Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník"

Transkript

1 Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník textová a tabulková část 1. a 2. aktualizace tradiční venkovská zástavba v obci Sýkořice zpracováno 2010,

2 Objednatel: Město Rakovník Zastoupené: Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města se sídlem: Husovo nám. 27, Rakovník Pořizovatel: Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic úřad územního plánování, Zastoupený: Ing. M. Vachtlovou, vedoucí odboru Husovo náměstí 27, Rakovník Zhotovitel: GEPRO, spol. s r.o., Štefánikova 52, Praha 5 Kolektiv autorů: 1.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič RNDr. Jiří Jedlička Ing. Lenka Přívozníková 2.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič Mgr. David Třešňák Mgr. Michal Nekl Ing. Štěpán Vizina RNDr. Jiří Jedlička Ing. Františka Šatná Technické zpracování v systému GIS: Vojtěch Zvěřina Ing. Stanislav Tomeš Ing. Lada Doubravová Ing. Jana Smutná Datum zpracování 2. aktualizace: 11/2012 2

3 OBSAH A. ÚVOD... 5 A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY AKTUALIZACE: AKTUALIZACE:... 6 A.2. CÍLE ZAKÁZKY... 7 A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY... 7 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 8 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.3 BYDLENÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.4 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ DOPRAVA SE V ÚZEMÍ NENACHÁZÍ CYKLOTURISTIKA ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK JE VZHLEDEM K TURISTICKÝM A PŘÍRODNÍM HODNOTÁM PROTKÁNO HUSTOU SÍTÍ CYKLOTRAS, VÝČET TRAS ZŮSTÁVÁ SHODNÝ S ROKEM ZPRACOVÁNÍ ÚAP V R A PŘEHLED JE UVEDEN V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE: DO MANĚTÍNA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.5 VEŘEJNÁ VYBAVENOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.6 REKREACE, CESTOVNÍ RUCH A OCHRANA PAMÁTEK SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2. PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

4 B.2.2 VODNÍ REŢIM ÚZEMÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.3 HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY C. VYVÁŢENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK C.1. SOCIÁLNÍ PILÍŘ C.2. EKONOMICKÝ PILÍŘ C.3. PŘÍRODNÍ PILIŘ D. ZÁVĚRY ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.1. VZTAH RAKOVNICKA A OKOLÍ Z POHLEDU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.2. ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK Z POHLEDU VYDANÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 109 E. VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI VZTAHŮ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK E.1. PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ E.2. PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ E.3. PODMÍNKY PRO SOUDRŢNOST SPOLEČENSTVÍ F. PŘEHLED PROBLÉMŮ A ZÁVAD K ŘEŠENÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ F.1. PROBLÉMY A ZÁVADY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ: F.2. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI MÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.3. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.4. ÚKOLY PRO ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH KRAJE: TABULKOVÁ ČÁST G. SWOT ANALÝZA, VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK OBCÍ, URČENÍ PROBLÉMŮ A ÚKOLŮ V ÚPD 123 G. ZÁVĚR Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

5 A. ÚVOD A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY Rozsah řešeného území: Správní území ORP Rakovník Obvod ORP Rakovník leţí ve Středočeském kraji Správní území v západní část Středočeského kraje ORP Rakovník je situováno Správní obvod obce s rozšířenou působností RAKOVNÍK je vymezen správním územím 83 obcí : Pozn.: Legislativní rámec vymezení obce s rozšířenou působností stanoví zákon č. 314/2002 Sb. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) jsou stanoveny vyhláškou MV č. 388/2002. Členění podle působnosti stavebního úřadu (SÚ): SÚ Čistá: Břeţany, Čistá, Řeřichy, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Zavidov. SÚ Jesenice: Děkov, Drahouš, Hořovičky, Jesenice, Kolešov, Krty, Oráčov, Pšovlky, Švihov, Ţďár. SÚ Křivoklát: Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno, SÚ Nové Strašecí: Bdín. Kalivody, Kozojedy, Kroupová, Krušovice, Milý, Mšec, Mšecké Ţehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice. SÚ Rakovník: Hořesedly, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Kněţeves, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec,, Krupá,, Lašovice, Lišany, Lubná, Luţná, Malinová, Milostín,, Mutějovice, Nesuchyně, Nový Dům, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Všetaty. 1. AKTUALIZACE: Předmětem zakázky bylo zpracování aktualizace: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

