3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb."

Transkript

1 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od , jsou následující: Snížená sazba DPH u všech semen a rostlin Vyplývá z bodu 10 novely: V příloze č. 1 se za slova 06 Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví vkládají slova Rostliny a semena. Podle definice účinnosti novely platí tato změna zpětně od Poznámka: Odtud však nelze dovozovat, že by bylo nutné zpětně opravovat doposud vystavené faktury před např. na osiva trav, stelnou slámu a průmyslové rostliny u nich má příjemce nárok na odpočet DPH tak, jak byla uvedena v daňovém dokladu (tedy se sazbou 19 %). 1

2 str. 2 LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace 2 Možný odpočet DPH při pořízení osobních automobilů Vyplývá z bodu 9 novely: V 75 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje. Tím je tedy zrušen zákaz odpočtu DPH při pořízení osobního automobilu od (rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být a pozdější). Plátce DPH je tedy nově oprávněn uplatnit si odpočet DPH při koupi osobního automobilu nebo při jeho pořízení na leasing (pokud bude předmět leasingu převzat a později příslušná leasingová smlouva mohla být uzavřena i před tímto datem). Pozor: Pokud však bude takový automobil s uplatněným odpočtem DPH používán k jiným plněním, nežli u kterých je nárok na odpočet DPH (např. pro soukromou potřebu podnikatele nebo zaměstnance), bude nutno DPH odvádět (např. podle km ujetých pro soukromé účely z kalkulované nákladové ceny). Při následném prodeji takového automobilu, pořízeného od , bude však plátce povinen odvádět DPH zprodejní ceny (a to i v případě, pokud by plátcem DPH nebyl při pořízení odpočet DPH uplatněn). Pro osobní auta pořízená v dosavadním režimu (bez nároku na odpočet DPH) zůstává i při prodeji dosavadní režim podle 62 odst. 2 ZDPH (osvobození od odvodu DPH). Rovněž dosavadní leasingové smlouvy však dobíhají v režimu, v jakém byly zahájeny. U plátce DPH bude tedy nutno rozlišovat stará osobní auta a nová osobní auta (pořízená od ) jejich daňový režim z hlediska DPH bude odlišný. REDAKČNĚ ZKRÁCENO

3 AUTOMOBIL AUT str. 3 HESLA MÁJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Automobil pořízení po leasingu Právní úprava: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 25 odst. 1 písm. a) Pořizovací cena 25 odst. 1 písm. k) Bezplatně nabytý majetek v ocenění reprodukční pořizovací cenou 25 odst. 4 písm. a) Pořizovací cena 25 odst. 4 písm. b) Reprodukční pořizovací cena 28 odst. 1 Zaevidování majetku 28 odst. 3 Finanční leasing Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zl) výdaje související s leasingem 24 odst. 4 Finanční leasing 24 odst. 5 Pronájem 26 odst. 3 písm. c) ZDP Jiný majetek u leasingu 26 odst. 5 Uvedení do užívání 28 odst. 3 ZDP Odpisy technického zhodnocení a jiného majetku u leasingu UPOZORNĚNÍ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU LEGISLATIVU V ÚPLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NA ZÁKAZNICKÉM PORTÁLU 24 3

4 AUT str. 4 AUTOMOBIL 29 Vstupní cena hmotného majetku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména: 269 odst. 2 Nepojmenovaná smlouva Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví zejména: 7 odst. 3 písm. b) Drobný hmotný majetek 9 odst. 1 písm. g) Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba 39 odst. 9 písm. b) Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek č. 015 Zásoby ÚČETNÍ OPERACE JSOU SROZUMITELNĚ POPSÁNY A VYSVĚTLENY Popis operace: Finanční leasing (nebo také finanční pronájem, příp. jen leasing), tj. podle ZDP pronájem s následnou koupí najaté věci, je jednou z možných forem pořizování vozidla. Proti jiným způsobům má výhodu v tom, že budoucí vlastník má vozidlo k použití pro své účely podstatně dříve, než uhradí celou hodnotu vozidla. Při dodržení podmínek ZDP je sjednané nájemné daňově uznatelným nákladem. Protože finanční leasing není definován v obchodním zákoníku, měla by být leasingová smlouva uzavřena podle 269 ObchZ jako smlouva nepojmenovaná. Pro leasing není použitelná smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o výpůjčce, ani jiný typ smlou- 4

