0.1.Úvod. Kurz e-learningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0.1.Úvod. Kurz e-learningu"

Transkript

1 0.1.Úvod Vážený studující, tento e-learningový kurz e-learningu je určen pro ty, které zajímá problematika e-learningu. Poučení zde najdou zejména autoři studijních textů ale i ti kteří budou vést e-learningový kurz coby tutoři nebo dostanou za úkol takovýto kurz připravit či zabezpečit jeho průběh. Kurz vznikl na půdě Regionálního centra celoživotního vzdělávání VŠB-TU Ostrava, které se od svého vzniku v roce 2003 intenzivně zabývá problematikou distančního studia a s ní spojenou problematikou e-learningu. Kurz je rozdělen na dvě hlavní části. V části 1 se seznámíte s metodickými aspekty e- learningu, část 2 je věnována práci v prostředí elektronického výukového systému - LMS (Learning Management System). Část 1 nese název E-learning jako forma distančního vzdělávání a zabývá se metodickými aspekty e-learningu. Dovíte se co vlastně je e-learning, jakých nabývá forem, kteří jsou jeho účastníci, jak se tvoří studijní opory, jak se hodnotí kvalita e-learningového kurzu. V poslední části pak je pojednáno o aplikaci autorského zákona. Nehledejte v této části vyčerpávající informace. Záměrem této partie je uvést studujícího do problematiky e-learningu a s tím spojených pedagogických aspektů. V každé kapitole nejdete pak odkazy, které by měly odpovědět na otázky těch, kteří se chtějí zabývat touto problematikou hlouběji. Nicméně nepodceňujte studium této části kurzu pokud chcete vytvořit opravdu dobrý e-learningový kurz. Druhá část kurzu, nazvaná Práce v moderním elektronickém výukovém systému, pojednává o funkcích a možnostech, které nabízí moderní elektronické výukové systémy (LMS). Postupně jsou probrány principy a praktické technologie používané v současných LMS. Seznámíte se s rolí LMS při podpoře jednotlivých forem výuky a podmínkami, které je vhodné dodržet při zavádění LMS v organizaci. Prostřednictvím příkladů a případových studií je popsán celý proces zavádění LMS od evaluace, výběru, nasazení až po administraci zvoleného systému. Vybrané kapitoly jsou věnovány problematice teorie testování, formátům elektronických výukových materiálů a současným trendům v oblasti jejich standardizace. Obsahem pěti kapitol je potom praktická aplikace probraných teoretických poznatků, která spočívá v popisu práce s moduly vybraného LMS itutor. Studium těchto kapitol kurzu je spojeno s praktickou realizací příkladů ve zmíněném LMS, včetně práce v integrovaném autorském nástroji pro tvorbu elektronických výukových materiálů. Jak jsou strukturovány jednotlivé části kurzu? Každá obsahově uzavřená část kurzu má obdobnou strukturu. Jednotlivé prvky struktury jsou graficky vyznačeny ikonami - význam ikon najdete v části 0.3 úvodu. Po názvu kapitoly (podkapitoly) jsou vytýčeny Studijní cíle výukové cíle, kterých má studující dosáhnout. Následuje stručný Průvodce studiem kde autor vyzdvihává to nejdůležitější v následujícím výkladu učiva. Výklad učiva je označen ikonou Studijní text. Studijní text je proložen Kontrolními otázkami a Úlohami. Na vhodných místech jsou zařazeny Příklady. Pokud autor chce něco zdůraznit, je příslušná pasáž označena ikonou Pojmy k zapamatování. Na konci dané partie je uvedena doporučená Literatura a Shrnutí vyložené látky. 1

