je obdivuhodná široká tematika jeho semináøù i pøednášek, která sahala od staroslovìnského jazyka pøes historický vývoj ruštiny aû po ruskou a jihoslovanskou literaturu a slovanský folklór. Ve výètu Jagiæovy èinnosti nesmí chybìt zmínka o srovnávací jihoslovanské gramatice a indogermanistice. Neménì významná byla i jeho èinnost vìdecká, editorská a organizátorská. Na Jagiæe navazuje r polský slavista Aleksander Brückner, který na Berlínské univerzitì pùsobil aû do roku 1921 a za jehoû vedení se slavistika vzdala dosud jednoznaèné jazykové orientace a získala komplexní charakter. Brückner se vìnoval témìø všem dílèím slavistickým disciplínám: byla to nejprve srovnávací gramatika slovanských jazykù, dále pak problematika jednotlivých slovanských jazykù, zvláštì pak staroslovìnštiny, polštiny a ruštiny. Pozdìji se rovnìû vìnoval polské a ruské literatuøe. Aû do r provádìl výuku sám, pozdìji ho podpoøil jeden lektor ze Semináøe pro orientální jazyky (Seminar für orientalische Sprachen), který byl zaloûen v r Po Brücknerovì emiritaci nastupuje r na takto uvolnìné místo Max Vasmer. Bìhem svého pùsobení dosáhl zaloûení Slovanského semináøe vybaveného jedním asistentským místem a knihovnou. M. Vasmer pùsobil na univerzitì aû do jejího uzavøení v r

5 Z dosud uvedeného pøehledu vyplývá, ûe èeština nebo bohemistika jako samostatný jazyk èi obor dosud nehrála velkou roli. Jistou výjimku tvoøí fakt, ûe v rámci Semináøe pro orientální jazyky, jehoû úkolem bylo pøipravovat studující nejen po stránce jazykové, ale i po stránce cizích kultur, se od r objevuje i èeština. Absolventi tohoto semináøe, pozdìjší Zahranièní vysoké školy (Auslands-Hochschule), mìli najít uplatnìní jakoûto tlumoèníci ministerstva zahranièních vìcí nebo jako vyšší úøedníci. Ze seznamu pøednášek ze zimního semestru 1936/37 pod názvem Èeskoslovensko vyplývá, ûe byly nabízeny následující semináøe: Èeskoslovenská obèanská nauka, dva kurzy pro zaèáteèníky a jeden pro mírnì pokroèilé, dále pak èeskoslovenské dìjiny, zemìpis a pøekladová cvièení, vše v reûii Dr. Rottera. Po znovuotevøení Berlínské univerzity zahájil v letním semestru svou èinnost i slavistický semináø. Aû do r pøevládá z pochopitelných dùvodù ruština. V zimním semestru 1946/47 bylo celkovì imatrikulováno 40 studentù ve srovnání s dneškem to je mizivý poèet. Jen bohemistika sama dnes èítá kolem 80 posluchaèù. Velmi dùleûitou roli v tomto období sehrál W. Steinitz, na jehoû podnìt se orientace ve výuce soustøeïovala pøeváûnì na jevy souèasného jazyka, kultury a spoleènosti. K tomu pøistupuje i nutnost zabývat se metodickými aspekty, nebo bylo tøeba psát uèebnice, skripta a slovníky. V popøedí tehdejšího zájmu stály hlavnì ruský a polský jazyk. Od r. 1950, kdy na slavistický institut pøichází prof. Edmund Schneewieß, k jehoû zamìøení patøily jiho- a západoslovanské jazyky, se dostává ke slovu i bohemistika. Prof. Schneewieß jiû aû do r vyuèoval sám, v tomto roce ho pak posílili další pracovníci. Dalo by se shrnout, ûe v 50. letech byly poloûeny základy všem slovanským jazykùm (s výjimkou slovenštiny), které se na Humboldtovì univerzitì vyuèují dodnes. V literární vìdì se tìûisko zájmù soustøeïovalo na prozkoumání nìmecko- -slovanských literárních vztahù. V souvislosti s bohemistikou je tøeba vyzvednout Bielfeldtovou habilitaèní práci, která vyšla pod názvem Die Quellen der alttschechischen Alexandreis (Berlin 1951). Na poèátku 50. let se také zaèíná rozvíjet spolupráce slavistického institutu s jednotlivými kulturními centry bývalých socialistických zemí, tedy vèetnì Èeskoslovenska. Z hlediska bohemistiky a pozdìji slovakistiky je nutno poznamenat, ûe tato kooprace byla i pøes rùzné problémy velmi plodná a jakou zdaøilou, zvláštì pak s Èeským centrem v poslední dobì i se Slovenským institutem, je jí tøeba oznaèit i dnes. Pro rozvoj slavistiky na Humboldtovì univerzitì mìla velký význam vìdecká konference, která se konala ve dnech a které se zúèatnili pøední slavisté z deseti zemí, mezi nimi tak významní vìdci jako V. V. Vinogradov, T. Lehr-Sp³awiñski a v neposlední øadì i Bohuslav Havránek. Pøedmìtem úvah byly otázky jazykovìdné, literárnìvìdné, historické i národnopisné. Pedagogická èinnost pracovníkù bohemistiky byla silnì podporována i ze strany èeské a pozdìji slovenské, a to