LITERATURA VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo"

Transkript

1 DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co je literatura, má však dvojí až trojí dimenzi. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura neboli beletrie. Soubor textů umělecké povahy, které vykazují určité společné rysy, jež můžeme shrnout pod pojem literárnost. Tou se zpravidla rozumí fakt, že díla nemají žádný praktický význam a vzbuzují určitý druh pozornosti vyplývající z napětí mezí tím, co se říká a jak se to říká. V tomto smyslu pak literatura představuje umělecký fenomén, který skrze specifické užívání jazyka vede člověka k uvědomění si své historicity a porozumění sobě samému. Kromě této umělecké roviny, kde je literatura charakteristická především svou funkcí estetickou, zastává také řadu dalších funkcí v rámci kultury jako takové. Především se podílí na reflexi a kultivaci soudobé společnosti tím, že otevírá otázky jejích hodnot a smyslu. Zde je možné hovořit o funkcích etických, spirituálních, ideových, vzdělávacích atd. Neexistuje však přesně definovaný soubor znaků, který by umožňoval předem určit, zda jde o dílo literární, či nikoliv. Záleží tedy víceméně na dohodě poučených, a do značné míry institucionalizovaných čtenářů (literární kritici, historici, recenzenti atd.), zda to které dílo označí jako literární. Je-li však záměrem následující analýzy nastínit novodobý vývoj a postavení literatury v soudobé společnosti, popsat funkce, které ve vztahu ke společnosti plní a mechanismy, které ji ovlivňují, je třeba vnímat literaturu v širším smyslu. Vedle literárních textů umělecké povahy, které tvoří přirozené těžiště, se pak oblast rozšíří i na literární produkci a literární recepci. V tomto smyslu můžeme pak literaturu definovat jako specifický způsob komunikace, který vedle samotného díla zahrnuje také jeho původce, distributora a čtenáře. Všechny tyto kategorie jsou propojeny systémem vzájemných vztahů a vazeb, který ve svém celku vytváří oblast literatury. 1. Původce. Do této kategorie je možné zahrnout nejen samotné autory, ale také organizace, které je sdružují a hájí jejich zájmy (např. Obec spisovatelů, Pen klub) či agentury, které je zastupují (např. Dilia). 2. Dílo. Vedle literatury v užším slova smyslu, jak byla popsána výše, je do této kategorie třeba zahrnout rovněž texty, které jsou důležité pro reflexi literatury. Tedy publikace literárněteoretické, literárněkritické a literárněhistorické, dále například slovníky, lexikony a do jisté míry i texty učební. 3. Distributor. Do této kategorie patří především ti, kteří se přímo podílejí na šíření děl, tedy nakladatelé, distributoři, knihkupci a knihovny. Důležitou skupinu však tvoří také organizace či akce, které literaturu propagují, tedy literární festivaly, autorská čtení, a lze do ní počítat rovněž nadace a státní instituce, které podporují šíření (či přímo vznik) literatury prostřednictvím nejrůznějších nadačních podpor či grantových systémů. 4. Recipient. Kategorie zahrnuje nejen jednotlivé čtenáře, ale rovněž tzv. čtenáře institucionální, kteří literaturu reflektují z profese a zpětně ovlivňují autory, distributory i jednotlivé čtenáře. Jde především o literární periodika, mediální ohlasy literatury a literární ceny. Vedle toho také soubory literárněkritických, literárněteoretických či literárněhistorických textů a recenzní činnost v médiích VÝTVARNÉ UMĚNÍ Vladimír Czumalo Pojem výtvarné umění nebo také a přesněji výtvarná umění označuje souhrnně umělecké druhy či poddruhy, které spojuje několik základních charakteristik. Samo přídavné jméno výtvarný ukazuje na první z nich: jejich výtvor, to, co bylo vytvo řeno 3, má vždy charakter hmotného objektu trvajícího v čase a vnímaného zrakem, někdy doplněným hmatem a dalšími smysly. Obvyklé definice výtvarného umění se spokojí s enumerací základních pod druhů: malířství, sochařství, grafika, kresba, architektura a užité umění. Zatímco pří slušnost prvních čtyř je bezrozporná, řazení posledních dvou jeví určitou proměnli vost a dodnes je věcí úmluvy. U většiny poddruhů užitého umění je tato úmluva jednoduchá a opírá se o primární funkci toho kterého artefaktu či celého poddruhu. Ar chitektura je ale uměleckým druhem natolik komplexním a výtvarná stránka od ostatních stránek stavby natolik neoddělitelná, že existuje silná a permanentní ten dence architekturu ze skupiny výtvarných umění vydělovat a považovat za samostatný 3/ Slovník spisovného jazyka českého VII. V Y. 2. vyd. Praha: Academia, 1989, s. 381, heslo Výtvor.

2 přístupy, ale plní i funkce regionálního kulturního a komunitního centra. Stejně jako Francie i Belgie a Holandsko pracují na úpravách legislativy tak, aby zahrnula potřeby nezávislých umělců, tedy i tanečníků. Jsou příjímána opatření ke zmírnění následků pracovních úrazů, předčasného ukončení kariéry (různé spořicí a pojišťovací programy, rekvalifikační fondy, podpora profesních nadací apod.). Je rozvíjen koncept celoživotního vzdělávání. Z hlediska financování byly nastaveny možnosti vícezdrojového financování, stejně jako příležitosti pro soukromé podnikatelské aktivity (školy, venues apod.) Např. Arts Council England buduje síť, která rozděluje finance v 11 regionech Velké Británie a Severního Irska, když centrální zdroj je napojen na výdělek loterie i státní rozpočet. Vývoj je v Evropě různě difercovaný. Dá se říci, že nejlepší podmínky nabízejí státy západní a severní Evropy a k nejzaostalejším patří jižní státy a bývalé postsovětské satelity. Absence jazykové bariéry umožnila po roce 1989 v oblasti baletu výraznou migraci pracovních sil. Jak už bylo zmíněno, příchod tanečníků ze zemí bývalého Sovětského svazu se podílel na zlepšení kvality především menších souborů. Mnozí zaujali v České republice přední sólistická místa (např. první sólista Národního divadla v Praze Alexander Katsapov). Na druhou stranu řada špičkových českých tanečníků odešla do zahraničí, a to i do souborů světového renomé (první sólistka Anglického národního baletu Daria Klimentová, první sólisté Hamburského baletu Jiří a Otto Bubeníčkovi a řada dalších). Závěr Ve sledovaném období zůstala sice zachována síť baletních souborů v rámci vícesouborových divadel v Čechách a na Moravě, ale u většiny těles došlo k snížení počtu tanečníků. Zaniklou možnost odchodu do důchodu za výsluhu let nenahradil žádný nový sociální model zohledňující specifikum taneční profese. Naopak ekonomické a sociální postavení tanečníků všech žánrů a zaměření zůstalo kritické.v oblasti současného tance nefungovala víceletá podpora projektů, která by garantovala možnost kontinuální tvorby. Projekty vznikaly ve velmi složitých podmínkách, svépomocí; autoři nevyužívali ani ochrany autorského zákona. Rozvíjela se pedagogická činnost provozovaná jako volná živnost; zákon umožnil učit každému, kdo splnil formální, nikoli odborné požadavky. Nástup nových forem pohybového nonverbálního divadla vytlačil zájem o tradiční, tzv. bílou pantomimu. Zanikly profesionální soubory lidového tance. Folklor a lidové umění začaly být považovány za součást cestovního ruchu. Pro celou oblast, tedy klasický, současný, lidový tanec a oblast nonverbálního divadla, platil minimální zájem plošných médií. Fungování odborných periodik probíhalo v nestandardních podmínkách, takže prakticky nebylo možné ani vychovat nové kritiky a teoretiky. Základní pojmy a terminologie oboru zůstává většinové společnosti neznámá. Aktivity oboru byly až na vzácné výjimky soustředěny převážně v Praze. TRANSFORMACE KNIŽNÍHO TRHU A LITERATURY PO LISTOPADU 1989 Miroslav Balaštík, Jaroslav Císař 3.5. Úvod Současné podmínky k literární tvorbě i podoba knižního trhu u nás, včetně struktury sektoru vydávání knih, byla kompletně nově vytvořena po listopadu Naše národní literatura přestala být rozdělena na tři proudy, tj. literaturu oficiální, disidentskou a emigrantskou, ale navzdory tematické, žánrové i tvůrčí pestrosti vytvořila jeden celek. Ztratila svou bývalou roli oficiálního komunikačního kanálu stranických ideových východisek, ale i funkci morálního hlasu, kritizujícího otevřeně či zastřeně společenskou situaci. Stala se, jako ve většině demokratických zemí, na straně jedné i pouhým bulvárním zbožím, a na zcela opačném pólu pak vysokou uměleckou metou bez jakýchkoli mimouměleckých aspirací. Mezitím samozřejmě existuje škála různých odstínů.

3 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Sektor knižního trhu, tj. oblast vydávání, distribuce a prodeje knih, se stal u nás jednou z prvních oblastí kultury, která byla kompletně odstátněna a zprivatizována. A tak transformována do změněných společensko- -politických a ekonomických podmínek. Na transformaci této kulturní oblasti nemělo žádný vliv rozdělení bývalého Československa na dva samostatné státy, protože právě oblast kultury byla podle federativního uspořádání státu striktně oddělena na národní celky, zosobněné centrálními institucemi v podobě Ministerstev kultury ČR a SR. Výchozí stav a popis sektoru Produkce knih Registrovaní nakladatelé Proměna politického klimatu v zemi měla příznivý dopad na rozmach nakladatelského podnikání, distribuci a prodej knih, které bylo zlikvidováno zákonem z roku 1949 o zákazu soukromého vydávání a prodeje knih. K tomuto vývoji došlo navzdory obavám především z levicového politického spektra že totální privatizace povede k ohrožení produkce knih v zemi. Vývoj sice vykázal některá rizika, a to především z hlediska tematického pokrytí některých oblastí, uměleckých směrů a žánrů a představování zahraničních kulturních oblastí s nepočetným etnikem nebo z hlediska efektivní distribuce knižní produkce. Ale nutné korekce při systémovém řešení podpory ze strany státních institucí nevyžadovaly fatální řešení ani finanční dotace. Z východisek pravicové politiky zpočátku vyplývala i absolutní opatrnost v dotování aktivit v knižní kultuře, včetně podpory vydávání umělecké literatury a překladů z méně frekventovaných jazyků. Do listopadu 1989 fungovalo v tehdejší ČSSR přibližně 50 státních nakladatelských subjektů různých zřizovatelů (ministerstva, společenské organizace) se stanoveným edičním profilem, nad kterými stát uplatňoval dozor několikerým způsobem: stanovením rozpočtu; přídělem papíru; cenzurou (schvalování edičních plánů a kontrola připravených textů až do stadia předání do tiskárny, v některých případech i za touto hranicí); dosazováním prověřených kádrů na vedoucí místa apod. V roce 1989, ještě před sametovou revolucí, se však podařilo najít mezery v platné legislativě (např. vznik brněnského nakladatelství Atlantis na družstevním základě). Česká republika se díky vývoji po roce 1989 zařadila mezi významné producenty knih roční produkce představuje zhruba čtyřnásobek vydaných titulů knih za rok oproti celkové knižní produkci Československa před listopadem V přepočtu na počet obyvatel se ČR dostala na jedno z předních míst na světě. Nic to samozřejmě nevypovídá o kvalitě literatury. Postavení Česka neumenšuje ani skutečnost, že se na pulty knihkupeckých obchodů dostane reálně odhadem pouze polovina z tohoto počtu vydaných titulů; druhou polovinu tvoří především mimotržní, tzv. šedá literatura (publikace státních orgánů, statistiky a metodické příručky, výstavní katalogy aj.). Znamená to téměř 50, resp. 25 nově vydaných knih denně, včetně víkendů a svátků. Počet vydávaných knih (pouze s malými odchylkami) kontinuálně roste již od začátku 90. let minulého století. Počet vydaných titulů v ČR v letech Zdroj: Národní knihovna ČR Největší nárůst registrovaných nakladatelských subjektů nastal zejména v první polovině 90. let; zhruba po roce 1995 došlo k jistému útlumu a přeskupování nakladatelského sektoru. Trh byl v zásadě nasycen, začalo snižování průměrných nákladů, a tím se i zvýšila opatrnost nakladatelů. Platební morálka mezi jednotlivými prvky knižního trhu nakladatel distributor knihkupec se dostávala do prvních výraznějších krizových momentů. Také veřejné knihovny byly v akvizici nové literatury opatrnější i vlivem toho, že se dostaly pod nové zřizovatele (obce a později kraje). Odhadem minimálně polovina registrovaných vydavatelských subjektů svoji nakladatelskou činnost aktivně neprovozovala a jsou pouze v souladu s mezinárodní metodikou registrováni, ale ze soupisů nakladatelů se nevymazávají. Národní agentura ISBN se sídlem v Praze v Národní knihovně ČR, která naše vydavatele