2 0.2. Anotace kapitol Část 1. E-learning jako forma distančního vzdělávání Pro vaši lepší orientaci v kurzu následuje stručná anotace jednotlivých kapitol. Kapitola 1.1. Z historie e-learningu velice stručně nastiňuje historii vývoje distančního vzdělávání. Kapitola 1.2. Distanční vzdělávání je věnována problematice e-learningu jako formě distančního vzdělávání. V prvé části je podána definice distančního vzdělávání (kap ). Jsou zde uvedeny klíčové pojmy související s distančním vzděláváním. V další části jsou rozebrány základní principy distančního vzdělávání (kap ). A konečně v poslední části je uveden stručný výkladový slovník distančního vzdělávání (kap ) Kapitola 1.3. Definice e-learningu a jeho formy definuje e-learning (kap ), jsou zde uvedeni předchůdci a formy e-learningu (kap ). Pro ty, kteří ještě nemají vlastní zkušenosti s e-learningem jsou uvedeny výhody a nevýhody e-learningu jak z pohledu vzdělávací instituce, tak z pohledu studujícího (kap ). Kapitola je uzavřena statí pojednávající o nákladech na e-learning (kap ) Kapitola 1.4. Hlavní součásti e-learningu. Zde jsou charakterizovány základní složky e- learningu jako je obsah vzdělávání, distribuce kurzů, řízení studia a lidské zdroje. Kapitola 1.5. LMS velice stručně hovoří o definování LMS (Learning Management System) a jednotlivých nástrojích tohoto výukového software. Podstatně obšírněji se budete zabývat LMS v druhé části kurzu. Kapitola 1.6. Účastníci e-learningu. Příprava, výroba a realizace e-learningového kurzu je týmová práce. Proto se v této kapitole zabýváme osobami, které připravují a vyrábějí kurz (kap ) a těmi, kteří již hotový kurz realizují (kap ). Samostatná kapitola je věnována roli tutora (nový pojem související se distančním vzděláváním), požadavkům na něj a jeho základním úkolům (kap ). Samozřejmě důležitou osobou je studující (kap ). V závěru kapitoly jsou shrnuty etapy vývoje kurzu (kap ). Kapitola 1.7. Tvorba studijních opor pro e-learning. Tato kapitola je nejrozsáhlejší částí prvního oddílu kurzu. V podkapitole Specifikum distančních studijních opor je uvedeno co musí zabezpečit studijní opory, které základní materiály obsahuje tzv. Studijní balíček. V závěru je doporučení na co je třeba dbát při tvorbě distančních studijních textů. V podkapitole Strategie psaní je diskutována otázka zda adaptovat stávající materiály nebo přikročit k psaní zcela nových materiálů. Předem si autor musí odpovědět na několi zásadních otázek. Podkapitola pokračuje dvěma základními strategiemi psaní a je zde uveden doporučený pracovní postup při tvorbě nového kurzu. Podkapitola Cílová skupina definuje tento pojem, a doporučuje jak postupovat pro zjištění stavu cílové skupiny. V podkapitole Zjištění vstupních vědomostí a dovedností je pojednáno o možnostech jak získat informace o těchto důležitých parametrech. Podkapitola Vytýčení studijních cílů podává praktický návod jak vytyčovat studijní cíle. Zejména pro stanovení dílčích cílů je doporučeno využít Bloomovu taxonomii cílů, je pohovořeno o požadavcích na tyto cíle. 2

3 Krátká část Studijní čas je věnována metodice jak odhadovat a přibližně vypočítat studijní čas studenta. V podkapitole Struktura studijních opor je rozebrána problematika struktury studijních opor. Do detailů je hovořeno o struktuře studijní jednotky (kapitoly, podkapitoly). Podkapitola Zásady psaní studijního textu pojednává o hlavních rysech distančního studijního textu. Najdete zde doporučení jak co používat, čeho se při psaní vyvarovat a několik poznámek ke stylu psaní. Podkapitola Multimediální prvky pak uvádí, které multimediální prvky lze uplatnit ve studijní opoře, jakou grafickou úpravu textu použít, jaké barvy. V podkapitole Aktivizační prvky, zpětná vazba se seznámíte s možnými aktivizačními prvky, je zde probrán rozdíl mezi kontrolní otázkou, cvičením, příkladem úlohou a samostatnou prací. V podkapitole Průvodce studiem jsou nejprve ukázány čtyři hlavní cíle této příručky. Pak je zde uvedeno které části by měl průvodce obsahovat tj. Poučení o principech distančního studia, Obsah kurzu, Jak dosahovat potřebných studijních výsledků a případně Jak pracovat s LMS. Kapitola 1.8. Hodnocení kvality e-learningového kurzu. V této kapitole se můžete seznámit se třemi oblastmi hodnocení kvality studia a se třemi etapami hodnocení studijních opor s detailním návodem, co vše hodnotit. Kapitola 1.9. Aplikace autorského zákona vám umožní orientovat se v nejnutnějších částech autorském zákona. Je zde pojednáno o základních znacích autorského díla, o autorském právu a o jeho možných omezeních. Dovíte se také o zákonných licencích a za jakých podmínek můžete citovat ze zveřejněných děl. Na závěr části pojednávající o metodických aspektech e-learningu je uveden Soupis literatury. Jedná se jak o literaturu, která byla zdrojem různých citací, tak o literaturu doporučenou pro hlubší studium problematiky. Část 2. Práce v moderním elektronickém výukovém systému Kapitola 2.1 Funkce a možnosti využití moderních elektronických výukových systémů(lms) se ve stručnosti zabývá teoretickými předpoklady pro efektivní využívání LMS. Podkapitola obsahuje stručný výklad historie elektronických výukových systémů, včetně vlivu vývoje internetových specifikací a standardů na jejich současnou podobu. V podkapitole je probrána role LMS v podpoře výuky a nejčastější scénáře zavádění LMS v organizaci. Podkapitola Podmínky pro nasazení LMS se věnuje základním hlediskům, které je třeba zvážit před nasazením LMS. Je zde také uveden přehled kritérií sledovaných při hodnocení nástrojů pro tvorbu, řízení a správu kurzů. V podkapitole Varianty nasazení LMS jsou řešeny otázky, které jsou součástí procesu implementace e-learningu. 3

