EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)"

Transkript

1 EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze)

2 Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku podnikání vloží určité prostředky: (1. společník vloží automobil za 400 tis. Kč, společník vloží každý po Kč). Stálá aktiva Vlastní zdroje Pozemky 0 Základní jmění Budovy 0 Ze zisku 0 Stroje 0 Kapitálové jmění Nerozdělený zisk 0 auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje 0 Zásoby 0 Závazky vůči: Dodavatelům 0 Finanční Krátkodobé pohl. 0 majetek Peníze Úvěry 0 CELKEM CELKEM (zahajovací rozvaha k ) 2. Podnik nakoupil z vkladů společníků pozemek za 1 mil. Kč a výrobní halu za 2 mil. Kč. Stálá aktiva Vlastní zdroje Pozemky Základní jmění Budovy Ze zisku 0 Stroje 0 Kapitálové jmění Nerozdělený zisk 0 auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje 0 Zásoby 0 Závazky vůči: Dodavatelům 0 Finanční Krátkodobé pohl. majetek Peníze Úvěry 0 CELKEM CELKEM

3 3. Jelikož firma potřebuje Kč jako pracovní kapitál (s ohledem na riziko však v příkladu dále uvažujme Kč), na výrobní linku v hodnotě Kč si musí vzít úvěr. Stálá aktiva Vlastní zdroje Pozemky Základní jmění Budovy Ze zisku 0 Stroje Kapitálové jmění Nerozdělený zisk 0 auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby 0 Závazky vůči: Dodavatelům 0 Finanční Krátkodobé pohl. majetek Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Z peněz byly nakoupeny výrobní zásoby za Kč, které mají být stabilní. Stálá aktiva Vlastní zdroje Pozemky Základní jmění Budovy Ze zisku 0 Stroje Kapitálové jmění Nerozdělený zisk 0 auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby 0 Závazky vůči: Dodavatelům 0 Finanční Krátkodobé pohl majetek Peníze Úvěry CELKEM CELKEM

4 Příklad 8.1: Uvažujte dobu výroby (spotřebu času), přímé náklady a plánovaný objem produkce uváděných výrobků. Měsíční rozpočet režijních nákladů a plánovaný zisk společnosti ve sledovaném období je uveden níže. Vypočítejte nákladově orientovanou cenu (přímé, nepřímé a celkové náklady) výrobku A, B a C. Všechny 3 výrobky jsou zdaněné základní sazbou DPH (20%). spotřeba času na jednici výkonu [min] spotřeba přímého materiálu [Kč] opotřebení strojů (odpisy, opravy )[Kč] 100,00 200,00 150,00 přímé mzdy[kč] 120,00 130,00 150,00 sociální a zdravotní pojištění PO[Kč] 42,00 45,50 52,50 plánovaný objem výroby[ks] režie výrobní režie správní zisk Řešení: Počet výrobků Jednotkové přímé náklady Jednotkové náklady na výrobní režii Jednotkové náklady na správní režii Jednotkové režijní náklady JEDNICOVÉ NÁKLADY JEDNICOVÝ ZISK VÝROBNÍ CENA bez DPH VÝROBNÍ CENA s DPH Celkové přímé náklady Celkové režijní náklady CELKOVÉ NÁKLADY CELKOVÝ ZISK

5 Příklad 8.2: Údaje o spotřebě času, přímých nákladech na 1 výrobek typu A, B a C a plánovaný objem výroby uvádí následující tabulka. Stanovte předběžnou kalkulací přímé, nepřímé a celkové jednicové náklady. Rozpočet režijních nákladů útvaru na sledované období činí Kč. spotřeba času na 1 výrobek [min] spotřeba přímého materiálu [Kč] opotřebení strojů (odpisy, opravy )[Kč] přímé mzdy [Kč] plánovaný objem výroby [ks] Řešení: Spotřeba času na kalkulační jednici = 15 min (největší společný dělitel čísel 15, 30 a 60) Poměrové číslo Přepočtený objem produkce Jednicové přímé náklady 17,00 24,00 37,00 Jednicové režijní náklady 6,67 13,33 26,67 Jednicové náklady celkem 23,67 37,33 63,67 Přepočtený objem výroby = = výrobků Jednotkové režijní náklady na výrobek A = / = 6,67 Kč Kontrola: Režijní náklady = 6,67 x ,33 x ,67 x 150 = Kč 5

6 Příklad 8.3: Režijní náklady z předchozího příkladu rozpočítejte tentokrát přirážkovou metodou. spotřeba přímého materiálu [Kč] opotřebení strojů (odpisy, opravy )[Kč] přímé mzdy [Kč] plánovaný objem výroby [ks] Řešení: Koeficient přirážky k př = / (4x x x150)= 1,8349 Jednicové režijní náklady výrobku A = 1,8349 x 4 = 7,34 Kč Jednicové přímé náklady Jednicové režijní náklady 7,34 12,84 25,69 Jednicové náklady celkem 24,24 36,84 62,69 Kontrola: Režijní náklady = 7,34 x ,84 x ,69 x 150 = Kč Příklad 8.4: V současnosti podnik platí smluvnímu dopravci vlastního zboží 50 Kč za každý ujetý kilometr. Pokud by zvažoval variantu, že si bude vlastní výrobky rozvážet sám, musel by si koupit dodávku, u níž by musel počítat s určitými odpisy vozidla. Fixní náklady podniku jsou na úrovni Kč ročně. Na základě údajů v tabulce rozhodněte, zda je pro podnik výhodnější, aby si vlastní výrobky rozvážel sám nebo aby si tuto službu nakupoval (outsourcoval). Nákladové položky Outsourcing Vlastní provoz Počet ujetých kilometrů za rok Celková spotřeba pohonných hmot (Kč) Přímé mzdy (řidič, přejímka zboží apod.) Variabilní režijní náklady Celkové odpisy (Kč) Fixní náklady