4 oficiálně registruje, rovněž eviduje neregistrované vydavatele, tj. subjekty, kterým bylo jednorázově přiděleno číslo ISBN (International Standard Book Number) pro potřebu jednorázového edičního počinu. 87 Počet registrovaných nakladatelů v ČR za roky Zdroj: Národní agentura ISBN Nejsou k dispozici přesné údaje o výši nákladů jednotlivých titulů, nelze proto objektivně odhadovat, jaký skutečný podíl v celkovém objemu produkce připadá na vůdčí vydavatelské firmy a jaký zbývá na ty menší a malé, které tvoří většinu. Představovalo to problém pro žádosti na státní orgány o poskytnutí grantů na vydávání tzv. neprofitní či neziskové literatury nebo projekty v knižní sféře. Stav de facto přetrvává od roku Průzkum Ústavu pro českou literaturu AV ČR dospěl ke zjištění, že průměrný náklad knih v ČR byl 3334 výtisků; běžný průměrný náklad české prózy činí zhruba výtisků, poezie výtisků. Podle specifičnosti a atraktivnosti tematiky, její aktuálnosti či věhlasu autora však samozřejmě existují výchylky ve výši nákladu oběma směry. Během let pokračoval proces koncentrace mezi vydavateli knih. Rozhodující podíl české knižní produkce zajišťoval následně omezený počet vydavatelů. Po roce 2000 největších 7 nakladatelů dokáže vydat přes 200 titulů ročně, dalších 13 z 20 největších producentů vydává přes 100 titulů ročně. Toto kritérium má jen částečnou vypovídací hodnotu. Umožňuje učinit si orientační představu o obratu zmiňovaných firem. Nevypovídá nic o kvalitě a redakční náročnosti připravovaných knih. Bohužel se z přehledů nedají vyčíst cenné ukazatele, jakými jsou např. celkový náklad knižní produkce nebo zisk uvedených firem, které by umožňovaly objektivnější kvantitativní posouzení skutečného postavení na českém knižním trhu. Údaje z let kolem roku 2000 zřetelně potvrzovaly setrvalý stav o tom, kdo u nás patřil k největším producentům knih (např. BB art, Praha, Moravská Bastei MOBA, Brno, Grada Publishing, Praha, Euromedia Group Knižní klub, Praha, Václav Svojtka & Co, Praha atd.). V rámci tzv. vysoké literatury se vyprofilovala především nakladatelství Argo, Atlantis, Dokořán, Host, Paseka, Petrov, Torst, Triáda a další. V případě knižního sektoru se jedná o specifické odvětví hospodářství s velkou nehomogenitou svých jednotlivých segmentů. Byť je technologie produkce knih podobná, řídí se prodej jak podle jednotlivých druhů literatury (např. učebnice, beletrie, mapy a turistické průvodce, odborná literatura, bibliofilie apod.), tak podle cílových skupin zákazníků (děti a mládež, studenti, vědečtí pracovníci, specialisté apod.) dosti odlišnými zákonitostmi. Nakladatelé musí volit odlišný způsob marketingu, distribuce, mnohdy i odlišné okruhy trhu. Z toho vyplývá i odlišná nákladnost a ziskovost jednotlivých titulů knih. Vzhledem ke specifičnosti vydavatelů vysokých škol, univerzit (většinou velký počet vydaných titulů, tematicky specifických o relativně nízkém nákladu) a ústředních státních institucí jsou tato nakladatelství pro lepší možnost srovnávání vyčleněna. Za tzv. šedou literaturu se považují tisky státních institucí neveřejné povahy, účelové publikace státní správy, různé statistiky, manuály a prováděcí předpisy. V přehledu největších producentů knih z oblasti univerzit a vysokých škol a také ústředních institucí státní správy se v zásadě jedná především o přeskupování pořadí většinou stále stejných vydavatelských subjektů. Objem jejich produkce vyplývá z potřeb té které školy, zajišťování potřeb vlády či parlamentu a finálního zpracovávání statistických šetření. Na rozdíl od produkce krásné a dětské literatury, kde hrají vydavatelé z hlavního města České republiky dominantní roli podle odhadů činí zhruba tento objem 60 až 70 % celkové produkce země, vydávání skript a učebních textů je rovnoměrněji rozprostřeno po celém teritoriu ČR, kde sídlí univerzity a vysoké školy. O produkci univerzitních a vysokoškolských vydavatelů je v některých případech širší zájem i na běžném knižním trhu. Odlišné ekonomické principy, podle kterých kalkulují výrobu své produkce, stanovují cenu svých publikací apod., v řadě případů ztěžovaly přístup jejich knižních titulů na pulty běžných knihkupectví. Struktura české knižní produkce se zásadně neměnila. Podíl krásné literatury na úhrnné knižní produkci České republiky zůstával po roce 2000 zhruba na úrovni kolem 20 %, což nás, vedle pobaltských států nebo Maďarska, staví na jedno z předních míst i ve světovém měřítku. Od první poloviny 90. let se tento podíl, který činil zhruba až třetinu celkové knižní produkce, mírně, ale stále nepatrně snižuje. ČR se tak blíží úrovni ostatních knižně Nakladatelé v soukromé sféře Veřejná sféra (vydavatelé univerzit, vysokých škol a ústředních státních institucí) Struktura knižní produkce

5 88 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 vyspělých zemí. Mírný pokles byl zaznamenán i v produkci dětské literatury jak absolutně, tak svým podílem na celkové produkci. Podíl učebnic a vysokoškolských skript na úhrnné knižní produkci zůstal na zhruba 11 %. Vydávání překladů Knižní trh a jeho fungování (distribuce a prodej knih) Cenová politika Porovnání počtu vydaných titulů za roky Beletrie Dětské knihy Učebnice a vysokoškolská skripta Zdroj: Národní knihovna ČR Překlady se podílely na celkovém objemu titulové české knižní produkce téměř jednou třetinou. Z tohoto hlediska patříme k absolutní světové špičce. Vyplývá to především z toho, že úřední jazyk České republiky patří k nesvětovým jazykům a vydáváním překladů si otevíráme dveře i do jiných jazykových kultur. Pro srovnání: ve Velké Británii tento podíl činí necelá 3 % a v USA necelé 1 %. Čeští nakladatelé nabídli překlady z desítek jazyků, a to i z některých neživých, nebo velmi vzácně frekventovaných jazyků, jako z klasické latiny, staročeštiny a staroslověnštiny nebo islandštiny, hindštiny, indonézštiny, sanskrtu, bengálštiny či tibetštiny. Trojlístek jazyků, ze kterých se v ČR nejvíce překládalo, byl dlouhodobě (od roku 1990) neměnný. Dominovala angličtina, připadla na ni téměř polovina všech vydaných překladů. K mírnému poklesu došlo v minulých letech u překladů z němčiny. Nejspíše i vlivem systematických dotací francouzské vlády na překlady francouzské literatury byl zaznamenán nárůst počtu překladů z francouzštiny, na přelomu dekády i pravidelný nárůst počtu překladů ze španělštiny. Tento jazyk byl v České republice čtvrtým nejčastěji překládaným. Má na to nesporný vliv i skutečnost, že zajímavá literatura ve španělštině vychází vedle Španělska v zemích Latinské Ameriky, v Mexiku a na Kubě. Pomyslná pátá příčka mezi nejpřekládanějšími jazyky patřila italštině. Ani trojlístek nejpřekládanějších slovanských jazyků se nezměnil. Své vedoucí místo si držela slovenština před polštinou. Z ostatních slovanských jazyků se v Česku překládá dlouhodobě nepoměrně méně. Počet vydaných překladů je ale v zásadě konstantní. Jedná se vždy zhruba o 20 titulů ročně. Po roce 1990, kdy byl státní dirigismus při vydávání i prodeji knih nahrazen volnou soutěží se všemi zákonitostmi trhu, se kvantitativně snížil zejména podíl vydávaných překladů z ruštiny, pod racionální úroveň, která této kulturní oblasti a její literatuře náležela. Údaje o počtu vydaných překladů v ČR za roky Celkem: z angličtiny z němčiny z francouzštiny ze slovenštiny z polštiny z ruštiny Zdroj: Národní knihovna ČR Přesná absolutní čísla o knižním trhu v ČR byla a jsou stále zahalena tajemstvím. Údaje o počtu vydaných titulů knih totiž nic nevypovídají o tom, jakého bylo např. dosaženo celkového obratu a zisku, a jak jsou na tom jednotlivé firmy. Příčinou jsou částečně nedostatky ve statistickém výkaznictví, ale zejména absolutní nechuť nakladatelů, distributorů a knihkupců poskytovat jakékoli údaje o svém podnikání z obavy, že těchto informací může být zneužito v neprospěch jejich podnikání. Vlivem toho jsou základní charakteristiky českého knižního trhu jako průměrná výše nákladu knihy, její průměrná cena, charakteristiky prodejnosti či ziskovosti pouhými odhady. Kvalifikované odhady, podložené průzkumy sdělují: celkový roční objem obchodu s knihami činí v ČR přibližně více než 11 miliard Kč, tj. 0,44 miliard EURO (dosud se odhadoval ve výši pouhých cca 4 miliard), ročně se prodá téměř 57 milionů výtisků knih (dosud se počítalo cca se 40 miliony). Průměrná cena knihy v Česku činí zhruba 200 Kč, tj. 8 EURO. Vlivem stabilizovaných cen papíru se po roce 2000 drží ceny knih zhruba na stejné úrovni. Z porovnání růstu cen knih s průměrným indexem růstu cen u nás ale vyplývá, že ceny knih rostly v 90. letech zpravidla mnohem rychleji než ceny ostatní. Je to i důsledkem skutečnosti, že před rokem 1990 byly ceny knih udržovány uměle na nízké úrovni, neodpovídající skutečným výrobním nákladům. Jakkoli se dnes zdají zákazníkům knihkupectví

