územní plán Ročov r Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "územní plán Ročov r Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc"

Transkript

1 územní plán Ročov r Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc 1

2 lokální biocentra - LC 2

3 3

4 4

5 Pořadové číslo: LC 121 Katastrální území: Úlovice Název: Remízky u Klášterského potoka Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2AB2, 2B3 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 4ha Stupeň ekologické stability: 4, 3 Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami L2 DB smíšené půdoochranné remízky, přilehlé pastviny DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, JD, keřové patro se svídou, P2 šípkovou růží, bohaté bylinné patro, společenstva přírodě blízká Návrh opatření: L, P ponechat stávající způsob využívání, při případných dosadbách do remízků udržet smíšený charakter, hospodaření s ohledem na umístění biocentra, část s pastvinami alespoň jedenkrát ročně kosit, nerozorat Poznámka: Biocentrum je funkční, je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu Remízky, ačkoli jsou porostlé stromy, nejsou součástí pozemků plnících funkce lesa, Parcelní číslo: Kultura: pastvina, sad Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: součást Přírodního parku Džbán 5

6 Pořadové číslo: LC 122 Katastrální území: Břínkov Název: Konvent Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2AB3, Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 27 ha Stupeň ekologické stability: 4 Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora vrcholových plošin s bukodubovými habřinami L2 BO produkční les v rovině s převahou výsadeb BO, v lemech přimíšen BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO, keřové patro se svídou, šípkovou růží, bylinné patro s výskytem cennějších druhů (růže galská, smilka tuhá, trojštět, kapradiny, vřesy), mykologicky bohaté, hnízdiště výra, společenstva druhotná avšak cenná Návrh opatření: T bodb zvážit možnost přeřazení do lesů zvláštního určení při obnově preferovat DB, BO s bohatou příměsí, těžba výběrná nebo násečná, hospodaření s ohledem na umístění biocentra do prostoru biocentra již nevysazovat smrky, ani jako příměs Poznámka: Biocentrum je funkční, nutno respektovat ve vymezeném rozsahu. Od biocentra jsou předpokládány vazby směrem na regionální biokoridor RK 1099 Parcelní číslo: lesní oddělení 668 (část) Kultura: les Uživatel: Lesy ČR Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 6

7 Pořadové číslo: LC 123 Katastrální území: Břínkov Název: V rozsochách Mapový list: 1: , EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2AB2, 2AB3, 3B3, 3BC3, 3BC4 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 30 ha Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami L2 BK smíšený půdoochranný les v širší roklině s příkrými svahy, BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, JD, keřové patro se svídou, šípkovou růží, bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů (hořeček německý, okrotice bílá, bradáček dvoulistý, devětsil bílý kapraď ostnitá), mykologicky zajímavá lokalita (bohatý výskyt hadovky smrduté), společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění biocentra do prostoru biocentra již nevysazovat smrky, ani jako příměs Poznámka: Biocentrum je funkční, nutno respektovat ve vymezeném rozsahu Parcelní číslo: lesní oddělení 665 (část) Kultura: les Uživatel: Obec Ročov Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 7

8 Pořadové číslo: LC 124 Katastrální území: Úlovice Název: U průseku Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2 AB 2 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: 4 ha Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora stinných opukových strání s lipodubovými bučinami L2 BK smíšený půdoochranný les na příkrém svahu, BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, keřové patro s dřínem a svídou, středně bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů, mykologicky bohaté, společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění biocentra do prostoru biocentra již nevysazovat smrky, ani jako příměs Poznámka: Biocentrum je funkční, nutno respektovat ve vymezeném rozsahu Parcelní číslo: lesní oddělení 611 B 10 (část) Kultura: les Uživatel: Lesy ČR Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 8