5 AUTOMOBIL AUT Účetní jednotka má při zařazení předmětu leasingu do účetní evidence po řádném ukončení leasingové smlouvy možnost volby. Účetní předpisy tuto problematiku samostatně neřeší. Výklad vztahující se k předmětům koupeným po řádném ukončení lze nalézt pouze ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., která upravustr. 5 vy uvedené v obchodním a občanském zákoníku. Leasingová smlouva není ani smlouva o koupi najaté věci podle 489 a dalších ObchZ. Finanční leasing nelze zaměňovat např. za koupi vozidla na splátky. Po dobu trvání leasingu zůstává vlastníkem vozidla pronajímatel (leasingová společnost). Nájemce se stává vlastníkem vozidla po přechodu vlastnictví kvozidlu, které nastává: posledním dnem platnosti smlouvy, příp. dnem sjednaným v leasingové smlouvě (tj. i např. den úhrady poslední dlužné částky v případě pozdních plateb sjednaných ve splátkovém kalendáři apod.). Přechod vlastnictví může být proveden: a) za kupní cenu do výše zůstatkové ceny, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování, tzn. za cenu: přesahující Kč, do Kč, symbolickou, b) bezúplatně. Pro účely účetnictví je definice smlouvy o finančním leasingu uvedena v ZoÚ. Touto smlouvou je v účetních předpisech upraveno poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytovanému majetku. AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 5

6 AUT str. 6 AUTOMOBIL je samostatné movité věci, a to od výše ocenění stanovené účetní jednotkou při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Tato vyhláška dále upravuje, že samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce rozvahy jako samostatné movité věci, se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách. Konkrétní postup účtování pak účetní jednotka stanoví ve svém vnitřním účetním předpisu. Případy, které mohou nastat, jsou uvedeny dále. Jestliže si účetní jednotka pro účely účetnictví stanoví ve svém vnitřním účetním předpisu hranici pro evidování kategorie drobného hmotného majetku a pořizovací cena vozidla pořízeného po leasingu nepřesáhne tuto hranici, bude o vozidle účtováno jako o zásobách. Takto zaevidované vozidlo nelze odpisovat, i když je v účetní jednotce používáno po dobu přesahující jeden rok. Toto vozidlo musí být v průběhu používání vedeno v operativní evidenci. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. se vozidlo evidované jako drobný hmotný majetek uvede také v příloze v účetní závěrce. Pokud by pořizovací cena vozidla byla vyšší než účetní hranice, vozidlo by bylo podle účetních předpisů považováno za samostatnou movitou věc. Pokud by ale tato pořizovací cena nedosahovala 40 tisíc Kč, nebylo by vozidlo hmotným majetkem podle ZDP a bylo by do účetní evidence zaevidováno na majetkový účet, který by měl být pro srozumitelnost analyticky rozlišen. Pokud by si účetní jednotka zvolila v účetnictví hodnotovou hranici vyšší než 40 tisíc Kč (např. 50 tisíc Kč), lze doporučit, aby vedla operativní evidenci a v příloze v účetní závěrce uváděla informace o drobném hmotném majetku alespoň v ocenění nad 40 tisíc Kč. 6

