Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2

2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe vám odpoví na většinu případných otázek Varování! Tento dokument je majetkem společnosti Kaspersky Lab ZAO (dále jen jako společnost Kaspersky Lab): podle autorských zákonŧ Ruské federace a mezinárodních smluv jsou všechna práva k tomuto dokumentu vyhrazena. Za nedovolené kopírování a šíření tohoto dokumentu nebo jeho části ponesete občanskoprávní, správní či trestní odpovědnost podle příslušných zákonŧ. Jakékoli kopírování či šíření materiálŧ včetně překladu je moţné pouze s písemným souhlasem společnosti Kaspersky Lab ZAO. Tento dokument a související grafická vyobrazení lze pouţívat výlučně k informačním, nekomerčním a osobním účelŧm. Mŧţe být bez dalšího upozornění změněn. Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze najít na webové stránce společnosti Kaspersky Lab Společnost Kaspersky Lab ZAO nepřebírá ţádnou odpovědnost za obsah, kvalitu, relevantnost a přesnost jakýchkoli materiálŧ pouţitých v tomto dokumentu, k nimţ vlastní práva třetí strany, ani za potenciální škody spojené s pouţitím takových dokumentŧ. Tento dokument pouţívá ochranné známky na produkty i sluţby, které jsou majetkem příslušných vlastníkŧ. Datum přepracovaného vydání: Kaspersky Lab ZAO. Všechna práva vyhrazena. 2

3 OBSAH LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB S KONCOVÝM UŢIVATELEM O TÉTO PŘÍRUČCE V tomto dokumentu Konvence dokumentu DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru Kontaktování prodejního oddělení Jak kontaktovat skupinu vývojářŧ dokumentace KASPERSKY INTERNET SECURITY Co je nového Zajištění ochrany vašeho počítače Distribuční sada Sluţba pro registrované uţivatele Hardwarové a softwarové poţadavky INSTALACE A ODEBRÁNÍ APLIKACE Standardní postup instalace Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Kontrola, zda systém splňuje poţadavky na instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Přečtení licenční smlouvy Krok 5. Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network Krok 6. Vyhledání nekompatibilních aplikací Krok 7. Výběr cílové sloţky Krok 8. Příprava instalace Krok 9. Instalace Krok 10. Aktivace aplikace Krok 11. Registrace uţivatele Krok 12. Dokončení aktivace Krok 13. Analýza systému Krok 14. Dokončení prŧvodce Aktualizace předchozí verze aplikace Kaspersky Internet Security Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Kontrola, zda systém splňuje poţadavky na instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Přečtení licenční smlouvy Krok 5. Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network Krok 6. Vyhledání nekompatibilních aplikací Krok 7. Výběr cílové sloţky Krok 8. Příprava instalace Krok 9. Instalace Krok 10. Dokončení aktivace Krok 11. Analýza systému Krok 12. Dokončení prŧvodce

4 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Nestandardní postupy instalace Začínáme Odstranění aplikace Krok 1. Uloţení dat pro pozdější pouţití Krok 2. Potvrzení odstranění aplikace Krok 3. Odstranění aplikace. Dokončení odstranění SPRÁVA LICENCE O licenční smlouvě s koncovým uţivatelem (EULA) O licencích O aktivačním kódu Zobrazení informace o licenci APLIKAČNÍ ROZHRANÍ Ikona oznamovací oblasti Místní nabídka Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security Okna s upozorněním a místní zprávy Okno nastavení aplikace Nástroj Kaspersky Gadget SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ APLIKACE Aktivace a deaktivace automatického spuštění Ruční spuštění a zastavení aplikace STAV OCHRANY POČÍTAČE Diagnostika a odstraňování problémŧ s ochranou počítače Aktivace a deaktivace ochrany Pozastavení a obnovení ochrany ŘEŠENÍ TYPICKÝCH ÚLOH Jak aktivovat aplikaci Jak koupit nebo obnovit licenci Co dělat při zobrazení upozornění aplikace Jak aktualizovat databáze a moduly aplikace Jak provést kontrolu kritických oblastí na výskyt virŧ v počítači Jak provést kontrolu souboru, sloţky, diskové jednotky či jiného objektu na výskyt virŧ Jak provést úplnou kontrolu výskytu virŧ v počítači Kontrola zranitelnosti počítače Ochrana osobních dat před krádeţí Ochrana před podvodnou činností (phishingem) Virtuální klávesnice Co dělat v případě podezření na infikování objektu virem Co dělat, kdyţ je nevyţádaných zpráv opravdu hodně Co dělat, máte-li podezření, ţe je váš počítač infikován Jak obnovit objekt, který aplikace odstranila nebo dezinfikovala Jak vytvořit a pouţívat záchranný disk Vytvoření záchranného disku Spuštění počítače ze záchranného disku Jak zobrazit zprávy o operaci aplikace Jak obnovit výchozí nastavení aplikace Přenos nastavení aplikace Kaspersky Internet Security do produktu nainstalovaného v jiném počítači

5 O B S A H Jak pouţívat nástroj Kaspersky Gadget ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ APLIKACE Nastavení všeobecné ochrany Omezení přístupu k aplikaci Kaspersky Internet Security Výběr reţimu ochrany Kontrola Antivirová kontrola Kontrola zranitelnosti Aktualizace Výběr zdroje aktualizací Vytvoření plánu spouštění aktualizací Návrat k předchozí aktualizaci Kontrola karantény po aktualizaci Pouţití proxy serveru Spuštění aktualizací z jiného uţivatelského účtu File Anti-Virus Aktivace a deaktivace součásti File Anti-Virus Automatické pozastavení součásti File Anti-Virus Vytvoření rozsahu ochrany Změna a obnovení úrovně zabezpečení Výběr reţimu kontroly Pouţití heuristické analýzy Výběr technologie kontroly Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Kontrola sloţených souborŧ Optimalizace kontroly Mail Anti-Virus Aktivace a deaktivace součásti Mail Anti-Virus Vytvoření rozsahu ochrany Změna a obnovení úrovně zabezpečení Pouţití heuristické analýzy Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Filtrování příloh Kontrola sloţených souborŧ Kontrola pošty v aplikaci Microsoft Office Outlook Kontrola pošty v The Bat! Web Anti-Virus Aktivace a deaktivace součásti Web Anti-Virus Výběr úrovně zabezpečení v součásti Web Anti-Virus Změna akcí prováděných na nebezpečných objektech Kontrola adres URL pomocí databáze podezřelých a podvodných adres Pouţití heuristické analýzy Blokování nebezpečných skriptŧ Optimalizace kontroly Kaspersky URL poradce Blokování přístupu k nebezpečným webovým stránkám Kontrolovat ţádosti o přístup k regionálním doménám Řízení přístupu k online bankovním sluţbám

6 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Jak vytvořit seznam dŧvěryhodných adres Obnova výchozích nastavení aplikace Web Anti-Virus IM Anti-Virus Aktivace a deaktivace součásti IM Anti-Virus Vytvoření rozsahu ochrany Výběr metody kontroly Proaktivní obrana Aktivace a deaktivace součásti Proaktivní obrana Vytvoření skupiny dŧvěryhodných aplikací Pouţití seznamu nebezpečných aktivit Změna pravidla sledování nebezpečných aktivit System Watcher Aktivace a deaktivace součásti System Watcher Pouţívání vzorŧ nebezpečné aktivity (BSS) Vrácení akcí provedených škodlivým programem Kontrola aplikací Aktivace a deaktivace kontroly aplikací Umisťování aplikací do skupin Prohlíţení aktivity aplikací Změna skupiny dŧvěryhodnosti a obnovení výchozí skupiny Práce s pravidly kontroly aplikace Ochrana zdrojŧ operačního systému a identifikačních dat Interpretace dat o pouţívání aplikace účastníky sluţby Kaspersky Security Network Ochrana sítě Brána firewall Blokování síťových útokŧ Kontrola šifrovaného připojení Sledování sítě Jak nakonfigurovat proxy server Vytvoření seznamu sledovaných portŧ Anti-Spam Aktivování a deaktivování součásti Anti-Spam Volba úrovně ochrany před nevyţádanou poštou Výuka součásti Anti-Spam Kontrola odkazŧ ve zprávách Zjišťování nevyţádané pošty podle výrazŧ a adres Vytváření seznamŧ Regulace prahových hodnot hodnocení nevyţádané pošty Pouţívání dalších funkcí ovlivňujících hodnocení nevyţádané pošty Výběr algoritmu pro rozpoznání nevyţádané pošty Přidávání označení k předmětu zprávy Vyloučení serveru Microsoft Exchange z kontroly Konfigurace zpracování nevyţádané pošty poštovními klienty Obnovení doporučeného nastavení součásti Anti-Spam Anti-Banner Aktivování a deaktivování součásti Anti-Banner Výběr metody kontroly Vytvoření seznamŧ blokovaných a povolených adres reklamních lišt Export a import seznamŧ adres Bezpečné spouštění

7 O B S A H Bezpečné spouštění pro aplikace Bezpečné spouštění pro webové stránky Rodičovská kontrola Konfigurace rodičovské kontroly uţivatele Prohlíţení zpráv o aktivitě uţivatele Dŧvěryhodná zóna Vytvoření seznamu dŧvěryhodných aplikací Vytvoření pravidel výjimek Výkon a kompatibilita s jinými aplikacemi Výběr kategorií detekovatelných hrozeb Pokročilá technologie dezinfekce Distribuce prostředkŧ počítače během antivirové kontroly Spouštění úloh na pozadí Nastavení aplikace v reţimu celé obrazovky Herní profil Úspora baterie Sebeobrana aplikace Kaspersky Internet Security Aktivace a deaktivace sebeobrany Ochrana proti externímu řízení Karanténa a záloha Ukládání objektŧ karantény a zálohy Práce s objekty umístěnými do karantény Další nástroje pro lepší ochranu počítače Mazání soukromých údajŧ Konfigurace prohlíţeče Vracení změn provedených prŧvodci Zprávy Vytvoření zprávy pro zvolenou součást Filtrování dat Vyhledávání událostí Uloţení zprávy do souboru Ukládání zpráv Vymazání zpráv aplikací Protokolování nekritických událostí Jak konfigurovat připomínání dostupnosti zpráv Vzhled aplikace Vzhled aplikace Aktivní prvky rozhraní Zprávy o novinkách Upozornění Aktivace a deaktivace upozornění Konfigurace metody upozornění Jak se zapojit do sluţby Kaspersky Security Network OVĚŘENÍ NASTAVENÍ APLIKACE KASPERSKY INTERNET SECURITY Zkušební virus" EICAR a jeho úpravy Testování ochrany síťového provozu HTTP Testování ochrany síťového provozu SMTP Potvrzení nastavení součásti File Anti-Virus Potvrzení nastavení úlohy antivirové kontroly

8 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Potvrzení nastavení součásti Anti-Spam JAK KONTAKTOVAT SLUŢBU TECHNICKÉ PODPORY Mŧj účet Kaspersky Technická podpora po telefonu Vytvoření zprávy o stavu systému Vytvoření trasovacího souboru Odesílání datových souborŧ Spuštění AVZ skriptu DODATEK Stavy předplatného Seznam upozornění aplikace Kaspersky Internet Security Upozornění v jakémkoli reţimu ochrany Upozornění v reţimu interaktivní ochrany Práce s aplikací z příkazového řádku Aktivace aplikace Spuštění aplikace Zastavení aplikace Správa součástí aplikace a úloh Antivirová kontrola Aktualizace aplikace Návrat k předchozí aktualizaci Export nastavení ochrany Import nastavení ochrany Vytvoření trasovacího souboru Zobrazení nápovědy Návratové kódy příkazového řádku SLOVNÍČEK POJMŦ KASPERSKY LAB ZAO INFORMACE O KÓDU TŘETÍCH STRAN Programový kód AGG ADOBE ABI-SAFE CONTAINERS BOOST BZIP2/LIBBZIP CONVERTUTF CURL DEELX - REGULAR EXPRESSION ENGINE EXPAT 1.2, FASTSCRIPT FDLIBM FLEX: THE FAST LEXICAL ANALYZER FMT.H GDTOA GECKO SDK 1.8, 1.9, ICU4C INFO-ZIP JSON4LUA

9 O B S A H LIBGD LIBJPEG 6B LIBM (lrint.c v 1.4, lrintf.c,v 1.5) LIBPNG 1.2.8, 1.2.9, LIBUNGIF LIBXDR LREXLIB LUA LZMALIB MD5.H MD5.H MD5-CC OPENSSL 0.9.8K PCRE 7.7, SHA1.C STLPORT SVCCTL.IDL TINYXML VISUAL STUDIO CRT SOURCE CODE WINDOWS TEMPLATE LIBRARY ZLIB 1.0.4, 1.0.8, 1.2.2, Vývojové nástroje MS DDK 4.0, MS WDK 6000, 6001, WINDOWS INSTALLER XML (WIX) TOOLSET Distribuovaný programový kód GRUB4DOS (FILE GRUB.EXE) SYSLINUX 3.86 (FILE SYSLINUX.EXE) Další informace REJSTŘÍK

10 LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB S KONCOVÝM UŽIVATELEM DŦLEŢITÁ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŢIVATELE: POZORNĚ ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ SMLOUVU PŘEDTÍM, NEŢ ZAČNETE SOFTWARE POUŢÍVAT. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO PŘIJMOUT V OKNĚ S LICENČNÍ SMLOUVOU NEBO VLOŢENÍM ODPOVÍDAJÍCÍHO SYMBOLU (SYMBOLŦ) SOUHLASÍTE, ŢE SE BUDETE ŘÍDIT PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. TENTO KROK JE SYMBOLEM VAŠEHO PODPISU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŢE SE JÍ BUDETE ŘÍDIT A STÁVÁTE SE TAK STRANOU TÉTO SMLOUVY A SOUHLASÍTE, ŢE TATO SMLOUVA JE VYMAHATELNÁ STEJNĚ JAKO KTERÁKOLIV JINÁ PÍSEMNĚ DOJEDNANÁ DOHODA, KTERÁ JE VÁMI PODEPSANÁ. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, ZRUŠTE INSTALACI SOFTWARU A NEINSTALUJTE HO. PO KLIKNUTÍ NA TLAČÍTKO PŘIJMOUT V OKNĚ S LICENČNÍ SMLOUVOU NEBO PO VLOŢENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO SYMBOLU (SYMBOLŦ) MÁTE PRÁVO POUŢÍVAT SOFTWARE V SOULADU SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TÉTO DOHODY. 1. Definice 1.1. Software znamená software, včetně všech aktualizací, a související dokumenty Drţitelem práv (vlastníkem všech práv, ať výhradních nebo jiných k softwaru) je myšlena společnost Kaspersky Lab ZAO, zapsaná do obchodního rejstříku v souladu se zákony Ruské federace Počítač(e) znamená hardware, včetně stolních počítačŧ, laptopŧ, počítačových pracovních stanic, osobních digitálních asistentŧ, smart phonŧ, přístojŧ drţených v ruce nebo jiných elektronických přístrojŧ, pro které byl tento software navrţen), kde bude software nainstalován a/nebo pouţíván Koncovým uţivatelem (vy/vaše) se myslí osoba(y), která instaluje nebo uţívá tento software nebo která legálně uţívá kopii softwaru nebo, pokud je software staţen nebo nainstalován jménem organizace jako např. zaměstnavatel, Vy dále znamená organizaci, pro kterou je software staţen nebo instalován, a tímto je stanoveno, ţe tato organizace pověří osobu, která přijímá tuto smlouvu a stává se jejím zástupcem. Pro účely této smlouvy výraz organizace, např. zahrnuje jakoukoliv obchodní společnost, společnost s ručeným omezením, korporaci, afiliaci, akciovou společnost, investiční společnost, podnik se společnou majetkovou účastí, organizaci práce, akciovou společnost nebo vládní úřad Partnerem (partnery) je myšlena organizace nebo jednotlivec (jednotlivci), kteří distribuují software na základě smlouvy a licence s drţitelem práv Aktualizace znamená všechny upgrady, revize, patche, vylepšení, opravy, úpravy, kopie, dodatky nebo údrţbové balíčky atd Uţivatelská příručka představuje uţivatelskou příručku, příručku pro administrátora, referenční příručku a související vysvětlující nebo další materiály. 2. Udělení licence 2.1. Drţitel práv vám zde poskytuje neexkluzivní licenci k ukládání, zavedení, instalaci, spuštění a zobrazení ( pouţívat ) softwaru na uvedeném počtu počítačŧ, aby bylo moţno ochránit váš počítač, na kterém je software instalován, od nebezpečí popsaných v uţivatelské příručce, podle všech technických poţadavkŧ popsaných v uţivatelské příručce a podle podmínek této smlouvy ( licence ), a tuto licenci tímto přijímáte: 10