9 Pořadové číslo: LC 125 Katastrální území: Břínkov Název: U mlýna Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2 AB 2, 2 BC 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: 4 ha Stupeň ekologické stability: 4 Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora stinných opukových strání s lipodubovými bučinami L2 BO smíšený půdoochranný les na svahu, BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, keřové patro s dřínem a svídou, středně bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů, mykologicky bohaté, společenstva přírodě blízká B2 VR potok s břehovým porostem VR, OL, JV, JS, bohatý bylinný podrost s rdesnem, společenstva přírodě blízká podél potoka mírně podmáčené louky Návrh opatření: T bkdb partii lesa ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění biocentra do prostoru biocentra již nevysazovat smrky, ani jako příměs B nezasahovat do břehového doprovodu, podmáčené louky neodvodňovat, alespoň jedenkrát ročně sekat Poznámka: jde o kontaktní biocentrum, bohaté ekotonové efekty rozhraní lesa, vlhkých luk a potoka umožňují dobrý kontakt sousedících biochor 3 a 5, možnost vazby na nadregionální biokoridor K 21, biocentrum je plně funkční, nutno respektovat ve vymezeném rozsahu Parcelní číslo: lesní oddělení 609 C 6,4 Kultura: les, louka, vodní plochy Uživatel: Lesy ČR Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 9

10 lokální biokoridory - LK 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Pořadové číslo: LK 7 Katastrální území: Úlovice, Břínkov, Horní Ročov Název: K Brůdku Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 3B3, 3AB3, 3BC3, 3BD3, 2AB3 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka 400 m v k.ú. Horní Ročov m v k.ú. Břínkov a Úlovice minimální šíře: 15 m Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora stinných opukových strání s lipodubovými bučinami L2 BK smíšený půdoochranný les v horní části svahu, BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, keřové patro s dřínem a svídou červenou, středně bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů (třemdava bílá, kruštík širolistý, k. purpurový, řídce i sřevičník), mykologicky bohaté (hřib purpurový, bronzový, kovář), společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění biokoridoru do prostoru biokoridoru již nevysazovat smrky, ani jako příměs Poznámka: Biokoridor je funkční Parcelní číslo: lesní odd. č. 621, 662 Kultura: les Uživatel: Lesy ČR Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 15

16 Pořadové číslo: LK 26 Katastrální území: Břínkov Název: Klášterský potok v k.ú. Úlovice a Břínkov Mapový list: 1: , EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 3 BC 4, 2 B 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka: m šíře min.: 15 m Stupeň ekologické stability: 4, 3 Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami B2 VR břehový doprovod, VR, OL, JS, BŘ, JS, bylinné patro vyvinuté, vodní tok čistý s místním výskytem raka a pstruha (uměle vysazeno) významné hnízdiště ptactva (hnízdí místy ledňáček, konipas luční i horský, ořešník kropenatý), migrační trasa dalších druhů vázaných na tekoucí vody. A3 v prostoru pod nově vznikajícími ovocnými sady je potok zbaven doprovodu a veden v agrocenóze v délce cca 300m Z3 v prostoru obce Úlovice je potok regulován, bez dostatečného břehového doprovodu Návrh opatření: B břehové partie s doprovodem dřevin ponechat bez zásahu, části bez dřevin v agrocenóze doplnit výsadbou VR, OL v zastavěné části pokud možno upravit okolí potoka výsadbami vrb, střemchy, kaliny do zatravněné plochy Poznámka: Biokoridor je jako celek funkční a velmi cenný, části snižující funkčnost by bylo velmi vhodné co nejdříve upravit doporučenými výsadbami Parcelní číslo: Kultura: louka, vodní plocha Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 16

17 Pořadové číslo: LK 27 Katastrální území: Břínkov Název: Pod Lavičkou Mapový list: 1: , EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 3AB3, 2AB2 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka m minimální šíře: 15 m Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora stinných opukových strání s lipodubovými bučinami L2 BK smíšený půdoochranný les v horní části svahu, BK, DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, keřové patro s dřínem a svídou červenou, středně bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů (třemdava bílá, kruštík širolistý, k. purpurový, řídce i sřevičník), mykologicky bohaté (hřib purpurový, bronzový, kovář), společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění biokoridoru do prostoru biokoridoru již nevysazovat smrky, ani jako příměs Poznámka: Biokoridor je funkční Parcelní číslo: lesní odd. č. 611, 609 Kultura: les Uživatel: Lesy ČR Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 17