6 drahá, jsou stále ve většině případů hluboko pod úrovní cen knih v knižně vyspělých zemích. Relativně nízké ceny se snaží držet vydavatelé dětské produkce, která je klíčovou komoditou pro získávání dospělých čtenářů. Z hlediska úvah o zavedení mechanismů na podporu financování tuzemské knižní produkce je třeba vycházet i ze skutečnosti, jak se stanovuje její cena na knižním trhu. Odvíjí se z výše tzv. režijních nákladů, interních (mzdy zaměstnanců jako redaktorů, pracovníků propagace, skladníků, nájemného atd.) a externích (autorské honoráře, tisk, papír, vazba, osvit, scany, grafické zpracování atd.). Ve výsledné ceně každé knihy zákazník zaplatí (DPH ve výši 9 % je rozpuštěna v základních položkách): knihkupecký a distribuční rabat (cca 40 %); polygrafické náklady (cca 35 %); pokrytí nakladatelských nákladů včetně zisku (15 %); autorské tantiémy (10 %). Toto rozdělení je samozřejmě přibližné, protože každý nakladatelský subjekt může mít některé položky nižší a jiné naopak vyšší. Zpravidla se stále nejvyšších úspor dosahuje na ceně za lidskou práci vč. autorských honorářů. Pro český knižní trh byl však charakteristický vysoký podíl výrobních nákladů na celkové ceně. Z toho vyplývá, že při nutnosti udržení přijatelné prodejní ceny dosahovaly české nakladatelské subjekty ve srovnání se zahraničím nižší míry zisku, neboť všechny hlavní vstupy tvořící cenu knihy pořizovaly dnes v podstatě za světové ceny, ale prodávaly za ceny odpovídající koupěschopnosti obyvatel ČR. Např. v zemích EU připadá na nakladatele a distribuci mnohem větší díl ceny, protože průměrné polygrafické náklady se pohybují ve výši % ceny. Navíc nakladatelé jsou nuceni investovat poměrně značné prostředky před vlastním prodejem knihy, tj. před nejistým vracením vložených nákladů, do její propagace a marketingu. Optimální cena je závislá zpravidla na optimálním nákladu, který by měl vycházet z marketingového průzkumu. Je však bohužel českými nakladatelskými subjekty nezřídka podceňován. Vzhledem k fixním nákladům na přípravu knihy se její výrobní cena snižuje při rostoucím nákladu. Náklad ve výši se už považuje za zajímavý, za bestseller je možno považovat publikaci v nákladu nad Z hlediska financování knižní produkce je role jeho základních obchodních článků, tj. distribuce a knihkupecké sítě, podružná. Jsou to plně privátní obchodní společnosti, založené za účelem dosažení zisku, které vycházejí z nabídky nakladatelství. Distribuce je dnes spíše oblastí, která se nabízí pro investice včetně těch zahraničních. Největší riziko stále nesou nakladatelé, kteří jsou nuceni investovat do výroby většinou s nejistým výsledkem. Po listopadu 1989 došlo k totálnímu rozpadu státního monopolu na distribuci a prodej knih. Distribuce fungovala na krajském principu, ale ani jeden z bývalých státních podniků Kniha se nedočkal privatizace, a tak se jednotlivé podniky v gesci MK ČR postupně uváděly do likvidace. Zvláště citlivé byly jejich skladové zásoby, které by svými masivními výprodeji ohrožovaly teprve se nově rozvíjející knižní trh. Pro dovoz a distribuci zahraniční literatury, a to především z bývalého Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí sloužil bývalý státní podnik Zahraniční literatura. I on skončil likvidací. Během následujících let fungovalo v ČR zhruba 50 knižních distribučních firem, z nichž pouze některé (např. PEMIC, Euromedia Group Slovanský dům, BETA Dobrovský a Ševčík, Kosmas, BEN technická literatura; dovoz zahraniční literatury Bohemian Ventures, Mega Books International aj.) pokrývají celé teritorium státu, nebo jeho převážnou většinu; některé firmy se také specializují na zásobování obchodních řetězců. Převažují menší firmy s pokrytím pouhých několika okresů či kraje a s omezenou titulovou nabídkou, nebo naopak s výhradní distribucí knih pouze několika vydavatelů. Je to určitá neekonomická anomálie, protože ve srovnání třeba se sousedním Německem, které teritoriálně i titulovou nabídkou mnohonásobně předčí Českou republiku, základní knižní distribuci zajišťují pouze 3 4 velké firmy. Vedle nich ale fungují malé distribuce, zaměřené na specializovanou produkci. Také knihkupecká síť se v ČR po listopadu 1989 vytvořila zcela nově. Jednotlivá knihkupectví byla v převážné většině navázána na krajské podniky knižní distribuce. Jednotlivé provozovny zvláště na lukrativních místech fungovaly většinou v pronajatých prostorách. V procesu malé privatizace zpočátku zpravidla ustoupily nabídkám či privatizačním záměrům ekonomicky zajímavějším a lukrativnějším. Po roce 2000 fungovalo v Česku cca 600 knihkupectví, která nabízela výhradně knižní sortiment; v některých malých místech došlo ke spojení prodeje knih např. s nabídkou kopírovacích služeb, prodejem papírenského či kancelářského zboží, s nabídkou vyvolávání filmů apod. Vedle toho se vyprofilovalo několik velkých knihkupeckých řetězců, a to i v evropském měřítku (např. 89 Kalkulace ceny knihy Institucionální základna knižního trhu Knižní distribuce Knihkupecká síť

7 90 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 firma Neoluxor se zaměřením především na Prahu, firma Kanzelsberger, která již provozuje 42 knihkupectví ve 28 městech, Levné knihy KMa), dále v regionech vznikla, nebo byla obnovena řada domů knih (např. Barvič a Novotný v Brně, Dům knihy Librex v Ostravě, Dům knihy Portal v Uherském Hradišti). Knihkupecká síť v ČR předčila kvantitativně i kvalitativně knihkupeckou síť, která v naší zemi fungovala do listopadu Řada distribučních firem i nakladatelství zároveň provozuje svoji vlastní knihkupeckou síť. Fungování knižního trhu Knižní trh je značně kapitálově náročný, což platí o to víc pro ČR (malý trh s nesvětovým jazykem, náklady na výrobu knih na úrovni světových cen, prodejní ceny na úrovni platů v Česku). Z těchto důvodů se zde dosahuje v průměru relativně nižší míry zisku v poměru k vynaloženým nákladům a většinou delší doby návratnosti vložených prostředků než zpravidla v jiných výrobních oblastech. Období počátku 90. let, kdy nenasycený knižní trh byl schopen vstřebat vcelku bez větších problémů náklady titulů do té doby zakázaných autorů nebo publikací tabuizované problematiky, je již nenávratně pryč. K tomuto zlomu došlo zhruba krátce před polovinou 90. let. Na rozdíl od běžného sezonního sortimentu, či potravin musejí nakladatelé mít a knihkupci nabízet standardní produkci po dobu cca dvou let. Kapitálová zátěž nakladatelů se v poslední době ještě zvyšuje rozšiřující se praxí tzv. poskytování knih do komisního prodeje (knihy dodané do knihkupectví jsou stále vlastnictvím nakladatele a po určité době se mu neprodané vracejí). Ve srovnání s oblastí vydávání periodik, kde je třeba segment celostátních a regionálních deníků až na výjimky plně v rukou zahraničního kapitálu, v knižním sektoru je tento podíl zahraničních vlastníků výrazně menší. Přesto jsou některé nakladatelské domy v ČR v rukou zahraničního kapitálu. Euromedia Group momentálně největší subjekt na knižním trhu u nás skrytý pod řadou samostatných značek jako Ikar, Odeon, Balios, Knižní klub. Knižní klub je také skutečnou institucí knižního klubu, tj. část produkce se nedostává přímo na trh, ale je subskribována a rozesílá se pomocí zásilkové služby. Firma je ve vlastnictví v současnosti největší nadnárodní světové mediální skupiny Bertelsmann, původně z Německa. V ČR pod ni spadá nejen sektor vydávání knih, ale také knižní distribuce (Slovanský dům) a měl i určitý podíl na knihkupecké síti. Knižní trh a tady není ČR výjimkou je závislý na bestsellerech. Cca 20 % titulů u nás tvoří zhruba 80 % obratu knižního trhu (např. ve Velké Británii v poslední době představují 3 % titulů až 97 % obratu!). Rozpoznání bestselleru patří k nejobtížnějším složkám nakladatelské práce. Absolutní čísla o počtu vydaných titulů knih potvrzují skutečnost, že klesající průměrné náklady knih čeští nakladatelé pro zachování stejného objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů Legislativa Z hlediska nakladatele je velmi důležitý trh s autorskými právy a dodržování autorského zákona; jeho nová verze, zohledňující zvyklosti v zemích EU (mj. prodloužení doby ochrany autorských práv z 50 na 70 let), vstoupila v účinnost Některá ustanovení měla prodlouženou lhůtu účinnosti do kvůli doprodeji produkce, vydané před účinností zákona. Legislativa, umožňující fungovat jako vydavatel neperiodických publikací, je v ČR jinak velmi liberální. Jedná se o živnost volnou. Kromě registrace vydavatelské a nakladatelské činnosti (živnostenský list pro fyzické osoby, zápis do obchodního rejstříku pro právnické osoby), dosažení věku 18 let a potvrzení o trestní bezúhonnosti se žádné jiné kvalifikační doklady nevyžadují. S výjimkou zákona o neperiodických publikacích (č. 37/1995 Sb.) a na něj navazující vyhlášky MK ČR č. 252/1995 Sb., (předpisy v souladu se vznikem vyšších územněsprávních celků byly novelizovány zákonem č. 320/2002 Sb., pouze z hlediska působnosti nikoli věcného), kde jsou zakotvena především ustanovení uvádět povinné údaje v tiráži pro potřeby identifikace držitele autorských práv, určení příjemců povinných výtisků a stanovení knihoven, vůči nimž mají nakladatelé tzv. nabídkovou povinnost, jejich působení žádné jiné speciální zákony nekodifikují. Jinak se činnost nakladatelů řídila pouze obecně závaznými právními předpisy jako Obchodní zákoník, Občanský zákoník, dodržování Charty lidských práv a svobod apod. Knihy v ČR podléhaly podobně jako ve většině vyspělých evropských zemí snížené sazbě DPH. Úroveň výše DPH na knihy nás tak řadila zhruba do středu zemí EU. Nulová DPH na knihy se dosud uplatňuje ve Velké Británii, Irsku, Norsku, Polsku a na Kypru; v některých zemích pouze na některé typy produkce jako například na

8 učebnice. Dánsko se svými 25 % a Slovensko 19 % představují opačný pól. Mezinárodní organizace knihkupců (IBF a EBF) se podílejí zvláště v Evropě na kampaních jako Don t Tax Reading (Nezdaňujte čtení) za ponechání nulové DPH v těch zemích, kde se tak dosud uplatňuje, a rozšíření i do dalších států. Jiná uzákonění, platná v řadě zemí EU, jako např. systém pevných cen knih (uplatňován v 9 z 15 členských zemí: mj. v Německu, Rakousku, Itálii, Francii aj., v Belgii se zákon připravuje), zatím u nás nemohla být, především kvůli odporu Úřadu pro hospodářskou soutěž, zavedena. Knižní trh se pro svou specifičnost ve většině vyspělých zemí považuje za specifický trh významný pro kulturní rozvoj státu. Proto se těší řadě podpor, jako daňovými úlevami, přímým finančním podporám na vydávání původní domácí literatury a jejím překladům v zahraničí, sníženému poštovnému, osvobozování od cla, realizací programů na podporu čtení a čtenářství apod. Ve srovnání se zahraniční praxí byla státní podpora nakladatelského sektoru v ČR velmi nízká. Na druhé straně je obtížné argumentovat nízkou úrovní podpory a poukazováním na zanedbatelný podíl prostředků ze státního rozpočtu, neboť nejsou k dispozici pregnantní data o základních ekonomických ukazatelích českého knižního trhu. 91 V rámci mezinárodního obchodu s knihami se na českém trhu uplatňuje především import autorských práv (přibližně každá třetí kniha vydaná u nás je překladem z cizího jazyka, a patříme tak v tomto směru ke světové špičce). Na dokreslení uvádím přehled, jak si v tomto směru stojí SRN, která je naším významným obchodním partnerem (němčina je dlouhodobě po angličtině druhým nejpřekládanějším jazykem u nás). Podle existujících statistik patří rovněž ČR na německém trhu k absolutně největším obchodním partnerům s autorskými právy, a to i před státy s mnohem početnějším obyvatelstvem a větší knižní produkcí (náš podíl na celkovém objemu prodaných autorských práv zde činil v období cca 6 8 %). Ve zprávě Watch List, kterou připravuje ve Spojených státech amerických IIPA (International Intellectual Properte Aliance) o dodržování autorských práv, je ČR soustavně a neodůvodněně zařazována mezi riziková teritoria. Škodu, způsobenou pirátskými překlady v Česku, vyčíslují vždy ve výši několika milionů USD (např. za rok 2002 ve výši 3 mil. USD). Svaz českých knihkupců a nakladatelů se jakožto profesní organizace nakladatelů již několikrát prostřednictvím MK ČR proti těmto nepodloženým analýzám ohrazoval. Dochází zde pravděpodobně k ovlivnění skutečností softwarového pirátství v ČR. Neodůvodněnost tohoto stanoviska vychází především z toho, že v ČR působí řada literárních agentur a agentů, kteří se dovozem autorských práv z anglosaských zemí do Česka aktivně zabývají, bedlivě sledují naši vycházející knižní produkci podle národní bibliografie a nabídky knihkupeckých firem, a tak by pirátská vydání knih ve vlastním obchodním zájmu včas odhalili. Přehled o vydávání knih v ČR rovněž vede za účelem rozúčtovávání autorských poplatků divadelní a literární agentura DILIA. Trh s autorskými právy Financování knižního sektoru v ČR V předchozích kapitolách je popsán mechanismus fungování českého knižního trhu i aktuální vývojové trendy. V této shrnující části souběžně s charakteristikou knižního trhu jsou uvedeny stávající způsoby financování i možnosti podpory vydávání i tzv. nekomerční literatury a literatury, u které je zájmem státu i ostatních subjektů působících v knižní kultuře, aby z hlediska zachovávání národní kulturní identity i kulturního směřování naší země nezmizela z trhu a vycházela. Byť je produkce knih v zásadě obchodním podnikáním jako jiné výrobní oblasti, v souladu s trendy v knižní kultuře zemí EU lze vypozorovat trendy státní podpory v této sféře, které se v zásadě vymykají tržním zásadám a pokřivují je, ale vycházejí z u nás bohužel zprofanované koncepce kulturní politiky státu. Také je třeba předeslat, že vyčleněných prostředků na podporu této kulturní oblasti nebude nikdy dostatek a že se zároveň jedná o jeden z nejlevnějších způsobů propagace státu (srovnejme např. náklady na jedno divadelní představení, uspořádání koncertu či výstavy s náklady na vydání literárního díla). Patří sem zejména: podpora národní literatury minulosti a přítomnosti; kampaně na podporu knih a čtení; podpora národní literatury v zahraničí a její propagace; podpora vydávání překladů významných děl světového písemnictví, a to především z malých kulturních oblastí; uchovávání písemného kulturního dědictví (projekty digitalizace). Finanční podpora státu

