3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb."

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od , jsou následující: Snížená sazba DPH u všech semen a rostlin Vyplývá z bodu 10 novely: V příloze č. 1 se za slova 06 Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví vkládají slova Rostliny a semena. Podle definice účinnosti novely platí tato změna zpětně od Poznámka: Odtud však nelze dovozovat, že by bylo nutné zpětně opravovat doposud vystavené faktury před např. na osiva trav, stelnou slámu a průmyslové rostliny u nich má příjemce nárok na odpočet DPH tak, jak byla uvedena v daňovém dokladu (tedy se sazbou 19 %). 1

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace 2 Možný odpočet DPH při pořízení osobních automobilů Vyplývá z bodu 9 novely: V 75 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje. Tím je tedy zrušen zákaz odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu od (rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být a pozdější). Plátce DPH je tedy nově oprávněn uplatnit si odpočet DPH při koupi osobního automobilu nebo při jeho pořízení na leasing (pokud bude předmět leasingu převzat a později příslušná leasingová smlouva mohla být uzavřena i před tímto datem). Pozor: Pokud však bude takový automobil s uplatněným odpočtem DPH používán k jiným plněním, nežli u kterých je nárok na odpočet DPH (např. pro soukromou potřebu podnikatele nebo zaměstnance), bude nutno DPH odvádět (např. podle km ujetých pro soukromé účely z kalkulované nákladové ceny). Při následném prodeji takového automobilu, pořízeného od , bude však plátce povinen odvádět DPH zprodejní ceny (a to i v případě, pokud by plátcem DPH nebyl při pořízení odpočet DPH uplatněn). Pro osobní auta pořízená v dosavadním režimu (bez nároku na odpočet DPH) zůstává i při prodeji dosavadní režim podle 62 odst. 2 ZDPH (osvobození od odvodu DPH). Rovněž dosavadní leasingové smlouvy však dobíhají v režimu, v jakém byly zahájeny. U plátce DPH bude tedy nutno rozlišovat stará osobní auta a nová osobní auta (pořízená od ) jejich daňový režim z hlediska DPH bude odlišný. REDAKČNĚ ZKRÁCENO

3 AUTOMOBIL AUT str. 3 HESLA MÁJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Automobil pořízení po leasingu Právní úprava: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 25 odst. 1 písm. a) Pořizovací cena 25 odst. 1 písm. k) Bezplatně nabytý majetek v ocenění reprodukční pořizovací cenou 25 odst. 4 písm. a) Pořizovací cena 25 odst. 4 písm. b) Reprodukční pořizovací cena 28 odst. 1 Zaevidování majetku 28 odst. 3 Finanční leasing Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zl) výdaje související s leasingem 24 odst. 4 Finanční leasing 24 odst. 5 Pronájem 26 odst. 3 písm. c) ZDP Jiný majetek u leasingu 26 odst. 5 Uvedení do užívání 28 odst. 3 ZDP Odpisy technického zhodnocení a jiného majetku u leasingu UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU LEGISLATIVU V ÚPLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NA ZÁKAZNICKÉM PORTÁLU 24 3

4 AUT str. 4 AUTOMOBIL 29 Vstupní cena hmotného majetku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména: 269 odst. 2 Nepojmenovaná smlouva Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví zejména: 7 odst. 3 písm. b) Drobný hmotný majetek 9 odst. 1 písm. g) Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba 39 odst. 9 písm. b) Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 015 Zásoby ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY Popis operace: Finanční leasing (nebo také finanční pronájem, příp. jen leasing), tj. podle ZDP pronájem s následnou koupí najaté věci, je jednou z možných forem pořizování vozidla. Proti jiným způsobům má výhodu v tom, že budoucí vlastník má vozidlo k použití pro své účely podstatně dříve, než uhradí celou hodnotu vozidla. Při dodržení podmínek ZDP je sjednané nájemné daňově uznatelným nákladem. Protože finanční leasing není definován v obchodním zákoníku, měla by být leasingová smlouva uzavřena podle 269 ObchZ jako smlouva nepojmenovaná. Pro leasing není použitelná smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o výpůjčce, ani jiný typ smlou- 4

