LITERATURA VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo"

Transkript

1 DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co je literatura, má však dvojí až trojí dimenzi. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura neboli beletrie. Soubor textů umělecké povahy, které vykazují určité společné rysy, jež můžeme shrnout pod pojem literárnost. Tou se zpravidla rozumí fakt, že díla nemají žádný praktický význam a vzbuzují určitý druh pozornosti vyplývající z napětí mezí tím, co se říká a jak se to říká. V tomto smyslu pak literatura představuje umělecký fenomén, který skrze specifické užívání jazyka vede člověka k uvědomění si své historicity a porozumění sobě samému. Kromě této umělecké roviny, kde je literatura charakteristická především svou funkcí estetickou, zastává také řadu dalších funkcí v rámci kultury jako takové. Především se podílí na reflexi a kultivaci soudobé společnosti tím, že otevírá otázky jejích hodnot a smyslu. Zde je možné hovořit o funkcích etických, spirituálních, ideových, vzdělávacích atd. Neexistuje však přesně definovaný soubor znaků, který by umožňoval předem určit, zda jde o dílo literární, či nikoliv. Záleží tedy víceméně na dohodě poučených, a do značné míry institucionalizovaných čtenářů (literární kritici, historici, recenzenti atd.), zda to které dílo označí jako literární. Je-li však záměrem následující analýzy nastínit novodobý vývoj a postavení literatury v soudobé společnosti, popsat funkce, které ve vztahu ke společnosti plní a mechanismy, které ji ovlivňují, je třeba vnímat literaturu v širším smyslu. Vedle literárních textů umělecké povahy, které tvoří přirozené těžiště, se pak oblast rozšíří i na literární produkci a literární recepci. V tomto smyslu můžeme pak literaturu definovat jako specifický způsob komunikace, který vedle samotného díla zahrnuje také jeho původce, distributora a čtenáře. Všechny tyto kategorie jsou propojeny systémem vzájemných vztahů a vazeb, který ve svém celku vytváří oblast literatury. 1. Původce. Do této kategorie je možné zahrnout nejen samotné autory, ale také organizace, které je sdružují a hájí jejich zájmy (např. Obec spisovatelů, Pen klub) či agentury, které je zastupují (např. Dilia). 2. Dílo. Vedle literatury v užším slova smyslu, jak byla popsána výše, je do této kategorie třeba zahrnout rovněž texty, které jsou důležité pro reflexi literatury. Tedy publikace literárněteoretické, literárněkritické a literárněhistorické, dále například slovníky, lexikony a do jisté míry i texty učební. 3. Distributor. Do této kategorie patří především ti, kteří se přímo podílejí na šíření děl, tedy nakladatelé, distributoři, knihkupci a knihovny. Důležitou skupinu však tvoří také organizace či akce, které literaturu propagují, tedy literární festivaly, autorská čtení, a lze do ní počítat rovněž nadace a státní instituce, které podporují šíření (či přímo vznik) literatury prostřednictvím nejrůznějších nadačních podpor či grantových systémů. 4. Recipient. Kategorie zahrnuje nejen jednotlivé čtenáře, ale rovněž tzv. čtenáře institucionální, kteří literaturu reflektují z profese a zpětně ovlivňují autory, distributory i jednotlivé čtenáře. Jde především o literární periodika, mediální ohlasy literatury a literární ceny. Vedle toho také soubory literárněkritických, literárněteoretických či literárněhistorických textů a recenzní činnost v médiích VÝTVARNÉ UMĚNÍ Vladimír Czumalo Pojem výtvarné umění nebo také a přesněji výtvarná umění označuje souhrnně umělecké druhy či poddruhy, které spojuje několik základních charakteristik. Samo přídavné jméno výtvarný ukazuje na první z nich: jejich výtvor, to, co bylo vytvo řeno 3, má vždy charakter hmotného objektu trvajícího v čase a vnímaného zrakem, někdy doplněným hmatem a dalšími smysly. Obvyklé definice výtvarného umění se spokojí s enumerací základních pod druhů: malířství, sochařství, grafika, kresba, architektura a užité umění. Zatímco pří slušnost prvních čtyř je bezrozporná, řazení posledních dvou jeví určitou proměnli vost a dodnes je věcí úmluvy. U většiny poddruhů užitého umění je tato úmluva jednoduchá a opírá se o primární funkci toho kterého artefaktu či celého poddruhu. Ar chitektura je ale uměleckým druhem natolik komplexním a výtvarná stránka od ostatních stránek stavby natolik neoddělitelná, že existuje silná a permanentní ten dence architekturu ze skupiny výtvarných umění vydělovat a považovat za samostatný 3/ Slovník spisovného jazyka českého VII. V Y. 2. vyd. Praha: Academia, 1989, s. 381, heslo Výtvor.

2 přístupy, ale plní i funkce regionálního kulturního a komunitního centra. Stejně jako Francie i Belgie a Holandsko pracují na úpravách legislativy tak, aby zahrnula potřeby nezávislých umělců, tedy i tanečníků. Jsou příjímána opatření ke zmírnění následků pracovních úrazů, předčasného ukončení kariéry (různé spořicí a pojišťovací programy, rekvalifikační fondy, podpora profesních nadací apod.). Je rozvíjen koncept celoživotního vzdělávání. Z hlediska financování byly nastaveny možnosti vícezdrojového financování, stejně jako příležitosti pro soukromé podnikatelské aktivity (školy, venues apod.) Např. Arts Council England buduje síť, která rozděluje finance v 11 regionech Velké Británie a Severního Irska, když centrální zdroj je napojen na výdělek loterie i státní rozpočet. Vývoj je v Evropě různě difercovaný. Dá se říci, že nejlepší podmínky nabízejí státy západní a severní Evropy a k nejzaostalejším patří jižní státy a bývalé postsovětské satelity. Absence jazykové bariéry umožnila po roce 1989 v oblasti baletu výraznou migraci pracovních sil. Jak už bylo zmíněno, příchod tanečníků ze zemí bývalého Sovětského svazu se podílel na zlepšení kvality především menších souborů. Mnozí zaujali v České republice přední sólistická místa (např. první sólista Národního divadla v Praze Alexander Katsapov). Na druhou stranu řada špičkových českých tanečníků odešla do zahraničí, a to i do souborů světového renomé (první sólistka Anglického národního baletu Daria Klimentová, první sólisté Hamburského baletu Jiří a Otto Bubeníčkovi a řada dalších). Závěr Ve sledovaném období zůstala sice zachována síť baletních souborů v rámci vícesouborových divadel v Čechách a na Moravě, ale u většiny těles došlo k snížení počtu tanečníků. Zaniklou možnost odchodu do důchodu za výsluhu let nenahradil žádný nový sociální model zohledňující specifikum taneční profese. Naopak ekonomické a sociální postavení tanečníků všech žánrů a zaměření zůstalo kritické.v oblasti současného tance nefungovala víceletá podpora projektů, která by garantovala možnost kontinuální tvorby. Projekty vznikaly ve velmi složitých podmínkách, svépomocí; autoři nevyužívali ani ochrany autorského zákona. Rozvíjela se pedagogická činnost provozovaná jako volná živnost; zákon umožnil učit každému, kdo splnil formální, nikoli odborné požadavky. Nástup nových forem pohybového nonverbálního divadla vytlačil zájem o tradiční, tzv. bílou pantomimu. Zanikly profesionální soubory lidového tance. Folklor a lidové umění začaly být považovány za součást cestovního ruchu. Pro celou oblast, tedy klasický, současný, lidový tanec a oblast nonverbálního divadla, platil minimální zájem plošných médií. Fungování odborných periodik probíhalo v nestandardních podmínkách, takže prakticky nebylo možné ani vychovat nové kritiky a teoretiky. Základní pojmy a terminologie oboru zůstává většinové společnosti neznámá. Aktivity oboru byly až na vzácné výjimky soustředěny převážně v Praze. TRANSFORMACE KNIŽNÍHO TRHU A LITERATURY PO LISTOPADU 1989 Miroslav Balaštík, Jaroslav Císař 3.5. Úvod Současné podmínky k literární tvorbě i podoba knižního trhu u nás, včetně struktury sektoru vydávání knih, byla kompletně nově vytvořena po listopadu Naše národní literatura přestala být rozdělena na tři proudy, tj. literaturu oficiální, disidentskou a emigrantskou, ale navzdory tematické, žánrové i tvůrčí pestrosti vytvořila jeden celek. Ztratila svou bývalou roli oficiálního komunikačního kanálu stranických ideových východisek, ale i funkci morálního hlasu, kritizujícího otevřeně či zastřeně společenskou situaci. Stala se, jako ve většině demokratických zemí, na straně jedné i pouhým bulvárním zbožím, a na zcela opačném pólu pak vysokou uměleckou metou bez jakýchkoli mimouměleckých aspirací. Mezitím samozřejmě existuje škála různých odstínů.

3 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Sektor knižního trhu, tj. oblast vydávání, distribuce a prodeje knih, se stal u nás jednou z prvních oblastí kultury, která byla kompletně odstátněna a zprivatizována. A tak transformována do změněných společensko- -politických a ekonomických podmínek. Na transformaci této kulturní oblasti nemělo žádný vliv rozdělení bývalého Československa na dva samostatné státy, protože právě oblast kultury byla podle federativního uspořádání státu striktně oddělena na národní celky, zosobněné centrálními institucemi v podobě Ministerstev kultury ČR a SR. Výchozí stav a popis sektoru Produkce knih Registrovaní nakladatelé Proměna politického klimatu v zemi měla příznivý dopad na rozmach nakladatelského podnikání, distribuci a prodej knih, které bylo zlikvidováno zákonem z roku 1949 o zákazu soukromého vydávání a prodeje knih. K tomuto vývoji došlo navzdory obavám především z levicového politického spektra že totální privatizace povede k ohrožení produkce knih v zemi. Vývoj sice vykázal některá rizika, a to především z hlediska tematického pokrytí některých oblastí, uměleckých směrů a žánrů a představování zahraničních kulturních oblastí s nepočetným etnikem nebo z hlediska efektivní distribuce knižní produkce. Ale nutné korekce při systémovém řešení podpory ze strany státních institucí nevyžadovaly fatální řešení ani finanční dotace. Z východisek pravicové politiky zpočátku vyplývala i absolutní opatrnost v dotování aktivit v knižní kultuře, včetně podpory vydávání umělecké literatury a překladů z méně frekventovaných jazyků. Do listopadu 1989 fungovalo v tehdejší ČSSR přibližně 50 státních nakladatelských subjektů různých zřizovatelů (ministerstva, společenské organizace) se stanoveným edičním profilem, nad kterými stát uplatňoval dozor několikerým způsobem: stanovením rozpočtu; přídělem papíru; cenzurou (schvalování edičních plánů a kontrola připravených textů až do stadia předání do tiskárny, v některých případech i za touto hranicí); dosazováním prověřených kádrů na vedoucí místa apod. V roce 1989, ještě před sametovou revolucí, se však podařilo najít mezery v platné legislativě (např. vznik brněnského nakladatelství Atlantis na družstevním základě). Česká republika se díky vývoji po roce 1989 zařadila mezi významné producenty knih roční produkce představuje zhruba čtyřnásobek vydaných titulů knih za rok oproti celkové knižní produkci Československa před listopadem V přepočtu na počet obyvatel se ČR dostala na jedno z předních míst na světě. Nic to samozřejmě nevypovídá o kvalitě literatury. Postavení Česka neumenšuje ani skutečnost, že se na pulty knihkupeckých obchodů dostane reálně odhadem pouze polovina z tohoto počtu vydaných titulů; druhou polovinu tvoří především mimotržní, tzv. šedá literatura (publikace státních orgánů, statistiky a metodické příručky, výstavní katalogy aj.). Znamená to téměř 50, resp. 25 nově vydaných knih denně, včetně víkendů a svátků. Počet vydávaných knih (pouze s malými odchylkami) kontinuálně roste již od začátku 90. let minulého století. Počet vydaných titulů v ČR v letech Zdroj: Národní knihovna ČR Největší nárůst registrovaných nakladatelských subjektů nastal zejména v první polovině 90. let; zhruba po roce 1995 došlo k jistému útlumu a přeskupování nakladatelského sektoru. Trh byl v zásadě nasycen, začalo snižování průměrných nákladů, a tím se i zvýšila opatrnost nakladatelů. Platební morálka mezi jednotlivými prvky knižního trhu nakladatel distributor knihkupec se dostávala do prvních výraznějších krizových momentů. Také veřejné knihovny byly v akvizici nové literatury opatrnější i vlivem toho, že se dostaly pod nové zřizovatele (obce a později kraje). Odhadem minimálně polovina registrovaných vydavatelských subjektů svoji nakladatelskou činnost aktivně neprovozovala a jsou pouze v souladu s mezinárodní metodikou registrováni, ale ze soupisů nakladatelů se nevymazávají. Národní agentura ISBN se sídlem v Praze v Národní knihovně ČR, která naše vydavatele