9 92 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Z toho je také zřejmé, že finanční podpora se v oblasti knižní kultury zužuje především na podporu původní tvorby, překladů z méně frekventovaných jazyků pro rozšíření kulturního rozhledu a nakladatelů, kteří se hodlají pustit do vydání takových děl (rentabilita takové produkce je totiž většinou více než sporná). Vyčleňované prostředky MK ČR na tyto účely se postupně zvyšovaly a vycházely z ekonomických možností státu. Nelze sice tvrdit, že by podstatným způsobem ovlivňovaly celkovou strukturu a kvantitu knižní produkce ČR, avšak rozhodně přispívají k vydání desítek kvalitních titulů z oblasti krásné literatury, včetně kritických vydání sebraných spisů, literární kritiky a publicistiky a obohacují knižní nabídku. Do konce 90. let byly na MK ČR ustaveny dotační programy pro vydávání neperiodických publikací literatury a autorů ČR, včetně podpory překladů do češtiny, na vydání neperiodických publikací typu původní a překladové beletrie, díla literární vědy a kritiky, původní ilustrované tvorby pro děti a mládež, pro literární periodika a sborníky i pro další literární aktivity. V roce 2000 byl ustaven program na vytvoření a vydání literárního díla, současně s podporou překladů české literatury. Ministerstvo kultury podporovalo také vydávání periodik a akcí se vztahem ke knižnímu oboru. Počet literárních periodik v 90. letech kolísal a kolem roku 2000 se ustálil zhruba na 70 titulech. Většinou jde však o příležitostné nebo nepravidelně vycházející bulletiny či skupinové sborníky; největší dopad z hlediska kritické reflexe knižní produkce, informací o literárním dění a publikování české i zahraniční beletrie měly především dva časopisy měsíčník Host a čtrnáctideník Tvar. Mezi významnější potom rovněž patřily Revolver Revue, Souvislosti, Aluze a Weles. Specifickou kategorii tvořila kulturní periodika typu A2 či Literární noviny, případně Politika (s literární přílohou Proglas), Prostor atd. Pro tyto mezioborové časopisy však neexistoval na Ministerstvu kultury speciální grant, který by podpořil jejich vydávání, a příspěvky tak získávaly především z grantu určeného pro literární časopisy. Diskutovaná byla i podpora Literárních novin, které od literárního periodika tendovaly k periodiku politickému. Použití poskytnutých prostředků podléhalo různým kritériím a pravidlům (např. použití uvolněných prostředků pouze na honoráře a polygrafické náklady). Prosazování existence těchto grantů MK ČR bylo v první polovině 90. let obtížné. Tehdejší odbor Literatury a knižní kultury, posléze reorganizovaný na odbor Literatury a knihoven, po vzoru zahraničí prosazoval granty již od roku Ministerstvo financí poukazovalo na to, že to neumožňují rozpočtová pravidla. Přidělování tzv. literárních grantů na vydávání původní české tvorby i autorů národnostních menšin a na vydávání děl literární vědy a kritiky se podařilo prosadit až v roce Již v roce následujícím mohlo být na doporučení literární rady při výše zmiňovaném odboru podpořeno celkem 65 titulů 32 vydavatelů. Na stejném principu k tomu v roce 1996 přibyly tzv. překladové granty v rámci projektů na podporu překladů z méně frekventovaných jazyků do češtiny (s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a slovenštiny v podstatě všechny ostatní), později i granty na vydávání dětské literatury. Od roku 1995 byla MK ČR obnovena i tradice z období 1. republiky udělování Státních cen za literaturu (částkou Kč) a překladatelské dílo (částkou Kč). Oproti tomu se předpoklady finanční podpory na vydávání literatury a akcí knižní kultury z výtěžků Státního fondu kultury nenaplnily. Financování regiony a samosprávou Nadace Vyšší územněsprávní celky ČR a jednotlivá města při poskytování finanční dotací na vydávání literatury a na jiné projekty z oblasti knižní kultury v zásadě kopírují mechanismus MK ČR s tím, že tematické zaměření žádostí musí být směrováno k danému regionu či městu. V tomto směru je nejštědřejší hlavní město Praha. Mechanismus rozdělování finančních podpor na ediční projekty a akce z literárně-knižní sféry nebyl nejtransparentnější navzdory tomu, že jsou přidělené finanční prostředky zveřejňovány na internetu. Systém odborných posudků bývá často samoúčelný, neb poskytnuté finanční podpory mnohdy neodpovídají doporučením. Ze soukromoprávních institucí, působících v ČR s vazbou na literární sféru, je v ČR nejdůležitější Nadace Český literární fond. Vznikla v roce 1994 přeměnou bývalého Českého literárního fondu podle zákona č. 318/93 Sb. Vedle výtěžku ze svého nadačního jmění může ještě podle rozhodnutí české vlády z roku 1999 a 2002 čerpat prostředky také z Nadačního investičního fondu (NIF), které jí byly svěřeny Fondem národního majetku. Tyto příspěvky pak slouží k poskytování literárních grantů, podpoře překladů, vydávání literárních časopisů a tvůrčích stipendií.

10 V letech bylo na vydávání knih (podpory nakladatelů a edičních počinů jako např. Česká knižnice) vynaloženo celkem Kč. Podpora byla poskytnuta na vydání celkem 739 knižních titulů. Mezníky, které zásadním způsobem ovlivnily činnost a fungování NČLF v daném období: 1990 změny ve správním orgánu fondu preference podpor diskriminovaných autorů, zakazovaných děl ap. Velmi široká škála individuálních podpor (tvůrčí příspěvky, tvůrčí odměny, stipendia autorů, herců, studentů uměleckých škol, novinářů, vědců, odměny, ceny, sociální příspěvky, cestovní příspěvky apod.) a podpora děl (projekty nakladatelství edice, dotace časopisů apod.) ČLF hospodařil i s převahou prostředků poukazovaných ze Zvláštního účtu při MK, 1994 změna statutu, transformace na nadaci podle Občanského zákona, rozdělení částky Zvláštního účtu MK mezi tři transformované nadace nástupce fondů, omezení rozsahu rozdělovaných podpor podle nadačního programu 1998 další změna statutu uspořádání a registrace nadace dle nového zákona č. 227/97 Sb., o nadacích, omezení nakládání s vlastními prostředky ze zákona, striktní rozdělení nadačních příspěvků na stipendia pro individuální podporu autorů, granty pro podporu projektů, rozdělování ve výběrovém řízení naplňovaného nadačního programu, kontrola hospodaření nezávislým auditem, 2001 získání prostředků z vládního programu z NIF (Nadačního investičního fondu, prostředků vyčleněných z privatizace), přijetí pravidel rozdělování nadačních příspěvků z NIF, samostatně vykazované rozdělování NP z vlastních zdrojů, oba soubory nadačního programu a jejich hospodaření pod auditem. Přínosem činnosti občanských sdružení, působících v oblasti literatury a knižní kultury (České centrum Mezinárodního PEN klubu, Obec spisovatelů, Obec překladatelů nebo Svaz českých knihkupců a nakladatelů) je především organizace a pořádání různých odborných i popularizačních akcí se vztahem ke knihám, literatuře a knižní kultuře, jako jsou bohemistické semináře, knižní veletrh, udělování Ceny Karla Čapka či populární udělování anticeny Skřipec za nekvalitní překlady. Jakožto neziskové organizace mají mnohdy samy problémy udržet své hospodaření vyrovnané, než samy poskytovat prostředky na podporu literatury a knižní kultury. Lze konstatovat, že oblast literatury a knižní kultury v ČR nepředstavovala pro sponzory a mecenáše dostatečně atraktivní oblast. Přesto se i díky příspěvkům některých velkých firem podařilo uskutečnit zajímavé ediční projekty (např. edice sebraných spisů). Je ovšem třeba také připomenout, že tyto podpory se děly hlavně na přátelské bázi a osobních kontaktech, takže se nedá hovořit o systematické podpoře. Sponzoři a mecenáši se prostě svobodně rozhodují, koho podpoří, a koho ne a co jim marketingově a propagačně vyhovuje. Není to rozhodující finanční zdroj pro literární tvorbu ani vydávání knih. Vhodné klima pro tento způsob podpory, známý především z USA, se u nás ještě nevytvořilo. K obohacení knižní nabídky o překlady, zejména z některých velkých jazykových a kulturních oblastí přispívaly i dotační programy některých zemí, které se k překladatelům a do vydavatelského sektoru dostávají především prostřednictvím některých zahraničních zastupitelství v ČR nebo jejich kulturních center. Tímto způsobem analogicky s poskytovanými granty MK ČR se podporuje vydávání překladů národních literatur daných zemí. Nejpropracovanější a nejvelkorysejší byl u nás Projekt F. X. Šalda. Francouzská vláda jím sleduje hlavně podporu překladů současné francouzské literatury. Každým rokem je tak knižní nabídka v ČR obohacena o cca titulů. Opačným případem byla například podpora překladů z americké literatury, která se každým rokem snižovala. Má to svou logiku, protože zájem o americkou literaturu je celosvětově, Česko nevyjímaje, enormní i bez státní podpory mateřské země. Vyplývá to z obrovské autorské základny, nabídky a také dokonale fungujícího tamního mediálního trhu a jeho propojení s dalšími mediálními oblastmi (film, video, internet aj.). V ČR zatím pod hlavičkou žádné státní instituce nebo ústředního orgánu státní správy neprobíhala žádná komplexní celostátní kampaň na podporu knih a čtení, jako je tomu v některých knižně vyspělých zemích. Kampaně a akce zajišťované se státní finanční podporou různými soukromými, zájmovými a profesními subjekty nebo knihovnami ale nesou své ovoce. Patří sem především systematické působení společnosti Svět knihy a jejich kampaň Rosteme s knihou, dále Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem na podporu dětské literatury nebo různé specializované webové stránky či další akce menšího záběru. Významnou roli v těchto kampaních hraje i ve světovém měřítku kvantitativně početná a teritorium státu plošně dobře pokrývající institucionální základna našich veřejných knihoven (téměř 6000). Mají zkušenosti s aktivním zapojováním se a realizací takových akcí. Většina těchto kampaní a projektů na podporu knih a čtení se objevila až po roce 2000, mnohdy po vzoru zahraniční praxe. 93 Podpora knižní produkce Nadací ČLF v létech Sponzoři Podpora ze zahraničí Akce na podporu knih a čtení