7 AUTOMOBIL AUT str. 7 V leasingových smlouvách se často používá pojem akontace, který lze v různých souvislostech chápat jinak. Proto je vhodnější používání českých výrazů jako záloha na splátku nájemného, zvýšená splátka nájemného, záloha na kupní cenu, záloha na pořízení vozidla apod. U každého z uvedených pojmů se totiž u nájemce uplatňuje jiný daňový režim. Je-li akontací myšlena záloha na koupi vozidla (splátka kupní ceny), nejde o součást nájemného. Zaplacení zálohy nelze zaměňovat s tzv. první zvýšenou splátkou (případně označenou jako nultá splátka ). Nájemce tuto částku nemůže po celou dobu nájmu zahrnout přímo ani postupně, formou časového rozlišení do daňových nákladů. Vzhledem k tomu, že jde o platbu investičního charakteru, lze příslušnou částku uplatnit do daňových nákladů pouze formou odpisů, a to až po odkoupení vozidla od pronajímatele (přechodu vlastnického práva) jako součást vstupní ceny vozidla. U příjemce zálohy (pronajímatele) jde odlouhodobou zálohu. V případě, že bude sjednána zálohová platba mezi nájemcem a dodavatelem (výrobcem) vozidla, nepůjde na straně nájemce o platbu nájemného (dodavatel není pronajímatel vozidla), ale o platbu investičního charakteru. Nájemce tuto částku nemůže zahrnovat během trvání leasingu do daňových nákladů, a to ani formou časového rozlišení. Po ukončení leasingu a přechodu vlastnictví k vozidlu bude uvedená částka součástí vstupní ceny vozidla u dosavadního nájemce. U leasingové firmy (pronajímatele) nebude uvedená částka součástí kupní ceny vozidla od dodavatele, ani součástí vstupní ceny pro účely odpisování. Akontace jako záloha na nájemné anebo první vyšší splátka (někdy také nultá splátka ) nájemného je 7

8 AUT str. 8 AUTOMOBIL součástí sjednané výše nájemného, které nájemce rozpouští do daňových nákladů postupně formou časově rozlišeného nájemného. Z uvedeného je zřejmé, že při daňové kontrole bude nezbytné prokázat správci daně, o jaký typ akontace vlastně jde, a to nejen uzavřenými smlouvami, ale také správně provedeným účtováním o jednotlivých účetních případech. Obdobně tomu bude např. v případě úvěru získaného v souvislosti s pořizováním vozidla formou leasingu. Opět má značný význam znění smlouvy o úvěru a jeho skutečné použití. V případě úvěru na splácení nájemného budou úroky z úvěru daňově uznatelným nákladem v příslušném zdaňovacím období. Pokud by šlo o úvěr na zálohu na koupi vozidla, tedy o úvěr investičního charakteru, budou úroky z úvěru do doby pořízení vozidla (přechodu vlastnictví k vozidlu na nájemce) součástí vstupní ceny vozidla. Pokud nájemce na základě smlouvy (s písemným souhlasem pronajímatele) hradí jiné výdaje související s vozidlem (clo, dopravné, částka za zprostředkování sjednání leasingu, poplatek za sepsání smlouvy, poplatky před uvedením vozidla do užívání apod.), které by podle účetních předpisů v případě jejich úhrady vlastníkem vozidla byly součástí jeho pořizovací ceny a tyto výdaje v souhrnu za celou dobu pronájmu spolu s kupní cenou sjednanou ve smlouvě: a) převýší částku Kč a nájemce má písemný souhlas pronajímatele s odpisováním, zatřídí nájemce tento jiný majetek ve výši souvisejících výdajů podle ZDP do odpisové skupiny, do které je zatříděno vozidlo u pronajímatele, zvolí způsob odpisování a může uplatňovat 8

9 AUTOMOBIL AUT str. 9 odpisy do daňových nákladů, a to počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém byly výdaje nájemcem uhrazeny, b) nepřevýší částku Kč (a nestatnou se tak jiným majetkem podle ZDP), může je nájemce uplatnit podle ZDP jako daňově uznatelné náklady v tom zdaňovacím období, ve kterém vzniknou, přestože účetně budou po celou dobu nájmu evidovány na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a po skončení leasingu se stanou součástí pořizovací ceny nabytého vozidla. Pokud v dalším roce trvání leasingu převýší v souhrnu Kč, pak musí poplatník podat za předcházející zdaňovací období dodatečná daňová přiznání, zaevidovat tyto výdaje jako jiný majetek podle ZDP a může zahájit daňové odpisování tohoto jiného majetku. Pořizovací cena Cena, za kterou bylo vozidlo pořízeno, se pro účely účetnictví upravuje o náklady související s jeho pořízením (do doby uvedení do užívání) a spolu s těmito náklady se označuje jako cena pořizovací. Podrobněji o pořizovací ceně viz heslo Automobil pořízení koupí. V daňových předpisech, zejména u daně z příjmů, je používán také pojem vstupní cena. Podle ZDP jsou součástí vstupní ceny: cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení, náklady související s pořízením vozidla uhrazené do uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení 9