4 oficiálně registruje, rovněž eviduje neregistrované vydavatele, tj. subjekty, kterým bylo jednorázově přiděleno číslo ISBN (International Standard Book Number) pro potřebu jednorázového edičního počinu. 87 Počet registrovaných nakladatelů v ČR za roky Zdroj: Národní agentura ISBN Nejsou k dispozici přesné údaje o výši nákladů jednotlivých titulů, nelze proto objektivně odhadovat, jaký skutečný podíl v celkovém objemu produkce připadá na vůdčí vydavatelské firmy a jaký zbývá na ty menší a malé, které tvoří většinu. Představovalo to problém pro žádosti na státní orgány o poskytnutí grantů na vydávání tzv. neprofitní či neziskové literatury nebo projekty v knižní sféře. Stav de facto přetrvává od roku Průzkum Ústavu pro českou literaturu AV ČR dospěl ke zjištění, že průměrný náklad knih v ČR byl 3334 výtisků; běžný průměrný náklad české prózy činí zhruba výtisků, poezie výtisků. Podle specifičnosti a atraktivnosti tematiky, její aktuálnosti či věhlasu autora však samozřejmě existují výchylky ve výši nákladu oběma směry. Během let pokračoval proces koncentrace mezi vydavateli knih. Rozhodující podíl české knižní produkce zajišťoval následně omezený počet vydavatelů. Po roce 2000 největších 7 nakladatelů dokáže vydat přes 200 titulů ročně, dalších 13 z 20 největších producentů vydává přes 100 titulů ročně. Toto kritérium má jen částečnou vypovídací hodnotu. Umožňuje učinit si orientační představu o obratu zmiňovaných firem. Nevypovídá nic o kvalitě a redakční náročnosti připravovaných knih. Bohužel se z přehledů nedají vyčíst cenné ukazatele, jakými jsou např. celkový náklad knižní produkce nebo zisk uvedených firem, které by umožňovaly objektivnější kvantitativní posouzení skutečného postavení na českém knižním trhu. Údaje z let kolem roku 2000 zřetelně potvrzovaly setrvalý stav o tom, kdo u nás patřil k největším producentům knih (např. BB art, Praha, Moravská Bastei MOBA, Brno, Grada Publishing, Praha, Euromedia Group Knižní klub, Praha, Václav Svojtka & Co, Praha atd.). V rámci tzv. vysoké literatury se vyprofilovala především nakladatelství Argo, Atlantis, Dokořán, Host, Paseka, Petrov, Torst, Triáda a další. V případě knižního sektoru se jedná o specifické odvětví hospodářství s velkou nehomogenitou svých jednotlivých segmentů. Byť je technologie produkce knih podobná, řídí se prodej jak podle jednotlivých druhů literatury (např. učebnice, beletrie, mapy a turistické průvodce, odborná literatura, bibliofilie apod.), tak podle cílových skupin zákazníků (děti a mládež, studenti, vědečtí pracovníci, specialisté apod.) dosti odlišnými zákonitostmi. Nakladatelé musí volit odlišný způsob marketingu, distribuce, mnohdy i odlišné okruhy trhu. Z toho vyplývá i odlišná nákladnost a ziskovost jednotlivých titulů knih. Vzhledem ke specifičnosti vydavatelů vysokých škol, univerzit (většinou velký počet vydaných titulů, tematicky specifických o relativně nízkém nákladu) a ústředních státních institucí jsou tato nakladatelství pro lepší možnost srovnávání vyčleněna. Za tzv. šedou literaturu se považují tisky státních institucí neveřejné povahy, účelové publikace státní správy, různé statistiky, manuály a prováděcí předpisy. V přehledu největších producentů knih z oblasti univerzit a vysokých škol a také ústředních institucí státní správy se v zásadě jedná především o přeskupování pořadí většinou stále stejných vydavatelských subjektů. Objem jejich produkce vyplývá z potřeb té které školy, zajišťování potřeb vlády či parlamentu a finálního zpracovávání statistických šetření. Na rozdíl od produkce krásné a dětské literatury, kde hrají vydavatelé z hlavního města České republiky dominantní roli podle odhadů činí zhruba tento objem 60 až 70 % celkové produkce země, vydávání skript a učebních textů je rovnoměrněji rozprostřeno po celém teritoriu ČR, kde sídlí univerzity a vysoké školy. O produkci univerzitních a vysokoškolských vydavatelů je v některých případech širší zájem i na běžném knižním trhu. Odlišné ekonomické principy, podle kterých kalkulují výrobu své produkce, stanovují cenu svých publikací apod., v řadě případů ztěžovaly přístup jejich knižních titulů na pulty běžných knihkupectví. Struktura české knižní produkce se zásadně neměnila. Podíl krásné literatury na úhrnné knižní produkci České republiky zůstával po roce 2000 zhruba na úrovni kolem 20 %, což nás, vedle pobaltských států nebo Maďarska, staví na jedno z předních míst i ve světovém měřítku. Od první poloviny 90. let se tento podíl, který činil zhruba až třetinu celkové knižní produkce, mírně, ale stále nepatrně snižuje. ČR se tak blíží úrovni ostatních knižně Nakladatelé v soukromé sféře Veřejná sféra (vydavatelé univerzit, vysokých škol a ústředních státních institucí) Struktura knižní produkce

5 88 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 vyspělých zemí. Mírný pokles byl zaznamenán i v produkci dětské literatury jak absolutně, tak svým podílem na celkové produkci. Podíl učebnic a vysokoškolských skript na úhrnné knižní produkci zůstal na zhruba 11 %. Vydávání překladů Knižní trh a jeho fungování (distribuce a prodej knih) Cenová politika Porovnání počtu vydaných titulů za roky Beletrie Dětské knihy Učebnice a vysokoškolská skripta Zdroj: Národní knihovna ČR Překlady se podílely na celkovém objemu titulové české knižní produkce téměř jednou třetinou. Z tohoto hlediska patříme k absolutní světové špičce. Vyplývá to především z toho, že úřední jazyk České republiky patří k nesvětovým jazykům a vydáváním překladů si otevíráme dveře i do jiných jazykových kultur. Pro srovnání: ve Velké Británii tento podíl činí necelá 3 % a v USA necelé 1 %. Čeští nakladatelé nabídli překlady z desítek jazyků, a to i z některých neživých, nebo velmi vzácně frekventovaných jazyků, jako z klasické latiny, staročeštiny a staroslověnštiny nebo islandštiny, hindštiny, indonézštiny, sanskrtu, bengálštiny či tibetštiny. Trojlístek jazyků, ze kterých se v ČR nejvíce překládalo, byl dlouhodobě (od roku 1990) neměnný. Dominovala angličtina, připadla na ni téměř polovina všech vydaných překladů. K mírnému poklesu došlo v minulých letech u překladů z němčiny. Nejspíše i vlivem systematických dotací francouzské vlády na překlady francouzské literatury byl zaznamenán nárůst počtu překladů z francouzštiny, na přelomu dekády i pravidelný nárůst počtu překladů ze španělštiny. Tento jazyk byl v České republice čtvrtým nejčastěji překládaným. Má na to nesporný vliv i skutečnost, že zajímavá literatura ve španělštině vychází vedle Španělska v zemích Latinské Ameriky, v Mexiku a na Kubě. Pomyslná pátá příčka mezi nejpřekládanějšími jazyky patřila italštině. Ani trojlístek nejpřekládanějších slovanských jazyků se nezměnil. Své vedoucí místo si držela slovenština před polštinou. Z ostatních slovanských jazyků se v Česku překládá dlouhodobě nepoměrně méně. Počet vydaných překladů je ale v zásadě konstantní. Jedná se vždy zhruba o 20 titulů ročně. Po roce 1990, kdy byl státní dirigismus při vydávání i prodeji knih nahrazen volnou soutěží se všemi zákonitostmi trhu, se kvantitativně snížil zejména podíl vydávaných překladů z ruštiny, pod racionální úroveň, která této kulturní oblasti a její literatuře náležela. Údaje o počtu vydaných překladů v ČR za roky Celkem: z angličtiny z němčiny z francouzštiny ze slovenštiny z polštiny z ruštiny Zdroj: Národní knihovna ČR Přesná absolutní čísla o knižním trhu v ČR byla a jsou stále zahalena tajemstvím. Údaje o počtu vydaných titulů knih totiž nic nevypovídají o tom, jakého bylo např. dosaženo celkového obratu a zisku, a jak jsou na tom jednotlivé firmy. Příčinou jsou částečně nedostatky ve statistickém výkaznictví, ale zejména absolutní nechuť nakladatelů, distributorů a knihkupců poskytovat jakékoli údaje o svém podnikání z obavy, že těchto informací může být zneužito v neprospěch jejich podnikání. Vlivem toho jsou základní charakteristiky českého knižního trhu jako průměrná výše nákladu knihy, její průměrná cena, charakteristiky prodejnosti či ziskovosti pouhými odhady. Kvalifikované odhady, podložené průzkumy sdělují: celkový roční objem obchodu s knihami činí v ČR přibližně více než 11 miliard Kč, tj. 0,44 miliard EURO (dosud se odhadoval ve výši pouhých cca 4 miliard), ročně se prodá téměř 57 milionů výtisků knih (dosud se počítalo cca se 40 miliony). Průměrná cena knihy v Česku činí zhruba 200 Kč, tj. 8 EURO. Vlivem stabilizovaných cen papíru se po roce 2000 drží ceny knih zhruba na stejné úrovni. Z porovnání růstu cen knih s průměrným indexem růstu cen u nás ale vyplývá, že ceny knih rostly v 90. letech zpravidla mnohem rychleji než ceny ostatní. Je to i důsledkem skutečnosti, že před rokem 1990 byly ceny knih udržovány uměle na nízké úrovni, neodpovídající skutečným výrobním nákladům. Jakkoli se dnes zdají zákazníkům knihkupectví