11 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Zájem veřejnosti o kvalitní literaturu se dařilo získávat výročními knižními cenami Magnesia Litera, které oceňují v celkem osmi kategoriích hodnotnou literaturu. Knihkupci potvrzují, že zaznamenávají zvýšenou prodejnost nominovaných, a zejména vítězných titulů. Závěr Ještě před několika lety platilo, že malá nakladatelství mají poněkud jiné problémy než velká. Dnes, zejména vlivem převratných technologických novinek posledních let, je možné konstatovat, že mají problémy v zásadě stejné, pouze jejich míra je rozdílná. Nové technologie však umožňují snižovat náklady na přípravu i výrobu knih. Všeobecně se očekává, že v nadcházejících 25 letech bude celé knižní odvětví zasaženo poklesem prodeje knih, protože se o čas čtenářů budou dělit s internetem a dalšími formami digitální zábavy. Ve vyspělých zemích si tuto skutečnost začínají uvědomovat, a proto vznikají státem či regionálními vládami dotované programy na podporu četby a čtenářství. U nás se tento vývoj zatím spíše podceňuje. České nakladatelské subjekty budou stále handicapovány malým knižním trhem s maximálním přesahem na Slovensko a vydáváním knih v národním jazyce. Předností u nás je naopak zvyk knihy číst, kupovat a vytvářet si domácí knihovny. Z toho se budou odvíjet i výše nákladů knih a dosahovaný průměrný zisk. Stát bude muset v rámci EU rovněž sanovat původní tvorbu a vydávání specifické umělecké části naší národní literatury, vydávané v národním jazyce, a finančně podporovat její propagaci v zahraničí. Spolu se změnou postavení literatury v rámci společenského života po roce 1989 a jejím odtržením od vývoje společnosti, přestávali i spisovatelé plnit roli veřejných mluvčích. Do jisté míry to bylo dáno i tím, že naprostá většina autorů tzv. vysoké literatury se psaní knih věnovala neprofesionálně, neboť autorské honoráře byly minimální. Vzhledem k velikosti (resp. malosti) českého jazykového prostředí a tomu odpovídajícím nákladům knih, nelze tuto kategorii vnímat jako klasickou profesi. Je jen minimum autorů, kteří se psaním mohou uživit (Viewegh, Šabach, Klíma). Psaní uměleckých textů je tedy pro většinu koníčkem. Z toho vyplývala také následná omezená důležitost spisovatelských organizací, neboť neplnily funkci odborů či profesních organizací, ale především zájmových spolků. S tím také souviselo zmenšování vlivu a prestiže těchto organizací Odstátnění SITUACE VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ PO ROCE 1989 Vlasta Čiháková-Noshiro Vývoj v letech Do listopadu 1989 u nás existoval státní monopol na provozování a zajišťování činnosti výtvarného umění, včetně ideologického dohledu nad jeho infrastrukturou a výkonu cenzury. Hustá síť ideologicky jednotných a státem řízených kulturních institucí, v rozpětí od muzeí přes menší galerie, kulturní domy a střediska, ke knihovnám, památkovým objektům apod., pocházela z období budování lidově demokratického státu v 50. letech. Prošla dílčí transformací v letech šedesátých a strukturální reorganizací v období normalizace let sedmdesátých. Vše bylo dotováno státem podle jednoduché zásady: kultura podporuje politiku strany a vlády. Jinak to kultura není. Počátkem 90. let se tento výchozí stav radikálně změnil a následně došlo k opačnému extrému. Ve jménu depolitizace kultury a jejího odideologizování se rozbila kulturní infrastruktura oborových uměleckých obcí a místo její transformace došlo v mnoha případech k její likvidaci. Bez náhrady byly zrušeny i některé centrální instituce (např. Ústav pro výzkum kultury, Ústav pro informační systémy v kultuře, Institut designu aj.). Dále byly privatizovány instituce jako Ústředí lidové umělecké výroby, Umělecká řemesla Brno, Ústředí uměleckých řemesel Praha či prodejní síť podniku Dílo. Privatizační projekty byly často podmíněny skutečností, že řadu výrobních i prodejních objektů těchto sítí bylo nutné vydat v rámci restitucí původním vlastníkům. Privatizace

12 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Závěry Financování vědecko-výzkumných a publikačních aktivit v oblasti tance je kritické. Projekty vznikají v personálně poddimenzovaných týmech, často jsou věcí osobního zaujetí řešitelů a také jejich soukromou investicí do oboru. Nadto přístup tanečních badatelů k podpoře z vědeckých grantů (GA ČR) je komplikovaný. Obor trpí nedostatkem odborných elit. Velkým problémem je nedostatek specializovaných badatelských institucí typu knihoven, archivů a muzeí, respektive absence specializovaných tanečních oddělení. Vinou nedostatku finančních prostředků nelze přistoupit ke zpracování velkých archivů, pozůstalostí, případně soukromých knihoven. Přestože se situace v oblasti publikační oproti stavu před rokem 1989 zlepšila, stále přetrvávají zásadní nedostatky v původní i překladové odborné literatuře. Mezioborovou spolupráci sice stále nelze označit za ideální, postoj k tanečním badatelům ze strany teatrologů, muzikologů a někdy i kunsthistoriků se však výrazně zlepšuje. Taneční vědci jsou častěji spoluřešiteli mezioborových projektů, počítá se s nimi při sestavování slovníků apod. Jistý potenciál skýtají prostředky nadací na podporu vědy a výzkumu, např. Nadace Český literární fond, Hlávkova nadace, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových, Open Society Fund. Prostředky investované těmito subjekty do oblasti vědy a výzkumu v tanci jsou však minimální. Většinou se jedná o podporu studijních pobytů. V roce 2007 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního výtvarného umění, hudby, literatury, divadla a tance. Tzv. stipendijní program je určen fyzickým osobám, zejména autorům nebo umělcům pro tvorbu a vznik autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiným odborným pracovníkům při umělecké a odborné tvorbě, nebo při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury. Tento program byl ale už po roce dočasně přerušen z důvodu nedostatku finančních prostředků. Další kolo výběrového řízení je přislíbeno na rok Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE LITERATURY Petr Šámal Literárněvědná bohemistika: instituce a ediční projekty Základním rysem současné české literárněvědné bohemistiky je absence jednotného metodologického konceptu, na němž by se shodovala většina badatelů. Toto výchozí konstatování však není míněno negativně: pluralitu a rozmanitost pohledů naopak vnímáme jako znak normálnosti přítomné situace, kdy si různé aspekty literárního procesu vyžadují specifické přístupy. Česká literární věda nyní i nadále intenzivně recipuje metodologie ve světě aktuální od sklonku 60. let 20. století do přítomnosti (dekonstrukce, analýza diskurzu, recepční estetika, nový historismus, genderová studia atp.) a jednotliví badatelé usilují o jejich aplikaci v domácím kontextu. Institucionální zázemí literárněvědnému výzkumu v současné době poskytuje zejména Akademie věd ČR, v.v.i., a univerzitní katedry a ústavy. Nejedná se samozřejmě pouze o tyto typy organizací, důležité jsou například ediční aktivity některých nakladatelství a činnost Památníku národního písemnictví, v jehož Literárním archivu jsou soustředěny unikátní materiály pro poznání českých literárních dějin. Největší literárněvědnou výzkumnou institucí v rámci Akademie věd je Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Pracoviště, jež vzniklo již v roce 1947 v rámci České akademie věd a umění, se primárně soustředí na rozsáhlé kolektivní projekty z oblasti literární historie, teorie a textologie. Kromě toho funguje jako dokumentační

13 středisko poskytující servis celé literárněvědné bohemistice, a to i mimo území České republiky. Mnozí pracovníci Ústavu vyučují na (zejména pražských) univerzitních katedrách. Dnes se v ÚČL AV ČR, v.v.i., uzavřely dva nejrozsáhlejší literárněhistorické projekty. První z nich Lexikon české literatury je slovníkovou příručkou, jež se zabývá českou literaturou od nejstarších dob do roku 1945 a obsahuje celkem 3113 biografických a věcných hesel. Vydáním čtvrtého dílu Lexikonu (Academia 2008), který GA ČR finančně podpořila celkem třemi granty, se završí více než čtyřicetiletá práce, jež započala v 70. letech 20. století a v období tzv. normalizace umožnila mimo jiné odborné působení autorům, kteří měli z politických důvodů omezené publikační možnosti (např. Jiří Opelík, Zdeněk Pešat, Mojmír Otruba, Přemysl Blažíček, Jaroslav Med aj.). Lexikon české literatury (hlavním redaktorem prvních dvou dílů byl Vladimír Forst, třetí redigoval Jiří Opelík, čtvrtý Luboš Merhaut) je unikátní, a to nejen v českém kontextu, odbornou úrovní výkladové části hesel, úplností bibliografické složky a faktografickou spolehlivostí. Do budoucna se počítá s jeho elektronickým pokračováním, jež bude spočívat v postupném doplňování a opravování dosavadních svazků (tento záměr podporuje od r grant GA ČR). Část kmenových pracovníků Lexikonu v současné době dokončuje projekt Myšlení o literatuře (podpořeno grantem GA ČR), jehož cílem je vydání souboru na sebe navazujících antologií, jež by v komentovaných edicích a v doprovodných studiích mapovaly vývoj českého literárního dějepisectví a literární kritiky (vedoucím týmu je Paedr. Luboš Merhaut, CSc.). Druhým rozsáhlým literárněhistorickým počinem ÚČL AV ČR jsou čtyřsvazkové Dějiny české literatury (Academia 2007, 2007, 2008, 2008), které finančně podpořila GA ČR a jež vznikaly v uplynulých deseti letech pod vedením doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc. Cílem této kolektivní práce však nebyl pouze souhrnný výklad poválečných literárních dějin. Projekt měl především iniciovat soustavný materiálový průzkum období, jež bylo do té doby interpretováno ve výrazně ideologizovaných výkladových rámcích. Kromě samotného textu literárněhistorické syntézy vzniklo během práce na Dějinách několik konferenčních sborníků, řada přípravných, materiálových studií a zejména série antologií Z dějin českého myšlení o literatuře I IV (ÚČL 2001, 2002, 2003, 2005; ed. Michal Přibáň), jež je hojně využívána ve vysokoškolské výuce. Jako jisté navázání na tuto literárněhistorickou syntézu pak lze chápat knihu V souřadnicích volnosti. Interpretace české literatury devadesátých let 20. století, obsahující více než osmdesát interpretačních studií věnovaných výrazným prozaickým, básnickým a dramatickým dílům vzniklým v 90. letech 20. století (Academia 2008; projekt finančně podpořila GA ČR). Model týmové práce se uplatnil také v oblasti literární teorie: v Ústavu pro českou literaturu vznikl v posledních letech zejména třísvazkový soubor Poetika literárního díla 20. století, který vedla PhDr. Daniela Hodrová, DrSc., a který obdržel dva granty od GA ČR. S větším ohlasem se setkal zejména úvodní svazek souboru...na okraji chaosu... (Torst 2001), jehož hlavní autorkou byla právě vedoucí tohoto kolektivu. Hodrová v knize rozdělené do dvou odlišně pojatých částí představila vlastní pojetí literárního díla a vypracovala historickou poetiku (prozaického) literárního díla 20. století. Následující svazky Poetiky literárního díla 20. století (Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz, Torst 2002, a Na cestě ke smyslu, Torst 2005) měly spíše podobu sborníků autoři různých generací (Miroslav Červenka, Milan Jankovič, Zdeněk Mathauser, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Nina Vangeli) v nich publikovali jak analytické studie věnované vybraným autorům a tématům, tak zásadní teoretické práce nabízející literární vědě nové přístupy (zejména pojednání Miroslava Červenky o fikčních světech lyriky). V současnosti tento tým vydává sérii autorských monografií spojených pojmem textu projekt, který též podpořila GA ČR (zatím vyšla práce Daniely Hodrové Citlivé město, 2006). Druhý směr literárněteoretického uvažování v ÚČL směřuje k oblasti naratologie: cílem týmu vedeného doc. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., bylo zmapování a kritický výklad základních pojmů narativní analýzy (vypravěč, postava, prostor vyprávění atp.) projekt obdržel finanční podporu od GA ČR. Vedle četných časopisecky publikovaných statí (projektu se účastnili Petr A. Bílek, Bohumil Fořt, Alice Jedličková, Ondřej Sládek a Jiří Trávníček) nedávno vyšla zejména kniha Tomáše Kubíčka Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (2007), v níž mj. podal historický přehled různých teorií vyprávění se zvláštní pozorností ke klíčové kategorii vypravěče, výstupem projektu jsou i knižní studie Jiřího Trávníčka Vyprávěj mi něco... (2007) a Bohumila Fořta Literární postava (2008). Vedle tradičních oblastí literární vědy se v posledních letech rozvíjí i oblast sociologie literatury. V rámci Ústavu pro českou literaturu vzniklo v roce 2003 oddělení pro výzkum literární kultury (vede jej Ing. P. Janáček, Ph.D.), jež se zaměřuje jednak na výzkum populární beletrie (viz bibliografická příručka Pavla Janáčka a Michala Jareše Svět rodokapsu, 2003, podpořená grantem GA ČR, na niž navazuje dokončovaná, obdobně koncipovaná publikace Svět románů na pokračování, podpořená grantem GA ČR), jednak se snaží o výzkum institucionálních rámců literárního procesu (oblasti cenzury, nakladatelství a časopisy jako literární instituce atp.). V odborné 135 Literární historie Literární teorie Sociologie literatury