11 L I C E N Č N Í S M L O U V A S P O L E Č N O S T I K A S P E R S K Y L AB S K O N C O V Ý M U Ž I V A T E L E M Zkušební verze. Pokud jste obdrţeli, stáhli a/nebo nainstalovali zkušební verzi softwaru a je vám tímto poskytnuta dočasná licence pro software, mŧţete pouţívat software pouze pro účely zhodnocení a pouze během jedné příslušné hodnotící doby, pokud není uvedeno jinak, od data první instalace. Jakékoliv pouţití softwaru pro jiné účely nebo mimo příslušnou dobu k hodnocení je přísně zakázáno. Software s mnohonásobným pracovním prostředím; Software v mnoha jazykových mutacích; Software na dvou médiích; Vícenásobné kopie; Balíčky. Pokud pouţíváte rŧzné verze softwaru nebo jeho rŧzná jazyková vydání, pokud obdrţíte tento software na vícenásobných mediích, pokud získáte vícenásobné kopie tohoto softwaru jiným zpŧsobem nebo pokud získáte softwarový balíček spolu s jiným softwarem, celkový povolený počet počítačŧ, na které je moţno instalovat všechny verze softwaru, musí odpovídat počtu počítačŧ specifikovaných v licencích, které získáte od drţitele práv za předpokladu, ţe, pokud licenční podmínky neurčují jinak, kaţdá získaná licence vás opravňuje nainstalovat a pouţívat software na takovém počtu počítačŧ, jak je uvedeno v odstavcích 2.2 a Pokud byl software získán na fyzickém mediu, máte právo pouţívat tento software pro ochranu takového počtu počítačŧ, jak je uvedeno v softwarovém balíčku Pokud byl software získán prostřednictvím internetu, máte právo pouţívat tento software k ochraně takového mnoţství počítačŧ, které je blíţe uvedeno při získání licence tohoto softwaru Máte právo vytvářet kopii softwaru pouze pro účely vytvoření zálohy a pouze pro nahrazení legálně drţené kopie, pokud je taková kopie ztracena, zničena nebo se stane nepouţitelnou. Tato zálohová kopie nemŧţe být pouţita pro jiné účely a musí být zničena, pokud ztratíte právo na pouţívání softwaru nebo pokud vaše licence skončí nebo je ukončena z jakéhokoliv jiného dŧvodu podle legislativy platné v zemi vašeho trvalého bydliště nebo v zemi, kde software pouţíváte Mŧţete převádět neexkluzivní licenci na pouţívání softwaru na jiného drţitele v rámci rozsahu licence, která je vám udělena drţitelem práv za předpokladu, ţe příjemce souhlasí, ţe se bude řídit všemi podmínkami této smlouvy a plně vás nahradí v drţení licence vám udělené drţitelem práv. V případě, ţe přenesete veškerá práva udělená drţitelem práv k pouţívání softwaru, musíte zničit všechny kopie včetně zálohové kopie. Pokud jste příjemce přenesené licence, musíte souhlasit, ţe se budete řídit všemi podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte, ţe se budete řídit všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte nainstalovat a/nebo pouţívat tento software. Jako příjemce přenesené licence také souhlasíte, ţe nemáte ţádná dodatečná nebo lepší práva neţ ta, co má pŧvodní koncový uţivatel, který získal software od drţitele práv Od doby, kdy byl software aktivován nebo po nainstalování souboru s licenčním klíčem (s výjimkou zkušební verze softwaru), máte právo získat následující sluţby po určenou dobu uvedenou na softwarovém balíčku (pokud byl software získán na fyzickém mediu) nebo dobu uvedenou při získání (pokud byl software získán prostřednictvím internetu): - Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu, kdyţ a jakmile je drţitel licence publikuje na internetové stránky nebo prostřednictvím jiných online sluţeb. Jakékoliv aktualizace, které mŧţete získat, se stanou součástí softwaru a vztahují se na ně podmínky této smlouvy; - Technická podpora prostřednictvím internetu a technická podpora na telefonní hotline lince. 3. Aktivace a doba platnosti 3.1. Pokud obměňujete váš počítač nebo přecházíte na software jiného dodavatele, který je nainstalován na tomto počítači, mŧţe být po vás poţadováno ze strany drţitele práv zopakovat aktivaci softwaru nebo nainstalování souboru s licenčním klíčem. Drţitel práv si vyhrazuje právo pouţívat jakékoliv zpŧsoby a ověřovací postupy k ověření platnosti licence a/nebo legálnosti kopie softwaru nainstalovaného a/nebo pouţívaného na vašem počítači Pokud byl software získán na fyzickém mediu, je ho moţno pouţívat ihned po přijetí této smlouvy po dobu, která je uvedena na balíčku a která začíná přijetím této smlouvy Pokud byl tento software získán prostřednictvím internetu, je ho moţno pouţívat po přijetí této smlouvy po dobu, která je uvedena při získání Máte právo pouţívat zkušební verzi tohoto softwaru, jak je uvedeno v odstavci 2.1, bez jakýchkoliv poplatkŧ po jednu příslušnou dobu k zhodnocení (30 dní), která začíná dobou, kdy byl software aktivován podle této smlouvy s podmínkou, že zkušební verze vás neopravňuje k získávání aktualizací a technické podpoře prostřednictvím internetu a telefonické technické podpoře na hotline lince. Jestliţe drţitel práv stanoví jinou dobu pro jednu příslušnou dobu k zhodnocení, budete informováni prostřednictvím oznámení. 11

12 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A 3.5. Vaše licence k pouţívání softwaru je omezena na dobu, která je uvedena v odstavci 3.2. nebo 3.3. (jak je platné), a zbývající dobu je moţno vidět zpŧsobem popsaným v uţivatelské příručce Jestliţe jste získali software, který má být pouţíván na více neţ jednom počítači, potom je vaše licence k pouţívání softwaru omezena na období, které počíná běţet od data aktivace softwaru nebo nainstalování souboru s licenčním klíčem na prvním počítači Bez újmy jakýchkoli jiných právních nebo spravedlivých prostředkŧ, které mŧţe mít drţitel práv v případě jakéhokoli porušení z vaší strany kterékoli podmínky této smlouvy, je drţitel práv oprávněn kdykoli bez oznámení ukončit tuto smlouvu o pouţívání softwaru bez povinnosti vrácení kupní ceny nebo jakékoli její části Souhlasíte, ţe při pouţívání softwaru a při pouţívání jakýchkoli záznamŧ a informací vzešlých z pouţívání tohoto softwaru se budete řídit všemi platnými mezinárodními, národními, státními, regionálními a místními zákony a nařízeními, např. právy na ochranu soukromí, autorskými právy, zákonem o kontrole exportu a proti obscenitě Kromě toho, jak je zde mimo jiné konkrétně uvedeno, nesmíte převádět nebo udělit ţádná práva vám udělená nebo ţádné vaše závazky podle této smlouvy Drţitel práv si vyhrazuje právo omezit moţnost aktivace mimo oblast, ve které byl software získán od drţitele práv a/nebo jeho partnerŧ Pokud jste získali software s aktivačním kódem platným pro jazykovou lokalizaci softwaru té oblasti, ve které byl získán od drţitele práv nebo jeho partnerŧ, nemŧţete aktivovat tento software pomocí aktivačního kódu, který byl určen pro jiné jazykové lokalizace V případě omezení specifikovaných v Oddílech 3.10 a 3.11, je informace o těchto omezeních uvedena na balení a/nebo internetové stránce drţitele práv a/nebo jeho partnerŧ. 4. Technická podpora 4.1. Technická podpora popsaná v odstavci 2.6 této smlouvy je vám poskytnuta, kdyţ je nainstalována nejnovější aktualizace (kromě zkušební verze tohoto softwaru). Sluţba technické podpory: 5. Sbírání informací 5.1. Jestliţe souhlasíte s podmínkami této smlouvy, souhlasíte také s poskytováním informací drţiteli práv o spustitelných souborech a jejich kontrolních součtech k zlepšení stupně vaší bezpečnostní ochrany Aby bylo moţno zlepšit bezpečnostní povědomí o nových hrozbách a jejich zdrojích a aby bylo moţno zlepšit stupeň vaší bezpečnostní ochrany, je drţitel práv s vaším souhlasem jednoznačně oprávněn vám poskytnou takové informace, který byly explicitně potvrzeny v prohlášení o sběru dat síťové bezpečnosti Kaspersky. Mŧţete deaktivovat sluţby síťové bezpečnosti Kaspersky během instalace. Také mŧţete aktivovat a deaktivovat sluţby síťové bezpečnosti Kaspersky kdykoliv na stránce moţností softwaru. Dále potvrzujete a souhlasíte, ţe jakékoli informace shromáţděné drţitelem práv je moţno pouţít k sledování a publikování zpráv o trendech bezpečnostních rizik podle svobodného a výhradního uváţení drţitele práv Software nezpracovává ţádná data identifikující osobu a nekombinuje zpracovávání dat s osobními informacemi Pokud si nepřejete, aby softwarem sebrané informace byly zaslány drţiteli práv, neměli byste si aktivovat a/nebo deaktivovat sluţby síťové bezpečnosti Kaspersky. 12

13 L I C E N Č N Í S M L O U V A S P O L E Č N O S T I K A S P E R S K Y L AB S K O N C O V Ý M U Ž I V A T E L E M 6. Omezení 6.1. Nesmíte napodobovat, klonovat, pronajímat, pŧjčovat, prodávat, upravovat, dekompilovat nebo zpětně projektovat software nebo ho demontovat nebo vykonávat odvozené práce na základě softwaru nebo jakékoliv části z něj s jedinou výjimkou nezřeknutelného práva, které je vám přiznáno příslušnou legislativou a nesmíte jinak přeměňovat jakoukoliv část softwaru na lidem čitelnou formu nebo přenášet licencovaný software nebo jakoukoliv podskupinu licencovaného softwaru, ani povolit jakékoliv třetí straně takto činit, kromě rozsahu dříve uvedených omezení, která jsou jasně zakázána platným zákonem. Ani binární kód softwaru, ani zdroj není moţno pouţít nebo zpětně projektovat k opětovnému vytvoření algoritmu programu, který je chráněn patentem. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou ve výhradním drţení drţitele práv a/nebo jeho dodavatelŧ, jak je platné. Jakékoliv takové neautorizované pouţití softwaru bude mít za následek okamţité a automatické ukončení této smlouvy a licence udělené podle ní a mŧţe vést k trestněprávní a/nebo občanskoprávní ţalobě vznesené proti vám Nesmíte přenášet práva k pouţívání softwaru na jakoukoli třetí stranu kromě práv uvedených v odstavci 2.5 této smlouvy Nesmíte poskytovat aktivační kód a/nebo soubor s licenčním klíčem třetím stranám nebo povolit třetím stranám přístup k aktivačnímu kódu a/nebo licenčnímu klíči, které jsou povaţovány za dŧvěrná data drţitele práv a musíte uplatnit rozumnou péči při ochraně aktivačního kódu a/nebo licenčního klíče dŧvěrně za předpokladu, ţe mŧţete přenést aktivační kód a/nebo licenční klíč na třetí strany, jak je uvedeno v odstavci 2.5 této smlouvy Nesmíte pronajmout nebo zapŧjčit software třetí straně Nesmíte pouţívat software k vytváření dat nebo softwaru pouţívaného pro detekci, blokování nebo vytváření hrozeb popsaných v uţivatelské příručce Drţitel práv má právo blokovat soubor s klíčem nebo ukončit vaši licenci k pouţívání softwaru v případě, ţe porušíte podmínky této smlouvy, a bez povinnosti vrácení peněz Pokud pouţíváte zkušební verzi softwaru, nemáte právo na vyuţívání technické podpory uvedené v odstavci 4 této smlouvy a nemáte právo přenést licenci nebo práva k pouţívání softwaru na jakoukoliv třetí stranu. 7. Omezení záruky a zřeknutí se práv 7.1. Drţitel práv garantuje, ţe software bude podstatně fungovat podle specifikace a popisŧ uvedených v uţivatelské příručce za předpokladu, že se taková omezená záruka nevztahuje na následující: (w) vady na vašem počítači a související omezení, kvŧli kterým drţitel práv výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za záruky; (x) špatné fungování, vady nebo poruchy vyplývající z chybného pouţívání; zneuţívání; nehody; zanedbání; nesprávné instalace, fungování nebo údrţby; krádeţe; vandalismu; vyšší moci, teroristického činu; výpadkŧ proudu nebo přepjetí; havárie; pozměňování, nepovolených modifikací nebo oprav z jiné strany, neţ ze strany drţitele práv, nebo vaše jednání nebo dŧvody, které jsou mimo rozumnou kontrolu drţitele práv; (y) jakékoliv vady, kterou jste neoznámili drţiteli práv, jakmile je to reálné po té, co se vada poprvé objeví; a (z) nekompatibilitu zpŧsobenou hardwarovými a/nebo softwarovými komponentami na vašem počítači Uznáváte, přijímáte a souhlasíte, ţe ţádný software není bez chyb a doporučuje se vám zálohovat počítač ve frekvenci a spolehlivosti, která vám vyhovuje Drţitel práv neposkytuje ţádnou záruku, ţe bude software fungovat správně v případě porušení podmínek popsaných v uţivatelské příručce nebo ve smlouvě Drţitel práv nezaručuje, ţe bude software správně fungovat, pokud nejsou pravidelně stahovány aktualizace uvedené v odstavci 2.6 této smlouvy Drţitel práv nezaručuje ochranu proti hrozbám popsaným v uţivatelské příručce po uplynutí doby uvedené v odstavci 3.2. nebo 3.3. této smlouvy nebo poté, co z jakéhokoliv dŧvodu ukončena licence k pouţívání tohoto softwaru SOFTWARE JE POSKYTNUT TAK JAK JE A DRŢITEL PRÁV NEPOSKYTUJE POPIS A NEDÁVÁ ŢÁDNOU ZÁRUKU K JEHO POUŢÍVÁNÍ NEBO FUNGOVÁNÍ. KROMĚ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, PODMÍNKY, POPISU NEBO DOBY PLATNOSTI, JEJICHŢ ROZSAH NEMŦŢE BÝT VYLOUČEN NEBO OMEZEN PLATNÝM ZÁKONEM, DRŢITEL PRÁV A JEHO PARTNEŘI NEPOSKYTUJÍ ŢÁDNOU ZÁRUKU, PODMÍNKU, POPIS NEBO DOBU PLATNOSTI (EXPLICITNĚ NEBO IMPLICITNĚ, AŤ JE DÁNO PŘEDPISEM, OBYČEJOVÝM PRÁVEM, ZVYKEM, POUŢÍVÁNÍM NEBO JINAK) OHLEDNĚ JAKÉKOLIV VĚCI VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, INTEGRACE NEBO POUŢITELNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL. PŘEJÍMÁTE 13

14 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ CHYBY A VŠECHNA RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S FUNGOVÁNÍM A ODPOVĚDNOSTÍ ZA VÝBĚR SOFTWARU K DOSAŢENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŦ A ZA INSTALACI, POUŢÍVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ ZE SOFTWARU. BEZ OMEZENÍ DŘÍVE ZMÍNĚNÝCH USTANOVENÍ NEDÁVÁ DRŢITEL PRÁV ŢÁDNOU ZÁRUKU, ŢE BUDE SOFTWARE BEZ CHYB NEBO BEZ VÝPADKŦ NEBO JINÝCH VAD NEBO ŢE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VŠECHNY VAŠE POŢADAVKY, AŤ JSOU NEBO NEJSOU SDĚLENY DRŢITELI PRÁV. 8. Vyloučení nebo omezení odpovědnosti 8.1. AŢ DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝM ZÁKONEM NEJSOU DRŢITEL PRÁV NEBO JEHO PARTNEŘI V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAPŘÍKLAD ZTRÁTA ZISKU NEBO DŦVĚRNÝCH NEBO JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTA SOUKROMÍ, KORUPCE, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA DAT NEBO PROGRAMŦ, NESCHOPNOST SPLNIT JAKÉKOLI POVINNOSTI VČETNĚ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ, POVINNOSTÍ V DOBRÉ VÍŘE NEBO POVINNOSTÍ NÁLEŢITÉ PÉČE, ŠKODY ZPŦSOBENÉ NEDBALOSTÍ, EKONOMICKOU ZTRÁTOU A JAKOUKOLIV JINOU PENĚŢNÍ NEBO JINOU ZTRÁTOU) VZEŠLOU NEBO JAKÝMKOLIV ZPŦSOBEM SOUVISEJÍCÍ S POUŢÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŢÍVAT SOFTWARE, USTANOVENÍ NEBO CHYBY PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPORY NEBO JINÝCH SLUŢEB, INFORMACÍ, SOFTWARU A SOUVISEJÍCÍHO OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU NEBO JINAK VZEŠLÝCH Z POUŢÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO JINAK PODLE NEBO V SOULADU S JAKÝMIKOLIV USTANOVENÍMI TÉTO SMLOUVY NEBO VZEŠLÉ Z JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO Z JAKÝCHKOLIV PŘÍČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI, NESPRÁVNÉHO POPISU, JAKÝCHKOLIV ZÁVAZKŦ A POVINNOSTÍ PLNÉ ODPOVĚDNOSTI) NEBO JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ NEBO JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ ZÁRUK DRŢITELE PRÁV NEBO JAKÉHOKOLIV Z JEHO PARTNERŦ, DOKONCE I KDYŢ DRŢITEL PRÁV NEBO KTERÝKOLIV Z JEHO PARTNERŦ BYL UPOZORNĚN NA MOŢNOST TAKOVÝCH POŠKOZENÍ. SOUHLASÍTE, ŢE V PŘÍPADĚ, ŢE DRŢITEL PRÁV A/NEBO JEHO PARTNEŘI JSOU SHLEDÁNI ODPOVĚDNÝMI, ODPOVĚDNOST DRŢITELE PRÁV A/NEBO JEHO PARTNERŦ JE OMEZENA NÁKLADY NA SOFTWARE. V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST DRŢITELE PRÁV A/NEBO JEHO PARTNERŦ NEPŘESAHUJE POPLATKY ZAPLACENÉ ZA SOFTWARE DRŢITELI PRÁV NEBO JEHO PARTNEROVI (JAK MŦŢE BÝT PLATNÉ). NIC V TÉTO SMLOUVĚ NEVYLUČUJE NEBO NEOMEZUJE JAKÉKOLI POŢADAVKY PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ A ZRANĚNÍ. DÁLE V PŘÍPADĚ, ŢE JAKÉKOLI ZŘEKNUTÍ SE, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ V TÉTO SMLOUVĚ NEMŦŢE BÝT VYLOUČENO NEBO OMEZENO PODLE PLATNÉHO ZÁKONA, POTOM POUZE TAKOVÉ ZŘEKNUTÍ SE, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NEPLATÍ PRO VÁS A JSTE NADÁLE VÁZÁNI VŠEMI ZBÝVAJÍCÍMI ZŘEKNUTÍMI, VYLOUČENÍMI A OMEZENÍMI. 9. GNU a licence jiných třetích stran 9.1. Software mŧţe obsahovat některé programy, které mají licenci (nebo podlicenci) pro uţivatele podle Všeobecné veřejné licence GNU (GPL General Public Licence) nebo jiných podobných volných softwarových licencí, které mezi jinými právy povolují uţivateli kopírovat, pozměňovat a znovu distribuovat určité programy nebo jejich části a mají přístup ke zdrojovému kódu ( software otevřeného zdroje ). Pokud takové licence vyţadují, aby kterýkoli software, který je distribuován ve spustitelném binárním formátu, byl zdrojový kód také k dispozici uţivatelŧm, potom by mělo být takto učiněno prostřednictvím zaslaného poţadavku na nebo je zdrojový kód dodán se softwarem. Pokud jakékoli licence softwaru otevřeného zdroje vyţadují, aby drţitel práv poskytl práva na uţívání, kopírování nebo pozměňování jakéhokoli programu softwaru otevřeného zdroje, které jsou širší neţ práva udělená v této smlouvě, potom taková práva mají přednost před právy a omezeními zde uvedenými. 10. Právo duševního vlastnictví Souhlasíte, ţe software a autorství, systémy, myšlenky, zpŧsoby fungování, dokumentace a jiné informace obsaţené v softwaru jsou duševním vlastnictvím a/nebo cenným obchodním tajemstvím drţitele práv a ţe drţitel práv a jeho partneři, jak je to moţné, jsou chráněni občanskoprávním a trestněprávním zákoníkem a zákony o autorských právech, obchodním tajemství, obchodní značce a patentem Ruské federace, Evropské unie a USA, stejně jako jinými zeměmi a mezinárodními smlouvami. Tato smlouva vám neuděluje ţádná práva na duševní vlastnictví včetně ţádných obchodních značek nebo servisních značek drţitele práv a/nebo jeho partnerŧ ( obchodní značky ). Mŧţete pouţívat obchodní značky pouze do té míry, která je určena tištěnými výstupními daty vystavenými softwarem v souladu s přijatou praxí obchodní značky včetně identifikace jména vlastníka obchodní značky. Takové pouţití jakékoliv obchodní značky vám nedává právo na vlastnictví této obchodní značky. Drţitel práva a/nebo jeho partneři vlastní a ponechávají si 14