6 drahá, jsou stále ve většině případů hluboko pod úrovní cen knih v knižně vyspělých zemích. Relativně nízké ceny se snaží držet vydavatelé dětské produkce, která je klíčovou komoditou pro získávání dospělých čtenářů. Z hlediska úvah o zavedení mechanismů na podporu financování tuzemské knižní produkce je třeba vycházet i ze skutečnosti, jak se stanovuje její cena na knižním trhu. Odvíjí se z výše tzv. režijních nákladů, interních (mzdy zaměstnanců jako redaktorů, pracovníků propagace, skladníků, nájemného atd.) a externích (autorské honoráře, tisk, papír, vazba, osvit, scany, grafické zpracování atd.). Ve výsledné ceně každé knihy zákazník zaplatí (DPH ve výši 9 % je rozpuštěna v základních položkách): knihkupecký a distribuční rabat (cca 40 %); polygrafické náklady (cca 35 %); pokrytí nakladatelských nákladů včetně zisku (15 %); autorské tantiémy (10 %). Toto rozdělení je samozřejmě přibližné, protože každý nakladatelský subjekt může mít některé položky nižší a jiné naopak vyšší. Zpravidla se stále nejvyšších úspor dosahuje na ceně za lidskou práci vč. autorských honorářů. Pro český knižní trh byl však charakteristický vysoký podíl výrobních nákladů na celkové ceně. Z toho vyplývá, že při nutnosti udržení přijatelné prodejní ceny dosahovaly české nakladatelské subjekty ve srovnání se zahraničím nižší míry zisku, neboť všechny hlavní vstupy tvořící cenu knihy pořizovaly dnes v podstatě za světové ceny, ale prodávaly za ceny odpovídající koupěschopnosti obyvatel ČR. Např. v zemích EU připadá na nakladatele a distribuci mnohem větší díl ceny, protože průměrné polygrafické náklady se pohybují ve výši % ceny. Navíc nakladatelé jsou nuceni investovat poměrně značné prostředky před vlastním prodejem knihy, tj. před nejistým vracením vložených nákladů, do její propagace a marketingu. Optimální cena je závislá zpravidla na optimálním nákladu, který by měl vycházet z marketingového průzkumu. Je však bohužel českými nakladatelskými subjekty nezřídka podceňován. Vzhledem k fixním nákladům na přípravu knihy se její výrobní cena snižuje při rostoucím nákladu. Náklad ve výši se už považuje za zajímavý, za bestseller je možno považovat publikaci v nákladu nad Z hlediska financování knižní produkce je role jeho základních obchodních článků, tj. distribuce a knihkupecké sítě, podružná. Jsou to plně privátní obchodní společnosti, založené za účelem dosažení zisku, které vycházejí z nabídky nakladatelství. Distribuce je dnes spíše oblastí, která se nabízí pro investice včetně těch zahraničních. Největší riziko stále nesou nakladatelé, kteří jsou nuceni investovat do výroby většinou s nejistým výsledkem. Po listopadu 1989 došlo k totálnímu rozpadu státního monopolu na distribuci a prodej knih. Distribuce fungovala na krajském principu, ale ani jeden z bývalých státních podniků Kniha se nedočkal privatizace, a tak se jednotlivé podniky v gesci MK ČR postupně uváděly do likvidace. Zvláště citlivé byly jejich skladové zásoby, které by svými masivními výprodeji ohrožovaly teprve se nově rozvíjející knižní trh. Pro dovoz a distribuci zahraniční literatury, a to především z bývalého Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí sloužil bývalý státní podnik Zahraniční literatura. I on skončil likvidací. Během následujících let fungovalo v ČR zhruba 50 knižních distribučních firem, z nichž pouze některé (např. PEMIC, Euromedia Group Slovanský dům, BETA Dobrovský a Ševčík, Kosmas, BEN technická literatura; dovoz zahraniční literatury Bohemian Ventures, Mega Books International aj.) pokrývají celé teritorium státu, nebo jeho převážnou většinu; některé firmy se také specializují na zásobování obchodních řetězců. Převažují menší firmy s pokrytím pouhých několika okresů či kraje a s omezenou titulovou nabídkou, nebo naopak s výhradní distribucí knih pouze několika vydavatelů. Je to určitá neekonomická anomálie, protože ve srovnání třeba se sousedním Německem, které teritoriálně i titulovou nabídkou mnohonásobně předčí Českou republiku, základní knižní distribuci zajišťují pouze 3 4 velké firmy. Vedle nich ale fungují malé distribuce, zaměřené na specializovanou produkci. Také knihkupecká síť se v ČR po listopadu 1989 vytvořila zcela nově. Jednotlivá knihkupectví byla v převážné většině navázána na krajské podniky knižní distribuce. Jednotlivé provozovny zvláště na lukrativních místech fungovaly většinou v pronajatých prostorách. V procesu malé privatizace zpočátku zpravidla ustoupily nabídkám či privatizačním záměrům ekonomicky zajímavějším a lukrativnějším. Po roce 2000 fungovalo v Česku cca 600 knihkupectví, která nabízela výhradně knižní sortiment; v některých malých místech došlo ke spojení prodeje knih např. s nabídkou kopírovacích služeb, prodejem papírenského či kancelářského zboží, s nabídkou vyvolávání filmů apod. Vedle toho se vyprofilovalo několik velkých knihkupeckých řetězců, a to i v evropském měřítku (např. 89 Kalkulace ceny knihy Institucionální základna knižního trhu Knižní distribuce Knihkupecká síť

7 90 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 firma Neoluxor se zaměřením především na Prahu, firma Kanzelsberger, která již provozuje 42 knihkupectví ve 28 městech, Levné knihy KMa), dále v regionech vznikla, nebo byla obnovena řada domů knih (např. Barvič a Novotný v Brně, Dům knihy Librex v Ostravě, Dům knihy Portal v Uherském Hradišti). Knihkupecká síť v ČR předčila kvantitativně i kvalitativně knihkupeckou síť, která v naší zemi fungovala do listopadu Řada distribučních firem i nakladatelství zároveň provozuje svoji vlastní knihkupeckou síť. Fungování knižního trhu Knižní trh je značně kapitálově náročný, což platí o to víc pro ČR (malý trh s nesvětovým jazykem, náklady na výrobu knih na úrovni světových cen, prodejní ceny na úrovni platů v Česku). Z těchto důvodů se zde dosahuje v průměru relativně nižší míry zisku v poměru k vynaloženým nákladům a většinou delší doby návratnosti vložených prostředků než zpravidla v jiných výrobních oblastech. Období počátku 90. let, kdy nenasycený knižní trh byl schopen vstřebat vcelku bez větších problémů náklady titulů do té doby zakázaných autorů nebo publikací tabuizované problematiky, je již nenávratně pryč. K tomuto zlomu došlo zhruba krátce před polovinou 90. let. Na rozdíl od běžného sezonního sortimentu, či potravin musejí nakladatelé mít a knihkupci nabízet standardní produkci po dobu cca dvou let. Kapitálová zátěž nakladatelů se v poslední době ještě zvyšuje rozšiřující se praxí tzv. poskytování knih do komisního prodeje (knihy dodané do knihkupectví jsou stále vlastnictvím nakladatele a po určité době se mu neprodané vracejí). Ve srovnání s oblastí vydávání periodik, kde je třeba segment celostátních a regionálních deníků až na výjimky plně v rukou zahraničního kapitálu, v knižním sektoru je tento podíl zahraničních vlastníků výrazně menší. Přesto jsou některé nakladatelské domy v ČR v rukou zahraničního kapitálu. Euromedia Group momentálně největší subjekt na knižním trhu u nás skrytý pod řadou samostatných značek jako Ikar, Odeon, Balios, Knižní klub. Knižní klub je také skutečnou institucí knižního klubu, tj. část produkce se nedostává přímo na trh, ale je subskribována a rozesílá se pomocí zásilkové služby. Firma je ve vlastnictví v současnosti největší nadnárodní světové mediální skupiny Bertelsmann, původně z Německa. V ČR pod ni spadá nejen sektor vydávání knih, ale také knižní distribuce (Slovanský dům) a měl i určitý podíl na knihkupecké síti. Knižní trh a tady není ČR výjimkou je závislý na bestsellerech. Cca 20 % titulů u nás tvoří zhruba 80 % obratu knižního trhu (např. ve Velké Británii v poslední době představují 3 % titulů až 97 % obratu!). Rozpoznání bestselleru patří k nejobtížnějším složkám nakladatelské práce. Absolutní čísla o počtu vydaných titulů knih potvrzují skutečnost, že klesající průměrné náklady knih čeští nakladatelé pro zachování stejného objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů Legislativa Z hlediska nakladatele je velmi důležitý trh s autorskými právy a dodržování autorského zákona; jeho nová verze, zohledňující zvyklosti v zemích EU (mj. prodloužení doby ochrany autorských práv z 50 na 70 let), vstoupila v účinnost Některá ustanovení měla prodlouženou lhůtu účinnosti do kvůli doprodeji produkce, vydané před účinností zákona. Legislativa, umožňující fungovat jako vydavatel neperiodických publikací, je v ČR jinak velmi liberální. Jedná se o živnost volnou. Kromě registrace vydavatelské a nakladatelské činnosti (živnostenský list pro fyzické osoby, zápis do obchodního rejstříku pro právnické osoby), dosažení věku 18 let a potvrzení o trestní bezúhonnosti se žádné jiné kvalifikační doklady nevyžadují. S výjimkou zákona o neperiodických publikacích (č. 37/1995 Sb.) a na něj navazující vyhlášky MK ČR č. 252/1995 Sb., (předpisy v souladu se vznikem vyšších územněsprávních celků byly novelizovány zákonem č. 320/2002 Sb., pouze z hlediska působnosti nikoli věcného), kde jsou zakotvena především ustanovení uvádět povinné údaje v tiráži pro potřeby identifikace držitele autorských práv, určení příjemců povinných výtisků a stanovení knihoven, vůči nimž mají nakladatelé tzv. nabídkovou povinnost, jejich působení žádné jiné speciální zákony nekodifikují. Jinak se činnost nakladatelů řídila pouze obecně závaznými právními předpisy jako Obchodní zákoník, Občanský zákoník, dodržování Charty lidských práv a svobod apod. Knihy v ČR podléhaly podobně jako ve většině vyspělých evropských zemí snížené sazbě DPH. Úroveň výše DPH na knihy nás tak řadila zhruba do středu zemí EU. Nulová DPH na knihy se dosud uplatňuje ve Velké Británii, Irsku, Norsku, Polsku a na Kypru; v některých zemích pouze na některé typy produkce jako například na

8 učebnice. Dánsko se svými 25 % a Slovensko 19 % představují opačný pól. Mezinárodní organizace knihkupců (IBF a EBF) se podílejí zvláště v Evropě na kampaních jako Don t Tax Reading (Nezdaňujte čtení) za ponechání nulové DPH v těch zemích, kde se tak dosud uplatňuje, a rozšíření i do dalších států. Jiná uzákonění, platná v řadě zemí EU, jako např. systém pevných cen knih (uplatňován v 9 z 15 členských zemí: mj. v Německu, Rakousku, Itálii, Francii aj., v Belgii se zákon připravuje), zatím u nás nemohla být, především kvůli odporu Úřadu pro hospodářskou soutěž, zavedena. Knižní trh se pro svou specifičnost ve většině vyspělých zemí považuje za specifický trh významný pro kulturní rozvoj státu. Proto se těší řadě podpor, jako daňovými úlevami, přímým finančním podporám na vydávání původní domácí literatury a jejím překladům v zahraničí, sníženému poštovnému, osvobozování od cla, realizací programů na podporu čtení a čtenářství apod. Ve srovnání se zahraniční praxí byla státní podpora nakladatelského sektoru v ČR velmi nízká. Na druhé straně je obtížné argumentovat nízkou úrovní podpory a poukazováním na zanedbatelný podíl prostředků ze státního rozpočtu, neboť nejsou k dispozici pregnantní data o základních ekonomických ukazatelích českého knižního trhu. 91 V rámci mezinárodního obchodu s knihami se na českém trhu uplatňuje především import autorských práv (přibližně každá třetí kniha vydaná u nás je překladem z cizího jazyka, a patříme tak v tomto směru ke světové špičce). Na dokreslení uvádím přehled, jak si v tomto směru stojí SRN, která je naším významným obchodním partnerem (němčina je dlouhodobě po angličtině druhým nejpřekládanějším jazykem u nás). Podle existujících statistik patří rovněž ČR na německém trhu k absolutně největším obchodním partnerům s autorskými právy, a to i před státy s mnohem početnějším obyvatelstvem a větší knižní produkcí (náš podíl na celkovém objemu prodaných autorských práv zde činil v období cca 6 8 %). Ve zprávě Watch List, kterou připravuje ve Spojených státech amerických IIPA (International Intellectual Properte Aliance) o dodržování autorských práv, je ČR soustavně a neodůvodněně zařazována mezi riziková teritoria. Škodu, způsobenou pirátskými překlady v Česku, vyčíslují vždy ve výši několika milionů USD (např. za rok 2002 ve výši 3 mil. USD). Svaz českých knihkupců a nakladatelů se jakožto profesní organizace nakladatelů již několikrát prostřednictvím MK ČR proti těmto nepodloženým analýzám ohrazoval. Dochází zde pravděpodobně k ovlivnění skutečností softwarového pirátství v ČR. Neodůvodněnost tohoto stanoviska vychází především z toho, že v ČR působí řada literárních agentur a agentů, kteří se dovozem autorských práv z anglosaských zemí do Česka aktivně zabývají, bedlivě sledují naši vycházející knižní produkci podle národní bibliografie a nabídky knihkupeckých firem, a tak by pirátská vydání knih ve vlastním obchodním zájmu včas odhalili. Přehled o vydávání knih v ČR rovněž vede za účelem rozúčtovávání autorských poplatků divadelní a literární agentura DILIA. Trh s autorskými právy Financování knižního sektoru v ČR V předchozích kapitolách je popsán mechanismus fungování českého knižního trhu i aktuální vývojové trendy. V této shrnující části souběžně s charakteristikou knižního trhu jsou uvedeny stávající způsoby financování i možnosti podpory vydávání i tzv. nekomerční literatury a literatury, u které je zájmem státu i ostatních subjektů působících v knižní kultuře, aby z hlediska zachovávání národní kulturní identity i kulturního směřování naší země nezmizela z trhu a vycházela. Byť je produkce knih v zásadě obchodním podnikáním jako jiné výrobní oblasti, v souladu s trendy v knižní kultuře zemí EU lze vypozorovat trendy státní podpory v této sféře, které se v zásadě vymykají tržním zásadám a pokřivují je, ale vycházejí z u nás bohužel zprofanované koncepce kulturní politiky státu. Také je třeba předeslat, že vyčleněných prostředků na podporu této kulturní oblasti nebude nikdy dostatek a že se zároveň jedná o jeden z nejlevnějších způsobů propagace státu (srovnejme např. náklady na jedno divadelní představení, uspořádání koncertu či výstavy s náklady na vydání literárního díla). Patří sem zejména: podpora národní literatury minulosti a přítomnosti; kampaně na podporu knih a čtení; podpora národní literatury v zahraničí a její propagace; podpora vydávání překladů významných děl světového písemnictví, a to především z malých kulturních oblastí; uchovávání písemného kulturního dědictví (projekty digitalizace). Finanční podpora státu