14 136 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ veřejnosti vzbudila ohlas zejména monografie Pavla Janáčka Literární brak (2004, podpořená grantem GA ČR), sledující proměnu postojů vůči populární beletrii v letech Jinou podobu sociologie literatury, jež je v rámci oddělení pro výzkum literární kultury rovněž zastoupena, představuje výzkum soudobého čtenářství. Soustavně se mu věnuje zejména prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., který od roku 2007 ve spolupráci s Národní knihovnou a Ministerstvem kultury ČR organizuje kvantitativní výzkumy čtení a čtenářství. Tato empiricky založená zkoumání představují nový posun v Trávníčkově odborném zaměření a ukazují jeho mimořádně široký záběr (viz J. Trávníček: Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize, Host 2008). Trávníčkův původní zájem o versologii, poté teorii interpretace a českou moderní poezii (jeho výrazem byl jednak souhrnný výklad české poezie od čtyřicátých let 20. století Na tvrdém loži z psího vína, 1998, spoluautor Zdeněk Kožmín; podpořeno grantem GA ČR, jednak komponovaný soubor studií Poezie poslední možnosti, 1996) se posunul k problematice moderního románu (kniha Příběh je mrtev?, 2003), dále k metodologii kognitivních věd až k již zmíněnému zkoumání čtenářství. Literatura na internetu Odbornou, ale i laickou veřejností jsou ceněny ediční a dokumentační projekty, jež Ústav pro českou literaturu prezentuje na svých webových stránkách. Jde jednak o rozsáhlou plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna (viz která bezplatně zpřístupňuje naprostou většinu české knižně vydané poezie 19. a počátku 20. století (projekt byl podpořen dvěma granty Ministerstva kultury ČR a grantem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy). Volně přístupná a veřejností využívaná je i dále databáze Bibliografie české literární vědy (http://isis.ucl.cas.cz/), v jejímž rámci je systematicky excerpován odborný, kulturní i denní tisk. Prostřednictvím internetového Slovníku české literatury po roce 1945 (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/) jsou veřejnosti zpřístupněny i další lexikografické práce, jež v ÚČL v posledních letech vznikly zejména dvousvazkový Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998, podpořený granty GA AV ČR a GA ČR) a Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (2002, podpořený grantem GA AV ČR). Internetový slovník připravil, na jeho aktualizaci a doplňování o další hesla pracuje tým vedený literárním historikem PhDr. Michalem Přibáňem, Ph.D. (od r podpora GA ČR) Ústav české literatury a literární vědy FF UK Literárněvědná bohemistika na univerzitách Literární věda a dějiny české literatury stále patří k nejžádanějším oborům vysokoškolského studia. S tím souvisí skutečnost, že prakticky každá vysoká škola zřizuje příslušné pracoviště. V následujícím výkladu se zaměříme pouze na výrazněji profilovaná pracoviště a následně na práce, jež vzbudily širší ohlas odborné veřejnosti. Na prvním místě nutno uvést Ústav české literatury a literární vědy FF UK, jenž je univerzitním pracovištěm s nejdelší tradicí (ÚČLLV se podílel na výzkumném záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie). Krátce po listopadu 1989 začali na tehdejší Katedře české literatury a literární vědy působit čelní představitelé české, převážně strukturalisticky orientované literární vědy 60. let, jimž byla v období tzv. normalizace znemožněna či radikálně omezena možnost publikace a pedagogického působení (zejména Miroslav Červenka, Jiří Brabec, Jaroslava Janáčková, Vladimír Binar aj.). V průběhu 90. let 20. století se mezi jejich žáky vyprofilovalo několik výrazných osobností, jež určují profil současné pražské bohemistiky. Oblasti literární teorie se věnuje zejména prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., jenž ve své práci Hledání jazyka interpretace (2003) podal zasvěcený přehled hlavních teoretických konceptů literární vědy ve 20. století s ohledem na jejich přínos k možnostem interpretace moderního prozaického textu. V současné době se Bílek věnuje naratologii a soustavně i teoriím populární literatury (viz např. sborník James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění, 2007, podpořený grantem GA ČR). Petr A. Bílek se výrazně podílí na profilaci Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, jenž od roku 2000 řídí. Pod jeho vedením instituce udržuje kontakty se zahraničními univerzitami, spolu s Vladimírem Pistoriem řídí ediční řadu Scholares a je i koordinátorem Centra výzkumu české umělecké avantgardy, jež od roku 2006 pracuje na mezioborovém projektu Lexikon české avantgardy (podpořen MŠMT). Ranému modernismu a meziválečné umělecké avantgardě se věnuje řada pedagogů působících na ÚČLLV (značnou roli zde sehrálo inspirativní pedagogické působení Jiřího Brabce). V posledních letech vydali svá díla zejména prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A., který je nyní současně pracovníkem ÚČL AV ČR, v.v.i., (viz jeho

15 poslední práce Imagines corporis, 2006, a Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda, 2008, podpořená grantem GA ČR), dále PhDr. Libuše Heczková, Ph.D., uplatňující genderový pohled na literaturu, a doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., jehož kniha Vizionáři a vyznavači (2007), podpořená grantem GA ČR, soustřeďuje autorovy stati věnované vztahům mezi ideologiemi a poezií v české poezii 1. poloviny 20. století. Mezi přední autority současné literárněvědné bohemistiky patří prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., jehož mimořádně široký přehled dokládá jak souhrnný výklad o české literatuře 20. století (publikaci J. Holý, J. Janáčková, J. Lehár, A. Stich: Česká literatura od počátků k dnešku, 1998, grantově podpořila GA ČR; v roce 2003 vyšly ve Vídni jeho Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts), tak soubor statí shromážděný v knize Možnosti interpretace (2002). Pro kontext české literární vědy, která doposud převážně recipuje vývoj světové literární teorie, od něhož byla po dlouhou dobu izolována, má značný význam překlad tzv. Metzlerova Lexikonu teorie literatury a kultury (2006, ed. německého vydání byl A. Nünning), jehož doplněné české vydání, podpořené grantem GA ČR, Holý redigoval s Jiřím Trávníčkem. Jiří Holý také vede ediční projekt Česká knižnice vydávaný donedávna Nakladatelstvím Lidové noviny, od r projekt převzalo nakladatelství Host, a podporovaný grantem Ministerstva kultury ČR. Cílem ediční řady je nabídnout veřejnosti ve spolehlivém vydání zásadní díla české literatury. Ediční činnosti se z bohemistů působících na FF UK nejsoustavněji věnuje PhDr. Michael Špirit, Ph.D., jenž má hlavní zásluhu na vydávání autorských souborů osobností neoficiální literární kultury (např. Jana Lopatky, Josefa Vohryzka, Přemysla Blažíčka, Antonína Brouska, Ivana M. Jirouse, Růženy Grebeníčkové aj.) a který spolupracuje i na česko-německém vydání spisů Vladimíra Holana. V roce 2005 bylo k ústavu přičleněno Centrum komparatistiky, jež bylo na počátku 90. let 20. století obnoveno z iniciativy sinologa prof. PhDr. Oldřicha Krále, CSc. Bohemistickým tématům se z nových členů ÚČLLV věnuje zejména romanista doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc., který je současně pracovníkem ÚČL AV ČR, v.v.i., a který spolu Martinem Procházkou v roce 2005 vydal komparativně pojatou monografii Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty, podpořenou dvěma granty GA ČR. Zaměřili v ní pozornost na několik tematických okruhů, které se jim zdály nosné pro postižení romantických estetických koncepcí. 137 Druhým významným pracovištěm pražské filozofické fakulty, jež se svými aktivitami dotýká literárněhistorické problematiky, je Ústav českého jazyka a teorie komunikace (ředitelem je Mgr. Robert Adam, Ph.D. a zástupkyní Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.). Zvláště inspirativní roli zde sehrála osobnost Alexandra Sticha, který měl klíčový podíl na vzrůstu odborného zájmu o literaturu raného novověku. Výsledky soustavného materiálového průzkumu zprostředkovává zejména první svazek Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (2003, 2008, podpořený dvěma granty GA ČR), na němž pracovala skupina Stichových žáků (zejména Jaromír Linda, Alena Fidlerová, Martina Šulcková ad.). Druhý literárněhistorický projekt, na němž mají podíl členové ústavu, představuje kompletní vydání korespondence Boženy Němcové, podpořené grantem Ministerstva kultury ČR, na němž se podíleli zejména Lucie Saicová-Římalová, Robert Adam, Jaroslava Janáčková, Magdaléna Pokorná, Alena Macurová aj. (osobnost Boženy Němcové poutá trvalou pozornost, iniciátorkou mnohých z kolektivních projektů, jež se jejího díla týkají, byla literární historička Jaroslava Janáčková, jež Němcové věnovala mj. knihy Příběh tajemného psaní, 2002; Božena Němcová: příběhy situace obraz, 2007). Pedagogové působící na ÚČLLV FF UK v současné době intenzivně spolupracují zejména s Ústavem bohemistiky nově zřízené Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (dříve byla Pedagogická fakulta JCU nositelem výzkumného záměru MSM Nadnárodní kontexty české národní kultury; nynější FF JCU je nositelem výzkumného záměru MSM Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech). Společně pracují na již zmíněném projektu Lexikon české avantgardy, podpořeném MŠMT. Ústav bohemistiky Jihočeské univerzity profilují pro oblast literatury 19. století zejména práce prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc. Jeho knihu Rozporuplná sounáležitost (2001, grant GA ČR) lze vnímat jako pokus o nový výklad období národního obrození, jenž přichází po zásadních pracích Felixe Vodičky či Vladimíra Macury. Na materiálu obrozenského dramatu Tureček sledoval vztahy česko-jazyčných textů k německému/vídeňskému dramatu a inspirován pojmovým aparátem kostnické školy recepční estetiky odhaloval rozdílnosti i souvztažnosti mezi oběma kulturními kontexty. Završením jeho dlouhodobého zájmu o dílo Jana Nerudy je kniha Fejeton Jana Nerudy (2007). Dalibor Tureček také soustavně uvažuje o metodologických východiscích literárněhistorické práce (viz jeho podíl na svazcích Hledání literárních dějin, 2005; Hledání literárních dějin v diskusi, 2006). Téma metod literární historiografie je ostatně v současnosti vnímáno jako mimořádně aktuální. Nasvědčují tomu četné texty či polemiky Vladimíra Papouška, Hany Šmahelové, Petra A. Bílka, Aleše Hamana, Jiřího Brabce, Tomáše Glance či Pavla Janouška a dalších. Druhým autorem působícím na Jihočeské univerzitě, který se soustavně věnuje literatuře 19. století, je Aleš Haman. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Jihočeská univerzita