6 Rozboru udrţitelného rozvoje území jako: zjištění a vyhodnocení udrţitelného rozvoje území dle vyhlášky vč. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí spadajících do ORP Rakovník, zpracování kompletního rozboru s uvedením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a s vyhodnocením vyváţenosti vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoje a pro soudrţnost společenství obyvatel území; vyhodnocení závěrů tří pilířů z uvedených tématických okruhů do kartogramu Grafické části: Na základě zpracovaných aktualizovaných dat o území zapracovaných do GIS systému zavedeného při zpracování ÚAO ORP Rakovník v r byly sestaveny aktualizované výkresy výkres hodnot území, výkres limitů vyuţití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení. Všechny výkresy byly zpracovány nad katastrálními mapami jednotlivých obcí. Celá grafická část byla zpracována v digitální podobě v technologii GIS s vyuţitím datového modelu Středočeského kraje. 2. AKTUALIZACE: V rámci druhé aktualizace územně analytických problémů ORP Neratovice byly aktualizovány 1. Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území, byla sestavena a doplněna databáze sledovaných jevů v původním členění dle vyhlášky. 2. Sestavení výkresů hodnot, limitů a záměrů. 3. Zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje. 4. Zpracování SWOT analýz pro jednotlivé obce; vymezení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, členění tohoto hodnocení podle pilířů přírodního, ekonomického a sociálního. 5. Odůvodnění vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek pro kaţdou obec, které vyplynulo z celkového vyhodnocení obcí v jednotlivých 10 tématických oblastech v závěrečném vyhodnocení územních podmínek 3 pilířů vyjádřeném v kartogramu zpracovaném v rámci aktualizace v r Dalším bodem bylo určení problémů a závad k řešení v územně plánovacích dokumentacích. s vyznačením v textu kaţdé obce i v grafice problémového výkresu. vymezeny byly zejm. tyto závady: - Urbanistické / index PU/ o o Plochy k obnově, nové vyuţití znehodnoceného území Nevhodné funkce v území - Dopravní / index PD/ o Chybějící obchvat - Hygienické /index PH/ o o Negativní vliv průjezdné silniční a ţelezniční dopravy Negativní vliv letiště - Přírodního charakteru /index PPu/ o Nenavazující prvky územního systému ekologické stability 7. Dále byly vyznačeny a popsány vzájemné střety záměrů na provedení změn v území. Střety záměrů s limity a hodnotami (do záměrů jsou zahrnuty zastavitelné plochy, zastavěné územní, vyuţití loţisek nerostných surovin): - střet záměru s limitem, příp. hodnotou přírodní, s např. vyuţitím loţisek nerostných surovin /index SLP/ - střet záměru s limitem technické a dopravní infrastruktury /index SLT / - střet záměru s kulturní hodnotou /index SLK/ Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

