Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové"

Transkript

1 Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN K R O N I K A ivotní jubileum Dobravy Moldanové [...] a já jsem hrdá na svùj národ a na svùj jazyk... studium národní literatury nám pomáhá pochopit, kdo jsme, odkud a kam jdeme. ( Xantypa, s. 11) Vìdomí sounáleûitosti s národním celkem, k nìmuû místem zrození, pùvodem rodièù, osobním ûivotem a celoûivotní vìdeckou a pedagogickou prací pøísluší, je jednou z podstatných hodnot v ûivotì profesorky PhDr. Dobravy Moldanové, CSc. Do díla literární historièky a kritièky, soustavné a neúnavné glosátorky dìní v èeské literatuøe od roku 1959 (èasopis Kvìten, Literární noviny ) aû do souèasnosti, výkonné redaktorky se promítá dychtivost mladé ûeny po poznání a tvùrèím vyjádøení názoru, pozdìji vìdecké pracovnice zakotvené v oboru, odbornì fundované literární analytièky a typoloûky. V neposlední øadì mùûeme v díle jubilantky vysledovat jeho tìsné propojení s vývojem èeské spoleènosti. Dobrava Moldanová se narodila v rodinì jazykovìdce, bohemisty a germanisty Josefa Beneše, odborníka v onomastice (O èeských pøíjmeních, 1962), ale i znalce a milovníka jazyka a stylu nìkterých opomíjených obrozenských autorù 1. poloviny 19. století. Spoleènì se svým otcem pøipravila D. Moldanová k vydání slovníkovou pøíruèku Naše pøíjmení (1984), zaslouûila se o vypracování definitivní podoby a vydání reprezentativní vìdecké monografie zaloûené na materiálu z otcovy badatelské pozùstalosti Nìmecká pøíjmení u Èechù (1999). Na Filosofické fakultì UK ukonèila D. Moldanová v roce 1959 pìtileté studium na oboru èeština, polština a literární vìda; absolvovala diplomovou prací Fráòa Šrámek: Tìlo. Rozbor; práci obhájila v roce 1969 jako práci rigorózní (PhDr.). Autorka tohoto èlánku se setkávala s jubilantkou na výbìrových pøednáškách ze svìtové a polské literatury profesorù J. B. Èapka a K. Krejèího (autora monografie Dìjiny polské literatury, Praha 1953). Pro oba pøednášející bylo pøíznaèné, ûe obraz národní literatury (èeské, polské) a vývoj v ní objasòovali v kontextu evropského literárního dìní, a tak uèili studenty vnímat a poznávat literární dìní v širších územních i kulturních souvislostech. V letech 1959 nastoupila jako odborná asistentka do Ústavu pro èeskou literaturu ÈSAV a zde pracovala aû do roku V tomto dlouhém èasovém údobí prošla D. Moldanová odborným vývojem, v nìmû se odráûí i vnìjší spoleèensko-politická situace a její vnitøní situce osobní, rodinná (nutnost vìnovat se 176

