Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník"

Transkript

1 Aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností města Rakovník textová a tabulková část 1. a 2. aktualizace tradiční venkovská zástavba v obci Sýkořice zpracováno 2010,

2 Objednatel: Město Rakovník Zastoupené: Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou města se sídlem: Husovo nám. 27, Rakovník Pořizovatel: Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic úřad územního plánování, Zastoupený: Ing. M. Vachtlovou, vedoucí odboru Husovo náměstí 27, Rakovník Zhotovitel: GEPRO, spol. s r.o., Štefánikova 52, Praha 5 Kolektiv autorů: 1.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič RNDr. Jiří Jedlička Ing. Lenka Přívozníková 2.aktualizace: Ing. arch. Dana Pokojová Ing. Vladimír Mackovič Mgr. David Třešňák Mgr. Michal Nekl Ing. Štěpán Vizina RNDr. Jiří Jedlička Ing. Františka Šatná Technické zpracování v systému GIS: Vojtěch Zvěřina Ing. Stanislav Tomeš Ing. Lada Doubravová Ing. Jana Smutná Datum zpracování 2. aktualizace: 11/2012 2

3 OBSAH A. ÚVOD... 5 A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY AKTUALIZACE: AKTUALIZACE:... 6 A.2. CÍLE ZAKÁZKY... 7 A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY... 7 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 8 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.3 BYDLENÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.4 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ DOPRAVA SE V ÚZEMÍ NENACHÁZÍ CYKLOTURISTIKA ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK JE VZHLEDEM K TURISTICKÝM A PŘÍRODNÍM HODNOTÁM PROTKÁNO HUSTOU SÍTÍ CYKLOTRAS, VÝČET TRAS ZŮSTÁVÁ SHODNÝ S ROKEM ZPRACOVÁNÍ ÚAP V R A PŘEHLED JE UVEDEN V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE: DO MANĚTÍNA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.5 VEŘEJNÁ VYBAVENOST SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.1.6 REKREACE, CESTOVNÍ RUCH A OCHRANA PAMÁTEK SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2. PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

4 B.2.2 VODNÍ REŢIM ÚZEMÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.3 HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY B.2.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŢITOSTI HROZBY C. VYVÁŢENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK C.1. SOCIÁLNÍ PILÍŘ C.2. EKONOMICKÝ PILÍŘ C.3. PŘÍRODNÍ PILIŘ D. ZÁVĚRY ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.1. VZTAH RAKOVNICKA A OKOLÍ Z POHLEDU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ D.2. ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK Z POHLEDU VYDANÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 109 E. VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI VZTAHŮ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK E.1. PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ E.2. PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ E.3. PODMÍNKY PRO SOUDRŢNOST SPOLEČENSTVÍ F. PŘEHLED PROBLÉMŮ A ZÁVAD K ŘEŠENÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ F.1. PROBLÉMY A ZÁVADY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ: F.2. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI MÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.3. VYMEZENÉ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY A HODNOTAMI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU: F.4. ÚKOLY PRO ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH KRAJE: TABULKOVÁ ČÁST G. SWOT ANALÝZA, VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK OBCÍ, URČENÍ PROBLÉMŮ A ÚKOLŮ V ÚPD 123 G. ZÁVĚR Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