7 - střet záplavového území popř. AKZÚ se zastavěným územím, zastavitelnou plochou /index SQZ / 8. Sestavení a vypracování problémového výkresu. A.2. CÍLE ZAKÁZKY Cílem díla bylo vypracovat kompletní aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností města Rakovník v souladu s 28 zákona 183/2006 Sb. zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto legislativního rámce má pořizovatel povinnost pořídit úplnou aktualizaci ÚAP jednou za kaţdé dva roky na základě nových údajů o území. Zakázka byla vypracována v členění: Průběţná aktualizace údajů o území, zapracování dat do stávajícího systému GIS; Zpracování aktualizace Rozboru udrţitelného rozvoje území; Zpracování aktuálních výkresů výkresu hodnot území, výkresu limitů vyuţití území, výkresů záměrů na provedení změn v území a výkresu problémů k řešení vše měřítku 1 : A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY Aktualizace územně analytických podkladů, části rozbor udrţitelného rozvoje (RUR) byl vypracován s ohledem na Metodické sdělení Odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů s cílem sjednotit zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje území (RURÚ) a jeho výstupů, tzn. vyhodnocení vyváţenosti vztahu územních podmínek a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Aktualizace byla provedena pro jednotlivá správní území ORP Rakovník v následujících krocích: Aktualizace PRURÚ jednotlivých tématických oblastí v členění jednotlivých 83 správních území obcí a zhodnocení tématické oblasti podle zvolených kritérií; Aktualizace jednotlivých tematických SWOT analýz definováním silných a slabých stránek, hrozeb a příleţitostí (SWOT analýza) pro 10 tématických oblastí uvedených ve vyhlášce; Vyhodnocení územních podmínek z jednotlivých tématických oblastí ; Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí s vymezením územních podmínek pro 3 pilíře; Určení vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území; Zařazení území obce do jedné z osmi kategorií vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj; Jednotné vyjádření výsledků uvedené kategorizace v kartogramu; z rozboru udrţitelného rozvoje jsou naformulovány problémy k řešení v následných územně plánovacích dokumentacích; problémy představují závady urbanistické, dopravní a hygienické a vzájemné střety záměrů a hodnot ve vazbě na provedení změn v území, grafická část územně analytických podkladů, finální sestavení výkresů jako závěrů podkladu pro rozbor udrţitelného rozvoje: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

8 o o o o výkres hodnot území, výkres limitů, výkres záměrů, výkres problémů. Technický postup zpracování aktuálních dat o území a finální výtisk výkresů: Zpracovaná data jsou vloţena do prostředí geografického informačního systému MISYS firmy GEPRO, digitalizací jsou tvořeny vrstvy a atributy objektů; při tvorbě dat jsou dodrţena standardní topografická pravidla pro zpracování vektorových dat: souřadnicový systém S-JTSK, souřadnice neredukované. Podkladem pro zpracování výkresů byly aktuální katastrální mapy obcí. Zpracovaná data budou předána pořizovateli v digitální vektorové podobě ve formátech poţadovaných pořizovatelem z důvodu zajištění kompatibility se softwarovým řešením pořizovatele (GRAMIS 7), tj.: textové dokumenty ve formátu.doc. nebo PDG; vektorová geografická data ve formátu ESRI SHP a BENTLEY DGN rastrová data výkresů budou předána ve formátu JPG, TIFF nebo PDF. A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Katastrální výměra a počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník: Správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce Výměra (ha) Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k ORP Rakovník (2121) Celkem v tom obce: 1 Bdín Branov Břeţany Čistá Děkov Drahouš Hořesedly Hořovičky Hracholusky Hřebečníky Hředle Hvozd Chrášťany Janov Jesenice (POÚ) Kalivody Karlova Ves Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

9 18 Kněţeves Kolešov Kolešovice Kounov Kozojedy Krakov Krakovec Kroučová Krty Krupá Krušovice Křivoklát (POÚ) Lašovice Lišany Lubná Luţná Malinová Městečko Milostín Milý Mšec Mšecké Ţehrovice Mutějovice Nesuchyně Nezabudice NOVÉ STRAŠECÍ (město, POÚ) Nový Dům Olešná Oráčov Panoší Újezd Pavlíkov Petrovice Pochvalov Přerubenice Příčina Přílepy Pšovlky Pustověty Račice RAKOVNÍK (město, ORP, POÚ) Roztoky Ruda Rynholec Řeřichy Řevničov Senec Senomaty Skryje Slabce Smilovice Srbeč Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

