èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo11 2014 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných volièù), ukázalo se, e lidé chtìli urèitou zmìnu. Rozhodnì to není ale zmìna ve smìøování mìsta, nebo programy volebních uskupení se v globále nelií. Rozdíly jsou v názorech na práci mìstských stráníkù, v náhledech na výherní automaty, na fungování základní koly apod., ale neshody se projevily v názorech na personální sloení radnice. Karty vak rozdali volièi, a tak v patnáctièlenném zastupitelstvu bude znovu pùsobit devìt starých zastupitelù a est nových tváøí. Pìt mandátù získalo TOP 09 a Nezávislí (podle poøadí preferenèních hlasù: Ing. Milan Proke 729, Mgr. Hana Císaøová 493, Pavel Kohoutek 433, Ing. Petr Troják 400, Tomá Èulík 271), ètyøi SNK ( Mgr. Josef Klíma 751, Ing. Lenka ípková 568, Ing. Jana Nìmecká 423, Boøivoj Havlíèek 374), tøi SNK Pro rozvoj mìsta (Jiøí Rùièka 649, Jaroslav Bartizal 395, Karel Klein 387), dva KDU ÈSL (Marie Bùková 384, Ing. Milan imánek 285) a jeden KSÈM (Jan tindl 190). Pomyslné dveøe do zastupitelstva zùstaly zavøené pro ÈSSD. ádné volební sdruení nedostalo nadpolovièní vìtinu, a tak musela nastoupit øada jednání o návrzích do funkcí starosty, místostarosty a èlenù rady. Nejistota a hledání vhodných uchazeèù zejména o posty v radì se projevily i na samotném prvním jednání zastupitelstva dne Nakonec bylo pøesvìdèivì zvoleno nové uí vedení mìsta ve sloení: Mgr. Josef Klíma, starosta a Jiøí Rùièka, místostarosta, oba jako dlouhodobì uvolnìní zastupitelé. Jako noví radní byli zvoleni: Ing. Lenka ípková, Ing. Milan Proke, a po opakovaném hlasování získala vìtinu Mgr. Hana Císaøová. Vìøím, e poèáteèní rozpory v personálním sloení se èasem setøou a e vichni pochopí, e osobní ambice musejí ustoupit zájmu celku tedy mìstu. Zastupitelstvo zøídilo ze zákona dva výbory, finanèní (FV) a kontrolní (KV), které budou pracovat ve sloení: Ing. Jana Nìmecká (pøedsedkynì FV), èlenové Ing. Vladimír Jantaè, Ing. Karel Klein, Bc. Petr Vágner, Ludmila áèková a dále Jan tindl (pøedseda KV), èlenové Ing. Petr Falc a Bc. Pavel Hanzalík. Vem pøeji do nastávajícího ètyøletého období hodnì invence, kreativity, trpìlivosti, ale i pokory. Za moji osobu dìkuji volièùm a samozøejmì také vem zastupitelùm za dùvìru. Své rodinì pak dìkuji za podporu a trpìlivost, kterou musí mít s mou kadodenní ètyøiadvacetihodinovou pracovní smìnou. J Josef Klíma, starosta mìsta Jsme na zaèátku nového volebního období a tak chci pouze podìkovat vem za hlasy, které jsme obdreli v letoních komunálních volbách. Budeme se snait nezklamat vai dùvìru a nadále udìláme ve, co bude v naich silách, pro dalí rozvoj Veleína. Pøeji nám vem mírnou zimu. Jirka Rùièka, místostarosta Tel: , Jako obvykle pár kontaktù pro jistotu. MP , , pøedák prac. skupiny: Mìsto Veleín zavede pro obèany svoz biologicky rozloitelného odpadu rostlinných zbytkù ze zahrad a domácností. Mìsto tak s pøedstihem reaguje na pøedpokládané zmìny legislativy v odpadovém hospodáøství.. Na biologický odpad budou slouit speciální hnìdé 240 l nádoby s uzávìrem. Tyto nádoby budou rozmístìny u stanovi separovaného odpadu a následnì po dohodì se zájemci i v dalích lokalitách (u rodinných domù). Mìsto Veleín navazuje na zavedený systém sbìru tøídìného odpadu a bezplatného odbìru odpadù ve sbìrném dvoøe. Biologický odpad tvoøí a 40% objemu komunálních odpadù v popelnici. Zavedením jeho tøídìní by se o toto mnoství mìl sníit objem komunálního odpadu, který konèí na skládce Do budoucna se dá pøedpokládat sníení èetnosti svozu komunálního odpadu (pokraèování èlánku ze str.2) Nové dìtské høitì v místní èásti Veleín Nádraí si otevøely sami dìti. pøejeme jim hodnì radosti a pìkné poèasí! b.h. Detailní výsledky voleb naleznete na webových stránkách ÈSÚ: ( 2&xn umnuts=3102&xobec=545821&xstat=0&xvyber=0) 1