5 A. ÚVOD A.1. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY Rozsah řešeného území: Správní území ORP Rakovník Obvod ORP Rakovník leţí ve Středočeském kraji Správní území v západní část Středočeského kraje ORP Rakovník je situováno Správní obvod obce s rozšířenou působností RAKOVNÍK je vymezen správním územím 83 obcí : Pozn.: Legislativní rámec vymezení obce s rozšířenou působností stanoví zákon č. 314/2002 Sb. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) jsou stanoveny vyhláškou MV č. 388/2002. Členění podle působnosti stavebního úřadu (SÚ): SÚ Čistá: Břeţany, Čistá, Řeřichy, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Zavidov. SÚ Jesenice: Děkov, Drahouš, Hořovičky, Jesenice, Kolešov, Krty, Oráčov, Pšovlky, Švihov, Ţďár. SÚ Křivoklát: Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno, SÚ Nové Strašecí: Bdín. Kalivody, Kozojedy, Kroupová, Krušovice, Milý, Mšec, Mšecké Ţehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec, Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice. SÚ Rakovník: Hořesedly, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Kněţeves, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec,, Krupá,, Lašovice, Lišany, Lubná, Luţná, Malinová, Milostín,, Mutějovice, Nesuchyně, Nový Dům, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Všetaty. 1. AKTUALIZACE: Předmětem zakázky bylo zpracování aktualizace: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

6 Rozboru udrţitelného rozvoje území jako: zjištění a vyhodnocení udrţitelného rozvoje území dle vyhlášky vč. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí spadajících do ORP Rakovník, zpracování kompletního rozboru s uvedením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb a s vyhodnocením vyváţenosti vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoje a pro soudrţnost společenství obyvatel území; vyhodnocení závěrů tří pilířů z uvedených tématických okruhů do kartogramu Grafické části: Na základě zpracovaných aktualizovaných dat o území zapracovaných do GIS systému zavedeného při zpracování ÚAO ORP Rakovník v r byly sestaveny aktualizované výkresy výkres hodnot území, výkres limitů vyuţití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení. Všechny výkresy byly zpracovány nad katastrálními mapami jednotlivých obcí. Celá grafická část byla zpracována v digitální podobě v technologii GIS s vyuţitím datového modelu Středočeského kraje. 2. AKTUALIZACE: V rámci druhé aktualizace územně analytických problémů ORP Neratovice byly aktualizovány 1. Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území, byla sestavena a doplněna databáze sledovaných jevů v původním členění dle vyhlášky. 2. Sestavení výkresů hodnot, limitů a záměrů. 3. Zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje. 4. Zpracování SWOT analýz pro jednotlivé obce; vymezení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, členění tohoto hodnocení podle pilířů přírodního, ekonomického a sociálního. 5. Odůvodnění vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek pro kaţdou obec, které vyplynulo z celkového vyhodnocení obcí v jednotlivých 10 tématických oblastech v závěrečném vyhodnocení územních podmínek 3 pilířů vyjádřeném v kartogramu zpracovaném v rámci aktualizace v r Dalším bodem bylo určení problémů a závad k řešení v územně plánovacích dokumentacích. s vyznačením v textu kaţdé obce i v grafice problémového výkresu. vymezeny byly zejm. tyto závady: - Urbanistické / index PU/ o o Plochy k obnově, nové vyuţití znehodnoceného území Nevhodné funkce v území - Dopravní / index PD/ o Chybějící obchvat - Hygienické /index PH/ o o Negativní vliv průjezdné silniční a ţelezniční dopravy Negativní vliv letiště - Přírodního charakteru /index PPu/ o Nenavazující prvky územního systému ekologické stability 7. Dále byly vyznačeny a popsány vzájemné střety záměrů na provedení změn v území. Střety záměrů s limity a hodnotami (do záměrů jsou zahrnuty zastavitelné plochy, zastavěné územní, vyuţití loţisek nerostných surovin): - střet záměru s limitem, příp. hodnotou přírodní, s např. vyuţitím loţisek nerostných surovin /index SLP/ - střet záměru s limitem technické a dopravní infrastruktury /index SLT / - střet záměru s kulturní hodnotou /index SLK/ Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