vysíláním zahranièních lektorù, jejichû hlavním úkolem bylo zprostøedkovávání praktického jazyka, pøedevším jeho komunikativí sloûky. Poèátkem 90. let byla tato èinnost ukonèena. Aû do poèátku 60. let patøilo ke studijnímu profilu buï jen èistì filologické studium ukonèené diplomem (titul Dipl. phil.), v rámci kterého figurovala ruština, urèitou dobu také èeština a polština jako hlavní obory nebo studium uèitelství zde však byla zpoèátku moûná jen ruština. V r se k tomuto profilu øadí další obor studium tlumoènictví a pøekladatelství, nejprve s jazykovými kombinacemi ruština a polština, od r se tato paleta rozšiøuje také o èeštinu a bulharštinu, pozdìji téû o srbochorvatštinu. V 70. letech lze pak èeštinu a polštinu studovat také v rámci uèitelského studia, rovnìû v kombinaci s ruštinou. Hlavním motivem tohoto rozšíøení byla potøeba získat nové a kvalifikované uèitele, nebo èeština se v bývalé NDR vyuèovala jako tzv. tøetí jazyk na deseti gimnáziích. Nezbytnou souèástí studia obou smìrù, hlavnì pak tlumoènicko-pøekladatelského, byla roèní stáû v dnešním Ústavu bohemistických studií a kateder èeského jazyka a èeské literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, která se konala po ukonèení 2. roèníku a kterou absolvovali témìø všichni studenti. Je nutno poznamenat, ûe studijní plány tehdy na sebe pøesnì navazovaly, èasto obsahovaly individuální pokyny a doporuèení. Koordinace takovýchto studijních programù byla jedním z úkolù tzv. Bilaterární komise, jejímiû èleny byli pracovníci Humboldtovy univerzity a tehdejší univerzity Karla Marxe v Lipsku za stranu NDR dále pak zástupci univerzit z tehdejší ÈSSR. Druhým úkolem této komise bylo iniciování a realizování vìdeckých projektù, jakoû i poøádání vìdeckých konferencí, které i pøes pøeváûnì literární zamìøení skýtaly prostor i pro jazykovìdce. Od r se jich konalo na HUB osm, poslední z nich byla ve dnech a byla vìnována Karlu Èapkovi (Karel Èapek, seine Zeit und wir). V r také ukonèila Bilaterární komise svou èinnnost. Na poèátku 90. let se mìní profil studijních oborù ruší se uèitelské studium a místo nìj se zavádí magisterský obor, který lze v rámci bohemistiky studovat jako hlavní i jako vedlejší. Kombinovatelnost s jinými obory je rùznorodá, velmi oblíbené jsou kombinace s historií, politickými vìdami, dìjinami umìní, kulturními vìdami atd. Pùvodnì jednotné tlumoènicko-pøekladatelské studium, jeû konèilo titulem Diplomsprachmittler, se rozdìlilo tak, ûe se student hned od poèátku musel rozhodnout pro ten èi onen smìr, coû v sobì skrývalo øadu nevýhod, zvláštì pro tzv. malé jazyky jako je èeština, bulharština, srbština a chorvatština. Tyto nevýhody jsou víceménì praktického rázu, nebo absolventi jen zøídkakdy najdou pracovní pøíleûitost, kde mohou provádìt jen jednu z obou èinností. Po dlouhých pøípravách se podaøilo zavést nový studijní obor, který se nazývá Interkulturelle Fachkommunikation, kde se opìt spojuje tlumoèení i pøeklady. Od zimního semestru 2001/2002 si ho budou moci zvolit i zájemci o bohemistiku v kombinaci s dalšími jazyky. Oba druhy studia probíhají ve dvou cyklech. V rámci tzv. základního studia, kde se klade velký dùraz na systematiku a pøesnou návazanost jednotlivých

6 disciplín, se studenti vìnují dùkladné jazykové pøípravì, nebo ve vìtšinì pøípadù nebývají pøi imatrikulaci jazykovì vybaveni. Obsah studia tvoøí v prvním semestru dvouhodinová pøednáška Úvod do èeského jazyka. Zde jsou prezentovány vybrané jevy jednotlivých jazykových rovin s dùrazem na fonetiku a fonologii. Na takto získávané znalosti navazují fonetická cvièení, kde se jednotlivé jevy, zvláštì s dùrazem na rozdíly mezi èeštinou a nìmèinou, intenzivnì procvièují. Paralelnì probíhá výuka gramatiky, pøedevším morfologie a výuka komunikace, vše po dvou hodinách. Kromì tìchto hodin zamìøených na praktické zvládnutí jazyka musí studenti také absolvovat pøednášky z morfologie, lexikologie a syntaxe, vše po dvou hodinách. První cyklus studia konèí dvouhodinovou písemnou i ústní komplexní zkouškou jak z teoretických, tak i z praktických disciplín. U studentù pøekladatelství a tlumoèení k tìmto disciplínám pøibývají další obory jako je Úvod k pøekladu, Úvod k tlumoèení, Úvod k teorii pøekladu atd., z nichû se rovnìû skládají zkoušky. Z našeho hlediska se jako nevýhodný