Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník"

Transkript

1 Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník textová a tabulková část 1. a 2. aktualizace tradiční venkovská zástavba v obci Sýkořice zpracováno 2010,

2 Objednatel: Město Rakovník Zastoupené: Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města se sídlem: Husovo nám. 27, Rakovník Pořizovatel: Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic úřad územního plánování, Zastoupený: Ing. M. Vachtlovou, vedoucí odboru Husovo náměstí 27, Rakovník Zhotovitel: GEPRO, spol. s r.o., Štefánikova 52, Praha 5 Kolektiv autorů: 1.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič RNDr. Jiří Jedlička Ing. Lenka Přívozníková 2.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič Mgr. David Třešňák Mgr. Michal Nekl Ing. Štěpán Vizina RNDr. Jiří Jedlička Ing. Františka Šatná Technické zpracování v systému GIS: Vojtěch Zvěřina Ing. Stanislav Tomeš Ing. Lada Doubravová Ing. Jana Smutná Datum zpracování 2. aktualizace: 11/2012 2

3 OBSAH A. ÚVOD... 5 A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY AKTUALIZACE: AKTUALIZACE:... 6 A.2. CÍLE ZAKÁZKY... 7 A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY... 7 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 8 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.3 BYDLENÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.4 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ DOPRAVA SE V ÚZEMÍ NENACHÁZÍ CYKLOTURISTIKA ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK JE VZHLEDEM K TURISTICKÝM A PŘÍRODNÍM HODNOTÁM PROTKÁNO HUSTOU SÍTÍ CYKLOTRAS, VÝČET TRAS ZŮSTÁVÁ SHODNÝ S ROKEM ZPRACOVÁNÍ ÚAP V R A PŘEHLED JE UVEDEN V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE: DO MANĚTÍNA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.5 VEŘEJNÁ VYBAVENOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.6 REKREACE, CESTOVNÍ RUCH A OCHRANA PAMÁTEK SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2. PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

4 B.2.2 VODNÍ REŢIM ÚZEMÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.3 HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY C. VYVÁŢENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK C.1. SOCIÁLNÍ PILÍŘ C.2. EKONOMICKÝ PILÍŘ C.3. PŘÍRODNÍ PILIŘ D. ZÁVĚRY ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.1. VZTAH RAKOVNICKA A OKOLÍ Z POHLEDU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.2. ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK Z POHLEDU VYDANÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 109 E. VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI VZTAHŮ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK E.1. PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ E.2. PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ E.3. PODMÍNKY PRO SOUDRŢNOST SPOLEČENSTVÍ F. PŘEHLED PROBLÉMŮ A ZÁVAD K ŘEŠENÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ F.1. PROBLÉMY A ZÁVADY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ: F.2. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI MÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.3. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.4. ÚKOLY PRO ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH KRAJE: TABULKOVÁ ČÁST G. SWOT ANALÝZA, VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK OBCÍ, URČENÍ PROBLÉMŮ A ÚKOLŮ V ÚPD 123 G. ZÁVĚR Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

5 A. ÚVOD A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY Rozsah řešeného území: Správní území ORP Rakovník Obvod ORP Rakovník leţí ve Středočeském kraji Správní území v západní část Středočeského kraje ORP Rakovník je situováno Správní obvod obce s rozšířenou působností RAKOVNÍK je vymezen správním územím 83 obcí : Pozn.: Legislativní rámec vymezení obce s rozšířenou působností stanoví zákon č. 314/2002 Sb. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) jsou stanoveny vyhláškou MV č. 388/2002. Členění podle působnosti stavebního úřadu (SÚ): SÚ Čistá: Břeţany, Čistá, Řeřichy, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Zavidov. SÚ Jesenice: Děkov, Drahouš, Hořovičky, Jesenice, Kolešov, Krty, Oráčov, Pšovlky, Švihov, Ţďár. SÚ Křivoklát: Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno, SÚ Nové Strašecí: Bdín. Kalivody, Kozojedy, Kroupová, Krušovice, Milý, Mšec, Mšecké Ţehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice. SÚ Rakovník: Hořesedly, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Kněţeves, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec,, Krupá,, Lašovice, Lišany, Lubná, Luţná, Malinová, Milostín,, Mutějovice, Nesuchyně, Nový Dům, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Všetaty. 1. AKTUALIZACE: Předmětem zakázky bylo zpracování aktualizace: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