7 Řešení: Nákladové položky Outsourcing Vlastní provoz Rozdíl Počet ujetých kilometrů za rok Celková spotřeba pohonných hmot (Kč) Přímé mzdy (řidič, přejímka zboží apod.) Variabilní režijní náklady Celkové odpisy (Kč) Fixní náklady Přírůstkové náklady = ( ) Kč / km = 47 Kč / km Podle zadání nyní platíme externímu dopravci 50 Kč za 1 ujetý kilometr, zatímco v případě vlastního provozu by se vlastní náklady zvýšily (proto vlastní přírůstkové náklady) o 47 Kč za 1 ujetý km. Provozovat vlastní dopravu se tedy vzhledem k velikosti přírůstkových nákladů vyplatí. 7

8 Příklad 10.1: 1. Sestavte konečnou rozvahu (k ), výsledovku a výkaz CF hospodaření podniku, jestliže jsou Vám známy tyto skutečnosti z průběhu hospodaření roku 2008: a) ne všichni odběratelé zaplatili a firma má u nich pohledávky ve výši Kč b) ke konci roku společnost nezaplatila částku Kč svým dodavatelům c) dále bylo splaceno z úvěru Kč d) znáte tržby (4 500 tis. Kč), náklady na materiál (950 tis. Kč), energie (744 tis. Kč), pohonné hmoty strojů (50 tis. Kč) a auta (200 tis. Kč) e) smluvní výše mezd je vypočtena Kč nevýrobní a Kč režijní mzdy, přičemž sociální a zdravotní pojištění uvažujte v souhrnné výši 35% přímých mezd f) veškerý majetek odepisujete daňovými odpisy rovnoměrně: 4 roky (auto, k 1 = 14,2), 12 let (výrobní linka, k 1 = 4,3) a 30 let (budova, k 1 = 1,4), pozn. pozemek neodepisujeme g) sazba daně z příjmu právnických osob je 20 % Rozvaha zahajovací (k ) Stálá aktiva Vlastní zdroje pozemky Základní jmění budovy 0 Ze zisku 0 Stroje 0 Kapitálové jmění Nerozdělený zisk 0 Auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje 0 Zásoby 0 Závazky vůči: Dodavatelům 0 Krátkodobé pohl. Finanční majetek Peníze Úvěry 0 CELKEM CELKEM

9 Díky nákupům majetku a získání finančních prostředků z úvěru dospěla Rozvaha do následující podoby (blíže viz kapitola 4): Stálá aktiva Vlastní zdroje pozemky Základní jmění budovy Ze zisku 0 Stroje Kapitálové jmění zisk Nerozdělený 0 Auto Hospodářský výsledek 0 Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby Závazky vůči: Dodavatelům 0 Krátkodobé pohl. 0 Finanční majetek Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Řešení: 1. Výkaz zisků a ztrát (za období ) Výnosy, tržby z prodeje výrobků CELKEM celkem materiál materiál výrobní energie P stroje nevýrobní P auto celkem Náklady výrobní mzdy mzdy režijní SZP celkem výrobní režijní auto odpisy výrobní linka budova pozemek 0 Hospodářský výsledek (+ HRUBÝ ZISK, - ZTRÁTA) odvod na daně z příjmu (20%) ČISTÝ ZISK

10 2. Rozvaha konečná (k ) Stálá aktiva Vlastní zdroje pozemky Základní jmění budovy Ze zisku 0 Stroje Kapitálové jmění zisk Nerozdělený 0 Auto Hospodářský výsledek Oběžná aktiva Cizí zdroje Pohledávky Zaměstnancům 0 Zásoby Závazky vůči: Dodavatelům Krátkodobé pohl. 0 Finanční majetek Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Aktuální stav peněžních prostředků lze dopočítat díky znalosti bilanční rovnováhy (ΣA = ΣP) nepřímo nebo vypočítat s využitím výkazu CF, pro naše účely použijme nepřímou metodu: 3. Výkaz cash flow (za období ) ROZVAHA CF výpočet CF ad metoda b) "+" zisk po úhradě úroků a zdanění "+" odpisy 0 "+" jiné náklady nevyvolávající pohyb peněz 0 "-" výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz CF ze samofinancování 0 "+" úbytek pohledávek "-" přírůstek pohledávek 0 "+" úbytek nakoupených krátkodobých cenných papírů 0 "-" přírůstek nakoupených krátkodobých cenných papírů 0 "+" úbytek zásob "-" přírůstek zásob "+" přírůstek krátkodobých dluhů (závazků) 0 "-" úbytek krátkodobých dluhů (závazků) CF z provozní činnosti 0 "+" úbytek fixního majetku "-" přírůstek fixního majetku 0 "+" úbytek nakoupených akcií a dluhopisů 0 "-" přírůstek nakoupených akcií a dluhopisů CF z investiční činnosti "+" přírůstek dlouhodobých dluhů 0 "-" úbytek dlouhodobých dluhů 0 "+" přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 0 "-" výplata dividend CF z finanční činnosti CF CELKEM PS PP CF KS PP

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více