2 (pokraèování èlánku ze str.1) Pøemìnit biologický odpad na kompost, který se následnì vyuije na obecních plochách. Uetøit peníze za poplatky sníením ukládání odpadù na skládku. Uetøit peníze za sníení èetnosti vývozu komunálních odpadù od obèanù. Dostát legislativním povinnostem vyplývajícím ze zákona o odpadech. Nabídnout obèanùm zlepení servisu v odpadovém hospodáøství. Zbytky rostlinných potravin z domácností, jako napø. zbytky zeleniny a ovoce, slupky, skoøápky, èajové sáèky, kávové sedliny Tráva, listí, piliny, hobliny. Sdruení nezávislých kandidátù SNK Veleín , které získalo ve volbách 4 mandáty, dìkuje vem obèanùm, kteøí alespoò jedním køíkem volili nae kandidáty. Nae sdruení tak obdrelo hlas od kadého ètvrtého volièe, který se k volbám dostavil. Tento výsledek nás samozøejmì velmi tìí, ale také zavazuje. Pro splnìní volebního programu udìláme ve, co bude v naich silách a monostech. Za SNK Veleín J. Klíma Zbytky potravin a jídla, oleje, maso. Uhynulá zvíøata, kosti. Plasty, sklo, papír, kámen, stavební sutì a betony. Komunální a velkoobjemový odpad, pneumatiky. Léky, nerozloitelné odpady. Pøedpokládaný harmonogram svozu Bøezen a øíjen 1 x 14 dní Listopad a únor 1 x mìsíc nebo na u : Dalí informace o zavedení systému svozu bioodpadù naleznete na webových stránkách mìsta Veleín : PROJEKT SVOZU BIOODPADU VE VELEÍNÌ BYL PODPOØEN Z OPERAÈNÍHO PROGRAMU IVOTNÍ PROSTØEDÍ. odborové organizaci Jihostroje Veleín, mìstskému úøadu a starostovi Mgr. J. Klímovi za blahopøání k mým narozeninám. Velmi mne potìila návtìva paní Bohdalové a Kleinové. Kalkuová Bìla Zveme Vás na nae pravidelná setkání v mateøském centru Veleínské klubíèko, které se nachází v základní kole 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od 9:30 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí (pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Podle poèasí plánujeme páteèní klubíèkohraní s volným programem, aktuální informace naleznete na facebooku. Kromì pravidelných støedeèních setkání, jsme se hromadnì zúèastnili 7.øíjna projektu Ukliïme svìt, kde jsme se pustili do úklidu okolí dìtského høitì, krásnì nám svítilo sluníèko, tak nám to lo hezky od ruky. Moc dìkuji vem, kteøí se zapojili do této akce. Dopoledne 18.øíjna se konalo v prostorách centra setkání rodin s dìtmi s postiením, pro sdílení zkueností o monostech zkvalitnìní ivota tìchto rodin. Nae centrum poskytuje prostory a vybavení i pro jiné formy vyplnìní volného èasu pro dìti i dospìlé. Vybrat si mùete z celé øady kurzù, blií informace na uvedených kontaktech. za písemné blahopøání k mým 80. narozeninám p. starostovi Josefu Klímovi a paní Bohdalové za dárek a milou návtìvu. Sluka Samuel p. starostovi Mgr. Klímovi a mìstskému úøadu za milé blahopøání a dar k narozeninám. Také dìkuji drustvu Jednota Kaplice za milou pozornost a blahopøání odborové organizaci Jihostroj Veleín. Vøelé podìkování zaslouí také pí. Sumerauerová, Syslová a Amchová za milou návtìvu. Dìkuji Jiøí Koza panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání a dárek k mým narozeninám. Dále dìkuji za pøedání dárku od s.d. Jednoty Kaplice. Velmi mì potìila milá návtìva paní M. Amchové, M.Sumerauerové a A. Syslové, které mi dárek pøedaly. Josef Petr více informací u Jany Soukupové na tel , Mgr. Hana Císaøová, tel.: , Mgr. Kamila tindlová, nebo tel.:

3 , Hana Vítová, tel.: 728 Za MC Veleínské klubíèko Mgr. Lenka Moravcová Koncem letoního roku tomu bude deset let, co byla oficiálnì zaregistrována Spoleènost pøátel mìsta Veleína jako obèanské sdruení dávající si za cíl rozvíjení starých a vytváøení nových tradic, bádání o regionální historii a schraòování historických artefaktù. Jakým zpùsobem jsme se za tìch deset let snaili tyto cíle naplnit a jak se nám to vedlo, bych pohovoøil jindy a moná i jinde ne na stránkách Zpravodaje. Výroèí pøipomeneme zaèátkem pøítího roku výstavou na Kantùrkovci a pokud se podaøí i malou publikací. Nyní ale k naim tradièním aktivitám. K nim bezesporu patøí i svatováclavské posezení, vánoèní výstava rouhùv veleínský betlém a medovina na hradì. O tìch bych chtìl dnes pohovoøit. Svatováclavské posezení, konané tradiènì osmadvacátého záøí, letos co do návtìvnosti pøekonalo vechna oèekávání. Kolem patnácté hodiny se na mnoho návtìvníkù nedostávalo místo k sezení a i obsluha na nápor nestaèila. Rádi bychom se tìm, kteøí pøedèasnì odcházeli omluvili. Napøítì chceme zajistit, aby bylo nejen dost místa, ale i chleba a peèiva aby se dostalo na víc lidí. Pokud se týèe zvìtení kapacity prostor nezáleí vak jen na nás, protoe objekt je památkovì chránìn a nemùeme si tam dìlat to, co by se nám zlíbilo. Snad ale k nìjakému kompromisu dojdeme. Rád bych se jetì zmínil o peèení v Kantùrkovské peci. Hospodtí mudrci doli k zajímavému názoru, e kdy byla pec postavena z dotaèních prostøedkù mìlo by peèivo z ní být navdy rozdáváno zadarmo. Dotace (devadesátiprocentní, zbytek 10% MAS Pomalí v pøípadì pece, nae spoleènost v pøípadì pøípravny) se týkala stavby pece, èi pøípravny. ádná unie, tedy ani evropská, nedodává na peèení mouku, topivo natopak ruce. Pec byla postavena proto, aby bylo moné pøedvádìt jakým zpùsobem se k chlebu dostávali nai pøedkové. Výroba chleba v nabíjecí peci tímto zpùsobem z mouky vody a kvásku (bez ochucovadel, zvýrazòovaèù chuti, regulátorù toho a onoho èi konzervantù) je výraznì nároènìjí na práci a pekaøský um, co se projevuje i na cenì. Takto vyrobený chléb nemùe cenovì konkurovat produktivní prùmyslové výrobì, take se není tøeba obávat, e bychom zaplavili Veleín a iroké okolí naím peèivem. Nám i chápavým návtìvníkùm jistì postaèí chléb naich babièek ochutnat. Pokud z utrených prostøedkù je knìjaký pøebytek (èlenové pracují bez nárokù na odmìnu), jde na dalí akce, pøevánì výstavy a opravy Kantùrkovce. Nae vánoèní výstava se postupem èasu stala známou nejen v okolí Veleína ale díky tisku, rozhlasu, televizi a hlavnì ústnímu podání se její vìhlas roznesl témìø po celé republice. Je to pro nás, poøadatele velmi zavazující. Exponáty na výstavu zajisujeme ji od léta abychom pøedvedli opìt nìco nového. Autor toho hlavního exponátu, Pavel Rouha rovnì pracuje na novém výjevu ale i pro nás èleny spoleènosti je to prozatím tajemstvím. Kadopádnì mohu zaruèit, e betlém bude opìt uspoøádán jinak a bude v nìm co hledat. Vernisá chystáme na sobotu 13. prosince a v prùbìhu výstavy nebude chybìt ani