4 Kapitola 2.2 Základní stavební prvky moderních LMS je věnována popisu technologií a principů na kterých jsou vystavěny současné elektronické výukové systémy. V podkapitole 2.2.1, která nese název třívrstvá architektura, je uveden historický vývoj modelů vícevrstvých architektur a jejich jednotlivé varianty, které se používají v praxi. V navazující podkapitole je řešen význam vícevrstvé architektury z hlediska požadavků, které byly kladeny na moderní webové aplikace. Podkapitola Rozdíly mezi tenkým klientem a internetovým prohlížečem je věnována problematice funkčního a významového rozdílu mezi dvěmi praktickými způsoby implementace vícevrstvé architektury. Podkapitola Případová studie Proces administrace a řízení pomocí LMS shrnuje poznatky předcházejících kapitol na praktickém příkladu. Kapitola 2.3 LMS jako zjednodušený model elektronické univerzity. Zde jsou charakterizovány změny moderní společnosti především v oblasti kompetencí, které vedly k rozvoji elektronických forem podpory výuky. Kapitola také obsahuje základní popis ovládacích prvků systému klient-server (vysvětlených na příkladu LMS itutor) Podkapitola Historie a současnost elektronických výukových systémů na VŠB TU Ostrava nabízí přehled LMS používaných na VŠB od počátků zavádění prostředků elektronické podpory výuky až do současnosti. Náplní podkapitoly s názvem Kompetence klíčový pojem přístupu ke vzdělávání v moderní společnosti je výklad tří klíčových priorit, které byly stanoveny Radou Evropy v rámci Lisabonského procesu Podkapitola Současné trendy v oblasti online vzdělávání definuje pět základních trendů, které se v současnosti uplatňují v online vzdělávání. Podkapitola Klíčové vlastnosti třívrstvé architektury klient-server obsahuje praktickou aplikaci poznatků předchozích kapitol, které jsou představeny na příkladech z LMS itutor. V podkapitole nazvané Metody výběru a hodnocení (evaluace) LMS se seznámíte se způsoby hodnocení(evaluace) a výběru LMS. Stručně je zmíněno předběžné hodnocení LMS podle funkcí, které je vhodné provádět před samotným rozhodnutím o nasazení LMS. Závěr podkapitoly je věnován aplikaci hodnotících kritérií na příkladu LMS itutor. Podkapitola Evaluace podle typu výuky a stanovených vzdělávacích cílů se podrobně zabývá hodnocením LMS a to na základě stanovených vzdělávacích cílů. Stanovené vzdělávací cíle vychází z taxonomie používané v didaktické oblasti. Poté výklad v podkapitole pokračuje popisem jednotlivých prostředků dostupných v LMS, které mohou sloužit k dosažení těchto cílů. Na závěr je uvedena případová studie, která je aplikací předchozích poznatků. V závěrečné podkapitole jsou podrobně vysvětleny základní prvky LMS itutor a způsob jejich ovládání. 4