15 L I C E N Č N Í S M L O U V A S P O L E Č N O S T I K A S P E R S K Y L AB S K O N C O V Ý M U Ž I V A T E L E M všechna práva, nároky a účast na tomto softwaru, například na jakékoliv opravy chyb, zlepšení, aktualizace nebo jiné modifikace tohoto softwaru, ať je takto učiněno ze strany drţitele práv nebo jakékoliv třetí strany a všech autorských práv, patentŧ, práv na obchodní tajemství, obchodních značek a jiných z toho vyplývajících práv na duševní vlastnictví. Vaše vlastnictví, instalace nebo pouţívání softwaru na vás nepřenáší jakýkoli nárok na intelektuální vlastnictví softwaru, a nezískáte ţádná práva k softwaru kromě těch, která jsou výslovně uvedena v této smlouvě. Všechny kopie tohoto softwaru učiněné podle této smlouvy musí obsahovat stejné patentové zprávy, které se objevují na a v softwaru. Kromě zde uvedeného, vám tato smlouva neuděluje ţádná práva na intelektuální vlastnictví tohoto softwaru a zde stvrzujete, ţe licence, jak je dále definována, udělená podle této smlouvy vám pouze poskytuje právo na omezené pouţívání podle podmínek této smlouvy. Drţitel práv si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena touto smlouvou Souhlasíte, ţe nebudete modifikovat nebo pozměňovat software a to jakýmkoli zpŧsobem. Nesmíte odstraňovat nebo pozměňovat ţádné zprávy související s autorskými právy nebo jiné zprávy o vlastnictví na všech kopiích softwaru. 11. Rozhodné právo, arbitráţ Tato smlouva se řídí a je sepsána v souladu se zákony Ruské federace bez odkazu na kolizi právních zásad a principŧ. Tato smlouva se neřídí Konvencí Spojených národŧ o smlouvách pro mezinárodní obchod se zboţím, jejíţ aplikace je výslovně vyloučena. Jakékoli spory, které vzejdou z interpretace nebo aplikace podmínek této smlouvy nebo jakékoli porušení této smlouvy, budou, pokud nejsou urovnány přímo vyjednáváním, urovnány rozhodčím soudem Mezinárodní obchodní arbitráţe při Ruské federální komoře obchodu a prŧmyslu v Moskvě, Ruská federace. Jakékoli odškodné stanovené arbitrem bude konečné a závazné pro strany a jakýkoli rozsudek o takovém arbitráţním odškodnění mŧţe být vymáhán u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v tomto oddílu 11 nebrání straně domáhat se nebo získat spravedlivou pomoc od soudu příslušné jurisdikce, ať jiţ před, během nebo po arbitráţním řízení. 12. Doba pro podání ţalob 12.1 Ţádná ţaloba, bez ohledu na formu, pramenící z jednání podle této smlouvy, nemŧţe být podána ţádnou ze stran této smlouvy později neţ (1) rok poté, co nastal dŧvod této ţaloby, nebo se zjistilo, ţe se to stalo, kromě případu, ţe ţaloba kvŧli narušení práv duševního vlastnictví mŧţe být podána v maximální platné zákonné lhŧtě. 13. Celá smlouva, oddělitelnost, nezřeknutí se Tato smlouva je úplnou dohodou mezi vámi a drţitelem práv a nahrazuje jakoukoliv jinou dřívější smlouvu, návrhy, sdělení nebo propagaci a to v ústní nebo písemné formě s ohledem na software nebo na předmět této smlouvy. Stvrzujete, ţe jste si přečetli tuto smlouvu, rozumíte jí a souhlasíte, ţe jste vázáni jejími podmínkami. Pokud je ze strany soudu příslušné jurisdikce některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nulitním nebo nevymahatelným z kteréhokoli dŧvodu, celé nebo zčásti, takové ustanovení bude blíţe interpretováno, aby se stalo platným a vymahatelným, a celá smlouva se nestala neplatnou kvŧli tomuto a zbytek této smlouvy bude nadále platný a účinný v maximálním rozsahu dovoleným zákonem nebo obyčejovým právem při zachování pŧvodního záměru v co nejúplnějším moţném rozsahu. Ţádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo podmínky zde uvedené nemá být platné, pokud není v písemné podobě a podepsáno vámi a pověřeným zástupcem drţitele práv za předpokladu, ţe toto nezřeknutí se jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy nebude znamenat zřeknutí se jakéhokoli předešlého, souběţného nebo následujícího porušení. Neúspěch drţitele práv uplatňovat nebo trvat na přísném plnění všech ustanovení této smlouvy nebo všech práv nesmí být chápáno jako zřeknutí se jakéhokoli takového ustanovení nebo práva. 14. Kontaktní informace drţitele práv Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud si přejete kontaktovat drţitele práv a to z jakéhokoli dŧvodu, prosím kontaktujte naše zákaznické oddělení na adrese: Kaspersky Lab, ZAO,10 budova 1 1st Volokolamsky Proezd Moskva, Ruská federace Tel: Fax:

16 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Internetová stránka: Kaspersky Lab ZAO. Všechna práva vyhrazena. Software a všechna doprovodná dokumentace podléhá autorským právŧm a je pod ochranou autorských zákonŧ a mezinárodních dohod o autorských právech, stejně jako jiných zákonŧ a smluv o duševním vlastnictví. 16

17 O TÉTO PŘÍRUČCE Tento dokument je příručka o instalaci, konfiguraci a obsluze aplikace Kaspersky Internet Security 2011 (dále Kaspersky Internet Security). Tento dokument je určen pro širokou veřejnost. Uţivatelé aplikace by měli umět pouţívat osobní počítač na základní úrovni: měli by znát rozhraní operačního systému Microsoft Windows a dokázat jím procházet a měli by také vědět, jak pouţívat oblíbené ové a internetové programy, například Microsoft Office Outlook a Microsoft Internet Explorer. Účel dokumentu: pomoci uţivatelŧm, aby si sami nainstalovali aplikaci do počítače, aktivovali ji a nakonfigurovali ji pro úlohy poţadované uţivatelem; poskytnout snadno přístupný zdroj informací o problémech souvisejících s aplikací; poskytnout alternativní zdroje informací o aplikaci a zpŧsobech získání technické podpory. V TOMTO ODDÍLE: V tomto dokumentu Konvence dokumentu V TOMTO DOKUMENTU Tento dokument obsahuje následující části: Další zdroje informací Tato část obsahuje popis dat o zdrojích dalších informací o aplikaci, internetových zdrojích, kde probíhají diskuze o aplikaci, sdílejí se nápady, pokládají otázky a získávají odpovědi. Kaspersky Internet Security 2011 Tato část popisuje nové funkce aplikace a poskytuje stručné informace o individuálních součástech a základních funkcích. Seznámíte se v něm s účelem kaţdé ze součástí dodaného balíčku a s nabídkou sluţeb, které jsou k dispozici pro registrované uţivatele aplikace. Tato část uvádí hardwarové a softwarové poţadavky, které musí počítač splňovat, aby bylo moţno instalovat aplikaci Kaspersky Internet Security. Instalace a odebrání aplikace Tato část obsahuje pokyny, které vám pomohou instalovat aplikací v počítači nebo aktualizovat předchozí verzi. Dále tato část popisuje postup odinstalace aplikace. Správa licence Tato část obsahuje informace o základních konceptech pouţitých v kontextu licencí k aplikaci. V této části se také dozvíte o automatickém obnovení licence a zjistíte, kde si prohlédnout informace o aktuální licenci. 17

18 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Aplikační rozhraní Tato část obsahuje popis základních sloţek grafického uţivatelského rozhraní aplikace: ikona a místní nabídka, hlavní okno aplikace, okno nastavení a okna s upozorněním. Spuštění a zastavení aplikace Tato část obsahuje informace o spuštění a ukončení aplikace. Stav ochrany počítače Tato část obsahuje informace o tom, jak zjistit, zda je váš počítač momentálně chráněn nebo zda je jeho bezpečnost ohroţena, a také o tom, jak eliminovat hrozby, které se vyskytnou. V této část najdete i informace o aktivaci, deaktivaci a pozastavení ochrany při práci s aplikací Kaspersky Internet Security. Řešení typických úloh Tato část obsahuje pokyny pro základní úlohy, se kterými se při práci s aplikací setká většina uţivatelŧ. Rozšířená nastavení aplikace Tato část obsahuje podrobné informace o všech součástech aplikace a popisuje postupy obsluhy a konfigurace pro kaţdou z nich. Kontrola konzistentnosti nastavení aplikace Tato část obsahuje doporučení o tom, jak kontrolovat, zda součásti aplikace běţí správně. Jak kontaktovat sluţbu technické podpory Tato část obsahuje doporučení, jak kontaktovat společnost Kaspersky Lab přes sluţbu Mŧj účet Kaspersky na webových stránkách sluţby technické podpory a po telefonu. Dodatek Tato část obsahuje referenční informace, které doplňují text dokumentu. Slovníček pojmů Tato část obsahuje seznam pojmŧ pouţívaných v dokumentu a jejich definice. 18

19 O T É T O P Ř Í R U Č C E KONVENCE DOKUMENTU Konvence dokumentu pouţívané v této příručce jsou popsané v níţe uvedené tabulce. Konvence dokumentu VZOROVÝ TEXT Upozorňujeme, ţe... POPIS KONVENCÍ DOKUMENTU Varování jsou červeně zvýrazněna a zarámována. Varování obsahují dŧleţité informace například o operacích kritických pro bezpečnost počítače. Doporučujeme pouţít... Poznámky jsou zarámovány. Poznámky obsahují doplňkové a referenční informace. Příklad:.. Příklady jsou uvedeny v příslušné části na ţlutém pozadí a pod záhlavím Příklad". Aktualizace znamená... ALT+F4 Povolit Konfigurace plánu úloh: help <IP adresa vašeho počítače> Nové pojmy jsou vyznačeny kurzívou. Názvy kláves klávesnice jsou uvedeny tučným velkým písmem. Názvy kláves se znaménkem plus" znamenají kombinaci kláves. Názvy prvkŧ rozhraní, například polí pro zadávání údajŧ, příkazŧ v nabídkách, tlačítek atd. jsou vyznačeny tučným písmem. Uvozovací věty pokynŧ jsou psány kurzívou. Text na příkazovém řádku a texty hlášení zobrazovaných na obrazovce jsou psány zvláštním písmem. Proměnné jsou uzavřeny do lomených závorek. Na místo proměnných jsou v kaţdém případě vloţeny odpovídající hodnoty, lomené závorky jsou vynechány. 19

20 DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ Máte-li jakýkoli dotaz týkající se výběru, nákupu, instalace nebo pouţívání aplikace Kaspersky Internet Security, mŧţete vyuţít rŧzné zdroje informací. V závislosti na dŧleţitosti či naléhavosti dotazu si mŧţete si vybrat ten nejvhodnější zdroj informací. V TOMTO ODDÍLE: Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru Kontaktování prodejního oddělení Jak kontaktovat skupinu vývojářŧ dokumentace ZDROJE INFORMACÍ PRO SAMOSTATNÉ VYHLEDÁVÁNÍ Společnost Kaspersky Lab poskytuje následující zdroje informací o aplikaci: stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab; stránka aplikace na webu sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi); stránka sluţby podpory FastTrack; systém nápovědy. Stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab Tato stránka (http://www.kaspersky.com/kaspersky_internet_security) poskytuje obecné informace o aplikaci, jejích funkcích a moţnostech. Stránka aplikace na webu Sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi) Na této stránce (http://support.kaspersky.com/kis2011) naleznete články od odborníkŧ Sluţby technické podpory. Tyto články obsahují uţitečné informace, doporučení a často kladené dotazy týkající se zakoupení, instalace a pouţívání aplikace. Jsou setříděny podle tématu, například Správa licencí produktu, Konfigurace aktualizace nebo Odstraňování chyb v činnosti aplikace. Články mohou obsahovat odpovědi na dotazy, které se netýkají jen této aplikace, ale i ostatních produktŧ společnosti Kaspersky Lab. Články mohou obsahovat i novinky ze sluţby technické podpory. Sluţba podpory FastTrack Na stránce této sluţby mŧţete najít databázi často kladených dotazŧ týkajících se obsluhy aplikace a odpovědí. Pro pouţití této sluţby je zapotřebí připojení k internetu. Na stránku této sluţby přejdete klepnutím na odkaz Podpora v hlavním okně aplikace; v okně, které se zobrazí, klepněte na tlačítko Podpora FastTrack. 20

21 D A L Š Í Z D R O J E I N F O R M A C Í Systém nápovědy Instalační balíček aplikace obsahuje soubor úplné a místní nápovědy. Ta obsahuje informace o zpŧsobu správy zabezpečení počítače (zobrazení stavu ochrany, kontrola rŧzných oblastí počítače na přítomnost virŧ a provádění dalších úloh). Soubor úplné a místní nápovědy poskytuje informace o všech aplikacích, vyjmenovává a popisuje nastavení a úlohy, které s nastavením souvisejí. Chcete-li otevřít soubor nápovědy, klepněte na tlačítko Nápověda v příslušném okně nebo stiskněte klávesu F1. DISKUSE O APLIKACÍCH SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB NA WEBOVÉM FÓRU Pokud vaše otázka nevyţaduje naléhavě urychlenou odpověď, mŧţete s odborníky společnosti Kaspersky Lab a s ostatními uţivateli diskutovat na našem fóru na Na fóru si mŧţete prohlédnout probíraná témata, psát komentáře, vytvářet nová témata nebo pouţít vyhledávač. KONTAKTOVÁNÍ PRODEJNÍHO ODDĚLENÍ Máte-li jakékoli dotazy ohledně výběru či nákupu aplikace Kaspersky Internet Security nebo ohledně rozšíření licence, obraťte se na obchodní oddělení Své dotazy pro pracovníky obchodního oddělení mŧţete odeslat em na adresu JAK KONTAKTOVAT SKUPINU VÝVOJÁŘŮ DOKUMENTACE Máte-li jakékoli dotazy ohledně dokumentace nebo pokud jste našli chybu či chcete zanechat zpětnou odezvu, mŧţete kontaktovat skupinu vývojářŧ dokumentace. Skupinu vývojářŧ dokumentace mŧţete kontaktovat em odeslaným na adresu Do předmětu zprávy napište Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Internet Security" (Zpětná odezva pro nápovědu k aplikaci Kaspersky: Kaspersky Internet Security). 21