6 Rozboru udrţitelného rozvoje území jako: zjištění a vyhodnocení udrţitelného rozvoje území dle vyhlášky vč. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí spadajících do ORP Rakovník, zpracování kompletního rozboru s uvedením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a s vyhodnocením vyváţenosti vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoje a pro soudrţnost společenství obyvatel území; vyhodnocení závěrů tří pilířů z uvedených tématických okruhů do kartogramu Grafické části: Na základě zpracovaných aktualizovaných dat o území zapracovaných do GIS systému zavedeného při zpracování ÚAO ORP Rakovník v r byly sestaveny aktualizované výkresy výkres hodnot území, výkres limitů vyuţití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení. Všechny výkresy byly zpracovány nad katastrálními mapami jednotlivých obcí. Celá grafická část byla zpracována v digitální podobě v technologii GIS s vyuţitím datového modelu Středočeského kraje. 2. AKTUALIZACE: V rámci druhé aktualizace územně analytických problémů ORP Neratovice byly aktualizovány 1. Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území, byla sestavena a doplněna databáze sledovaných jevů v původním členění dle vyhlášky. 2. Sestavení výkresů hodnot, limitů a záměrů. 3. Zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje. 4. Zpracování SWOT analýz pro jednotlivé obce; vymezení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, členění tohoto hodnocení podle pilířů přírodního, ekonomického a sociálního. 5. Odůvodnění vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek pro kaţdou obec, které vyplynulo z celkového vyhodnocení obcí v jednotlivých 10 tématických oblastech v závěrečném vyhodnocení územních podmínek 3 pilířů vyjádřeném v kartogramu zpracovaném v rámci aktualizace v r Dalším bodem bylo určení problémů a závad k řešení v územně plánovacích dokumentacích. s vyznačením v textu kaţdé obce i v grafice problémového výkresu. vymezeny byly zejm. tyto závady: - Urbanistické / index PU/ o o Plochy k obnově, nové vyuţití znehodnoceného území Nevhodné funkce v území - Dopravní / index PD/ o Chybějící obchvat - Hygienické /index PH/ o o Negativní vliv průjezdné silniční a ţelezniční dopravy Negativní vliv letiště - Přírodního charakteru /index PPu/ o Nenavazující prvky územního systému ekologické stability 7. Dále byly vyznačeny a popsány vzájemné střety záměrů na provedení změn v území. Střety záměrů s limity a hodnotami (do záměrů jsou zahrnuty zastavitelné plochy, zastavěné územní, vyuţití loţisek nerostných surovin): - střet záměru s limitem, příp. hodnotou přírodní, s např. vyuţitím loţisek nerostných surovin /index SLP/ - střet záměru s limitem technické a dopravní infrastruktury /index SLT / - střet záměru s kulturní hodnotou /index SLK/ Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

7 - střet záplavového území popř. AKZÚ se zastavěným územím, zastavitelnou plochou /index SQZ / 8. Sestavení a vypracování problémového výkresu. A.2. CÍLE ZAKÁZKY Cílem díla bylo vypracovat kompletní aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností města Rakovník v souladu s 28 zákona 183/2006 Sb. zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto legislativního rámce má pořizovatel povinnost pořídit úplnou aktualizaci ÚAP jednou za kaţdé dva roky na základě nových údajů o území. Zakázka byla vypracována v členění: Průběţná aktualizace údajů o území, zapracování dat do stávajícího systému GIS; Zpracování aktualizace Rozboru udrţitelného rozvoje území; Zpracování aktuálních výkresů výkresu hodnot území, výkresu limitů vyuţití území, výkresů záměrů na provedení změn v území a výkresu problémů k řešení vše měřítku 1 : A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY Aktualizace územně analytických podkladů, části rozbor udrţitelného rozvoje (RUR) byl vypracován s ohledem na Metodické sdělení Odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů s cílem sjednotit zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje území (RURÚ) a jeho výstupů, tzn. vyhodnocení vyváţenosti vztahu územních podmínek a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Aktualizace byla provedena pro jednotlivá správní území ORP Rakovník v následujících krocích: Aktualizace PRURÚ jednotlivých tématických oblastí v členění jednotlivých 83 správních území obcí a zhodnocení tématické oblasti podle zvolených kritérií; Aktualizace jednotlivých tematických SWOT analýz definováním silných a slabých stránek, hrozeb a příleţitostí (SWOT analýza) pro 10 tématických oblastí uvedených ve vyhlášce; Vyhodnocení územních podmínek z jednotlivých tématických oblastí ; Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí s vymezením územních podmínek pro 3 pilíře; Určení vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území; Zařazení území obce do jedné z osmi kategorií vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj; Jednotné vyjádření výsledků uvedené kategorizace v kartogramu; z rozboru udrţitelného rozvoje jsou naformulovány problémy k řešení v následných územně plánovacích dokumentacích; problémy představují závady urbanistické, dopravní a hygienické a vzájemné střety záměrů a hodnot ve vazbě na provedení změn v území, grafická část územně analytických podkladů, finální sestavení výkresů jako závěrů podkladu pro rozbor udrţitelného rozvoje: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