10 AUT str. 10 AUTOMOBIL vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování, technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla, DPH u neplátců DPH, DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit. Součástí vstupní ceny jsou u vozidel pořizovaných formou finančního leasingu také výdaje hrazené nájemcem, které podle účetních předpisů tvoří součást ocenění vozidla a které v souhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší Kč. Mezi tyto výdaje patří např. také částka za zprostředkování uzavření leasingové smlouvy, poplatek za sepsání smlouvy, clo, dopravné apod. Pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou náklady nepřesáhnou částku Kč, lze je podle ZDP uplatnit jako daňový náklad, a to ve zdaňovacím období, ve kterém vzniknou. Pokud však náklady přesáhnou tuto hranici, pak podle účetních předpisů budou evidovány a po skončení nájmu se stanou součástí pořizovací ceny vozidla. Jestliže v průběhu leasingové smlouvy nájemce provede na vozidle technické zhodnocení a tato možnost je upravena v leasingové smlouvě, je postup účtování při ukončení leasingové smlouvy stanoven v ČÚS č. 013 následujícím způsobem. V případě technického zhodnocení finančního leasingu se pořizovací cena uživatelem převzatého předmětu zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. 10

11 AUTOMOBIL AUT str. 11 Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Zařazení vozidla do majetku k okamžiku 221, 321 ukončení leasingové smlouvy výše pořizovací ceny opravňuje k zaevidování 022AÚ do hmotného majetku jako samostatné movité věci podle ZDP, tj. nad 40 tisíc Kč výše pořizovací ceny opravňuje k zaevidování 022AÚ do hmotného majetku jako samostatné movité věci podle účetnictví, tj. do 40 tisíc Kč 2. Zařazení vozidla do majetku k okamžiku , 221 ukončení leasingové smlouvy výše pořizovací ceny opravňuje k zaúčtování do nákladů (drobný hmotný majetek), vedení operativní evidence 3. Náklady související s vozidlem hrazené , 211 v průběhu trvání leasingové smlouvy clo, dopravné, částka za zprostředkování sjednání leasingu, poplatek za sepsání smlouvy, poplatky před uvedením vozidla do užívání apod. převýší částku 40 tisíc Kč 4. Náklady související s vozidlem hrazené 5xx 321, 211 v průběhu trvání leasingové smlouvy dopravné apod. nepřevýší částku 40 tisíc Kč 5. Technické zhodnocení provedené v průběhu , 211 trvání leasingové smlouvy ZAÚČTOVÁNÍ JE PROVEDENO PRO PŘEHLEDNOST V TABULKÁCH Analytické účty: Analytické účty se mimo jiné vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých vozidel na kartách či v datových soubo- AÚ 11

12 AUT str. 12 AUTOMOBIL ČLENĚNÍ JE PODŘÍZENO POŽADAVKŮM AUDITORŮ A SPRÁVCŮ DANĚ rech počítače, jak stanoví ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Ten dále k obsahu analytické evidenci uvádí, že tato evidence slouží k identifikaci majetku. Podrobněji o analytické evidenci viz heslo Automobil pořízení koupí. Účetní doklady: Účetními doklady jsou zejména leasingové smlouvy, písemnosti o předání vozidla, faktury (daňové doklady), pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, vnitřní účetní doklady.! UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Nejčastější chyby: Pokud vozidlo po ukončení leasingové smlouvy bude převedeno na nájemce bezplatně, je zapotřebí takto nabyté vozidlo ocenit reprodukční pořizovací cenou. Pokud nájemce odpisuje se souhlasem pronajímatele jiný majetek a kupní cena vozidla po ukončení leasingu je nižší než vnitřním předpisem stanovená hranice drobného hmotného majetku, nemůže tuto částku zaúčtovat přímo do spotřeby, ale musí zvýšit vstupní cenu vozidla o zůstatkovou cenu jiného majetku. Vozidlo po ukončení leasingové smlouvy nelze do účetnictví zaevidovat jako drobný hmotný majetek na analytický účet k účtu 022 a jednorázově jej odepsat. 12