22 KASPERSKY INTERNET SECURITY 2011 Tato část popisuje nové funkce aplikace a poskytuje stručné informace o individuálních součástech a základních funkcích. Seznámíte se v něm s účelem kaţdé ze součástí dodaného balíčku a s nabídkou sluţeb, které jsou k dispozici pro registrované uţivatele aplikace. Tato část uvádí hardwarové a softwarové poţadavky, které musí počítač splňovat, aby bylo moţno instalovat aplikaci Kaspersky Internet Security. V TOMTO ODDÍLE: Co je nového Zajištění ochrany vašeho počítače Distribuční sada Sluţba pro registrované uţivatele Hardwarové a softwarové poţadavky CO JE NOVÉHO V aplikaci Kaspersky Internet Security jsou následující novinky: Nová součást ochrany System WatcherSystem Watcher (strana 112) umoţňuje monitorování aktivity aplikací v systému a poskytuje podrobné informace pro další součásti ochrany. Díky obnovitelné historii aktivity aplikací dokáţe součást vrátit zpět výsledky akcí škodlivých aplikací, pokud jsou takové škodlivé akce zjištěny jinými součástmi ochrany. Pokročilá funkce bezpečného spouštění Bezpečné spouštění pro aplikace (strana 154) představuje izolovanou pracovní plochu, ze které mŧţete spouštět podezřelé aplikace bez jakéhokoli poškození hlavního operačního systému. Byly přidány nové moduly pro zlepšení internetové ochrany: Bezpečné procházení (strana 106) obsahuje modul pro skenování odkazŧ známý z předchozí verze aplikace a dokáţe také blokovat přístup k nebezpečným webovým stránkám, coţ vám umoţňuje zŧstat v bezpečné zóně internetu. Geo Filter (strana 107) umoţňuje povolit nebo zakázat přístup na webové stránky podle toho, zda patří k určitým doménám. To vám například pomŧţe zablokovat přístup k webovým stránkám, které patří pod místní domény s vysokým rizikem infekce. Kontrola aplikací umoţňuje efektivnější definici stavu aplikací a také konfiguraci pravidel aplikací s pouţitím dat sluţby Kaspersky Security Network vycházející ze statistiky činnosti součásti Kontrola aplikací na počítačích mnoha uţivatelŧ. Pomocí modulu Kontrola při nečinnosti (strana 171) lze počítač kontrolovat na přítomnost virŧ i ve chvíli, kdy na něm nepracujete, přičemţ se kontrola zastaví v okamţiku, kdy se k práci vrátíte. To vám umoţňuje provádět kontrolu pravidelně a zároveň se nesníţí rychlost počítače ve chvíli, kdy jej potřebujete. 22

23 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Funkce Rodičovská kontrola (strana 159) byla rozšířena: nyní mŧţete řídit přístup uţivatele do počítače a k internetu a spouštění aplikací v počítači, omezit přístup k webovým stránkám s neţádoucím obsahem a stahování dat z internetu, kontrolovat komunikaci uţivatele v sociálních sítích a přes internetové aplikace pro rychlé zprávy a také prohlíţet zprávy o akcích kontrolovaného uţivatele. Modul také nabízí moţnosti exportu a importu nastavení uţivatelského účtu pro optimalizaci konfigurace součásti Rodičovská kontrola. Pouţíváte-li aplikaci Kaspersky Internet Security v počítači s operačním systémem Microsoft Windows Vista nebo Microsoft Windows 7, mŧţete pouţívat také nástroj Kaspersky Gadget (dále nazýván jen Gadget). Nástroj Kaspersky Gadget je vytvořen pro rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace: indikaci stavu ochrany, antivirové kontrole objektŧ, zprávám o provozu aplikací atd. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VAŠEHO POČÍTAČE Aplikace Kaspersky Internet Security zajišťuje komplexní ochranu vašeho počítače před známými i dosud neznámými hrozbami, síťovými útoky a podvodnými webovými stránkami, nevyţádanou poštou a dalšími neţádoucími daty. Kaţdý typ hrozby řeší zvláštní součást ochrany (viz popis součástí v této části). Součásti lze aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě a konfigurovat podle potřeby. Kromě nepřetrţité ochrany zajišťované bezpečnostními součástmi aplikace doporučujeme pravidelnou kontrolu počítače na přítomnost virŧ. Je to nezbytné kvŧli vyloučení moţnosti šíření škodlivých programŧ, které součásti ochrany neodhalily, poněvadţ například byla z nějakého dŧvodu nastavena nízká úroveň zabezpečení. Aby byla aplikace Kaspersky Internet Security v aktuálním stavu, musíte aktualizovat databáze a programové moduly pouţívané aplikací. Ve výchozím nastavení se aplikace aktualizuje automaticky. Je-li ovšem třeba, mŧţete databáze a programové moduly kdykoli aktualizovat ručně. S pouţitím součásti kontrola činnosti aplikace mŧţete kontrolovat jednotlivé aplikace spuštěné na vašem počítači. Zpŧsob, kterým aplikace přistupují k osobním datům, prochází zvláštní kontrolou. K těmto datŧm patří soubory, sloţky a klíče registru, které obsahují nastavení a dŧleţitá data nejčastěji pouţívaných aplikací, dále soubory uţivatele (sloţka Dokumenty, cookies, údaje o činnostech uţivatele). Máte-li pochybnosti o bezpečnosti jakékoli aplikace, mŧţete ji spustit v bezpečném prostředí. Určité specifické úlohy, které je třeba provádět příleţitostně, jako je například konfigurace aplikace Microsoft Internet Explorer nebo mazání stop aktivity uţivatele v systému, lze provést pomocí rozšířených nástrojŧ a prŧvodcŧ (část Další nástroje pro lepší ochranu počítače" na straně 176). Součásti ochrany Následující součásti ochrany zajišťují ochranu počítače v reálném čase: File Anti-Virus File Anti-Virus zabraňuje infikování souborového systému počítače. Součást se spustí při spuštění operačního systému a je poté neustále aktivní v paměti RAM počítače a kontroluje všechny soubory, které jsou v počítači otevřeny, uloţeny nebo spuštěny, a všechny připojené disky. Aplikace Kaspersky Internet Security zachytí kaţdý pokus o přístup k souboru a zkontroluje jej na známé viry. Soubor bude moţné pouze zpracovat, pokud nebude napaden, nebo bude úspěšně vyléčen. Pokud soubor z nějakého dŧvodu nemŧţe být dezinfikován, bude odstraněn. Kopie souboru bude uloţena v Záloze nebo bude přesunuta do Karantény. Mail Anti-Virus Součást Mail Anti-Virus vyhledává viry ve všech příchozích a odchozích ech v počítači. bude adresátovi k dispozici, jen pokud neobsahuje nebezpečné objekty. Web Anti-Virus Web Anti-Virus zachycuje a blokuje skripty na webu, pokud představují ohroţení. Veškerý webový datový provoz je také podroben dŧkladnému sledování. Kromě toho tato součást blokuje přístup ke škodlivým webovým stránkám. 23

24 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A IM Anti-Virus IM Anti-Virus zajišťuje bezpečné pouţívání programŧ pro rychlé zprávy. Tato součást chrání informace, které přicházejí do počítače prostřednictvím protokolŧ rychlého zasílání zpráv (IM). IM Anti-Virus zajišťuje bezpečnou činnost rŧzných aplikací určených pro rychlé zasílání zpráv. Proaktivní obrana Proaktivní obrana umoţňuje detekci nového škodlivého programu dříve, neţ začne provádět svoji škodlivou činnost. Tato součást je zaloţena na sledování a analýze chování všech aplikací, které jsou nainstalovány v počítači. Podle prováděných činností aplikace Kaspersky Internet Security rozhodne, zda je daná aplikace potenciálně nebezpečná či nikoli. Počítač je tak chráněn nejen před známými viry, ale také před viry novými a před těmi, které dosud nebyly odhaleny. Anti-Phishing Součást integrovaná do součástí Web Anti-Virus, Anti-Spam a IM Anti-Virus, která kontroluje webové adresy, zda nejsou v seznamu podvodných a podezřelých webových adres. Kontrola aplikací Kontrola aplikací protokoluje činnosti prováděné aplikacemi v systému a provádí správu činností aplikace na základě zařazení do skupiny, ve které činnost provádí. Pro kaţdou skupinu aplikací je definována sada pravidel. Tato pravidla řídí přístup aplikací k rŧzným zdrojŧm operačního systému. Brána firewall Brána firewall zajišťuje bezpečnost síťové práce v místních sítích i na internetu. Tato součást filtruje všechny síťové činnosti pomocí dvou typŧ pravidel: pravidel pro aplikace a pravidel pro pakety. Blokování síťových útokŧ Blokátor síťových útokŧ se spustí po spuštění operačního systému a sleduje v příchozím datovém toku výskyt charakteristických aktivit síťových útokŧ. Jakmile je rozpoznán pokus o útok na počítač, aplikace Kaspersky Internet Security zablokuje veškeré síťové aktivity útočícího počítače vŧči vašemu počítači. Anti-Spam Anti-Spam se integruje do poštovního klienta nainstalovaného ve vašem počítači a vyhledává ve veškeré příchozí poště nevyţádaný obsah. Všechny zprávy, které obsahují nevyţádanou poštu, jsou označeny speciálním záhlavím. Součást Anti-Spam lze také nakonfigurovat pro zpracování nevyţádané pošty (automatické odstraňování, přemísťování do zvláštní sloţky atd.). Tato součást rovněţ analyzuje ové zprávy, jestli se nejedná o podvodné phishingové zprávy. Sledování sítě Součást vytvořená pro sledování informací o síťové aktivitě v reálném čase. Anti-Banner Anti-Banner blokuje reklamní informace, které jsou umístěné na reklamních lištách, které jsou zabudované do rozhraní rŧzných programŧ, nainstalovaných v počítači. Rodičovská kontrola Funkce Rodičovská kontrola je navrţena tak, aby chránila děti a dospívající před hrozbami spojenými s pouţíváním počítače a prohlíţením Internetu. Rodičovská kontrola vám umoţňuje nastavit flexibilní omezení přístupu k webovým zdrojŧm a aplikacím pro rŧzné uţivatele podle jejich věku. Dále vám umoţňuje prohlíţení statistických zpráv o aktivitě kontrolovaného uţivatele. 24

25 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Existují tři skupiny objektŧ chráněných součástmi aplikace: soubory, identifikační data, uţivatelská jména a hesla, informace o kreditních kartách apod. Tyto soubory jsou chráněny součástmi File Anti-Virus, Kontrola aplikací a Proaktivní obrana. Aplikace nainstalované v počítači a objekty operačního systému: Ochranu těchto souborŧ provádí součásti Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus, Kontrola aplikací, Blokování síťových útokŧ, Anti-Spam a Proaktivní obrana. Aktivita online: pouţití systémŧ elektronické platby, ochrana ŧ před nevyţádanou poštou či viry atd. Tyto soubory chrání součásti Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus, Brána firewall, Blokování síťových útokŧ, Anti-Spam, Sledování sítě, Anti-Banner, Rodičovská kontrola a Anti-Phishing. Setřídění součástí podle objektŧ, které chrání, je graficky znázorněno v části Centrum ochrany v hlavním okně aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). DISTRIBUČNÍ SADA Aplikaci Kaspersky Internet Security si mŧţete zakoupit buď v krabicové verzi od našich prodejcŧ, nebo online v internetových obchodech, například v oddílu estore na webových stránkách Pokud zakoupíte krabicovou verzi programu, bude balení obsahovat: zapečetěnou obálku s instalačním diskem CD, který obsahuje programové soubory a dokumentaci ve formátu PDF; Krátká uţivatelská příručka s aktivačním kódem. licenční smlouvu (podle oblasti); Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu s koncovým uţivatelem (EULA, část O licenční smlouvě s koncovým uţivatelem" na straně 39)! Jestliţe zakoupíte aplikaci Kaspersky Internet Security z obchodu estore, stáhnete si produkt z webových stránek společnosti Kaspersky Lab; součástí instalačního balíčku je Uţivatelská příručka. Po přijetí vaší platby obdrţíte s aktivačním kódem. SLUŽBA PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE Společnost Kaspersky Lab nabízí legálním uţivatelŧm sadu sluţeb, které pomáhají zvyšovat efektivitu pouţívání aplikace. Jakmile si zakoupíte licenci, stáváte se registrovaným uţivatelem, coţ vás opravňuje vyuţívat následující sluţby: kaţdou hodinu aktualizované databáze aplikace a nové verze produktu; konzultaci týkající se nainstalování, konfigurace a pouţívání produktu telefonicky nebo s vyuţitím sluţby Personal Cabinet; upozornění na nové softwarové produkty od společnosti Kaspersky Lab a nové viry, které se vyskytnou kdekoli na světě. Tato sluţba je k dispozici uţivatelŧm, kteří si objednali odběr novinek společnosti Kaspersky Lab na webové stránce sluţby technické podpory (http://support.kaspersky.com/subscribe). Konzultace týkající se problémŧ souvisejících s funkcí a pouţíváním operačních systémŧ, softwaru od třetích stran a rŧzných technologií neposkytujeme. 25

26 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č KA HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY Aby byla zaručena správná funkce aplikace Kaspersky Internet Security, musí počítač splňovat určité poţadavky. Obecné poţadavky: 480 MB volného místa na disku. Jednotka CD/DVD-ROM (pro instalaci aplikace Kaspersky Internet Security z distribučního disku CD). Připojení k internetu (pro aktualizaci databází a modulŧ aplikace). Microsoft Internet Explorer verze 6.0 nebo vyšší. Microsoft Windows Installer 2.0. Poţadavky pro Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo vyšší), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo vyšší), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 nebo vyšší): Procesor Intel Pentium 800 MHz 32bitový (x86)/64bitový (x64) nebo rychlejší (nebo jeho kompatibilní ekvivalent). 512 MB volné paměti RAM. Poţadavky pro Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Procesor Intel Pentium 1 GHz 32bitový (x86)/64bitový (x64) nebo rychlejší (nebo jeho kompatibilní ekvivalent). 1 GB volné paměti RAM (32-bit); 2 GB volné paměti RAM (64-bit). Pracujete-li pod operačním systémem Microsoft Windows XP (64-bit), nelze aktivovat Bezpečné spouštění. Při práci pod operačními systémy Microsoft Windows Vista (64-bit) a Microsoft Windows 7 (64-bit) je Bezpečné spouštění omezeno. Poţadavky pro netbooky: Procesor Intel Atom 1,33 MHz (Z520) nebo kompatibilní ekvivalent. Grafická karta Intel GMA950 s pamětí RAM větší neţ 64 MB (nebo kompatibilní ekvivalent). Velikost displeje větší neţ nebo rovná 10,1". 26

27 INSTALACE A ODEBRÁNÍ APLIKACE Tato část obsahuje pokyny, které vám pomohou instalovat aplikací v počítači nebo aktualizovat předchozí verzi. Dále tato část popisuje postup odinstalace aplikace. V TOMTO ODDÍLE: Standardní postup instalace Aktualizace předchozí verze aplikace Kaspersky Internet Security Moţné postupy při nestandardní instalaci Začínáme Odstranění aplikace STANDARDNÍ POSTUP INSTALACE Instalace aplikace Kaspersky Internet Security do vašeho počítače probíhá interaktivně s vyuţitím prŧvodce instalací. Prŧvodce obsahuje několik oken (krokŧ), mezi kterými je moţná navigace pomocí tlačítek Zpět a Další. Jakmile prŧvodce dokončí svou práci, zavřete jej tlačítkem Dokončit. Pro zastavení prŧvodce kdykoli v prŧběhu jeho činnosti klepněte na tlačítko Storno. Jestliţe bude aplikace pouţívána k ochraně více neţ jednoho počítače, měli byste ji do všech počítačŧ nainstalovat stejným zpŧsobem. Mějte na paměti, ţe v tomto případě začíná podle licenční smlouvy licenční období dnem první aktivace. Chcete-li nainstalovat aplikaci Kaspersky Internet Security do počítače, spusťte soubor setup (soubor s příponou *.exe) z disku CD, který obsahuje tento produkt. Postup instalace aplikace Kaspersky Internet Security ze staţeného instalačního souboru je stejný jako při instalaci z instalačního disku CD. 27

28 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A V TOMTO ODDÍLE: Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Kontrola, zda systém splňuje poţadavky na instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Přečtení licenční smlouvy Krok 5. Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network Krok 6. Vyhledání nekompatibilních aplikací Krok 7. Výběr cílové sloţky Krok 8. Příprava instalace Krok 9. Instalace Krok 10. Aktivace aplikace Krok 11. Registrace uţivatele Krok 12. Dokončení aktivace Krok 13. Analýza systému Krok 14. Dokončení prŧvodce KROK 1. VYHLEDÁNÍ NOVĚJŠÍ VERZE APLIKACE Prŧvodce instalací před instalací zkontroluje, zda aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab neobsahují novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security. Pokud na aktualizačních serverech společnosti Kaspersky Lab nenalezne novější verzi produktu, spustí se prŧvodce instalací pro aktuální verzi. Jestliţe aktualizační servery nabídnou novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security, zobrazí se dotaz na její staţení a instalaci do počítače. Doporučuje se nainstalovat novější verzi aplikace, protoţe ta obsahuje další vylepšení, která umoţňují zajistit spolehlivější ochranu počítače. Pokud staţení nové verze zrušíte, spustí se prŧvodce instalací pro aktuální verzi. Pokud se rozhodnete nainstalovat novější verzi, do počítače se stáhnou distribuční soubory produktu a automaticky se spustí prŧvodce instalací novější verze. Podrobnější popis postupu instalace novější verze naleznete v její příslušné dokumentaci. KROK 2. KONTROLA, ZDA SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY NA INSTALACI Před instalací aplikace Kaspersky Internet Security do počítače zkontroluje instalační program operační systém a aktualizace Service Pack, zda splňují softwarové poţadavky na instalaci produktu (část Hardwarové a softwarové poţadavky" na straně 26). Instalační program dále zkontroluje přítomnost poţadovaného softwaru a pověření nutných k instalaci aplikací. Pokud některý z výše uvedených poţadavkŧ není splněn, na obrazovce bude zobrazeno odpovídající upozornění. Pokud počítač splňuje všechny poţadavky, prŧvodce vyhledá aplikace společnosti Kaspersky Lab, které při spuštění společně s aplikací Kaspersky Internet Security mohou zpŧsobit konflikty. V případě nalezení takových aplikací budete poţádáni o jejich manuální odebrání. 28