obvyklý ivý betlém. Podrobnosti se dozvíte v prosincovém Zpravodaji. V posledních deseti letech k vánoènímu èasu ve Veleínì patøí setkání pøi medovinì, poøádané v prostorách pozùstatkù naeho zámku pustého tedy hradu Veleína. Zde mohu termín urèit pøesnì: od do hodin. Nepochybuji, e zástupy veleákù putujících v onen èas ku hradu ani letos chybìti nebudou. Vedle ji zmínìného se opìt hodláme aktivnì zúèastnit charitativního trhu a tak svým dílem pøispìt k dobré vìci. Minulý mìsíc zahájil èinnost vlastivìdný krouek, který navtìvuje 12 dìtí. Za krátkou dobu staèily vedoucí Hanka Vítù a Pavla Marchalová s dìtmi navtívit okresní vlastivìdné muzeum v È.Krumlovì, kde shlédly výstavu obrazù Zdeòka Buriana, navtívily pravìkou jeskyni a vyrobily si pravìké korálky. Prohlídku Veleína spojily s výkladem i hrami. Plánují výlet na výinné sídlitì z doby bronzové Kamennou vì a besedu nad starovìkými vykopávkami. Dalí zastávkou v historickém putování bude støedovìk v naem okolí. Z.Korbela. V pøedelém mìsíci jsem psala o vývoji paroí, biologii aj. Dnes budu pokraèovat. Srnec obecný (Capreolus capreolus), je nejrozíøenìjí spárkatou zvìøí, vyskytující se od níin, pahorkatin, a po horské lesy. Nejvíce mu vyhovují listnaté nebo smíené lesy s bohatým porostem. Velmi rád se pase na volných polních plochách s dostatkem potravy. Pase se asi tak kadé dvì hodiny, poté pøevykuje. Sloení potravy lísteèky, kvìty, plody, pupeny, jemné byliny, semena.v dobì strádání pøedkládáme do krmelce obilí oves, jeèmen, kvalitní seno.mùeme také suché (neplesnivé) peèivo.také jablka, ale ne pøi mrazech. Protoe srnèí má silnì vyvinuté slinné lázy, mùeme pøikrmovat siláovým krmivem. Liz dáváme do pøipravených slanisek a to celoroènì. kody na srnèí zvìøi: pøírodní vlivy, èinnost èlovìka, chemizace, mechanizace (poseèení srnèat), motorová vozidla, toulaví psi a koèky, pytláctví. kody, které zpùsobuje zvìø: okus a pokozování kmenù stromù vytloukáním parùkù. Pøeji hezký podzim a myslivosti zdar L.. Soutìní drustva naeho sboru dobrovolných hasièù si mohou po pùlroèní závodní sezónì opìt odpoèinout, pøipravovat materiál a ladit formu na dalí rok. V letoním roce se soutìí pravidelnì zúèastòovala dvì drustva ákù. Ti mladí bojovali v posledním závodì v Holubovì dokonce o celkové první místo, bohuel nervozita dokázala své a tak mladí áci obsadili nepopulární ètvrté místo v okresním poháru. Starí áci si za celou sezónu vybojovali 12. místo. Kolektiv mladých hasièù se od dubna zúèastnil osmi soutìí, vèetnì té poslední, která se konala ve Veleínì. 3

4 Konkrétnì se zde odehrávala podzimní okresní èást celostátní hry PLAMEN. Té se zúèastnili také veleíntí dorostenci a dorostenky. Souèástí soutìních pøíprav je kadoroèní letní soustøedìní, které se letos pøesunulo na bøehy rybníku Bezdrev. To muské a enské týmy si letos proily velice nabitou sezónu. Vdy alespoò jeden tým závodil za veleínské barvy ve dvaceti soutìích. Z toho se jich dvanáct poèítalo do jihoèeské hasièské ligy, ve které se nejlépe umístilo muské Aèko. To získalo 19. místo ze sedmdesáti zúèastnìných týmù. Hlavní ambice v dobrý výsledek mìla veleínská drustva ve Velké cenì Èeského Krumlova. Zde se soutìilo v sedmi soutìích. Jednu z nich, v Pøední Výtoni, muské Aèko dokonce dokázalo vyhrát! V koneèném poøadí se na pátém místì umístili mui Veleín A a eny Veleín B. Muské Béèko obsadilo 11. místo a enské Aèko skonèilo na místì