5 Kapitola 2.4 Modul Administrátor. V této kapitole je popsán proces správy uživatelů a jejich členění do logických skupin. Dále je zde probrána správa obsahu a přiřazování obsahu skupinám nebo uživatelům. V závěru kapitoly jsou jednotlivé modelové situace zpracovány formou řešených příkladů. V podkapitole Administrace jsou probrány jednotlivé funkce LMS, které slouží k manipulaci s uživateli definovanými v systému. V této části je také stručně popsána úloha, kterou v LMS itutor plní uživatelské role. Podkapitola Správa obsahu je věnována přidělování a vyhodnocování výukového obsahu v LMS. Stručná podkapitola Monitorování studia pojednává o možnostech sledování aktivit studujích. Podkapitola s názvem Prostředky pro podporu spolupráce v rámci LMS je věnována popisu reálných programových prostředků pro podporu spolupráce v LMS. Obsahem této podkapitoly je také popis síťové etikety (tzv. netiketa ), tedy souhrnu pravidel a doporučení pro používání elektronických komunikačních prostředků. Závěrečná podkapitola nazvaná Import údajů se zabývá strukturou souborů, které je možné použít pro automatizovaný převod uživatelských údajů do LMS itutor. Kapitola 2.5 Modul Lektor se věnuje popisu modulu Lektor v LMS itutor. Je zde zmíněna role, kterou v LMS plní tutor. V další části jsou probrány základní funkce dostupné v modulu lektor. Mezi tyto funkce patří kontrola studijních výsledků, komunikační prostředky a práce s výstupními sestavami. Závěr kapitoly je opět věnován modelovým situacím, které jsou zpracovány formou řešených příkladů. Podkapitola Role tutora (lektora) v LMS definuje základní pojmy týkající se role tutora v LMS. V podkapitole Komunikace v LMS jsou probrány jednotlivé funkce LMS, které slouží k manipulaci s uživateli definovanými v systému. V této části je také stručně popsána úloha, kterou v LMS itutor plní uživatelské role. Obsahem stručné podkapitoly Pedagogicko psychologické aspekty komunikace v LMS je shrnutí sedmi důležitých nedostatků, které jsou charakteristické pro komunikaci realizovanou prostřednictvím elektronických komunikačních nástrojů Podkapitola Kontrola výsledků a práce s výstupními sestavami je věnována funkcím modulu Lektor, které umožňují manipulaci s výsledky studujících a jejich následné zpracování v kancelářských programech Kapitola 2.6 Modul Messenger obsahuje stručný popis mechanismů sledování událostí, které jsou součástí LMS itutor. Kapitola dále pokračuje výkladem důležité oblasti LMS, kterou je automatizované odesílání ů. Závěr kapitoly je věnován přípravě vzorových e- mailů, které LMS itutor může odesílat jako reakci na vybrané události. Podkapitola Události v LMS itutor obsahuje výklad mechanismů, které systém itutor používá pro sledování interakcí jednotlivých událostí. Stručná podkapitola Odesílání elektronických zpráv pojednává o možnostech, které systém itutor nabízí v oblasti napojení na elektronickou poštu. 5

6 V podkapitole Nastavení vzorových ů se seznámíte s postupem úpravy vzorových šablon pro jednotlivé definované události v systému. Kapitola 2.7 Základy teorie testování definuje pojmy z oblasti teorie přípravy testů, metod ověřování validity a spolehlivosti testů. V závěrečné části kapitoly jsou probrány základní typy testů. Kapitola také obsahuje stručný výklad pojmů z oblasti statistiky, které lze využít při vyhodnocování výsledků testů. Podkapitola Validita testu (platnost testu) je věnována problematice posuzování validity evaluačních metod. V podkapitole Způsoby určování validity jsou podrobně vysvětleny čtyři základní typy validity testu a metody, které se používají k jejich určení. Podkapitola Reliabilita testu (spolehlivost testu) definuje (s využitím základních statistických metod) jakým způsobem provádět relevantní ověřování spolehlivosti testu. V podkapitole Základní typy testů se dozvíte jaké jsou hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy testů. Také je zde vysvětleno pro jaký typ testování (s ohledem na testovanou skupinu) jsou vybrané typy testů vhodné. V závěru podkapitoly je k dispozici přehledné shrnutí základních požadavků na testové úlohy. Poslední podkapitola nazvaná Úskalí počítačových testů formou praktických příkladů rozebírá jednotlivé typy otázek v počítačových testech. Každý typ otázky je vždy popsán včetně jeho výhod i nevýhod v praktickém testování. Kapitola 2.8 Modul Tester. Náplní této kapitoly je popis modulu Tester, který umožňuje vytváření a automatizované vyhodnocování elektronických testů. Postupně je zde probrán celý proces od vytvoření jednotlivých otázek, přípravu výběrového pravidla, nastavení parametrů testu až po jeho výsledné generování do systému itutor. Na závěr kapitoly se opět můžete podívat na modelové situace, které jsou zpracovány formou řešených příkladů. Podkapitola Správa témat a otázek obsahuje popis objektů, které jsou dostupné v modulu Tester při tvorbě databanky otázek. Jsou zde připomenuty obecné principy na kterých je modul Tester postaven. Podkapitola Typy otázek podrobným způsobem popisuje jednotlivé typy otázek, které jsou dostupné v modulu Tester. U každého typu otázky jsou probrány její základní parametry a jakým způsobem ovlivňují daný typ otázky. V podkapitole Výběrové pravidla předpisy je popsán celý proces přípravy výběrového pravidla pro následné generování jednotlivých testovacích variant. Poslední podkapitola s názvem Vytvoření testu potom popisuje operace nutné k vytvoření testu a jeho zveřejnění v systému itutor. V krátkosti je také popsán formát používaný pro testové otázky, který je možné využít při přenosu databanky otázek mezi různými systémy. 6