29 I N S T A L A C E A O D E B R Á N Í A P L I K A C E Pokud bude nalezena starší verze aplikace Kaspersky Anti-Virus nebo Kaspersky Internet Security, veškerá data, která lze pouţít i v aplikaci Kaspersky Internet Security 2011 (aktivační informace, nastavení aplikace atd.), se uloţí a pouţijí při instalaci nové aplikace; pŧvodně instalovaná aplikace se automaticky odstraní. KROK 3. VÝBĚR TYPU INSTALACE V této fázi si mŧţete vybrat nejvhodnější typ instalace aplikace Kaspersky Internet Security: Standardní instalace. Jestliţe zvolíte tuto moţnost (políčko Změnit nastavení instalace není zaškrtnuto), celá aplikace se nainstaluje do počítače a ochrana bude nastavena podle doporučení odborníkŧ společnosti Kaspersky Lab. Vlastní instalace. V tomto případě (je zaškrtnuto políčko Změnit nastavení instalace) se zobrazí výzva k zadání cílové sloţky, do které se aplikace nainstaluje (část Krok 7. Výběr cílové sloţky" na straně 30) a případně také k deaktivaci ochrany postupu instalace (část Krok 8. Příprava instalace" na straně 30). Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Další. KROK 4. PŘEČTENÍ LICENČNÍ SMLOUVY V této fázi byste si měli přečíst licenční smlouvu, kterou uzavíráte se společností Kaspersky Lab. Smlouvu si přečtěte pozorně a klepnutím na tlačítko Souhlasím vyjádřete svŧj souhlas. Instalace bude pokračovat. Pokud licenční smlouvu přijmout nemŧţete, zrušte instalaci aplikace klepnutím na tlačítko Storno. KROK 5. PROHLÁŠENÍ O SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT V SYSTÉMU KASPERSKY SECURITY NETWORK V této fázi vám bude nabídnuta účast na sluţbě Kaspersky Security Network. Účast v tomto programu představuje odesílání informací o nových hrozbách zjištěných v počítači, o spouštění aplikací a staţených podepsaných aplikací společnosti Kaspersky Lab a informací o systému. Zaručujeme, ţe nebudou odesílána ţádná osobní data. Přečtěte si Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network. Úplné znění Prohlášení si přečtete klepnutím na tlačítko Úplná smlouva o KSN. Pokud se všemi podmínky úmluvy souhlasíte, zaškrtněte pole Přijímám podmínky účasti ve sluţbě Kaspersky Security Network v okně prŧvodce. Pokud provádíte vlastní instalaci, klepněte na tlačítko Další (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). V případě standardní instalace klepněte na tlačítko Instalovat. Instalace bude pokračovat. KROK 6. VYHLEDÁNÍ NEKOMPATIBILNÍCH APLIKACÍ V tomto kroku aplikace kontroluje, zda jsou v počítači nainstalovány nějaké aplikace, které nejsou kompatibilní s aplikací Kaspersky Internet Security. Jestliţe nebudou nalezeny ţádné takové aplikace, prŧvodce automaticky přejde na další krok. Jestliţe budou zjištěny nekompatibilní aplikace, zobrazí se v seznamu na obrazovce a bude vám nabídnuta moţnost je odstranit. Aplikace, které aplikace Kaspersky Internet Security nemŧţe odstranit automaticky, je třeba odstranit ručně. Při odstraňování nekompatibilních aplikací budete potřebovat restartovat operační systém. Po restartu bude instalace aplikace Kaspersky Internet Security automaticky pokračovat. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Další. 29

30 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A KROK 7. VÝBĚR CÍLOVÉ SLOŽKY Tento krok prŧvodce instalací je k dispozici, pouze pokud je vybrána vlastní instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). Při standardní instalaci se tento krok vynechává a aplikace se instaluje do výchozí sloţky. V této fázi budete poţádáni, abyste vybrali sloţku, do které se aplikace Kaspersky Internet Security nainstaluje. Jako výchozí je nastavena následující cesta: <disk>\program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 pro 32bitové systémy; <disk>\program Files (x86)\kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 pro 64bitové systémy. Chcete-li aplikaci Kaspersky Internet Security nainstalovat do jiné sloţky, zadejte cestu k ní do vstupního pole nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte sloţku v okně, které se otevře. Mějte na paměti následující omezení: Aplikaci nelze instalovat na síťové či vyměnitelné disky ani na virtuální disky (disky vytvořené příkazem SUBST). Doporučujeme vám vyhnout se instalaci aplikace do sloţky, která jiţ obsahuje soubory či jiné sloţky, protoţe přístup do této sloţky pro úpravy bude brzy poté zablokován. Cesta k instalační sloţce nesmí být delší neţ 160 znakŧ a nesmí obsahovat speciální znaky /,?, :, *, ", >, < ani. Pokud chcete zjistit, zda je v počítači dostatek místa pro instalaci aplikace, klepněte na tlačítko Svazek. V okně, které se otevře, se zobrazí informace o místě na disku. Chcete-li zavřít okno, klepněte na tlačítko OK. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte v okně prŧvodce na tlačítko Další. KROK 8. PŘÍPRAVA INSTALACE Tento krok prŧvodce instalací je k dispozici, pouze pokud je vybrána vlastní instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). Při standardní instalaci se tento krok přeskakuje. Jelikoţ váš počítač mŧţe být infikován škodlivými programy, které mohou narušit instalaci aplikace Kaspersky Internet Security, měl by být proces instalace chráněn. Ve výchozím nastavení je ochrana procesu instalace aktivována v okně prŧvodce je zaškrtnuto políčko Chránit proces instalace. Pokud aplikaci nebude moţné nainstalovat, budete poţádáni, abyste zrušili zaškrtnutí tohoto políčka (například při provádění vzdálené instalace pomocí nástroje Windows Remote Desktop). Příčinou mŧţe být právě aktivovaná ochrana. V tomto případě byste měli instalaci přerušit, restartovat ji, zaškrtnout políčko Změnit nastavení instalace v kroku Výběr typu instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29), a jakmile dosáhnete kroku Příprava instalace, zrušit zaškrtnutí políčka Chránit proces instalace. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Instalovat. Pokud instalujete aplikace do počítače se systémem Microsoft Windows XP, budou ukončena aktivní síťová připojení. Většina ukončených připojení bude po prodlevě automaticky obnovena. 30

31 I N S T A L A C E A O D E B R Á N Í A P L I K A C E KROK 9. INSTALACE Instalace aplikace nějakou dobu trvá. Počkejte, aţ skončí. Po dokončení instalace postoupí prŧvodce automaticky do dalšího kroku. Jestliţe dojde k chybě instalace zpŧsobené škodlivými programy, které brání instalaci antivirových aplikací do počítače, prŧvodce instalací vám nabídne staţení speciálního nástroje ke zneškodnění infekce, který má název Kaspersky Virus Removal Tool. Jestliţe budete souhlasit s instalací tohoto nástroje, prŧvodce instalací jej stáhne ze serverŧ Kaspersky Lab a poté automaticky zahájí instalaci nástroje. Jestliţe prŧvodce nedokáţe nástroj stáhnout, bude vám nabídnuta moţnost, abyste jej stáhli sami klepnutím na uvedený odkaz. Jakmile dokončíte práci s nástrojem, měli byste jej vymazat a znovu spustit instalaci produktu Kaspersky Internet Security. KROK 10. AKTIVACE APLIKACE Aktivace je procedura, při níţ je aktivována licence, která vám umoţňuje pouţívat plně funkční verzi aplikace, dokud platnost licence neskončí. K aktivaci aplikace je vyţadováno připojení k internetu. Budou vám nabídnuty následující moţnosti aktivace aplikace Kaspersky Internet Security: Aktivovat komerční verzi. Jestliţe jste si zakoupili komerční verzi aplikace, vyberte tuto moţnost a zadejte aktivační kód (část O aktivačním kódu" na straně 40). Jestliţe do vstupního pole zadáte aktivační kód pro součást Kaspersky Anti-Virus, po dokončení aktivace se spustí postup pro přechod na součást Kaspersky Anti-Virus. Aktivovat zkušební verzi. Tuto moţnost aktivace vyberte, chcete-li před rozhodnutím, zda zakoupíte komerční verzi, nainstalovat zkušební verzi aplikace. Plně funkční verzi aplikace budete moci pouţívat po dobu omezenou v licenci platné pro zkušební verzi aplikace. Kdyţ vyprší platnost licence, není moţné ji jiţ podruhé aktivovat. Aktivovat později. Zvolíte-li tuto moţnost, přeskočíte aktivaci aplikace Kaspersky Internet Security. Aplikace bude do vašeho počítače nainstalována s přístupem ke všem funkcím kromě aktualizací. Antivirové databáze a moduly aplikace Kaspersky Internet Security budete moci po instalaci aktualizovat pouze jednou. Moţnost Aktivovat později je dostupná jen při prvním spuštění prŧvodce aktivací, bezprostředně po instalaci aplikace. KROK 11. REGISTRACE UŽIVATELE Tento krok je k dispozici pouze tehdy, kdyţ provádíte aktivaci komerční verze aplikace. Kdyţ aktivujete zkušební verzi, tento krok se přeskakuje. Pokud chcete v budoucnosti mít moţnost kontaktovat sluţbu technické podpory od společnosti Kaspersky Lab, musíte se registrovat. Jestliţe se rozhodnete registrovat, zadejte svá registrační data do příslušných polí a klepněte na tlačítko Další. 31

32 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A KROK 12. DOKONČENÍ AKTIVACE Prŧvodce zobrazí zprávu, ţe aplikace Kaspersky Internet Security byla úspěšně aktivována. Budou vám dále předloţeny informace o licenci: typ licence (komerční nebo zkušební), datum vypršení platnosti a počet hostitelŧ pro licenci. V případě, ţe jste si aktivovali předplatné, místo data vypršení licence se bude zobrazovat informace o stavu předplatného (část Stavy předplatného" na straně 198). Chcete-li pokračovat v prŧvodci, klepněte na tlačítko Další. KROK 13. ANALÝZA SYSTÉMU V této fázi jsou sbírány informace o aplikacích Microsoft Windows. Tyto aplikace jsou přidány do seznamu dŧvěryhodných aplikací, pro které neplatí ţádná omezení akcí prováděných v systému. Po dokončení analýzy postoupí prŧvodce automaticky do dalšího kroku. KROK 14. DOKONČENÍ PRŮVODCE Poslední okno prŧvodce informuje o úspěšném nainstalování aplikace. Chcete-li aplikaci Kaspersky Internet Security ihned spustit, přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security a klepněte na tlačítko Dokončit. V některých případech bude pravděpodobně potřeba restartovat operační systém. Je-li zaškrtnuté políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security, aplikace se po restartování operačního systému automaticky spustí. Jestliţe jste před ukončením prŧvodce zaškrtnutí políčka zrušili, měli byste aplikaci spustit ručně (část Ruční spuštění a zastavení aplikace" na straně 50). AKTUALIZACE PŘEDCHOZÍ VERZE APLIKACE KASPERSKY INTERNET SECURITY Je-li aplikace Kaspersky Internet Security 2010 ve vašem počítači jiţ nainstalována, měli byste provést její aktualizaci na Kaspersky Internet Security Máte-li aktivní licenci pro aplikaci Kaspersky Internet Security 2010, nebudete jiţ muset aplikaci aktivovat. Prŧvodce instalací automaticky obdrţí informace o vaší licenci pro aplikaci Kaspersky Internet Security 2010 a pouţije je během procesu instalace. Instalace aplikace Kaspersky Internet Security do vašeho počítače probíhá interaktivně s vyuţitím prŧvodce instalací. Prŧvodce obsahuje několik oken (krokŧ), mezi kterými je moţná navigace pomocí tlačítek Zpět a Další. Jakmile prŧvodce dokončí svou práci, zavřete jej tlačítkem Dokončit. Pro zastavení prŧvodce kdykoli v prŧběhu jeho činnosti klepněte na tlačítko Storno. Jestliţe bude aplikace pouţívána k ochraně více neţ jednoho počítače, měli byste ji do všech počítačŧ nainstalovat stejným zpŧsobem. Mějte na paměti, ţe v tomto případě začíná podle licenční smlouvy licenční období dnem první aktivace. Chcete-li nainstalovat aplikaci Kaspersky Internet Security do počítače, spusťte soubor setup (soubor s příponou *.exe) z disku CD, který obsahuje tento produkt. Postup instalace aplikace Kaspersky Internet Security ze staţeného instalačního souboru je stejný jako při instalaci z instalačního disku CD. 32

33 I N S T A L A C E A O D E B R Á N Í A P L I K A C E V TOMTO ODDÍLE: Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Kontrola, zda systém splňuje poţadavky na instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Přečtení licenční smlouvy Krok 5. Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network Krok 6. Vyhledání nekompatibilních aplikací Krok 7. Výběr cílové sloţky Krok 8. Příprava instalace Krok 9. Instalace Krok 10. Dokončení aktivace Krok 11. Analýza systému Krok 12. Dokončení prŧvodce KROK 1. VYHLEDÁNÍ NOVĚJŠÍ VERZE APLIKACE Prŧvodce instalací před instalací zkontroluje, zda aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab neobsahují novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security. Pokud na aktualizačních serverech společnosti Kaspersky Lab nenalezne novější verzi produktu, spustí se prŧvodce instalací pro aktuální verzi. Jestliţe aktualizační servery nabídnou novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security, zobrazí se dotaz na její staţení a instalaci do počítače. Doporučuje se nainstalovat novější verzi aplikace, protoţe ta obsahuje další vylepšení, která umoţňují zajistit spolehlivější ochranu počítače. Pokud staţení nové verze zrušíte, spustí se prŧvodce instalací pro aktuální verzi. Pokud se rozhodnete nainstalovat novější verzi, do počítače se stáhnou distribuční soubory produktu a automaticky se spustí prŧvodce instalací novější verze. Podrobnější popis postupu instalace novější verze naleznete v její příslušné dokumentaci. KROK 2. KONTROLA, ZDA SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY NA INSTALACI Před instalací aplikace Kaspersky Internet Security do počítače zkontroluje instalační program operační systém a aktualizace Service Pack, zda splňují softwarové poţadavky na instalaci produktu (část Hardwarové a softwarové poţadavky" na straně 26). Instalační program dále zkontroluje přítomnost poţadovaného softwaru a pověření nutných k instalaci aplikací. Pokud některý z výše uvedených poţadavkŧ není splněn, na obrazovce bude zobrazeno odpovídající upozornění. Pokud počítač splňuje všechny poţadavky, prŧvodce vyhledá aplikace společnosti Kaspersky Lab, které při spuštění společně s aplikací Kaspersky Internet Security mohou zpŧsobit konflikty. V případě nalezení takových aplikací budete poţádáni o jejich manuální odebrání. Pokud bude nalezena starší verze aplikace Kaspersky Anti-Virus nebo Kaspersky Internet Security, veškerá data, která lze pouţít i v aplikaci Kaspersky Internet Security 2011 (aktivační informace, nastavení aplikace atd.), se uloţí a pouţijí při instalaci nové aplikace; pŧvodně instalovaná aplikace se automaticky odstraní. 33

34 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A KROK 3. VÝBĚR TYPU INSTALACE V této fázi si mŧţete vybrat nejvhodnější typ instalace aplikace Kaspersky Internet Security: Standardní instalace. Jestliţe zvolíte tuto moţnost (políčko Změnit nastavení instalace není zaškrtnuto), celá aplikace se nainstaluje do počítače a ochrana bude nastavena podle doporučení odborníkŧ společnosti Kaspersky Lab. Vlastní instalace. V tomto případě (je zaškrtnuto políčko Změnit nastavení instalace) se zobrazí výzva k zadání cílové sloţky, do které se aplikace nainstaluje (část Krok 7. Výběr cílové sloţky" na straně 30) a případně také k deaktivaci ochrany postupu instalace (část Krok 8. Příprava instalace" na straně 30). Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Další. KROK 4. PŘEČTENÍ LICENČNÍ SMLOUVY V této fázi byste si měli přečíst licenční smlouvu, kterou uzavíráte se společností Kaspersky Lab. Smlouvu si přečtěte pozorně a klepnutím na tlačítko Souhlasím vyjádřete svŧj souhlas. Instalace bude pokračovat. Pokud licenční smlouvu přijmout nemŧţete, zrušte instalaci aplikace klepnutím na tlačítko Storno. KROK 5. PROHLÁŠENÍ O SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT V SYSTÉMU KASPERSKY SECURITY NETWORK V této fázi vám bude nabídnuta účast na sluţbě Kaspersky Security Network. Účast v tomto programu představuje odesílání informací o nových hrozbách zjištěných v počítači, o spouštění aplikací a staţených podepsaných aplikací společnosti Kaspersky Lab a informací o systému. Zaručujeme, ţe nebudou odesílána ţádná osobní data. Přečtěte si Prohlášení o shromaţďování dat v systému Kaspersky Security Network. Úplné znění Prohlášení si přečtete klepnutím na tlačítko Úplná smlouva o KSN. Pokud se všemi podmínky úmluvy souhlasíte, zaškrtněte pole Přijímám podmínky účasti ve sluţbě Kaspersky Security Network v okně prŧvodce. Pokud provádíte vlastní instalaci, klepněte na tlačítko Další (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). V případě standardní instalace klepněte na tlačítko Instalovat. Instalace bude pokračovat. KROK 6. VYHLEDÁNÍ NEKOMPATIBILNÍCH APLIKACÍ V tomto kroku aplikace kontroluje, zda jsou v počítači nainstalovány nějaké aplikace, které nejsou kompatibilní s aplikací Kaspersky Internet Security. Jestliţe nebudou nalezeny ţádné takové aplikace, prŧvodce automaticky přejde na další krok. Jestliţe budou zjištěny nekompatibilní aplikace, zobrazí se v seznamu na obrazovce a bude vám nabídnuta moţnost je odstranit. Aplikace, které aplikace Kaspersky Internet Security nemŧţe odstranit automaticky, je třeba odstranit ručně. Při odstraňování nekompatibilních aplikací budete potřebovat restartovat operační systém. Po restartu bude instalace aplikace Kaspersky Internet Security automaticky pokračovat. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Další. 34