10 69 Svojetín Sýkořice Šanov Šípy Švihov Třeboc Třtice Václavy Velká Buková Velká Chmelištná Všesulov Všetaty Zavidov Zbečno Ţďár Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Rakovník: Zdroj: Z uvedeného přehledu je patrné, ţe za posledních 10 let od r vzrostl počet obyvatel o 6,52 %, v porovnání nárůst počtu obyvatel v období 10 let ve Středočeském kraji činil 6,33 %. Vymezení správního území obce s rozšířenou působností města Rakovník: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

11 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ Aktualizace analýzy SWOT byly zpracovány za jednotlivé tematické okruhy týkající se území, které jsou zatříděny do tří pilířů udrţitelného rozvoje území, do pilíře sociálního a ekonomického a políţe ţivotního prostředí. Ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. č 1b) obsahuje aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje jeho zjištění a aktuální vyhodnocení v vymezením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb podle jednotlivých tématických oblastí. Vyústění těchto tématických zjištění do vyhodnocení vyváţenost vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. Dílčí SWOT analýzy podle tématického členění na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje bylo provedeno v roce Podle 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. se jednalo zejména o níţe uvedené tématické okruhy. V rámci 1. aktualizace je vyhodnocen stav a vývoj dílčích tématických oblasti s cílem následně vyhodnotit míru vyváţenosti pilířů na území jednotlivých obcí. Tématické okruhy dílčích vyhodnocení: Kap. v textu B.1 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 sociodemografické podmínky, B.1.2 hospodářské podmínky, B.1.3 bydlení, B.1.4 veřejná dopravní a technická infrastruktura, B.1.5 veřejná vybavenost, Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

12 SYNTÉZA aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Rakovník , 2012 B.1.6 rekreace, cestovní ruch a ochrana památek, B.2 PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 horninové prostředí a geologie, B.2.2 vodní reţim území, B.2.3 hygiena ţivotního prostředí, B.2.4 ochrana přírody a krajiny, B.2.5 zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (POPFL) B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Rakovník patří do kategorie malých měst s aktuálním počtem obyvatel obyv. v r a jako takové patří mezi malá města jako jsou např. Slaný, Kralupy n.v., Brandýs n.l.-st. Boleslav, Neratovice či Nymburk. Rakovník má i nadále vyšší regionální (tj. pracovní a obsluţný) význam pro širší spádové zázemí. Důvodem je poloha Rakovníka v řídce osídlené oblasti na přechodu Středočeského a Plzeňského kraje (zvané téţ vnitřní pohraničí ), bez blízkých konkurenčních center. Územní obvod obcí, které spadají pod Rakovník jako obec s rozšířenou působností (dále ORP), je vymezen velmi široce - mimo město dalších 82 obcí s celkem tisíci obyvatel (2009). Město představuje třetinu obyvatelstva obvodu ORP. Obvod ORP Rakovník má druhou největší rozlohu ve Středočeském kraji (896 km 2, tj. 8,1 % kraje) a 4,7 % obyvatelstva kraje. V obvodu ORP Rakovník je 83 obcí, v jejich rámci 142 částí obcí, město Rakovník má jednoduchou strukturu s částmi I a II. V obvodu ORP je dále vymezeno cca 188 základních sídelních jednotek (ZSJ) a jejich dílů na 121 katastrálním území. Shrnutí: Počet obyvatel ORP Rakovník (2009) Počet obyvatel města Rakovník (2009) Rozloha ORP se nemění 896 km 2 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 Přiroz.měna Migrač.měna Celk. Migr.obrat SYNTÉZA Stav Stav změna (Nar-Zemř) (Přist-Vyst) (P+V) změna obyv / 1993 NAZOB Bdín % % - Branov % % - Břeţany % % + Čistá % % - Děkov % % + Drahouš % % + Hořesedly % % + Hořovičky % % + Hracholusky % % - Hřebečníky % % + Hředle % % + Hvozd % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