13 AUTOMOBIL AUT str. 13 Daňové dopady: V případě koupě vozidla po finančním leasingu je z daňového hlediska nutné dodržet podmínku uvedenou v ZDP, tj. KC ZC RO kde KC kupní cena po ukončení leasingu, ZC RO zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka vozidla, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tzn. bez vlivu zvýšení odpisů v 1. roce odpisování) k datu prodeje. Nebude-li uvedená podmínka dodržena, nebude za daňový výdaj (náklad) uznáno nájemné, a to již od počátku leasingu. Dodržení uvedené podmínky není nutné v případě, kdy uvedená zůstatková cena vozidla ke dni koupě by byla již rovna nule. Pokud při bezprostřední koupi vozidla po ukončení leasingu nejsou dodrženy podmínky uvedené v ZDP, lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které nebylo z titulu porušení podmínek uznáno za daňový náklad. S účinností od roku 2008 se přitom za porušení podmínky minimální doby nájmu uvedené v 24 odst. 4 ZDP nepovažuje situace, kdy ve smlouvě o finančním leasingu je sjednaná doba nájmu sice kratší než doba odpisování předmětu nájmu, avšak zároveň sjednaná kupní cena není nižší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka vozidla, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tzn. bez vlivu zvýšení odpisů v prvním roce odpisování) k datu prodeje. Ná- JAKÉ DAŇOVÉ DOPADY MŮŽE MÍT ÚČETNÍ PŘÍPAD NA VAŠE ÚČETNICTVÍ AVKONEČNÉM DŮSLEDKU I NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI? 13

14 AUT str. 14 AUTOMOBIL jemné je v tomto případě plně uznáno jako daňový náklad a není tudíž nutné je vylučovat z daňových nákladů a přičítat ke vstupní ceně. P ŘADA PŘÍKLADŮ DOVYSVĚTLÍ PROBLEMATIKU Příklad 1: Účetní jednotka ve své vnitřní směrnici stanoví, že o samostatných movitých věcech bude účtovat od výše ocenění Kč a podle leasingové smlouvy bude odkup vozidla realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté). Zařazení automobilu do účetní evidence proúčtuje účetní jednotka takto: Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení leasingové smlouvy P Příklad 2: Účetní jednotka ve své vnitřní směrnici stanoví, že bude účtovat o hmotném majetku, tj. o majetku s dobou životnosti delší než 1 rok a v ocenění ve výši např. od Kč do Kč. Pokud podle leasingové smlouvy bude odkup vozidla realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté), proúčtuje jeho zařazení do účetní evidence následovně: Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení AÚ 321 leasingové smlouvy 2. Účetní roční odpis podle odpisového plánu 14

15 AUTOMOBIL AUT str. 15 Předmět leasingu bude podle účetní směrnice účetně odepisován po dobu používání. Podle 24 odst. 2 písm. v) ZDP jsou účetní odpisy daňově účinné. Příklad 3: Účetní jednotka ve své směrnici stanoví, že o samostatných movitých věcech bude účtovat od výše ocenění např Kč a podle leasingové smlouvy bude odkup automobilu realizován za kupní cenu ve výši např Kč (cena bez DPH dle faktury přijaté). Podle rozhodnutí účetní jednotky nebude automobil zařazen do kategorie hmotného majetku a účetní jednotka proúčtuje zařazení automobilu do účetní evidence následovně: P Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Zařazení automobilu po ukončení leasingové smlouvy Předmět leasingu je pak nutno vést v operativní evidenci, protože jinak by o něm účetní jednotka ztratila přehled. PRAKTICKÉ RADY Příklad 4: Účetní jednotka technicky zhodnotila se souhlasem leasingové společnosti osobní automobil již v průběhu trvání leasingové smlouvy s tím, že do něho nechala namontovat klimatizaci (faktura přijatá v ceně Kč bez DPH). Po ukončení leasingové smlouvy bylo vozidlo odkoupeno za cenu Kč bez DPH). P 15

16 AUT str. 16 AUTOMOBIL Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Přijatá faktura klimatizace: celková cena cena bez DPH DPH Účetní odpisy technického zhodnocení do okamžiku ukončení leasingové smlouvy za 10 měsíců (celkem 48 měsíců) ( : 48 x 10) 3. Ukončení leasingové smlouvy převzetí vozidla v pořizovací ceně 4. Měsíční účetní odpis Měsíční účetní odpis: = Kč : 38 = Kč Autoři: Ing. Karel Janoušek Ing. Pavla Strakošová Ing. Dana Langerová 16

