0.1.Úvod. Kurz e-learningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0.1.Úvod. Kurz e-learningu"

Transkript

1 0.1.Úvod Vážený studující, tento e-learningový kurz e-learningu je určen pro ty, které zajímá problematika e-learningu. Poučení zde najdou zejména autoři studijních textů ale i ti kteří budou vést e-learningový kurz coby tutoři nebo dostanou za úkol takovýto kurz připravit či zabezpečit jeho průběh. Kurz vznikl na půdě Regionálního centra celoživotního vzdělávání VŠB-TU Ostrava, které se od svého vzniku v roce 2003 intenzivně zabývá problematikou distančního studia a s ní spojenou problematikou e-learningu. Kurz je rozdělen na dvě hlavní části. V části 1 se seznámíte s metodickými aspekty e- learningu, část 2 je věnována práci v prostředí elektronického výukového systému - LMS (Learning Management System). Část 1 nese název E-learning jako forma distančního vzdělávání a zabývá se metodickými aspekty e-learningu. Dovíte se co vlastně je e-learning, jakých nabývá forem, kteří jsou jeho účastníci, jak se tvoří studijní opory, jak se hodnotí kvalita e-learningového kurzu. V poslední části pak je pojednáno o aplikaci autorského zákona. Nehledejte v této části vyčerpávající informace. Záměrem této partie je uvést studujícího do problematiky e-learningu a s tím spojených pedagogických aspektů. V každé kapitole nejdete pak odkazy, které by měly odpovědět na otázky těch, kteří se chtějí zabývat touto problematikou hlouběji. Nicméně nepodceňujte studium této části kurzu pokud chcete vytvořit opravdu dobrý e-learningový kurz. Druhá část kurzu, nazvaná Práce v moderním elektronickém výukovém systému, pojednává o funkcích a možnostech, které nabízí moderní elektronické výukové systémy (LMS). Postupně jsou probrány principy a praktické technologie používané v současných LMS. Seznámíte se s rolí LMS při podpoře jednotlivých forem výuky a podmínkami, které je vhodné dodržet při zavádění LMS v organizaci. Prostřednictvím příkladů a případových studií je popsán celý proces zavádění LMS od evaluace, výběru, nasazení až po administraci zvoleného systému. Vybrané kapitoly jsou věnovány problematice teorie testování, formátům elektronických výukových materiálů a současným trendům v oblasti jejich standardizace. Obsahem pěti kapitol je potom praktická aplikace probraných teoretických poznatků, která spočívá v popisu práce s moduly vybraného LMS itutor. Studium těchto kapitol kurzu je spojeno s praktickou realizací příkladů ve zmíněném LMS, včetně práce v integrovaném autorském nástroji pro tvorbu elektronických výukových materiálů. Jak jsou strukturovány jednotlivé části kurzu? Každá obsahově uzavřená část kurzu má obdobnou strukturu. Jednotlivé prvky struktury jsou graficky vyznačeny ikonami - význam ikon najdete v části 0.3 úvodu. Po názvu kapitoly (podkapitoly) jsou vytýčeny Studijní cíle výukové cíle, kterých má studující dosáhnout. Následuje stručný Průvodce studiem kde autor vyzdvihává to nejdůležitější v následujícím výkladu učiva. Výklad učiva je označen ikonou Studijní text. Studijní text je proložen Kontrolními otázkami a Úlohami. Na vhodných místech jsou zařazeny Příklady. Pokud autor chce něco zdůraznit, je příslušná pasáž označena ikonou Pojmy k zapamatování. Na konci dané partie je uvedena doporučená Literatura a Shrnutí vyložené látky. 1