desátém. Poární sport bývá stále atraktivnìjí a konkurence i na Èeskokrumlovsku, roste velkým tempem. Být konkurenceschopný je pro veleínské týmy troku oøíek, nebo nedisponují tréninkovou dráhou s terèi, kde by mohly trénovat. A pokud ji tréninkový plácek, na který se vechen materiál musí dováet, mají, rozjezdí jim ho koèovníci a znemoní tak pøípravu na kompletní podzimní èást závodní sezóny. SDH Veleín V mìsíci øíjnu se uskuteènily pro áky Z Veleín dalí exkurze v rámci projektu Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù s dùrazem na terénní výuku. Terèino údolí navtívili áci 1. a 8. tøíd, Výuku v Planetáriu pod odborným vedením lektorù absolvovali áci 6. tøíd. Nejvìtí úspìch tento mìsíc u ákù i pedagogù mìla návtìva nedávno rozíøené a zrekonstruované Techmanie s 3D Planetáriem v Plzni (oproti pùvodní verzi je 3 krát vìtí). Zde áci a 7. tøíd i n t e r a k t i v n ì a souèasnì zábavnou formou zkoumali, ovìøovali, poznávali, samostatnì øeili mnoho rùzných úkolù z oblasti vìdy a techniky. Trénovali napøíklad pamì, postøeh za pomoci rùzných hlavolamù a vìdeckých hraèek. áci pøed kadým výjezdem obdreli pracovní listy, které vypracovali uèitelé naí koly. S tìmito pracovními listy pracují áci pod vedením pedagogù pøed exkurzí, v rámci exkurze a následnì po exkurzi. Z tìchto pracovních listù si áci tvoøí portfolia a ukládají si je ve kole, protoe se k nim budou ve výuce vracet. áci mají dopravu na exkurze, vstupné, navýený pedagogický doprovod a pomùcky na tvorbu portfolií hrazené z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Kromì výuky v terénu absolvovali áci 4. roèníku pøímo v kmenových tøídách výukový program centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia s názvem 4 Jak se ije v lese. Lektoøi z Èeského nadaèního fondu pro vydru z Tøebonì také pøímo v naí kole uskuteènili výukový program elmy u nás doma pro áky 1. a 2. tøíd a výukový program Neuvìøitelný svìt pavoukù pro áky roèníkù. Vechny tyto výukové programy byly plnì hrazeny z penìz na projekt. Mgr. Jana tìpánková, zástupce øeditele koly

5 V sobotu 16. srpna se v areálu statku U Hamerníkù ve Veleínì Nádraí uskuteènil ji druhý roèník o b n o v e n é h o charitativního multiánrového f e s t i v a l u H O U P A È K A 14aneb my vám, vy nám. Benefièní Bìh pro Metodìje, k o m p o n o v a n é rodinné odpoledne i veèerní koncerty pøilákaly pøes 600 návtìvníkù, kteøí spoleènì vytvoøili neopakovatelnou atmosféru a zároveò pøispìli na dobrou vìc Ṡpolek Metodìj, který poskytuje pomoc rodinám dìtí se vzácným metabolickým onemocnìním, tak mohl od organizátorù projektu obèanského sdruení 2/4 pøevzít výtìek festivalu ve výi kè. Myslíme si, e letos se Houpaèka rozhoupala do nebývalých výin a hodnotíme ji jako nadmíru vydaøenou. Velké uznání a dík patøí vem kteøí pøili a vem partnerùm a sponzorùm festivalu bez jejich empatie by to nelo. Doufáme, e i nadále zachováte tomuto projektu svou pøízeò. Spolek Metodìj se rozhodl, e poskytne témìø celou èástku na podporu konkrétní rodiny pøímo v jihoèeském regionu. Èástkou 40 tisíc kè spolek podpoøí vánì nemocného Veleáka Viktora Bártu, jeho aktuální zdravotní stav vyaduje bezodkladný nákup kompenzaèních pomùcek, které budou rozvíjet jeho tìlesné a mentální funkce. Na doporuèení Viktorovo oetøujících lékaøù bude zakoupena speciální tøíkolka, autosedaèka, kárka, nosítko a Ipod pro rozvoj Viktorova mylení a øeèi. Tyto pomùcky