35 I N S T A L A C E A O D E B R Á N Í A P L I K A C E KROK 7. VÝBĚR CÍLOVÉ SLOŽKY Tento krok prŧvodce instalací je k dispozici, pouze pokud je vybrána vlastní instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). Při standardní instalaci se tento krok vynechává a aplikace se instaluje do výchozí sloţky. V této fázi budete poţádáni, abyste vybrali sloţku, do které se aplikace Kaspersky Internet Security nainstaluje. Jako výchozí je nastavena následující cesta: <disk>\program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 pro 32bitové systémy; <disk>\program Files (x86)\kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011 pro 64bitové systémy. Chcete-li aplikaci Kaspersky Internet Security nainstalovat do jiné sloţky, zadejte cestu k ní do vstupního pole nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte sloţku v okně, které se otevře. Mějte na paměti následující omezení: Aplikaci nelze instalovat na síťové či vyměnitelné disky ani na virtuální disky (disky vytvořené příkazem SUBST). Doporučujeme vám vyhnout se instalaci aplikace do sloţky, která jiţ obsahuje soubory či jiné sloţky, protoţe přístup do této sloţky pro úpravy bude brzy poté zablokován. Cesta k instalační sloţce nesmí být delší neţ 160 znakŧ a nesmí obsahovat speciální znaky /,?, :, *, ", >, < ani. Pokud chcete zjistit, zda je v počítači dostatek místa pro instalaci aplikace, klepněte na tlačítko Svazek. V okně, které se otevře, se zobrazí informace o místě na disku. Chcete-li zavřít okno, klepněte na tlačítko OK. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte v okně prŧvodce na tlačítko Další. KROK 8. PŘÍPRAVA INSTALACE Tento krok prŧvodce instalací je k dispozici, pouze pokud je vybrána vlastní instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29). Při standardní instalaci se tento krok přeskakuje. Jelikoţ váš počítač mŧţe být infikován škodlivými programy, které mohou narušit instalaci aplikace Kaspersky Internet Security, měl by být proces instalace chráněn. Ve výchozím nastavení je ochrana procesu instalace aktivována v okně prŧvodce je zaškrtnuto políčko Chránit proces instalace. Pokud aplikaci nebude moţné nainstalovat, budete poţádáni, abyste zrušili zaškrtnutí tohoto políčka (například při provádění vzdálené instalace pomocí nástroje Windows Remote Desktop). Příčinou mŧţe být právě aktivovaná ochrana. V tomto případě byste měli instalaci přerušit, restartovat ji, zaškrtnout políčko Změnit nastavení instalace v kroku Výběr typu instalace (část Krok 3. Výběr typu instalace" na straně 29), a jakmile dosáhnete kroku Příprava instalace, zrušit zaškrtnutí políčka Chránit proces instalace. Chcete-li s instalací pokračovat, klepněte na tlačítko Instalovat. Pokud instalujete aplikace do počítače se systémem Microsoft Windows XP, budou ukončena aktivní síťová připojení. Většina ukončených připojení bude po prodlevě automaticky obnovena. 35

36 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č KA KROK 9. INSTALACE Instalace aplikace nějakou dobu trvá. Počkejte, aţ skončí. Po dokončení instalace postoupí prŧvodce automaticky do dalšího kroku. Jestliţe dojde k chybě instalace zpŧsobené škodlivými programy, které brání instalaci antivirových aplikací do počítače, prŧvodce instalací vám nabídne staţení speciálního nástroje ke zneškodnění infekce, který má název Kaspersky Virus Removal Tool. Jestliţe budete souhlasit s instalací tohoto nástroje, prŧvodce instalací jej stáhne ze serverŧ Kaspersky Lab a poté automaticky zahájí instalaci nástroje. Jestliţe prŧvodce nedokáţe nástroj stáhnout, bude vám nabídnuta moţnost, abyste jej stáhli sami klepnutím na uvedený odkaz. Jakmile dokončíte práci s nástrojem, měli byste jej vymazat a znovu spustit instalaci produktu Kaspersky Internet Security. KROK 10. DOKONČENÍ AKTIVACE Prŧvodce zobrazí zprávu, ţe aplikace Kaspersky Internet Security byla úspěšně aktivována. Budou vám dále předloţeny informace o licenci: typ licence (komerční nebo zkušební), datum vypršení platnosti a počet hostitelŧ pro licenci. V případě, ţe jste si aktivovali předplatné, místo data vypršení licence se bude zobrazovat informace o stavu předplatného (část Stavy předplatného" na straně 198). Chcete-li pokračovat v prŧvodci, klepněte na tlačítko Další. KROK 11. ANALÝZA SYSTÉMU V této fázi jsou sbírány informace o aplikacích Microsoft Windows. Tyto aplikace jsou přidány do seznamu dŧvěryhodných aplikací, pro které neplatí ţádná omezení akcí prováděných v systému. Po dokončení analýzy postoupí prŧvodce automaticky do dalšího kroku. KROK 12. DOKONČENÍ PRŮVODCE Poslední okno prŧvodce informuje o úspěšném nainstalování aplikace. Chcete-li aplikaci Kaspersky Internet Security ihned spustit, přesvědčte se, zda je zaškrtnuté políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security a klepněte na tlačítko Dokončit. V některých případech bude pravděpodobně potřeba restartovat operační systém. Je-li zaškrtnuté políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security, aplikace se po restartování operačního systému automaticky spustí. Jestliţe jste před ukončením prŧvodce zaškrtnutí políčka zrušili, měli byste aplikaci spustit ručně (část Ruční spuštění a zastavení aplikace" na straně 50). NESTANDARDNÍ POSTUPY INSTALACE Tato část popisuje moţné postupy instalace aplikace, které se liší od standardní instalace i od aktualizace předchozí verze. 36

37 I N S T A L A C E A O D E B R Á N Í A P L I K A C E Instalace aplikace Kaspersky Internet Security s následnou aktivací pomocí aktivačního kódu aplikace Kaspersky Anti-Virus Pokud při instalaci aplikace Kaspersky Internet Security v kroku Aktivace aplikace zadáte aktivační kód aplikace Kaspersky Anti-Virus, spustí se procedura přepnutí, která povede k nainstalování aplikace Kaspersky Anti-Virus do vašeho počítače. Pokud při instalaci aplikace Kaspersky Internet Security v kroku Aktivace aplikace zvolíte Aktivovat později a pak aktivujete aplikaci pomocí aktivačního kódu aplikace Kaspersky Anti-Virus, spustí se také procedura přepnutí, která povede k nainstalování aplikace Kaspersky Anti-Virus do vašeho počítače. Instalace aplikace Kaspersky Internet Security 2011, která nahradí stávající aplikaci Kaspersky Anti- Virus 2010 Pokud spustíte instalaci aplikace Kaspersky Internet Security 2011 na počítači, kde je jiţ nainstalována aplikace Kaspersky Anti-Virus 2010 s aktivní licencí, prŧvodce instalací detekuje informace o licenci a nabídne vám výběr jedné z následujících akcí: Pouţít aktuální licenci pro Kaspersky Anti-Virus V tomto případě se spustí procedura přepnutí, která vede k nainstalování aplikace Kaspersky Anti-Virus 2011 do vašeho počítače. Budete moci pouţívat aplikaci Kaspersky Anti-Virus 2011 a licence pro Kaspersky Anti-Virus 2010 stále zŧstane platná. Pokračovat v instalaci aplikace Kaspersky Internet Security V takovém případě bude pokračovat postup instalace podle standardního scénáře počínaje aktivací aplikace. ZAČÍNÁME Po instalaci je aplikace připravena k pouţití. Chcete-li zajistit řádnou ochranu počítače, doporučujeme vám, abyste ihned po instalaci a konfiguraci provedli následující kroky: Aktualizovali databáze aplikace (část Jak aktualizovat databáze a moduly aplikace" na straně 57). Zkontrolovali počítač na přítomnost virŧ (část Jak provést úplnou kontrolu výskytu virŧ v počítači" na straně 61) a také jeho zranitelnost (část Kontrola zranitelnosti počítače" na straně 61). Zkontrolovali stav ochrany počítače (na straně 51) a odstranili případné problémy v ochraně (část Diagnostika a odstraňování problémŧ s ochranou počítače" na straně 51). ODSTRANĚNÍ APLIKACE Po odinstalaci aplikace Kaspersky Internet Security nebude váš počítač ani vaše osobní data chráněna. Aplikaci Kaspersky Internet Security lze odinstalovat pomocí prŧvodce instalací. Spuštění průvodce: 1. V nabídce Start vyberte poloţku Programy Kaspersky Internet Security V okně, které se otevře, klepněte na tlačítko Odstranit. 37

38 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A V TOMTO ODDÍLE: Krok 1. Uloţení dat pro pozdější pouţití Krok 2. Potvrzení odstranění aplikace Krok 3. Odstranění aplikace. Dokončení odstranění 38 KROK 1. ULOŽENÍ DAT PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ V této chvíli mŧţete určit, která z dat pouţívaných aplikací chcete zachovat pro pozdější pouţití při příští instalaci aplikace (např. nové verze aplikace). Ve výchozím nastavení je aplikace z počítače zcela odstraněna. Chcete-li uložit data pro pozdější použití, proveďte následující kroky: 1. Vyberte moţnost Uloţit objekty aplikace. 2. Zaškrtněte pole u typŧ dat, které chcete uloţit: Aktivační data data, díky kterým není nutno aplikaci v budoucnu aktivovat, protoţe se bude automaticky pouţívat aktuální licence, pokud nevyprší dříve, neţ dojde k nové instalaci. Databáze Anti-Spam databáze obsahující signatury nevyţádaných zpráv, které aplikace stáhla a uloţila. Záloţní soubory a soubory v karanténě soubory, které aplikace zkontrolovala a umístila do záloţního úloţiště nebo do karantény. Provozní nastavení aplikace hodnoty nastavení aplikace zadané při její konfiguraci. Data technologií iswift a ichecker soubory obsahující informace o objektech, které jiţ byly kontrolovány na přítomnost virŧ. Data sdílených sloţek bezpečného spouštění soubory, které aplikace uloţila při práci v bezpečném prostředí do zvláštní sloţky, která je přístupná i v normálním prostředí. KROK 2. POTVRZENÍ ODSTRANĚNÍ APLIKACE Protoţe odstranění aplikace ohroţuje bezpečnost počítače a vašich osobních dat, budete poţádáni o potvrzení vašeho úmyslu odstranit aplikaci. Za tím účelem klepněte na tlačítko Odebrat. Chcete-li v kterémkoli okamţiku ukončit odstraňování aplikace, mŧţete tuto operaci zrušit klepnutím na tlačítko Storno. KROK 3. ODSTRANĚNÍ APLIKACE. DOKONČENÍ ODSTRANĚNÍ V tomto kroku prŧvodce odstraní aplikaci z vašeho počítače. Vyčkejte, dokud se odstraňování nedokončí. Při odstraňování aplikace mŧţe operační systém vyţadovat restart. Zrušíte-li okamţitý restart, bude dokončení odstranění odloţeno do okamţiku, kdy bude operační systém restartován nebo kdy bude počítač vypnut a znovu zapnut. 38

39 SPRÁVA LICENCE Tato část obsahuje informace o základních konceptech pouţitých v kontextu licencí k aplikaci. V této části se také dozvíte o automatickém obnovení licence a zjistíte, kde si prohlédnout informace o aktuální licenci. V TOMTO ODDÍLE: O licenční smlouvě s koncovým uţivatelem (EULA) O licencích O aktivačním kódu Zobrazení informace o licenci O LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) Licenční smlouva s koncovým uživatelem je smlouva s fyzickou nebo právnickou osobou, která je legálním vlastníkem kopie aplikace. Smlouva EULA je přiloţena ke kaţdé aplikaci společnosti Kaspersky Lab. Obsahuje podrobný popis práv a omezení pouţívání aplikace Kaspersky Internet Security. Podle smlouvy EULA platí, ţe zakoupíte-li a nainstalujete aplikaci společnosti Kaspersky Lab, získáváte neomezené vlastnické právo k její kopii. O LICENCÍCH Licence je oprávnění pouţívat aplikaci Kaspersky Internet Security a další související sluţby nabízené společností Kaspersky Lab nebo jejími partnery. Kaţdá licence je definovaná datem uplynutí platnosti a typem. Doba platnosti licence období, po které jsou nabízeny doplňkové sluţby: technická podpora, aktualizace databází a aplikačních modulŧ. Poskytované sluţby závisí na typu licence. K dispozici jsou následující typy licencí: Zkušební bezplatná licence s omezenou dobou platnosti, například 30 dnŧ, nabízená proto, aby se uţivatel seznámil s aplikací Kaspersky Internet Security. Zkušební licenci lze pouţít pouze jednou a nelze ji pouţívat po vypršení komerční licence! Zkušební licence je dodávána se zkušební verzí aplikace. Pokud máte zkušební licenci, mŧţete pouze kontaktovat sluţbu technické podpory, pokud máte dotaz ohledně aktivace produktu nebo zakoupení komerční licence. Jakmile zkušební licence vyprší, budou všechny funkce aplikace Kaspersky Internet Security deaktivovány. Chcete-li aplikaci pouţívat dále, musíte ji aktivovat (část Jak aktivovat aplikaci" na straně 56). 39

40 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Komerční komerční licence s omezenou dobou platnosti (například jeden rok) nabízená při zakoupení aplikace Kaspersky Internet Security. Kaţdé licenci je přiřazeno několik hostitelŧ, na které mŧţete aplikaci Kaspersky Internet Security s touto licencí nainstalovat. Je-li aktivována komerční licence, jsou k dispozici všechny funkce aplikace a doplňkové sluţby. Po vypršení komerční licence zŧstává aplikace Kaspersky Internet Security plně funkční, ale antivirové databáze se neaktualizují. Stále mŧţete kontrolovat počítač na přítomnost virŧ a pouţívat součásti ochrany, ale jen s pouţitím databází, které jste měli, neţ vám vypršela licence. Dva týdny před vypršením platnosti licence vás aplikace upozorní, abyste si mohli prodlouţit platnost licence v předstihu (část Jak zakoupit nebo obnovit licenci" na straně 57). Komerční s předplatným aktualizace a komerční s předplatným aktualizace a ochrany placená licence s flexibilní správou: předplatné mŧţete pozastavit a obnovit, mŧţete prodluţovat jeho dobu platnosti v automatickém reţimu nebo jej zrušit. Licence s předplatným distribuují poskytovatelé sluţeb. Licenci mŧţete spravovat z uţivatelské osobní schránky na webových stránkách poskytovatele sluţby. Doba platnosti předplatného mŧţe být omezená (například aţ na jeden rok) nebo neomezená. Je-li aktivováno předplatné s omezenou dobou platnosti, musíte jej po vypršení sami obnovit. Předplatné s neomezenou dobou platnosti se prodluţuje automaticky, pokud včas provedete platbu poskytovateli sluţeb. Pokud je doba předplatného omezená, při vypršení jeho platnosti vám bude nabídnuto období odkladu pro jeho prodlouţení. Během této doby budou zachovány všechny funkce programu. Jestliţe není předplatné obnoveno, přestane aplikace Kaspersky Internet Security po vypršení doby odkladu aktualizovat databáze (u licence s předplatným aktualizace) a provádět ochranu počítače a úlohy kontroly (u licence s předplatným ochrany). Při pouţití předplatného nebudete moci pro obnovení licence pouţívat jiný aktivační kód. To je moţné pouze po uplynutí data platnosti předplatného. Pokud máte v okamţiku aktivace předplatného jiţ aktivovanou licenci s omezenou dobou platnosti, bude nahrazena licencí s předplatným. Chcete-li zrušit předplatné, kontaktujte poskytovatele sluţeb, od kterého jste zakoupili aplikaci Kaspersky Internet Security. V závislosti na poskytovateli předplatného se mŧţe lišit škála dostupných akcí, které lze s předplatným provádět (část Stav předplatného" na straně 198). Je-li k dispozici obnovení předplatného, není doba odkladu nabízena automaticky. O AKTIVAČNÍM KÓDU Aktivační kód je kód dodávaný s komerční licencí aplikace Kaspersky Internet Security. Tento kód je zapotřebí pro aktivaci aplikace. Aktivační kód představuje posloupnost znakŧ latinské abecedy a čísel rozdělených pomlčkami do čtyř skupin po pěti symbolech. Například:

41 S P R Á V A L I C E N C E ZOBRAZENÍ INFORMACE O LICENCI Zobrazení informací o aktivní licenci: 1. Otevřete hlavní okno aplikace. 2. Klepnutím na tlačítko Licence v dolní části okna otevřete okno Správce licence. V tomto okně mŧţete spustit aktivaci aplikace (část Jak aktivovat aplikaci" na straně 56), nakoupit novou nebo prodlouţit současnou licenci (část Jak koupit nebo obnovit licenci" na straně 57). Obrázek č. 1 Okno Správce licence 41