2 0.2. Anotace kapitol Část 1. E-learning jako forma distančního vzdělávání Pro vaši lepší orientaci v kurzu následuje stručná anotace jednotlivých kapitol. Kapitola 1.1. Z historie e-learningu velice stručně nastiňuje historii vývoje distančního vzdělávání. Kapitola 1.2. Distanční vzdělávání je věnována problematice e-learningu jako formě distančního vzdělávání. V prvé části je podána definice distančního vzdělávání (kap ). Jsou zde uvedeny klíčové pojmy související s distančním vzděláváním. V další části jsou rozebrány základní principy distančního vzdělávání (kap ). A konečně v poslední části je uveden stručný výkladový slovník distančního vzdělávání (kap ) Kapitola 1.3. Definice e-learningu a jeho formy definuje e-learning (kap ), jsou zde uvedeni předchůdci a formy e-learningu (kap ). Pro ty, kteří ještě nemají vlastní zkušenosti s e-learningem jsou uvedeny výhody a nevýhody e-learningu jak z pohledu vzdělávací instituce, tak z pohledu studujícího (kap ). Kapitola je uzavřena statí pojednávající o nákladech na e-learning (kap ) Kapitola 1.4. Hlavní součásti e-learningu. Zde jsou charakterizovány základní složky e- learningu jako je obsah vzdělávání, distribuce kurzů, řízení studia a lidské zdroje. Kapitola 1.5. LMS velice stručně hovoří o definování LMS (Learning Management System) a jednotlivých nástrojích tohoto výukového software. Podstatně obšírněji se budete zabývat LMS v druhé části kurzu. Kapitola 1.6. Účastníci e-learningu. Příprava, výroba a realizace e-learningového kurzu je týmová práce. Proto se v této kapitole zabýváme osobami, které připravují a vyrábějí kurz (kap ) a těmi, kteří již hotový kurz realizují (kap ). Samostatná kapitola je věnována roli tutora (nový pojem související se distančním vzděláváním), požadavkům na něj a jeho základním úkolům (kap ). Samozřejmě důležitou osobou je studující (kap ). V závěru kapitoly jsou shrnuty etapy vývoje kurzu (kap ). Kapitola 1.7. Tvorba studijních opor pro e-learning. Tato kapitola je nejrozsáhlejší částí prvního oddílu kurzu. V podkapitole Specifikum distančních studijních opor je uvedeno co musí zabezpečit studijní opory, které základní materiály obsahuje tzv. Studijní balíček. V závěru je doporučení na co je třeba dbát při tvorbě distančních studijních textů. V podkapitole Strategie psaní je diskutována otázka zda adaptovat stávající materiály nebo přikročit k psaní zcela nových materiálů. Předem si autor musí odpovědět na několi zásadních otázek. Podkapitola pokračuje dvěma základními strategiemi psaní a je zde uveden doporučený pracovní postup při tvorbě nového kurzu. Podkapitola Cílová skupina definuje tento pojem, a doporučuje jak postupovat pro zjištění stavu cílové skupiny. V podkapitole Zjištění vstupních vědomostí a dovedností je pojednáno o možnostech jak získat informace o těchto důležitých parametrech. Podkapitola Vytýčení studijních cílů podává praktický návod jak vytyčovat studijní cíle. Zejména pro stanovení dílčích cílů je doporučeno využít Bloomovu taxonomii cílů, je pohovořeno o požadavcích na tyto cíle. 2