nejsou hrazeny zdravotní pojiovnou ani jinou souèástí soc. systému. Zbývající suma z letoního daru bude pouita pro potøeby dìtského oddìlení nemocnice Èeské Budìjovice na nákup teplomìrù vhodných pro malé pacienty. Nezbývá ne popøát vem hodnì zdraví a tìit se na dalí roèník festivalu Houpaèka. Os 2/4 se bude snait, aby byl opìt o nìco kvalitnìjí a bohatí. Za obèanské sdruení 2/4 Kamil Zeman jen z filmù a d o k u m e n t ù. Vzpomínali jsme na èasy lehké i tìké. Jak el èas v historii módy... Modelkami se staly studentky gymnázia Kaplice, pracovníci domova a v neposlední øadì i samotní obyvatelé domova. Za zvuku bubnù proel kolem nás pravìký lovec se skoleným mamutem, antická bohynì, gotická tíhlá paní. Renesance byla zastoupena lechtou i chudinou, pøi skladbì slavného Vivaldiho pøicupitala barokní francouzská lechtièna. Nechybìl empír ani 19. století, které bylo zastoupeno nejkrásnìjím modelem. Dáma a její doprovod jako by vypadli z filmu o Boenì Nìmcové a Janu Nerudovi. Tøicátá léta 20 století byla tanèící, patøila charlestonu. Klienti domova, kteøí si na módní molo vylápli v elegantním odìvu pováleèné doby, byli odmìnìni velkým potleskem. V edesátých letech se objevil styl hippies a minisuknì. Zlatá sedmdesátá a osmdesátá léta patøila dámské módì a hudebnì Petrovi Spálenému a Michalovi Davidovi V druhé èásti módní pøehlídky mìli hosté monost shlédnout spoleèenské a plesové aty souèasné doby. Zlatým høebem programu byly ukázky svatebních atù. Celou akci bravurnì moderoval známý jihoèeský moderátor p. Miroslav Mare z agentury Kultur Kontakt z Èeských Budìjovic. Velké podìkování za zapùjèení historických kostýmù patøí touto cestou p. Jiøímu estákovi øediteli Jihoèeského divadla v Èeských Budìjovicích, p. Zdeòce ákové dámské krejèové v Kaplici, p. Karle Hátleové výtvarnici a spisovatelce z Èeských Budìjovic a p. Ivanì Balkové vedoucí oddìlení Èeský Krumlov z Domova pro seniory Kaplice. Akce byla úspìná, vem zúèastnìným se moc líbila. Vzhledem k tomu, e se kvapem blíí vánoèní období, pøemýlíme o dalích aktivitách, které by stejnì jako módní pøehlídka zpøíjemnily èas klientùm naeho domova. Text: Bc. Petra Exnerová od dochází ke zmìnì výpùjèní doby v knihovnì: Pondìlí : Støeda : Ètvrtek : Zveme Vás na pøednáku paní Jitky Hanzalové: Tìíme se na Vás ve ètvrtek od 17.30h v knihovnì. Vstupné dobrovolné Za Mìk K. Stehlíková Dne se v Domovì pro seniory Kaplice konala nádherná módní pøehlídka. Tato akce se uskuteènila v rámci celostátní akce Týden sociálních slueb ke Dni otevøených dveøí. Jetì pøed zahájením módní pøehlídky nám pøedvedli studenti kaplického gymnázia své hudební i pìvecké umìní. Zámìr módní pøehlídky byl celkem neobyèejný. Zavzpomínali jsme spoleènì na èasy dávno minulé, známé Od 1. listopadu do konce roku bude vem dritelùm karet pøi vydávání léku na recept proplaceno 30 Kè za kadý recept. Je to ocenìní, e dlouhodobì dbají o své zdraví. Klientskou kartu lze získat zdarma jako dosud a je nepøenosná. Pavel Pleva,lékárna Veleín 5