9 92 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Z toho je také zřejmé, že finanční podpora se v oblasti knižní kultury zužuje především na podporu původní tvorby, překladů z méně frekventovaných jazyků pro rozšíření kulturního rozhledu a nakladatelů, kteří se hodlají pustit do vydání takových děl (rentabilita takové produkce je totiž většinou více než sporná). Vyčleňované prostředky MK ČR na tyto účely se postupně zvyšovaly a vycházely z ekonomických možností státu. Nelze sice tvrdit, že by podstatným způsobem ovlivňovaly celkovou strukturu a kvantitu knižní produkce ČR, avšak rozhodně přispívají k vydání desítek kvalitních titulů z oblasti krásné literatury, včetně kritických vydání sebraných spisů, literární kritiky a publicistiky a obohacují knižní nabídku. Do konce 90. let byly na MK ČR ustaveny dotační programy pro vydávání neperiodických publikací literatury a autorů ČR, včetně podpory překladů do češtiny, na vydání neperiodických publikací typu původní a překladové beletrie, díla literární vědy a kritiky, původní ilustrované tvorby pro děti a mládež, pro literární periodika a sborníky i pro další literární aktivity. V roce 2000 byl ustaven program na vytvoření a vydání literárního díla, současně s podporou překladů české literatury. Ministerstvo kultury podporovalo také vydávání periodik a akcí se vztahem ke knižnímu oboru. Počet literárních periodik v 90. letech kolísal a kolem roku 2000 se ustálil zhruba na 70 titulech. Většinou jde však o příležitostné nebo nepravidelně vycházející bulletiny či skupinové sborníky; největší dopad z hlediska kritické reflexe knižní produkce, informací o literárním dění a publikování české i zahraniční beletrie měly především dva časopisy měsíčník Host a čtrnáctideník Tvar. Mezi významnější potom rovněž patřily Revolver Revue, Souvislosti, Aluze a Weles. Specifickou kategorii tvořila kulturní periodika typu A2 či Literární noviny, případně Politika (s literární přílohou Proglas), Prostor atd. Pro tyto mezioborové časopisy však neexistoval na Ministerstvu kultury speciální grant, který by podpořil jejich vydávání, a příspěvky tak získávaly především z grantu určeného pro literární časopisy. Diskutovaná byla i podpora Literárních novin, které od literárního periodika tendovaly k periodiku politickému. Použití poskytnutých prostředků podléhalo různým kritériím a pravidlům (např. použití uvolněných prostředků pouze na honoráře a polygrafické náklady). Prosazování existence těchto grantů MK ČR bylo v první polovině 90. let obtížné. Tehdejší odbor Literatury a knižní kultury, posléze reorganizovaný na odbor Literatury a knihoven, po vzoru zahraničí prosazoval granty již od roku Ministerstvo financí poukazovalo na to, že to neumožňují rozpočtová pravidla. Přidělování tzv. literárních grantů na vydávání původní české tvorby i autorů národnostních menšin a na vydávání děl literární vědy a kritiky se podařilo prosadit až v roce Již v roce následujícím mohlo být na doporučení literární rady při výše zmiňovaném odboru podpořeno celkem 65 titulů 32 vydavatelů. Na stejném principu k tomu v roce 1996 přibyly tzv. překladové granty v rámci projektů na podporu překladů z méně frekventovaných jazyků do češtiny (s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny a slovenštiny v podstatě všechny ostatní), později i granty na vydávání dětské literatury. Od roku 1995 byla MK ČR obnovena i tradice z období 1. republiky udělování Státních cen za literaturu (částkou Kč) a překladatelské dílo (částkou Kč). Oproti tomu se předpoklady finanční podpory na vydávání literatury a akcí knižní kultury z výtěžků Státního fondu kultury nenaplnily. Financování regiony a samosprávou Nadace Vyšší územněsprávní celky ČR a jednotlivá města při poskytování finanční dotací na vydávání literatury a na jiné projekty z oblasti knižní kultury v zásadě kopírují mechanismus MK ČR s tím, že tematické zaměření žádostí musí být směrováno k danému regionu či městu. V tomto směru je nejštědřejší hlavní město Praha. Mechanismus rozdělování finančních podpor na ediční projekty a akce z literárně-knižní sféry nebyl nejtransparentnější navzdory tomu, že jsou přidělené finanční prostředky zveřejňovány na internetu. Systém odborných posudků bývá často samoúčelný, neb poskytnuté finanční podpory mnohdy neodpovídají doporučením. Ze soukromoprávních institucí, působících v ČR s vazbou na literární sféru, je v ČR nejdůležitější Nadace Český literární fond. Vznikla v roce 1994 přeměnou bývalého Českého literárního fondu podle zákona č. 318/93 Sb. Vedle výtěžku ze svého nadačního jmění může ještě podle rozhodnutí české vlády z roku 1999 a 2002 čerpat prostředky také z Nadačního investičního fondu (NIF), které jí byly svěřeny Fondem národního majetku. Tyto příspěvky pak slouží k poskytování literárních grantů, podpoře překladů, vydávání literárních časopisů a tvůrčích stipendií.

10 V letech bylo na vydávání knih (podpory nakladatelů a edičních počinů jako např. Česká knižnice) vynaloženo celkem Kč. Podpora byla poskytnuta na vydání celkem 739 knižních titulů. Mezníky, které zásadním způsobem ovlivnily činnost a fungování NČLF v daném období: 1990 změny ve správním orgánu fondu preference podpor diskriminovaných autorů, zakazovaných děl ap. Velmi široká škála individuálních podpor (tvůrčí příspěvky, tvůrčí odměny, stipendia autorů, herců, studentů uměleckých škol, novinářů, vědců, odměny, ceny, sociální příspěvky, cestovní příspěvky apod.) a podpora děl (projekty nakladatelství edice, dotace časopisů apod.) ČLF hospodařil i s převahou prostředků poukazovaných ze Zvláštního účtu při MK, 1994 změna statutu, transformace na nadaci podle Občanského zákona, rozdělení částky Zvláštního účtu MK mezi tři transformované nadace nástupce fondů, omezení rozsahu rozdělovaných podpor podle nadačního programu 1998 další změna statutu uspořádání a registrace nadace dle nového zákona č. 227/97 Sb., o nadacích, omezení nakládání s vlastními prostředky ze zákona, striktní rozdělení nadačních příspěvků na stipendia pro individuální podporu autorů, granty pro podporu projektů, rozdělování ve výběrovém řízení naplňovaného nadačního programu, kontrola hospodaření nezávislým auditem, 2001 získání prostředků z vládního programu z NIF (Nadačního investičního fondu, prostředků vyčleněných z privatizace), přijetí pravidel rozdělování nadačních příspěvků z NIF, samostatně vykazované rozdělování NP z vlastních zdrojů, oba soubory nadačního programu a jejich hospodaření pod auditem. Přínosem činnosti občanských sdružení, působících v oblasti literatury a knižní kultury (České centrum Mezinárodního PEN klubu, Obec spisovatelů, Obec překladatelů nebo Svaz českých knihkupců a nakladatelů) je především organizace a pořádání různých odborných i popularizačních akcí se vztahem ke knihám, literatuře a knižní kultuře, jako jsou bohemistické semináře, knižní veletrh, udělování Ceny Karla Čapka či populární udělování anticeny Skřipec za nekvalitní překlady. Jakožto neziskové organizace mají mnohdy samy problémy udržet své hospodaření vyrovnané, než samy poskytovat prostředky na podporu literatury a knižní kultury. Lze konstatovat, že oblast literatury a knižní kultury v ČR nepředstavovala pro sponzory a mecenáše dostatečně atraktivní oblast. Přesto se i díky příspěvkům některých velkých firem podařilo uskutečnit zajímavé ediční projekty (např. edice sebraných spisů). Je ovšem třeba také připomenout, že tyto podpory se děly hlavně na přátelské bázi a osobních kontaktech, takže se nedá hovořit o systematické podpoře. Sponzoři a mecenáši se prostě svobodně rozhodují, koho podpoří, a koho ne a co jim marketingově a propagačně vyhovuje. Není to rozhodující finanční zdroj pro literární tvorbu ani vydávání knih. Vhodné klima pro tento způsob podpory, známý především z USA, se u nás ještě nevytvořilo. K obohacení knižní nabídky o překlady, zejména z některých velkých jazykových a kulturních oblastí přispívaly i dotační programy některých zemí, které se k překladatelům a do vydavatelského sektoru dostávají především prostřednictvím některých zahraničních zastupitelství v ČR nebo jejich kulturních center. Tímto způsobem analogicky s poskytovanými granty MK ČR se podporuje vydávání překladů národních literatur daných zemí. Nejpropracovanější a nejvelkorysejší byl u nás Projekt F. X. Šalda. Francouzská vláda jím sleduje hlavně podporu překladů současné francouzské literatury. Každým rokem je tak knižní nabídka v ČR obohacena o cca titulů. Opačným případem byla například podpora překladů z americké literatury, která se každým rokem snižovala. Má to svou logiku, protože zájem o americkou literaturu je celosvětově, Česko nevyjímaje, enormní i bez státní podpory mateřské země. Vyplývá to z obrovské autorské základny, nabídky a také dokonale fungujícího tamního mediálního trhu a jeho propojení s dalšími mediálními oblastmi (film, video, internet aj.). V ČR zatím pod hlavičkou žádné státní instituce nebo ústředního orgánu státní správy neprobíhala žádná komplexní celostátní kampaň na podporu knih a čtení, jako je tomu v některých knižně vyspělých zemích. Kampaně a akce zajišťované se státní finanční podporou různými soukromými, zájmovými a profesními subjekty nebo knihovnami ale nesou své ovoce. Patří sem především systematické působení společnosti Svět knihy a jejich kampaň Rosteme s knihou, dále Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem na podporu dětské literatury nebo různé specializované webové stránky či další akce menšího záběru. Významnou roli v těchto kampaních hraje i ve světovém měřítku kvantitativně početná a teritorium státu plošně dobře pokrývající institucionální základna našich veřejných knihoven (téměř 6000). Mají zkušenosti s aktivním zapojováním se a realizací takových akcí. Většina těchto kampaní a projektů na podporu knih a čtení se objevila až po roce 2000, mnohdy po vzoru zahraniční praxe. 93 Podpora knižní produkce Nadací ČLF v létech Sponzoři Podpora ze zahraničí Akce na podporu knih a čtení