42 APLIKAČNÍ ROZHRANÍ Aplikace Kaspersky Internet Security nabízí velice jednoduché a snadno pouţitelné rozhraní. Tato část podrobně popisuje jeho základní funkce. Kaspersky Internet Security obsahuje rozšiřující součásti (moduly plug-in) pro aplikace Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express, The Bat!, Thunderbird, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer a Microsoft Windows Explorer. Moduly plug-in rozšiřují funkce hostitelských aplikací tím, ţe umoţňují přístup ke konfiguraci součástí produktu přes jejich rozhraní. V TOMTO ODDÍLE: Ikona v oznamovací oblasti Místní nabídka Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security Okna s upozorněním a místní zprávy Okno nastavení aplikace Nástroj Kaspersky Gadget IKONA OZNAMOVACÍ OBLASTI Ihned po instalaci aplikace se v oznamovací oblasti hlavního panelu Microsoft Windows zobrazí ikona aplikace. V operačním systému Microsoft Windows 7 je ve výchozím stavu ikona aplikace skrytá, ale mŧţete si ji pro snadnější přístup k aplikaci zobrazit (viz dokumentace operačního systému). Ikona slouţí k následujícím základním účelŧm: Je indikátorem činnosti aplikace. Umoţňuje přístup k místní nabídce, hlavnímu oknu aplikace a oknu novinek. Indikace činnosti aplikace Tato ikona slouţí jako indikátor činnosti aplikace. Ukazuje také stav ochrany a znázorňuje rŧzné základní funkce prováděné aplikací v daný okamţik: kontrolu ové zprávy, kontrolu webového provozu, aktualizaci databází a modulŧ aplikace, aby mohly být aktualizace pouţity, je třeba restartovat počítač, chybu, ke které došlo při operaci součásti aplikace. 42

43 A P L I K A Č N Í R O Z H R A N Í Tato ikona je ve výchozím nastavení animovaná: například během kontroly ové zprávy problikává symbol miniaturního písmena na ikoně aplikace; kdyţ probíhá aktualizace, zobrazuje se zde otáčející symbol glóbu. Animaci mŧţete deaktivovat (část Aktivní prvky rozhraní" na straně 185). Kdyţ je animace vypnutá, ikona mŧţe mít následující podobu: (barevný symbol) všechny nebo některé součásti ochrany jsou aktivní, (černobílý symbol) ţádná součást ochrany není aktivní. Přístup k místní nabídce a hlavnímu oknu Ikonu mŧţete pouţívat k otevření místní nabídky (na straně 43) a hlavního okna aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). Chcete-li otevřít místní nabídku, přesuňte kurzor nad ikonu a klepněte pravým tlačítkem na plochu. Chcete-li otevřít hlavní okno aplikace, přesuňte kurzor nad ikonu a klepněte levým tlačítkem na plochu. Pokud jsou k dispozici novinky od společnosti Kaspersky Lab, objeví se v oznamovací oblasti hlavního panelu Microsoft Windows ikona 185).. Poklepáním na tuto ikonu otevřete okno Zprávy o novinkách (část Zprávy o novinkách" na straně MÍSTNÍ NABÍDKA Z místní nabídky mŧţete spouštět základní úlohy ochrany. Nabídka aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje následující poloţky: Aktualizace spustí aktualizaci databází a modulŧ aplikací. Nástroje otevře se podnabídka obsahující následující poloţky: Řízení aplikací otevře se okno Aktivita aplikací, Sledování sítě otevře se okno Sledování sítě, Virtuální klávesnice zobrazí virtuální klávesnici. Bezpečné spouštění pro aplikace spustí bezpečné prostředí pro spouštění aplikací, které by mohly být škodlivé. Je-li prostřed Bezpečné spouštění pro aplikace jiţ spuštěno, aplikace se do něj přepne. Pracujete-li v prostředí Bezpečné spouštění pro aplikace, má tato poloţka nabídky název Přejít na hlavní a slouţí k přepnutí na hlavní plochu. Kaspersky Internet Security otevření hlavního okna aplikace. Pozastavit ochranu/obnovit ochranu dočasně deaktivuje/aktivuje součásti ochrany v reálném čase. Tato poloţka nabídky nemá vliv na aktualizace aplikace ani na spouštění úloh antivirové kontroly. Povolit/Zakázat rodičovskou kontrolu pro aktuální účet aktivuje nebo deaktivuje funkci Rodičovská kontrola. Nastavení otevře okno pro nastavení aplikace. 43

44 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A O aplikaci otevře okno s informacemi o aplikaci. Novinky otevře se okno zpráv o novinkách (část Zprávy o novinkách" na straně 185). Tato poloţka nabídky se zobrazí, pokud jsou k dispozici nepřečtené zprávy. Konec zavře aplikaci Kaspersky Internet Security (vyberete-li tuto poloţku, bude aplikace uvolněna z paměti RAM počítače). Obrázek č. 2 Místní nabídka Pokud je ve chvíli, kdy otevíráte místní nabídku, spuštěna úloha antivirové kontroly, zobrazí se v místní nabídce její název a prŧběh (dokončená část v procentech). Kdyţ vyberete poloţku nabídky s názvem úlohy, mŧţete přepnou do hlavního okna se zprávou o výsledcích spuštění aktuální úlohy. Chcete-li otevřít místní nabídku, Přesuňte kurzor nad ikonu aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu a klepněte na ni pravým tlačítkem myši. V operačním systému Microsoft Windows 7 je ve výchozím stavu ikona aplikace skrytá, ale mŧţete si ji pro snadnější přístup k aplikaci zobrazit (viz dokumentace operačního systému). HLAVNÍ OKNO APLIKACE KASPERSKY INTERNET SECURITY Hlavní okno aplikace obsahuje prvky rozhraní, které poskytují přístup ke všem hlavním prvkŧm aplikace. Hlavní okno lze rozdělit do tří částí: Horní část okna obsahuje ukazatel stavu ochrany, který informuje o aktuálním stavu ochrany počítače. Obrázek č. 3. Aktuální stav ochrany počítače Existují tři moţné hodnoty stavu ochrany: kaţdý z nich je označena jistou barvou. Zelená barva značí, ţe je ochrana počítače na správné úrovni, ţlutá a červená barva značí, ţe existují rŧzné bezpečnostní hrozby. Kromě škodlivých programŧ hrozby také zahrnují zastaralé databáze aplikace, vypnuté součásti ochrany, minimální nastavení aplikace atd. 44

45 A P L I K A Č N Í R O Z H R A N Í Bezpečnostní hrozby je nutno odstranit ihned, jakmile se objeví (část Diagnostika a odstranění potíţí s ochranou počítače" na straně 51). Levá část okna umoţňuje rychle přepnout na hlavní funkce aplikace: povolení a zakázání součástí ochrany, spouštění úloh antivirové kontroly, aktualizace databází a modulŧ programu atd. Obrázek č. 4 Levá část hlavního okna Pravá část okna obsahuje informace o funkci aplikace vybrané v levé části, slouţí ke konfiguraci nastavení této funkce a nabízí nástroje k provedení úloh antivirové kontroly, staţení aktualizací atd. Obrázek č. 5 Pravá část hlavního okna 45

46 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Mŧţete také pouţít následující tlačítka a odkazy: Nastavení otevření okna nastavení aplikace. Karanténa spuštění práce s objekty umístěnými do karantény. Zprávy přepne na zprávu o činnosti aplikace ve formě diagramu. Novinky přepne na zobrazení novinek v okně Zprávy o novinkách (část Zprávy o novinkách" na straně 185). Odkaz je zobrazen poté, co aplikace obdrţí novinky. Nápověda zobrazení systému nápovědy aplikace Kaspersky Internet Security. Můj účet Kaspersky vstup do osobního účtu uţivatele na webu Sluţby technické podpory (část Mŧj účet Kaspersky" na straně 193). Podpora otevření okna obsahujícího informace o systému a odkazy na informační zdroje společnosti Kaspersky Lab (web sluţby technické podpory, fórum). Licence aktivace aplikace Kaspersky Internet Security, obnovení licence. Vzhled aplikace Kaspersky Internet Security mŧţete změnit pomocí alternativních šablon vzhledu (část Vzhled aplikace" na straně 184). Chcete-li otevřít hlavní okno aplikace, proveďte jednu z následujících činností: Přejeďte přes ikonu aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu ukazatelem a klepněte levým tlačítkem myši. V operačním systému Microsoft Windows 7 je ve výchozím stavu ikona aplikace skrytá, ale mŧţete si ji pro snadnější přístup k aplikaci zobrazit (viz dokumentace operačního systému). Z místní nabídky vyberte aplikaci Kaspersky Internet Security (část Místní nabídka" na straně 43). Klepněte na ikonu aplikace Kaspersky Internet Security uprostřed nástroje Kaspersky Gadget (pouze pro systémy Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7). 46

47 A P L I K A Č N Í R O Z H R A N Í OKNA S UPOZORNĚNÍM A MÍSTNÍ ZPRÁVY Aplikace Kaspersky Internet Security vás upozorní na dŧleţité události, ke kterým dochází během jejího provozu, a to pomocí oken s upozorněním a místních zpráv, které se zobrazují nad ikonou aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu. Okna s upozorněním zobrazuje aplikace Kaspersky Internet Security, pokud je moţné v souvislosti s nějakou událostí provést rŧzné kroky: pokud je například zjištěn škodlivý objekt, mŧţete přístup k němu zablokovat, odstranit jej nebo se pokusit jej dezinfikovat. Aplikace nabízí výběr jedné z následujících akcí. Okno s upozorněním z obrazovky zmizí, pouze pokud vyberete jednu z akcí. Obrázek 6. Okna s upozorněním Místní zprávy jsou zobrazovány aplikací Kaspersky Internet Security s cílem informovat vás o událostech, které nevyţadují výběr akce. Některé místní zprávy obsahují odkazy, které mŧţete pouţít k provedení akce nabídnuté aplikací: například spuštění aktualizace databází nebo inicializace aktivace aplikace. Místní zprávy automaticky zmizí z obrazovky brzy po svém zobrazení. Obrázek č. 7 Místní zpráva 47

48 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A V závislosti na kritičnosti události pro bezpečnost počítače mŧţete obdrţet následující typy upozornění: Kritická upozornění informují o kriticky dŧleţitých událostech z pohledu zabezpečení počítače: například o detekci škodlivého objektu nebo nebezpečné aktivity v systému. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají červenou barvu. Dŧleţitá upozornění informují o potenciálně dŧleţitých událostech z pohledu zabezpečení počítače: například o detekci potenciálně infikovaného objektu nebo podezřelé aktivity v systému. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají ţlutou barvu. Informační upozornění informují o událostech, které nejsou kritické z pohledu bezpečnosti. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají zelenou barvu. OKNO NASTAVENÍ APLIKACE Okno nastavení aplikace Kaspersky Internet Security je navrţeno pro konfiguraci celé aplikace, samostatných součástí ochrany, úloh kontroly a aktualizace a pro spouštění dalších úloh rozšířené konfigurace (část Rozšířená nastavení aplikace" na straně 75). Obrázek č. 8 Okno nastavení aplikace Okno nastavení aplikace se skládá ze dvou částí: v levé části okna mŧţete zvolit součást aplikace, úlohu nebo jinou poloţku, kterou chcete konfigurovat; pravá část okna obsahuje ovládací prvky, které mŧţete pouţít pro konfiguraci poloţky vybrané v levé části okna. 48

49 A P L I K A Č N Í R O Z H R A N Í Součásti, úlohy a další díly v levé části okna jsou zkombinovány v následujících oddílech: Centrum ochrany, Kontrola, Aktualizační centrum, Rozšířené nastavení. Chcete-li otevřít okno nastavení, proveďte jednu z následujících činností: Klepněte na odkaz Nastavení v horní části hlavního okna aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). z místní nabídky vyberte moţnost Nastavení (část Místní nabídka" na straně 43), klepněte na tlačítko s ikonou Nastavení v rozhraní nástroje Kaspersky Gadget (pouze pro operační systémy Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7). Tlačítku by měla být přiřazena moţnost otevření okna nastavení (část Jak pouţívat nástroj Kaspersky Gadget" na straně 73). Chcete-li vybrat požadovanou část v okně konfigurace, klepněte na ikonu odpovídající oddílu v levé horní části okna (viz obrázek výše). NÁSTROJ KASPERSKY GADGET Pouţíváte-li aplikaci Kaspersky Internet Security v počítači s operačním systémem Microsoft Windows Vista nebo Microsoft Windows 7, mŧţete pouţívat také nástroj Kaspersky Gadget (dále nazýván jen Gadget). Nástroj Kaspersky Gadget je vytvořen pro rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace: indikaci stavu ochrany, antivirové kontrole objektŧ, zprávám o provozu aplikací atd. Jakmile nainstalujete aplikaci Kaspersky Internet Security do počítače se systémem Microsoft Windows 7, nástroj se automaticky zobrazí na ploše. Jakmile nainstalujete aplikaci do počítače se systémem Microsoft Windows Vista, měli byste nástroj přidat do postranního panelu systému Microsoft Windows ručně (viz dokumentace k operačnímu systému). Obrázek č. 9 Nástroj Kaspersky Gadget 49

50 SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ APLIKACE Po instalaci se aplikace Kaspersky Internet Security automaticky spustí. Aplikace se spustí automaticky po kaţdém spuštění operačního systému. V TOMTO ODDÍLE: Aktivace a deaktivace automatického spuštění Ruční spuštění a zastavení aplikace AKTIVACE A DEAKTIVACE AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ Automatické spuštění aplikace znamená, ţe se aplikace Kaspersky Internet Security spustí po spuštění operačního systému. Toto je výchozí reţim spouštění. Chcete-li deaktivovat nebo aktivovat automatické spuštění aplikace, postupujte takto: 2. V levé části okna v části Centrum ochrany vyberte podčást Obecná nastavení. 3. Chcete-li deaktivovat automatické spouštění aplikace, zrušte zaškrtnutí políčka Spustit Kaspersky Internet Security při spuštění počítače v části Automatické spuštění v pravé části okna. Chcete-li aktivovat automatické spuštění aplikace, zaškrtněte toto políčko. RUČNÍ SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ APLIKACE Odborníci společnosti Kaspersky Lab nedoporučují zastavovat aplikaci Kaspersky Internet Security, protoţe by to ohrozilo počítač a ochranu osobních dat. Je-li deaktivace ochrany skutečně nutná, doporučujeme pozastavit ochranu počítače na určené období bez ukončování aplikace. Pokud jste deaktivovali automatické spouštění aplikace, je třeba spustit aplikaci Kaspersky Internet Security ručně (část Aktivace a deaktivace automatického spuštění" na straně 50). Přejete-li si spustit aplikaci ručně: v nabídce Start vyberte poloţku Programy Kaspersky Internet Security 2011 Kaspersky Internet Security Ukončení aplikace: Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu otevřete místní nabídku a vyberte Konec. V operačním systému Microsoft Windows 7 je ve výchozím stavu ikona aplikace skrytá, ale mŧţete si ji pro snadnější přístup k aplikaci zobrazit (viz dokumentace operačního systému). 50

51 STAV OCHRANY POČÍTAČE Tato část obsahuje informace o tom, jak zjistit, zda je váš počítač momentálně chráněn nebo zda je jeho bezpečnost ohroţena, a také o tom, jak eliminovat hrozby, které se vyskytnou. V této část najdete i informace o aktivaci, deaktivaci a pozastavení ochrany při práci s aplikací Kaspersky Internet Security. V TOMTO ODDÍLE: Diagnostika a odstraňování problémŧ s ochranou počítače Aktivace a deaktivace ochrany Pozastavení a obnovení ochrany DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ S OCHRANOU POČÍTAČE Problémy s ochranou počítače jsou signalizovány ukazatelem stavu ochrany počítače, který se nachází v horní části hlavního okna aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). Ukazatel změní barvu v závislosti na stavu ochrany hostitele: zelená znamená, ţe počítač je chráněn, ţlutá signalizuje problémy s ochranou a červená upozorňuje na závaţné hrozby zabezpečení počítače. Doporučuje se odstranit všechny problémy a hrozby zabezpečení okamţitě. 51

52 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Klepnutím na ikonu indikátoru v hlavním okně aplikace otevřete okno Stav ochrany (viz obrázek níţe), které obsahuje podrobné informace o stavu ochrany počítače a doporučení pro odstraňování potíţí u zjištěných problémŧ a hrozeb. Obrázek č. 10 Řešení problémů se zabezpečením Záloţka Stav okna Stav ochrany uvádí problémy související s ochranou včetně těch, které jsou zpŧsobeny odchylkami od normálního reţimu činnosti produktu (například zastaralé databáze). K vyřešení problémŧ nabízí produkt jako další kroky následující moţnosti: Ihned odstranit. Klepnutím na odpovídající tlačítka se přesunete na krok řešení příslušného problému. Toto je doporučená akce. Odloţit odstranění. Pokud z nějakého dŧvodu nelze problém okamţitě odstranit, mŧţete odstranění odloţit a vrátit se k němu později. Abyste to mohli provést, klepněte na tlačítko Skrýt zprávu. Odloţení odstranění není k dispozici u váţných problémŧ. Mezi takové problémy například patří zjištěné a nedezinfikované škodlivé objekty, havárie jedné nebo několika součástí a poškození souborŧ aplikace. Chcete-li zobrazit oznámení dříve skrytá ve společných seznamech, zaškrtněte políčko Zobrazit skryté zprávy, které se zobrazí v dolní části záloţky, pokud nějaké skryté zprávy existují. Záloţku Zjištěné hrozby mŧţete pouţít k zobrazení seznamu zjištěného malwaru a rizikových aplikací a vybrat operaci, která bude s objekty provedena (např. je přesunout do karantény). Chcete-li vybrat operaci, pouţijte pro vybrané záznamy ovladače nad seznamem a místní nabídkou. 52