2 rodinì, pøedevším tøem dìtem). V tìch krásných šedesátých letech se vìnovala pøedevším kritice, debutovala v èasopise Kvìten, eseje, èlánky, medailony, kritiky a recenze publikovala na stránkách Èeské literatury, Hosta do domu, Plamene, od r v èasopise Tváø, od r v Sešitech pro mladou literaturu a v Sešitech pro literaturu a diskusi (v tìchto èasopisech byla èlenkou redakèní rady). Autoøi, kterým vìnovala kritickou pozornost, pøedstavovali a v souèasnosti pøedstavují osobité literární hodnoty a mají trvalé místo v dìjinách èeské literatury: F. Šrámek, K. Èapek, J. Orten, I. Wernisch, J. Gruša, J. Koláø, M. Kundera, V. Havel, V. Páral, K. Sidon, J. Zábrana a další. Vladimír Novotný ( Èeský jazyk a literatura 46, è , s. 178) hodnotí D. Moldanovou jako výrazný kritický talent, literární bohemistku, která si získala povìst (téû svými studiemi ve Ètenáøi èi Orientaci ) nejbrilantnìjší kritièky své generace. V èasovém odstupu se D. Moldanová vrací k zhodnocení básnických debutù generace Tváøe a Sešitù ve Zpravodaji katedry bohemistiky (Ústí nad Labem, 1996, è. 1, s ) a v èasopise Host (1996, è. 6, s ). Soubìûnì s touto kritickou èinností se vyhraòuje literárnìhistorické badatelské úsilí D. Moldanové a smìøuje k poznání a k zmapování tvorby ûen-autorek, a to zvláštì v èeské literatuøe na pøelomu století. V centru její pozornosti je ûivotní osud a dílo spisovatelky Boûeny Benešové. V èasopise Èeská literatura, v nìmû po roce 1969, kdy bylo zastaveno vydávání Sešitù, pùsobí jako výkonná redaktorka, publikuje øadu dílèích studíí vìnovaných raným i posledním povídkám této autorky i tvorbì dalších autorek tohoto údobí. Toto odborné tvùrèí úsilí literární historièky je završeno vydáním monografie Boûena Benešová (1976); autorka pøedloûila v roce 1975 tuto práci jako kandidátskou, mohla ji však obhájit aû v roce 1984 a získat tak vìdeckou hodnost kandidáta vìd. K ûenské problematice se vztahuje studie publikovaná v Èeské literatuøe (1986) a nazvaná Obraz ûenského osudu a jeho promìny v tvorbì spisovatelek na pøelomu století, dále studie Promìny ûenského tématu v tvorbì spisovatelek na pøelomu století, publikované ve sborníku Prameny èeské moderní kultury (Národní galerie Praha, ÚTDU ÈSAV a ÚÈSL ÈSAV Praha, 1988). V roce 1985 vychází kniha Valja Stýblová, medailon èeské spisovatelky; v 80tých letech vìnuje D. Moldanová v odborných statích, doslovech a pøedmluvách pozornost osobnostem ûen jako M. Majerová, Helena Malíøová, A. M. Tilschová, J. Glazarová, B. Nìmcová, R. Svobodová, J. Kolárová, H. Šmahelová, M. Kubátová. Z hlediska odborného neménì závaûná, prospìšná a dosud plnì nedocenìná je úèast D. Moldanové v týmových pracích Slovník èeských spisovatelù (1964), Lexikon èeské literatury I (1985), Slovník èeských spisovatelù (1985), Rozumìt literatuøe I. Interpretace základních dìl èeské literatury (1986), Poetika èeské meziváleèné literatury. Promìny ûánru (1987), Slovník èeských spisovatelù od roku 1945 I (1995). V roce 1991 nastoupila Dobrava Moldanová jako interní pracovnice katedry bohemistiky na Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. V tomto roce se habilitovala jako docentka pro obor dìjiny èeské literatury prací Èeské spisovatelky na pøelomu století, roku 1993 byla jmenována profesorkou pro uvedený obor. Pøestoûe plnì vytíûena èinností pedagogickou, funkcí prodìkanky PF UJEP pro vìdu a zahranièní styky, vedoucí katedry bohemistiky od roku 1994 a posléze dìkanky PF UJEP (od roku 1995 po dvì funkèní období) vydává publikace Studie o èeské próze na pøelomu století (1993), Èeská literatura v období modernismu ( ) Èást I. Léta devadesátá (skripta, 1993); pøepracovaná a rozšíøená o poezii vyšla skripta v roce 1996 pod názvem Èeská literatura v období modernismu ( ). Význaèná a pro odbornost katedry bohemistiky pøínosná je organizaèní èinnost profesorky Moldanové. Od roku 1994 katedra vûdy v dvouletých cyklech pod jejím vedením poøádá vìdecké lingvoliterární konference s mezinárodní úèastí (pravidelná úèast pracovníkù i z polských univerzitních a akademických pracoviš ) na témata: Cesty a cestování v jazyce a literatuøe; ûena jazyk literatura; Jinakost, cizost v jazyce a literatuøe; Konec a zaèátek v jazyce a literatuøe. V posledním èasovém údobí rozšiøuje a prohlubuje Dobrava Moldanová odborné kontakty s Polskem. Svìdèí o tom napøíklad její úèast na konferencích Didaktika literatury (referát: Výchovné cíle výuky literatury), H. Sienkiewicz, obèan a spisovatel (referát: Sienkiewicz a Jirásek pojetí vlastenectví v jejich dílech), které uspoøádaly v roce 2000 Univerzity v Lodûi a v Opolí, a take Èeský jazyk a literatura na sklonku XX. století (referát: Deniky. Deniky?), kterou uspoøádala v roce 2001 Statní vysoká škola ve Wa³brzychu. Dílo profesorky Dobravy Moldanové je rozsáhlé a mnohostranné: od vìdeckých prací aû po rozhlasovou a televizní publicistiku; je téû èlenkou Obce spisovatelù, Pen klubu, Spoleènosti Franze Kafky, Literárnìvìdné spoleènosti. ûivý zájem o její práce je patrný z øady citací a recenzí nejen v domácím prostøedí, ale i v zahranièí. Pokusili jsme se ve zkratce pøedstavit a pøipomenout osobnost literární historièky a univerzitní pedagoûky Dobravy Moldanové. Dejme na závìr slovo Jubilantce: Mám pocit, ûe svìt, ve kterém ûijeme, je pøes svou zmatenost nesmírnì zajímavý. A byla bych ráda, kdybych v nìm ještì chvíli mohla aktivnì pùsobit. ( Xantypa, kvìten 2000, s. 91) Literatura Alena Debická Farský M., 1996: ûivotní jubileum dìkanky Pedagogické fakulty UJEP, Revue Purkyniana, roèník I, è. 3 4, s Novotný Vl., : Ètyøi spektra Dobravy Moldanové, Èeský jazyk a literatura 46, è. 7 8, s Štìdroòová E., 2000: ûena v mnoûném èísle. Rozhovor, Xantypa, kvìten, s