13 Chrášťany % % + Janov % % - Jesenice % % + Kalivody % % - Karlova Ves % % - Kněţeves % % + Kolešov % % + Kolešovice % % + Kounov % % + Kozojedy % % - Krakov % % + Krakovec % % + Kroučová % % + Krty % % - Krupá % % + Krušovice % % + Křivoklát % % + Lašovice % % - Lišany % % + Lubná % % + Luţná % % + Malinová % % + Městečko % % + Milostín % % - Milý % % + Mšec % % + Mšecké Ţehrovice % % - Mutějovice % % + Nesuchyně % % + Nezabudice % % - Nové Strašecí % % + Nový Dům % % - Olešná % % + Oráčov % % - Panoší Újezd % % + Pavlíkov % % + Petrovice % % - Pochvalov % % + Přerubenice % % + Příčina % % - Přílepy % % + Pšovlky % % + Pustověty % % + Račice % % + Rakovník % % - Roztoky % % - Ruda % % + Rynholec % % + Řeřichy % % + Řevničov % % - Senec % % + Senomaty % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

14 Skryje % % - Slabce % % + Smilovice % % + Srbeč % % + Svojetín % % + Sýkořice % % + Šanov % % + Šípy % % - Švihov % % - Třeboc % % - Třtice % % + Václavy % % + Velká Buková % % + Velká Chmelištná % % - Všesulov % % + Všetaty % % + Zavidov % % + Zbečno % % + Ţďár % % - obvod ORP celkem % bez Rak. a N.S % legenda: + více neţ 100% podbarv.hodnoty--> do 90% modrá - méně neţ 100% (autom.formát) % zelená nad 110% béţová Aktuální údaje o nezaměstnanosti v ORP Rakovník: Obec Dosaţitelní uchazeči celkem EAO Míra nezaměstnanosti říjen 2010 Míra nezaměstnanosti říjen 2011 Volná místa Bdín ,0% 5,0% 0 Branov ,8% 6,3% 0 Břeţany ,7% 14,3% 0 Čistá ,6% 11,3% 0 Děkov ,8% 22,0% 0 Drahouš ,1% 16,2% 0 Hořesedly ,0% 17,0% 0 Hořovičky ,9% 22,1% 0 Hracholusky ,4% 2,4% 0 Hřebečníky ,3% 10,5% 0 Hředle ,0% 8,7% 4 Hvozd ,5% 14,1% 0 Chrášťany ,3% 12,7% 2 Janov ,9% 14,3% 0 Jesenice ,2% 11,2% 0 Kalivody ,5% 2,5% 0 Karlova Ves ,6% 4,7% 0 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

15 Kněţeves ,9% 11,0% 1 Kolešov ,5% 39,0% 0 Kolešovice ,0% 12,0% 3 Kounov ,9% 17,8% 0 Kozojedy ,4% 7,1% 0 Krakov ,0% 8,0% 0 Krakovec ,1% 11,1% 0 Kroučová ,1% 10,8% 0 Krty ,8% 15,9% 0 Krupá ,6% 15,7% 2 Krušovice ,2% 12,1% 2 Křivoklát ,6% 13,4% 0 Lašovice ,9% 12,9% 0 Lišany ,0% 11,3% 5 Lubná ,0% 9,5% 0 Luţná ,2% 8,8% 0 Malinová ,1% 28,1% 0 Městečko ,1% 13,7% 0 Milostín ,4% 14,2% 0 Milý ,3% 16,7% 0 Mšec ,7% 6,9% 2 Mšecké Ţehrovice ,4% 11,4% 0 Mutějovice ,6% 17,6% 2 Nesuchyně ,7% 18,9% 2 Nezabudice ,0% 13,0% 0 Nové Strašecí ,4% 7,7% 4 Nový Dům ,9% 12,7% 0 Olešná ,2% 9,6% 0 Oráčov ,6% 12,2% 1 Panoší Újezd ,8% 14,4% 0 Pavlíkov ,2% 11,8% 0 Petrovice ,3% 12,2% 0 Pochvalov ,3% 7,3% 0 Přerubenice ,1% 14,3% 0 Příčina ,2% 6,3% 0 Přílepy ,0% 15,9% 0 Pšovlky ,9% 13,7% 0 Pustověty ,5% 15,5% 0 Račice ,2% 2,6% 0 Rakovník ,1% 7,6% 44 Roztoky ,3% 8,0% 15 Ruda ,9% 8,9% 0 Rynholec ,4% 9,8% 4 Řeřichy ,9% 9,5% 0 Řevničov ,6% 4,9% 0 Senec ,2% 8,3% 0 Senomaty ,7% 11,7% 0 Skryje ,8% 5,1% 0 Slabce ,6% 14,5% 0 Smilovice ,8% 17,4% 0 Srbeč ,9% 9,5% 0 Svojetín ,9% 16,6% 0 Sýkořice ,4% 5,4% 4 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