18 Pořadové číslo: LK 28 Katastrální území: Břínkov Název: Kolem chmelnice Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2BD3, Stupeň ekologické stability: 2 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka: 250 m šíře min.: 15 m Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora vrcholových plošin s bukodubovými habřinami A3 agrocenóza, přechod přes komunikaci, přechod přes ruderalizovanou plochu Návrh opatření: T bodb podél stávající pěšiny oddělující chmelnice od pole vytvořit biokoridor výsadbou dubů, lípy, habru, svídy, řešetláku, brslenu, výsadba může být pouze skupinová, 50% rozlohy biokoridoru postačí zatravnit Poznámka: Biokoridor má být polyfunkční, jeho součásti je stávající pěšina V současné době je biokoridor nefunkční. Parcelní číslo: Kultura: pole Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: součást Přírodního parku Džbán 18

19 Pořadové číslo: LK 29 Katastrální území: Břínkov Název: Pod bývalou cihelnou Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 3 AB 4 Stupeň ekologické stability: 3 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka: 500 m šíře min.: 15 m Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora vrcholových plošin s bukodubovými habřinami B2 VR břehový doprovod drobné vodoteče, na části doprovod VR, OL, JS, na části podmáčené louky s chudými trávobylinnými společenstvy s ostřicí Návrh opatření: B břehové partie s doprovodem dřevin ponechat bez zásahu, do části bez dřevin lze místně dosázet VR, OL Poznámka: Biokoridor je funkční. Parcelní číslo: Kultura: louka, vodní plocha Uživatel: Obec Ročov Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 19

20 Interakční prvky - IP 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Pořadové číslo: IP 30 Katastrální území: Břínkov Název: Suchá louka Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2 Stupeň ekologické stability: 4, 3 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 6 ha Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami P2 louky se středně bohatým trávobylinným společenstvem D2 meze se vzrostlými dřevinami, bohatým keřovým i bylinným patrem, výskyt cenných druhů bylin (hořeček brvitý, sasanka lesní), společenstva přírodě blízká Návrh opatření: P ponechat stávající způsob využití, louky nerozorat, sni nezalesňovat, alespoň jednou za vegetaci kosit D meze respektovat, ponechat vlastnímu vývoji Poznámka: Interakční prvek doplňuje biocentrum 23, je funkční, je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu. Parcelní číslo: Kultura: louka, pastvina Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: součást Přírodního parku Džbán 36

37 Pořadové číslo: IP 31 Katastrální území: Břínkov Název: Dubovka Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2AB2, 2AB3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 20 ha Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami L2 DB smíšený půdoochranný les, přilehlé meze, pastviny DB, JV, LP, BŘ, SM, MO,BO, JD, keřové patro se svídou, šípkovou růží, bohaté bylinné patro s výskytem cennějších druhů (astra chlumní) mykologicky zajímavá lokalita (výskyt hřibu plstnatého), společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat jako les zvláštního určení - půdoochranný, kategorie 32 E při obnově udržet smíšený les, těžba výběrná, hospodaření s ohledem na umístění IP do prostoru interakčního prvku již nevysazovat smrky, ani jako příměs část s pastvinami alespoň jedenkrát ročně kosit, meze respektovat, Poznámka: Interakční prvek je funkční, je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu Parcelní číslo: lesní oddělení 665 (část) Kultura: les, pastvina, sad Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 37

38 Pořadové číslo: IP 32 Katastrální území: Břínkov Název: Drobná vodoteč Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2 AB 4 Stupeň ekologické stability: 3 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: délka: 600 m Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora vrcholových plošin s bukodubovými habřinami B2 VR břehový doprovod drobné vodoteče, na části doprovod VR, OL, JS, na části podmáčené louky s chudými trávobylinnými společenstvy s ostřicí Návrh opatření: B břehové partie s doprovodem dřevin ponechat bez zásahu, do části bez dřevin lze místně dosázet VR, OL Poznámka: Interakční prvek je funkční. Parcelní číslo: Kultura: louka, vodní plocha Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92, součást Přírodního parku Džbán 38