8 o o o o výkres hodnot území, výkres limitů, výkres záměrů, výkres problémů. Technický postup zpracování aktuálních dat o území a finální výtisk výkresů: Zpracovaná data jsou vloţena do prostředí geografického informačního systému MISYS firmy GEPRO, digitalizací jsou tvořeny vrstvy a atributy objektů; při tvorbě dat jsou dodrţena standardní topografická pravidla pro zpracování vektorových dat: souřadnicový systém S-JTSK, souřadnice neredukované. Podkladem pro zpracování výkresů byly aktuální katastrální mapy obcí. Zpracovaná data budou předána pořizovateli v digitální vektorové podobě ve formátech poţadovaných pořizovatelem z důvodu zajištění kompatibility se softwarovým řešením pořizovatele (GRAMIS 7), tj.: textové dokumenty ve formátu.doc. nebo PDG; vektorová geografická data ve formátu ESRI SHP a BENTLEY DGN rastrová data výkresů budou předána ve formátu JPG, TIFF nebo PDF. A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Katastrální výměra a počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník: Správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce Výměra (ha) Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k ORP Rakovník (2121) Celkem v tom obce: 1 Bdín Branov Břeţany Čistá Děkov Drahouš Hořesedly Hořovičky Hracholusky Hřebečníky Hředle Hvozd Chrášťany Janov Jesenice (POÚ) Kalivody Karlova Ves Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

9 18 Kněţeves Kolešov Kolešovice Kounov Kozojedy Krakov Krakovec Kroučová Krty Krupá Krušovice Křivoklát (POÚ) Lašovice Lišany Lubná Luţná Malinová Městečko Milostín Milý Mšec Mšecké Ţehrovice Mutějovice Nesuchyně Nezabudice NOVÉ STRAŠECÍ (město, POÚ) Nový Dům Olešná Oráčov Panoší Újezd Pavlíkov Petrovice Pochvalov Přerubenice Příčina Přílepy Pšovlky Pustověty Račice RAKOVNÍK (město, ORP, POÚ) Roztoky Ruda Rynholec Řeřichy Řevničov Senec Senomaty Skryje Slabce Smilovice Srbeč Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

10 69 Svojetín Sýkořice Šanov Šípy Švihov Třeboc Třtice Václavy Velká Buková Velká Chmelištná Všesulov Všetaty Zavidov Zbečno Ţďár Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Rakovník: Zdroj: Z uvedeného přehledu je patrné, ţe za posledních 10 let od r vzrostl počet obyvatel o 6,52 %, v porovnání nárůst počtu obyvatel v období 10 let ve Středočeském kraji činil 6,33 %. Vymezení správního území obce s rozšířenou působností města Rakovník: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

11 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ Aktualizace analýzy SWOT byly zpracovány za jednotlivé tematické okruhy týkající se území, které jsou zatříděny do tří pilířů udrţitelného rozvoje území, do pilíře sociálního a ekonomického a políţe ţivotního prostředí. Ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. č 1b) obsahuje aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje jeho zjištění a aktuální vyhodnocení v vymezením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb podle jednotlivých tématických oblastí. Vyústění těchto tématických zjištění do vyhodnocení vyváţenost vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. Dílčí SWOT analýzy podle tématického členění na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje bylo provedeno v roce Podle 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. se jednalo zejména o níţe uvedené tématické okruhy. V rámci 1. aktualizace je vyhodnocen stav a vývoj dílčích tématických oblasti s cílem následně vyhodnotit míru vyváţenosti pilířů na území jednotlivých obcí. Tématické okruhy dílčích vyhodnocení: Kap. v textu B.1 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 sociodemografické podmínky, B.1.2 hospodářské podmínky, B.1.3 bydlení, B.1.4 veřejná dopravní a technická infrastruktura, B.1.5 veřejná vybavenost, Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