16 Šanov ,5% 11,8% 0 Šípy ,7% 10,3% 0 Švihov ,0% 35,0% 0 Třeboc ,7% 14,8% 0 Třtice ,7% 7,8% 0 Václavy ,3% 8,3% 0 Velká Buková ,0% 8,3% 0 Velká Chmelištná ,0% 4,3% 0 Všesulov ,2% 16,3% 0 Všetaty ,0% 12,4% 0 Zavidov ,8% 11,4% 0 Zbečno ,4% 8,8% 1 Ţďár ,6% 29,2% 0 Vysvětlivky: Dosaţitelní uchazeči... Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. Za dosaţitelné se nepovaţují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněţitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. Metodická poznámka: "Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva." Míra registrované nezaměstnanosti k (%) Rakovník město 7,4 6,5 6,5 6,4 6,0 6,2 5,5 4,2 7,1 Nové Strašecí město 7,4 6,6 6,6 7,3 6,7 6,1 5,6 4,3 7,4 ORP Rakovník celkem... 8,5 8,0 7,9 7,1 5,5 8.7 Středočeský kraj... 7,5 7,5 7,0 6,1 5,0 6,9 Zdroj: MPSV, úřady práce, ČSÚ Vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek za sociodemografické podmínky dílčí SWOT analýza: Silné stránky Obvod ORP Rakovník je zatím v podstatě populačně stabilizovaný, dochází k mírnému nárůstu počtu obyv 104 % celý obvod má uţ od roku 1996 pozitivní migrační saldo, v roce 2007 se (dočasně) vyrovnala i přirozená měna obyvatelstva ve věkové struktuře (dočasně) narůstá podíl produktivní věkové skupiny kvalitní sociální vybavení města Rakovníka nízká úroveň sociálně patologických jevů vč. Slabé stránky úbytek obyvatel v Rakovníku na 95 % od klesající podíl dětské věkové skupiny, velmi nepříznivý výhled stárnutí populace některá malá sídla v zázemí mají vysoký podíl seniorů s riziky pro udrţitelnost těchto sídel zhoršená vzdělanostní struktura, hlavně v zázemí velké zastoupení hůře placených manuálních Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