5 AUTOMOBIL AUT Účetní jednotka má při zařazení předmětu leasingu do účetní evidence po řádném ukončení leasingové smlouvy možnost volby. Účetní předpisy tuto problematiku samostatně neřeší. Výklad vztahující se k předmětům koupeným po řádném ukončení lze nalézt pouze ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., která upravustr. 5 vy uvedené v obchodním a občanském zákoníku. Leasingová smlouva není ani smlouva o koupi najaté věci podle 489 a dalších ObchZ. Finanční leasing nelze zaměňovat např. za koupi vozidla na splátky. Po dobu trvání leasingu zůstává vlastníkem vozidla pronajímatel (leasingová společnost). Nájemce se stává vlastníkem vozidla po přechodu vlastnictví kvozidlu, které nastává: posledním dnem platnosti smlouvy, příp. dnem sjednaným v leasingové smlouvě (tj. i např. den úhrady poslední dlužné částky v případě pozdních plateb sjednaných ve splátkovém kalendáři apod.). Přechod vlastnictví může být proveden: a) za kupní cenu do výše zůstatkové ceny, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování, tzn. za cenu: přesahující Kč, do Kč, symbolickou, b) bezúplatně. Pro účely účetnictví je definice smlouvy o finančním leasingu uvedena v ZoÚ. Touto smlouvou je v účetních předpisech upraveno poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytovanému majetku. AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 5

6 AUT str. 6 AUTOMOBIL je samostatné movité věci, a to od výše ocenění stanovené účetní jednotkou při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Tato vyhláška dále upravuje, že samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce rozvahy jako samostatné movité věci, se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách. Konkrétní postup účtování pak účetní jednotka stanoví ve svém vnitřním účetním předpisu. Případy, které mohou nastat, jsou uvedeny dále. Jestliže si účetní jednotka pro účely účetnictví stanoví ve svém vnitřním účetním předpisu hranici pro evidování kategorie drobného hmotného majetku a pořizovací cena vozidla pořízeného po leasingu nepřesáhne tuto hranici, bude o vozidle účtováno jako o zásobách. Takto zaevidované vozidlo nelze odpisovat, i když je v účetní jednotce používáno po dobu přesahující jeden rok. Toto vozidlo musí být v průběhu používání vedeno v operativní evidenci. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se vozidlo evidované jako drobný hmotný majetek uvede také v příloze v účetní závěrce. Pokud by pořizovací cena vozidla byla vyšší než účetní hranice, vozidlo by bylo podle účetních předpisů považováno za samostatnou movitou věc. Pokud by ale tato pořizovací cena nedosahovala 40 tisíc Kč, nebylo by vozidlo hmotným majetkem podle ZDP a bylo by do účetní evidence zaevidováno na majetkový účet, který by měl být pro srozumitelnost analyticky rozlišen. Pokud by si účetní jednotka zvolila v účetnictví hodnotovou hranici vyšší než 40 tisíc Kč (např. 50 tisíc Kč), lze doporučit, aby vedla operativní evidenci a v příloze v účetní závěrce uváděla informace o drobném hmotném majetku alespoň v ocenění nad 40 tisíc Kč. 6