11 TRANSFORMACE INFRASTRUKTURY UMĚNÍ PO ROCE 1989 Zájem veřejnosti o kvalitní literaturu se dařilo získávat výročními knižními cenami Magnesia Litera, které oceňují v celkem osmi kategoriích hodnotnou literaturu. Knihkupci potvrzují, že zaznamenávají zvýšenou prodejnost nominovaných, a zejména vítězných titulů. Závěr Ještě před několika lety platilo, že malá nakladatelství mají poněkud jiné problémy než velká. Dnes, zejména vlivem převratných technologických novinek posledních let, je možné konstatovat, že mají problémy v zásadě stejné, pouze jejich míra je rozdílná. Nové technologie však umožňují snižovat náklady na přípravu i výrobu knih. Všeobecně se očekává, že v nadcházejících 25 letech bude celé knižní odvětví zasaženo poklesem prodeje knih, protože se o čas čtenářů budou dělit s internetem a dalšími formami digitální zábavy. Ve vyspělých zemích si tuto skutečnost začínají uvědomovat, a proto vznikají státem či regionálními vládami dotované programy na podporu četby a čtenářství. U nás se tento vývoj zatím spíše podceňuje. České nakladatelské subjekty budou stále handicapovány malým knižním trhem s maximálním přesahem na Slovensko a vydáváním knih v národním jazyce. Předností u nás je naopak zvyk knihy číst, kupovat a vytvářet si domácí knihovny. Z toho se budou odvíjet i výše nákladů knih a dosahovaný průměrný zisk. Stát bude muset v rámci EU rovněž sanovat původní tvorbu a vydávání specifické umělecké části naší národní literatury, vydávané v národním jazyce, a finančně podporovat její propagaci v zahraničí. Spolu se změnou postavení literatury v rámci společenského života po roce 1989 a jejím odtržením od vývoje společnosti, přestávali i spisovatelé plnit roli veřejných mluvčích. Do jisté míry to bylo dáno i tím, že naprostá většina autorů tzv. vysoké literatury se psaní knih věnovala neprofesionálně, neboť autorské honoráře byly minimální. Vzhledem k velikosti (resp. malosti) českého jazykového prostředí a tomu odpovídajícím nákladům knih, nelze tuto kategorii vnímat jako klasickou profesi. Je jen minimum autorů, kteří se psaním mohou uživit (Viewegh, Šabach, Klíma). Psaní uměleckých textů je tedy pro většinu koníčkem. Z toho vyplývala také následná omezená důležitost spisovatelských organizací, neboť neplnily funkci odborů či profesních organizací, ale především zájmových spolků. S tím také souviselo zmenšování vlivu a prestiže těchto organizací Odstátnění SITUACE VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ PO ROCE 1989 Vlasta Čiháková-Noshiro Vývoj v letech Do listopadu 1989 u nás existoval státní monopol na provozování a zajišťování činnosti výtvarného umění, včetně ideologického dohledu nad jeho infrastrukturou a výkonu cenzury. Hustá síť ideologicky jednotných a státem řízených kulturních institucí, v rozpětí od muzeí přes menší galerie, kulturní domy a střediska, ke knihovnám, památkovým objektům apod., pocházela z období budování lidově demokratického státu v 50. letech. Prošla dílčí transformací v letech šedesátých a strukturální reorganizací v období normalizace let sedmdesátých. Vše bylo dotováno státem podle jednoduché zásady: kultura podporuje politiku strany a vlády. Jinak to kultura není. Počátkem 90. let se tento výchozí stav radikálně změnil a následně došlo k opačnému extrému. Ve jménu depolitizace kultury a jejího odideologizování se rozbila kulturní infrastruktura oborových uměleckých obcí a místo její transformace došlo v mnoha případech k její likvidaci. Bez náhrady byly zrušeny i některé centrální instituce (např. Ústav pro výzkum kultury, Ústav pro informační systémy v kultuře, Institut designu aj.). Dále byly privatizovány instituce jako Ústředí lidové umělecké výroby, Umělecká řemesla Brno, Ústředí uměleckých řemesel Praha či prodejní síť podniku Dílo. Privatizační projekty byly často podmíněny skutečností, že řadu výrobních i prodejních objektů těchto sítí bylo nutné vydat v rámci restitucí původním vlastníkům. Privatizace

12 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Závěry Financování vědecko-výzkumných a publikačních aktivit v oblasti tance je kritické. Projekty vznikají v personálně poddimenzovaných týmech, často jsou věcí osobního zaujetí řešitelů a také jejich soukromou investicí do oboru. Nadto přístup tanečních badatelů k podpoře z vědeckých grantů (GA ČR) je komplikovaný. Obor trpí nedostatkem odborných elit. Velkým problémem je nedostatek specializovaných badatelských institucí typu knihoven, archivů a muzeí, respektive absence specializovaných tanečních oddělení. Vinou nedostatku finančních prostředků nelze přistoupit ke zpracování velkých archivů, pozůstalostí, případně soukromých knihoven. Přestože se situace v oblasti publikační oproti stavu před rokem 1989 zlepšila, stále přetrvávají zásadní nedostatky v původní i překladové odborné literatuře. Mezioborovou spolupráci sice stále nelze označit za ideální, postoj k tanečním badatelům ze strany teatrologů, muzikologů a někdy i kunsthistoriků se však výrazně zlepšuje. Taneční vědci jsou častěji spoluřešiteli mezioborových projektů, počítá se s nimi při sestavování slovníků apod. Jistý potenciál skýtají prostředky nadací na podporu vědy a výzkumu, např. Nadace Český literární fond, Hlávkova nadace, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových, Open Society Fund. Prostředky investované těmito subjekty do oblasti vědy a výzkumu v tanci jsou však minimální. Většinou se jedná o podporu studijních pobytů. V roce 2007 byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního výtvarného umění, hudby, literatury, divadla a tance. Tzv. stipendijní program je určen fyzickým osobám, zejména autorům nebo umělcům pro tvorbu a vznik autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiným odborným pracovníkům při umělecké a odborné tvorbě, nebo při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury. Tento program byl ale už po roce dočasně přerušen z důvodu nedostatku finančních prostředků. Další kolo výběrového řízení je přislíbeno na rok Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE LITERATURY Petr Šámal Literárněvědná bohemistika: instituce a ediční projekty Základním rysem současné české literárněvědné bohemistiky je absence jednotného metodologického konceptu, na němž by se shodovala většina badatelů. Toto výchozí konstatování však není míněno negativně: pluralitu a rozmanitost pohledů naopak vnímáme jako znak normálnosti přítomné situace, kdy si různé aspekty literárního procesu vyžadují specifické přístupy. Česká literární věda nyní i nadále intenzivně recipuje metodologie ve světě aktuální od sklonku 60. let 20. století do přítomnosti (dekonstrukce, analýza diskurzu, recepční estetika, nový historismus, genderová studia atp.) a jednotliví badatelé usilují o jejich aplikaci v domácím kontextu. Institucionální zázemí literárněvědnému výzkumu v současné době poskytuje zejména Akademie věd ČR, v.v.i., a univerzitní katedry a ústavy. Nejedná se samozřejmě pouze o tyto typy organizací, důležité jsou například ediční aktivity některých nakladatelství a činnost Památníku národního písemnictví, v jehož Literárním archivu jsou soustředěny unikátní materiály pro poznání českých literárních dějin. Největší literárněvědnou výzkumnou institucí v rámci Akademie věd je Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Pracoviště, jež vzniklo již v roce 1947 v rámci České akademie věd a umění, se primárně soustředí na rozsáhlé kolektivní projekty z oblasti literární historie, teorie a textologie. Kromě toho funguje jako dokumentační

13 středisko poskytující servis celé literárněvědné bohemistice, a to i mimo území České republiky. Mnozí pracovníci Ústavu vyučují na (zejména pražských) univerzitních katedrách. Dnes se v ÚČL AV ČR, v.v.i., uzavřely dva nejrozsáhlejší literárněhistorické projekty. První z nich Lexikon české literatury je slovníkovou příručkou, jež se zabývá českou literaturou od nejstarších dob do roku 1945 a obsahuje celkem 3113 biografických a věcných hesel. Vydáním čtvrtého dílu Lexikonu (Academia 2008), který GA ČR finančně podpořila celkem třemi granty, se završí více než čtyřicetiletá práce, jež započala v 70. letech 20. století a v období tzv. normalizace umožnila mimo jiné odborné působení autorům, kteří měli z politických důvodů omezené publikační možnosti (např. Jiří Opelík, Zdeněk Pešat, Mojmír Otruba, Přemysl Blažíček, Jaroslav Med aj.). Lexikon české literatury (hlavním redaktorem prvních dvou dílů byl Vladimír Forst, třetí redigoval Jiří Opelík, čtvrtý Luboš Merhaut) je unikátní, a to nejen v českém kontextu, odbornou úrovní výkladové části hesel, úplností bibliografické složky a faktografickou spolehlivostí. Do budoucna se počítá s jeho elektronickým pokračováním, jež bude spočívat v postupném doplňování a opravování dosavadních svazků (tento záměr podporuje od r grant GA ČR). Část kmenových pracovníků Lexikonu v současné době dokončuje projekt Myšlení o literatuře (podpořeno grantem GA ČR), jehož cílem je vydání souboru na sebe navazujících antologií, jež by v komentovaných edicích a v doprovodných studiích mapovaly vývoj českého literárního dějepisectví a literární kritiky (vedoucím týmu je Paedr. Luboš Merhaut, CSc.). Druhým rozsáhlým literárněhistorickým počinem ÚČL AV ČR jsou čtyřsvazkové Dějiny české literatury (Academia 2007, 2007, 2008, 2008), které finančně podpořila GA ČR a jež vznikaly v uplynulých deseti letech pod vedením doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc. Cílem této kolektivní práce však nebyl pouze souhrnný výklad poválečných literárních dějin. Projekt měl především iniciovat soustavný materiálový průzkum období, jež bylo do té doby interpretováno ve výrazně ideologizovaných výkladových rámcích. Kromě samotného textu literárněhistorické syntézy vzniklo během práce na Dějinách několik konferenčních sborníků, řada přípravných, materiálových studií a zejména série antologií Z dějin českého myšlení o literatuře I IV (ÚČL 2001, 2002, 2003, 2005; ed. Michal Přibáň), jež je hojně využívána ve vysokoškolské výuce. Jako jisté navázání na tuto literárněhistorickou syntézu pak lze chápat knihu V souřadnicích volnosti. Interpretace české literatury devadesátých let 20. století, obsahující více než osmdesát interpretačních studií věnovaných výrazným prozaickým, básnickým a dramatickým dílům vzniklým v 90. letech 20. století (Academia 2008; projekt finančně podpořila GA ČR). Model týmové práce se uplatnil také v oblasti literární teorie: v Ústavu pro českou literaturu vznikl v posledních letech zejména třísvazkový soubor Poetika literárního díla 20. století, který vedla PhDr. Daniela Hodrová, DrSc., a který obdržel dva granty od GA ČR. S větším ohlasem se setkal zejména úvodní svazek souboru...na okraji chaosu... (Torst 2001), jehož hlavní autorkou byla právě vedoucí tohoto kolektivu. Hodrová v knize rozdělené do dvou odlišně pojatých částí představila vlastní pojetí literárního díla a vypracovala historickou poetiku (prozaického) literárního díla 20. století. Následující svazky Poetiky literárního díla 20. století (Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz, Torst 2002, a Na cestě ke smyslu, Torst 2005) měly spíše podobu sborníků autoři různých generací (Miroslav Červenka, Milan Jankovič, Zdeněk Mathauser, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Nina Vangeli) v nich publikovali jak analytické studie věnované vybraným autorům a tématům, tak zásadní teoretické práce nabízející literární vědě nové přístupy (zejména pojednání Miroslava Červenky o fikčních světech lyriky). V současnosti tento tým vydává sérii autorských monografií spojených pojmem textu projekt, který též podpořila GA ČR (zatím vyšla práce Daniely Hodrové Citlivé město, 2006). Druhý směr literárněteoretického uvažování v ÚČL směřuje k oblasti naratologie: cílem týmu vedeného doc. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., bylo zmapování a kritický výklad základních pojmů narativní analýzy (vypravěč, postava, prostor vyprávění atp.) projekt obdržel finanční podporu od GA ČR. Vedle četných časopisecky publikovaných statí (projektu se účastnili Petr A. Bílek, Bohumil Fořt, Alice Jedličková, Ondřej Sládek a Jiří Trávníček) nedávno vyšla zejména kniha Tomáše Kubíčka Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (2007), v níž mj. podal historický přehled různých teorií vyprávění se zvláštní pozorností ke klíčové kategorii vypravěče, výstupem projektu jsou i knižní studie Jiřího Trávníčka Vyprávěj mi něco... (2007) a Bohumila Fořta Literární postava (2008). Vedle tradičních oblastí literární vědy se v posledních letech rozvíjí i oblast sociologie literatury. V rámci Ústavu pro českou literaturu vzniklo v roce 2003 oddělení pro výzkum literární kultury (vede jej Ing. P. Janáček, Ph.D.), jež se zaměřuje jednak na výzkum populární beletrie (viz bibliografická příručka Pavla Janáčka a Michala Jareše Svět rodokapsu, 2003, podpořená grantem GA ČR, na niž navazuje dokončovaná, obdobně koncipovaná publikace Svět románů na pokračování, podpořená grantem GA ČR), jednak se snaží o výzkum institucionálních rámců literárního procesu (oblasti cenzury, nakladatelství a časopisy jako literární instituce atp.). V odborné 135 Literární historie Literární teorie Sociologie literatury