17 kriminality v zázemí převaţuje pozitivní vliv rekreantů v soukromých objektech a rekreační funkce vůbec na udrţení venkovského osídlení Příleţitosti nárůst počtu obyvatel v menších obcích, např. Všesulov /182 %/, Senomety /138/ Povlky 138 %, Malinová 136 %, Lubná 138 %, Hořovičky 135 % za nárůst pracovních příleţitostí ve sluţbách ve vazbě na vyuţití rekreačního potenciálu krajiny vyuţití krajinných hodnot pro stabilizaci populace v kvalitním prostředí. pracovních míst v keramickém a automobilním průmyslu Hrozby nástup demografického stárnutí (růst podílu postproduktivní věkové skupiny), soustředění seniorů v některých věkově podobných sídlech, nezvládnutí vyšších nároků na sociální péči vznik sociálně vyloučených komunit v některých ohroţených lokalitách Rakovníka a hlavně v malých sídlech v zázemí a nezvládnutí jejich problémů výraznější emigrace části populace s vyšším vzděláním do Prahy zvyšující se procento nezaměstnanosti, o dvě % vyšší za ORP neţ je průměr ve Středočeském kraji B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Data pro určení hospodářských podmínek jsou vydaná ve SLDB v roce 2001 a aktuálnější data nejsou k dispozici. Nejnovější z uvedených údajů jsou data registrovaných nezaměstnaných v říjnu 2010, podle těchto údajů dosahuje míra nezaměstnanosti v některých obcí aţ téměř 35 % Smilovice, 28 % Malinová, 24 % Hořovičky, pod % dosahují obce Děkov, Kolešov, 17 % Mutějovice a Přílepy, 18 % Pšovlky. Stav je dán mj. také úbytkem sezónní práce zemědělství a ve stavebnictví, ale zejména celkovou hospodářskou stagnací a malou nabídkou pracovních míst ve vzdálenějších územích od hlavního města. Průmyslový sektoru v celém obvodu ORP Rakovník i ve městě si zachovává svoji hodnotu díky stálé vysoké diverzifikaci, která sniţuje rizika otřesů pracovního trhu, a díky přítomnosti silných zahraničních vlastníků. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

18 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 data k roku -----> obec 2009 Počet prac. příl.dle bilance SLDB2001 trvalé změna PP PP PP PP obyv. obyv. celke I. II. III / m ( ) % vyj. za prací z obce registr. nezam. říjen 2010 % EA v zeměď. %zaměst navatelů + OSVČ z EA celkem % obyv. jen se ZŠ vzdál. od Rakovník a (km) význa m. (prům. ) zamě stnavat elé (podni ky) 1 Bdín 58 87% % 5,0% 25% 30,0% 36% 22,7-1 2 Branov % % 1,8% 13% 12,5% 31% 25,1 kemp 0 3 Břeţany % % 10,7% 39% 26,8% 35% 21,9-1 4 Čistá % % 11,6% 16% 19,4% 29% 18,0 ano kemp,chaty 0 5 Děkov % % 19,8% 10% 11,0% 34% 18,3-1 6 Drahouš % % 8,1% 11% 8,1% 33% 27,5-1 7 Hořesedly % % 16,0% 13% 14,5% 35% 14,2 0 8 Hořovičky % % 23,9% 18% 13,1% 44% 19,1-1 9 Hracholus 69 85% % 2,4% 14% 14,3% 31% 18,2-1 ky 10 Hřebeční % % 11,3% 15% 12,1% 37% 18,6 hotel+podnik. -1 ky zař. 11 Hředle % % 8,0% 17% 10,9% 25% 11,4 penzion Hvozd % % 11,5% 15% 3,8% 30% 9, Chrášťan % % 11,3% 10% 13,7% 27% 8,9-1 y 14 Janov % % 11,9% 14% 11,9% 34% 21, Jesenice % % 12,2% 7% 12,2% 35% 22,0 ano hotel,penz., 0 4 kempy 16 Kalivody 95 98% % 7,5% 8% 15,0% 27% 20, Karlova % % 1,6% 14% 17,2% 22% 22,9 0 Ves ubyt. zař. výrazn á atrakti vita pro cest. ruch SYNT. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