12 SYNTÉZA aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Rakovník , 2012 B.1.6 rekreace, cestovní ruch a ochrana památek, B.2 PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 horninové prostředí a geologie, B.2.2 vodní reţim území, B.2.3 hygiena ţivotního prostředí, B.2.4 ochrana přírody a krajiny, B.2.5 zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (POPFL) B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Rakovník patří do kategorie malých měst s aktuálním počtem obyvatel obyv. v r a jako takové patří mezi malá města jako jsou např. Slaný, Kralupy n.v., Brandýs n.l.-st. Boleslav, Neratovice či Nymburk. Rakovník má i nadále vyšší regionální (tj. pracovní a obsluţný) význam pro širší spádové zázemí. Důvodem je poloha Rakovníka v řídce osídlené oblasti na přechodu Středočeského a Plzeňského kraje (zvané téţ vnitřní pohraničí ), bez blízkých konkurenčních center. Územní obvod obcí, které spadají pod Rakovník jako obec s rozšířenou působností (dále ORP), je vymezen velmi široce - mimo město dalších 82 obcí s celkem tisíci obyvatel (2009). Město představuje třetinu obyvatelstva obvodu ORP. Obvod ORP Rakovník má druhou největší rozlohu ve Středočeském kraji (896 km 2, tj. 8,1 % kraje) a 4,7 % obyvatelstva kraje. V obvodu ORP Rakovník je 83 obcí, v jejich rámci 142 částí obcí, město Rakovník má jednoduchou strukturu s částmi I a II. V obvodu ORP je dále vymezeno cca 188 základních sídelních jednotek (ZSJ) a jejich dílů na 121 katastrálním území. Shrnutí: Počet obyvatel ORP Rakovník (2009) Počet obyvatel města Rakovník (2009) Rozloha ORP se nemění 896 km 2 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 Přiroz.měna Migrač.měna Celk. Migr.obrat SYNTÉZA Stav Stav změna (Nar-Zemř) (Přist-Vyst) (P+V) změna obyv / 1993 NAZOB Bdín % % - Branov % % - Břeţany % % + Čistá % % - Děkov % % + Drahouš % % + Hořesedly % % + Hořovičky % % + Hracholusky % % - Hřebečníky % % + Hředle % % + Hvozd % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

13 Chrášťany % % + Janov % % - Jesenice % % + Kalivody % % - Karlova Ves % % - Kněţeves % % + Kolešov % % + Kolešovice % % + Kounov % % + Kozojedy % % - Krakov % % + Krakovec % % + Kroučová % % + Krty % % - Krupá % % + Krušovice % % + Křivoklát % % + Lašovice % % - Lišany % % + Lubná % % + Luţná % % + Malinová % % + Městečko % % + Milostín % % - Milý % % + Mšec % % + Mšecké Ţehrovice % % - Mutějovice % % + Nesuchyně % % + Nezabudice % % - Nové Strašecí % % + Nový Dům % % - Olešná % % + Oráčov % % - Panoší Újezd % % + Pavlíkov % % + Petrovice % % - Pochvalov % % + Přerubenice % % + Příčina % % - Přílepy % % + Pšovlky % % + Pustověty % % + Račice % % + Rakovník % % - Roztoky % % - Ruda % % + Rynholec % % + Řeřichy % % + Řevničov % % - Senec % % + Senomaty % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

14 Skryje % % - Slabce % % + Smilovice % % + Srbeč % % + Svojetín % % + Sýkořice % % + Šanov % % + Šípy % % - Švihov % % - Třeboc % % - Třtice % % + Václavy % % + Velká Buková % % + Velká Chmelištná % % - Všesulov % % + Všetaty % % + Zavidov % % + Zbečno % % + Ţďár % % - obvod ORP celkem % bez Rak. a N.S % legenda: + více neţ 100% podbarv.hodnoty--> do 90% modrá - méně neţ 100% (autom.formát) % zelená nad 110% béţová Aktuální údaje o nezaměstnanosti v ORP Rakovník: Obec Dosaţitelní uchazeči celkem EAO Míra nezaměstnanosti říjen 2010 Míra nezaměstnanosti říjen 2011 Volná místa Bdín ,0% 5,0% 0 Branov ,8% 6,3% 0 Břeţany ,7% 14,3% 0 Čistá ,6% 11,3% 0 Děkov ,8% 22,0% 0 Drahouš ,1% 16,2% 0 Hořesedly ,0% 17,0% 0 Hořovičky ,9% 22,1% 0 Hracholusky ,4% 2,4% 0 Hřebečníky ,3% 10,5% 0 Hředle ,0% 8,7% 4 Hvozd ,5% 14,1% 0 Chrášťany ,3% 12,7% 2 Janov ,9% 14,3% 0 Jesenice ,2% 11,2% 0 Kalivody ,5% 2,5% 0 Karlova Ves ,6% 4,7% 0 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