16 138 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Po četných teoreticky i historicky zaměřených studiích (sebraných v několika knižních výborech) nedávno vydal souhrnný přehled dějin české literatury 19. století Trvání v proměně (2007). Další profilovou osobností bohemistiky na Jihočeské univerzitě je prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Autor hlásící se v současnosti k metodám amerického nového historismu se soustavně zabývá českým literárním exilem. Publikoval jednak několik monografií čelních spisovatelů-exulantů (viz Egon Hostovský, 1996; Horizonty (Život a dílo Zdeňka Němečka), 2001; Trojí samota ve velké zemi, 2001), dále monografii o specifické subkultuře české komunity v USA (Česká literatura v Chicagu, 2001; grant GA ČR). Zásadní význam dále měla jeho monografie Existencialisté (2004; grant GA ČR), komplexně sledující jednu z klíčových linií české literatury 20. století, včetně pokusů o její teoretické vymezení. V současné době se V. Papoušek věnuje zejména literární avantgardě (viz jeho práce Gravitace avantgard, 2007). Literatuře totalitního období českých dějin se z jihočeských badatelů věnuje doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., který k tomuto tématu publikoval řadu dokumentárních edic (zejména v časopisech Tvar, Česká literatura) a především soubor studií Ideologie a paměť (2003), věnovaných institucím literárního života na přelomu 40. a 50. let, a práci Tíseň tmy (2006), v níž sledoval druhý život díla Františka Halase, zejména pak to, jak reflexi básníkovy poezie ovlivnil ideologický odsudek Ladislava Štolla z roku Pedagogická fakulta UK Masarykova univerzita Ostravská univerzita Palackého Univerzita Olomouc Vedle zmíněných univerzitních pracovišť se společným výstupem představila Katedra české literatury Pedagogické fakulty UK (v současnosti Katedra českého jazyka a literatury). Projekt Encyklopedie literárních žánrů, podpořený grantem Ministerstva kultury ČR (2004; red. Dagmar Mocná a Josef Peterka), nabídl v českém prostředí scházející genologickou příručku slovníkového typu. Vedle základních charakteristik literárních žánrů obsahují rozsáhlá hesla i stručný přehled vývoje žánrů v rámci českého písemnictví. Vedoucí katedry prof. PhDr. D. Mocná, CSc. se specializuje na oblast populární literatury (viz kniha Červená knihovna, 1996), metodologicky inspirativní byla zejména její monografie Případ Kondelík (2002), v níž Herrmannovu prózu nově zasadila do kontextu autorova díla, analyzovala ji z hlediska sepětí s dobovým životním stylem a měšťanskou kulturou. Z dalších knižních prací členů katedry lze zmínit Teorii literatury pro učitele (2001) PhDr. Josefa Peterky, CSc., v níž dokumentoval kategorie normativní poetiky ukázkami z dějin českého písemnictví. S příznivým ohlasem laické i odborné veřejnosti se setkaly antologie Malý svět jest člověk, aneb, Výbor z české barokní prózy (1995), Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze (2000), Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století (2005), jejichž pořadatelem je Miloš Sládek (v roce 2007 vydal edici Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu, podpořenou grantem GA ČR). Vysokoškolským pracovištěm s dlouhou tradicí, jež se v současné době neprofiluje šířeji založenými projekty, je Ústav české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity (vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.). Z odborných publikací pracovníků FF MU je třeba vyzvednout monografii Jitky Bednářové Josef Florian a jeho francouzští autoři (2006), v níž se autorka zaměřila na originální vydavatelský projekt klíčové osobnosti katolické renesance v českých zemích v první polovině 20. století a jeho vazby na specifickou část francouzské kultury. Problematice starší a raně novověké literatury se zde věnují PhDr. Hana Bočková, Dr., a prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Specifickým zájmem o regionální studia a oblast literatury pro děti se vyznačuje Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF Ostravské univerzity (vedoucí: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.). Výstupem několikaletého mezioborově založeného projektu je zejména rozsáhlá, mezioborově pojatá Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (red. Milan Myška, Lumír Dokoupil a Jiří Svoboda, svazek 1 a 2, Ostrava 2005, která vznikla v rámci výzkumného záměru MSM Slezsko a severní Morava jako specifický středoevropský region). Z publikací pracovníků této katedry se s příznivým ohlasem odborné veřejnosti setkaly zejména literárněhistorické studie Jana Malury věnované českému baroknímu písemnictví a edice téhož autora, na nichž pracoval s lingvistou Pavlem Koskem (naposledy Čistý plamen lásky: výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, 2004; podpořeno grantem GA ČR). Autory knižních prací jsou dále doc. PaeDr. Iva Málková, CSc. (Hledání Viléma Závady, 2003), doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., (naposledy Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století, 2008), Mgr. Martin Tomášek, PhD. (Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda, 2006). Vůdčí osobností Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci byl po dlouhá léta Eduard Petrů. Právě on byl spolu s nynějším vedoucím, doc. PhDr. Lubomírem Machalou, CSc., hlavním redaktorem prvních polistopadových souhrnných dějin českého písemnictví od počátků do současnosti ( Panorama

17 české literatury, 1994). Toto pracoviště je také vydavatelem revue Aluze (šéfredaktor Jiří Hrabal), jež vedle původní beletrie a odborných statí soustavně publikuje i překlady ze světové literární teorie a pomáhá tak odstraňovat důsledky dlouholeté izolace zdejší literární teorie (od roku 2007 vychází časopis pouze v elektronické verzi). 139 Spíše než další bohemistické katedry (fungují zejména v rámci pedagogických fakult Univerzity Hradec Králové, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity v Liberci, Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské univerzity) připomeňme závěrem práce několika autorů, kteří se bohemistickým tématům věnují vedle své hlavní specializace a jejichž práce zpravidla mají komparativní rozměr: jde zejména o práci rusisty a klasického filologa Martina C. Putny (v současné době působí na Fakultě humanitních studií UK), který část svých odborných a publicistických aktivit věnuje především mapování katolické literární tradice. V roce 1998 vydal Putna první svazek syntetického přehledu Česká katolická literatura v evropském kontextu , kde titulním pojmem katolické literatury rozumí specifickou kulturní enklávu v rámci postupně se sekularizují národní společnosti. Dále nelze opomenout zásadní studie Jiřího Pelána (Ústav románských studií FF UK), který se věnuje jak období starší literatury, tak tématům a autorům 20. století. Tento mimořádně široký záběr názorně dokládá kniha Kapitoly z francouzské, italské a české literatury, jež shrnuje autorovy odborné stati od roku 1999 (včetně knižně vydané monografie o Bohumilu Hrabalovi). Vybraným tématům českého písemnictví se dále věnuje (hlavním zaměřením polonista) Petr Poslední. Z jeho početných knih věnovaných česko-polským vztahům zmiňme alespoň knihu Spisovatelé jako čtenáři (2006), v níž srovnával způsoby četby tří dvojic českých a polských spisovatelů. Osobnosti Odborná periodika Vedle několika kulturních časopisů, jež rovněž publikují odborně zaměřené texty, existuje v současné době několik specializovaných literárněvědných periodik. Revue s nejdelší tradicí představují Listy filologické, jež vydává Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i., (šéfredaktor Martin Svatoš). Tento časopis se primárně soustřeďuje na témata z oblasti klasických studií a na latinské, německé i českojazyčné písemnictví v českých zemích přibližně do roku Listy filologické mají spíše sborníkový charakter, vycházejí dvakrát ročně (vždy jako dvojčíslo), vedle filologicky zaměřených statí zde vycházejí i četné literárněhistorické studie, drobnější edice; obsáhlá je i recenzní rubrika. Hlavním oborovým periodikem je časopis pro literární vědu Česká literatura, jejímž vydavatelem je Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., (šéfredaktor Petr Šámal). Časopis založený v roce 1953 vychází šestkrát ročně, uveřejňuje především teoreticky i historicky zaměřené studie, překlady metodologicky zajímavých statí, kratší edice materiálů k dějinám českého písemnictví, četné recenze nové literárněvědné literatury a zprávy o dění ve vědeckém životě. Podobně zaměřený je relativně nový časopis Slovo a smysl (vychází od roku 2004), který vydává Ústav české literatury a literární vědy FF UK (redaktory jsou Jan Wiendl, Libuše Hezcková a Josef Vojvodík). Revue sborníkového typu publikuje zejména odborné studie v češtině, angličtině a němčině. Na literární teorii a novověké evropské a americké literatury se zaměřuje dvakrát do roka vycházející časopis Svět literatury (šéfredaktor Vladimír Svatoň), převážně materiálovým literárněhistorickým textům a edicím je určena ročenka Literárního archivu Památníků národního písemnictví Literární archiv. Ediční projekty Z edičních projektů, jež mají podstatnější význam pro literární historii a teorii, jde o řadu Česká knižnice, již donedávna vydávalo Nakladatelství Lidové noviny (viz výše). Toto nakladatelství se dále podílelo na ojedinělém edičním záměru kompletního vydání korespondence Boženy Němcové. Dalším nakladatelstvím, jež vydávalo zejména autorské soubory kritických a literárněvědných studií, je Torst (mj. autorské svazky Václava Černého, Pavla Trosta, Oldřicha Králíka, Jana Lopatky, Josefa Vohryzka, Zdeňka Pešata, Miroslava Červenky, Aleše Hamana, Antonína Brouska, Jiřího Opelíka aj.) a Triáda (zejména edice Paprsek, již řídí Robert Krumphanzl, Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Jan Šulc). Patrně nejkoncepčněji se v posledních letech věnuje vydávání nových literárněvědných prací a překladů ze světové literární teorie nakladatelství Host. Prvním zásadním projektem byla čtrnáctisvazková ediční řada

18 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Strukturalistická knihovna (podpořená grantem MK ČR), již řídili Miroslav Červenka, Jiří Trávníček a Miroslav Balaštík (v jejím rámci vyšel zde mj. dvousvazkový výbor ze studií Jana Mukařovského, pojednání o dějinách volného verše z pera Miroslava Červenky, české překlady knih Květoslava Chvatíka, Lubomíra Doležela, Mojmíra Otruby, dále výbory zásadních prací francouzského strukturalismu, kostnické školy, tartuské školy atd.). Na tento projekt nakladatelství navázalo ediční řadou Teoretická knihovna (doposud 17 svazků, podporovaných třemi granty MK ČR), v jejímž rámci rovněž vycházely jak původní práce střední a mladší generace literárních vědců (Jiří Trávníček, Petr A. Bílek, Pavel Janáček, Josef Vojvodík), tak překlady klasických titulů světové literární teorie (knihy Northropa Frye, Marka Turnera, Huga Friedricha, Petera Szondiho aj.). Ojedinělým nakladatelským projektem je pokus o kritické zpřístupnění celého díla Jaroslava Seiferta v nakladatelství Akropolis, jež však bylo po vydání deseti svazků pozastaveno. Závěrem nelze nezmínit ani nakladatelství, jež mají vydávání vědeckých titulů takřka v popisu práce: Academia a Karolinum (tituly těchto nakladatelství často získávají grantovou finanční podporu určenou na vydání). Prameny k dějinám českého písemnictví Organizací, již v rámci výkladu o současné literární vědě nelze pominout, je Památník národního písemnictví, přesněji jeho nejdůležitější součást: Literární archiv. Tato instituce shromažďuje, zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje prameny k dějinám českého písemnictví. Osobní fondy spisovatelů, novinářů, historiků, kritiků, redaktorů i fondy dokumentující aktivity různých kulturních institucí, jež Památník národního písemnictví spravuje, mají pro českou literární historii od konce 18. století až po současnost zásadní význam. Základní, pravidelně aktualizovaná evidence sbírek archivu je k dispozici na internetu prostřednictvím databáze PEVA (spravované Archivní správou ministerstva vnitra). Pracovníci Literárního archivu v posledních letech dále provedli digitalizaci veškerých archivních pomůcek uchovávaných fondů a zprovoznili rovněž databázi na zpracování samotných archiválií (což grantově podpořila GA ČR). V současné době instituce připravuje úplné databázové zpřístupnění inventářů fondů prostřednictvím internetu (www.badatelna.cz). S ohledem na aktuální debaty o slučování různých institucí je z hlediska literární vědy třeba v prvé řadě dbát na to, aby materiály spravované Literárním archivem zůstaly přístupné veřejnosti pokud by k nim byl přístup omezen, mohlo by to zásadně ohrozit další zkoumání některých etap českých kulturních dějin. Poslední specializovanou institucí je Libri prohibiti. Tato knihovna soustřeďuje naprosto unikátní soubor samizdatových a exilových časopisů a knih, spolu s dalšími druhy pramenů k dějinám české nezávislé kultury. Její fondy jsou naprosto nepostradatelné pro studium českých kulturních dějin 2. poloviny 20. století. Pracovníci knihovny (zejména její ředitel Jiří Gruntorád) mají zásadní podíl na publikacích mapujících poválečný literární a politický exil a samizdatovou kulturu (viz zejména Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945, 2000; podpořeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Nadací pro rozvoj občanské společnosti, programem PHARE a Hl. městem Prahou; nebo Katalog knih českého exilu , 1995 aj.) TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Daniela Kramerová Příjemci grantové podpory bývají badatelské instituce, výstavní instituce, nakladatelství nebo přímo badateléfyzické osoby. Vzhledem k omezenému počtu zástupců české uměleckohistorické obce dochází na poli výzkumu a vědy v oblasti dějin umění k personálnímu překrývání. Často pak jednotlivé projekty (výstavy, konference, publikace) vznikají ve spolupráci personální a někdy i finanční několika státních institucí. Vedle základního finančního vstupu podílející se instituce jsou projekty uskutečňovány ze zdrojů českého i zahraničního grantového systému případně formou soukromého a firemního sponzorství.