7 AUTOMOBIL AUT str. 7 V leasingových smlouvách se často používá pojem akontace, který lze v různých souvislostech chápat jinak. Proto je vhodnější používání českých výrazů jako záloha na splátku nájemného, zvýšená splátka nájemného, záloha na kupní cenu, záloha na pořízení vozidla apod. U každého z uvedených pojmů se totiž u nájemce uplatňuje jiný daňový režim. Je-li akontací myšlena záloha na koupi vozidla (splátka kupní ceny), nejde o součást nájemného. Zaplacení zálohy nelze zaměňovat s tzv. první zvýšenou splátkou (případně označenou jako nultá splátka ). Nájemce tuto částku nemůže po celou dobu nájmu zahrnout přímo ani postupně, formou časového rozlišení do daňových nákladů. Vzhledem k tomu, že jde o platbu investičního charakteru, lze příslušnou částku uplatnit do daňových nákladů pouze formou odpisů, a to až po odkoupení vozidla od pronajímatele (přechodu vlastnického práva) jako součást vstupní ceny vozidla. U příjemce zálohy (pronajímatele) jde odlouhodobou zálohu. V případě, že bude sjednána zálohová platba mezi nájemcem a dodavatelem (výrobcem) vozidla, nepůjde na straně nájemce o platbu nájemného (dodavatel není pronajímatel vozidla), ale o platbu investičního charakteru. Nájemce tuto částku nemůže zahrnovat během trvání leasingu do daňových nákladů, a to ani formou časového rozlišení. Po ukončení leasingu a přechodu vlastnictví k vozidlu bude uvedená částka součástí vstupní ceny vozidla u dosavadního nájemce. U leasingové firmy (pronajímatele) nebude uvedená částka součástí kupní ceny vozidla od dodavatele, ani součástí vstupní ceny pro účely odpisování. Akontace jako záloha na nájemné anebo první vyšší splátka (někdy také nultá splátka ) nájemného je 7

8 AUT str. 8 AUTOMOBIL součástí sjednané výše nájemného, které nájemce rozpouští do daňových nákladů postupně formou časově rozlišeného nájemného. Z uvedeného je zřejmé, že při daňové kontrole bude nezbytné prokázat správci daně, o jaký typ akontace vlastně jde, a to nejen uzavřenými smlouvami, ale také správně provedeným účtováním o jednotlivých účetních případech. Obdobně tomu bude např. v případě úvěru získaného v souvislosti s pořizováním vozidla formou leasingu. Opět má značný význam znění smlouvy o úvěru a jeho skutečné použití. V případě úvěru na splácení nájemného budou úroky z úvěru daňově uznatelným nákladem v příslušném zdaňovacím období. Pokud by šlo o úvěr na zálohu na koupi vozidla, tedy o úvěr investičního charakteru, budou úroky z úvěru do doby pořízení vozidla (přechodu vlastnictví k vozidlu na nájemce) součástí vstupní ceny vozidla. Pokud nájemce na základě smlouvy (s písemným souhlasem pronajímatele) hradí jiné výdaje související s vozidlem (clo, dopravné, částka za zprostředkování sjednání leasingu, poplatek za sepsání smlouvy, poplatky před uvedením vozidla do užívání apod.), které by podle účetních předpisů v případě jejich úhrady vlastníkem vozidla byly součástí jeho pořizovací ceny a tyto výdaje v souhrnu za celou dobu pronájmu spolu s kupní cenou sjednanou ve smlouvě: a) převýší částku Kč a nájemce má písemný souhlas pronajímatele s odpisováním, zatřídí nájemce tento jiný majetek ve výši souvisejících výdajů podle ZDP do odpisové skupiny, do které je zatříděno vozidlo u pronajímatele, zvolí způsob odpisování a může uplatňovat 8

9 AUTOMOBIL AUT str. 9 odpisy do daňových nákladů, a to počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém byly výdaje nájemcem uhrazeny, b) nepřevýší částku Kč (a nestatnou se tak jiným majetkem podle ZDP), může je nájemce uplatnit podle ZDP jako daňově uznatelné náklady v tom zdaňovacím období, ve kterém vzniknou, přestože účetně budou po celou dobu nájmu evidovány na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a po skončení leasingu se stanou součástí pořizovací ceny nabytého vozidla. Pokud v dalším roce trvání leasingu převýší v souhrnu Kč, pak musí poplatník podat za předcházející zdaňovací období dodatečná daňová přiznání, zaevidovat tyto výdaje jako jiný majetek podle ZDP a může zahájit daňové odpisování tohoto jiného majetku. Pořizovací cena Cena, za kterou bylo vozidlo pořízeno, se pro účely účetnictví upravuje o náklady související s jeho pořízením (do doby uvedení do užívání) a spolu s těmito náklady se označuje jako cena pořizovací. Podrobněji o pořizovací ceně viz heslo Automobil pořízení koupí. V daňových předpisech, zejména u daně z příjmů, je používán také pojem vstupní cena. Podle ZDP jsou součástí vstupní ceny: cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení, náklady související s pořízením vozidla uhrazené do uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení 9