53 S T A V O C H R A N Y P O Č Í T A Č E Na záloţce Zpráva mŧţete procházet zprávy o činnostech aplikace (část Kde zobrazit zprávu o činnostech aplikace" na straně 71). AKTIVACE A DEAKTIVACE OCHRANY Aplikace Kaspersky Internet Security se ve výchozím nastavení spouští při načítání operačního systému a chrání počítač aţ do okamţiku vypnutí. Všechny součásti ochrany jsou spuštěny. Ochranu poskytovanou aplikací Kaspersky Internet Security mŧţete zcela nebo částečně zakázat. Odborníci společnosti Kaspersky Lab dŧrazně doporučují, abyste ochranu nedeaktivovali, protoţe by tak mohlo dojít k napadení počítače a ztrátě dat. Pokud to je skutečně nutné, doporučujeme pozastavit ochranu na poţadovanou dobu (část Pozastavení a obnovení ochrany" na straně 54). Kdyţ je ochrana deaktivovaná, jsou deaktivovány všech její součásti. To je uvedeno následujícím zpŧsobem: neaktivní (šedá) ikona aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu (část Ikona oznamovací oblasti" na straně 42), červený indikátor zabezpečení v horní části hlavního okna aplikace. V tomto případě je ochrana míněna ve smyslu součástí ochrany. Zakázání nebo pozastavení součástí ochrany nemá vliv na výkon úloh antivirové kontroly a aktualizací aplikace Kaspersky Internet Security. Ochranu mŧţete zcela aktivovat nebo deaktivovat v okně pro nastavení aplikace (část Okno pro nastavení aplikace" na straně 48). Jednotlivé součásti aplikace mŧţete aktivovat nebo deaktivovat buď v okně nastavení, nebo v hlavním okně aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). Chcete-li úplně aktivovat nebo deaktivovat ochranu: 2. V levé části okna v části Centrum ochrany vyberte podčást Obecná nastavení. 3. Pokud chcete ochranu deaktivovat, zaškrtnutí políčka Povolit ochranu zrušte. Pokud chcete ochranu aktivovat, toto políčko zaškrtněte. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat součást ochranu v okně nastavení, postupujte takto: 2. V levé části okna vyberte v části Centrum ochrany součást, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. 3. V pravé části okna zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat <název součásti>, pokud chcete tuto součást deaktivovat. Toto políčko zaškrtněte, pokud součást chcete aktivovat. 53

54 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat součást ochrany v hlavním okně aplikace: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a vyberte část Centrum ochrany. 2. V pravé části okna klepněte levým tlačítkem v části, která obsahuje součást, jiţ chcete aktivovat nebo deaktivovat. 3. Otevřete nabídku výběru akce klepnutím na tlačítko s názvem součásti. Vyberte poloţku Aktivovat <název součásti>, pokud chcete tuto součást aktivovat, nebo poloţku Deaktivovat <název součásti>, pokud ji chcete deaktivovat. Jakmile součást aktivujete, ikona zobrazená po její levé straně bude zelená, jakmile součást deaktivujete, ikona bude šedá. POZASTAVENÍ A OBNOVENÍ OCHRANY Pozastavení ochrany znamená dočasné odstavení všech součástí ochrany na určitý časový interval. To je uvedeno následujícím zpŧsobem: neaktivní (šedá) ikona aplikace v oznamovací oblasti hlavního panelu (část Ikona oznamovací oblasti" na straně 42), červený indikátor zabezpečení v horní části hlavního okna aplikace. V tomto případě je ochrana míněna ve smyslu součástí ochrany. Zakázání nebo pozastavení součástí ochrany nemá vliv na výkon úloh antivirové kontroly a aktualizací aplikace Kaspersky Internet Security. Pokud byla v době pozastavení ochrany navázána nějaká síťová připojení, zobrazí se upozornění na přerušení takových připojení. Pracujete-li s počítačem s operačním systémem Microsoft Windows Vista nebo Microsoft Windows 7, mŧţete ochranu pozastavit pomocí nástroje Kaspersky Gadget. Abyste to mohli udělat, je třeba nakonfigurovat nástroj Kaspersky Gadget tak, aby byla k jednomu z jeho tlačítek přiřazena moţnost otevření okna zpráv (část Jak pouţívat nástroj Kaspersky Gadget" na straně 73). Pozastavení ochrany se provádí takto: 1. Některou z následujících metod otevřete okno Pozastavit ochranu: Z místní nabídky vyberte moţnost Pozastavit ochranu (část Místní nabídka" na straně 43). Klepněte na tlačítko s ikonou Pozastavit ochranu v rozhraní nástroje Kaspersky Gadget (pouze pro operační systémy Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7). 2. V okně Pozastavit ochranu zvolte časový interval, po jehoţ uplynutí by se měla ochrana obnovit: Pozastavit na určenou dobu ochrana bude aktivována po uplynutí časového intervalu uvedeného v poli níţe. Pozastavit do restartu ochrana bude aktivována po restartu aplikace nebo operačního systému (pokud je nakonfigurováno automatické spouštění aplikace; část Aktivace a deaktivace automatického spouštění" na straně 50). Pozastavit ochrana bude obnovena, pouze aţ ji ručně spustíte (viz níţe). Chcete-li obnovit ochranu počítače, z místní nabídky vyberte moţnost Obnovit ochranu (část Místní nabídka" na straně 43). Tuto metodu mŧţete pouţít k obnovení ochrany počítače, kdyţ je vybrána poloţka Pozastaveno nebo kdyţ zvolíte poloţku Pozastavit na určenou dobu či Pozastavit do restartu. 54

55 ŘEŠENÍ TYPICKÝCH ÚLOH Tato část obsahuje pokyny pro základní úlohy, se kterými se při práci s aplikací setká většina uţivatelŧ. V TOMTO ODDÍLE: Jak aktivovat aplikaci Jak koupit nebo obnovit licenci Co dělat při zobrazení upozornění aplikace Jak aktualizovat databáze a moduly aplikace Jak provést kontrolu kritických oblastí na výskyt virŧ v počítači Jak provést kontrolu souboru, sloţky, diskové jednotky či jiného objektu na výskyt virŧ Jak provést úplnou kontrolu výskytu virŧ v počítači Kontrola zranitelnosti počítače Ochrana osobních dat před krádeţí Co dělat v případě podezření na infikování objektu virem Co dělat, kdyţ je nevyţádaných zpráv opravdu hodně Co dělat, máte-li podezření, ţe je váš počítač infikován Jak obnovit objekt, který aplikace odstranila nebo dezinfikovala Jak vytvořit a pouţívat záchranný disk Jak zobrazit zprávy o operaci aplikace Jak obnovit výchozí nastavení aplikace Přenos nastavení aplikace Kaspersky Internet Security do produktu nainstalovaného v jiném počítači Jak pouţívat nástroj Kaspersky Gadget

56 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A JAK AKTIVOVAT APLIKACI Aktivace je procedura, při níţ je aktivována licence, která vám umoţňuje pouţívat plně funkční verzi aplikace, dokud platnost licence neskončí. Pokud jste aplikaci neaktivovali během instalace, mŧţete to udělat později. Na nutnost aktivovat aplikaci Kaspersky Internet Security budete upozorněni zprávami v oznamovací oblasti systému. Chcete-li spustit průvodce aktivací aplikace Kaspersky Internet Security, proveďte některou z následujících akcí: Klepněte na odkaz Aktivujte prosím aplikaci v oznamovacím okně aplikace Kaspersky Internet Security, které se objeví na hlavním panelu. V dolní části hlavního okna aplikace klepněte na odkaz Licence. V okně Správce licence, které se otevře, klepněte na tlačítko Aktivovat aplikaci s novou licencí. Podívejme se na kroky prŧvodce podrobněji. Krok 1. Výběr typu licence a zadání aktivačního kódu Zkontrolujte, zda jste v okně Prŧvodce aktivací vybrali moţnost Aktivovat komerční licenci, zadejte do příslušného pole aktivační kód (část O aktivačním kódu" na straně 40) a klepněte na tlačítko Další. Krok 2. Ţádost o aktivaci V prvním kroku odešle Prŧvodce ţádost na aktivační server, aby obdrţel povolení k aktivaci komerční verze aplikace. Je-li ţádost úspěšně odeslána, postoupí Prŧvodce automaticky do dalšího kroku. Krok 3. Zadání registračních data Registrace uţivatele je nutná, aby mohl uţivatel kontaktovat sluţbu podpory. Neregistrovaní uţivatelé dostávají jen minimální podporu. Zadejte svoje registrační údaje a klepněte na tlačítko Další. Krok 4. Aktivace V tomto kroku se Prŧvodce připojí k aktivačnímu serveru, aby mohl dokončit aktivaci aplikace a registraci uţivatele, po které Prŧvodce automaticky postoupí do dalšího okna. Krok 5. Dokončení průvodce V okně jsou zobrazeny informace o výsledcích aktivace: typ pouţité licence a datum vypršení licence. Klepněte na Dokončit pro zavření prŧvodce. 56

57 Ř E Š E N Í T Y P I C K Ý C H Ú L O H JAK KOUPIT NEBO OBNOVIT LICENCI Pokud máte nainstalovánu sluţbu Kaspersky Internet Security bez licence, mŧţete si ji po instalaci koupit. Jakmile platnost licence vyprší, mŧţete ji obnovit. Obdrţíte aktivační kód, který musíte pouţít k aktivaci aplikace (část Jak aktivovat aplikaci" na straně 56). Chcete-li koupit licenci, postupujte takto: 1. Otevřete hlavní okno aplikace. 2. Klepněte na tlačítko Zakoupit licenci v dolní části okna. Otevře se webová stránka obchodu estore, kde si mŧţete licenci koupit. Chcete-li obnovit licenci, postupujte takto 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v dolní části hlavního okna klepněte na odkaz Licence. Otevře se okno Správce licence. 2. Klepněte na tlačítko Obnovit licenci. Otevře se webová stránka střediska pro obnovu licencí, kde mŧţete licenci obnovit. CO DĚLAT PŘI ZOBRAZENÍ UPOZORNĚNÍ APLIKACE Upozornění, která se zobrazují v oznamovací oblasti hlavního panelu, informují o událostech, k nimţ dochází při provozu aplikace a jeţ vyţadují vaši pozornost. V závislosti na tom, jak je událost kritická, mŧţete obdrţet následující typy upozornění: Kritická upozornění informují o kriticky dŧleţitých událostech z pohledu zabezpečení počítače: například o detekci škodlivého objektu nebo nebezpečné aktivity v systému. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají červenou barvu. Dŧleţitá upozornění informují o potenciálně dŧleţitých událostech z pohledu zabezpečení počítače: například o detekci potenciálně infikovaného objektu nebo podezřelé aktivity v systému. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají ţlutou barvu. Informační upozornění informují o událostech, které nejsou kritické z pohledu bezpečnosti. Okna s upozorněním a místní zprávy tohoto typu mají zelenou barvu. Zobrazí-li se na obrazovce takové upozornění, je třeba vybrat jednu z nabízených moţností. Ve výchozím nastavení je optimální moţností ta, kterou doporučují odborníci společnosti Kaspersky Lab. JAK AKTUALIZOVAT DATABÁZE A MODULY APLIKACE Ve výchozím nastavení aplikace Kaspersky Internet Security automaticky vyhledává aktualizace na aktualizačních serverech společnosti Kaspersky Lab. Pokud jsou na serveru nové aktualizace, aplikace je stáhne a nainstaluje na pozadí. Aktualizaci aplikace Kaspersky Internet Security mŧţete zahájit kdykoli. Ke stahování aktualizací ze serverŧ společnosti Kaspersky Lab musíte být připojeni k Internetu. Spuštění aktualizace z místní nabídky: vyberte z místní nabídky ikony aplikace poloţku Aktualizace. 57

58 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Spuštění aktualizace z hlavního okna aplikace: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v levé části okna vyberte část Aktualizační centrum. 2. Klepněte na tlačítko Spustit aktualizaci v pravé části okna. Zobrazí se informace o probíhající aktualizaci: v části Aktualizace hlavního okna aplikace, v podčásti Probíhá aktualizace; v okně Aktualizace, které se otevře, jakmile klepnete na tlačítko Probíhá aktualizace; v místní nabídce ikony aplikace. Zastavení aktualizace: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v levé části okna vyberte část Aktualizační centrum. 2. Klepněte na tlačítko Probíhá aktualizace v pravé části okna. 3. V okně Aktualizace, které se otevře, klepněte na tlačítko Zastavit. 4. V okně s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano. JAK PROVÉST KONTROLU KRITICKÝCH OBLASTÍ NA VÝSKYT VIRŮ V POČÍTAČI Kontrola kritických oblastí se skládá z kontroly objektŧ, které se zavádějí při spuštění operačního systému, kontroly systémové paměti, kontroly zaváděcích sektorŧ na diskové jednotce a kontroly objektŧ, které přidal uţivatel (část Vytvoření seznamu kontrolovaných objektŧ" na straně 80). Kontrolu kritických oblastí lze spustit některou z následujících metod: pomocí dříve vytvořeného zástupce (strana 84), z hlavního okna aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44). Spuštění kontroly pomocí zástupce: 1. Otevřete okno Prŧzkumníku systému Microsoft Windows a přejděte do sloţky, ve které jste vytvořili zástupce. 2. Kontrolu spustíte poklepáním na zástupce. Zobrazí se informace o probíhající kontrole: v části Kontrola hlavního okna aplikace, v části Probíhá kontrola kritických oblastí; v okně Kontrola kritických oblastí, které se otevře klepnutím na tlačítko Probíhá kontrola kritických oblastí; v místní nabídce ikony aplikace. 58

59 Ř E Š E N Í T Y P I C K Ý C H Ú L O H Spuštění kontroly z hlavního okna aplikace: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v levé části okna vyberte část Kontrola. 2. V pravé části hlavního okna aplikace klepněte na tlačítko Spustit kontrolu kritických oblastí. Zobrazí se informace o probíhající kontrole: v části Kontrola hlavního okna aplikace, v části Probíhá kontrola kritických oblastí; v okně Kontrola kritických oblastí, které se otevře klepnutím na tlačítko Probíhá kontrola kritických oblastí; v místní nabídce ikony aplikace. Zastavení kontroly kritických oblastí: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v levé části okna vyberte část Kontrola. 2. Klepněte na tlačítko Probíhá kontrola kritických oblastí v pravé části okna. 3. V okně Kontrola kritických oblastí, které se otevře, klepněte na tlačítko Zastavit. 4. V okně s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano. JAK PROVÉST KONTROLU SOUBORU, SLOŽKY, DISKOVÉ JEDNOTKY ČI JINÉHO OBJEKTU NA VÝSKYT VIRŮ Ke kontrole výskytu virŧ v objektu lze pouţít: místní nabídku objektu, hlavní okno aplikace (část Hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security" na straně 44), nástroj Kaspersky Internet Security Gadget (pouze pro Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7). Spuštění úlohy antivirové kontroly z místní nabídky objektu: 1. Otevřete Prŧzkumník systému Microsoft Windows a přejděte na sloţku s objektem, který se má kontrolovat. 2. Klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku objektu (viz obrázek níţe) a vyberte poloţku Zkontrolovat na výskyt virů. 59

60 U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A Prŧběh a výsledky úlohy se zobrazí v okně Antivirová kontrola, které se otevře. Obrázek č. 11. Místní nabídka objektu v systému Microsoft Windows Spuštění kontroly objektu z hlavního okna aplikace: 1. Otevřete hlavní okno aplikace a v levé části okna vyberte část Kontrola. 2. Jedním z následujících zpŧsobŧ určete objekt, který se má kontrolovat: Klepnutím na odkaz vybrat v pravé části okna otevřete okno Uţivatelská kontrola a zaškrtněte políčka vedle sloţek a jednotek, které je potřeba zkontrolovat. Jestliţe okno neobsahuje ţádné objekty ke kontrole, klepnutím na odkaz Přidat otevřete okno Vybrat objekt ke kontrole a vyberte objekty, které se budou kontrolovat. Přetáhněte objekt, který chcete zkontrolovat, do příslušné oblasti hlavního okna (viz obrázek níţe). Postup spuštěné úlohy se zobrazuje v okně Antivirová kontrola, které se otevře. Obrázek č. 12 Oblast okna, do které je potřeba přetáhnout objekt ke kontrole Chcete-li zkontrolovat objekt na přítomnost virů pomocí nástroje Gadget, přetáhněte objekt ke kontrole do nástroje. Postup spuštěné úlohy se zobrazuje v okně Antivirová kontrola, které se otevře. Zastavení kontroly objektů: 1. V okně Antivirová kontrola, které se otevře po spuštění kontroly objektŧ, klepněte na tlačítko Zastavit nebo zavřete okno. 2. V okně Antivirová kontrola, které se otevře a vyzývá uţivatele k potvrzení zastavení kontroly, klepněte na tlačítko Ano. 60

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne odpovědi na většinu otázek týkajících

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Kaspersky Mobile Security 9.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kaspersky Mobile Security 9.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kaspersky Mobile Security 9.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V E R Z E P R O G R A M U : 9. 0 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne

Více

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví na

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Security Scan

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Security Scan LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Security Scan DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security pro Android CHRAŇTE SVŮJ TABLET SE SYSTÉMEM ANDROID před krádeží, ztrátou a hrozbami z webu Pokročilá ochrana tabletů se systémem Android Ochrana před internetovými riziky v reálném

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

AVG Identity Protection

AVG Identity Protection AVG Identity Protection Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.4 (30.11.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více