17 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry KUR str. 17 NAŠI ČTENÁŘI JIŽ ZÍSKALI KLID A JISTOTU V PRÁCI Kurzové rozdíly a úvěry Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 4, 24 Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS pro podnikatele č. 006 Kurzové rozdíly Popis operace: Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku k okamžiku uskutečnění účetního případu: Splátky úvěru v průběhu účetního období Na účtech úvěrů a finančních výpomocí při přepočtu cizí měny na českou používaným (aktuálním nebo pevným) kurzem ČNB se vyúčtují kurzové rozdíly ke dni uskutečnění účetního případu (úhrady), tj. v průběhu účetního období, výsledkově na vrub účtu 563 Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 Kurzové zisky. Současná účetní pravidla umožňují při postupném splácení závazků (i pohledávek a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26) vyúčtovat 17

18 KUR str. 18 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry kurzové rozdíly (na vrub finančních nákladů a ve prospěch účtu finančních výnosů) až k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Nesplacené úvěry v cizí měně k datu uzavírání účetních knih Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu zůstatků úvěrů v cizí měně na českou kurzem ČNB k okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se v souladu se současně platnou metodikou vyúčtují výsledkově, tj. podle povahy na účty 563 Kurzové ztráty nebo 663 Kurzové zisky. Účetní případy: Splátky úvěru v průběhu účetního období Nesplacené úvěry v cizí měně k datu uzavírání účetních knih Souvztažnosti: Č. Účetní případ MD DAL 1. Poskytnutí dlouhodobého úvěru v cizí měně výpis z úvěrového účtu /AÚ výpis z bankovního účtu 221/AÚ Splácení úvěru výpis z úvěrového účtu 461/AÚ 261 výpis z bankovního účtu /AÚ 3. Kurzové rozdíly při úhradě úvěru v průběhu roku zisk ztráta

19 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry KUR str. 19 Č. Účetní případ MD DAL 4. Při uzavírání účetních knih nesplacené úvěry, přepočtené kurzem ČNB k rozvahovému dni ziskové kurzové rozdíly 461/AÚ 663 ztrátové kurzové rozdíly /AÚ Obdobně se postupuje při účtování krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí. Analytické účty: Úvěry je třeba na analytických účtech členit na českou měnu a na jednotlivé měny cizí. AÚ Nejčastější chyby: Nestanovení jednoznačných pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise. Neproúčtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni. Neuvedení způsobu, který byl uplatněn při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v příloze v účetní závěrce.! Daňové dopady: Výsledkové proúčtování kurzových rozdílů patří (z pohledu zákona o daních z příjmů v platném znění) mezi daňově uznatelné náklady a výnosy. Příklad: Společnost získala úvěr ve výši EUR, úvěr byl připsán na devizový účet. P 19

20 KUR str. 20 KURZOVÉ ROZDÍLY Kurzové rozdíly a úvěry Splátky jsou EUR měsíčně, předpokládejme dále úroky dle sjednané úrokové sazby při první splátce EUR. Společnost používá pevný čtvrtletní kurz ČNB (stanovený k 1. pracovnímu dni ve čtvrtletí), předpokládejme 31,50 Kč/EUR. K rozvahovému dni byl zůstatek nesplacené části úvěru EUR a kurz ČNB 31,80 Kč/EUR. Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Poskytnutí dlouhodobého úvěru v cizí měně výpis z úvěrového účtu AÚ výpis z bankovního účtu AÚ Splácení úvěru výpis z úvěrového účtu AÚ 261 výpis z bankovního účtu AÚ 3. Platba úroku z bankovního účtu AÚ 4. Přepočet nesplacené části úvěru k rozvahovému dni ,8 = Kč, tj. kurz. rozdíl ( x 31,8) ( x 31,5) AÚ Autoři: Ing. Zdenka Cardová Ing. Jindřich Carda ZAJISTĚTE SI LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z I VY V PLNÉ VERZI! 20

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více