10 AUT str. 10 AUTOMOBIL vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování, technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla, DPH u neplátců DPH, DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit. Součástí vstupní ceny jsou u vozidel pořizovaných formou finančního leasingu také výdaje hrazené nájemcem, které podle účetních předpisů tvoří součást ocenění vozidla a které v souhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší Kč. Mezi tyto výdaje patří např. také částka za zprostředkování uzavření leasingové smlouvy, poplatek za sepsání smlouvy, clo, dopravné apod. Pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou náklady nepřesáhnou částku Kč, lze je podle ZDP uplatnit jako daňový náklad, a to ve zdaňovacím období, ve kterém vzniknou. Pokud však náklady přesáhnou tuto hranici, pak podle účetních předpisů budou evidovány a po skončení nájmu se stanou součástí pořizovací ceny vozidla. Jestliže v průběhu leasingové smlouvy nájemce provede na vozidle technické zhodnocení a tato možnost je upravena v leasingové smlouvě, je postup účtování při ukončení leasingové smlouvy stanoven v ČÚS č. 013 následujícím způsobem. V případě technického zhodnocení finančního leasingu se pořizovací cena uživatelem převzatého předmětu zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. 10

11 AUTOMOBIL AUT str. 11 Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Zařazení vozidla do majetku k okamžiku 221, 321 ukončení leasingové smlouvy výše pořizovací ceny opravňuje k zaevidování 022AÚ do hmotného majetku jako samostatné movité věci podle ZDP, tj. nad 40 tisíc Kč výše pořizovací ceny opravňuje k zaevidování 022AÚ do hmotného majetku jako samostatné movité věci podle účetnictví, tj. do 40 tisíc Kč 2. Zařazení vozidla do majetku k okamžiku , 221 ukončení leasingové smlouvy výše pořizovací ceny opravňuje k zaúčtování do nákladů (drobný hmotný majetek), vedení operativní evidence 3. Náklady související s vozidlem hrazené , 211 v průběhu trvání leasingové smlouvy clo, dopravné, částka za zprostředkování sjednání leasingu, poplatek za sepsání smlouvy, poplatky před uvedením vozidla do užívání apod. převýší částku 40 tisíc Kč 4. Náklady související s vozidlem hrazené 5xx 321, 211 v průběhu trvání leasingové smlouvy dopravné apod. nepřevýší částku 40 tisíc Kč 5. Technické zhodnocení provedené v průběhu , 211 trvání leasingové smlouvy ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Analytické účty: Analytické účty se mimo jiné vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých vozidel na kartách či v datových soubo- AÚ 11

12 AUT str. 12 AUTOMOBIL ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ rech počítače, jak stanoví ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Ten dále k obsahu analytické evidenci uvádí, že tato evidence slouží k identifikaci majetku. Podrobněji o analytické evidenci viz heslo Automobil pořízení koupí. Účetní doklady: Účetními doklady jsou zejména leasingové smlouvy, písemnosti o předání vozidla, faktury (daňové doklady), pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, vnitřní účetní doklady.! UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Pokud vozidlo po ukončení leasingové smlouvy bude převedeno na nájemce bezplatně, je zapotřebí takto nabyté vozidlo ocenit reprodukční pořizovací cenou. Pokud nájemce odpisuje se souhlasem pronajímatele jiný majetek a kupní cena vozidla po ukončení leasingu je nižší než vnitřním předpisem stanovená hranice drobného hmotného majetku, nemůže tuto částku zaúčtovat přímo do spotřeby, ale musí zvýšit vstupní cenu vozidla o zůstatkovou cenu jiného majetku. Vozidlo po ukončení leasingové smlouvy nelze do účetnictví zaevidovat jako drobný hmotný majetek na analytický účet k účtu 022 a jednorázově jej odepsat. 12