14 136 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ veřejnosti vzbudila ohlas zejména monografie Pavla Janáčka Literární brak (2004, podpořená grantem GA ČR), sledující proměnu postojů vůči populární beletrii v letech Jinou podobu sociologie literatury, jež je v rámci oddělení pro výzkum literární kultury rovněž zastoupena, představuje výzkum soudobého čtenářství. Soustavně se mu věnuje zejména prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., který od roku 2007 ve spolupráci s Národní knihovnou a Ministerstvem kultury ČR organizuje kvantitativní výzkumy čtení a čtenářství. Tato empiricky založená zkoumání představují nový posun v Trávníčkově odborném zaměření a ukazují jeho mimořádně široký záběr (viz J. Trávníček: Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize, Host 2008). Trávníčkův původní zájem o versologii, poté teorii interpretace a českou moderní poezii (jeho výrazem byl jednak souhrnný výklad české poezie od čtyřicátých let 20. století Na tvrdém loži z psího vína, 1998, spoluautor Zdeněk Kožmín; podpořeno grantem GA ČR, jednak komponovaný soubor studií Poezie poslední možnosti, 1996) se posunul k problematice moderního románu (kniha Příběh je mrtev?, 2003), dále k metodologii kognitivních věd až k již zmíněnému zkoumání čtenářství. Literatura na internetu Odbornou, ale i laickou veřejností jsou ceněny ediční a dokumentační projekty, jež Ústav pro českou literaturu prezentuje na svých webových stránkách. Jde jednak o rozsáhlou plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna (viz která bezplatně zpřístupňuje naprostou většinu české knižně vydané poezie 19. a počátku 20. století (projekt byl podpořen dvěma granty Ministerstva kultury ČR a grantem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy). Volně přístupná a veřejností využívaná je i dále databáze Bibliografie české literární vědy (http://isis.ucl.cas.cz/), v jejímž rámci je systematicky excerpován odborný, kulturní i denní tisk. Prostřednictvím internetového Slovníku české literatury po roce 1945 (http://www.slovnikceskeliteratury.cz/) jsou veřejnosti zpřístupněny i další lexikografické práce, jež v ÚČL v posledních letech vznikly zejména dvousvazkový Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998, podpořený granty GA AV ČR a GA ČR) a Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (2002, podpořený grantem GA AV ČR). Internetový slovník připravil, na jeho aktualizaci a doplňování o další hesla pracuje tým vedený literárním historikem PhDr. Michalem Přibáňem, Ph.D. (od r podpora GA ČR) Ústav české literatury a literární vědy FF UK Literárněvědná bohemistika na univerzitách Literární věda a dějiny české literatury stále patří k nejžádanějším oborům vysokoškolského studia. S tím souvisí skutečnost, že prakticky každá vysoká škola zřizuje příslušné pracoviště. V následujícím výkladu se zaměříme pouze na výrazněji profilovaná pracoviště a následně na práce, jež vzbudily širší ohlas odborné veřejnosti. Na prvním místě nutno uvést Ústav české literatury a literární vědy FF UK, jenž je univerzitním pracovištěm s nejdelší tradicí (ÚČLLV se podílel na výzkumném záměru FF UK Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie). Krátce po listopadu 1989 začali na tehdejší Katedře české literatury a literární vědy působit čelní představitelé české, převážně strukturalisticky orientované literární vědy 60. let, jimž byla v období tzv. normalizace znemožněna či radikálně omezena možnost publikace a pedagogického působení (zejména Miroslav Červenka, Jiří Brabec, Jaroslava Janáčková, Vladimír Binar aj.). V průběhu 90. let 20. století se mezi jejich žáky vyprofilovalo několik výrazných osobností, jež určují profil současné pražské bohemistiky. Oblasti literární teorie se věnuje zejména prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., jenž ve své práci Hledání jazyka interpretace (2003) podal zasvěcený přehled hlavních teoretických konceptů literární vědy ve 20. století s ohledem na jejich přínos k možnostem interpretace moderního prozaického textu. V současné době se Bílek věnuje naratologii a soustavně i teoriím populární literatury (viz např. sborník James Bond a major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění, 2007, podpořený grantem GA ČR). Petr A. Bílek se výrazně podílí na profilaci Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, jenž od roku 2000 řídí. Pod jeho vedením instituce udržuje kontakty se zahraničními univerzitami, spolu s Vladimírem Pistoriem řídí ediční řadu Scholares a je i koordinátorem Centra výzkumu české umělecké avantgardy, jež od roku 2006 pracuje na mezioborovém projektu Lexikon české avantgardy (podpořen MŠMT). Ranému modernismu a meziválečné umělecké avantgardě se věnuje řada pedagogů působících na ÚČLLV (značnou roli zde sehrálo inspirativní pedagogické působení Jiřího Brabce). V posledních letech vydali svá díla zejména prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A., který je nyní současně pracovníkem ÚČL AV ČR, v.v.i., (viz jeho

15 poslední práce Imagines corporis, 2006, a Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda, 2008, podpořená grantem GA ČR), dále PhDr. Libuše Heczková, Ph.D., uplatňující genderový pohled na literaturu, a doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., jehož kniha Vizionáři a vyznavači (2007), podpořená grantem GA ČR, soustřeďuje autorovy stati věnované vztahům mezi ideologiemi a poezií v české poezii 1. poloviny 20. století. Mezi přední autority současné literárněvědné bohemistiky patří prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., jehož mimořádně široký přehled dokládá jak souhrnný výklad o české literatuře 20. století (publikaci J. Holý, J. Janáčková, J. Lehár, A. Stich: Česká literatura od počátků k dnešku, 1998, grantově podpořila GA ČR; v roce 2003 vyšly ve Vídni jeho Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts), tak soubor statí shromážděný v knize Možnosti interpretace (2002). Pro kontext české literární vědy, která doposud převážně recipuje vývoj světové literární teorie, od něhož byla po dlouhou dobu izolována, má značný význam překlad tzv. Metzlerova Lexikonu teorie literatury a kultury (2006, ed. německého vydání byl A. Nünning), jehož doplněné české vydání, podpořené grantem GA ČR, Holý redigoval s Jiřím Trávníčkem. Jiří Holý také vede ediční projekt Česká knižnice vydávaný donedávna Nakladatelstvím Lidové noviny, od r projekt převzalo nakladatelství Host, a podporovaný grantem Ministerstva kultury ČR. Cílem ediční řady je nabídnout veřejnosti ve spolehlivém vydání zásadní díla české literatury. Ediční činnosti se z bohemistů působících na FF UK nejsoustavněji věnuje PhDr. Michael Špirit, Ph.D., jenž má hlavní zásluhu na vydávání autorských souborů osobností neoficiální literární kultury (např. Jana Lopatky, Josefa Vohryzka, Přemysla Blažíčka, Antonína Brouska, Ivana M. Jirouse, Růženy Grebeníčkové aj.) a který spolupracuje i na česko-německém vydání spisů Vladimíra Holana. V roce 2005 bylo k ústavu přičleněno Centrum komparatistiky, jež bylo na počátku 90. let 20. století obnoveno z iniciativy sinologa prof. PhDr. Oldřicha Krále, CSc. Bohemistickým tématům se z nových členů ÚČLLV věnuje zejména romanista doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc., který je současně pracovníkem ÚČL AV ČR, v.v.i., a který spolu Martinem Procházkou v roce 2005 vydal komparativně pojatou monografii Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty, podpořenou dvěma granty GA ČR. Zaměřili v ní pozornost na několik tematických okruhů, které se jim zdály nosné pro postižení romantických estetických koncepcí. 137 Druhým významným pracovištěm pražské filozofické fakulty, jež se svými aktivitami dotýká literárněhistorické problematiky, je Ústav českého jazyka a teorie komunikace (ředitelem je Mgr. Robert Adam, Ph.D. a zástupkyní Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.). Zvláště inspirativní roli zde sehrála osobnost Alexandra Sticha, který měl klíčový podíl na vzrůstu odborného zájmu o literaturu raného novověku. Výsledky soustavného materiálového průzkumu zprostředkovává zejména první svazek Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (2003, 2008, podpořený dvěma granty GA ČR), na němž pracovala skupina Stichových žáků (zejména Jaromír Linda, Alena Fidlerová, Martina Šulcková ad.). Druhý literárněhistorický projekt, na němž mají podíl členové ústavu, představuje kompletní vydání korespondence Boženy Němcové, podpořené grantem Ministerstva kultury ČR, na němž se podíleli zejména Lucie Saicová-Římalová, Robert Adam, Jaroslava Janáčková, Magdaléna Pokorná, Alena Macurová aj. (osobnost Boženy Němcové poutá trvalou pozornost, iniciátorkou mnohých z kolektivních projektů, jež se jejího díla týkají, byla literární historička Jaroslava Janáčková, jež Němcové věnovala mj. knihy Příběh tajemného psaní, 2002; Božena Němcová: příběhy situace obraz, 2007). Pedagogové působící na ÚČLLV FF UK v současné době intenzivně spolupracují zejména s Ústavem bohemistiky nově zřízené Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (dříve byla Pedagogická fakulta JCU nositelem výzkumného záměru MSM Nadnárodní kontexty české národní kultury; nynější FF JCU je nositelem výzkumného záměru MSM Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech). Společně pracují na již zmíněném projektu Lexikon české avantgardy, podpořeném MŠMT. Ústav bohemistiky Jihočeské univerzity profilují pro oblast literatury 19. století zejména práce prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc. Jeho knihu Rozporuplná sounáležitost (2001, grant GA ČR) lze vnímat jako pokus o nový výklad období národního obrození, jenž přichází po zásadních pracích Felixe Vodičky či Vladimíra Macury. Na materiálu obrozenského dramatu Tureček sledoval vztahy česko-jazyčných textů k německému/vídeňskému dramatu a inspirován pojmovým aparátem kostnické školy recepční estetiky odhaloval rozdílnosti i souvztažnosti mezi oběma kulturními kontexty. Završením jeho dlouhodobého zájmu o dílo Jana Nerudy je kniha Fejeton Jana Nerudy (2007). Dalibor Tureček také soustavně uvažuje o metodologických východiscích literárněhistorické práce (viz jeho podíl na svazcích Hledání literárních dějin, 2005; Hledání literárních dějin v diskusi, 2006). Téma metod literární historiografie je ostatně v současnosti vnímáno jako mimořádně aktuální. Nasvědčují tomu četné texty či polemiky Vladimíra Papouška, Hany Šmahelové, Petra A. Bílka, Aleše Hamana, Jiřího Brabce, Tomáše Glance či Pavla Janouška a dalších. Druhým autorem působícím na Jihočeské univerzitě, který se soustavně věnuje literatuře 19. století, je Aleš Haman. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Jihočeská univerzita