19 18 Kněţeves % % 8,9% 17% 11,0% 29% 8,9 ano penzion Kolešov % % 19,5% 20% 12,2% 40% 21, Kolešovic % % 12,0% 17% 10,6% 45% 11,8-1 e 21 Kounov % % 11,9% 17% 8,7% 37% 17,2 ano Kozojedy 85 83% % 2,4% 52% 21,4% 30% 24, Krakov % % 14,0% 28% 18,0% 36% 13, Krakovec % % 11,1% 19% 18,5% 35% 16,1 ano Kroučová % % 8,1% 21% 9,0% 27% 17, Krty 96 87% % 6,8% 16% 6,8% 40% 24, Krupá % % 13,6% 11% 10,1% 33% 10, Krušovice % % 9,2% 4% 12,5% 30% 12,4 ano hotel ano Křivoklát, % % 9,6% 14% 19,1% 25% 16,5 hotel, ano 0 POÚ penz. 30 Lašovice % % 12,9% 13% 16,1% 37% 10, Lišany % % 8,0% 8% 12,3% 28% 6,6 ano 1 32 Lubná % % 9,0% 3% 13,4% 29% 4,3 ano Luţná % % 8,2% 6% 16,2% 25% 5,5 ano 1 34 Malinová % % 28,1% 25% 21,9% 39% 10, Městečko % % 9,1% 10% 19,3% 33% 13, Milostín % % 13,4% 14% 11,8% 31% 16, Milý % % 8,3% 25% 14,6% 36% 28, Mšec % % 5,7% 9% 16,4% 27% 21, Mšecké % % 6,4% 9% 10,9% 32% 20,0-1 Ţehrovice 40 Mutějovic % % 17,6% 18% 13,6% 28% 14,4-1 e 41 Nesuchyn % % 11,7% 19% 12,1% 35% 13,5 hotel -1 ě 42 Nezabudi 76 97% % 13,0% 22% 8,7% 38% 16,7 dět.tá ano -1 ce 43 Nové Strašecí, POÚ % bor 43% 7,4% 3% 14,7% 25% 15,8 ano hotel,ubyt. 1 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

20 44 Nový % % 9,9% 28% 16,9% 38% 8,5-1 Dům 45 Olešná % % 9,2% 7% 11,7% 31% 5,5 ano Oráčov % % 10,6% 8% 9,0% 28% 15,5 ano Panoší % % 9,8% 13% 18,2% 28% 9,9-1 Újezd 48 Pavlíkov % % 7,2% 10% 12,8% 30% 7,9 ano Petrovice % % 7,3% 9% 11,4% 34% 9, Pochvalo % % 7,3% 25% 16,9% 35% 20,5-1 v 51 Přerubeni % % 7,1% 21% 28,6% 28% 21,8-1 ce 52 Příčina % % 15,2% 8% 6,3% 28% 7, Přílepy % % 17,0% 22% 15,9% 34% 9, Pšovlky % % 17,9% 9% 14,5% 29% 11, Pustověty % % 8,5% 7% 25,4% 27% 12, Račice % % 5,2% 8% 6,5% 34% 24,0 kemp,ubyt Rakovník, ORP, POÚ % ## # % 7,1% 2% 14,4% 22% 0,0 ano penzi ony ano 1 58 Roztoky % % 6,3% 4% 11,2% 29% 19,2 ano hotel, penzi on, 3kem py ano 1 59 Ruda % % 7,9% 16% 12,7% 29% 12, Rynholec % % 6,4% 5% 11,0% 30% 18,5 ano penzion Řeřichy % % 11,9% 19% 11,9% 41% 14, Řevničov % % 6,6% 5% 13,7% 29% 15,6 ano Senec % % 9,2% 6% 17,4% 33% 5, Senomaty % % 13,7% 9% 12,8% 31% 6,5-1 ano 0 65 Skryje % % 3,8% 14% 15,4% 30% 24,0 2 kemp y Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÝKOŘICE DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY POŘIZOVATEL: Obecní úřad Sýkořice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Šumberova 8, 160 00 Praha 6 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory období 9/2008 3/2015 Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory byla schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Újezd

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Radotice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lukov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014

ČESKÁ TŘEBOVÁ 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová AKTUALIZACE 2014 ČESKÁ TŘEBOVÁ Vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Bechlín zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Láz - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více