19 KRITICKÁ REFLEXE LITERATURY Libuše Bělunková Literární a s literaturou související časopisy Nabídka v ČR je zdravě pestrá a široká jako v jiných demokratických státech. Časopisy lze rozdělit do mnoha překrývajících se kategorií (podle periodicity, celostátního či regionálního působení, doby existence, způsobu distribuce, cílových skupin, přesahu do jiných oborů, zaměření na českou či zahraniční literární produkci, podle míry státní podpory, podle užší umělecké orientace či podle převahy literárních či sekundárních textů atp.) a jejich průběžné hodnocení (od obsahových analýz po názory odborníků na kvalitu textů a autorský okruh) je pro fungování celého systému nutné. Vydává Kulturní týdeník, s. r. o. (šéfredaktorka Libuše Bělunková; redakce: Kamila Boháčková, Petr Ferenc, Karel Kouba, Marta Ljubková, Filip Pospíšil, Jiří Růžička, Lukáš Rychetský, Petr Vaňous). Týdeník byl založen v roce 2005 a výběrově sleduje všechny umělecké disciplíny, přičemž největší část je věnována literatuře. Prizmatem kultury hodnotí i veřejné dění, přináší kulturní servis, eseje, komentáře, recenze, rozhovory a ukázky z původní beletrie a poezie. Snaží se zasadit českou literaturu do kontextu literatury světové, do kontextu celé umělecké scény a veřejného prostoru, zabývá se kulturní politikou. Tiskne překlady současných zahraničních autorů (např. O. Pamuk, P. Roth, M. Witkowski, E. Jelineková, některým autorům je věnováno téma čísla) i tuzemskou literární produkci (J. Topol, A. Zonová, V. Fischerová, B. Grögerová, V. Špaček). Rubriku Básně týdne vedou Petr Borkovec a Vratislav Färber. Recenzní rubriku a Recenzi týdne doplňuje 8 až 12 minirecenzí knih a bibliografický výběr z literárních časopisů. Každé číslo A2 je koncipováno tematicky, z literárních témat vyšla např. čísla věnovaná Jakubu Demlovi a Ladislavu Klímovi, Dorotě Masłowské, Juli Zeh, netradiční prezentaci poezie, dětské literatuře, myšlení o literatuře, nové vydavatelské strategii či českému dramatu. Polemiku vzbudily mj. článek Krize české literatury, kritika 1. svazku Dějin české literatury a téma grantů na kulturu. A2 se snaží hledat novou generaci kulturních publicistů (O. Klimeš, K. Müller, Š. Sirovátka) a spojovat ji se zavedenými autory (literární zápisníky Jana Štolby a Petra A. Bílka; zahraniční bohemisté). Značný prostor věnuje A2 ostatním druhům umění, společenským a politickým komentářům a kritice médií. Na grafické úpravě spolupracuje s mladými výtvarnými umělci (ilustrace, galerie). A2 vychází 52x ročně, počet stran 32, formát: 385 x 285 mm. Činnost týdeníku je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, Nadací Český literární fond a sponzory. Měsíčník pro literaturu a čtenáře vydává Spolek přátel vydávání časopisu HOST (spoluvydavatelem je HOST vydavatelství, s. r. o.; šéfredaktor Miroslav Balaštík, redakce: Martin Stöhr, Marek Sečkář a Jan Němec). Host vznikl v roce 1990 a navazuje na literární časopisy Host (vycházel v Přerově, v Brně a Praze), Host do domu ( v Brně) a samizdatovou revue Host ( , Brno). Časopis přináší kritické stati o především české literatuře, původní poezii, povídky, rozhovory, polemiky a recenze; jeho součástí je příloha Světová literatura. Ke stálým rubrikám patří Osobnost (rozhovor), Esej, Studie, Kritika, K románu (Jiří Trávníček), Beletrie a množství drobných literárněpublicistických rubrik (Jazykový glosář, Kalendárium, Anketa, Otázka pro...). Do rozsáhlé rubriky Recenze přispívají Eliška F. Juříková, Vladimír Stanzel, Jakub Grombíř, Karel Piorecký, Petr Hrtánek, Michal Sýkora, Blanka Kostřicová, Milena M. Marešová; autory kritik jsou Jan Štolba, Jiří Trávníček a Vladimír Svatoň. K veřejné debatě Host přispívá především rozhovory s českými spisovateli (P. Placák, A. Palán, L. Vaculík, J. Hájíček, D. Fischerová), otiskováním esejů (M. Kundera, K. Hvížďala, P. Janáček). Polemiku se podařilo vyvolat mj. tématem literárního kánonu. Host publikuje ukázky z děl zavedených českých spisovatelů (M. Ajvaz, J. Gruša, V. Jirousová, P. Král, J. Kratochvil, P. Ouředník, K. Šiktanc, J. Škvorecký, M. Uhde, I. Wernisch), vyhledává však a komentuje i nové autory poezie i prózy. Nevelkou plochu časopis věnuje jiným druhům umění (film, fotografie) A2 kulturní týdeník Host

20 164 KRITICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Host vychází 10x ročně, počet stran cca 100, formát 215 x 280 mm. Činnost je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, vydavatelstvím Host a soukromými donátory. Literární noviny Plav Revolver revue Kulturně-politický týdeník vydávala v letech Společnost pro Literární noviny, nyní je vydavatelem Centrum pro média a demokracii, o.s. (šéfredaktor Jakub Patočka, redakce: Jakub Grombíř, Petr Jedlička, Lucie Česálková, Patrik Eichler, Jakub Kocurek, Anna Sehnalová, Roman Sikora, Jan Šícha, Hana Svanovská, Kamila Marková, Andrej Slivka). Založeny byly v roce 1990 jako příloha deníku Lidové noviny, samostatně vycházejí od roku Navazují na tradici Literárních novin ( , ), Literárních listů (1968) a Listů ( ). Literární noviny mají stálou přílohu Nové knihy, nepravidelně vycházela i příloha DOK.RE- VUE, v roce 2007 byla ukončena též stálá příloha Školní noviny. Týdeník přináší politickou publicistiku, reflexe současného umění a ukázky z původní tvorby. Viktor Debnár v něm uveřejňuje medailony a ukázky českých spisovatelů v emigraci. Ke stálým rubrikám patří Rozhovor, Spor, Knihovnička (souhrnná recenze), Fejeton, Komentáře a Eseje. Literární noviny organizují soutěž Povídka roku. Hlavním polemickým potenciálem časopisu v poslední době je debata Český úděl , která navazuje na texty M. Kundery a V. Havla z let 1968 a 1969, v níž jsou kromě nových příspěvků (J. Šabata, J. Pehe, E. Kantůrková) přetiskovány texty ze starých literárních časopisů a současných konferenčních sborníků. K pravidelným autorům Literárních novin patří Olga Lomová, Vít Janeček, Lukáš Jelínek, Jiří Pehe, Jan Šícha, Ludvík Vaculík, Alena Zemančíková, Ivan Hoffman. Grafická úprava listu je podřízena textu. Literární noviny vycházejí 52x ročně, počet stran 16+4, formát 315 x 470 mm. Činnost týdeníku je finančně podporována Nadací Michaela Kocába, Ministerstvem kultury ČR a soukromými donátory. Bývalý vydavatel Společnost pro Literární noviny ukončil svou činnost s dosud nevyrovnanými dluhy státu (VZP). Měsíčník pro světovou literaturu vydává občanské sdružení Splav! (šéfredaktorka Anna Čmejrková, redakce: Veronika Hesounová, Jan Hon, Petra Honzáková, Marie Iljašenko, Marie Kantůrková, Lucie Koryntová, Lukáš Novosad, Kateřina Veselovská; redakční rada: Libor Dvořák, Viktor Janiš, Jiří Josek, Oldřich Král, Jaroslav Olša, jr., Stanislav Rubáš, Josef Šlerka, Jan Vaněk, jr., Jovanka Šotolová). Časopis vychází od roku 2005 a publikuje současné překlady světové literatury a literárněhistorické či literárněkritické texty. Čísla jsou často zaměřena na jednotlivé jazykové oblasti, z dalších témat: dětská literatura, pornografie, nonsensová literatura, světoví spisovatelé o české literatuře. Plav vychází 12x ročně, počet stran 52, formát 260 x 200 mm. Financuje jej Ministerstvo kultury ČR, jednotlivá čísla podporují různé kulturní instituce a soukromí donátoři. Vydává Společnost pro Revolver revue (šéfredaktorka Terezie Pokorná, redakce: Viktor Karlík a Marek Vajchr, redakční spolupráce: Lucie Bartoňová, Karel Cudlín, Adam Gerbert, Karel Haloun, Michal Kosák, Robert Krumphanzl, Petr Onufer, Robert Portel a Michael Špirit). RR pod tímto názvem existuje od roku 1987 (do roku 1989 jako samizdat), navazuje na samizdatová periodika Jednou nohou ( ) a Revolver Revue Jednou nohou ( ). Revue přináší témata z oblasti kultury, politiky a filozofie, hlavní zájem je soustředěn na literaturu a výtvarné umění. Otiskuje eseje, uměnovědné stati, tematické bloky, rozhovory, ukázky z původní poezie a beletrie, recenze a glosy. Ke stálým rubrikám patří Nové práce, Ateliéry, Couleur. Přínosem RR do českého kritického myšlení je publikování studií amerických literárních kritiků od Petra Onufera, propracovaná témata či tematická čísla věnovaná světovým spisovatelům (L. F. Céline, R. Walser, W. G. Sebald, W. Gombrowicz ve spolupráci s Annou Kareninovou, Radovanem Charvátem a Helenou Stachovou). RR otiskuje literární texty spolupracovníků redakce, autorů vycházejících z prostředí undergroundu a tvůrčích samorostů; vyhledává i neznámé či pozapomenuté tvůrce. Z publikovaných autorů: Robert Krumphanzl, Jaroslav Formánek, Vít Kremlička, Lubomír Martínek, Pavel Kolmačka, Miroslav Drábek. Polemiku vzbudila mj. analýza Roberta Krumphanzla Kvalitní literatura a státní dotace, dlouhodobě pak vyvolávají ohlasy kritické příspěvky M. Špirita a M. Vajchra. RR rozšiřuje svůj záběr na všechny druhy umění, do českého kontextu přináší informace ze zahraničních uměleckých scén, především výtvarné (Německo, USA, Japonsko, Rusko). Od ostatních časopisů se liší originální grafickou úpravou, koncepcí, kvalitou i kvantitou reprodukcí (výtvarná stránka RR je samostatným přínosem, nikoli pouhou ilustrací). Revue vychází 4x ročně, počet stran asi 176, formát 240 x 160 mm. V letech vycházel navíc třikrát ročně sešit Kritická příloha Revolver Revue. Činnost RR je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, Nadací Český literární fond, dalšími nadacemi a fondy (Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Anny

TRANSFORMACE KNIŽNÍHO TRHU A LITERATURY PO LISTOPADU 1989

TRANSFORMACE KNIŽNÍHO TRHU A LITERATURY PO LISTOPADU 1989 přístupy, ale plní i funkce regionálního kulturního a komunitního centra. Stejně jako Francie i Belgie a Holandsko pracují na úpravách legislativy tak, aby zahrnula potřeby nezávislých umělců, tedy i tanečníků.

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění.

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění. Knihy podle norem Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Eva Forstová filozofická fakulta univerzity karlovy, 2013 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Ekonomie veřejného sektoru 1 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb Tržní selhání --- veřejný sektor Veřejné statky, služby někdo je musí

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Téma č. 1 Vytvoření edice na libovolné téma v rámci zavedeného nakladatelství - Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 AKVIZICE 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 Obsah přednášky 1. Pojem 2. Druhy 3. Strategie budování fondů 4. Postup při akvizici 5. Knižní trh 6. Akviziční zdroje 7. Výběr dokumentů 8. Získávání

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016.

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016. Základní struktura příjmy Členské poplatky 4.500.000,- Neúčelové provozní dotace 2.000.000,- Poplatky určené Divizím 1.000.000,- Dotace účelové 1.350.000,- celkem 8.850.000,-

Více

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE 2. KNIHY A TISK Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE NACE EKONOMICKÁ ČINNOST 58.11 Vydávání knih 58.13 Vydávání novin 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více