3 Jubileum profesora Pøemysla Hausera Významné ûivotní jubileum zastihuje pana profesora PhDr. Pøemysla Hausera, CSc., uprostøed usilovné práce pedagogické i vìdecké. Nikomu z jeho pøátel a spolupracovníkù se nechce vìøit, ûe na jaøe 2001 se P. Hauser, jeden z nejvýznamnìjších pøedstavitelù bohemistiky a slavistiky, doûívá v plné aktivitì osmdesáti let. Narodil se 16. dubna 1921 v Oslavanech u Brna. Jeho poèáteèní zájem o mateøštinu, probuzený uû pøi studiích na ivanèickém Blahoslavovì gymnáziu, pøivedl profesora Hausera k tomu, ûe studiu èeského jazyka a jeho didaktiky vìnuje celý svùj ûivot. Po gymnaziálních studiích pøichází na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì a nová atmosféra vysokoškolského prostøedí a studium u tvùrèích osobností lingvistiky a literární vìdy ho nenechává lhostejným. Studuje èeštinu a filozofii. Po r poznává na fakultì význaèné osobnosti pováleèné brnìnské lingvistiky, k nimû tehdy patøili akademik F. Trávníèek, prof. J. Kurz aj. Výraznì ovlivnil P. Hausera také literární historik A. Grund. Po absolvování fakulty uèil prof. Hauser nejdøíve na základní a støední škole ( ), poté nastoupil dráhu vysokoškolského uèitele. V letech pùsobil na Vysoké škole pedagogické v Praze, pozdìji na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy. V krátké dobì po získání hodnosti kandidáta filologických vìd (v r. 1964) se v r habilitoval a stává se docentem. Od r je èlenem katedry èeského jazyka PdF MU, na niû pøišel bezprostøednì po tøíletém lektorském pùsobení v Lublani. Na brnìnském pracovišti se brzy stává oporou spolupracovníkù jazykovìdcù a didaktikù, jimû ochotnì pøedává své bohaté zkušenosti. Stál rovnìû v èele katedry, a to jak v Praze, tak v Brnì ( ). V r byl jmenován profesorem. Jako vysokoškolský uèitel vychoval prof. Hauser uû témìø tøi generace èeštináøù a mezi nìkdejší jeho ûáky patøí i mnozí souèasní bohemisté (napø. prof. R. Brabcová aj.). Je obtíûné vymezit základní oblast vìdecké práce prof. Hausera, nebo jeho bohatá badatelská a tvùrèí publikaèní èinnost se dotýká celého èeského jazyka i širších otázek slavistických. Zájem prof. Hausera se soustøeïuje zvláštì na lexikologii, tvoøení slov a syntax, ale také si všímá jazyka národního obrození, zachycuje hornický slang rodných Oslavan a okolí a nepøetrûitì se vìnuje didaktice èeského jazyka. Obsáhlá publikaèní èinnost Hauserova zahrnuje uèební texty a uèebnice, syntetické práce kniûní monografické, nesèetné mnoûství vìdeckých statí a studií ve sbornících pedagogických a filozofických fakult, èlánky v èeských celostátních odborných èasopisech (napø. v Naší øeèi, Èeský jazyk a literatura aj.) i publikace zahranièní (vydané napø. v Lublani). Nesmírná šíøe vìdecké èinnosti jubilanta nám nedovoluje zmínit se o všech aktivitách pana prof. Hausera. Zajímá ho jak souèasný èeský jazyk, tak èeština z hlediska vývoje. Ještì dnes jsou pozoruhodné Hauserovy starší pùvodní vìdecké práce zachycující jazyk národního obrození, napø. monografie s názvem Dobrovského práce o tvoøení slov a domácí mluvnické tradice (1959), dále Puchmajerùv Rýmovník (1972) a obsáhlá monografie Tvoøení podstatných jmen v dobì národního obrození (1978). Uèitelská obec spojuje jméno prof. Hausera pøedevším s uèebnicemi. Jako spoluautor se od poloviny 50. let podílel na desítkách uèebnic a metodických pøíruèek pro základní a støední školy, z nichû mnohé øady vyšly v nìkolikerém vydání. Mezi vyhledávané uèebnice patøily napø. Skladba na základní devítileté škole (1973, 1978) a syntetická uèebnice Èeský jazyk v roèníku ZŠ, známá spíše pod podtitulem Co mám umìt z èeského jazyka (1996), dále pøipomeòme mj. také Cvièebnici èeského jazyka pro 9. roèník (1991). Ve výètu zásluh našeho jubilanta nelze opomenout ani souèasné školské uèebnice a pøíruèky. Spoleènì s kolektivem katedry èeského jazyka PdF MU vydává cyklus pracovních sešitù pro ZŠ s názvem Èeština hravì (1998, 1999, 2001) a jako vedoucí autorského týmu pøipravil a vydal pro potøeby školy Slovník jazykovìdné terminologie (2001). Z èinnosti nedávné uveïme také pravidelné publikování a redakèní práci ve sbornících katedry èeského jazyka PdF MU. Tam vyšly mj. èlánky Antonyma s pøedponou bez- (1989), Adjektiva s pøedponou bez- (1991), Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy (1996), Vlastenecká výchova v mateøském jazyce (1999) aj. Nelze opomenout také publikace ve sbornících jiných fakult. Z posledních sborníkových statí pøipomeòme napø. Texty v uèebnicích, jejich historie, povaha a funkce (PdF UK, 1996), Podoba, historie a uûívání slov zšíøi, zvýši aj. (FF MU, 1998). Všechny Hauserovy odborné práce se vyznaèují peèlivou analýzou jazykového materiálu a dokonalou schopností vìdecké analýzy, které je pan profesor schopen právì svou hlubokou lingvistickou erudicí pøi spojování synchronního pohledu s pohledem diachronním. Nezanedbatelná èást Hauserovy tvorby se vztahuje k hornickému prostøedí rodných Oslavan a okolí, které podnítilo jeho zájem o podstatu, historii a fungování hornického slangu. O slangu pøednášel opakovanì v Plzni, kde se pravidelnì aktivnì úèastnil konferencí o slangu a argotu a své poznakty publikoval v plzeòských a jiných sbornících. Pøipomeòme napø. èlánky s názvy Vlastní jména v názvech dùlních dìl (PdF MU, 1989), Vznik, zdroje a vývoj hornického slangu na Oslavansku (PdF ZÈU, 1995) aj. Badatelská èinnost prof. Hausera je rovnìû spjata s jeho lektorským pùsobením na univerzitì v Lublani ( ), kde pøednášel èeštinu, a to v konfrontaci se slovinštinou nebo jinými slovanskými jazyky. Ve Slovinsku také publikoval a jako spoluautor se podílel na vydání uèebnice Èešèina (1980, 1997). Dluûno dodat, ûe prof. Hauser uû po mnoho let zprostøedkovává a rozvíjí jazykové kontakty èesko-slovinské, navázané právì pøi lektorském pùsobení a utvrzované v pozdìjších letech pøi návštìvách Slovinska. Prof. P. Hauser je také autorem vysokoškolských uèebnic a skript. Pøipomeòme oblíbenou uèebnici Nauka o slovní zásobì (1980) a zásluûné spoluautorství na