3 Krátká část Studijní čas je věnována metodice jak odhadovat a přibližně vypočítat studijní čas studenta. V podkapitole Struktura studijních opor je rozebrána problematika struktury studijních opor. Do detailů je hovořeno o struktuře studijní jednotky (kapitoly, podkapitoly). Podkapitola Zásady psaní studijního textu pojednává o hlavních rysech distančního studijního textu. Najdete zde doporučení jak co používat, čeho se při psaní vyvarovat a několik poznámek ke stylu psaní. Podkapitola Multimediální prvky pak uvádí, které multimediální prvky lze uplatnit ve studijní opoře, jakou grafickou úpravu textu použít, jaké barvy. V podkapitole Aktivizační prvky, zpětná vazba se seznámíte s možnými aktivizačními prvky, je zde probrán rozdíl mezi kontrolní otázkou, cvičením, příkladem úlohou a samostatnou prací. V podkapitole Průvodce studiem jsou nejprve ukázány čtyři hlavní cíle této příručky. Pak je zde uvedeno které části by měl průvodce obsahovat tj. Poučení o principech distančního studia, Obsah kurzu, Jak dosahovat potřebných studijních výsledků a případně Jak pracovat s LMS. Kapitola 1.8. Hodnocení kvality e-learningového kurzu. V této kapitole se můžete seznámit se třemi oblastmi hodnocení kvality studia a se třemi etapami hodnocení studijních opor s detailním návodem, co vše hodnotit. Kapitola 1.9. Aplikace autorského zákona vám umožní orientovat se v nejnutnějších částech autorském zákona. Je zde pojednáno o základních znacích autorského díla, o autorském právu a o jeho možných omezeních. Dovíte se také o zákonných licencích a za jakých podmínek můžete citovat ze zveřejněných děl. Na závěr části pojednávající o metodických aspektech e-learningu je uveden Soupis literatury. Jedná se jak o literaturu, která byla zdrojem různých citací, tak o literaturu doporučenou pro hlubší studium problematiky. Část 2. Práce v moderním elektronickém výukovém systému Kapitola 2.1 Funkce a možnosti využití moderních elektronických výukových systémů(lms) se ve stručnosti zabývá teoretickými předpoklady pro efektivní využívání LMS. Podkapitola obsahuje stručný výklad historie elektronických výukových systémů, včetně vlivu vývoje internetových specifikací a standardů na jejich současnou podobu. V podkapitole je probrána role LMS v podpoře výuky a nejčastější scénáře zavádění LMS v organizaci. Podkapitola Podmínky pro nasazení LMS se věnuje základním hlediskům, které je třeba zvážit před nasazením LMS. Je zde také uveden přehled kritérií sledovaných při hodnocení nástrojů pro tvorbu, řízení a správu kurzů. V podkapitole Varianty nasazení LMS jsou řešeny otázky, které jsou součástí procesu implementace e-learningu. 3

4 Kapitola 2.2 Základní stavební prvky moderních LMS je věnována popisu technologií a principů na kterých jsou vystavěny současné elektronické výukové systémy. V podkapitole 2.2.1, která nese název třívrstvá architektura, je uveden historický vývoj modelů vícevrstvých architektur a jejich jednotlivé varianty, které se používají v praxi. V navazující podkapitole je řešen význam vícevrstvé architektury z hlediska požadavků, které byly kladeny na moderní webové aplikace. Podkapitola Rozdíly mezi tenkým klientem a internetovým prohlížečem je věnována problematice funkčního a významového rozdílu mezi dvěmi praktickými způsoby implementace vícevrstvé architektury. Podkapitola Případová studie Proces administrace a řízení pomocí LMS shrnuje poznatky předcházejících kapitol na praktickém příkladu. Kapitola 2.3 LMS jako zjednodušený model elektronické univerzity. Zde jsou charakterizovány změny moderní společnosti především v oblasti kompetencí, které vedly k rozvoji elektronických forem podpory výuky. Kapitola také obsahuje základní popis ovládacích prvků systému klient-server (vysvětlených na příkladu LMS itutor) Podkapitola Historie a současnost elektronických výukových systémů na VŠB TU Ostrava nabízí přehled LMS používaných na VŠB od počátků zavádění prostředků elektronické podpory výuky až do současnosti. Náplní podkapitoly s názvem Kompetence klíčový pojem přístupu ke vzdělávání v moderní společnosti je výklad tří klíčových priorit, které byly stanoveny Radou Evropy v rámci Lisabonského procesu Podkapitola Současné trendy v oblasti online vzdělávání definuje pět základních trendů, které se v současnosti uplatňují v online vzdělávání. Podkapitola Klíčové vlastnosti třívrstvé architektury klient-server obsahuje praktickou aplikaci poznatků předchozích kapitol, které jsou představeny na příkladech z LMS itutor. V podkapitole nazvané Metody výběru a hodnocení (evaluace) LMS se seznámíte se způsoby hodnocení(evaluace) a výběru LMS. Stručně je zmíněno předběžné hodnocení LMS podle funkcí, které je vhodné provádět před samotným rozhodnutím o nasazení LMS. Závěr podkapitoly je věnován aplikaci hodnotících kritérií na příkladu LMS itutor. Podkapitola Evaluace podle typu výuky a stanovených vzdělávacích cílů se podrobně zabývá hodnocením LMS a to na základě stanovených vzdělávacích cílů. Stanovené vzdělávací cíle vychází z taxonomie používané v didaktické oblasti. Poté výklad v podkapitole pokračuje popisem jednotlivých prostředků dostupných v LMS, které mohou sloužit k dosažení těchto cílů. Na závěr je uvedena případová studie, která je aplikací předchozích poznatků. V závěrečné podkapitole jsou podrobně vysvětleny základní prvky LMS itutor a způsob jejich ovládání. 4