39 Pořadové číslo: IP 33 Katastrální území: Břínkov Název: Matouškova rokle Mapový list: 1: EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 3B2 Stupeň ekologické stability: 4 Biogeogeafický význam: L - lokální R - regionální NR - nadregionální Rozloha: cca 2,5 ha Charakter ekotopu a bioty: Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bučinami L2 JV strž, smíšený půdoochranný les DB, JV, LP, BŘ, TŘ keřové patro se svídou, řešetlákem, bezem černým, šípkovou růží, bylinné patro s výskytem cennějších druhů (vemeník dvoulistý) ornitologicky významná lokalita migračního stanoviště holuba hřivnáče, společenstva přírodě blízká Návrh opatření: T bkdb ponechat vlastnímu vývoji do prostoru IP nevysazovat smrky Poznámka: Interakční prvek je funkční, je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu Pozemek, ačkoli je porostlý stromy, není součástí pozemků plnících funkce lesa, jde o ostatní plochu. Parcelní číslo: Kultura: ostatní plochy Uživatel: Mapoval, rok: Tesařová 1999 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: součást Přírodního parku Džbán 39

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN. Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT. (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění

Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN. Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT. (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: listopad 2015

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Územní systém ekologické stability ÚSES

Územní systém ekologické stability ÚSES Územní systém ekologické stability ÚSES Hlavní cíle ÚSES 1. Uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. 2. Vytvoření optimálního

Více

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I.

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. Pořadové číslo: RBC 1510 Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. 1 : 5000 Louny 6-3 L lokální Geobiocenologická typizace (veget. stupeň,

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Do b' iyvact pros or Název OP Surovina Císlo GF Poznámka: Želeč štěrkopísek Okrajově zasahuje do k.ú. Deštnice

Do b' iyvact pros or Název OP Surovina Císlo GF Poznámka: Želeč štěrkopísek Okrajově zasahuje do k.ú. Deštnice CHLÚ Název CHLU Surovina Císlo GF Velká Cernoc štěrkopísek 22610101 Zeleč štěrkopísek 22610102 Kounov černé uhlí 11230000 Zdroj: lnternet dle UAP UK CHLÚ do území nezasahuje I ancované výhra dl' ní OŽIS

Více

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009 Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže Tesařová 2009 1 Pořadové číslo: NRBK K21 (úsek v severní části k.ú. Veltěže) Název: Oblík-Raná Šebín-Pochválovská stráň 2BC3-4, Blšany Mapový list:

Více

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Územní systém ekologické stability Zákon ČNR č. 114/92

Více

OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST Ⴧ哧 Ě Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 J Ě Ⴧ哧OჇ哧 ĚŠ Ⴧ哧 O Ⴧ哧

OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST Ⴧ哧 Ě Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 J Ě Ⴧ哧OჇ哧 ĚŠ Ⴧ哧 O Ⴧ哧 LIŠANY A. TEXTOVÁ ČÁST OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST Ⴧ哧 Ě Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 Ⴧ哧 J Ě Ⴧ哧OჇ哧 ĚŠ Ⴧ哧 O Ⴧ哧 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ᆷ嗷 é ú 4 j ú j j 4 U i i č ᆷ嗷 i ᆷ嗷 ᖗ嚇 é ᆷ嗷 Ⴧ哧 ᖗ嚇 j é i f š č é č

Více

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje. Územní plán. Návrh. projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje. Územní plán. Návrh. projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013 Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje Územní plán ČERADICE Návrh projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013 A. Textová část 1 Územní plán Čeradice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) (Zemědělská příloha) OBSAH: 1. Údaje o pozemcích dotčené

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC

Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC návrh A. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: únor 2010 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ ČÁST B. VÝKRESOVÁ ČÁST I/a ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko T - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko JPRL výměra 9 8,60 BR, BO, MD 89 2,0 45SM SM N Při výchovných zásazích podpora listnáčů SM mlaziny a tyčkoviny, příměs

Více

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN 2011 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Humpolec, stavební úřad Zpracovatel: IVAN PLICKA

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

NOVÝ JIČÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 I. ZMĚNA Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

NOVÝ JIČÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 I. ZMĚNA Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. KVĚTEN 2012

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

VÝROKOVÁ ČÁST UPRAVENÁ PO PROJEDNÁNÍ DLE 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA

VÝROKOVÁ ČÁST UPRAVENÁ PO PROJEDNÁNÍ DLE 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA PERUC ÚZEMNÍ PLÁN VÝROKOVÁ ČÁST UPRAVENÁ PO PROJEDNÁNÍ DLE 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, Oddělení územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ú Z E M N Í P L Á N KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY K O N C E P T POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ÚNOR 2012 AUTORISACE