4 1. dílu akademické Mluvnice èeštiny (1986), pro niû P. Hauser napsal výklad o derivaci substantiv. Pravidelnì také vycházejí Hauserova skripta ke všem jazykovìdným disciplínám, jimû vyuèuje. Mezi mnoha skripty uveïme nìkteré tituly vydané v posledních letech: prof. P. Hauser napsal Cvièení ze souèasného èeského jazyka. Skladba (1997), byl vedoucím autorského týmu tøídílného uèebního textu Didaktika èeského jazyka a slohu (1. 3. sv., 1994), vydal Jazykové rozbory (2001) aj. Neménì významná byla a nadále trvá jubilantova èinnost pøednášková a popularizaèní, tvorba uèebních pomùcek a èinnost pedagogická. Jméno prof. Hausera ještì dnes zaznívá témìø na všech lingvistických konferencích, jichû se aktivnì úèastní. V souèasné dobì pan profesor pùsobí na katedøe èeského jazyka PdF MU v Brnì, pøednáší syntax a vede výbìrové jazykové semináøe. Pøi vyuèování èeštinì preferuje spisovnost a dodrûování jazykových norem, ale zároveò vedle preference normativnosti vede k funkènosti, k respektování slohových norem a ke kultuøe øeèi. Podílí se také na vìdeckém rùstu mladých bohemistù a didaktikù. Ostatnì otázky pøípravy budoucích (i souèasných) uèitelù èeského jazyka mu nikdy nebyly lhostejné. Všichni, kteøí znají pana profesora, oceòují jeho vlastnosti vìdce, uèitele i èlovìka. Je znám jeho pedagogický takt, vysoká odborná nároènost a nesmírné zaujetí pro uèitelství, které jsou pøíkladem nejen pro spolupracovníky, ale i pro studenty, kteøí jako budoucí uèitelé vidí v prof. Hauserovi svùj vìdecký a pedagogický vzor. Je to uèitel pøíkladnì pracovitý, svìdomitý, schopný vûdy výstiûnì formulovat své myšlenky a jednat pøímo. Uznání práce P. Hausera dokládá skuteènost, ûe za vìdeckopedagogickou èinnost mu byla udìlena støíbrná medaile Masarykovy univerzity a pamìtní medaile Univerzity Karlovy k jejímu 650. výroèí. Na jaøe 2001 obdrûel profesor Hauser od ministra školství, mládeûe a tìlovýchovy za vìdeckopedagogickou èinnost medaili 2. stupnì. Kromì toho je také P. Hauser jako aktivní èlen organizace Junák nositelem nejvyšších skautských vyznamenání. Dnešní pøipomenutí výroèí narození pana profesora je jen krátkým zastavením, nebo náš jubilant má ještì další badatelské a pedagogické plány pøed sebou. Do dalších let pøejeme profesoru Hauserovi ješte mnoho nových ûivotních úspìchù, neutuchající tvùrèí elán, stálou pohodu a pøedevším pevné zdraví. Bohemistika na Humboldtovì univerzitì Eva Mináøová 10. února r byl Wilhelm von Humboldt povolán na pruské ministerstvo vnitra, kde se ujal øízení sekce Kultura a vyuèování (Kultur und Unterricht). V rámci této èinnosti se mu podaøilo ve velmi krátké dobì vytvoøit rozhodující podmínky jak pro organizaci, tak pro obsahovou náplò nové moderní univerzity. Dne 2. øíjna r byla tedy díky jeho pøièinìní zaloûena nová alma mater. V tento den dostali rektor i dìkanové ètyø zøízených fakult povolávací dekrety. V jejich èele stály významné osobnosti: byl to Friedrich Daniel Schleiermacher dìkan teologické fakulty, Friedrich August Biener dìkan právnické fakulty, Johann Gottlieb Fichte dìkan filozofické fakulty a Christoph Friedrich Hufeland dìkan lékaøské fakulty. Zajímavý je i ve srovnání s dneškem poèet studentù v prvních semestrech: bylo jich celkem 256. Berlínská univerzita postupem èasu získávala na významu a takto pøitahovala spoustu dalších vìdeckých pracovníkù, kteøí zde našli své pole pùsobnosti: byly to osobnosti jako bratøi Grimmové, Otto Hahn, Albert Einstein, Max Planc atd. Ve výètu významných vìdeckých pracovníkù je tøeba se zmínit i o klasickém filologovi Augustu Boeckovi, který na Berlínské univerzitì vyuèoval pøes padesát let. Jeho jméno dnes nese novì postavená a k Humboldtovì univerzitì patøící budova, kam se mj. v lednu r pøestìhoval i Ústav slavistiky. Zøízení slavistiky jako samostatné disciplíny spoèívá na naøízení krále Friedricha Wilhelma IV. z r. 1841, které vlastnì bylo reakcí na rostoucí potøebu zabývat se slovanskými jazyky. Prvním reprezentantem této novì zøízené slavistiky se stává polský vìdec Wojciech Cybulski, který se v letech vìnoval tématùm z oblasti slavistiky, pøièemû zvláštního významu nabyly jeho pøednášky o Adamu Mickiewiczovi. Od r dostává berlínská slavistika nové impulsy, které vycházejí z osobnosti chorvatského vìdce Vatroslava Jagiæe. I kdyû zde pùsobil pouze do r. 1880, uèinil celou øadu významných historických krokù pro rozvoj této vìdní disciplíny na Berlínské univerzitì. Nejen z historického, ale i z dnešního hlediska, je obdivuhodná široká tematika jeho semináøù i pøednášek, která sahala od staroslovìnského jazyka pøes historický vývoj ruštiny aû po ruskou a jihoslovanskou literaturu a slovanský folklór. Ve výètu Jagiæovy èinnosti nesmí chybìt zmínka o srovnávací jihoslovanské gramatice a indogermanistice. Neménì významná byla i jeho èinnost vìdecká, editorská a organizátorská. Na Jagiæe navazuje r polský slavista Aleksander Brückner, který na Berlínské univerzitì pùsobil aû do roku 1921 a za jehoû vedení se slavistika vzdala dosud jednoznaèné jazykové orientace a získala komplexní charakter. Brückner se vìnoval témìø všem dílèím slavistickým disciplínám: byla to nejprve srovnávací gramatika slovanských jazykù, dále pak problematika jednotlivých slovanských jazykù, zvláštì pak staroslovìnštiny, polštiny a ruštiny. Pozdìji se rovnìû vìnoval polské a ruské literatuøe. Aû do r provádìl výuku sám, pozdìji ho podpoøil jeden lektor ze Semináøe pro orientální jazyky (Seminar für orientalische Sprachen), který byl zaloûen v r Po Brücknerovì emiritaci nastupuje r na takto uvolnìné místo Max Vasmer. Bìhem svého pùsobení dosáhl zaloûení Slovanského semináøe vybaveného jedním asistentským místem a knihovnou. M. Vasmer pùsobil na univerzitì aû do jejího uzavøení v r