jeví fakt, ûe dílèí zkoušky v podstatì neexistují a ûe první zkoušky mají komplexní charakter a absolvují se aû po minimálnì ètyøech semestrech. V 2. cyklu studia, v tzv. hlavním studiu, si studenti magisterského oboru vybírají semináøe podle aktuální nabídky, která se týká jazykové praxe a teorie; v letošním letním semestru je to napø. komunikativní diferenciace èeštiny nebo speciální otázky èeské syntaxe. Studenti pøekladatelství a tlumoènictví se vìnují oboustranným pøekladùm zamìøeným všeobecnì, ale i speciálnì, tedy textum napø. z oblasti ekonomie nebo práva. V oblasti tlumoèení jsou to pak disciplíny jako bilaterální, konsekutivní èi simultánní tlumoèení. Vedle jazyka se samozøejmì také pøednáší literatura a dìjiny, z nichû se opìt skládají dílèí i závìreèné zkoušky. Souèasný trend je takový, ûe více neû literární historie a pøehledné pøednášky se pìstují aû semestr trvající analýzy jednotlivých literárních dìl. Koncepce studia bohemistiky víceménì poèitá s tím, ûe student absolvuje semestr èi dva na vybrané univerzitì v Èeské republice. Humboldtova univerzita má jiû tradièní smlouvu s Karlovou univerzitou v Praze a bohemistika konkrétnì s Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty UK, který se specializuje na výuku èeštiny jako cizího jazyka. K této smlouvì se pøipojil také výmìnný program Sokrates, kde existují smlouvy s Ústavem translatologie FF UK Praha, primárnì urèený pro studenty pøekladatelství a tlumoènictví a také s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brnì, z naší strany zamìøený pøedevším na studenty pokroèilejší, pøipravující se k závìreèným zkouškám èi magisterské práci. Za správné a efektivní povaûujeme, kdyû si student nejprve osvojí základní jazykové znalosti na naší univerzitì, a teprve potom se rozhodne pro studium v Èeské republice. 185 Je tøeba ještì dodat, ûe studenti se uèí podle uèebnic koncipovaných podle jejich potøeb, které vznikly buï na HUB nebo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Karlovy univerzity. V r se pracovníci bohemistiky rozhodli, ûe se pokusí zorganizovat akci na zpùsob tzv. letní školy. Nazvali ji Berliner Bohemicum/Slovacicum. Vznilk tak jazykový kurs spojený s pøednáškami o èeském a slovenském jazyce, èeské a slovenské literatuøe a historii, doplnìný širokým kulturním zázemím; koná se vûdy zaèátkem záøí; prvních 14 dnù se absolvuje v Berlínì a tøetí týden následuje exkurze do Prahy. Na organizaci tohoto kurzu se podílí diplomatická zastoupení Èeské a Slovenské republiky, Èeské centrum a Slovenský institut jakoû i Ústav bohemistických studií UK Praha. Hned první setkání vyvolalo mimoøádný ohlas (zúèastnilo se ho 80 zájemcù nejen z øad studentù a nejen z Berlína) i velký zájem, takûe se postupnì stalo pevnou institucí. V posledních letech se projevuje snaha o tematizaci celé akce, takûe vznikají komplexy pod názvem Magická osmièka v èeských dìjinách nebo 10 let po sametové revoluci bilance a výhledy. V rámci Bohemica/Slovacica probìhly napø. diskuse se spisovateli jako jsou Eva Kantùrková, Eda Krizeová, Pavel Kohout, Michael Viewegher, Ota Filip èi básník Pavel Borkovec coby zástupce mladé generace, s historiky Ferdinandem Seibtem, Janem Køenem, Milanem Otáhalem, pøekladateli K.-H. Jähnem nebo F.-P. Künzelem, hovoøilo se také o otázkách èesko-nìmeckých vztahù èi problémech emigrace (Prof. Jan Rubeš). V odpoledních workshopech jsou zájemcùm prezentovány napø. otázky souèasné èeské kultury, srovnávacího pohledu na èeštinu a slovenštinu, role èeského jazyka ve filmu, ukázky vývojových tendencí èeské hudby atd. Vybrané pøíspìvky ze 7. aû 9. Bohemica/Slovacica vyšly ve dvou sbornících. V letošním roce se tato akce bude konat po jedenácté a bude mít název: Im Labyrinth der tschechischen und slowakischen Fachsprache. Ein Wgweiser durch Wirtschaf und Recht. Za úèelem podpory celé této akce byl zaloûen spolek s názvem Berliner Bohemicum/Slovacicum. Förderverein für bohemistische und slovakistische Studien, e. V. 186 Hana Adam

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C aculty of Humanities 6 (2000) HUMANIZACE JAKO ENOMÉN A JAKO INTEGRÁLNÍ SOUÈÁST NAŠEHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ Oldøich Richterek Univerzita Hradec Králové

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více