16 138 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Po četných teoreticky i historicky zaměřených studiích (sebraných v několika knižních výborech) nedávno vydal souhrnný přehled dějin české literatury 19. století Trvání v proměně (2007). Další profilovou osobností bohemistiky na Jihočeské univerzitě je prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Autor hlásící se v současnosti k metodám amerického nového historismu se soustavně zabývá českým literárním exilem. Publikoval jednak několik monografií čelních spisovatelů-exulantů (viz Egon Hostovský, 1996; Horizonty (Život a dílo Zdeňka Němečka), 2001; Trojí samota ve velké zemi, 2001), dále monografii o specifické subkultuře české komunity v USA (Česká literatura v Chicagu, 2001; grant GA ČR). Zásadní význam dále měla jeho monografie Existencialisté (2004; grant GA ČR), komplexně sledující jednu z klíčových linií české literatury 20. století, včetně pokusů o její teoretické vymezení. V současné době se V. Papoušek věnuje zejména literární avantgardě (viz jeho práce Gravitace avantgard, 2007). Literatuře totalitního období českých dějin se z jihočeských badatelů věnuje doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., který k tomuto tématu publikoval řadu dokumentárních edic (zejména v časopisech Tvar, Česká literatura) a především soubor studií Ideologie a paměť (2003), věnovaných institucím literárního života na přelomu 40. a 50. let, a práci Tíseň tmy (2006), v níž sledoval druhý život díla Františka Halase, zejména pak to, jak reflexi básníkovy poezie ovlivnil ideologický odsudek Ladislava Štolla z roku Pedagogická fakulta UK Masarykova univerzita Ostravská univerzita Palackého Univerzita Olomouc Vedle zmíněných univerzitních pracovišť se společným výstupem představila Katedra české literatury Pedagogické fakulty UK (v současnosti Katedra českého jazyka a literatury). Projekt Encyklopedie literárních žánrů, podpořený grantem Ministerstva kultury ČR (2004; red. Dagmar Mocná a Josef Peterka), nabídl v českém prostředí scházející genologickou příručku slovníkového typu. Vedle základních charakteristik literárních žánrů obsahují rozsáhlá hesla i stručný přehled vývoje žánrů v rámci českého písemnictví. Vedoucí katedry prof. PhDr. D. Mocná, CSc. se specializuje na oblast populární literatury (viz kniha Červená knihovna, 1996), metodologicky inspirativní byla zejména její monografie Případ Kondelík (2002), v níž Herrmannovu prózu nově zasadila do kontextu autorova díla, analyzovala ji z hlediska sepětí s dobovým životním stylem a měšťanskou kulturou. Z dalších knižních prací členů katedry lze zmínit Teorii literatury pro učitele (2001) PhDr. Josefa Peterky, CSc., v níž dokumentoval kategorie normativní poetiky ukázkami z dějin českého písemnictví. S příznivým ohlasem laické i odborné veřejnosti se setkaly antologie Malý svět jest člověk, aneb, Výbor z české barokní prózy (1995), Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze (2000), Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století (2005), jejichž pořadatelem je Miloš Sládek (v roce 2007 vydal edici Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu, podpořenou grantem GA ČR). Vysokoškolským pracovištěm s dlouhou tradicí, jež se v současné době neprofiluje šířeji založenými projekty, je Ústav české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity (vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.). Z odborných publikací pracovníků FF MU je třeba vyzvednout monografii Jitky Bednářové Josef Florian a jeho francouzští autoři (2006), v níž se autorka zaměřila na originální vydavatelský projekt klíčové osobnosti katolické renesance v českých zemích v první polovině 20. století a jeho vazby na specifickou část francouzské kultury. Problematice starší a raně novověké literatury se zde věnují PhDr. Hana Bočková, Dr., a prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Specifickým zájmem o regionální studia a oblast literatury pro děti se vyznačuje Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF Ostravské univerzity (vedoucí: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.). Výstupem několikaletého mezioborově založeného projektu je zejména rozsáhlá, mezioborově pojatá Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (red. Milan Myška, Lumír Dokoupil a Jiří Svoboda, svazek 1 a 2, Ostrava 2005, která vznikla v rámci výzkumného záměru MSM Slezsko a severní Morava jako specifický středoevropský region). Z publikací pracovníků této katedry se s příznivým ohlasem odborné veřejnosti setkaly zejména literárněhistorické studie Jana Malury věnované českému baroknímu písemnictví a edice téhož autora, na nichž pracoval s lingvistou Pavlem Koskem (naposledy Čistý plamen lásky: výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, 2004; podpořeno grantem GA ČR). Autory knižních prací jsou dále doc. PaeDr. Iva Málková, CSc. (Hledání Viléma Závady, 2003), doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., (naposledy Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století, 2008), Mgr. Martin Tomášek, PhD. (Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda, 2006). Vůdčí osobností Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci byl po dlouhá léta Eduard Petrů. Právě on byl spolu s nynějším vedoucím, doc. PhDr. Lubomírem Machalou, CSc., hlavním redaktorem prvních polistopadových souhrnných dějin českého písemnictví od počátků do současnosti ( Panorama

17 české literatury, 1994). Toto pracoviště je také vydavatelem revue Aluze (šéfredaktor Jiří Hrabal), jež vedle původní beletrie a odborných statí soustavně publikuje i překlady ze světové literární teorie a pomáhá tak odstraňovat důsledky dlouholeté izolace zdejší literární teorie (od roku 2007 vychází časopis pouze v elektronické verzi). 139 Spíše než další bohemistické katedry (fungují zejména v rámci pedagogických fakult Univerzity Hradec Králové, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzity v Liberci, Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské univerzity) připomeňme závěrem práce několika autorů, kteří se bohemistickým tématům věnují vedle své hlavní specializace a jejichž práce zpravidla mají komparativní rozměr: jde zejména o práci rusisty a klasického filologa Martina C. Putny (v současné době působí na Fakultě humanitních studií UK), který část svých odborných a publicistických aktivit věnuje především mapování katolické literární tradice. V roce 1998 vydal Putna první svazek syntetického přehledu Česká katolická literatura v evropském kontextu , kde titulním pojmem katolické literatury rozumí specifickou kulturní enklávu v rámci postupně se sekularizují národní společnosti. Dále nelze opomenout zásadní studie Jiřího Pelána (Ústav románských studií FF UK), který se věnuje jak období starší literatury, tak tématům a autorům 20. století. Tento mimořádně široký záběr názorně dokládá kniha Kapitoly z francouzské, italské a české literatury, jež shrnuje autorovy odborné stati od roku 1999 (včetně knižně vydané monografie o Bohumilu Hrabalovi). Vybraným tématům českého písemnictví se dále věnuje (hlavním zaměřením polonista) Petr Poslední. Z jeho početných knih věnovaných česko-polským vztahům zmiňme alespoň knihu Spisovatelé jako čtenáři (2006), v níž srovnával způsoby četby tří dvojic českých a polských spisovatelů. Osobnosti Odborná periodika Vedle několika kulturních časopisů, jež rovněž publikují odborně zaměřené texty, existuje v současné době několik specializovaných literárněvědných periodik. Revue s nejdelší tradicí představují Listy filologické, jež vydává Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i., (šéfredaktor Martin Svatoš). Tento časopis se primárně soustřeďuje na témata z oblasti klasických studií a na latinské, německé i českojazyčné písemnictví v českých zemích přibližně do roku Listy filologické mají spíše sborníkový charakter, vycházejí dvakrát ročně (vždy jako dvojčíslo), vedle filologicky zaměřených statí zde vycházejí i četné literárněhistorické studie, drobnější edice; obsáhlá je i recenzní rubrika. Hlavním oborovým periodikem je časopis pro literární vědu Česká literatura, jejímž vydavatelem je Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., (šéfredaktor Petr Šámal). Časopis založený v roce 1953 vychází šestkrát ročně, uveřejňuje především teoreticky i historicky zaměřené studie, překlady metodologicky zajímavých statí, kratší edice materiálů k dějinám českého písemnictví, četné recenze nové literárněvědné literatury a zprávy o dění ve vědeckém životě. Podobně zaměřený je relativně nový časopis Slovo a smysl (vychází od roku 2004), který vydává Ústav české literatury a literární vědy FF UK (redaktory jsou Jan Wiendl, Libuše Hezcková a Josef Vojvodík). Revue sborníkového typu publikuje zejména odborné studie v češtině, angličtině a němčině. Na literární teorii a novověké evropské a americké literatury se zaměřuje dvakrát do roka vycházející časopis Svět literatury (šéfredaktor Vladimír Svatoň), převážně materiálovým literárněhistorickým textům a edicím je určena ročenka Literárního archivu Památníků národního písemnictví Literární archiv. Ediční projekty Z edičních projektů, jež mají podstatnější význam pro literární historii a teorii, jde o řadu Česká knižnice, již donedávna vydávalo Nakladatelství Lidové noviny (viz výše). Toto nakladatelství se dále podílelo na ojedinělém edičním záměru kompletního vydání korespondence Boženy Němcové. Dalším nakladatelstvím, jež vydávalo zejména autorské soubory kritických a literárněvědných studií, je Torst (mj. autorské svazky Václava Černého, Pavla Trosta, Oldřicha Králíka, Jana Lopatky, Josefa Vohryzka, Zdeňka Pešata, Miroslava Červenky, Aleše Hamana, Antonína Brouska, Jiřího Opelíka aj.) a Triáda (zejména edice Paprsek, již řídí Robert Krumphanzl, Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Jan Šulc). Patrně nejkoncepčněji se v posledních letech věnuje vydávání nových literárněvědných prací a překladů ze světové literární teorie nakladatelství Host. Prvním zásadním projektem byla čtrnáctisvazková ediční řada

18 TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Strukturalistická knihovna (podpořená grantem MK ČR), již řídili Miroslav Červenka, Jiří Trávníček a Miroslav Balaštík (v jejím rámci vyšel zde mj. dvousvazkový výbor ze studií Jana Mukařovského, pojednání o dějinách volného verše z pera Miroslava Červenky, české překlady knih Květoslava Chvatíka, Lubomíra Doležela, Mojmíra Otruby, dále výbory zásadních prací francouzského strukturalismu, kostnické školy, tartuské školy atd.). Na tento projekt nakladatelství navázalo ediční řadou Teoretická knihovna (doposud 17 svazků, podporovaných třemi granty MK ČR), v jejímž rámci rovněž vycházely jak původní práce střední a mladší generace literárních vědců (Jiří Trávníček, Petr A. Bílek, Pavel Janáček, Josef Vojvodík), tak překlady klasických titulů světové literární teorie (knihy Northropa Frye, Marka Turnera, Huga Friedricha, Petera Szondiho aj.). Ojedinělým nakladatelským projektem je pokus o kritické zpřístupnění celého díla Jaroslava Seiferta v nakladatelství Akropolis, jež však bylo po vydání deseti svazků pozastaveno. Závěrem nelze nezmínit ani nakladatelství, jež mají vydávání vědeckých titulů takřka v popisu práce: Academia a Karolinum (tituly těchto nakladatelství často získávají grantovou finanční podporu určenou na vydání). Prameny k dějinám českého písemnictví Organizací, již v rámci výkladu o současné literární vědě nelze pominout, je Památník národního písemnictví, přesněji jeho nejdůležitější součást: Literární archiv. Tato instituce shromažďuje, zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje prameny k dějinám českého písemnictví. Osobní fondy spisovatelů, novinářů, historiků, kritiků, redaktorů i fondy dokumentující aktivity různých kulturních institucí, jež Památník národního písemnictví spravuje, mají pro českou literární historii od konce 18. století až po současnost zásadní význam. Základní, pravidelně aktualizovaná evidence sbírek archivu je k dispozici na internetu prostřednictvím databáze PEVA (spravované Archivní správou ministerstva vnitra). Pracovníci Literárního archivu v posledních letech dále provedli digitalizaci veškerých archivních pomůcek uchovávaných fondů a zprovoznili rovněž databázi na zpracování samotných archiválií (což grantově podpořila GA ČR). V současné době instituce připravuje úplné databázové zpřístupnění inventářů fondů prostřednictvím internetu (www.badatelna.cz). S ohledem na aktuální debaty o slučování různých institucí je z hlediska literární vědy třeba v prvé řadě dbát na to, aby materiály spravované Literárním archivem zůstaly přístupné veřejnosti pokud by k nim byl přístup omezen, mohlo by to zásadně ohrozit další zkoumání některých etap českých kulturních dějin. Poslední specializovanou institucí je Libri prohibiti. Tato knihovna soustřeďuje naprosto unikátní soubor samizdatových a exilových časopisů a knih, spolu s dalšími druhy pramenů k dějinám české nezávislé kultury. Její fondy jsou naprosto nepostradatelné pro studium českých kulturních dějin 2. poloviny 20. století. Pracovníci knihovny (zejména její ředitel Jiří Gruntorád) mají zásadní podíl na publikacích mapujících poválečný literární a politický exil a samizdatovou kulturu (viz zejména Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945, 2000; podpořeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Nadací pro rozvoj občanské společnosti, programem PHARE a Hl. městem Prahou; nebo Katalog knih českého exilu , 1995 aj.) TEORETICKÁ A HISTORIOGRAFICKÁ REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Daniela Kramerová Příjemci grantové podpory bývají badatelské instituce, výstavní instituce, nakladatelství nebo přímo badateléfyzické osoby. Vzhledem k omezenému počtu zástupců české uměleckohistorické obce dochází na poli výzkumu a vědy v oblasti dějin umění k personálnímu překrývání. Často pak jednotlivé projekty (výstavy, konference, publikace) vznikají ve spolupráci personální a někdy i finanční několika státních institucí. Vedle základního finančního vstupu podílející se instituce jsou projekty uskutečňovány ze zdrojů českého i zahraničního grantového systému případně formou soukromého a firemního sponzorství.