5 Z dosud uvedeného pøehledu vyplývá, ûe èeština nebo bohemistika jako samostatný jazyk èi obor dosud nehrála velkou roli. Jistou výjimku tvoøí fakt, ûe v rámci Semináøe pro orientální jazyky, jehoû úkolem bylo pøipravovat studující nejen po stránce jazykové, ale i po stránce cizích kultur, se od r objevuje i èeština. Absolventi tohoto semináøe, pozdìjší Zahranièní vysoké školy (Auslands-Hochschule), mìli najít uplatnìní jakoûto tlumoèníci ministerstva zahranièních vìcí nebo jako vyšší úøedníci. Ze seznamu pøednášek ze zimního semestru 1936/37 pod názvem Èeskoslovensko vyplývá, ûe byly nabízeny následující semináøe: Èeskoslovenská obèanská nauka, dva kurzy pro zaèáteèníky a jeden pro mírnì pokroèilé, dále pak èeskoslovenské dìjiny, zemìpis a pøekladová cvièení, vše v reûii Dr. Rottera. Po znovuotevøení Berlínské univerzity zahájil v letním semestru svou èinnost i slavistický semináø. Aû do r pøevládá z pochopitelných dùvodù ruština. V zimním semestru 1946/47 bylo celkovì imatrikulováno 40 studentù ve srovnání s dneškem to je mizivý poèet. Jen bohemistika sama dnes èítá kolem 80 posluchaèù. Velmi dùleûitou roli v tomto období sehrál W. Steinitz, na jehoû podnìt se orientace ve výuce soustøeïovala pøeváûnì na jevy souèasného jazyka, kultury a spoleènosti. K tomu pøistupuje i nutnost zabývat se metodickými aspekty, nebo bylo tøeba psát uèebnice, skripta a slovníky. V popøedí tehdejšího zájmu stály hlavnì ruský a polský jazyk. Od r. 1950, kdy na slavistický institut pøichází prof. Edmund Schneewieß, k jehoû zamìøení patøily jiho- a západoslovanské jazyky, se dostává ke slovu i bohemistika. Prof. Schneewieß jiû aû do r vyuèoval sám, v tomto roce ho pak posílili další pracovníci. Dalo by se shrnout, ûe v 50. letech byly poloûeny základy všem slovanským jazykùm (s výjimkou slovenštiny), které se na Humboldtovì univerzitì vyuèují dodnes. V literární vìdì se tìûisko zájmù soustøeïovalo na prozkoumání nìmecko- -slovanských literárních vztahù. V souvislosti s bohemistikou je tøeba vyzvednout Bielfeldtovou habilitaèní práci, která vyšla pod názvem Die Quellen der alttschechischen Alexandreis (Berlin 1951). Na poèátku 50. let se také zaèíná rozvíjet spolupráce slavistického institutu s jednotlivými kulturními centry bývalých socialistických zemí, tedy vèetnì Èeskoslovenska. Z hlediska bohemistiky a pozdìji slovakistiky je nutno poznamenat, ûe tato kooprace byla i pøes rùzné problémy velmi plodná a jakou zdaøilou, zvláštì pak s Èeským centrem v poslední dobì i se Slovenským institutem, je jí tøeba oznaèit i dnes. Pro rozvoj slavistiky na Humboldtovì univerzitì mìla velký význam vìdecká konference, která se konala ve dnech a které se zúèatnili pøední slavisté z deseti zemí, mezi nimi tak významní vìdci jako V. V. Vinogradov, T. Lehr-Sp³awiñski a v neposlední øadì i Bohuslav Havránek. Pøedmìtem úvah byly otázky jazykovìdné, literárnìvìdné, historické i národnopisné. Pedagogická èinnost pracovníkù bohemistiky byla silnì podporována i ze strany èeské a pozdìji slovenské, a to vysíláním zahranièních lektorù, jejichû hlavním úkolem bylo zprostøedkovávání praktického