15 Kněţeves ,9% 11,0% 1 Kolešov ,5% 39,0% 0 Kolešovice ,0% 12,0% 3 Kounov ,9% 17,8% 0 Kozojedy ,4% 7,1% 0 Krakov ,0% 8,0% 0 Krakovec ,1% 11,1% 0 Kroučová ,1% 10,8% 0 Krty ,8% 15,9% 0 Krupá ,6% 15,7% 2 Krušovice ,2% 12,1% 2 Křivoklát ,6% 13,4% 0 Lašovice ,9% 12,9% 0 Lišany ,0% 11,3% 5 Lubná ,0% 9,5% 0 Luţná ,2% 8,8% 0 Malinová ,1% 28,1% 0 Městečko ,1% 13,7% 0 Milostín ,4% 14,2% 0 Milý ,3% 16,7% 0 Mšec ,7% 6,9% 2 Mšecké Ţehrovice ,4% 11,4% 0 Mutějovice ,6% 17,6% 2 Nesuchyně ,7% 18,9% 2 Nezabudice ,0% 13,0% 0 Nové Strašecí ,4% 7,7% 4 Nový Dům ,9% 12,7% 0 Olešná ,2% 9,6% 0 Oráčov ,6% 12,2% 1 Panoší Újezd ,8% 14,4% 0 Pavlíkov ,2% 11,8% 0 Petrovice ,3% 12,2% 0 Pochvalov ,3% 7,3% 0 Přerubenice ,1% 14,3% 0 Příčina ,2% 6,3% 0 Přílepy ,0% 15,9% 0 Pšovlky ,9% 13,7% 0 Pustověty ,5% 15,5% 0 Račice ,2% 2,6% 0 Rakovník ,1% 7,6% 44 Roztoky ,3% 8,0% 15 Ruda ,9% 8,9% 0 Rynholec ,4% 9,8% 4 Řeřichy ,9% 9,5% 0 Řevničov ,6% 4,9% 0 Senec ,2% 8,3% 0 Senomaty ,7% 11,7% 0 Skryje ,8% 5,1% 0 Slabce ,6% 14,5% 0 Smilovice ,8% 17,4% 0 Srbeč ,9% 9,5% 0 Svojetín ,9% 16,6% 0 Sýkořice ,4% 5,4% 4 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

16 Šanov ,5% 11,8% 0 Šípy ,7% 10,3% 0 Švihov ,0% 35,0% 0 Třeboc ,7% 14,8% 0 Třtice ,7% 7,8% 0 Václavy ,3% 8,3% 0 Velká Buková ,0% 8,3% 0 Velká Chmelištná ,0% 4,3% 0 Všesulov ,2% 16,3% 0 Všetaty ,0% 12,4% 0 Zavidov ,8% 11,4% 0 Zbečno ,4% 8,8% 1 Ţďár ,6% 29,2% 0 Vysvětlivky: Dosaţitelní uchazeči... Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. Za dosaţitelné se nepovaţují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněţitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. Metodická poznámka: "Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva." Míra registrované nezaměstnanosti k (%) Rakovník město 7,4 6,5 6,5 6,4 6,0 6,2 5,5 4,2 7,1 Nové Strašecí město 7,4 6,6 6,6 7,3 6,7 6,1 5,6 4,3 7,4 ORP Rakovník celkem... 8,5 8,0 7,9 7,1 5,5 8.7 Středočeský kraj... 7,5 7,5 7,0 6,1 5,0 6,9 Zdroj: MPSV, úřady práce, ČSÚ Vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek za sociodemografické podmínky dílčí SWOT analýza: Silné stránky Obvod ORP Rakovník je zatím v podstatě populačně stabilizovaný, dochází k mírnému nárůstu počtu obyv 104 % celý obvod má uţ od roku 1996 pozitivní migrační saldo, v roce 2007 se (dočasně) vyrovnala i přirozená měna obyvatelstva ve věkové struktuře (dočasně) narůstá podíl produktivní věkové skupiny kvalitní sociální vybavení města Rakovníka nízká úroveň sociálně patologických jevů vč. Slabé stránky úbytek obyvatel v Rakovníku na 95 % od klesající podíl dětské věkové skupiny, velmi nepříznivý výhled stárnutí populace některá malá sídla v zázemí mají vysoký podíl seniorů s riziky pro udrţitelnost těchto sídel zhoršená vzdělanostní struktura, hlavně v zázemí velké zastoupení hůře placených manuálních Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