6 Sbìrný dvùr Veleín se nachází v ulici Za Humny, pod areálem Zemìdìlského drustva. Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù: Pneumatiky, døevo, døevìný nábytek, objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, elezo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, zpìtný odbìr elektrozaøízení, televize a monitory, drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe, lednice, praèky, myèky, monoèlánky. Stavební odpad cihly, beton, smìs stavebního odpadu v omezeném mnoství, a to max. 1xroènì O Beton 1 m³ O Cihly 1 m³ O Tašky a keramické výrobky 1 m³ O Směsi betonu, cihel, tašek 1 m³ O Zemina a kamení 1 m³ O Vytěžená hlušina 0,5 m³ N Stavební materiály obsahující azbest 0,5 m³ O Směsné stavební a demoliční odpady 1 m³ O Zemina a kamení 0,5 m³ Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta, tel.: , aktivních hráèù, kromì tøí jsou vichni v souèasné dobì z Veleína a okolí. Klub má své pevné místo ve druhé tøídì èeskobudìjovického okresu, v které se umístil nejlépe na 3. místì. Dále se pravidelnì zúèastòuje letních turnajù. Mezi nejvìtí úspìchy patøí dvakrát 2. místo v Gambrinus Cupu v Èeských Budìjovicích s celorepublikovou úèastí a tøikrát 1. místo na turnaji ve Sv. Janu nad Malí. V blízké dobì zástupci klubu uvaují o poøádání futsalového turnaje pøímo ve Veleínì, který by pøiblíil obèanùm mìsta tento nádherný sport jetì více. Oddíl trénuje kadou støedu od 20:00 v tìlocviènì Z a uvítá kadého, kdo si bude chtít zahrát. Staèí mu jen boty do haly. V souèasné dobì nás chodí tak patnáct a dvacet, tak pøijï rozíøit nae øady! Kontakt: (K. Krejèí); (J. Neubauer) Pøípravka fotbalového klubu Veleín se prezentuje na nových webových stránkách: Futsalový tým funguje od roku 2008, kdy byl zaloen pøi Vysoké kole technické a ekonomické v È. Budìjovicích a dva roky nesl název SK Lions VTE Èeské Budìjovice. Za dva roky se ji pøejmenoval na SK Lions Veleín nebo v jeho øadách zaèali pøevládat právì hráèi z tohoto mìsta (Krejèí, Hynt, Kothánek aj.). Nyní klub pod tímto názvem funguje ji pátou sezonu, hráèi se postupnì obmìòují, ale veleínské jádro zùstává dál. Na soupisce je tøináct Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 6

7 Tento dotazník má poslouit jako prùzkum zájmu o Taneèní kurzy pro náctileté ve Veleínì. Tyto kurzy by mìly zaèít v lednu a únoru Probíhají ji deset let pod hlavièkou KIC mìsta Veleín. Poèet lekcí je deset a kurz stojí 1600, Kè. Kurzy jsou vhodné i pro áky 9. tøídy Z. Pokud máte v plánu taneèní navtìvovat, vyplòte prosím následující kolonky a vhoïte dotazník do schránky KIC mìsta Veleín na budovì kina nejpozdìji do konce listopadu Minimální poèet pøihláených je 30 a vhodné je pøihláení celých párù. V pøípadì malého zájmu nebudou v roce 2015 Taneèní kurzy pro náctileté ve Veleínì otevøeny. Blií informace na tel. èísle nebo v kanceláøi v kinì ( pí. Rùièková ) Jméno a pøíjmení: Adresa:... Tel. kontakt:.... Protoe se blíí vánoèní svátky, dovoluji si vám nabídnout jako dárky k nim nìkteré zajímavé publikace, kterými disponuje nae informaèní centrum. Myslím, e jsou vhodné i k jiným pøíleitostem jako jsou tøeba ivotní jubilea, anebo jen tak pro potìení druhých. Pøijïte si vybrat z tìchto titulù: 1. Povìsti a dávné pøíbìhy mìsta Veleína (H. Braunová, J. M. Krnínský, 2011) 169, 2. Dvì knihy o Veleínì (R. Jandová, M. Holakovský, 1991) 60, 3. Hrady na Mali (R. Kocanda, 2012) broura 70, 4. Putování za jihoèeskou lidovou architekturou (P. Luniaczek, 2013) 130, 5. Kuchaøka II. èeské a moravské vesnice (Pomalí, Rùe, Stránicko, Orlicko) 120, 6. (Ne)zapomenuté stopy Novohradské hory (M. Koeluh, d. v. 2014) 206, Kontakty: J. Bartizal , H. Rùièková , 7

8 Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ) Jaroslav Bartizal ( ) 8

9 9

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více