13 AUTOMOBIL AUT str. 13 Daňové dopady: V případě koupě vozidla po finančním leasingu je z daňového hlediska nutné dodržet podmínku uvedenou v ZDP, tj. KC ZC RO kde KC kupní cena po ukončení leasingu, ZC RO zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka vozidla, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tzn. bez vlivu zvýšení odpisů v 1. roce odpisování) k datu prodeje. Nebude-li uvedená podmínka dodržena, nebude za daňový výdaj (náklad) uznáno nájemné, a to již od počátku leasingu. Dodržení uvedené podmínky není nutné v případě, kdy uvedená zůstatková cena vozidla ke dni koupě by byla již rovna nule. Pokud při bezprostřední koupi vozidla po ukončení leasingu nejsou dodrženy podmínky uvedené v ZDP, lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které nebylo z titulu porušení podmínek uznáno za daňový náklad. S účinností od roku 2008 se přitom za porušení podmínky minimální doby nájmu uvedené v 24 odst. 4 ZDP nepovažuje situace, kdy ve smlouvě o finančním leasingu je sjednaná doba nájmu sice kratší než doba odpisování předmětu nájmu, avšak zároveň sjednaná kupní cena není nižší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka vozidla, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tzn. bez vlivu zvýšení odpisů v prvním roce odpisování) k datu prodeje. Ná- JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ AVKONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? 13

14 AUT str. 14 AUTOMOBIL jemné je v tomto případě plně uznáno jako daňový náklad a není tudíž nutné je vylučovat z daňových nákladů a přičítat ke vstupní ceně. P ŘADA PŘÍKLADŮ DOVYSVĚTLÍ PROBLEMATIKU Příklad 1: Účetní jednotka ve své vnitřní směrnici stanoví, že o samostatných movitých věcech bude účtovat od výše ocenění Kč a podle leasingové smlouvy bude odkup vozidla realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté). Zařazení automobilu do účetní evidence proúčtuje účetní jednotka takto: Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení leasingové smlouvy P Příklad 2: Účetní jednotka ve své vnitřní směrnici stanoví, že bude účtovat o hmotném majetku, tj. o majetku s dobou životnosti delší než 1 rok a v ocenění ve výši např. od Kč do Kč. Pokud podle leasingové smlouvy bude odkup vozidla realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté), proúčtuje jeho zařazení do účetní evidence následovně: Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení AÚ 321 leasingové smlouvy 2. Účetní roční odpis podle odpisového plánu 14

15 AUTOMOBIL AUT str. 15 Předmět leasingu bude podle účetní směrnice účetně odepisován po dobu používání. Podle 24 odst. 2 písm. v) ZDP jsou účetní odpisy daňově účinné. Příklad 3: Účetní jednotka ve své směrnici stanoví, že o samostatných movitých věcech bude účtovat od výše ocenění např Kč a podle leasingové smlouvy bude odkup automobilu realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté). Podle rozhodnutí účetní jednotky nebude automobil zařazen do kategorie hmotného majetku a účetní jednotka proúčtuje zařazení automobilu do účetní evidence následovně: P Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení leasingové smlouvy Předmět leasingu je pak nutno vést v operativní evidenci, protože jinak by o něm účetní jednotka ztratila přehled. PRAKTICKÉ RADY Příklad 4: Účetní jednotka technicky zhodnotila se souhlasem leasingové společnosti osobní automobil již v průběhu trvání leasingové smlouvy s tím, že do něho nechala namontovat klimatizaci (faktura přijatá v ceně Kč bez DPH). Po ukončení leasingové smlouvy bylo vozidlo odkoupeno za cenu Kč bez DPH). P 15

16 AUT str. 16 AUTOMOBIL Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Přijatá faktura klimatizace: celková cena cena bez DPH DPH Účetní odpisy technického zhodnocení do okamžiku ukončení leasingové smlouvy za 10 měsíců (celkem 48 měsíců) ( : 48 x 10) 3. Ukončení leasingové smlouvy převzetí vozidla v pořizovací ceně 4. Měsíční účetní odpis Měsíční účetní odpis: = Kč : 38 = Kč Autoři: Ing. Karel Janoušek Ing. Pavla Strakošová Ing. Dana Langerová 16