17 kriminality v zázemí převaţuje pozitivní vliv rekreantů v soukromých objektech a rekreační funkce vůbec na udrţení venkovského osídlení Příleţitosti nárůst počtu obyvatel v menších obcích, např. Všesulov /182 %/, Senomety /138/ Povlky 138 %, Malinová 136 %, Lubná 138 %, Hořovičky 135 % za nárůst pracovních příleţitostí ve sluţbách ve vazbě na vyuţití rekreačního potenciálu krajiny vyuţití krajinných hodnot pro stabilizaci populace v kvalitním prostředí. pracovních míst v keramickém a automobilním průmyslu Hrozby nástup demografického stárnutí (růst podílu postproduktivní věkové skupiny), soustředění seniorů v některých věkově podobných sídlech, nezvládnutí vyšších nároků na sociální péči vznik sociálně vyloučených komunit v některých ohroţených lokalitách Rakovníka a hlavně v malých sídlech v zázemí a nezvládnutí jejich problémů výraznější emigrace části populace s vyšším vzděláním do Prahy zvyšující se procento nezaměstnanosti, o dvě % vyšší za ORP neţ je průměr ve Středočeském kraji B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Data pro určení hospodářských podmínek jsou vydaná ve SLDB v roce 2001 a aktuálnější data nejsou k dispozici. Nejnovější z uvedených údajů jsou data registrovaných nezaměstnaných v říjnu 2010, podle těchto údajů dosahuje míra nezaměstnanosti v některých obcí aţ téměř 35 % Smilovice, 28 % Malinová, 24 % Hořovičky, pod % dosahují obce Děkov, Kolešov, 17 % Mutějovice a Přílepy, 18 % Pšovlky. Stav je dán mj. také úbytkem sezónní práce zemědělství a ve stavebnictví, ale zejména celkovou hospodářskou stagnací a malou nabídkou pracovních míst ve vzdálenějších územích od hlavního města. Průmyslový sektoru v celém obvodu ORP Rakovník i ve městě si zachovává svoji hodnotu díky stálé vysoké diverzifikaci, která sniţuje rizika otřesů pracovního trhu, a díky přítomnosti silných zahraničních vlastníků. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

18 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 data k roku -----> obec 2009 Počet prac. příl.dle bilance SLDB2001 trvalé změna PP PP PP PP obyv. obyv. celke I. II. III / m ( ) % vyj. za prací z obce registr. nezam. říjen 2010 % EA v zeměď. %zaměst navatelů + OSVČ z EA celkem % obyv. jen se ZŠ vzdál. od Rakovník a (km) význa m. (prům. ) zamě stnavat elé (podni ky) 1 Bdín 58 87% % 5,0% 25% 30,0% 36% 22,7-1 2 Branov % % 1,8% 13% 12,5% 31% 25,1 kemp 0 3 Břeţany % % 10,7% 39% 26,8% 35% 21,9-1 4 Čistá % % 11,6% 16% 19,4% 29% 18,0 ano kemp,chaty 0 5 Děkov % % 19,8% 10% 11,0% 34% 18,3-1 6 Drahouš % % 8,1% 11% 8,1% 33% 27,5-1 7 Hořesedly % % 16,0% 13% 14,5% 35% 14,2 0 8 Hořovičky % % 23,9% 18% 13,1% 44% 19,1-1 9 Hracholus 69 85% % 2,4% 14% 14,3% 31% 18,2-1 ky 10 Hřebeční % % 11,3% 15% 12,1% 37% 18,6 hotel+podnik. -1 ky zař. 11 Hředle % % 8,0% 17% 10,9% 25% 11,4 penzion Hvozd % % 11,5% 15% 3,8% 30% 9, Chrášťan % % 11,3% 10% 13,7% 27% 8,9-1 y 14 Janov % % 11,9% 14% 11,9% 34% 21, Jesenice % % 12,2% 7% 12,2% 35% 22,0 ano hotel,penz., 0 4 kempy 16 Kalivody 95 98% % 7,5% 8% 15,0% 27% 20, Karlova % % 1,6% 14% 17,2% 22% 22,9 0 Ves ubyt. zař. výrazn á atrakti vita pro cest. ruch SYNT. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