jazyka, pøedevším jeho komunikativí sloûky. Poèátkem 90. let byla tato èinnost ukonèena. Aû do poèátku 60. let patøilo ke studijnímu profilu buï jen èistì filologické studium ukonèené diplomem (titul Dipl. phil.), v rámci kterého figurovala ruština, urèitou dobu také èeština a polština jako hlavní obory nebo studium uèitelství zde však byla zpoèátku moûná jen ruština. V r se k tomuto profilu øadí další obor studium tlumoènictví a pøekladatelství, nejprve s jazykovými kombinacemi ruština a polština, od r se tato paleta rozšiøuje také o èeštinu a bulharštinu, pozdìji téû o srbochorvatštinu. V 70. letech lze pak èeštinu a polštinu studovat také v rámci uèitelského studia, rovnìû v kombinaci s ruštinou. Hlavním motivem tohoto rozšíøení byla potøeba získat nové a kvalifikované uèitele, nebo èeština se v bývalé NDR vyuèovala jako tzv. tøetí jazyk na deseti gimnáziích. Nezbytnou souèástí studia obou smìrù, hlavnì pak tlumoènicko-pøekladatelského, byla roèní stáû v dnešním Ústavu bohemistických studií a kateder èeského jazyka a èeské literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, která se konala po ukonèení 2. roèníku a kterou absolvovali témìø všichni studenti. Je nutno poznamenat, ûe studijní plány tehdy na sebe pøesnì navazovaly, èasto obsahovaly individuální pokyny a doporuèení. Koordinace takovýchto studijních programù byla jedním z úkolù tzv. Bilaterární komise, jejímiû èleny byli pracovníci Humboldtovy univerzity a tehdejší univerzity Karla Marxe v Lipsku za stranu NDR dále pak zástupci univerzit z tehdejší ÈSSR. Druhým úkolem této komise bylo iniciování a realizování vìdeckých projektù, jakoû i poøádání vìdeckých konferencí, které i pøes pøeváûnì literární zamìøení skýtaly prostor i pro jazykovìdce. Od r se jich konalo na HUB osm, poslední z nich byla ve dnech a byla vìnována Karlu Èapkovi (Karel Èapek, seine Zeit und wir). V r také ukonèila Bilaterární komise svou èinnnost. Na poèátku 90. let se mìní profil studijních oborù ruší se uèitelské studium a místo nìj se zavádí magisterský obor, který lze v rámci bohemistiky studovat jako hlavní i jako vedlejší. Kombinovatelnost s jinými obory je rùznorodá, velmi oblíbené jsou kombinace s historií, politickými vìdami, dìjinami umìní, kulturními vìdami atd. Pùvodnì jednotné tlumoènicko-pøekladatelské studium, jeû konèilo titulem Diplomsprachmittler, se rozdìlilo tak, ûe se student hned od poèátku musel rozhodnout pro ten èi onen smìr, coû v sobì skrývalo øadu nevýhod, zvláštì pro tzv. malé jazyky jako je èeština, bulharština, srbština a chorvatština. Tyto nevýhody jsou víceménì praktického rázu, nebo absolventi jen zøídkakdy najdou pracovní pøíleûitost, kde mohou provádìt jen jednu z obou èinností. Po dlouhých pøípravách se podaøilo zavést nový studijní obor, který se nazývá Interkulturelle Fachkommunikation, kde se opìt spojuje tlumoèení i pøeklady. Od zimního semestru 2001/2002 si ho budou moci zvolit i zájemci o bohemistiku v kombinaci s dalšími jazyky. Oba druhy studia probíhají ve dvou cyklech. V rámci tzv. základního studia, kde se klade velký dùraz na systematiku a pøesnou návazanost jednotlivých