7 - střet záplavového území popř. AKZÚ se zastavěným územím, zastavitelnou plochou /index SQZ / 8. Sestavení a vypracování problémového výkresu. A.2. CÍLE ZAKÁZKY Cílem díla bylo vypracovat kompletní aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností města Rakovník v souladu s 28 zákona 183/2006 Sb. zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto legislativního rámce má pořizovatel povinnost pořídit úplnou aktualizaci ÚAP jednou za kaţdé dva roky na základě nových údajů o území. Zakázka byla vypracována v členění: Průběţná aktualizace údajů o území, zapracování dat do stávajícího systému GIS; Zpracování aktualizace Rozboru udrţitelného rozvoje území; Zpracování aktuálních výkresů výkresu hodnot území, výkresu limitů vyuţití území, výkresů záměrů na provedení změn v území a výkresu problémů k řešení vše měřítku 1 : A.3. METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY Aktualizace územně analytických podkladů, části rozbor udrţitelného rozvoje (RUR) byl vypracován s ohledem na Metodické sdělení Odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně analytických podkladů s cílem sjednotit zpracování aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje území (RURÚ) a jeho výstupů, tzn. vyhodnocení vyváţenosti vztahu územních podmínek a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Aktualizace byla provedena pro jednotlivá správní území ORP Rakovník v následujících krocích: Aktualizace PRURÚ jednotlivých tématických oblastí v členění jednotlivých 83 správních území obcí a zhodnocení tématické oblasti podle zvolených kritérií; Aktualizace jednotlivých tematických SWOT analýz definováním silných a slabých stránek, hrozeb a příleţitostí (SWOT analýza) pro 10 tématických oblastí uvedených ve vyhlášce; Vyhodnocení územních podmínek z jednotlivých tématických oblastí ; Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí s vymezením územních podmínek pro 3 pilíře; Určení vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj území; Zařazení území obce do jedné z osmi kategorií vyváţenosti vztahu územních podmínek pro udrţitelný rozvoj; Jednotné vyjádření výsledků uvedené kategorizace v kartogramu; z rozboru udrţitelného rozvoje jsou naformulovány problémy k řešení v následných územně plánovacích dokumentacích; problémy představují závady urbanistické, dopravní a hygienické a vzájemné střety záměrů a hodnot ve vazbě na provedení změn v území, grafická část územně analytických podkladů, finální sestavení výkresů jako závěrů podkladu pro rozbor udrţitelného rozvoje: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

8 o o o o výkres hodnot území, výkres limitů, výkres záměrů, výkres problémů. Technický postup zpracování aktuálních dat o území a finální výtisk výkresů: Zpracovaná data jsou vloţena do prostředí geografického informačního systému MISYS firmy GEPRO, digitalizací jsou tvořeny vrstvy a atributy objektů; při tvorbě dat jsou dodrţena standardní topografická pravidla pro zpracování vektorových dat: souřadnicový systém S-JTSK, souřadnice neredukované. Podkladem pro zpracování výkresů byly aktuální katastrální mapy obcí. Zpracovaná data budou předána pořizovateli v digitální vektorové podobě ve formátech poţadovaných pořizovatelem z důvodu zajištění kompatibility se softwarovým řešením pořizovatele (GRAMIS 7), tj.: textové dokumenty ve formátu.doc. nebo PDG; vektorová geografická data ve formátu ESRI SHP a BENTLEY DGN rastrová data výkresů budou předána ve formátu JPG, TIFF nebo PDF. A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Katastrální výměra a počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník: Správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce Výměra (ha) Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k ORP Rakovník (2121) Celkem v tom obce: 1 Bdín Branov Břeţany Čistá Děkov Drahouš Hořesedly Hořovičky Hracholusky Hřebečníky Hředle Hvozd Chrášťany Janov Jesenice (POÚ) Kalivody Karlova Ves Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

9 18 Kněţeves Kolešov Kolešovice Kounov Kozojedy Krakov Krakovec Kroučová Krty Krupá Krušovice Křivoklát (POÚ) Lašovice Lišany Lubná Luţná Malinová Městečko Milostín Milý Mšec Mšecké Ţehrovice Mutějovice Nesuchyně Nezabudice NOVÉ STRAŠECÍ (město, POÚ) Nový Dům Olešná Oráčov Panoší Újezd Pavlíkov Petrovice Pochvalov Přerubenice Příčina Přílepy Pšovlky Pustověty Račice RAKOVNÍK (město, ORP, POÚ) Roztoky Ruda Rynholec Řeřichy Řevničov Senec Senomaty Skryje Slabce Smilovice Srbeč Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