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST

Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje ÚZEMNÍ PL ÁN S E N T I C E. návrh. Objednavatel: Obec SENTICE, Sentice 68, 666 03 Tišnov,

Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje ÚZEMNÍ PL ÁN S E N T I C E. návrh. Objednavatel: Obec SENTICE, Sentice 68, 666 03 Tišnov, Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje ÚZEMNÍ PL ÁN S E N T I C E návrh Objednavatel: Obec SENTICE, Sentice 68, 666 03 Tišnov, Pořizovatel: Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřad územního

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4

Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4 - 40 - Podnět na změnu územního plánu č. 58/36 1.3. Č.j. / datum podání (19. 08. 2008) Parcelní číslo 3501/1, 3501/3, 3501/4 zahrady, louky Další specifikace Výměra: 3501/1= 1 990 m 2, 3501/3=745 m 2,

Více

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE 30.1.2009 ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI TABULKOVÁ ÁST ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB ZÁVI ÍN ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ZE DNE 30.1.2009 ÍLOHA TEXTOVÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Ozna ení prvku: LBC 1

Ozna ení prvku: LBC 1 Ozna ení prvku: LBC 1 Za Šenke lokální biocentru ve dn údolí Pruského potoka a navazujícího bo ního suchého údolí západn od jižní ásti zastav ného úzeí obce Západní okraje vyezené plochy biocentra protéká

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L U Ž N I C E ŘÍJEN 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. METR 4866 / 2011 ToSi

Ú Z E M N Í P L Á N L U Ž N I C E ŘÍJEN 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. METR 4866 / 2011 ToSi Ú Z E M N Í P L Á N L U Ž N I C E ŘÍJEN 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který ÚP vydal ZASTUPITELSTVO OBCE LUŽNICE Razítka Číslo jednací METR 4866 / 2011 ToSi Datum vydání ÚP Datum nabytí účinnosti

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N Z D I S L AVA TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: ING. ARCH. JAN SEDLÁK, PROJEKČNÍ ATELIER ČERVEN 2014 AUTORIZACE Pořizovatel: Magistrát

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC

Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC Ú Z E M N Í P L Á N BRODEC odůvodnění návrhu A. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: únor 2010 OBSAH DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY P1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Ekologické sítě v krajině

Ekologické sítě v krajině Ekologické sítě v krajině Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Proč vytváříme ekologické sítě? 1938 1953 1984 Cíle vytváření ekologických sítí Uchování

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE

Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE odůvodnění návrhu úprava před řízením o ÚP IIA. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Alena Fárková datum:listopad 2010 39 OBSAH DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY P1 ŠIRŠÍ VZTAHY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb Územní plán PLEŠE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ivana Přibylová funkce: referent Městského úřadu

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ). Částka 56 Sbírka zákonů č. 157 / 2012 Strana 2391 157 VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU Změna č. 7 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUCHDOL NAD ODROU - ZMĚNA Č. 7 I. NÁVRH OBJEDNATEL

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV. I. Textová část územního plánu

ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV. I. Textová část územního plánu ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV I. Textová část územního plánu V Praze, říjen 2008 ÚZEM Í PLÁ DOL Í ŽA DOV I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Projektant: Ing. arch. Daniela Binderová a dílčích tematických

Více

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N DALEKÉ DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN 2010 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Dobříš,

Více

O L O M U Č A N Y Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OBJEDNATEL DATUM

O L O M U Č A N Y Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OBJEDNATEL DATUM O L O M U Č A N Y Ú Z E M N Í P L Á N Spolufinancováno Jihomoravským krajem ZÁZNAM O ÚČINNOSTI TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL OBJEDNATEL DATUM ATELIER A.VE, M. MAJEROVÉ 3, 638 00 BRNO TEL: +420 604 215 144,

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU SLOVĚNICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU SLOVĚNICE OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU SLOVĚNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU strana 1. Vymezení zastavěného území 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Mgr.Charlotta Kurcová říjen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Rostliny v lese Podtéma: lesní keře a plody, rostliny se kterými se nejčastěji setkáváme

Více

STŘELSKÉ HOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. včetně místních částí NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STŘELSKÉ HOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. včetně místních částí NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN STŘELSKÉ HOŠTICE včetně místních částí NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Střelské Hoštice č.j... ze dne Územní plán nabyl účinnosti dne Datum

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více