6 disciplín, se studenti vìnují dùkladné jazykové pøípravì, nebo ve vìtšinì pøípadù nebývají pøi imatrikulaci jazykovì vybaveni. Obsah studia tvoøí v prvním semestru dvouhodinová pøednáška Úvod do èeského jazyka. Zde jsou prezentovány vybrané jevy jednotlivých jazykových rovin s dùrazem na fonetiku a fonologii. Na takto získávané znalosti navazují fonetická cvièení, kde se jednotlivé jevy, zvláštì s dùrazem na rozdíly mezi èeštinou a nìmèinou, intenzivnì procvièují. Paralelnì probíhá výuka gramatiky, pøedevším morfologie a výuka komunikace, vše po dvou hodinách. Kromì tìchto hodin zamìøených na praktické zvládnutí jazyka musí studenti také absolvovat pøednášky z morfologie, lexikologie a syntaxe, vše po dvou hodinách. První cyklus studia konèí dvouhodinovou písemnou i ústní komplexní zkouškou jak z teoretických, tak i z praktických disciplín. U studentù pøekladatelství a tlumoèení k tìmto disciplínám pøibývají další obory jako je Úvod k pøekladu, Úvod k tlumoèení, Úvod k teorii pøekladu atd., z nichû se rovnìû skládají zkoušky. Z našeho hlediska se jako nevýhodný jeví fakt, ûe dílèí zkoušky v podstatì neexistují a ûe první zkoušky mají komplexní charakter a absolvují se aû po minimálnì ètyøech semestrech. V 2. cyklu studia, v tzv. hlavním studiu, si studenti magisterského oboru vybírají semináøe podle aktuální nabídky, která se týká jazykové praxe a teorie; v letošním letním semestru je to napø. komunikativní diferenciace èeštiny nebo speciální otázky èeské syntaxe. Studenti pøekladatelství a tlumoènictví se vìnují oboustranným pøekladùm zamìøeným všeobecnì, ale i speciálnì, tedy textum napø. z oblasti ekonomie nebo práva. V oblasti tlumoèení jsou to pak disciplíny jako bilaterální, konsekutivní èi simultánní tlumoèení. Vedle jazyka se samozøejmì také pøednáší literatura a dìjiny, z nichû se opìt skládají dílèí i závìreèné zkoušky. Souèasný trend je takový, ûe více neû literární historie a pøehledné pøednášky se pìstují aû semestr trvající analýzy jednotlivých literárních dìl. Koncepce studia bohemistiky víceménì poèitá s tím, ûe student absolvuje semestr èi dva na vybrané univerzitì v Èeské republice. Humboldtova univerzita má jiû tradièní smlouvu s Karlovou univerzitou v Praze a bohemistika konkrétnì s Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty UK, který se specializuje na výuku èeštiny jako cizího jazyka. K této smlouvì se pøipojil také výmìnný program Sokrates, kde existují smlouvy s Ústavem translatologie FF UK Praha, primárnì urèený pro studenty pøekladatelství a tlumoènictví a také s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brnì, z naší strany zamìøený pøedevším na studenty pokroèilejší, pøipravující se k závìreèným zkouškám èi magisterské práci. Za správné a efektivní povaûujeme, kdyû si student nejprve osvojí základní jazykové znalosti na naší univerzitì, a teprve potom se rozhodne pro studium v Èeské republice. 185 Je tøeba ještì dodat, ûe studenti se uèí podle uèebnic koncipovaných podle jejich potøeb, které vznikly buï na HUB nebo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Karlovy univerzity. V r se pracovníci bohemistiky rozhodli, ûe se pokusí zorganizovat akci na zpùsob tzv. letní školy. Nazvali ji Berliner Bohemicum/Slovacicum. Vznilk tak jazykový kurs spojený s pøednáškami o èeském a slovenském jazyce, èeské a slovenské literatuøe a historii, doplnìný širokým kulturním zázemím; koná se vûdy zaèátkem záøí; prvních 14 dnù se absolvuje v Berlínì a tøetí týden následuje exkurze do Prahy. Na organizaci tohoto kurzu se podílí diplomatická zastoupení Èeské a Slovenské republiky, Èeské centrum a Slovenský institut jakoû i Ústav bohemistických studií UK Praha. Hned první setkání vyvolalo mimoøádný ohlas (zúèastnilo se ho 80 zájemcù nejen z øad studentù a nejen z Berlína) i velký zájem, takûe se postupnì stalo pevnou institucí. V posledních letech se projevuje snaha o tematizaci celé akce, takûe vznikají komplexy pod názvem Magická osmièka v èeských dìjinách nebo 10 let po sametové revoluci bilance a výhledy. V rámci Bohemica/Slovacica probìhly napø. diskuse se spisovateli jako jsou Eva Kantùrková, Eda Krizeová, Pavel Kohout, Michael Viewegher, Ota Filip èi básník Pavel Borkovec coby zástupce mladé generace, s historiky Ferdinandem Seibtem, Janem Køenem, Milanem Otáhalem, pøekladateli K.-H. Jähnem nebo F.-P. Künzelem, hovoøilo se také o otázkách èesko-nìmeckých vztahù èi problémech emigrace (Prof. Jan Rubeš). V odpoledních workshopech jsou zájemcùm prezentovány napø. otázky souèasné èeské kultury, srovnávacího pohledu na èeštinu a slovenštinu, role èeského jazyka ve filmu, ukázky vývojových tendencí èeské hudby atd. Vybrané pøíspìvky ze 7. aû 9. Bohemica/Slovacica vyšly ve dvou sbornících. V letošním roce se tato akce bude konat po jedenácté a bude mít název: Im Labyrinth der tschechischen und slowakischen Fachsprache. Ein Wgweiser durch Wirtschaf und Recht. Za úèelem podpory celé této akce byl zaloûen spolek s názvem Berliner Bohemicum/Slovacicum. Förderverein für bohemistische und slovakistische Studien, e. V. 186 Hana Adam