10 69 Svojetín Sýkořice Šanov Šípy Švihov Třeboc Třtice Václavy Velká Buková Velká Chmelištná Všesulov Všetaty Zavidov Zbečno Ţďár Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Rakovník: Zdroj: Z uvedeného přehledu je patrné, ţe za posledních 10 let od r vzrostl počet obyvatel o 6,52 %, v porovnání nárůst počtu obyvatel v období 10 let ve Středočeském kraji činil 6,33 %. Vymezení správního území obce s rozšířenou působností města Rakovník: Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

11 B. DÍLČÍ VYHODNOCENÍ TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ Aktualizace analýzy SWOT byly zpracovány za jednotlivé tematické okruhy týkající se území, které jsou zatříděny do tří pilířů udrţitelného rozvoje území, do pilíře sociálního a ekonomického a políţe ţivotního prostředí. Ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. č 1b) obsahuje aktualizace rozboru udrţitelného rozvoje jeho zjištění a aktuální vyhodnocení v vymezením silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb podle jednotlivých tématických oblastí. Vyústění těchto tématických zjištění do vyhodnocení vyváţenost vztahu územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. Dílčí SWOT analýzy podle tématického členění na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje bylo provedeno v roce Podle 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. se jednalo zejména o níţe uvedené tématické okruhy. V rámci 1. aktualizace je vyhodnocen stav a vývoj dílčích tématických oblasti s cílem následně vyhodnotit míru vyváţenosti pilířů na území jednotlivých obcí. Tématické okruhy dílčích vyhodnocení: Kap. v textu B.1 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 sociodemografické podmínky, B.1.2 hospodářské podmínky, B.1.3 bydlení, B.1.4 veřejná dopravní a technická infrastruktura, B.1.5 veřejná vybavenost, Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

12 SYNTÉZA aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Rakovník , 2012 B.1.6 rekreace, cestovní ruch a ochrana památek, B.2 PŘÍRODNÍ PILÍŘ B.2.1 horninové prostředí a geologie, B.2.2 vodní reţim území, B.2.3 hygiena ţivotního prostředí, B.2.4 ochrana přírody a krajiny, B.2.5 zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (POPFL) B.1.SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ B.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Rakovník patří do kategorie malých měst s aktuálním počtem obyvatel obyv. v r a jako takové patří mezi malá města jako jsou např. Slaný, Kralupy n.v., Brandýs n.l.-st. Boleslav, Neratovice či Nymburk. Rakovník má i nadále vyšší regionální (tj. pracovní a obsluţný) význam pro širší spádové zázemí. Důvodem je poloha Rakovníka v řídce osídlené oblasti na přechodu Středočeského a Plzeňského kraje (zvané téţ vnitřní pohraničí ), bez blízkých konkurenčních center. Územní obvod obcí, které spadají pod Rakovník jako obec s rozšířenou působností (dále ORP), je vymezen velmi široce - mimo město dalších 82 obcí s celkem tisíci obyvatel (2009). Město představuje třetinu obyvatelstva obvodu ORP. Obvod ORP Rakovník má druhou největší rozlohu ve Středočeském kraji (896 km 2, tj. 8,1 % kraje) a 4,7 % obyvatelstva kraje. V obvodu ORP Rakovník je 83 obcí, v jejich rámci 142 částí obcí, město Rakovník má jednoduchou strukturu s částmi I a II. V obvodu ORP je dále vymezeno cca 188 základních sídelních jednotek (ZSJ) a jejich dílů na 121 katastrálním území. Shrnutí: Počet obyvatel ORP Rakovník (2009) Počet obyvatel města Rakovník (2009) Rozloha ORP se nemění 896 km 2 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 Přiroz.měna Migrač.měna Celk. Migr.obrat SYNTÉZA Stav Stav změna (Nar-Zemř) (Přist-Vyst) (P+V) změna obyv / 1993 NAZOB Bdín % % - Branov % % - Břeţany % % + Čistá % % - Děkov % % + Drahouš % % + Hořesedly % % + Hořovičky % % + Hracholusky % % - Hřebečníky % % + Hředle % % + Hvozd % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