5 Kapitola 2.4 Modul Administrátor. V této kapitole je popsán proces správy uživatelů a jejich členění do logických skupin. Dále je zde probrána správa obsahu a přiřazování obsahu skupinám nebo uživatelům. V závěru kapitoly jsou jednotlivé modelové situace zpracovány formou řešených příkladů. V podkapitole Administrace jsou probrány jednotlivé funkce LMS, které slouží k manipulaci s uživateli definovanými v systému. V této části je také stručně popsána úloha, kterou v LMS itutor plní uživatelské role. Podkapitola Správa obsahu je věnována přidělování a vyhodnocování výukového obsahu v LMS. Stručná podkapitola Monitorování studia pojednává o možnostech sledování aktivit studujích. Podkapitola s názvem Prostředky pro podporu spolupráce v rámci LMS je věnována popisu reálných programových prostředků pro podporu spolupráce v LMS. Obsahem této podkapitoly je také popis síťové etikety (tzv. netiketa ), tedy souhrnu pravidel a doporučení pro používání elektronických komunikačních prostředků. Závěrečná podkapitola nazvaná Import údajů se zabývá strukturou souborů, které je možné použít pro automatizovaný převod uživatelských údajů do LMS itutor. Kapitola 2.5 Modul Lektor se věnuje popisu modulu Lektor v LMS itutor. Je zde zmíněna role, kterou v LMS plní tutor. V další části jsou probrány základní funkce dostupné v modulu lektor. Mezi tyto funkce patří kontrola studijních výsledků, komunikační prostředky a práce s výstupními sestavami. Závěr kapitoly je opět věnován modelovým situacím, které jsou zpracovány formou řešených příkladů. Podkapitola Role tutora (lektora) v LMS definuje základní pojmy týkající se role tutora v LMS. V podkapitole Komunikace v LMS jsou probrány jednotlivé funkce LMS, které slouží k manipulaci s uživateli definovanými v systému. V této části je také stručně popsána úloha, kterou v LMS itutor plní uživatelské role. Obsahem stručné podkapitoly Pedagogicko psychologické aspekty komunikace v LMS je shrnutí sedmi důležitých nedostatků, které jsou charakteristické pro komunikaci realizovanou prostřednictvím elektronických komunikačních nástrojů Podkapitola Kontrola výsledků a práce s výstupními sestavami je věnována funkcím modulu Lektor, které umožňují manipulaci s výsledky studujících a jejich následné zpracování v kancelářských programech Kapitola 2.6 Modul Messenger obsahuje stručný popis mechanismů sledování událostí, které jsou součástí LMS itutor. Kapitola dále pokračuje výkladem důležité oblasti LMS, kterou je automatizované odesílání ů. Závěr kapitoly je věnován přípravě vzorových e- mailů, které LMS itutor může odesílat jako reakci na vybrané události. Podkapitola Události v LMS itutor obsahuje výklad mechanismů, které systém itutor používá pro sledování interakcí jednotlivých událostí. Stručná podkapitola Odesílání elektronických zpráv pojednává o možnostech, které systém itutor nabízí v oblasti napojení na elektronickou poštu. 5