Bohemistika na Humboldtově univerzitě

Bohemistika na Humboldtově univerzitě 1. dílu akademické Mluvnice češtiny (1986), pro niž P. Hauser napsal výklad o derivaci substantiv. Pravidelně také vycházejí Hauserova skripta ke všem jazykovědným disciplínám, jimž vyučuje Mezi mnoha

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

K ZÁKLADNÍ PROBLEMATICE MANAGEMENTU

K ZÁKLADNÍ PROBLEMATICE MANAGEMENTU K ZÁKLADNÍ PROBLEMATICE MANAGEMENTU Miroslav Buchta Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie Abstract In this paper the author, based on research, experience and literature, makes

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha

TØI SONDY VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU A KNIHOVNICTVÍ. Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha TØI SONDY DO PADESÁTILETÉHO VÝVOJE STUDIJNÍHO OBORU INFORMAÈNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Jiøí Cejpek Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK, Praha Chronologický pøehled významných událostí, které pøedcházely

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Prùmyslový projekt. Matìj Piòos Brno 2017

Prùmyslový projekt. Matìj Piòos Brno 2017 Prùmyslový projekt Matìj Piòos Brno 2017 Obsah 1 Historie spoleènosti 3 2 Kontakt se spoleèností 6 3 Náplò práce 7 4 Zhodnocení stá¾e 12 2 1 Historie spoleènosti Spoleènosti byla zalo¾ena Maxem Brose 4.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Bohemistyka 2004, nr 4, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileum Zdenky Rusínové

Bohemistyka 2004, nr 4, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileum Zdenky Rusínové Bohemistyka 2004, nr 4, ISSN 1642 9893 K R O N I K A Jubileum Zdenky Rusínové Mezi významné bohemisty a slavisty jubilující v roce 2004 se zaøadila také Zdenka Rusínová, profesorka Ústavu èeského jazyka

Více

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893 Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu Úvod Listopad 1989 pøinesl do ivota naší spoleènosti výrazné zmìny. Jednou z nejnápadnìjších

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více