13 Chrášťany % % + Janov % % - Jesenice % % + Kalivody % % - Karlova Ves % % - Kněţeves % % + Kolešov % % + Kolešovice % % + Kounov % % + Kozojedy % % - Krakov % % + Krakovec % % + Kroučová % % + Krty % % - Krupá % % + Krušovice % % + Křivoklát % % + Lašovice % % - Lišany % % + Lubná % % + Luţná % % + Malinová % % + Městečko % % + Milostín % % - Milý % % + Mšec % % + Mšecké Ţehrovice % % - Mutějovice % % + Nesuchyně % % + Nezabudice % % - Nové Strašecí % % + Nový Dům % % - Olešná % % + Oráčov % % - Panoší Újezd % % + Pavlíkov % % + Petrovice % % - Pochvalov % % + Přerubenice % % + Příčina % % - Přílepy % % + Pšovlky % % + Pustověty % % + Račice % % + Rakovník % % - Roztoky % % - Ruda % % + Rynholec % % + Řeřichy % % + Řevničov % % - Senec % % + Senomaty % % + Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

14 Skryje % % - Slabce % % + Smilovice % % + Srbeč % % + Svojetín % % + Sýkořice % % + Šanov % % + Šípy % % - Švihov % % - Třeboc % % - Třtice % % + Václavy % % + Velká Buková % % + Velká Chmelištná % % - Všesulov % % + Všetaty % % + Zavidov % % + Zbečno % % + Ţďár % % - obvod ORP celkem % bez Rak. a N.S % legenda: + více neţ 100% podbarv.hodnoty--> do 90% modrá - méně neţ 100% (autom.formát) % zelená nad 110% béţová Aktuální údaje o nezaměstnanosti v ORP Rakovník: Obec Dosaţitelní uchazeči celkem EAO Míra nezaměstnanosti říjen 2010 Míra nezaměstnanosti říjen 2011 Volná místa Bdín ,0% 5,0% 0 Branov ,8% 6,3% 0 Břeţany ,7% 14,3% 0 Čistá ,6% 11,3% 0 Děkov ,8% 22,0% 0 Drahouš ,1% 16,2% 0 Hořesedly ,0% 17,0% 0 Hořovičky ,9% 22,1% 0 Hracholusky ,4% 2,4% 0 Hřebečníky ,3% 10,5% 0 Hředle ,0% 8,7% 4 Hvozd ,5% 14,1% 0 Chrášťany ,3% 12,7% 2 Janov ,9% 14,3% 0 Jesenice ,2% 11,2% 0 Kalivody ,5% 2,5% 0 Karlova Ves ,6% 4,7% 0 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