17 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry KUR str. 17 NAŠI ČTENÁŘI JIŽ ZÍSKALI KLID A JISTOTU V PRÁCI Kurzové rozdíly a úvěry Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 4, 24 Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS pro podnikatele č. 006 Kurzové rozdíly Popis operace: Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku k okamžiku uskutečnění účetního případu: Splátky úvěru v průběhu účetního období Na účtech úvěrů a finančních výpomocí při přepočtu cizí měny na českou používaným (aktuálním nebo pevným) kurzem ČNB se vyúčtují kurzové rozdíly ke dni uskutečnění účetního případu (úhrady), tj. v průběhu účetního období, výsledkově na vrub účtu 563 Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 Kurzové zisky. Současná účetní pravidla umožňují při postupném splácení závazků (i pohledávek a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26) vyúčtovat 17

18 KUR str. 18 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry kurzové rozdíly (na vrub finančních nákladů a ve prospěch účtu finančních výnosů) až k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Nesplacené úvěry v cizí měně k datu uzavírání účetních knih Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu zůstatků úvěrů v cizí měně na českou kurzem ČNB k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se v souladu se současně platnou metodikou vyúčtují výsledkově, tj. podle povahy na účty 563 Kurzové ztráty nebo 663 Kurzové zisky. Účetní případy: Splátky úvěru v průběhu účetního období Nesplacené úvěry v cizí měně k datu uzavírání účetních knih Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Poskytnutí dlouhodobého úvěru v cizí měně výpis z úvěrového účtu /AÚ výpis z bankovního účtu 221/AÚ Splácení úvěru výpis z úvěrového účtu 461/AÚ 261 výpis z bankovního účtu /AÚ 3. Kurzové rozdíly při úhradě úvěru v průběhu roku zisk ztráta

19 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry KUR str. 19 Č. Účetní případ MD DAL 4. Při uzavírání účetních knih nesplacené úvěry, přepočtené kurzem ČNB k rozvahovému dni ziskové kurzové rozdíly 461/AÚ 663 ztrátové kurzové rozdíly /AÚ Obdobně se postupuje při účtování krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí. Analytické účty: Úvěry je třeba na analytických účtech členit na českou měnu a na jednotlivé měny cizí. AÚ Nejčastější chyby: Nestanovení jednoznačných pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise. Neproúčtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni. Neuvedení způsobu, který byl uplatněn při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v příloze v účetní závěrce.! Daňové dopady: Výsledkové proúčtování kurzových rozdílů patří (z pohledu zákona o daních z příjmů v platném znění) mezi daňově uznatelné náklady a výnosy. Příklad: Společnost získala úvěr ve výši EUR, úvěr byl připsán na devizový účet. P 19

20 KUR str. 20 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry Splátky jsou EUR měsíčně, předpokládejme dále úroky dle sjednané úrokové sazby při první splátce EUR. Společnost používá pevný čtvrtletní kurz ČNB (stanovený k 1. pracovnímu dni ve čtvrtletí), předpokládejme 31,50 Kč/EUR. K rozvahovému dni byl zůstatek nesplacené části úvěru EUR a kurz ČNB 31,80 Kč/EUR. Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Poskytnutí dlouhodobého úvěru v cizí měně výpis z úvěrového účtu AÚ výpis z bankovního účtu AÚ Splácení úvěru výpis z úvěrového účtu AÚ 261 výpis z bankovního účtu AÚ 3. Platba úroku z bankovního účtu AÚ 4. Přepočet nesplacené části úvěru k rozvahovému dni ,8 = Kč, tj. kurz. rozdíl ( x 31,8) ( x 31,5) AÚ Autoři: Ing. Zdenka Cardová Ing. Jindřich Carda ZAJISTĚTE SI LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z I VY V PLNÉ VERZI! 20

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

DPH u bonusů, skont a slev

DPH u bonusů, skont a slev LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU DPH u bonusů, skont a slev Podle znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad

umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad Kurzové přepočty v účetnictví a daních RNDr. Ivan BRYCHTA umíme správně používat kurzy? pozor na odlišnosti účetnictví, daní a třeba i cestovních náhrad 1 Jazykový rozbor kurs versus kurz zkoumaný předpis

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více