6 V podkapitole Nastavení vzorových ů se seznámíte s postupem úpravy vzorových šablon pro jednotlivé definované události v systému. Kapitola 2.7 Základy teorie testování definuje pojmy z oblasti teorie přípravy testů, metod ověřování validity a spolehlivosti testů. V závěrečné části kapitoly jsou probrány základní typy testů. Kapitola také obsahuje stručný výklad pojmů z oblasti statistiky, které lze využít při vyhodnocování výsledků testů. Podkapitola Validita testu (platnost testu) je věnována problematice posuzování validity evaluačních metod. V podkapitole Způsoby určování validity jsou podrobně vysvětleny čtyři základní typy validity testu a metody, které se používají k jejich určení. Podkapitola Reliabilita testu (spolehlivost testu) definuje (s využitím základních statistických metod) jakým způsobem provádět relevantní ověřování spolehlivosti testu. V podkapitole Základní typy testů se dozvíte jaké jsou hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy testů. Také je zde vysvětleno pro jaký typ testování (s ohledem na testovanou skupinu) jsou vybrané typy testů vhodné. V závěru podkapitoly je k dispozici přehledné shrnutí základních požadavků na testové úlohy. Poslední podkapitola nazvaná Úskalí počítačových testů formou praktických příkladů rozebírá jednotlivé typy otázek v počítačových testech. Každý typ otázky je vždy popsán včetně jeho výhod i nevýhod v praktickém testování. Kapitola 2.8 Modul Tester. Náplní této kapitoly je popis modulu Tester, který umožňuje vytváření a automatizované vyhodnocování elektronických testů. Postupně je zde probrán celý proces od vytvoření jednotlivých otázek, přípravu výběrového pravidla, nastavení parametrů testu až po jeho výsledné generování do systému itutor. Na závěr kapitoly se opět můžete podívat na modelové situace, které jsou zpracovány formou řešených příkladů. Podkapitola Správa témat a otázek obsahuje popis objektů, které jsou dostupné v modulu Tester při tvorbě databanky otázek. Jsou zde připomenuty obecné principy na kterých je modul Tester postaven. Podkapitola Typy otázek podrobným způsobem popisuje jednotlivé typy otázek, které jsou dostupné v modulu Tester. U každého typu otázky jsou probrány její základní parametry a jakým způsobem ovlivňují daný typ otázky. V podkapitole Výběrové pravidla předpisy je popsán celý proces přípravy výběrového pravidla pro následné generování jednotlivých testovacích variant. Poslední podkapitola s názvem Vytvoření testu potom popisuje operace nutné k vytvoření testu a jeho zveřejnění v systému itutor. V krátkosti je také popsán formát používaný pro testové otázky, který je možné využít při přenosu databanky otázek mezi různými systémy. 6

7 Kapitola 2.9 Elektronické výukové materiály a jejich formáty je věnována problematice formátů elektronických výukových materiálů používaných v současnosti v oblasti e-learningu. Formáty, které jsou v kapitole popisovány respektují proces standardizace elektronických materiálů vycházející z aktivity SCORM. Podkapitola SCORM významný formát e-learningu pojednává o vývoji a současné podobě nejpoužívanějšího výměnného formátu pro elektronické výukové materiály. V podkapitole je uveden i stručný výklad struktury materiálů podle specifikací SCORM. V podkapitole s názvem CSS rozšíření webového formátu HTML se seznámíte se základními možnostmi, které toto rozšíření nabízí. Rozhodně nelze tuto kapitolu považovat za ucelenou příručku CSS, což ani nebylo záměrem autorů tohoto kurzu. Závěrečná podkapitola MathML aneb matematické vztahy na webu se obšírně zabývá problematikou zpracování typograficky náročných textů, mezi které patří i zápis matematických vztahů. Popis formátu MathML byl vybrán s ohledem na jeho zařazení do formátu pro přenos dokumentů OpenDocument, který již prošel procesem standardizace ISO. Kapitola 2.10 Modul CDS/Publisher. Úvodní podkapitola Metodologie instrukčního designu pojednává o otázkách, které byl si měl autor elektronických výukových materiálů položit před tím, než začne se samotnou přípravou obsahu. Ve formě přehledné tabulky zde naleznete principy, které lze použít pro řešení problémů vznikajících při návrhu materiálů. Podkapitola Práce s autorským nástrojem Publisher obsahuje podrobný popis všech funkcí a prvků autorského nástroje. Je zde popsána pracovní plocha a manipulace s prvky výukových materiálů. Význam výukových objektů je náplní podkapitoly Výukové objekty. V další části podkapitoly jsou probrány následující pojmy: sklad výukových objektů, manipulace s objekty nebo využívání vzorových objektů. Podkapitola Interaktivní prvky se ve stručnosti věnuje možnostem, které nabízí programové zpracování interakcí u výukových objektů. Podkapitola HTML základ e-learningu obsahuje základy nutné při přípravě HTML. S ohledem na rozsah kurzu nelze tuto kapitolu považovat za ucelenou příručku HTML, což ani nebylo autorským záměrem. Závěrečná podkapitola Vkládání materiálů se zabývá možnostmi přenosu již vytvořených výukových materiálů z běžně používaných editorů do autorského nástroje CDS. V další části je popsán také export výsledného kurzu do řídícího systému. Kapitola 2.11 Doporučené scénáře přípravy výukových materiálů. V této závěrečné kapitole celého kurzu jsou diskutovány metody a nástroje, které je možné využívat při tvorbě výukového obsahu ve formě e-learningu. 7