15 Kněţeves ,9% 11,0% 1 Kolešov ,5% 39,0% 0 Kolešovice ,0% 12,0% 3 Kounov ,9% 17,8% 0 Kozojedy ,4% 7,1% 0 Krakov ,0% 8,0% 0 Krakovec ,1% 11,1% 0 Kroučová ,1% 10,8% 0 Krty ,8% 15,9% 0 Krupá ,6% 15,7% 2 Krušovice ,2% 12,1% 2 Křivoklát ,6% 13,4% 0 Lašovice ,9% 12,9% 0 Lišany ,0% 11,3% 5 Lubná ,0% 9,5% 0 Luţná ,2% 8,8% 0 Malinová ,1% 28,1% 0 Městečko ,1% 13,7% 0 Milostín ,4% 14,2% 0 Milý ,3% 16,7% 0 Mšec ,7% 6,9% 2 Mšecké Ţehrovice ,4% 11,4% 0 Mutějovice ,6% 17,6% 2 Nesuchyně ,7% 18,9% 2 Nezabudice ,0% 13,0% 0 Nové Strašecí ,4% 7,7% 4 Nový Dům ,9% 12,7% 0 Olešná ,2% 9,6% 0 Oráčov ,6% 12,2% 1 Panoší Újezd ,8% 14,4% 0 Pavlíkov ,2% 11,8% 0 Petrovice ,3% 12,2% 0 Pochvalov ,3% 7,3% 0 Přerubenice ,1% 14,3% 0 Příčina ,2% 6,3% 0 Přílepy ,0% 15,9% 0 Pšovlky ,9% 13,7% 0 Pustověty ,5% 15,5% 0 Račice ,2% 2,6% 0 Rakovník ,1% 7,6% 44 Roztoky ,3% 8,0% 15 Ruda ,9% 8,9% 0 Rynholec ,4% 9,8% 4 Řeřichy ,9% 9,5% 0 Řevničov ,6% 4,9% 0 Senec ,2% 8,3% 0 Senomaty ,7% 11,7% 0 Skryje ,8% 5,1% 0 Slabce ,6% 14,5% 0 Smilovice ,8% 17,4% 0 Srbeč ,9% 9,5% 0 Svojetín ,9% 16,6% 0 Sýkořice ,4% 5,4% 4 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

16 Šanov ,5% 11,8% 0 Šípy ,7% 10,3% 0 Švihov ,0% 35,0% 0 Třeboc ,7% 14,8% 0 Třtice ,7% 7,8% 0 Václavy ,3% 8,3% 0 Velká Buková ,0% 8,3% 0 Velká Chmelištná ,0% 4,3% 0 Všesulov ,2% 16,3% 0 Všetaty ,0% 12,4% 0 Zavidov ,8% 11,4% 0 Zbečno ,4% 8,8% 1 Ţďár ,6% 29,2% 0 Vysvětlivky: Dosaţitelní uchazeči... Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. Za dosaţitelné se nepovaţují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněţitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. Metodická poznámka: "Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva." Míra registrované nezaměstnanosti k (%) Rakovník město 7,4 6,5 6,5 6,4 6,0 6,2 5,5 4,2 7,1 Nové Strašecí město 7,4 6,6 6,6 7,3 6,7 6,1 5,6 4,3 7,4 ORP Rakovník celkem... 8,5 8,0 7,9 7,1 5,5 8.7 Středočeský kraj... 7,5 7,5 7,0 6,1 5,0 6,9 Zdroj: MPSV, úřady práce, ČSÚ Vyhodnocení vyváţenosti územních podmínek za sociodemografické podmínky dílčí SWOT analýza: Silné stránky Obvod ORP Rakovník je zatím v podstatě populačně stabilizovaný, dochází k mírnému nárůstu počtu obyv 104 % celý obvod má uţ od roku 1996 pozitivní migrační saldo, v roce 2007 se (dočasně) vyrovnala i přirozená měna obyvatelstva ve věkové struktuře (dočasně) narůstá podíl produktivní věkové skupiny kvalitní sociální vybavení města Rakovníka nízká úroveň sociálně patologických jevů vč. Slabé stránky úbytek obyvatel v Rakovníku na 95 % od klesající podíl dětské věkové skupiny, velmi nepříznivý výhled stárnutí populace některá malá sídla v zázemí mají vysoký podíl seniorů s riziky pro udrţitelnost těchto sídel zhoršená vzdělanostní struktura, hlavně v zázemí velké zastoupení hůře placených manuálních Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