19 KRITICKÁ REFLEXE LITERATURY Libuše Bělunková Literární a s literaturou související časopisy Nabídka v ČR je zdravě pestrá a široká jako v jiných demokratických státech. Časopisy lze rozdělit do mnoha překrývajících se kategorií (podle periodicity, celostátního či regionálního působení, doby existence, způsobu distribuce, cílových skupin, přesahu do jiných oborů, zaměření na českou či zahraniční literární produkci, podle míry státní podpory, podle užší umělecké orientace či podle převahy literárních či sekundárních textů atp.) a jejich průběžné hodnocení (od obsahových analýz po názory odborníků na kvalitu textů a autorský okruh) je pro fungování celého systému nutné. Vydává Kulturní týdeník, s. r. o. (šéfredaktorka Libuše Bělunková; redakce: Kamila Boháčková, Petr Ferenc, Karel Kouba, Marta Ljubková, Filip Pospíšil, Jiří Růžička, Lukáš Rychetský, Petr Vaňous). Týdeník byl založen v roce 2005 a výběrově sleduje všechny umělecké disciplíny, přičemž největší část je věnována literatuře. Prizmatem kultury hodnotí i veřejné dění, přináší kulturní servis, eseje, komentáře, recenze, rozhovory a ukázky z původní beletrie a poezie. Snaží se zasadit českou literaturu do kontextu literatury světové, do kontextu celé umělecké scény a veřejného prostoru, zabývá se kulturní politikou. Tiskne překlady současných zahraničních autorů (např. O. Pamuk, P. Roth, M. Witkowski, E. Jelineková, některým autorům je věnováno téma čísla) i tuzemskou literární produkci (J. Topol, A. Zonová, V. Fischerová, B. Grögerová, V. Špaček). Rubriku Básně týdne vedou Petr Borkovec a Vratislav Färber. Recenzní rubriku a Recenzi týdne doplňuje 8 až 12 minirecenzí knih a bibliografický výběr z literárních časopisů. Každé číslo A2 je koncipováno tematicky, z literárních témat vyšla např. čísla věnovaná Jakubu Demlovi a Ladislavu Klímovi, Dorotě Masłowské, Juli Zeh, netradiční prezentaci poezie, dětské literatuře, myšlení o literatuře, nové vydavatelské strategii či českému dramatu. Polemiku vzbudily mj. článek Krize české literatury, kritika 1. svazku Dějin české literatury a téma grantů na kulturu. A2 se snaží hledat novou generaci kulturních publicistů (O. Klimeš, K. Müller, Š. Sirovátka) a spojovat ji se zavedenými autory (literární zápisníky Jana Štolby a Petra A. Bílka; zahraniční bohemisté). Značný prostor věnuje A2 ostatním druhům umění, společenským a politickým komentářům a kritice médií. Na grafické úpravě spolupracuje s mladými výtvarnými umělci (ilustrace, galerie). A2 vychází 52x ročně, počet stran 32, formát: 385 x 285 mm. Činnost týdeníku je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, Nadací Český literární fond a sponzory. Měsíčník pro literaturu a čtenáře vydává Spolek přátel vydávání časopisu HOST (spoluvydavatelem je HOST vydavatelství, s. r. o.; šéfredaktor Miroslav Balaštík, redakce: Martin Stöhr, Marek Sečkář a Jan Němec). Host vznikl v roce 1990 a navazuje na literární časopisy Host (vycházel v Přerově, v Brně a Praze), Host do domu ( v Brně) a samizdatovou revue Host ( , Brno). Časopis přináší kritické stati o především české literatuře, původní poezii, povídky, rozhovory, polemiky a recenze; jeho součástí je příloha Světová literatura. Ke stálým rubrikám patří Osobnost (rozhovor), Esej, Studie, Kritika, K románu (Jiří Trávníček), Beletrie a množství drobných literárněpublicistických rubrik (Jazykový glosář, Kalendárium, Anketa, Otázka pro...). Do rozsáhlé rubriky Recenze přispívají Eliška F. Juříková, Vladimír Stanzel, Jakub Grombíř, Karel Piorecký, Petr Hrtánek, Michal Sýkora, Blanka Kostřicová, Milena M. Marešová; autory kritik jsou Jan Štolba, Jiří Trávníček a Vladimír Svatoň. K veřejné debatě Host přispívá především rozhovory s českými spisovateli (P. Placák, A. Palán, L. Vaculík, J. Hájíček, D. Fischerová), otiskováním esejů (M. Kundera, K. Hvížďala, P. Janáček). Polemiku se podařilo vyvolat mj. tématem literárního kánonu. Host publikuje ukázky z děl zavedených českých spisovatelů (M. Ajvaz, J. Gruša, V. Jirousová, P. Král, J. Kratochvil, P. Ouředník, K. Šiktanc, J. Škvorecký, M. Uhde, I. Wernisch), vyhledává však a komentuje i nové autory poezie i prózy. Nevelkou plochu časopis věnuje jiným druhům umění (film, fotografie) A2 kulturní týdeník Host

20 164 KRITICKÁ REFLEXE UMĚNÍ Host vychází 10x ročně, počet stran cca 100, formát 215 x 280 mm. Činnost je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, vydavatelstvím Host a soukromými donátory. Literární noviny Plav Revolver revue Kulturně-politický týdeník vydávala v letech Společnost pro Literární noviny, nyní je vydavatelem Centrum pro média a demokracii, o.s. (šéfredaktor Jakub Patočka, redakce: Jakub Grombíř, Petr Jedlička, Lucie Česálková, Patrik Eichler, Jakub Kocurek, Anna Sehnalová, Roman Sikora, Jan Šícha, Hana Svanovská, Kamila Marková, Andrej Slivka). Založeny byly v roce 1990 jako příloha deníku Lidové noviny, samostatně vycházejí od roku Navazují na tradici Literárních novin ( , ), Literárních listů (1968) a Listů ( ). Literární noviny mají stálou přílohu Nové knihy, nepravidelně vycházela i příloha DOK.RE- VUE, v roce 2007 byla ukončena též stálá příloha Školní noviny. Týdeník přináší politickou publicistiku, reflexe současného umění a ukázky z původní tvorby. Viktor Debnár v něm uveřejňuje medailony a ukázky českých spisovatelů v emigraci. Ke stálým rubrikám patří Rozhovor, Spor, Knihovnička (souhrnná recenze), Fejeton, Komentáře a Eseje. Literární noviny organizují soutěž Povídka roku. Hlavním polemickým potenciálem časopisu v poslední době je debata Český úděl , která navazuje na texty M. Kundery a V. Havla z let 1968 a 1969, v níž jsou kromě nových příspěvků (J. Šabata, J. Pehe, E. Kantůrková) přetiskovány texty ze starých literárních časopisů a současných konferenčních sborníků. K pravidelným autorům Literárních novin patří Olga Lomová, Vít Janeček, Lukáš Jelínek, Jiří Pehe, Jan Šícha, Ludvík Vaculík, Alena Zemančíková, Ivan Hoffman. Grafická úprava listu je podřízena textu. Literární noviny vycházejí 52x ročně, počet stran 16+4, formát 315 x 470 mm. Činnost týdeníku je finančně podporována Nadací Michaela Kocába, Ministerstvem kultury ČR a soukromými donátory. Bývalý vydavatel Společnost pro Literární noviny ukončil svou činnost s dosud nevyrovnanými dluhy státu (VZP). Měsíčník pro světovou literaturu vydává občanské sdružení Splav! (šéfredaktorka Anna Čmejrková, redakce: Veronika Hesounová, Jan Hon, Petra Honzáková, Marie Iljašenko, Marie Kantůrková, Lucie Koryntová, Lukáš Novosad, Kateřina Veselovská; redakční rada: Libor Dvořák, Viktor Janiš, Jiří Josek, Oldřich Král, Jaroslav Olša, jr., Stanislav Rubáš, Josef Šlerka, Jan Vaněk, jr., Jovanka Šotolová). Časopis vychází od roku 2005 a publikuje současné překlady světové literatury a literárněhistorické či literárněkritické texty. Čísla jsou často zaměřena na jednotlivé jazykové oblasti, z dalších témat: dětská literatura, pornografie, nonsensová literatura, světoví spisovatelé o české literatuře. Plav vychází 12x ročně, počet stran 52, formát 260 x 200 mm. Financuje jej Ministerstvo kultury ČR, jednotlivá čísla podporují různé kulturní instituce a soukromí donátoři. Vydává Společnost pro Revolver revue (šéfredaktorka Terezie Pokorná, redakce: Viktor Karlík a Marek Vajchr, redakční spolupráce: Lucie Bartoňová, Karel Cudlín, Adam Gerbert, Karel Haloun, Michal Kosák, Robert Krumphanzl, Petr Onufer, Robert Portel a Michael Špirit). RR pod tímto názvem existuje od roku 1987 (do roku 1989 jako samizdat), navazuje na samizdatová periodika Jednou nohou ( ) a Revolver Revue Jednou nohou ( ). Revue přináší témata z oblasti kultury, politiky a filozofie, hlavní zájem je soustředěn na literaturu a výtvarné umění. Otiskuje eseje, uměnovědné stati, tematické bloky, rozhovory, ukázky z původní poezie a beletrie, recenze a glosy. Ke stálým rubrikám patří Nové práce, Ateliéry, Couleur. Přínosem RR do českého kritického myšlení je publikování studií amerických literárních kritiků od Petra Onufera, propracovaná témata či tematická čísla věnovaná světovým spisovatelům (L. F. Céline, R. Walser, W. G. Sebald, W. Gombrowicz ve spolupráci s Annou Kareninovou, Radovanem Charvátem a Helenou Stachovou). RR otiskuje literární texty spolupracovníků redakce, autorů vycházejících z prostředí undergroundu a tvůrčích samorostů; vyhledává i neznámé či pozapomenuté tvůrce. Z publikovaných autorů: Robert Krumphanzl, Jaroslav Formánek, Vít Kremlička, Lubomír Martínek, Pavel Kolmačka, Miroslav Drábek. Polemiku vzbudila mj. analýza Roberta Krumphanzla Kvalitní literatura a státní dotace, dlouhodobě pak vyvolávají ohlasy kritické příspěvky M. Špirita a M. Vajchra. RR rozšiřuje svůj záběr na všechny druhy umění, do českého kontextu přináší informace ze zahraničních uměleckých scén, především výtvarné (Německo, USA, Japonsko, Rusko). Od ostatních časopisů se liší originální grafickou úpravou, koncepcí, kvalitou i kvantitou reprodukcí (výtvarná stránka RR je samostatným přínosem, nikoli pouhou ilustrací). Revue vychází 4x ročně, počet stran asi 176, formát 240 x 160 mm. V letech vycházel navíc třikrát ročně sešit Kritická příloha Revolver Revue. Činnost RR je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR, Nadací Český literární fond, dalšími nadacemi a fondy (Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Anny

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

5.1. Nakladatelství / Vydavatelství

5.1. Nakladatelství / Vydavatelství 5.1. Nakladatelství / Vydavatelství Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.1. Nakladatelství/Vydavatelství NAKLADATELSTVÍ je organizace, která se zabývá vydáváním neperiodických publikací. VYDAVATELSTVÍ

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Vítězové veřejných zakázek

Vítězové veřejných zakázek Vítězové veřejných zakázek Analýza skutečných majitelů Praha 12. prosince 2013 Luděk Mácha, Jan Cikler CRIF Czech Credit Bureau Skupina založena v roce 1988 v Bologni Jeden z největších světových provozovatelů

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více