8 Podkapitola Základní přístupy k výběru vhodné formy elektronických výukových materiálů pojednává o problematice výběru vhodné formy elektronických materiálů. V podkapitole s názvem Srovnávací přehled nástrojů pro tvorbu, řízení a správu kurzů je uvedena podrobná hodnotící studie vybraných autorských nástrojů, které lze použít k přípravě elektronických výukových materiálů. Ucelené hodnocení těchto nástrojů vychází z poznatků předchozích kapitol tohoto kurzu, které jsou aplikovány na reálné prostředky programového vybavení dostupné na trhu. 8

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů Úvod E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů řešitel: Roman Hocke vedoucí práce: Mgr. Petr Matyáš 1 implementace e-learningového řešení Cíle práce přizpůsobení k výuce Teoretické informatiky a

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Využívání LMS itutor4 a tvorba elektronických studijních opor pedagogickými pracovníky na VŠB Technické univerzitě Ostrava.

Využívání LMS itutor4 a tvorba elektronických studijních opor pedagogickými pracovníky na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Využívání LMS itutor4 a tvorba elektronických studijních opor pedagogickými pracovníky na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Adrian Kapias VŠB-TU Ostrava - RCCV 928 17. listopadu 15/2172 Ostrava Poruba

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Normy a systémový přístup k zavádění, provozování a evaluaci ICT systémů pro výuku, vzdělávání a školení. Josef Myslín katedra informatiky VŠMIEP

Normy a systémový přístup k zavádění, provozování a evaluaci ICT systémů pro výuku, vzdělávání a školení. Josef Myslín katedra informatiky VŠMIEP Normy a systémový přístup k zavádění, provozování a evaluaci ICT systémů pro výuku, vzdělávání a školení Josef Myslín katedra informatiky VŠMIEP E-learning? E-learning se stává stále oblíbenějším prostředkem

Více

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN

Základní struktura distribučního / výukového prostředí EDEN Popis LMS systému EDEN EDEN nabízí on-line prostředí pro jedinečnou podporu všech tří režimů distribuce vzdělávání : Samostatné vzdělávání, které dává lidem možnost řídit rychlost vlastního vzdělávání.

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky následného běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod do studia počítačových technologií SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_IT3 Úvod

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz Knihařství výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní vědomosti z

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) Ucelený interaktivní výukový program pro vzdělávání pracovníků v oblasti vážního průmyslu a metrologie. Navazuje na předchozí projekt Weighing Academy Modulární tréninkový program pro techniky vážních

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009,

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009, Knihovnické minimum jako e-learningový kurz Definice e-learningu nejednoznačná jako systém, prostředek, proces nebo zdroj informací? Metoda výuky, která se snaží efektivně využívat informační technologie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Moodle - proč je tak úspěšný?

Moodle - proč je tak úspěšný? Moodle - proč je tak úspěšný? Bohumil Havel PragoData Consulting, s.r.o. 1 Představení PragoData Consulting, s.r.o. Co je a co umí Moodle Proč je Moodle úspěšný? eportfolio Služby Pozvánka na MoodleMoot.cz

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007

E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech. Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 E-learningové studijní opory v ošetřovatelských oborech Lenka Špirudová (LF UP v Olomouci) pro MEFANET Brno, listopad 2007 1. LMS - UNIFOR (Garant: L. Špirudová) rozvíjen Ústavem ošetřovatelství LF UP

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více