17 kriminality v zázemí převaţuje pozitivní vliv rekreantů v soukromých objektech a rekreační funkce vůbec na udrţení venkovského osídlení Příleţitosti nárůst počtu obyvatel v menších obcích, např. Všesulov /182 %/, Senomety /138/ Povlky 138 %, Malinová 136 %, Lubná 138 %, Hořovičky 135 % za nárůst pracovních příleţitostí ve sluţbách ve vazbě na vyuţití rekreačního potenciálu krajiny vyuţití krajinných hodnot pro stabilizaci populace v kvalitním prostředí. pracovních míst v keramickém a automobilním průmyslu Hrozby nástup demografického stárnutí (růst podílu postproduktivní věkové skupiny), soustředění seniorů v některých věkově podobných sídlech, nezvládnutí vyšších nároků na sociální péči vznik sociálně vyloučených komunit v některých ohroţených lokalitách Rakovníka a hlavně v malých sídlech v zázemí a nezvládnutí jejich problémů výraznější emigrace části populace s vyšším vzděláním do Prahy zvyšující se procento nezaměstnanosti, o dvě % vyšší za ORP neţ je průměr ve Středočeském kraji B.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Data pro určení hospodářských podmínek jsou vydaná ve SLDB v roce 2001 a aktuálnější data nejsou k dispozici. Nejnovější z uvedených údajů jsou data registrovaných nezaměstnaných v říjnu 2010, podle těchto údajů dosahuje míra nezaměstnanosti v některých obcí aţ téměř 35 % Smilovice, 28 % Malinová, 24 % Hořovičky, pod % dosahují obce Děkov, Kolešov, 17 % Mutějovice a Přílepy, 18 % Pšovlky. Stav je dán mj. také úbytkem sezónní práce zemědělství a ve stavebnictví, ale zejména celkovou hospodářskou stagnací a malou nabídkou pracovních míst ve vzdálenějších územích od hlavního města. Průmyslový sektoru v celém obvodu ORP Rakovník i ve městě si zachovává svoji hodnotu díky stálé vysoké diverzifikaci, která sniţuje rizika otřesů pracovního trhu, a díky přítomnosti silných zahraničních vlastníků. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

18 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY aktualizace ÚAP ORP Rakovník 2010 data k roku -----> obec 2009 Počet prac. příl.dle bilance SLDB2001 trvalé změna PP PP PP PP obyv. obyv. celke I. II. III / m ( ) % vyj. za prací z obce registr. nezam. říjen 2010 % EA v zeměď. %zaměst navatelů + OSVČ z EA celkem % obyv. jen se ZŠ vzdál. od Rakovník a (km) význa m. (prům. ) zamě stnavat elé (podni ky) 1 Bdín 58 87% % 5,0% 25% 30,0% 36% 22,7-1 2 Branov % % 1,8% 13% 12,5% 31% 25,1 kemp 0 3 Břeţany % % 10,7% 39% 26,8% 35% 21,9-1 4 Čistá % % 11,6% 16% 19,4% 29% 18,0 ano kemp,chaty 0 5 Děkov % % 19,8% 10% 11,0% 34% 18,3-1 6 Drahouš % % 8,1% 11% 8,1% 33% 27,5-1 7 Hořesedly % % 16,0% 13% 14,5% 35% 14,2 0 8 Hořovičky % % 23,9% 18% 13,1% 44% 19,1-1 9 Hracholus 69 85% % 2,4% 14% 14,3% 31% 18,2-1 ky 10 Hřebeční % % 11,3% 15% 12,1% 37% 18,6 hotel+podnik. -1 ky zař. 11 Hředle % % 8,0% 17% 10,9% 25% 11,4 penzion Hvozd % % 11,5% 15% 3,8% 30% 9, Chrášťan % % 11,3% 10% 13,7% 27% 8,9-1 y 14 Janov % % 11,9% 14% 11,9% 34% 21, Jesenice % % 12,2% 7% 12,2% 35% 22,0 ano hotel,penz., 0 4 kempy 16 Kalivody 95 98% % 7,5% 8% 15,0% 27% 20, Karlova % % 1,6% 14% 17,2% 22% 22,9 0 Ves ubyt. zař. výrazn á atrakti vita pro cest. ruch SYNT. Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