7 Kapitola 2.9 Elektronické výukové materiály a jejich formáty je věnována problematice formátů elektronických výukových materiálů používaných v současnosti v oblasti e-learningu. Formáty, které jsou v kapitole popisovány respektují proces standardizace elektronických materiálů vycházející z aktivity SCORM. Podkapitola SCORM významný formát e-learningu pojednává o vývoji a současné podobě nejpoužívanějšího výměnného formátu pro elektronické výukové materiály. V podkapitole je uveden i stručný výklad struktury materiálů podle specifikací SCORM. V podkapitole s názvem CSS rozšíření webového formátu HTML se seznámíte se základními možnostmi, které toto rozšíření nabízí. Rozhodně nelze tuto kapitolu považovat za ucelenou příručku CSS, což ani nebylo záměrem autorů tohoto kurzu. Závěrečná podkapitola MathML aneb matematické vztahy na webu se obšírně zabývá problematikou zpracování typograficky náročných textů, mezi které patří i zápis matematických vztahů. Popis formátu MathML byl vybrán s ohledem na jeho zařazení do formátu pro přenos dokumentů OpenDocument, který již prošel procesem standardizace ISO. Kapitola 2.10 Modul CDS/Publisher. Úvodní podkapitola Metodologie instrukčního designu pojednává o otázkách, které byl si měl autor elektronických výukových materiálů položit před tím, než začne se samotnou přípravou obsahu. Ve formě přehledné tabulky zde naleznete principy, které lze použít pro řešení problémů vznikajících při návrhu materiálů. Podkapitola Práce s autorským nástrojem Publisher obsahuje podrobný popis všech funkcí a prvků autorského nástroje. Je zde popsána pracovní plocha a manipulace s prvky výukových materiálů. Význam výukových objektů je náplní podkapitoly Výukové objekty. V další části podkapitoly jsou probrány následující pojmy: sklad výukových objektů, manipulace s objekty nebo využívání vzorových objektů. Podkapitola Interaktivní prvky se ve stručnosti věnuje možnostem, které nabízí programové zpracování interakcí u výukových objektů. Podkapitola HTML základ e-learningu obsahuje základy nutné při přípravě HTML. S ohledem na rozsah kurzu nelze tuto kapitolu považovat za ucelenou příručku HTML, což ani nebylo autorským záměrem. Závěrečná podkapitola Vkládání materiálů se zabývá možnostmi přenosu již vytvořených výukových materiálů z běžně používaných editorů do autorského nástroje CDS. V další části je popsán také export výsledného kurzu do řídícího systému. Kapitola 2.11 Doporučené scénáře přípravy výukových materiálů. V této závěrečné kapitole celého kurzu jsou diskutovány metody a nástroje, které je možné využívat při tvorbě výukového obsahu ve formě e-learningu. 7

8 Podkapitola Základní přístupy k výběru vhodné formy elektronických výukových materiálů pojednává o problematice výběru vhodné formy elektronických materiálů. V podkapitole s názvem Srovnávací přehled nástrojů pro tvorbu, řízení a správu kurzů je uvedena podrobná hodnotící studie vybraných autorských nástrojů, které lze použít k přípravě elektronických výukových materiálů. Ucelené hodnocení těchto nástrojů vychází z poznatků předchozích kapitol tohoto kurzu, které jsou aplikovány na reálné prostředky programového vybavení dostupné na trhu. 8

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 1. LMS - UNIFOR (Garant: L. Špirudová) rozvíjen Ústavem ošetřovatelství LF UP

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) Ucelený interaktivní výukový program pro vzdělávání pracovníků v oblasti vážního průmyslu a metrologie. Navazuje na předchozí projekt Weighing Academy Modulární tréninkový program pro techniky vážních

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě 20. - 21. 10. 2011 Ostrava Martina Kuncová 1, Hana Vojáčková

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více