19 18 Kněţeves % % 8,9% 17% 11,0% 29% 8,9 ano penzion Kolešov % % 19,5% 20% 12,2% 40% 21, Kolešovic % % 12,0% 17% 10,6% 45% 11,8-1 e 21 Kounov % % 11,9% 17% 8,7% 37% 17,2 ano Kozojedy 85 83% % 2,4% 52% 21,4% 30% 24, Krakov % % 14,0% 28% 18,0% 36% 13, Krakovec % % 11,1% 19% 18,5% 35% 16,1 ano Kroučová % % 8,1% 21% 9,0% 27% 17, Krty 96 87% % 6,8% 16% 6,8% 40% 24, Krupá % % 13,6% 11% 10,1% 33% 10, Krušovice % % 9,2% 4% 12,5% 30% 12,4 ano hotel ano Křivoklát, % % 9,6% 14% 19,1% 25% 16,5 hotel, ano 0 POÚ penz. 30 Lašovice % % 12,9% 13% 16,1% 37% 10, Lišany % % 8,0% 8% 12,3% 28% 6,6 ano 1 32 Lubná % % 9,0% 3% 13,4% 29% 4,3 ano Luţná % % 8,2% 6% 16,2% 25% 5,5 ano 1 34 Malinová % % 28,1% 25% 21,9% 39% 10, Městečko % % 9,1% 10% 19,3% 33% 13, Milostín % % 13,4% 14% 11,8% 31% 16, Milý % % 8,3% 25% 14,6% 36% 28, Mšec % % 5,7% 9% 16,4% 27% 21, Mšecké % % 6,4% 9% 10,9% 32% 20,0-1 Ţehrovice 40 Mutějovic % % 17,6% 18% 13,6% 28% 14,4-1 e 41 Nesuchyn % % 11,7% 19% 12,1% 35% 13,5 hotel -1 ě 42 Nezabudi 76 97% % 13,0% 22% 8,7% 38% 16,7 dět.tá ano -1 ce 43 Nové Strašecí, POÚ % bor 43% 7,4% 3% 14,7% 25% 15,8 ano hotel,ubyt. 1 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

20 44 Nový % % 9,9% 28% 16,9% 38% 8,5-1 Dům 45 Olešná % % 9,2% 7% 11,7% 31% 5,5 ano Oráčov % % 10,6% 8% 9,0% 28% 15,5 ano Panoší % % 9,8% 13% 18,2% 28% 9,9-1 Újezd 48 Pavlíkov % % 7,2% 10% 12,8% 30% 7,9 ano Petrovice % % 7,3% 9% 11,4% 34% 9, Pochvalo % % 7,3% 25% 16,9% 35% 20,5-1 v 51 Přerubeni % % 7,1% 21% 28,6% 28% 21,8-1 ce 52 Příčina % % 15,2% 8% 6,3% 28% 7, Přílepy % % 17,0% 22% 15,9% 34% 9, Pšovlky % % 17,9% 9% 14,5% 29% 11, Pustověty % % 8,5% 7% 25,4% 27% 12, Račice % % 5,2% 8% 6,5% 34% 24,0 kemp,ubyt Rakovník, ORP, POÚ % ## # % 7,1% 2% 14,4% 22% 0,0 ano penzi ony ano 1 58 Roztoky % % 6,3% 4% 11,2% 29% 19,2 ano hotel, penzi on, 3kem py ano 1 59 Ruda % % 7,9% 16% 12,7% 29% 12, Rynholec % % 6,4% 5% 11,0% 30% 18,5 ano penzion Řeřichy % % 11,9% 19% 11,9% 41% 14, Řevničov % % 6,6% 5% 13,7% 29% 15,6 ano Senec % % 9,2% 6% 17,4% 33% 5, Senomaty % % 13,7% 9% 12,8% 31% 6,5-1 ano 0 65 Skryje % % 3,8% 14% 15,4% 30% 24,0 2 kemp y Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více