19 18 Kněţeves % % 8,9% 17% 11,0% 29% 8,9 ano penzion Kolešov % % 19,5% 20% 12,2% 40% 21, Kolešovic % % 12,0% 17% 10,6% 45% 11,8-1 e 21 Kounov % % 11,9% 17% 8,7% 37% 17,2 ano Kozojedy 85 83% % 2,4% 52% 21,4% 30% 24, Krakov % % 14,0% 28% 18,0% 36% 13, Krakovec % % 11,1% 19% 18,5% 35% 16,1 ano Kroučová % % 8,1% 21% 9,0% 27% 17, Krty 96 87% % 6,8% 16% 6,8% 40% 24, Krupá % % 13,6% 11% 10,1% 33% 10, Krušovice % % 9,2% 4% 12,5% 30% 12,4 ano hotel ano Křivoklát, % % 9,6% 14% 19,1% 25% 16,5 hotel, ano 0 POÚ penz. 30 Lašovice % % 12,9% 13% 16,1% 37% 10, Lišany % % 8,0% 8% 12,3% 28% 6,6 ano 1 32 Lubná % % 9,0% 3% 13,4% 29% 4,3 ano Luţná % % 8,2% 6% 16,2% 25% 5,5 ano 1 34 Malinová % % 28,1% 25% 21,9% 39% 10, Městečko % % 9,1% 10% 19,3% 33% 13, Milostín % % 13,4% 14% 11,8% 31% 16, Milý % % 8,3% 25% 14,6% 36% 28, Mšec % % 5,7% 9% 16,4% 27% 21, Mšecké % % 6,4% 9% 10,9% 32% 20,0-1 Ţehrovice 40 Mutějovic % % 17,6% 18% 13,6% 28% 14,4-1 e 41 Nesuchyn % % 11,7% 19% 12,1% 35% 13,5 hotel -1 ě 42 Nezabudi 76 97% % 13,0% 22% 8,7% 38% 16,7 dět.tá ano -1 ce 43 Nové Strašecí, POÚ % bor 43% 7,4% 3% 14,7% 25% 15,8 ano hotel,ubyt. 1 Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

20 44 Nový % % 9,9% 28% 16,9% 38% 8,5-1 Dům 45 Olešná % % 9,2% 7% 11,7% 31% 5,5 ano Oráčov % % 10,6% 8% 9,0% 28% 15,5 ano Panoší % % 9,8% 13% 18,2% 28% 9,9-1 Újezd 48 Pavlíkov % % 7,2% 10% 12,8% 30% 7,9 ano Petrovice % % 7,3% 9% 11,4% 34% 9, Pochvalo % % 7,3% 25% 16,9% 35% 20,5-1 v 51 Přerubeni % % 7,1% 21% 28,6% 28% 21,8-1 ce 52 Příčina % % 15,2% 8% 6,3% 28% 7, Přílepy % % 17,0% 22% 15,9% 34% 9, Pšovlky % % 17,9% 9% 14,5% 29% 11, Pustověty % % 8,5% 7% 25,4% 27% 12, Račice % % 5,2% 8% 6,5% 34% 24,0 kemp,ubyt Rakovník, ORP, POÚ % ## # % 7,1% 2% 14,4% 22% 0,0 ano penzi ony ano 1 58 Roztoky % % 6,3% 4% 11,2% 29% 19,2 ano hotel, penzi on, 3kem py ano 1 59 Ruda % % 7,9% 16% 12,7% 29% 12, Rynholec % % 6,4% 5% 11,0% 30% 18,5 ano penzion Řeřichy % % 11,9% 19% 11,9% 41% 14, Řevničov % % 6,6% 5% 13,7% 29% 15,6 ano Senec % % 9,2% 6% 17,4% 33% 5, Senomaty % % 13,7% 9% 12,8% 31% 6,5-1 ano 0 65 Skryje % % 3,8% 14% 15,4% 30% 24,0 2 kemp y Aktualizace ÚAP ORP Rakovník

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více